Fischertechnik training

1,419 views
1,223 views

Published on

อบรมการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยใช้อุปกรณ์ Fischertechnik
สำนักการศึกษากทม. 52

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,419
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
29
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Fischertechnik training

 1. 1. ผศ.ดร.สุรพล บุญลือ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 2. 2. ! ทฤษฎีที่ว่าด้วยการสร้างความรู้! ที่มาของ fischertechnik! ความแตกต่างของ fischertechnik กับ LEGO! การประยุกต์ใช้ fischertechnik สู่การเชื่อมโยงความรู้
 3. 3. ! เราจะทําอย่างไร กับ fischertechnik ที่ได้รับมา! ขอมากกว่า 5 ความคิดเห็น
 4. 4. ! “Better learning will not come from finding better waysfor the teacher to instruct, but from giving the learnerbetter opportunities to construct”! “ การเรียนรู้ที่ดีไม่ได้มาจากการหาวิธีการที่ดีกว่าให้ครูในการสอนแต่มาจาก การให้โอกาสที่ดีกว่าแก่ผู้เรียนในการสร้างความรู้ ”
 5. 5. ! ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยการสร้างสรรค์ชิ้นงานเป็นทฤษฎีที่มีพื้นฐานมาจากทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์แนวความคิดของทฤษฎีนี้ คือ! การเรียนรู้ที่ดีเกิดจากการสร้างพลังความรู้ในตนเอง และด้วยตนเองของผู้เขียน! ผู้เรียนมีโอกาสได้สร้างความคิดและทําความคิดของตนเองไปสร้างสรรค์ชิ้นงาน โดยอาศัยสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม จะได้เห็นความคิดนั้นเป็นรูปธรรม! การสร้างความรู้ขึ้นในตนเองจะมีความหมายต่อผู้เรียนจะอยู่คงทน ไม่ลืมง่าย และสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจความคิดของตนได้ดีและเป็นรากฐานให้ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ใหม่ต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดศาสตราจารย์ ซีมัวร์ เพเพอร์ท แห่งสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซต
 6. 6. ! สามารถใช้สื่อ เทคโนโลยี วัสดุและอุปกรณ์ในการสร้างสาระการเรียนรู้และผลงานด้วยตนเอง รวมทั้งการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นเครื่องมือในการให้ผู้เรียนมีโอกาสสร้างความรู้ โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์! ผู้เรียนสามารถควบคุมของเล่นในคอมพิวเตอร์ให้เคลื่อนไหว เดิน ฉายแสงหรือ ตอบ สนองสิ่งเร้าต่างๆ ได้ตามต้องการ เพื่อให้เด็กใช้คณิตศาสตร์ในการสร้างรูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว ดนตรี เกม! การบูรณาการความรู้ในหลายๆด้าน ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ สุนทรียศาสตร์สถาปัตยกรรมศาสตร์ และ ศิลปะศาสตร์ให้เป็นประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์ผลงานรวมทั้งสถานการณ์จําลองด้วยคอมพิวเตอร์อื่นๆในการสอน
