แผนทีี่ดนถลมเชิงพลวัต         ิ  ิ    ั ผศ.ดร.สทธิศักดิ ศรลมพ ผศ.ดร.สุทธศกด์ ศรลัมพ        16 ธััน...
เกิดที่ใด ที่ใดเสี่ยง  เกิดเมือไร      ่ กนพนทเทาใด กินพื้นที่เทาใด
การจัดการภัยธรรมชาติแผนดินถลม        การพัฒนาการ                 การปองกันภัย         ป...
ปญหา                      มาตรการการจัดการและปองกันภัยเกิดที่ใด ระดับโอกาสในการเกิด        ...
การลดผลกระทบLandslide Monitoring       -Infiltration Behavior       Infiltration       -Movement
Inclinometer-accurate but not for large area warningDr. Suttisak Soralump, Geotechnical Engineering Research and Developme...
SAA Sensor Internal Setup               ~3 mm                3 MEMS: Micromachined ElectroMe...
Measurand...Shape Advantage          8                  River, ~SSW              ...
Moisture Sensor andRainfall Installation  Moisture Sensor (TDR)
Installation TDR        TDR    TP1 (m.)  TP2 (m.)         1     0.55    0.53         2 ...
Tensiometer for soil moisture determinationDr. Suttisak Soralump, Geotechnical Engineering Research and Development Center...
TensiometerKU-TensiometerKU Tensiometer
Health Assessment for Effective Management    of Flood-Control Infrastructure     Flood-
ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร                 ั
บริเวณติดตั้งเครืองวัดปริมาณน้ําฝน   ณ      ่     ณ                 4-5            ...
9            1                             8     2              ...
Rainfall prediction from satellite data                  5x5 km15 Mins Intensity contour        ...
Hazard and Risk
HAZARD              RISKHazard - rock will fall  Risk - rock fall will harm couple
HAZARD     RISK               GEOHAZARD        Earthquake/         typhoon
ดร. สุทธิศกดิ์ ศรลัมพ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร     ั
… same hazard magnitude, varying risk levels            g      y gLow risk - dessert mid US    High ris...
Landslide susceptibility map of Gingoog shows mudflows , laharsor debris avalanche threaten the city. High susceptibility ...
Detailed geohazard map of Surigao characterizedlandslide types, giving more options to land useplanners
Detailed geohazard map of Davao City shows landslide threats and floodprone areas near the city center
Risk Map
Landslide Hazard? Mapping
Methods and factors used for LS Hazard mapping in Thailand                                ...
การจัดทําแผนที่ดนถลม         ิWeighting Factor   - Logistic Regression   -E    Expert opinion     ...
Landslide Hazard Mapping by                pp g y       Weighting Factor Method   for assigning ...
วิธีดัชนีปจจัยรวม (Weighted factor index method)      S = W1R1+W2R2+W3R3+…………………….+WnRn         S คือ ผลรว...
กระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะห AHP (Analysis Hierarchy Process)      กระบวนการ AHP เริ่มตนดวยการเปรียบเทียบความส...
Weighting factor using weight matrix    Factors  1  2  3   4   5   6  Total score   Weight     1 ...
LANDSLIDES PREDICITATION  Train Area                   1 ELEVATION   Statistical Approach      ...
Hazard Map by Weighted Factor Index 8 Important Factors   p1. ELEVATION2. ADJUSTED ASPECT3. TM44. FLOW ACCUMULATION5....
LANDSLIDES PREDICITATION                                       WeightStatistical Ap...
Hazard Mapby Weighted Factor Index5 Important Factors  1.  1 Rock T pe     Type  2. Slope  3. Annual Rainfall  4...
LANDSLIDES PREDICITATION                                        W         ...
พิจารณาจาก 7 ปจจัย                         1. ลักษณะทางธรณีวิทยา (ชนิด             ...
ลกษณะทางธรณวทยา                              ลักษณะทางธรณีวิทยาผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนย...
ระดับโอกาสเกิดแผนดินถลมของชุดหิน 6 จังหวัด(ใชชนิดหินเปนเกณฑแยก)   ระดับ  โอกาส   เกิด    สตูล   พังงา  ...
NUMBER OF LANDSLIDE EVENT IN THAILAND                           35               ...
พื้นที่ภายในขอบเขตกลุมรอยแตก  สูงมาก                          พื้นที่ภายนอกขอบเขตกลุมรอยแตก ...
ลักษณะภูมิประเทศ                           ความลาดชัน มากกวา 70% สูงมาก            ...
ลักษณะภูมิประเทศ                           ระดับความสูง มากกวา 401 เมตร  สูงมาก        ...
น้ําผิวดิน                           พนทภายในขอบเขตนาผวดน สูง                  ...
การใชประโยชนทดน                           การใชปร โยชนที่ดิน                 ...
คุณลัักษณะของดิน                                     ิ                ...
คุณสมบัติทางวิศวกรรมผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
KASETSART UNIVERSITY                                Project:               ...
