ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง     และพลโลกในศตวรรษที่ 21                   สมหวัง พิธ...
1. แนวโน้มสาคัญของสังคมในศตวรรษที่ 21(Cogan and Derricott :1998, Pitiyanuwat :2007 and       Pitiyanuwat :2003)
1.1แนวโน้มกระแสหลัก 4 ประการ1) กระแสโลกาภิวัฒน์ (globalization)2) กระแสการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  (information techn...
1.2 แนวโน้มที่น่าพึงปรารถนาที่ควรส่งเสริมให้เป็นจริง1) ความจาเริญทางเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับความรู้มากกว่าทรัพยากรธรรมชาติ2) เพ...
1.3 แนวโน้มที่เป็นปัญหาสาคัญต้องหาทางปูองกันไม่ให้เกิดขึ้น1) เศรษฐกิจระหว่างประเทศและกลุ่มคนในประเทศ จะแตกต่างกันมากขึ้น2)...
แนวโน้ ม ทั้ ง ทางบวกและทางลบเกี่ ย วข้ อ งโดยตรงกั บ ความเป็ น พลเมื อ งและพลโลกของประชาชน ทั้ ง บทบาทการส่ ง เสริ ม ให้ ...
2. สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ  พลเมืองและพลโลกในศตวรรษที่ 21
2.1 พลโลกในศตวรรษที่ 21 (Cogan and Derricott :1998,Pitiyanuwat :2007; Trilling and Fadel :2009 and Barber :2010)1) สามารถท...
2.2 พลเมืองไทยในศตวรรษที่ 21  (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา: 2554) 1) คนไทยมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 2) คนไทยใฝุ รู้ แ ละสาม...
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย  มีคุณสมบัติสาคัญ 6 ประการ คือ1  • มีอิสรภาพและพึ่งตนเองได้2  • เคารพความแตกต่าง3  • เคารพก...
พึงเหลียวหลังพิจารณาคุณลักษณะของผู้รับใช้ชาติของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ประกอบด้วย1) มีความสามารถ      ...
เยาวชนคนไทยจะมีสมรรถนะและคุณลักษณะความเป็นพลเมืองและพลโลกในศตวรรษที่ 21       ได้อย่างไร?
3. ความหมายและสาระการเรียนรู้ของพลเมืองศึกษา   และพลโลกศึกษา (ราชบัณฑิตยสถาน :2551)  พลเมืองศึกษา (civic     educa...
3. ความหมายและสาระการเรียนรู้ของพลเมืองศึกษา และพลโลกศึกษา (ราชบัณฑิตยสถาน :2551) (ต่อ) สาระการเรียนรู้ความเป็นพลเมือง (...
3. ความหมายและสาระการเรียนรู้ของพลเมืองศึกษา  และพลโลกศึกษา (ราชบัณฑิตยสถาน :2551) (ต่อ) พลโลกศึกษา (citizationship educ...
3. ความหมายและสาระการเรียนรู้ของพลเมืองศึกษา และพลโลกศึกษา (ราชบัณฑิตยสถาน :2551) (ต่อ) พลเมืองและพลโลกศึกษา (Bloomfield...
4. นโยบายและการปฏิบัติเกี่ยวกับพลเมืองศึกษาในระบบโรงเรียน4.1 พัฒนาการพลเมืองศึกษาในระบบโรงเรียน              ...
4.1 พัฒนาการพลเมืองศึกษาในระบบโรงเรียน (ต่อ)   ยุค                สาระสาคัญ         • เป็นการศ...
4.1 พัฒนาการพลเมืองศึกษาในระบบโรงเรียน (ต่อ)    ยุค                 สาระสาคัญ           • เ...
4.1 พัฒนาการพลเมืองศึกษาในระบบโรงเรียน (ต่อ)   ยุค                สาระสาคัญ         • เป็นการจั...
4.1 พัฒนาการพลเมืองศึกษาในระบบโรงเรียน (ต่อ)   ยุค                  สาระสาคัญ          • ในเ...
