⁄
‹…
…Ò‹
fiflÃÿŒ——”
fi¤‹Œ——”
Á˘ ˛ ® ÔÔ˘ Ì˛
‘ ¤Ò‹“¤
Ô΢ ˛ ® ÔÁ˘ È˛
⁄
‹…
…Ò‹
fiflÃÿŒ——”
fi¤‹Œ——”
Á˘ ˛ ® ÔÔ˘ Ì˛
‘ ¤Ò‹“¤
Ô΢ ˛ ® ÔÁ˘ È˛
”‘‘…—Œ’
fi¤‹Œ——”
Á˘ Á˛ ® Á˘ Ó˛
›‘—դà ›‘—Õ¤Ã
‘ ¤Ò‹“¤
ÓÔ˘ Ô˛ ® Ô͢ β
⁄
…Ò‹
fiflÃÿŒ——”
—–ÃÚ …fl‘‘
䌌fl›¤ ‡ ‘¤ ¤‘ Ó —“‘«
Õ‘fl“‹
–fl“ÃŒ«
›‘—Õ¤Ã
›‘—Õ¤Ã
fiflÃÿŒ——”
ŸÀ¤Õà fi¤‹Œ——”
Á˘ β ® Á˘ β
⁄
‹…
…Ò‹
fifl‘›—“«
΢ ˲ ® Ô΢ β
”flÕäŒ fi¤‹Œ——”
Ô˘ β ® Ô...
Õ‘fl“‹
fifl‘›—“«
΢ ˲ ® Ó˘ È˛
‘ ¤Ò‹“¤
ÔÁ˘ Ì˛ ® Ó͢ ˛
‹¤“
ˢ Ó˛ ® ˢ ˛
›‘—դà ›‘—Õ¤Ã
…Ò‹
fiflÃÿŒ——”
—–ÃÚ …fl‘‘
fi¤‹Œ——”
Ô˘...
fifl‘›—“«
΢ ˲ ® ÓÏ˘ Ͳ
‘ ¤Ò‹“¤
ÔÁ˘ ˛ ® Ôˢ Ͳ
‹…
Õ‘fl“‹
⁄
¤“ÕÀä
…fl‘’Û“
”flÕäŒ fi¤‹Œ——”
ÔÌ˘ ˛ ® Ô˘ ˛
…Ò‹
›‘—Õ¤Ã
–—…...
”‘‘…—Œ’
fi¤‹Œ——”
Á˘ Á˛ ® Á˘ Ó˛
›‘—դà ›‘—Õ¤Ã
‘ ¤Ò‹“¤
ÓÔ˘ Ô˛ ® Ô͢ β
⁄
…Ò‹
fiflÃÿŒ——”
—–ÃÚ …fl‘‘
䌌fl›¤ ‡ ‘¤ ¤‘ Ó —“‘«
⁄
‹…
…Ò‹
fiflÃÿŒ——”
fi¤‹Œ——”
Á˘ ˛ ® ÔÔ˘ Ì˛
‘ ¤Ò‹“¤
Ô΢ ˛ ® ÔÁ˘ È˛
⁄
‹…
…Ò‹
fiflÃÿŒ——”
fi¤‹Œ——”
Á˘ ˛ ® ÔÔ˘ Ì˛
‘ ¤Ò‹“¤
Ô΢ ˛ ® ÔÁ˘ È˛
Õ‘fl“‹
–fl“ÃŒ«
›‘—Õ¤Ã
›‘—Õ¤Ã
fiflÃÿŒ——”
ŸÀ¤Õà fi¤‹Œ——”
Á˘ β ® Á˘ β
⁄
‹…
…Ò‹
fifl‘›—“«
΢ ˲ ® Ô΢ β
”flÕäŒ fi¤‹Œ——”
Ô˘ β ® Ô...
Õ‘fl“‹
fifl‘›—“«
΢ ˲ ® Ó˘ È˛
‘ ¤Ò‹“¤
ÔÁ˘ Ì˛ ® Ó͢ ˛
‹¤“
ˢ Ó˛ ® ˢ ˛
›‘—դà ›‘—Õ¤Ã
…Ò‹
fiflÃÿŒ——”
—–ÃÚ …fl‘‘
fi¤‹Œ——”
Ô˘...
fifl‘›—“«
΢ ˲ ® ÓÏ˘ Ͳ
‘ ¤Ò‹“¤
ÔÁ˘ ˛ ® Ôˢ Ͳ
‹…
Õ‘fl“‹
⁄
¤“ÕÀä
…fl‘’Û“
”flÕäŒ fi¤‹Œ——”
ÔÌ˘ ˛ ® Ô˘ ˛
…Ò‹
›‘—Õ¤Ã
–—…...
Õ‘fl“‹
–fl“ÃŒ«
›‘—Õ¤Ã
›‘—Õ¤Ã
fiflÃÿŒ——”
ŸÀ¤Õà fi¤‹Œ——”
Á˘ β ® Á˘ β
⁄
‹…
…Ò‹
fifl‘›—“«
΢ ˲ ® Ô΢ β
”flÕäŒ fi¤‹Œ——”
Ô˘ β ® Ô...
”‘‘…—Œ’
fi¤‹Œ——”
Á˘ Á˛ ® Á˘ Ó˛
›‘—դà ›‘—Õ¤Ã
‘ ¤Ò‹“¤
ÓÔ˘ Ô˛ ® Ô͢ β
⁄
…Ò‹
fiflÃÿŒ——”
—–ÃÚ …fl‘‘
䌌fl›¤ ‡ ‘¤ ¤‘ Ó —“‘«
Õ‘fl“‹
fifl‘›—“«
΢ ˲ ® Ó˘ È˛
‘ ¤Ò‹“¤
ÔÁ˘ Ì˛ ® Ó͢ ˛
‹¤“
ˢ Ó˛ ® ˢ ˛
›‘—դà ›‘—Õ¤Ã
…Ò‹
fiflÃÿŒ——”
—–ÃÚ …fl‘‘
fi¤‹Œ——”
Ô˘...
fifl‘›—“«
΢ ˲ ® ÓÏ˘ Ͳ
‘ ¤Ò‹“¤
ÔÁ˘ ˛ ® Ôˢ Ͳ
‹…
Õ‘fl“‹
⁄
¤“ÕÀä
…fl‘’Û“
”flÕäŒ fi¤‹Œ——”
ÔÌ˘ ˛ ® Ô˘ ˛
…Ò‹
›‘—Õ¤Ã
–—…...
