HURAIAN SUKATAN PELAJARAN   SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN  MUZIK     2002
KANDUNGAN                   HALAMAN1.  KANDUNGAN             iii2.  RUKUNEGARA     ...
iv
RUKUN NEGARABahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduanyang lebih erat di kalangan selu...
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN “ Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arahmemperkembang lagi potensi i...
KATA PENGANTARKurikulum persekolahan kebangsaan mendukung hasrat mulia       Dalam usaha memperkembang potensi muri...
PENDAHUL UAN                             ORGANISASI KANDUNGANKurikulum Pendidikan Muzik sekol...
Bagi setiap item disediakan HP yang harus dicapai murid. Dalam  (b) Lajur CA TATANpada itu, terdapat item yang dilengkap...
PENGAJARAN DAN PEM BELAJARANObjektif                            ElemenSetelah mengikuti pelajar...
(c) Nilai                                 pengetahuan dan kemahiran bukan sahaja dalam bi...
Di peringkat sekolah rendah, pendedahan kepada sifat dan tabii bunyi perlulebih  banyak   dilakukan  melalui  aktivit...
PentaksiranDalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Muzik KBSR, pentaksiranadalah berfaedah untuk mengesan tahap penca...
TAHAP I     7
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR - Tahun 1      KANDUNGAN TAHUN 1Dalam usaha mencapai matlamat dan ob...
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 1                                 ...
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 1Bil.        Item                     ...
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 1Bil.       Item                     Ha...
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 1ASPEK 2    :     PENGALAMAN MUZIKALBil.        It...
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 1Bil.        Item                     ...
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 1Bil.      Item                   Hasil Pe...
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 1ASPEK 3    :     EKSPRESI KREATIFBil.        Item...
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 1ASPEK 4   :     PENGHARGAAN EST ETIKBil.       Item...
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 2      KANDUNGAN TAHUN 2Dalam usaha mencapai matlamat dan ob...
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 2                                 ...
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 2Bil.        Item                     ...
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 2Bil.       Item                  Hasil Pe...
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 2Bil.        Item                  Hasil P...
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 2ASPEK 2     :     PENGALAMAN MUZIKALBil.        ...
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 2Bil.       Item                    Hasil...
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 2Bil.       Item                      H...
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 2ASPEK 3  :     EKSPRESI KREATIFBil.     Item     ...
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 2Bil.      Item                     Hasi...
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 2ASPEK 4   :     PENGHARGAAN EST ETIKBil.       Item...
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 3        KANDUNGAN TAHUN 3  Dalam usaha mencapai matlama...
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 3                                 ...
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 3Bil.       Item                    Hasil...
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 3Bil.       Item                      ...
Hsp muzik kbsr1
Hsp muzik kbsr1
Hsp muzik kbsr1
Hsp muzik kbsr1
Hsp muzik kbsr1
Hsp muzik kbsr1
Hsp muzik kbsr1
Hsp muzik kbsr1
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Hsp muzik kbsr1

756 views
666 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
756
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
20
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hsp muzik kbsr1

 1. 1. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MUZIK 2002
 2. 2. KANDUNGAN HALAMAN1. KANDUNGAN iii2. RUKUNEGARA v3. FALSAFAH vii4. KATA PENGANTAR ix5. PENDA HULUAN 16. PENDIDIKAN MUZ IK KBSR Matlamat Objektif7. PENGAJARA N DAN PEMBELAJARAN Penyampaian Elemen Pentaksiran8. TAHA P 1 7 Kandungan Tahun 1 9 Tahun 1 10-17 Kandungan Tahun 2 19 Tahun 2 20-29 Kandungan Tahun 3 31 Tahun 3 32-42 TAHA P 2 43 Kandungan Tahun 4 45 - 46 Tahun 4 47 - 61 Kandungan Tahun 5 63-64 Tahun 5 65 - 81 Kandungan Tahun 6 83 - 84 Tahun 6 85 - 999. Pemetaan Kandungan 101 - 108 iii
 3. 3. iv
 4. 4. RUKUN NEGARABahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduanyang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidupdemokratik; mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akandapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara hidup yangliberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak ; membinasatu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usahakami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut :Kepercayaan kepada TuhanKesetiaan kepada Raja dan NegaraKeluhuran PerlembagaanKedaulatan Undang-UndangKesopanan dan Kesusilaan v