โดยสรุป ในเชิงนโยบายนับว่า การจัดการศึกษาของไทยมีความทันสมัยและพัฒนาในการสร้างพลเมืองดีและพลโลกที่ดี แต่ในการปฏิบัติสถานศึ...
5. ผลสัมฤทธิ์ด้านพลเมืองและพลเมืองศึกษา5.1 นักเรียนไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (IEA :2010)  1) ผลสั ม ฤทธิ์ ด้ า นความรู้ เ...
5. ผลสัมฤทธิ์ด้านพลเมืองและพลเมืองศึกษา (ต่อ)      1.2) นักเรียนไทยมีผลสัมฤทธิ์ด้านการรับรู้ความเชื่อ เจตคติความตั้งใ...
5.2 ผลการทดสอบวิ ช าสั ง คมศึ ก ษาของนัก เรี ย นชั้ น ป.6 ม.3  และ ม.6 ปีการศึกษา 2551-2553            2551 ...
โดยสรุป นักเรียนทุกระดับชั้นมีคะแนนผลสัมฤทธิ์เกี่ยวกับความรู้วิชาสังคมศึกษาโดยเฉลี่ยต่ากว่าร้อยละ 50 ในทุกระดับชั้นและทั้ง...
6. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาและการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ  ความเป็นพลเมืองและพลโลกในศตวรรษที่ 21
6.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองของ  คณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่สอง (กนป.)  ด้านพ...
2) การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองสาหรับผู้ใหญ่ ครอบครัวและชุมชน โดยมี  หลักสูตรการศึกษาความเป็นพลเมืองสาหรับผู้ใหญ่ หลักสู...
4) การเชื่อมประสานเครือข่ายภาครัฐและเอกชน หน่วยงานหลักของ  กระทรวงศึกษาธิการต้องสร้างเครือข่ายการทางาน เพื่อสร้างความเป็น...
6.2 ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง  และพลโลก 1) กระบวนการเรียนรู้แนวจิตตปัญญาศึกษา ซึ่งเป็นการศึกษาที่  ...
2) การปฏิ บั ติ ที่ ดี ใ นการจั ด การเรี ย นการสอนพลเมื อ งศึ ก ษาและ  พลโลกศึกษา ในโครงการพลเมือง-พลโลกของวชิราวุธวิทยาล...
4) การปรับกระบวนทัศน์ในการทดสอบและประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และประเมินกลุ่มสาระสังคมศึกษา  ให้รอบด้าน ทั้งความรับผิดชอบทา...
“เด็กในวันนี้ คือผู้ใหญ่ในวันหน้า ผู้ใหญ่ในวันหน้าจะเป็นอย่างไร   ก็ขอให้ดูผู้ใหญ่ในวันนี้เถิด  ศาสตราจารย์พระยาอนุมาน...
