พฤติกรรมการเกิดดินถลม     ฤ ผศ.ดร. ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ        16 ธันวาคม 2553ศูนยวจยและพฒนาวศวกรรมปฐพและ...
Watawala Landslide –    Night train gone down the slope             do n              Udeni ...
Animation by ASEP  Cherry Hills Landslide, 1999
General view of the Uttar       Kashi Landslide.                 IndiaBhoop Singh
Economics loss (Million Baht)-Frequency       4                 100-300 MB             ...
Department of Mineral Resource ( 2001)  Suttisak Soralump (2008)
1    Jurassic-Cretaceous Granite                              2    Permo-Carboniferou...
Shallow/Large areaDeep/local       Suttisak Soralump (2008)  GERD (2006)
1       Risk-based, landslide classification      Large area landslide           ปริมาณน้้ําฝนมากผิด...
Nakornsrithamarat                                      DMRผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ...
Pecthchaboon                                       GERDผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศู...
Utraradit 23 May 2006 Utaradit 330 mm/dayผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษ...
ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2     Risk-based, landslide classification       Limit affected area              Slump, slide, fa...
ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรพ                ...
สุทธิศักดิ์ ศรลัมพผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ทชผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
Failures of Landfill2000 Payatas, Quezon City, the Philippines ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีแล...
ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
Embankment                          on Soft Clayผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวก...
River Bank Slope Failureผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ขาวสด 11/1/51
หนังสือพิมพขาวสด       
2553              Mea Salong                        Chang              ...
Mea Salong, ChaingRia     1 Oct 2010 Foundation on slope failure      No LOL ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจั...
Basic Quartz‐Basic Quartz‐Gabbro and Dyke rock             (GERD, 2010)             (GERD, 2010)
ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
Chang Island, Trad                               11 Oct 2010                ...
ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
Kanorm Nakornsrithammarat (4 Nov 2010)                    2010)ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและ...
1                             2ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานร...
1                 4 Nov 2010                 Debris flow                 D...
1ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
Gneiss and Gneissic GraniteVery coarse grained Pegmatite Veins                   (GERD, 2010)     ...
Highly Fractured     Highly FracturedModerately M d   l       Moderately                   ...
ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
1ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
Abandon barite mining                             2ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒน...
PARAMETERS USED IN THE CLASSIFICATION        type of movement (fall, topple, slide, flow)        material re...
Abbreviated version of Varnes classification of slope movements (Varnes, 1978).ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒน...
ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
1. การรวงหลน    (Fall)2. การเคลือนหมน      ่   ุ  (Rotational Slides)   3. การเคลือนแนวระนาบ       ...
MMLTumonongRockfall    Rockfall in Bukidnon-Davao Highway  ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีแล...
a.3          a.3 Slump:                      MMLTumonong          complex movement ...
MMLTumonongThe landslides that hit Quezon Province is another example of rotational  ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจla...
MMLTumonong  a.4  a.4 Slide:  movement parallel  to planes of  weakness and    k     d  occasionally     ...
MMLTumonongExample of a Planar Failure: A Translational ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก...
MMLTumonong                            a.6                           ...
MMLTumonong A Debris Flow at Brgy. Catbawan, Pintuyan,ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ Panaon Is. นาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทย...
MMLTumonong                         July 1994             17 J l 1991        ...
MMLTumonong                   Mudflow                         • flowing mixture...
Mud Flow affecting oneMMLTumonong     of the communities in             Infanta, Quezon         ...
MMLTumonong            Debris avalanche:            a very rapid moving, turbulent mass of     ...
a.7a.7 Complex                                       MMLTumonong  Example of a Com...
MMLTumonong            b. Creep:            very slow continuous movement of            ...
MMLTumonong                “Drunk” TreesHigh-end SubdivisionDavao City                  ...
MMLTumonongผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
e. Karst                                 MMLTumonongA distinctive terrain, usually formed ...
MMLTumonong                            Evolution of Karst Terrain               ...
MMLTumonong               Collapsing Caves                                 A...
สรุปสาเหตุการเกิดดินถลมในภาพรวมสาเหตุตามธรรมชาติ                สาเหตุจากมนุษย-การผุสลายของชั้นหิน   ...
ศ. นิพนธ ตั้งธรรม•การเกิดดินไหลหรือดินถลมมีสาเหตุุดวยกัน 4 ปจจัย ไดแก    1. ลักษณะธรณีวิทยา หินและดิน    2. ลั...