 5. 5. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN “ Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arahmemperkembang lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepaduuntuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. Usahaini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan,berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaanmencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadapkeharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.” vii
 6. 6. KATA PENGANTARKurikulum persekolahan kebangsaan mendukung hasrat mulia Dalam usaha memperkembang potensi murid melalui aktivitinegara bagi menyediakan pendidikan bertaraf dunia kepada pemikiran, penerokaan, penyataan idea, ekspresi diri dangenerasi masa kini dan akan datang. Penyemakan kurikulum penghasilan muzik. Guru-guru hendaklah menghayati aspirasimemenuhi Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang berhasrat dokumen ini dan memperkembang lagi cadangan-cadangan aktivitimenyediakan peluang pendidikan berterusan yang yang disedia dengan idea-idea yang kreatif.memperkembang potensi individu secara menyeluruh danbersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis. Kepada semua pihak yang telah member ikan sumbanganPenggubalan ini bertujuan untuk menyediakan w arga Malaysia kepakaran, masa, dan tenaga sehingga terhasilnya Huraianyang mampu menghadapi cabaran pendidikan masa kini selaras Sukatan Pelajaran ini, Kementerian Pendidikan merakamkandengan perubahan globalisasi yang pesat. setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih.Program pembelajaran Pendidikan Muzik sekolah rendahmemberikan penekanan pada pemerolehan ilmu pengetahuantentang muzik dan membina kemahiran muzikal secara amalimelalui aktiviti muzik vokal dan instrumental. Melalui program inijuga, murid akan mendapat pendedahan tentang seni muziksecara lebih sistematik.Oleh itu proses pengajaran danpembelajaran hendaklah berfokus pada bentuk amali agar aktivitiyang dijalankan menarik dan berkesan. (Dr. Sharifah Maim unah bt. Syed Zin)Adalah diharapkan dengan adanya Huraian Sukatan Pelajaran ini, Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulumguru-guru akan dapat memainkan peranan yang lebih berkesan. Kementerian Pendididkan Malaysia. ix
 7. 7. PENDAHUL UAN ORGANISASI KANDUNGANKurikulum Pendidikan Muzik sekolah rendah adalah untuk semua Kandungan Huraian Sukatan Pelajaran ini disusun mengikut aspekmurid di sekolah rendah. Program pembelajaran yang disediakan seperti betikut:direka bentuk untuk memberi peluang murid menikmati unsur Persepsi Estetikestetik dalam muzik dan pada masa yang sama, memperoleh Penglaman muzikal Ekspresi Kreatif, danpengetahuan dan kefahaman konsep muzik yang elementary. Di Penghargaan Estetik.samping itu murid juga mendapat pengalaman muzik yang Kandungan setiap aspek tersebut dibentangkan dalam lajur-lajurmemadai bagi mencetus dan memperkembang minat dan bakat utama iaitu lajur “ ITEM”, lajur “ HASIL PEMBELAJARAN” (HP), danmereka dalam seni muzik. lajur “CA DANGAN AKTIV ITI / CATATAN”.Bagi membantu guru melaksanakan pengajaran dan (a) Lajur ITEMpembelajaran di bilik dar jah, maka disediakan Huraian Sukatan Lajur ini menyenaraikan konsep muzik dan kemahiran muzikalPelajaran (HSP) sebagai dokumen sokongan kepada Sukatan yang perlu dikuasai murid.Pelajaran (SP) KBSR. Dokumen ini menggariskan skop (b) Lajur HPpembelajaran tahun demi tahun dari Tahun 1 hingga Tahun 6. Ia Pada asasnya pernyataan HP mengandungi butiran berikut:mendetilkan aras pencapaian bagi item pembelajaran yangdikenal pasti, disertai dengan contoh aktiviti dan catatan am. Di Per lakuan; Faktor;samping itu dokumen ini menggar iskan peranan guru dan murid Kualiti / standard; dandalam proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Muzik. Situasi / syarat.Pada bahagian akhir dokumen ini dilampir kan satu pemetaan Contoh: Menulis not muzik dengan jelas pada baluk.yang memaparkan taburan isi pelajaran untuk enam tahunprogram pembelajaran. 1
 8. 8. Bagi setiap item disediakan HP yang harus dicapai murid. Dalam (b) Lajur CA TATANpada itu, terdapat item yang dilengkapkan dengan dua atau tiga Lajur ini mengandungi maklumat dan panduan am yangaras pencapaian. Majoriti item disediakan dengan tiga aras merangkumi contoh aktiviti dan peringatan am.pencapaian. Walau bagaimanapun, bagi item yang merupakankonsep asas atau kemahiran muzik yang fundamental kepada Keempat-empat aspek dalam program pembelajaran Pendidikanamalan yang berterusan dalam bidang muzik, hanya aras umum Muzik KBSR hendaklah dilihat secara menyeluruh sebagaisahaja disediakan. Demikian juga, bagi item yang difikirkan perkara-perkara yang saling berkaitan. Susunan aspek dan itempencapaiannya adalah pada tahap maksimum untuk sesuatu dalam dokumen ini hanyalah bagi kemudahan merujuk danperingkat pembelajaran, maka hanya satu aras disediakan. mengesan item dan bukanlah sebagai satu sekuen yang mesti dipatuhi. Pengajaran dan pembelajaran boleh dilaksanakan padaPenjelasan tentang aras pencapaian adalah seperti