การประเมินความเป็นพลเมืองด้วยตนเอง1. คุณปฏิบัติตามกฎหมายและศีลธรรมคุณธรรมหรือไม่2. คุณเสียภาษีให้รัฐตามความเป็นจริงหรือไม่...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา (ดร.สมหวัง กลุ่ม5)

1,785 views
1,548 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,785
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
214
Actions
Shares
0
Downloads
19
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา (ดร.สมหวัง กลุ่ม5)

 1. 1. ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง และพลโลกในศตวรรษที่ 21 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ภาคีสมาชิก สานักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสถาน
 2. 2. 1. แนวโน้มสาคัญของสังคมในศตวรรษที่ 21(Cogan and Derricott :1998, Pitiyanuwat :2007 and Pitiyanuwat :2003)
 3. 3. 1.1แนวโน้มกระแสหลัก 4 ประการ1) กระแสโลกาภิวัฒน์ (globalization)2) กระแสการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology and communication)3) กระแสสังคม/เศรษฐกิจฐานความรู้ (knowledge based society/economy)4) กระแสค่านิยมโลก (global values)
 4. 4. 1.2 แนวโน้มที่น่าพึงปรารถนาที่ควรส่งเสริมให้เป็นจริง1) ความจาเริญทางเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับความรู้มากกว่าทรัพยากรธรรมชาติ2) เพื่อให้แข่งขันได้บรรษัทจะยอมรับมาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อมมากขึ้น3) ความไม่เสมอภาคจะลดลงอย่างมาก4) กลุ่มชายกรอบอานาจหรือชนกลุ่มน้อยจะเข้าสู่ตาแหน่งแห่งอานาจ มากขึ้น5) เกิดพันธมิตรระดับภูมิภาคมากขึ้น เพื่อบรรลุถึงสันติภาพและ ความมั่นคง
 5. 5. 1.3 แนวโน้มที่เป็นปัญหาสาคัญต้องหาทางปูองกันไม่ให้เกิดขึ้น1) เศรษฐกิจระหว่างประเทศและกลุ่มคนในประเทศ จะแตกต่างกันมากขึ้น2) การทาลายปุาจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต และ คุณภาพของอากาศ ดิน และน้า3) บุคคล ครอบครัว และชุมชน จะสูญเสียอิทธิพลทางการเมือง เนื่องจาก รัฐบาลเพิ่มระดับการกากับและควบคุมมากขึ้น4) อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดจะครอบงาชีวิตสังคมในเมืองมากยิ่งขึ้น5) ความรู้สึกในการอยู่ร่วมกันและความรับผิดชอบของประชาชนจะลดลงอย่างมาก
 6. 6. แนวโน้ ม ทั้ ง ทางบวกและทางลบเกี่ ย วข้ อ งโดยตรงกั บ ความเป็ น พลเมื อ งและพลโลกของประชาชน ทั้ ง บทบาทการส่ ง เสริ ม ให้ แ นวโน้ มทางบวกเกิดขึ้นและการปูองกันไม่ให้แนวโน้มทางลบเป็นจริง
 7. 7. 2. สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ พลเมืองและพลโลกในศตวรรษที่ 21
 8. 8. 2.1 พลโลกในศตวรรษที่ 21 (Cogan and Derricott :1998,Pitiyanuwat :2007; Trilling and Fadel :2009 and Barber :2010)1) สามารถที่จะเห็นและเข้าแก้ปัญหา 6) มีจริยธรรมคุณธรรม ในฐานะของสมาชิกของสังคมโลก 7) มีความรู้ทั่วไปเพื่อดารงชีวิตและมี2) สามารถร่วมทางานร่วมกับผู้อื่น ความรู้เฉพาะในการประกอบ3) สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ อาชีพ สร้างสรรค์และเป็นระบบ 8) มีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม4) เต็มใจที่จะแก้ไขข้อขัดแย้งโดย 9) มีทักษะทางเทคโนโลยี สือ และ ่ สันติวิธี สารสนเทศ5) เต็มใจที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตและ 10) มีทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต บริโภคพิสัยเพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
 9. 9. 2.2 พลเมืองไทยในศตวรรษที่ 21 (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา: 2554) 1) คนไทยมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 2) คนไทยใฝุ รู้ แ ละสามารถเรี ย นรู้ ไ ด้ ด้ ว ยตนเอง รั ก การอ่ า นและ แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง 3) คนไทยใฝุ ดี มี คุ ณ ธรรมพื้ น ฐาน มี จิ ต ส านึ ก และค่ า นิ ย มที่ พึงประสงค์ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีจิตสาธารณะ มีวัฒนธรรม ประชาธิปไตย 4) คนไทยคิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาได้ มีทักษะการคิด และปฏิบัติ คิดแก้ปัญหา คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถในการสื่อสาร
 10. 10. พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย มีคุณสมบัติสาคัญ 6 ประการ คือ1 • มีอิสรภาพและพึ่งตนเองได้2 • เคารพความแตกต่าง3 • เคารพกติกา กฎหมาย4 • เคารพสิทธิของผู้อื่น5 • เคารพหลักความเสมอภาค6 • รับผิดชอบต่อสังคม
 11. 11. พึงเหลียวหลังพิจารณาคุณลักษณะของผู้รับใช้ชาติของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ประกอบด้วย1) มีความสามารถ 6) มีความซื่อตรงต่อคนทั่วไป2) มีความเพียร 7) รู้จักนิสัยคน3) มีไหวพริบ ปฏิภาณดี 8) ความรู้จักผ่อนผัน4) มีความรู้เข้าถึงการณ์ รู้จัก 9) ความมีหลักฐาน กาลเทศะ 10)ความจงรักภักดีต่อสถาบัน5) มีความซื่อตรงต่อหน้าที่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 12. 12. เยาวชนคนไทยจะมีสมรรถนะและคุณลักษณะความเป็นพลเมืองและพลโลกในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างไร?