รวม 6 จังหวัด     Kgr+Trgr     7     6     5  erNumbe     4     3     2     1     0...
สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพ...
ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เสนชั้นน้าฝนที่ความรอบปการเกิดซ้ําตางๆ                   ํ1200000                  ...
ปจจัยกระตุน                Intensity Rainfall (3 days cumulative rainfall)      1 YEAR       ...
Intensity Rainfall              50 YEAR                 100 YEAR       ความเขมฝน มากกว...
Return              Station Period    A     B      C      D       E  1     X1 ...
20 Aug-30 Aug 06 Return              Station Period    A     B      C      D       E...
1 Year Return Period                                    5 Year Return Period     ...
ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ปจจัยที่กอใหเกิดดินถลม       1. ลกษณะทางธรณวทยา ชุดหนและโครงสรางทางธรณวทยา       1 ลักษณะทางธรณีวิทยา-ชด...
Patong                   SPK56  Phuket        1        PK               ...
Geologic Surveyสุทธิศักดิ์และคณะ(2552)
KU-Miniature Sampler          (Warakorn Mairaing)Do     Di ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจยและพัฒนาวิศวกรร...
Hand Auger Survey Locations0.0        1.01.0        2.02.0        3.0          303.0   ...
Kunzelstab Penetrometer Test                                        โรงเรียนดอนแกว...
Double Ring Infiltration Test
0.50MC                    Pairs of strength parameters                      Spat...
Direct Shear Test                                  -15.0                ...
SPK56                                           1         PK      ...
FACTOR OFSAFETY MAP       Suttisak Soralump (2008)
Dr. Suttisak Soralump, Geotechnical Engineering Research and Development Center, Kasetsart University
Dr. Suttisak Soralump, Geotechnical Engineering Research and Development Center, Kasetsart University
Dr. Suttisak Soralump, Geotechnical Engineering Research and Development Center, Kasetsart University
Weight Value              Rating Value    Parameter                           ...
Combine others  Parameter           factors using                weighting factor1.1 Factor saf...
Propose of additional details excavation regulations tobe enforced in the area (under excavation and fill act)      ...
Landslide Risk MappingVulnerability classesVH  1 story wooden    buildingsH  1 story RC buildingsL   > 1 story wo...
Critical Rainfall Value andReal TiR l Time LS Hazard M       H d Map
1 Ground Water Level Rising                 Ground W.L.   Runoff   Infiltration           ...
2. Increase Degree of Saturation orPerchP h water table       bl    Runoff    Infiltration         ...
การพิบัตแบบตื้น    ิ           ชนทีี่ 1            ั้                     ...
Instrumentation Sites in                                              Previo...
การเตอนภยจาก                การเตือนภัยจาก                 ปรมาณนาฝน           ...
Determination of Critical Rainfall Envelopes    Using Statistical Method       g                ...
เเผนที่ดินถล่ม 16 Dec 2010
เเผนที่ดินถล่ม 16 Dec 2010
เเผนที่ดินถล่ม 16 Dec 2010
เเผนที่ดินถล่ม 16 Dec 2010
เเผนที่ดินถล่ม 16 Dec 2010
เเผนที่ดินถล่ม 16 Dec 2010
เเผนที่ดินถล่ม 16 Dec 2010
เเผนที่ดินถล่ม 16 Dec 2010
เเผนที่ดินถล่ม 16 Dec 2010
เเผนที่ดินถล่ม 16 Dec 2010
เเผนที่ดินถล่ม 16 Dec 2010
เเผนที่ดินถล่ม 16 Dec 2010
เเผนที่ดินถล่ม 16 Dec 2010
เเผนที่ดินถล่ม 16 Dec 2010
เเผนที่ดินถล่ม 16 Dec 2010
เเผนที่ดินถล่ม 16 Dec 2010
เเผนที่ดินถล่ม 16 Dec 2010
เเผนที่ดินถล่ม 16 Dec 2010
เเผนที่ดินถล่ม 16 Dec 2010
เเผนที่ดินถล่ม 16 Dec 2010
เเผนที่ดินถล่ม 16 Dec 2010
เเผนที่ดินถล่ม 16 Dec 2010
เเผนที่ดินถล่ม 16 Dec 2010
เเผนที่ดินถล่ม 16 Dec 2010
เเผนที่ดินถล่ม 16 Dec 2010
เเผนที่ดินถล่ม 16 Dec 2010