berikut: mana-mana aspek atau unit item yang difikirkan sesuai oleh guru dengan mengambil kira konteks, latar belakang murid, kesediaan dan aptitud mereka. Aras Penj elasan Pencapaian PENDIDIKAN MUZIK KBSR Aras I Tahap umum yang disasarkan untuk dicapai oleh semua murid. Matlam at Aras II Tahap yang lebih maju daripada pencapaian umum yang ditetapkan. Pendidikan Muzik bertujuan melahirkan murid yang mempunyai Aras III Tahap pencapaian yang lebih tinggi menuju ke pengetahuan dan kefahaman yang asas tentang muzik, arah pencapaian maksimum murid. mempunyai kemahiran minimun dalam penghasilan muzik, Rajah 1. berpotensi dalam aspek kreativiti dan inovasi, dapat menghargai dan menikmati estetika muzik dan dapat mengamalkan nilaiBagi tujuan pentaksiran, semua murid hendaklah mencapai murni.ARAS 1. 2
 9. 9. PENGAJARAN DAN PEM BELAJARANObjektif ElemenSetelah mengikuti pelajaran Pendidikan Muzik KBSR, mur id Pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Muzik KBSR berfokusdapat: kepada elemen pengetahuan dan kemahiran muzik. Di samping itu, elemen nilai turut diterapkan dalam pengajaran dan 1. Mengetahui dan memahami konsep unsur-unsur asas pembelajaran sama ada secara eksplisit atau secara implisit. muzik dan ter minologi muzik. 2. Mengetahui dan memahami konvensi penulisan muzik. (a) Pengetahuan 3. Membaca dan menulis notasi muzik. Elemen ini memberi tumpuan kepada kebolehan murid mengetahui dan memahami konsep muzik yang berasaskan 4. Mengetahui dan memahami teknik menyanyi. komponen berikut: 5. Memperkembang kemahiran menyanyi dengan i. Irama mengamalkan teknik yang betul. ii. Melodi iii. Ekspresi 6. Mengetahui dan memahami teknik ber main alat muzik. (b) Kemahiran Muzik 7. Memperkembang kemahiran ber main alat muzik dengan teknik yang betul. Elemen ini memberi tumpuan kepada pembinaan kemahiran murid dalam perkara berikut: 8. Memperkembang ekspresi diri dan daya kreatif. i. Mendengar muzik ii. Mengapresiasi muzik 9. Memperkembang daya penghargaan estetik terhadap iii. Kreativiti karya dan persembahan muzik. iv. Membaca dan menulis muzik v. Menyanyi 10. Menghargai pelbagai jenis muzik Malaysia serta budaya vi. Menghasilkan muzik instrumental yang berkaitan dengannya. 11. Mengamalkan nilai kerjasama dalam pasukan, sikap positif dan ingin mencuba. 3
 10. 10. (c) Nilai pengetahuan dan kemahiran bukan sahaja dalam bidang muzik Antara nilai yang diterap adalah seperti berikut: tetapi juga mempunyai pengetahuan, kemahiran, dedikasi dan inovasi dalam menguruskan pengajaran dan pembelajaran i. Nilai murni ii. Nilai budaya Pendidikan Muzik. Adalah menjadi keperluan bagi guru iii. Patriotis me Pendidikan Muzik mempertingkatkan profesionalis me merekaPenyam paian dalam pengetahuan muzik dan metodologi mata pelajaran ini dari semasa ke semasa.Oleh kerana muzik merupakan medium bagi meluahkanperasaan, fikiran dan imaginasi, mata pelajaran ini sangat Komunikasi berkesan adalah antara faktor penting dalamberperanan dalam usaha membina kreativiti murid. Ke arah itu, pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Muzik sekolah rendah.sukatan pelajaran yang disediakan mengambil kira peluang mur id Murid digalakkan berinteraksi sesama mereka, dengan guru danmelibatkan diri dalam aktiviti penerokaan dan penemuan, bahan pembelajaran. Hal ini memerlukan pengurusanimprovisasi, dan mereka cipta. Oleh yang demikian, usaha interaksi di bilik darjah yang terancang, teratur dan terkaw al.hendaklah ditumpukan ke arah memberi peluang mur idmelibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti pembelajaran yang Selain itu, murid diberi tugasan dan latihan yang mencukupimenggembirakan serta memberi pengetahuan dan pengalaman dan terdiri daripada jenis bercapah dan mencabar. Bagidengan berkesan. Murid melibatkan diri dengan cara mendengar, memperolehi kesan penyampaian yang optimum, guru harusmemerhati, melakukan, mencipta dan membuat refleksi sama mempelbagaikan teknik penyampaian mereka. Bagi mencapaiada secara individu atau berkumpulan. Dalam hal yang demikian, tujuan itu guru harus meneroka potensi perkakasan pengajaranguru sangat berperanan dalam menentukan tahap keber kesanan dan pembelajaran seperti Kemahiran Berfikir Secara Kritis danpengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan. Kreatif, Teori Pelbagai Kecerdasan, Pembelajaran Masteri, Belajar Untuk Belajar, Kajian Masa Depan, PembelajaranGuru adalah pemudah cara , penggalak dan pembimbing dalam Kontekstual, Pembelajaran Akses Kendiri, Konstruktivis me dalamproses pembelajaran Pendidikan Muzik. Peranan ini dapat Pengajaran dan Pembelajaran, dan penggunaan Teknologidilaksanakan dengan ber kesan oleh guru yang mempunyai Maklumat dan Komunikasi dalam pembelajaran. 4