การลดความมันคงของลาดดิน/ไหลเขา ตามเวลา      ่         31              4  2          ...
THE IMPORTANCE OF ROOT STRENGTH AND DETERIORATION RATES UPON EDAPHIC STABILITY IN STEEPLAND FORESTS            ...
คา F ของพืนที่ลาดเขาเมื่อไมมีตนไม                                   ้       ...
ปจจัยที่กอใหเกิดดินถลม        1. ลักษณะทางธรณีวิทยา-ชุดหินและโครงสรางทางธรณีวิทยา คงที่        2. สภาพ...
Autharadit Landslide 2006     Identification of                  landslide sensitive   Mea Poon  ...
SUTTISAK SORALUMP
sum number landslide (Slope)                                        Failed Slope A...
Soralump et al (2009)        p    (  )                    sum number landslide (Aspect)  ...
Not so good correlation with rock type           Soralump and Banpoat (2009)
Slope angle, Slope aspect and geologicstructures control the failure         1200         1000     ...
Cut and fill on hill slope Design Concept - Rain water protection - Underground water protection            ...
Mohr - Coulomb’s Equation             Coulomb s               τ = c + σ tan φ         ...
F=μN+C   Effective Strength (c , φ , u) - = c + (σ - u s- Δ u ) ttan φ   -                 _τ
1. ลักษณะภูมิประเทศของลาดชัน (Geometry of slope surface)   ั           ั2.ลกษณะของชนดน หน2.ลักษณะของชันดิน / ห...
4. ระดับนํ้ําใ ดน หรืือ แรงดัันนํ้ําใ    ั ใต ิ           ในมวลดิน                     ...
5. แรงกระทําจากภายนอก (External Loads)    - น้ําหนักของเครื่องจักรที่ใชในการกอสราง    - บริเวณกองวัสดุจากงานขุด ...
Force Polygon    Free Body Diagram   Ui      Ni          Wi        θi            ...
Force Polygon         Free Body Diagram                 θi                    ...
สิ่งที่ตองตัดสินใจในแบบจําลองการวิเคราะห Slope Stability1. การพิบัติเปนลักษณะการพิบัติของวัสดุดินหรือหิน หรือก้ํากึ่งกั...
การพิบัติเปนลักษณะการพิบัติของวัสดุดินหรือหิน หรือก้ํากึ่งกันผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐ...
การพิบัติเปนลักษณะการพิบัติของวัสดุดินหรือหิน หรือก้ํากึ่งกันผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐ...
สมมุตฐานของลักษณะระนาบการพิบัติ     ิ             θi       Circular                ...
สมมุตฐานของลักษณะระนาบการพิบัติ   ิ
สวนของลาดชันที่ตองการทราบความมันคง, Local and overall stability                 ่
ควรวิเคราะหโดยวิธี LEM หรือ FEM             ทฤษฎวเคราะหเสถยรภาพ             ทฤษฎีวิเคราะหเสถีย...
วิธี LEM   วิธี FEM         Plastic PointTension Point
วิธี SBM                                                 Plastic PointTens...
Material Modelsσ                σ               σ              %ε       ...
Su1   Su2      Su3
Limit Equilibrium Method                                            τ   Peak...
Shear Strength of Unsaturated Soil      g τ = c + (σ − u w ) ⋅ tan φ τ = c+ (σ − u a ) ⋅ tan φ + (u a − u w ) ⋅ tan φ...
Knowledge of changing in pore water pressure  Soralump et al (2009)                - = c + (σ - u s- Δ u )...
MODEL?ดร. สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ความจริงเกี่ยวกับดินถลม     -งานขุดอันตรายกวางานถม     -ดนถลมทเปนพนทกวางมกเกดหลงการเกดนาหลาก      ิ  ี่ ป...
สรุปสิ่งที่จําเปนสําหรับการจัดการภัยดินถลมที่        ุ               ยังมิไดดําเนินการการกําหนดc...
Studied Site                                     Fully                ...