เเผนที่ดินถล่ม 16 Dec 2010
เเผนที่ดินถล่ม 16 Dec 2010
เเผนที่ดินถล่ม 16 Dec 2010
เเผนที่ดินถล่ม 16 Dec 2010
เเผนที่ดินถล่ม 16 Dec 2010
เเผนที่ดินถล่ม 16 Dec 2010
เเผนที่ดินถล่ม 16 Dec 2010
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

เเผนที่ดินถล่ม 16 Dec 2010

571 views

Published on

โดย อ. สุทธิ์ศักดิ์ ศรลัพธ์

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
571
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

เเผนที่ดินถล่ม 16 Dec 2010

 1. 1. แผนทีี่ดนถลมเชิงพลวัต ิ  ิ ั ผศ.ดร.สทธิศักดิ ศรลมพ ผศ.ดร.สุทธศกด์ ศรลัมพ 16 ธัันวาคม 2553ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 2. 2. เกิดที่ใด ที่ใดเสี่ยง เกิดเมือไร ่ กนพนทเทาใด กินพื้นที่เทาใด
 3. 3. การจัดการภัยธรรมชาติแผนดินถลม การพัฒนาการ การปองกันภัย ปองกันภัย การบรรเทา การฟนฟูเขาสู  Rest period p ผลกระทบ สภาพปกติ ชวงปกติ After Before disaster disaster di t การเตรียม Rehabilitation ชวงกอนเกิดการชวยเหลือ ชวงฟนฟู  ภัย พรอมรับภัย เบื้องตน  การเตือนภัย ใหความชวยเหลือ Disaster   เรงดวน ภยพบต ภัยพิบัติ (The Philippine National Red Cross, 1999)Suttisak Soralump, Geotechnical Engineering R&D Center, Kasetsart University
 4. 4. ปญหา มาตรการการจัดการและปองกันภัยเกิดที่ใด ระดับโอกาสในการเกิด Hazard and Susceptibility mapผลกระทบเปนอยางไร Flow model, Flood Modelพื้นที่ใดเสี่ยง Risk mapลําดับพื้นที่เสี่ยง Risk prioritizationเกิดเมือไร ่ Direct and indirect warningการเตือนภัยและอพยพ Community corporationการปองกัน Engineering Structures ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 5. 5. การลดผลกระทบLandslide Monitoring -Infiltration Behavior Infiltration -Movement
 6. 6. Inclinometer-accurate but not for large area warningDr. Suttisak Soralump, Geotechnical Engineering Research and Development Center, Kasetsart University
 7. 7. SAA Sensor Internal Setup ~3 mm 3 MEMS: Micromachined ElectroMechanical ect o ec a ca System Rotation by t U U Rotation of Ts about Us by B B torsional angle t to produce N new tilt T tilts T: T1 = T1*cos(t) - T2.*sin(t); T2 = T2*cos(t) + T1*sin(t); U U B N N B U U Bends are found using inverse rotational transforms based onGravity tilt measurements, constrained B to two degrees of freedom. B U U N N Array shape is calculated from y p B B bends, using advanced N N ShapeTape mathematics. The accelerometers rotations by calibrated twist www.Measurand.com are not aligned values about Us are
 8. 8. Measurand...Shape Advantage 8 River, ~SSW Measurand SAA MNDOT_1Courtesy MNDOT 8
 9. 9. Moisture Sensor andRainfall Installation Moisture Sensor (TDR)
 10. 10. Installation TDR TDR TP1 (m.) TP2 (m.) 1 0.55 0.53 2 1.45 1.30 3 2.20 2.10 4 3.30 2.88 5 3.90 3.60~0.80-1.00 m.
 11. 11. Tensiometer for soil moisture determinationDr. Suttisak Soralump, Geotechnical Engineering Research and Development Center, Kasetsart University
 12. 12. TensiometerKU-TensiometerKU Tensiometer
 13. 13. Health Assessment for Effective Management of Flood-Control Infrastructure Flood-
 14. 14. ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ั
 15. 15. บริเวณติดตั้งเครืองวัดปริมาณน้ําฝน ณ ่ ณ 4-5 45 8-9ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ั
 16. 16. 9 1 8 2 6 4 5 31 ชุมชนบานนาใน คุณธราวดี 72 คุณสุมล 6 รร.กรีนเมาทเทนท3 หนาไซมอนคาบาเร 7 บานพักหาดไตรตรัง4 หนาเทศบาล (ปองกันภัย) ป ั ั 8 บอตกปลาบานไรรมเย็น5 ชุมชนบานกะหลิม 9 โรงแรมบานสวน
 17. 17. Rainfall prediction from satellite data 5x5 km15 Mins Intensity contour Soralump (2010)
 18. 18. Hazard and Risk
 19. 19. HAZARD RISKHazard - rock will fall Risk - rock fall will harm couple
 20. 20. HAZARD RISK GEOHAZARD Earthquake/ typhoon
 21. 21. ดร. สุทธิศกดิ์ ศรลัมพ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ั
