Swedbank bokslutskommuniké 2012

5,064 views
4,960 views

Published on

Swedbank presenterar sin bokslutskommuniké för 2012.

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
5,064
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Swedbank bokslutskommuniké 2012

 1. 1. Kvartalets resultat Fjärde kvartalet 2012 mkr jämfört med tredje kvartalet 2012 5 000 4 500  Kvartalets resultat uppgick till 4 340 mkr (3 511) 4 000 3 500 3 000  Resultat per aktie före utspädning uppgick till 3,95* kronor (3,20) och 2 500 resultat per aktie efter utspädning uppgick till 3,94* kronor (3,19) 2 000 1 500 1 000  Räntabilitet på eget kapital var 16,7 procent (14,1) 500 0  K/I-talet uppgick till 0,45 (0,44) Kv4- Kv1- Kv2- Kv3- Kv4- 2011 2012 2012 2012 2012  Räntenettot uppgick till 5 465 mkr (5 263)  Resultatet före kreditförluster och nedskrivningar ökade med 3 procent Resultat per aktie före utspädning* till 5 204 mkr (5 053) kr 4.0  Swedbank redovisade kreditförluster, netto på 11 mkr (204) 3.5 3.0  Kärnprimärkapitalrelationen enligt Basel 2 var 17,4 procent (15,7 2.5 procent den 31 december 2011). Kärnprimärkapitalrelationen enligt 2.0 Basel 3 (inkl IAS 19) var 15,4** procent (14,3 procent den 31 1.5 1.0 december 2011). 0.5 0.0 Kv4- Kv1- Kv2- Kv3- Kv4- Helåret 2012 2011 2012 2012 2012 2012 jämfört med helåret 2011  Periodens resultat uppgick till 14 438 mkr (11 744) Räntabilitet på eget kapital %  Resultat per aktie före utspädning uppgick till 12,24* kronor (9,53) och 20.0 18.0 resultat per aktie efter utspädning uppgick till 12,19* kronor (9,52) 16.0 14.0  Räntabilitet på eget kapital var 14,4 procent (12,2) 12.0 10.0 8.0  K/I-talet uppgick till 0,46 (0,54) 6.0 4.0  Räntenettot ökade med 11 procent till 21 188 mkr (19 014) 2.0 0.0  Resultatet före kreditförluster och nedskrivningar ökade med 26 Kv4- 2011 Kv1- 2012 Kv2- 2012 Kv3- 2012 Kv4- 2012 procent till 19 671 mkr (15 646)  Swedbank redovisade kreditförluster, netto på 687 mkr Kärnprimärkapitalrelation, Basel 3 inkl (nettoåtervinningar på 1 911) IAS 19 ** % 16.0  Swedbanks styrelse har justerat utdelningspolicyn till 75% av årets 15.0 resultat (50%) och föreslår årsstämman en utdelning på 9,90 kr för 14.0 såväl stamaktier som preferensaktier (5,30). 13.0 12.0 11.0 10.0 * Vid beräkning av resultat per aktie för kv1 2012 reduceras resultatet med utdelning till Kv4- Kv1- Kv2- Kv3- Kv4- preferensaktier. Beräkning av resultat per aktie specificeras på sidan 45. 2011 2012 2012 2012 2012 ** Enligt Swedbanks estimat baserat på nuvarande kunskap om framtida regelverk.Swedbank – Bokslutskommuniké 2012 Sidan 1 av 50
 2. 2. VD-kommentar De allra flesta av våra kunder gör merparten av sinaÅret inleddes med en försiktig tilltro till en ekonomisk bankaffärer via våra digitala kanaler. Vi kommer attåterhämtning, efter bland annat likviditetsstimulanser till investera mer i funktionalitet och användarvänlighet ibanker från europeiska centralbanken. Realekonomin dessa. Vi har kommit en bit på väg via vår nyautvecklades emellertid allt sämre under året, inte minst i mobilbank och iPad app som uppskattas av mångaSverige. Under augusti annonserade europeiska kunder. Antalet användare av mobilbanken harcentralbanken ytterligare stimulanser avsedda för de fördubblats under året till 1,5 miljoner och sedan oktobersvagare medlemsländerna inom europeiska har drygt 130 000 kunder anslutit sig till vår iPad app.valutaunionen. Detta medförde att den upplevda risken Antalet transaktioner i de mobila kanalerna har ökat merför en finansiell kollaps i Europa minskade och än 200 procent under det senaste året. En utveckling vifinansmarknaderna stärktes. Någon påtaglig effekt på tror bara är i sin linda. Vi vill göra våra mobila kanalerrealekonomin har dock ännu inte märkts av och den ännu bättre och samtidigt hämta inspiration därifrån förmakroekonomiska utvecklingen är fortsatt osäker. att göra internetbanken mer användarvänlig. Vi vill också erbjuda mer rådgivning via de digitala kanalerna2012 har varit ett finansiellt framgångsrikt år för för att ytterligare öka värdet av tjänsterna.Swedbank. Vi har återetablerat en robust lönsamhetsamtidigt som vi minskat risknivån i banken ytterligare. För att möta en alltmer komplex omvärld och kunderVi har nu skapat oss en position där vi är väl rustade för med allt högre krav ska vi också investera i bättresåväl framtida påfrestningar i ekonomin som nya rådgivning på våra kontor och via telefonbanken. Vi skaaffärsmöjligheter. En stabil intjäningsnivå kommer både både anställa fler rådgivare och vidareutbilda de vi har.våra kunder, aktie- och skuldinvesterare till godo. Vi kan Swedbank har även en god potential att växa inomnu, med en trygg balansräkning och god lönsamhet, segment som har behov av professionell finansiellinvestera i kundupplevelse och medarbetare. rådgivning såsom privatpersoner med god ekonomi och medelstora företag. Tre fjärdedelar av våra kontor iPå väg i rätt riktning Sverige har idag ingen manuell kontanthantering vilketFör helåret 2012 visade Swedbank en vinst på 14,4 medför att vi kan skapa kontor som är både mermdkr jämfört med 11,7 mdkr för 2011. Förbättringen är anpassade för rådgivning och mer effektiva. Genom attfrämst ett resultat av ett stärkt räntenetto och minskade tydliggöra vårt erbjudande så att varje kund vet vad honkostnader. Kostnadsminskningen på 1,4 mdkr betalar för och kan förvänta sig för service vill vi skapa(exklusive rörliga kostnader) är väl över målet att rätt förväntningar.minska kostnaderna med 1 mdkr under 2012. Alla delarav organisationen har aktivt bidragit till den lägre För att förverkliga dessa ambitioner har vi från förstakostnadsnivån, och vi börjar nu få en kultur där alla januari 2013 en ny organisation. Den översta nivånmedarbetare är medvetna om vikten av kontinuerliga inom Svensk bankrörelse har tagits bort och regionernaeffektiviseringar. En mer korrekt risk- och kapitaljusterad rapporterar direkt till mig. Regionerna blir samtidigt mermarginal på utlåningen har stärkt räntenettot. För 2013 självständiga och beslutar fullt ut hur de vill anpassa sinåterstår framförallt en omprissättning att göra för vissa affär och vilket erbjudande de ger varje kund. En nysmå och medelstora företag. Under 2012 gjorde vi ett affärsdrivande enhet, Koncept och kanaler, skapas förarbete för att förbättra kunskapen om riskvägda att utveckla, förvalta och driva affärer i de digitalatillgångar och kapitaleffektivitet i organisationen. Våra kanalerna och telefonbanken i Sverige. Genom att pårådgivare ska vara väl medvetna om vad som binder detta sätt styra de digitala kanalerna och telefonbankenkapital och hur kapitalet påverkas av exempelvis hur som en självständig enhet kommer vi öka trycket för attstrukturen på ett företagslån läggs upp. skapa bättre och användarvänligare tjänster. Vi skapar även en specifik enhet för våra produkter ochRiksbankens stabilitetsrapport från november 2012 produktutveckling för hela koncernen som