‹¤“
Á˘ ˛ ® Á˘ ˛
‘“¤“
ŸÀ¤Õà fi¤‹Œ——”
Ô˘ ˛ ® Ô˘ Á˛
›‘—դà ›‘—Õ¤Ã
—–ÃÚ Ÿ‘flÕÕ …fl‘‘ ‘ ¤Ò‹“¤
ÌÔ˘ Ͳ ® ÓÓ˘ Ͳ
¤“ÕÀä
”flÕÃ...
”‘‘…—Œ’
fi¤‹Œ——”
Á˘ Á˛ ® Á˘ Ó˛
›‘—դà ›‘—Õ¤Ã
‘ ¤Ò‹“¤
ÓÔ˘ Ô˛ ® Ô͢ β
⁄
…Ò‹
fiflÃÿŒ——”
—–ÃÚ …fl‘‘
䌌fl›¤ ‡ ‘¤ ¤‘ Ó —“‘«
Õ‘fl“‹
–fl“ÃŒ«
›‘—Õ¤Ã
›‘—Õ¤Ã
fiflÃÿŒ——”
ŸÀ¤Õà fi¤‹Œ——”
Á˘ β ® Á˘ β
⁄
‹…
…Ò‹
fifl‘›—“«
΢ ˲ ® Ô΢ β
”flÕäŒ fi¤‹Œ——”
Ô˘ β ® Ô...
fifl‘›—“«
΢ ˲ ® ÓÏ˘ Ͳ
‘ ¤Ò‹“¤
ÔÁ˘ ˛ ® Ôˢ Ͳ
‹…
Õ‘fl“‹
⁄
¤“ÕÀä
…fl‘’Û“
”flÕäŒ fi¤‹Œ——”
ÔÌ˘ ˛ ® Ô˘ ˛
…Ò‹
›‘—Õ¤Ã
–—…...
Õ‘fl“‹
fifl‘›—“«
΢ ˲ ® Ó˘ È˛
‘ ¤Ò‹“¤
ÔÁ˘ Ì˛ ® Ó͢ ˛
‹¤“
ˢ Ó˛ ® ˢ ˛
›‘—դà ›‘—Õ¤Ã
…Ò‹
fiflÃÿŒ——”
—–ÃÚ …fl‘‘
fi¤‹Œ——”
Ô˘...
ŸÀ¤Õà fi¤‹Œ——”
ˢ Ô˛ ® Ô˘ Ͳ
”flÕäŒ fi¤‹Œ——”
ÔÏ˘ Á˛ ® ÔÔ˘ Ì˛
–‘flÃ⁄—Œ”
¤“ÕÀä
›‘—Õ¤Ã
‹“
›‘—դÛ‘—Õ¤Ã
䌌fl›¤
ÔÓ˘ È˛ ® ÔÈ˘ ...
”¤‹fl ‘—À“Ÿ¤
Á˘ ˛ ® ÔÔ˘ Ì˛
fiflÃÿŒ——”
›‘—դà ›‘—Õ¤Ã
—–ÃÚ Ÿ‘flÕÕ …fl‘‘
䌌fl›¤
ÔÓ˘ È˛ ® ÓÔ˘ Ͳ
‘ ¤Ò‹“¤
Ó͢ Ô˛ ® ÓÔ˘ Ï˛
À––¤...
ŸÀ¤Õà fi¤‹Œ——”
ˢ Ô˛ ® Ô˘ Ͳ
”flÕäŒ fi¤‹Œ——”
ÔÏ˘ Á˛ ® ÔÔ˘ Ì˛
–‘flÃ⁄—Œ”
¤“ÕÀä
›‘—Õ¤Ã
‹“
›‘—դÛ‘—Õ¤Ã
䌌fl›¤
ÔÓ˘ È˛ ® ÔÈ˘ ...
ŸÀ¤Õà fi¤‹Œ——”
ˢ Ô˛ ® Ô˘ Ͳ
”flÕäŒ fi¤‹Œ——”
ÔÏ˘ Á˛ ® ÔÔ˘ Ì˛
–‘flÃ⁄—Œ”
¤“ÕÀä
›‘—Õ¤Ã
‹“
›‘—դÛ‘—Õ¤Ã
䌌fl›¤
ÔÓ˘ È˛ ® ÔÈ˘ ...
䌌fl›¤ ‡ ‘¤ ¤‘ Ë —“‘«
fifl‘›—“«
΢ ˲ ® Óˢ Ï˛
fifl‘›—“«
΢ ˲ ® Ìˢ ˲
‘ ¤Ò‹“¤
Ô͢ ˛ ® Ó΢ Ï˛
fiflÃÿŒ——”
fi¤‹Œ——”
Ô˘ ˛ ® Ô...
fifl‘›—“«
΢ ˲ ® Ó˘ Ï˛
fifl‘›—“«
ÔÁ˘ Ï˛ ® ΢ ˲
‘ ¤Ò‹“¤
Ô˘ β ® Ó΢ ˛
‹…
⁄
Õ‘fl“‹
—–ÃÚ …fl‘‘
”‘‘…—Œ’
fiflÃÿŒ——” fi¤‹Œ——”
Á˘...