จบการบรรยายwww.gerd.eng.ku.ac.th ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ลักษณะดินถล่ม 16 Dec 2010
ลักษณะดินถล่ม 16 Dec 2010
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ลักษณะดินถล่ม 16 Dec 2010

1,019 views
925 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,019
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
19
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ลักษณะดินถล่ม 16 Dec 2010

 1. 1. พฤติกรรมการเกิดดินถลม ฤ ผศ.ดร. ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ 16 ธันวาคม 2553ศูนยวจยและพฒนาวศวกรรมปฐพและฐานราก ภาควิชาวิศวกรรมโยธาศนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก ภาควชาวศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 2. 2. Watawala Landslide – Night train gone down the slope do n Udeni P. NawagamuwaSri Lanka
 3. 3. Animation by ASEP Cherry Hills Landslide, 1999
 4. 4. General view of the Uttar Kashi Landslide. IndiaBhoop Singh
 5. 5. Economics loss (Million Baht)-Frequency 4 100-300 MB 300-500 MB 300-500 MB >1000 MB 3 3 equency 2 2 2 Fre 1 11 1 0 000 0 000 0000 0 000 0 00 0 000 0 00 0 1968 - 1972 1973 - 1977 1978 - 1982 1983 - 1987 1988 - 1992 1993 - 1997 1998 - 2002 2003 - 2006 Year Soralump (2007)Dr. Suttisak Soralump Geotechnical Research and Development Center, Kasetsart University
 6. 6. Department of Mineral Resource ( 2001) Suttisak Soralump (2008)
 7. 7. 1 Jurassic-Cretaceous Granite 2 Permo-Carboniferous Permo Carboniferous Granite 3 Interbeded Sedimentary Rock quency per unit area 10 9.07 8 1 6 4.09 4 2.96 2 1.92 Freq 1.33 1 33 1.50 1 50 1.49 1 49 2 0.52 0.16 3 0.41 0 Rock Group Soralump (2006) Soralump (2006) สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ (2551)Dr. Suttisak Soralump Geotechnical Research and Development Center, Kasetsart University
 8. 8. Shallow/Large areaDeep/local Suttisak Soralump (2008) GERD (2006)
 9. 9. 1 Risk-based, landslide classification Large area landslide ปริมาณน้้ําฝนมากผิดปกติ, พื้นที่รับน้้ํา, Shallow failure ดนเปลยนสถานะภาพเปนของเหลว ดินเปลี่ยนสถานะภาพเปนของเหลว หินถูกแรงดันน้ําพัดพาผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 10. 10. Nakornsrithamarat DMRผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 11. 11. Pecthchaboon GERDผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 12. 12. Utraradit 23 May 2006 Utaradit 330 mm/dayผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 13. 13. ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 14. 14. 2 Risk-based, landslide classification Limit affected area Slump, slide, fall etc. ไม ไ มีน้ําพัดพา มีขอบเขต ั ีผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 15. 15. ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 16. 16. ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรพ สุทธิศักดิ์ ศรลัม
 17. 17. สุทธิศักดิ์ ศรลัมพผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 18. 18. ทชผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 19. 19. Failures of Landfill2000 Payatas, Quezon City, the Philippines ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 20. 20. ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 21. 21. ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 22. 22. Embankment on Soft Clayผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 23. 23. River Bank Slope Failureผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 24. 24. ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 25. 25. ขาวสด 11/1/51
 26. 26. หนังสือพิมพขาวสด 
 27. 27. 2553 Mea Salong Chang Island Kanormผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 28. 28. Mea Salong, ChaingRia 1 Oct 2010 Foundation on slope failure No LOL ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 29. 29. Basic Quartz‐Basic Quartz‐Gabbro and Dyke rock (GERD, 2010) (GERD, 2010)