ocksåbekräftar att Swedbank kommit långt när det gäller att rapporterar direkt till mig. Där ingår bland annat våraanpassa sig efter nya regler och att öka transparensen. fonder, kort och försäkringar.Detta har bidragit till att ytterligare förbättra vår relativakostnad för kapitalmarknadsupplåning. Vi tror denna Kapital och utdelningutveckling mot ökad öppenhet kommer och bör fortsätta. Swedbank är idag sannolikt den bland de svenskaÖkad transparens från banker bidrar till att skapa en banker som står starkast och har lägst sammantagnamer balanserad och uthållig bransch, vilket minskar risker. Till exempel är vi den enda bank som ibehovet av nya, potentiellt samhällsekonomiskt Riksbankens stresstest visar vinst varje år även ikostsamma regler. stressade scenarier. Vi är samtidigt en av Europas starkast kapitaliserade banker. Normalt kräver en merLönsamhet ger utrymme att fokusera på kundnytta riskfylld bank mer kapital och tvärt om. Som ett resultatSwedbank ska vara både en samhällsnyttig bank och en förväntar vi oss att vår relativa rating kommer attbank som har nöjda kunder. Bankerna, även vi, måste förbättras under 2013.på ett bättre sätt tydliggöra vår uppgift i samhället motallmänheten och media. Sverige har ett av de stabilaste Utifrån våra stresstester och en konservativ syn på hurbanksystemen i världen, med konkurrenskraftiga kommande regleringar slutgiltigt kommer att utformas ärbankprodukter och lönsamma banker, vilket är en bra Swedbanks lednings bedömning att vi behöver engrund för att bygga förtroende. Undersökningar, till kärnprimärkapitalrelation på 13 till 15 procent när allaexempel den senaste från SKI, visar att Swedbank har nya regler slagit in fullt ut. Swedbanksett arbete kvar att göra för att förbättra kundupplevelsen kärnprimärkapitalrelation ökade under året till 15,4i Sverige. procent (14,3) (Basel 3 inkl. IAS19), med årets föreslagna utdelning inräknad.Swedbank – Bokslutskommuniké 2012 Sidan 2 av 50
 3. 3. Styrelsen har beslutat att ändra bankens Framtidsutsikterutdelningspolicy så att 75 procent av aktieägarnas vinst Med en vikande konjunktur och ökande arbetslöshet ärför året ska delas ut, mot tidigare 50 procent och vi ödmjuka inför framtiden och planerar för en miljö medföreslår därför årsstämman en utdelning på 9,90 kronor låga räntor och en svag kreditefterfrågan. Vi planerar(5,30) per aktie för 2012. Beslutet stöds av bankens därför att hålla våra totala kostnader på samma nivårobusta intjäningsförmåga och låga risk i kombination 2013 som 2012. Vi fortsätter fokusera på lönsamhet ochmed att kreditefterfrågan bedöms vara begränsad under kapitaleffektivitet samtidigt som vi ska investera i enöverskådlig framtid. Med den nya utdelningspolicyn bättre kundupplevelse och medarbetarnasfortsätter vi att bygga kapital i banken men inte lika fort utvecklingsmöjligheter.som tidigare. Kärnprimärkapitalrelation % 20.0 17.4 18.0 15.7 15.4 16.0 14.3 14.0 12.0 Michael Wolf 10.0 Verkställande direktör och koncernchef 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Basel 2 Basel 3 inkl IAS 19Swedbank – Bokslutskommuniké 2012 Sidan 3 av 50
 4. 4. Innehållsförteckning SidaFinansiell översikt 5Översikt 6Marknad 6Viktiga händelser under kvartalet 6Fjärde kvartalet 2012 jämfört med tredje kvartalet 2012 6Resultat 6Helåret 2012 jämfört med helåret 2011 7Resultat 7Kredit- och tillgångskvalitet 8Upplåning och likviditet 9Rating 10Kapital och kapitaltäckning 10Marknadsrisk 12Operativa risker 12Övriga händelser 12Händelser efter 31 december 2012 12AffärsområdenSvensk bankrörelse 13Stora företag & Institutioner 15Baltisk bankrörelse 17Kapitalförvaltning 19Koncernfunktioner & Övrigt 20Elimineringar 22Produktområden 23Finansiell informationKoncernResultaträkning i sammandrag 26Rapport över totalresultat i sammandrag 27Balansräkning i sammandrag 27Förändringar i eget kapital i sammandrag 28Kassaflödesanalys i sammandrag 29Noter 29Moderbolag 46Styrelsens och verkställande direktörens underskrifter 49Revisorsgranskning 49Kontaktuppgifter 50Mer detaljerad information finns i Swedbanks faktabok, www.swedbank.se/ir under Finansiell information ochpublikationer.Swedbank – Bokslutskommuniké 2012 Sidan 4 av 50
 5. 5. Finansiell översikt Resultaträkning 2012 2012 2011 2012 2011 mkr Kv4 Kv3 % Kv4 % Helår Helår % Räntenetto 5 465 5 263 4 4 967 10 21 188 19 014 11 Provisionsnetto 2 504 2 381 5 2 291 9 9 636 9 597 0 Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde 752 568 32 559 35 2 534 1 584 60 Övriga intäkter 770 839 -8 839 -8 3 262 3 850 -15 Summa intäkter 9 491 9 051 5 8 656 10 36 620 34 045 8 Personalkostnader 2 355 2 252 5 2 651 -11 9 413 9 917 -5 Övriga kostnader 1 932 1 746 11 2 296 -16 7 536 8 482 -11 Summa kostnader 4 287 3 998 7 4 947 -13 16 949 18 399 -8 Resultat före kreditförluster och nedskrivningar 5 204 5 053 3 3 709 40 19 671 15 646 26 Nedskrivning av immateriella tillgångar 17 -1 1 960 -99 20 1 960 -99 Nedskrivning av materiella tillgångar 199 102 95 170 17 466 174 Kreditförluster, netto 11 204 -95 -174 687 -1 911 Rörelseresultat 4 977 4 748 5 1 753 18 498 15 423 20 Skatt 640 1 220 -48 790 -19 4 039 3 669 10 Periodens resultat från kvarvarande verksamheter 4 337 3 528 23 963 14 459 11 754 23 Periodens resultat från avvecklade verksamheter, efter skatt 4 -17 4 0 -13 4 Periodens resultat 4 341 3 511 24 967 14 446 11 758 23 Periodens resultat hänförligt till aktieägarna i Swedbank AB 4 340 3 511 24 965 14 438 11 744 23 2012 2012 2011 2012 2011 Nyckeltal och data per aktie Kv4 Kv3 Kv4 Helår Helår Räntabilitet på eget kapital, % 16,7 14,1 3,9 14,4 12,2 1) Resultat per aktie före utspädning, kronor 3,95 3,20 0,88 12,24 9,53 Resultat per aktie efter utspädning, kronor 1) 3,94 3,19 0,88 12,19 9,52 K/I-tal 0,45 0,44 0,57 0,46 0,54 1) Eget kapital per aktie, kronor 93,70 89,48 84,40 93,70 84,40 Utlåning/inlåning, % 212 194 213 212 213 2) Kärnprimärkapitalrelation, %, Basel 3 inkl IAS 19 15,4 15,4 14,3 15,4 14,3 Primärkapitalrelation, %, Basel 3 inkl IAS 19 2) 16,8 16,9 15,8 16,8 15,8 Kapitaltäckningsgrad, %, Basel 3 inkl IAS 19 2) 18,5 18,0 18,1 18,5 18,1 Kärnprimärkapitalrelation, %, Basel 2 17,4 17,3 15,7 17,4 15,7 Primärkapitalrelation, %, Basel 2 18,7 18,8 17,2 18,7 17,2 Kapitaltäckningsgrad, %, Basel 2 19,6 19,2 18,9 19,6 18,9 Kärnprimärkapitalrelation, %, enligt övergångsregler 10,5 10,6 10,2 10,5 10,2 Primärkapitalrelation, %, enligt övergångsregler 11,3 11,6 11,2 11,3 11,2 Kapitaltäckningsgrad, %, enligt övergångsregler 11,9 11,8 12,3 11,9 12,3 Kreditförlustnivå, % 0,00 0,06 -0,05 0,05 -0,14 Andel osäkra fordringar, brutto, % 1,05 1,32 1,87 1,05 1,87 Total reserveringsgrad för osäkra fordringar, % 62 65 62 62 62 Balansräkningsdata 2012 2011 mdkr 31 dec 31 dec % Utlåning till allmänheten 1 239 1 211 2 Inlåning från allmänheten 580 562 3 Aktieägarnas eget kapital 106 98 8 Balansomslutning 1 847 1 857 -1 Riskvägda tillgångar, Basel 3 inkl IAS 19 2) 487 515 -5 Riskvägda tillgångar, Basel 2 464 492 -6 Riskvägda tillgångar, övergångsregler 769 757 2 Riskvägda tillgångar, Basel 1 991 969 21) Vid beräkning av resultat per aktie reduceras resultatet med utdelning till preferensaktier det kvartal sådan utdelning beslutats. Beräkning av resultat peraktie specificeras på sidan 45.2) Enligt Swedbanks estimat baserat på nuvarande kunskap om framtida regelverk.Nyckeltalen baseras på resultat och eget kapital hänförligt till aktieägarna i Swedbank.Swedbank – Bokslutskommuniké 2012 Sidan 5 av 50
