Foredrag nordhordland-2012

320 views
231 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
320
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Foredrag nordhordland-2012

 1. 1. Lokalt gitt eksamen.Nordhordland kursregion 14.sept-2012
 2. 2. Kven er eg Kven er vi ? Kva skal eg seia noko om? Kjem han til å spørja meg??• Generelle føresegner• Er det noko nytt- Rundskriv 1-2010 ?• Korleis jobbar vi med vurderingskriterier? Film.• Faglærarrapporten- Felles mal ?• Døme på utforming• Kva skal elevane vita og når ?• Korleis skal eksamensoppgåvene sjå ut ?• Korleis organiserer vi lokalt gitt eksamen?
 3. 3. 250 elevar 13 klassar 33 lærararKven kjenner eg i Nordhordland?Olav Jøsendal.Mette Haukås.Geir Bleie. Kva er vi ekstra stolt av? BRÅK i Odda. Årets IKT prosjekt 2011. @svenolafbrekke
 4. 4. Muntlig eksamenEksamen skal være i samsvar med forskriftene§ 3-25 Generelle føresegner§ 3-29 Lokalt gitt eksamen§ 3-31 Hjelpemiddel til eksamenEvt. retningslinjer for eksamen fra fylketDet som skal vurderes, er kompetansemålene iLæreplanen. 4
 5. 5. Forskrift til opplæringslova 5I generelle føresegner§ 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg grunnskoleopplæring og elevar, lærlingar og lærekandidatar i offentleg vidaregåande opplæring har rett til vurdering etter reglane i dette kapitlet……… 4. ledd: Det skal vere kjent for eleven kva som er måla for opplæringa og kva som blir vektlagt i vurderinga av hennar eller hans kompetanse. (nytt at dette står eksplisitt)Toril Tysseland, Fylkesmannen i Hordaland
 6. 6. Forskrift til opplæringslova 6Eksamen§ 3-25. Generelle føresegnerEksamen skal vere i samsvar med læreplanverket.Læreplanen i det enkelte faget fastset om og eventuelt når i opplæringsløpet det skal vere eksamen i faget. Det er òg fastsett i læreplanen for fag om eleven skal opp til eksamen i faget, eller om elevar kan trekkjast ut, kva slags eksamensform som skal nyttast, og om eksamen skal vere lokalt gitt eller sentralt gitt. Departementet fastset kor mange eksamenar det skal vere på 10. årstrinnetEksamen skal organiserast slik at eleven eller privatisten kan få vist kompetansen sin i faget. Eksamenskarakteren skal fastsetjast på individuelt grunnlag og gi uttrykk for kompetansen til eleven eller privatisten slik denne kjem fram på eksamen.5. ledd: Det er ikkje ny eksamen, utsett eksamen eller særskild eksamen i grunnskolen.Toril Tysseland, Fylkesmannen i Hordaland
 7. 7. Forskrift til opplæringslova 7§ 3-29. Lokalt gitt eksamen i grunnskolenKommunen har ansvaret for gjennomføringa av alle lokale eksamenar. Faglæraren har plikt til å utarbeide forslag til eksamensoppgåver.Eleven skal få vite kva fag han eller ho skal prøvast i, 48 timar før sjølve eksamen. Laurdagar, søndagar, høgtidsdagar og heilagdagar skal ikkje reknast med.Eksamen kan organiserast i to delar, der den første delen er ei førebuing og den andre delen er sjølve eksamen. Førebuingsdelen kan vere på inntil 2 dagar og skal normalt ikkje inngå i vurderingsgrunnlaget.Ramma for eksamen på eksamensdagen skal vere munnleg eksamen på inntil 30 minutt per elev.Toril Tysseland, Fylkesmannen i Hordaland
 8. 8. Oppsummert 8  Grunnlag for vurderinga er kompetansemåla i faget  Det skal vera kjent for elevane kva som er måla for opplæringa og kva som vert vektlagt i vurderinga  48 timars førebuingstid: Tema/emne må vera vide/opne  Tydelegare skilje mellom førebuing og eksamen- det er kompetansen på eksamen som skal vurderast  Sensor har avgjerdsmynde på kva eleven skal prøvast iToril Tysseland, Fylkesmannen i Hordaland
 9. 9. Kva konsekvensar får desse presiseringane?1.Kompetansemåla , vurderingskriterier og grad av måloppnåing må setjast pådagsorden tidleg i skuleåret. ( helst både i 8-9-10 klasse, men i alle fall tidleg i10kl.)Vis film fra Strømmen vgs. Film 7 Toril Tysseland, Fylkesmannen i Hordaland 9
 10. 10. Diskuter med «sidemannen». • Arbeider vi systematisk med vurderingskriterier på vår skule? Korleis. • Er det lett for lærarar-elevar-foreldre å finna vurderingskriteriene til faga?Toril Tysseland, Fylkesmannen i Hordaland 10
