ความเปนมา The Blue Economy
•  ในป 1994 ศ.ดร. Gunter Pauli ไดริเริ่มกอตั้ง Zero Emissions Research
   Initiative (Z...
ปรัชญาของ Blue Economy
•  ทรัพยากรที่มีจํากัดของโลกทําใหเกิด “ความสามารถในการรองรับ” ของ
  ธรรมชาติ ดวยการใชทรัพยากร...
Zero Emissions Research & Initiatives
        (ZERI)
• เปนเครือขายโลกที่มุงสรางสรรค แสวงหาคําตอบใหกับการแกป...
วิทยาศาสตรเบืองหลัง ZERI
           ้

• จากชีววิทยาสูสถาปตยกรรม จากศิลปะสูเศรษฐกิจ
 วิวัฒนาการรวมธรรมชาติ...
Five Design Principles
•  No one species eats its own waste; whatever is waste for one, is food for
  another species b...
Five Intelligences (5 ระดับสติปญญา)
• Emotional ความฉลาดทาง
 อารมณ
• Academic Knowledge
 ความรูทางวิชาการ
    
• ...
Twelve Axioms of Economics
      (12 กฎเกณฑดานเศรษฐกิจ)
1.  PURPOSE Merging Economic, Social and Environmental Ob...
รูปแบบธุรกิจที่เผยแพรแลว
Case  1  :
      The Power of the Vortex   Case 15: Warm Water for 25 Years
Case  2 ...
การนําเสนอและการอภิปราย
• มีการนําเสนอตัวอยางโครงการทีปฏิบัติจริงของเรื่องการใช
                 ่
 Eco...
ตัวอยางเรื่องการเพาะเห็ดจากกากกาแฟ
            • จากวัสดุเหลือทิ้งกากกาแฟ
             สามารถแปรเป...
ตัวอยางสื่อหนังสือนิทานสําหรับเด็ก
หนังสือ The Blue Economy
• วิวัฒนาการจากบทความของผูเชียวชาญที่ตีพิมพเผยแพรได โดยทีมงานนักวิทยาศาสตร
         ...
100 นวัตกรรมใน
หนังสือ The Blue
  Economy


  เปดอานที่นี่
  table 100
innovations.pdf
กําหนดการนําเสนอ The Blue Economy

2010
• ZERI World Congress Hawaii, Honolulu, September 13-17
• Romanian Blue Economy Pr...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

สรุปผลการประชุม The world congress on zero emissions

1,004 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,004
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