 22. 22. … same hazard magnitude, varying risk levels g y gLow risk - dessert mid US High risk - urbanized Kobe The Relativity of Risk
 23. 23. Landslide susceptibility map of Gingoog shows mudflows , laharsor debris avalanche threaten the city. High susceptibility areasare wide and concentrated along headwaters which may flowdown to the city
 24. 24. Detailed geohazard map of Surigao characterizedlandslide types, giving more options to land useplanners
 25. 25. Detailed geohazard map of Davao City shows landslide threats and floodprone areas near the city center
 26. 26. Risk Map
 27. 27. Landslide Hazard? Mapping
 28. 28. Methods and factors used for LS Hazard mapping in Thailand Soralump (2006) p( ) ENGINEERING SOIL urn PE) ND ER NFALL 5 retu FORM (SLOP SOIL DEPTH H NDUSE /LAN OUNDWATE ROPERTIES S ROCK TYPE TOPOGRAPHIC RMALOGY TERSHED COVER ENTORY AINFALL VATION AINAGE ETNESS OLOGY Method/ Organization GEO ELEV GRO PR INVE S DRA RAIN RA R LAN LANDF THER WE WAT 1.1 Wichai (1995) 1.2 DLD 1.3 1 3 Foresty R&D 1.4 DMR 1.5 Hathaitip (2001) 1.6 GERD 2.1 GERD ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ั
 29. 29. การจัดทําแผนที่ดนถลม ิWeighting Factor - Logistic Regression -E Expert opinion t i i - CombinedGeotechnical Method - Pure soil/rock mechanics - W i ht combined Weight bi d ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 30. 30. Landslide Hazard Mapping by pp g y Weighting Factor Method for assigning weights to different parameters, like slope, slope soil condition geology hydrology etc to condition, geology, hydrology, etc., develop a rating scheme for hazard zonation. The LHZ mapping technique is a micro zonation approach pp g q pp showing the probabilities of landslide hazards.ΣP = {W1[(W1-1*P1-1)+(W1-2*P1-2)+(W1-3*P1-3)]+ W2[(W2-1*P2-1)]+W3[(W3-1*P3-1)]} + {W4[(W4-1*P4-1) . . . + W6[(W6-1*P6-1)+(W6-2*P6-2)+(W6-3*P6-3)+ (W6-4*P6-4)+(W6-5*P6-5)]ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 31. 31. วิธีดัชนีปจจัยรวม (Weighted factor index method) S = W1R1+W2R2+W3R3+…………………….+WnRn S คือ ผลรวมของคะแนนทั้งหมด W คือ คาคะแนนความสําคัญของปจจัยหลัก R คือ คาคะแนนความสําคัญของปจจัยรอง ระดับความเสี่ยงภัย 102-120 เสีี่ยงภััยสูงมาก 0-44 45-63 64-82 83-101 102-120 83-101 เสี่ยงภัยสูง 64-82 เสี่ยงภัยปานกลาง 45-63 เสี่ยงภัยต่ํา 0-44 เสี่ยงภัยต่ํามากผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 32. 32. กระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะห AHP (Analysis Hierarchy Process) กระบวนการ AHP เริ่มตนดวยการเปรียบเทียบความสําคัญของเกณฑที่ใชใน การตั ด สิ น ใจเพื่ อ หาน้้ํ า หนั ก ของแต ล ะเกณฑ ก อ น ซึ่ ง ทํ า การให ค ะแนนโดยการ เปรียบเทียบสิ่งที่ถูกเลือกทีละคู (Pairwise comparison) ใหครบทุกคูและทุกเกณฑ ระดับความสําคัญ หรือความชอบ คาแสดงเปนตัวเลข ( Preference Level ) ( Numerical Valve ) เทากัน ( Equally Preferred ) 1 เทากันถึงปานกลาง ( Equally to Moderately Preferred ) 2 ปานกลาง ( Moderately Preferred) 3 ปานกลางถึงคอนขางมาก ( Moderately to Strongly Preferred ) 4 คอนขางมาก ( Strongly Preferred ) 5 คอนขางมากถึึงมากกวา ( Strongly to Very Strongly Preferred )  6 มากกวา ( Very Strongly Preferred ) 7 มากกวาถึงมากที่สุด ( Very Strongly to Extremely Preferred ) 8 มากที่สุด ( Extremely Preferred ) 9ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร Saaty (1980)
