ที่มาของวันสุนทรภู่
     องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม
แห่งสหประชาชาติ(UNESCO) ซึ่งเป็นผู้ที่มีหน้า
ที่ ส่ ง เสร...
สถาบันสุนทรภู่ขึ้น เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับชีวิตและงานของสุนทรภู่ ให้แพร่หลาย
ในหมู่เยาวชนและประชาชนชาวไทยมากย...
2. มีการแสดงผลงานประเภทนิทานฯ ของ
สุนทรภู่
   3. มี ก ารประกวด แข่ ง ขั น ประชั น สั ก วา
ตอบคำาถามเกี่ยวกับประวัติชีวิ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ที่มาของวันสุนทรภู่

1,855 views
1,612 views

Published on

ที่มาของวันสุนทรภู่

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,855
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ที่มาของวันสุนทรภู่

 1. 1. ที่มาของวันสุนทรภู่ องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ(UNESCO) ซึ่งเป็นผู้ที่มีหน้า ที่ ส่ ง เสริ ม และเผยแพร่ ผ ลงาน ด้ า นวั ฒ นธรรม ของประเทศสมาชิ ก ต่ า งๆ ทั่ ว โลก ด้ ว ยการ ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีผลงานดี เด่ น ทางวั ฒ นธรรมระดั บ โลก ในวาระครบรอบ 100 ปีขึ้น ไป ประจำา ทุ ก ปี โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ คื อ เพื่ อ เผยแพร่ เ กี ย รติ คุ ณ และผลงานของผู้ มี ผ ล งานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมระดับโลกให้ปราก ฎแก่ ม วลสมาชิ ก ทั่ ว โลก และเพื่ อ เชิ ญ ชวนให้ ประเทศสมาชิ ก มี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด กิ จ กรรม เ ฉ ลิ ม ฉ ล อ ง ร่ ว ม กั บ ป ร ะ เ ท ศ ที่ มี ผู้ ไ ด้ รั บ ก า ร ยกย่องเชิดชูเกียรติ ในการนี้ รั ฐ บาลไทยโดยคณะกรรมการ แห่ ง ชาติ ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ วั ฒ น ธ ร ร ม แ ห่ ง ส ห ป ร ะ ช า ช า ติ ก ร ะ ท ร ว ง ศึกษาธิการ จะเป็นผู้สืบค้นบรรพบุรุษไทยผู้มีผล ง า น ดี เ ด่ น ท า ง วั ฒ น ธ ร ร ม เ พื่ อ ใ ห้ ยู เ น ส โ ก ประกาศยกย่ อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ แ ละได้ ป ระกาศ ยกย่อง "สุนทรภู่" ให้เป็นบุคคลผู้มีผลงานดีเด่น ทางวั ฒ นธรรมระดั บ โลก โดยในวาระครบรอบ 200 ปี เ กิ ด เมื่ อ วั น ที่ 26 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2529 ต่ อ มาในปี พ.ศ. 2530 นายเสวตร เปี่ ย มพงศ์ ส านต์ อดี ต รองนายกรั ฐ มนตรี ได้ ดำา เนิ น การจั ด ตั้ ง
 2. 2. สถาบันสุนทรภู่ขึ้น เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม เกี่ยวกับชีวิตและงานของสุนทรภู่ ให้แพร่หลาย ในหมู่เยาวชนและประชาชนชาวไทยมากยิ่งขึ้น ดั ง นั้ น ทางรั ฐ บาลจึ ง ได้ กำา หนดให้ วั น ที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีเ ป็น "วันสุนทรภู่" ซึ่งนับแต่ นั้ น เมื่ อ ถึ ง วั น สุ น ทรภู่ จะมี ก ารจั ด งานรำา ลึ ก ถึ ง สุ น ทรภู่ ต ามสถานที่ ต่ า งๆ เช่ น ที่ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ สุนทรภู่ "วัดเทพธิดาราม" และ ที่จังหวัดระยอง และมี ก ารจั ด กิ จ กรรมเชิ ด ชู เ กี ย รติ คุ ณ และส่ ง เสริมศิลปะการประพันธ์บทกวีจากองค์กรต่างๆ โดยทั่วไป ทั้งนี้ ผลงานของสุนทรภู่ยังเป็นที่นิยมใน สั ง คมไทยอย่ า งต่ อ เนื่ อ งตลอดมาไม่ ข าดสาย แ ล ะ มีก าร นำา ไ ป ดัด แ ปล ง เ ป็น สื่ อ ต่า ง ๆ เ ช่ น หนังสือการ์ตูน ภาพยนตร์ เพลง รวมถึงละคร มี การก่ อ สร้ า งอนุ ส าวรี ย์ สุ น ทรภู่ ไว้ ที่ ตำา บลบ้ า น กรำ่า อำาเภอแกลง จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นบ้านเกิด ของบิ ด าของสุ น ทรภู่ และเป็ น กำา เนิ ด ผลงาน นิราศเรื่องแรกของท่านคือ นิราศเมืองแกลง กิจกรรมที่ควรปฏิบัติ ในวันสุนทรภู่ 1. มีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติชีวิต และผลงาน
 3. 3. 2. มีการแสดงผลงานประเภทนิทานฯ ของ สุนทรภู่ 3. มี ก ารประกวด แข่ ง ขั น ประชั น สั ก วา ตอบคำาถามเกี่ยวกับประวัติชีวิต และผลงานของ สุนทรภู่

×