• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Manual prosedur kerja sekolah menengah
 

Manual prosedur kerja sekolah menengah

on

 • 30,807 views

 

Statistics

Views

Total Views
30,807
Views on SlideShare
19,407
Embed Views
11,400

Actions

Likes
8
Downloads
841
Comments
12

11 Embeds 11,400

http://myhemsmti.blogspot.com 11360
http://www.blogger.com 14
http://myhemsmti.blogspot.sg 7
http://webcache.googleusercontent.com 6
https://www.google.com 5
http://cahousekeeping.com 3
http://bea4601.1bestarinet.net 2
http://myhemsmti.blogspot.jp 1
http://myhemsmti.blogspot.com.au 1
http://74.6.117.48 1
http://myhemsmti.blogspot.co.uk 1
More...

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

110 of 12 previous next Post a comment

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…

110 of 12 previous next

Post Comment
Edit your comment

  Manual prosedur kerja sekolah menengah Manual prosedur kerja sekolah menengah Document Transcript

  • http://myhemsmti.blogspot.com SMK TAMAN INDAH 73000 TAMPIN N.SEMBILAN PROSPEKTUSMANUAL PROSEDUR KERJA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA i Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com KATA ALU-ALUAN KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ( Y.BHG. TAN SRI DATO’ HAJI ALIMUDDIN BIN HJ. MOHD DOM )Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,Salam Sejahtera,Manual Prosedur Kerja (MPK) merupakan dokumen yang sangat penting sebagai rujukankepada para pemimpin dan pengurus sesebuah institusi atau organisasi khususnya organisasipendidikan. Justeru usaha menghasilkan dokumen Manual Prosedur Kerja Sekolah Menengahyang dilakukan oleh PKPSM Malaysia ini merupakan sesuatu yang sangat tepat dan begitusignifikan sekali kepada warga pemimpin baru sekolah menengah di negara ini.Pertambahan bilangan sekolah menengah saban tahun, penyerapan sekolah-sekolah agamabantuan kerajaan dan pertambahan pengurus-pengurus muda sekolah menengah sekali gusmemerlukan suatu bahan rujukan mengurus sekolah yang standard dan sesuai digunakanoleh semua pengetua tanpa mengira jenis sekolah yang mereka pimpin. Melaluinya, semuapengetua boleh merujuk dan mendapat panduan secara bertulis langkah-langkah tindakanyang perlu mereka lakukan dalam sesuatu aspek pengurusan aktiviti utama sekolah masing-masing.Saya berharap semoga dengan terhasilnya dokumen penting ini, ia akan memberi manfaatkepada semua pengetua baru dan lama dalam usaha mereka mengelolakan sekolah masing-masing. Saya pasti, mereka akan berasa lebih yakin dan jelas untuk melakukan tindakan -tindakan yang perlu dan betul mengikut prosedur yang ditetapkan. Dengan mengikutisepenuhnya MPK ini, seseorang pemimpin sekolah akan bersikap lebih profesional dan yanglebih utama ialah mereka akan sentiasa terkawal dan terpelihara daripada melakukantindakan-tindakan yang tidak perlu, tidak tepat dan tidak profesional.Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada PKPSM Malaysiadi atas kejayaan menghasilkan dokumen yang menjadi keperluan dan kehendak perkhidmatanawam melalui Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 8 Tahun 1991 ini.Sekian, terima kasih.(TAN SRI DATO’ HAJI ALIMUDDIN BIN HAJI MOHD DOM)Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia,Kementerian Pelajaran Malaysia. ii Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com KATA ALU-ALUAN PENGARAH BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAAssalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera.Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Persidangan Kebangsaan PengetuaSekolah Menengah Malaysia (PKPSM) kerana memberi peluang kepada saya menyampaikankata alu-aluan dalam Manual Prosedur Kerja (MPK) Sekolah Menengah ini.MPK merupakan dokumen rujukan utama yang dapat membantu sesebuah organisasi ataujabatan berfungsi dengan cekap dan berkesan. Keperluan, kandungan, tujuan dan faedahMPK telah dinyatakan dengan jelas dalam Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA)Bilangan 8 Tahun 1991. Justeru, usaha mewujudkan MPK Sekolah Menengah oleh PKPSMamat dialu-alukan. Usaha ini adalah selari dengan hasrat Perkhidmatan Awam Malaysiamemantapkan jentera pentadbiran kerajaan dan seterusnya mempertingkatkan kualitipenyampaian perkhidmatan.Dalam kesempatan ini, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi ucapan tahniah dan syabaskepada PKPSM yang telah berjaya menerbitkan MPK Sekolah Menengah. Penyediaan MPKmemerlukan perancangan yang teratur dan teliti. Oleh itu saya percaya bahawa penyediaandokumen penting ini dapat disempurnakan berkat semangat kerja sepasukan yang tinggidalam kalangan ahli PKPSM. MPK merupakan proses mendokumentasikan secara sistematikfungsi dan objektif penubuhan organisasi, proses dan peraturan kerja bagi membolehkansetiap anggota organisasi menjadikannya panduan dalam menjalankan tanggungjawabmasing-masing. Segala isi kandungan MPK perlu difahami dan dihayati oleh semua anggotaorganisasi bagi mengelakkan kesilapan operasi dan implikasi perundangan ketikamenjalankan tugas.Sebagai dokumen rasmi yang menjadi rujukan utama organisasi, MPK perlu dikaji semuladan dikemaskini dari semasa ke semasa bagi mengekalkan tahap kecekapan dankeberkesanan kerja seseorang anggota organisasi. Kajian semula ini juga penting bagimenjamin pencapaian kualiti kerja melalui standard kerja yang telah ditetapkan dalamdokumen MPK.Semoga MPK Sekolah Menengah yang dihasilkan ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya olehanggota organisasi khususnya dalam pengoperasian sekolah. Saya yakin bahawapengoperasian sekolah yang sistematik dapat merealisasikan matlamat pendidikan negaradan seterusnya meningkatkan imej pendidikan negara di persada antarabangsa.Sekian, terima kasih.DATO’ HAJI ZULKIFLY BIN MOHD WAZIR iii Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com KATA ALU-ALUAN YANG DIPERTUA PKPSM MALAYSIA (PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA) ( Y.BHG DATO’ HAJI AZAM BIN HAJI MD. ATAN)Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,Salam Sejahtera,Manual Prosedur Kerja (MPK) untuk semua sekolah menengah di negara ini sudahlama dirancang untuk digubal dan diterbitkan bagi memudahkan semua pengetuamelaksanakan amanah dan tanggungjawab ketika memimpin sesebuah sekolah. MPKyang diharapkan itu merupakan sebuah dokumen yang boleh diguna pakai di semuajenis sekolah menengah yang terdapat di dalam negara ini. Jika keadaan memerlukanuntuk diubah suai dari semasa ke semasa pula ianya akan menjadi penambahbaikanyang perlu mengikut perubahan masa dan keperluan perkhidmatan.Justeru itu, kami mengharapkan agar penerbitan MPK ini bukan merupakan sesuatuyang muktamad sebaliknya ia harus dilihat sebagai titik tolak untuk kita terusmenambahbaik, mengubahsuai, melengkap dan menyempurnakannya dari semasake semasa. Oleh itu, JK Pelaksana MPK Sekolah Menengah PKPSM Malaysia seharusnyamempunyai rasa keterbukaan yang tinggi bagi menerima sebarang pandangandaripada semua ahli selepas pelancaran draf dan penerbitannya nanti.Kita juga mengharapkan sokongan padu daripada semua ahli untuk memilikinya disetiap sekolah pimpinan mereka. Ianya merupakan dokumen rujukan tambahan danpelengkap kepada MPK yang mungkin telah disediakan di peringkat sekolah masing-masing mahupun negeri melalui PKPSM negeri masing-masing.Pada kesempatan ini saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semuainput yang diberikan oleh PKPSM negeri-negeri terutamanya Terengganu, Sarawak,Negeri Sembilan, Melaka dan Johor. Begitu juga sumbang saran daripada InstitutAminuddin Baki (IAB), MAMPU dan Bahagian Sekolah Harian, Kementerian PelajaranMalaysia. Kepada semua Ahli Jawatankuasa Pelaksana, semoga ianya dapat memberimanfaat kepada kita bersama serta menjadi sumbangan ikhlas kita kepada kemajuanperkhidmatan pendidikan di negara ini.Sekian, terima kasih.(DATO’ HAJI AZAM BIN HAJI MD. ATAN)Yang Dipertua,PKPSM Malaysia. iv Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com KERTAS KONSEP PELAKSANAAN PROGRAM PENERBITAN MANUAL PROSEDUR KERJA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA OLEH PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA (PKPSM)PENDAHULUANManual Prosedur Kerja (MPK) bagi seseorang pegawai terutamanya dalam Kementerian PelajaranMalaysia (KPM) merupakan suatu kemestian bagi menambahkan keberkesanan perkhidmatanyang diberikan di samping menjadi asas kepada cara-cara bertindak seseorang pegawai awamsemasa melaksanakan atau menjalankan tanggungjawab dan amanah masing-masing.Sebelum daripada itu, senarai tugas dan skop tugas masing-masing seperti yang perlu ditunjukkanmelalui Fail Meja (FM) setiap perjawatan perlu disiapkan atau dibekalkan kepada mereka gunamenjadi rujukan asas mereka dalam pengurusan dan pentadbiran sekolah masing-masing.RASIONALTugas pengetua sekolah menengah begitu kompleks meliputi semua aspek yang berkaitan denganinstitusi “sekolah” itu sendiri. Kerencaman dan kompleksiti tugas pengetua begitu ketara sekaliapabila timbul pelbagai masalah sama ada dalam kalangan guru, murid, ibu bapa dan penjagasama ada dalam kawasan sekolah mahupun di kawasan yang boleh dikaitkan dengan sekolahakan terbeban diatas bahu pengetua untuk menanggungnya. Oleh itu, semua pengetua dinegara ini memerlukan garis panduan dan skop kerja yang seragam, selaras dan tetap tanpamengira sempadan geografi negara, jenis dan gred sekolah yang mereka pimpin mahupun batasanwaktu.Walau bagaimanapun, hingga kini, adalah didapati bahawa Buku Panduan Tugas Pengetuayang telah bertulis dan disediakan didapati dilakukan secara terasing dan didapati tiadapenyelarasan. Ia didapati berbeza-beza mengikut tafsiran antara negeri-negeri mahupun mengikutsekolah dalam negeri yang sama. Dengan panduan yang standard dan seragam itu, adalahdijangkakan akan kurang berlakunya tindakan-tindakan yang berbeza-beza dalam kalanganpengetua ketika menghadapi sesuatu kes atau masalah pentadbiran dan pengurusan yangsama.Oleh itu, sesuatu usaha harus digemblengkan bagi merealisasikan atau menterjemahkan hasratmenerbitkan buku seumpamanya bagi rujukan dan panduan mereka yang terlibat dalamperjawatan ini secara menyeluruh, standard dan seragam.OBJEKTIF1. Menerbitkan Buku Panduan Pengurusan dan Pentadbiran bagi para pengetua di seluruh negara.2. Memberi dan menyediakan dokumen rujukan terkini dan “reliable” kepada semua pengetua bagi membantu mereka dalam proses pengurusan dan pentadbiran di sekolah.3. Menambahkan keyakinan dan iltizam yang tinggi dalam kalangan pengetua di negara ini dengan sandaran dan pegangan terhadap buku ini dalam melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan kepada mereka.4. Membantu Kementerian Pelajaran Malaysia dalam mengusahakan dokumen rasmi yang sangat berguna dan penting bagi panduan tugas dan kerja para pengetua di negara ini pada masa kini dan akan datang.5. Meningkatkan keutuhan, kebolehpercayaan dan keyakinan semua pihak kepada para pengetua yang dilantik oleh Kementerian Pelajaran Malaysia sebagai jawatan naik pangkat dalam kerjaya PPPS.6. Menyediakan dokumen asas dan awal bagi menyatakan secara jelas akan fungsi dan peranan yang perlu dimainkan oleh seorang pengetua yang dilantik pada sesuatu masa.7. Menambah keupayaan dan kepentingan PKPSM sebagai wadah wacana profesionalisme semua pengetua di negara ini. v Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.comSASARAN PENERBITANManual Prosedur Kerja (MPK) yang akan dihasilkan ini adalah untuk panduan semuapengetua di negara ini.AHLI JAWATANKUASA INDUKPenaung : Y. Bhg. Tan Sri Dato’ Haji Alimuddin b. Mohd Dom Ketua Pengarah Pelajaran MalaysiaPenasihat : Y. Bhg. Dato’ Haji Zulkifly b. Mohd Wazir Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Harian, KPMPenyelaras : Encik Saiful Bahari b. Mohd Tauhid Penolong Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Kementerian Pelajaran MalaysiaPengerusi : Y. Bhg. Dato’ Haji Azam b. Hj. Md. Atan YDP PKPSM MalaysiaT. Pengerusi : Puan Alainal Hasani bt. Mohd Noor NYDP, PKPSM MalaysiaSetiausaha : Tuan Haji Md. Fiah b. Md. JaminBersama Ketua Biro Penerbitan, PKPSM Malaysia : Pn. Noryah bt. Ahmad Setiausaha PKPSM Malaysia : Pn. Hjh. Halimah bt. Haron Penolong Setiausaha PKPSM MalaysiaP.Setiausaha : Pn. Hjh. Noorul-Aini bt. Ambak Ketua Biro Profesionalisme, PKPSM MalaysiaBendahari : Pn. Hjh. Fazilah bt. Ibrahim Bendahari Kehormat PKPSM MalaysiaAjk : Tuan Haji Mohd b. Md. Isa (N. Sembilan) Tuan Haji Jamaluddin b. Yaacob (P. Pinang) Pn. Hjh. Mastura bt. Anuar (Sarawak) Tuan Haji Zakaria b. Awang (Terengganu) Tuan Haji Muhamad Khailani b. Abdul Jalil (WP KL) Dr. Hjh. Rosnanaini bt. Sulaiman (Melaka) Tuan Haji Ayob b. Jantan (Johor) Dr. Abdullah Khir b. Sulaiman (Perak) Puan Hjh. Zakiah bt. Md. Lasim (Selangor) Tuan Hj. Wan Mansor b. Mohmood (Kelantan) Pn. Hjh. Hafdzah bt. Ahmad (Kedah) Tuan Haji Ali b. Hj. Deros (WP Labuan) Tuan Haji Hashim b. Mohd Zayat (Pahang) Encik Liasin b. Kaloh (Sabah) Tuan Haji Azni b. Man (Perlis) Tuan Haji Yusof b. Hassan (WP Putrajaya) Encik Ahmad Badri b. Mardi (KB Kebajikan) vi Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com AHLI JAWATANKUASA PELAKSANA MANUAL PROSEDUR KERJA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIAPengerusi : Tuan Hj. Azam b. Hj. Md. Atan YDP PKPSM MalaysiaN. Pengerusi : Puan Alainal Hasani bt. Mohd Noor NYDP, PKPSM MalaysiaSetiausaha : Tuan Haji Md. Fiah b. Md. Jamin Ketua Biro Penerbitan, PKPSM MalaysiaN. Setiausaha : Puan Noryah bt. Ahmad Setiausaha PKPSM Malaysia : Puan Hjh. Halimah bt. Haron Penolong Setiausaha PKPSM MalaysiaPenyelaras : Encik Saiful Bahari b. Mohd Tauhid Penolong Pengarah Bahagian Sekolah Harian Kementerian Pelajaran MalaysiaBendahari : Puan Fazilah bt. Ibrahim Bendahari PKPSM MalaysiaAjk : Tn. Haji Mohd b. Md. Isa (N.Sembilan) Tn. Haji Jamaluddin b. Yaacob (P.Pinang) Dr. Hjh. Rosnanaini bt. Sulaiman (Melaka) Pn. Hjh. Zakiah bt. Md. Lassim (Selangor) Tn. Haji Khailani b. Abdul Jalil (WP KL) Tn. Haji Zakaria b. Awang (Terengganu) Pn. Hjh. Mastura bt. Anuar (Sarawak) Pn. Hjh. Hafdzah bt. Ahmad (Kedah) Tn. Haji Ayob b. Jantan (Johor) Tn. Haji Mohamad b. Mahadi (Johor) Tn. Haji Mohamad Kamaluddin b. Taib (Putrajaya) En. Ahmad Badri b. Mardi (KB Kebajikan & Sosial) Pn. Hjh. Noorul Aini bt. Ambak (KB Profesionalisme) vii Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com SENARAI AHLI JAWATANKUASA PELAKSANA PENYEDIAAN MANUAL PROSEDUR KERJA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA PERINGKAT NEGERI1. NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS a. HAJI MOHD BIN MD. ISA (SMK KING GEORGE V, SEREMBAN) b. PUAN NORYAH BT HASHIM (SMK SENAWANG, SEREMBAN) c. PUAN SOLLEHA BT HASHIM (SMK DATO’ KLANA PUTRA, LENGGENG) d. PUAN MARIAM BT MOHAMED (SM TEKNIK (ERT) DATO’ UNDANG MOHD. SHARIF, REMBAU) e. HAJI MD.FIAH BIN MD.JAMIN (SMK KOMPLEKS KLIA, NILAI) f. ENCIK AWALLUDIN BIN MAT DIN (SMK TUNKU SYED IDRUS, TAMPIN) g. ENCIK ABDUL HALIM BIN HAJI YUNUS (SMK BANDAR BARU SERTING, BB SERTING)2. NEGERI PULAU PINANG a. HAJI JAMALUDIN BIN YAACOB (SMK TINGGI BUKIT MERTAJAM) b. PUAN JAMAAH BT. TAMAM (SM SAINS KEPALA BATAS) c. PUAN ZAITON BT MD. NOOR (SMK JAWI) d. PUAN HJH. SITI AJAR BT MAN (SMK PENANTI) e. HAJI ABD. WAHAB BIN MAT (SMK BAKTI) f. ENCIK ISMAIL PAWANTEH(SMK SG. ARA)3. NEGERI TERENGGANU a. HAJI ZAKARIA BIN AWANG (SMK SULTAN SULAIMAN) b. HAJI MD. ZAIN BIN MUDA (SMK TENGKU INTAN ZAHARAH) c. HAJI HASSAN BIN AWANG MAT (SMK MANIR) d. HAJI AHMAD ZAWAWI BIN MAT JUNOH (SMK TENGKU MAHMUD II) e. HAJAH HAMIDAH BT HUSSIN (SMK KOMPLEKS MENGABANG TELIPOT) f. HAJAH TARUNAH BT SAAD (SMK BUKIT TUNGGAL) g. TUAN HAJI HASHIM BIN ABD. RAHMAN (SMK PADANG NEGARA)4. WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR a. TUAN HAJI MUHAMAD KHAILANI B ABDUL JALIL (SMK SEGAMBUT JAYA) b. PUAN SHAMSHIAH B AHMAD (SMK COACHRANE) c. PUAN FARIDAH BT SALLEH (SMK BANDAR BARU SENTUL) d. Y.BHG. DATIN HASMAH BT ABU (SMK TAMAN TUN DR. ISMAIL) e. PUAN ROAINI BT JAAFAR (SMK SERI BINTANG SELATAN) f. ENCIK ONG BOON PHUAH (SMK KEPONG BAHARU) g. PUAN NORYAH BT. AHMAD (SMK KIARAMAS) h. ENCIK LEONG KUM LAI (SMK LA SALLE, SENTUL) i. ENCIK JUAHIR BIN MUNDAKIR (SMK RAJA ABDULLAH)5. NEGERI JOHOR DARUL TAKZIM a. TUAN HAJI AYOB BIN JANTAN (SMK SERI KENANGAN) b. TUAN HAJI MUHAMAD BIN MAHADI (SMK TANJUNG DATOK, PENGERANG) c. ENCIK AZMAN BIN ADNAN (SMK BANDAR PUTRA, KULAI) d. PUAN SALINA BT. HUSSIN (SMK DATO’ ABDUL RAHMAN YUNUS, J. BAHRU) e. TUAN HAJI SAMIAN BIN SAWIYO (SM SAINS MUAR) viii Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com6. NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN a. PUAN HAJAH ZAKIAH BT. MD. LASSIM (SMK SULTAN SULAIMAN SHAH, 45600 BESTARI JAYA) b. TUAN HAJI SURIMIN BIN GIMAN (SMK JALAN 3, BANDAR BARU BANGI) c. PUAN HAJAH JUNAIDAH BT. TUKIMIN (SMK SAAS, KAJANG) d. PUAN HAJAH NORSHAM BT. BAHARUDDIN (SMK DAMANSARA UTAMA) e. PUAN HJH. NOORUL-AINI BT. AMBAK (SMK SULTAN ABDUL SAMAD, PETALING ] JAYA, BEB 86572) f. ENCIK AHMAD BADRI BIN MARDI (SMK DENGKIL) g. PUAN HAJAH ALAINAL HASANI BT. MD.NOOR (SMK(P) SRI AMAN)7. NEGERI MELAKA a. DR. HAJAH ROSNANAINI BT. SULAIMAN (SMK SERI PENGKALAN) b. TUAN HAJI OMAR BIN SABAN c. PUAN SHALEHA BT. ABDUL d. PUAN HAJAH KHALIJAH BT. AB. RAHMAN e. PUAN HAJAH UMAIZAHRAH BT. ALWI8. NEGERI KEDAH DARUL AMAN a. PUAN HAJAH HAFDZAH BT. AHMAD (SMK HUTAN KAMPONG) b. TUAN HAJI ABU SEMAN B. SAREH MD. ISA (SMK JITRA) c. PUAN LATIPAH BT. KASSIM (SMK PULAU NYIOR) d. PUAN SOPIAH BT. RAMLI (SMK TUNKU LAKSAMANA)9. NEGERI PERAK DARUL REDHUAN a. DR. ABDULLAH KHIR B. SULAIMAN (SMK PEKAN BARU, PARIT BUNTAR) b. TUAN HAJI IDRIS B. ABDULLAH (SMK SERI PERAK, PARIT BUNTAR) c. ENCIK SHAFIEE B. OTHMAN (SMK JELAI, BATU KURAU) d. TUAN HAJI MOHD. ZAHARI B. BAHARIN (SMK AMINUDDIN BAKI, CHEMOR) e. ENCIK CHEE PENG SOO (SMK HUA LIAN, TAIPING) f. ENCIK ABD. KHADIR JALANI B. MOHAMAD (SMK GUNUNG SEMANGGOL) g. TUAN HAJI ALI B. SALLIH (SMK HUTAN MELINTANG)10. NEGERI SARAWAK a. PUAN HAJAH MASTURA BT. HJ. ANUAR b. PUAN HAJAH JOHARA BT. ZEN c. DR. LINTON @ JERAH BRITTEN d. DR. SLUHI BIN HJ. LAMAT e. ENCIK HASSAN BIN HJ. WA’ GANI f. ENCIK THOMAS LAU ING NGAN g. ENCIK TAN HOCK SANG h. PUAN HASANAH BT. HJ. JUNAIDI i. TUAN HAJI AFFENDI BIN ROSLI j. DR. LAMBAT AK LINDONG ix Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com JADUAL PERBATUAN PROGRAM Jangka Aktiviti Mula Tamat Masa (minggu) Pelan Tindakan i. Pelantikan Pengurusan a. JK Induk Penyediaan MPK 29.01.09 29.01.09 b. JK Kerja Penyediaan MPK ii. Dokumentasi a. Objektif Sekolah b. Carta Organisasi Sekolah c. Fungsi Utama & Khusus Sekolah Merancang 1. d. Aktiviti Fungsi Utama 29.01.09 28.02.09 4 minggu e. Proses Kerja Aktiviti Fungsi Utama & Khusus f. Carta Aliran Aktiviti Fungsi Utama & Khusus Strategi Pelaksanaan i. Mesyuarat Pelaksanaan ii. Pelancaran Mei 2009 Pelaksanaan 1. iii. Penandaarasan iv. Ujicuba v. Penilaian 2. Pengubahsuaian Mentoring & Coaching i. Tindakan Pembetulan dan 6 minggu Penilaian 1. Jan 2010 Mac 2010 Penambahbaikan ii. Tindakan Pencegahan Tindakan Penyeragaman i. Mesyuarat Pelaksanaan ii. PelancaranTindakan Menyeluruh 1. iii. Ujicuba iv. Penilaian v. Persijilan Jun 2010 x Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.comPENUTUP Penerbitan Manual Prosedur Kerja Sekolah Menengah Malaysia ini merupakan usaha PKPSMMalaysia dengan kerjasama Bahagian Pengurusan Sekolah Harian, Kementerian Pelajaran Malaysia danPKPSM Negeri-Negeri untuk menyediakan skop tugas dan panduan tugas kepada semua pengetua dinegara ini. Ia juga boleh memberi manfaat kepada semua pihak yang mempunyai kepentingan dan minatdalam kerjaya kepengetuaan di negara ini. Pada masa yang sama ia akan menjadi suatu hasil dokumentasiprofesional para pengetua melalui PKPSM sebagai khazanah ilmu yang akan diwariskan kepada para pengetuadari semasa ke semasa. Ia diharap dapat memenuhi hasrat menjadikan ia sebagai bahan rujukan asas yangakan ditambah baik dari semasa ke semasa oleh para pengamal kepimpinan sekolah menengah di seluruhnegara pada masa akan datang. xi Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com PENGHARGAAN* Y. Bhg. Tan Sri Dato’ Haji Alimuddin b. Mohd Dom ( Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia)* Y. Bhg. Dato’ Haji Zulkifly b. Mohd Wazir (Pengarah, Bahagian Pengurusan Sekolah Harian, Kementerian Pelajaran Malaysia)* Pengarah Institut Aminuddin Baki, Kementerian Pelajaran Malaysia.* MAMPU* INTAN Wilayah Selatan (IKWAS)* Pengarah-pengarah Jabatan Pelajaran Negeri* Persidangan Kebangsaan Pengetua Sekolah Menengah Malaysia Negeri-Negeri.* Encik Mohd. Nasim b. Zakaria (Pegawai Khas, KPPM).* Serta semua pihak yang terlibat sama ada secara langsung mahupun tidak langsung dalam menjayakan projek ini.Semoga amal bakti yang dicurahkan akan mendapat keberkatan dan anugerah kebaikan daripada-Nya serta diucapkan setinggi penghargaan dan terima kasih di atas sumbangan yang diberikan. xii Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.comSENARAI AKRONIM xiii Halaman [ ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com SENARAI AKRONIMABM Anggaran Belanja MengurusAP Arahan PerbendaharaanAT Akuan TerimaBBM Bahan Bantu MengajarBI Bahasa InggerisBM Bahasa MelayuBRM Buku Rekod MengajarBRKM Buku Rekod Kemajuan MuridBTPN Bahagian Teknologi Pendidikan NegeriCRK Cuti Rehat KhasEMIS ‘Education Management Information System’GB Guru Bimbingan dan KaunselingGKMP Guru Kanan Mata PelajaranGL ‘Guarantee Letter’GO ‘Goverment Organization’GPK Guru Penolong KananGSTT Guru Sandaran Tidak TerlatihICT ‘Information Communication Technology’JAD Jawatankuasa Audit DalamanJPA Jabatan Perkidmatan AwamJPKA Jawatankuasa Penguasa Kewangan dan AkaunJPN Jabatan Pelajaran NegeriJSU Jadual Spesifikasi UjianJKM Jadual Kedatangan MuridJKM Jabatan Kebajikan MasyarakatJKKK Jawatankuasa Keselamatan dan Kemajuan Kampung Halaman [ xiv ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.comJPKS Jawatankuasa Permuafakatan Komuniti dan SekolahKB Ketua BidangKBSM Ketua Bidang Sains dan MatematikKPM Kementerian Pelajaran MalaysiaKPKK Ketua Penyelaras KokurikulumKP Ketua PanitiaKPT Ketua Pembantu TadbirKRS Kadet Remaja SekolahKWSG Kumpulan Wang Simpanan GuruKWSP Kumpulan Wang Simpanan PekerjaLDP Latihan Dalam PerkhidmatanLNPT Laporan Nilaian Prestasi TahunanLO ‘Local Order’LPM Lembaga Peperiksaan MalaysiaMARA Majlis Amanah RakyatMPM Majlis Peperiksaan MalaysiaMSSM Majlis Sukan Sekolah-Sekolah MalaysiaNGO ‘Non - Goverment Organization’NYDP Naib Yang Di PertuaOPMEN Operasi MenengahPAFA Penilaian Asas Fardhu AinAPAP Pembantu Am PejabatPATSKOM Penyata Akaun Tahunan Sekolah BerkomputerPBS Pentaksiran Berasaskan SekolahPCGPCG ‘Per - Capital Grantt’PDRM Polis Di Raja MalaysiaPEKA Pentaksiran Kemahiran Asas Halaman [ xv ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.comPIBG Persatuan Ibu Bapa dan GuruPK Penolong KananPK(P) Penolong Kanan PetangPMR Penilaian Menengah RendahP&P Pengajaran dan PembelajaranPPD Pegawai Pelajaran DaerahPPPS Pegawai Perkhidmatan Pendidikan SiswazahPSS Pusat Sumber SekolahPT Pembantu TadbirPTJ Pusat TanggungjawabPTR Pembantu Tadbir RendahPWR Panjar Wang RuncitSAP Sijil Akuan PenerimaanSDP Surat Dalam PerhatianSGA Sijil Gaji AkhirSKM Suruhanjaya Koperasi MalaysiaSKPM Standard Kualiti Pendidikan MalaysiaSLAD Skim Lencana Anti DadahSMM Sistem Maklumat MuridS&P Sukan dan PermainanSPI Surat Pekeliling IktisasSPP Suruhanjaya Perkhidmatan PelajaranSPBT Skim Pinjaman Buku TeksSPM Sijil Pelajaran MalaysiaSSDM Sistem Salah Laku dan Disiplin MuridSTPM Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia Halaman [ xvi ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.comSU Setia UsahaSUWA Sumber Utama Wang AwamT.T TandatanganULBS Ujian Lisan Berasaskan SekolahUPSR Ujian Penilaian Sekolah RendahYDP Yang Di Pertua* Akronim lain sekiranya tidak disenaraikan adalah memberi maksud seperti yang biasa difahami. Halaman [ xvii ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.comMANUAL PROSEDUR KERJA SMK / SM SMK TAMAN INDAH____________________________ 73000 TAMPIN____________________________ N.SEMBILANHalaman [ ] xviii Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.comMANUAL PROSEDUR KERJA SMK / SMKandungan : 1. Prakata Pengetua 2. Jawatankuasa MPK Sekolah 3. Penghargaan 4. Latar belakang Sekolah 5. Visi 6. Misi 7. Objektif 8. Carta Organisasi Sekolah 9. FUNGSI KHUSUS : 9.1 KURIKULUM : 9.1.1 Pengajaran dan Pembelajaran 9.1.2 Pengurusan Panitia Mata Pelajaran 9.1.3 Pengurusan Jadual Waktu 9.1.4 Penilaian dan Peperiksaan 9.1.4.1 Penilaian dan Peperiksaan Dalaman 9.1.4.2 Penilaian dan Peperiksaan Awam : 9.1.4.2.1 Pendaftaran Peperiksaan 9.1.4.2.2 Pentaksiran Berasaskan Sekolah 9.1.4.2.3 Pengelolaan Peperiksaan Awam 9.1.5 Pencerapan 9.1.6 Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) dan Perkembangan Staf 9.1.6.1 Perkembangan Staf Anjuran Jabatan Pendidikan / Agensi Luar 9.1.6.2 Perkembangan Staf Peringkat Sekolah 9.1.7 Pengurusan Sumber 9.1.7.1 Bilik Darjah / Bengkel / Makmal 9.1.7.2 Pusat Sumber Sekolah 9.1.7.3 Pengurusan Sumber Pembelajaran 9.1.7.4 Bahan Bantu Mengajar 9.2. HAL EHWAL MURID 9.2.1. Disiplin Murid 9.2.1.1 Disiplin Murid 9.2.1.2 Tindakan Disiplin Kes Berat 9.2.1.3 Tindakan Disiplin Kes Sederhana 9.2.1.4 Tindakan Disiplin Kes Ringan 9.2.2. Kebajikan Murid 9.2.2.1 Pengurusan Takaful 9.2.2.2 Pengurusan Pelajar Sakit 9.2.3. Kesihatan 9.2.4. Biasiswa dan Bantuan 9.2.4.1 Pemilihan Calon 9.2.4.2 Penerimaan Tawaran Biasiswa Halaman [ xix ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com 9.2.5 Asrama 9.2.5.1 Asrama 9.2.5.2 Keselamatan Asrama 9.2.6 Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) 9.2.6.1 Pemohonan dan Penerimaan Buku Teks 9.2.6.2 Pengagihan Buku Teks 9.2.6.3 Pemulangan Buku Teks 9.2.6.4 Pelupusan Buku Teks 9.2.7 Pendaftaran dan Pertukaran Murid 9.2.7.1 Pendaftaran Murid Tingkatan 1 9.2.7.2 Perpindahan Masuk Murid 9.2.7.3 Perpindahan Keluar Murid 9.2.7.4 Perpindahan Masuk Murid Bukan Warga Negara 9.2.7.5 Perpindahan Keluar Murid Bukan Warga Negara 9.2.8 Kantin Sekolah 9.2.8.1 Buka Tender Kantin Sekolah 9.2.8.2 Pemantauan Kantin Sekolah 9.2.9 Keselamatan Pelajar 9.2.9.1 Keselamatan Pelajar Hadir Sekolah 9.2.9.2 Keselamatan Pelajar Pulang Sekolah 9.2.9.3 Keselamatan Pelajar Di Makmal 9.2.9.4 Keselamatan Pelajar Di Padang 9.2.9.5 Keselamatan Pelajar Semasa Aktiviti Kokurikulum 9.2.9.6 Keselamatan Pelajar Semasa Di Kantin 9.2.9.7 Keselamatan Pelajar Semasa Lawatan 9.2.9.8 Latihan Kebakaran 9.2.10 Data Murid 9.2.11 Kepimpinan Pelajar 9.2.11.1 Kepimpinan Pelajar 9.2.11.2 Kepimpinan Pembimbing Rakan Sebaya 9.2.11.3 Kepimpinan Pengawas 9.2.12 Pencegahan 9.2.12.1 Pencegahan Salah Guna Dadah 9.2.12.2 Pencegahan Ponteng9.3 KOKURIKULUM 9.3.1 Unit Beruniform 9.3.1.1 Kadet Remaja Sekolah 9.3.1.2 Unit Beruniform NGO 9.3.1.3 Unit Beruniform GO 9.3.1.4 Unit Seni Bela Diri 9.3.2 Sukan 9.3.2.1 Olahraga 9.3.2.2 Sukan Berprestasi Tinggi 9.3.2.3 Niche Area Halaman [ xx ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com 9.3.3 Kelab dan Persatuan 9.3.3.1 Mata Pelajaran dan Umum 9.3.3.2 Kelab Permainan 9.3.4 Koperasi Sekolah 9.3.4.1 Penubuhan Koperasi Sekolah 9.3.4.2 Pengurusan Koperasi Sekolah 9.3.4.3 Pembelian dan Jualan 9.3.4.4 Urusniaga Harian Koperasi9.4 BIMBINGAN DAN KAUNSELING 9.4.1 Sahsiah dan Disiplin 9.4.2 Akademik dan Kerjaya10. FUNGSI UMUM10.1 PENTADBIRAN AM 10.1.1 Keselamatan Sekolah 10.1.2 Pengurusan Pejabat: 10.1.2.1 Pengurusan Fail 10.1.2.2 Pengurusan Surat (Penerimaan) 10.1.2.3 Pengurusan Surat (Pengiriman) 10.1.2.4 Pengurusan Stor 10.1.2.5 Pengurusan Percetakan 10.1.2.6 Pengurusan Buku Kehadiran Staf 10.1.3 Hubungan Komuniti 10.1.3.1 Persatuan Ibubapa dan Guru (PIBG): 10.1.3.1.1 Pengurusan Mesyuarat Agung 10.1.3.1.2 Pengurusan Mesyuarat Agung Tergempar 10.1.3.2 Pengurusan Komuniti 10.1.3.3 Agensi Lain 10.1.3.4 Permuafakatan 10.1.3.5 Penggunaan Premis 10.1.3.6 Kutipan Derma 10.1.3.7 Kutipan Derma Hari Kantin 10.1.3.8 Aduan Pelanggan 10.1.4 Data dan Maklumat10.2 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 10.2.1 Perkhidmatan 10.2.1.1 Pendaftaran Guru 10.2.1.2 Perlantikan 10.2.1.3 Pengesahan Dalam Perkhidmatan dan Pemberian Tahap Berpencen 10.2.1.4 Perlanjutan Tempoh Percubaan 10.2.1.5 Persaraan Wajib 10.2.1.6 Persaraan Pilihan 10.2.1.7 Pemangkuan dan Kenaikan Pangkat 10.2.1.8 Perakuan dan Kelulusan Tanggung Kerja 10.2.1.9 Perisytiharan Harta 10.2.1.10 Penyelenggaraan Kes Tindakan Tatatertib 10.2.1.11 Tindakan Tatatertib Kes Jenayah Halaman [ xxi ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com 10.2.1.12 Penyelenggaraan Kes Jenayah (Tahan Kerja) 10.2.1.13 Penyelenggaraan Kes Jenayah (Gantung Kerja) 10.2.1.14 Penyelenggaraan Kes Jenayah (Perintah Tahanan dan Sebagainya) 10.2.1.15 Penyelenggaraan Kes Tidak Hadir Bertugas 10.2.1.16 Penyelenggaraan Kes Tindakan Tatatertib Tidak Hadir Bertugas Tanpa Dikesan 10.2.1.17 Penyelenggaraan Kes Rayuan tatatertib dan Surcaj 10.2.1.18 Cuti: 10.2.1.18.1 Cuti Rehat 10.2.1.18.2 Cuti Rehat Khas 10.2.1.18.3 Cuti Tanpa Gaji 10.2.1.18.4 Cuti Separuh Gaji 10.2.1.18.5 Cuti Sakit 10.2.1.18.6 Cuti Sakit Tambahan 10.2.1.18.7 Cuti Bersalin 10.2.1.18.8 Cuti Sakit Tibi,Kusta,Barah Serta Sakit Setaraf 10.2.1.18.9 Cuti Tanpa Rekod 10.2.1.18.10 Cuti Haji 10.2.1.18.11 Cuti Menjaga Anak 10.2.1.18.12 Cuti Ikut Pasangan 10.2.1.18.13 Cuti Isteri Bersalin 10.2.1.19 Pertukaran Ke Luar dan Dalam Negeri 10.2.1.20 Perlepasan Dalam Jawatan dan Perlepasan Jawatan Dengan Izin 10.2.1.21 Perletakan Jawatan 10.2.2 Pembangunan 10.2.2.1 Latihan dan kursus 10.2.2.2 Latihan Dalaman10.3 PENGURUSAN KEWANGAN DAN AKAUN 10.3.1 Terimaan dan Pungutan 10.3.2 Perolehan 10.3.3 Pembayaran 10.3.4 Anggaran Belanja Mengurus 10.3.5 Panjar Wang Runcit (PWR) 10.3.6 Utiliti 10.3.7 Gaji Berkomputer 10.3.8 Buku Tunai 10.3.9 Geran Per - Kapita (PCG) 10.3.10 Penyata Tahunan 10.3.11 Pinjaman Komputer 10.3.12 Pinjaman Kenderaan 10.3.13 Pinjaman Perumahan 10.3.14 Potongan Cukai Berjadual (PCB) 10.3.15 Potongan KWSP 10.3.16 Tuntutan Lebih Masa 10.3.17 Sebut Harga Halaman [ xxii ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.4 PENGURUSAN PEMBANGUNAN DAN ASET 10.4.1 Pembangunan 10.4.1.1. Pembangunan 10.4.1.2. Penyelenggaraan 10.4.1.3. Kemudahan Asas 10.4.1.4. Kemudahan dan Kelengkapan 10.4.1.5. Keceriaan dan Pembangunan Fizikal 10.4.2 Aset 10.4.2.1. Rekod Terimaan Aset 10.4.2.2. Rekod Keluar Aset 10.4.2.3. Pelupusan Aset 10.4.2.4. Hapus Kira Aset Halaman [ xxiii ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com 1. PRAKATA PENGETUA 1Halaman [ ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com1. PRAKATA PENGETUA- Tujuan MPK- Hubungan MPK Dengan Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 8 Tahun 1991- Hasrat dan Harapan Terhadap Kewujudan MPK o Kualiti Kerja o Pencapaian o Panduan o Inovasi Halaman [ 2 ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com2. JAWATANKUASA MPK SEKOLAH 3Halaman [ ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com2. JAWATANKUASA MPK SMK__________________.PENGERUSI : PENGETUANAIB PENGERUSI : SEMUA GPKSETIAUSAHA : KETUA BIDANGPEN. SETIAUSAHA : KETUA BIDANGAJK : KETUA BIDANG : KETUA PANITIA MATA PELAJARAN : GURU DATA : GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING : GURU MEDIA : GURU SPBT : GURU DISIPLIN : KPT : KP MAKMAL : DAN LAIN-LAIN (JIKA PERLU) Halaman [ 4 ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com 3. PENGHARGAAN 5Halaman [ ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com3. PENGHARGAAN- MAMPU- Pengarah-Pengarah Jabatan Pelajaran Negeri- PKPSM Malaysia- Persidangan Kebangsaan Pengetua-Pengetua Sekolah Menengah Malaysia Negeri-Negeri.- Guru dan Staf SMK/SM_________________________.- Serta semua pihak yang terlibat sama ada secara langsung mahupun tidak langsung dalam menjayakan projek ini. Semoga amal bakti yang dicurahkan akan mendapat keberkatan dan anugerah kebaikan daripada-Nya serta diucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih di atas sumbangan yang diberikan. Halaman [ 6 ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com4. LATAR BELAKANG SEKOLAH 7Halaman [ ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com4. LATAR BELAKANG SMK___________________.- Dalam bentuk Ayat- Sejarah Penubuhan o Siapa o Di mana o Berapa bangunan o Bil. Murid o Bil. Guru- Kedudukan Sekarang Halaman [ 8 ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com 5. VISI 9Halaman [ ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com5. VISI SMK____________________________. Sama dengan Visi Kementerian Pelajaran Malaysia Halaman [ 10 ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com 6. MISI 11Halaman [ ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com6. MISI SMK/SM_____________________________. Sama dengan Misi Kementerian Pelajaran Malaysia Halaman [ 12 ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com 7. OBJEKTIF 13Halaman [ ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com7. OBJEKTIF SMK/SM_________________. o Objektif SMK/SM_______________. Halaman [ 14 ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com8. CARTA ORGANISASI SEKOLAH 15 Halaman [ ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com8.1 CARTA ORGANISASI SMK/SM___________________. Halaman [ 16 ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.comHalaman [ 17 ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9. FUNGSI KHUSUS Halaman [ ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com 9.1 KURIKULUMHalaman [ ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com 9.1 KURIKULUM9.1.1(1) PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JAWATAN PROSES KERJA Pengetua 1. Menerima arahan melaksanakan tugas pengurusan pengajaran dan pembelajaran. 2. Menyemak untuk memastikan semua perkara asas yang perlu untuk proses P&P disediakan, iaitu a) Jadual Waktu lengkap diluluskan b) Buku rekod mengajar telah dilengkapkan c) Bahan-bahan P&P 3. Membuat dan memastikan agihan semua bahan untuk Penolong Kanan proses P&P kepada semua guru mata pelajaran. Guru 4. Melengkapkan buku rekod mengajar ( Dalam tempoh satu bulan selepas sekolah dibuka ) 5. Menyediakan Rancangan Pengajaran Harian berdasarkan format seperti dalam pekeliling dan dihantar ke pejabat sekolah pada setiap hujung minggu untuk ditandatangani ( Pengetua/ PK/ GK Mata Pelajaran ). 6. Melaksanakan proses P&P yang merangkumi. a) Set induksi b) Langkah penyampaian c) Penilaian/ Latihan d) Rumusan 7. Membuat Refleksi 8. Menyemak latihan dan kerja rumah 9. Membuat persediaan untuk sesi P&P seterusnya Halaman [ 9.1.1 ( 1/3 ) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.1.1(2) CARTA ALIR PENGURUSAN P&P Halaman [ 9.1.1 ( 2/3 ) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.1.1(3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Borang Pemantauan Kelas 2. Akta Pendidikan 1996 ( Akta 550 ) 3. SKPM 4. Buku Rekod Mengajar Guru. 5. Sukatan Pelajaran Mata Pelajaran. Halaman [ 9.1.1 ( 3/3 ) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.1.2(1) PENGURUSAN PANITIA MATA PELAJARAN JAWATAN PROSES KERJA Pengetua 1. Menerima arahan melaksanakan tugas pengurusan panitia 2. Menubuhkan JK Kurikulum Sekolah Pengerusi : Pengetua Naib Pengerusi : Penolong Kanan Setiausaha : Guru Kanan Mata Pelajaran Ahli : Semua Penolong Kanan : Semua Guru Kanan Mata Pelajaran : Semua Guru Panitia : Kaunselor Pelajar : Setiausaha Peperiksaan : Guru Media : Penyelaras ICT Penolong Kanan/ 3. Menetapkan Jadual Mesyuarat JK Kurikulum Setiausaha 4. Mengedarkan surat jemputan dan menetapkan agenda mesyuarat. Pengetua 5. Mengendalikan/ mempengerusikan mesyuarat ( 4 kali setahun ) Setiausaha 6. Menyediakan Draf Minit Mesyuarat dan mendatangani Pengetua 7. Menyemak minit mesyuarat dan menandatangani. Ketua Panitia 8. Mengadakan mesyuarat panitia masing-masing dalam tempoh dua minggu selepas mesyuarat JK Kurikulum sekolah a. Merancang aktiviti sepanjang tahun b. Headcount c. Bahan Bantu Mengajar ( BBM ) d. Per Capital Grant ( PCG ) Ahli Panitia 9. Menyediakan Draf Minit Mesyuarat dalam tempoh (Setiausaha) seminggu dari tarikh mesyuarat panitia diadakan. Pengetua/ PK GKMP 10. Menyemak dan menandatangani minit mesyuarat. Ketua Panitia 11. Melaksanakan aktiviti yang telah dirancangkan. Pengetua/ PK/ GKMP 12. Memantau pengurusan semua panitia sepanjang tahun. Ketua Panitia 13. Menyediakan pelaporan semua aktiviti panitia mata pelajaran. Halaman [ 9.1.2 ( 1/3 ) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.1.2(2) CARTA ALIR PENGURUSAN PANITIA MATA PELAJARAN Halaman [ 9.1.2 ( 2/3 ) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.1.2(3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Senarai Kehadiran. 2. Pekeliling 4/1986. 3. SKPM Halaman [ 9.1.2 ( 3/3 ) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.1.3(1) PENGURUSAN PENYEDIAAN JADUAL WAKTU JAWATAN PROSES KERJA Pengetua 1. Menerima arahan melaksanakan tugas pengurusan pengajaran dan pembelajaran. 2. Mempengerusi mensyuarat Jawatankuasa Jadual Waktu serta menetapkan dasar penyediaan jadual waktu dengan mengambil kira : a. Bilangan waktu mengajar bagi setiap guru. b. Agihan waktu mengajar seimbang setiap hari. c. Penggunaan waktu berkembar. d. Penggunaan bilik-bilik khas seperti makmal, bengkel dll. Penolong Kanan/ Guru 3. Menyediakan senarai guru dan opsyen, mata pelajaran Kanan/ MP/ elektif dan bilangan kelas. Ketua Panitia 4. Mengadakan perbincangan berkaitan dengan agihan mengajar guru-guru. Penolong Kanan/ AJK 5. Menyediakan jadual waktu berdasarkan agihan waktu Jadual Waktu mengajar yang diputuskan (menggunakan aplikasi komputer ) Pengetua 6. Melulus dan mengesahkan jadual waktu yang telah disediakan. AJK Jadual Waktu 7. Mengedar jadual waktu kelas dan jadual waktu persendirian semasa Mesyuarat Guru Pertama ( Sebelum sesi persekolahan bermula ). Guru 8. Rekodkan Jadual Waktu dalam Buku Rekod Mengajar. 9. Mengajar mengikut jadual yang telah diluluskan. Penolong Kanan 10. Menyemak dan memantau kelancaran jadual waktu (PK) secara berterusan. 11. Mendokumentasikan jadual waktu induk dan mempamerkannya. PK 12. Mengenal pasti guru-guru yang perlu diganti (cuti/ tugas rasmi di luar) AJK Jadual Waktu 13. Menyediakan guru ganti berdasarkan jadual Penolong Kanan 14. Menyimpan rekod. Halaman [ 9.1.3 ( 1/3 ) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.1.3(2) CARTA ALIR PENGURUSAN PENYEDIAAN JADUAL WAKTU Halaman [ 9.1.3 ( 2/3 ) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.1.3(3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Maklumat diri guru. 2. Agihan waktu mengajar untuk setiap guru. 3. Jadual Waktu Induk. 4. SKPM : Elemen 8.1.3 5. Akta Pendidikan 550. 6. Jadual Waktu Ganti. Halaman [ 9.1.3 ( 3/3 ) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.1.4 PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN9.1.4.1 (1) PENGURUSAN PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN DALAMAN JAWATAN PROSES KERJA Pengetua 1. Menubuhkan Jawatankuasa Penilaian dan Peperiksaan. 2. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Peperiksaan untuk menentukan perkara berkaitan dengan peperiksaan dalaman iaitu : a. tarikh peperiksaan b. masa/ tempoh bagi setiap mata pelajaran c. Jadual Spesifikasi Ujian ( JSU ) d. pengawasan peperiksaan e. pelaporan PK / Penyelaras Pep. 3. Menyediakan draf jadual waktu ujian/ peperiksaan Dalaman ( termasuk jadual pengawasan ) dan mempamerkannya untuk semakan dan pembetulan. 4. Menyerahkan draf jadual waktu ujian/ peperiksaan kepada Pengetua untuk kelulusan. Guru mata pelajaran 5. Mengubal soalan berdasarkan JSU dan menyerah kepada Ketua Panitia untuk semakan. Ketua Panitia 6. Menyemak kertas soalan. Staf Sokongan 7. Mencetak kerta soalan. Setiausaha Pep 8. Menyimpan kertas soalan di tempat yang selamat. PK / Penyelaras Pep. 9. Mengedar jadual waktu ujian/ peperiksaan kepada semua Dalaman guru, setiap kelas dan mempamerkannya pada papan kenyataan di bilik guru dan kelas. 10. Menyampaikan maklumat jadual peperiksaan kepada guru dan pelajar. 11. Mengagih kertas soalan mengikut jadual peperiksaan. Guru 12. Mengawas ujian/ peperiksaan Guru Mata Pelajaran 13. Menyelia ujian/ peperiksaan mata pelajaran berkaitan Semua Guru 14. Memeriksa kertas jawapan dan membincang skema pemarkahan bersama pelajar dalam kelas. 15. Menyerahkan markah akhir kepada Guru Tingkatan pada/ sebelum tarikh yang ditetapkan. Halaman [ 9.1.4.1 (1/4) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com JAWATAN PROSES KERJAGuru Tingkatan 16. Mencatatkan keputusan dalam Buku Rekod Kemajuan Murid (BRKM)/ menaip keputusan dalam transkrip perperiksaan berkomputer dan Buku Rekod Mengajar. 17. Menyerahkan Buku Rekod Kemajuan Murid/ Transkrip Keputusan Berkomputer kepada pihak pentadbir.Pengetua/ PK, 18. Menandatangani Buku Rekod Kemajuan Murid/ TranskripPK (Ptg) KeputusanGuru Tingkatan 19. Menyerahkan BRKM/ Transkrip Keputusan kepada ibu bapa/ penjaga. 20. Mengumpul semula BRKM dan menyimpan di tempat yang ditetapkan.Guru Mata Pelajaran 21. Membuat analisis peperiksaan untuk mesyuarat postmortem.Guru Kanan 22. Membentang analisis peperiksaan dalam mesyuarat postmortem.JK Penilaian dan 23. Menyimpan dokumen peperiksaan.Peperiksaan Halaman [ 9.1.4.1 (2/4) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.1.4.1 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN DALAMAN Halaman [ 9.1.4.1 ( 3/4 ) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.1.4.1 (3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Borang Kebenaran Mencetak. 2. Senarai markah individu murid dalam buku rekod. 3. Borang Markah Induk ( Mark Sheet ) 4. Borang Analisis Keputusan Peperiksaan. 5. Buku Panduan Peperiksaan. Halaman [ 9.1.4.1 (4/4) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.1.4.2 PENGURUSAN PENILAIAN/ PEPERIKSAAN AWAM9.1.4.2.1 (1) PENGURUSAN PENDAFTARAN PEPERIKSAAN JAWATAN PROSES KERJA Pengetua 1. Menerima surat arahan/ edaran dan borang-borang pendaftaran daripada Lembaga Peperiksaan/ Majlis Peperiksaan Malaysia. 2. Mengadakan perbincangan dengan Jawatankuasa Peperiksaan. Setiausaha 3. Mengedar Borang Pendaftaran kepada semua calon. Peperiksaan 4. Memberi taklimat kepada semua calon bersama Guru Tingkatan tentang cara mengisi Borang Kemasukan dan Borang Permohonan Kad Perakuan ( bagi murid yang tidak ada Kad Pengenalan ) 5. Mengedar, mengumpul dan menyemak borang yang Guru Tingkatan telah diisi oleh calon. 6. Menyerahkan borang-borang yang telah lengkap dengan betul kepada Setiausaha Peperiksaan untuk semakan. Pengetua 7. Memperaku dan mengesahkan borang-borang pendaftaran. Setiausaha 8. Mengisi Borang Pendaftaran secara on-line. Peperiksaan 9. Mengedarkan Kenyataan Kemasukan/ Semak Pendaftaran Calon kepada Guru-guru Tingkatan kelas peperiksaan. 10. Mencetak dokumen-dokumen pendaftaran untuk pengesahan calon. Pengetua 11. Menyemak semua dokumen pendaftaran on-line dan mengesahkan. 12. Menghantar dokumen-dokumen pendaftaran bersama disket ke PPD/JPN ( Unit Penilaian Peperiksaan, PPD/JPN ) PK / Setiausaha 13. Mengurus kes calon pindah/ menumpang/ pendaftaran Peperiksaan lewat. 14. Menghantar Borang Perpindahan Pusat Peperiksaan yang telah ditandatangani oleh Pengetua dan Bank Draf ke JPN. 15. Menerima Borang Perpindahan Pusat Peperiksaan dan Bank Draf untuk yuran perpindahan daripada sekolah berkenaan jika ada. 16. Menerima “Computer print-out” dan calon menyemak maklumat dan menurunkan tadatangan. Penolong Kanan 17. Menyimpan dokumen pendaftaran calon. Halaman [ 9.1.4.2.1 (1/4) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.1.4.2.1 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN PENDAFTARAN PEPERIKSAAN Halaman [ 9.1.4.2.1 (2/4) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.comHalaman [ ] 9.1.4.2.1 (3/4) Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.1.4.2.1 (3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Borang Pendaftaran LPM/ PMR 1 Pin. 5/97 ( PMR )/ LPM/ SPM 27 Pin.6/2001 ( SPM ) 2. Borang Perpindahan Calon ( PMR&SPM ) 3. Borang Calon Cacat 4. Borang Permohonan Kad Perakuan ( Borang PBKP / 93 ) - ( PMR & SPM ) 5. Borang SKP - Senarai Calon Yang Menggunakan Kad Perakuan ( PMR & SPM ) 6. Kad Perakuan ( PMR & SPM ) 7. Borang Kemasukan Data Sekolah ( Borang Kawalan ) - ( LPM/ DS 1 Pin. 4/99 )- ( PMR & SPM ) Halaman [ 9.1.4.2.1 (4/4) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com 9.1.4.2.2 (1) PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH JAWATAN PROSES KERJAPengetua 1. Menerima maklumat tentang urusan pentaksiran mata pelajaran PMR dan SPM. 2. Mengeluarkan surat lantikan Ketua Pentaksir dan Pentaksir bagi setiap mata pelajaran yang berkaitan. 3. Menetapkan perkara-perkara berkaitan denganJK Peperiksaan pentaksiran : a. Pelaksanaan Pentaksiran b. Tarikh akhir penyediaan markah. c. Pensijilan 4. Melaksanakan pentaksiran :Guru mata pelajaran a. Kerja kursus PMR b. PAFA PMR dan SPM c. ULBS PMR dan SPM d. PEKA Sains SPM dan STPM 5. Mengumpul dan menyelaras markah pentaksiranSetiausaha 6. Menghantar markah pentaksiran ke PPD/ JPN/ LPM/ MPM.Guru mata pelajaran 7. Menyediakan sijil PEKA, ULBS dan menyerahkannya kepada Pengetua.Pengetua 8. Mendatangani sijil-sijil PEKA, ULBSGuru Tingkatan 9. Menyerahkan sijil kepada pelajar. Halaman [ 9.1.4.2.2 (1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.1.4.2.2 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH Halaman [ 9.1.4.2.2 (2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.1.4.2.2 (3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Borang Pemarkahan PEKA, PAFA, ULBS 2. Sijil-sijil PEKA, ULBS Halaman [ 9.1.4.2.2 (3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com 9.1.4.2 PENGURUSAN PENILAIAN/ PEPERIKSAAN AWAM 9.1.4.2.3 (1) PENGURUSAN PENGELOLAAN PEPERIKSAAN JAWATAN PROSES KERJAPengetua 1. Menerima Jadual Waktu Peperiksaan dan slip KenyataanPeperiksaan daripada Pejabat Pelajaran Daerah/ Jabatan Pelajaran Negeri. 2. Mengedar Jadual Waktu Peperiksaan kepada semuaPK (P)/ Setiausaha calon.Peperiksaan Pengetua 3. Menerima pekeliling garis panduan pengurusan Peperiksaan Awam. 4. Menyediakan Pusat Peperiksaan - bilik peperiksaan,PK bilik kebal, bilik untuk taklimat pengawas dan lain-lain bahan yang diperlukan. 5. Memberi taklimat peperiksaan kepada calon berhubung peraturan dan persediaan.Pengetua/ PK 6. Menyelia/ mengawas perjalanan peperiksaan. 7. Mengambil keputusan peperiksaan daripada Pejabat Pelajaran Daerah/ Jabatan Pelajaran Negeri.Guru Tingkatan 8. Mengedarkan slip keputusan peperiksaan dan Sijil ULBS/PEKA Sains kepada calonPK / SU Pep. 9. Mengurus kes rayuan semak semula kertas peperiksaan (jika ada) 10. Membuat analisis keputusan dan menyerahkan kepada pengetua.Guru Kanan/ Ketua 11. Menjalankan post-mortem terhadap anilisis keputusanPanitia dengan mengenal pasti kekuatan dan kelemahan serta strategi peningkatan.Pengetua 12. Menerima laporan post-mortem.Setiausaha 13. Mendokumentasikan keputusan dan analisis peperiksaan. Halaman [ 9.1.4.2.3 (1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.1.4.2.3 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN PENGELOLAAN PEPERIKSAAN Halaman [ 9.1.4.2.3 (2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.1.4.2.3 (3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Borang Anilisis Keputusan PMR, SPM, STPM Halaman [ 9.1.4.2.3 (3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com 9.1.5 (1) PENGURUSAN PENCERAPAN JAWATAN PROSES KERJAPengetua 1. Merancang pelaksanaan pencerapan proses pengajaran dan pembelajaran. 2. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum danPengetua, PK, GKMP, menetapkan perkara berikut :-KP a. garis panduan pencerapan b. pengagihan tugas c. jadual pencerapan d. instrumen pencerapanPenolong Kanan 3. Memberi taklimat tentang urusan pencerapan.Pengetua/ Penolong 4. Mencerap P&P guruKanan, Guru Kanan/Ketua Panitia 5. Melengkapkan borang pencerapan dan diserahkan kepada guru yang dicerap. 6. Membincang hasil cerapan dengan guru yang berkenaan.Penolong Kanan (P), 7. Membuat tindakan susulan seperti berikut (jika perlu)Guru Kanan 8.1 Latihan dalaman jika ada masalah dalam penyampaian pengajaran. 8.2 Membuat rakaman pengajaran bagi P&P cemerlang untuk rujukan.Penolong Kanan (P) 8. Menyimpan rekod dalam fail induk pencerapan. Halaman [ 9.1.5 (1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.1.5 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN PENCERAPAN Halaman [ 9.1.5 (2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.1.5 (3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. SKPM : Dimensi 3, Elemen 9 2. Borang PPSMI/ JNS/ C1 - Pemantauan dan Bimbingn Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Sains dn Matematik dalam Bahasa Inggeris 3. Borang EMS09/9 - Micro - Teaching Assessment Form 4. Borang Pencerapan JPN/ Sekolah 5. Jadual Pencerapan 6. SKPM. Halaman [ 9.1.5 (3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com 9.1.6 PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF 9.1.6.1 (1) PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF ANJURAN PPD/ JPN/ KPM/ AGENSI LUAR JAWATAN PROSES KERJAPengetua 1. Menerima surat arahan pencalonan peserta kursus daripada PPD/ JPN/ KPM Agensi Luar. 2. Merujuk keperluan latihan dengan mengambil kira syarat yang ditetapkan oleh pihak penganjur.PK 3. Menghebahkan iklan/ tawaran kursus kepada guru/ staf.Pengetua & PK 4. Memilih calon untuk menghadiri kursusGuru/ Staf 5. Mengisi dan melengkapkan borang pencalonan/ permohonanPengetua 6. Mengesahkan borang pencalonanPTR 7. Menyediakan surat iringanPengetua 8. Menandatangani surat iringanPAP 9. Menghantar/ mengepos borang pencalonan peserta kursus.Guru/ Staf 10. Menghadiri kursus 11. Menyediakan laporan kursus untuk diserahkan kepada pengetua.Penolong Kanan 12. Membuat tindakan susulan yang perlu a. Mengadakan kursus dalaman di peringkat sekolah b. Mengedar bahan kursus 13. Menyimpan rekod. Halaman [ 9.1.6.1 (1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.1.6.1 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF ANJURAN PPD/ JPN/ KPM/ AGENSI LUAR Ya Tamat Halaman [ 9.1.6.1 (2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.1.6.1 (3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Borang Penyertaan Kursus ( yang diedar oleh pihak penganjur ) 2. Borang Pelapor Kursus Dalaman Halaman [ 9.1.6.1 (3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com 9.1.6 PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF 9.1.6.2 (1) PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF PERINGKAT SEKOLAH JAWATAN PROSES KERJAPengetua 1. Membentuk Jawatankuasa Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP). 2. Menerima peruntukan LDP (jika ada)Jawatankuasa LDP 3. Menyediakan Borang Keperluan Latihan (Needs Analysis) 4. Mengedarkan borang keperluan latihan kepada semua guru dan staf.Guru/ Staf 5. Mengisi borang keperluan latihan.JK LDP 6. Mengumpul borang keperluan latihan serta memproses maklumat yang diterima. 7. Menyediakan laporan dapatan keperluan latihan untuk tindakan selanjutnya.Penolong Kanan 8. Mempengerusikan mesyuarat bagi menentukan : a. Takwim Perkembangan Staf b. Tajuk kursus dalaman c. Bahan-bahan kursus/ brosur d. Aguhan peruntukan/ Anggaran kos e. Borang penilaian latihanGuru/ Staf Sokongan 9. Menghadiri latihan 10. Mengisi borang penilaian setiap sesi latihanJawatankuasa LDP 11. Menyedia laporan untuk diserahkan kepada Pengetua 12. Mendokumentasikan dan merekodkan program Halaman [ 9.1.6.2 (1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.1.6.2 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF PERINGKAT SEKOLAH Halaman [ 9.1.6.2 (2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.1.6.2 (3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Borang Keperluan Latihan 2. Borang Penilaian Kursus 3. Borang Laporan Kursus Halaman [ 9.1.6.2 (3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com 9.1.7 PENGURUSAN SUMBER PEMBELAJARAN 9.1.7.1 (1) PENGURUSAN BILIK DARJAH/ BILIK KHAS/ MAKMAL/ BENGKEL JAWATAN PROSES KERJAPengetua 1. Melantik guru yang bertanggungjawab terhadap bilik darjah/ bilik khas/ makmal/ bengkel. a. Guru kelas b. Ketua Panitia c. Guru ( bilik khas )Penolong Kanan 2. Menyenarai Senarai Tugas Guru dan keperluan bilik.Guru/ Guru Kelas/ 3. Mengurus bilik darjah/ makmal/ bengkel dari aspekKetua Panitia kebersihan, keceriaan, bermaklumat dan menambahbaikan secara berterusan. 4. Menghantar cadangan/ senarai keperluan.Penolong Kanan/ Guru 5. Menyemak cadangan/ senarai keperluanKanan Mata Pelajaran 6. Mengemukakan cadangan/ senarai keperluan kepada Pengetua.Pengetua 7. Meluluskan cadangan/ senarai keperluan.Guru/ Guru Kelas/ 8. Mengisi Nota MintaKetua PanitiaPengetua 9. Menandatangan Nota MintaGuru/ Guru Kelas/ 10. Membuat pesanan dengan mengisi borang PesananKetua Panitia Tempatan (LO)Pengetua 11. Menandatangan borang pesanan tempatan.Guru/ Guru Kelas/ 12. Menerima Pesanan.Ketua Panitia 13. Merekod bekalan dalam Stok Inventori.Guru 14. Mengguna bahanPengetua/ Penolong 15. Memantau penggunaan bahan/ bilik.Kanan/ Guru KananMata Pelajaran/ KetuaPanitia Halaman [ 9.1.7.1 (1/4) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.1.7.1 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN BILIK DARJAH/ MAKMAL/ BENGKEL Halaman [ 9.1.7.1 (2/4) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com Halaman [ 9.1.7.1 (3/4) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin SaidSMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.1.7.1 (3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Buku Rekod Penggunaan Bilik Makmal/ Bilik Khas 2. Nota Minta. 3. Local Order 4. Kew PA.2 / Kew PA.3. Halaman [ 9.1.7.1 (4/4) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com 9.1.7 PENGURUSAN SUMBER PEMBELAJARAN 9.1.7.2 (1) PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH JAWATAN PROSES KERJAPengetua 1. Menubuhkan Jawatankuasa Induk Pusat Sumber Sekolah serta membina Carta OrganisasiPenolong Kanan 2. Menubuhkan JK Kerja PSS dan membina Carta Organisasi. 3. Menyediakan Senarai Tugas JK Induk dan JK KerjaPengetua 4. Mengadakan mesyuarat JK Induk PSS untuk merancang aktiviti, takwin dan bajet tahunan.Penolong Kanan/ Guru 5. Mengadakan mesyuarat JK Kerja PSS bagiMedia melaksanakan aktiviti-aktiviti bagi setiap unit PSS. 6. Menyediakan Peraturan-Peraturan dan Rekod Penggunaan Unit-Unit PSSKetua-Ketua Unit PSS 7. Melaksanakan aktiviti-aktiviti PSSGuru Media 8. Memantau pelaksanaan aktiviti-aktiviti PSSPenolong Kanan 9. Mengadakan mesyuarat Post MortemGuru Media 10. Menyediakan laporan penilaian dan dokumentasi untuk difailkan/ dihantar ke PPD/ JPN Halaman [ 9.1.7.2 (1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.1.7.2 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH (PSS) Halaman [ 9.1.7.2 (2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.1.7.2 (3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Borang Rekod Penggunaan PSS 2. Borang Rekod Peminjaman Peralatan 3. Borang Rekod Peminjaman Buku Halaman [ 9.1.7.2 (3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com 9.1.7 PENGURUSAN SUMBER PEMBELAJARAN 9.1.7.3 (1) PENGURUSAN ICT JAWATAN PROSES KERJAPengetua 1. Menubuhkan Jawatankuasa Induk ICT Sekolah serta membina Carta OrganisasiPenolong Kanan 2. Menubuhkan JK Kerja ICT dan membina Carta Organisasi 3. Menyediakan Senarai Tugas JK Induk dan JK KerjaPengetua 4. Mengadakan mesyuarat JK Induk ICT untuk merancang aktiviti, takwim dan bajet sekolah.Penolong Kanan 5. Mengadakan mesyuarat JK Kerja ICT bagi melaksanakan aktiviti-aktiviti 6. Menyediakan Peraturan-Peraturan dan Rekod Penggunaan Peralatan ICTGuru ICT 7. Melaksanakan aktiviti-aktiviti ICTPenolong Kanan 8. Memantau pelaksanaan aktiviti-aktiviti ICTPengetua 9. Membuat penilaianGuru ICT/ Juru Teknik 10. Mengambil tindakan susulan/ penambahbaikanICT 11. Membuat laporan ke BTPNPembantu Tadbir 12. Menyediakan surat iringanPengetua 13. Menandatangani laporan dan surat iringanPembantu Tadbir 14. Membuat salinan dan merekodPembantu Am Rendah 15. Menghantar/ Pos 16. Failkan salinan Halaman [ 9.1.7.3 (1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.1.7.3 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN ICT SEKOLAH Halaman [ 9.1.7.3 (2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.1.7.3 (3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Borang Terima Peralatan 2. Borang Rekod Pinjaman Halaman [ 9.1.7.3 (3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com 9.1.7 PENGURUSAN SUMBER PEMBELAJARAN 9.1.7.4 (1) PENGURUSAN BAHAN BANTU BELAJAR (BBB) JAWATAN PROSES KERJAPengetua 1. Mengadakan mesyuaratPenolong Kanan 2. Menubuhkan JK Kerja BBB dan membina Carta Organisasi. 3. Menyediakan Senarai Tugas JK Induk dan JK KerjaPengetua 4. Mengadakan mesyuarat JK Induk BBB untuk merancang aktiviti, takwim dan bajet sekolah.Penolong Kanan/ Guru 5. Mengadakan mesyuarat JK Kerja BBB bagiMedia melaksanakan aktiviti-aktiviti. 6. Menyediakan Peraturan-Peraturan dan Rekod Penggunaan Unit-Unit BBBKetua-Ketua Unit PSS 7. Melaksanakan aktiviti-aktiviti BBBGuru Media 8. Memantau pelaksanaan aktiviti-aktiviti BBBPenolong Kanan 9. Mengadakan mesyuarat Post Mortem.Guru Media 10. Menyediakan laporan penilaian dan dokumentasi untuk difailkan/ dihantar ke PPD/ JPN Halaman [ 9.1.7.4 (1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.1.7.4 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH (PSS) Halaman [ 9.1.7.4 (2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.1.7.4 (3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Panduan Pengurusan Pusat Sumber Sekolah (BTP) Halaman [ 9.1.7.4 (3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com 9.2 HAL EHWAL MURIDHalaman [ ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.2.1 PENGURUSAN DISIPLIN MURID9.2.1.1 (1) PENGURUSAN DISIPLIN MURID JAWATAN PROSES KERJAPengetua 1. Menerima arahan dalam menjalankan kuasa disiplin murid. 2. Melantik jawatankuasa disiplin dan lembaga pegawas sekolah. 3. Mengeluarkan surat penurunan kuasa (merotan) dan menetapkan garis panduan tindakan (buku panduan disiplin). 4. Merancang program peningkatan prestasi disiplin murid untuk sepanjang tahun. 5. Menerima aduan daripada pengadu a. Guru disiplin b. Guru kelas c. Guru yang diberi kuasa d. Pengawas sekolah e. Ibu bapa/ pelajar f. Sumber luar (KPM/JPN/ PPD/ MEDIA) 6. Membuat siasatan awal untuk mendapat maklumat lanjut, bukti dan saksi (Boleh perturunkan kuasa kepada guru disiplin) Jika ada kes : a. Pihak sekolah perlu hubungi ibu bapa untuk menjelaskan kesalahan yang disyaki dilakukan. b. Hubungi pihak polis jika melibatkan kes berat yang perlu dilaporkan c. Maklumat awal dihantar je JPN/ PPD sekiranya melibatkan polis dan media 7. Memanggil sidang Lembaga Disiplin untuk tindakan dan keputusan : a. Murid yang melakukan kesalahan perlu diberi penjelasan mengenai kesalahan yang dilakukan (tuduhan) b. Murid diberikan peluang untuk menafikan dan menjelaskan kesilapan (right to be heard) c. Buat pendakwaan dan pelaporan daripada penyiasatan@kesaksian d. Hukuman perlu dibuat secara adil dan saksama 8. Mempengerusikan mesyuarat disiplin bagi kes-kes rayuan (dalam tempoh yang dibenarkan) Halaman [ 9.2.1.1 (1/4) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com JAWATAN PROSES KERJAPK HEM 9. Melaksanakan program peningkatan sahsiah, motivasi dan disiplin seperti dirancang 10. Memaklumkan kepada ibu bapa mengenai kesalahan dan hukuman yang dikenakan kepada murid.Guru Disiplin 11. Memaklumkan kes-kes disiplin lebih awal kepada PK HEM dan Pengetua 12. Menyediakan minit, laporan dan catatan keputusan difailkan 13. Mengeluarkan surat perintah/ hukuman kepada ibu bapa murid 14. Merekodkan dalam SSDM dan laporan kepada JPN/ PPD 15. Merujukkan kes kepada guru kaunseling.Kaunselor 16. Menjalankan sesi kaunseling 17. Menyimpan rekod murid yang terlibat dengan perlanggaran disiplin @ rujukan kes @ menjalani sesi kaunseling. 18. Bagi kes rayuan : menghantar laporan pemantauan kepada JPN/ PPD dan ibu bapa setiap bulan (selama enam bulan)Guru Disiplin 19. Jika melibatkan hukuman gantung sekolah atau buang sekolah yang diterima semula atas sebab rayuan : a. Buat aku janji berkelakuan baik ( pelajar dan ibu bapa) b. Pemantauan pada satu tempoh yang ditentukan.Guru Kelas 20. Mengemaskini maklumat pelajar dalam jadual kedatangan murid. 21. Kes selesai. Halaman [ 9.2.1.1 (2/4) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.2.1.1 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN DISIPLIN Halaman [ 9.2.1.1 (3/4) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.2.1.1 (3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Buku Panduan Disiplin. 2. Peraturan-Peraturan (Tatatertib Sekolah) Pelajaran, 1959. Halaman [ 9.2.1.1 (4/4) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.2.1.2 (1) PENGURUSAN TINDAKAN DISIPLIN KES BERAT Halaman [ 9.2.1.2 (1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.2.1.2 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN TINDAKAN DISIPLIN KES BERAT Ya Halaman [ 9.2.1.2 (2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.2.1.2 (3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Peraturan-Peraturan (Tatatertib Sekolah) Pelajaran, 1959. Halaman [ 9.2.1.2 (3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.2.1.3 (1) PENGURUSAN TINDAKAN DISIPLIN KES SEDERHANA Halaman [ 9.2.1.3 (1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.2.1.3 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN TINDAKAN DISIPLIN KES SEDERHANA Halaman [ 9.2.1.3 (2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.2.1.3 (3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Peraturan-Peraturan (Tatatertib Sekolah) Pelajaran, 1959. Halaman [ 9.2.1.3 (3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.2.1.4 (1) PENGURUSAN TINDAKAN DISIPLIN KES RINGAN Halaman [ 9.2.1.4 (1/3 ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.2.1.4 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN TINDAKAN DISIPLIN KES RINGAN Halaman [ 9.2.1.4 (2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.2.1.4 (3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Peraturan-Peraturan (Tatatertib Sekolah) Pelajaran, 1959. Halaman [ 9.2.1.4 (3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.2.2 KEBAJIKAN9.2.2.1 (1) PENGURUSAN TAKAFULJAWATAN PROSES KERJAPengetua 1. Menerima arahan melaksanakan tugas pengurusan kebajikan murid 2. Melantik guru yang diberi mandat melaksanakan tugas dan tanggungjawab atau suatu jawatan kuasa kebajikan murid/ staf 3. Mengeluarkan surat kuasa bagi sebarang kutipan bayaran (cth : Takaful) 4. Mengeluarkan surat siaran berkaitan kebajikanPK Hem 5. Mengedarkan borang penyertaan takaful/insuran diri/ kelompok kepada murid melalui guru tingkatan 6. Menyediakan jadual guru bertugas - kaitan dengan pelajar sakit semasa sesi persekolahanGuru Tingkatan 7. Mengedar borang takaful/insuran kepada murid 8. Mengumpul borang daripada murid beserta wang bayaran dan menyerah kepada PK HEM/Kerani kewangan 9. Menerima aduan/laporan kemalangan @ musibah daripada murid/penjagaPK Hem 10. Menguruskan tuntutan bayaran yang melibatkan takaful atau syarikat insuran melalui pejabat/kerani yang diberi tugas 11. Menyemak untuk pastikan bayaran diterima oleh penuntut bayaran Halaman [ 9.2.2.1 (1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.2.2.1 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN KEBAJIKAN MURID (TAKAFUL) Halaman [ 9.2.2.1 (2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.2.2.1 (3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Borang Tuntutan Takaful / Insuran. 2. Borang Penyertaan Takaful 3. Laporan Polis 4. Laporan hospital Halaman [ 9.2.2.1 (3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.2.2.2 (1) PENGURUSAN PELAJAR SAKITJAWATAN PROSES KERJAPengetua 1. Menerima arahan melaksanakan tugas pengurusan kebajikan murid 2. Melantik guru yang diberi mandat melaksanakan tugas dan tanggungjawab (berdasarkan senarai guru bertugas) 3. Memberi kebenaran guru bertugas mengurus penghantaran murid ke klinik/hospital 4. Menerima aduan/makluman pelajar sakitPK HEM 5. Menyemak untuk pastikan guru bertugas diberi makluman dan mengambil tindakan 6. Menghubungi ibu bapa pelajar (persetujuan ibu bapa boleh ambil pelajar atau pihak sekolah uruskan ke klinik)Guru Bertugas/ 7. Menyediakan surat perakuan sekolah (GL) untukGuru Kelas dikemukakan kepada klinik/hospital 8. Menghantar pelajar ke bilik sakit sementara menunggu proses yang lain (hantar ke klinik atau ibu bapa mengambilnya)Guru Bertugas 9. Menguruskan penghantaran pelajar ke klinik untuk mendapat rawatan 10. Jika perlu hantar ke rumah/ke sekolah (berdasarkan persetujuan) 11. Catatkan dalam buku laporan Halaman [ 9.2.2.2 (1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.2.2.2 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN PELAJAR SAKIT Halaman [ 9.2.2.2 (2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.2.2.2 (3) BORANG DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Borang GL. 2. Buku Keluar Murid. Halaman [ 9.2.2.2 (3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.2.3 (1) PENGURUSAN KESIHATANJAWATAN PROSES KERJAPengetua 1. Menerima arahan melaksanakan tugas pengurusan kesihatan murid 2. Membentuk jawatan kuasa kesihatan murid 3. Menyediakan prasarana/kemudahan bagi perkhidmatan kesihatan 4. Merancang program kesihatan murid sepanjang tahunPK HEM 5. Melaksana dan mengawal selia program kesihatan murid seperti yang dirancang 6. Menubuhkan pasukan ‘flying squad’ bagi membantu pihak sekolah memantau persekitaran sekolah 7. Menghantar laporan ke JPN/PPD 8. Bekerjasama dengan Kementerian KesihatanGuru 9. Merancang dan melaksanakan program kesihatan;Bimbingan a) Katakan tidak kepada dadah, rokok dan arakdan b) Mengatur urus ceramah kesihatanKaunseling c) Mempamerkan maklumat tentang kesihatan gigi, badan, mata, HIV/AIDS dan rokok 10. Mengadakan sesi kaunseling kepada pelajar bermasalah kesihatanGuru Tingkatan 11. Menyediakan data/maklumat kesihatan murid 12. Mengurus sistem fail/rekod kesihatan murid 13. Mendapatkan kebenaran bertulis daripada ibu bapa bagi rawatan yang disediakan oleh pihak luar seperti DBKLGuru Data 14. Menyimpan rekod/data kesihatan murid dalam SMMGuru 15. Mengurus hal ehwal kesihatan muridKesihatan 16. Menguruskan kelengkapan bilik rawatan dan memantau penggunaannya Halaman [ 9.2.3 (1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.2.3 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN KESIHATAN MURID berkenaan Tidak Halaman [ 9.2.3 (2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.2.3 (3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Borang GL 2. Buku Penggunaan “Sick Bay” 3. Borang Kebenaran Membawa Keluar Pelajar. Halaman [ 9.2.3 (3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.2.4 BIASISWA DAN BANTUAN9.2.4.1 (1) PENGURUSAN PEMILIHAN CALONJAWATAN PROSES KERJAPengetua 1. Menerima arahan melaksanakan tugas mengendalikan urusan biasiswa dan batuan murid 2. Menerima pekeliling Biasiswa dan bantuan-bantuan lain dari JPN 3. Membentuk Jawatankuasa Biasiswa dan Bantuan 4. Mempengerusikan mesyuarat JK Biasiswa dan bantuanPK HEM 5. Menghadiri Taklimat Pengurusan Biasiswa oleh JPN dan menerima borang permohonan biasiswa 6. Memberi taklimat kepada guru biasiswaGuru Biasiswa 7. Memberi taklimat kepada guru tingkatan dan mengedar borang-borang perlu kepada guru tingkatanGuru Tingkatan 8. Mengenalpasti murid yang layak 9. Mengedar, mengumpul dan menyemak borang permohonan daripada muridGuru Data 10. Mengumpul dan memproses borang permohonan dan mengembalikan borang permohonan yang tidak lengkap untuk pembetulanPengetua 11. Mempengerusikan mesyuarat pemilihan dan mengesahkan borang penmohonan.PK HEM 12. Menyimpan dan menyusun Borang Permohonan Biasiswa untuk dikemukakan kepada JPN/PPD Halaman [ 9.2.4.1 (1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.2.4.1 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN PEMILIHAN CALON Halaman [ 9.2.4.1 (2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.2.4.1 (3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Buku Panduan Biasiswa. 2. Buku Panduan Biasiswa Sukan. Halaman [ 9.2.4.1 (3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.2.4.2 (1) PENGURUSAN PENERIMAAN TAWARAN BIASISWAJAWATAN PROSES KERJAPengetua 1. Menerima senarai calon yang berjayaPK HEM 2. Menyemak semula senarai penerima yang berjaya dan menerima permohonan rayuan daripada pemohon yang gagal 3. Memproses biasiswa dalam kalangan pemegang biasiswa yang berpindah masuk dan keluar sekolahGuru 4. Memberi taklimat kepada penerima biasiswaBiasiswa 5. Mengarahkan murid membuka akaun bank 6. Mengedar surat tawaran biasiswa, surat persetujuan dan surat Aku Janji 7. Mengumpul kembali Surat Persetujuan dan Aku janji bersama salinan fotostat buku akaun murid 8. Mengutip buku akaun muridPK HEM 9. Menghantar salinan fotostat buku akaun murid bersama senarai murid yang menerima biasiswa ke JPN Halaman [ 9.2.4.2 (1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.2.4.2 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN PENERIMAAN TAWARAN BIASISWA Ya Halaman [ 9.2.4.2 (2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com 9.2.4.2 (3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Surat Tawaran Biasiswa. 2. Surat Persetujuan dan Aku Janji.Halaman [ 9.2.4.2 (3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.2.5 PENGURUSAN ASRAMA9.2.5.1 (1) PENGURUSAN ASRAMAJAWATAN PROSES KERJAPengetua 1. Menerima arahan melaksanakan tugas pengurusan asrama 2. Memastikan semua perkara asas yang perlu untuk kemasukan pelajar asrama disediakan, iaitu a) Pejabat pentadbiran asrama b) Prasarana yang lengkap termasuk katil, tilam dan bantal c) Bilik khas/ ruang khas/ peralatan / rekreasi d) Memastikan peraturan asrama disediakan untuk penguatkuasaan 3. Melantik ketua warden dan warden mengikut kadar murid asrama (1:50) serta menghantar borang lantikan warden (SPK 6/95) dan sokongan pemberian elaun warden asrama (KEW32-pin 5/67) ke JPN untuk diproses 4. Mengeluarkan surat kuasa memungut wang kepada ketua penyelia / penyelia 5. Memastikan pemilihan kontraktor @ pembekal makanan bermasak telah dibuat diperingkat KPM 6. Mendaftar kemasukan pelajar berasaskan surat tawaran masuk asrama 7. Menubuhkan jawatan kuasa pengurusan asrama dan mempengerusikan mesyuarat sekurang-kurangnya empat kali setahun 8. Melantik jawatan kuasa pimpinan pelajar/pengawas asrama beserta senarai tugas dan peranan; a) Membantu warden dalam pengurusan pelajar asrama b) Membantu penguatkuasaan peraturan dan disiplin c) Membantu pemantauan kebersihan dan kesihatan pelajar d) Menjadi ‘mata dan telinga’ ketua warden 9. Memantau pengurusan, pembangunan dan program pembangunan pelajar asrama 10. Menjadi penasihat kepada Perwakilan Ibu Bapa Guru Asrama (jika berkenaan) 11. Mempengerusikan mesyuarat Lembaga Disiplin Pelajar AsramaPK HEM 12. Membantu pengetua dalam semua urusan asrama seperti dalam senarai diatas 13. Merancang program pembangunan pelajar asrama (bersama warden) meliputi aspek; a Akademik b Kokurikulum dan rekreasi Halaman [ 9.2.5.1 (1/4) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.comJAWATAN PROSES KERJA c Sahsiah, kerohanian dan amali islami d Kepimpinan e Kebajikan pelajar dan warden asrama f Hubungan luar / ibu bapa 14. Memantau dan mempastikan perlaksanaan program yang dirancang 15. Mempengerusikan mesyuarat warden mengikut keperluan 16. Mencadangkan kepada penilai pertama tentang prestasi warden di bawah LNPTKetua Warden 17. Melaksanakan proses pendaftaran pelajar mengikut jadual yang ditetapkan 18. Menyediakan jadual bertugas dalam kalangan warden dan agihan mentee di bawah seliaan setiap warden 19. Mencadangkan nama-nama pemimpin pelajar/pengawas asrama kepada pihak pengurusan untuk perlantikan 20. Menyediakan perancangan strategik pembangunan pelajar asrama/program kecemerlangan asrama sepanjang tahun 21. Memanggil mesyuarat pengurusan asrama dengan nasihat pengetua 22. Mengendalikan mesyuarat/post mortem peningkatan prestasi menyeluruh mengikut keperluanWarden 23. Membantu ketua warden dalam pengurusan dan pentadbiranAsrama asrama 24. Menjalankan tugas-tugas warden sebagaimana ditetapkan dalam senarai tugas warden di samping melaksanakan pro gram mentor mantee 25. Melaksanakan program gotong-royong/gotong royong perdana mingguan dalam kalangan pelajar asrama 26. Menyemak untuk memastikan aktiviti pelajar asrama berjalan mengikut jadualKetua 27. Melaksanakan tugas pengurusan dan pentadbiran pejabatPenyelia/ asrama sebagaimana ditetapkan dalam senarai tugasPenyeliaAsrama 28. Mengendalikan akaun asrama dan menerima semua bayaran asrama bagi pihak sekolah 29. Menyemak untuk pastikan penyediaan makanan asrama (oleh pembekal makanan bermasak) mengikut prosedur yang ditetapkan 30. Merancang dan melaksanakan program pembangunan fizikal asrama, penyelenggaraan dan mengemaskini stok dan inventoriHalaman [ 9.2.5.1 (2/4) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.2.5.1 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN ASRAMA Halaman [ 9.2.5.1 (3/4) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.2.5.1 (3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Buku Panduan Pengurusan Asrama. 2. Borang Permohonan Asrama. Halaman [ 9.2.5.1 (4/4) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.2.5.2 (1) PENGURUSAN KESELAMATAN ASRAMAJAWATAN PROSES KERJAPengetua 1. Menerima arahan melaksanakan tugas pengurusan keselamatan asrama 2. Menubuhkan JK Keselamatan AsramaP.K HEM / 3. Menyemak untuk pastikan persekitaran selamat (PegawaiWarden keselamatan, pagar, jeriji dan kawasan persekitaran) 4. Menyediakan prosedur dan peraturan keselamatan di pejabat asrama dan bilik-bilik penginapanPenyelia 5. Menyimpan anak-anak kunci jeriji besi, kunci “spare” almariAsrama pelajar di tempat khas yang teratur dan sistematikPengetua / 6. Mengarahkan pengawal keselamatan membuat rondaanP.K HEM 7. Menjalankan pemantauan dari semasa ke semasaWarden/ 8. Menerima laporan kerosakan jeriji, almari dan kunci-kunciPenyelia dari pelajar dan pekerja swasta asramaAsrama 9. Menerima laporan cubaan atau ceroboh masuk asramaPK HEM 10. Menyemak untuk pastikan semua laporan kerosakan diambil tindakan 11. Menjalankan siasatan dan follow-up ke atas laporan pencerobohan asrama atau membuat laporan polis Halaman [ 9.2.5.2 (1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.2.5.2 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN KESELAMATAN ASRAMA Halaman [ 9.2.5.2 (2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.2.5.2 (3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Buku Panduan Pengurusan Asrama. Halaman [ 9.2.5.2 (3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.2.6 PENGURUSAN SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT)9.2.6.1 (1) PENGURUSAN PERMOHONAN DAN PENERIMAAN BUKU TEKS JAWATAN PROSES KERJA Pengetua 1. Mengarahkan Guru SPBT membuat pesanan Guru SPBT 2. Mengisi Borang Keperluan Buku Teks - Borang Komputer BTBTR 190 berdasarkan enrolmen murid dan buku stok PK HEM 3. Menyemak Borang BTBTR 190 Pengetua 4. Menyemak borang-borang tersebut dan menandatanganinya PT/PTR/PAP 5. Menaip surat litup / surat iringan 6. Menguruskan/merekod pengiriman dan mengepos 7. Menerima buku teks yang dihantar oleh pengedar 8. Pastikan bahawa : Pengetua/ a. Kod sekolah dan nama sekolah pada invois yang betul Penolong b. Judul buku dan bilangan naskhah buku yang di bekalkan Kanan/Guru adalah seperti pada invois dan BTBTR 460 SPBT/KPT c. Buku yang dibekalkan adalah dalam keadaan yang baik 9. Penerima mengisi invois dengan : a. menurun tandatangan b. menulis tarikh penerimaan buku c. meletak mohor sekolah d. mengisi “store certificate” KPT/PT/PTR/ 10. Menyerahkan invois yang lengkap diisi kepada pengedar PAP Guru SPBT 11. Menyimpan salinan invois/SAP ke dalam Fail Invois SPBT 12. Buku yang diterima, dihantar, diproses dan direkod dalam buku stok. a. Cop sekolah b. Memberi nombor siri pada setiap buku PT/PTR/PAR 13. Menaip surat litup / surat iringan 14. Menghantar laporan penerimaan buku/salinan invois ke Bahagian Buku Teks, JPN. Halaman [ 9.2.6.1 (1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.2.6.1 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN PERMOHONAN DAN PENERIMAAN BUKU TEKS Halaman [ 9.2.6.1 (2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.2.6.1 (3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Borang SAP. 2. Borang Pesanan Buku Teks (BTBTR 190) 3. Borang BTBTR 460 Halaman [ 9.2.6.1 (3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.2.6.2 (1) PENGURUSAN PENGAGIHAN BUKU TEKSJAWATAN PROSES KERJAPengetua 1. Mengarahkan Guru SPBT membuat agihan buku teks kepada muridGuru SPBT 2. Mengedar Borang SPBT G kepada guru kelasGuru Kelas 3. Menerima dan melengkapkan borang berkenaan dan menyerahkan kembali kepada Guru SPBTGuru SPBT 4. Menyemak dan melengkapkan borang-borang berkenaan 5. Mengagih buku-buku kepada murid melalui guru kelas. Borang SPBT G diedar bersama kepada Guru KelasGuru Kelas 6. Mengagihkan buku-buku dan melengkapi borang SPBT G 7. Menyerahkan salinan Borang SPBT G kepada guru buku teksGuru SPBT 8. Menerima borang SPBT G dan failkan Halaman [ 9.2.6.2 (1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.2.6.2 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN AGIHAN BUKU TEKS Halaman [ 9.2.6.2 (2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.2.6.2 (3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Borang SPBT G Halaman [ 9.2.6.2 (3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.2.6.3 (1) PENGURUSAN PEMULANGAN BUKU TEKSJAWATAN PROSES KERJAPengetua/ 1. Menetapkan tarikh-tarikh pemulangan buku teks mengikutPK HEM tingkatanGuru SPBT 2. Mengedarkan borang SPBT G kepada guru kelas untuk tujuan pemulangan buku teksGuru Kelas 3. Memungut buku teks daripada murid dan melengkapkan tandatangan murid pada Borang SPBT G 4. Menyerahkan buku teks bersama Borang SPBT G yang lengkap kepada guru SPBTGuru SPBT 5. Menyemak untuk pastikan bilangan buku teks mencukupi dan menyimpan buku-buku tersebut 6. Failkan Borang SPBT G Halaman [ 9.2.6.3 (1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.2.6.3 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN PEMULANGAN BUKU TEKS Ya Halaman [ 9.2.6.3 (2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.2.6.3 (3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Borang SPBT G. Halaman [ 9.2.6.3 (3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.2.6.4 (1) PENGURUSAN PELUPUSAN / HAPUS KIRA BUKU TEKSJAWATAN PROSES KERJAGuru SPBT 1. Memastikan Buku teks yang usang/rosak atau buku teks yang tidak digunakan lagi diasingkan dan diikat (nilai buku teks yang hendak dilupuskan bagi setiap permohonan tidak melebihi RM50,000.00) 2. Merekod bilangan naskhah bagi setiap judul buku yang hendak dilupuskan. 