Presentation1 (BM)

843 views
771 views

Published on

Published in: Education, Travel, Sports
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
843
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
19
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentation1 (BM)

 1. 1. AEMS 2032HUBUNGAN ETNIK<br />DISEDIAKAN OLEH<br />EN. MUADA OJIHI<br />
 2. 2. Hubunganetnikdi Malaysia secaraumum<br />Hubunganetnikmenjadisatuaspekpentingdalamkehidupankeranamanusiaitudijadikanberbangsa-bangsa, berkaum-kaumdanberpuak-puak.<br />Malaysia adalahsebuahnegara yang rakyatnyaterdiridaripadapelabagietnik, budaya, bahasadan agama.<br />Lantaranitu, isu-isu yang berlegarsekitarhubunganetnikperludifahamidemiuntukmembinahubunganetnik yang harmonidalamkalanganmasyarakat yang berbilangkaum.<br />Hal inikerana, hubunganetnik yang harmonimenjadianakkuncikepadaperpaduanantarakaumagarasentiasaberadadikedudukan yang terbaik.<br />
 3. 3. Pengajarandaripadaperistiwa 13 mei 1969<br />Peristiwaketegangankaumdalamsejarahhubunganetnikdi Malaysia yang dikenalisebagai 13 mei 1969 menuntutpemahaman yang mendalamterhadaphubunganetnikdi Malaysia.<br />Olehitu, usahauntukmendalamihubunganetnikdilihatsebagaisatukemestianbagimemahamikepelbagaianunsurdanbudayahidupdalammasyarakatmajmukdi Malaysia.<br />Selainitu, peristiwatersebutmemberibanyakpengajarankepadasetiaprakyat Malaysia bertapapentingnyaperpaduankaum yang kuatdanutuh.<br />Antarabeberapapengajaran:<br />Rusuhankaumtidakmenguntungkansesiapa – malahkehilangannyawadanhartabenda<br />Langkah-langkah yang konkritharusdiambiluntukmengeratkanperpaduannasionaldankeharmonianantarakaum.<br />Perpaduannasionaltidakakantercapaisekiranyaterdapatsebilanganbesarrakyat yang miskin.<br />Setiaprakyatharusbersikaptoleransidanmenghormatiadatresamkumpulanetnik lain.<br />Sekiranyapengajaran-pengajaraninigagaldimanfaatkandengansebaik-baiknya, cita-citauntukmenjadikan Malaysia sebagaisebuahnegaramajudanmakmurmenjelangtahun 2020 akantinggalimpiansemata-mata.<br />
 4. 4. Kepentinganmemahamihubunganetnik<br />Mencerminkansifatstruktursosial, keadaansosialdanikatansosialmasyarakat.<br />Memberipemahamanterhadapdarjahpluralismesosialdankebudayaansertapuncakonflikdalamsesebuahmasyarakat.<br />Mencerminkanperkembangansejarahdankemampuansosio-ekonomisesebuahnegara.<br />Mencerminkandarjahdansumberketegangansosialdalamsesebuahmasyarakat.<br />Memahamiisuprasangkadandiskriminasidisesebuahnegara.<br />Mengambarkanperananfaktorperseonalitidalammenentukantingkahlakuahlimasyarakat.<br />Memahamikesanpengindustriandisesebuahnegara.<br />Mempengaruhidasarsosialdanperancangansosialsesebuahnegara.<br />
 5. 5. Konsep-konsepasashubunganetnik<br />Konsepmasyarakat<br />KamusDewan (2005): masyarakatmerujukkpdkumpulanmanusiayghidupbersamadisuatutempatdgnaturandancaratertentu.<br />Anggotamasyarakatterdiridaripadaindividu, keluargadankumpulan-kumpulankecil.<br />Daripadapergaulanbersemuka, hubungansosial yang berulangterbentuksepertikegiatangotong-royong, meraikansesuatuperayaanbersama-samadansebagainya.<br />Kekerapanpergaulansedemikianmembinakesepaduandalammasyarakatsebagaisatu unit sosial.<br />Hubunganharmonisantarapelbagaikumpulanetnikdapatmembinamasyarakat Malaysia yang teguh.<br />Setiapmasyarakatmempunyaibudayanyasendiridanmanusiasebagaianggotamasyarakatbertanggungjawabmencipta, mengubah, menokokdanmelestarikanbudayasertamenurunkanbudayamerekadaripadagenerasikpdgenerasi.<br />
 6. 6. Konsep-konsepasashubunganetnik(samb..)<br />Prosesmewariskanbudayamelibatkaninteraksiantaraduagenerasi, iaitu:<br />Generasi yang menurunkanbudaya,<br />Generasi yang menerimabudaya.<br /><ul><li>kedua-duagenerasiituberperananmengubahsuaikankebudayaansecocokdengankeadaanpersekitaransosialdanfizikalsemasamereka.
 7. 7. Melaluiprosesmencipta, mengubah, menokokdanmelestarikanbudaya, makaterbentuklahasaspembinaansesebuahtamadunbesarsepertidiMesir, China, India dan lain-lain.
