ชนิดของถังดับเพลิงและการใช้งาน

18,942 views

Published on

Published in: Health & Medicine
1 Comment
4 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
18,942
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
24
Actions
Shares
0
Downloads
347
Comments
1
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ชนิดของถังดับเพลิงและการใช้งาน

 1. 1. ชนิดของถังดับเพลิงและการใช้งาน นายสุรเดช ศรีอังกูร ศูนย์พัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลท่าฉาง
 2. 2. มาตรฐานSPA II -3.1 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพและความปลอดภัย (ENV.1)ข้อ ง. ความปลอดภัยจากอัคคีภัย(1) องค์กรจัดทำแผนควำมปลอดภัยจำกอัคคีภัยและนำไปปฏิบัติ. แผนครอบคลุม กำรป้องกัน / กำรลดควำมเสี่ยงจำกอัคคีภัย10, กำรตรวจจับแต่เริ่มแรก, กำร ดับเพลิง, และกำรเคลื่อนย้ำย / ขนย้ำยออกจำกอำคำรอย่ำงปลอดภัยเมื่อเกิด อัคคีภัยหรือภำวะฉุกเฉิน.• จัดเตรียมอุปกรณ์ได้แก่ เครื่องตรวจจับควัน อุปกรณ์ในการแจ้งเหตุไฟไหม้ ระบบดับเพลิง (ท่อน้า สารเคมีดับเพลิง ระบบฉีดน้า ระบบน้าส้ารอง ตาม มาตรฐานก้าหนด(เช่นถังดับเพลิงทุก 200 ตารางเมตรควรมี 1 ถัง หรือห่างกันไม่ เกิน 20 เมตร อาคารสูงต้องมีระบบเครื่องยนต์ดับเพลิง ระบบอัดอากาศ เป็นต้น) และอุปกรณ์ผจญเพลิงอย่างเพียงพอ เหมาะสมกับพืนที่
 3. 3. องค์ประกอบการเกิดไฟไหม้
 4. 4. ไฟหรือการเผาไหม้จะเกิดขึนได้ จะต้องมีองค์ประกอบ ที่ส้าคัญ ครบทัง 3 ประการ และจะต้องรวมกันใน อัตราส่วนที่เหมาะสม ถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะไม่เกิดการเผาไหม้
 5. 5. ประเภทของไฟไหม้……ไฟไหม้เราสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ประเภท คือ Class A Fire Class B Fire Class C Fire Class D Fire Class K Fire
 6. 6. Class A Fireสัญลักษณ์ที่ใช้ เป็นรูปตัว A สีขาวหรือสีด้า อยู่ในสามเหลี่ยมสีเขียว เป็นไฟไหม้ทั่วไปคือเกิดเหตุบนพืนผิววัสดุติดไฟทั่วไป หรือเป็นของแข็ง เช่นกระดาษ ไม้ ผ้า ขยะแห้ง พลาสติกบางประเภท ฟาง ปอ ด้าย เป็นต้นวิธีการดับ : โดยการลดความร้อนลง สามารถใช้น้าดับไฟได้
 7. 7. Class B Fireสัญลักษณ์ที่ใช้ เป็นรูปตัว B สีขาวหรือสีด้า อยู่ในสี่เหลี่ยมสีแดงคือไฟไหม้ที่เกิดจากการลุกไหม้ของของเหลวที่ตดไฟได้ ิรวมถึงก๊าซไวไฟ เช่น น้ามันเชือเพลิง แอลกอฮอล์ทินเนอร์ ยางมะตอย จารบี เป็นต้นวิธีการดับ : ค้นหาต้นตอของแหล่งเชือเพลิงและท้าการตัดแหล่งเชือเพลิง เช่นท่อน้ามันที่รว, ท่อก๊าซ ั่และดับโดยใช้ผงเคมีแห้ง, โฟม ซึงสามารถก้าจัดออกซิเจนได้ การใช้น้า ่ดับควรหลีกเลี่ยงเพราะอาจท้าให้ไฟนันขยายวงกว้างได้