 11. 11. Di peringkat sekolah rendah, pendedahan kepada sifat dan tabii bunyi perlulebih banyak dilakukan melalui aktiviti amali berbanding dengan Rajah 2.pendedahan secara formal. Sungguhpun demikian, ini tidak ber maknapenyampaian pengetahuan dan kefahaman tentang konsep dan idea asasmuzik di abaikan. Pengetahuan ini adalah penting untuk mengolah dan Amembina gubahan bunyi secara kreatif, bermakna dan berseni. N, A NPengetahuan konsep muzik, kemahiran teknik dan nilai estetikdiperkembangkan melalui pengalaman muzikal yang terdiri dar ipada aktiviti N, A,Gmenyanyi, ber main alat muzik dan bergerak. Ketiga-tiga bidang aktiviti ini A, Gmerupakan arena untuk murid memahami konsep muzik dan membina N, Gkemahiran muzikal dalam konteks yang autentik. Dengan cara yang Gdemikian, ilmu pengetahuan dapat diperkenalkan dan kefahamandiperkukuhkan dalam suasana yang tidak formal. Aktiviti pengajaran danpembelajaran boleh dipelbagaikan dalam sesuatu penyampaian dengancara menggabungjalinkan aktiviti menyanyi, bermain alat muzik dangerakan. Penggabung jalinan ini dapat dilihat seperti kombinasi yang Petunjuk:digambarkan dalam Rajah 2 : N = Nyanyian A = Per mainan Alat Muzik G = Gerakan 5
 12. 12. PentaksiranDalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Muzik KBSR, pentaksiranadalah berfaedah untuk mengesan tahap pencapaian murid. Hasilpentaksiran dapat membantu guru merancang pengajarannya sertamenentukan jenis tindakan susulan yang sesuai untuk mempertingkatkanpencapaian murid. Di samping itu, murid dapat menyedari kemampuanmereka dan berpeluang menyusun tindakan untuk mencapai sasaranmereka sendiri. Pentaksiran Pendidikan Muzik secara formatif dan jugasumatif hendaklah dijalankan dari semasa ke semasa. Pentaksiran bolehdilakukan melalui aktiviti lisan, amali dan bertulis, sama ada secarainklusif semasa pengajaran dan pembelajaran berlangsung atau padamasa- masa yang ditetapkan seperti w aktu ujian bulanan, ujian semesterdan peperiksaan hujung tahun. Pentaksiran kemahiran secara amali bolehdilaksanakan sebagai ker ja kursus.Antara instrumen pentaksiran yang praktikal digunakan adalah pemerhatian,temu bual, tunjuk cara, melengkapkan, menyenaraikan, kuiz, padanan,aneka pilihan, senarai semak, perbincangan, folio, refleksi dan laporan. 6
 13. 13. TAHAP I 7
 14. 14. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR - Tahun 1 KANDUNGAN TAHUN 1Dalam usaha mencapai matlamat dan objektif kurikulum 2. KEMAHIRANPendidikan Muzik KBSR, murid Tahun 1 perlu (a) Nyanyianmempelajari dan menguasai: Tekni k menyanyi – Postur ; Sebutan Menyanyi secara muzikal dari segi irama,1. KONSEP MUZIK melodi dan ekspresi(a) Irama (b) Permainan Alat Muzik Detik Tekni k Ber main Per kusi - Tekni k memegang dan memainkan alat per kusi seperti loceng, Tempo lambat ; tempo cepat kastanet, kayu ti k-tok, kerincing, tamborin. Tekanan dalam Meter 2an ; 4an Bermain per kusi secara muzikal dari segi Nilai not dan tanda rehat - Not panjang dan irama dan ekspresi not pendek dengan nilai (c) Kriteria Persembahan Keseimbangan Corak Irama - Rentak Mac(b) Melodi 3. KREATIVITI Pic tinggi, pic rendah dan solfa - so ; mi Pengalaman meneroka, mengimprovisasi dan mereka Warna Ton - Suara atau Bunyi manusia cipta dengan bunyi. (lelaki/ perempuan/ kanak- kanak) ; haiwan ; alam sekitar ; alat per kusi 4. APRESIASI(c) Ekspresi Memberi respon terhadap kar ya muzi k dan Dinami k - Lembut ; Kuat persembahan secara lisan, pergerakan dan catatan. Mud – Riang ; sedih ; bersemangat 9
 15. 15. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 1 TAHUN 1ASPEK 1 : PERSEPSI EST ETIK PENGETA HUA N DAN KEFA HAMA N BAHASA MUZ IKBil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiv iti / Catatan1.1 IRAMA ARAS 1 Membuat gerakan atau perkusi badan untuk 1.1.1 Detik (a) Mengenal pasti detik merasa detik lagu yang lagu yang diperdengar diperdengar. dengan betul.1 1.1.2 Tempo ARAS 1 Mendengar dan menyanyi lagu-lagu Tempo lambat ; (a) Mengenal pasti tempo dalam berlainan tempo. Tempo cepat lagu yang diperdengar dengan betul.1 Mengecam tempo lambat dan tempo cepat. Menyatakan tempo lagu- lagu yang diperdengar atau dinyanyikan. 1.1.3 Corak Irama ARAS 1 Mendengar contoh not panjang dan not pendek. Nilai not – (a) Mengecam nilai not Not panjang ; Not yang dimainkan Memainkan corak irama pendek secara terasing, menggunakan alat dengan betul.1 perkusi ringan berdasarkan skor. Menyatakan nilai not yang diperdengar.1 : Bagi item yang fundamental dan tekal, tahap pencapaian aras satu sahaja disediakan.10
 16. 16. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 1Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiv iti / Catatan Rentak Mac ARAS 1 Mendengar, menyanyikan, (a) Mengenal pasti rentak memainkan lagu-lagu Mac dalam lagu yang berentak Mac. diperdengar dengan betul. Membuat gerakan mengikut detik berdasarkan lagu berentak Mac.1.2 MELODI ARAS 1 Mendengar, membunyikan, memainkan pic tinggi / 1.2.1 Pic (a) Mengenal pasti aras rendah. pic tinggi dan rendah Aras pic – Pic pada bunyi yang Membuat gerakan tinggi; Pic rendah diperdengar secara berdasarkan aras pic yang terasing dengan betul. dimainkan. Mengecam aras pic yang dimainkan. 1.2.2 Warna Ton ARAS 1 ARAS 2 Mendengar pelbagai bunyi daripada berlainan sumber. (a) Mengenal pasti jenis Menyatakan dengan Suara suara yang terdapat jelas sifat suara yang Contoh sifat suara: dalam muzik nyanyian terdapat dalam muzik - nyaring Bunyi – yang diperdengar nyanyian yang - garau Haiwan ; Alam dengan betul. diperdengarkan. - halus sekitar - lembut - tinggi, rendah 11