 8. 8. Masyarakat yang berbudayaberkembangdenganmenurunkanduabentukbudaya, iaitu:</li></ul> a. budaya material. Contoh : TembokBesardinegara China.<br /> b. Budayabukan material. Contoh: sistemkepercayaandan agama, falsafahdankesusasteraan.<br />
 9. 9. Konsep-konsepasashubunganetnik(samb..)<br />Kepentinganmemahamikonsepmasyarakat:<br />Kesedaranbahawademikelangsunganhidup, manusiatidakadapilihan lain tetapiuntukhidupbermasyarakat.<br />Manusiamestimemahamisebaikmungkincarahidupbermasyarakat.<br />Memahamibudayamasyarakatsendiridanmasyarakat lain, termasukciridansifatmasyarakattersebut.<br />Memupukkerjasamadalammasyarakatsendiridandenganmasyarakat lain.<br />
 10. 10. Konsep-konsepasashubunganetnik(samb..)<br />Ciri-ciriutamamasyarakat:<br />Berkelompok<br />Berbudaya<br />Mengalamiperubahan<br />Berinteraski (dalamandandenganpihakluar)<br />Mempunyaikepimpinan<br />Mempunyaiaturansosial (susun lapis, kelas, status dankasta)<br />
 11. 11. Konsep-konsepasashubunganetnik(samb..)<br />Pembentukankonsepnegarabangsadi Malaysia yang dapatmempertahankanhubunganharmonisantarakumpulanetnikmemerlukanpemikiran, nilaisosio-budaya, perlambangandanjiwakemanusiaansertakerohanian yang tinggidalamkalanganpemimpindanrakyat.<br />Konsep “masyarakat Malaysia” berbezadaripadakonsep “bangsa Malaysia”<br />Masyarakat Malaysia ialahkonsep yang lebihluasskopnya, yang merangkumikonsepbangsa Malaysia.<br />Bangsa Malaysia merujukkepasasatucita-citapolitik, iaitubangsa yang bersepadu yang berteraskanhubunganetnik yang harmonis, seperti yang diungkapkandalamWawasan 2020.<br />
 12. 12. Konsep-konsepasashubunganetnik(samb..)<br />Terdapat 3 perspektifutamabagimengukurpembentukanbangsa Malaysia:<br />a) Kenegaraan – perludipupukuntukmembentukkeutuhannegarasebagaikumpulansosial.<br />b) Kewarganegaraan – penyatuankumpulanetnikmelaluisatukewarganegaraan yang sama.<br />c) Kebangsaan – ditonjolkanmelaluikebudayaankebangsaan. Berperananuntukmenguatkansemangatkebangsaan.<br />
 13. 13. 2.1.1 KonsepEtnik, EtnisitidanEtnosentrisme<br />
 14. 14. 2.1.2 KonsepRasdanRasisme<br />
 15. 15. 2.1.3 KonsepPrejudisdanStereotaip<br />
 16. 16. 2.1.4 KonsepDiskriminasi<br /><ul><li>Pandangan, pemikirandankepercayaannegatifolehseseorangataukumpulanetnikterhadapanggotaataukelompoketnik yang lain yang mempengaruhiperilakupihak yang berpandangannegatif.
 17. 17. Perbuatanmembandingbezakanseseorangindividuataukumpulanetnikberasaskanciri-cirietniksemata-mata.
 18. 18. Manifestaprasangka yang wujuddalamkalangansesuatukumpulanetnik.
 19. 19. Diskriminasimudahberlakuapabilaadanyaprejudisdanstereotaipdalamsesebuahmasyarakat.
 20. 20. Bentuk-bentukdiskriminasi:
 21. 21. Mengelakkandiridaripadaindividuataukumpulanetnik yang diprasangkakan
 22. 22. Pembuangankerja
 23. 23. Seranganfizikalsecarafizikal
 24. 24. Percubaanmenghapuskansesebuahkumpulanetnik (ethnic cleansing)</li></li></ul><li>2.2 KonsepBudaya<br /><ul><li>NikSafiahKarim (1963), “budaya” bermaknatenagafikiran, usaharohaniataukuasamenggerakkanjiwa.
 25. 25. KamusDewan (2005): Budayabermaknakemajuanfikiran, akalbudi (caraberfikir), berkelakuandansebagainya, iaitucarahidup yang diamalkanolehkumpulantertentudanmeliputisistemsosial, susunanorganisasiekonomi, politik, agama, kepercayaan, adatresam, sikapdannilai.
 26. 26. Terdapatduajenisbudaya:</li></ul>BudayaKebendaan : peralatandankelengkapanhidup.<br />Budayabukankebendaan – kepercayaan, adatistiadatdanundang-undang<br />
 27. 27. 2.2 KonsepBudaya(samb….)<br /><ul><li>Duaperananutamabagipembentukanbudaya:</li></ul>Membinaimejnegarakearahmewujudkankeperibadiandanidentiti<br />Memupukkesedarankebangsaandankenegeraanbercirikankerohanian, kemanusiaan, spiritual dan mental.<br /><ul><li>MohdTaibOsman (1988), budayamerupakanhimpunankelengkapanintelektualdankebendaan yang dapat:</li></ul>Memenuhikehendakbiologidankemasyarakatan<br />Menyesuaikannyadengankeadaansekeliling<br />
 28. 28.