 30. 30. ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 31. 31. ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 32. 32. ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 33. 33. ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 34. 34. ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 35. 35. ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 36. 36. ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 37. 37. ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 38. 38. Chang Island, Trad 11 Oct 2010 Back slope failure 2 LOLผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 39. 39. ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 40. 40. ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 41. 41. ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 42. 42. ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 43. 43. ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 44. 44. ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 45. 45. ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 46. 46. Kanorm Nakornsrithammarat (4 Nov 2010) 2010)ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 47. 47. 1 2ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 48. 48. 1 4 Nov 2010 Debris flow D b i fl No LOLผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 49. 49. 1ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 50. 50. ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 51. 51. ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 52. 52. ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 53. 53. Gneiss and Gneissic GraniteVery coarse grained Pegmatite Veins (GERD, 2010) (GERD, 2010)
 54. 54. Highly Fractured Highly FracturedModerately M d l Moderately  Pegmatite offset gFractured Fractured (Left Lateral Strike‐ (Left Lateral Strike‐Slip Fault) (GERD, 2010) (GERD, 2010)
 55. 55. ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 56. 56. 1ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 57. 57. ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 58. 58. ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 59. 59. Abandon barite mining 2ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 60. 60. PARAMETERS USED IN THE CLASSIFICATION type of movement (fall, topple, slide, flow) material removed (soil, debris, rock) geometry of moving mass (length, width, depth) velocity of the movement Water content (dry, wet, saturated)ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 61. 61. Abbreviated version of Varnes classification of slope movements (Varnes, 1978).ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 62. 62. ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 63. 63. 1. การรวงหลน (Fall)2. การเคลือนหมน ่ ุ (Rotational Slides) 3. การเคลือนแนวระนาบ ื่ (Translational Slides) 4. การเลื่อนไหล (Flows)
 64. 64. MMLTumonongRockfall Rockfall in Bukidnon-Davao Highway ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 65. 65. a.3 a.3 Slump: MMLTumonong complex movement of materials on a slope; includes rotational slump.ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 66. 66. MMLTumonongThe landslides that hit Quezon Province is another example of rotational ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจlandslide. ศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ัยและพัฒนาวิ
 67. 67. MMLTumonong a.4 a.4 Slide: movement parallel to planes of weakness and k d occasionally Overburden parallel to slope.ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 68. 68. MMLTumonongExample of a Planar Failure: A Translational ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร Slide