 13. 13. 3. ความหมายและสาระการเรียนรู้ของพลเมืองศึกษา และพลโลกศึกษา (ราชบัณฑิตยสถาน :2551) พลเมืองศึกษา (civic education) หมายความว่า การจัดการศึกษาและประสบการณ์เรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของประเทศ มีความภูมิใจในความเป็นพลเมืองของตน มีความสนใจที่จะปกครองตนเอง มีสิทธิมีเสียง สนใจต่อส่วนรวมและมีส่วนร่วมในกิจการบ้านเมืองตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย รวมทั้งการเรียนรู้เกี่ยวกับรัฐบาล รัฐธรรมนูญ กฎหมาย ระบบการเมือง การปกครอง สิ ท ธิ และความรั บ ผิ ดชอบของพลเมือ ง ระบบการบริห ารจัดการสาธารณะ และระบบตุลาการ
 14. 14. 3. ความหมายและสาระการเรียนรู้ของพลเมืองศึกษา และพลโลกศึกษา (ราชบัณฑิตยสถาน :2551) (ต่อ) สาระการเรียนรู้ความเป็นพลเมือง (civics) หมายความว่า เนื้อหาวิชาและกิจกรรมที่กาหนดไว้ในหลักสูตร เช่น สังคมศึ ก ษา ศาสนา วั ฒ นธรรม กิ จ กรรม ลู ก เสื อ เนตรนารี เพื่ อพัฒนา (สั่งสอน อบรม บ่มนิสัย) ให้เป็นพลเมืองดี
 15. 15. 3. ความหมายและสาระการเรียนรู้ของพลเมืองศึกษา และพลโลกศึกษา (ราชบัณฑิตยสถาน :2551) (ต่อ) พลโลกศึกษา (citizationship education; globalitizationship education)หมายความว่า พลเมืองศึกษาสมัยใหม่ที่เป็นการจัดการศึกษาและประสบการณ์เรียนรู้เพื่อพัฒนา (สั่งสอนอบรมบ่มนิสัย) ผูเรียนให้เป็นพลเมืองดีของประเทศ และเป็นพลโลกที่ดีของ ้สังคมโลกเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีความภูมิใจในการเป็นพลเมืองของประเทศและเป็นสมาชิกที่ดีของโลก มีความสนใจที่จะปกครองตนเอง มีสิทธิ มีเสียง สนใจต่อส่วนรวมและมีส่วนร่วมในกิจการบ้านเมืองในระดับท้องถินระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับโลก ่รวมถึง เป็นกระบวนการจัดการเรียนรูเรื่องสิทธิและหน้าที่พลเมือง รัฐบาลและระบบสถาบัน ้ต่างๆ ประวัติศาสตร์และรัฐธรรมนูญ เอกลักษณ์ของชาติ ระบบนิติบญญัตและกฎหมาย สิทธิ ั ิมนุษยชนของการเมือง ทางเศรษฐกิจและทางสังคมของพลเมือง หลักการและกระบวนการประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของพลเมืองในกิจการสาธารณะ และประเด็นเกี่ยวกับพลเมืองศึกษาและพลโลกศึกษา วิถีทัศน์สากล และการยอมรับค่านิยมพื้นฐานของสังคมในแต่ละประเทศและสังคมโลก รวมทั้งค่านิยมของพลโลกศึกษา
 16. 16. 3. ความหมายและสาระการเรียนรู้ของพลเมืองศึกษา และพลโลกศึกษา (ราชบัณฑิตยสถาน :2551) (ต่อ) พลเมืองและพลโลกศึกษา (Bloomfield และ ชัยอนันต์ :2544)เป็นการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมการพลเมืองและพลโลกที่ดีมีความรับผิดชอบ (responsible citizens and global citizens) พลเมืองและพลโลกศึกษา มีองค์ประกอบสาคัญ 3 ด้าน คือ 1) ด้านการสั่งสอนอบรมบ่มนิสัยเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบทางสังคมทางศีลธรรมและทางจริยธรรมคุณธรรม 2) ด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชนและการรับใช้สังคม และ 3)ด้านการมีความรู้ทางการเมือง (political literacy)เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งความรู้ทเกี่ยวข้อง ี่