Õ‘fl“‹
fifl‘›—“«
΢ ˲ ® Ó˘ È˛
‘ ¤Ò‹“¤
ÔÁ˘ Ì˛ ® Ó͢ ˛
‹¤“
ˢ Ó˛ ® ˢ ˛
›‘—դà ›‘—Õ¤Ã
…Ò‹
fiflÃÿŒ——”
—–ÃÚ …fl‘‘
fi¤‹Œ——”
Ô˘...
”‘‘…—Œ’
fi¤‹Œ——”
Á˘ Á˛ ® Á˘ Ó˛
›‘—դà ›‘—Õ¤Ã
‘ ¤Ò‹“¤
ÓÔ˘ Ô˛ ® Ô͢ β
⁄
…Ò‹
fiflÃÿŒ——”
—–ÃÚ …fl‘‘
䌌fl›¤ ‡ ‘¤ ¤‘ Ó —“‘«
fifl‘›—“«
΢ ˲ ® ÓÏ˘ Ͳ
‘ ¤Ò‹“¤
ÔÁ˘ ˛ ® Ôˢ Ͳ
‹…
Õ‘fl“‹
⁄
¤“ÕÀä
…fl‘’Û“
”flÕäŒ fi¤‹Œ——”
ÔÌ˘ ˛ ® Ô˘ ˛
…Ò‹
›‘—Õ¤Ã
–—…...
Õ‘fl“‹
fifl‘›—“«
΢ ˲ ® Ó˘ È˛
‘ ¤Ò‹“¤
ÔÁ˘ Ì˛ ® Ó͢ ˛
‹¤“
ˢ Ó˛ ® ˢ ˛
›‘—դà ›‘—Õ¤Ã
…Ò‹
fiflÃÿŒ——”
—–ÃÚ …fl‘‘
fi¤‹Œ——”
Ô˘...
”‘‘…—Œ’
fi¤‹Œ——”
Á˘ Á˛ ® Á˘ Ó˛
›‘—դà ›‘—Õ¤Ã
‘ ¤Ò‹“¤
ÓÔ˘ Ô˛ ® Ô͢ β
⁄
…Ò‹
fiflÃÿŒ——”
—–ÃÚ …fl‘‘
䌌fl›¤ ‡ ‘¤ ¤‘ Ó —“‘«
fifl‘›—“«
΢ ˲ ® ÓÏ˘ Ͳ
‘ ¤Ò‹“¤
ÔÁ˘ ˛ ® Ôˢ Ͳ
‹…
Õ‘fl“‹
⁄
¤“ÕÀä
…fl‘’Û“
”flÕäŒ fi¤‹Œ——”
ÔÌ˘ ˛ ® Ô˘ ˛
…Ò‹
›‘—Õ¤Ã
–—…...
”‘‘…—Œ’
fi¤‹Œ——”
Á˘ Á˛ ® Á˘ Ó˛
›‘—դà ›‘—Õ¤Ã
‘ ¤Ò‹“¤
ÓÔ˘ Ô˛ ® Ô͢ β
⁄
…Ò‹
fiflÃÿŒ——”
—–ÃÚ …fl‘‘
䌌fl›¤ ‡ ‘¤ ¤‘ Ó —“‘«
䌌fl›¤ ‡ ‘¤ ¤‘ Ë —“‘«
fifl‘›—“«
΢ ˲ ® Óˢ Ï˛
fifl‘›—“«
΢ ˲ ® Ìˢ ˲
‘ ¤Ò‹“¤
Ô͢ ˛ ® Ó΢ Ï˛
fiflÃÿŒ——”
fi¤‹Œ——”
Ô˘ ˛ ® Ô...
fifl‘›—“«
΢ ˲ ® Ó˘ Ï˛
fifl‘›—“«
ÔÁ˘ Ï˛ ® ΢ ˲
‘ ¤Ò‹“¤
Ô˘ β ® Ó΢ ˛
‹…
⁄
Õ‘fl“‹
—–ÃÚ …fl‘‘
”‘‘…—Œ’
fiflÃÿŒ——” fi¤‹Œ——”
Á˘...
Õ‘fl“‹
fifl‘›—“«
΢ ˲ ® Ó˘ È˛
‘ ¤Ò‹“¤
ÔÁ˘ Ì˛ ® Ó͢ ˛
‹¤“
ˢ Ó˛ ® ˢ ˛
›‘—դà ›‘—Õ¤Ã
…Ò‹
fiflÃÿŒ——”
—–ÃÚ …fl‘‘
fi¤‹Œ——”
Ô˘...
fifl‘›—“«
΢ ˲ ® ÓÏ˘ Ͳ
‘ ¤Ò‹“¤
ÔÁ˘ ˛ ® Ôˢ Ͳ
‹…
Õ‘fl“‹
⁄
¤“ÕÀä
…fl‘’Û“
”flÕäŒ fi¤‹Œ——”
ÔÌ˘ ˛ ® Ô˘ ˛
…Ò‹
›‘—Õ¤Ã
–—…...
⁄
‹…
…Ò‹
fiflÃÿŒ——”
fi¤‹Œ——”
Á˘ ˛ ® ÔÔ˘ Ì˛
‘ ¤Ò‹“¤
Ô΢ ˛ ® ÔÁ˘ È˛
⁄
‹…
…Ò‹
fiflÃÿŒ——”
fi¤‹Œ——”
Á˘ ˛ ® ÔÔ˘ Ì˛
‘ ¤Ò‹“¤
Ô΢ ˛ ® ÔÁ˘ È˛
fifl‘›—“«
΢ ˲ ® ÓÏ˘ Ͳ
‘ ¤Ò‹“¤
ÔÁ˘ ˛ ® Ôˢ Ͳ
‹…
Õ‘fl“‹
⁄
¤“ÕÀä
…fl‘’Û“
”flÕäŒ fi¤‹Œ——”
ÔÌ˘ ˛ ® Ô˘ ˛
…Ò‹
›‘—Õ¤Ã
–—…...