 69. 69. MMLTumonong a.6 a.6 Debris Flow: rapid movement of a mixture of rock/soil with a significant component of water or air; motion is taking place throughout the moving mass; viscous to i i t fluid- fluid-like motion of debris. The common varieties are earthflow earthflow, mudflow, and debris avalanche.ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 70. 70. MMLTumonong A Debris Flow at Brgy. Catbawan, Pintuyan,ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ Panaon Is. นาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและพัฒ
 71. 71. MMLTumonong July 1994 17 J l 1991 July September 1995 September 1991 Bamban, Tarlac Bacolor, Pampanga Laharผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 72. 72. MMLTumonong Mudflow • flowing mixture of debris and water • usually moving down a channel y g • can be visualized as a stream with the consistency of a thick milkshake • usually occurs after a heavy rainfall a slurry of soil and water forms and begins moving down a slope • commonly occurs in places where debris is not protected by a vegetative coverผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 73. 73. Mud Flow affecting oneMMLTumonong of the communities in Infanta, Quezon Province. Mud Flow affecting one of the proposed resettlement sites in Panaon Island, Southern Leyte. ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 74. 74. MMLTumonong Debris avalanche: a very rapid moving, turbulent mass of debris, i d b i air, and water. d Pinut- Pinut-an, Panaon Is., Leyte, Dec., 2003ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 75. 75. a.7a.7 Complex MMLTumonong Example of a Complex Slope Movement: A combination of rotational slip and a debris flow (San Francisco, Panaon Is.) ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 76. 76. MMLTumonong b. Creep: very slow continuous movement of slow, slope materials. materials.ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 77. 77. MMLTumonong “Drunk” TreesHigh-end SubdivisionDavao City Creepผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 78. 78. MMLTumonongผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 79. 79. e. Karst MMLTumonongA distinctive terrain, usually formed on carbonate rock (limestone and dolomite)where groundwater has solutionally- enlarged openings to form a subsurfacedrainage system. Underground erosion in Baguio City ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 80. 80. MMLTumonong Evolution of Karst Terrain Step 1 - Water seeps through fractures and bedding of limestone Step 2 - Cavities are enlarged, an underground stream d d t system is established Step 3 - Valley sinks deeper, and a deeper underground river is established. Caves may collapse to form sinkholes KARST TERRAIN ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 81. 81. MMLTumonong Collapsing Caves After Before Dumanhug, Cebu D manh g Ceb ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศTERRAIN KARST วกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 82. 82. สรุปสาเหตุการเกิดดินถลมในภาพรวมสาเหตุตามธรรมชาติ สาเหตุจากมนุษย-การผุสลายของชั้นหิน -การเปลี่ยนแปลงความลาดชัน เชนการตัด ถนน การขุดไหลเขาเพื่อนําดินไปใช-การกััดเซาะหรืออุมนํ้ํามากจากฝน ื ฝ -การเปดหนาดินและไมมีการปองกันการไหล-การสั่นสะเทือนจากแผนดินไหว ซึมของน้ําสดินชั้นลาง เชนเหมืองเกา การ ู-โครงสรางของหินเอื้อตอการถลม ถางทําไร-ลกษณะลุมนาเออตอการเกิิดฝ ปนเวลานาน -การกอสรางขวางรองเขา ทางน้ําใตดินและ ั  ้ํ ื้  ฝนตกเป -การกอสรางขวางรองเขา ทางนาใตดนและ ผิวดิน แตไมมีระบบระบายน้ําที่เพียงพอ-การกัดเซาะตีนรองน้ํา -การเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติที่กอใหเกิิด ปี ป ิ ใ-ลักษณะดินสูญเสียกําลังงายเมื่อความชืนเพิ่ม การเสียสมดุลของลาดดิน ้-อยูใกลแนวรอยเลื่อน อย กลแนวรอยเลอน-สภาพอากาศ ธิศนดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เช แลงมากหลายป ผศ.ดร.สุท ัก