 7. 7. ! สื่อธรรมชาติและวัสดุทางศิลปะส่วนมากนํา มาใช้เป็นวัสดุในการสร้างความรู้ได้ดีเช่น กระดาษ ดินเหนียว ไม้ โลหะ พลาสติก สบู่ และของเหลือใช้ต่างๆ! สร้างบรรยากาศที่มีทางเลือกหลากหลาย เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้เช่น วัยความสามารถ ความถนัด และประสบการณ์! สร้างบรรยากาศที่มีความเป็นมิตร เป็นกันเอง ซึ่งทําให้ผู้เรียนรู้สึกอบอุ่นปลอดภัย สบายใจ จะเอื้อให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีความสุข
 8. 8. ! ในการทํากิจกรรมที่พื้นจะช่วยให้เด็กเกิดความผ่อนคลายมากกว่าการนั่งเก้าอี้! ทําให้เด็กเกิดความอิสระ + จินตนาการ! งานที่ละเอียดควรใช้การนั่งเก้าอี้ เพราะเด็กจะได้มีสมาธิจรดจ่อ ไม่อิสระเกินไป! ไม่ควรให้งานเกิน ทีละ 1 ขั้นตอน เพราะอาจจะยากต่อการจําและการสรุป! หากต้องการให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ไม่ควรให้เด็กทํางานกันหลายคนเพราะจะแย่งกัน! หากต้องการ การทํางานเป็นกลุ่ม ควรแบ่งงานการทําแล้วนํามารวมกัน! ควรฝึกเด็กให้มีการวางแผนโดยดูจากโจทย์ หรือแผนการสอน! เมื่อทํางานเสร็จแล้ว ให้นํามารวมกัน! มีข้อตกลงร่วมกัน ในการใช้เสียง การเคลื่อนที่
 9. 9. ! ครูต้องทําหน้าที่อํานวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ให้คําปรึกษาชี้แนะแก่ผู้เรียนเกื้อหนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสําคัญ! การประเมินผลการเรียนรู้ จําเป็นต้องมีการประเมินทั้งด้านผลงาน (Product)และกระบวนการ (Process)! ใช้วิธีการที่หลากหลายในการประเมิน เช่น การประเมินตนเอง การประเมินโดยครูและเพื่อน การสังเกต การประเมินโดยแฟ้มสะสมงาน
 10. 10. ! LEGO ถือกําเนิดขึ้นที่เมือลง บิลลุนด์ ประเทศ เดนมาร์กโดยช่างไม้ที่มีชื่อว่า OleKirk Christiansen ซึ่งช่วงปี ค.ศ. 1932 ได้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ําอย่างรุนแรงทําให้เขาตัดสินใจที่จะผลิตสินค้าใหม่ๆ หลายชนิดมาจําหน่าย หนึ่งในนั้นก็คือ ของเล่นไม้ (Wooden Toys) และเปลี่ยนเป็นพลาสติก! Fischertechnik, ผลิตใน Waldachtal ใน Black Forest จากของขวัญคริสต์มาสให้แก่ลูกค้าและเด็กพิเศษมาเป็นสินค้าที่ขายดีใน ปี 1965 เป็นที่นิยมเนื่องจากสามารถออกแบบความรู้ทางเทคนิคขั้นพื้นฐานที่ได้มาและได้รับการส่งเสริมจินตนาการ ให้ความสนใจกับสื่อรอบด้าน สามารถดาวน์โหลดเสียงเครื่องยนต์หรือเสียงอื่นๆมาประกอบงานของเราได้
 11. 11. ! LEGO Education แบ่งหลักสูตรออกเป็น 3 หลักสูตรคือ! LEGO Eary Leaning ที่เหมาะสําหรับเด็กอายุ 3-7 ปี เป็นสื่อที่สอนก่อนวัยเรียน เน้นในเรื่องการใช้ชีวิตประจําวันของเด็ก สอนให้รู้เกี่ยวกับคน สัตว์ สิ่งของ สี และรูปร่างต่างๆ รวมถึงการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก! หลักสูตรต่อมาคือ School Product จะแบ่งเป็นเนื้อหาในเรื่องของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และไอซีที! และหลักสูตรที่ได้รับความนิยมก็คือ สื่อการเรียนการสอนหุ่นยนต์