Õ‘fl“‹
–fl“ÃŒ«
›‘—Õ¤Ã
›‘—Õ¤Ã
fiflÃÿŒ——”
ŸÀ¤Õà fi¤‹Œ——”
Á˘ β ® Á˘ β
⁄
‹…
…Ò‹
fifl‘›—“«
΢ ˲ ® Ô΢ β
”flÕäŒ fi¤‹Œ——”
Ô˘ β ® Ô...
‹¤“
Á˘ ˛ ® Á˘ ˛
‘“¤“
ŸÀ¤Õà fi¤‹Œ——”
Ô˘ ˛ ® Ô˘ Á˛
›‘—դà ›‘—Õ¤Ã
—–ÃÚ Ÿ‘flÕÕ …fl‘‘ ‘ ¤Ò‹“¤
ÌÔ˘ Ͳ ® ÓÓ˘ Ͳ
¤“ÕÀä
”flÕÃ...
Õ‘fl“‹
fifl‘›—“«
΢ ˲ ® Ó˘ È˛
‘ ¤Ò‹“¤
ÔÁ˘ Ì˛ ® Ó͢ ˛
‹¤“
ˢ Ó˛ ® ˢ ˛
›‘—դà ›‘—Õ¤Ã
…Ò‹
fiflÃÿŒ——”
—–ÃÚ …fl‘‘
fi¤‹Œ——”
Ô˘...
”‘‘…—Œ’
fi¤‹Œ——”
Á˘ Á˛ ® Á˘ Ó˛
›‘—դà ›‘—Õ¤Ã
‘ ¤Ò‹“¤
ÓÔ˘ Ô˛ ® Ô͢ β
⁄
…Ò‹
fiflÃÿŒ——”
—–ÃÚ …fl‘‘
䌌fl›¤ ‡ ‘¤ ¤‘ Ó —“‘«
SIX50 KING WEST CONDOS , 650 KING WEST CONDOS TORONTO , 650 KING WEST FLOOR PLANS
SIX50 KING WEST CONDOS , 650 KING WEST CONDOS TORONTO , 650 KING WEST FLOOR PLANS
SIX50 KING WEST CONDOS , 650 KING WEST CONDOS TORONTO , 650 KING WEST FLOOR PLANS
SIX50 KING WEST CONDOS , 650 KING WEST CONDOS TORONTO , 650 KING WEST FLOOR PLANS
SIX50 KING WEST CONDOS , 650 KING WEST CONDOS TORONTO , 650 KING WEST FLOOR PLANS
SIX50 KING WEST CONDOS , 650 KING WEST CONDOS TORONTO , 650 KING WEST FLOOR PLANS
SIX50 KING WEST CONDOS , 650 KING WEST CONDOS TORONTO , 650 KING WEST FLOOR PLANS
SIX50 KING WEST CONDOS , 650 KING WEST CONDOS TORONTO , 650 KING WEST FLOOR PLANS
SIX50 KING WEST CONDOS , 650 KING WEST CONDOS TORONTO , 650 KING WEST FLOOR PLANS
SIX50 KING WEST CONDOS , 650 KING WEST CONDOS TORONTO , 650 KING WEST FLOOR PLANS
SIX50 KING WEST CONDOS , 650 KING WEST CONDOS TORONTO , 650 KING WEST FLOOR PLANS
SIX50 KING WEST CONDOS , 650 KING WEST CONDOS TORONTO , 650 KING WEST FLOOR PLANS
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

SIX50 KING WEST CONDOS , 650 KING WEST CONDOS TORONTO , 650 KING WEST FLOOR PLANS

478

Published on

SIX50 King West is a project developed by FREED Developments and designed by Core Architects. The development is comprised of two towers, one which is 10 storeys and the other which is 16 storeys.

Six50 King West Condominiums: Two contemporary buildings, joined at the hip. Luxury just went up a notch. High style with chic condominiums featuring one storey suites, two storey suites and 6 unique townhouses. Full floor, private elevator access penthouses to die for. A living showcase. Defining high style. Lusciously landscaped terraces with floor-to-ceiling windows that provide a bird’s eye view of everything that’s cool. Follow the path; it leads you to a courtyard that defies your imagination. Meet there. Play there. This is where life happens.