 83. 83. ศ. นิพนธ ตั้งธรรม•การเกิดดินไหลหรือดินถลมมีสาเหตุุดวยกัน 4 ปจจัย ไดแก 1. ลักษณะธรณีวิทยา หินและดิน 2. ลักษณะภูมิประเทศ บริเวณที่มีโอกาสเกิดดินถลมมักเปนบริเวณที่มีภูเขา สูงชันและ หนาผา 3. ลักษณะสิ่งแวดลอม ในปจจุบันทรัพยากรธรรมชาติถูกนําไปใชและ ทาลายจนขาดความสมดุล ทําลายจนขาดความสมดล • การปลูกพืชพืชเชิงเดี่ยว เชน ยางพารา ทําใหมีพืชชั้นเดียว รากจะ อยูระดับเดียว ความสามารถในการยึดเหนี่ยวชั้นดินจึงลดลง • ปามีพืชขึ้นปนกันหลายชนิดทั้งตนเล็ก กลาง สูง จะใหรากทั้งสั้น ปานกลาง และลึก ทําใหเกาะเกี่ยวกันยึดหนาดินไดดี 4 ปริมาณน้ําฝน ในบางประเทศจะมีแผนดินไหว และภูเขาไฟระเบดเปน ปรมาณนาฝน ในบางประเทศจะมแผนดนไหว และภเขาไฟระเบิดเปน ตัวกระตุนอีก สําหรับประเทศไทยถาไมใชชวงหนาฝนแลวแทบไมมี โอกาสที่จะเกิดดินถลม http://www.thaimuslim.com/readnews.php?c=6&id=11477 p p p อมกอย, 2547 ภาพ: ศูนยภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการลุมน้ํา สํานักอนุรกษและการจัดการตนน้ํา สํานักบริหารจัดการพื้นที่ปาอนุรักษที่ 16 ั
 84. 84. การลดความมันคงของลาดดิน/ไหลเขา ตามเวลา ่ 31 4 2 5 Popescu (1996)
 85. 85. THE IMPORTANCE OF ROOT STRENGTH AND DETERIORATION RATES UPON EDAPHIC STABILITY IN STEEPLAND FORESTS แรงยึดดินรวมทั้งหมด แร ดดินสัมพัทธ แรงยึดดินของรากไมที่เกิดใหมกับรากเกาที่ ยังเหลืออยู รงยึ แรงยึดดินของรากไมที่เนาเปอยพุพัง 15 จํานวนปหลังจากทําไมออก (ป) แรงยึึดดิินของรากไมภายหลังจากการทําไมออก (ทีมา:O’Loughlin และ Ziemer,1982) ไ  ั ํไ  ี่ http://users.humboldt.edu/rziemer/pubs/Ziemer82.PDF
 86. 86. คา F ของพืนที่ลาดเขาเมื่อไมมีตนไม ้ คา F ของพืนที่ลาดเขารวม เมื่อมีการปลูกตนไมใหม ้ คาวิกฤตดัชนีความปลอดภัย การเพิิ่ม Fเนืื่องจากการดูดนํ้ําของพืืช หรืือดัชนีความปลอดภัย(F) การลดแรงดันน้ํา ลาดเขาจะเกิดการถลมไดภายหลังจากการตัดไมออกประมาณ 15 ป ถาไมมีรากตนไมใหม ตนไม/พืช ทําใหคาFเปลี่ยนไป การเพิ่ม F เนื่องจากการประสานกันของรากตนไมและพืชที่ขึ้นใหม ประมาณ 0 23 0 25 ป 0.23-0.25 15 F=Shear strength/Shear stress เวลา(ป) ผลกระทบระยะยาวของตนvegetationนีความปลอดภัย(FS)ในพื้นที่ดินเหนียว Long-term effect of ไมตอคาดัช on the factor of safety in clay soil Coppin and Richard , 1991
 87. 87. ปจจัยที่กอใหเกิดดินถลม 1. ลักษณะทางธรณีวิทยา-ชุดหินและโครงสรางทางธรณีวิทยา คงที่ 2. สภาพภูมิประเทศ-ความลาดชันและระดับความสูง 3. น้ําผิวดิน 4. คุณลัักษณะของดิน-ความรวน ความอุมนํ้า 5. คุณสมบัติทางวิศวกรรม-การสูญเสียกําลังเมื่อความชื้นเพิมขึ้น ่ 6. การใชประโยชนทดน-หนาดนและพชปกคลุมดน 6 การใชประโยชนที่ดิน หนาดินและพืชปกคลมดิน ปจจัยกระตุนแปรปรวน 1. นาฝน-ปรมาณนาฝนตอเวลา ปรมาณนาฝนสะสม 1 น้ําฝน-ปริมาณน้ําฝนตอเวลา ปริมาณน้ําฝนสะสม 2. แผนดินไหว-อัตราเรงสูงสุดที่ผิวดิน สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ (2549) ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 88. 88. Autharadit Landslide 2006 Identification of landslide sensitive Mea Poon factors in the study area is the key point for hazard mapping Landslide scars (DMR, 2007) 2007)
 89. 89. SUTTISAK SORALUMP
 90. 90. sum number landslide (Slope) Failed Slope Angles sum number landslide (Slope)70 66.3 Soralump et al (2009)60 26 Degree g 49.9 Mea 47.150 44.8 40.8 39.740 Poon 4.6 34 26.9 26.930 20.1 18.520 2.5 12 9.310 6.5 5.6 3.7 3.2 2.1 1.4 1.2 0.8 0.7 0.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 0.006 0.005 Nam 0.004 Ree Area (km2) 0.003 Series1 0.002 0.001 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Slope gegree