 6. 6. Översikt Fjärde kvartalet 2012 jämfört med tredje kvartalet 2012MarknadDen svenska ekonomins motståndskraft mot en svagare Resultatglobal konjunktur minskade under senare delen av Resultatet före kreditförluster och nedskrivningar ökade2012. Konjunkturstatistik pekar på att BNP sjönk under med 3 procent till 5 204 mkr (5 053). Ökningen beroddefjärde kvartalet efter att ha vuxit med 0,5-0,7 procent per framförallt på ett ökat resultat inom Stora Företag &kvartal under de tre första kvartalen. Det är framförallt Institutioner samt Group Treasury, medan resultatet förexportindustrin som har påverkats negativt av den Svensk bankrörelse minskade under kvartalet.svagare globala efterfrågan, samtidigt som kronan harstärkts. Även den svenska arbetsmarknaden uppvisade Resultat före kreditförlusteren försvagning under slutet av 2012. och nedskrivningar per affärsområde 2012 2012 2011En svagare efterfrågan i omvärlden ledde till en mkr Kv4 Kv3 Kv4avtagande tillväxttakt i de baltiska ekonomierna underfjärde kvartalet, i synnerhet inom exportindustrin. Den Svensk bankrörelse 2 675 2 852 2 418inhemska efterfrågan upprätthölls av ökad konsumtion Stora företag & Institutioner 1 020 870 691och investeringar. Andelen arbetslösa sjönk ytterligare Baltisk bankrörelse 644 731 766samtidigt som lägre globala råvarupriser pressade ned Kapitalförvaltning 221 193 148inflationstakten, vilket stärkte de baltiska hushållens Koncernfunktioner & Övrigt 644 412 -360disponibla inkomster. Summa exkl valutakurseffekter 5 204 5 058 3 663En försämrad konjunktur, låg inflation ochnedreviderade tillväxtutsikter bidrog till att Riksbanken i Valutakurseffekter -5 46december sänkte styrräntan för tredje gången under Summa 5 204 5 053 3 7092012, till 1,0 procent. Den svenska kronan är fortsattrelativt stark även om den har försvagats något efter Kvartalets resultat hänförligt till aktieägarna uppgick tillden kraftiga kronförstärkningen under första halvåret 4 340 mkr (3 511). Kreditförlusterna uppgick till 11 mkr2012. (204) och nedskrivning av materiella tillgångar till 199 mkr (102). Sänkningen av den svenska bolagsskattenStockholmsbörsen (OMXSPI) steg under året med 12 till 22 procent påverkade resultatet positivt med 505procent. Tallinnbörsen (OMXT) steg med 38 procent, mkr. Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 16,7Vilniusbörsen (OMXV) med 19 procent och Rigabörsen procent (14,1). Exklusive effekten från sänkningen av(OMXR) med 7 procent. den svenska bolagsskatten uppgick räntabiliteten på eget kapital till 14,9 procent. K/I-talet var 0,45 (0,44).Viktiga händelser under kvartalet Intäkterna ökade med 5 procent till 9 491 mkr (9 051). Såväl räntenettot, nettoresultat finansiella poster tillDen 29 januari 2013 justerade Swedbanks styrelse verkligt värde samt provisionsnettot ökade.utdelningspolicyn från tidigare 50 procent av åretsresultat till 75 procent. Räntenettot ökade med 4 procent till 5 465 mkr (5 263). Ökningen hänförs främst till Group Treasury, medanStyrelsen föreslår en utdelning på 9,90 kr (5,30) per räntenettot var stabilt inom affärsområdena. Treasurysstamaktie och 9,90 kr (5,30) per preferensaktie för räntenetto är tillfälligt stärkt av positioner som gynnatsräkenskapsåret 2012. Detta motsvarar en av de lägre marknadsräntorna. Därutöver påverkade enutdelningsgrad på 75 procent (50). korrigering av engångskaraktär relaterad till återköp av säkerställda obligationer räntenettot positivt med 78 mkrRiksbankens stabilitetsrapport (Finansiell stabilitet under fjärde kvartalet. Lägre inlåningsmarginaler till följd2012:2) visade på att Swedbank har en god av fallande stibor- och euriborräntor samt ökadkapitalisering även vid ett stressat scenario samt god inlåningskonkurrens i Sverige påverkade räntenettotlikviditet relativt genomsnittet för svenska storbanker. negativt. Detta motverkades till stor del av omprissättning av utlåning inom samtligaBanken kommunicerade en organisationsförändring affärsområden.som börjar gälla från 1 januari 2013, läs mer på sid 12. Provisionsnettot ökade med 5 procent till 2 504 mkrSwedbanks IPAD-app lanserades och hade över (2 381), framförallt på grund av högre intäkter från130 000 användare per 31 december. corporate finance och kapitalförvaltning.Swedbank lanserade tillsammans med flera andra Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde ökadebanker Swish, en ny tjänst som gör det enkelt för med 32 procent till 752 mkr (568). Ökningen beroddeprivatpersoner att skicka och ta emot pengar via främst på högre intjäning från ränte- och valutahandelnmobilnumret. inom Stora företag & Institutioner samt Group Treasury, där återköp av förlagslån påverkade nettoresultatetSwedbank skickade in ansökan till Finansinspektionen positivt med 319 mkr. Därutöver hade en korrigering avför att använda en så kallad avancerad intern engångskaraktär relaterad till återköp av säkerställdariskklassificeringsmetod (IRBA) för beräkning av obligationer en negativ påverkan med 68 mkr underkreditrisker för företagsexponeringar. fjärde kvartalet. Kostnaderna ökade med 7 procent jämfört med föregående kvartal och uppgick till 4 287 mkr (3 998).Swedbank – Bokslutskommuniké 2012 Sidan 6 av 50
 7. 7. Ökningen beror framförallt på högre personalkostnader, Resultat före kreditförlusterbland annat som en följd av justeringar av och nedskrivningarpensionsavsättningar samt säsongsmässigt högre per affärsområde 2012 2011kostnader för IT och marknadsföring. mkr Helår Helår Svensk bankrörelse 11 101 9 589Kostnadsanalys Stora företag & Institutioner 3 943 3 323Koncernen 2012 2012 2011 Baltisk bankrörelse 3 038 3 398mkr Kv4 Kv3 Kv4 Kapitalförvaltning 811 733Kostnader exklusive rörliga Koncernfunktioner & Övrigt 778 -1 543ersättningar samt ersättning Summa exkltill sparbanker valutakurseffekter 19 671 15 500Svensk bankrörelse 2 254 2 168 2 272 Valutakurseffekter 146Stora företag & Institutioner 626 633 732 Summa 19 671 15 646Baltisk bankrörelse 617 554 658Kapitalförvaltning 174 170 208 Periodens resultat hänförligt till aktieägarna ökade medKoncernfunktioner & Övrigt 23 procent till 14 438 mkr (11 744). Kreditförlusternasamt elimineringar 292 151 518 uppgick till 687 mkr (nettoåtervinningar om 1 911) ochSumma 3 963 3 676 4 388 nedskrivning av materiella tillgångar till 466 mkr (174).Rörliga personalkostnader 157 184 47 Nedskrivning av immateriella tillgångar uppgick till 20 mkr (1 960). Sänkningen av den svenska bolagsskattenErsättning till sparbanker 165 146 138 till 22 procent påverkade resultatet positivt med 505Omstruktureringskostnader 2 330 mkr. Valutakursförändringar, framförallt den svenskaValutakurseffekter -8 44 kronans förstärkning mot euron och de andra baltiskaSumma kostnader 4 287 3 998 4 947 valutorna, minskade resultatet med 89 mkr. Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 14,4 procentUnder fjärde kvartalet redovisades omstruktureringskostnader i (12,2). K/I-talet var 0,46 (0,54).Ryssland och Ukraina på 44 mkr, samtidigt som 42 mkr avtidigare bokade omstruktureringskostnader löstes upp i övriga Intäkterna ökade med 8 procent till 36 620 mkr (34 045).delar av koncernen, främst inom Koncernfunktioner & Övrigt,Stora företag & Institutioner och Svensk bankrörelse. Intäktsökningen berodde framförallt på högre räntenetto inom Svensk bankrörelse och Group Treasury (Koncernfunktioner & Övrigt) och ett högre nettoresultatAntalet heltidstjänster minskade under kvartalet med finansiella poster till verkligt värde inom Stora företag &434, till 14 861. Av minskningen relaterade 260 till Institutioner. Valutakursförändringar minskadeEktornet och 207 till Ukraina. intäkterna med 233 mkr.Kreditförlusterna uppgick till 11 mkr (204). Stora företag Räntenettot ökade med 11 procent till 21 188 mkr& Institutioner, Ukraina och Svensk bankrörelse (19 014). Omprissättning av utlåningen inom såvälredovisade kreditförluster, medan Baltisk bankrörelse Svensk bankrörelse som Stora företag & Institutionerredovisade nettoåtervinningar. påverkade räntenettot positivt. Kostnaderna för bankens upplåning minskade. Därutöver minskade avgiften förNedskrivning av materiella tillgångar uppgick till 199 mkr den statsgaranterade upplåningen med 776 mkr på(102) hänförligt till omvärdering av fastighetsinnehav grund av förfall av statligt garanterad upplåning. Lägreinom Ektornet och Ukraina. inlåningsmarginaler till följd av fallande stibor- och euriborräntor samt ökad inlåningskonkurrens i SverigeSkattekostnaden uppgick till 640 mkr (1 220), vilket påverkade räntenettot negativt. Likaså påverkademotsvarade en effektiv skattesats på 12,9 procent räntenettot relaterat till ränte- och valutahandeln inom(25,7). Den låga effektiva skattesatsen förklaras av en Stora företag & Institutioner samt verksamheterna iengångseffekt med anledning av den sänkta svenska Ryssland och Ukraina räntenettot negativt.bolagsskattesatsen. Engångseffekten ger en sänkt Valutakursförändringar minskade räntenettot med 125skattekostnad i kvartalet med 505 mkr. Därutöver mkr.uppkommer en engångseffekt om 79 mkr i sänkt skatt iövrigt totalresultat. Provisionsnettot var stabilt och uppgick till 9 636 mkr (9 597). Högre provisionsintäkter från corporate finance påverkade provisionsnettot positivt, medan intäkter frånHelåret 2012 värdepappershandel och kapitalförvaltning minskade.Jämfört med helåret 2011 Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde ökade med 60 procent till 2 534 mkr (1 584). Ökningen berorResultat framförallt på ett starkare resultat för ränte- ochResultatet före kreditförluster och nedskrivningar ökade valutahandeln inom Stora företag & Institutioner.med 26 procent till 19 671 mkr (15 646). Under 2011erhöll Swedbank en intäkt av engångskaraktär om 922 Kostnaderna minskade med 8 procent och uppgick tillmkr till följd av en uppgörelse med Lehman Brothers 16 949 mkr (18 399). Under 2011 redovisadeskonkursbo. Under 2011 redovisades omställningskostnader av engångskaraktär på 430 mkr.omstruktureringskostnader på totalt 430 mkr, främst Swedbanks ambition att minska kostnaderna för helåretrelaterat till omställning av personal under 2012. 2012 med 1 mdkr jämfört med helåret 2011 (exklusiveResultatökningen för 2012 berodde främst på starkare rörliga ersättningar) överträffades med 370 mkr. Fastaräntenetto och nettoresultat finansiella poster till verkligt personalkostnader minskade med 847 mkr ochvärde samt lägre kostnader. konsultkostnader minskade med 241 mkr. Rörliga personalkostnader ökade och uppgick till 738 mkr (395).Swedbank – Bokslutskommuniké 2012 Sidan 7 av 50
 8. 8. Valutakursförändringar minskade kostnaderna med 87 bolagsskattesänkningen uppgå till 19-21 procent. Denmkr. sänkta bolagsskattesatsen i Sverige hade även en positiv engångseffekt om 79 mkr i övrigt totalresultat.KostnadsanalysKoncernen 2012 2011 ∆ Kredit- och tillgångskvalitetmkr Helår Helår mkr Swedbanks kredit- och tillgångskvalitet förbättradesKostnader exklusive rörliga ytterligare under året, främst drivet av fortsatt minskadeersättningar samt ersättning problemkrediter i den baltiska verksamheten ochtill sparbanker avyttring av delar av kreditportföljen i Ukraina. DenSvensk bankrörelse 8 722 8 915 -193 svenska verksamheten redovisade fortsatt lågaStora företag & Institutioner 2 473 2 741 -268 kreditförluster. De baltiska länderna redovisade ökadeBaltisk bankrörelse 2 332 2 505 -173 återvinningar under fjärde kvartalet till följd av slutförandet av ett antal större rekonstruktioner medKapitalförvaltning 698 765 -67 positivt utfall. Jämfört med 2011 var återvinningarnaKoncernfunktioner & Övrigt lägre inom Baltisk bankrörelse. I Ukraina ökadesamt elimineringar 1 362 2 031 -669 kreditförlusterna under året, i huvudsak relaterat tillSumma 15 587 16 957 -1 370 beslutet att lämna retailsegmentet, där delar avRörliga personalkostnader 738 395 343 privatportföljen har sålts.Ersättning till sparbanker 622 530 92 Oroligheterna i omvärlden har under året inte haft någraOmstruktureringskostnader 2 430 -428 större effekter på bankens balansräkning. Detta ärValutakurseffekter 87 -87 delvis ett resultat av en noggrann kreditprövning menSumma kostnader 16 949 18 399 -1 450 också som en effekt av att våra kunder varit snabba på att anpassa sig till osäkerheten i omvärlden ochUnderliggande kostnader exklusive valutakurseffekter därigenom uppvisat stor motståndskraft. Banken följerminskade med 1 370 mkr jämfört med föregående år. Under noggrant utvecklingen i kreditportföljen. I såväl den2012 implementerades en ny princip för intern allokering av interna kapitalutvärderingen (IKU) somkostnader från Group Treasury. Under 2012 har kostnaderna Finansinspektionens stresstest och Riksbankensdärmed ökat med 113 mkr för Svensk bankrörelse, 83 mkr förStora företag & institutioner, 26 mkr för Baltisk bankrörelse stabilitetsrapport bedöms Swedbanks motståndskraftmed motsvarande minskning i Koncernfunktioner & Övrigt. mot en kraftigt försämrad situation i Europa vara god. Som en följd av att tillgångskvaliteten förbättrats underSedan 1 juli 2010 betalar Swedbank delar av rörlig 2012 förväntas resultatet av 2013 års IKU visa attersättning i form av aktier. Denna ersättning Swedbanks motståndskraft har ökat ytterligare.periodiseras som kostnad fram till dess att aktiernareglerats. Detta medför att den under perioden Swedbanks utlåning ökade med totalt 18 mdkr till 1 184allokerade rörliga ersättningen till de anställda skiljer sig mdkr. I Sverige