 17. 17. 4. นโยบายและการปฏิบัติเกี่ยวกับพลเมืองศึกษาในระบบโรงเรียน4.1 พัฒนาการพลเมืองศึกษาในระบบโรงเรียน ระบบความทันสมัย ก่อนทันสมัย เริ่มต้นความทันสมัย ระบบความทันสมัย และพัฒนา (ก่อน พ.ศ.2413) (2513-2475) (2475-2520) การศึกษา (2521-ปัจจุบัน)
 18. 18. 4.1 พัฒนาการพลเมืองศึกษาในระบบโรงเรียน (ต่อ) ยุค สาระสาคัญ • เป็นการศึกษาอรูปนัยไม่มีหลักสูตร ก่อนทันสมัย • วัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของเด็กชาย(ก่อน พ.ศ.2413) • คนดีตามศาสนา และสืบทอดวัฒนธรรม • ใช้วิธีสั่งสอนอบรมบ่มนิสัย เป็นรายบุคคลโดยมีพระเป็นครู • สังคมยกย่องคนดี
 19. 19. 4.1 พัฒนาการพลเมืองศึกษาในระบบโรงเรียน (ต่อ) ยุค สาระสาคัญ • เป็นการจัดการศึกษาที่โรงเรียน ตามการเมืองของพระราชา • มีเปูาหมายให้คนไทยเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรมและมีศีลธรรมเริ่มต้นความทันสมัย • มีการสอนวิชา “จรรยา” (2513-2475) • เน้นคุณสมบัติผู้ดีชาววัง เป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบและ มีวิถีชีวิตตามพระพุทธศาสนา • ยังเน้นการสั่งสอนอบรมบ่มนิสัย เป็นกลุ่มนักเรียน พ่อแม่ สนใจอบรมบ่มนิสัยให้ลูกสามารถยกย่องคนดี
 20. 20. 4.1 พัฒนาการพลเมืองศึกษาในระบบโรงเรียน (ต่อ) ยุค สาระสาคัญ • เป็นการจัดการศึกษาโดยฝึกฝนพลเมืองโดยการจัดการศึกษา ตามการเมืองของประชาชน แทนการเมืองของพระราชาระบบความทันสมัย • หลักสูตรเน้นพลเมืองต้องรับผิดชอบต่อประเทศชาติ (2475-2520) ครอบครัวและตนเอง • มีการจัดการศึกษาตามองค์ 4 ทางการศึกษา คือ พุทธิศึกษา จริยศึกษา พลศึกษาและหัตถศึกษา • เปลี่ยนวิชา “จรรยา” เป็นวิชา “หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม” เป็นวิชาบังคับสาหรับทุกคน
 21. 21. 4.1 พัฒนาการพลเมืองศึกษาในระบบโรงเรียน (ต่อ) ยุค สาระสาคัญ • ในเชิงนโยบายและความตั้งใจต่อปรากฏการณ์ • ในหลักสูตรมีการมุ่งทั้งความเป็นพลเมืองดีและเป็นพลโลกที่ดี • วิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมถูกหลอมรวมไว้ในกลุ่มสร้างเสริม ประสบการณ์ชีวิตในระดับประถมศึกษาและหลอมรวมกับวิชา ระบบความทันสมัย สังคมศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและพัฒนาการศึกษา • ในเชิงปฏิบัติสถานศึกษาเน้นการสอน เนื้อหาสาระของการเป็นพลเมือง (2521-ปัจจุบัน) ดี และสาระการเป็นพลโลกที่ดี (มีผลต่อการสอบในการศึกษาต่อใน ระดับอุดมศึกษา) มากกว่าการสั่งสอนอบรมบ่มนิสัยความเป็นพลเมืองดี และการเป็นพลโลกที่ดี • พ่อแม่ต้องทางานไม่มีเวลาสั่งสอนอบรมบ่มนิสัยลูก สังคมยกย่องคนรวย คนมีอานาจมากกว่าคนดี