 29. 29. 2.3 KonsepperpaduandanIntegrasi<br />Perpaduanmerupakansatuproses yang menyatupadukanseluruhmasyarakatdannegarasupayasetiapanggotamasyarakatdapatmembentuksatuidentitidannilaibersamasertaperasaancintadanbanggakantanah air.<br />Integrasibermaksudsatuprosesbagimewujudkansatuidentitinasionaldalamkalangankumpulan yang terpisahdarisegikebudayaan, sosialdanlokasidalamsesebuah unit politik.<br />
 30. 30. Unsur-unsurintegrasi:<br /><ul><li>Menurut Ting Chew Peh (1987), integrasiialahsatuproses yang amatkompleks.
 31. 31. Tahap-tahaphubunganetnikdiperlihatkandarisegidarjahkedudukan:</li></ul>SegregasiAmalgamasi<br /> (Hubunganterpisah) (HubunganSebati)<br />
 32. 32. 2.3.1 KonsepSegregasi<br /><ul><li>Pemisahanataupengasinganantarasatukumpulanetnikdengankumpulanetnik lain dalamsesebuahnegara.
 33. 33. Pemisahanbelakudalambeberapakeadaan: tempattinggal, sistempersekolahan, pengangkutandankemudahanawam.
 34. 34. Segregasimungkindidasariolehundang-undang (DasarAparteiddiAfrika Selatan:1948-1995) atautidak.</li></li></ul><li>2.3.2 KonsepAkomodasi<br /><ul><li>Prosessetiapkumpulanetnikmenyedaridanmenghormatinormadannilaikumpulanetnik lain namuntetapmempertahankanbudayahidupmasing-masing.
 35. 35. Diwakilioleh formula A+B+C=A+B+C
 36. 36. Konsepinidiamalkansecarameluasdi Malaysia dan Switzerland.</li></li></ul><li>2.3.3 KonsepAkulturasi<br />Prosespenerimaanunsurkebudayaandalamkalanganindividuataukelompokdarisatukebudayaan lain yang berbeza.<br />Berlakuapabilasatukelompokmanusiadengankebudayaantertentudihadapkandenganunsurdarisatukebudayaanasing yang berbezasehinggaunsurkebudayaanasingituakhirnyaditerimadandiolahdalamkebudayaansendiri.<br />Tidakmenyebabkankehilanganidentitiasalmasyarakatpenerima.<br />Pertembunganduaataulebihkebudayaanakanberlakuprosespinjam-meminjam.<br />ContohAkulturasidi Malaysia: penggunaantalileher, angpaudll.<br />
 37. 37. 2.3.4 KonsepAsimilasi<br /><ul><li>Prosespercantumandanpenyatuanantarakumpulanetnikberlainanbudayasehinggamembentuksatukelompokdengankebudayaandanidentiti yang sama.
 38. 38. Menurut Vander Zanden, asimilasiialahsatuprosesdalammanakelompok-kelompok yang berfikir, berperasaandanbertindaksecaraberlainanmenjadisatudalamkesatuansosialdanbudaya yang sama.
 39. 39. Diwakilioleh formula A+B+C=A dengan A=Golongandominan, B dan C=kumpulanetnikminoriti.
 40. 40. Faktor-faktorkejayaanasimilasi:</li></ul>Kesanggupankumpulanetnikminoritimenghilangkanidentitimerekadanmenerimaidentitikumpulanetnikmajoriti.<br />Banyakpersamaanbudayaantarakumpulanetnik.<br />Kesanggupankumpulanetnikmajoritimenerimakumpulanetnikminoriti.<br />
 41. 41. 2.3.5 KonsepAmalgamasi<br /><ul><li>Apabilasatubudayaataurasbercampuruntukmembentukbudayadanrasbaru.
 42. 42. Berlakusekiranyawujudperkahwinancampurantarakumpulanetnik.
 43. 43. Diwakilioleh formula A+B+C=D dengan A+B+C=kumpulanetnik yang berlainandandan D=amalgamasi, kumpulanbaru yang terhasildaripadapenyatuan A, B dan C.</li></li></ul><li>MASYARAKAT PLURALISITIK DI MALAYSIA<br />
 44. 44. PembentukanMasyarakatPluralistikdizamankesultananMelayu Melaka.<br /><ul><li>ZamanKesultananmelayumelaka (KMM) merupakanzamankeemasandankemuncakkeagungankerajaanMelayu yang diperintaholehpara sultan danpembesar yang berpandanganjauh (visionary)
 45. 45. Empayar Melaka adalahtempatpertemuanpadapedangangduniadandigelar The Venice og The East danpelabuhannya yang sibukdenganribuankapalberulang-alikmelaluiSelat Melaka.
 46. 46. Pemerintahan yang dijalankandengasikappenuhdiplomasidanterbukamenyebabkanparapegawaiistanabukansahajaorangMelayutempatantetapiterdapatjugaorang India yang dilantikmenjawatjawatandalamistana sultan Melaka.
 47. 47. Initurutmenyebabkanberlakunyaperkahwinancampurantarapemerintah Melaka dengananakperempuanpemerintahnegara China.
 48. 48. Zamaninijugamerupakanzamanpluralitikeranaprosespenghijrahanberlakusecarasemulajaditanpaadapaksaandaripadamana-manapihak.</li></li></ul><li>PembentukanMasyarakatPluralistikdizamankesultananMelayu Melaka. (samb..)<br /><ul><li>pedagang-pedagangdari Arab, India, China dannegara-negara lain datangberdagangsecarasukareladankerakomodasidenganpenduduktempatan.