fortsatte utlåningen till bolånekunder attfrån den resultatförda. Under perioden uppgick öka, om än med en lägre tillväxttakt än tidigare år.resultatförda rörliga ersättningar till 738 mkr. En mer Företagsutlåningen inom Stora företag & Institutionerdetaljerad redogörelse av rörliga ersättningar finns i och Svensk bankrörelse ökade med 4 mdkr till 365 1Faktaboken på sid 13. mdkr. I Baltisk bankrörelse var utlåningsportföljen i princip oförändrad i lokal valuta under året och uppgickAntalet heltidstjänster har på ett år minskat med 1 426, till 115 mdkr. Under andra halvåret 2012 ökadevarav 788 i Ukraina, 139 inom Svensk bankrörelse, 148 utlåningsvolymerna något i lokal valuta. Ökningen iinom Group Business Support (Koncernfunktioner & Estland och Litauen berodde på ökad efterfrågan,Övrigt), 107 inom Baltisk bankrörelse och 70 inom Stora medan volymökningen i Lettland till stor del var en följdföretag & Institutioner. av Swedbanks förvärv av Hipoteku banks låneportfölj, som uppgick till 1,6 mdkr. Utlåningsportföljerna iFör 2012 redovisas kreditförluster på 687 mkr Ryssland och Ukraina fortsatte att minska.(nettoåtervinningar om 1 911). Kreditförlusterna härrörhuvudsakligen från Ukraina, medan de baltiska länderna Den stabila eller positiva utvecklingen avredovisade nettoåtervinningar. Nedskrivning av bostadspriserna i de större baltiska städerna fortsatte.materiella tillgångar ökade med 292 mkr till 466 mkr Den genomsnittliga belåningsgraden uppgick per denhänförligt till värdering av fastighetsinnehav inom 31 december till 68 procent för Estland (75 per 31Ektornet och bankens fastigheter i Ukraina. december 2011), 128 procent för Lettland (149) och 88Nedskrivning av immateriella tillgångar minskade och procent för Litauen (96). Inom Baltisk bankrörelseuppgick till 20 mkr (1 960). 2011 gjordes en uppgick den del av hypoteksportföljen där exponeringarnedskrivning av goodwill hänförlig till Lettland med överstiger aktuellt marknadsvärde på underliggande1 913 mkr. säkerheter till 5,5 mdkr (6,3). Den genomsnittliga belåningsgraden i Swedbank Hypotek var per den 31Skattekostnaden uppgick till 4 039 mkr (3 669), december 60 procent (60), beräknat på fastighetsnivåmotsvarande en effektiv skattesats på 21,8 procent (45 procent beräknat på lånenivå). För nyutlåningen(23,8). Skattekostnaden påverkades positivt av en under 2012 låg den genomsnittliga belåningsgraden förengångseffekt om 505 mkr med anledning av den bolån i Sverige på 68 procent (69) samtidigt somsänkta svenska bolagsskattesatsen till 22 procent. Den amorteringstakten ökade. Vid nyutlåning under 2012effektiva skattesatsen under 2012 har påverkats amorterar 92 procent av de hushåll som har ennegativt av att Ukraina under året redovisat en förlust på belåningsgrad över 75 procent av fastighetens värde.vilken ingen skatteintäkt redovisats. På medellång sikt Av de 8 procent som vid utbetalningsdatum inte hadeförväntas den effektiva skattesatsen efter den svenska någon amortering har i princip samtliga en amorteringsplan som ska påbörjas inom två år. Totalt i1 portföljen amorterar 73 procent (71) av hushåll med en Mer detaljerad information finns i Swedbanks Faktabok,www.swedbank.se/ir under Finansiell information och publikationer.Swedbank – Bokslutskommuniké 2012 Sidan 8 av 50
 9. 9. belåningsgrad som överstiger 75 procent av Övertagen egendom ochfastighetens värde. återtagna leasingobjekt per affärsområde 2012 2011Osäkra fordringar minskade under året till 14 mdkr (25). mkr 31 dec 31 decMinskningen omfattar Baltisk bankrörelse och Ukraina, Svensk bankrörelse 9 44medan Svensk bankrörelse redovisade en marginell Baltisk bankrörelse 169 216ökning. Minskningen beror på kombinationen av lägre Estland 11 9inflöde av nya osäkra fordringar, amorteringar på osäkrafordringar och att vissa större företagsengagemang inte Lettland 97 117längre är osäkra. Därutöver har bortskrivningar samt Litauen 61 90försäljningen av retailportföljen i Ukraina bidragit till Koncernfunktioner & Övrigt 4 888 6 115minskningen (läs mer i faktaboken sid 48). Den volym i Ryssland 137 10Baltisk bankrörelse som härrör från krisårens Ukraina 145 286problemengagemang minskar successivt i takt med att Ektornet 4 606 5 819lånen omstruktureras, amorteras eller skrivs bort. Sverige 377 305 Norge 0 102Lån som är förfallna mer än 60 dagar fortsatte att Finland 281 709minska inom Baltisk bankrörelse under året. Inom Estland 340 569Svensk bankrörelse ökade lån förfallna mer än 60 dagar Lettland 1 665 1 721både för bolån till privatpersoner och för företagslån, Litauen 351 448dock utan att resultera i ökade kreditförluster.Sammantaget uppvisar Swedbanks företagskunder USA 1 228 1 522inom Svensk bankrörelse och Stora företag & Ukraina 364 443Institutioner fortsatt god motståndskraft, med fortsatt få Summa 5 066 6 375kunder med lån förfallna mer än 60 dagar eller medandra finansiella problem. Swedbanks exponering till motparter i Grekland, Irland, Italien, Portugal och Spanien fortsatte att minska.Kreditförluster, netto Exponeringarna uppgick till totalt 396 mkr per den 31per affärsområde 2012 2012 2011 december 2012 (763).mkr Kv4 Kv3 Kv4 GIIPS-exponeringSvensk bankrörelse 102 69 216 31 dec 2012Stora företag & Institutioner 152 -35 4 mkr Grekland Irland Italien Portugal Spanien SummaBaltisk bankrörelse -329 -18 -117 Obligationer 84 26 5 115 Estland -242 2 -55 varav stater 84 26 5 115 varav hålles till förfall1 84 26 5 115 Lettland 86 8 158 Lån (penningmarknad Litauen -173 -28 -232 och certifikat) 0 Övrigt 0 0 12 Lån (kreditfaciliteter) 0Koncernfunktioner & Övrigt 86 188 -277 Derivat netto2 47 37 102 186 Övrigt3 15 80 95 Ryssland -30 28 -269 Summa 0 47 136 26 187 396 Ukraina 117 140 9 1 Aktuella marknadsvärden understiger redovisade värden med ca 23 mkr. Övrigt -1 20 -17 2 Derivat till marknadsvärde efter hänsyn till nettnings- och säkerhetsavtal.Summa 11 204 -174 Derivatens bruttovärden, dvs marknadsvärde plus interna riskpåslag, uppgår till: Irland 72 mkr, Italien 396 mkr och Spanien 218 mkr. Summa 686 mkr. 3 Inkluderar handelsfinansiering och hypotekslån.Kreditförlusterna uppgick till totalt 687 mkr för 2012(nettoåtervinningar om 1 911 mkr). Kreditförlusternainom Svensk bankrörelse och Stora företag & Swedbank har under året gått igenom alla störreInstitutioner är fortsatt mycket låga och är i huvudsak engagemang i den svenska och baltiska verksamhetenrelaterade till ett fåtal företagsengagemang. för att säkerställa en korrekt riskklassificering ochÅtervinningarna i de baltiska länderna är framförallt uppdaterade säkerhetsvärden. Därutöver har bankensrelaterade till ett mindre antal företagsengagemang. I riskklassificeringsmodeller för små och medelstoraUkraina ökade kreditförlusterna under året och uppgick företag uppdaterats för att bättre spegla dentill 915 mkr (-526). Ökningen var framförallt relaterad till underliggande risken för fallissemang. Ett arbete för attförsäljning av delar av privatportföljen samt till ytterligare öka kundansvarigas förståelse förreserveringar i den återstående portföljen. riskklassificeringsmodellernas uppbyggnad samt påverkan på kapitalkrav och lönsamhet har ocksåVärdet på övertagna tillgångar i koncernen minskade genomförts.med 1 309 mkr till 5 066 mkr under året, varavnedskrivningar av materiella tillgångar utgjorde 466 mkr. Upplåning och likviditetUnder året förvärvade Ektornet fastigheter för 1 006 mkr Swedbank hade en stark efterfrågan från såväloch fastigheter till ett bokfört värde om 1 655 mkr inhemska som internationella skuldinvesterare undersåldes. 