Call Me When You Find Anything You Like ☎ (416) 827-6093 ☚ Steve Shahsavar , Sales Representative

Published in: Real Estate
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
478
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

SIX50 KING WEST CONDOS , 650 KING WEST CONDOS TORONTO , 650 KING WEST FLOOR PLANS

 1. 1. ⁄ ‹… …Ò‹ fiflÃÿŒ——” fi¤‹Œ——” Á˘ ˛ ® ÔÔ˘ Ì˛ ‘ ¤Ò‹“¤ Ô΢ ˛ ® ÔÁ˘ È˛
 2. 2. ⁄ ‹… …Ò‹ fiflÃÿŒ——” fi¤‹Œ——” Á˘ ˛ ® ÔÔ˘ Ì˛ ‘ ¤Ò‹“¤ Ô΢ ˛ ® ÔÁ˘ È˛
 3. 3. ”‘‘…—Œ’ fi¤‹Œ——” Á˘ Á˛ ® Á˘ Ó˛ ›‘—դà ›‘—դà ‘ ¤Ò‹“¤ ÓÔ˘ Ô˛ ® Ô͢ β ⁄ …Ò‹ fiflÃÿŒ——” —–ÃÚ …fl‘‘ 䌌fl›¤ ‡ ‘¤ ¤‘ Ó —“‘«
 4. 4. Õ‘fl“‹ –fl“ÃŒ« ›‘—դà ›‘—դà fiflÃÿŒ——” ŸÀ¤Õà fi¤‹Œ——” Á˘ β ® Á˘ β ⁄ ‹… …Ò‹ fifl‘›—“« ΢ ˲ ® Ô΢ β ”flÕäŒ fi¤‹Œ——” Ô˘ β ® ÔÔ˘ ˛ —–ÃÚ …fl‘‘ ‘ ¤Ò‹“¤ ÔÁ˘ ˲ ® Ó͢ Á˛ ‹¤“ ¯—–ÃÚ ÃÿŒ‹ fi¤‹Œ——”˜ ¤“ÕÀä …fl‘’Û“
 5. 5. Õ‘fl“‹ fifl‘›—“« ΢ ˲ ® Ó˘ È˛ ‘ ¤Ò‹“¤ ÔÁ˘ Ì˛ ® Ó͢ ˛ ‹¤“ ˢ Ó˛ ® ˢ ˛ ›‘—դà ›‘—դà …Ò‹ fiflÃÿŒ——” —–ÃÚ …fl‘‘ fi¤‹Œ——” Ô˘ ˛ ® ÔÔ˘ ˛ ⁄ ‹… ÔÚÏ” ÿŸÿ Õ‘‘
 6. 6. fifl‘›—“« ΢ ˲ ® ÓÏ˘ Ͳ ‘ ¤Ò‹“¤ ÔÁ˘ ˛ ® Ôˢ Ͳ ‹… Õ‘fl“‹ ⁄ ¤“ÕÀä …fl‘’Û“ ”flÕäŒ fi¤‹Œ——” ÔÌ˘ ˛ ® Ô˘ ˛ …Ò‹ ›‘—դà –—…‹¤Œ Œ——” ŸÀ¤Õà fi¤‹Œ——” ˢ Á˛ ® Ô˘ Ï˛
 7. 7. ”‘‘…—Œ’ fi¤‹Œ——” Á˘ Á˛ ® Á˘ Ó˛ ›‘—դà ›‘—դà ‘ ¤Ò‹“¤ ÓÔ˘ Ô˛ ® Ô͢ β ⁄ …Ò‹ fiflÃÿŒ——” —–ÃÚ …fl‘‘ 䌌fl›¤ ‡ ‘¤ ¤‘ Ó —“‘«
 8. 8. ⁄ ‹… …Ò‹ fiflÃÿŒ——” fi¤‹Œ——” Á˘ ˛ ® ÔÔ˘ Ì˛ ‘ ¤Ò‹“¤ Ô΢ ˛ ® ÔÁ˘ È˛
 9. 9. ⁄ ‹… …Ò‹ fiflÃÿŒ——” fi¤‹Œ——” Á˘ ˛ ® ÔÔ˘ Ì˛ ‘ ¤Ò‹“¤ Ô΢ ˛ ® ÔÁ˘ È˛
 10. 10. Õ‘fl“‹ –fl“ÃŒ« ›‘—դà ›‘—դà fiflÃÿŒ——” ŸÀ¤Õà fi¤‹Œ——” Á˘ β ® Á˘ β ⁄ ‹… …Ò‹ fifl‘›—“« ΢ ˲ ® Ô΢ β ”flÕäŒ fi¤‹Œ——” Ô˘ β ® ÔÔ˘ ˛ —–ÃÚ …fl‘‘ ‘ ¤Ò‹“¤ ÔÁ˘ ˲ ® Ó͢ Á˛ ‹¤“ ¯—–ÃÚ ÃÿŒ‹ fi¤‹Œ——”˜ ¤“ÕÀä …fl‘’Û“
 11. 11. Õ‘fl“‹ fifl‘›—“« ΢ ˲ ® Ó˘ È˛ ‘ ¤Ò‹“¤ ÔÁ˘ Ì˛ ® Ó͢ ˛ ‹¤“ ˢ Ó˛ ® ˢ ˛ ›‘—դà ›‘—դà …Ò‹ fiflÃÿŒ——” —–ÃÚ …fl‘‘ fi¤‹Œ——” Ô˘ ˛ ® ÔÔ˘ ˛ ⁄ ‹… ÔÚÏ” ÿŸÿ Õ‘‘