3. Mengasingkan buku teks Pendidikan Agama IslamJK Pemeriksa 4. Mengadakan perbincangan/mesyuarat untuk meluluskanPelupusan cadangan pelupusan/hapuskira.Buku TeksGuru SPBT 5. Mengisi Borang Kew. 300-V dalam 7 salinan.PK HEM 6. Menyemak dan mengesahkan Borang Kew 300-VPengetua 7. Melulus dan menandatangani borang berkenaanPembantu 8. Menghantar 6 salinan Borang Kew 300-V ke Bahagian BukuTadbir Teks, JPN.Pengetua 9. Menerima surat kelulusan pelupusan daripada JPN dan mengarahkan tindakan pelupusan dibuat dengan segeraPK HEM 10. Menerima surat kelulusan dan mengarahkan guru SPBT mengambil tindakanGuru SPBT 11. Mengambil tindakan pelupusan/hapuskira 12. Melengkapkan Borang Kew 300 - X dan sijil saksiPK HEM 13. Menyemak dan mengesahkan Borang Kew 300 - X dan sijil saksiPengetua 14. Melulus dan menandatangani Borang Kew 300 - X dan sijil saksiPT 15. Hantar sijil pelupusan (Borang Kew 300 - X) yang telah diisi dan sijil saksi ke Bahagian Buku Teks, JPNGuru SPBT 16. Mengemaskini rekod stok SPBT Halaman [ 9.2.6.4 (1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.2.6.4 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN PELUPUSAN / HAPUS KIRA BUKU TEKS Halaman [ 9.2.6.4 (2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.2.6.4 (3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Borang Kew 300 - V. 2. Borang Kew 300 - X. Halaman [ 9.2.6.4 (3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.2.7 PENGURUSAN PENDAFTARAN DAN PERTUKARAN MURID9.2.7.1 (1) PENGURUSAN PENDAFTARAN MURID TINGKATAN SATU / PERALIHANJAWATAN PROSES KERJAPengetua 1. Menerima surat kemasukan murid (senarai nama) daripada Pejabat Pelajaran Daerah (PPD) 2. Menetapkan tarikh pendaftaran muridPengetua / 3. Mengedarkan surat tawaran kemasukan ke sekolah asalPK HEM (feeder school) beserta dengan makluman keperluan semasa pendaftaran : a. Borang Maklumat Murid b. Salinan Sijil Lahir c. Salinan keputusan UPSR d. Gambar Murid e. Senarai keperluan-keperluan lainPK HEM 4. Mendapatkan keputusan UPSR daripada sekolah asal 5. Membuat agihan kelas berdasarkan pencapaian akademik, jantina dan kaumPengetua 6. Menetapkan Guru Kelas yang bertugas untuk pendaftaran dan memberi taklimat tentang perkara yang perlu semasa pendaftaranPK HEM / 7. Mengurus pendaftaran murid pada hari yang ditetapkan danGuru Kelas mengumpul dokumen seperti pada perkara 3.Guru Kelas 8. Merekod nama murid serta semua maklumat berkaitan ke dalam Buku Jadual Kedatangan Murid 9. Merekod kemasukan murid ke dalam Buku Pendaftaran MuridPengetua / 10. Menghantar laporan pendaftaran murid kepada PPD danPK HEM JPN Halaman [ 9.2.7.1 (1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.2.7.1 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN PENDAFTARAN MURID TINGKATAN SATU / PERALIHAN Halaman [ 9.2.7.1 (2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.2.7.1 (3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Buku Pendaftaran Murid 2. Buku Jadual Kedatangan Murid Halaman [ 9.2.7.1 (3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com 9.2.7.2 (1) PENGURUSAN PERPINDAHAN MASUK MURIDJAWATAN PROSES KERJAPengetua 1. Menerima surat kelulusan pindah masuk daripada Pejabat Pelajaran Daerah / Jabatan Pelajaran NegeriPengetua/ 2. Menerima pelajar dan menyemak dokumen / maklumatPK HEM berikut : a. Salinan Sijil Lahir b. Kad Laporan Prestasi (dari sekolah asal) c. Laporan Disiplin Pelajar (dari sekolah asal) d. Biasiswa atau bantuan lain (jika ada) e. Kad 001MPK HEM/ 3. Menempatkan murid ke dalam kelas mengikut kebolehan /Penyelia mata pelajaran elektifTingkatanGuru Kelas 4. Mendaftar nama murid dan melengkapkan semua maklumat berkaitan ke dalam Buku Jadual Kedatangan Murid dan mendapatkan dokumen yang perlu seperti perkara 2 di atas 5. Menyerahkan buku teks (mengikut keperluan) 6. Mendapatkan maklumat kegiatan kokurikulum murid di sekolah asal dan serahkan kepada Penolong Kanan Kokurikulum 7. Merekodkan kemasukan murid ke dalam Buku Pendaftaran MuridPTR 8. Surat daripada PPD/JPN difailkan ke dalam Fail Perpindahan Masuk Halaman [ 9.2.7.2 (1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.2.7.2 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN PERPINDAHAN MASUK MURID Menerima surat kemasukan murid daripada PPD/JPN Menerima murid dan menyemak dokumen yang perlu Menempatkan murid ke dalam kelas mengikut kebolehan / matapelajaran elektif Mendaftarkan nama murid ke dalam Buku Jadual Kedatangan dan melengkapkan semua butiran berkaitan Menyerahkan buku teks (jika perlu) Mendapatkan maklumat kegiatan kokurikulum dan serahkan kepada Penolong Kanan Kokurikulum Merekodkan kemasukan murid ke dalam Buku Pendaftaran Murid Failkan surat kelulusan daripada PPD/JPN Halaman [ 9.2.7.2 (2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.2.7.2 (3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Borang Pertukaran Murid Dari Sekolah Asal. 2. Semua Dokumen Akademik, Displin, Rekod Kesihatan dan Kokurikulum Yang Diperlukan. 3. Buku Jadual Kedatangan Murid. 4. Buku Pendaftaran Murid. Halaman [ 9.2.7.2 (3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.2.7.3 (1) PENGURUSAN PERPINDAHAN KELUAR MURID JAWATAN PROSES KERJA Penolong 1. Menerima dan menyemak Borang Permohonan Perpindahan Kanan HEM Keluar dengan memastikan semua butiran dilengkapi. Borang P.U.(A)275(LN)-pertukaran luar negeri Borang P.U. (A) 275 (DN)- pertukaran dalam negeri 6 salinan (1 salinan untuk waris, 1 salinan untuk sekolah dan 4 salinan untuk PPD/JPN) Pengetua 2. Menyemak dan menandatangani borang Permohonan Perpindahan Keluar. Pembantu 3. Menyediakan surat iringan untuk ditandatangani oleh Tadbir Rendah Pengetua 4. Menghantar Borang Permohonan Perpindahan Keluar ke PPD/Jabatan Pelajaran Negeri 5. Menerima surat kelulusan perpindahan keluar daripada PPD/ JPN PK HEM / 6. Menyedia dan menyerahkan dokumen yang di perlukan Kaunselor / kepada murid ; Guru Kelas a. Kad Laporan Prestasi b. Laporan Disiplin Pelajar c. Biasiswa atau bantuan lain d. Kad 001M e. Senarai buku teks (jika murid membawa bersama buku teks) PK/ Guru mata 7. Menyediakan laporan Pernilaian Berasaskan Sekolah (PBS) pelajaran seperti berikut untuk dihantar ke sekolah baru : a. Pentaksiran/Ujian Lisan Berasaskan Sekolah (BM dan BI) b. PEKA Sains c. PAFA d. Markah Semua Kerja Kursus PMR/SPM (jika ada) PK /PTR 8. Menyedia surat litup/surat iringan dan mengepos laporan PBS ke sekolah baru Guru Kelas 9. Merekod perpindahan keluar murid ke dalam Buku Jadual Kedatangan Pembantu 10. Failkan surat daripada PPD/JPN difailkan ke dalam Fail Tadbir Rendah Perpindahan Keluar Halaman [ 9.2.7.3 (1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com 9.2.7.3 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN PERPINDAHAN KELUAR MURID Menerima dan menyemak 6 salinan Borang Permohonan Perpindahan Keluar dengan memastikan semua butiran dilengkapi Menyemak dan menandatangani borang Permohonan Perpindahan Keluar Menyediakan surat iringan untuk ditandatangani oleh Pengetua Menghantar Borang Permohonan PerpindahanMasuk Keluar ke PPD/JPNSemula Tidak Lulus ? Ya Menerima surat kelulusan perpindahan keluar daripada PPD/JPN Menyediakan dokumen murid yang berpindah : - Kad Laporan Prestasi - Laporan disiplin murid - Biasiswa atau bantuan lain - Kad 001M - Senarai buku teks (jika murid membawa bersama buku teks) Menyediakan laporan PBS seperti berikut untuk dihantar ke sekolah baru : ULBS (BM dan BI), PEKA sains, PAFA, Markah Kerja Kursus PMR/SPM Menyediakan surat iringan dan mengepos laporan PBS ke sekolah baru Merekod perpindahan keluar murid ke dalam Buku Jadual Kedatangan Failkan surat kelulusan pindah Halaman [ 9.2.7.3 (2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.2.7.3 (3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Borang Pertukaran Murid. 2. Semua Dokumen Akademik, Displin, Rekod Kesihatan dan Kokurikulum Murid Yang Diperlukan. 3. Buku Jadual Kedatangan Murid. Halaman [ 9.2.7.3 (3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.2.7.4 (1) PENGURUSAN PERPINDAHAN MASUK MURID BUKAN WARGA NEGARA JAWATAN PROSES KERJAPengetua 1. Menerima surat kelulusan pindah masuk daripada Pejabat Pelajaran Daerah / Jabatan Pelajaran NegeriPengetua/ 2. Menerima pelajar dan menyemak dokumen / maklumatPK HEM berikut : a. Salinan Permit Belajar b. Resit Pembayaran Yuran Bukan Warganegara c. Tarikh kelahiran melalui pasport atau surat beranak pelajar untuk menetapkan kedudukan tingkatan d. Salinan Resit bayaran permit, paspot dan dokumen- dokumen untuk rekod simpanan sekolahPK HEM/ 3. Melengkapkan data rekod SMM.Penyelia Menempatkan murid ke dalam kelas mengikut kebolehan /Tingkatan mata pelajaran elektifGuru Kelas 4. Mendaftar nama murid dan melengkapkan semua maklumat berkaitan ke dalam Buku Jadual Kedatangan Murid dan mendapatkan dokumen yang perlu seperti perkara 2 di atas 5. Mendapatkan maklumat kegiatan kokurikulum murid di sekolah asal dan serahkan kepada Penolong kanan Kokurikulum 6. Memungut Bayaran Tambahan dan Derma PIBG dan Yuran Peperiksaan dan Bayaran-bayaran lain yang berkaitan 7. Merekodkan kemasukan murid ke dalam Buku Pendaftaran MuridPTR 8. Surat daripada PPD / JPN difailkan ke dalam Fail Perpindahan masuk murid bukan warganegara Halaman [ 9.2.7.4 (1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.2.7.4 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN PERPINDAHAN MASUK MURID BUKAN WARGA NEGARA Menerima surat kemasukan murid daripada PPD/JPN Menerima murid dan menyemak dokumen yang perlu Menempatkan murid ke dalam kelas mengikut kebolehan/ mata pelajaran elektif Mendaftarkan nama murid ke dalam Buku Jadual Kedatangan dan melengkapkan semua butiran berkaitan Murid membeli sendiri buku teks (Tidak layak menerima SPBT) zz zz z Mendapat maklumat kegiatan kokurikulum dan serahkan kepada Penolong Kanan Kokurikulum Merekod kemasukan murid ke dalam Buku Pendaftaran Murid Failkan surat kelulusan daripada PPD/JPN Halaman [ 9.2.7.4 (2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.2.7.4 (3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Borang Pertukaran Murid. 2. Surat Kelulusan Pendaftar Membenarkan Murid Bersekolah Di Sekolah Bantuan Penuh Kerajaan. (Permit Belajar) 3. Visa Belajar Murid 4. Passport Murid 5. Resit Pembayaran Yuran Bukan Warganegara 6. Data / Rekod SMM 7. Kad Prestasi Murid 8. Kad 001 M. 9. Buku Jadual Kedatangan Murid. Halaman [ 9.2.7.4 (3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.2.7.5 (1) PENGURUSAN PERPINDAHAN KELUAR MURID BUKAN WARGA NEGARA JAWATAN PROSES KERJA Penolong 1. Menerima dan menyemak Borang Permohonan Perpindahan Kanan HEM Keluar dengan memastikan semua butiran dilengkapi Borang P.U. (A)275(LN) - pertukaran luar negeri Borang P.U. (A)275(DN) - pertukaran dalam negeri 6 salinan (1salinan untuk waris, 1 salinan untuk sekolah dan 4 salinan untuk PPD/JPN) 2. Menyemak borang Permohonan Perpindahan Keluar Pembantu 3. Menyediakan surat iringan untuk ditandatangani oleh Tadbir Rendah Pengetua 4. Menghantar Borang Permohonan Perpindahan Keluar ke PPD/Jabatan Pelajaran Negeri. 5. Menerima surat kelulusan perpindahan keluar daripada PPD/ JPN PK HEM / 6. Menyedia dan menyerahkan dokumen yang diperlukan Kaunselor / kepada murid : Guru Kelas a. Kad Laporan Prestasi b. Laporan Disiplin Pelajar c. Kad 001M PK/ Guru mata 7. Menyediakan laporan Penilaian Berasaskan Sekolah (PBS) pelajaran seperti berikut untuk dihantar ke sekolah baru : a. Pentaksiran /Ujian Lisan Berasaskan Sekolah (BM dan BI) b. PEKA Sains c. PAFA d. Markah Semua Kerja Kursus PMR/SPM (jika ada) PK / PTR 8. Menyedia surat litup/surat iringan dan mengepos laporan PBS ke sekolah baru Guru Kelas 9. Merekod perpindahan keluar murid ke dalam Buku Jadual Kedatangan Pembantu 10. Failkan surat daripada PPD/JPN difailkan ke dalam Fail Tadbir Rendah Perpindahan Keluar Murid Bukan Warga Negara Halaman [ 9.2.7.5 (1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.2.7.5 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN PERPINDAHAN KELUAR MURID BUKAN WARGA NEGARA Mula Menerima dan menyemak 6 salinan Borang Permohonan Perpindahan Keluar dengan memastikan semua butiran dilengkapi Menyemak dan menandatangani borang Permohonan Perpindahan Keluar Menyediakan surat iringan untuk ditandatangani oleh Pengetua Masuk Semula Menghantar Borang Permohonan Perpindahan Keluar ke PPD/JPN Lulus ? Ya Menerima surat kelulusan perpindahan keluar daripada PPD/JPN Menyediakan dokumen murid yang berpindah : - Kad Laporan Prestasi - Laporan disiplin murid - Biasiswa atau bantuan lain - Kad 001M Menyediakan laporan PBS seperti berikut untuk dihantar ke sekolah baru : ULBS (BM dan BI), PEKA Sains, PAFA, Markah Kerja Kursus PMR/SPM Menyedia surat litup dan mengepos laporan PBS ke sekolah baru Merekod perpindahan keluar murid ke dalam Buku Jadual Kedatangan Failkan surat kelulusan pindah Tamat Halaman [ 9.2.7.5 (2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.2.7.5 (3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Borang Pertukaran Murid. 2. Permit Belajar Murid 3. Visa Pelajar Murid 4. Passport Murid 5. Resit Pembayaran Yuran Bukan Warganegara 6. Data / Rekod SMM 7. Kad Prestasi Murid 8. Kad 001 M. 9. Buku Jadual Kedatangan Murid. Halaman [ 9.2.7.5 (3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com 9.2.8 PENGURUSAN KANTIN SEKOLAH 9.2.8.1 (1) PENGURUSAN BUKA TENDER KANTIN JAWATAN PROSES KERJA Pengetua 1. Membentuk dan melantik Jawatankuasa Tender Kantin Sekolah. 2. Menentukan tarikh mengeluarkan surat tawaran sebut harga dan tarikh akhir penyerahan borang sebut harga. 3. Menyedia dan mengeluarkan surat tawaran sebut harga.Pengetua / PK HEM 4. Menyediakan borang sebut harga kantin sekolah. 5. Mengeluarkan borang sebut harga kepada pengusaha yang berminat. 6. Menyediakan kotak / peti pengumpulan borang sebut harga. PT / PTR 7. Menerima borang sebut harga sehingga tarikh akhir yang ditetapkan.Pengetua / PK HEM 8. Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Tender Kantin Sekolah untuk memilih sebut harga yang memenuhi syarat yang dikehendaki. 9. Mengeluarkan surat tawaran membekalkan perkhidmatan kantin sekolah kepada pengusaha yang dipilih. 10. Mengeluarkan surat pemakluman kepada pengusaha yang tidak berjaya. 11. Menyedia dan menandatangani Kontrak Perkhidmatan Kantin Sekolah. 12. Menyerah permis kantin sekolah kepada pengusaha. PT / PTR 13. Failkan Kontrak Perkhidmatan Kantin Sekolah. Halaman [ 9.2.8.1 (1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.2.8.1 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN BUKA TENDER KANTIN Membentuk dan melantik Jawatankuasa Tender Kantin Sekolah Menentukan tarikh mengeluarkan surat tawaran sebut harga dan tarikh akhir serah borang sebut harga. Menyedia dan mengeluarkan surat tawaran sebut harga. Menyediakan borang sebut harga. Mengeluarkan borang sebut harga kepada pengusaha yang berminat. Menyediakan kotak / peti pengumpulan borang sebut harga. Menerima borang sebut harga sehingga tarikh akhir yang ditetapkan. Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Tender Kantin Sekolah untuk memilih sebut harga yang memenuhi syarat yang dikehendaki. Mengeluarkan surat tawaran membekalkan perkhidmatan kantin sekolah kepada pengusaha yang dipilih. Mengeluarkan surat pemakluman kepada pengusaha yang tidak berjaya. Menyedia dan menandatangani Kontrak Perkhidmatan Kantin Sekolah. Menyerah premis kantin sekolah kepada pengusaha. Failkan Kontrak Perkhidmatan Kantin Sekolah. Halaman [ 9.2.8.1 (2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.2.8.1 (3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Sebut harga kantin Halaman [ 9.2.8.1 (3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.2.8.2 (1) PENGURUSAN PEMANTAUAN KANTIN SEKOLAH JAWATAN PROSES KERJAPengetua 1. Membentuk dan melantik Jawatankuasa Pemantauan Kantin Sekolah.PK HEM 2. Memberi taklimat pemantauan kepada Jawatankuasa Pemantauan Kantin Sekolah dan pengusaha kantin sekolah.Jawatankuasa 3. Melaksanakan pemantauan berpandukan kepadaPemantauan pekeliling dan garis panduan yang ditetapkan.Kantin Sekolah 4. Menyediakan laporan pemantauan status pengurusan kantin. 5. Memaklumkan status pengurusan kantin kepadaPK HEM pengusaha kantin untuk tindakan susulan. 6. Menyerahkan laporan pemantauan kepada Jabatan Kesihatan Daerah secara berkala.PTR 7. Failkan laporan Halaman [ 9.2.8.2 (1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.2.8.2 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN PEMANTAUAN KANTIN SEKOLAH Membentuk dan melantik Jawatankuasa Pemantauan Kantin Sekolah Memberi taklimat pemantauan kepada Jawatankuasa Pemantauan Kantin Sekolah dan pengusaha kantin sekolah. Melaksanakan pemantauan berpandukan kepada pekeliling dan garis panduan yang ditetapkan. Menyediakan laporan pemantauan status pengurusan kantin. Memaklumkan status pengurusan kantin kepada pengusaha kantin untuk tindakan susulan. Menyerahkan laporan pemantauan kepada Jabatan Kesihatan Daerah secara berkala. Failkan laporan. Halaman [ 9.2.8.2 (2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.2.8.2 (3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Borang Pemantauan Harian Kantin Jabatan Kesihatan. 2. Borang Pemantauan Mingguan Kantin Sekolah. 3. Borang Penilaian Kendiri Sekolah. Halaman [ 9.2.8.2 (3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.2.9 KESELAMATAN PELAJAR9.2.9.1 (1) PENGURUSAN KESELAMATAN PELAJAR HADIR KE SEKOLAH JAWATAN PROSES KERJAPengetua 1. Memberi arahan melaksanakan aspek keselamatan pelajar berdasarkan pekeliling 2. Menyediakan keperluan-keperluan pengurusan keselamatan pelajar a. Buku Panduan Kecemasan b. Buku Panduan Bencana Alam c. Keselamatan Jalan Raya d. Poster e. Bilik dll Penolong Kanan 3. Menubuhkan Jawatankuasa Keselamatan Pelajar HEM / Penyelaras 4. Merancang aktiviti keselamatan pelajar. a. Pelan Keselamatan Hadir Ke Sekolah. b. Kempen Keselamatan Jalan Raya c. Pelan Sekolah Selamat Guru / 5. Melaksanakan aktiviti keselamatan pelajar ketika hadir Pengetua / ke sekolah. Penolong Kanan HEM / 6. Melaksanakan pemantauan dan penilaian semua Penyelaras Guru aktiviti keselamatan pelajar hadir ke sekolah. 7. Menyediakan laporan / dokumentasi 8. Menghantar laporan kepada PK HEM Penolong Kanan 9. Menyemak dan menghantar laporan kepada Pengetua HEM / Pengetua 10. Menghantar laporan ke PPD,JPN Halaman [ 9.2.9.1 (1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.2.9.1 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN KESELAMATAN PELAJAR HADIR KE SEKOLAH Menerima arahan melaksanakan aspek keselamatan pelajar berdasarkan pekeliling Menyediakan keperluan pengurusan keselamatan pelajar hadir ke sekolah. a. Buku Panduan Kecemasan b. Buku Panduan Bencana Alam c. Keselamatan Jalan Raya d. Poster e. Bilik dll Menubuhkan Jawatankuasa Keselamatan Pelajar Merancang aktiviti keselamatan pelajar hadir a. Pelan Keselamatan Hadir Sekolah b. Kempen Keselamatan Jalan Raya c. Pelan Sekolah Selamat Melaksanakan pemantauan dan penilaian semua aktiviti keselamatan pelajar hadir sekolah Menyediakan Laporan atau Dokumentasi Menyemak Laporan Tidak Lengkap? Ya Menghantar laporan ke PPD,JPN Halaman [ 9.2.9.1 (2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.2.9.1 (3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Borang Pemantauan Keselamatan Murid : Hadir Sekolah. 2. Panduan Keselamatan. 3. Pelan Keselamatan. 4. Buku Panduan Kecemasan. 5. Buku Panduan Keselamatan Jalan Raya. 6. Buku Panduan Bencana Alam. Halaman [ 9.2.9.1 (3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.2.9.2 (1) PENGURUSAN KESELAMATAN PELAJAR PULANG DARI SEKOLAH JAWATAN PROSES KERJA Pengetua 1. Memberi arahan melaksanakan aspek keselamatan pelajar berdasarkan pekeliling 2. Menyediakan keperluan-keperluan pengurusan keselamatan pelajar a. Buku Panduan Kecemasan b. Buku Panduan Bencana Alam c. Keselamatan Jalan Raya d. Poster e. Bilik dllPenolong Kanan 3. Menubuhkan Jawatankuasa Keselamatan PelajarHEM / Penyelaras 4. Merancang aktiviti keselamatan pelajar. a. Pelan Keselamatan Hadir Ke Sekolah. b. Kempen Keselamatan Jalan Raya c. Pelan Sekolah SelamatGuru / 5. Melaksanakan aktiviti keselamatan pelajar ketika hadirPengetua / ke sekolah.Penolong KananHEM / 6. Melaksanakan pemantauan dan penilaian semuaPenyelaras Guru aktiviti keselamatan pelajar hadir ke sekolah. 7. Menyediakan laporan / dokumentasi 8. Menghantar laporan kepada PK HEMPenolong Kanan 9. Menyemak dan menghantar laporan kepada PengetuaHEM /Pengetua 10. Menghantar laporan ke PPD,JPN Halaman [ 9.2.9.2 (1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.2.9.2 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN KESELAMATAN PELAJAR PULANG DARI SEKOLAH Menerima arahan melaksanakan aspek keselamatan pelajar berdasarkan pekeliling Menyediakan keperluan pengurusan keselamatan pelajar hadir ke sekolah. a. Buku Panduan Kecemasan b. Buku Panduan Bencana Alam c. Keselamatan Jalan Raya d. Poster e. Bilik dll Menubuhkan Jawatankuasa Keselamatan Pelajar Merancang aktiviti keselamatan pelajar hadir a. Pelan Keselamatan Hadir Sekolah b. Kempen Keselamatan Jalan Raya c. Pelan Sekolah Selamat Melaksanakan pemantauan dan penilaian semua aktiviti keselamatan pelajar hadir sekolah Menyediakan Laporan atau Dokumentasi Menyemak Laporan Tidak Lengkap? Ya Menghantar laporan ke PPD,JPN Halaman [ 9.2.9.2 (2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.2.9.2 (3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Panduan Keselamatan. 2. Pelan Keselamatan. 3. Borang Pemantauan Keselamatan Murid. 4. Buku Panduan Kecemasan. 5. Buku Panduan Keselamatan Jalan Raya. 6. Buku Panduan Bencana Alam. Halaman [ 9.2.9.2 (3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.2.9.3 (1) PENGURUSAN KESELAMATAN PELAJAR DI MAKMAL JAWATAN PROSES KERJAPengetua 1. Memberi arahan melaksanakan aspek keselamatan pelajar berdasarkan pekeliling 2. Menyediakan keperluan-keperluan pengurusan keselamatan pelajar a. Buku Panduan Kecemasan b. Buku Panduan Keselamatan Dalam Makmal c. Poster 3. Menubuhkan Jawatankuasa Keselamatan PelajarPenolong Kanan 4. Merancang aktiviti keselamatan pelajar di makmal.HEM / GKMPSM a. Pelan Kecemasan Dalam Makmal. b. Pelan Sekolah Selamat c. Peringatan Keselamatan Di Makmal Bersiri.Guru MP Sains 5. Melaksanakan aktiviti keselamatan pelajar di makmal.Pengetua /Penolong Kanan 6. Melaksanakan pemantauan dan penilaian semuaHEM / GKMP SM aktiviti keselamatan pelajar di makmal.Guru MP Sains 7. Menyediakan laporan / dokumentasi 8. Menghantar laporan kepada PK HEMPenolong Kanan 9. Menyemak dan menghantar laporan kepada PengetuaHEMPengetua 10. Menghantar laporan ke PPD,JPN Halaman [ 9.2.9.3 (1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.2.9.3 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN KESELAMATAN PELAJAR DI MAKMAL Menerima arahan melaksanakan aspek keselamatan pelajar berdasarkan pekeliling Menyediakan keperluan pengurusan keselamatan pelajar a. Buku Panduan Kecemasan dalam makmal. b. Poster Menubuhkan Jawatankuasa Keselamatan Pelajar Merancang aktiviti keselamatan pelajar di makmal a. Pelan Keselamatan Hadir Sekolah b. Pelan Sekolah Selamat Melaksanakan pemantauan dan penilaian semua aktiviti keselamatan pelajar di makmal Menyediakan Laporan atau Dokumentasi Menyemak Laporan Tidak Lengkap? Ya Menghantar laporan ke PPD,JPN Halaman [ 9.2.9.3 (2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.2.9.3 (3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Panduan Keselamatan Dalam Makmal. 2. Pekeliling Keselamatan. Halaman [ 9.2.9.3 (3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.2.9.4 (1) PENGURUSAN KESELAMATAN PELAJAR DI PADANG JAWATAN PROSES KERJAPengetua 1. Menerima arahan melaksanakan aspek keselamatan pelajar di padang berdasarkan pekeliling. 2. Menyediakan keperluan-keperluan pengurusan keselamatan pelajar a. Buku Panduan Kecemasan b. Buku Panduan Keselamatan Di Padang c. Poster 3. Menubuhkan Jawatankuasa Keselamatan PelajarPenolong Kanan 4. Merancang aktiviti keselamatan pelajar di padang.Kokurikulum /Penyelaras KK a. Latihan kecemasan b. Peringatan berkala dan setiap kali menggunakan padang.Semua Guru / 5. Mengurus dan memastikan aktiviti pelajar selamatPengetua / Penolong ketika di padang.Kanan KK 6. Melaksanakan pemantauan dan penilaian semua aktiviti keselamatan pelajar di padang.Penyelaras KK / 7. Menyediakan laporan / dokumentasiSemua Guru 8. Menghantar laporan kepada PK Kokurikulum.Penolong Kanan 9. Menyemak dan menghantar laporan kepada PengetuaKokurikulumPengetua 10. Menghantar laporan ke PPD,JPN Halaman [ 9.2.9.4 (1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.2.9.4 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN KESELAMATAN PELAJAR DI PADANG Menerima arahan melaksanakan aspek keselamatan pelajar berdasarkan pekeliling Menyediakan keperluan pengurusan keselamatan pelajar di padang a. Buku Panduan Kecemasan b. Poster c. Bilik dll Menubuhkan Jawatankuasa Keselamatan Pelajar Merancang aktiviti keselamatan pelajar di padang a. Latihan kecemasan b. Pelan Sekolah Selamat c. Peringatan bersiri dan semasa aktiviti Melaksanakan pemantauan dan penilaian semua aktiviti keselamatan pelajar di padang Menyediakan Laporan / Dokumentasi Menyemak Laporan Tidak Lengkap? Ya Menghantar laporan ke PPD,JPN Halaman [ 9.2.9.4 (2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.2.9.4 (3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Pekeliling Keselamatan. 2. Panduan Keselamatan Di Padang. Halaman [ 9.2.9.4 (3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.2.9.5 (1) PENGURUSAN KESELAMATAN PELAJAR SEMASA AKTIVITI KOKURIKULUM JAWATAN PROSES KERJA 1. Menerima arahan melaksanakan aspek keselamatanPengetua pelajar berdasarkan pekeliling. 2. Menyediakan keperluan-keperluan pengurusan keselamatan pelajar a. Buku Panduan Kecemasan b. Keselamatan Pelajar Semasan Aktiviti Kokurikulum. c. Poster 3. Menubuhkan Jawatankuasa Keselamatan PelajarPenolong Kanan 4. Merancang aktiviti keselamatan pelajar semasaKK / Penyelaras kokurikulum.KK a. Latihan kecemasan b. Kempen Keselamatan Semasa Aktiviti Kokurikulum c. Pelan Sekolah Selamat d. Peringatan Semasa aktiviti kokurikulum dan P&PGuru / 5. Melaksanakan aktiviti keselamatan pelajar semasaPengetua / aktiviti Kokurikulum.Penolong KananKK 6. Melaksanakan pemantauan dan penilaian semua aktiviti keselamatan pelajar semasa aktiviti kokurikulum.Penyelaras KK 7. Menyediakan laporan / dokumentasiGuru 8. Menghantar laporan kepada KP KKPenolong Kanan 9. Menyemak dan menghantar laporan kepada PengetuaHEMPengetua 10. Menghantar laporan ke PPD,JPN Halaman [ 9.2.9.5 (1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.2.9.5 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN KESELAMATAN PELAJAR SEMASA AKTIVITI KOKURIKULUM Menerima arahan melaksanakan aspek keselamatan pelajar berdasarkan pekeliling Menyediakan keperluan pengurusan keselamatan pelajar semasa aktiviti kokurikulum a. Buku Panduan Kecemasan b. Buku Panduan Kecemasan Semasa KK c. Poster Menubuhkan Jawatankuasa Keselamatan Pelajar Merancang aktiviti keselamatan pelajar semasa KK a. Latihan Kecemasan b. Buku Panduan Keselamatan KK c. Pelan Sekolah Selamat Melaksanakan pemantauan dan penilaian semua aktiviti keselamatan pelajar semasa KK Menyediakan Laporan atau Dokumentasi Menyemak Laporan Tidak Lengkap? Ya Menghantar laporan ke PPD,JPN Halaman [ 9.2.9.5 (2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.2.9.5 (3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Pekeliling Keselamatan. 2. Panduan Keselamatan Murid Semasa Aktiviti Kokurikulum. Halaman [ 9.2.9.5 (3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com 9.2.9.6 (1) PENGURUSAN KESELAMATAN PELAJAR DI KANTIN JAWATAN PROSES KERJA 1. Menerima arahan melaksanakan aspek keselamatanPengetua pelajar berdasarkan pekeliling. 2. Menyediakan keperluan-keperluan pengurusan keselamatan pelajar di kantin a. Buku Panduan Kecemasan b. Poster c. Pelan Kecemasan 3. Menubuhkan Jawatankuasa Keselamatan PelajarPenolong Kanan 4. Merancang aktiviti keselamatan pelajar ketika di kantinHEM /Penyelaras a. Latihan kebakaran b. Pelan kecemasan c. Pelan Sekolah Selamat d. Peringatan berkalaGuru / 5. Melaksanakan aktiviti keselamatan pelajar di kantinPengetua /Penolong Kanan 6. Melaksanakan pemantauan dan penilaian semuaHEM aktiviti keselamatan pelajar di kantinPenyelaras 7. Menyediakan laporan / dokumentasiGuru 8. Menghantar laporan kepada PK HEMPenolong Kanan 9. Menyemak dan menghantar laporan kepada PengetuaHEMPengetua 10. Menghantar laporan ke PPD,JPN Halaman [ 9.2.9.6 (1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.2.9.6 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN KESELAMATAN PELAJAR DI KANTIN Menerima arahan melaksanakan aspek keselamatan pelajar berdasarkan pekeliling Menyediakan keperluan pengurusan keselamatan pelajar ketika di kantin a. Buku Panduan Kecemasan b. Pelan Kecemasan c. Poster Menubuhkan Jawatankuasa Keselamatan Pelajar Merancang aktiviti keselamatan pelajar di kantin a. Latihan Kebakaran b. Pelan Kecemasan c. Pelan Sekolah Selamat d. Peringatan berkala Melaksanakan pemantauan dan penilaian semua aktiviti keselamatan pelajar di kantin Menyediakan Laporan / Dokumentasi Menyemak Laporan Tidak Lengkap? Ya Menghantar laporan ke PPD,JPN Halaman [ 9.2.9.6 (2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.2.9.6 (3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Buku Panduan Keselamatan. 2. Garis Panduan Keselamatan Pelajar Di Kantin. Halaman [ 9.2.9.6 (3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.2.9.7 (1) PENGURUSAN KESELAMATAN PELAJAR SEMASA LAWATAN JAWATAN PROSES KERJA 1. Menerima arahan melaksanakan aspek keselamatanPengetua pelajar berdasarkan pekeliling. 2. Menyediakan keperluan-keperluan pengurusan keselamatan pelajar a. Buku Panduan Keselamatan Semasa Lawatan. b. Keselamatan Jalan Raya c. Poster 3. Menubuhkan Jawatankuasa Keselamatan PelajarPenolong Kanan 4. Merancang aktiviti keselamatan pelajar semasaHEM / lawatanPenyelaras a. Latihan kecemasan b. Kempen Keselamatan Jalan Raya c. Peringatan berkala dan semasa lawatan d. Semasa aktiviti kokurikulum dan P & PGuru 5. Melaksanakan aktiviti keselamatan pelajar semasaPengetua / lawatanPenolong KananHEM 6. Melaksanakan pemantauan dan penilaian semua aktiviti keselamatan pelajar semasa membuat lawatanPenyelaras 7. Menyediakan laporan / dokumentasiGuru 8. Menghantar laporan kepada PK HEMPenolong Kanan 9. Menyemak dan menghantar laporan kepada PengetuaHEMPengetua 10. Menghantar laporan ke PPD,JPN Halaman [ 9.2.9.7 (1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.2.9.7 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN KESELAMATAN PELAJAR SEMASA LAWATAN Menerima arahan melaksanakan aspek keselamatan pelajar berdasarkan pekeliling Menyediakan keperluan pengurusan keselamatan pelajar semasa lawatan a. Buku Panduan Kecemasan b. Keselamatan Jalan Raya c. Poster Menubuhkan Jawatankuasa Keselamatan Pelajar Merancang aktiviti keselamatan pelajar semasa lawatan a. Latihan Kecemasan b. Kempen Keselamatan Jalan Raya c. Peringatan berkala dan semasa lawatan Melaksanakan pemantauan dan penilaian semua aktiviti keselamatan pelajar semasa lawatan. Menyediakan Laporan / Dokumentasi Menyemak Laporan Tidak Lengkap? Ya Menghantar laporan ke PPD,JPN Halaman [ 9.2.9.7 (2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.2.9.7 (3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Pekeliling Lawatan. 2. Panduan Keselamatan Pelajar Semasa Lawatan. 3. Panduan Keselamatan Jalan Raya. Halaman [ 9.2.9.7 (3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com 9.2.9.8 (1) PENGURUSAN LATIHAN KEBAKARAN JAWATAN PROSES KERJAPengetua 1. Menerima arahan melaksanakan aspek keselamatan pelajar berdasarkan pekeliling. 2. Menyediakan keperluan-keperluan pengurusan keselamatan pelajar a. Buku Panduan Kecemasan b. Pelan Kecemasan dan Kebakaran c. Poster 3. Menubuhkan Jawatankuasa Keselamatan PelajarPenolong Kanan 4. Merancang aktiviti latihan kebakaranHEM /Penyelaras a. Pelan Kecemasan dan Kebakaran b. Pelan Sekolah Selamat c. Peringatan secara berkalaGuru / 5. Melaksanakan aktiviti keselamatan pelajarPengetua /Penolong Kanan 6. Melaksanakan pemantauan dan penilaian semuaHEM aktiviti latihan kebakaranPenyelaras 7. Menyediakan laporan / dokumentasiGuru 8. Menghantar laporan kepada PK HEMPenolong Kanan 9. Menyemak dan menghantar laporan kepada PengetuaHEMPengetua 10. Menghantar laporan ke PPD,JPN Halaman [ 9.2.9.8 (1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.2.9.8 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN LATIHAN KEBAKARAN Menerima arahan melaksanakan aspek keselamatan pelajar berdasarkan pekeliling Menyediakan keperluan pengurusan keselamatan pelajar semasa aktiviti kokurikulum latihan kebakaran sekolah a. Buku Panduan Kecemasan b. Pelan kecemasan dan kebakaran c. Poster Menubuhkan Jawatankuasa Keselamatan Pelajar Merancang aktiviti latihan kebakaran a. Pelan kebakaran dan kecemasan b. Pelan Sekolah Selamat c. Peringatan berkala Melaksanakan pemantauan dan penilaian semua aktiviti latihan kebakaran Menyediakan Laporan / Dokumentasi Menyemak Laporan Tidak Lengkap? Ya Menghantar laporan ke PPD,JPN Halaman [ 9.2.9.8 (2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.2.9.8 (3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Pelan Kecemasan dan Kebakaran 2. Nombor Hubungan : 2.1 Jabatan Bomba Dan Penyelamat 2.2 PDRM 2.3 Jabatan Kesihatan 3. Borang Pemantauan Latihan Kecemasan Dan Kebakaran. Halaman [ 9.2.9.8 (3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.2.10 (1) PENGURUSAN DATA MURID JAWATAN PROSES KERJAPengetua 1. Menerima arahan melaksanakan tugas pengurusan data murid 2. Menyemak untuk memastikan semua perkara asas yang perlu untuk pengurusan data murid disediakan,iaitu a. komputer b. talian internet c. bilik / ruang khas 3. Melantik guru data (murid)PK HEM 4. Mengedar borang maklumat murid kepada guru tingkatanGuru 5. Mengedar borang kepada muridTingkatan 6. Mengumpul borang daripada murid dan menyerah kepada PK HEMPK HEM 7. Menyemak data murid dengan teliti dan mengesahkannya. 8. Menyerah borang kepada Guru DataGuru Data 9. Memindah data ke dalam Sistem Maklumat Murid (SMM) dan Sistem Salah Laku dan Disiplin Murid (SSDM).Pengetua 10. Menyemak dan mengesah dataPK HEM 11. Menghantar data kepada PPD / JPN mengikut tarikh yang ditetapkan Halaman [ 9.2.10 (1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.2.10 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN DATA MURID Terima arahan Sedia perkara atas Lantik Guru Data (murid) Edar borang Kumpul borang Semak data Pembetulan Tidak Lengkap? Ya Serah borang Pindah data Semak dan sah data Hantar data Halaman [ 9.2.10 (2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.2.10 (3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Panduan SMM 2. Panduan SSDM Halaman [ 9.2.10 (3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com 9.2.11 PENGURUSAN KEPIMPINAN PELAJAR 9.2.11.1 (1) PENGURUSAN KEPIMPINAN PELAJAR JAWATAN PROSES KERJAPengetua 1. Menerima arahan melaksanakan pengurusan kepimpinan pelajar berdasarkan pekeliling 2. Menubuhkan Jawatankuasa Kepimpinan Pelajar 3. Menyediakan keperluan pengurusan kepimpinan pelajarPengetua /Penolong 4. Menyediakan latihan kepada ahli jawatankuasaKanan HEMPenyelaras / 5. Merancang aktiviti kepimpinan pelajarGuru a. Perkhemahan b. Kursus / Seminar / Bengkel / Penanda arasan c. Mentor - mentee d. Pembimbing Rakan Sebaya dllGuru 6. Melaksanakan aktiviti kepimpinan pelajarPengetua /Penolong 7. Memantau dan menilai pelaksanaan aktiviti kepimpinan pelajarKanan HEMGuru 8. Menyediakan laporan / dokumentasi Halaman [ 9.2.11.1 (1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.2.11.1 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN KEPIMPINAN PELAJAR Menerima arahan melaksanakan pengurusan kepimpinan pelajar berdasarkan pekaliling Menubuhkan Jawatankuasa Kepimpinan Pelajar Menyediakan keperluan pengurusan kepimpinan pelajar Menyediakan latihan kepada ahli jawatankuasa Merancang aktiviti kepimpinan pelajar a. Perkhemahan b. Kursus / Seminar / Bengkel / Penanda arasan c. Mentor - mentee d. Pebimbing Rakan Sebaya Melaksanakan aktiviti kepimpinan pelajar Memantau dan menilai pelaksanaan aktiviti kepimpinan pelajar Menyediakan Laporan / Dokumentasi Menyemak Laporan / Dokumentasi Tidak Lengkap? Ya Menghantar laporan kepada Pengetua,PPD,JPN Halaman [ 9.2.11.1 (2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.2.11.1 (3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Modul Latihan Kepimpinan Pelajar. Halaman [ 9.2.11.1 (3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.2.11.2 (1) PENGURUSAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA JAWATAN PROSES KERJAPengetua 1. Menerima arahan melaksanakan pengurusan kepimpinan PRS berdasarkan pekeliling sedia ada. 2. Menubuhkan Jawatankuasa Kepimpinan PRS 3. Menyediakan keperluan pengurusan kepimpinan PRSPengetua / 4. Mengadakan latihan kepada ahli jawatankuasa kepimpinanGuru BK PRSPenyelaras / 5. Merancang aktiviti kepimpinan PRSGuru BK a. Perkhemahan b. Kursus / Seminar / Bengkel / Penanda arasan c. Mentor - menteeGuru BK / 6. Melaksanakan aktiviti kepimpinan PRSPengetua /Penolong 7. Memantau dan menilai pelaksanaan aktiviti kepimpinan PRSKanan HEMGuru 8. Menyediakan laporan / dokumentasi aktiviti kepimpinan PRS 9. Menghantar laporan kepada GPK HEMGPK HEM 10. Menyemak dan memanjangkan kepada Pengetua untuk pengesahan seterusnya menghantar kepada PPD dan JPN Halaman [ 9.2.11.2 (1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.2.11.2 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA Menerima arahan melaksanakan pengurusan kepimpinan pelajar berdasarkan pekaliling Menubuhkan Jawatankuasa Kepimpinan PRS Menyediakan keperluan pengurusan kepimpinan PRS Menyediakan latihan kepada ahli jawatankuasa Merancang aktiviti kepimpinan PRS a. Perkhemahan b. Kursus / Seminar / Bengkel / Penanda arasan c. Mentor - mentee Melaksanakan aktiviti kepimpinan PRS Memantau dan menilai pelaksanaan aktiviti kepimpinan PRS Menyediakan Laporan / Dokumentasi Menyemak Laporan / Dokumentasi Tidak Lengkap? Ya Menghantar laporan kepada Pengetua,PPD,JPN Halaman [ 9.2.11.2 (2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.2.11.2 (3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Buku Panduan Pembimbing Rakan Sebaya. 