 91. 91. Soralump et al (2009) p ( ) sum number landslide (Aspect) ( ) 0 350 35 10 340 20 330 30 30 320 40 25 310 50 20 300 60 15 290 70 10 5.2 3.8 4.3 6.95.9 3.2 2.9 3.0 3.85.5 5.7 280 6.7 67 80 5 5.9 59 10.3 10 3 6.6 11.4 8.3 270 17.5 0 13.4 90 13.1 21.4 9.2 260 100 12.0 24.1 9.0 250 9.8 13.6 13 6 110 25.5 10.9 11.4 17.7 240 24.1 14.814.5 120 17.7 17.4 230 130 220 140SW 210 200 160 150 190 170 180
 92. 92. Not so good correlation with rock type Soralump and Banpoat (2009)
 93. 93. Slope angle, Slope aspect and geologicstructures control the failure 1200 1000 800 X SectionElevatio m.MSL. 600 on, River River 400 200 River Tectonic River Force Fold Structure 0 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 Distance. m. Soralump and Banpoat (2009)
 94. 94. Cut and fill on hill slope Design Concept - Rain water protection - Underground water protection Problem - Rain water - Surface water - Underground water ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิSide ยเกษตรศาสตร - ทยาลัstream water
 95. 95. Mohr - Coulomb’s Equation Coulomb s τ = c + σ tan φ τ =σ tan φ + c τ φ Failure Zone Stable c σผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 96. 96. F=μN+C Effective Strength (c , φ , u) - = c + (σ - u s- Δ u ) ttan φ - _τ
 97. 97. 1. ลักษณะภูมิประเทศของลาดชัน (Geometry of slope surface) ั ั2.ลกษณะของชนดน หน2.ลักษณะของชันดิน / หิน (Soil and/or Rock Profiles) ้3. คุณสมบัติของดิน/หิน (Soil and/or Rock Properties) ภายใตเงือนไขของงานในสนาม ่ - ดินบดอัดแนน สําหรับงานคันทาง - ดินธรรมชาติ สําหรับงานฐานราก/ลาดดินธรรมชาติ
 98. 98. 4. ระดับนํ้ําใ ดน หรืือ แรงดัันนํ้ําใ ั ใต ิ ในมวลดิน ิ (Ground Water Level or Pore Pressure) - จากขอมูลชั้นดิน (Soil Boring) - จากเครื่องมือตรวจวัด เชน Piezometers - จากการคํานวณหรือการแปรผลขอมูล - จากการทดสอบในหองปฏิบัตการ จากการทดสอบในหองปฏบตการ ิ
 99. 99. 5. แรงกระทําจากภายนอก (External Loads) - น้ําหนักของเครื่องจักรที่ใชในการกอสราง - บริเวณกองวัสดุจากงานขุด - สิ่งปลูกสรางบริเวณขางเคียง ู6. ขอมูลของแรงสั่นสะเทือน (Seismicity Data) - Seismic Response curve - Seismic Coefficient (KS)
 100. 100. Force Polygon Free Body Diagram Ui Ni Wi θi θi Wi l Δi Ti Ti Ni Ui
 101. 101. Force Polygon Free Body Diagram θi bi Ti Xi E i+1 E i+1 hi Wi Ni φ Wi Xi Δli θi m X i-X i+1 Ti Ui Uiφm= t -1(t φ/F) tan 1(tanφ/F) Ei-Ei+1 E Ni
 102. 102. สิ่งที่ตองตัดสินใจในแบบจําลองการวิเคราะห Slope Stability1. การพิบัติเปนลักษณะการพิบัติของวัสดุดินหรือหิน หรือก้ํากึ่งกัน2. ถาเปนดิน สมมุติฐานการระบายน้ําเมื่อรับน้ําหนักของดินเปน Drained or Undrained3. สมมุตฐานของลักษณะระนาบการพิบัติ ิ4. ระดับหรือแรงดันน้ําในดินและแรงกระทําภายนอก5. 5 สวนของลาดชนทตองการทราบความมนคง, L l and overall stability ั ี่  ั่ Local d ll bili6. ควรวิเคราะหโดยวิธี LEM หรือ FEMผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 103. 103. การพิบัติเปนลักษณะการพิบัติของวัสดุดินหรือหิน หรือก้ํากึ่งกันผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 104. 104. การพิบัติเปนลักษณะการพิบัติของวัสดุดินหรือหิน หรือก้ํากึ่งกันผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 105. 105. สมมุตฐานของลักษณะระนาบการพิบัติ ิ θi Circular b θi W h β T Planar-Infinite slope Non-Circularการอบรม “ การวิเคราะหเสถียรภาพของลาดดินและการใชโปรแกรม KUslope ” วันที่ 22-25 พฤษภาคม 2550การทดสอบดินเพื่อการวิเคราะหเสถียรภาพของลาดดิน โดย ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ
 106. 106. สมมุตฐานของลักษณะระนาบการพิบัติ ิ
 107. 107. สวนของลาดชันที่ตองการทราบความมันคง, Local and overall stability ่
 108. 108. ควรวิเคราะหโดยวิธี LEM หรือ FEM ทฤษฎวเคราะหเสถยรภาพ ทฤษฎีวิเคราะหเสถียรภาพ วิธีวิเคราะหเสถียรภาพเชิงลาดสามารถแบงการวิเคราะหได 3 วิธี ดังนี้1 Limit Equilibrium Method (LEM) F.S. = Shear Strength = τ f Shear Stress τ2 Finite Element Method (FEM) Available Strength SF = (c/FS), (tan φ/FS) Strength at Failure3 Stress Based Method (SBM) SF = ∑S r Sr = แรงเฉือนตานทาน (Available Resisting Shear Forces) ∑S m Sm = แรงเฉืือนที่เกิดขึึ้น ( ี ิ (Mobilized Shear Forces))
