Bai 1 tin hoc lop 12_kbdh

428 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
428
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bai 1 tin hoc lop 12_kbdh

 1. 1. I. Bµi to¸n qu¶n lÝ øng dông cña tin häc vµo c«ng t¸ c qu¶n lÝ ® thùc hiÖn trong ­îc nh÷ng lÜnh vùc nµo ? øng dông qu¶n lÝlÝ b¸n tuyÓn viÖn øng dông qu¶n lÝ s¸chthivÐ m¸y sinh øng dông qu¶n k× trong th­ bay  C«ng viÖc qu¶n lÝ rÊt phæ biÕn vµ c«ng t¸c qu¶n lÝ chiÕm thÞ phÇn lín trong c¸c øng dông cña Tin häc (≈ 80%).
 2. 2. VÝ dô vÒ c¸c bµi to¸n qu¶ lÝ: n Bµi to¸n qu¶n lÝ tiÒn l­¬ng cña mét c¬ quan Bµi to¸n qu¶n lÝ ®iÓm thi trong nhµ tr­êng Gi¶i quyÕt c¸c bµi to¸n qu¶n lÝ trªn th­êng ph¶i thùc hiÖn nh÷ng c«ng viÖc sau: - T¹o b¶ng gåm nh÷ng th«ng tin vÒ c¸c ®èi t­îng cÇn qu¶n lÝ. - CËp nhËt th«ng tin: söa ch÷a, thªm, bít… - Khai th¸c th«ng tin: t×m kiÕm, s¾ p xÕp, thèng kª, tæng hîp…
 3. 3. II. C¸c c«ng viÖc th­êng gÆp khi xö lÝ th«ng tin cña mét tæ chøc 1. T¹o lËp hå s¬ Nam Ngµy sinh 11/03/91 Líp V¨n To¸n Hµ néi A 9.0 8.0 Tæng ®iÓm 17.0 K im N÷ §øc Nam 10/15/92 H¶i h­ng B 8.5 10.0 18.5 07/17/91 Hµ t©y B 8.5 9.0 17.5 LM ª inh An Nam 09/30/91 VÜnh phó C 9.0 7.0 16.0 5 6 Ng« C«ng L Ngäc ý M inh M ai Nam N÷ 08/04/92 03/29/90 Th¸i b×nh Hµ néi A C 9.0 7.5 6.5 7.0 15.5 14.5 7 8 Vò Thuý L an Nam 10/10/91 Hµ néi C 7.0 8.5 15.5 P h¹m Ngäc Toµn Nam 07/30/91 Hµ t©y B 8.5 6.5 15.0 9 H B å ¶o Quèc Nam 07/06/91 Th¸i b×nh D 5.5 8.0 13.5 10 TrÇn ThÞ L iªn N÷ 01/04/91 Hµ néi A 9.0 8.5 17.5 Stt Hä ®Öm Tªn Ph¸i 1 TrÇn Ngäc Anh 2 TrÇn Vò 3 TriÖu §¹t 4 N¬i sinh B1. X¸c ®Þnh chñ thÓ cÇn qu¶n lÝ. VÝ dô: häc sinh B2. X¸c ®Þnh cÊu tróc hå s¬. VÝ dô: STT, Hä ®Öm, tªn... (Gåm 10 thuéc tÝnh) B3. Thu thËp, tËp hîp th«ng tin cÇn qu¶n lÝ vµ l­u tr÷ chóng theo cÊu tróc ®· x¸c ®Þnh.