2. Modul Latihan Pekeliling Rakan Sebaya. Halaman [ 9.2.11.2 (3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com 9.2.11.3 (1) PENGURUSAN PENGAWAS SEKOLAH JAWATAN PROSES KERJAPengetua 1. Menerima arahan melaksanakan pengurusan kepimpinan Pengawas berdasarkan pekeliling sedia ada. 2. Menubuhkan Jawatankuasa Kepimpinan Pengawas 3. Menyediakan keperluan pengurusan kepimpinan pengawasPengetua / 4. Mengadakan latihan kepada ahli jawatankuasa kepimpinanPenolong pengawasKananHEMPenyelaras / 5. Merancang aktiviti kepimpinan pengawasGuru a. Perkhemahan b. Kursus / Seminar / Bengkel / Penanda arasan c. Mentor - menteeGuru 6. Melaksanakan aktiviti kepimpinan pengawasPengetua /Penolong 7. Memantau dan menilai pelaksanaan aktiviti kepimpinanKanan HEM pengawasGuru 8. Menyediakan laporan / dokumentasi aktiviti kepimpinan pengawas 9. Menghantar laporan kepada GPK HEMGPK HEM 10. Menyemak dan memanjangkan kepada Pengetua untuk pengesahan seterusnya menghantar kepada PPD dan JPN Halaman [ 9.2.11.3 (1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.2.11.3 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN PENGAWAS SEKOLAH Menerima arahan melaksanakan pengurusan kepimpinan pelajar berdasarkan pekaliling Menubuhkan Jawatankuasa Kepimpinan Pengawas Menyediakan keperluan pengurusan kepimpinan Pengawas Mengadakan latihan kepada ahli jawatankuasa Merancang aktiviti kepimpinan pengawas a. Perkhemahan b. Kursus / Seminar / Bengkel / Penanda arasan c. Mentor - mentee Melaksanakan aktiviti kepimpinan Pengawas Memantau dan menilai pelaksanaan aktiviti kepimpinan pengawas Menyediakan Laporan / Dokumentasi Menyemak Laporan / Dokumentasi Tidak Lengkap? Ya Menghantar laporan kepada Pengetua,PPD,JPN Halaman [ 9.2.11.3 (2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.2.11.3 (3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Modul Latihan Kepimpinan Pelajar. 2. Panduan Pengurusan Kepimpinan Pelajar. Halaman [ 9.2.11.3 (3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.2.12 PENGURUSAN PENCEGAHAN9.2.12.1 (1) PENGURUSAN PENCEGAHAN SALAH GUNA DADAH JAWATAN PROSES KERJA 1. Menerima arahan melaksanakan aspek pencegahan salah Pengetua guna dadah dalam kalangan pelajar berdasarkan pekeliling sedia ada 2. Menubuhkan Jawatankuasa Pencegahan Salah Guna Dadah 3. Pelajar menyediakan keperluan pelaksanaan pengurusan pencegahan dadah a. Buku-buku Panduan b. Latihan untuk guru c. Peruntukan Penolong Kanan HEM / 4. Merancang aktiviti pengurusan pencegahan salah guna Kaunselor / dadah Guru Disiplin Guru 5. Melaksanakan aktiviti pencegahan salah guna dadah Disiplin / a. Ujian air kencing Kaunselor b. Ceramah / bengkel oleh agensi berkenaan c. Karnival pencegahan salah guna dadah d. Laluan / anjung maklumat anti dadah e. Skim Lencana Anti Dadah (SLAD) Pengetua / 6. Melaksanakan pamantauan dan penilaian aktiviti Penolong pencegahan salah guna dadah Kanan HEM/ Guru Disiplin 7. Menyediakan laporan / dokumentasi 8. Menentukan langkah susulan a. Hantar ke kaunselor b. Agensi Anti Dadah Kebangsaan c. Pusat Serenti 9. Menghantar laporan dan dokumentasi kepada Penolong Kanan HEM Penolong 10. Menyemak dan memanjangkan kepada Pengetua untuk Kanan HEM pengesahan Pengetua 11. Mengesah laporan 12. Menghantar laporan kepada PPD dan JPN Halaman [ 9.2.12.1 (1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.2.12.1 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN PENCEGAHAN SALAH GUNA DADAH Menerima arahan melaksanakan pengurusan pencegahan salah guna dadah dalam kalangan pelajar berdasarkan pekeliling Menubuhkan jawatankuasa pencegahan salah guna dadah Menyediakan keperluan pelaksanaan pengurusan pencegahan salah guna dadah a. Buku-buku Panduan b. Latihan untuk guru c. Peruntukan Merencang aktiviti pengurusan pencegahan salah guna dadah Melaksanakan aktiviti pencegahan a. Ujian air kencing b. Ceramah / bengkel c. Mentor - mentee d. Karnival / SLAD Melaksanakan pemantauan dan penilaian aktiviti pencegahan salah guna dadah Menyediakan laporan dan dokumentasi Menyemak laporan Tidak Lengkap? Ya Menentukan langkah susulan Menghantar laporan dan dokumentasi kepada Penolong Kanan HEM Menyemak dan memanjangkan kepada pengetua untuk pengesahan Mengesahkan laporan dan menghantar ke PPD dan JPN Halaman [ 9.2.12.1 (2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.2.12.1 (3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Buku Panduan SLAD. 2. Modul Latihan SLAD Guru. Halaman [ 9.2.12.1 (3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.2.12.2 (1) PENGURUSAN PENCEGAHAN PONTENGJAWATAN PROSES KERJAPengetua 1. Menerima arahan melaksanakan aspek pencegahan ponteng dalam kalangan pelajar berdasarkan pekeliling sedia ada 2. Menubuhkan Jawatankuasa Pencegahan Ponteng 3. Menyediakan keperluan pelaksanaan pengurusan pencegahan ponteng a. Buku - buku Panduan b. Latihan untuk guru c. PeruntukanPenolongKanan 4. Merancang aktiviti pengurusan pencegahan pontengHEM /Kaunselor /GuruDisiplinGuru 5. Melaksanakan aktiviti pencegahan pontengDisiplin / a. Buku Rekod pemantauan KelasKaunselor b. Buku Jadual Kedatangan Murid c. Taklimat dan Penerangan Pencegahan Ponteng d. Perjumpaan 3 PenjuruPengetua / 6. Melaksanakan pamantauan dan penilaian aktivitiPenolong pencegahan pontengKanan HEMGuru Disiplin 7. Menyediakan laporan / dokumentasi 8. Menentukan langkah susulan a. Hantar dengan kaunselor b. Pemberitahuan kepada ibu bapa / penjaga 9. Menghantar laporan dan dokumentasi kepada Penolong Kanan HEMPenolong 10. Menyemak dan memanjangkan kepada Pengetua untukKanan HEM pengesahanPengetua 11. Mengesah laporan 12. Menghantar laporan kepada PPD dan JPN Halaman [ 9.2.12.2 (1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.2.12.2 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN PENCEGAHAN PONTENG Menerima arahan melaksanakan pengurusan pencegahan ponteng dalam kalangan pelajar berdasarkan pekeliling Menubuhkan jawatankuasa pencegahan ponteng Menyediakan keperluan pelaksanaan pengurusan pencegahan ponteng a. Buku - buku Panduan b. Latihan untuk guru c. Peruntukan Merancang aktiviti pengurusan pencegahan ponteng Melaksanakan aktiviti pencegahan a. Buku Rekod Pemantauan Kelas b. Buku Jadual Kedatangan Murid c. Taklimat dan Ceramah d. Perjumpaan 3 Penjuru Melaksanakan pemantauan dan penilaian aktiviti pencegahan ponteng Menyediakan Laporan / Dokumentasi Menyemak Laporan Tidak Lengkap? Ya Menentukan langkah susulan Menghantar laporan dan dokumentasi kepada Penolong Kanan HEM Menyemak dan memanjangkan kepada pengetua untuk pengesahan Mengesahkan laporan dan menghantar ke PPD dan JPN Halaman [ 9.2.12.2 (2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.2.12.2 (3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Pekeliling Ponteng Sekolah. 2. Borang Pengesanan Ponteng Sekolah. Halaman [ 9.2.12.2 (3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.3 PENGURUSAN KOKURIKULUM Halaman [ ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.3.1 PENGURUSAN UNIT BERUNIFORM9.3.1.1 (1) PENGURUSAN KADET REMAJA SEKOLAH (KRS)JAWATAN PROSES KERJAPengetua 1. Menerima arahan melaksanakan tugas pengurusan KRS berdasarkan pekeliling 2. Memohon kebenaran menubuhkan KRS daripada Pendaftar di JPN 3. Melantik guru-guru penasihat KRS 4. Menyediakan Buku Panduan Pelaksanaan KRSPK 5. Memastikan semua KRS didaftar kepadaKokurikulum a. Pendaftar Sekolah b. Pendaftar JPN 6. Memastikan KRS mempunyai perlembagaanGuru 7. Menyediakan Jadual Pelaksanaan aktiviti KRSPenasihat 8. Mendaftar ahli KRS 9. Melaksanakan aktiviti / kegiatan KRS mengikut Jadual 10. Menyediakan laporan aktiviti KRSPengetua /PenolongKanan 11. Memantau pelaksanaan KRSKokurikulum/ GuruPenyelarasKKGuru 12. Mengisi markah aspek kokurikulum pelajar dalam bukuPenasihat Penilaian Kokurikulum dan menghantar ke Penyelaras Unit BeruniformPenyelaras 13. Mengumpul dan menyemak laporan penilaian kokurikulumUnit Unit BeruniformBeruniform / 14. Menghantar laporan ke PK Kokurikulum untuk semakanPK 15. Menyemak Laporan sebelum dihantar kepada PengetuaKokurikulumPengetua 16. Mengesahkan laporan 17. Menghantar laporan ke PPD,JPN Halaman [ 9.3.1.1 (1/4) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.3.1.1 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN KADET REMAJA SEKOLAH (KRS) Menerima arahan melaksanakan tugas pengurusan KRS Menyediakan semua keperluan melaksanakan aktiviti KRS a. Pemohonan penubuhan b. Melantik guru penasihat c. Menyediakan Buku Panduan Menyemak untuk memastikan KRS didaftar kepada a. Pendaftar Sekolah b. Pendaftar JPN Menyemak untuk memastikan KRS mempunyai perlembagaan Menyediakan Jadual Pelaksanaan KRS Mendaftarkan ahli KRS Melaksanakan aktiviti / kegiatan KRS mengikut Jadual Memantau aktiviti KRS Halaman [ 9.3.1.1 (2/4) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com Mengisi Borang Markah KRS pelajar dan hantar ke Penyelaras Unit Beruniform Membuat laporan aktiviti Menilai laporan Tidak Lengkap? Ya Mengumpul,menyemak & hantar laporan ke Penolong Kanan Kokurikulum Mengesahkan dan menghantar kepada Pengetua untuk pengesahan Menghantar laporan ke PPD,JPNHalaman [ 9.3.1.1 (3/4) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.3.1.1 (3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Buku Laporan Kokurikulum. 2. Buku Panduan KRS. Halaman [ 9.3.1.1 (4/4) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.3.1.2 (1) PENGURUSAN UNIT BERUNIFORM BERASASKAN NGO JAWATAN PROSES KERJA Pengetua 1. Menerima arahan melaksanakan tugas pengurusan Unit Beruniform NGO berdasarkan pekeliling 2. Mengenal pasti badan NGO yang hendak ditubuhkan di sekolah 3. Memohon kebenaran menubuhkan Unit beruniform NGO daripada Pendaftar di JPN 4. Melantik guru-guru penasihat untuk semua Unit NGO 5. Menyediakan Buku Panduan Pelaksanaan semua Unit NGO PK 6. Memastikan semua unit NGO didaftar kepada Kokurikulum a. Pendaftar Sekolah b. Pendaftar JPN c. Badan Induk 7. Memastikan unit NGO mempunyai perlembagaan Guru 8. Menyediakan Jadual Pelaksanaan aktiviti unit NGO Penasihat 9. Mendaftarkan ahli unit NGO 10. Melaksanakan aktiviti / kegiatan unit NGO mengikut Jadual 11. Menyediakan laporan aktiviti unit NGO Pengetua / Penolong Kanan 12. Memantau pelaksanaan semua unit NGO Kokurikulum / Guru Penyelaras KK Guru 13. Mengisi markah aspek kokurikulum pelajar dalam buku Penasihat Penilaian Kokurikulum dan menghantar ke Penyelaras Unit Beruniform Penyelaras 14. Mengumpul dan menyemak laporan penilaian kokurikulum Unit Unit Beruniform Beruniform 15. Menghantar laporan ke PK Kokurikulum untuk semakan PK 16. Menyemak Laporan sebelum dihantar kepada Pengetua Kokurikulum Pengetua 17. Memgesahkan laporan 18. Menghantar laporan ke PPD,JPN Halaman [ 9.3.1.2 (1/4) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.3.1.2 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN UNIT BERUNIFORM BERASASKAN NGO Menerima arahan melaksanakan tugas pengurusan Unit Beruniform NGO Menyediakan semua keperluan melaksanaan aktiviti Unit Beruniform NGO a. Mengenal pasti Unit Beruniform NGO b. Pemohonan penubuhan c. Melantik guru penasihat d. Menyediakan Buku Panduan Menyemak untuk memastikan Unit Beruniform NGO didaftar kepada a. Pendaftar Sekolah b. Pendaftar JPN c. Badan Induk Menyemak untuk memastikan Unit Beruniform NGO mempunyai perlembagaan Menyediakan Jadual Pelaksanaan Unit Beruniform NGO Mendaftarkan ahli Unit Beruniform NGO Melaksanakan aktiviti / kegiatan Unit Beruniform NGO mengikut jadual Memantau aktiviti Unit Beruniform NGO Halaman [ 9.3.1.2 (2/4) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com Mengisi Borang Markah Unit Beruniform NGO pelajar dan hantar ke Penyelaras Unit Beruniform Membuat laporan aktiviti Menilai laporan Tidak Lengkap? Ya Mengumpul,menyemak & hantar laporan ke Penolong Kanan Kokurikulum Mengesahkan dan menghantar kepada Pengetua untuk pengesahan Menghantar laporan ke PPD,JPNHalaman [ 9.3.1.2 (3/4) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.3.1.2 (3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Buku Rekod Kokurikulum. 2. Buku Panduan Aktiviti Unit Beruniform NGO. Halaman [ 9.3.1.2 (4/4) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.3.1.3 (1) PENGURUSAN UNIT BERUNIFORM BERASASKAN GO JAWATAN PROSES KERJA Pengetua 1. Menerima arahan melaksanakan tugas pengurusan Unit Beruniform GO berdasarkan pekeliling 2. Mengenal pasti badan GO yang hendak ditubuhkan di sekolah 3. Memohon kebenaran menubuhkan Unit beruniform GO daripada Pendaftaran JPN 4. Melantik guru-guru penasihat untuk semua Unit GO 5. Menyediakan Buku Panduan Pelaksanaan semua Unit GO PK Kokurikulum 6. Menyemak untuk memastikan semua unit GO didaftar kepada i. Pendaftar Sekolah ii. Pendaftar JPN iii. Badan Induk 7. Menyemak untuk memastikan unit GO mempunyai perlembagaan Guru Penasihat 8. Menyediakan Jadual Pelaksanaan aktiviti unit GO 9. Mendaftar ahli unit GO 10. Melaksanakan aktiviti / kegiatan unit GO mengikut Jadual 11. Menyediakan laporan aktiviti unit GO Pengetua/ Penolong 12. Memantau pelaksanaan semua unit GO Kanan Kokurikulum/ Guru Penyelaras KK 13. Mengisi markah aspek kokurikulum pelajar dalam buku Guru Penasihat Penilaian Kokurikulum dan menghantar ke Penyelaras Unit Beruniform Penyelaras Unit 14. Mengumpul dan menyemak laporan penilaian kokurikulum Beruniform Unit Beruniform 15. Menghantar laporan ke PK Kokurikulum untuk semakan PK Kokurikulum 16. Menyemak Laporan sebelum dihantar kepada Pengetua Pengetua 17. Mengesahkan laporan 18. Menghantar laporan ke PPD, JPN Halaman [ 9.3.1.3 (1/4) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.3.1.3 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN UNIT BERUNIFORM BERASASKAN GO Menerima arahan melaksanakan tugas pengurusan Unit Beruniform GO Menyediakan semua keperluan melaksanakan aktiviti Unit Beruniform GO a. Mengenal pasti Unit Beruniform GO b. Pemohonan penubuhan c. Melantik guru penasihat d. Menyediakan Buku Panduan Menyemak untuk memastikan Unit Beruniform GO didaftar kepada a. Pendaftar Sekolah b. Pendaftar JPN c. Badan Induk Menyemak untuk memastikan Unit Beruniform GO mempunyai perlembagaan Menyediakan Jadual Pelaksanaan Unit Beruniform GO Mendaftarkan ahli Unit Beruniform GO Melaksanakan aktiviti / kegiatan Unit Beruniform GO mengikut Jadual Memantau aktiviti Unit Beruniform GO Halaman [ 9.3.1.3 (2/4) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com Mengisi Borang Markah Unit Beruniform GO pelajar dan hantar ke Penyelaras Unit Beruniform Membuat laporan aktiviti Menyemak dan Menilai laporanTidak Lengkap ? Ya Mengumpul, menyemak & hantar laporan ke Penolong Kanan Kokurikulum Mengesahkan dan menghantar kepada Pengetua untuk pengesahan Menghantar laporan ke PPD, JPNHalaman [ 9.3.1.3 (3/4) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.3.1.3 (3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Buku Panduan Aktiviti Unit GO. 2. Buku Rekod Kokurikulum. Halaman [ 9.3.1.3 (4/4) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.3.1.4 (1) PENGURUSAN UNIT SENI BELA DIRI JAWATAN PROSES KERJAPengetua 1. Menerima arahan melaksanakan tugas urusan tugas pengurusan Unit Seni Bela Diri berdasarkan pekeliling 2. Mengenal pasti badan Unit Seni Bela Diri yang hendak ditubuhkan di sekolah 3. Memohon kebenaran menubuhkan Unit Seni Bela Diri daripada Pendaftar di JPN 4. Melantik guru-guru penasihat untuk semua Unit Seni Bela Diri 5. Menyediakan Buku Panduan Pelaksanaan semua Unit Seni Bela DiriPK Kokurikulum 6. Memastikan semua Unit Seni Bela Diri didaftar kepada a. Pendaftar b. Pendaftar JPN c. Badan Induk 7. Memastikan Unit Seni Bela Diri mempunyai perlembagaanGuru Penasihat 8. Menyediakan Jadual Pelaksanaan aktiviti Unit Seni Bela Diri 9. Mendaftarkan ahli Unit Seni Bela Diri 10. Melaksanakan aktiviti / kegiatan Unit Seni Bela Diri mengikut Jadual 11. Menyediakan laporan aktiviti Unit Seni Bela DiriPengetua/ 12. Memantau pelaksanaan semua Unit Seni Bela DiriPenolong KananKokurikulum/ 13. Mengisi markah aspek kokurikulum pelajar dalam buku PenilaianGuru PenyelarasKK / Kokurikulum dan menghantar ke Penyelaras Unit BeruniformGuru PenasihatPenyelaras Unit 14. Mengumpul dan menyemak laporan penilaian kokurikulum UnitBeruniform Beruniform 15. Menghantar laporan ke PK Kokurikulum untuk semakanPK Kokurikulum 16. Menyemak laporan sebelum dihantar kepada PengetuaPengetua 17. Mengesahkan laporan 18. Menghantar laporan ke PPD, JPN Halaman [ 9.3.1.4 (1/4) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.3.1.4 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN UNIT SENI BELA DIRI Menerima arahan melaksanakan tugas pengurusan Unit Seni Bela Diri Menyediakan semua keperluan melaksanakan aktiviti Unit Seni Bela Diri a. Mengenal pasti Unit Seni Bela Diri b. Pemohonan penubuhan c. Melantik guru penasihat d. Menyediakan Buku Panduan Menyemak untuk memastikan Unit Seni Bela Diri didaftar kepada a. Pendaftar Sekolah b. Pendaftar JPN c. Badan Induk Menyemak untuk memastikan Unit Seni Bela Diri mempunyai perlembagaan Menyediakan Jadual Pelaksanaan Unit Seni Bela Diri Mendaftarkan ahli Unit Seni Bela Diri Melaksanakan aktiviti / kegiatan Unit Seni Bela Diri mengikut Jadual Memantau aktiviti Unit Seni Bela Diri Halaman [ 9.3.1.4 (2/4) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com Mengisi Borang Markah Unit Seni Bela Diri pelajar dan hantar ke Penyelaras Unit Beruniform Membuat laporan aktiviti Menilai laporanTidak Lengkap ? Ya Mengumpul, menyemak & hantar laporan ke Penolong Kanan Kokurikulum Mengesahkan dan menghantar kepada Pengetua untuk pengesahan Menghantar laporan ke PPD, JPNHalaman [ 9.3.1.4 (3/4) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.3.1.4 BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Buku Panduan Pengurusan Seni Bela Diri. 2. Buku Rekod Kokurikulum. Halaman [ 9.3.1.4 (4/4) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.3.2 PENGURUSAN SUKAN DAN PERMAINAN9.3.2.1 (1) PENGURUSAN OLAHRAGA DAN BALAPAN JAWATAN PROSES KERJAPengetua 1. Menerima arahan melaksanakan tugas pengurusan olahraga balapan berdasarkan pekeliling 2. Mengenalpasti jenis acara olahraga tambahan yang hendak dilaksanakan (hurdles, marathon, decathlon dsb)Pengetua / PK 3. Mendaftar kepada MSSM Negeri dan Daerah bagi acaraKokurikulum olahraga dan balapan 4. Melantik Setiausaha Sukan 5. Melantik guru-guru penasihat rumah sukan 6. Melatih guru-guru penasihat melalui siri LDP Sukan & Permainan 7. Menyediakan Buku Panduan Pelaksanaan SukanGuru Penyelaras 8. Menyediakan jadual Pelaksanaan aktiviti olahraga danKoku balapanGuru Penasihat 9. Mendaftarkan ahli rumah sukan 10. Melaksanakan aktiviti / kegiatan sukan olahraga dan balapan mengikut Jadual 11. Menyediakan laporan aktivitiPengetua / 12. Memantau pelaksanaan sukan tahunan dan penyertaan diPenolong Kanan peringkat daerah dan negeriKokurikulum / GuruPenyelaras S&PGuru Penasihat 13. Mengisi borang markah Sukan & Permainan pelajar dan hantar ke penyelaras Sukan & Permainan dan hantar ke Penolong Kanan KokurikulumPenyelaras Sukan 14. Mengumpul dan menyemak laporan penilaian kokurikulum& Permainan Sukan dan PermainanPenolong Kanan 15. Mengesahkan dan menghantar kepada pihak yang berkenaanKokurikulum Halaman [ 9.3.2.1 (1/4) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.3.2.1 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN OLAHRAGA DAN BALAPAN Menerima arahan melaksanakan tugas pengurusan olahraga dan balapan Mengenalpasti jenis sukan tambahan yang hendak dilaksanakan Menyediakan semua keperluan melaksanakan aktiviti olahraga dan balapan Melantik guru-guru penasihat rumah sukan Melatih guru-guru penasihat melalui siri LDP Sukan & Permainan Menyediakan Buku Panduan Pelaksanaan Sukan & Permainan Menyediakan Buku Panduan Pelaksanaan Sukan & Permainan Mendaftarkan ahli Sukan & Permainan Melaksanakan aktiviti / kegiatan Sukan & Permainan mengikut Jadual Menyediakan laporan aktiviti Halaman [ 9.3.2.1 (2/4) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com Memantau aktiviti sukan & permainan Menyediakan laporan Menyemak dan Menilai laporan Tidak Lengkap ? Ya Mengisi Borang Markah Sukan & Permainan pelajar dan hantar ke Penyelaras Sukan & Permainan Mengumpul, menyemak & menghantar kepada Penolong Kanan Kokurikulum Mengesahkan dan menghantar kepada pihak yang berkenaan (PPD, JPN dan KPM)Halaman [ 9.3.2.1 (3/4) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.3.2.1 (3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Buku Rekod Kegiatan Ko-Kurikulum. 2. Buku Panduan Olahraga & Balapan. Halaman [ 9.3.2.1 (4/4) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.3.2.2 (1) PENGURUSAN SUKAN BERPRESTASI TINGGI JAWATAN PROSES KERJAPengetua 1. Memastikan arahan melaksanakan tugas pelaksanaan sukan berprestasi tinggi berdasarkan pekeliling 2. Mengenalpasti jenis sukan berprestasi tinggi yang hendak dilaksanakan.Pengetua / PK 3. Mendaftar kepada MSSM Negeri dan Daerah bagi acara sukanKokurikulum berprestasi tinggi 4. Melantik guru-guru penasihat sukan berprestasi tinggi 5. Melatih guru-guru penasihat melalui siri LDP Sukan & Permainan 6. Menyediakan Buku Panduan Pelaksanaan Sukan Berprestasi TinggiGuru Penyelaras 7. Menyediakan jadual Pelaksanaan aktiviti sukan berprestasiS&P tinggiGuru Penasihat 8. Mendaftarkan ahli setiap jenis sukan berprestasi tinggi 9. Melaksanakan aktiviti / kegiatan sukan berprestasi tinggi mengikut Jadual 10. Menyediakan laporan aktivtiPengetua / 11. Memantau pelaksanaan sukan berprestasi tinggi danPenolong Kanan penyertaan di peringkat daerah dan negeriKokurikulum /Guru PenyelarasS&PGuru Penasihat 12. Mengisi borang markah Sukan & Permainan pelajar dan hantar ke penyelaras Sukan & Permainan dan hantar ke Penolong Kanan KokurikulumPenyelaras Sukan 13. Mengumpul dan menyemak laporan penilaian kokurikulum& Permainan Sukan & PermainanPenolong Kanan 14. Mengesahkan dan menghantar kepada pihak yang berkenaanKokurikulum Halaman [ 9.3.2.2 (1/4) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.3.2.2 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN SUKAN BERPRESTASI TINGGI Menerima arahan melaksanakan tugas pengurusan sukan berprestasi tinggi Mengenalpasti jenis sukan berprestasi tinggi yang hendak dilaksanakan Menyediakan semua keperluan melaksanakan aktiviti sukan berprestasi tinggi Melantik guru-guru penasihat sukan berprestasi tinggi Melatih guru-guru penasihat melalui siri LDP Sukan & Permainan Menyediakan Buku Panduan Pelaksanaan Sukan Berprestasi Tinggi Mendaftarkan ahli sukan berprestasi tinggi Melaksanakan aktiviti / kegiatan Sukan berprestasi tinggi mengikut jadual Menyediakan laporan aktiviti Halaman [ 9.3.2.2 (2/4) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com Memantau aktiviti sukan berprestasi tinggi Menyediakan laporan Menilai laporanTidak Lengkap ? Ya Mengisi Borang Markah Sukan & Permainan pelajar dan hantar ke Penyelaras Sukan & Permainan Mengumpul, menyemak & menghantar kepada Penolong Kanan Kokurikulum Mengesahkan dan menghantar kepada pihak yang berkenaan (PPD, JPN dan KPM)Halaman [ 9.3.2.2 (3/4) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.3.2.2 (3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Buku Panduan Sukan. 2. Borang Peraturan Sukan dan Permainan. Halaman [ 9.3.2.2 (4/4) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.3.2.3 (1) PENGURUSAN NICHE AREA JAWATAN PROSES KERJA Pengetua 1. Menerima arahan melaksanakan tugas pelaksanaan sukan untuk niche area berdasarkan pekeliling 2. Mengenalpasti jenis sukan niche area yang hendak dilaksanakan. Pengetua / PK 3. Mendaftar kepada MSSM Negeri dan Daerah bagi acara sukan Kokurikulum niche area 4. Melantik guru-guru penasihat sukan niche area 5. Melatih guru-guru penasihat melalui siri LDP Sukan & Permainan 6. Menyediakan Buku Panduan Pelaksanaan Sukan niche area Guru Penyelaras 7. Menyediakan jadual Pelaksanaan aktiviti sukan niche area S&P Guru Penasihat 8. Mendaftarkan ahli setiap jenis sukan niche area 9. Melaksanakan aktiviti / kegiatan sukan niche area mengikut jadual 10. Menyediakan laporan aktiviti Pengetua / 11. Memantau pelaksanaan sukan niche area dan penyertaan di Penolong Kanan peringkat daerah dan negeri Kokurikulum / Guru Penyelaras S&P Guru Penasihat 12. Mengisi borang markah Sukan & Permainan pelajar dan hantar ke penyelaras Sukan & Permainan dan hantar ke Penolong Kanan kokurikulum Penyelaras 13. Mengumpul dan menyemak laporan penilaian kokurikulum Sukan Sukan & dan Permainan Permainan Penolong Kanan 14. Mengesahkan dan menghantar kepada pihak yang berkenaan Kokurikulum Halaman [ 9.3.2.3 (1/4) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.3.2.3 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN NICHE AREA Menerima arahan melaksanakan tugas pengurusan sukan niche area Mengenalpasti jenis sukan niche area yang hendak dilaksanakan Menyediakan semua keperluan melaksanakan aktiviti sukan niche area Melantik guru-guru penasihat sukan niche area Melatih guru-guru penasihat melalui siri LDP Sukan & Permainan Menyediakan Buku Panduan Pelaksanaan Sukan niche area Menyediakan Buku Panduan Pelaksanaan Sukan niche area Mendaftarkan ahli sukan niche area Melaksanakan aktiviti / kegiatan Sukan niche area mengikut jadual Menyediakan laporan aktiviti Halaman [ 9.3.2.3 (2/4) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com Memantau aktiviti sukan niche area Menyediakan laporan Menilai laporan Tidak Lengkap ? Ya Mengisi Borang Markah Sukan & Permainan pelajar dan hantar ke Penyelaras Sukan & Permainan Mengumpul, menyemak & menghantar kepada Penolong Kanan Kokurikulum Mengesahkan dan menghantar kepada pihak yang berkenaan (PPD, JPN dan KPM)Halaman [ 9.3.2.3 (3/4) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.3.2.3 (3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Buku Panduan sukan niche area. 2. Borang Peraturan sukan/permainan niche area. Halaman [ 9.3.2.3 (4/4) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.3.3 PENGURUSAN KELAB & PERSATUAN9.3.3.1 (1) PENGURUSAN PERSATUAN MATA PELAJARAN DAN UMUM JAWATAN PROSES KERJAPengetua 1. Menerima arahan melaksanakan tugas pengurusan persatuan mata pelajaran berdasarkan pekeliling 2. Mengenalpasti persatuan mata pelajaran yang ditubuhkan 3. Melantik guru-guru penasihat persatuan mata pelajaran 4. Menyediakan Buku Panduan Pelaksanaan persatuan mata pelajaran 5. Menyediakan program latihan persatuan mata pelajaranPK Kokurikulum 6. Memastikan semua persatuan mata pelajaran didaftar kepada a. Pendaftar Sekolah b. Pendaftar JPN 7. Memastikan setiap persatuan mata pelajaran mempunyai perlembagaanGuru Penyelaras 8. Menyediakan jadual pelaksanaan aktiviti persatuan mata pelajaranGuru Penasihat 9. Mendaftarkan ahli persatuan mata pelajaran 10. Melaksanakan aktiviti / kegiatan persatuan mengikut jadual 11. Menyediakan laporan aktivitiPengetua / 12. Memantau pelaksanaan persatuanPenolong KananKokurikulum /Guru PenyelarasGuru Penasihat 13 Mengisi markah aspek kokurikulum pelajar dalam buku penilaian Kokukurikulum dan menghantar ke Penyelaras Kelab & PersatuanPenyelaras Unit 14. Mengumpul dan menyemak laporan penilaian kokurikulumBeruniform persatuan 15. Menghantar laporan kepada GPK Ko-Kurikulum untuk semakanGPK HEM 16. Menghantar laporan untuk pengesahan kepada PengetuaPengetua 17. Menghantar laporan kepada PPD, JPN Halaman [ 9.3.3.1(1/4) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.3.3.1 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN PERSATUAN MATA PELAJARAN DAN UMUM Menerima arahan melaksanakan tugas pengurusan kelab & persatuan Menyediakan semua keperluan melaksanakan aktiviti kelab & persatuan a. Alatan b. Guru Penasihat Melantik guru-guru penasihat kelab & persatuan Menyediakan Buku Panduan Pelaksanaan kelab & persatuan Menyediakan program latihan kelab & persatuan Memastikan setiap kelab & persatuan mempunyai perlembagaan Memastikan semua kelab & persatuan didaftar kepada Pendaftar Sekolah Melaksanakan aktiviti /kegiatan kelab & persatuan mengikut jadual Memantau aktiviti kelab & persatuan Halaman [ 9.3.3.1 (2/4) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com Menyediakan laporan Menilai laporanTidak Lengkap ? Ya Mengisi borang markah kelab dan persatuan dan hantar ke Penyelaras Kelab dan Persatuan Mengumpul, menyemak dan menghantar kepada Penolong Kanan Kokurikulum Mengesah dan menghantar kepada pihak yang berkaitan (PPD, JPN, KPM)Halaman [ 9.3.3.1 (3/4) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.3.3.1 (3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Buku Rekod Penilaian Ko-Kurikulum Halaman [ 9.3.3.1 (4/4) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.3.3.2 (1) PENGURUSAN KELAB PERMAINAN JAWATAN PROSES KERJAPengetua 1. Menerima arahan melaksanakan tugas pengurusan Kelab Permainan berdasarkan pekeliling 2. Mengenalpasti kelab permainan yang hendak ditubuhkan 3. Melantik guru-guru penasihat kelab permainan 4. Menyediakan Buku Panduan Pelaksanaan kelab permainan 5. Menyediakan program latihan kelab permainanPK Kokurikulum 6. Menyemak untuk memastikan semua kelab permainan didaftar kepada a. Pendaftar Sekolah b. Pendaftar JPN 7. Menyemak untuk memastikan setiap kelab permainan mempunyai perlembagaanGuru Penyelaras 8. Menyediakan jadual pelaksanaan aktiviti kelab permainanGuru Penasihat 9. Mendaftarkan ahli kelab permainan 10. Melaksanakan aktiviti / kegiatan kelab permainan mengikut jadual 11. Menyediakan laporan aktivitiPengetua/ 12. Memantau pelaksanaan kelab permainanPenolong KananKokurikulum /Guru PenyelarasGuru Penasihat 13. Mengisi markah aspek kokurikulum pelajar dalam buku penilaian Kokurikulum dan menghantar ke Penyelaras Kelab & PersatuanPenyelaras Unit 14. Mengumpul dan menyemak laporan penilaian kokurikulumBeruniform persatuan 15. Menghantar laporan kepada GPK Kokurikulum untuk semakanGPK KK 16. Menghantar laporan untuk pengesahan kepada PengetuaPengetua 17. Menghantar laporan kepada PPD, JPN Halaman [ 9.3.3.2 (1/4) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.3.3.2 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN KELAB PERMAINAN Menerima arahan melaksanakan tugas pengurusan kelab permainan Menyediakan semua keperluan melaksanakan aktiviti kelab permainan a. Alatan b. Guru Penasihat Melantik guru-guru penasihat kelab permainan Menyediakan Buku Panduan Pelaksanaan kelab permainan Menyediakan program latihan kelab permainan Menyemak untuk memastikan setiap kelab permainan mempunyai perlembagaan Menyemak untuk memastikan semua kelab permainan didaftar kepada Pendaftar Sekolah Melaksanakan aktiviti / kegiatan kelab permainan mengikut jadual Memantau aktiviti kelab permainan Halaman [ 9.3.3.2 (2/4) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com Menyediakan laporan Menilai laporan Tidak Lengkap ? Ya Mengisi borang markah kelab dan persatuan pelajar dan hantar ke Penyelaras Kelab dan Persatuan Mengumpul, menyemak dan menghantar kepada Penolong Kanan Kokurikulum Mengesah dan menghantar kepada pihak yang berkaitan (PPD, JPN, KPM)Halaman [ 9.3.3.2 (3/4) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.3.3.2 (3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Buku Rekod Penilaian Kokurikulum. Halaman [ 9.3.3.2 (4/4) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.3.4 PENGURUSAN KOPERASI SEKOLAH9.3.4.1 (1) PENGURUSAN PENUBUHAN KOPERASI JAWATAN PROSES KERJAPengetua 1. Menerima arahan melaksanakan tugas pengurusan koperasi sekolah berdasarkan pekeliling 2. Menubuhkan koperasi sekolah a. Menubuhkan Jawatankuasa Penaja b. Mengadakan Mesyuarat Agung Penubuhan 3. Memohon kebenaran menubuhkan koperasi sekolah daripada Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM Cawangan) melalui JPNJK Penaja 4. Menggubal Perlembagaan Koperasi / Undang-undang Kecil Koperasi Sekolah.Pengetua 5. Menerima surat kelulusan penubuhan daripada SKMPK(KK)/ 6. Mendaftar ahli koperasi sekolahSetiausahaPenajaPengetua 7. Mengadakan Mesyuarat Agung Koperasi Halaman [ 9.3.4.1 (1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.3.4.1 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN PENUBUHAN KOPERASI Arahan penubuhan koperasi sekolah Penubuhan JK Penaja Koperasi Sekolah Permohonan kebenaran daripada SKM Penggubalan Perlembagaan / Undang-undang Kecil Koperasi Terima surat kelulusan penubuhan Pendaftaran anggota koperasi Mesyuarat Agung Koperasi Sekolah Halaman [ 9.3.4.1 (2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.3.4.1 (3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Panduan Pengurusan Koperasi. 2. Perlembagaan Koperasi sekolah. Halaman [ 9.3.4.1 (3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.3.4.2 (1) PENGURUSAN KOPERASI SEKOLAH JAWATAN PROSES KERJA Setiausaha 1. Menghantar notis Mesyuarat Agung Tahunan Koperasi Koperasi Pengetua / 2. Mempengerusikan Mesyuarat Agung Tahunan Koperasi Pengerusi 3. Memilih guru dan pelajar menganggotai Lembaga Koperasi melalui Mesyuarat Agung Tahunan dan Jawatankuasa Audit Dalaman. Setiausaha 4. Melantik petugas koperasi dan menyedia jadual bertugas Anggota 5. Menjalankan tugas masing-masing serta memastikan urusan Lembaga di koperasi berjalan dengan licin. PK (KK) 6. Membantu memantau perjalanan kedai koperasi. Anggota 7. Mengadakan mesyuarat bulanan untuk membincangkan Lembaga pengurusan koperasi. Koperasi a. Laporan Setiausaha b. Laporan Bendahari - Kewangan c. Laporan Urus niaga d. Laporan AJK yang lain (jika ada) Setiausaha 8. Setiausaha menghantar minit mesyuarat bulanan ke Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Juru Audit 9. Mengaudit urus niaga dan pengurusan koperasi dari semasa ke Dalaman semasa dan melaporkan hasil auditan kepada Pengerusi Koperasi. Pengetua / 10. Memastikan Lembaga Koperasi menjalankan tugas mengikut Pengurusi Perlembagaan Koperasi. Bendahari 11. Mencadangkan pembahagian dividen dan bonus untuk dikemukakan dalam Mesyuarat Agung Tahunan. Halaman [ 9.3.4.2 (1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.3.4.2 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN KOPERASI SEKOLAH Notis Mesyuarat Agung Tahunan Mesyuarat Agung Tahunan Pemilihan Anggota Lembaga Koperasi dan Jawatankuasa Audit Dalaman Lantikan petugas koperasi Operasi harian koperasi Pemantauan Mesyuarat bulanan Minit Mesyuarat ke SKM Auditan oleh JAD Pembahagian dividen dan bonus Halaman [ 9.3.4.2 (2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.3.4.2 (3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Perlembagaan Koperasi Halaman [ 9.3.4.2 (3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.3.4.3 (1) PENGURUSAN BELIAN DAN JUALAN JAWATAN PROSES KERJAPengurus Belian 1. Menyemak stok barangan jualanPengurus Belian 2. Membuat Anggaran Pembelian Stok 3. Membuat pembelian barangan jualan daripada pembekal terpilihPengurus Stok 4. Menyimpan dan merekod stok baranganBendahari 5. Membuat pembayaran melalui cek berdasarkan invois daripada pembekalPengurus Jualan 6. Mengeluar stok untuk jualan (mengisi buku keluaran stok)Pengurus Belian & 7. Menyemak stok dari semasa ke semasaStokJK Audit Dalaman 8. Membuat auditan dari semasa ke semasa 9. Membuat teguran dan laporanPengetua / 10. Menerima teguran dan laporan Juru Audit DalamanPengerusi Halaman [ 9.3.4.3 (1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.3.4.3 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN BELIAN DAN JUALAN Menyemak Stok barangan jualan Membuat Anggaran Belian Stok Membuat Pembelian Barangan Menyimpan dan Merekod Stok Membuat Bayaran Merekod Keluaran Stok Menyemak Stok Berkala Membuat Auditan Berkala Menerima Laporan Juru Audit Dalaman Halaman [ 9.3.4.3 (2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.3.4.3 (3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Perlembagaan Koperasi Halaman [ 9.3.4.3 (3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.3.4.4 (1) PENGURUSAN URUS NIAGA HARIAN KOPERASI JAWATAN PROSES KERJA Pengurus Stok 1. Mengeluarkan barangan untuk jualan. 2. Merekodkan keluaran barangan / stok Pengurus Jualan 3. Mengesah penerimaan keluaran stok Petugas / 4. Menjalankan urus niaga Pengurus Jualan 5. Mengira hasil jualan Harian 6. Menyerah wang tunai kepada Bendahari Bendahari 7. Menerima dan merekod serahan wang tunai oleh petugas / pengurus jualan 8. Memasukkan wang tunai di bank 9. Melaporkan Penyata Kewangan Bulanan dalam Mesyuarat berkala JK Audit Dalam 10. Mengaudit Penyata Kewangan Koperasi Bendahari 11. Menghantar Penyata Kewangan kepada SKM 3 bulan sekali Halaman [ 9.3.4.4 (1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.3.4.4 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN URUS NIAGA HARIAN KOPERASI Keluaran barangan /stok Pengesahan Penerimaan barangan Menjalankan Urus Niaga Merekod hasil jualan Memasukkan wang tunai di bank Menyediakan Penyata Kewangan Koperasi Mengaudit Penyata Kewangan Menyerahkan Penyata Kewangan kepada SKM 3 Halaman [ 9.3.4.4 (2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.3.4.4 (3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Buku Tunai. 2. Buku Perlembagaan Koperasi Halaman [ 9.3.4.4 (3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.4 BIMBINGAN DAN KAUNSELINGHalaman [ ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.4. PENGURUSAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING9.4.1 (1) PENGURUSAN SAHSIAH & DISIPLIN JAWATAN PROSES KERJA Pengetua 1. Menerima arahan melaksanakan tugas pengurusan dan khidmat kaunseling di sekolah 2. Merancang program tahunan kaunseling - program peningkatan sahsiah murid 3. Memantau dan memastikan pelaksanaan program yang telah dirancang. 4. Menyemak untuk memastikan setiap program yang dilaksanakan didokumentasikan 5. Membuat penilaian keberkesanan program yang telah dirancang pada akhir tahun. PK HEM 6. Merancang dan menyemak program tahunan kaunseling -program peningkatan sahsiah murid bersama pengetua dan kaunselor. 7. Memantau program yang dirancang dilaksanakan mengikut takwim / kesesuaian masa. 8. Melibatkan diri dalam program yang dirancangkan. 9. Memastikan setiap program yang dilaksanakan didokumentasikan. Kaunselor 10. Menerima pelantikan sebagai guru kaunseling 11. Mengadakan mesyuarat dan membincangkan aktiviti tahunan bersama Pengetua dan PK HEM 12. Menghebah dan mengedarkan maklumat mengenai kepentingan kaunseling / bimbingan kepada murid. 