 49. 49. Prosesakomodasiinimewujudkankategorimasyarakat yang tidakpernahwujudsebelumnyasepertimasyarakat Baba.
 50. 50. Kepesatanaktivitiperdaganganmembolehkangolonganpedagangdatangberniagadanpadamasa yang samamenjalaniaktivitiharian, bergauldenganpenduduktempatan, berkahwindansehinggalahmenetapdisini.
 51. 51. Perkahwinancampur yang berlaku, makawujudlahpembentukanmasyarakatbaharusepertimasyarakatMelayu-Arab, Baba danNyonya, India-Muslim danPeranakanjawi. </li></li></ul><li>3.1.1 MasyarakatMelayu-Arab<br /><ul><li>Masyarakat Arab yang berhijrahke Melaka terdiridaripadagolonganpedagang.
 52. 52. Merekalebihdikenalidengangelaran “Syed”
 53. 53. Golongan “Syed” terdiridaripadapedangan yang berjayadanulama yang dihormati.
 54. 54. Perhubunganrapatgolonganinidengangolonganistanamembolehkanmerekamunculsebagaigolonganelit yang pentingdi Tanah Melayukhususnyadi Kedah.
 55. 55. Golongan “Syed” lebihdikenalisebagaimasyarakatMelayu-Arab disebabkanperkahwinancampurantaraorang Arab denganorangMelayu.</li></li></ul><li>3.1.2 masyarakatPeranakanCina (Baba danNyonya)<br /><ul><li>Berlakuakibatperkahwinanantarapedagangcinadenganpenduduktempatan.
 56. 56. Contohnyaperkahwinan Sultan Mansur SyahdenganPueri Hang Li Po (Puteri Maharaja China) pada 1459.
 57. 57. Majorititerdapatdi Melaka.
 58. 58. Baba merujukkepadalelakimanakalaNyonyaadalahwanita.
 59. 59. Istilah “peranakan” merujukkepadaanak-anakhasilperkahwinancampurantaraimigranCinadenganmasyarakattempatan.</li></li></ul><li>3.1.3 Masyarakat India-Muslim<br /><ul><li>Jugadikenalidengangelaran “Mamak”
 60. 60. Wujudhasilperkahwinancampurantaraorangberketurunan India denganmasyarakattempatan.
 61. 61. Masyarakat India yang berhijrahkeAlamMelayulazimnyaterdiridaripadalelaki yang kemudiannyaberkahwindenganwanitatempatan.
 62. 62. Menggunakanbahasa Tamil dalamkehidupanseharian.</li></li></ul><li>3.1.4 MasyarakatPeranakanjawi<br /><ul><li>Terbentukhasilperkahwinancampurantaralelaki India Muslim dari Selatan India denganwanitaMelayuPulau Pinang.
 63. 63. MenggunakanbahasaMelayusebagaibahasaperhubungan.</li></li></ul><li>3.2 PembentukanMasyarakatPluralistikdiZamanPenjajahan<br /><ul><li>KeruntuhankerajaanMelayu Melaka kepadaPortugistelahmemulakandetikbarudalampembentukanmasyarakatpluralitidi Tanah Melayu.
 64. 64. KedudukanPortugis yang lebihtertumpudi Melaka telahmenyebabkanwujudnyamasyarakatSerani.
 65. 65. Namun, penjajahanPortugisberkahirdengankehadiranBelandapadatahun 1641.
 66. 66. Inidiikutidengankehadiran British secararasminya yang menguasai Tanah Melayupadatahun 1824 akibatdaripadaPerjanjianInggeris-Belanda.
 67. 67. SemasaPenjajahan British, Imigranasingdarinegara China dan India diberipeluangdalamaktivitiekonomimodendi Tanah Melayu.
 68. 68. KewujudanorangCinadan India disisimasyarakatMelayudankaumperibumi yang lain merupakanfaktorpenting yang membentukmasyarakatmajmukdneganmelahirkanbentukmasyarakat Malaysia yang lebihdinamikdankompleks.</li></li></ul><li>3.2.1 MasyarakatSerani<br /><ul><li>Masyarakatbaharu yang wujudkesandaripadapenjajahanPortugisdi Melaka (1511-1641)
 69. 69. WujuddaripadaperkahwinancampurantaraorangPortugisdenganmasyarakattempatan.
 70. 70. Agama yang dianutiialah agama KristianbermazhabKatolik Roman.
 71. 71. Kebanyakannyabertumpudi Melaka danPulau Pinang.</li></li></ul><li>3.3 PembentukanMasyarakatPluralistikdi Malaysia<br /><ul><li>Kewujudanpelbagaikaum yang mengekalkankebudayanmasing-masingmengakibatkanwujudnyasatumasyarakatmajmukdi Tanah Melayudimanatiap-tiapkaummempunyai agama, bahasadancarahidup yang berlainan.
 72. 72. Keharmonianhubunganetnikiniwujuddanterbuktiapabilabersama-bersamaberjuangmendapatkankemerdekaanpada 31 ogos 1957 danpembentukan Malaysia pada 16 september 1963
 73. 73. Sementaraitu, di Sabah kaumbumiputera yang utamaialagorangKadazan-Dusun, Bajau, Murut, SulukdanRungus.