 12. 12. ! ในปี ค.ศ. 1955 LEGO ได้จําหน่ายของเล่นชื่อ "LEGO System of Play"มีทั้งหมด 28 ชุด กับรถแบบต่างๆ อีก8 คัน ในชุดจะประกอบด้วย อาคารบ้าน ต้นไม้ รถยนต์ ป้ายสัญลักษณ์จราจรและอื่นๆ! ของเล่นชุดนี้ถือเป็นการปฏิวัติวงการของเล่นเพราะผู้เล่นสามารถสร้างสรรค์การเล่นได้ตามจินตนาการ โดยไม่ถูกจํากัดให้ต้องทําตามคู่มือเท่านั้น
 13. 13. ! ผลิตในเมือง Waldachtal เป็นชุดการก่อสร้างทั้งหมดสามารถผนวกกับความคิดสร้างสรรค์ของเล่นชุดนี้ได้การยอมรับจากพ่อแม่ครูอาจารย์และวิศวกร fischertechnik จึงได้ทําชุดคิดทางการศึกษาซึ่งประสบความสําเร็จสูงสุดจากในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย! พื้นฐานของระบบมาจาก กลุ่มบล็อกซึ่งจะช่วยให้การเชื่อมต่อกัน สามารถทําได้ในทุกด้านไม่ว่าจะเป็น บล็อกกับบล็อก หรือชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จํานวนมาก เช่นเซ็นเซอร์และมอเตอร์fischertechnik ประกอบด้วยประมาณ 40 ชุดการก่อสร้างและชุดเสริม
 14. 14. ! fischertechnik ถูกคิดค้นในปี 1964 และตั้งใจจะให้เป็นของขวัญวันคริสต์มาสสําหรับเด็กและคู่ค้าทางธุรกิจของเขา! ต่อมาในปี 1965 ของเล่นนี้เป็นที่นิยมเพราะสามารถออกแบบโดยใช้ความรู้ทางเทคนิคขั้นพื้นฐาน และผนวกกับการส่งเสริมจินตนาการ! สิ่งประดิษฐ์ของเขาที่ประสบความสําเร็จคืออุปกรณ์ขยายตัวในผนัง (PUCK) ,ของเล่นชุดเพื่องานด้านเทคนิค Focus Kits,และของเล่นเด็กทําจากแป้งมันฝรั่ง! ปัจจุบัน บริษัทนี้ทําธุรกิจหลายๆด้าน เช่นชิ้นส่วนยานยนต์,ของเล่น,การก่อสร้างและอื่นๆ"Wann  immer  man  etwas  Neues  schafft,  ist  Herzblut  gefragt“ "เมื่อใดก็ตามที่คุณสร้างสิ่งใหม่ ๆ , การสูบฉีดเลือดและการเต้นของหัวใจจะเปลี่ยนไป  ศาสตราจารย์ Artur  Fischer    
 15. 15. ! จินตนาการที่ไม่มีขอบเขต! การกําหนดความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ ด้วยขนาด สี รูปร่าง ลักษณะ! การสื่อสารกับสิ่งอื่น ปุ่มที่ยื่นออกมาเราจะต้องต่อกับตัวอื่น และต้องให้ ตัวอื่นมาต่อเราได้อีก! การเลือกใช้ การใช้งานที่ต่างกันสามารถประยุกต์ใช้งานในสิ่งต่างๆได้! ชิ้นส่วนย่อยจะทําให้เข้าใจเรื่องหน้าที่ในฐานะสมาชิกของสังคม
 16. 16. !  จินตนาการด้านช่างที่ไม่มีขอบเขต!  การกําหนดความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ ด้วยขนาด สี รูปร่าง ลักษณะของชิ้นส่วน!  การสื่อสารกับสิ่งอื่น ด้วยรูปทรงสี่เหลี่ยมในการต่อกับชิ้นส่วนตัวอื่น การเชื่อมต่อที่ยืดหยุ่น การเชื่อมต่อคําสั่ง!  การเลือกใช้ชิ้นส่วนกับการใช้งานที่ต่างกันสามารถประยุกต์ใช้งานในสิ่งต่างๆได้!  ชิ้นส่วนย่อยจะทําให้เข้าใจเรื่องหน้าที่ในฐานะสมาชิกของสังคม ทดแทนกันได้