 33. 33. Weighting factor using weight matrix Factors 1 2 3 4 5 6 Total score Weight 1 3 3 3 3 3 15 1.875 2 1 3 3 3 3 13 1.625 3 1 1 2 2 2 8 1 4 1 1 2 2 2 8 1 5 1 1 2 2 2 8 1 6 1 1 2 2 2 8 1ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 34. 34. LANDSLIDES PREDICITATION Train Area 1 ELEVATION Statistical Approach 2 ADJUSTED ASPECT (Multivariate) 3 TM4 Wichai, 1994 4 FLOW ACCUMULATION Superposition Data 5 BRIGHTNESS as Area Analysis 6 WETNESS 7 SLOPE 8 FLOW DIRECTIONLinear logistic modelY = 1 8914 0 00281(1)+1 4215(2) 0 00505(3)+0 00073(4) 0 0042(5) 0 00504(6)+0 00698(7) 0 00165(8) 1.8914-0.00281(1)+1.4215(2)-0.00505(3)+0.00073(4)-0.0042(5)-0.00504(6)+0.00698(7)-0.00165(8) ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 35. 35. Hazard Map by Weighted Factor Index 8 Important Factors p1. ELEVATION2. ADJUSTED ASPECT3. TM44. FLOW ACCUMULATION5.5 BRIGHTNESS6. WETNESS7. SLOPE8. FLOW DIRECTION Department of Mineral Resource ( 2001)ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 36. 36. LANDSLIDES PREDICITATION WeightStatistical Approach (Bivariate) 1 ROCK TYPE 10WEIGHTED FACTOR INDEX (D Department of l d t t f land 2 SLOPE 9 development) Combine D t C bi Data as 3 LAND USE 8 Area Analysis 4 SOIL PROPERTY 7 5 AVERAGESum scoreS RAINFALL ANNUAL 6Mt = M1W1+M2W2+…+MnWn ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 37. 37. Hazard Mapby Weighted Factor Index5 Important Factors 1. 1 Rock T pe Type 2. Slope 3. Annual Rainfall 4. 4 Landuse 5. Elevation Department of Land Development (August, 2001)ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 38. 38. LANDSLIDES PREDICITATION W 1 GEOLOGY 5Statistical Approach 1.1 Rock type 3 (Bivariate) 1.2 Lineament zone 2 WEIGHTED FACTOR INDEX Hathaithip,2002 2 Land form 4 3 2.1 Slope(%) Combine Data as 2.2 2 2 Elevation ( ) (m) 1 Area Analysis 3 Surface drainage zone 2 4 Land use & land cover 3Sum scoreS 5 Soil characteristic 2Mt = M1W1+M2W2+…+MnWn 6 R i f ll intensity Rainfall i t it 5 ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 39. 39. พิจารณาจาก 7 ปจจัย 1. ลักษณะทางธรณีวิทยา (ชนิด หินและบริเวณกลุมรอยแตก) 2. สภาพภูมิประเทศ (ความ ู ลาดชันและระดับความสูง) 3. ระยะจากบรเวณนาผวดน 3 ระยะจากบริเวณน้ําผิวดิน 4. การใชประโยชนที่ดิน 5 คุณลกษณะของดน 5. ั ิ 6. คุณสมบัติทางวิศวกรรม 7 ปริมาณนํ้าฝน 7.ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 40. 40. ลกษณะทางธรณวทยา ลักษณะทางธรณีวิทยาผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 41. 41. ระดับโอกาสเกิดแผนดินถลมของชุดหิน 6 จังหวัด(ใชชนิดหินเปนเกณฑแยก) ระดับ โอกาส เกิด สตูล พังงา กระบี่ ตรัง ระนอง ภูเก็ต ชนิดหิน แผนดิน ถลม Kgr,TrJ Kgr,Tgr, Jgr,Trgr, หินแกรนิต สูงมาก gr, Kgr Trgr Kgr Jgr Kgr Trgr Cb,Ck,S CP,SD( หิินดิินดาน สูง EP,CP CP,Tr CP CP D(C) C) และหินโคลน ปาน E, Mz,JK,T (S)DC,J หินทรายและ JK,DC JK DC SD กลาง SD rJ, T K,T,TrJ หินทรายแปง หินควอรซต ไซต หินทราย นอย C C C และหิินทราย แปง หินปูนและ นอยมาก O,P P P Tr,O,P P หนโดโลไมท หินโดโลไมท หมายเหตุ Tr ตรัง หินโดโลไมตเนื้อแคลไซต และหินโดโลไมต สีเทาแดง สีเทาเขียวถึงเทาน้ําตาล แสดงชนบางถงชนหนามาก พบซากดึกดําบรรพของแอมโมไนต พบลกษณะแทรกสลบ แสดงชั้นบางถึงชั้นหนามาก พบซากดกดาบรรพของแอมโมไนต พบลักษณะแทรกสลับ กับหินดินดานในบางพื้นที่ และพบหินกรวดเหลี่ยมโดโลไมต Tr กระบี่ หินดินดาน สลับกับ หินโคลน และหินทรายแปงบางเปนสวนนอย สีเทาแกมผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร น้ําตาล ถึงเทาเขม
 42. 42. NUMBER OF LANDSLIDE EVENT IN THAILAND 35 31 30 23 25 PERCENT 20 15 15 12 12 10 8 5 0 1 2 3 4 5 6 GROUP OF ROCK Group 1 Permo-Carb. granite Group 2 Jurassic-Cretaceous granite Group 3 Jurassic granite Soralump (2006) Group 4 Volcanic and other plutonic rock Group 5 S d t G Sandstone, shale, mudstone, conglomerate and chert h l d t l t d h t Group 6 Metamorphic rockผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 43. 43. พื้นที่ภายในขอบเขตกลุมรอยแตก สูงมาก พื้นที่ภายนอกขอบเขตกลุมรอยแตก ต่ํามากผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 44. 44. ลักษณะภูมิประเทศ ความลาดชัน มากกวา 70% สูงมาก ความลาดชัน 50 – 70 % สูง ความลาดชัน 30 – 50 % ปานกลาง ความลาดชัน 15 – 30 % นอย ความลาดชัน 0 – 15 % ต่ํามากผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 45. 