 12. 12. fifl‘›—“« ΢ ˲ ® ÓÏ˘ Ͳ ‘ ¤Ò‹“¤ ÔÁ˘ ˛ ® Ôˢ Ͳ ‹… Õ‘fl“‹ ⁄ ¤“ÕÀä …fl‘’Û“ ”flÕäŒ fi¤‹Œ——” ÔÌ˘ ˛ ® Ô˘ ˛ …Ò‹ ›‘—դà –—…‹¤Œ Œ——” ŸÀ¤Õà fi¤‹Œ——” ˢ Á˛ ® Ô˘ Ï˛
 13. 13. Õ‘fl“‹ –fl“ÃŒ« ›‘—դà ›‘—դà fiflÃÿŒ——” ŸÀ¤Õà fi¤‹Œ——” Á˘ β ® Á˘ β ⁄ ‹… …Ò‹ fifl‘›—“« ΢ ˲ ® Ô΢ β ”flÕäŒ fi¤‹Œ——” Ô˘ β ® ÔÔ˘ ˛ —–ÃÚ …fl‘‘ ‘ ¤Ò‹“¤ ÔÁ˘ ˲ ® Ó͢ Á˛ ‹¤“ ¯—–ÃÚ ÃÿŒ‹ fi¤‹Œ——”˜ ¤“ÕÀä …fl‘’Û“
 14. 14. ”‘‘…—Œ’ fi¤‹Œ——” Á˘ Á˛ ® Á˘ Ó˛ ›‘—դà ›‘—դà ‘ ¤Ò‹“¤ ÓÔ˘ Ô˛ ® Ô͢ β ⁄ …Ò‹ fiflÃÿŒ——” —–ÃÚ …fl‘‘ 䌌fl›¤ ‡ ‘¤ ¤‘ Ó —“‘«
 15. 15. Õ‘fl“‹ fifl‘›—“« ΢ ˲ ® Ó˘ È˛ ‘ ¤Ò‹“¤ ÔÁ˘ Ì˛ ® Ó͢ ˛ ‹¤“ ˢ Ó˛ ® ˢ ˛ ›‘—դà ›‘—դà …Ò‹ fiflÃÿŒ——” —–ÃÚ …fl‘‘ fi¤‹Œ——” Ô˘ ˛ ® ÔÔ˘ ˛ ⁄ ‹… ÔÚÏ” ÿŸÿ Õ‘‘
 16. 16. fifl‘›—“« ΢ ˲ ® ÓÏ˘ Ͳ ‘ ¤Ò‹“¤ ÔÁ˘ ˛ ® Ôˢ Ͳ ‹… Õ‘fl“‹ ⁄ ¤“ÕÀä …fl‘’Û“ ”flÕäŒ fi¤‹Œ——” ÔÌ˘ ˛ ® Ô˘ ˛ …Ò‹ ›‘—դà –—…‹¤Œ Œ——” ŸÀ¤Õà fi¤‹Œ——” ˢ Á˛ ® Ô˘ Ï˛
 17. 17. ‹¤“ Á˘ ˛ ® Á˘ ˛ ‘“¤“ ŸÀ¤Õà fi¤‹Œ——” Ô˘ ˛ ® Ô˘ Á˛ ›‘—դà ›‘—դà —–ÃÚ Ÿ‘flÕÕ …fl‘‘ ‘ ¤Ò‹“¤ ÌÔ˘ Ͳ ® ÓÓ˘ Ͳ ¤“ÕÀä ”flÕäŒ fi¤‹Œ——” ÔÓ˘ È˛ ® ÔÓ˘ ˛ ⁄ fiflÃÿŒ——” …Ò‹
 18. 18. ”‘‘…—Œ’ fi¤‹Œ——” Á˘ Á˛ ® Á˘ Ó˛ ›‘—դà ›‘—դà ‘ ¤Ò‹“¤ ÓÔ˘ Ô˛ ® Ô͢ β ⁄ …Ò‹ fiflÃÿŒ——” —–ÃÚ …fl‘‘ 䌌fl›¤ ‡ ‘¤ ¤‘ Ó —“‘«
 19. 19. Õ‘fl“‹ –fl“ÃŒ« ›‘—դà ›‘—դà fiflÃÿŒ——” ŸÀ¤Õà fi¤‹Œ——” Á˘ β ® Á˘ β ⁄ ‹… …Ò‹ fifl‘›—“« ΢ ˲ ® Ô΢ β ”flÕäŒ fi¤‹Œ——” Ô˘ β ® ÔÔ˘ ˛ —–ÃÚ …fl‘‘ ‘ ¤Ò‹“¤ ÔÁ˘ ˲ ® Ó͢ Á˛ ‹¤“ ¯—–ÃÚ ÃÿŒ‹ fi¤‹Œ——”˜ ¤“ÕÀä …fl‘’Û“
 20. 20. fifl‘›—“« ΢ ˲ ® ÓÏ˘ Ͳ ‘ ¤Ò‹“¤ ÔÁ˘ ˛ ® Ôˢ Ͳ ‹… Õ‘fl“‹ ⁄ ¤“ÕÀä …fl‘’Û“ ”flÕäŒ fi¤‹Œ——” ÔÌ˘ ˛ ® Ô˘ ˛ …Ò‹ ›‘—դà –—…‹¤Œ Œ——” ŸÀ¤Õà fi¤‹Œ——” ˢ Á˛ ® Ô˘ Ï˛
 21. 21. Õ‘fl“‹ fifl‘›—“« ΢ ˲ ® Ó˘ È˛ ‘ ¤Ò‹“¤ ÔÁ˘ Ì˛ ® Ó͢ ˛ ‹¤“ ˢ Ó˛ ® ˢ ˛ ›‘—դà ›‘—դà …Ò‹ fiflÃÿŒ——” —–ÃÚ …fl‘‘ fi¤‹Œ——” Ô˘ ˛ ® ÔÔ˘ ˛ ⁄ ‹… ÔÚÏ” ÿŸÿ Õ‘‘
 22. 22. ŸÀ¤Õà fi¤‹Œ——” ˢ Ô˛ ® Ô˘ Ͳ ”flÕäŒ fi¤‹Œ——” ÔÏ˘ Á˛ ® ÔÔ˘ Ì˛ –‘flÃ⁄—Œ” ¤“ÕÀä ›‘—դà ‹“ ›‘—դÛ‘—դà 䌌fl›¤ ÔÓ˘ È˛ ® ÔÈ˘ Ô˛‘ ¤Ò‹“¤ ÓÈ˘ ˛ ® ÔÈ˘ Á˛ À––¤Œ ‘¤ ¤‘ ‘—…¤Œ ‘¤ ¤‘ À– ⁄ ‹“ fiflÃÿŒ——” —–¤“ × fi¤‘—… …Ò‹