13. Mendapatkan nama-nama pelajar yang diperlukan kaunseling daripada semua pihak yang berkenaan 14. Mengadakan sesi kaunseling untuk murid-murid yang terlibat secara individu dan / atau kelompok 15. Menyediakan laporan sesi kaunseling untuk rekod. Halaman [ 9.4.1 (1/4) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com 16. Melaporkan hasil sesi kaunseling kepada Pengetua / PK HEM / guru kelas jika perlu. 17. Menghantar laporan kepada JPN/ PPD setiap bulan. 18. Mengadakan pelbagai program peningkatan sahsiah murid mengikut takwim yang dirancangkan. a. Kempen salah laku sifar - kes ponteng, datang lewat, merokok b. Program Senyum, Salam dan Sapa. 19. Mendokumentasikan setiap program yang telah dilaksanakan. 20. Menyerahkan dokumentasi yang telah dibuat kepada Pengetua / PK HEM 21. Membantu semua program kecemerlangan sekolah) merentas bidang) 22. Menyerahkan nama murid yang memerlukan sesi bimbingan / kaunseling kepada kaunselor.Guru Kelas 23. Mendapatkan maklumat hasil sesi kaunseling daripada kaunselor. Halaman [ 9.4.1 (2/4) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.4.1 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN SAHSIAH DAN DISIPLIN Menerima pelantikan dan lantik AJK Mengadakan Mesyuarat dan merancang program Menyediakan maklumat dan jadual waktu / tampal Menerima nama murid yang perlukan kaunseling Mengadakan sesi kaunseling / aktiviti Menyediakan laporan / dokumentasi Hantar laporan Menyerahkan laporan ke JPN / PPD kepada Pengetua / PK HEM Penilaian program Failkan untuk rekod Halaman [ 9.4.1 (3/4) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.4.1 (3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Buku Panduan Bimbingan dan Kaunseling. 2. Surat Rujukan. 3. Borang Laporan Seri Kaunseling. 4. Surat/Borang Temu Janji. Halaman [ 9.4.1 (4/4) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.4.2 (1) PENGURUSAN PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK DAN KERJAYA JAWATAN PROSES KERJAPengetua 1. Menerima arahan melaksanakan Program peningkatan akademik dan minat kerjaya murid. 2. Merancang program peningkatan akademik dan minat kerjaya murid sepanjang tahun 3. Mempengerusikan mesyuarat jawatan kuasa pelaksanaan pro gram peningkatan akademik dan minat kerjayaPK Akademik 4. Melaksanakan program peningkatan akademik dan minatdan Kurikulum kerjaya seperti dirancang 5. Merancang program kemahiran belajar dan motivasi untuk pelajar baru dan kelas peperiksaan 6. Memantau dan mengawal selia program yang dilaksanakan.Guru Kaunseling 7. Mengenalpasti sasaran murid 8. Merangka kertas cadangan program 9. Berbincang dengan Pengetua untuk pengesahan dan kelulusan. 10. Menguruskan mesyuarat jawatan kuasa pelaksanaan. 11. Menjalankan / melaksanakan program yang dirancang (akademik, kemahiran belajar, motivasi dan kerjaya) 12. Menghubungi dan berbincang dengan agensi-agensi luar yang berkaitan 13. Menyediakan laporan aktiviti dan unit kaunseling untuk diserahkan kepada Pengetua. Halaman [ 9.4.2 (1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.4.2 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK DAN KERJAYA Merancang program Mengenalpasti sasaran Menyediakan kertas cadangan program Berbincang dengan Pengetua Tidak Lengkap ? Ya Mengadakan Mesyuarat jawatankuasa Melaksanakan program Menyediakan laporan Halaman [ 9.4.2 (2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com9.4.2 (3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Borang Temu Janji. 2. Borang Laporan Seri Bimbingan. Halaman [ 9.4.2 (3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com 10. FUNGSI UMUMHalaman [ ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.1 PENTADBIRAN AM Halaman [ ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.1 PENGURUSAN PENTADBIRAN AM10.1.1 (1) PENGURUSAN KESELAMATAN SEKOLAH JAWATAN PROSES KERJA Pengetua 1. Menubuhkan Jawatankuasa Keselamatan Sekolah. 2. Mengenalpasti tempat selamat dan kurang selamat. 3. Menyediakan peraturan keselamatan. 4. Menyimpan kunci di tempat yang selamat. 5. Mengarah / memberi taklimat kepada Pengawal Keselamatan dari semasa ke semasa mengenai keadaan kawalan keselamatan kawasan sekolah. Pengawal Keselamatan 6. Menjalankan tugas mengikut semua arahan yang diberi. 7. Meronda kawasan/ bangunan sekolah/ asrama. 8. Mencatatkan dalam buku / laporan semasa / hal-hal yang didapati dalam rodaan pada masa-masa berkenaan. 9. Memasang semua lampu yang ditentukan dikawasan- kawasan yang berkenaan. 10. Kunci pintu pagar sekolah / asrama pada masa yang ditentukan. 11. Jika berlaku sesuatu, dikehendaki memberitahu Pengetua / Pihak berkuasa yang berkenaan. Penolong Kanan / PK 12. Periksa laporan di dalam Buku Laporan Harian. HEM 13. Hantar Buku Laporan untuk ditandatangani oleh Pengetua. Pengetua 14. Semak Buku Laporan dan tandatangan. Halaman [ 10.1.1(1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.1.1 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN KESELAMATAN SEKOLAH Tubuh J/K Kenalpasti tempat selamat/kurang selamat Sedia peraturan Simpan kunci Buat arahan kepada pengawal keselamatan Buat rondaan Buat laporan Tandatangan buku laporan Halaman [ 10.1.1(2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.1.1 (3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Buku Laporan Jaga 2. Panduan Keselamatan Sekolah. Halaman [ 10.1.1(3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.1.2 PENGURUSAN PEJABAT10.1.2.1 (1) PENGURUSAN FAIL JAWATAN PROSES KERJA Pengetua 1. Menyenaraikan keperluan fail mengikut jenis. 2. Menetapkan jenis-jenis fail - TERBUKA, TIMBUL dan SULIT. KPT / Pembantu 3. Menyediakan fail. Tadbir 4. Menetapkan nombor rujukan fail dan tajuk. 5. Menulis nombor rujukan fail dan tajuk. 6. Menyediakan Buku Panduan Sistem Fail. 7. Membuka sebuah buku rekod fail. 8. Membuka sebuah buku rekod SDP (KIV) Pembantu Am 9. Melekatkan tali fail Rendah 10. Memasukkan kertas minit. 11. Menulis pada kertas minit bagi surat keluar-masuk. 12. Meletak label SULIT bagi fail-fail dikelas dalam “SULIT”. 13. Melabel kabinet fail dengan nombor siri. Pengetua 14. Memberi arahan / dokumen yang perlu difailkan. Pembantu Tadbir 15. Mengambil tindakan menutup fail yang telah penuh dan mengikat dengan tali merah. 16. Membuka fail baru menggunakan nombor rujukan fail dan tajuk yang sama dengan menambah “Jilid No.” (Jid.II, III). 17. Menyimpan fail di tempat yang berkunci bagi FAIL SULIT, tempat yang selamat bagi FAIL TERBUKA dan tempat yang mudah dirujuk bagi FAIL TIMBUL. Halaman [ 10.1.2.1.(1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.1.2.1 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN FAIL Senarai keperluan fail mengikut jenis Dapatkan fail berkenaan Tetapkan jenis fail-fail Terbuka, Fail Sulit, Fail Timbul Memberi nombor fail Menulis tajuk Melekatkan kertas minit Menguruskan fail Membuka buku rekod fail dan rekod fail SDP (KIV) Mengambil tindakan menutup fail Membuka fail baru Menyimpan fail Halaman [ 10.1.2.1.(2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.1.2.1 (3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Arahan Perkhidmatan. 2. Arahan Keselamatan. 3. Akta Arkib Negara 2003 (Akta 629) 4. Akta Perbendaharaan 150 5. Akta Perbendaharaan 229 6. Pekeliling Perbendaharaan 10/84 Para 3 7. Surat Pekeliling Am Bil. 1/1970 8. Surat Pekeliling Am Bil 1/1977 9. Surat Pekeliling Perbendaharaan 9/1986 Halaman [ 10.1.2.1.(3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.1.2.2 (1) PENGURUSAN PENERIMAAN SURAT JAWATAN PROSES KERJAPembantu Tadbir 1. Menerima surat. 2. Menandatangani akuan terima. 3. Cop surat. 4. Merekod ke dalam Buku Daftar Masuk. 5. Menyerah Buku Daftar Masuk dan surat-surat kepada Pengetua.Pengetua 6. Meminitkan surat. 7. Menyerahkan surat-surat kepada Pembantu Tadbir.Pembantu Tadbir 8. Memasukkan surat ke dalam fail.Pembantu Am 9. Menulis tajuk surat masuk di dalam kertas minit fail denganRendah dakwat merah.Pembantu Tadbir 10. Merekodkan perjalanan fail (dalam Buku Rekod Fail).Pembantu Am 11. Menghantar fail-fail kepada pegawai berkenaan untukRendah tindakan. Halaman [ 10.1.2.2 (1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.1.2.2 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN PENERIMAAN SURAT Terima surat / cop / rekod Meminit Surat Surat berdaftar, Surat Berdaftar AR Sulit Biasa Serah kepadaPegawai Berkenaan Berdaftar Berdaftar dengan kiriman Cari fail / masukkan Rekod dalam Keluaran resit Tulis kertas minit Bankkan Rekodkan fail Serah kepada pegawai berkenaan Serah fail selepas tindakan Halaman [ 10.1.2.2 (2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.1.2.2 (3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Arahan Perkhidmatan. 2. Arahan Keselamatan. 3. Surat Pekeliling Am Bil 1/1970. 4. Surat Pekeliling Am Bil 1/1977. Halaman [ 10.1.2.2 (3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.1.2.3(1) PENGURUSAN PENGIRIMAN SURAT JAWATAN PROSES KERJA Pengetua 1. Mendraf surat dengan nombor rujukan fail yang betul. Pembantu Tadbir 2. Menaip surat. Rendah Pengetua 3. Menyemak dan menandatangani surat. Pembantu Tadbir 4. Menyediakan sampul surat dengan alamat yang betul. Rendah 5. Merekod ke dalam Buku Penghantaran Surat. 6. Melekatkan setem. Pembantu Am 7. Mengepos surat. Rendah 8. Menghantar surat untuk melalui hantaran tangan kepada PPD/JPN. Pembantu Tadbir 9. Menyimpan resit jika surat berdaftar. Rendah Halaman [ 10.1.2.3 (1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.1.2.3 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN PENGIRIMAN SURAT Mula Draf surat Taip surat Serah & tandatangan Sedia sampul surat Rekod dalam Buku Daftar Surat. Lekat setem Pos surat / hantaran tangan surat Simpan resit Tamat Halaman [ 10.1.2.3 (2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.1.2.3 (3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Arahan Perkhidmatan. 2. Surat Pekeliling Am Bil. 1/1970. 3. Surat Pekeliling Am Bil. 1/1977. Halaman [ 10.1.2.3(3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.1.2.4 (1) PENGURUSAN STOR JAWATAN PROSES KERJA Pengetua 1. Menyemak untuk memastikan ada stor, almari dan lain-lain peralatan yang sesuai. 2. Menyemak untuk memastikan borang-borang / kad disusun mengikut kumpulan. 3. Menentukan tahap stok barang mengikut kumpulan: a. 4 bulan penggunaan b. 3 bulan penggunaan c. 2 bulan penggunaan d. (Pembelian boleh dibuat jika tahap stok berada di stok minima) 4. Menyediakan prosedur pengambilan / pemulangan. 5. Melantik pegawai untuk menyemak stok. KPT / Pembantu 6. Menyemak untuk memastikan prosedur dipatuhi. Tadbir 7. Menyemak barang/borang yang diterima dari segi Kualiti dan Kuantiti. 8. Menyemak dan merekod stok mengikut jenis. 9. Menyediakan borang pengeluaran dan pastikan ada tandatangan pegawai yang mengeluarkannya. Staf / Guru 10. Menerima barang/borang. KPT / Pembantu 11. Merekod pengeluaran barang/borang. Tadbir 12. Menyemak stok. Halaman [ 10.1.2.4(1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.1.2.4 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN STOR Semak untuk pastikan ada stor dan peralatan. Susun borang/kad mengikut kumpulan. Semak untuk pastikan tahap stok. Sedia prosedur. Lantik pegawai penyemak. Semak untuk pastikan prosedur dipatuhi. Semak borang/barang yang diterima. Serah/rekod stok ikut jenis. Sedia borang pengeluaran /t.t. Terima barang. Rekod pengeluaran. Semak stok. Halaman [ 10.1.2.4(2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.1.2.4 (3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Pekeliling Perbendaharaan Bil. 2/1991. 2. Daftar Harta Modal. 3. Daftar Inventor. 4. Daftar Bekalan Pejabat. 5. Daftar Pergerakan Harta Modal Dan Inventori. Halaman [ 10.1.2.4(3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.1.2.5 (1) PENGURUSAN PERCETAKAN (RISO & FOTOSTAT) JAWATAN PROSES KERJA Pembantu Tadbir 1. Menyediakan borang / buku permohonan mencetak. Guru 2. Mengisi borang / buku permohonan mencetak. (2 minggu sebelum ujian/peperiksaan) (3 hari sebelum penggunaan - bahan edaran, dll) Penolong Kanan 3. Meluluskan permohonan. Pembantu Am 4. Mencetak bahan. Rendah (Bahan ujian/peperiksaan - 3 hari sebelum penggunaan) (Edaran cetakan lain - 1 hari sebelum penggunaan) Guru 5. Mengambil bahan cetakan. Halaman [ 10.1.2.5(1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.1.2.5 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN PERCETAKAN Sedia borang / buku permohonan Isi borang / buku Kelulusan permohonan Cetak Ambil bahan cetakan Halaman [ 10.1.2.5(2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.1.2.5 (3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Local Order. 2. Nota Minta. Halaman [ 10.1.2.5(3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.1.2.6 (1) PENGURUSAN KEHADIRAN STAF JAWATAN PROSES KERJA Pengetua 1. Menyemak untuk memastikan Buku Kehadiran Staf / Alat Perakam Kehadiran disediakan. Penolong Kanan 2. Menyediakan Buku Kehadiran Staf / alat Perakam Kehadiran disediakan. Semua Staf 3. Merakam / menandatangani kehadiran harian. Pengetua/Penolong 4. Menandatangani Buku / Laporan Kehadiran Staf. Kanan Penolong Kanan / 5. Menyimpan Buku / Laporan Kehadiran Staf Pembantu Tadbir Halaman [ 10.1.2.6(1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.1.2.6 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN KEHADIRAN STAF Pastikan Buku Kehadiran/Alat Perakam Kehadiran disediakan. Sediakan Buku Kehadiran / Alat Perakam Kehadiran. Rakam/Tandatangan Kehadiran. Tandatangan / Sah Kehadiran. Simpan Buku / Laporan Halaman [ 10.1.2.6(2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.1.2.6 (3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Arahan Perkhidmatan. 2. Buku Kehadiran. Halaman [ 10.1.2.6(3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.1.3 PERHUBUNGAN KOMUNITI10.1.3.1 PIBG10.1.3.1.1 (1) PENGURUSAN MESYUARAT AGUNG TAHUNAN PIBG JAWATAN PROSES KERJAYang DiPertua 1. Mengarahkan Setiausaha Kehormat memanggil Mesyuarat Jawatankuasa terakhir, 4 minggu sebelum tarikh Mesyuarat Agung Tahunan PIBG.Setiausaha Kehormat/ 2. Menyediakan surat jemputan rasmi kepada tetamu khasPenasihat (jika perlu) untuk merasmikan majlis. Jemputan kepada pembesar (peringkat negeri ke atas) perlu dirujuk kepada Pengarah Pelajaran Negeri terlebih dahulu. Surat ditandatangani oleh Pengetua.Setiausaha 3. Memberi notis mesyuarat secara bertulis dan BorangKehormat Pernyataan Usul kepada ahli sekurang-kurangnya 1 hari sebelum Mesyuarat AgungTahunan PIBG.Setiausaha Kehormat/ 4. Membentuk J/K Penyemak Usul terdiri dari 3 orang yangPenasihat dipengerusikan oleh NYDP. Ahlinya terdiri daripada S/U Kehormat dan seorang lagi yang ditentukan oleh YDP dan Penasihat.Naib YDP 5. Mengadakan mesyuarat menyemak usul. Penasihat turut hadir.Setiausaha Kehormat/ 6. Menyediakan kertas mesyuarat :Setiausaha Biro/Bendahari Kehormat A. Agenda Mesyuarat a. Membentang dan menerima Minit Mesyuarat Agung Tahunan yang lalu. b. Membentang dan menerima Laporan Tahunan Jawatankuasa. c. Membentang dan menerima Penyata Kewangan. d. Memilih Ahli Jawatankuasa yang baru. e. Memilih 2 orang juruaudit f. Memilih 4 orang Pemegang Amanah (jika ada harta). g. Membahas usul (jika ada). h. Ucapan penangguhan. B. Minit Mesyuarat Agung yang lalu. C. Laporan Aktiviti Tahunan Jawatankuasa.Juruaudit 7. Penyata Kewangan yang telah diaudit dan ditandatangani oleh Bendahari Kehormat dan Juruaudit. 8. Usul yang telah disemak.Pengetua 9. Menasihati J/K dan menentukan semua prosedur /aturan protokol dipatuhi dan persiapan majlis mengikut kesesuaian tetamu jemputan. Halaman [ 10.1.3.1.1 (1/4) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com JAWATAN PROSES KERJAYDP 10. Mempengerusi mesyuarat hingga selesai dan menangguhkannya.Pencatat 11. Mencatat minit dan keputusan mesyuarat.Setiausaha Kehormat 12. Menghantar laporan Mesyuarat Agung Tahunan yang mengandungi minit mesyuarat, senarai jawatankuasa yang dipilih serta laporan kewangan yang telah diluluskan kepada Pendaftar Sekolah-Sekolah Negeri. Halaman [ 10.1.3.1.1 (2/4) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.1.3.1.1 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN MESYUARAT AGUNG TAHUNAN PIBG Panggil mesyuarat J/K terakhir Tulis surat jemputan perasmian Hantar notis mesyuarat dan Borang Pernyataan Usul Bentuk J/K Menyemak Usul Semak usul Sedia kertas mesyuarat Pastikan persediaan majlis ikut Jalankan mesyuarat Sediakan minit mesyuarat Hantar Laporan mesyuarat ke JPN Halaman [ 10.1.3.1.1(3/4) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.1.3.1.1 (3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Warta Kerajaan Pengendalian PIBG 1998. 2. Perlembagaan PIBG. 3. Akta Pendidikan 1996 (Akta 550). Halaman [ 10.1.3.1.1(4/4) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.1.3.1.2 (1) PENGURUSAN MESYUARAT AGUNG TERGEMPAR PIBG JAWATAN PROSES KERJA Penasihat 1. Menerima permohonan Jawatankuasa atau permohonan bertulis daripada ahli tertakluk kepada Perlembagaan PIBG. Setiausaha 2. Memanggil mesyuarat jawatankuasa untuk menetapkan Kehormat tarikh, masa, tempat dan agenda. (Agenda mesyuarat terhad kepada membincang maksud mesyuarat diadakan). 3. Menyediakan kertas mesyuarat. 4. Memberi notis mesyuarat kepada ahli-ahli dalam tempoh 21 hari daripada tarikh permintaan atau keperluan. YDP/Pengerusi 5. Mempengerusikan mesyuarat. yang dipilih oleh ahli Setiausaha 6. Menyediakan minit mesyuarat. Kehormat 7. Menghantar keputusan dan minit mesyuarat kepada Pendaftar Sekolah-Sekolah Negeri. 8. Merekod dan menfailkan dokumen. Halaman [ 10.1.3.1.2(1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.1.3.1.2 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN MESYUARAT AGUNG TERGEMPAR PIBG Terima permohonan AJK/Ahli Panggil mesyuarat Jawatankuasa Sedia kertas mesyuarat Hantar notis mesyuarat agung tergempar Jalankan mesyuarat Sedia minit mesyuarat Hantar minit mesyuarat kepada Pendaftar Sekolah-Sekolah Negeri Rekod dan fail Halaman [ 10.1.3.1.2(2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.1.3.1.2 (3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Warta Kerajaan Pengendalian PIBG 1998. 2. Perlembagaan PIBG. 3. Akta Pendidikan 1996 (Akta 550). Halaman [ 10.1.3.1.2(3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.1.3.2 (1) PENGURUSAN HUBUNGAN LUAR - IBU/BAPA/KOMUNITI JAWATAN PROSES KERJA Pengetua 1. Mewujudkan ‘Budaya Mesra’ melayan tetamu. 2. Memberi kesedaran kepada masyarakat bahawa sekolah adalah satu institusi masyarakat. 3. Menekankan pengalaman ‘Piagam Pelanggan Sekolah’. Ibu Bapa / Komuniti 4. Mengunjungi/menghubungi sekolah secara berhemah. Pengetua 5. Menerima kehadiran ibu bapa dan komuniti tanpa syarat. 6. Mengenalpasti tujuan kehadiran/hubungan ibu bapa/ komuniti. 7. Mewujudkan/meningkatkan ‘Perkongsian Pintar’ antara rumah, sekolah dan komuniti. 8. Menubuhkan Jawatankuasa Permuafakatan Komuniti- Sekolah. J/K Permuafakatan 9. Mengadakan mesyuarat/perbincangan untuk pembangunan Komuniti-Sekolah sekolah. 10. Melaksanakan program-program yang melibatkan ibu bapa/ komuniti dan sekolah seperti seminar keibubapaan, gotong- royong, Hari Keusahawanan dan lain-lain. Warga Sekolah 11. Memberi sumbangan kepada komuniti seperti melibatkan diri dalam JKKK, Jawatankuasa Masjid, Persatuan Penduduk, Persatuan Belia, dll. Halaman [ 10.1.3.2(1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.1.3.2 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN HUBUNGAN SEKOLAH, IBU BAPA / KOMUNITI Ibu bapa/komuniti berinteraksi dengan sekolah. Sekolah, ibu bapa dan komuniti menubuhkan JPKS. Memberi cadangan dan melaksanakan pro- gram. Sumbangan timbal balik sekolah dan komuniti Halaman [ 10.1.3.2(2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.1.3.2 (3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Akta Pendidikan 1996 (Akta 550). 2. Perintah-Perintah Am. Halaman [ 10.1.3.2(3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.1.3.3 (1) PENGURUSAN HUBUNGAN DENGAN AGENSI- AGENSI LAIN JAWATAN PROSES KERJA Pengetua 1. Menerima dan merekod maklumat. Penolong Kanan 2. Mengenalpasti maklumat. 3. Menyediakan maklumat. Pengetua 4. Memaklum balas kepada Agensi berkenaan. Pembantu Am 5. Memfailkan. Rendah Halaman [ 10.1.3.3(1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.1.3.3 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN SEKOLAH DENGAN AGENSI LAIN Terima maklumat Kenalpasti maklumat Sediakan maklumat Maklum balas Failkan Halaman [ 10.1.3.3(2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.1.3.3 (3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Akta Pendidikan 1996 (Akta 550). 2. Perintah-Perintah Am. Halaman [ 10.1.3.3(3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.1.3.4 (1) PENGURUSAN PERMUAFAKATAN SEKOLAH DAN KOMUNITI JAWATAN PROSES KERJA Pengetua/PIBG/ 1. Menubuhkan Jawatankuasa Permuafakatan Komuniti dan JKKK/Agensi Sekolah (JPKS). Kerajaan dan Swasta 2. Memaklumkan kepada PPD dan JPN. 3. Mengadakan mesyuarat. Pengetua 4. Memberi penerangan dan penjelasan mengenai Visi, Misi dan Objektif Sekolah. J/K 5. Memberi cadangan/idea serta merangka program-program. Permuafakatan Komuniti Sekolah 6. Melaksanakan program yang dirancang. Pengetua 7. Memantau dan menilai program. Setiausaha PIBG 8. Merekod dan memfailkan. Halaman [ 10.1.3.4(1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.1.3.4 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN PERMUAFAKATAN SEKOLAH DAN KOMUNITI Tubuh J/K Permuafakatan Maklum ke PPD / JPN Adakan mesyuarat Penerangan visi, misi dan objektif sekolah Betulkan Beri cadangan dan rangka Tidak Keputusan? Ya Melaksanakan aktiviti/program Pantau dan nilai Rekod dan failkan Halaman [ 10.1.3.4(2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.1.3.4 (3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Akta Pendidikan 1996 (Akta 550). 2. Perintah-Perintah Am. Halaman [ 10.1.3.4(3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.1.3.5 (1) PENGURUSAN PENGGUNAAN PREMIS/HARTA BENDA SEKOLAH JAWATAN PROSES KERJA Pengetua 1. Menerima borang dan surat permohonan. 2. Menyemak, menyokong dan mengesahkan surat permohonan. Pemohon 3. Memanjangkan borang permohonan ke PPD. PPD 4. Meluluskan/menolak permohonan. Pemohon 5. Menyerahkan surat kelulusan kepada Pengetua. Pengetua 6. Membenarkan penggunaan premis/harta benda dengan syarat yang dipersetujui. 7. Mengarah pengawal keselamatan/guru untuk memantau aktiviti/merekod pinjaman. 8. Menyemak untuk memastikan semua syarat di dalam borang permohonan dan panduan menggunakan premis sekolah/PPD/JPN dipatuhi. Pembantu Tadbir 9. Failkan borang permohonan. Halaman [ 10.1.3.5(1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.1.3.5 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN PENGGUNAAN PREMIS / HARTA BENDA SEKOLAH Terima borang permohonan. Menyemak,menyokong dan mengesahkan borang. Betulkan Memanjangkan permohonan ke PPD. Tidak Keputusan? Ya Serah kepada pengetua. Benarkan penggunaan. Pemantauan. Semak. Failkan. Halaman [ 10.1.3.5(2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.1.3.5 (3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Borang Permohonan Menggunakan Premis/Harta Benda/ Kemudahan Sekolah. 2. Garis Panduan Penggunaan Premis/Harta Benda/ Kemudahan Sekolah. Halaman [ 10.1.3.5(3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.1.3.6 (1) PENGURUSAN KUTIPAN DERMA/SUMBANGAN DARI LUAR (JOGATHON / AEROBIKTHON, DLL) JAWATAN PROSES KERJA Pengetua/PIBG 1. Mencadangkan aktiviti kutipan derma. 2. Membawa cadangan di dalam Mesyuarat Agung Tahunan PIBG. AJK/PIBG 3. Mesyuarat AJK PIBG. Setiausaha PIBG 4. Menyediakan Minit Mesyuarat Agung PIBG dan kertas cadangan. 5. Memohon kebenaran JPN (Pendaftar). Pendaftar 6. Melulus permohonan. Setiausaha PIBG 7. Memohon kebenaran Polis. Polis 8. Melulus permohonan. AJK PIBG 9. Mencetak dan mengedar Kad Jogathon / Aerobikthon, dll. 10. Melaksanakan aktiviti/program. Bendahari 11. Menyediakan Laporan Penyata Kewangan. Setiausaha PIBG 12. Menyediakan laporan. 13. Menghantar laporan ke JPN. Bendahari 14. Tutup akaun. Halaman [ 10.1.3.6(1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.1.3.6 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN KUTIPAN DERMA/ SUMBANGAN DARI LUAR Mencadangkan aktiviti kutipan derma. Penerimaan cadangan semasa Mesyuarat Agung Tahunan PIBG. Mesyuarat AJK PIBG. Sedia Minit Mesyuarat Agung PIBG. Pohon kebenaran JPN. Lulus? Memohon kebenaran pihak Polis. Lulus? Mencetak kad Jogathon/dll dan mengedar. Melaksanakan aktiviti/program. Sedia laporan penyata. Hantar laporan ke JPN. Tutup akaun. Halaman [ 10.1.3.6(2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.1.3.6 (3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. SPI Bil. 7/1983 : Garis Panduan Mengenai Pungutan Derma Melibatkan Murid-Murid Sekolah. Halaman [ 10.1.3.6(3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.1.3.7 (1) PENGURUSAN KUTIPAN DERMA/SUMBANGAN DARI LUAR/HARI KANTIN/JAMUAN MAKAN MALAM JAWATAN PROSES KERJAPengetua/PIBG 1. Mencadangkan aktiviti kutipan derma. 2. Membawa cadangan di dalam Mesyuarat Agung Tahunan PIBG.AJK PIBG 3. Mesyuarat AJK PIBG.Setiausaha PIBG 4. Menyediakan Minit Mesyuarat Agung PIBG dan kertas cadangan. 5. Memohon kebenaran JPN (Pendaftar).Pendaftar 6. Melulus Permohonan.AJK PIBG 7. Mencetak kupon. 8. Melaksanakan aktiviti/program.Bendahari 9. Menyediakan Laporan Penyata Kewangan.Setiausaha PIBG 10. Menyediakan laporan aktiviti. 11. Menghantar laporan ke JPN.Bendahari 12. Tutup akaun. Halaman [ 10.1.3.7(1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.1.3.7 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN KUTIPAN DERMA/ SUMBANGAN DARI LUAR Mencadangkan aktiviti kutipan derma. Penerimaan cadangan semasa Mesyuarat Agung Tahunan PIBG. Mesyuarat AJK PIBG. Sedia Minit Mesyuarat Agung PIBG. Pohon kebenaran JPN. Kelulusan permohonan? Mencetak kupon. Melaksanakan aktiviti/program. Sedia laporan penyata. Hantar laporan ke JPN. Tutup akaun. Halaman [ 10.1.3.7(2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.1.3.7 (3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. SPI Bil. 7/1983 : Garis Panduan Mengenai Pungutan Derma Melibatkan Murid-Murid Sekolah. Halaman [ 10.1.3.7(3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com 10.1.3.8 (1) PENGURUSAN ADUAN PELANGGAN JAWATAN PROSES KERJASemua Pegawai 1. Menerima aduan daripada pelangganPembantu Tadbir 2. Merekod aduanPengetua 3. Menyemak untuk memastikan sumber aduan 4. Menentukan unit yang terlibat mengikut fungsiPembantu Tadbir 5. Menyerahkan aduan kepada unit mengikut fungsi yang terlibat untuk siasatan.GPK1/GPK HEM/ 6. Menyiasat aduanGPK Kokurikulum/PK PetangPengetua / GPK / KB 7. Menjalankan mesyuarat untuk membuat keputusan/ KaunselorKaunselor 8. Menyediakan laporan keputusan mesyuaratPengetua 9. Mengesahkan laporanPembantu Tadbir 10. Menghantar laporan kepada pelanggan (pengadu) dan pihak yang berkepentingan 11. Menyimpan rekod Halaman [ 10.1.3.8 (1/4) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.1.3.8 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN ADUAN PELANGGAN Menerima aduan daripada pelanggan Merekod aduan Menyemak sumber aduan Sumber bertanggungjawab? Menentukan unit yang terlibat Menyerahkan aduan kepada unit yang terlibat Menyiasat aduan Halaman [ 10.1.3.8 (2/4) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com Menjalankan mesyuarat Menyediakan laporan Mengesahkan laporan Sah? Menghantar laporan kepada pelanggan (Pengadu pihak yang berkepentingan) Menyimpan rekodHalaman [ 10.1.3.8 (3/4) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.1.3.8 (3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Perintah-Perintah Am dan Arahan Pentadbiran (Panduan Pengurusan Pejabat Bahagian IV) 2. Borang Aduan Pelanggan. 3. Buku Rekod Aduan Pelanggan. Halaman [ 10.1.3.8 (4/4) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.1.4 (1) PENGURUSAN DATA DAN MAKLUMAT (EMISS DAN OPMEN) JAWATAN PROSES KERJAPengetua 1. Menubuhkan Jawatankuasa Data Sekolah serta membina Carta Organisasi.Penolong Kanan 2. Menyediakan Senarai Tugas JK Data.Pengetua 3. Mengadakan mesyuarat JK Data untuk menyusun kerja.Penolong Kanan 4. Mengedarkan borang maklumat guru.Guru/Staf 5. Mengisi dan melengkapkan borang.Sokongan 6. Menyerahkan borang.Guru Data 7. Memasukkan data dan kemaskini data. 8. Mencetak data untuk semakan Pengetua.Pengetua 9. Menyemak maklumat.Guru Data 10. Mencetak maklumat yang telah dikemaskini.Pengetua 11. Menyemak dan memperakukan data.Pembantu Tadbir 12. Menyediakan surat iringan.Pengetua 13. Menandatangani surat iringan.Pembantu Tadbir 14. Membuat salinan dan merekod.Pembantu Am 15. Menghantar pos.Rendah 16. Failkan salinan. Halaman [ 10.1.4(1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.1.4 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN DATA DAN MAKLUMAT Tubuh Jawatankuasa Sedia senarai tugas Adakan mesyuarat Edarkan borang Isi dan lengkapkan borang Masuk data dan cetak Betul? Ya Cetak maklumat yang kemaskini Tandatangan data Sedia surat lampiran Mendatangani surat lampiran Membuat salinan dan merekod surat Hantar / pos / failkan Halaman [ 10.1.4(2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.1.4 (3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Garis Panduan JK Data Sekolah. 2. Borang Maklumat Guru. Halaman [ 10.1.4(3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.2 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Halaman [ ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.2.1 PERKHIDMATAN10.2.1.1 (1) PENGURUSAN PENDAFTARAN GURU JAWATAN PROSES KERJAPembantu Tadbir 1. Menyemak senarai Guru Sandaran Tidak Terlatih (GSTT) dan pastikan guru-guru berkenaan telah mempunyai permit mengajar dan diperbaharui setiap tahun. 2. Menyediakan Borang Permohonan Surat Kebenaran Mengajar Di Bawah Undang-Undang Pelajaran 1961 dan pastikan disertakan. 3. Sediakan borang permohonan Pendaftaran Guru dan pastikan. a. Sijil Akademik b. Surat Akuan Sumpah c. Surat Setuju Terima Tawaran Jawatan d. Surat akuan doktor e. Gambar ukuran pasport f. Kiriman wang pos RM6.00 4. Mendapatkan tandatangan Pengetua bagi perakuan dan pengesahan serta cop rasmi.Pengetua 5. Menghantar ke Jabatan Pelajaran Negeri. 6. Menerima surat memaklumkan kelulusan kebenaran mengajar dari Jabatan Pelajaran Negeri.Pembantu Tadbir 7. Memberitahu kepada pegawai berkenaan kelulusan kebenaran mengajar dan failkan. Halaman [ 10.2.1.1(1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com 10.2.1.1 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN PENDAFTARAN GURU Semak senarai guru-guru Sandaran Tidak Terlatih dan pastikan guru berkenaan memohon permit mengajar. Dapatkan borang permohonan dari Jabatan Pelajaran Negeri dan edarkan kepada pegawai berkenaan. Terima borang dan proses permohonan borang dan dokumen. - Borang Pel. Ingg. 84 Pin. 5/77 Lulus?Lengkapkan semulaborang dan dapatkandokumen tambahan. Dapatkan tandatangan Pengetua untuk Perakuan dan Pengesahan. Lulus?Lengkapkan bahagianyang tidak sempurna. Hantar ke JPN Lulus? Terima surat dari Jabatan Pelajaran Negeri memaklumkan kelulusan kebenaran mengajar. Maklumkan kepada pegawai berkenaan dan failkan untuk rekod sekolah. Halaman [ 10.2.1.1(2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.2.1.1 (3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Borang Pel. Ingg. 84 Pin. 5/77 Halaman [ 10.2.1.1(3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.2.1.2 (1) PENGURUSAN PELANTIKAN JAWATAN PROSES KERJA Pengetua 1. Menerima surat Pelantikan dari Suruhanjaya / Kementerian. Pembantu Tadbir 2. Merekod Penerimaan Surat. 3. Membuka Fail Peribadi pegawai tersebut. 4. Mendapatkan dokumen peribadi pegawai. Pengetua 5. Menerima kelulusan pelantikan. Pembantu Tadbir 6. Menyediakan Laporan Perubahan (Kew. 8) * Dalam 7 salinan. 7. Menghantar Kew. 8 ke Jabatan Pelajaran Negeri. * Dalam 6 salinan. Pengetua 8. Menerima kelulusan Kew. 8. Pembantu Tadbir 9. Tindakan payroll / menyediakan pembayaran. Halaman [ 10.2.1.2(1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.2.1.2 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN PELANTIKAN Terima surat pelantikan pegawai. Rekod penerimaan. Buka Fail Peribadi.Mintadokumenmaklumat Dapatkan maklumat peribadi.tambahan. Lengkap?Mintadilengkapkan. Hantar dokumen ke Suruhanjaya / Kementerian. Lengkap?(Kew. 8) - Terima kelulusan lantikan.Minta dilengkapkanKew. 8 Sediakan Laporan Perubahan. 7 salinan dan hantar ke Jabatan Pelajaran Negeri. Lulus? Terima kelulusan Kew. 8. Tindakan payroll / pembayaran. Halaman [ 10.2.1.2(2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.2.1.2 (3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Surat Penerimaan Tawaran 2. Surat Akuan Doktor 3. Surat Akuan Sumpah 4. Surat Akuan Bebas Dari Dadah 5. Laporan Perubahan (Kew. 8) 6. Kew. 320 (SG 20) Halaman [ 10.2.1.2(3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.2.1.3 (1) PENGURUSAN PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN DAN PEMBERIAN TARAF BERPENCEN. JAWATAN PROSES KERJA Pembantu Tadbir 1. Menyemak senarai pegawai yang mencukupi tempoh percubaan dalam perkhidmatan. * dari rekod perkhidmatan / fail peribadi. 2. Memastikan syarat-syarat dipenuhi. a) memenuhi tempoh percubaan 3 tahun. b) lulus Kursus Induksi dan dapatkan dokumen tersebut. 3. Menyediakan borang dan pastikan permohonan dilengkapi dokumen berikut :- a) salinan Sijil Akademik / Diploma. b) salinan Sijil Perguruan. c) pastikan pilihan opsyen pencen / KWSP. Pengetua 4. Mendapatkan perakuan sokongan Ketua Jabatan. Pembantu Tadbir 5. Menghantar permohonan ke Jabatan Pelajaran Negeri. Pengetua 6. Menerima kelulusan dari Suruhanjaya / Kementerian. Pembantu Tadbir 7. Menyediakan Laporan Perubahan (Kew. 8) * 7 salinan. 8. Menghantar Kew. 8 ke Jabatan Pelajaran Negeri. * 6 salinan. * failkan 1 salinan. Pengetua 9. Menerima kelulusan Kew. 8 Pembantu Tadbir 10. Tindakan Payroll. * Menghentikan caruman KWSP bagi yang diberi taraf berpencen. Halaman [ 10.2.1.3(1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.2.1.3 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN DAN PEMBERIAN TARAF BERPENCEN Semak senarai pegawai yang mencukupi tempoh percubaan dan layak untuk diperakukan.Mintadokumen dari Pastikan syarat-syarat dipenuhipegawai mencukupi syarat / dokumen.berkenaan. Lengkap? Lengkapkan borang pengesahan jawatan / pemberian taraf pencen.Mintadokumen Dapatkan perakuan Ketua Jabatan.lengkapkanborang. Lulus / Diperakukan?Mintadilengkapkan Hantar ke Jabatan Pelajaran Negeri.dokumen /borang. Lengkap? Terima kelulusan dari Suruhanjaya / Kementerian.Mintalengkapkan Sediakan Kew. 8 dan hantar keKew. 8. Jabatan Pelajaran Negeri. Lulus? Terima kelulusan Kew. 8. Tindakan Payroll. Halaman [ 10.2.1.3(2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.2.1.3 (3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Borang P.A.A 36 (i) 2. Borang P.A.A 36 (ii) 3. Lampiran A (Pilihan Opsyen Pencen / KWSP) 4. Laporan Perubahan (Kew.8) 5. Kew. 320 (SG 20) 6. Borang P.A.A 38 Halaman [ 10.2.1.3(3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.2.1.4 (1) PENGURUSAN PELANJUTAN TEMPOH PERCUBAAN JAWATAN PROSES KERJA Pembantu Tadbir 1. Menyemak senarai kakitangan yang mencukupi tempoh percubaan dalam perkhidmatan. 2. Menyemak untuk memastikan syarat-syarat pengesahan dalam perkhidmatan jika gagal disebabkan : a. gagal Kursus Induksi. b. tidak diperakukan oleh Ketua Jabatan. 3. Menyediakan borang permohonan lanjutan tempoh percubaan dan pastikan. a. mendapat sokongan Ketua Jabatan b. dokumen Kursus Induksi 4. Menghantar permohonan ke Jabatan Pelajaran Negeri. Pengetua 5. Menerima kelulusan lanjutan tempoh percubaan dari Suruhanjaya / Kementerian dan pastikan. a. lanjutan percubaan dengan berdenda. b. lanjutan percubaan dengan tidak berdenda. c. lanjutan percubaan dengan amaran. d. dan lain-lain keputusan oleh Suruhanjaya / Kementerian. Pembantu Tadbir 6. Menyediakan Kew. 8 a. 7 salinan. 7. Menghantar Kew. 8 ke Jabatan Pelajaran Negeri. a. 6 salinan. b. failkan 1 salinan. Pengetua 8. Menerima kelulusan Kew. 8. Pembantu Tadbir 9. Memfailkan / Tindakan susulan. a. berhubung dengan pergerakan gaji. Halaman [ 10.2.1.4(1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.2.1.4 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN PELANJUTAN TEMPOH PERCUBAAN Semak senarai kakitangan yang mencukupi tempoh percubaan Pastikan syarat-syarat pengesahan perkhidmatan Sediakan permohonan pelanjutanDapatkan tempoh percubaandokumen jika gagal disahkan jawatantambahan Lengkap?Lengkapkan Hantar permohonan ke Jabatanmaklumat/ Pelajaran Negeridapatkandokumentambahan Lulus? Terima kelulusan lanjutan tempoh percubaan daripada Kementerian Pelajaran - pastikan jenis lanjutan berdenda, tidak berdenda, amaran dll Sediakan Laporan Perubatan ( Kew.8 ) Hantar ke Jabatan Pelajaran Negeri ( Kew.8 ) Terima kelulusan Kew.8 * Failkan * Tindakan susulan berkaitan pergerakan gaji jika berkaitan Halaman [ 10.2.1.4 (2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.2.1.4 (3) BORANG ATAU DOKUMEN DIGUNAKAN 1 Perintah Am A 30 2 Kew.320 ( SG 20 ) 3 Laporan Perubatan ( Kew.8 ) 4 Surat Kelulusan Daripada Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan / Kementerian Pelajaran Halaman [ 10.2.1.4 (3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.2.1.5 (1) PENGURUSAN PERSARAAN WAJIB ( MENINGKAT UMUR 58 TAHUN ) JAWATAN PROSES KERJAPembantu Tadbir 1. Menyemak tarikh lahir kakitangan pada awal tahun.Pengetua 2. Menerima surat dari Jabatan Pelajaran Negeri bagi maklumat kakitangan yang akan bersara ( setahun sebelum tarikh persaraan )Pembantu Tadbir 3. Memaklumkan kepada Jabatan Pelajaran Negeri * Senarai kakitangan yang akan bersara / tiada yang bersara tahun berkenaanPengetua 4. Menerima Notis Persaraan dan borang-borang dan memastikan * Borang-borang persaraan mencukupiPembantu Tadbir 5. Mendapatkan dokumen tambahan dari pegawai yang bersara a) Kad Pengenalan ( diri dan anak-anak bawah 21 tahun ) b) Surat Nikah c) Sijil KWSP / KWSG dan memproses borang permohonan tersebut. 