2012. Banken har under året attraherat nya investerare och därigenom breddat sin skuldinvesterarbas. UnderMer information om Ektornet finns på sidan 21. 2012 emitterade Swedbank totalt 142 mdkr i långfristiga skuldinstrument, varav 14 mdkr under det fjärde kvartalet. Emissioner av säkerställda obligationer under 2012 uppgick till 77 mdkr och emissioner av seniora obligationer uppgick till 60 mdkr. Under 2013 planerar Swedbank att emittera cirka 120 mdkr för att möta förfall om nominellt 86 mdkr av långfristig upplåning.Swedbank – Bokslutskommuniké 2012 Sidan 9 av 50
 10. 10. Den genomsnittliga löptiden på all regelverket (FFFS 2012:6) som gäller från och med denkapitalmarknadsupplåning inom bankens korta och 1 januari 2013 uppgår LCR till 139 procent.långa program var 33 månader per den 31 december2012 (35). Den långfristiga upplåningen, med Baselkommittén har i början på 2013 publicerat en nyursprunglig löptid över ett år, hade en genomsnittlig rekommendation av definitionen på LCR-måttet. Enligtlöptid på 38 månader (41), varav 39 månader för Baselkommitténs definition skulle LCR vara väsentligtsäkerställda obligationer (43) och 31 månader för senior högre än enligt Finansinspektionens definition. Enligtupplåning (19). Den genomsnittliga löptiden för fjärde Swedbanks tolkning av nuvarande förslag på regelverkkvartalets emissioner av långfristig upplåning var 69 uppgick koncernens NSFR till 91 procent per den 31månader. Bankens kortfristiga upplåning används december (94). I Riksbankens finansiellafrämst som ett cash managementverktyg, inte för att stabilitetsrapport som publicerades i november 2012finansiera bankens utlåning till allmänheten. Under uppgick genomsnittlig NSFR till 84 procent för de fyrafjärde kvartalet har Swedbank förlängt den svenska storbankerna baserat på rapporter pergenomsnittliga löptiden på den kortfristiga september 2012. Styrelsens och ledningens främstafinansieringen. Utestående volym minskade under året styrmått för likviditeten är den så kalladetill 115 mdkr. överlevnadshorisonten, som visar hur länge banken klarar sig under långa perioder av stress iI takt med ökat centralbanksstöd för sydeuropeiska kapitalmarknaderna, där tillgången till ny finansieringbanker och diskussionerna kring nya regelverk kring skulle vara begränsad. För närvarande skulle bankennedskrivning av fordringar på banker (så kallad bail-in), klara helt stängda kapitalmarknader i mer än 12har marknadens fokus på graden av intecknade månader. Detta gäller såväl koncernens totala likviditet,tillgångar ökat. För att öka transparensen inom detta som likviditeten i USD och EUR. Från och med det härområde redovisar Swedbank i sin faktabok sedan en tid kvartalet redovisar Swedbank sin överlevnadshorisont iinte bara intecknade tillgångar, utan även de tillgångar faktaboken.som är tillgängliga för inteckning. Swedbank ser enökad transparens som ett viktigt led i att förbättra För mer information om Swedbanks upplåning ochbankens relativa position och prissättning på likviditet (inklusive överlevnadshorisonten) sekapitalmarknaden. faktaboken sid 58-72.Swedbank har på grund av sin sammansättning av Ratinghändelser under periodentillgångarna ett begränsat strukturellt behov av seniorupplåning. Andelen senior upplåning bestäms framförallt De senaste årens positiva utveckling i banken harav bankens behov av likviditet och av den buffert som uppmärksammats av kreditvärderingsinstituten. Blandbanken vill hålla i sin säkerhetspool i form av annat uppgraderade Fitch Swedbanks långfristiga ratingövervärden (så kallad over-collateralisation) för att stå under sommaren 2012 från A till A+.emot förändringar i huspriser. Under året har övervärdeti säkerhetspoolen ökat till 35 procent (29). Kreditvärderingsinstituten har under slutet av 2012 vidtagit några generella åtgärder. Moody’sEmission av långfristig skuld 2012 2012 2012 2012 uppgraderade det svenska banksystemets utsikter frånmdkr Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 negativa till stabila och Standard & Poors’ nedgraderade sin syn på den svenska ekonomin vilket fick till följd attSäkerställda obligationer 9 18 20 30 de svenska bankernas utsikter nedgraderades från varav SEK 6 17 18 17 stabila till negativa. varav EUR 2 1 2 3 varav USD 0 0 10 Swedbanks ambition är att ha ett kreditbetyg som är på varav övrigt 1 samma nivå som de banker med högst kreditbetyg iSeniora icke säkerställda obligationer 4 13 19 24 Norden.Strukturerade obligationer (SPAX) 1 0 2 2Totalt 14 31 41 56 Kapital och kapitaltäckningUnder 2012 har Swedbank förtidsinlöst och återköpt Kärnprimärkapitalrelationen enligt Basel 2 fortsatte attefterställd skuld till en total volym om 9 mdkr. Under stärkas under fjärde kvartalet 2012 och uppgick till17,4fjärde kvartalet emitterade Swedbank en efterställd procent per den 31 december (15,7 procent 31obligation om 500 miljoner EUR. Det var Swedbanks december 2011).första emission av efterställd skuld sedan 2008. Kärnprimärkapitalet ökade med 3,4 mdkr från årsskiftetSwedbanks likviditetsreserv, som redovisas i enlighet och uppgick till 80,7 mdkr. Ökningen förklaras främst avmed Bankföreningens definition för årets resultat (efter förväntad utdelning). Förlagslån somlikviditetsrapportering, uppgick till 216 mdkr per den 31 får räknas in i kapitalbasen minskade med 5,2 mdkr,december 2012 (247). I tillägg till likviditetsreserven främst till följd av inlösen och återköp av förlagslån. Avfanns likvida värdepapper inom andra delar av denna minskning avser 3,9 mdkr lån som har ingått ikoncernen som uppgick till 58 mdkr (62). supplementärt kapital, trots att banken under fjärdeLikviditetsreserven och det strukturella likviditetsmåttet kvartalet emitterade ett nytt förlagslån om 500 miljonerför likvida tillgångar och kassaflöde (eng. liquidity EUR. Resterande minskning avser lån som har ingått icoverage ratio, LCR) kommer att fluktuera över tiden, primärt kapital.bland annat beroende på hur förfallostrukturen förbankens emitterade värdepapper ser ut. Enligt det Riskvägda tillgångar minskade med 28 mdkr frångällande svenska regelverket uppgick koncernens LCR årsskiftet till 464 mdkr. Riskvägt belopp för kreditriskertill 130 procent per den 31 december (139). Fördelat på minskade med 27 mdkr. Exponeringar, främst i form avUSD och EUR var LCR 296 procent respektive 267 företagsexponeringar i Sverige, ökade riskvägt beloppprocent. Baserat på den nya uppdaterade svenska med 12 mdkr, medan neddragningar i Ryssland och Ukraina medförde en minskning med 5 mdkr.Swedbank – Bokslutskommuniké 2012 Sidan 10 av 50