 23. 23. ”¤‹fl ‘—À“Ÿ¤ Á˘ ˛ ® ÔÔ˘ Ì˛ fiflÃÿŒ——” ›‘—դà ›‘—դà —–ÃÚ Ÿ‘flÕÕ …fl‘‘ 䌌fl›¤ ÔÓ˘ È˛ ® ÓÔ˘ Ͳ ‘ ¤Ò‹“¤ Ó͢ Ô˛ ® ÓÔ˘ Ï˛ À––¤Œ ‘¤ ¤‘ ‘—…¤Œ ‘¤ ¤‘ À– ⁄ ‹“ ‹“ –—…‹¤Œ Œ——” —–¤“ × fi¤‘—… …Ò‹ ”flÕäŒ fi¤‹Œ——” ÔÏ˘ β ® Ô˘ ˛ ŸÀ¤Õà fi¤‹Œ——” Ô˘ ˛ ® Á˘ ˛ ¤“ÕÀä ›‘—դà —–¤“ flfi— ¤
 24. 24. ŸÀ¤Õà fi¤‹Œ——” ˢ Ô˛ ® Ô˘ Ͳ ”flÕäŒ fi¤‹Œ——” ÔÏ˘ Á˛ ® ÔÔ˘ Ì˛ –‘flÃ⁄—Œ” ¤“ÕÀä ›‘—դà ‹“ ›‘—դÛ‘—դà 䌌fl›¤ ÔÓ˘ È˛ ® ÔÈ˘ Ô˛‘ ¤Ò‹“¤ ÓÈ˘ ˛ ® ÔÈ˘ Á˛ À––¤Œ ‘¤ ¤‘ ‘—…¤Œ ‘¤ ¤‘ À– ⁄ ‹“ fiflÃÿŒ——” —–¤“ × fi¤‘—… …Ò‹
 25. 25. ŸÀ¤Õà fi¤‹Œ——” ˢ Ô˛ ® Ô˘ Ͳ ”flÕäŒ fi¤‹Œ——” ÔÏ˘ Á˛ ® ÔÔ˘ Ì˛ –‘flÃ⁄—Œ” ¤“ÕÀä ›‘—դà ‹“ ›‘—դÛ‘—դà 䌌fl›¤ ÔÓ˘ È˛ ® ÔÈ˘ Ô˛‘ ¤Ò‹“¤ ÓÈ˘ ˛ ® ÔÈ˘ Á˛ À––¤Œ ‘¤ ¤‘ ‘—…¤Œ ‘¤ ¤‘ À– ⁄ ‹“ fiflÃÿŒ——” —–¤“ × fi¤‘—… …Ò‹
 26. 26. 䌌fl›¤ ‡ ‘¤ ¤‘ Ë —“‘« fifl‘›—“« ΢ ˲ ® Óˢ Ï˛ fifl‘›—“« ΢ ˲ ® Ìˢ ˲ ‘ ¤Ò‹“¤ Ô͢ ˛ ® Ó΢ Ï˛ fiflÃÿŒ——” fi¤‹Œ——” Ô˘ ˛ ® ÔÔ˘ Ͳ ‹¤“ È˘ Á˛ ® ˢ β ⁄ …Ò‹ …fl‘’Û“
 27. 27. fifl‘›—“« ΢ ˲ ® Ó˘ Ï˛ fifl‘›—“« ÔÁ˘ Ï˛ ® ΢ ˲ ‘ ¤Ò‹“¤ Ô˘ β ® Ó΢ ˛ ‹… ⁄ Õ‘fl“‹ —–ÃÚ …fl‘‘ ”‘‘…—Œ’ fiflÃÿŒ——” fi¤‹Œ——” Á˘ ˛ ® ÔÔ˘ Á˛ ŸÀ¤Õà fi¤‹Œ——” Á˘ ˛ ® Á˘ ˛ …Ò‹ ›‘—Õ¤Ã
 28. 28. Õ‘fl“‹ fifl‘›—“« ΢ ˲ ® Ó˘ È˛ ‘ ¤Ò‹“¤ ÔÁ˘ Ì˛ ® Ó͢ ˛ ‹¤“ ˢ Ó˛ ® ˢ ˛ ›‘—դà ›‘—դà …Ò‹ fiflÃÿŒ——” —–ÃÚ …fl‘‘ fi¤‹Œ——” Ô˘ ˛ ® ÔÔ˘ ˛ ⁄ ‹… ÔÚÏ” ÿŸÿ Õ‘‘
 29. 29. ”‘‘…—Œ’ fi¤‹Œ——” Á˘ Á˛ ® Á˘ Ó˛ ›‘—դà ›‘—դà ‘ ¤Ò‹“¤ ÓÔ˘ Ô˛ ® Ô͢ β ⁄ …Ò‹ fiflÃÿŒ——” —–ÃÚ …fl‘‘ 䌌fl›¤ ‡ ‘¤ ¤‘ Ó —“‘«
 30. 30. fifl‘›—“« ΢ ˲ ® ÓÏ˘ Ͳ ‘ ¤Ò‹“¤ ÔÁ˘ ˛ ® Ôˢ Ͳ ‹… Õ‘fl“‹ ⁄ ¤“ÕÀä …fl‘’Û“ ”flÕäŒ fi¤‹Œ——” ÔÌ˘ ˛ ® Ô˘ ˛ …Ò‹ ›‘—դà –—…‹¤Œ Œ——” ŸÀ¤Õà fi¤‹Œ——” ˢ Á˛ ® Ô˘ Ï˛
 31. 31. Õ‘fl“‹ fifl‘›—“« ΢ ˲ ® Ó˘ È˛ ‘ ¤Ò‹“¤ ÔÁ˘ Ì˛ ® Ó͢ ˛ ‹¤“ ˢ Ó˛ ® ˢ ˛ ›‘—դà ›‘—դà …Ò‹ fiflÃÿŒ——” —–ÃÚ …fl‘‘ fi¤‹Œ——” Ô˘ ˛ ® ÔÔ˘ ˛ ⁄ ‹… ÔÚÏ” ÿŸÿ Õ‘‘
 32. 32. ”‘‘…—Œ’ fi¤‹Œ——” Á˘ Á˛ ® Á˘ Ó˛ ›‘—դà ›‘—դà ‘ ¤Ò‹“¤ ÓÔ˘ Ô˛ ® Ô͢ β ⁄ …Ò‹ fiflÃÿŒ——” —–ÃÚ …fl‘‘ 䌌fl›¤ ‡ ‘¤ ¤‘ Ó —“‘«