6. Menghantar permohonan persaraan ke Jabatan Pelajaran Negeri * 4 salinanPengetua 7. Menerima kelulusan dari Suruhanjaya.Pembantu Tadbir 8. Menyediakan Laporan Perubatan ( Kew.8 ) * 7 salinan 9. Menghantar Kew.8 ke Jabatan Pelajaran Negeri * 6 salinanPengetua 10. Menerima kelulusan Kew.8 11. Tindakan payroll dan memastikan * Bulan mana pemberhentian pembayaran dilakukan Halaman [ 10.2.1.5 (1/4) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.2.1.5 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN PERSARAAN WAJIB ( 58 TAHUN ) Semak tarikh lahir kakitangan Terima surat pekeliling dari JPN Maklumkan ke Jabatan Pelajaran Negeri # senarai kakitangan akan bersara / tiadaDapatkan Terima notis persaraan pegawaidokumen/ berkenaan dan borang-borangborangtambahan Lengkap? Dapatkan dokumen tambahan dari pegawai yang akan bersaraDapatkan Terima dokumen dan prosesdokumen/ borang persaraan pegawaiborang berkenaantambahan Lengkap? Hantar ke Jabatan Pelajaran NegeriMintadilengkapkan Lengkap? Halaman [ 10.2.1.5 (2/4) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com Terima kelulusan dari Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran Sediakan Laporan Perubahan Kew.8 - 7 salinan Hantar Kew.8 ke Jabatan Pelajaran Negeri - 6 salinan Terima kelulusan Kew.8 Tindakan PayrollHalaman [ 10.2.1.5 (3/4) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.2.1.5 (3) BORANG ATAU DOKUMEN DIGUNAKAN 1. Borang Pen 13 ( Gambar dan Cop Ibu Jari Kanan / Kiri 2. Borang Pen 14 ( Bayaran Pencen ) 3. Borang Pen 15 ( Lampiran A ) 4. Lampiran B1 ( Pengakuan Ahli ) 5. Borang IT 22B ( Cukai Pendapatan ) 6. Lampiran C ( Pinajaman Perumahan ) 7. Lampiran E ( Caruman KWSP ) 8. Borang Pen 10 ( Sijil Akuan Berhutang / Tidak Berhutang ) 9. Kew.8 ( Laporan Perubatan ) 10. Kew.320 ( SG 20 ) Halaman [ 10.2.1.5 (4/4) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.2.1.6 (1) PENGURUSAN PERSARAAN PILIHAN JAWATAN PROSES KERJAPembantu Tadbir 1. Menyemak tarikh lahir kakitangan pada tarikh permohonan bersara 2. Memaklumkan kepada Jabatan Pelajaran Negeri / Kementerian PelajaranPengetua 3. Menerima notis persaraan dan borang-borang dan memastikan * Borang-borang persaraan mencukupiPembantu Tadbir 4. Mendapatkan dokumen tambahan dari pegawai yang bersara * Kad Pengenalan ( diri dan anak-anak bawah 21 tahun ) * Sijil KWSP / KWSG dan memproses borang permohonan tersebut 5. Menghantar permohonan persaraan ke Jabatan Pelajaran Negeri * 4 salinanPengetua 6. Menerima kelulusan dari Kementerian Pelajaran dan Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran / Jabatan Perkhidmatan AwamPembantu Tadbir 7. Menyediakan Laporan Perubatan ( Kew.8 ) * 7 salinan 8. Menghantar Kew.8 ke Jabatan Pelajaran Negeri * 6 salinanPengetua 9. Menerima kelulusan Kew.8Pembantu Tadbir 10. Tindakan payroll dan memastikan * Bulan mana pemberhentian pembayaran dilakukan Halaman [ 10.2.1.6 (1/4 ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.2.1.6 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN PERSARAAN PILIHAN Semak tarikh lahir kakitangan Maklumkan ke Jabatan Pelajaran Negeri - Kakitangan mohon bersara / tiadaDapatkan Terima notis persaraan pegawaidokumen/ berkenaan dan borang-borangborangtambahan Lengkap? Dapatkan dokumen tambahan dari pegawai yang akan bersaraDapatkan Terima dokumen dan prosesdokumen/ borang persaraan pegawaiborang berkenaantambahan Lengkap?Minta Hantar ke Jabatan Pelajarandilengkapkan Negeridokumen/borangtambahan Lengkap? Halaman [ 10.2.1.6 (2/4) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com Terima kelulusan dari Suruhanjaya PerkhidmatanPelajaran/ Kementerian Pelajaran Jabatan Perkhidmatan Awam sediakan Laporan Perubahan ( Kew.8 ) - 7 salinan Hantar Kew.8 ke Jabatan Pelajaran Negeri - 6 salinan Terima kelulusan Kew.8 Tindakan PayrollHalaman [ 10.2.1.6 (3/4 ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.2.1.6 (3) BORANG ATAU DOKUMEN DIGUNAKAN 1. Borang Pen 13 ( Gambar dan Cop Ibu Jari Kanan / Kiri ) 2. Borang Pen 14 ( Bayaran Pencen ) 3. Borang Pen 15 ( Lampiran A ) 4. Lampiran B1 ( Pengakuan Ahli ) 5. Borang IT 22B ( Cukai Pendapatan ) 6. Lampiran C ( Pinjaman Perumahan ) 7. Lampiran E ( Caruman KWSG ) 8. Borang Pen 10 ( Sijil Akuan Berhutang / Tidak Berhutang ) 9. Kew.8 ( Laporan Perubahan ) 10. Kew. 320 ( SG 20 ) Halaman [ 10.2.1.6 (4/4) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.2.1.7 (1) PENGURUSAN PEMANGKUAN DAN KENAIKAN PANGKAT JAWATAN PROSES KERJA Pengetua 1. Menerima surat pekeliling pengambilan jawatan Pembantu Tadbir 2. Memaklumkan kepada kakitangan * Permohonan melalui Ketua Jabatan * Tarikh akhir permohonan 3. Meneriman dan menyemak borang permohonan * Dokumen perlu disahkan 4. Menghantar permohonan ke Jabatan Pelajaran Negeri Pengetua 5. Menerima surat kelulusan lantikan pemangkuan Pembantu Tadbir 6. Menyediakan Laporan Perubahan ( Kew.8 ) * 7 salinan 7. Menghantar Laporan Perubahan ( Kew.8 ) ke Jabatan Pelajaran Negeri * 6 salinan * Failkan 1 salinan Pengetua 8. Menerima kelulusan Kew.8 Pembantu Tadbir 9. Tindakan payroll / menyediakan baucer bayaran berasingan Halaman [ 10.2.1.7 (1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.2.1.7 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN PEMANGKUAN DAN KENAIKAN PANGKAT Terima surat pekeliling pengambilan jawatan Memaklumkan kepada kakitangan Terima dan semak borang permohonan Hantar ke Jabatan PelajaranMinta dokumen / Negerilengkapkanborang Lengkap? Terima surat lantikan pemangkuan Sediakan Laporan Perubahan ( Kew.8 ) Hantar Kew.8 ke JabatanMinta lengkapkan Pelajaran NegeriKew.8 Lulus? Terima Kew.8 yang diluluskan Tindakan Payroll Halaman [ 10.2.1.7 (2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.2.1.7 (3) BORANG ATAU DOKUMEN DIGUNAKAN 1. Borang Permohonan 2. Prestasi Tahunan / Semasa 3. Laporan Perubahan 4. Kew.320 ( SG 20) Halaman [ 10.2.1.7 (3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.2.1.8 (1) PENGURUSAN PERAKUAN DAN KELULUSAN TANGGUNG KERJA JAWATAN PROSES KERJA Pengetua 1. Mengeluarkan surat arahan menjalankan tugas dan * Pastikan kekosongan jawatan dan tempohnya Pembantu Tadbir 2. Menghantar surat arahan menjalankan tugas yang diperakui ke Jabatan Pelajaran Negeri * Memastikan sebab-sebab jika arahan menjalankan tugas / kerja melangkaui pegawai sepatutnya Pengetua 3. Menerima kelulusan bersertakan dokumen arahan menaggung kerja Pembantu Tadbir 4. Menyediakan an memproses dokumen tanggung kerja 5. Menghantar perakuan tanggung kerja ini ke Jabatan Pelajaran Negeri Pengetua 6. Menerima kelulusan arahan menanggung kerja Pembantu Tadbir 7. Menyediakan Laporan Perubahan ( Kew.8 ) * 7 salinan 8. Menghantar Kew.8 ke Jabatan Pelajaran Negeri * 6 salinan * Failkan 1 salinan Pengetua 9. Menerima Kew.8 yang diluluskan Pembantu Tadbir 10. Tindakan payrolI menyediakan pembayaran Halaman [ 10.2.1.8 (1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.2.1.8 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN PERAKUAN DAN KELULUSAN TANGGUNG KERJA Keluarkan surat arahan menjalankan tugas - Pastikan kelayakan pegawai Hantar ke Jabatan Pelajaran Negeri bagi kelulusan Terima kelulusan dan dokumen Tanggung Kerja Sediakan dan memprosesMinta dokumen tanggung kerjadilengkapkan - Pastikan tempohdokumen tanggung kerjatambahan Lengkap? Terima kelulusan tanggung kerja dari Suruhanjaya / Kementerian Sediakan Laporan Perubahan ( Kew.8 ) - 7 salinan Hantar Kew.8 ke JabatanMinta Pelajaran Negerilengkapkan - 6 salinanKew.8 - Failkan 1 salinan Lulus? Terima kelulusan Kew.8 Tindakan Payroll / sediakan pembayaran Halaman [ 10.2.1.8 (2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.2.1.8 (3) BORANG ATAU DOKUMEN DIGUNAKAN 1. Borang Tanggung Kerja 2. Borang Prestasi Tahunan 3. Borang Prestasi Khas 4. Laporan Perubahan ( Kew.8 ) 5. Kew.320 ( SG 20 ) atau Kew.304, Kew.304A dan Kew.321 6. Baucer Berasingan Halaman [ 10.2.1.8 (3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.2.1.9 (1) PENGURUSAN PENGISYTIHARAN HARTA JAWATAN PROSES KERJAPembantu Tadbir 1. Menyemak senarai kakitangan yang belum membuat laporan pengisytiharan harta * Pastikan kumpulan / kategori awamPembantu Am Rendah 2. Mengedar borang pengisytiharan harta kepada kakitanganPembantu Tadbir 3. Menerima dan menyemak borang permohonan a) Pastikan permohonan / pengisytiharan kali pertama b) Pastikan permohonan / pengisytiharan tambahan c) Dalam 5 salinan 4. Menghantar borang permohonan pengisytiharan harta ke Jabatan Pelajaran Negeri a) 3 salinan b) Failkan 1 salinan c) Kepada kakitangan 1 salinanPengetua 5. Menerima kelulusan pengisytiharan hartaPembantu Tadbir 6. Memberitahu kelulusan pengisytiharan harta kepada kakitangan 7. Menfailkan dan catatkan dalam kenyataan Perkhidmatan pegawai berkenaan Halaman [ 10.2.1.9 (1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.2.1.9 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN PENYEDIAAN LAPORAN PENGISYTIHARAN HARTA Semak senarai kakitangan yang belum membuat pengisytiharan harta Mengedarkan borang pengisytiharan harta kepada kakitangan Terima dan menyemak borang Pengisytiharan Harta - pastikan permohonanDapatkan pertamadokumen - pastikan permohonantambahan/ tambahanLengkapkanmaklumat Lengkap? Hantar ke Jabatan PelajaranMinta Negeri - 3 salinanlengkapkanmaklumat Lengkap? Terima kelulusan pengisytiharan harta Beritahu kelulusan kepada kakitangan Failkan Halaman [ 10.2.1.9 (2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.2.1.9 (3) BORANG ATAU DOKUMEN DIGUNAKAN 1. JPA. TT.1 2. JPA. TT.2 3. JPA. TT.3 4. JPA. TT.4 5. JPA. TT.5 ( Tambahan ) 6. LAMPIRAN A ( Surat pemberitahuan kelulusan Pengisytiharan Harta ) Halaman [ 10.2.1.9 (3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.2.1.10 (1) PENGURUSAN PENYELENGGARAAN KES TINDAKAN TATATERTIB JAWATAN PROSES KERJAKetua Pembantu 1. Menerima arahan Pengetua / Penolong KananTadbir untuk sediakan laporan 2. Menyediakan draft laporan mengandungi : a) Butir-butir Pegawai - No. K/P - Gerakan Jawatan / Gred - Tempat Bertugas b) Latar Belakang Kes - Butir-butir mengenai pelanggaran yang dilakukan - Peruntukan undang-undang / peraturan - Dokumen sokongan / butir pelanggaran - Keterangan saksi ( jika ada ) - Laporan siasatan Ketua Jabatan c) Ulasan dan syor Ketua Jabatan 3. Mendapatkan salinan Kenyataan Perkhidmatan dari Jabatan Pelajaran Negeri 4. Mengemukakan draf 1 laporan kepada Pengetua / Penolong KananPengetua / 5. Menyemak draf, buat pindaan ( jika ada ) danPenolong kanan meluluskanKetua Pembantu 6. Membuat pembetulan sewajarnya ( jika ada pindaan )TadbirPengetua / 7. Menandatangani LaporanPenolong KananKetua Pembantu 8. Menghantar ke Bahagian Sekolah, KementerianTadbir Pelajaran melalui Pejabat Pelajaran Daerah dan salinan ke Jabatan Pelajaran Negeri 9. Membekalkan dokumen / maklumat tambahan ke Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran jika ada quiry 10. Menerima surat pertuduhan ( jika ada kes ) daripada Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran ( Jika tiada kes, tindakan selesai dan kes ditutup ) Halaman [ 10.2.1.10 (1/5 ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com JAWATAN PROSES KERJAKetua Pembantu 11. Serahkan surat pertuduhan kepada pegawai / anggotaTadbir sokongan berkenaan dan minta sediakan surat jawapan bela diri dalam tempoh 21 hari dari tarikh penerimaan surat. ( Jika tidak ada representasi daripada pegawai / agoota sokongan tamat tempoh yang diberikan, Ketua Jabatan perlu beritahu kepada Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran bahawa tidak ada representasi daripada pegawai berkenaan) 12. Sediakan draf ulasan Ketua Jabatan mengenai alasan bela diri pegawai / anggota sokongan berkenaan sama ada alasan-alasan yang diberikan boleh diterima atau tidak. Jika tidak munasabah, buktikan mengenainya. 13. Kemukakan draf kepada Pengetua / Penolong KananPengetua / 14. Semak Draf, buat pindaan ( jika ada ) dan luluskanPenolong KananKetua Pembantu 15. Membuat pembetulan sewajarnya (jika ada pindaan)Tadbir 16. Kemukakan untuk dapatkan tandatangan PengetuaPengetua / 17. Tandatangani suratPenolong KananKetua Pembantu 18. Hantar ke Bahagian Sekolah, Kementerian PelajaranTadbir melalui : a) Pejabat Pelajaran Daerah dan salinan kepada b) Jabatan Pelajaran Negeri 19. Terima surat pemberitahuan keputusan tindakan tatatertib daripada Lembaga Tatatertib. ( Jika pegawai didapati tidak bersalah - tindakan selesai dan kes ditutup ) 20. Serahkan surat pemberitahuan keputusan kepada pegawai /aggota sokongan berkenaan. Pegawai boleh mengemukakan rayuan dalam tempoh 14 hari daripada tarikh penerimaan surat. ( Jika tiada rayuan daripada pegawai berkenaan setelah tamat 14 hari, Ketua Jabatan beritahu kepada Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran bahawa tiada surat rayuan daripada pegawai berkenaan. Jika ada rayuan, tindakan selanjutnya adalah sama seperti proses kerja kes rayuan tatatertib / surcaj ) Halaman [ 10.2.1.10 (2/5) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.2.1.10 (2) PENGURUSAN PENYELENGGARAAN KES TINDAKAN TATATERTIB Sediakan laporan salahlaku pegawai / anggota sokongan Draf laporan salahlaku pegawai / anggota sokongan Dapatkan salinan Kenyataan Perkhidmatan daripada Jabatan Pelajaran Negeri Kemukakan draf laporan kepada Pengetua / Penolong Kanan untuk disemak Pengetua / Penolong Kanan semak draf laporan Buat pembetulan / pindaan Pengetua / Penolong Kanan tandatangan laporan Hantar ke Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Terima surat pertuduhan ( Jika ada kes ) Serahkan Surat Pertuduhan kepada pegawai / anggota sokongan minta sediakan surat jawapan bela diri dalam tempoh 21 hari. Jika tidak ada representasi dari pegawai / anggota sokongan setelah habis tempoh beritahu kepada Bahagian Sekolah, kementerian Pelajaran. Halaman [ 10.2.1.10 (3/5) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com Sediakan draf ulasan Pengetua sama ada alasan bela diri boleh diterima atau tidak. Kemukakan draf kepada Pengetua / Penolong Kanan untuk tandatangani Terima keputusan tindakan tatatertib ( Jika ada kes ) Hantar ulasan kepada Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran melalui Pejabat Pelajaran Daerah dan salinan ke Jabatan Pelajaran Negeri Serah surat Pemberitahuan Keputusan kepada pegawai / anggota sokongan - Sediakan surat rayuan dalam tempoh 14 hariHalaman [ 10.2.1.10 (4/5) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.2.1.10 (3) BORANG ATAU DOKUMEN DIGUNAKAN 1. Perintah Am (Tatatertib dan Kelakuan) Pindaan 1993 Halaman [ 10.2.1.10 (5/5) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.2.1.11 (1) PENGURUSAN TINDAKAN TATATERTIB KES-KES JENAYAH JAWATAN PROSES KERJAKetua Pembantu 1. Menerima surat rayuan keputusan rayuan daripada Tadbir Mahkamah iaitu rayuan pegawai ditolak Nota : jika rayuan peguam diterima, memperakukan kepada Lembaga Tatatertib supaya perintah gantung kerja dihentikan dan mengarahkan pegawai kembali bertugas semula. 2. Menyediakan draf perakuan Ketua Jabatan mengenai tindakan Tatatertib terhadap pegawai berkenaan. 3. Mengemukakan draf perakuan kepada Pengetua / Penolong KananPengetua / 4. Menyemak draf, membuat pindaan jika perlu dan Penolong kanan kelulusan 5. Membuat pembetulan sewajarnya sebagaimana pindaan ( jika ada ) 6. Mengemukakan perakuan untuk mendapatkan tandatangan Pengetua / Penolong KananKetua Pembantu 7. Menghantar perakuan kepada :Tadbir a) Bahagian Perjawatan dan Perkhidmatan, kementerian Pelajaran bagi kes pegawai / anggota dalam kumpulan sokongan atau b) Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran (bagi kes PPPS) melalui Pejabat Pelajaran Daerah dan Bahagian Sekolah, kementerian Pelajaran serta salinan ke Jabatan Pelajaran Negeri. 8. Membekalkan dokumen / makluman tambahan sekiranya mendapat quiry daripada Lembaga Tatatertib berkenaan. 9. Menerima surat keputusan tindakan tatatertib daripada Lembaga Tatatertib berkenaan Halaman [ 10.2.1.11 (1/5) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com JAWATAN PROSES KERJAKetua Pembantu 10. Menyerahkan surat keputusan tindakan tatatertib daripadaTadbir Lembaga Tatatertib kepada pegawai / anggota sokongan berkenaan. Pegawai boleh mengemukakan rayuan dalam tempoh 14 hari daripada tarikh penerimaan surat. Walau bagaimanapun jika kes dikembalikan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan pelajaran, pegawai tiada peluang merayu Nota : Jika tiada rayuan daripada pegawai berkenaan setelah tamat tempoh 14 hari Ketua Jabatan beritahu kepada Lembaga Tatatertib berkenaan yang tiada surat rayuan daripada pegawai berkenaan. 11. Menyediakan draf surat Ketua Jabatan mengenai rayuan pegawaiPengetua / 12. Menyemak draf dan buat pindaan jika perlu dan diluluskan.Penolong kanan Membuat pembetulan sewajarnya ( jika ada ) 13. Mengemukakan untuk mendapatkan tandatangan Pengetua / Penolong kanan 14. Tandatangan untuk kelulusan dan menghantar kepada Lembaga Tatatertib berkenaan 15. Terima surat pemberitahuan keputusan rayuan tindakan tatatertib daripada Lembaga Tatatertib berkenaan.Ketua Pembantu 16. Serahkan surat pemberitahu keputusan rayuan tindakanTadbir tatatertib kepada pegawai / anggota sokongan berkenaan. 17. Serahkan salina surat keputusan tindakan tatatertib kepada Pembantu Tadbir ( Perkhidmatan ) untuk tindakan menyediakan Laporan Perubahan (Kew.8) 18. Kemaskini Buku Daftar kes tindakan tatatertib Halaman [ 10.2.1.11 (2/5) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.2.1.11 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN PENYELENGGARAAN KES TINDAKAN TATATERTIB Terima surat keputusan rayuan daripada mahkamah Sedia draf perakuan Ketua Jabatan mengenai tindakan Tatatertib Kemukakan draf perakuan kepada Pengetua / Penolong Kanan Pengetua/Penolong Kanan semak draf laporan Buat pembetulan jika ada Kemukakan perakuan kepada Pengetua/Penolong Kanan untuk ditandatangani Hantar perakuan kepada Bahagian Perjawatan dan Perkhidmatan atau Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran Terima surat keputusan tindakan tatatertib daripada Lembaga Tatatertib Serah surat keputusan tindakan tatatertib daripada Lembaga Tatatertib Serah surat keputusan tindakan tatatertib kepada Pegawai/Anggota Sokongan - Rayuan dalam tempoh 14 hari Halaman [ 10.2.1.11 (3/5) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com Jika tiada rayuan setelah tamat tempoh 14 hari beritahu kepada Lembaga Tatatertib Sediakan draf surat Ketua Jabatan mengenai rayuan pegawai Kemukakan draf kepada Pengetua/Penolong Kanan untuk tandatangani Terima surat keputusan tindakan tatatertib daripada Lembaga Tatatertib Serah surat keputusan tindakan kepada Pembantu Tadbir (Perkhidmatan) untuk proses Laporan Perubahan (Kew.8) Kemaskini Buku Daftar kes tindakan tatatertib tindakan fail - Sediakan surat rayuan dalam tempoh 14 hari Halaman [ 10.2.1.11 (4/5) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin SaidSMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.2.1.11 (3) BORANG ATAU DOKUMEN DIGUNAKAN 1. Perintah Am (Tatatertib dan Kelakuan) Pindaan 1993 Halaman [ 10.2.1.11 (5/5) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.2.1.12 (1) PENGURUSAN PENYELENGGARAAN KES-KES JENAYAH (PROSES TAHAN KERJA) JAWATAN PROSES KERJA Ketua Pembantu 1. Menerima arahan daripada Pengetua / Penolong Kanan untuk Tadbir menyediakan laporan perakuan tahan kerja 2. Menyediakan draf laporan / perakuan tahan kerja 3. Mendapatkan salinan Kenyataan Perkhidmatan daripada Jabatan Pelajaran Negeri 4. Mengemukakan draf kepada Pengetua / Penolong Kanan Pengetua / 5. Menyemak / meminda / meluluskan draf Penolong Kanan Ketua Pembantu 6. Membuat pembetulan sewajarnya ( jika ada pindaan ) Tadbir 7. Mengemukakan kepada Pengetua / Penolong Kanan untuk tandatangan Pengetua / 8. Menandatangani perakuan Penolong Kanan Ketua Pembantu 9. Menghantar laporan ke : Tadbir * Bahagian Perjawatan dan Perkhidmatan Kementerian Pelajaran ( bagi kes kumpulan sokongan ) atau * Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran ( bagi kes PPS ) 10. Membekalkan dokumen tambahan sekiranya ada quiry daripada Lembaga Tatatertib berkenaan. 11. Menerima surat perintah tahan kerja 12. Menyerah surat perintah tahan kerja kepada pegawai / anggota sokongan berkenaan 13. Menyerahkan salinan surat perintah tahan kerja kepada Pembantu Tadbir ( Perkhidmatan dan Gaji ) untuk sediakan Laporan Perubahan ( Kew.8 ) 14. Mengemaskinikan Buku Daftar kes tindakan tatatertib dan tindakan fail. Halaman [ 10.2.1.12 (1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.2.1.12 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN TAHAN KERJA Terima arahan menyediakan Laporan / Perakuan Tahan Kerja Sedia Draf Laporan / Perakuan Dapatkan salinan Kenyataan Perkhidmatan daripada Jabatan Pelajaran Negeri Kemukakan draf kepada Pengetua / Penolong Kanan Pengetua / Penolong Kanan semak / pinda / luluskan draf Pindaan sewajarnya ( jika ada ) Kemukakan kepada Pengetua / Penolong Kanan untuk tandatangan Hantar laporan kepada : - Bahagian Perjawatan dan Perkhidmatan, Kementerian Pelajaran / Suruhanjaya Perkhidmatan pelajaran Terima Surat Perintah Tahan Kerja Serah Surat Perintah Tahan Kerja kepada pegawai / anggota sokongan berkenaan Serah salinan Surat Perintah Tahan Kerja kepada Pembantu Tadbir ( Perkhidmatan dan Gaji ) untuk sediakan Laporan perubahan ( Kew.8 ) Kemaskini Buku Daftar kes tindakan tatatertib dan tindakan fail Halaman [ 10.2.1.12 (2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.2.1.12 (3) BORANG ATAU DOKUMEN DIGUNAKAN 1. Perintah Am (Tatatertib dan Kelakuan) Pindaan 1993 Halaman [ 10.2.1.12(3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.2.1.13 (1) PENGURUSAN PROSES GANTUNG KERJA JAWATAN PROSES KERJA Ketua Pembantu 1. Menerima surat daripada Mahkamah mengenai keputusan Tadbir perbincangan iaitu pegawai disabitkan kesalahan tetapi mengemukakan rayuan. (Jika pegawai dibebaskan sediakan perakuan kepada Lembaga Tatatertib supaya tarikh balik Perintah Tahan Kerja dan mengarahkan pegawai kembali bertugas semula). 2. Menyediakan draf perakuan Ketua Jabatan mengenai gantung kerja pegawai / anggota sokongan berkenaan. 3. Mengemukakan draf kepada Pengetua / Penolong Kanan. Pengetua / 4. Menyemak draf, membuat pindaan jika perlu dan meluluskan Penolong Kanan Ketua Pembantu 5. Membuat pembetulan jika ada pindaan. Tadbir 6. Mengemukakan untuk dapat tandatangan Pengetua / Penolong Kanan. Pengetua / 7. Menandatangani perakuan. Penolong Kanan Ketua Pembantu 8. Menghantar laporan ke : Tadbir * Bahagian Penjawatan dan Perkhidmatan, Kementerian Pendidikan dalam kumpulan sokongan atau. * Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran bagi kes PPPS melalui Pejabat Pelajaran Daerah dan Bahagian Sekolah serta salinan kepada Jabatan Pelajaran Negeri. 9. Membekalkan dokumen / maklumat tambahan sekiranya mendapat quiry daripada Lembaga Tatatertib berkenaan. 10. Menerima Surat Perintah Gantung Kerja daripada Lembaga Tatatertib berkenaan. (Setelah pegawai / anggota dibicarakan dan disabitkan kesalahan tetapi rayuan belum diputuskan oleh Mahkamah, maka Perintah Gantung Kerja dikeluarkan). 11. Menyerahkan salinan Surat Perintah Gantung Kerja kepada Pembantu Tadbir (Perkhidmatan dan Gaji) untuk tindakan menyediakan Laporan Perubahan (Kew. 8). 12. Mengemaskinikan Buku Daftar kes tindakan tatatertib dan tindakan fail. Halaman [ 10.2.1.13(1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.2.1.13 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN PROSES GANTUNG KERJA Terima surat daripada mahkamah. Sedia draft perakuan gantung kerja. Kemukakan draft kepada Pengetua / Penolong Kanan Kemukakan kepada Pengetua / Penolong Kanan untuk ditandatangani. Hantar laporan kepada Bahagian Perjawatan dan Perkhidmatan / Setiausaha Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran. Terima surat Perintah Gantung Kerja daripada Lembaga Tatatertib. - Setelah pegawai / anggota sokongan dibicarakan. Serahkan salinan Surat Perintah Gantung Kerja kepada Pembantu Tadbir (Perkhidmatan). Sediakan Laporan Perubahan (Kew. 8). Kemaskinikan Buku Daftar tindakan tatatertib. Halaman [ 10.2.1.13(2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.2.1.13 (3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Perintah Am (Tatatertib dan Kelakuan) Pindaan 1993 Halaman [ 10.2.1.13(3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.2.1.14 (1) PENGURUSAN PENYELENGGARAAN KES TINDAKAN TATATERTIB BAGI KES-KES PERINTAH TAHANAN DAN SEBAGAINYA JAWATAN PROSES KERJA Ketua Pembantu 1. Menerima arahan daripada Pengetua / Penolong Kanan Tadbir untuk menyediakan laporan kes perintah tahanan pegawai / anggota sokongan setelah menerima surat daripada Kementerian Dalam Negeri. 2. Menyediakan draf lapor salahlaku pegawai / anggota sebagai berikut : * Butir-butir peribadi pegawai ( Nama, No. K/P, gelaran jawatan dan gred serta tempat bertugas sekarang ). * Latar belakang kes : - Butir-butir mengenai pelanggaran yang dilakukan (kesalahan, tangkapan dan perintah yang berkenaan sebagaimana surat daripada Kementerian Dalam Negeri). 3. Mengemukakan draf perakuan kepada Pengetua / Penolong Kanan. Pengetua / 4. Menyemak draf, membuat pindaan jika perlu dan Penolong Kanan meluluskan. Ketua Pembantu 5. Membuat pembetulan sewajarnya sebagaimana pindaan Tadbir (jika ada). 6. Mengemukakan laporan untuk mendapatkan tandatangan Pengetua / Penolong Kanan. 7. Menghantar perakuan kepada : * Bahagian Perjawatan dan Perkhidmatan, Kementerian Pelajaran bagi kes pegawai / anggota dalam kumpulan sokongan. Atau * Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran bagi kes Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah melalui Pejabat Pelajaran Daerah dan Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia serta salinan kepada Jabatan Pelajaran Negeri. Halaman [ 10.2.1.14(1/5) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com JAWATAN PROSES KERJAKetua Pembantu 8. Membekalkan dokumen / maklumat tambahan sekiranyaTadbir mendapat quiry daripada Lembaga Tatatertib berkenaan. 9. Menerima surat pemberitahuan keputusan tindakan tatatertib daripada Lembaga Tatatertib berkenaan. Pegawai boleh mengemukakan rayuan dalam tempoh 14 hari daripada tarikh penerimaan surat. Walau bagaimanapun jika kes dikendalikan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam pegawai tiada peluang merayu. (Jika tiada rayuan daripada pegawai berkenaan setelah tamat tempoh 14 hari, Ketua Jabatan beritahu kepada Lembaga Tatatertib berkenaan yang tiada rayuan daripada pegawai berkenaan). 10. Menyediakan draf surat Ketua Jabatan mengenai rayuan pegawai. 11. Mengemukakan draf surat daripada Pengetua / Penolong Kanan.Pengetua / 12. Menyemak draf dan membuat pindaan jika perlu danPenolong Kanan meluluskan.Ketua Pembantu 13. Membuat pembetulan sewajarnya (jika ada).Tadbir 14. Mengemukakan untuk mendapatkan tandatangan Pengetua / Penolong Kanan.Pengetua / 15. Tandatangan surat.Penolong KananKetua / Pembantu 16. Menghantar kepada Lembaga Tatatertib berkenaan.Tadbir 17. Menerima surat pemberitahuan keputusan rayuan tindakan tatatertib daripada Lembaga Tatatertib berkenaan. 18. Menyerahkan surat pemberitahuan keputusan tindakan tatatertib kepada pegawai / anggota sokongan berkenaan. 19. Menyerahkan salinan surat keputusan tindakan tatatertib kepada Pembantu Tadbir (Perkhidmatan) untuk tindakan menyediakan Laporan Perubahan (Kew.8). 20. Mengemaskinikan Buku Daftar kes tindakan tatatertib. Halaman [ 10.2.1.14(2/5) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.2.1.14 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN PENYELENGGARAAN KES TINDAKAN TATATERTIB BAGI KES-KES PERINTAH TAHANAN DAN SEBAGAINYA Terima arahan Pengetua / Penolong Kanan kes Perintah Tahanan daripada Kementerian Dalam Negeri. Draf laporan salahlaku - Butir-butir peribadi - Latarbelakang kes Hantar draf kepada Pengetua / Penolong Kanan. Buat pembetulan / pindaan jika ada. Hantar laporan Pengetua / Penolong Kanan tandatangan. Hantar laporan ke : a) Bahagian Perjawatan dan Perkhidmatan, Kementerian Pelajaran. atau b) Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran. Terima Surat Tindakan Tatatertib daripada Lembaga Tatatertib. Serah Surat Tindakan Tatatertib kepada pegawai / anggota sokongan. Halaman [ 10.2.1.14(3/5) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com Pegawai / anggota sokongan buat rayuan. Jika tiada rayuan Ketua Jabatan beritahu Lembaga Tatatertib. Hantar draf kepada Pengetua / Penolong Kanan. Pengetua / Penolong Kanan semak draf. Buat pindaan jika ada. Dapatkan tandatangan Pengetua / Penolong Kanan. Hantar kepada Lembaga Tatatertib. Terima surat keputusan rayuan tindakan tatatertib daripada Lembaga Tatatertib. Serah surat Tindakan Tatatertib kepada pegawai / anggota sokongan. Serah salinan surat tindakan tatatertib kepada Pembantu Tadbir Perkhidmatan untuk sediakan Laporan Perubahan (Kew. 8). Kemaskini Buku Daftar kes tindakan tatatertib.Halaman [ 10.2.1.14(4/5) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.2.1.14 (3) BORANG YANG ATAU DOKUMEN DIGUNAKAN 1. Perintah Am (Tatatertib dan Kelakuan) Pindaan 1993 Halaman [ 10.2.1.14(5/5) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.2.1.15 (1) PENGURUSAN PENYELENGGARAAN KES TIDAK HADIR BERTUGAS JAWATAN PROSES KERJA Ketua Pembantu 1. Menerima arahan dari Pengetua. Tadbir 2. Menghantar surat akuan kembali bertugas secara Akuan Terima Berdaftar ke alamat terakhir. 3. Menerima Kad Akuan Terima yang telah ditandatangani oleh pegawai / anggota sokongan. 4. Menghantar surat arahan kembali bertugas yang baru jika pegawai / anggota tidak kembali bertugas setelah tamat tempoh 7 hari yang diberikan (dari tarikh penerimaan surat). 5. Menyediakan draf laporan Ketua Jabatan bagi tujuan untuk mengambil tindakan tatatertib yang mengandungi butir-butir pegawai, latar belakang, kes serta ulasan dan syor Ketua Jabatan tanpa mengira sama ada pegawai kembali bertugas atau tidak. 6. Mendapatkan Kenyataan Perkhidmatan daripada Jabatan Pelajaran Negeri. 7. Mengemukakan draf laporan kepada Pengetua / Penolong Kanan. Pengetua / 8. Menyemak draf laporan membuat pindaan jika perlu dan Penolong Kanan meluluskan. 9. Membuat pembetulan sewajarnya sebagaimana pindaan jika perlu. Ketua Pembantu 10. Mengemukakan untuk dapatkan tandatangan Pengetua / Tadbir Penolong Kanan. Pengetua / 11. Tandatangan laporan. Penolong Kanan Ketua Pembantu 12. Menghantar ke Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Tadbir melalui Pejabat Pelajaran Daerah dan salinan ke Jabatan Pelajaran Negeri. (Tindakan selanjutnya seperti proses kerja tindakan tatatertib biasa / surcaj). Halaman [ 10.2.1.15(1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.2.1.15 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN PENYELENGGARAAN KES TIDAK HADIR BERTUGAS Terima laporan daripada Pengetua / Penolong Kanan. Hantar surat arahan kembali bertugas secara Akuan Terima Berdaftar kepada pegawai. Menerima Kad Akuan Terima ditandatangani oleh pegawai. Hantar lagi surat arahan kembali bertugas jika setelah tamat tempoh 7 hari. Draf laporan Ketua Jabatan dengan tujuan mengambil tindakan tatatertib. Dapatkan Kenyataan Perkhidmatan daripada Jabatan Pelajaran Negeri. Kemukakan draf kepada Pengetua / Penolong Kanan. Setelah diluluskan dapatkan tandatangan, laporan Pengetua / Penolong Kanan. Hantar ke Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malay- sia, melalui Pejabat Pelajaran Daerah dan salinan ke Jabatan Pelajaran Negeri. Tindakan selanjutnya seperti proses kerja tindakan tatatertib biasa / surcaj. Halaman [ 10.2.1.15(2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.2.1.15 (3) BORANG YANG ATAU DOKUMEN DIGUNAKAN 1. Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) 2. Perintah-perintah Am dan Arahan Pentadbiran 3. Kad Perakam Waktu Pegawai 4. Perintah Am (Tatatertib dan Kelakuan) Pindaan 1993 Halaman [ 10.2.1.15(3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.2.1.16 (1) PENGURUSAN PENYELENGGARAAN KES TINDAKAN TATATERTIB TIDAK HADIR BERTUGAS DAN TIDAK DAPAT DIKESAN JAWATAN PROSES KERJA Ketua Pembantu 1. Menerima laporan daripada Pengetua / Penolong Kanan Tadbir mengenai ketidakhadiran bertugas pegawai / anggota sokongan. 2. Menghantar surat arahan kembali bertugas secara Akuan Terima Berdaftar ke alamat terakhir sebagaimana yang diberikan oleh pegawai / anggota sokongan. 3. Menerima surat yang dikembalikan tidak terserah oleh pihak pos. 4. Menghantar surat arahan kembali bertugas yang baru sekali lagi. 5. Menerima surat yang dikembalikan tidak terserah oleh pihak pos. 6. Menghantar surat arahan kembali bertugas yang baru sekali lagi. 7. Menerima surat yang dikembalikan tidak terserah oleh pihak pos. (Jika surat tidak dikembalikan, tetapi pegawai tidak melaporkan diri untuk bertugas, kes diselenggarakan mengikut proses kerja, kes tidak hadir bertugas biasa). 8. Menyediakan draf laporan Ketua Jabatan bagi tujuan untuk mengambil tindakan tatatertib yang mengandungi butir-butir pegawai, latar belakang kes serta ulasan dan syor Ketua Jabatan, supaya ketidakhadiran yang tidak dapat dikesan diberitahu dalam Warta Kerajaan. 9. Mendapatkan Kenyataan Perkhidmatan daripada Jabatan Pelajaran Negeri. 10. Mengemukakan draf laporan kepada Pengetua / Penolong Kanan. Pengetua / 11. Menyemak draf, membuat pindaan (jika perlu) dan Penolong Kanan meluluskan. 12. Membuat pembetulan (jika ada). 13. Mengemukakan untuk tindakan Pengetua / Penolong Kanan. 14. Tandatangan laporan. Halaman [ 10.2.1.16(1/4) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.2.1.16 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN PENYELENGGARAAN KES TINDAKAN TATATERTIB TIDAK HADIR BERTUGAS DAN TIDAK DAPAT DIKESAN Terima laporan daripada Pengetua, pegawai tidak hadir bertugas. Hantar surat kepada pegawai kembali bertugas secara akuan. Menerima surat dikembalikan oleh pihak pos - tidak dapat diserah. Hantar surat arahan kembali bertugas yang baru. Sediakan draf laporan Ketua Jabatan tujuan mengambil tindakan. Dapatkan Kenyataan Perkhidmatan daripada Jabatan Pelajaran Negeri. Kemukakan draf kepada Pengetua / Penolong Kanan. Pengetua / Penolong Kanan semak draf. Halaman [ 10.2.1.16(2/4) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com Buat pindaan jika perlu. Serah kepada Pengetua / Penolong Kanan untuk tandatangan. Hantar perakuan kepada : a) Bahagian Perjawatan dan Perkhidmatan atau b) Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran Terima surat Warta Kerajaan. Serah satu salinan Warta Kerajaan kepada Pembantu Tadbir Perkhidmatan. - Untuk sediakan Laporan Perubahan (Kew. 8). Maklumkan kepada Lembaga Tatatertib sama ada pegawai lapor diri atau tidak. Tidak lapor diri dalam tempoh 7 hari dari tarikh warta dianggap buang kerja. Kemaskini Buku Daftar kes tindakan tatatertib. Halaman [ 10.2.1.16(3/4) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin SaidSMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.2.1.16 (3) BORANG YANG ATAU DOKUMEN DIGUNAKAN 1. Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) 2. Perintah-perintah Am dan Arahan Pentadbiran 3. Kad Perakam Waktu Pegawai 4. Perintah Am (Tatatertib dan Kelakuan) Pindaan 1993 5. Laporan Perubahan (Kew. 8) 6. Buku Daftar Kes Tata Tertib Halaman [ 10.2.1.16(4/4) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.2.1.17 (1) PENGURUSAN PENYELENGGARAAN KES RAYUAN TATATERTIB / SURCAJ JAWATAN PROSES KERJA Ketua Pembantu 1. Menerima surat rayuan daripada pegawai. Tadbir 2. Menyediakan draf ulasan Ketua Jabatan mengenai asas- asas rayuan pegawai sama ada asas-asas yang diberikan oleh diterima atau tidak. Jika asas-asas tidak munasabah, buktikan mengenainya. 3. Mengemukakan draf ulasan kepada Pengetua / Penolong Kanan. Pengetua / 4. Menyemak draf, membuat pindaan (jika ada) dan Penolong Kanan meluluskan. Ketua Pembantu 5. Membuat pembetulan sewajarnya (jika ada). Tadbir 6. Mengemukakan untuk mendapatkan tandatangan Pengetua / Penolong Kanan. Pengetua / 7. Tandatangan surat. Penolong Kanan / Ketua Pemantu 8. Menghantar ke Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran melalui Tadbir Pejabat Pelajaran Daerah dan Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran serta salinan ke Jabatan Pelajaran Negeri. Pengetua / 9. Terima surat pemberitahuan keputusan rayuan tindakan Penolong Kanan tatatertib. 10. Serahkan surat pemberitahuan keputusan tindakan tatatertib kepada pegawai / anggota sokongan berkenaan. 11. Serahkan salinan surat keputusan tindakan tatatertib kepada Pembantu Tadbir (Perkhidmatan) untuk tindakan menyediakan Laporan Perubahan (Kew. 8). Ketua Pembantu 12. Kemaskinikan Buku Daftar kes tindakan tatatertib dan Tadbir tindakan fail. Halaman [ 10.2.1.17(1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.2.1.17 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN PENYELENGGARAAN KES RAYUAN TATATERTIB SURCAJ Terima surat rayuan. Draf ulasan Ketua Jabatan rayuan pegawai. Hantar kepada Pengetua / Penolong Kanan. Pengetua / Penolong Kanan semak draf. Buat pindaan. Serah kepada Pengetua / Penolong Kanan untuk tandatangan. Hantar ke Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malay- sia. Serah surat tindakan tatatertib kepada pegawai. Serah salinan surat tindakan tatatertib kepada Pembantu Tadbir Perkhidmatan. Tindakan : Laporan Perubahan Kew. 8. Kemaskini Buku Daftar kes tindakan tatatertib. Halaman [ 10.2.1.17(2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.2.1.17 (3) BORANG YANG ATAU DOKUMEN DIGUNAKAN 1. Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) 2. Perintah-perintah Am dan Arahan Pentadbiran 3. Perintah Am (Tatatertib dan Kelakuan) Pindaan 1993 4. Laporan Perubahan (Kew. 8) 5. Buku Daftar Kes Tindakan Tata Tertib Halaman [ 10.2.1.17(3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.2.1.18 CUTI10.2.1.18.1 (1) PENGURUSAN CUTI REHAT JAWATAN PROSES KERJA Pembantu Tadbir 1. Menerima 2 salinan borang permohonan Cuti Rehat. 2. Menyemak borang permohonan dan pastikan tempoh cuti yang dipohon sama dengan catatan hari bercuti. Memastikan juga pegawai masih mempunyai baki Cuti Rehat. Pengetua 3. Menyemak permohonan cuti pegawai dan memberi perakuan dengan menurunkan tandatangan. Pembantu Tadbir 4. Menerima kelulusan cuti kemaskinikan rekod cuti pegawai dengan mencatatkan tempoh cuti yang diambil dan menolak baki cuti yang ada. 5. Menyediakan kenyataan cuti pegawai untuk dikemukakan ke Jabatan Pelajaran Negeri tiap-tiap akhir bulan / akhir tahun mengikut arahan Jabatan Pelajaran Negeri masing- masing. 6. Failkan satu salinan borang kelulusan dan serahkan satu lagi kepada pegawai untuk makluman. 7. Mencatatkan di Papan Kenyataan Cuti. 8. Menyediakan senarai kakitangan yang masih mempunyai baki Cuti Rehat di akhir tahun. 9. Meminta kakitangan menandatangani pilihan jumlah Cuti Rehat yang ingin dibawa ke hadapan dan yang ingin dikumpulkan ke award Gantian Cuti Rehat. 10. Menyediakan 3 salinan borang membawa ke hadapan cuti rehat pegawai mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bil. 11. Menyediakan 3 salinan kenyataan cuti pegawai. Pengetua 12. Menandatangani borang membawa ke hadapan Cuti Rehat pegawai. Pembantu Tadbir 13. Mengemukakan 2 salinan borang membawa ke hadapan Cuti Rehat dan 2 salinan Kenyataan Cuti pegawai ke Jabatan Pelajaran Negeri. 