STANDARD PRESTASIMATEMATIK TAHUN 1KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIADOKUMEN STANDARD PRESTASIPENDIDIKAN KESIHATANTAHUN 1
MATLAMAT KURIKULUMPendidikan Kesihatan membolehkan individu mengawal kesihatan diri, keluarga, masyarakat dan persekitaran...
BAND PERNYATAAN STANDARD1 Mempunyai pengetahuan tentang asas kesihatan fizikal, mental, emosi, sosial dan persekitaran2 Me...
BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS1TahuB1Mempunyai pengetahuan tentangasas kesihatan fizikal, mental,emosi, sosia...
BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS2Tahu danFahamB2Memahami aspek kesihatanfizikal, mental, emosi, sosial danperse...
BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS3Tahu, Faham danBoleh BuatB3Memahami kepentingan danboleh mengurus penjagaandir...
B3D4Mempamerkan secara positif perasaanmengikut situasiB3D5Memahami hubungan kekeluargaanB3D6Mengetahui penyakit berjangki...
BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS4Tahu, Fahamdan BolehBuat denganBeradabB4Boleh memperkembangan aspekpenjagaan d...
BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS5Tahu, Fahamdan BolehBuat denganBeradabTerpujiB5Mempunyai kemahiranberkomunikas...
BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS6Tahu, Fahamdan BolehBuat denganBeradabMithaliB6Mempunyai keupayaan membuatkepu...
11
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

6.10 standard prestasi pendidikan kesihatan kssr tahun 1

247 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
247
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