 8. 8. Class C Fireสัญลักษณ์ที่ใช้ เป็นรูปตัว C สีขาวหรือสีด้า อยู่ในวงกลมสีฟ้า คือไฟไหม้ที่เกิดจากไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ ไฟฟ้า เช่น สายไฟ ปลั๊กไฟ สวิทช์ อุปกรณ์ไฟฟ้า อิเลกทรอนิกส์ชนิดต่างๆ วิธีการดับ เราต้องท้าการตัดกระแสไฟฟ้าก่อนเสมอ จากนัน ดับด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือน้ายา เหลวระเหยที่ไม่มีสาร CFC
 9. 9. Class D Fireสัญลักษณ์ที่ใช้ เป็นรูปตัว D สีขาวหรือสีด้า อยู่ในดาว 5 แฉกสีเหลืองคือไฟไหม้ที่เกิดจากการลุกไหม้ของโลหะบางชนิดที่สามารถติดไฟได้ เช่นปุ๋ยยูเรีย (แอมโมเนียไนเตรด), โซเดียม, ผงแมกนีเซียม เป็นต้น พวกนีจะติดไฟยาก ถ้าติดขึนมาจะท้าให้เกิดก๊าซออกซิเจนออกมา ท้าให้ดับได้ยากวิธีการดับ : ห้ามใช้น้าดับเด็ดขาดเพราะโลหะบางตัวบางตัวเมื่อติดไฟ อาจท้าปฏิกิริยากับน้า และท้าให้เกิดระเบิดได้ การดับคือการท้าให้อับอากาศหรือใช้สารเคมีเฉพาะ ตามข้อมูลของโลหะ หรือสารเคมีทติดไฟนัน ี่
 10. 10. Class K Fireสัญลักษณ์ที่ใช้ เป็นรูปตัว K สีขาวหรือสีด้า อยู่ในรูปแปดเหลี่ยมสีด้า คือไฟไหม้ที่เกิดจากน้ามันที่ตดไฟยากหรือไฟ ิ ที่เกิดจากน้ามันปรุงอาหาร ( K : Kitchen) เช่นน้ามันท้าอาหาร น้ามันพืช ไขมันสัตว์ วิธีการดับ : ท้าการก้าจัดออกซิเจนหรือท้าให้ อับอากาศ โดยใช้ถังดับเพลิงประเภทเคมีเปียก เช่นโปแตสเซียมอะซีเตรท เป็นต้น
 11. 11. ตารางการใช้เครื่องดับเพลิงชนิดต่างๆ
 12. 12. ถังดับเพลิงประเภทโฟม (Foam)
 13. 13. ถังดับเพลิงประเภทเคมีแห้งแบบอเนกประสงค์
 14. 14. ถังดับเพลิงประเภทคาร์บอนไดออกไซด์
 15. 15. ถังดับเพลิงประเภทเคมีเปียก (Wet Chemical)
 16. 16. ถังดับเพลิงประเภทสารสะอาดดับเพลิง
 17. 17. ถังดับเพลิงประเภทหมอกน้า (Water mist) ถังดับเพลิงแบบหมอกน้าเป็นพัฒนาการ ล่าสุดในการดับไฟ โดยเป็นการก้าจัดความร้อน ที่เป็นองค์ประกอบของสามเหลี่ยมการเกิด ไฟ ใช้ได้ดีกบไฟประเภท Class A และ ั สามารถใช้ได้กับไฟประเภท Class C
 18. 18. การใช้ถังดับเพลิง ข้อแนะน้า 1.อย่าฉีดเมื่อยังไม่เห็นจุดต้นเพลิง หรือเห็นเพียงกลุ่มควัน 2. ฉีดเข้าด้านเหนือลมที่ฐานของไฟ ห้ามฉีดเปลวไฟ 3. ปฏิบัติตามข้อแนะน้าของถังดับ เพลิงแต่ละชนิด
 19. 19. อัคคีภัยป้องกันได้ ถ้าเราไม่ประมาทขอขอบคุณงานส่งเสริมวิศวกรรมความปลอดภัย กองวิศวกรรมการแพทย์ และบริษัท iCEMส้าหรับรูปภาพและข้อมูลครับ

×