 74. 74. Di Sarawak pula, kaumbumiputera yang utamaialahorangIban, Bidayuh, MelayudanMelanau.</li></li></ul><li>3.4 MasyarakatPluralisitikSelepasMerdeka3.4.1 Politik<br /><ul><li>Usaha memeliharakestabilanpolitik yang bersandarkankerjasamaantaraetnikmenjadiagnedautamanegara.
 75. 75. Padaperingkattersebut, perjuanganmenuntutkemerdekaanmenjadipengikatketiga-tigakumpulanetnikdalamsatupakatanpartiiaituPerikatan yang terdiridaripada UMNO. MCA dan MIC
 76. 76. PimpinanpartiPerikatanmengamalkansikaptolakansurturutmengukuhkankerjasamaantarakumpulanetnik.
 77. 77. Menurut R.K Vasil (1980), partiPerikatanmenerimakempimpinanMelayutanpamenjejaskanhubunganharmonisantarakumpulanetnikdanTunku Abdul RahmanditerimasebagaiPerdanaMenteripertamaolehkumpulan-kumpulanetnik lain berdasarkankeupayaanbeliaumempengaruhiorangMelayudanbukanMelayuuntukbertolakansurdalambeberapaperkaraasas.
 78. 78. Padatahun 1974, partiPerikatanditukarkepadaBarisanNasional(BN) dansehinggahariini. BN teruskekalmemerintahkeranawujudnyakerjasamaantarapartikomponennya.</li></li></ul><li>3.4.2 Perlembagaan<br /><ul><li>Perlembagaan Persekutuan Malaysia merupakanundang-undangtertinggi yang menjadisumberkepadasegalaperundangan lain yang wujuddinegarakita.
 79. 79. PerlembagaantokohMelayu pula, merupakanasas yang berlandaskansuatukontraksosial yang persetujuanantarakaumdinegaraini.
 80. 80. Terdapat 2 peringkatkontraksosialdiAlamMelayu:</li></ul>Berlakupadazamanpluralitiiaitujanjitaatsetiadansalingmenghormatiantararakyatdan raja yang diistilahkansebagaiwaad. PerkaraberlakuantaraDemangLebarDaunmewakilirakyatdan Sang Sapurbamewakili raja ataupemerintah.<br />Berlakudalamkonteksmasyarakatpluralistikhasildaripadasyarat yang dikenakanolehpihak British untukmemberikankemerdekaankepada Tanah Melayu. OrangMelayubersetujumenerimakehadiranorangbukanMelayudenganpersetujuanmemberikantarafkerakyatansebagaisatuhakistimewakepadaorangbukanMelayu. OrangbukanMelayu pula, bersetujukeatashak-hakistimewaorangMelayu.<br />
 81. 81. 3.4.3 Pendidikan<br />Tidakterdapatsatusistempendidikannasionaldi Tanah MelayusehinggaPenyataRazak 1956. yang wujudialahempataliranpendidikan yang berlainaniaitualiranInggeris, melayu, Cinadan India danmempunyaiadunandanacuanpendidikan yang berbeza.<br />Semasazamanpenjajahan, sistempendidikandi Tanah melayudibahagikantigaperingkat:<br />Pendidikan British rendahdanmenengah – BangsawanMelayudanhartawanCinadan India.<br />SekolahMelayuRendahdanmenengah – dibantu British supayamerekamenjadipetani yang lebihbaikdaripadaibubapamereka. British benarkansekolah agama danmengaji al-Quran tetapitiadasekolahmenengahMelayu.<br />SekolahvernekularCinadan India. SekolahCinadibiayaiolehmasyarakatCinasendiri. BagialiranpendidikanCinadan India, kurikulum, sukatanpelajarandanorientasinyaberkiblatkannegaraasalmereka.<br />
 82. 82. 3.4.3 Pendidikan( samb…)<br />Era pascamerdekasistempendidikannegaraberubahkepadasatucorak yang berorientasikanunsurtempatan. Olehitu, sistempendidikankebangsaandibentukberasaskankeseragamankurikulum, sukatanpelajarandanorientasi.<br />Pendidikankebangsaanpentingbagimenyatukankepelbagaianbudaya, nilaidannormamasyarakatdalammembentukidentitikebangsaan Malaysia.<br />Usaha inisebenarnyadilakukansebelummerdekamelaluidualaporaniaituPenyataRazak 1956 danPenyataRahmanTalib 1960. matlamatutamanyauntukmenyatukankanak-kanakberbilangetnikdibawahsatusistempendidikankebangsaandenganmenggunakansatubahasapengantariaitubahasaMelayu.<br />MelaluiprosesmusyawarahsecaralangsungmengikhtirafpenggunaanbahasaMelayusebagaialatuntukpenyatuantanpamenjejaskanbahasaentik lain.<br />Secaraberansur-ansur, ulaiJulai 1969 kerajaanmelaksanakanpenggunaanbahasaMelayusebagaibahasapengantarutamasekolahbantuankerajaan.<br />Iniuntukmemastikanperpaduannegaradanpembinaanbangsa Malaysia dapatdicapai.<br />
 83. 83. 3.4.4 Ekonomi<br /><ul><li>Rancanganpembangunanekonominegaradibahagikankepada 4 peringkat:</li></ul>Rancanganpramerdeka – Rangka Pembangunan Persekutuan Tanah melayu (1950-1955) danRancanganpersekutuan Tanah MelayuPertama (1956-1960).<br />SelepasMerdeka – Rancangan Persekutuan Tanah MelayuKedua (1961-1965) dansebahagiandaripadaRancangan Malaysia Pertama (1966-1970).<br />Perancangandalam era dasarEkonomiBaru<br />Dasar-dasar Pembangunan negara.<br /><ul><li>Umumnya, sistemekonomi Malaysia berasaskanlaissez faire atausistemekonomipasaranbebas yang diadaptasidaripada British.