45. ลักษณะภูมิประเทศ ระดับความสูง มากกวา 401 เมตร สูงมาก ระดับความสูง 301 - 400 เมตร สูง ระดบความสูง ระดับความสง 201 - 300 เมตร ปานกลาง ระดับความสูง 101 - 200 เมตร นอย ระดับความสูง 0 - 100 เมตร ต่ํามากผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 46. 46. น้ําผิวดิน พนทภายในขอบเขตนาผวดน สูง ื้ ี่ ใ ้ํ ิ ิ พื้นที่ภายนอกขอบเขตน้าผิวดิน ต่ํามาก ํผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 47. 47. การใชประโยชนทดน การใชปร โยชนที่ดิน พื้นที่การเกษตร สูง พื้นที่ปลููกสรางบานเรือนสิ่งปลูกสราง ู ปานกลาง พื้นที่อื่นๆที่ไมใชพื้นที่ปาไม นอย พื้นที่ปา ต่ํามากผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 48. 48. คุณลัักษณะของดิน ิ ดนรวนปนกรวด/ดนทรายปนกรวด ดินรวนปนกรวด/ดินทรายปนกรวด สูงมาก สงมาก ดินทราย สูง ดินรวนปนทราย ปานกลาง ิ  ป ิ ดนรวนปนดนเหนยว/ดนรวน ี / ิ  นอย ดินเหนียว/ดินโคลน ต่ํามากผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 49. 49. คุณสมบัติทางวิศวกรรมผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 50. 50. KASETSART UNIVERSITY Project: DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING Boring No. SAMPLE SPK 28 GEOTECHNICAL ENGINEERING LABORATORY Material Shear Stress and Displacement,mm. 0.70 0.00 initial water content 0.60 wet soil 0.20 acement,mm 0.50 Shear Stress,ksc. 0.40 0.40 inundated Vertical Displa 0.60 0 60 0.30 0.80 0.20 0.10 initial water content 1.00 wet soil 0.00 0 00 1.20 1 20 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 Horizontal Displacement,mm. Root Time,min Vertical and Horizontal Displacement,mm. 1.05 initial water content -0.20 wet soil initial water content 0.00 1.00 1 00 wet soil Vertical Displacement,mm. 0.20 Void Ratio 0.95 0.40 0.60 0.90 D 0.80 0.85 1.00 1.20 0.80 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 1.40 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 Root Time,min Horizontal Displacement,mm.ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 51. 51. รวม 6 จังหวัด Kgr+Trgr 7 6 5 erNumbe 4 3 2 1 0 0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 >80 % การลดลงของ Shear strengthผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 52. 52. สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 53. 53. ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 54. 54. เสนชั้นน้าฝนที่ความรอบปการเกิดซ้ําตางๆ ํ1200000 12000001150000 11500001100000 11000001050000 10500001000000 1000000 950000 950000 900000 900000 850000 850000 800000 800000 750000 750000 350000 400000 450000 500000 550000 600000 650000 700000 350000 400000 450000 500000 550000 600000 650000 700000 คาน้ําฝนที่ ชวงเวลา 3 วัน ความถี่ 5 ป คาน้ําฝนที่ ชวงเวลา 3 วัน ความถี่ 100 ป ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 55. 55. ปจจัยกระตุน  Intensity Rainfall (3 days cumulative rainfall) 1 YEAR 5 YEAR 20 YEARผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 56. 56. Intensity Rainfall 50 YEAR 100 YEAR ความเขมฝน มากกวา มม. มศกยภาพการเกดแผนดนถลมสูงมาก ความเขมฝน มากกวา 400 มม มีศักยภาพการเกิดแผนดินถลมสงมาก ความเขมฝน 300 - 400 มม. มีศักยภาพการเกิดแผนดินถลมสูง ความเขมฝน 200 - 300 มม. มีศักยภาพการเกิดแผนดินถลมปานกลาง ความเขมฝน 100 - 200 มม. มีศักยภาพการเกิดแผนดินถลมนอย ผศ.ดร.สุทธิศความเขมฝนศูน0 วิจัยและพัฒนาวิศมีศักยภาพการเกิดแผนดินถลมต่ํายาลัยเกษตรศาสตร ักดิ์ ศรลัมพ ย - 100 มม. วกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิท มาก