 17. 17. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 1Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiv iti / Catatan (b) Mengenal pasti warna Mengenal pasti warna Mengenal pasti warna Mengajuk bunyi yang ton empat jenis bunyi ton enam jenis bunyi ton lapan jenis bunyi diperdengar. yang diperdengar dengan yang diperdengarkan, yang diperdengar betul. dengan betul. dengan betul.1.3 EKSPRESI ARAS 1 Mendengar dan menyanyikan lagu yang 1.3.1 Dinamik (a) Memberi respon mempunyai contoh dinamik terhadap dinamik pada lembut dan kuat. Lembut ( ) ; lagu yang diperdengar Memainkan alat perkusi dengan betul. dengan dinamik lembut dan kuat. Memberi respon melalui gerakan terhadap dinamik Kuat ( ) lembut dan kuat. 1.3.2 Mud ARAS 1 Mendengarkan dan menyanyikan lagu-lagu Riang ; sedih ; (a) Memberi respon yang mud riang, sedih dan bersemangat sesuai terhadap mud bersemangat. lagu yang diperdengar. Memilih warna yang sesuai untuk mewakili mud. Contohnya: Riang – Kuning Sedih – Hitam Bersemangat – Merah Memberi respon melalui gerakan terhadap mud riang, sedih dan bersemangat.12
 18. 18. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 1ASPEK 2 : PENGALAMAN MUZIKALBil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiv iti / Catatan2.1 NYANYIAN ARAS 1 Latihan postur duduk dan berdiri. 2.1.1 Teknik Menyanyi (a) Menyanyi dengan postur yang betul. Menyanyi pelbagai Postur jenis lagu. Latihan sebutan Sebutan (b) Menyanyi dengan berirama. sebutan lirik yang jelas. Membuat latihan sebutan perkataan. 2.1.2 Menyanyi Secara ARAS 1 Menyanyikan pelbagai Muzikal jenis lagu secara solo (a) Menyanyikan lagu atau kumpulan. Tempo dengan betul mengikut Melodi tempo, melodi dan Menyanyi secara Ekspresi ekspresi. hafalan mengikut tempo, pic, dinamik dan mud. ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Membuat latihan solfa dengan pic “so” dan Pic - solfa so ; mi (a) Menyanyikan dengan Menyanyikan dengan Menyanyikan dengan “mi”. betul pic “so” dan “mi” betul melodi mudah yang betul melodi mudah yang secara berpandu2. mengandungi pic “so” mengandungi pic “so” Membuat latihan solfa dan “mi” secara dan “mi”. dengan isyarat tangan berpandu. Curwen. Menyanyikan lagu yang mengandungi pic “so” dan “mi”.2 : Guru memberi petunjuk dan mengingatkan murid dari semasa ke semasa. 13
 19. 19. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 1Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiv iti / Catatan2.2 PERMAINAN ALAT ARAS 1 Meneroka alat muzik PERKUSI secara bebas dari segi (a) Memegang alat cara memegang dan 2.2.1 Teknik perkusi 3 dengan teknik membunyikannya. yang betul. Memegang / Memegang dan mengendalikan membunyikan alat perkusi secara konvensional. Memainkan (b) Memainkan alat Memainkan alat perkusi perkusi mengikut teknik sambil menyanyi, yang betul. membuat gerakan kreatif dan mendengar muzik. 2.2.2 Bermain Alat Perkusi ARAS 1 Memainkan alat perkusi Secara Muzikal untuk mengiringi (a) Memainkan detik nyanyian dan muzik Detik dengan betul mengikut instrumental. tempo yang ditetapkan. Tekanan 2an ; 4an (b) Memainkan tekanan dengan betul dalam lagu bermeter 2 4 4 43: Senarai alat perkusi seperti yang terdapat dalam pemetaan kandungan.14
 20. 20. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 1Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiv iti / Catatan2.3 KRITERIA ARAS 1 PERSEMBAHAN (a) Mengekalkan 2.3.1 Keseimbangan keseimbangan suara Menyanyikan pelbagai dengan baik ketika jenis lagu secara menyanyi dalam berkumpulan. kumpulan secara berpandu. (b) Mengekalkan Memainkan pelbagai keseimbangan bunyi jenis lagu secara dengan baik ketika berkumpulan. memainkan alat perkusi dalam kumpulan secara berpandu. 15
 21. 21. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 1ASPEK 3 : EKSPRESI KREATIFBil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiv iti / Catatan3.1 PENEROKAAN BUNYI ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Mendengar bunyi daripada pelbagai 3.1.1 Bunyi haiwan, bunyi (a) Mengajuk satu Mengajuk dua contohan Mengajuk lebih daripada sumber bunyi. alam sekitar dan contohan bunyi bunyi haiwan, bunyi dua contoh bunyi haiwan, suara manusia haiwan, bunyi alam alam sekitar dan suara bunyi alam sekitar dan Mengecam dan sekitar dan suara manusia, dengan betul. suara manusia, dengan mengenal pasti bunyi. manusia, dengan betul. betul. Mengajuk bunyi dengan menggunakan suara. Meneroka bunyi daripada pelbagai sumber.3.2 IMPROVISASI ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Mendengar contoh corak irama. 3.2.1 Corak Irama (a) Memberi jawapan Memberi jawapan yang Memberi jawapan yang yang sesuai dengan se suai dengan membalas se suai dengan membalas Mengecam kad membalas satu corak dua corak irama yang tiga corak irama yang imbasan ikon corak irama yang diperdengar. diperdengar. irama yang dimainkan diperdengar. atau diperdengar. Membalas corak irama menggunakan perkusi badan dan alat perkusi ringan.16
 22. 22. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 1ASPEK 4 : PENGHARGAAN EST ETIKBil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiv iti / Catatan 4.1 MUZIK NYANYIAN ARAS 1 Membuat catatan, Menghayati konsep (a) Memberi respon lakaran dan refleksi muzik: yang sesuai terhadap terhadap lagu/muzik sebuah lagu yang yang didengar. Warna Ton diperdengar Tempo berpandukan konsep Memberi reaksi Ekspresi muzik yang dipelajari. terhadap lagu/muzik secara lisan atau gerakan. 17