 4. 4. 2. CËp nhËt hå s¬ Stt Hä ®Öm Tªn Ph¸i Ngµy sinh N¬i sinh Líp V¨n To¸n Tæng ®iÓm 1 TrÇn N ä c g A nh Nam 11/03/91 Hµ néi A 9.0 8.0 17.0 2 TrÇn Vò Kim N÷ 10/15/92 H¶i h­ng B 8.5 10.0 18.5 3 TriÖ u § ¹ t §ø c Nam 07/17/91 Hµ t©y B 8.5 9.0 17.5 4 Lª M inh A n Nam 09/30/91 VÜnh phó C 9.0 7.0 16.0 5 6 N « C« ng g Nam N÷ 08/04/92 Th¸i b×nh Lý N ä c g M inh Mi a 03/29/90 Hµ néi A C 9.0 7.5 6.5 7.0 15.5 14.5 7 Vò Thuý La n Nam 10/10/91 Hµ néi C A 7.0 8.5 15.5 8 Ph¹ m N ä c g To µ n Nam 07/30/91 Hµ t©y B 8.5 6.5 15.0 9 Hå B¶ o Què c Nam 07/06/91 Th¸i b×nh D 5.5 8.0 13.5 10 TrÇn ThÞ Liªn N÷ 01/04/91 Hµ néi A 9.0 8.5 17.5 - Söa ch÷a hå s¬ khi mét sè th«ng tin kh«ng cßn ®óng. - Xo¸ hå s¬ cña ®èi t­îng mµ tæ chøc kh«ng cßn qu¶n lÝ. - Bæ sung thªm hå s¬ cho c¸c ®èi t­îng míi.
 5. 5. 3. Khai th¸c hå s¬:Gåm c¸c c«ng viÖc sau - S¾ p xÕp hå s¬ theo mét tiªu chÝ nµo ®ã - T×m kiÕm c¸c th«ng tin tho¶ m·n mét sè ®iÒu kiÖn nµo ®ã. - TÝnh to¸n thèng kª ®Ó ®­a ra c¸c th«ng tin ®Æc tr­ng. - LËp b¸o c¸o ®Ó t¹o 1 bé hå s¬ míi cã cÊu tróc vµ khu«n d¹ng theo yªu cÇu cô thÓ. LËp kiÕm TÝnh vµdanh t×m T×m s¸ch ® nh÷ng S¾ tæng piÓmhäc cao nh÷ng xÕp häc T£N thi nhÊt, sinhthÊp sinh theo cã ®¹t tù a, b, thø nhÊt,lo¹iTo¸n trung ®iÓm Giái. c ...… b×nh. ≥ 8.0
 6. 6. III. HÖ c¬ së d÷ liÖu 1. Kh¸i niÖm c¬ së d÷ liÖu vµ hÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu C¬ së d÷ liÖu (Database) lµ mét tËp hîp c¸c d÷ liÖu cã liªn quan víi nhau chøa th«ng tin cña mét tæ chøc nµo ®ã (tr­êng häc, c«ng ti, …), ®­îc l­u tr÷ trªn c¸c thiÕt bÞ nhí ®Ó ®¸p øng nhu cÇu khai th¸c th«ng tin cña nhiÒu ng­êi dïng víi nhiÒu môc ®Ých kh¸c nhau. VÝ dô: • Hå s¬ qu¶n lÝ ®iÓm thi ®­îc l­u tr÷ ë bé nhí ngoµi cña m¸y tÝnh lµ mét c¬ së d÷ liÖu. • Hå s¬ qu¶n lÝ s¸ch cña th­ viÖn. • Hå s¬ qu¶n lÝ tiÒn l­¬ng cña mét c«ng ti, tæ chøc…
 7. 7. HÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu (hÖ QTCS ) DL lµ phÇn mÒm cung cÊp mét m«i tr­êng thuËn lîi vµ hiÖu qu¶ ®Ó t¹o lËp, l­u tr÷ vµ khai th¸c th«ng tin cña CSDL. VÝ dô: HÖ QTCSDL Visual Fox, Microsoft Access… 1 CSDL + 1 hÖ QTCSDL HÖ c¬ së d÷ liÖu §Ó l­u tr÷ vµ khai th¸c th«ng tin b»ng m¸y tÝnh cÇn cã:  C¬ së d÷ liÖu  HÖ QTCSDL  C¸c thiÕt bÞ vËt lÝ (m y tÝnh, ¸ ® cøng…) Üa Ngoµi ra, cßn cã c¸c phÇn mÒm øng dông ®Ó khai th¸c CSDL hiÖu qu¶ h¬n. C¸c thµnh phÇn cña hÖ c¬ së d÷ liÖu
 8. 8. 2. C¸c møc thÓ hiÖn cña CSDL Cã 3 møc hiÓu vÒ c¬ së d÷ liÖu: a. Møc vËt lÝlµ møc hiÓu biÕt chi tiÕt viÖc l­u tr÷ c¸c tÖp d÷ liÖu trªn c¸c thiÕt bÞ nhí (® a chØ vïng nhí l­u tr÷ tÖp, dung l­îng nhí Þ ® l­u tr÷ th«ng tin vÒ m ® t­îng…) Ó ét èi b. Møc kh¸i niÖm hiÓu vÒ cÊu tróc cña hå s¬ l­u tr÷ vµ mèi quan hÖ gi÷a c¸c d÷ liÖu. VÝ dô: CSDL nh­ mét b¶ng gåm c¸c cét m« t¶ c¸c thuéc tÝnh vµ c¸c hµng m« t¶ th«ng tin vÒ ® t­îng. èi c. Møc khung nh×n lµ thÓ hiÖn phï hîp cña CSDL cho mçi ng­êi dïng th«ng qua khung nh×n (giao diÖn).
