• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
ชนิดของถังดับเพลิงและการใช้งาน
 

ชนิดของถังดับเพลิงและการใช้งาน

on

 • 11,891 views

 

Statistics

Views

Total Views
11,891
Views on SlideShare
11,891
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
61
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

CC Attribution-NoDerivs LicenseCC Attribution-NoDerivs License

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  ชนิดของถังดับเพลิงและการใช้งาน ชนิดของถังดับเพลิงและการใช้งาน Presentation Transcript

  • ชนิดของถังดับเพลิงและการใช้งาน นายสุรเดช ศรีอังกูร ศูนย์พัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลท่าฉาง
  • มาตรฐานSPA II -3.1 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพและความปลอดภัย (ENV.1)ข้อ ง. ความปลอดภัยจากอัคคีภัย(1) องค์กรจัดทำแผนควำมปลอดภัยจำกอัคคีภัยและนำไปปฏิบัติ. แผนครอบคลุม กำรป้องกัน / กำรลดควำมเสี่ยงจำกอัคคีภัย10, กำรตรวจจับแต่เริ่มแรก, กำร ดับเพลิง, และกำรเคลื่อนย้ำย / ขนย้ำยออกจำกอำคำรอย่ำงปลอดภัยเมื่อเกิด อัคคีภัยหรือภำวะฉุกเฉิน.• จัดเตรียมอุปกรณ์ได้แก่ เครื่องตรวจจับควัน อุปกรณ์ในการแจ้งเหตุไฟไหม้ ระบบดับเพลิง (ท่อน้า สารเคมีดับเพลิง ระบบฉีดน้า ระบบน้าส้ารอง ตาม มาตรฐานก้าหนด(เช่นถังดับเพลิงทุก 200 ตารางเมตรควรมี 1 ถัง หรือห่างกันไม่ เกิน 20 เมตร อาคารสูงต้องมีระบบเครื่องยนต์ดับเพลิง ระบบอัดอากาศ เป็นต้น) และอุปกรณ์ผจญเพลิงอย่างเพียงพอ เหมาะสมกับพืนที่
  • องค์ประกอบการเกิดไฟไหม้
  • ไฟหรือการเผาไหม้จะเกิดขึนได้ จะต้องมีองค์ประกอบ ที่ส้าคัญ ครบทัง 3 ประการ และจะต้องรวมกันใน อัตราส่วนที่เหมาะสม ถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะไม่เกิดการเผาไหม้
  • ประเภทของไฟไหม้……ไฟไหม้เราสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ประเภท คือ Class A Fire Class B Fire Class C Fire Class D Fire Class K Fire
  • Class A Fireสัญลักษณ์ที่ใช้ เป็นรูปตัว A สีขาวหรือสีด้า อยู่ในสามเหลี่ยมสีเขียว เป็นไฟไหม้ทั่วไปคือเกิดเหตุบนพืนผิววัสดุติดไฟทั่วไป หรือเป็นของแข็ง เช่นกระดาษ ไม้ ผ้า ขยะแห้ง พลาสติกบางประเภท ฟาง ปอ ด้าย เป็นต้นวิธีการดับ : โดยการลดความร้อนลง สามารถใช้น้าดับไฟได้