 22. 22. โดยสรุป ในเชิงนโยบายนับว่า การจัดการศึกษาของไทยมีความทันสมัยและพัฒนาในการสร้างพลเมืองดีและพลโลกที่ดี แต่ในการปฏิบัติสถานศึกษาในระบบส่วนใหญ่เน้นการสอน (ด้วยวิธีบรรยาย) เนื้อหาวิชาเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองดีและความเป็นพลโลกที่ดีมากกว่าการสั่งสอนอบรมบ่มนิสัย โดยเฉพาะขาดการจัดประสบการณ์ตรงได้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นพลเมืองดีและการเป็นพลโลกที่ดี ทาให้ผู้เรียนขาดโอกาสในการพัฒนานิสัยด้านความรับผิดชอบทางสังคม ทางศีลธรรมและจริยธรรม โดยเฉพาะขาดประสบการณ์ในด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชนและการรับใช้สังคม ซึ่งเป็นแก่นสาระและรากฐานสาคัญของการเป็ นพลเมืองดีและการเป็นพลโลกที่ดี นอกจากนี้ การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมีบทบาทจากัดในการสร้างพลเมืองดีและพลโลก ซึ่งแตกต่างจากอดีต ถ้าเป็นเช่นนี้ต่อไปแนวโน้มของสังคมในทางลบก็จะเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
 23. 23. 5. ผลสัมฤทธิ์ด้านพลเมืองและพลเมืองศึกษา5.1 นักเรียนไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (IEA :2010) 1) ผลสั ม ฤทธิ์ ด้ า นความรู้ เ กี่ ย วกั บ พลเมื อ งศึ ก ษาและพลโลกศึกษา 1.1) นั ก เรี ย นไทยมี ค ะแนนเฉลี่ ย 452 คะแนน ซึ่ ง ต่ ากว่ าคะแนนเฉลี่ย (500) อย่างมีนัยสาคัญ นักเรียนไทยมีถึงร้อยละ 63 ที่มีความรู้อยู่ระดับ 1 หรือต่ากว่า ซึ่งไม่เพียงพอต่อการจะเป็นพลเมืองดีและพลโลกที่ดีในอนาคต (อย่างน้อยต้องระดับ 2 ขึ้นไป) และมีเพียง4 ประเทศจาก 38 ประเทศที่ได้คะแนนต่ากว่านักเรียนไทย
 24. 24. 5. ผลสัมฤทธิ์ด้านพลเมืองและพลเมืองศึกษา (ต่อ) 1.2) นักเรียนไทยมีผลสัมฤทธิ์ด้านการรับรู้ความเชื่อ เจตคติความตั้งใจและพฤติกรรมเกี่ยวกับพลเมืองศึกษาและพลโลกศึกษาอยู่ในระดับสูง โดยสรุ ป นัก เรี ยนไทยและนั กเรี ยนอิน โดนี เ ซี ยมีผ ลสั มฤทธิ์ด้า นการรั บ รู้ ความเชื่ อ เจตคติ ความตั้ง ใจและพฤติก รรมเกี่ ย วกั บพลเมืองศึกษาและพลโลกศึกษาอยู่ในระดับสูง แต่มีผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้ เ กี่ ยวกับ พลเมื องศึ ก ษาและพลโลกศึ ก ษาอยู่ ในระดับ ต่า ซึ่ งตรงกัน ข้ามกับนักเรียนจากประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ไต้หวันและฮ่องกง
 25. 25. 5.2 ผลการทดสอบวิ ช าสั ง คมศึ ก ษาของนัก เรี ย นชั้ น ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2551-2553 2551 2552 2553 ระดับชั้น ปีการศึกษา ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย SD SD SD (%) (%) (%) ป.6 - - 33.90 12.00 47.07 16.54 ม.3 41.09 11.02 39.70 9.97 40.85 17.00 ม.6 34.72 8.22 36.00 8.84 46.51 8.80