14. Rekod dan failkan. Halaman [ 10.2.1.18.1(1/4) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.2.1.18.1 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN CUTI REHAT Terima Borang Permohonan Cuti Rehat. Semak Borang Cuti. Minta lengkapkan borang Minta Kelulusan Pengetua. Lengkap? Terima kelulusan cuti dan kemaskini rekod cuti. Maklumkan kepada pegawai. Sediakan senarai kakitangan yang masih mempunyai baki cuti rehat di akhir tahun. Minta pegawai buat pilihan. Sediakan Kenyataan Cuti. Halaman [ 10.2.1.18.1(2/4) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com Dapatkan tandatangan Pengetua pada borang membawa ke hadapanMinta lengkapkan borang Cuti Rehat. Kemukakan ke Jabatan Pelajaran Negeri. Lulus Rekodkan dan failkan keputusan yang diterima. Halaman [ 10.2.1.18.1(3/4) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.2.1.18.1 (3) BORANG YANG ATAU DOKUMEN DIGUNAKAN 1. Borang Cuti Rehat 2. Borang Membawa Cuti Ke Hadapan 3. Borang Cuti mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bil 4. Kenyataan Cuti Halaman [ 10.2.1.18.1(4/4) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.2.1.18.2 (1) PENGURUSAN CUTI REHAT KHAS JAWATAN PROSES KERJA Pembantu Tadbir 1. Menerima dua salinan borang permohonan Cuti Rehat Khas daripada guru. 2. Menyemak borang permohonan dan memastikan tempoh / bilangan hari cuti yang dipohon layak dan sesuai dengan baki Cuti Rehat Khas yang dipunyai oleh guru berkenaan. Pengetua 3. Menyemak permohonan cuti guru dan membuat perakuan dengan menurunkan tandatangan. Pembantu Tadbir 4. Menerima kelulusan cuti, kemaskini rekod cuti Rehat khas guru dengan mencatatkan tempoh cuti yang diambil dan menolak baki cuti yang ada. 5. Menyediakan kenyataan cuti pegawai untuk dikemukakan ke Jabatan Pelajaran Negeri setap akhir tahun mengikut arahan Jabatan Pelajaran Negeri masing- masing. 6. Failkan satu salinan borang kelulusan dan serahkan satu salinan lagi kepada guru untuk makluman. 7. Mencatatkan di Papan Kenyataan Cuti. 8. Menyediakan senarai yang masih mempunyai baki Cuti Rehat Khas di akhir tahun. 9. Meminta guru menandatangani baki cuti Rehat khas yang ingin dikumpulkan ke Award Gantian Cuti Rehat. 10. Menyediakan 3 salinan kenyataan Cuti Rehat Khas Guru. Pengetua 11. Menandatangani kenyataan Cuti Rehat Khas Guru yang hendak dikumpulkan ke Award Gantian Cuti Rehat. Pembantu Tadbir 12. Mengemukakan 2 salinan kenyataan Cuti Rehat Khas Guru untuk Award Gantian Cuti Rehat ke Jabatan Pelajaran Negeri. 13. Merekod dan memfailkan surat kelulusan. Halaman [ 10.2.1.18.2(1/4) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.2.1.18.2 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN CUTI REHAT KHAS (CRK) Terima Borang Permohonan Cuti Rehat Khas. (CRK) Semak borang permohonan. Minta lengkapkan borang Lengkap? Minta kelulusan pengetua Minta bincang dengan pengetua Lulus? Terima kelulusan cuti dan kemaskini rekod cuti. Maklum kepada guru. Sediakan kenyataan CRK guru pada akhir tahun. Failkan satu salinan borang kelulusan dan serah kepada guru salinan yang lain. Halaman [ 10.2.1.18.2 (2/4) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com Catatkan di papan kenyataan cuti. Sediakan senarai guru yang masih mempunyai baki CRK. Dapatkan tandatangan guru bagi baki CRK untuk Award Gantian Cuti Rehat. Sediakan 3 salinan kenyataan CRK guru. Dapatkan tandatangan pengetua bagi CRK untuk Award Gantian Cuti Rehat. Kemukakan ke JPN. Lulus? Ya Rekod dan failkan kelulusan yang diterima.Halaman [ 10.2.1.18.2(3/4) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.2.1.18.2 (3) BORANG YANG ATAU DOKUMEN DIGUNAKAN 1. Borang Cuti Rehat Khas 2. Borang Membawa Cuti untuk Award Gantian Cuti Rehat 3. Kenyataan Cuti Halaman [ 10.2.1.18.2 (4/4) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.2.1.18.3 (1) PENGURUSAN CUTI TANPA GAJI JAWATAN PROSES KERJAPembantu Tadbir 1. Menerima 5 borang permohonan Cuti Tanpa Gaji. 2. Menyemak permohonan cuti dan pastikan jumlah cuti yang dipohon tidak melebihi kelayakan dan memenuhi syarat yang telah ditetapkan. 3. Menyerahkan borang kepada Pengetua berserta surat lampiran.Pengetua 4. Menyemak tujuan permohonan cuti berkenaan dan berikan perakuan sama ada disokong atau tidak. 5. Tandatangan dan kembalikan semula kepada Pembantu Tadbir.Pembantu Tadbir 6. Menghantar surat lampiran berserta 4 borang permohonan ke Jabatan Pelajaran Negeri. 7. Failkan 1 salinan borang permohonan.Pengetua 8. Menerima kelulusan cuti, serahkan kepada Pembantu Tadbir untuk tindakan.Pembantu Tadbir 9. Menyediakan Laporan Perubahan (Kew.8) sebanyak 9 salinan. Hantar 8 salinan Laporan Perubahan berserta sesalinan surat kelulusan cuti pegawai ke Jabatan Pelajaran Negeri. 10. Memaklumkan keputusan cuti kepada pegawai. 11. Merekod ke dalam Kenyataan Cuti.Pengetua 12. Menerima kelulusan Laporan Perubahan.Pembantu Tadbir 13. Tindakan Payroll. Halaman [ 10.2.1.18.3(1/4) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.2.1.18.3 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN CUTI TANPA GAJI Terima Borang Permohonan Cuti Tanpa Gaji. Semak dan proses borang permohonan.Lengkapkanborang Lengkap? Hantar borang permohonan ke Jabatan Pelajaran Negeri.Lengkapkanborang Lulus? Terima kelulusan cuti dan sediakan Kew. 8. Maklum kelulusan kepada pegawai dan rekodkan. Halaman [ 10.2.1.18.3(2/4) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com Hantar Kew. 8 ke Jabatan Pelajaran Negeri. Kemukakan ke Jabatan PelajaranLengkapkan Negeri.borang Lulus? Terima kelulusan Kew. 8. Tindakan Payroll. Halaman [ 10.2.1.18.3(1/4) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.2.1.18.3 (3) BORANG YANG ATAU DOKUMEN DIGUNAKAN 1. Borang Cuti Tanpa Gaji 2. Borang Kenyataan Cuti 3. Borang Laporan Perubahan Kew. 8 4. Kew. 320 (SG 20) Halaman [ 10.2.1.18.3(4/4) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.2.1.18.4 (1) PENGURUSAN CUTI SEPARUH GAJI JAWATAN PROSES KERJA Pembantu Tadbir 1. Menerima 5 borang permohonan Cuti Separuh Gaji. 2. Menyemak permohonan cuti dan pastikan jumlah cuti yang dipohon tidak melebihi kelayakan dan memenuhi syarat yang telah ditetapkan. 3. Menyerahkan borang kepada Pengetua beserta surat lampiran. Pengetua 4. Menyemak tujuan permohonan cuti berkenaan dan berikan perakuan sama ada disokong atau tidak. 5. Tandatangan dan kembalikan semula kepada Pembantu Tadbir. Pembantu Tadbir 6. Menghantar surat lampiran berserta 4 borang permohonan dan Surat Akuan Doktor ke Jabatan Pelajaran Negeri. 7. Failkan 1 salinan borang permohonan. Pengetua 8. Menerima kelulusan cuti dan serahkan kepada Pembantu Tadbir untuk tindakan. Pembantu Tadbir 9. Menyediakan Laporan Perubahan (Kew. 8) sebanyak 9 salinan. Hantar 8 salinan Laporan Perubahan berserta sesalinan surat kelulusan cuti pegawai ke Jabatan Pelajaran Negeri. 10. Maklumkan keputusan cuti kepada pegawai. 11. Merekod ke dalam Kenyataan Cuti. Pengetua 12. Menerima kelulusan Laporan Perubahan. Pembantu Tadbir 13. Tindakan Payroll. Halaman [ 10.2.1.18.4(1/4) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.2.1.18.4 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN CUTI SEPARUH GAJI Terima borang permohonan Cuti Separuh Gaji berserta Surat Pengesahan Doktor. Semak dan proses borang permohonan. Lengkapkan borang Lengkap? Hantar borang permohonan ke Lengkapkan Jabatan Pelajaran Negeri berserta borang surat pengesahan doktor. Lulus? Terima kelulusan cuti dan sediakan Kew. 8. Maklum kelulusan kepada pegawai dan rekodkan. Halaman [ 10.2.1.18.4(2/4) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com Hantar Kew. 8 ke Jabatan Pelajaran Negeri. Kemukakan ke Jabatan PelajaranLengkapkan Negeri.Kew 8 Lulus? Terima kelulusan Kew 8. Tindakan Payroll. Halaman [ 10.2.1.18.4(3/4) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.2.1.18.4 (3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Borang Cuti Separuh Gaji 2. Borang Kenyataan Cuti 3. Borang Laporan Perubahan Kew. 8 4. Kew. 320 (SG 20) Halaman [ 10.2.1.18.4(4/4) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.2.1.18.5 (1) PENGURUSAN CUTI SAKIT JAWATAN PROSES KERJAPengetua 1. Menerima sijil Cuti Sakit dan sahkan.Pembantu Tadbir 2. Menyemak sijil Cuti Sakit dan pastikan : Rujuk Surat Pekeliling Bil.2 Tahun 2006. a. Maksima Cuti Sakit Swasta tidak boleh melebihi 15 hari dalam setahun. b. Jumlah keseluruhan Cuti Sakit yang diterima oleh pegawai tidak melebihi 90 hari. Jika melebihi 90 hari kelulusan dari Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran perlulah diperolehi. 3. Menyediakan Kenyataan Cuti Pegawai dan kemukakan ke Jabatan Pelajaran Negeri berserta Sijil Sakit Asal Pegawai. 4. Menyimpan sesalinan Sijil Sakit dan Kenyataan Cuti ke dalam fail.Pengetua 5. Menerima surat kelulusan Cuti Sakit dari Jabatan Pelajaran Negeri / Kementerian.Pembantu Tadbir 6. Merekod dan fail kelulusan tersebut. Permohonan dan Surat Akuan Doktor. Halaman [ 10.2.1.18.5(1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.2.1.18.5 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN CUTI SAKIT Terima Sijil Cuti Sakit yang telah disahkan. Semak Sijil Cuti Sakit.LengkapkanSijil Sakit Lengkap? Rekod dan sediakan Kenyataan Cuti. Hantar borang permohonan ke Jabatan Pelajaran Negeri. Lengkapkan Lulus? Terima kelulusan Cuti Sakit dari Jabatan Pelajaran Negeri / Kementerian. Rekodkan kelulusan. Halaman [ 10.2.1.18.5(2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.2.1.18.5 (3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Borang Kenyataan Cuti Sakit 2. Perintah Am (Bab Cuti) Halaman [ 10.2.1.18.5(3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.2.1.18.6(1) PENGURUSAN CUTI SAKIT TAMBAHAN JAWATAN PROSES KERJA Pengetua 1. Menerima Sijil Cuti Sakit Tambahan pegawai Pembantu Tadbir 2. Menyemak dan pastikan pegawai telah diberi: a. Jumlah Cuti Sakit Bergaji Penuh selama 180 hari b. Menyediakan Kenyataan Cuti Pegawai c. Mengemukakan permohonan Cuti Sakit Tambahan ke Jabatan Pelajaran Negeri untuk kelulusan Kementerian beserta Sijil Sakit Asal Pegawai. Minta juga Jabatan Pelajaran Negeri mengambil tindakan menubuhkan Lembaga Perubatan bagi memeriksa pegawai. Bagi pegawai yang telah diperiksa oleh Lembaga Perubatan serta juga laporan Lembaga tersebut Pengetua 3. Menerima Kelulusan Pembantu Tadbir 4. Memfail dan merekodkan kelulusan yang diterima 5. Menyediakan Kew 8 :- a. 6 salinan ke Jabatan Pelajaran Negeri b. 1 salinan fail Pengetua 6. Menerima kelulusan dari Jabatan Pelajaran Negeri Pembantu Tadbir 7. Menyediakan Payroll Halaman [ 10.2.1.18.6 (1/3 ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.2.1.18.6(2) CARTA ALIR PENGURUSAN CUTI SAKIT TAMBAHAN Terima Sijil Cuti Sakit yang telah disahkan Semak Sijil Cuti Sakit Lengkapkan Sijil Sakit Tidak Lengkap? Ya Rekod dan sediakan Kenyataan Cuti Mohon tubuhkan Lembaga Perubatan Hantar permohonan ke Jabatan Pelajaran negeri Lengkapkan Tidak Lulus? Ya Terima kelulusan Cuti Sakit dari Kementerian Rekodkan kelulusan dan sediakan Kew.8 Hantar Kew.8 beserta salinan surat Kelulusan Lengkapkan ke Jabatan Pelajaran Negeri Kew. 8 Tidak Lulus? Ya Terima Kelulusan Kew.8 Sediakan Payroll Halaman [ 10.2.1.08.6 (2/3 ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.2.1.18.6(3) BORANG ATAU DOKUMEN DIGUNAKAN 1. Borang Kenyataan Cuti 2. Borang Permohonan Cuti Sakit Tambahan 3. Borang Laporan Perubahan Kew. 8 4. Borang 302 (SG 20) Halaman [ 10.2.1.08.6 (3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.2.1.18.7(1) PENGURUSAN CUTI BERSALIN JAWATAN PROSES KERJAPengetua 1. Menerima Sijil Cuti Bersalin dan tandatangan pengesahanPembantu Tadbir 2. Menyemak Sijil Cuti Bersalin jika klinik swasta ianya tidak perlu ditandatangani timbal oleh Doktor Kerajaan. tempoh yang diberi tidak melebihi 60 hari mulai tarikh pegawai bersalin Bagi anak keenam dan ke atas dalam perkhidmatan perlu sediakan Laporan Perubahan (Kew . 8) 3. Merekodkan tempoh cuti ke dalam Kenyataan Cuti 4. Menghantar Sijil Cuti bersama 6 salinan Kew.8 dan Kenyataan Cuti ke Jabatan Pelajaran Negeri.Pengetua 5. Menerima kelulusan Kew. 8 Cuti BersalinPembantu Tadbir 6. Tindakan payroll / bayaran berasingan Halaman [ 10.2.1.18.7 (1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com 10.2.1.18.7(2) CARTA ALIR PENGURUSAN CUTI BERSALIN Terima Sijil Bersalin Minta pihak Semak Sijil Bersalin hospital lengkapkan/ betulkan Tidak Sijil Bersalin Lengkap ? Ya Hantar ke Jabatan Pelajaran Negeri Terima Kelulusan Cuti Bersalin Sediakan Laporan Perubahan (Kew. 8) • bagi anak ke-6 dan ke atas dalam perkhidmatan • 7 salinan Hantar Kew. 8 ke JabatanDilengkapkan Pelajaran Negeri Kew. 8 • 6 salinan • Failkan 1 salinan Tidak Lulus ? Ya Terima Kelulusan Kew. 8 Tindakan Payroll / bayaran berasingan Halaman [ 10.2.1.18.7 (2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.2.1.18.7(3) BORANG ATAU DOKUMEN DIGUNAKAN 1. Laporan Perubahan (Kew. 8) 2. Kew. 320 ( SG 20 ) 3. Borang Kenyataan Cuti Halaman [ 10.2.1.18.7 (3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.2.1.18.8 (1) PENGURUSAN CUTI SAKIT TIBI, KUSTA / BARAH SERTA SAKIT SETARAF JAWATAN PROSES KERJAPengetua 1. Menerima Sijil Sakit pegawai dan pastikan jenis penyakit yang dihadapinya. Jika pegawai mengidap penyakit Tibi atau Kusta atau Barah dapatkan juga surat perakuan dari Pegawai Perubatan mengenai penyakit tersebut.Pembantu Tadbir 2. Merekodkan Sijil Cuti Sakit tersebut ke dalam Kenyataan Cuti pegawai Menyediakan surat ke Jabatan Pelajaran Negeri untuk mendapatkan kelulusan Cuti sakit Bergaji Penuh mengikut jenis penyakit yang dihidapi oleh pegawai. Surat tersebut hendaklah disertakan dengan surat Pegawai Perubatan, Kenyataan Cuti dan Sijil Sakit Pegawai. 3. Menerima kelulusan Cuti Sakit dari Jabatan Pelajaran Negeri. Merekod dan memfail kelulusan cuti. Jika pegawai masih tidak sihat dan memohon untuk mendapatkan kelulusan Cuti Sakit selepas menghabiskan Cuti Sakit Bergaji Penuh tersebut. 4. Memohon kelulusan Cuti Tambahan / Cuti Rehat yang pegawai masih layak, dari Jabatan Pelajaran Negeri dengan disertakan Kenyataan Cuti dan Sijil Cuti Sakit pegawai. Merekod dan failkan kelulusan tersebut selepas di terima 5. Bagi pegawai yang masih tidak sihat selepas menghabiskan cuti di atas, pohon kelulusan Cuti Separuh Gaji dari Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran melalui Jabatan Pelajaran Negeri. Permohonan tersebut hendaklah disertakan dengan Kenyataaan Cuti pegawai, sesalinan surat perakuan doktor dan salinan Sijil Sakit. 6. Merekod kelulusan cuti tersebut dan sediakan 7 salinan Laporan Perubahan ( Kew.8 ) hantar 6 salinan Laporan Perubahan tersebut beserta salinan surat kelulusan Cuti Separuh Gaji. 1 salinan failkan Halaman [ 10.2.1.18.8 (1/5) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com JAWATAN PROSES KERJAPengetua 7. Menerima kelulusan Laporan Perubahan ( Kew. 8 )Pembantu Tadbir 8. Tindakan PayrollPengetua 9. Memohon kepada Pengarah Hospital untuk ditubuhkan Lembaga Perubatan jika pegawai masih tidak sihat.Pembantu Tadbir 10. Mengemukakan Laporan Lembaga Perubatan beserta Kenyataan Cuti pegawai kepada Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran melalui Jabatan Pelajaran Negeri untuk mendapatkan kelulusan tambahan sebarang jenis cuti bagi pegawai bergantung kepada keputusan Laporan Lembaga Perubatan.Pengetua 11. Menerima kelulusanPembantu Tadbir 12. Mengambil tindakan berdasarkan keputusan yang di terima. Halaman [ 10.2.1.18.8 (2/5) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com 10.2.1.18.8(2) CARTA ALIR PENGURUSAN CUTI SAKIT TIBI, KUSTA / BARAH SERTA SAKIT SETARAF Terima permohonan Cuti Sakit Tambahan dari pegawai yang telah diberi semula bergaji penuhMinta pihak Hospital Semak Sijil Sakit lengkapkan atau betulkan Sijil Sakit berkenaan Tidak Lengkap ? Ya Hantar ke Jabatan Pelajaran Negeri Terima kelulusan Cuti Sakit Tambahan/ Cuti Sakit Separuh Gaji Sediakan 7 salinan Laporan Perubahan Kew. 8 • Bagi pegawai yang mendapat Kelulusan Cuti Sakit Separuh Gaji Lengkapkan • 1 salinan fail Kew. 8 Tidak Lulus ? Ya Terima kelulusan Kew.8 Tindakan Payroll / bayaran berasingan Failkan dan rekodkan A Halaman [ 10.2.1.18.8 (3/5) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com A Sekiranya tambahan cuti diperlukan pohon ke Pengarah Perubatan melalui Jabatan Pelajaran Negeri untuk menubuhkan Lembaga Perubatan Ada harapan sembuh ? Tidak Ya Pohon kelulusan cuti kepada KetuaPohon ke Jabatan Setiausaha Kementerian Pelajaran untuk urusan melalui Jabatan persaraan atas Pelajaran Negeri sebab kesihatan Terima Jawapan Ambil tindakan mengikut arahan surat jawapan Maklumkan kepada pegawai Halaman [ 10.2.1.18.8 (4/5) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.2.1.18.8(3) BORANG ATAU DOKUMEN DIGUNAKAN 1. Borang Cuti 2. Borang-Borang Kenyataan Cuti 3. Laporan Perubahan Kew. 8 Halaman [ 10.2.1.18.8 (5/5) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.2.1.18.9(1) PENGURUSAN CUTI TANPA REKOD JAWATAN PROSES KERJAPengetua 1. Menerima 5 salinan borang permohonan cutiPembantu Tadbir 2. Menyemak permohonan cuti dan memastikan cuti yang dipohon memenuhi syarat seperti yang ditetapkan di dalam Perintah Am Bab “C” dan Pekeliling-PekelilingPengetua 3. Menyemak permohonan pegawai dan memberi perakuan serta tandatanganPembantu Tadbir 4. Menghantar surat lampiran beserta 4 salinan borang permohonan cuti pegawai dan salinan surat dari persatuan/ pertubuhan ke Jabatan Pelajaran Negeri. 5. Failkan 1 salinan surat tersebutPengetua 6. Menerima kelulusan dari JabatanPembantu Tadbir 7. Merekod ke dalam Kenyataan Cuti, memaklumkan kepada pegawai dan failkan. Halaman [ 10.2.1.18.9 (1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.2.1.18.9 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN CUTI TANPA REKOD Terima borang permohonan cuti Semak dan proses borang permohonan Hantar permohonan ke Jabatan Pelajaran Negeri Lengkapkanborang/dokumen tambahan Tidak Lulus ? Ya Terima kelulusan cuti • Maklumkan kepada pegawai dan failkan Halaman [ 10.2.1.18.9 (2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.2.1.18.9(3) BORANG ATAU DOKUMEN DIGUNAKAN 1. Borang Cuti 2. Borang Kenyataan Cuti Halaman [ 10.2.1.18.9 (3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.2.1.18.10(1) PENGURUSAN CUTI HAJI JAWATAN PROSES KERJAPengetua 1. Menerima borang permohonan cutiPembantu Tadbir 2. Menyemak sama ada layak atau tidak pegawai berkenaan diberi Cuti Haji. 3. Menghantar permohonan ke Jabatan Pelajaran Negeri serta surat pengesahan penerbangan dari Lembaga Urusan Tabung Haji.Pengetua 4. Menerima kelulusan cuti.Pembantu Tadbir 5. Merekodkan di dalam Kenyataan Cuti pegawai dan memaklumkan kepada pegawai berkenaan. 6. Menyediakan 7 salinan Kew. 8 beserta kelulusan cuti. 7. Menghantar 6 salinan Kew. 8 ke Jabatan Pelajaran Negeri untuk kelulusan. 1 salinan failkan.Pengetua 8. Menerima kelulusan Kew. 8Pembantu Tadbir 9. Tindakan Payroll Halaman [ 10.2.1.18.10 (1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com 10.2.1.18.10(2) CARTA ALIR PENGURUSAN CUTI HAJI Terima 5 salinan borang permohonan dan pengesahan penerbangan dari LUTH Semak dan proses borang permohonan Hantar 4 salinan borang ke Jabatan Pelajaran NegeriMinta lengkapkan beserta surat Pengesahan borang/dokumen penerbangan tambahan Tidak Lulus ? Terima kelulusan cuti Ya • Sediakan Kew.8-7 salinan • Rekod kelulusan ke dalam Kenyataan Cuti • Maklumkan kepada pegawai Minta Hantar Kew. 8 ke Jabatan dilengkapkan Pelajaran Negeri - 6 salinan Kew. 8 • 1 salinan fail Tidak Lulus ? Ya Terima kelulusan Kew. 8 Tindakan Payroll Halaman [ 10.2.1.18.10 (2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.2.1.18.10(3) BORANG ATAU DOKUMEN DIGUNAKAN 1. Borang Cuti 2. Borang Kenyataan Cuti 3. Borang Laporan Perubahan ( Kew. 8 ) 4. Kew. 320 ( SG 20 ) 5. Buku Rekod Halaman [ 10.2.1.18.10 (3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.2.1.18.11(1) PENGURUSAN CUTI MENJAGA ANAK JAWATAN PROSES KERJAPembantu Tadbir 1. Menerima 5 borang permohonan cuti. a. Menyemak dan pastikan cuti yang dipohon adalah pada hari yang ke 60 selepas pegawai bersalin, dan tempoh cuti yang dipohon tidak melebihi 90 hari b. Memastikan juga pegawai masih layak menggunakan kemudahan cuti ini. 2. Menyediakan surat lampiran dan kemukakan kepada PengetuaPengetua 3. Memberi perakuan dan tandatanganPembantu Tadbir 4. Menghantar 4 salinan borang ke Jabatan Pelajaran Negeri beserta kenyataan cutiPengetua 5. Menerima kelulusan dari Jabatan Pelajaran NegeriPembantu Tadbir 6. Menyediakan 7 salinan Kew. 8 a. Merekodkan ke dalam Kenyataan Cuti b. Memaklumkan kepada Pengetua c. Menghantar 6 salinan ke Jabatan Pelajaran Negeri beserta surat kelulusan d. 1 salinan Kew. 8 difailkanPengetua 7. Menerima kelulusan Kew. 8Pembantu Tadbir 8. Fail dan merekodkan 9. Tindakan Payroll Halaman [ 10.2.1.18.11 (1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com 10.2.1.18.11(2) CARTA ALIR PENGURUSAN CUTI MENJAGA ANAK Terima 5 borang permohonan cuti Semak dan proses permohonan Hantar permohonan ke Jabatan Pelajaran NegeriMinta lengkapkanborang tambahan Tidak Lulus ? Ya Terima kelulusan cuti pegawai yang akan bersara • maklum kepadapegawai • rekodkan di dalam Kenyataan cuti Sediakan Kew. 8 • 7 salinan Hantarkan Kew. 8 ke Jabatan Pelajaran Negeri • 6 salinan • Failkan 1 salinan Terima kelulusan Kew.8 Tindakan Payaroll Halaman [ 10.2.1.18.11 (2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.2.1.18.11(3) BORANG ATAU DOKUMEN DIGUNAKAN 1. Borang Cuti 2. Borang Kenyataan Cuti 3. Borang Laporan Perubahan ( Kew. 8 ) 4. Kew. 320 ( SG 20 ) 5. Buku Rekod 6. Perintah - Perintah Am dan Arahan Pentadbiran 7. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 14 Tahun 2007 Halaman [ 10.2.1.18.11 (3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.2.1.18.12(1) PENGURUSAN CUTI IKUT PASANGAN JAWATAN PROSES KERJAPengetua 1. Menerima 5 salinan Borang Permohonan Lampiran “B”Pembantu Tadbir 2. Menyemak dan mempastikan bilangan cuti yang diambil terhad kepada 3 tahun sahaja atau selama tempoh berkhidmat / kursus pasangan pegawai mengikut mana yang lebih pendek. 3. Menyemak untuk mempastikan pegawai telah berkhidmat tidak kurang 6 bulan 4. Menyemak dokumen sokongan berikut disertakan :- a Salinan Surat Nikah b 5 salinan surat arahan pertukaran/surat kelulusan rasmi cuti belajar pasangan pegawai yang dikeluarkan oleh majikannya. c Jika pasangan pegawai berkhidmat diluar negeri salinan surat pendaftaran syarikat hendaklah disertakan.Pengetua 5. Menyemak permohonan pegawai dan pastikan pegawai telah menghabiskan sukatan pelajarannya. Pastikan juga pemergian pegawai kelas tidak akan menjejaskan pelajaran murid. Memberi perakuan sama ada menyokong atau tidak permohonan tersebut.Pembantu Tadbir 6. Menyediakan surat sokongan dan mengemukakan borang permohonan cuti pegawai beserta dokumen- dokumen sokong ke Jabatan Pelajaran Negeri untuk dikemukakan ke Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran untuk kelulusan.Pengetua 7. Menerima salinan surat kelulusan cuti dari Kementerian PelajaranPembantu Tadbir 8. Memaklumkan keputusan tersebut kepada pegawai. 9. Menyediakan 7 salinan Kew. 8 10. Merekod dan failkan kelulusan cuti dan 1 salinan Kew.8 11. Menghantar 6 salinan Kew. 8 ke Jabatan Pelajaran Negeri 12. Tindakan payroll Halaman [ 10.2.1.18.12 (1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com 10.2.1.18.12(2) CARTA ALIR PENGURUSAN CUTI IKUT PASANGAN Semak borang permohonan cuti dari pegawai bersama dokumen sokongan Semak dokumen dan dapatkan fail Minta pemohondapatkan dokumen sokongan Tidak Lengkap ? Ya Sediakan 3 salinan Kenyataan Cuti pegawai yang bertaip dan kemaskini Dapatkan tandatangan pengetua Hantar Permohonan ke Jabatan Pelajaran Negeri untuk kelulusan Kementerian Lengkapkan • 4 salinan Borang Cuti borang • salinan Dokumen Sokongan Tidak • 4 salinan Kenyataan Cuti Lengkap ? Ya Terima kelulusan cuti mengikut PasanganMinta lengkapkan Sediakan Laporan Perubahan Kew. Kew. 8 8 hantar ke Jabatan Pelajaran Negeri 6 salinan dan 1 untuk fail Tidak Lengkap ? Ya Terima kelulusan Kew. 8 Tindakan Payroll / bayaran berasingan Halaman [ 10.2.1.18.12 (2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.2.1.18.12(3) BORANG ATAU DOKUMEN DIGUNAKAN 1. Borang Cuti Tanpa Gaji Ikut Pasangan 2. Laporan Perubahan Kew. 8 3. Kew. 320 ( SG 20 ) Halaman [ 10.2.1.18.12 (3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.2.1.18.13(1) PENGURUSAN CUTI ISTERI BERSALIN JAWATAN PROSES KERJAPengetua 1. Menerima borang permohonan Cuti Tanpa Rekod Isteri Bersalin dari pegawaiPembantu Tadbir 2. Menyemak dan Mempastikan permohonan pegawai disertakan dengan salinan surat doktor yang mengesahkan isteri bersalin Mempastikan pegawai masih mempunyai kelayakan untuk diberi kemudahan cuti ini. Tempoh cuti adalah mulai daripada tarikh isteri bersalin. ( 7 hari)Pengetua 3. Memberi perakuan dan tandatanganPembantu Tadbir 4. Memaklumkan kelulusan cuti kepada pegawai dan failkan Halaman [ 10.2.1.18.13 (1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com 10.2.1.18.13(2) CARTA ALIR PENGURUSAN CUTI ISTERI BERSALIN Terima Sijil Bersalin / Surat Pengesahan Berikan 2 salinan borang Cuti Tanpa Rekod Semak dan proses borang permohonan Hantar permohonan kepadaMinta lengkapkan Pengetua untuk kelulusanborang tambahan Tidak Lulus ? Ya Terima kelulusan cuti • serah satu salinan kepada pegawai • rekodkan dan failkan 1 salinan Halaman [ 10.2.1.18.13 (2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.2.1.18.13(3) BORANG ATAU DOKUMEN DIGUNAKAN 1. Borang Permohonan 2. Borang Kenyataan Cuti 3. Buku Rekod Cuti 4. Buku Rekod Perkhidmatan Halaman [ ] 10.2.1.18.13 (3/3) Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.2.1.19(1) PENGURUSAN PERTUKARAN KE LUAR / DALAM NEGERI JAWATAN PROSES KERJAPengetua 1. Menerima surat pekeliling pertukaran ke luar dan dalam negeri. pastikan tarikh akhir permohonanPembantu Tadbir 2. Menyediakan borang permohonan dan pastikanRendah jumlah mencukupiPembantu Am 3. Memaklumkan surat pekeliling pertukaran kepadaRendah kakitangan 4. Mengedar borang pemohonan pertukaran kepada kakitanganPembantu Tadbir 5. Menerima dan memproses borang permohonan dan Memastikan dokumen sokongan disertakan 6. Menghantar permohonan pertukaran kakitangan ke Jabatan Pelajaran NegeriPengetua 7. Menerima kelulusan pertukaran kakitangan pastikan tarikh pertukaranPembantu Am 8. Memaklumkan kelulusan pertukaran kepada pegawaiRendah yang berkenaanPembantu Tadbir 9. Menyediakan laporan Perubahan ( Kew. 8 ) dan Sijil Gaji Akhir ( SGA ) 10. Menghantar Kew. 8 dan Sijil Gaji Akhir ke Jabatan Pelajaran NegeriPengetua 11. Menerima kelulusan Kew. 8Pembantu Tadbir 12. Tindakan Payroll Memastikan bulan di mana pembayaran gaji terakhir dibuat. Halaman [ 10.2.1.19 (1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com 10.2.1.19(2) CARTA ALIR PENGURUSAN KERJA PERTUKARAN KE LUAR / DALAM NEGERI Terima surat pekeliling pertukaran Sediakan borang pertukaran - Pastikan jumlah mencukupi Memaklumkan surat pekeliling Pertukaran kepada kakitangan Mengedarkan borang pertukaran Semak dan proses borang permohonan - dan dokumen tambahan Dapatkan Hantar borang permohonan dokumen pertukaran ke Jabatan Pelajaran tambahan / Negeri pembetulan borang Tidak Lengkap ? Ya Terima kelulusan pertukaran Memaklumkan kepada pegawai Berkenaan mengenai pertukarannya Sediakan Laporan Perubahan ( Kew. 8 ) dan Sijil Gaji Akhir (SGA ) Hantar Kew. 8 dan SGA ke Jabatan Minta Pelajaran Negeri lengkapkan Kew. 8 danSijil Gaji Akhir Tidak Lulus ? Ya Terima kelulusan Kew. 8 Tindakan Payroll Halaman [ 10.2.1.19 (2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.2.1.19(3) BORANG ATAU DOKUMEN DIGUNAKAN 1. Borang Pertukaran Ke Luar Negeri 2. Borang Pertukaran Dalam Negeri 3. Laporan Perubahan ( Kew. 8 ) 4. Sijil Gaji Akhir ( SGA ) Kew. 101 5. Kew. 320 ( SG 20 ) Halaman [ 10.2.1.19 (3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.2.1.20(1) PENGURUSAN PERLEPASAN DALAM JAWATAN / PERLEPASAN JAWATAN DENGAN IZIN JAWATAN PROSES KERJAPengetua 1. Menerima surat pelepasan jawatan dari kakitangan 2. Menyemak surat tawaran jawatan baru dan pastikanPembantu Tadbir tarikh perlepasan jawatan 3. Menghantar permohonan perlepasan jawatan ke Jabatan Pelajaran Negeri untuk tindakan selanjutnya ke Kementerian Pelajaran / Suruhanjaya Perkhidmatan PelajaranPengetua 4. Menerima surat kelulusan perlepasan JawatanPembantu Tadbir 5. Menyediakan laporan perubahan ( Kew. 8 ) 7 salinan 6. Menghantar Kew. 8 perlepasan jawatan ke Jabatan Pelajaran Negeri 6 salinan failkan 1 salinanPengetua 7. Menerima kelulusan Kew. 8Pembantu Tadbir 8. Tindakan Payroll Halaman [ 10.2.1.20 (1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com 10.2.1.20(2) CARTA ALIR PENGURUSAN PERLEPASAN DALAM JAWATAN / PELEPASAN JAWATAN DENGAN IZIN Terima surat pelepasan jawatan Semak surat tawaran jawatan baru Hantar pemohonan pelepasan Jawatan Ke Jabatan Pelajaran Negeri /Lengkapkan Kementerian Pelajaranpermohonan Tidak Lengkap ? Ya Terima kelulusan pelepasan Sediakan Laporan Perubahan (Kew.8 ) - 7 salinan Hantar Kew.8 ke Jabatan Pelajaran Negeri • 6 salinan • Failkan 1 salinan Terima kelulusan Kew.8 Tindakan Payroll Halaman [ 10.2.1.20 (2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.2.1.20(3) BORANG ATAU DOKUMEN DIGUNAKAN 1. Laporan Perubahan ( Kew.8 ) 2. Kew. 320 ( SG 20 ) 3. Surat Permohonan Pegawai 4. Borang Lampiran “A” Halaman [ 10.2.1.20 (3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.2.1.21(1) PENGURUSAN PERLETAKAN JAWATAN JAWATAN PROSES KERJAPengetua 1. Menerima surat perletakan jawatan dari kakitangan 2. Menyemak tempoh notis perletakan jawatan pegawai berkenaan dan pastikan lihat surat tawaran lantikanPembantu Tadbir notis yang diberi mencukupi jika tidak mencukupi bayaran sebulan gaji mestilah disertakan 3. Memaklumkan kepada Jabatan Pelajaran NegeriPengetua 4. Menerima kelulusan perletakan jawatan dari Kementerian Pelajaran / SPP / JPAPembantu Tadbir 5. Menyediakan Laporan Perubahan ( Kew.8 ) 7 salinanPengetua 6. Menerima kelulusan Kew. 8 7. Tindakan payroll serta merta dan pastikan bulan di manaPembantu Tadbir tindakan payroll diambil. Halaman [ 10.2.1.21 (1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com 10.2.1.21(2) CARTA ALIR PENGURUSAN PERLETAKAN JAWATAN Terima surat peletakan jawatan Semak tempoh notis peletakanDapatkan penjelasan jawatan dan penuhi syarat peletakan jawatan Tidak Lengkap ? Ya Hantar surat peletakan jawatan ke Jabatan Pelajaran Negeri/ Kementerian Pelajaran / JPA Terima kelulusan peletakan jawatan Sediakan Laporan Perubahan ( Kew.8 ) - 7 salinan Hantar Kew.8 ke Jabatan Pelajaran Minta Negeri dilengkapkan • 6 salinan Kew. 8 • Failkan 1 salinan Tidak lengkap Lengkap? Ya Terima kelulusan Kew.8 Tindakan Payroll Halaman [ 10.2.1.21 (2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.2.1.21(3) BORANG ATAU DOKUMEN DIGUNAKAN 1. Laporan Perubahan ( Kew.8 ) 2. Kew. 320 ( SG 20 ) 3. Surat Permohonan Perletakan Jawatan Pegawai Halaman [ 10.2.1.21 (3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.2.2 PENGURUSAN PEMBANGUNAN10.2.2.1(1) PENGURUSAN LATIHAN DAN KURSUSJAWATAN PROSES KERJAPengetua 1. Menerima surat pekeliling mengenai kursus-kursus yang dianjurkan oleh KPM, JPN, BTPN atau PPD dari semasa ke semasa 2. Mengedarkan surat pekeliling untuk makluman / tindakan semua pegawai berkenaanPegawai/ 3. Mengisi borang pemohonan dan menyediakan salinan sijil yangGuru diperlukanberkenaan 4. Menyemak borang permohonan yang dilengkapkan 5. Menandatangan borang permohonan jika berkaitanPengetua 6. Mengesahkan salinan-salinan sijil 7. Mengesahkan permohonanPembantu 8. Menyediakan surat lampiranTadbirPengetua 9. Menandatangan surat lampiranPembantu 10. Mengurus dan merekod pengirimanTadbirPembantu 11. Menghantar/ mengepos borangAmRendah 12. Memfailkan salinan Halaman [ 10.2.2.1 (1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.2.2.1(2) CARTA ALIR PENGURUSAN LATIHAN DAN KURSUS Terima surat pekeliling mengenai kursus Edar untuk makluman/ tindakan guru/ kakitangan berkenaan Isi borang permohonan/ tandatangan borang Sedia salinan sijil yang berkaitan Sah salinan sijil Tandatangan / pengesahan borang permohonan Sedia surat lampiran Tandatangan surat lampiran Urus pengiriman Rekod pengiriman Hantar / pos / failkan Halaman [ 10.2.2.1 (2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.2.2.1(3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Perintah - Perintah Am Dan Arahan Pentadbiran Halaman [ 10.2.2.1 (3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.2.2.2(1) PENGURUSAN LATIHAN DALAMAN ( IN HOUSE )JAWATAN PROSES KERJAPengetua 1. Menubuhkan Jawatankuasa LDP 2. Menentukan : keperluan kursus takwim penceramah kos/anggaran perbelanjaan dokumentasi 3. Melantik AJK Pelaksana : Penyediaan kertas kerja Buku Atur Cara Jemputan penceramah Pengerusi Majlis Dokumentasi Siaraya Jamuan Sumber kewanganPenolong 4. Menyediakan garis panduanKanan 5. Menentukan tugas setiap jawatankuasaPengetua 6. Mengadakan mesyuaratPenolong 7. Melaksanakan programKanan 8. Menyemak untuk memastikan kursus berjalan mengikut takwim 9. Membuat penilaianS/U LDP 10. Membuat laporan dan dokumentasi 11. Memfailkan Halaman [ 10.2.2.2 (1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.2.2.2(2) CARTA ALIR PENGURUSAN LATIHAN DALAMAN (LDP) Tubuh J/K Tentukan keperluan kursus / takwim Lantik AJK Sedia garis panduan Tentukan tugas Adakan mesyuarat Laksana program Pastikan kursus berjalan Buat penilaian Buat laporan dan dokumentasi Failkan Halaman [ 10.2.2.2 (2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.2.2.2(3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Perintah -Perintah Am dan Arahan Pentadbiran Halaman [ 10.2.2.2 (3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com 10.3 PENGURUSAN KEWANGAN DAN AKAUNHalaman [ ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.3 PENGURUSAN KEWANGAN DAN AKAUN10.3.1(1) PENGURUSAN TERIMAAN DAN PUNGUTANJAWATAN PROSES KERJAPengetua 1. Menerima arahan melaksanakan tugas pengurusan terimaan dan pungutan (AP. 69) 2. Mempengerusikan mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun dengan memastikan semua perkara asas yang perlu untuk proses terimaan dan pungutan disediakan, iaitu a) Buku Resit b) Buku Tunai c) Buku Daftar Kutipan HarianPT (Kew) 3. Menerima arahan melaksanakan tugas pengurusan terimaan dan pungutan daripada pengetua 4. Menyediakan dokumen-dokumen yang diperlukanGuru 5. Menerima arahan melaksanakan tugas pengurusan terimaan dan pungutan daripada pengetua 6. Membuat pungutan wang daripada murid dan mengeluarkan resit pada masa urusan di buat serta merta 7. Merekod butiran pungutan dalam buku Jadual Kedatangan 8. Menyerahkan wang pungutan dan resit bersama borang penyerahan kutipan kepada PT (Kew) serta mertaPT (Kew) 9. Menerima dan menyemak wang pungutan daripada a. Guru b. Pengusaha Kantin c. Orang Awam 10. Mengeluarkan resit terimaan serta merta 11. Membuat semakan dan memastikan jumlah terimaan akur dengan resit 12. Menyerahkan wang terimaan kepada PengetuaPengetua 13. Menerima dan mengesahkan wang terimaan 14. Menyemak untuk wang terimaan dibankkan dan menyemak slip bank berdasarkan pekeliling yang sedang berkuatkuasaPT (Kew) 15. Merekodkan dalam Buku Tunai Halaman [ 10.3.1.(1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.3.1(2) CARTA ALIR PENGURUSAN TERIMAAN DAN PUNGATAN Terima arahan Mesyuarat JPKA Sedia dokumen Guru terima arahan Buat pungutan dan keluar resit Merekod Serah wang resit dan borang kutipan Terima dan semak pungutan Keluar resit terusan Simpan wang di bank Rekod dalam buku tunai Halaman [ 10.3.1 (2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.3.1 (3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Borang AP69 2. Borang AP66 3. Borang AP60 4. Borang AP70, AP71, AP72, AP73, AP75 5. Borang LO Halaman [ 10.3.1 (3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.3.2 (1) PENGURUSAN PEROLEHANJAWATAN PROSES KERJAPengetua 1. Menerima arahan melaksanakan tugas urusan perolehan. 2. Mengadakan perbincangan mengikut perolehan yang diperlukanGuru/ PT 3. Memohon dengan melengkapkan nota mintaPegawai 4. Menyemak keperluan mengikut baki stokAset 5. Membuat cadangan perolehanPengetua 6. Menyemak untuk memastikan peruntukan mencukupi 7. Meluluskan nota pinta 8. Memastikan mendapat kelulusan sekiranya perolehan melebihi had yang ditetapkan. (Pekeliling Perbendaharaan Bi.5/2007)PT (Kew) 9. Mengisi borang pesanan tempatan (LO)Pengetua 10. Menyemak dan menandatangan pesanan tempatan (LO)Guru/PT 11. Membuat perolehan daripada pembekal (pembelian terus atau sebut harga) 12. Menerima dan memastikan barangan yang diterima bersamaan dengan pesanan yang dibuat. 13. Merekodkan dalam Buku Stok dan InventoriPegawai 14. Menyemak dan mengesahkan perolehan direkodkanAsetPT Kew 15. Merekod ke dalam Buku daftar Bil dan membuat proses pembayaran Halaman [ 10.3.2.(1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.3.2 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN PEROLEHAN Terima arahan Kenal pasti keperluan Cadangan perolehan Semak peruntukanUbah suai Tidak Ada ? Ya Isi nota minta Lulus nota minta Isi borang pesanan tempatan (LO) Perolehan secara terus / sebut harga Terima perolehan Merekod perolehan Rekod dalam Buku Daftar Bil dan proses pembayaran Halaman [ 10.3.2 (2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.3.2(3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Arahan Perbendaharaan 2. Akta Acara Kewangan 1957 (Disemak 1972) 3. Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) 4. Peraturan Pendidikan (Akuan dan Audit) 2002 5. Surat Pekeliling Kewangan Bil 4/88 Halaman [ 10.3.2.(3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.3.3(1) PENGURUSAN PEMBAYARANJAWATAN PROSES KERJAPengetua 1. Menerima arahan melaksanakan tugas urusan pembayaranPT (Kew) 2. Menyemak semua dokumen-dokumen pembayaran mencukupi a. Nota Minta b. Pesan Tempatan c. Invois d. Penilaian prestasi pembekal 3. Menyediakan baucer pembayaranPengetua 4. Menyemak dan menandatangani baucer pembayaranPT (Kew) 5. Menyediakan cek bayaran 6. Merekodkan butiran bayaran dalam Buku TunaiPengetua 7. Menandatangani cek bayaranPT (Kew) 8. Mengecop ‘telah dibayar’ pada semua dokumen 9. Menfailkan semua dokumen pembayaran 10. Menghantar cek kepada pembekal bersama baucer bayaran 11. Menerima resit akaun terima bayaran 12. Menfailkan semua dokumen berkaitan Halaman [ 10.3.3.(1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.3.3(2) CARTA ALIR PENGURUSAN PEMBAYARAN Terima arahan Pastikan peruntukan mencukupi Semak dokumen Membuat pembayaran Sedia baucar Lulus baucar Sedia cek dan rekod dalam Buku Tunai Tandatangan cek Cop ‘telah dibayar’ pada dokumen Failkan dokumen Pos cek Terima resit akaun bayaran Failkan dokumen Halaman [ 10.3.3.(2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.3.3(3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Nota Minta 2. Borang Pesanan Tempatan 3. Invois 4. Vaucer Pembayaran 5. Buku Tunai Halaman [ 10.3.3.