 23. 23. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 2 KANDUNGAN TAHUN 2Dalam usaha mencapai matlamat dan objektif kuri kulum (c) EkspresiPendidikan Muzik KBSR, murid Tahun 2 perlu mempelajari danmenguasai: Dinami k - Lembut ; kuat Mud - Riang ; sedih ; bersemangat1. KONSEP MUZIK (a) Irama 2. KEMAHIRAN Detik (a) Nyanyian Tempo lambat ; tempo cepat Tekanan dalam meter 2an ; 4an Tekni k menyanyi – Postur ; sebutan ; pernafasan Nilai not dan tanda rehat - not panjang dan not pendek dengan nilai (b) Permainan Alat Muzik Tekni k ber main per kusi – Cara memegang dan memainkan alat per kusi seperti loceng, kastanet, kayu ti k-tok, kerincing, tamborin. Corak Irama - Rentak Mac dan Masri (c) Kriteria Persembahan (b) Melodi Keseimbangan ; Eti ka Pic tinggi, pic rendah dan solfa - la ; so ; mi Warna Ton - Suara atau Bunyi manusia (lelaki/ 3. KREATIVITI perempuan/ kanak- kanak, haiwan, alam sekitar, perkusi badan, alat perkusi Tekstur dalam muzik Pengalaman meneroka, mengimprovisasi dan mereka cipta solo ; muzik kumpulan dengan bunyi. Bentuk - Struktur A B - Frasa 4. APRESIASI Memberi respon terhadap kar ya dan persembahan muzik secara lisan, pergerakan dan catatan. 19
 24. 24. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 2 TAHUN 2ASPEK 1 : PERSEPSI EST ETIK PENGETA HUA N DAN KEFA HAMA N BAHASA MUZ IKBil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiv iti / Catatan1.1 IRAMA ARAS 1 Memainkan permainan 1.1.1 Detik (a) Menyatakan detik seperti perbezaan tempo lagu melambung bola atau yang diperdengar pundi kacang. dengan betul. 1.1.2 Detik (a) Menyatakan Menyanyikan pelbagai Tempo lambat ; perbezaan tempo lagu jenis lagu yang Tempo cepat yang diperdengar berlainan tempo. dengan betul. Memainkan alat muzik dalam pelbagai jenis lagu yang berlainan tempo. Menyanyikan lagu dalam pelbagai tempo. Contoh : Rangkap 1- cepat Rangkap 2 - lambat Rangkap 3 - cepat Rangkap 4 – lambat 1.1.3 Corak Irama ARAS 1 Mendengar contoh not panjang dan not Not panjang ; Not (a) Mengecam not pendek. pendek panjang dan not pendek dengan betul Memainkan corak dalam sekumpulan irama menggunakan bunyi yang alat perkusi ringan dipererdengar. berdasarkan ikon yang dibaca.20
 25. 25. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 2Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiv iti / Catatan Rentak - Mac ; ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Mendengar dan Masri menyanyikan lagu-lagu (a) Mengecam rentak Mac Menyatakan ciri-ciri Membanding beza corak berentak Mac dan dan Masri dalam lagu rentak Mac dan Masri irama rentak Mac dan Masri. yang diperdengar dengan respon yang Masri pada lagu yang dengan betul. se suai secara diperdengar dengan Membuat gerakan berpandu. betul. berdasarkan lagu berentak Mac dan Masri.1.2 MELODI ARAS 1 Mendengar, membunyikan, 1.2.1 Pic (a) Mengenal pasti aras memainkan pic tinggi pic tinggi dan rendah atau rendah. Aras Pic – Pic dengan betul secara tinggi ; Pic rendah grafik. Membuat gerakan berdasarkan aras pic yang dimainkan. Membuat lakaran grafik menunjukkan pic tinggi dan rendah. 1.2.2 Warna Ton (Timbre) ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Mendengar bunyi daripada alat perkusi Alat perkusi (a) Menyatakan dengan Menyatakan dengan Menyatakan dengan yang berlainan. sesuai perbezaan se suai perbezaan bunyi se suai perbezaan bunyi bunyi dua alat perkusi tiga alat perkusi yang empat alat perkusi yang Mengecam dan yang dimainkan secara dimainkan secara dimainkan secara mengenal pasti bunyi terasing. terasing. terasing. alat perkusi. Meneroka bunyi dengan menggunakan alat perkusi. 21
 26. 26. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 2Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiv iti / Catatan 1.2.3 Bentuk ARAS 1 Frasa lagu (a) Mengenal pasti frasa Mendengar dan dalam lagu dengan menyanyikan pelbagai betul secara berpandu. jenis lagu. Struktur AB (b) Mengenal pasti Mendengar dan seksyen ‘A’ dan ‘B’ menyanyikan pelbagai dalam sesebuah lagu jenis lagu. dengan betul secara berpandu. Membuat gerakan kreatif mengikut se ksyen. Contoh lagu AB: Bunyi Binatang Bergalop Geylang Si Paku Geylang.1.3 EKSPRESI ARAS 1 Mendengar dan menyanyikan lagu-lagu 1.3.1 Dinamik (a) Memberi respon yang mempamerkan terhadap dinamik dinamik lembut dan Lembut dengan betul pada kuat. Kuat lagu yang diperdengar. Membanding beza dinamik dalam lagu- lagu yang didengari atau dinyanyikan. Membuat gerakan mengikut dinamik lembut dan kuat.22
 27. 27. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 2Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiv iti / Catatan ARAS 1 1.3.2 Mud Mendengar dan (a) Memberi respon yang menyanyikan lagu-lagu - Riang ; Sedih ; sesuai terhadap mud pelbagai mud. Bersemangat lagu yang diperdengar. Membuat gerakan kreatif untuk menunjukkan mud. Memilih dan memainkan alat perkusi yang sesuai untuk menunjukkan mud. 23