 84. 84. Semasa era penjajahan, British memperkenalkansistemekonomimodentetapisistemekonomitradisional yang masihdikekalkan.</li></li></ul><li>3.4.4 Ekonomi(samb..)<br /><ul><li>Kesannyawujudsistemekonomidualisme yang emrujukkepadaduaorientasidantumpuan yang berbezanamunbergerakseiringdengangarisetnik.
 85. 85. Keadaanekonomidualismemenyebabkanagihantenagakerjamengikuttigaetnikutamadi Malaysia. EtnikMelayu-sektorpertanian (pekebunkecilgetah, kelapa, pesawahpadaidannelayankecil-kecilan) - kemiskinantinggi.
 86. 86. OrangCina - Ekonomimoden – perlombongan, perkilangandanperkhidmatan.
 87. 87. Ketidakseimbanganekonomiberdasarkanetnikharusdiatasikeranapotensisebagaipuncatercetusnyakonflik.
 88. 88. Ketidakseimbanganekonomidianggapsalahsatufaktor yang mencetuskanperistiwa 13 Mei 1969. </li></li></ul><li>PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM KONTEKS HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA<br />
 89. 89. 4.1 ModenisasiEkonomidi Malaysia<br /><ul><li>Modenisasimerupakansutauprosestransformasiatauperubahandalamsegalaaspekkehidupanmasyarakat.
 90. 90. Di Malaysia, modenasibermuladengankedatanganpenjajahBristish. Olehsebabitu, modenisasi yang berlakudi Malaysia adalahsamastrukturnyadenganmondenisasidiEropah Barat.
 91. 91. Modenisasiberlakudalamaspekpembangunanpolitikdanpembangunanekonomi.</li></li></ul><li>4.1.1 KomponenEkonomi<br /><ul><li>Matlamatutamamodenisasiekonomiadalahuntukmencapaikemajuan/pertumbuhanekonomidenganmewujudkansebuahmasyarakatperindustrian.
 92. 92. Bagimencapaitujuantersebut, padaperingkatawalpembangunanekonomilebihtertumpukepadapeningkatanprasaranaekonomi, pembangunanpertaniandanindustrigantian import.
 93. 93. Manakalapadaakhirtahun 1960-an kerajaanmemberitumpuankepadapembangunanteknologidanperalihandaripadaindustrigantian import kepadaindustriberorientasikaneksport.
 94. 94. Menjelangtahun 2000-an Malaysia mulamemberitumpuankepadapembangunanekonomiberteraskan k-ekonomi (ekonomi yang berasaskanilmuatauknowlwdge).</li></li></ul><li>4.1.2 KomponenPolitik<br /><ul><li>Isupembinaannegarabangsadiutamakan.
 95. 95. Menjadiimpianuntukmembinasatunegaradansatubangsa yang amandanmakmur.</li></li></ul><li>4.1.3 HubunganEtnikdalamKonteksModenisasi Malaysia<br /><ul><li>Komponenekonomiadalahpentingdalamkonteksmodenisasi Malaysia, samaadapadazamankolonialataupascakolonial. Pembangunan ekonomibukansahajauntukkepentinganekonomitetapijugauntukmenjadilandasanpembinaannegarabangsa.</li></li></ul><li>4.1.4 AcuanEkonomi<br /><ul><li>Ekonomi Malaysia terbentukdenganciri-ciriuniknyamelaluipengalamandijajaholeh British. Alamsekitar Malaysia diubahuntukmembolehkantanamansepertigetahdankelapasawitditanamuntukmemenuhibekalanindustridiEropah Barat.
 96. 96. Perubahaninitelahmembawakepadapembinaanrangkaianprasaranasepertilandasankeretaapi, jalanrayadanpelabuhan yang bolehmenampungkeperluanaktiviti import-eksport. Tenagaburuhdibahagikanmengikutkumpulanetnikdandipisahkanmengikutaktivitiekonomi.
 97. 97. Ciri-ciriunik yang tersulamdalamekonomi Malaysia hasilpeninggalan era penjajahanterusbertahanhinggahariini. </li></li></ul><li>4.1.5 Ciri-ciriEtnikdalamKonteksMajoritidemografi, PolitikdanEkonomi<br /><ul><li>Dari segidemografi, secarastatik, orangMelayumerupakanetnik yang majoriti, manakalaorangCinadan India ialahkelompokminoriti. Bancianpenduduktahun 2005 menunjukkanjumlahpenduduk Malaysia ialah 24.36 jutaorang. KaumMelayudanBumiputera yang adalah 65.9 % daripada 24.36 jutapenduduk, orangCina (25%), orang India (7.5%) dankaum lain-lain (1.3%).