 11. 11. Faglærarrapporten må vera tydeleg på desse punkta. • Kompetansemål • Vurderingskriterier • Grad av måloppnåing.Toril Tysseland, Fylkesmannen i Hordaland 11
 12. 12. FØR NOToril Tysseland, Fylkesmannen i Hordaland 12
 13. 13. Eksempel1 Eksempel2Toril Tysseland, Fylkesmannen i Hordaland 13
 14. 14. Fra retningslinjene til Sunnhordland Er det behov for en felles mal for faglærarrapport i dykkar region ?Toril Tysseland, Fylkesmannen i Hordaland 14
 15. 15. Fra retningslinjene til Hardanger-Voss1.1.1 FagrapportSaman med elevane utarbeider faglærar ein fagrapport som presiserer korleis elevgruppa hararbeidt for å nå kompetansemåla i lærepl anen for faget. Ein viser til mal for fagrapport bak iinstruksen. Fagrapporten skal innehalda opplysningar om kompetansemål, tema, arbeidsmåtar,vurderingskriterium/læringsmål og referansar til læremiddel . Fagrapporten vert gjort kjend forsensor i samband med opplysningane om trekkfag. Kompe tansemåla i fagrapporten skal gjeeleven høve til å visa breiddekompetanse i faget. Rektor godkjenner fagrapporten. Rektor har eitviktig ansvar når det gjeld å kontrollera at kompetansemåla som er vald e ut, gjev breidde nok, ogat vurderingskriteria er ein del av fagrapporten. Fagrapporten er grunnlaget for utarbeiding aveksamensoppgåvene. Elevane må ha god kjennskap til rapporten på førehand. Når sperrefristen erute, må rektor forsikra seg om at kvar elev har eit eksemplar av rapporten i det aktuelleprøvefaget. Toril Tysseland, Fylkesmannen i Hordaland 15
 16. 16. 16
 17. 17. Toril Tysseland, Fylkesmannen i Hordaland 17
 18. 18. Toril Tysseland, Fylkesmannen i Hordaland 18
 19. 19. Organisering og vurdering av munnleg eksamen. Toril Tysseland, Fylkesmannen i Hordaland 19
 20. 20. Fylkesmannen i Hordaland Utdanningsdirektoratet vil kartleggje gjennomføringa av munnleg eksamen i grunnskulen våren 2011. Bakgrunnen er tilbakemeldingar om at eksamen blir praktisert svært ulikt rundt om i landet. Minst to kommunar i Hordaland vil bli med i undersøkinga. Det er Fylkesmannen som skal gjennomføre undersøkinga. Vi vil kontakte nokre kommunar i midten av august, men dersom det er kommunar som er interesert i å vere med på undersøkinga, så kan de ta kontakt med Fylkesmannen før den tid. (06.07.2010) Er Udir tydeleg nok? Lever ut Rundskriv1-2010
 21. 21. Toril Tysseland, Fylkesmannen i Hordaland 21
 22. 22. Fra FOS sine retningslinjer.Toril Tysseland, Fylkesmannen i Hordaland 22
 23. 23. EksamensoppgavenOppgaven skal være• …formulert slik at det som skal vurderes er felles for alle prestasjoner• …formulert slik at både innhold og form skal vurderes• …formulert slik at det kan lages kjennetegn på måloppnåelse i (minst) tre grader som kan brukes i vurderingen 23
 24. 24. Frå instruksen til Hardanger-Voss.Saksa frå Hardanger-Voss sin instruks. 24
 25. 25. Elevenes forberedelse Vi vet at • eleven legger (for) mye arbeid i presentasjonen • eleven ofte ikke forbereder seg til samtalen • mange faglærere og sensorer ser på samtalen som den viktigste delen av eksamen • samtalen måler andre sider av elevens kompetanse enn presentasjonen Hvordan skal vi få eleven til å forberede seg til både presentasjon og samtale? 25
 26. 26. Frustrasjon Eva OveUtfordringer Kaj Ane Kjedsomhet Forutsetninger
 27. 27. Film nr 3- Halbrend skule. Myldringsoppgave. Korleis legg vi til rette forgod veiledning på min skule ? 27
 28. 28. Korleis skal eksamensoppgåvene sjå ut ? 28
 29. 29. 29
 30. 30. 30
 31. 31. 31
 32. 32. Nokre døme på oppgåver frå eigen skule.1- Norsk2- Samfunnsfag3- MatematikkKor skal oppgåvene liggja?HER !Kor ligg mitt foredrag? www.slideshare.netBli med og del på www.delogbruk.no 32
 33. 33. Oddfrid organiserer grupper. Kan ein ha faggrupper på tvers av skular? Skal rektorar vera ei eiga gruppe?• Var det noko nyttig «Oddingen» kom med?• Skal ein endra/utvikla noko på eigen skule?Samling i plenum kl. 13.30. Frivillig refleksjon. 33

×