Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Like this document? Why not share!

จังหวัดสุพรรณบุรี

on

 • 462 views

 

Statistics

Views

Total Views
462
Views on SlideShare
457
Embed Views
5

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

2 Embeds 5

http://su-barru.blogspot.com 4
http://www.slideshare.net 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี Document Transcript

  • จังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพมหานคร ١٠٧ กิโลเมตร จังหวัดที่อยู่ติดกัน (จากทิศเหนือวนตามเข็มนาฬิกา) ได้แก่ อุทยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง ัพระนครศรีอยุธยา นครปฐม และกาญจนบุรีสภาพทางภูมิศาสตร์ ภูมิประเทศส่วนใหญ่ของสุพรรณบุรีเป็นทีราบตำ่าติดชายฝั่งแม่นำา ่มีทวเขาขนาดเล็กอยูทางเหนือและทางตะวันตก ด้านตะวันออกเฉียงใต้ ิ ่เป็นทีราบลุ่มของแม่นำาสุพรรณบุรี (แม่นำาท่าจีน) ใช้เป็นพืำนที่ปลูกข้าว ่ประวัติศาสตร์พระพุทธรูปวัดป่าเลไลยก์ สุพรรณบุรีเป็นเมืองโบราณ พบหลักฐานทางโบราณคดีมีอายุไม่ตำ่ากว่า ٣,٨٠٠-٣,٥٠٠ ปี โบราณวัตถุทขุดพบมีทัำงยุคหินใหม่ ยุคสำาริด ี่ยุคเหล็ก และสืบทอดวัฒนธรรมต่อเนื่องมาตัำงแต่สมัยสุวรรณภูมิ ฟูนันอมราวดี ทวารวดี และศรีวิชัย สุพรรณบุรีเดิมมีชื่อว่า ทวารวดีศรีสุพรรณภูมิ หรือ พันธุมบุรี ตัำงอยู่บนฝังแม่นำาท่าจีน แถบ บริเวณ ่ตำาบลรัำวใหญ่ไปจดตำาบลพิหารแดง ต่อมาพระเจ้ากาแตได้ย้ายเมืองมาตัำงอยู่ที่ฝั่งขวาของแม่นำา แล้วโปรดให้มอญน้อยไปสร้างวัดสนามชัยและบูรณะวัดป่าเลไลยก์ ชักชวนให้ข้าราชการจำานวน ٢,٠٠٠ คนบวชจึงขนานนามเมืองใหม่ว่า สองพันบุรี ครัำงถึงสมัยพระเจ้าอู่ทอง ได้สร้างเมืองมาทางฝังใต้หรือทางตะวันตกของแม่นำาท่าจีน ชื่อเมืองเรียกว่า ่อู่ทอง จวบจนสมัยขุนหลวงพะงั่ว เมืองนีำจงถูกเรียกว่าชื่อว่า ึสุพรรณบุรี นับแต่นัำนมา
  • ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เมืองสุพรรณบุรีเป็นเมืองหน้าด่านและเป็นเมืองอู่ข้าวอูนำาที่สำาคัญ ต้องผ่านศึกสงครามหลายต่อหลาย ่ครัำง สภาพเมืองตลอดจนโบราณสถานถูกทำาลายเหลือเป็นซากปรักหักพัง จนกระทั่งถึงสมัยรัตนโกสินทร์ เมืองสุพรรณบุรีได้ฟื้นตัวขึำนใหม่ และตัำงอยู่บนฝั่งตะวันออกของแม่นำาท่าจีน (ลำานำำาสุพรรณ) มาจนตราบทุกวันนีำ ความสำาคัญของสุพรรณบุรีในด้านประวัติศาสตร์การกอบกู้เอกราชไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยา ได้แก่ ชัยชนะแห่งสงครามยุทธหัตถีทีสมเด็จ ่พระนเรศวรมหาราชทรงมีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชา ณ สมรภูมิดอนเจดีย์ เป็นมหาวีรกรรมคชยุทธอันยิ่งใหญ่ที่ได้ถูกจารึกไว้ และมีการจัดงานเพื่อเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ทุกปี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ ในด้านวรรณคดี เป็นเมืองต้นกำาเนิดแห่งตำานาน "ขุนช้างขุนแผน"วรรณคดีไทยเรื่องราวและสถานที่ที่ปรากฏตามท้องเรื่องยังคงมีให้เห็นในปัจจุบัน อาทิ บ้านรัวใหญ่ วัดเขาใหญ่ ท่าสิบเบีำย ไร่ฝ้าย วัดป่าเล ำไลยก์ วัดแค อำาเภออู่ทอง และอำาเภอศรีประจันต์ สุพรรณบุรี ดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์บนพืำนที่ราบภาคกลางสืบสานความเจริญรุ่งเรืองมาตัำงแต่อดีตเมื่อ พ.ศ. ١٤٢٠ จากนามเดิมเมืองพันธุมบุรีในยุคทวารวดีตามหลักฐานทางโบราณคดีได้จารึกชื่อไว้ในพงศาวดารเหนือ และนาม "สุพรรณภูมิ" ปรากฏในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำาแหงมหาราชระบุวาเป็นนครรัฐทีมีความสำาคัญมาก่อนกรุง ่ ่ศรีอยุธยา เมื่อมีการสถาปนากรุงศรีอยุธยา เมืองสุพรรณบุรีจึงจัดอยู่ในฐานะเมืองลูกหลวงซึ่งเป็นเมืองอู่ข้าวอูนำาที่สำาคัญอีกด้วย ่สัญลักษณ์ประจำาจังหวัด • ตราประจำาจังหวัด เป็น รูปยุทธหัตถี หมายถึง เป็นภาพยุทธหัตถี ระหว่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับพระมหาอุปราช และบริเวณ ทีทำายุทธหัตถีย์อยู่ในท้องที่อำาเภอดอนเจดีย์ ่ • ดอกไม้ประจำาจังหวัด: สุพรรณิการ์ • ต้นไม้ประจำาจังหวัด: มะเกลือ (Diospyros mollis) • คำาขวัญประจำาจังหวัด: เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึำนชื่อ เลื่องลือ พระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม สูงลำำาประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง สถานที่ท่องเที่ยวสำาคัญ
  • ชมความยิ่งใหญ่แปลกตา ของโลกใต้ท้องทะเล ทีบึงฉวาก ่ ชมเมืองสุพรรณยามเย็นบนหอคอยสูงและเพลิดเพลินกับเสียงเพลง ประกอบนำำาพุสวยอลังการ และตื่นตากับ อุทยานมังกรสวรรค์ และ พิพิธภัณฑ์ลูกหลาน พันธุ์มังกรเรียนรู้ประวัติศาสตร์เก่าแก่ที่สุดของโลก...
  • อิ่มร่อยกับอาหาร ขนมไทยโบราณ กับบรรยากาศเก่าๆ ย้อนเวลาค้นหา ความทรงจำาที่เรากำาลังจะลืมเลือน ทีตลาดร้อยปีสามชุก ่