 26. 26. โดยสรุป นักเรียนทุกระดับชั้นมีคะแนนผลสัมฤทธิ์เกี่ยวกับความรู้วิชาสังคมศึกษาโดยเฉลี่ยต่ากว่าร้อยละ 50 ในทุกระดับชั้นและทั้ง 3 ปีการศึกษา โดยมีค่าเฉลี่ยต่าสุดเป็นร้อยละ 34 และสูงสุดร้อยละ 47
 27. 27. 6. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาและการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ ความเป็นพลเมืองและพลโลกในศตวรรษที่ 21
 28. 28. 6.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองของ คณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่สอง (กนป.) ด้านพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองดีมี 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้1) การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองสาหรับเด็กและเยาวชนโดยเร่งให้เกิด วัฒนธรรมองค์กรในสถานศึกษาเกี่ยวกับความเป็นพลเมือง ปรับและ ทบทวนเนื้อหาสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่พลเมืองทีเน้นความรู้ ่ ในเรื่องรัฐธรรมนูญและระบบการเมืองการปกครองเท่าที่จาเป็น และพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมเชิงปฏิบัติ เพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองและความเป็นประชาธิปไตยให้ผู้เรียน
 29. 29. 2) การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองสาหรับผู้ใหญ่ ครอบครัวและชุมชน โดยมี หลักสูตรการศึกษาความเป็นพลเมืองสาหรับผู้ใหญ่ หลักสูตรพลเมืองและ ประชาธิปไตยในชุมชน และจัดทาคู่มือเลี้ยงลูกให้เป็นพลเมือง3) การสร้างพลเมืองในวงกว้างและการสร้างความตระหนักในสังคมโดยใช้สื่อมวลชน กระทรวงศึกษาธิการจัดให้มีรายการโทรทัศน์ในเรื่อง “พลเมือง”สาหรับเยาวชน และรายการสาหรับผู้ใหญ่ จัดรายการโทรทัศน์สาหรับครูในการเรียนรู้ทักษะและ เทคนิคการเรียนการสอนเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง ประสานความร่วมมือกับ สมาคมวิชาชีพสื่อสารมวลชนในการสร้างพลเมืองและรณรงค์ให้คนไทยมีความเป็น พลเมือง รวมทั้งปลูกจิตสานึกความเป็นพลเมืองให้ฝุายประชาสัมพันธ์และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 30. 30. 4) การเชื่อมประสานเครือข่ายภาครัฐและเอกชน หน่วยงานหลักของ กระทรวงศึกษาธิการต้องสร้างเครือข่ายการทางาน เพื่อสร้างความเป็น พลเมืองร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ่ และองค์กรภาคเอกชนทีเกี่ยวข้อง ่