 57. 57. Return Station Period A B C D E 1 X1 131 X2 120 X3 124 X4 137 X5 141 5 Y1 286 Y2 236 Y3 281 Y4 220 Y5 205 20 Z1 419 Z2 336 Z3 416 Z4 290 Z5 260 50 V1 507 V2 402 V3 505 V4 337 V5 297 100 W1 574 W2 452 W3 572 W4 373 W5 324 If rainfall in station C = 281 mm. per 3 day use map return period 5 year Cumulative rainfall intensity = 3 Day1 year y 5 years y 20 years y 50 years 100 years ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 58. 58. 20 Aug-30 Aug 06 Return Station Period A B C D EE 1 131 X1 120 X2 124 X3 137 X4 141 X5 5 286 Y1 236 Y2 281 Y3 220 Y4 205 Y5 20 419 Z1 336 Z2 416 Z3 290 Z4 260 Z5 50 507 V1 402 V2 505 V3 337 V4 297 V5 100 574 W1 452 W2 572 W3 373 W4 324 W5 Rainfall in station B = 91.0 mm. ( 150.6 ) Rainfall in station D = 107.0 mm. (179.8 ) Rainfall in station E = 71.6 mm. ( 118.2 ) per 3 day use map return period 1 year Cumulative rainfall intensity = 3 Day1 year y 5 years y 20 years y 50 years 100 years ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 59. 59. 1 Year Return Period 5 Year Return Period 20 Year Return Period 50 Year Return Period 100 Year Return Period สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 60. 60. ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 61. 61. ปจจัยที่กอใหเกิดดินถลม 1. ลกษณะทางธรณวทยา ชุดหนและโครงสรางทางธรณวทยา 1 ลักษณะทางธรณีวิทยา-ชดหินและโครงสรางทางธรณีวิทยา คงทีี่ 2. สภาพภูมิประเทศ-ความลาดชันและระดับความสูง 3. นาผวดน 3 น้ําผิวดิน 4. คุณลักษณะของดิน-ความรวน ความอุมน้ํา 5. 5 คุณสมบััติทางวิิศวกรรม-การสูญเสีียกําลัังเมื่อความชืื้นเพิมขึึ้น (FS) ํ ื ิ่ 6. การใชประโยชนทดน-หนาดินและพืชปกคลุมดิน ่ี ิ ปจจัยกระตุนแปรปรวน 1. น้ําฝน-ปริมาณน้ําฝนตอเวลา ปริมาณน้าฝนสะสม ํ 2. แผนดินไหว-อัตราเรงสูงสุดที่ผิวดิน สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ (2549) ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ั
 62. 62. Patong SPK56 Phuket 1 PK SPK57 SPK29 2 SPK2727 Undisturbed Samplings SPK74 SPK42 S SPK76 1x4 km2 NN SPK75 7 SPK31 6 SPK43 SPK41 SPK32 SPK44Suttisak Soralump (2008)
 63. 63. Geologic Surveyสุทธิศักดิ์และคณะ(2552)
 64. 64. KU-Miniature Sampler (Warakorn Mairaing)Do Di ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ศูนยวิจยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ั
 65. 65. Hand Auger Survey Locations0.0 1.01.0 2.02.0 3.0 303.0 4.0 สุทธิศักดิและอภินิติ(2551) ์
 66. 66. Kunzelstab Penetrometer Test โรงเรียนดอนแกว ต..แมพล อ.ลับแล ต ู อ. Blow / 20cm. Blow / 20cm. 0 10 20 30 40 0 10 20 30 40 0 0 -20 -20 -40 -40 -60 -60Depth cm. Depth, cm. -80 h, 80 -80 -100 -100 -120 -120 -140 -140 -160 -160
 67. 67. Double Ring Infiltration Test
 68. 68. 0.50MC Pairs of strength parameters Spatial Variability and UncertaintyEffective 0.45 0 45 from saturation processstrength 100parameters 0.40 91.85 0.35 94.18 94.99 89.77 0.30 0 30 86.19% esion, t/m2 0.25 91.34 63.89% 85.01 85 01 Cohe 62.16% 86.96 0.20 86.51 0.15 0.10 0.05 0.00 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 Suttisak Soralump (2008) Friction, degree
 69. 69. Direct Shear Test -15.0 Consolidation Shearing -12.0 -9.0 sc. essure X 10-3 ,ks -6.0 -3.0 KU-tensiometer 0.0 Excess Pore Pre 3.0 6.0 9.0 90 Normal Stress 0 319 ksc 0.319 ksc. Normal Stress 0.638 ksc. 12.0 Normal Stress 1.275 ksc. 15.0 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 SQRT ( MIN )Drainage Behavior Determination Suttisak Soralump (2008)
 70. 70. SPK56 1 PK SPK57 SPK29 2 SPK27 Normal Slope SPK74 c=0.17 f=33 3.00 SPK42 2.90 SPK76 NN 2.80 SPK75 c=0.20 f=29.6 2.70 2 70 7 2.60 2.50 SPK31 6 SPK43 c=0.25 f=27 2.40 SPK41 2.30 SPK32 SPK44 2.20 c=0.35 f=24.8Factor of Safety y 2.10 2.00 1.90 c=0.41 f=26.1 1.80 1.70 1.60 1.50 1.40 1.30 1.20 1.10 1.00 1 00 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Natural Slope Angle (Degree) Suttisak Soralump (2008)
 71. 71. FACTOR OFSAFETY MAP Suttisak Soralump (2008)
 72. 72. Dr. Suttisak Soralump, Geotechnical Engineering Research and Development Center, Kasetsart University
 73. 73. Dr. Suttisak Soralump, Geotechnical Engineering Research and Development Center, Kasetsart University