สรุปผลการประชุม The world congress on zero emissions

 1. 1. ความเปนมา The Blue Economy • ในป 1994 ศ.ดร. Gunter Pauli ไดริเริ่มกอตั้ง Zero Emissions Research Initiative (ZERI) ที่ United Nations University กรุงโตเกียว โดยไดรับการ สนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุนพรอมทั้งจัดตั้งมูลนิธิ ZERI มีเปาหมายในการแสวงหา คําตอบที่ยงยืนเพื่อสังคมซึ่งใชแรงบันดาลใจจากหลักของธรรมชาติเปนแบบ ั่ นอกเหนือจากแนวคิดดานวิทยาศาสตรที่สรางสรรคจากเครือขายของคนทั่วโลก • เปนธุรกิจรูปแบบใหมทสรางแรงบันดาลใจใหผดําเนินธุรกิจสรางฐานเศรษฐกิจจาก ี่ ู การแขงขันดานนวัตกรรม การสรางงานและทุนทางสังคม • เปนรูปแบบธุรกิจที่ลงทุนนอย สามารถสรางงาน สรางรายได สรางทุนทางสังคม และกระตุนใหผประกอบการสรางสังคมการแขงขันและยั่งยืนโดยการคิดบวก เรียนรู ู อยางสรางสรรค และทําใหเกิดขึนจริง ้ • แนวคิดที่ดีที่สุด 100 เรือง ไดถูกนํามาตีพิมพในหนังสือ "The Blue Economy" ่ ซึ่งมีองคประกอบที่เปนระบบ นวัตกรรมทั้งหมดอยูบนพื้นฐานของโครงการที่ปฏิบัติ ได ดําเนินกิจการหรือริเริ่มสรางสรรคไดจริง ผานการทดสอบในระดับปฏิบัติมาแลว (Open Source Knowledge) • การดําเนินธุรกิจใน 100 อุตสาหกรรมและกระจายไปในประเทศตาง ๆ ทั่วโลกจะ สามารถเปลี่ยนเศรษฐกิจพื้นฐานไปสูเศรษฐกิจมูลคาเพิ่มที่สูงขึนอยางยังยืน ้ ่
 2. 2. ปรัชญาของ Blue Economy • ทรัพยากรที่มีจํากัดของโลกทําใหเกิด “ความสามารถในการรองรับ” ของ ธรรมชาติ ดวยการใชทรัพยากรและพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ ระบบนิเวศ จึงมีประชากรที่หลากหลายอยางยั่งยืน ธรรมชาติเพิ่มประสิทธิภาพของตัวมัน เองอยูตลอดเวลา ธรรมชาติมีบทบาทที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจมากที่สุดในโลก • การปฏิวัติอุตสาหกรรม 2 ครั้งที่ผานมา นํามาซึ่งมลพิษภัยจากการทําลาย ธรรมชาติกําลังคุกคามชีวิตคน ซึ่งผานขีดจํากัดที่ธรรมชาติจะสามารถรองรับ ไดผูคนทั่วไปรูปแบบการผลิตและพฤติกรรมการบริโภคไมยั่งยืนอีกตอไป • มีตัวอยางในกระบวนการผลิตพิสูจนใหเห็นวา เราสามารถเลียนแบบดีไซน ของธรรมชาติที่หลอหลอมมานานกวาลานปได โดยใชของเหลือจากการ ผลิตหนึ่งเพื่อเปนวัตถุดิบสําหรับอีกการผลิตหนึ่ง นวัตกรรมเหลานี้จะปฏิวัติ อุตสาหกรรมที่นําไปใช ทําใหการบริโภคผลิตภัณฑดังกลาวเปนการกระทํา ในเชิงบวก ลักษณะนี้จะทําใหเราสามารถใชชีวิตไดอยางยั่งยืนและ ตอบสนองตอปจจัยพื้นฐาน ไดแก น้ํา อาหาร พลังงาน ยา และที่อยูอาศัยได • การคิดอยางเปนระบบ จะกลายเปนสวนหนึ่งของกลไกนี้ เปนการเริ่มตนแหง การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 3
 3. 3. Zero Emissions Research & Initiatives (ZERI) • เปนเครือขายโลกที่มุงสรางสรรค แสวงหาคําตอบใหกับการแกปญหาของ โลกที่ทาทายและเพิ่มขึ้นทุกวัน สมาชิกจะใชฐานทางวิทยาศาสตรเพือสราง ่ นวัตกรรมที่ใชหลักของรูปแบบธรรมชาติเปนแรงบันดาลใจ • วิสัยทัศนป 2005-2014 หลังจากไดทดลองวิจัยและพัฒนาโครงการที่ เกี่ยวของโดยนักวิทยาศาสตร ผูดําเนินธุรกิจ และนักการศึกษามากวา 10 ป ประกอบดวย – ดานวิทยาศาสตร ประกอบดวย 5 Kingdoms of Nature และ 5 Design Principles – ดานโครงการ มีมากกวา 60 โครงการทั่วโลก เชนการแปลง waste protein และ fiber จากโรงเบียรในนามิเบีย แคนาดา และญี่ปุน ใหเปนผลผลิตที่มมูลคา เพิ่ม ี รายไดและสรางงาน การปลูกปา ฯลฯ – ดานการศึกษา เริ่มตนวิธีการใหม ๆ ดานการศึกษา รวมทั้งจัดทําโปรแกรม ปริญญาโทที่ University of Torino ประเทศอิตาลี และหลักสูตร Comprehensive ที่บราซิล