 31. 31. 6.2 ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง และพลโลก 1) กระบวนการเรียนรู้แนวจิตตปัญญาศึกษา ซึ่งเป็นการศึกษาที่ เน้นและให้คุณทธศาสตร์การจัดการศึกอษาเพื่อความ โดยผ่าน 6.2ยุ ค่ าในเรื่องการเรียนรู้ ย่างใคร่ค รวญ เป็นพลเมืองและพลโลก กิ จ กรรมและกระบวนการที่ ห ลากหลายเพื่ อ เปลี่ ย นแปลง ความคิดและจิตสานึกใหม่เกี่ยวกับตนเองและสรรพสิ่ง ส่งผลต่อ การประพฤติ ป ฏิ บั ติ อ ย่ า งมี ส ติ แ ละปั ญ ญา มี ค วามรั ก ความ เมตตาต่อตนเองและสรรพสิ่งทั้งในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งและเป็น หนึ่งเดียวกับธรรมชาติ (จุมพล :2551)
 32. 32. 2) การปฏิ บั ติ ที่ ดี ใ นการจั ด การเรี ย นการสอนพลเมื อ งศึ ก ษาและ พลโลกศึกษา ในโครงการพลเมือง-พลโลกของวชิราวุธวิทยาลัย การเรี ย นการสอนโดยใช้ ค วามดี ค วามงามน าความรู้ ข อง โรงเรียนสัตยาสัย จังหวัดลพบุรีและอื่นๆ3) การผลิตและพัฒนาครูประจาการให้สามารถจัดกระบวนการเรี ยนรู้และ การประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา เพื่อให้ครูและนักเรียน เกิดความปิ ติและความสุขจากการเรียนรู้ที่แท้จริงร่วมกัน โดยมีนักเรียน ได้รับการสั่งสอนอบรมบ่มนิสัยเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบทางสังคม ทาง ศีลธรรมและทางคุณธรรมจริยธรรม การมีส่วนร่วมกับชุมชนและการรับใช้ สังคม และการมีความรู้ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับความเป็นพลเมืองและพลโลก )
 33. 33. 4) การปรับกระบวนทัศน์ในการทดสอบและประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และประเมินกลุ่มสาระสังคมศึกษา ให้รอบด้าน ทั้งความรับผิดชอบทางสังคม ทางศีลธรรม และทางจริยธรรมคุณธรรมด้านการมี ส่วนร่วมกับชุมชนและการรับใช้สังคม และด้านความรู้ทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้ง ความรู้ทเกี่ยวข้อง โดยปรับการทดสอบและประเมินผลกลุ่มสาระสังคมศึกษา ทั้งระดับ ี่ สถานศึกษาและการทดสอบระดับชาติ5) รื้อฟื้นภูมิปัญญาไทยในการจัดการศึกษาเพื่อความเปูฯพลเมือง และพลโลกโดยสามประสาน คื อ “บวร” บ้าน วัด หรือสถาบัน ทางศาสนา รวมทั้ ง สถาบัน ทางาสั ง คมและโรงเยนหรื อ สถานศึกษา ซึ่งคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดการศึกษาโดยยุทธศาสตร์นี้ใน โครงการสอนภาษาไทยให้นักเรียนไทยในต่างประเทศได้ผลดีมาแล้ว และยังดาเนินการอยู่ใน ปัจจุบัน6) การเป็นตัวแบบที่ดีของผู้นาและผู้ใหญ่เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองและพลโลก
 34. 34. “เด็กในวันนี้ คือผู้ใหญ่ในวันหน้า ผู้ใหญ่ในวันหน้าจะเป็นอย่างไร ก็ขอให้ดูผู้ใหญ่ในวันนี้เถิด ศาสตราจารย์พระยาอนุมานราชธน: 2477
 35. 35. การประเมินความเป็นพลเมืองด้วยตนเอง1. คุณปฏิบัติตามกฎหมายและศีลธรรมคุณธรรมหรือไม่2. คุณเสียภาษีให้รัฐตามความเป็นจริงหรือไม่3. คุณพัฒนาสัมมาชีพของคุณให้ดีที่สุดหรือไม่

×