(3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.3.4(1) PENGURUSAN PENYEDIAAN ANGGARAN BELANJA MENGURUS ( ABM )JAWATAN PROSES KERJAPengetua 1. Menerima arahan melaksanakan tugas urusan Panjar Wang Runcit 2. Lantik AJK Kewangan sekolahPT 3. Menyediakan anggaran pendapatan tahun berkenaan berasaskan bilangan murid pada 1Oktober termasuk baki tahun lepasPengetua 4. Memaklumkan kepada GPK dan GKMP : - anggaran pendapatan dan minta menyediakan anggaran perbelanjaan mengikut bidang masing-masingGKMP 5. Menyediakan anggaran belanjawan bersama guru panitiaPengetua 6. Terima, semak dan luluskan anggaran perbelanjaan bersama dengan AJK Kewangan sekolahPT 7. Failkan sesalinan ABM Halaman [ 10.3.4.(1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.3.4(2) CARTA ALIR PENGURUSAN PENYEDIAAN ANGGARAN BELANJA MENGURUS ( ABM ) Terima arahan Lantikan AJK Kewangan sekolah Sediakan ABM Maklumkan kepada GPK/GKMP bagi menyediakan anggaran perbelanjaan GKMP dan guru panitia membuat anggaran perbelanjaan Meluluskan anggaran perbelanjaan Failkan Halaman [ 10.3.4.(2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.3.4(3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DI GUNAKAN 1. Borang ABM 2. Pekeliling Perbendaharaan 3. Buku Tata Cara Pengurusan Kewangan dan Perakuan Sekolah 4. Akta Prosedur Kewangan 1957 Halaman [ 10.3.4.(3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.3.5(1) PENGURUSAN PANJAR WANG RUNCIT ( PWR )JAWATAN PROSES KERJAPengetua 1. Menerima arahan melaksanakan tugas urusan Panjar Wang RuncitPT 2. Sediakan kertas kerja bagi menentukan keperluan dan pastikan yang diminta bersesuaian dengan keperluan perkhidmatan / pembayaran. 3. Hantar kertas kerja kepada Pengetua untuk semakan dan sahkan 4. Mengeluarkan sejumlah wang yang diluluskan 5. Rekod jumlah wang yang diterima dalam buku tunai PWR 6. Sediakan baucer kecil bagi setiap perbelanjaanPengetua 7. Mengesahkan setiap perbelanjaanPT 8. Buat rekupmen bila didapati PWR berkurangan pada bila-bila masa 9. Sediakan imbangan PWR Halaman [ 10.3.5.(1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.3.5(2) CARTA ALIR PENGURUSAN PANJAR WANG RUNCIT ( PWR ) Terima arahan Sedikan kertas kerja keperluan PWR Semakan dan pengesahan Keluarkan sejumlah wang PWR yang diluluskan Rekodkan dalam buku tunai PWR Sediakan baucer kecil bagi setiap perbelanjaan Buat Rekupmen bila PWR berkurangan Sediakan imbangan Halaman [ 10.3.5.(2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.3.5(3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Buku Arahan Perbendaharaan (A.P) 2. Tatacara Pengurusan Kewangan dan Perakuanan Sekolah 3. Akta Acara Kewangan 1957 (Disemak 1972) 4. Modul Latihan 5. Baucer Pembayaran Halaman [ 10.3.5.(3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.3.6(1) PENGURUSAN PEMBAYARAN UTILITIJAWATAN PROSES KERJAPengetua 1. Menerima arahan melaksanakan tugas urusan utilitiPT 2. Menerima bil-bil utiliti 3. Mengecop tarikh terima bil-bil utiliti 4. Menyediakan baucer bayaran dan cek berpalangPengetua 5. Mengesahkan baucer bayaran dan menandatangani cek pembayaranPT 6. Membuat pembayaran di agensi berkenaan 7. Merekod pembayaran dalam Daftar bil 8. Merekod pembayaran bayaran dalam Buku Tunai Halaman [ 10.3.6.(1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.3.6(2) CARTA ALIR PENGURUSAN PEMBAYARAN UTILITI Menerima arahan Menerima bil-bil utiliti Mengecop tarikh terimaan bil-bil utiliti Menyediakan baucer bayaran dan cek berpalang Mengesahkan baucer bayaran dan menandatangani cek pembayaran Membuat pembayaran di agensi berkenaan Merekod pembayaran dalam Daftar Bil Merekod pembayaran bayaran dalam Buku Tunai Kerajaan Halaman [ 10.3.6.(2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.3.6(3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) 2. Tatacara Pengurusan Kewangan dan Perakuanan Sekolah 3. Akta Kewangan 1957 (Disemak 1972) Halaman [ 10.3.6.(3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.3.7(1) PENGURUSAN PENYEDIAAN GAJI BERKOMPUTER JAWATAN PROSES KERJA Pengetua 1. Menerima arahan melaksanakan tugas urusan PCG Pembantu 2. Membuat pembayaran gaji akhir melalui payroll / Tadbir baucer berasingan 3. Menerima sijil gaji akhir dan laporan perubahan yang telah diluluskan 4. Sediakan dokumen untuk pembayaran gaji dan hantar kepada Jabatan Akauntan Negara Pengetua 5. Membuat pengesahan dan menandatangani semua dokumen Pembantu 6. Membuat pengasingan kepada 3 iaitu : Tadbir i- set 1 & set 2 hantar kepada Jabatan Akauntan Negara ii- set 3 difailkan 7. Menerima dan memfailkan slip gaji dan lain-lain dokumen daripada Jabatan Akauntan Negara Halaman [ 10.3.7 (1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.3.7(2) CARTA ALIR PENGURUSAN PENYEDIAAN GAJI BERKOMPUTER Menerima arahan Membuat pembayaran gaji melalui payroll / baucer berasingan Menerima gaji akhir dan laporan perubahan yang telah diluluskan Menyediakan dokumen untuk pembayaran gaji dan hantar ke Jabatan Akauntan Negara Mengesah dan menandatangani dokumen Membuat pengasingan dan hantar ke Jabatan Akauntan Negara serta dail Menerima dan memfailkan slip gaji Halaman [ 10.3.7(2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.3.7(3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Perintah - Perintah Am dan Arahan Pentadbiran Halaman [ 10.3.7(3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.3.8(1) PENGURUSAN BUKU TUNAI JAWATAN PROSES KERJA Pengetua 1. Menerima arahan melaksanakan tugas urusan menyelenggara BukuTunai Pembantu 2. Menyediakan buku tunai akaun sekolah (Akaun Kerajaan, Akaun Tadbir SUWA dan Akaun Asrama) 3. Merekod baki awal di bahagian terimaan bagi semua butiran di bahagian ruangan yang berkaitan 4. Mencatat butiran aktiviti penerimaan mengikut susunan segala penerimaan wang tunai / cek yang dibankkan sebaik sahaja urusan penerimaan berlaku dan keluarkan resit rasmi 5. Mencatat butiran terimaan bayaran mengikut susunan pada tarikh dan setiap urus niaga hingga akhir tahun 6. Menutup akaun di setiap akhir bulan 7. Menerima penyata bank dan membuat penyesuaian bank dan tandatangan Buku Tunai Pengetua 8. Menyemak dan tandatangan di Buku Tunai Halaman [ 10.3.8 (1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.3.8(2) CARTA ALIR KERJA PENGURUSAN BUKU TUNAI Menerima arahan Menyediakan Buku Tunai Akaun Sekolah Merekod baki awal di bahagian terimaan Mencatat butiran aktiviti penerimaan mengikut susunan Mencatat butiran terimaan bayaran mengikut susunan tarikh Menutup akaun di setiap bulan Menerima penyata bank dan membuat penyesuaian bank dan tandatangan Buku Tunai Menyemak penyata bank dan membuat penyesuaian Halaman [ 10.3.8 (2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.3.8(3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Perintah - Perintah Am dan Arahan Pentadbiran 2. Buku Tunai Halaman [ 10.3.8 (3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.3.9(1) PENGURUSAN PEMBERIAN BANTUAN PERKAPITA (PCG) JAWATAN PROSES KERJA Pembantu 1. Mengemukakan tuntutan bantuan mata pelajaran melalui Tadbir borang yang ditetapkan kepada Pusat Tanggungjawab (Kewangan) selewat-lewatnya 30hb November berdasarkan enrolmen murid pada 1hb Oktober tahun sebelumnya Pengetua 2. Menyemak dan mengesahkan permohonan PCG Pembantu 3. Menghantar permohonan PCG sekolah yang telah disatukan Tadbir kepada pusat pembayaran (Kementerian Pelajaran Malaysia) (Kewangan) bagi urusan pembayaran 4. Pembayaran dilakukan dengan mengkreditkan terus ke Akaun Wang Kerajaan bagi setiap sekolah 5. Semak Akaun Wang Kerajaan melalui surat siaran atau melalui penyata bank 6. Mencatatkan jumlah wang yang diterima ke dalam Buku Tunai Kumpulan Wang Kerajaan mengikut kumpulan PCG yang telah ditetapkan Pengetua 7. Membuat pengesahan penerimaan dengan menandatangani resit Halaman [ 10.3.9 (1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.3.9(2) CARTA ALIR PENGURUSAN PEMBERIAN BANTUAN PERKAPITA (PCG) Semak dari Buku Kedatangan Pelajar enrolmen pada 1hb Oktober Sediakan Borang Tuntutan dengan menggunakan Borang SM dan Borang AS (A) dan Borang SKPM Semak dan sahkan jumlah tuntutan Semak dan betulkan Tidak Lulus ? Ya Hantarkan ke Unit Kewangan / JPN Unit Semakan Semak Aliran Kerja Asrama melalui Penyata Bank atau Surat Siaran JPN Halaman [ 10.3.9 (2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.3.9(3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Buku Daftar Kedatangan Murid pada 1 Oktober 2. Borang SM 3. Penyata Bank 4. Pekeliling Kewangan Bil.5 Tahun 2002 (Pemberian Perkapita Sekolah) Halaman [ 10.3.9 (3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.3.10(1) PENGURUSAN PENYEDIAAN PENYATA AKAUN TAHUNAN SEKOLAH JAWATAN PROSES KERJA Pengetua 1. Memastikan semua dokumen berikut telah lengkap dan ditutup. a) Buku Tunai Kerajaan / SUWA / Asrama b) Daftar Kutipan Harian c) Daftar Bil d) Buku Tunai Panjar Wang Runcit e) Slip Bank dan Penyata Bank f) Fail Baucer Pembantu 2. Memastikan telah disemak Penyata Audit tahun lepas untuk Tadbir mendapatkan baki awal tahun semasa (Kewangan) 3. Memastikan telah dikemaskini rekod PATSKOM berkomputer pada setiap bulan sehingga 31hb Disember. 4. Memastikan telah mendapatkan penyata - penyata berikut :- a) Penyata penerimaan dan pembayaran b) Penyata imbangan c) Penyata pendapatan dan perbelanjaan d) Nota-nota wang terkumpul e) Penyata penyesuaian bank f) Perakuan Pengetua 5. Memastikan telah disediakan Penyata sebanyak 4 salinan :- a) 1 salinan asal-Audit Sekolah b) 1 salinan kedua- JPN (Unit Kewangan) c) 1 salinan ketiga- PPD (Unit Kewangan) d) 1 salinan keempat- salinan sekolah 6. Memastikan telah diterima Laporan Audit daripada Pejabat Audit Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia 7. Memastikan tindakan segera telah diambil sekiranya ada kuiri audit 8. Memastikan telah difailkan Laporan Audit di dalam fail berkenaan Halaman [ 10.3.10 (1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.3.10(2) CARTA ALIR PENGURUSAN PENYEDIAAN PENYATA AKAUN TAHUNAN SEKOLAH Memastikan semua rekod dikemaskini : -Buku Tunai - Baucer / Bil -Buku Resit / - Stok Penyata kutipan - Bank Slip Mintalengkapkan Memastikan Penyata Penyesuaian dokumen Bank Bulan Disember telah dibuat yang tidak lengkap Tidak Buat ? Memastikan telah mendapatkan Ya Penyata Audit tahun lepas bagi pelarasan Memastikan telah dimasukkan data-data PATSKOM akaun berakhir pada 31hb Disember -Penyata Penerimaan / Pembayaran -Penyata Pendapatan /Perbelanjaan -Nota-nota kepada penyata Kumpulan Wang Terkumpul -Penyata Imbangan -Surat Perakuan Pengetua Minta Memastikan telah mendapatkanlengkapkan pengesahan perakuan Pengetua dokumen yang tidak Tidak lengkap Diperakukan? Ya Memastikan telah dihantar kepada Jabatan Audit Sekolah - 1 salinan Jabatan Pelajaran Negeri - 1 salinan ke Pejabat Pelajaran Daerah - 1 salinan fail Memastikan pemeriksaan oleh pihak Jabatan Audit Memastikan telah diterima Penyata Audit yang sebenar untuk tahun berkenaan Masukkan ke dalam fail Halaman [ 10.3.10 (2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.3.10(3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Penyata Audit tahun sebelumnya 2. Penyata penyesuaian bank 3. Rekod dan dokumen dikemaskini 4. Lembaran Imbangan dan kertas kerja disediakan dengan lengkap Halaman [ 10.3.10 (3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com 10.3.11(1) PENGURUSAN PINJAMAN KOMPUTERJAWATAN PROSES KERJAPembantu 1. Menyemak untuk memastikan pemohon telah disahkan dalamTadbir jawatan dan layak memohon(Kewangan) 2. Mengarahkan pengedaran borang kepada pemohon 3. Menyemak borang permohonan berserta dengan dokumen berikut :- a) 1 salinan slip gaji pemohon. b) 1 salinan asal sebut harga komputer. c) 1 salinan Kad Pengenalan pemohon. 4. Menyemak untuk memastikan telah diterakan cop Pengetua dan disediakan surat lampiran untuk dihantar ke JPN (Unit Pentadbiran Am)Pengetua 5. Menurunkan tandatangan pengesahan Pengetua 6. Menyemak untuk memastikan telah dihantar borang permohonan berserta dengan dokumen-dokumen sokongan di atas ke JPN (Unit Pentadbiran Am)Bahagian 7. Menyemak dan memastikan setelah permohonan diluluskan danKewangan JPN cek diperolehi oleh pemohon, JPN akan mengeluarkan surat arahan potongan gaji 8. Menyediakan borang SG20 untuk pemotongan gaji pinjamanPembantu pembelian komputer.Tadbir(Kewangan) 9. Menyediakan lejar individu pinjaman komputer bagi pengawai berkenaan sehingga selesai pinjaman dibayar 3 bulan sebelum tamat bayaran balik pinjaman, hantar laporan lejar ke JPN untuk mendapatkan surat arahan memberhentikan potongan gaji bagi pinjaman komputer. Halaman [ 10.3.11 (1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.3.11(2) CARTA ALIR PENGURUSAN PINJAMAN KOMPUTER Menyemak untuk memastikan pemohon telah disahkan dalam jawatan. Mengarahkan borang diberikan kepada pemohon. Minta Memastikan telah disemak borang yang peminjam telah diisi bersama dokumen sokonganmenyemak Tidak yang dikehendaki semula Betul? Ya Memastikan telah disediakan surat lampiran dan pengesahan bahawa pegawai telah disahkan dalam jawatan. Pengetua menurunkan tandatangan Memastikan telah dihantar borang- borang pemohon beserta dokumen- dokumen sokongan kepada JPN (Unit Pentadbiran Am) Memastikan telah dimasukkan 1 salinan ke dalam fail sekolah Memastikan setelah permohonan diluluskan dan cek diterima sediakan borang SG20 untuk pemotongan gaji pinjaman komputer Memastikan telah disediakan Lejar Individu bagi Pinjaman Komputer Kemaskini data pinjaman dan potongan gaji sehingga selesai pinjaman. 3 bulan sebelum tamat bayaran balik, hantar laporan Lejar ke JPN untuk mendapatkan surat arahan memberhentikan potongan gaji. Halaman [ 10.3.11 (2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.3.11(3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Slip gaji terakhir 2. Borang pinjaman komputer 3. Borang perjanjian jual beli 4. Surat akuan majikan 5. Invois 6. Salinan kad pengenalan Halaman [ 10.3.11 (3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com 10.3.12(1) PENGURUSAN PINJAMAN KENDERAAN JAWATAN PROSES KERJAPengetua 1. Menyemak untuk memastikan pemohon telah disahkan dalam jawatan dan layak memohonPengetua dan 2. Menyemak semua borang dan dokumen sokongan telahPembantu ditandatanganiTadbir(Kewangan)Pembantu 3. Menghantar borang yang telah lengkap ke JPN (UnitTadbir Kewangan) berserta dengan dokumen berikut :-(Kewangan) a. 1 salinan sebut harga kenderaan b. 1 salinan slip gaji 4. Memotong gaji peminjam 5. Merekod ke dalam lejar pinjaman : a. Sebut harga Kenderaan. b. Salinan fotostat Insuran ‘Cover-Note’. c. Salinan fotostat resit. d. Salinan geran kenderaan yang telah dicop “HAK MILIK KERAJAAN DITUNTUT” 6. Menyediakan Lejar Individu Pinjaman Kenderaan peminjam. 7. Mengemaskini data pemohon dan potongan gaji sehingga selesai. 8. Menghantar laporan lejer setiap hujung tahun ke JPN (Unit Pentadbiran Am). 9. Mendapatkan salinan fotostat geran kenderaan dan insuran cover-note’ setiap kali cukai jalan kenderaan diperbaharui sehingga selesai bayaran balik pinjaman Halaman [ 10.3.12 (1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com 10.3.12(2) CARTA ALIR PENGURUSAN PINJAMAN KENDERAAN Berikan borang kepada pemohon. Diisi dan disemak yang bersama dengan Minta dokumen sokongan yang dikehendaki PeminjamMenyemak semula Tidak Betul ? Ya Memastikan telah disediakan surat lampiran dan pengesahan bahawa pegawai telah disahkan jawatan. Pengetua menandatangani Memastikan telah dihantar borang-borang permohon berserta dokumen sokongan kepada JPN (Unit Pentadbiran Am) Memastikan telah dimasukkan ke dalam fail 1 salinan Memastikan telah menerima arahan potongan gaji sediakan borang SG20 Mendapatkan dokumen berikut :- Salinan geran, insuran cover-note, resit bayaran, invois dari pembekal Memastikan telah disediakan lejar individu dan kemaskini lejar sehingga potongan gaji. Memastikan dihantar laporan lejar individu pada setiap hujung tahun dan dapatkan salinan geran dan insuran cover-note bagi pengesahan cukai jalan telah diperbaharui. Memastikan telah dihantar laporan lejar 3 bulan sebelum tamat bayaran balik pinjaman ke JPN (Unit Pentadbiran Am) untuk mendapatkan surat arahan memberhentikan potongan pinjaman kenderaan Halaman [ 10.3.12 (2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.3.12(3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Slip gaji terakhir 2. Borang pinjaman 3. Borang perjanjian jual beli 4. Surat akuan majikan 5. Insuran - Cover note 6. Invois 7. Geran 8. Salinan kad pengenalan Halaman [ 10.3.12 (3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.3.13(1) PENGURUSAN PINJAMAN PERUMAHAN JAWATAN PROSES KERJA Pembantu 1. Menyemak untuk memastikan borang telah diberikan betul Tadbir mengikut jenis pinjaman yang hendak dipohon oleh peminjam. (Kewangan) Pengetua dan 2. Menyemak untuk memastikan telah disemak semua borang dan Pembantu dokumen sokongan dan terakan cop Pengetua Tadbir (Kewangan) Pengetua 3. Menyemak untuk memastikan telah disediakan surat iringan dan pengesahan bahawa pegawai telah layak memohon pinjaman perumahan. Pengetua menurunkan tandatangan. Pembantu 4. Menyemak untuk memastikan telah dihantar borang-borang dan Tadbir dokumen sokongan bersama surat iringan ke Bahagian Pinjaman (Kewangan) Perumahan Perbendaharaan Malaysia untuk tindakan selanjutnya. Halaman [ 10.3.13 (1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.3.13(2) CARTA ALIR PENGURUSAN PINJAMAN PERUMAHAN Menyemak untuk memastikan telah memberi borang kepada pemohon mengikut jenis rumah yang dipohon Menyemak untuk memastikan telah disemak borang yang telah diisi bersama Peminjam dengan dokumen sokongan yangmenyemak dikehendaki semula Tidak Lengkap ? Menyemak untuk memastikan telah Ya disediakan surat lampiran dan pengesahan bahawa pegawai telah disahkan dalam jawatan dan beliau belum membuat pinjaman perumahan atau pinjaman kedua. Menurunkan tandatangan Pengetua Menyemak untuk memastikan telah dihantar borang-borang peminjam berserta dokumen-dokumen sokongan dan kiriman wang / cek bagi bayaran proses kepada Bahagian Pinjaman Perumahan Perbendaharaan Malaysia. Menyemak untuk memastikan telah dimasukkan 1 salinan ke dalam fail sekolah. Halaman [ 10.3.13 (2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.3.13(3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Slip gaji terakhir 2. Jadual kelayakan pinjaman 3. Borang pinjaman perumahan SPPP / SPPH 4. Borang proses kerja dari pemaju perumahan 5. Surat kebenaran Ketua Jabatan 6. Salinan kad pengenalan 7. Borang perjanjian Halaman [ 10.3.13 (3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.3.14(1) PENGURUSAN PELBAGAI POTONGAN CUKAI BERJADUAL (PCB) JAWATAN PROSES KERJA Pengetua dan 1. Menyemak untuk memastikan telah menerima arahan Pembantu potongan daripada pihak yang berkenaan Tadbir (Kewangan) a. Cukai Pendapatan b. Pinjaman Perumahan c. Pinjaman Kerajaan d. Tabung Haji e. Insuran M.N.I. f. Pinjaman MARA 2. Menyemak untuk memastikan jenis potongan telah disemak - kodnya telah dipastikan 3. Borang SG20 telah disediakan untuk tindakan payroll. Amaun potongan dimasukkan dengan 2 salinan surat arahan potongan 4. Menyemak untuk memastikan telah dihantar ke Akauntan Negara Halaman [ 10.3.14 (1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.3.14(2) CARTA ALIR PENGURUSAN PELBAGAI POTONGAN CUKAI BERJADUAL (PCB) Menyemak untuk memastikan telah menerima surat arahan potongan Menyemak untuk jenis potongan untuk memastikan kod potongan Menyemak untuk memastikan telah disediakan Borang SG 20 untuk tindakan gaji Menyemak untuk memastikan telah dihantarkan ke Jabatan Akauntan Negara Cawangan Negeri Halaman [ 10.3.14 (2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.3.14(3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Senarai kelayakan potongan 2. Borang Kew. 320 Halaman [ 10.3.14 (3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.3.15(1) PENGURUSAN POTONGAN KWSP JAWATAN PROSES KERJA JPN 1. Menyemak untuk memastikan kelulusan Kew.8 Pengetua dan 2. Menyemak untuk memastikan gaji bulanan telah disemak Pembantu Tadbir 3. Menyemak untuk mamastikan telah disediakan SG 20 (borang (Kewangan) perubahan gaji/ Baucer berasingan 4. Menyemak untuk memastikan tahun pembayaran 5. Menyemak untuk memastikan telah dirujuk Jadual Ketiga KWSP yang terkini Halaman [ 10.3.15 (1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.3.15(2) CARTA ALIR PENGURUSAN POTONGAN KWSP Menyemak untuk memastikan telah diterima Kew.8 dari Jabatan Pelajaran Negeri Menyemak untuk memastikan telah disemak jumlah gaji Menyemak untuk memastikan telah diambil Borang Perubahan Gaji / Baucer berasingan Menyemak untuk memastikan telah disemak jadual KWSP terkini Halaman [ 10.3.15 (2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.3.15(3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Akta KWSP 1991 2. Borang Kew. 320 Halaman [ 10.3.15 (3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.3.16(1) PENGURUSAN TUNTUTAN ELAUN LEBIH MASA JAWATAN PROSES KERJA Pengetua 1. Semak butir-butir tercatat pada borang tuntutan adalah betul dan meluluskannya Pembantu 2. Menyemak untuk memastikan terdapat surat sokongan daripada Tadbir pegawai berkenaan dan menyemak Buku Log Kenderaan bagi (Kewangan) Pemandu 3. Menyemak untuk memastikan peruntukan mencukupi dalam Buku Vot 4. Menyemak untuk memastikan telah disediakan baucer bayaran borang kelompok dan baucer berasingan Pengetua 5. Cop dan tandatangan baucer bayaran borang berkelompok dan baucer berasingan Halaman [ 10.3.16 (1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.3.16(2) CARTA ALIR PENGURUSAN TUNTUTAN LEBIH MASA Mengisi Geran tuntutan Menyemak untuk memastikan telah diberi borang tuntutan untuk dilengkapkan oleh pegawai Minta berkenaan. pegawailengkapkan semula Tidak Lengkap? Ya Menyemak untuk memastikan butir- butir diperlukan terdapat dalam borang Menyemak baucer bayaran kelompok dan baucer berasingan. Menandatangani baucer bayaran kelompok dan baucer barasingan Menyemak untuk memastikan telah dihantar borang tuntutan dan baucer berasingan bersama dengan surat sokongan ke Pejabat Pembayar Menyemak untuk memastikan telah dimasukkan satu salinan ke dalam fail sekolah Halaman [ 10.3.16 (2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.3.16(3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Surat akuan kerja lebih masa 2. Borang tuntutan 3. Baucer bayaran Halaman [ 10.3.16 (3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.3.17(1) PENGURUSAN SEBUT HARGA JAWATAN PROSES KERJA Pengetua 1. Membentuk Jawatankuasa Sebut Harga. PT (Kewangan) 2. Menyediakan borang permohonan sebut harga. Pembantu Am 3. Mengedar borang permohonan sebut harga. Rendah PK (P) 4. Menerima borang permohonan daripada pemohon. GPK HEM /SU 5. Mendaftarkan borang permohonan. Pengetua 6. Menandatangani surat panggilan mesyuarat Jawatankuasa Tender. 7. Mempengerusikan mesyuarat pemilihan. Pengetua/PK(P) / 8. Memilih petender. PK (HEM) PK(P)/ PK(HEM) 9. Menyediakan surat tawaran kepada Petender yang berjaya. Pengetua 10. Menandatangani surat tawaran kepada petender. Pembantu Am 11. Menghantar surat tawaran kepada Petender. Rendah PK(P)/ PK (HEM) 12. Menyediakan surat perjanjian. 13. Memanggil Petender yang berjaya. Pengetua / PK(P) / 14. Menandatangani surat perjanjian. PK(HEM)/ Petender PT(Kewangan) 15. Menerima deposit daripada petender. 16. Mengeluarkan resit bayaran yang diterima. 17. Failkan Halaman [ 10.3.17 (1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.3.17(2) CARTA ALIR PENGURUSAN SEBUT HARGA Bentuk Jawatankuasa Sebut Harga Sedia borang sebut harga Edar borang permohonan Terima semula borang permohonan Mesyuarat pemilihan Terpilih ? Tidak Ya Hantar surat tawaran Sedia surat tawaranDifailkan Panggil petender terpilih Tandatangan surat perjanjian Terima deposit Halaman [ 10.3.17 (2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.3.17(3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Borang permohonan sebut harga 2. Borang pemilihan sebut harga 3. Borang perjanjian Halaman [ 10.3.17 (3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com 10.4 PENGURUSAN PEMBANGUNAN DAN ASETHalaman [ ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.4.1 PEMBANGUNAN10.4.1.1(1) PENGURUSAN PEMBANGUNAN JAWATAN PROSES KERJA Pengetua 1. Menerima arahan melaksanakan tugas urusan pembangunan 2. Mengenalpasti jenis pembangunan yang hendak dipohon Guru Pembangunan 3. Membuat permohonan ke PPD / JPN Pengetua 4. Menerima peruntukan / kelulusan daripada JPN/PPD 5. Menentukan perbelanjaan pembangunan mengikut prosedur a. Sekolah PTJ -mendapatkan Sebut Harga daripada sekurang- kurangnya 5 syarikat. Memilih kontrak / pembekal b. Sekolah bukan PTJ - Memantau projek pembangunan 6. Menyemak untuk memastikan projek berjalan mengikut jadual dan spesifikasi yang ditetapkan Pengetua / Guru 7. Pemantauan projek pembangunan Pembangunan Pengetua 8. Memberi arahan pembayaran setelah kerja-kerja disempurnakan 9. Bagi sekolah PTJ PT (Kew) a. Menyediakan dokumen-dokumen pembayaran b. Membuat pembayaran Bagi sekolah bukan PTJ : Melaporkan dan mengesahkan status kerja 10. Memfailkan semua dokumen pembayaran 11. Menghantar cek kepada pembekal bersama baucer bayaran 12. Menerima resit akaun terima bayaran 13. Memfailkan semua dokumen berkaitan Halaman [ 10.4.1 (1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.4.1.1(2) CARTA ALIR PENGURUSAN PEMBANGUNAN Terima arahan Kenal pasti projek pembangunan Memohon kepada PPD / JPNSemakSemula Tidak Lulus ? Ya Terima peruntukan Prosedur perbelanjaan Pelaksanaan projek Pemantauan Prosedur pembayaran Pelaporan Terima resit akuan bayaran Failkan dokumen Halaman [ 10.4.1 (2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.4.1.1(3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Borang Sebut Harga 2. Borang Spesifikasi Kerja Halaman [ 10.4.1 (3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.4.1.2(1) PENGURUSAN PENYELENGGARAAN JAWATAN PROSES KERJA Pengetua 1. Menerima arahan melaksanakan tugas urusan pembangunan Guru 2. Mengenalpasti jenis penyelenggaraan yang hendak dibuat Pembangunan 3. Membuat permohonan ke PPD / JPN (Bukan PTJ) dan PTJ permohonan untuk penyelenggaraan yang lebih besar. Bagi sekolah PTJ, penyelenggaraan kecil dilakukan oleh pihak sekolah. Pengetua 4. Menerima peruntukan / kelulusan daripada JPN/PPD 5. Menentukan perbelanjaan penyelenggaraan mengikut prosedur a. Sekolah PTJ -mendapatkan Sebut Harga daripada sekurang- kurangnya 5 syarikat. Memilih kontrak / pembekal b. Sekolah bukan PTJ - Memantau projek penyelenggaraan 6. Menyemak untuk memastikan projek berjalan mengikut jadual dan spesifikasi yang ditetapkan Pengetua / Guru 7. Pemantauan projek penyelenggaraan Pembangunan Pengetua 8. Memberi arahan pembayaran setelah kerja-kerja disempurnakan PT (Kew) 9. Bagi sekolah PTJ a. Menyediakan dokumen-dokumen pembayaran b. Membuat pembayaran Bagi sekolah bukan PTJ : Melaporkan dan mengesahkan status kerja 10. Memfailkan semua dokumen pembayaran 11. Menghantar cek kepada pembekal bersama baucer bayaran 12. Menerima resit akuan terima bayaran 13. Memfailkan semua dokumen berkaitan Halaman [ 10.4.1.2 (1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.4.1.2(2) CARTA ALIR PENGURUSAN PENYELENGGARAAN Terima arahan Kenal pasti projek penyelenggaraan Memohon kepada PPD / JPN Semak Semula Tidak Lulus ? Ya Terima peruntukan Prosedur perbelanjaan Pelaksanaan projek Pemantauan Prosedur pembayaran Pelaporan Terima resit akuan bayaran Failkan dokumen Halaman [ 10.4.1.2 (2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.4.1.2(3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Borang Sebut Harga 2. Borang Spesifikasi Kerja Halaman [ 10.4.1.2 (3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.4.1.3(1) PENGURUSAN BEKALAN KEMUDAHAN ASAS SEKOLAH JAWATAN PROSES KERJA Pengetua 1. Menubuhkan Jawatankuasa Pembangunan yang terdiri daripada Pengetua, PK(P), PK(HEM), PK (KK), Guru-guru Kanan, Ketua Pembantu Tadbir. 2. Membuat anggaran / penentuan tentang jumlah murid sesi persekolahan tahun hadapan sebelum tamat Penggal 2. Jawatankuasa 3. Mengadakan mesyuarat untuk menentukan keperluan fizikal Pembangunan asas mencukupi : a. Bilik Darjah b. Tandas c. Perabot d. Kelengkapan Bilik Khas e. Kantin f. Makmal g. Bengkel h. Pusat Sumber Sekolah. S/U Jawatan 4. Melaporkan kedudukan keperluan fizikal kepada Pengetua. -kuasa Pembangunan Pengetua 5. Melaporkan kekurangan ke Jabatan Pelajaran Negeri dan memohon keperluan tambahan. 6. Mendapatkan maklum balas mengenai keperluan fizikal yang boleh dibekalkan. JPN / PIBG 7. Melapor kepada PIBG tentang kekurangan fizikal dan memohon bantuan. 8. Mengemukakan permohonan bantuan dalam mesyuarat JK PIBG untuk diluluskan. 9. Mendapatkan maklum balas daripada PIBG dan mengambil tindakan sewajarnya. Halaman [ 10.4.1.3 (1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.4.1.3(2) CARTA ALIR PENGURUSAN BEKALAN KEMUDAHAN ASAS SEKOLAH Menubuhkan Jawatankuasa Pembangunan Membuat anggaran bilangan murid dan jumlah kelas untuk tahun berikutnya. Mengenal pasti keperluan fizikal asas.Memohon kepadaJPN/PIBG dansumber lain. Tidak Mencukupi ? Ya Untuk mendapatkan Merekod penerimaan bekalan sumber kewangan baru. atau sumbangan. Keperluan mencukupi. Halaman [ 10.4.1.3 (2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.4.1.3(3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. PM/Menengah 1 2. PM/Menengah 2 3. Daftar Inventori 4. Daftar Harta Modal 5. Daftar Stok Bekalan Pejabat 6. Daftar Pergerakan Harta Modal Dan Inventori Halaman [ 10.4.1.3 (3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.4.1.4(1) PENGURUSAN PENYELENGGARAAN KEMUDAHAN DAN KELENGKAPAN JAWATAN PROSES KERJAPengetua/ PK(P)/ 1. Merancang dan mengawasi stok dan alat-alat kelengkapanGuru Kanan/Ketua sekolah (dari segi penyimpan dan pengagihan.)Pembantu Tadbir/Pembantu TadbirKetua Pembantu 2. Menyemak untuk memastikan semua dokumen -kad inventoriTadbir/Pembantu dan Harta Daftar Modal adalah mencukupi.TadbirSemua Pegawai 3. Menerima barangan.di Pejabat AmKetua Pembantu 4. Mengklasifikasikan barangan.Tadbir/PembantuTadbir 5. Merekod ke dalam buku Daftar Stok Bekalan dan Kad Inventori atau Daftar Harta Modal. 6. Melabel barangan dengan nombor siri yang betul.Ketua Pembantu 7. Merekod pengeluaran / pinjaman / pemulangan dalam bukuTadbir/Pembantu Daftar Pergerakan Harta Modal Dan InventoriTadbir/Guru KananPK(P)/Ketua 8. Menerima laporan kerosakan dan membuat tindakan lanjut.Pembantu Tadbir/Pembantu Tadbir 9. Mempamerkan senarai inventori di bilik/lokasi berkaitan.Ketua Pembantu 10. Menyemak untuk memastikan buku stok sentiasa kemaskini.Tadbir / PembantuTadbirPembantu Tadbir 11. Menghantar buku stok untuk semakan dan pengesahanRendah Pengetua.Pengetua 12. Membuat penyemakan stok dua kali setahun.Pembantu Tadbir 13. Memfailkan semua dokumen.Rendah Halaman [ 10.4.1.4 (1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com 10.4.1.4(2) CARTA ALIR PENGURUSAN PENYELENGGARAAN KEMUDAHAN DAN KELENGKAPAN Semak untuk pastikan semua dokumen - contohnya Kad Inventori dan Daftar Harta Modal mencukupi. Menerima barangan. Mengklasifikasikan barangan. Merekodkan ke dalam Buku Daftar Bekalan Stok dan Kad Inventori / Daftar Harta Modal. Melabel barangan dengan nombor siri yang betul. Merekod pengeluaran / pinjaman / pemulangan dalam Buku Daftar Pergerakan Harta Modal dan Inventori Menerima laporan kerosakan dan membuat tindakan lanjut. Mempamerkan senarai inventori.LengkapkanMaklumat Semak untuk pastikan Buku Stok kemas kini. Tidak Kemaskini ? Ya Menghantar Buku Stok untuk semakan dan pengesahan Pengetua. Menyemak stok dua kali setahun. Memfailkan dokumen. Halaman [ 10.4.1.4 (2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.4.1.4(3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Daftar Inventori 2. Daftar Harta Modal 3. Daftar Stok Bekalan Pejabat 4. Daftar Pergerakan Harta Modal Dan Inventori Halaman [ 10.4.1.4 (3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.4.1.5(1) PENGURUSAN KECERIAAN DAN PEMBANGUNAN FIZIKAL JAWATAN PROSES KERJAPengetua 1. Menubuhkan Jawatankuasa Keceriaan dan Pembangunan Fizikal.Pengetua / PK(P) 2. Memanggil mesyuarat jawatankuasa.Jawatankuasa 3. Merancang program keceriaan dan pembangunan fizikal. 4. Melulus perbelanjaan.Pengetua / KPT 5. Membeli keperluan / memanggil kontraktor. 6. Membuat sebut harga pembaikan / penyenggaraan bangunan.Jawatankuasa/ 7. Menjalankan tugas yang ditetapkan.PAR/PRA/PekerjaSwasta/kontraktorPengetua/ PK (P) 8. Menyelia kerja yang dilakukan./ KPT Halaman [ 10.4.1.5 (1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.4.1.5(2) CARTA ALIR PENGURUSAN KECERIAAN DAN PEMBANGUNAN FIZIKAL Menubuhkan Jawatankuasa Keceriaan dan Pembangunan Fizikal Memanggil mesyuarat jawatankuasa. Merancang program keceriaan dan pembangunan fizikal Melulus perbelanjaan Membeli keperluan / memanggil kontraktor Membuat sebut harga Menjalankan tugas yang ditetapkan Menyelia kerja yang dilakukan Halaman [ 10.4.1.5 (2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.4.1.5(3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Borang Sebut Harga Halaman [ 10.4.1.5 (3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.4.2 ASET10.4.2.1 (1) PENGURUSAN REKOD PENERIMAAN ASET JAWATAN PROSES KERJA Pengetua 1. Menerima arahan melaksanakan tugas pengurusan rekod. 2. Menyemak untuk memastikan semua dokumen merekod aset disediakan. Pegawai 3. Mengenal pasti jenis aset melalui invois / Sijil Akuan Aset Penerimaan (SAP). 4. Merekod butiran aset dalam dokumen yang berkenaan. 5. Memfail dan menyimpan semua dokumen di tempat yang disediakan. 6. Menyimpan semua barang di tempat yang disediakan. 7. Menyemak stok aset berdasarkan kepada kategori barang 8. a) Kategori yang diminati seberapa kerap yang mungkin b) Kategori yang kurang diminati dua kali setahun Pengetua 9. Menandatangani dokumen pengesahan stok. Halaman [ 10.4.2.1 (1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.4.2.1(2) CARTA ALIR PENGURUSAN PENERIMAAN ASET Terima arahan Sediakan dokumen Kenal pasti jenis aset Rekod dalam dokumen Failkan dan simpan dokumen Simpan aset Semak stok Tandatangan pengesahan Halaman [ 10.4.2.1 (2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.4.2.1(3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Pekeliling Perbendaharaan Bil.2/1991 2. Arahan Penbendaharaan 177.1 b 3. Tatacara Pengurusan Aset 4. Daftar Harta Modal (Kew. 3/2 Bhg.A) 5. Kew. 313 6. Kew. 314 7. Kew. 315 8. Pekeliling Penbendaharaan Bil. 8 Tahun 2004. Halaman [ 10.4.2.1 (3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.4.2.2(1) PENGURUSAN REKOD KELUAR ASET JAWATAN PROSES KERJA Pengetua 1. Menerima arahan melaksanakan tugas pengurusan rekod. 2. Menyemak untuk memastikan semua dokumen merekod aset disediakan. Pegawai 3. Menerima permohonan mendapatkan aset Aset 4. Mengeluarkan aset dari tempat penyimpanan 5. Merekod keluar aset dalam dokumen berkenaan 6. Menyimpan dokumen di tempat yang disediakan Halaman [ 10.4.2.2 (1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.4.2.2(2) CARTA ALIR PENGURUSAN KELUAR ASET Terima arahan Terima permohonan Keluarkan aset Rekod dalam dokumen Failkan dan simpan dokumen Halaman [ 10.4.2.2 (2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.4.2.2(3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Pekeliling Perbendaharaan Bil.2/1991 2. Arahan Penbendaharaan 177.1 b 3. Tatacara Pengurusan Aset 4. Daftar Harta Modal (Kew. 3/2 Bhg.A) 5. Kew. 313 6. Kew. 314 7. Kew. 315 8. Pekeliling Penbendaharaan Bil. 8 Tahun 2004. Halaman [ 10.4.2.2 (3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.4.2.3(1) PENGURUSAN PROSES PELUPUSAN ASETJAWATAN PROSES KERJAPengetua 1. Menerima arahan melaksanakan tugas proses pelupusan. 2. Menyemak untuk memastikan semua dokumen disediakan.Pegawai 3. Menyemak untuk memastikan aset yang hendak dilupusAset 4. Menyemak untuk memastikan jenis pelupusan a) Kategori aset yang tidak diperlukan lagi b) Kategori aset yang tidak boleh digunakan lagiPengetua 5. Melantik lembaga pemeriksa di peringkat sekolah a) 2 orang guru kanan b) Bebas dari urusan stok c) Mempunyai kebolehan / kepakaran jika berkaitan teknikal atau mesinLembaga 6. Memeriksa barang-barang yang hendak dilupus dan membuatPemeriksa syor(Sekolah)Pegawai 7. Menyediakan borang pelupusanAsetPengetua 8. Menerima keputusan pelupusanPegawai 9. Membuat pelupusan dalam masa 3 bulan dari tarikh sijilAset kelulusan dikeluarkan Mengeluarkan dari stok Halaman [ 10.4.2.3 (1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.4.2.3(2) CARTA ALIR PENGURUSAN PROSES PELUPUSAN ASET Terima arahan Sedia dokumen Kenal pasti jenis pelupusan Pemeriksaan dan buat syor Sediakan borang pelupusan Terima kelulusan pelupusan Buat pelupusan Keluarkan dari stok Halaman [ 10.4.2.3 (2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.4.2.3(3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Arahan Perbendaharaan 2. Tatacara Pengurusan Kewangan dan Perakuanan Kumpulan Wang sekolah 3. Sek. 17 dan 18 Akta Prosedur Kewangan 1957 4. Surat Pekeliling Perbendaharaan 5. Bil. 2/1989, 7/1995, 2/97 dan 3/2002. 6. Pekeliling Penbendaharaan 3/1990. Halaman [ 10.4.2.3 (3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.4.2.4(1) PENGURUSAN PROSES HAPUS KIRA ASETJAWATAN PROSES KERJAPengetua 1. Menerima arahan melaksanakan tugas proses pelupusan 2. Menyemak untuk memastikan semua dokumen disediakanPegawai 3. Menyemak untuk memastikan aset yang hendak dihapusAset kira 4. Menyemak untuk memastikan jenis hapus kira a) Kehilangan b) Hasil atau kutipan yang tidak boleh didapatkan lagi 5. Menyediakan borang hapus kira 6. Menyediakan laporan awal polis 7. Menyediakan laporan polis terkiniLembaga 8. Membuat syorPemeriksa(Sekolah)Pengetua 9. Menerima keputusan hapus kira dari lembaga pemeriksaPegawai 10. Mengeluarkannya dari stokAset Halaman [ 10.4.2.4 (1/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.4.2.4(2) CARTA ALIR PENGURUSAN PROSES HAPUS KIRA ASET Terima arahan Sedia dokumen Kenal pasti jenis hapus kira Sediakan borang hapus kira Terima syor hapus kira Terima kelulusan hapus kira Buat hapus kira Keluarkan dari stok Halaman [ 10.4.2.4 (2/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.
  • http://myhemsmti.blogspot.com10.4.2.4(3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Arahan Perbendaharaan 2. Tatacara Pengurusan Kewangan dan Perakuanan Kumpulan Wang Sekolah (Edisi Keempat 2005). 3. Surat Pekeliling Kewangan Kementerian Pendidikan Malaysia Bil 04/2003, Perwakilan Kuasa Untuk Meluluskan Permohanan Pelupusan Dan Hapus Perlantikan Keahlian Lembaga Pemeriksa Pelupusan Harta Benda Kerajaan. 4. Surat Pekeliling Penbendaharaan Bil 2. Tahun 1997, Garis Panduan Pelupusan Aset dan Barang-barang Kerajaan 5. Surat Pekeliling Penbendaharaan Bil 7. Tahun 1995, Garis Panduan Pelupusan Peralatan Komputer. 6. Warta Kerajaan PU(B) 116 Akta Perwakilan Kuasa 1956 bertarikh 23 Mac, 1995. 7. Surat Pekeliling Kewangan Bil. 04/2004. Halaman [ 10.4.2.4 (3/3) ] Bahan Cikgu Mohammad Bin Said SMK Taman Indah,73000 Tampin, NS.