 9. 9. Møc hiÓu CSDL cña ng­êi dïng th«ng qua khung nh×n ®­îc gäi lµ møc khung nh×n hay møc ngoµi cña CSDL. Gi÷a c¸c møc m« t¶ CSDL ph¶i cã mét sù t­¬ng øng ®óng ®¾ n ®Ó ®¶m b¶o cho hÖ CSDL ®­îc x©y dùng vµ khai th¸c tèt. C¸ c m thÓ hiÖn cña c¬ së d÷ liÖu øc
 10. 10. 3. C¸c yªu cÇu c¬ b¶n cña hÖ CSDL a. TÝnh cÊu tróc: D÷ liÖu ®­îc l­u tr÷ trong CSDL theo mét cÊu tróc x¸c ®Þnh. VÝ dô: CSDL ®iÓm thi cã cÊu tróc b¶ng gåm 10 hµng vµ 10 cét
 11. 11. b. TÝnh toµn vÑn: C¸c gi¸ trÞ d÷ liÖu ®­îc l­u tr÷ trong CSDL ph¶i tho¶ m·n mét sè rµng buéc, tuú thuéc vµo tæ chøc mµ d÷ liÖu ph¶n ¸nh. VÝ dô: CSDL ®iÓm thi ph¶i phï hîp víi quy ®Þnh cho ®iÓm cña c¸c m«n thi.
 12. 12. c. TÝnh nhÊt qu¸n: Sau c¸c thao t¸c cËp nhËt d÷ liÖu vµ ngay c¶ khi cã sù cè x¶y ra trong qu¸ tr×nh cËp nhËt, d÷ liÖu trong CSDL ph¶i ®­îc ®¶m b¶o ®óng ®¾ n. VÝ dô:HÖ CSDL kh«ng ®­îc ®Ó x¶y ra c¸c t×nh huèng vi ph¹m tÝnh nhÊt qu¸n cña d÷ liÖu nh­: 2 ®¹i lÝ b¸n vÐ m¸y bay cïng b¸n 1 chiÕc vÐ cßn l¹i duy nhÊt cho 2 kh¸ch hµng t¹i cïng mét thêi ®iÓm.
 13. 13. d. TÝnh an toµn vµ b¶o mËt th«ng tin CSDL cÇn ®­îc b¶o vÖ an toµn. Ph¶i ng¨n chÆn ®­îc nh÷ng truy xuÊt kh«ng ®­îc phÐp.  Ph¶i kh«i phôc ®­îc CSDL khi cã sù cè ë phÇn cøng hay phÇn mÒm.  CÇn cã nh÷ng nguyªn t¾ c vµ c¬ chÕ b¶o mËt khi trao quyÒn truy xuÊt d÷ liÖu cho ng­êi dïng. VÝ dô:CSDL §iÓm thi kh«ng thÓ cho phÐp bÊt cø ai còng ®­îc truy cËp vµ söa ®iÓm.