 28. 28. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 2ASPEK 2 : PENGALAMAN MUZIKALBil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiv iti / Catatan2.1 PENGETAHUAN TEKNIK ARAS 1 Latihan persediaan diri 2.1.1 Teknik Nyanyian (a) Mempraktikkan postur, sebelum menyanyi. sebutan dan Postur pernafasan yang betul Latihan vokal atau Sebutan ketika menyanyi menyebut lirik lagu Pernafasan secara secara berirama. berpandu. Latihan pernafasan dan kawalan nafas. 2.1.2 Teknik dalam ARAS 1 permainan perkusi Meneroka alat secara (a) Memegang alat bebas dari segi cara Memegang dan perkusi 4 dengan teknik memegang dan mengendali yang betul membunyikan. Memainkan Memperaktikkan teknik memegang dan memainkan alat perkusi sambil menyanyi, membuat gerakan kreatif dan mendengar muzik.4 : Senarai alat perkusi seperti dalam pemetaan kandungan.24
 29. 29. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 2Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiv iti / Catatan2.2 KRITERIA PERSEMBAHAN ARAS 1 Menyanyikan pelbagai jenis lagu. Keseimbangan (a) Mengekalkan keseimbangan suara Memainakan alat - Nyanyian dengan baik ketika perkusi dalam menyanyi dan bermain kumpulan. - Permainan alat muzik secara muzik berkumpulan. instrumental Etika (a) Dapat menunjukkan Menyanyikan pelbagai disiplin dalam jenis lagu. persembahan nyanyian dan Memainkan alat-alat permainan muzik perkusi dalam pelbagai instrumental. jenis lagu.2.2 PENGALAMAN MUZIK ARAS 1 Menyanyikan pelbagai 2.2.1 Menyanyi (a) Menyanyikan lagu jenis lagu secara solo mengikut irama, melodi atau kumpulan. Melodi dan ekspresi dengan Tempo betul. Menyanyi secara Ekspresi hafalan mengikut tempo, pic dinamik dan mud. 25
 30. 30. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 2Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiv iti / Catatan Pic – Solfa La ; ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 So ; Mi Membuat latihan solfa 5 (a) Menyanyikan solfa la, Menyanyikan melodi Menyanyiak dengan dengan pic la, so dan so, mi dengan betull mudah yang betul melodi mudah mi. secara berpandu. mengandungi pic la, so, yang mengandungi pic dan mi dengan betul la, so dan mi. Membuat latihan solfa secara berpandu. dengan isyarat tangan Curwen. Menyanyikan lagu atau keratan lagu yang mengandungi pic la, so dan mi. ARAS 1 2.2.2 Memainkan alat Pass pundi kacang perkusi (a) Memainkan detik kepada rakan di mengikut tempo yang sebelah mengikut detik Detik ditetapkan dengan atau tekanan betul. Melakukan perkusi badan mengikut detik atau tekanan dengan atau tanpa iringan muzik. Memainkan alat perkusi mengiringi nyanyian dan muzik instrumental.5 : Tidak semestinya ketiga-tiga pic terkandung dalam sesebuah lagu atau keratan lagu yang sama.26
 31. 31. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 2ASPEK 3 : EKSPRESI KREATIFBil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiv iti / Catatan Tekanan 2an ; 4an (b) Memainkan tekanan Memainkan alat perkusi dalam lagu meter 2 mengiringi nyanyian 4 dan muzik instrumental dan 4 dengan betul. dalam meter 2 dan 4 4 4 4. Corak Irama ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 (c) Memainkan corak Memainkan corak irama Memainkan corak irama Memainkan alat perkusi irama sepanjang dua sepanjang empat bar dengan betul dalam mengiringi nyanyian bar dengan betul. dengan betul. tempo dan dengan dan alat perkusi. dinamik yang ditetapkan menggunakan alat perkusi. 27
 32. 32. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 2Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiv iti / Catatan3.1 PENEROKAAN ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Menghasilkan bunyi Pengalaman dengan jari, tangan, menemui – (a) Menghasilkan dua Menghasilkan tiga Menghasilkan melebihi ka ki dan mulut. Meneroka bunyi menggunakan bunyi menggunakan tiga bunyi menggunakan pelbagai bunyi ; bahagian anggota bahagian anggota bahagian anggota Meneroka dan merasai perkusi badan badan. badan. badan. pelbagai kesan bunyi dengan anggota badan.3.2 IMPROVISASI ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Mendengar contoh Pengalaman (a) Membalas corak Membalas corak irama Membalas corak irama corak irama. kreatif - Corak irama yang yang diperdengar yang diperdengar Irama diperdengar dengan dengan memberi dua dengan memberi lebih Mengecam corak irama memberi satu jawapan jawapan yang sesuai. daripada dua jawapan yang diperdengar. yang sesuai. yang sesuai. Membalas corak irama menggunakan perkusi perkusi badan dan alat perkusi ringan.3.3 REKA CIPTA ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Menggunakan ikon Pengalaman (a) Membina corak irama Membina corak irama Membina corak irama untuk mencipta corak kreatif - Corak yang sesuai sepanjang yang sesuai sepanjang yang sesuai dengan irama. Irama satu bar dengan meter dua bar dengan meter panjang melebihi dua 2 atau 4 secara 2 atau 4 bar dengan meter 2 Contoh ikon untuk 4 4 4 4 atau 4 4 mewakili perkusi berpandu. secara berpandu. 4 badan: secara berpandu. Tepuk pipi Tepuk tangan Petik jari28