 4. 4. วิทยาศาสตรเบืองหลัง ZERI ้ • จากชีววิทยาสูสถาปตยกรรม จากศิลปะสูเศรษฐกิจ วิวัฒนาการรวมธรรมชาติ เพื่ออนาคตของการพัฒนา อยางยั่งยืน • 5 Kingdoms of Nature : Bacteria, Algae, Fungi, Plants, Animals • Five Design Principles • Five Intelligences • Twelve Axioms of Economics
 5. 5. Five Design Principles • No one species eats its own waste; whatever is waste for one, is food for another species belonging to another kingdom ไมมสิ่งมีชีวิตประเภทใดที่กิน ี ของเสียของมันเอง แตของเสียจากสิ่งมีชีวิตประเภทหนึ่งเปนอาหารของสิ่งมีชีวิตอีก ประเภทหนึ่งของอีกพวกหนึง ่ • Whatever is a toxin for a species belonging to one kingdom will be neutral, or a nutrient, for another species in at least one other kingdom. อะไรก็ตามที่ เปนพิษของประเภทหนึงในพวกหนึ่ง ก็จะเปนธาตุอาหารของอีกประเภทหนึ่งของอีก ่ พวกหนึงเปนอยางนอย ่ • Whenever highly complex ecosystems operate, viruses to remain inactive and even disappear without causing harm passing through at least 2 other kingdom. เมื่อใดก็ตามที่ระบบนิเวศมีความซับซอนสูง ไวรัสจะไมทํางานและแมวามัน จะหายไปโดยไมมีสาเหตุที่เปนอันตรายอยางนอยกับสิ่งมีชีวิตอีก 2 พวก • The more diverse and local the systems, the more efficient and resilient their operations. When systems are more efficient and more resilient, the more diverse and the more local they are operating. ระบบที่หลากหลายและ เปนเฉพาะถิ่นมากเทาใด การดําเนินการใหเกิดประสิทธิภาพและการฟนตัวก็จะมากขึ้น เมื่อระบบมีประสิทธิภาพและฟนตัวมากขึ้น ก็จะเกิดความหลากหลายและเปน เฉพาะถิ่นมากขึน้ • All kingdoms combined, integrate and separate matter at ambient temperature and pressure. ทุกพวกทุกวงศของสิ่งมีชีวิตเชื่อมตอรวมกัน เรื่อง ผสมผสานและแยกจากกันที่อุณหภูมและความกดอากาศรอบ ๆ ตัว ิ
 6. 6. Five Intelligences (5 ระดับสติปญญา) • Emotional ความฉลาดทาง อารมณ • Academic Knowledge ความรูทางวิชาการ  • Artistic ศิลปะ/รสนิยม • Eco-literacy (systems thinking) คิดเปนระบบ • Capacity to Implement (where the other four intelligences intersect) ความสามารถในการนําทั้ง 4 เรื่องไปปฏิบัติ
 7. 7. Twelve Axioms of Economics (12 กฎเกณฑดานเศรษฐกิจ) 1. PURPOSE Merging Economic, Social and Environmental Objectives 2. GROWTH Increasing Output with Less Input 3. PRODUCTIVITY Increasing Total Productivity, Whilst Increasing Jobs and Eliminating Non-Value Added 4. CASHFLOW The Value of the Whole is More than the Sum of the Parts 5. PRICE Allow Price of Core Product to Slide to Zero 6. QUALITY Offering Higher Quality at Lower Prices 7. COMPETITIVENESS Competing on the Basis of Economies of Scope (Economies of Scale vs. Economies of Scope) 8. PLACE Local Clustered Opportunities 9. INNOVATION Faster and More with Less Risk 10. DIVERSIFICATION Diversify Within Your Ecosystem 11. MANAGEMENT From DNA to the Immune System 12. THERMO-DYNAMICS Ambient Temperature and Pressure
 8. 8. รูปแบบธุรกิจที่เผยแพรแลว Case 1 : The Power of the Vortex Case 15: Warm Water for 25 Years Case 2 : Maggots - Nature's Nurses Case 16: Control Fire and Flames with Citrus Case 3 : Coffee - Waste to Protein Case 17: Preserving Food and Case 4 : Electricity without Medicine with Sugar Batteries Case 18: Clean Water without Case 5 : Glass as Building Material Sewers Case 6 : Fuel from the Forest Case 19: Dry and Separating Toilets Case 7 : Smooth as Silk Case 20: Biodegradable