 14. 14. e. TÝnh ®éc lËp: D÷ liÖu cÇn ph¶i ®éc lËp víi c¸c øng dông, kh«ng phô thuéc vµo mét vµi bµi to¸n cô thÓ, ph­¬ng tiÖn l­u tr÷ vµ xö lÝ. Cã hai møc ®éc lËp d÷ liÖu: §éc lËp møc vËt lÝ lµ nh÷ng thay ®æi ë møc vËt lÝ kh«ng dÉn ®Õn c¸c ch­¬ng tr×nh øng dông ph¶i viÕt l¹i hoÆc thay ®æi c¸c t­¬ng t¸c vèn cã gi÷a ng­êi dïng víi CSDL. VÝ dô: Thay l­u tr÷ d÷ liÖu tõ ®Üa mÒm sang ®Üa CD hoÆc d÷ liÖu l­u tr÷ d¹ng nÐn mµ c¸c ch­¬ng tr×nh øng dông kh«ng ph¶i viÕt l¹i. §éc lËp møc kh¸i niÖm lµ khi cã nh÷ng thay ®æi CSDL ë møc kh¸i niÖm nh­ng c¸c ch­¬ng tr×nh øng dông ®ang dïng vÒ c¬ b¶n kh«ng ph¶i viÕt l¹i. Thªm cét ThÎ BH vµo b¶ng m« t¶ ë møc kh¸i niÖm mµ c¸c ch­¬ng tr×nh øng dông vÒ c¬ b¶n kh«ng ph¶i viÕt l¹i. VÝ dô:
 15. 15. f. TÝnh kh«ng d­ thõa: CSDL th­êng kh«ng l­u tr÷ nh÷ng d÷ liÖu trïng lÆp hoÆc nh÷ng th«ng tin cã thÓ dÔ dµng suy diÔn hay tÝnh to¸n ®­îc tõ nh÷ng d÷ liÖu ®· cã. VÝ dô: CSDL ®iÓm thi kh«ng cÇn chøa th«ng tin vÒ Tuæi cña thÝ sinh v× th«ng tin nµy cã thÓ ®­îc tÝnh to¸n tõ th«ng tin Ngµy sinh vµ hiÓn thÞ trªn khung nh×n cÇn thiÕt.
 16. 16. 4. Mét sè øng dông  C¬ së gi¸o dôc cÇn qu¶n lÝ th«ng tin cña häc sinh, m«n häc, kÕt qu¶ häc tËp...  C¬ së kinh doanh cÇn qu¶n lÝ th«ng tin kh¸ch hµng, hµng ho¸, tiÒn... nªu H·y øng dông cña cÇn qu¶n  Ng©n hµng tin häc lÝ c¸c tµi kho¶n, kho¶n vay, giao dÞch hµng c¸c lÜnh vùc vµo ngµy... qu¶n lÝ kh«ng cÇn qu¶n lÝ c¸c chuyÕn bay, b¸n vÐ, lÞch  H·ng hµng ? bay...  Tæ chøc tµi chÝnh cÇn qu¶n lÝ th«ng tin vÒ cæ phÇn, t×nh h×nh kinh doanh cæ phiÕu, tr¸i phiÕu...  Tæ chøc viÔn th«ng cÇn qu¶n lÝ th«ng tin c¸c cuéc gäi, ho¸ ®¬n hµng th¸ng, tÝnh sè d­ cho c¸c thÎ gäi tr¶ tr­íc…
 17. 17.  C«ng t¸c qu¶n lÝ chiÕm phÇn lín c¸c øng dông cña tin häc  C¸c vÊn ®Ò th­êng ph¶i gi¶i quyÕt trong mét bµi to¸n qu¶n lÝ gåm: t¹o lËp, cËp nhËt vµ khai th¸c hå s¬.  1 CSDL + 1 hÖ QTCSDL HÖ c¬ së d÷ liÖu  Ba møc thÓ hiÖn cña CSDL: vËt lÝ, kh¸i niÖm, khung nh×n  C¸c yªu cÇu c¬ b¶n cña hÖ CSDL: TÝnh cÊ tróc u TÝnh an toµn vµ b¶o m t Ë TÝnh toµn vÑn TÝnh ® lË éc p TÝnh nhÊ qu¸ n t TÝnh kh«ng d­ thõa

×