 109. 109. วิธี LEM วิธี FEM Plastic PointTension Point
 110. 110. วิธี SBM Plastic PointTension Point LEM SBM Slope 1:2 Over Stress Zone 80.00 70.00 60.00 50.00 Shear Strength & Mob. 40.00 40 00 Yield Point 30.00 20.00 10.00 0.00 -10.00 -20.00 -30.00 0 5 10 15 20 25 30 35 Distance(m) Shear Strength_LE Shear Mob._LE Shear Strength_FE Shear Mob._FE Shear Stress_FEM
 111. 111. Material Modelsσ σ σ %ε %ε %ε (ก) Typical Stress-Strain Stress Strain (ข) Elasto-Plastic Elasto Plastic (ค) Rigid-Perfectly Plastic Rigid Perfectly
 112. 112. Su1 Su2 Su3
 113. 113. Limit Equilibrium Method τ Peak Strengthสมมติฐานหลักของวิธี Limit Equilibrium Stress S Limit Equilibrium Analysis(1) ดินเปนวัสดุแบบ Rigid-Perfectly Plastic % Strain % ε(2) เงื่อนไขการวิบัติเปนไปตาม Mohr-Coulomb (τ = c +σ.tanφ )(3) คาอัตราสวนปลอดภัยของความเชื่อมแนนเทากับของแรงเสียดทาน (F.Sc = F.Sφ)การอบรม “ การวิเคราะหเสถียรภาพของลาดดินและการใชโปรแกรม KUslope ” วันที่ 22-25 พฤษภาคม 2550เสถียรภาพของลาดดินและการออกแบบถนนบนดินออน เสาเข็มดินซีเมนต และ MSE Wall โดย ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ
 114. 114. Shear Strength of Unsaturated Soil g τ = c + (σ − u w ) ⋅ tan φ τ = c+ (σ − u a ) ⋅ tan φ + (u a − u w ) ⋅ tan φ bτ = c+σ tan φ +C sC s = −u w ⋅ S r ⋅ tan φ where τ = c+σ tan φ −u w ⋅ S r ⋅ tan φ c = effective cohesion intercept, σ = normal total stress, ua = pore air pressurewhen Sr = 1 uw = pore water pressure , τ = c+(σ − u w ) tan φ φ = effective angle of shearing resistance, and φb = angle of shearing resistance with respect to suction. Sr = Degree of saturation
 115. 115. Knowledge of changing in pore water pressure Soralump et al (2009) - = c + (σ - u s- Δ u ) tan φ_ τ - 3.0 2.5 DS test for strength m./day rainfall, mm 2.0 or reduction behavior 1.5 1.5 1.5 1.25 1.0 Shear stress, ksc. 1.25 1 Shear stres ksc. 0.5 1 0.75 ss, 0.75 0 75 0.5 0.0 0.5 0.25 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 0.25 0 % time Pattern 2 0.4 0 0 .3 0.3 5 c. 0.4 0.25 ks 0.5 s, 0.6 0.2 es 0.15 str Degr 0.7 al Lack f land L k of l d ee of satur 0.8 0.9 0.1 0.05 No rm ate 1 cover model Infinite or SWCC slope l stability K-function DAYCoupled with stability analysis to obtain the critical accumulated rainfall= APIcr
 116. 116. MODEL?ดร. สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 117. 117. ความจริงเกี่ยวกับดินถลม -งานขุดอันตรายกวางานถม -ดนถลมทเปนพนทกวางมกเกดหลงการเกดนาหลาก ิ  ี่ ป ื้ ี่  ั ิ ั ิ ้ํ -ดินถลมในพืนที่จํากัดมักเกิดจากมนษย ดนถลมในพนทจากดมกเกดจากมนุษย ้ -ดินถลมเปนบริเวณกวางจะไมเกิดซ้ําที่เดิมในชวงอายุ คน (ตามธรรมชาติ) -พืื้นทีี่ที่มีการตััดไ เปนพืื้นทีี่กวางหรืือแผวถางจะ ไม กอใหเกิดดินถลมในอีกประมาณไมเกิน 15 ป เวนแตมี การปลูกปาทดแทนผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 118. 118. สรุปสิ่งที่จําเปนสําหรับการจัดการภัยดินถลมที่ ุ ยังมิไดดําเนินการการกําหนดcriteriaในการเตือนภัยและการติดตามปรับแกcriteriaการจัดทํา landslide inventory mapการวิเคราะหลักษณะการไหลตัวของโคลนถลมเพื่อกําหนดขอบเขตของพื้นที่รับผลกระทบการวิเคราะหความเสี่ยงเพื่อจัดลําดับพื้นที่วิกฤติการวิิเคราะหเจาะลึกใ ื้นทีี่เสีี่ยงภััยในระดับจัังหวัดหรือกลมจังหวััดหลัังจากการวิิเคราะห ึ ในพื ใ ั ั ื  ัในพื้นที่ใหญ ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 119. 119. Studied Site Fully Instrumented Site Rain gage with wireless systemDr. Suttisak Soralump Geotechnical Research and Development Center, Kasetsart University
 120. 120. จบการบรรยายwww.gerd.eng.ku.ac.th ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

×