 17. 17. ! บล็อกการก่อสร้างเป็นพื้นฐาน ผลิตจากวัสดุไนลอน! บล็อกขนาด 15x15x30 มิลลิเมตร! และขนาด 15x15x15 ส่วนปลายด้านหนึ่งจะเป็นส่วนต่อของอีกด้านทําให้เกิดการเชื่อมโยงอย่างหนาแน่นสามารถออกแบบได้เกือบทุกรูปทรง! สามารถต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ เช่นล้อสีแดงและอุปกรณ์เช่นมอเตอร์ไฟฟ้า แหล่งพลังงาน และต่อมาก็เพิ่มรูปชิ้นส่วนเกียร์ สิ่งก่อสร้างชิ้นอื่นเช่น เสาเพิ่มการก่อสร้างสะพานทาวเวอร์เครน และแบบจําลองสอนฟิสิกส์ แบบจําลองชุดอุปกรณ์วัดเพื่อที่จะได้ทดสอบ และการคํานวณเวกเตอร์ตรีโกณมิติ
 18. 18. ! fischertechnik ชุดแรกมีความซับซ้อน สําหรับวิศวกร และ การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า และส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้ใช้คําสั่งชั้นสูงโดยกลไกเช่น รีดสวิตช์แม่เหล็ก-สัมผัสและเซลล์ ซึ่งตําแหน่ง และการทํางานของมอเตอร์จะเป็นพื้นฐานของงานอิเล็กทรอนิกส์ .โดยใช้การประกอบด้วยจากบล็อกที่เป็นส่วนปฏิบัติเกี่ยวกับเสียง กลไกการเลื่อนตามวงจร! ในช่วงปลายยุค 70 ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์กับ ตรรกศาสตร์-ฐานโมดูล มีแนะนําว่า น่าจะแบ่งแยกจากันในชัดเจนใน Model ต่างๆซึ่งจะง่ายต่อการออกแบบ! ปลายยุค 80 มีการนําคอมพิวเตอร์ มาใช้มีการ เพิ่มโมดูลเคลื่อนไหวจากการโปรแกรมLLWIN ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้เป็นครั้งแรก! ซึ่งในขณะเดียวกันที่เลโก้ขยายกําลังของผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและนําMindstormsเข้ามาใช้ ดังนั้น fischertechnik Mindstormsต้องปรับตามกระบวนการและการควบคุม แม้ไม่เคยทํามาเพราะความยืดหยุ่น ของผลิตภัณฑ์เลโก้กับfischertechnikไม่เหมือนกันอย่างไรก็ตาม เลโก้มีความถนัดในการใช้ Mindstormsมากกว่า fischertechnik
 19. 19. ! เมื่อเลโก้พัฒนาขึ้นโดยใช้ความสามารถของ Mindstorms เน้นการเขียนโปรแกรมให้เข้ากับ ชิ้นส่วนที่มีอยู่และผลิตเพิ่มเพื่อให้ใช้เหมาะสมกับ ชิ้นส่วนใหม่ๆ โดยเข้ากันได้กับชุดเดิม แต่มีราคาแพง ในช่วงหลัง เลโก้หันมาทําการโปรแกรมที่ง่ายขึ้นและใช้กับชิ้นส่วนที่ผลิตขึ้นมาเฉพาะ ทําให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านหุ่นยนต์! ส่วนfischertechnik พยายามที่จะเปลี่ยนไปที่อีกกลุ่มหนึ่งคือเน้นความ "สนุก"โดยใช้ชุดสําเร็จเพื่อต่อเป็นรูปแบบนั้นเช่น รถ อย่างไรก็ตามสิ่งที่ผลิตได้มีราคาแพงมากกว่า lego fischertechnik จึงเข้าไปในตลาดของเล่น หรือผลิตภัณฑ์สําหรับโรงเรียน วิศวกร และผู้ที่เล่นเป็นงานอดิเรก ซึ่งยังไม่มีใครทํา! ในปี 2549 โดยfischertechnik สร้างหาชุดควบคุมการใช้หุ่นยนต์ "โรโบ-โปร" ใช้ซอฟต์แวร์และใช้หน่วยความจําแบบแฟลชรอมใช้คลื่นวิทยุ-คลื่นความถี่อินฟราเรดและรีโมทคอนโทรล และใช้คอมพิวเตอร์ในการจําลองการเคลื่อนไหว การโปรแกรมหุ่นยนต์ตามคําสั่งสําเร็จรูป หรือการจําลองเส้นทางรถไฟบนพื้น การวิ่งผ่านเครื่องกีดขวางและการเปลี่ยนเส้นทาง การค้นหา และเคลื่อนย้ายวัตถุ และสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันเช่น ขายเครื่องจักรอุปกรณ์ ระบบลิฟต์โดยสาร และควบคุมไฟจราจร-