 33. 33. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 2ASPEK 4 : PENGHARGAAN EST ETIKBil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiv iti / Catatan4.1 NYANYIAN ARAS 1 ARAS 2 Memberi reaksi secara lisan, bertulis dan Memberi respon (a) Memberi respon yang Menyatakan tentang gerakan kreatif sesuai kepada lagu konsep muzik yang terhadap lagu yang - Warna ton yang diperdengar. terdapat dalam lagu diperdengarkan. - Tekstur yang diperdengarkan, - Tempo dengan betul. Contoh aktiviti bertulis: - Ekspresi Mewarna, menanda pada senarai semak, melukis menulis dan mencatat.4.2 MUZIK INSTRUMENTAL ARAS 1 ARAS 2 Mendengar muzik nyanyian yang sesuai. Memberi respon (a) Memberi respon yang Menyatakan tentang sesuai kepada lagu konsep muzik yang Menonton video - Warna ton yang diperdengarkan terdapat dalam lagu persembahan muzik - Tekstur secara berpandu. yang diperdengar instrumental. - Tempo dengan betul secara - Ekspre si berpandu. Membuat catatan, lakaran dan refleksi. Memberi reaksi terhadap lagu dengan cara lisan atau gerakan. Soal jawab dengan rakan dan guru. 29
 34. 34. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 3 KANDUNGAN TAHUN 3 Dalam usaha mencapai matlamat dan objektif kurikulum Pendidikan Muzik KBSR, murid Tahun 3 perlu mempelajari dan (c) Ekspresi menguasai: Dinami k – Lembut ; kuat 1. KONSEP MUZIK Mud – Riang ; sedih ; bersemangat (a) Irama 2. KEMAHIRAN Detik Meter 2 3 4 (a) Nyanyian 4 4 4 Tempo lambat ; tempo cepat ; perubahan tempo Tekni k menyanyi – Postur ; sebutan ; pernafasan Tekanan dalam meter 2an ; 4an ; 3an Nilai not dan tanda rehat - nilai dan notasi not (b) Permainan Alat Muzik panjang, not pendek dan tanda rehat Tekni k ber maian per kusi – cara memegang dan memainkan alat per kusi seperti kerincing, kastenet, loceng, tik-tok, tamborin dan dram getar. Corak Irama - Rentak Mac, Masri dan Waltz (c) Kriteria Persembahan - Ostinato irama Keseimbangan ; eti ka (b) Melodi 3. KREATIVITI Pic tinggi, pic rendah dan solfa - la ; so ; mi ; re ; do Pengalaman meneroka, mengimprovisasi dan mereka Warna Ton - Suara atau Bunyi manusia cipta dengan bunyi. (lelaki/perempuan/ kanak- kanak) ; haiwan ; alam sekita r; per kusi badan ; alat; alat muzik 4. APRESIASI Tekstur dalam muzik solo ; muzi k kumpulan Bentuk - Struktur A B ; A B A Memberi respon terhadap kar ya Ddan persembahan - Frasa muzi k secara lisan, pergerakan dan catatan.. 31
 35. 35. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 3 TAHUN 3ASPEK 1 : PERSEPSI EST ETIK PENGETA HUA N DAN KEFA HAMA N BAHASA MUZ IKBil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiv iti / Catatan1.1 IRAMA ARAS 1 Mendengar dan menyanyikan pelbagai jenis lagu dalam 1.1.1 Meter (a) Mengenal pasti meter meter lagu yang diperdengar 2 , 3 dan 4. 2; 3; 4 dengan betul. 4 4 4 4 4 4 Menghitung bit mengikut tekanan detik pertama dalam setiap bar. 1.1.2 Tempo ARAS 1 ARAS 2 Menyanyikan dan memainkan lagu dalam pelbagai tempo. Perubahan tempo (a) Mengecam kehadiran Mengenal pasti jenis - Ansur lambat ; perubahan tempo perubahan tempo yang Membuat gerakan kreatif Ansur cepat dalam lagu yang diperdengar dengan mengikut perubahan tempo. diperdengar dengan betul. betul.32
 36. 36. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 3Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiv iti / Catatan 1.1.3 Corak Irama ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Mendengar contoh not panjang, not pendek dan tanda rehat. (a) Mengecam nilai not Mengecam not Mengenal pasti nilai not dan tanda rehat yang panjang, not pendek dan tanda rehat dalam Memainkan not panjang dan dimainkan secara dan tanda rehat corak irama yang not pendek menggunakan alat terasing dengan betul. daripada sekumpulan diperdengar dengan perkusi ringan berdasarkan not bunyi yang diperdengar betul. yang dibaca. dengan betul. Menyatakan nilai not dan tanda rehat yang diperdengar. 1.1.4 Corak irama ARAS 1 Mendengar dan menyanyikan lagu-lagu berentak Mac, Masri Rentak - Mac ; (a) Mengecam rentak dan Waltz. Masri ; Waltz Mac, Masri dan Waltz dalam lagu yang Membuat gerakan berdasarkan diperdengar dengan lagu berentak Mac, Masri dan betul. Waltz. Kaitkan rentak dengan aktiviti harian. 33
 37. 37. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 3Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiv iti / Catatan Ostinato Irama ARAS 1 Mendengar pelbagai jenis ostinato irama (a) Mengajuk ostinato irama dalam lagu Memainkan ostinato irama yang diperdengar menggunakan alat perkusi. dengan betul.1.2 MELODI ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Mendengar, membunyikan pic tinggi dan rendah. Pic (a) Mengenal pasti aras Mengenal pasti aras pic Mengenal pasti aras pic pic dua not dalam julat dua not dalam julat dua not dalam julat ke Membuat gerakan berdasarkan - Aras pic : Pic tinggi ; dua oktaf yang satu oktaf yang lima yang diperdengar aras pic yang dimainkan. Pic rendah diperdengar dengan diperdengar dengan dengan betul. betul. betul. Mengecam aras pic dalam siri bunyi yang dimainkan. Menyanyi Solfa – la ; ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 so ; mi ; re ; do (a) Menyanyikan dengan Menyanyikan dengan Menyanyika dengan Menyanyikan dengan betul betul pic la ; so ; mi ; betul melodi mudah betul melodi mudah melodi mudah yang re ; do secara yang mengandungi pic yang mengandungi pic mengandungi pic la, so, mi, re, berpandu. la, so, mi, re, do secara la, so, mi, re, do. do. berpandu.34

×