 11. 11. Minskningen av riskvägt belopp är framförallt hänförlig Estimat avseende nya regelverks effekt påtill positiva ratingmigrationer för företagsexponeringar till kärnprimärkapitalrelationenföljd av förbättrade processer och metoder förriskbedömning. I detta ingår bland annat en uppdateringav ratingmodellen avseende exponeringar mot små och 20%medelstora företag (SME) som godkändes av 19%Finansinspektionen (FI) under andra kvartalet, vilket 18%medförde en minskning av riskvägt belopp med 9 mdkr 17% -1,3 17,4beräknat per 31 december. Valutakursförändringar, 16% - 0,7främst hänförliga till den baltiska kreditportföljen, 15% 15,4minskade riskvägt belopp för kreditrisker med 4 mdkr på 14%grund av den svenska kronans förstärkning mot euron. 13%Riskvägt belopp för såväl marknadsrisker som operativa 12%risker var i princip oförändrat per den 31 december 11%jämfört med föregående årsskifte. 10% KV 4 2012 Basel 3* IAS 19** Kv 4 2012 Riskvikter InternaFörändring av riskvägda tillgångar 2012, Swedbank inkl Basel 3 bolån åtgärder och IAS 19 (IRBA mm)finansiell företagsgrupp Ökning Minskning Mdkr 505 * Enligt Swedbanks estimat baserat på nuvarande kunskap om framtida regelverk. 6.8 ** Estimat baserat på ej resultatredovisad aktuariell nettoflust per 31 December 2012. 500 495 492.3 Kärnprimärkapitalrelationen enligt Basel 3, inklusive 490 IAS 19, var 15,4 procent (14,3) enligt Swedbanks estimat baserat på nuvarande kunskap om framtida 485 regelverk. Swedbank bedömer att den negativa 480 påverkan som Basel 3-regelverket kommer att ha på 475 bankens kärnprimärkapitalrelation uppgår till 1,3 - 23.2 procentenheter vid införandet. EU-förhandlingarna kring 470 det framtida regelverket skulle slutförts under 2012, men - 4.2 464.3 465 har försenats och beräknas slutföras först under början - 6,7 460 - 0.3 - 0.4 av 2013. Detta medför att de nya reglerna troligen kommer att träda ikraft 1 januari 2014. Den 1 januari 2013 träder nya regler i kraft avseende redovisning av pensioner (redovisningsstandarden IAS 19). Som en effekt av de nya reglerna kommer Swedbanks redovisade skuld för pensioner att öka med Ökning Minskning cirka 4 mdkr och eget kapital minska med cirka 3 mdkr. Detta får till följd att SwedbanksRiskvägda tillgångar per kärnprimärkapitalrelation minskar med cirka 0,7 procentenheter (0,4) beräknat per 31 december.affärsområde 2012 2011 Sjunkande diskonteringsränta under andra halvåretmdkr 31 dec 31 dec förklarar ökningen i bedömd negativ effekt.Svensk bankrörelse 208 219 Förändringen av IAS 19 kommer att skapa en volatilitet iStora företag & den beräknade pensionsskulden och därmed även iInstitutioner 127 129 bankers eget kapital.Baltisk bankrörelse 95 102 Estland 38 41 FI publicerade 26 november en promemoria som Lettland 31 33 beskriver införandet av ett riskviktsgolv på 15 procent Litauen 26 28 för den svenska bolåneportföljen. Riskviktsgolvet införsKapitalförvaltning som en del av FI:s samlade kapitalbedömning av 3 3 företagen, inom ramen för FI:s tillsynsåtgärder i den såKoncernfunktioner & Övrigt 31 39 kallade pelare 2. Då riskviktsgolvet föreslås införas som Group Business Support 2 1 en del av den samlade kapitalbedömningen under Treasury 15 15 pelare 2 så kommer de redovisade kapitalrelationerna Ryssland 4 6 inte att påverkas, eftersom dessa beräkningar sker Ukraina 4 9 enligt regelverket för pelare 1. Golvet innebär att ett Ektornet 6 7 institut måste hålla ett större kapital i den mån de inte Övrigt 0 1 redan idag själva sätter av kapital som överstigerSumma riskvägda tillgångar 464 492 golvnivån för de svenska bolånen. Swedbank har sedan en längre tid, inom ramen för den interna kapitalutvärderingen i pelare 2 och i den interna styrningen, allokerat extra kapital till bolåneaffären motsvarande det föreslagna riskviktsgolvet. Dessa avsättningar är av samma storleksordning som FI nu föreslår. Sverige valde vid implementeringen av nuvarande EU- direktiv att införa ett undantag som innebär att avdrag för försäkringsinnehav i svenska banker görs från totalSwedbank – Bokslutskommuniké 2012 Sidan 11 av 50
 12. 12. kapitalbas, istället för att enligt direktivets huvudregel till En höjning av samtliga marknadsräntor med enhälften dras av från primärt kapital och till hälften från procentenhet skulle per den 31 december 2012 hasupplementärt kapital. Denna möjlighet till undantag påverkat värdet av koncernens tillgångar och skulder,upphör att gälla från och med 1 januari 2013. inklusive derivat, med -117 mkr (-987 per 31 decemberSwedbanks avdrag för försäkringsinnehav, som per 31 2011). I denna kalkyl ingår delar av bankens inlåningdecember 2012 uppgick till 2,9 mdkr, kommer därmed som åsatts en duration på mellan två och tre år.från första kvartalet 2013 till hälften att göras från Påverkan på positioner i svenska kronor skulle haprimärt kapital. Detta skulle påverka uppgått till -267 mkr (-656) medan positioner i utländskprimärkapitalrelationen negativt med cirka 0,3 valuta skulle ha påverkats med 150 mkr (-332).procentenheter, medan kapitaltäckningsgraden äroförändrad. Förändringen är temporär och en Vid en höjning av samtliga marknadsräntor med enkonsekvens av förseningen i EU-implementeringen av procentenhet skulle koncernens nettoresultat finansiellaBasel 3-reglerna. De kommande Basel 3-reglerna poster till verkligt värde den 31 december 2012 hakommer att ha en annan hantering av påverkats med -52 mkr (-434 per 31 december 2011).försäkringsinnehav där avdraget från kapitalbasenersätts med en riskvägning. Effekten beräknad enligt Operativa riskerBasel 3-regler hänförligt till försäkringsinnehav ingår ibankens estimerade Basel 3-siffror. Den operativa risknivån bedöms vara fortsatt förhöjd trots att den finansiella effekten i form av operativaSwedbank har i december 2012 skickat in en ansökan förluster är låg.till FI för att använda en så kallad avancerad internriskklassificeringsmetod (IRBA) för beräkning av Swedbank har genomfört omfattandekreditrisker för företagsexponeringar. Ett eventuellt stabiliseringsåtgärder för att säkra IT-driften ochgodkännande förväntas under andra halvåret 2013. tillgängligheten via såväl Internetbanken som via uttagsautomater. Arbetet med att modernisera,Swedbanks interna kapitalutvärdering (IKU) för 2012 konsolidera och effektivisera bankens IT-infrastrukturvisar att Swedbank har begränsade risker och är väl har börjat ge positiv effekt på de operativa riskerna.kapitaliserat för såväl kommande regelverksförändringarsom effekterna av ett potentiellt mycket negativt Övriga händelserscenario, som innefattar en kraftfull recession i Sverige Styrelsen föreslår en utdelning på 9,90 kr (5,30) peroch de baltiska länderna med påföljande negativa stamaktie och 9,90 kr (5,30) per preferensaktie