 98. 98. WalaupunorangMelayumerupakanetnikmajoritidalamaspekdemografidanpolitiktetapiinitidakbermaknaetnikMelayuturutmajoritidalambidang lain. Cinamemilikikekayaanlebihtinggiberbandingorang lain. Dan menjadiisu. </li></li></ul><li>4.1.6 Perancangan Pembangunan Lima Tahun<br />> Pihakpenjajah British telahmelaksanakanrancangan lima tahunpertama Persekutuan Tanah Melayu yang diberinama Draft Development Plan of Malaysa (1950-1955). Plan initelahmenjadisuatutradisi yang membnetukwatakdanwajahnegarabangsa Persekutuan Tanah Melayudan Malaysia. Secarakeseluruhannya, perancanganpembangunanmenjadielementerpentingdalampembentukannegara Malaysia.<br />
 99. 99. DASAR-DASAR UTAMA NEGARA<br />4.2.1. DasarEkonomiBaru (DEB)<br /><ul><li>Berdasarkanperpsektifsejarah Malaysia, pihakpenjajah British menggalakkanperkembanganmasyarakatpluralistikmelaluiperancanganamalan “pecahdanperintah”.
 100. 100. Dasarekonomidanpolitik yang diamalkanolehpihak British menyebabkanpembangunan yang tidakseimbangantarakawasanbandardanluarbandardanterdapatjurangperbezaanekonomiantarakelompoketnik.
 101. 101. MerujukBanciPenduduk (1970), terdapat 43 peratusdaripadasemuakeluargadi S. Malaysia menerimapendapatandibawahgariskemiskinan. Daripadasemuakeluargamiskintersebut, sebanyak 86% adalahpendudukluarbandardan 14% pendudukbandar. Kadar kemiskinanmengikutetnikadalahsepertiberikut:</li></li></ul><li>Kadar kemiskinandanPendapatanPurataMengikutEtnik 1970<br />
 102. 102. DEB (samb..)<br /><ul><li>Kemiskinan yang berlakuiniadalahberkaitrapatdengankadarpemilikanberdasarkankelompoketnik yang sangattidakseimbang.
 103. 103. Akibatnya, kadarpemilikan modal sahamdalamkalangangolonganBumiputerahanyameliputi 2.4%. Jumlahtersebutjauhlebihkecilberbandingkadarpemilikan yang diperoleholehkelompokkaumbukanBumiputera, sepertiberikut:</li></li></ul><li>Kadar Pemilikan Modal Sahamdalam Syarikat BerhadBerdasarkanKelompokEtnik (1970)<br />
 104. 104. PembahagianPekerjaanMengikutPecahanetnik (1970)<br />
 105. 105. <ul><li>Ketidakseimbangantersebutdipercayaisebabutamaberlakunyakecemburuansosialsehinggamenyebabkan 13 mei 1969.
 106. 106. Semuastatistikdiatasmemaksakerajaanmelancarkan DEB mulaitahun 1971 hingga 1990.
 107. 107. Marlamat DEB</li></ul>Membasmikemiskinantanpamengirakaum.<br />Menyusunsemulamasyarakatuntukmengurangkandanseterusnyamenghapuskanpengenalankaummengikutfungsi-fungsiekonomi.<br />
 108. 108. Strategi-strategiutama DEB<br />Strategimembasmikemiskinan:<br /><ul><li>mengadakanpeluang-peluangpekerjaanbagimengurangkankadarpengangguran.
 109. 109. Menambahkankemudahanbagimeninggikanpendapatandanproduktivitisemuagolonganmiskinsamaadadiluarbandardankawasanbandarmelaluipeluang-peluangkemahiran, tanah, modal dansebagainya.
 110. 110. Selainitupeluanggolonganmiskinuntukbergiatdalambidangperindustriandenganlebihproduktifdiperluaskan.
 111. 111. Langkah-langkahdibuatuntukmemodenkanpenghidupanluarbandarmelaluiperluasanliputaninfrastrukturasassepertibekalan air, elektrik, perumahan, jalanraya, pelajarandansebagainya.</li></li></ul><li>b) Strategipenyusunansemulamasyarakat<br /><ul><li>MembentuksebuahmasyarakatperdagangandanperindustriandikalanganBumiputera.
 112. 112. Menambahhakmilikrakyatdalampemilikian modal termasukpemilikansahamsupayakaumBumiputeradapatmemilikisekurang-kurangnya 30% sahamdalamsektorsyarikat, 40% olehbukanBumiputeradanselebunyapelaburasing.
 113. 113. Penyusunansemulacorakgunatenagadijalankanmengikutsektordanjenispekerjaansecaraberperingkatmelaluipertumbuhanekonomisupayadapatmencerminkansusunankamunegaramenjelangtahun 1990.</li></li></ul><li>4.2.2 Dasar Pembangunan Negara (DPN)<br /><ul><li>Dilancarkanoleh PM Malaysia, Dato’ Seri Dr. Mahathir Mohamad pd 17 Jun 1991.
 114. 114. LanjutanDasarEkonomiBaru.</li></ul>Konsep:<br /><ul><li>Menjadikan Malaysia sebuahnegara yang majudarisegalasegimenjelangtahun 2020.