 74. 74. Dr. Suttisak Soralump, Geotechnical Engineering Research and Development Center, Kasetsart University
 75. 75. Weight Value Rating Value Parameter Rating Parameter Description (1-5)1. Factor safety and slope y p 1.875 ≤ ( ) A. F.S.≤ 1.3 (≥26) 5angle relationship B. 1.3 < F.S. ≤ 1.5 (22≤ slope< 26 degree) 3.66 C. 1.5 < F.S. ≤ 1.8 (18≤ slope< 22 degree) 2.33 D. F.S. >1.8 (< 18 degree) 12. Lineament zone 1.625 A. Area inside lineament zone 5 B. Area outside lineament zone 13. Distance from road 1 A. Area inside road zone 5 B. Area outside road zone 14. Elevation 1 A. >80 m 1 B. 40-80 m 3 C. 0-40 m (Not include slope < 10O) 55. Surface drainage 1 A. Area inside surface drainage zone 5 B. Area outside surface drainage zone 16. Land use and land 1 A. Agriculture area 5cover B. Urban and built-up area 3.66 C. Other deforestation 2.33 D. D area 1
 76. 76. Combine others Parameter factors using weighting factor1.1 Factor safety methodand slope anglerelationship2. Lineamentzone Disturbance3. Distance from road cuttingfrom road4. Elevation Environmental Law in Patong5. Surfacedrainage6. Land use andland cover Suttisak Soralump (2008)
 77. 77. Propose of additional details excavation regulations tobe enforced in the area (under excavation and fill act) VE MEDIUM M ERY LOW HIGH LOW Actions M W Geotechnical engineer √ √ Geologist G l i √ Land cover control √ √ Drainage control √ √ Restriction of cut slope - - √ √ angle l
 78. 78. Landslide Risk MappingVulnerability classesVH 1 story wooden buildingsH 1 story RC buildingsL > 1 story wooden buildingsVL > 1 story RC buildings Suttisak Soralump (2008)
 79. 79. Critical Rainfall Value andReal TiR l Time LS Hazard M H d Map
 80. 80. 1 Ground Water Level Rising Ground W.L. Runoff Infiltration Warakorn Mairaing
 81. 81. 2. Increase Degree of Saturation orPerchP h water table bl Runoff Infiltration Warakorn Mairaing
 82. 82. การพิบัตแบบตื้น ิ ชนทีี่ 1 ั้ Saturation (%) A 0 100 ชวงดินอิ่มตัวจากการซึมของน้ําผิวดิน ชัั้นทีี่ 2 ระดับน้ําใตดินตามปกติ Depth A การพิบัติแบบลึก % Saturation หนาตัด A-A
 83. 83. Instrumentation Sites in Previous landslide area Variation of Water Content and Degree of Saturation with Time Sr % 0 20 40 60 80 100 120 0 Soil #1 0.5 Soil #2 1 1.5 Rainfall D epth ; m Simulation 2 Soil #3 Permanent station 2.5 3 Soil #4 Tensiometer 3.5 4 t=0 t=2 t=4 t=6 t=8 t=10 t=12 t=20 t=36 t=50 t=61 t=67 t 94 t=94 t 97 t=97 t 106 t=106 t 124 t=124 t 139 t=139 t 161 t=161 Degree of SaturationMairaing (2008)
 84. 84. การเตอนภยจาก การเตือนภัยจาก ปรมาณนาฝน ปริมาณน้ําฝน Embankment E b k t Okada et al.(1992) al.(1992) hour] infall intens [mm/h sity Failure Excavated Slope E t d Sl (Shallow/Small-scale)Rai Warning envelope Excavated Slope (Deep/Large-scale) Infiltration Accumulated rainfall [mm] 89
 85. 85. Determination of Critical Rainfall Envelopes Using Statistical Method g Critical Rainfall Envelope(3-Days) 00 0 500.0 450.0 447.8 400.0 350.0Daily Rainfall (mm.) 300.0 283.3 286.9 250.0 219.8 217.9 y 200.0 181.9 187.8 164.0 150.0 155.5 150.7 148.2 137.2 141 131.3 113.3 100.0 99.7 91.2 86.3 75 80.5 78.3 72 65.9 66.1 62.2 61.9 59.9 58.7 50.0 47.7 47.5 43.1 37.9 35.9 38.7 35.5 34.3 29 26.430.0 23.7 30.7 12.6 15.2 6 19.5 24.4 23.5 21.7 14.38.1 7613.7 12.7 11.4 1174 56.14000.6 0.0 0.7 9058 1 7.41 4 5.63 0.0 2.4 6.3 5.70.0 0 5.1 7 0.3 0.3 4.7 4 3.3 2.7 0.7 1.6 0.95.4 5 6 9.5 5 5.5 5 0.6 1.6 0.87 9 2.55 9 7.9 5.9 1.8 2.4 0.0 0.2 0.0 0.6 0.1 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 400.0 600.0 800.0 1000.0 1200.0 3-Day Accum ulated Rainfall(m m .) 90 Warakorn Mairaing, Geotechnical Engineering R&D Center, Kasetsart University

×