 20. 20. ! เด็กอายุ 5 ปี! เด็กอายุ 7 ปี! เด็กอายุ 9 ปี! มีชุดเสริมเพื่อเพิ่มความสามารถอื่นๆจากสิ่งที่มีอยู่ได้! และการนํามาใช้กับการเรียนการสอน เน้นตามโรงเรียนสถาบันเทคนิค
 21. 21. ! เน้นการประสานมือกับพัฒนาสายตา ควบคู่กัน! พัฒนาทักษะเกี่ยวกับเครื่องยนต์ทั้งภาพรวมและด้านลึก! พัฒนาความสามารถในการจินตนาการเกี่ยวกับพื้นที่! พัฒนาจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์! พัฒนาความสามารถในการคิดเชิงตรรกะ! การพัฒนาความเข้าใจพื้นฐานของเทคโนโลยีด้านต่างๆ
 22. 22. ! คุณสมบัติผลิตภัณฑ์! ARM 9 32 บิตประมวลผล! ความสามารถในการจัดเก็บ : RAM 8MB, 2MBแฟลช! 8 ใส่ Universal : ดิจิตอล, อนาล็อก
 23. 23. * SIEMENS LOGO คืออุปกรณ์ควบคุมลําดับการทํางานอัตโนมัติ ที่สะดวกในการโปรแกรมและแก้ไขคําสั่ง ซึ่งจะทําหน้าที่ควบคุมการทํางานของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ โปรแกรมควบคุมการทํางานสามารถเขียนโปรแกรมได้ทั้งแบบ Ladder และ FBD (Function Block Diagram)* ข้อดีของการใช้ SIEMENS LOGO!!  - มีหน้าจอแสดงผลการทํางาน ง่ายต่อการใช้งานด้วยฟังก์ชั่นการทํางานต่าง ๆ ที่ใช้ในการแสดงผล!  - มีคีย์บอร์ด สามารถเขียนโปรแกรม แก้ไข หรือปรับปรุง ที่ตัวเครื่องได้โดยไม่ต้องใช้ Computer!  - ราคาของ SIEMENS LOGO! ที่ถูกกว่า PLC!  - ง่ายต่อการโปรแกรมด้วย LOGO! Soft Comfort V6.0 ที่สามารถSimulation ได้โดยไม่ต้องต่อ Hardware!  - สามารถต่อ Text Display เพิ่มเติมได้!  - สามารถขยาย Modules เพิ่มได้ สูงสุดดังนี้ 28 Digital Input + 8Analog Input + 16 Digital Output + 2 Analog Output
 24. 24. ! สิ่งที่เหมือนกันคือ ! ชิ้นส่วน ที่เท่ากัน ! เวลาเท่ากัน ! สมาชิกเท่ากัน ! การสื่อสาร ในกลุ่ม ! อาจารย์ที่ปรึกษา ! โจทย์ สิ่งเร้า ! สิ่งที่แตกต่างกันคือ ! ความคิด สร้างสรรค์ ! ทีมงาน ที่ต่างกัน ! ประสบการณ์ต่างกัน ! ภาวะผู้นําที่ต่างกัน ! การควบคุมของหัวหน้ากลุ่ม ! อาจารย์ที่ปรึกษา ! การแก้โจทย์และสิ่งเร้าไม่เท่ากัน
 25. 25. ! ควรจัดการแข่งขันในลักษณะต่างๆเพื่อ ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 26. 26. ! ชุดโครงสร้าง! ชุดเครื่องกล! ชุดไฟฟ้า! คู่มือครู หน้า 101 – 117 ซึ่งจะแสดงให้คุณครูมีแนวทางในการสอนอะไร และมีเนื้อหาอะไรนําไปทําแผนการสอนได้! ครูควรจะอ่าน คู่มือก่อนและใช้ประกอบการทดลองเสมอ
 27. 27. ! แบบฝึกหัด การประกอบชุดโครงสร้าง ด้านบนสุด เอกสารหน้า5! ความยากง่าย ประถมปลาย,มัธยมศึกษาตอนต้น! วัตถุประสงค์! โครงสร้างกับการรับน้ําหนัก! การเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงสร้างที่ส่งผลต่อการรับน้ําหนัก