 115. 115. Denganmelaksanakanpelbagai program danpenyusunanmasyarakat.</li></li></ul><li>Matlamat DPN:<br />Melengkapkanrakyat Malaysia dengannilai-nilaipositif– kejujuran, disiplin, masa, ketekunandansebagainya.<br />Melahirkantenagakerjaberkualiti– berdayasaing<br />Mewujudkanperpaduan / memupukperpaduankaum– mengekalkanpertumbuhanekonomi.<br />Mencapaipembangunanseimbang– Malaysia mencapaitarafsebuahnegaramaju – aspekekonomi, politik, sosial, etikadansebagainya.<br />
 116. 116. DPN telahmemperkasakanpendekatanyadenganmemasukkanbeberapadimensibaharudalampelantindakan/pelaksanaan:<br />Pembasmiankemiskinandalamkalangantermiskin. a) menghapuskankemiskinandan b) mengurangkankemiskinanrelatif<br />Menghapuskanpengenalankaummengikutfungsiekonomi.<br />MewujudkanMasyarakatPerdagangandanPerindustrianBumiputera (MPPB)-meningkatkanpenyertaanbumiputeradalamkegiatanekonomi (profesionaldankorporat)<br />
 117. 117. 4. Meningkatkanpenglibatansektoroswastadalamprosespenyusunansemulamasyarakat.<br />5. Tidakmenetapkansebarangtempohpencapaian 30% pemilikanekuitiolehkaumBumiputerasehingga 2000.<br />6. Melindungikedudukansosioekonomigolonganminoritiselainbumiputera.<br />7. Memberitumpuankepadapembangunansumbermanusia – sistemnilaidanetikabagimencapaimatlamatpertumbuhanekonomidanpengagihan yang sama.<br />
 118. 118. Strategidanlangkah yang dilakukanuntukmengurangkankemiskinan:<br />Pembukaantanah – FELCRA/FELDA<br />Penanamansemulagetah, kelapasawitdll.<br />Belialuarbandardiberikanlatihankemahiran-mendapatkanpekerjaan/pendapatan.<br />Memberisubsididansokongankepadapenanampadidannelayan.<br />
 119. 119. 5. Sektorawam-pendidikandanlatihan, kesihatan, jalanraya, pengangkutan, perumahankosrendahdanbekalan air danapi.<br />6. Mendapatkansaluranpemasaranbagipetani-petani.<br />7. Mewujudkan Program Pembangunan Rakyat Termiskin(PPRT), AmanahIkhtiar Malaysia danYayasanMembasmiKemiskinan.<br />8. Memberipeluangperniagaankecil-kecilan, pusattuisyen, penjagaankanak-kanak.<br />
 120. 120. TumpuanPerhatian:<br />Penyediaanlatihan – bidangpengurusanhartadanetikaperniagaan.<br />PendedahankaumBumiputera-teknologibaharu.<br />Mengurangkanketidakseimbanganantarawilayahdi Sabah dan Sarawak<br />
 121. 121. Tahappencapaian:<br />Kadar kemiskinanberjayadikurangkandaripada 17.1% tahun 1990 kepada 7.5% kepada 2000.<br />Kadar pengangguranberkurangan.<br />Penyertaankaumbumiputeradalamsektorprofesionalmeningkat.<br />
 122. 122. 4.2.3 DasarWawasan Negara (DWN)<br /><ul><li>Wawasan 2020 jugamerupakanresponkepadaperkembanganekonomi, sosialdanpolitik yang berlakupadaperingkatnasionaldanantarabangsa. </li></ul>Konsep:<br /><ul><li>Menjadikan Malaysia sebuahnegaramaju yang berasaskanekonomiperindustrianmelaluipembentukansatubangsa Malaysia yang benar-benarbersatu.</li></li></ul><li>Matlamatutama:<br />Membentuksebuahmasyarakatdannegara Malaysia yang unggul.<br />Menjadikan Malaysia sebuahnegara yang majusepenuhnyamenjelang 2020 dalamsemuasegi. (dinyatakandalamkertaskerjabertajukMalaysia: MelangkahkeHadapan)<br />Mencapaiintegrasietnik yang meluas<br />
 123. 123. BagimerealisasikanWawasan 2020 inisembilancabarantelahdikenalpastiuntukdihadapi:<br />Negara yang bersatupadu.<br />Masyarakat yang berjiwabebas.<br />Masyarakatdemokratik<br />Masyarakat yang bermoraldanberetika<br />Masyarakat Liberal<br />Masyarakatsaintifikdanprogresif<br />Masyarakatpenyayang<br />Masyarakat yang adildalambidangekonomi<br />Masyarakat yang makmur.<br />
 124. 124. TujuhTerasWawasan 2020:<br />Membinamasyarakat yang berdayasaing.<br />Menggalakkanmasyarakat yang saksama.<br />Pembangunan alamsekitar.<br />Membangunkanekonomiberasakanpengetahuan.<br />Mewujudkanekonomiberdayasaingantarabangsa.<br />Mengekalkanpertumbuhanekonomi<br />Pembangunan sumbermanusia.<br />
 125. 125. KejayaandalammencapaimatlamatWawasan 2020 bergantungpadabeberapaaspekpenting:<br />Perkembangakhlakdanamalankeagamaan.<br />Kesepakatandanpersefahamanantarakaum.<br />Perpaduandanperhubunganrakyat.<br />Keilmuan yang tinggidanmaju.<br />Keadilansosio-ekonomi.<br />Pembangunan ekonomidanteknologi.<br />

×