6.10 standard prestasi pendidikan kesihatan kssr tahun 1

 1. 1. STANDARD PRESTASIMATEMATIK TAHUN 1KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIADOKUMEN STANDARD PRESTASIPENDIDIKAN KESIHATANTAHUN 1
 2. 2. MATLAMAT KURIKULUMPendidikan Kesihatan membolehkan individu mengawal kesihatan diri, keluarga, masyarakat dan persekitaran menerusipengetahuan, kemahiran, amalan gaya hidup sihat dan bersikap positif untuk mencapai kesejahteraan hidup serta jangka hayatpanjang yang berkualiti.OBJEKTIF KURIKULUMKurikulum Standard Sekolah Rendah bagi mata pelajaran Pendidikan Kesihatan membolehkan murid:1 Mempertingkatkan pengetahuan, sikap dan amalan kesihatan diri, keluarga, masyarakat serta persekitaran.2 Mempamerkan kemahiran mencegah masalah kesihatan dan penyakit.3 Menguasai keupayaan bagi menghadapi dan menangani masalah serta isu berkaitan dengan kesihatan.OBJEKTIF PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 1Pada akhir pembelajaran, murid dapat meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan amalan :1 Menjaga kebersihan tubuh badan2 Mengambil makanan dan minuman yang cukup, bersih serta selamat3 Mengenali ubat4 Mengurus emosi5 Menghormati diri, ibu bapa, ahli keluarga dan orang lain6 Menjalin perhubungan yang sihat dan berkekalan7 Mencegah jangkitan penyakit berjangkit8 Menjaga keselamatan diri di rumah, sekolah, taman permainan dan tempat awam2
 3. 3. BAND PERNYATAAN STANDARD1 Mempunyai pengetahuan tentang asas kesihatan fizikal, mental, emosi, sosial dan persekitaran2 Memahami aspek kesihatan fizikal, mental, emosi, sosial dan persekitaran3Memahami kepentingan dan boleh mengurus penjagaan diri, pengurusan mental, emosi dan sosial sertakesihatan dan keselamatan diri4Boleh memperkembangan aspek penjagaan diri serta pengurusan mental, emosi dan sosial terhadap keluargadan masyarakat serta memainkan peranan mengawal aspek kesihatan dan keselamatan persekitaran5Mempunyai kemahiran berkomunikasi, empati dengan orang lain dan berupaya mengendalikan emosi dalammengurus hidup secara positif dan sihat6Mempunyai keupayaan membuat keputusan untuk mengadaptasi permintaan serta cabaran kehidupanseharian, meningkatkan literasi kesihatan dan mengamalkan gaya hidup sihat3
 4. 4. BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS1TahuB1Mempunyai pengetahuan tentangasas kesihatan fizikal, mental,emosi, sosial dan persekitaranB1D1Aspek fizikal lelaki dan perempuanB1D2Jenis makanan harianB1D3Perasaan yang dialamiB1D4Ahli dalam keluarga/penjagaB1D5Aspek keselamatan diriB1D1E1Mengenal bahagian tubuh seperti kepala badan,tangan, kaki dan genitalB1D2E1Menamakan jenis makanan harian mengikutwaktu makanB1D3E1Mempamerkan perasaan yang dialami sepertigembira, sedih, takut, marah dan maluB1D4E1Mengenal pasti ahli dalam keluarga/penjagaB1D5E1Mempunyai maklumat untuk menghubungi ibubapa / penjaga untuk menangani aspekkeselamatan diri4
 5. 5. BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS2Tahu danFahamB2Memahami aspek kesihatanfizikal, mental, emosi, sosial danpersekitaranB2D1Penjagaan kebersihan diri, pakaiandan alatan keperluanB2D2Pemakanan yang bersih dan selamatB2D3Aspek kekeluargaanB2D4Aspek keselamatan persekitaranB2D1E1Menjaga kebersihan diri seperti kebersihankepala, badan, tangan, kaki, kuku, gigi dangenitalB2D1E2Menjaga kebersihan pakaianB2D1E3Menjaga kebersihan alatan keperluan diriseperti sikat, berus gigi, tuala, pakaian dalam,peralatan makan dan minumB2D2E1Menentukan ciri-ciri makanan yang bersih danselamatB2D3E1Menyatakan peranan diri sendiri dan ahli dalamkeluarga/penjagaB2D4E1Mengenal pasti situasi yang tidak selamatB2D4E2Mengenal pasti barangan yang merbahaya5
 6. 6. BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS3Tahu, Faham danBoleh BuatB3Memahami kepentingan danboleh mengurus penjagaandiri, pengurusan mental,emosi dan sosial sertakesihatan dan keselamatandiriB3D1Mengurus penjagaan kebersihan diripakaian dan alatan keperluanB3D2Mengurus pengambilan pemakanan yangbersih, berkhasiat, cukup dan selamatB3D3Memahami jenis-jenis ubatB3D1E1Memahami kepentingan menjaga kebersihandiri dan melakukannya dengan cara yangbetul dan pada masa yang betulB3D1E2Memahami kepentingan menjaga kebersihanpakaian dan melakukannya dengan cara yangbetulB3D1E3Memahami kepentingan menjaga kebersihanalatan keperluan diri dan melakukannyadengan cara yang betulB3D2E1Mengambil makanan dan minuman yangbersih, berkhasiat dan mencukupiB3D2E2Mengambil makanan yang sesuai mengikutwaktu makanB3D2E3Menyimpan makanan dan minuman dengancara yang betulB3D3E1Menamakan pelbagai jenis ubat danmenyatakan tujuan ubat tersebut digunakan6
 7. 7. B3D4Mempamerkan secara positif perasaanmengikut situasiB3D5Memahami hubungan kekeluargaanB3D6Mengetahui penyakit berjangkitB3D4E1Meluahkan perasaan mengikut situasi dankepada individu-individu yang sesuaiB3D4E2Menyatakan asas keperluan emosiB3D5E1Menghormati ahli keluarga/penjaga,memahami hubungan serta mampumenceritakan keistimewaan diri sendiri danahli dalam keluargaB3D6E1Mengenal pasti penyakit berjangkit yangberkaitan dengan kulit, tangan, kaki, mulut,demam selsema dan jangkitan cacing7
 8. 8. BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS4Tahu, Fahamdan BolehBuat denganBeradabB4Boleh memperkembangan aspekpenjagaan diri serta pengurusanmental, emosi dan sosialterhadap keluarga danmasyarakat serta memainkanperanan mengawal aspekkesihatan dan keselamatanpersekitaranB4D1Menjelaskan kepentingan penjagaankebersihan diri, pakaian dan alatankeperluanB4D2Memahami tata cara pengambilanubatB4D3Memahami adab perhubunganB4D4Memahami aspek mengawalkesihatan persekitaranB4D1E1Menjelaskan akibat jika tidak prihatin terhadappenjagaan kebersihan diri, pakaian dan alatankeperluanB4D2E1Mengenal pasti ciri-ciri ubat yang bolehmembahayakan kesihatanB4D3E1Menjalin hubungan dan memahami batashubungan dengan ibu bapa/penjaga, ahlikeluarga, rakan sebaya dan individu lainB4D3E2Mengenal pasti perbuatan buli, pembuli danmangsaB4D4E1Memahami kuman sebagai organismaberbahaya8
 9. 9. BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS5Tahu, Fahamdan BolehBuat denganBeradabTerpujiB5Mempunyai kemahiranberkomunikasi, empati denganorang lain dan berupayamengendalikan emosi dalammengurus hidup secara positifdan sihatB5D1Mengamalkan penjagaan kebersihandiri, pakaian dan alatan keperluanB5D2Menyedari kepentingan pengambilanubatB5D3Mengurus perasaan mengikut situasiB5D4Menerangkan tentang cara kumandan penyakit berjangkit merebakB5D1E1Mengamalkan penjagaan kebersihan diri,pakaian dan alatan keperluan dan memastikanaspek ini juga menjadi amalan keluarga, rakansebaya dan individu lainB5D2E1Mengingatkan diri, keluarga, rakan sebaya danindividu lain akan kepentingan ubat dan akibatpenyalahgunaannyaB5D2E2Menyatakan kepentingan mengambil ubatmengikut preskripsiB5D3E1Menyuarakan dan membezakan antarakehendak dan keperluanB5D4E1Menerangkan cara kuman dan penyakitberjangkit merebak9
 10. 10. BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS6Tahu, Fahamdan BolehBuat denganBeradabMithaliB6Mempunyai keupayaan membuatkeputusan untuk mengadaptasipermintaan serta cabarankehidupan seharian,meningkatkan literasi kesihatandan mengamalkan gaya hidupsihatB6D1Memperkembangkan aspekmengawal kesihatan persekitaranuntuk mengurus hidup yang sihatB6D2Menjaga perhubungan danmenangani risiko dalam perhubunganB6D1E1Menceritakan cara-cara mengawal kuman danpenyakit berjangkit daripada merebakB6D1E2Menunjukkan cara memohon bantuan ketikakeluarga, rakan sebaya dan individu lainmengalami masalah kesihatan, kecederaan dankecemasanB6D2E1Mengamalkan sikap kerjasama dan berkongsiB6D2E2Bertindak dengan cara yang positif untukmenghadapi dan menangani buli10
 11. 11. 11

×