 28. 28. ! อยู่ด้านบนสุดของชุดคิด! เรียงอุปกรณ์ดังภาพ
 29. 29. ! ขั้นตอนการทํางาน ประกอบตามรูปแบบ! ข้อควรระวัง ต้องดูตามคู่มือเป็นหลัก! การทํางาน จะไม่มีการบอกว่าผิดถูกตรงไหน สามารถปรับเปลี่ยนได้ ระยะห่างจะทําให้เกิดงานใหม่ได้! ชิ้นส่วนทุกชิ้นได้มาตรฐาน มีคุณภาพ
 30. 30. ! แบบฝึกหัด การประกอบชุดเครื่องกล สามารถประกอบได้สองชุด! ความยากง่าย มัธยมศึกษาตอนต้น! วัตถุประสงค์! เรียนรู้ชุดเครื่องกลที่ส่งผ่านการเคลื่อนที่แบบหมุน ระหว่างเพลาขนานและเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่! เพื่อให้เข้าใจหลักการของเครื่องกลสามารถใช้เปลี่ยนแปลงความเร็วและแรงบิด ซึ่งสัมพันธ์กัน
 31. 31. ! อุปกรณ์ ดังภาพ
 32. 32. ! ขั้นตอนการทํางาน ประกอบตามรูปแบบ! ข้อควรระวัง ต้องดูตามคู่มือเป็นหลัก! การทํางานในหนังสือ จะไม่มีการบอกว่าผิดถูกตรงไหน สามารถปรับเปลี่ยนได้ ระยะห่างจะทําให้เกิดงานใหม่ได้
 33. 33. ! แบบฝึกหัด การประกอบชุดไฟฟ้า! ความยากง่าย ประถมศึกษาตอนต้น! วัตถุประสงค์! เรียนรู้การต่อวงจรไฟฟ้า กับโหลดต่างๆ เช่นหลอดไฟ,มอเตอร์! เพื่อให้เข้าใจหลักการของการต่อไฟฟ้า แบบขนาดและอนุกรม
 34. 34. ! อุปกรณ์ ดังภาพ
 35. 35. ! ขั้นตอนการทํางาน ศึกษาคู่มือ! ข้อควรระวัง ต้องดูตามคู่มือเป็นหลัก! ตรวจสอบวงจร ก่อนเปิดสวิทช์! สามารถกลับขั้วกระแสไฟฟ้า เพื่อทดสอบการกลับทิศทางการหมุนของ มอเตอร์ได้
 36. 36. ! ฝึกการคิดแบบองค์รวม ! เป็นการใช้ความรู้ในหลายๆด้าน ! เป็นการต่อยอดความรู้  
 37. 37. ให้รู้จักชิ้นส่วนต่างๆ ฝึกทักษะการคิดเรื่องการเชื่อมต่อชิ้นส่วนต่างๆ ฝึกการเล่าเรื่องราว การสมมุติสถานการณ์
 38. 38. • 2010!  รางวัลที่เสนอชื่อเข้าชิง"ม้าโยกสีทอง“ หมวดหมู่ : Play & เทคนิค การก่อสร้างตั้ง :Revolutions เทคนิค PROFI• 2009!  รางวัลชนะเลิศประเภทสําหรับ"ม้าโยกสีทอง“ หมวดหมู่ : Play & เทคนิค การก่อสร้างตั้ง : PROFI Oeco เทค• 2008!  รางวัลที่เสนอชื่อเข้าชิง"ม้าโยกสีทอง“ หมวดหมู่ : Play & เทคนิค การก่อสร้างชุดเครื่องดาวินชี PROFI!  รางวัลชนะเลิศประเภท"Speelgoed รถตู้ HET Jaar"(ของเล่นแห่งปี / เบลเยียม) หมวดหมู่ : ของเล่นก่อสร้าง!  การก่อสร้างชุดเครื่องดาวินชี PROFI• 2007!  รางวัลที่เสนอชื่อเข้าชิง"TOP 10 ของเล่น“ หมวดหมู่ : เด็ก คอนสตรัคชุดเรือขั้นสูง + เพิ่มเติม
 39. 39. ! สรุป สิ่งที่จะทําได้
 40. 40. !  ^ http://www.fischertechnik.de/en/products/index.aspx?KatID=6&sprache=&ArtID=500882!  ^ http://www.fischerwerke.de/en/desktopdefault.aspx/tabid-253/249_read-1315/!  ^ http://www.fischertechnik.de/en/products/index.aspx?KatID=5&sprache=&ArtID=508778!  ^ Hobby Engineering: Aluminum Girder 210 mm from Fischertechnik!  ^ Staudinger: fischertechnik-compatible aluminium profiles!  http://th.asiaonline.com/article?article=Fischertechnik

×