Plastics Case 8 : Color without Pigment from food waste Case 9 : Metals without Mining Case 21: The Biorefinery Case 10: Fresh Air Without Filters Case 22: Clean Soap Case 11: Wind Energy without New Case 23: Cleaning without Soap Pylons Case 24: Eliminating Friction Case 12: Wind Energy without Case 25: Propulsion without Gas turbines Case 26: Greenhouses without Case 13: Control Bacteria without Irrigation or Heating Bactericides Case 27: Food Packaging without Case 14: Black to Stay Cool Aluminum
 9. 9. การนําเสนอและการอภิปราย • มีการนําเสนอตัวอยางโครงการทีปฏิบัติจริงของเรื่องการใช ่ EcoCycle Design ในการออกแบบอาคารและเมืองในประเทศ ตาง ๆ ของยุโรป • การเตรียมการสําหรับ Renewable Energy • ขอบเขตของเทคโนโลยีสะอาด (Clean Tech Region) • รูปแบบที่คาดหวังของที่ดินและประชาชนชาวฮาวาย : การพัฒนา ทุนทางชีวภาพที่ยงยืน ั่ • ตัวอยางการอนุรักษชุมชนพืนเมืองของฮาวาย ้ • บทบาทของการควบคุมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของฮาวาย • การควบคุม Zero Emissions ดวยระบบขนสง • แผนงานสําหรับเยาวชน ใหความรูเยาวชนนําไปถายทอดสูพอแม • H2O for All • รมต. กระทรวงศึกษาธิการภูฏาน บรรยายพิเศษเรื่อง Bhutan's Gross National Happiness (GNH)
 10. 10. ตัวอยางเรื่องการเพาะเห็ดจากกากกาแฟ • จากวัสดุเหลือทิ้งกากกาแฟ สามารถแปรเปนโปรตีนได • นักวิทยาศาสตรชาวจีนคน พบวาสารตังตนในกากกาแฟ ้ เปนอาหารที่ดีเลิศของฟารม เห็ดในเขตรอน • การทําฟารมเห็ดจากกากกาแฟ เปนธุรกิจที่สรางงาน สราง รายไดในทวีปแอฟริกา และมี นักศึกษาที่จบจาก Berkeley University ไดเริ่มทําธุรกิจนี้ เปดอานที่นี่ เมื่อป 2009 shiitake.pdf
 11. 11. ตัวอยางสื่อหนังสือนิทานสําหรับเด็ก
 12. 12. หนังสือ The Blue Economy • วิวัฒนาการจากบทความของผูเชียวชาญที่ตีพิมพเผยแพรได โดยทีมงานนักวิทยาศาสตร ่ สหรัฐ ซึ่งรับหนาที่ตรวจสอบเทคโนโลยีดานธรรมชาติ คนพบเทคโนโลยี 2,134 เรื่อง และ คัดกรองเฉพาะเทคโนโลยีทมีศักยภาพโดยพื้นฐานเพื่อปรับเปลี่ยนใหเขากับรูปแบบธุรกิจที่ ี่ มีอยู • เทคโนโลยีเหลานี้ถูกนํามาประเมินโดยนักยุทธศาสตรดานธุรกิจ นักวิเคราะหทางการเงิน และผูกําหนดนโยบาย • เนื้อหามี 14 บท ประกอบดวย • Timeless Resources for the Challenges of Our Times • Emulating Ecosystems for a Blue Economy • Nature's Resource Efficiency • Leading the Way for Market Leaders • Nature's MBA (Mastery of Brilliant Adaptations) • Cascading Models, Multiple Cash Flows • Spinning a Silken Tale • From the Mighty to the Minuscule • A Rainbow of Possibilities, Remaking Coloration and Cosmetics • Envisioning New Energy Options • True Gold: Mines as Platforms of Healing • Buildings Designed by Flows • Cascading a Blue Economy • Epilogue - Realizing A Dream
 13. 13. 100 นวัตกรรมใน หนังสือ The Blue Economy เปดอานที่นี่ table 100 innovations.pdf
 14. 14. กําหนดการนําเสนอ The Blue Economy 2010 • ZERI World Congress Hawaii, Honolulu, September 13-17 • Romanian Blue Economy Presentation, Bucarest, September 22, • Hungarian Blue Economy Presentation, Pécs, September 23 • TEDx Budapest, September 24 • Finnish Blue Economy Tour, October 6-7 • Italian Book launch in Torino, Milano, October 20-22 • COP 10 on Biodiversity in Nagoya, October 26 • JCI World Congress in Osaka, November 5-6 • Marketing Congress, Ghent, December 3-4 2011 • Schumacher College, January 17-21

×