föreffekter på Swedbank. För mer information om räkenskapsåret 2012, vilket motsvarar 10 880 mkr ochSwedbanks IKU för 2012 se faktaboken sid 56. en utdelningsgrad på 75 procent. Som avstämningsdag för rätt till utdelning för 2012 föreslås den 25 mars 2013.Marknadsrisk Sista dag för handel med bankens aktier med rätt tillSwedbank mäter marknadsrisker, både de strukturella utdelning blir därmed den 20 mars 2013. Omoch de som uppstår i tradingverksamheten, med en årsstämman beslutar enligt styrelsens förslag beräknasValue-at-Risk (VaR)-modell. VaR uttrycker, för aktuell kontantutdelningen komma att utbetalas genomportfölj, en förlustnivå som statistiskt överträffas med en Euroclears försorg den 28 mars 2013.viss sannolikhetsnivå under en viss tidshorisont.Swedbank använder 99 procents sannolikhetsnivå och Swedbanks årsstämma kommer att hållas onsdagenen tidshorisont på en dag. Det innebär att den den 20 mars 2013 på Dansens hus (Folkets hus) ipotentiella förlusten för portföljen, beräknat på den Stockholm.historiska statistiken, kommer att överstiga VaR-beloppet en dag av 100. Händelser efter 31 december 2012 Under fjärde kvartalet kommunicerade banken enTabellen nedan beskriver utvecklingen av Swedbanks organisationsförändring som börjar gälla från 1 januari *)VaR under året. 2013. Den nya organisationen ökar förutsättningarna förVaR per riskkategori ännu bättre service och kundbemötande på internet, i Jan-dec 2012 (2011) 2012 2011 mobil och på telefon genom en ny enhet, Channels & Concepts. Förändringen ger också kontoren ochmkr Max Min Medel 31 dec 31 dec regionerna större självständighet i arbetet med sinaRänterisk 141 (186) 69(56) 102 (108) 71 91 utvalda kundgrupper på de lokala marknaderna.Valutakursrisk 14 (29) 3 (2) 6 (7) 5 7 Swedbanks koncernledning utökas med de sexAktiekursrisk 14 (14) 3 (2) 7 (6) 4 5 regioncheferna Stojko Gjurovski, Marie Halling, LenaDiversifiering -19 (-20) -14 -19 Smeby-Udesen, Ulf Ejelöv, Johan Smedman och BjörnSumma 131 (175) 66 (52) 96 (101) 66 84 Elfstrand samt IT-chefen Mats Engstrand.*) VaR exkluderar här marknadsrisker inom Swedbank Ukraina Tomas Hedberg utsågs till ny VD för Swedbank Robur.samt strategiska valutakursrisker. För Swedbank Ukraina blirVaR missvisande p.g.a. illikvida och outvecklade finansiella Lars Friberg tillträdde som ny HR-chef.marknader i Ukraina. Avseende de strategiskavalutakursriskerna är ett VaR- mått baserat på en tidshorisontpå en dag inte relevant. Valberedningen i Swedbank föreslår Anders Sundström till ny ordförande för styrelsen i Swedbank AB.För enskilda risktyper kompletteras VaR med riskmått Valberedningen föreslår vidare omval av samtligaoch limiter som baseras på känslighet för förändringar nuvarande ledamöterna Olav Fjell, Ulrika Francke,av olika marknadspriser. Risktagandet följs även upp Göran Hedman, Lars Idermark, Anders Igel, Piagenom stresstester. Rudengren, Charlotte Strömberg, Karl-Henrik Sundström och Siv Svensson.Swedbank – Bokslutskommuniké 2012 Sidan 12 av 50
 13. 13. Svensk bankrörelse Stabilt räntenetto God kostnadskontroll Utveckling av digitala tjänsterResultaträkning 2012 2012 2011 2012 2011mkr Kv4 Kv3 % Kv4 % Helår Helår %Räntenetto 3 407 3 447 -1 3 244 5 13 665 12 317 11Provisionsnetto 1 320 1 269 4 1 259 5 5 098 5 183 -2Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde 47 51 -8 59 -20 203 216 -6Andel av intresseföretags resultat 155 222 -30 159 -3 788 769 2Övriga intäkter 178 220 -19 183 -3 823 706 17Summa intäkter 5 107 5 209 -2 4 904 4 20 577 19 191 7Personalkostnader 864 848 2 937 -8 3 475 3 674 -5Rörliga personalkostnader 24 43 -44 14 71 143 95 51Övriga kostnader 1 517 1 444 5 1 509 1 5 762 5 738 0Avskrivningar 27 22 23 26 4 96 95 1Summa kostnader 2 432 2 357 3 2 486 -2 9 476 9 602 -1Resultat före kreditförluster och nedskrivningar 2 675 2 852 -6 2 418 11 11 101 9 589 16Kreditförluster, netto 102 69 48 216 -53 295 335 -12Rörelseresultat 2 573 2 783 -8 2 202 17 10 806 9 254 17Skatt 446 733 -39 532 -16 2 583 2 267 14Periodens resultat 2 127 2 050 4 1 670 27 8 223 6 987 18Periodens resultat hänförligt till aktieägarna iSwedbank AB 2 127 2 047 4 1 668 28 8 213 6 973 18Minoriteten 0 3 2 10 14 -29Räntabilitet på allokerat eget kapital, % 26,2 24,4 25,7 25,5 28,4Utlåning/inlåning, % 244 246 244 244 244Kreditförlustnivå, % 0,04 0,03 0,09 0,03 0,04Total reserveringsgrad för osäkra fordringar, % 75 77 90 75 90Andel osäkra fordringar, brutto, % 0,19 0,20 0,19 0,19 0,19K/I-tal 0,48 0,45 0,51 0,46 0,50Heltidstjänster 4 807 4 775 1 4 946 -3 4 807 4 946 -3Utvecklingen januari - december Hushållens inlåningsvolym ökade med 3 procent sedanEn svagare omvärldskonjunktur, inte minst i årsskiftet och var stabil under fjärde kvartalet.euroområdet, satte tydliga avtryck i den svenska Swedbanks andel av inlåningen från hushåll uppgick tillekonomin fjärde kvartalet. Hushållen blev mer 22 procent (23 procent per 31 december 2011).pessimistiska både om svensk ekonomi och om sinegen ekonomi samtidigt som företagens investerings- Inlåningen från företag ökade med 3 procent jämförtoch anställningsplaner har skjutits på framtiden. med årsskiftet. Tillväxten under fjärde kvartalet var 5Konjunkturnedgången har lett till en lägre kredittillväxt, procent och volymen uppgick till 108 mdkr per 31främst avseende företagsutlåning. Ett snabbt växande december 2012. Swedbanks marknadsandel var 17antal varsel och en ökning av antalet konkurser tyder på procent (16).en djupare och mer utdragen konjunkturnedgång. Denöppna arbetslösheten steg till 8,1 procent i november, De totala inlåningsvolymerna ökade på såvälvilket är den högsta nivån på över två år. transaktions- som sparkonton.Resultatet uppgick till 8 213 mkr för 2012, en ökning Marknadstillväxten för bostadsutlåning till hushåll var 5med 18 procent jämfört med 2011. Ökningen var främst procent i årstakt, i nivå med tillväxten under 2011 (5ett resultat av ett starkare räntenetto. procent). Swedbanks andel av tillväxten uppgick till 14 procent under perioden januari till november medanRäntenettot ökade med 11 procent för helåret, främst andelen av den totala marknaden var 26 procent (26som en effekt av omprissättning av såväl bolån som procent per 31 december 2011). Swedbanksföretagskrediter. Inlåningsmarginalerna påverkades utlåningsvolym avseende bolån till privatmarknaden,negativt av sjunkande marknadsräntor. Fjärde kvartalets inklusive bostadsrättsföreningar, ökade med 4 procenträntenetto var stabilt jämfört med tredje kvartalet. sedan årets början.Fallande marknadsräntor påverkadeinlåningsräntenettot negativt. Detta motverkades till stor Utlåningsvolymen till företag var oförändrad jämfört meddel av omprissättning av företagskrediter. föregående år. Marknadsandelen var 17 procent (17).Utlåningsmarginalerna på bolån var stabila underkvartalet. Riskvägda tillgångar uppgick till 208 mdkr, en minskning med 11 mdkr under året. Riskvägda tillgångar förSwedbank – Bokslutskommuniké 2012 Sidan 13 av 50

×