  • Class B Fireสัญลักษณ์ที่ใช้ เป็นรูปตัว B สีขาวหรือสีด้า อยู่ในสี่เหลี่ยมสีแดงคือไฟไหม้ที่เกิดจากการลุกไหม้ของของเหลวที่ตดไฟได้ ิรวมถึงก๊าซไวไฟ เช่น น้ามันเชือเพลิง แอลกอฮอล์ทินเนอร์ ยางมะตอย จารบี เป็นต้นวิธีการดับ : ค้นหาต้นตอของแหล่งเชือเพลิงและท้าการตัดแหล่งเชือเพลิง เช่นท่อน้ามันที่รว, ท่อก๊าซ ั่และดับโดยใช้ผงเคมีแห้ง, โฟม ซึงสามารถก้าจัดออกซิเจนได้ การใช้น้า ่ดับควรหลีกเลี่ยงเพราะอาจท้าให้ไฟนันขยายวงกว้างได้
  • Class C Fireสัญลักษณ์ที่ใช้ เป็นรูปตัว C สีขาวหรือสีด้า อยู่ในวงกลมสีฟ้า คือไฟไหม้ที่เกิดจากไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ ไฟฟ้า เช่น สายไฟ ปลั๊กไฟ สวิทช์ อุปกรณ์ไฟฟ้า อิเลกทรอนิกส์ชนิดต่างๆ วิธีการดับ เราต้องท้าการตัดกระแสไฟฟ้าก่อนเสมอ จากนัน ดับด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือน้ายา เหลวระเหยที่ไม่มีสาร CFC
  • Class D Fireสัญลักษณ์ที่ใช้ เป็นรูปตัว D สีขาวหรือสีด้า อยู่ในดาว 5 แฉกสีเหลืองคือไฟไหม้ที่เกิดจากการลุกไหม้ของโลหะบางชนิดที่สามารถติดไฟได้ เช่นปุ๋ยยูเรีย (แอมโมเนียไนเตรด), โซเดียม, ผงแมกนีเซียม เป็นต้น พวกนีจะติดไฟยาก ถ้าติดขึนมาจะท้าให้เกิดก๊าซออกซิเจนออกมา ท้าให้ดับได้ยากวิธีการดับ : ห้ามใช้น้าดับเด็ดขาดเพราะโลหะบางตัวบางตัวเมื่อติดไฟ อาจท้าปฏิกิริยากับน้า และท้าให้เกิดระเบิดได้ การดับคือการท้าให้อับอากาศหรือใช้สารเคมีเฉพาะ ตามข้อมูลของโลหะ หรือสารเคมีทติดไฟนัน ี่
  • Class K Fireสัญลักษณ์ที่ใช้ เป็นรูปตัว K สีขาวหรือสีด้า อยู่ในรูปแปดเหลี่ยมสีด้า คือไฟไหม้ที่เกิดจากน้ามันที่ตดไฟยากหรือไฟ ิ ที่เกิดจากน้ามันปรุงอาหาร ( K : Kitchen) เช่นน้ามันท้าอาหาร น้ามันพืช ไขมันสัตว์ วิธีการดับ : ท้าการก้าจัดออกซิเจนหรือท้าให้ อับอากาศ โดยใช้ถังดับเพลิงประเภทเคมีเปียก เช่นโปแตสเซียมอะซีเตรท เป็นต้น
  • ตารางการใช้เครื่องดับเพลิงชนิดต่างๆ
  • ถังดับเพลิงประเภทโฟม (Foam)
  • ถังดับเพลิงประเภทเคมีแห้งแบบอเนกประสงค์
  • ถังดับเพลิงประเภทคาร์บอนไดออกไซด์
  • ถังดับเพลิงประเภทเคมีเปียก (Wet Chemical)
  • ถังดับเพลิงประเภทสารสะอาดดับเพลิง
  • ถังดับเพลิงประเภทหมอกน้า (Water mist) ถังดับเพลิงแบบหมอกน้าเป็นพัฒนาการ ล่าสุดในการดับไฟ โดยเป็นการก้าจัดความร้อน ที่เป็นองค์ประกอบของสามเหลี่ยมการเกิด ไฟ ใช้ได้ดีกบไฟประเภท Class A และ ั สามารถใช้ได้กับไฟประเภท Class C
  • การใช้ถังดับเพลิง ข้อแนะน้า 1.อย่าฉีดเมื่อยังไม่เห็นจุดต้นเพลิง หรือเห็นเพียงกลุ่มควัน 2. ฉีดเข้าด้านเหนือลมที่ฐานของไฟ ห้ามฉีดเปลวไฟ 3. ปฏิบัติตามข้อแนะน้าของถังดับ เพลิงแต่ละชนิด
  • อัคคีภัยป้องกันได้ ถ้าเราไม่ประมาทขอขอบคุณงานส่งเสริมวิศวกรรมความปลอดภัย กองวิศวกรรมการแพทย์ และบริษัท iCEMส้าหรับรูปภาพและข้อมูลครับ