 33. 33. fifl‘›—“« ΢ ˲ ® ÓÏ˘ Ͳ ‘ ¤Ò‹“¤ ÔÁ˘ ˛ ® Ôˢ Ͳ ‹… Õ‘fl“‹ ⁄ ¤“ÕÀä …fl‘’Û“ ”flÕäŒ fi¤‹Œ——” ÔÌ˘ ˛ ® Ô˘ ˛ …Ò‹ ›‘—դà –—…‹¤Œ Œ——” ŸÀ¤Õà fi¤‹Œ——” ˢ Á˛ ® Ô˘ Ï˛
 34. 34. ”‘‘…—Œ’ fi¤‹Œ——” Á˘ Á˛ ® Á˘ Ó˛ ›‘—դà ›‘—դà ‘ ¤Ò‹“¤ ÓÔ˘ Ô˛ ® Ô͢ β ⁄ …Ò‹ fiflÃÿŒ——” —–ÃÚ …fl‘‘ 䌌fl›¤ ‡ ‘¤ ¤‘ Ó —“‘«
 35. 35. 䌌fl›¤ ‡ ‘¤ ¤‘ Ë —“‘« fifl‘›—“« ΢ ˲ ® Óˢ Ï˛ fifl‘›—“« ΢ ˲ ® Ìˢ ˲ ‘ ¤Ò‹“¤ Ô͢ ˛ ® Ó΢ Ï˛ fiflÃÿŒ——” fi¤‹Œ——” Ô˘ ˛ ® ÔÔ˘ Ͳ ‹¤“ È˘ Á˛ ® ˢ β ⁄ …Ò‹ …fl‘’Û“
 36. 36. fifl‘›—“« ΢ ˲ ® Ó˘ Ï˛ fifl‘›—“« ÔÁ˘ Ï˛ ® ΢ ˲ ‘ ¤Ò‹“¤ Ô˘ β ® Ó΢ ˛ ‹… ⁄ Õ‘fl“‹ —–ÃÚ …fl‘‘ ”‘‘…—Œ’ fiflÃÿŒ——” fi¤‹Œ——” Á˘ ˛ ® ÔÔ˘ Á˛ ŸÀ¤Õà fi¤‹Œ——” Á˘ ˛ ® Á˘ ˛ …Ò‹ ›‘—Õ¤Ã
 37. 37. Õ‘fl“‹ fifl‘›—“« ΢ ˲ ® Ó˘ È˛ ‘ ¤Ò‹“¤ ÔÁ˘ Ì˛ ® Ó͢ ˛ ‹¤“ ˢ Ó˛ ® ˢ ˛ ›‘—դà ›‘—դà …Ò‹ fiflÃÿŒ——” —–ÃÚ …fl‘‘ fi¤‹Œ——” Ô˘ ˛ ® ÔÔ˘ ˛ ⁄ ‹… ÔÚÏ” ÿŸÿ Õ‘‘
 38. 38. fifl‘›—“« ΢ ˲ ® ÓÏ˘ Ͳ ‘ ¤Ò‹“¤ ÔÁ˘ ˛ ® Ôˢ Ͳ ‹… Õ‘fl“‹ ⁄ ¤“ÕÀä …fl‘’Û“ ”flÕäŒ fi¤‹Œ——” ÔÌ˘ ˛ ® Ô˘ ˛ …Ò‹ ›‘—դà –—…‹¤Œ Œ——” ŸÀ¤Õà fi¤‹Œ——” ˢ Á˛ ® Ô˘ Ï˛
 39. 39. ⁄ ‹… …Ò‹ fiflÃÿŒ——” fi¤‹Œ——” Á˘ ˛ ® ÔÔ˘ Ì˛ ‘ ¤Ò‹“¤ Ô΢ ˛ ® ÔÁ˘ È˛
 40. 40. ⁄ ‹… …Ò‹ fiflÃÿŒ——” fi¤‹Œ——” Á˘ ˛ ® ÔÔ˘ Ì˛ ‘ ¤Ò‹“¤ Ô΢ ˛ ® ÔÁ˘ È˛
 41. 41. fifl‘›—“« ΢ ˲ ® ÓÏ˘ Ͳ ‘ ¤Ò‹“¤ ÔÁ˘ ˛ ® Ôˢ Ͳ ‹… Õ‘fl“‹ ⁄ ¤“ÕÀä …fl‘’Û“ ”flÕäŒ fi¤‹Œ——” ÔÌ˘ ˛ ® Ô˘ ˛ …Ò‹ ›‘—դà –—…‹¤Œ Œ——” ŸÀ¤Õà fi¤‹Œ——” ˢ Á˛ ® Ô˘ Ï˛
 42. 42. Õ‘fl“‹ –fl“ÃŒ« ›‘—դà ›‘—դà fiflÃÿŒ——” ŸÀ¤Õà fi¤‹Œ——” Á˘ β ® Á˘ β ⁄ ‹… …Ò‹ fifl‘›—“« ΢ ˲ ® Ô΢ β ”flÕäŒ fi¤‹Œ——” Ô˘ β ® ÔÔ˘ ˛ —–ÃÚ …fl‘‘ ‘ ¤Ò‹“¤ ÔÁ˘ ˲ ® Ó͢ Á˛ ‹¤“ ¯—–ÃÚ ÃÿŒ‹ fi¤‹Œ——”˜ ¤“ÕÀä …fl‘’Û“
 43. 43. ‹¤“ Á˘ ˛ ® Á˘ ˛ ‘“¤“ ŸÀ¤Õà fi¤‹Œ——” Ô˘ ˛ ® Ô˘ Á˛ ›‘—դà ›‘—դà —–ÃÚ Ÿ‘flÕÕ …fl‘‘ ‘ ¤Ò‹“¤ ÌÔ˘ Ͳ ® ÓÓ˘ Ͳ ¤“ÕÀä ”flÕäŒ fi¤‹Œ——” ÔÓ˘ È˛ ® ÔÓ˘ ˛ ⁄ fiflÃÿŒ——” …Ò‹
 44. 44. Õ‘fl“‹ fifl‘›—“« ΢ ˲ ® Ó˘ È˛ ‘ ¤Ò‹“¤ ÔÁ˘ Ì˛ ® Ó͢ ˛ ‹¤“ ˢ Ó˛ ® ˢ ˛ ›‘—դà ›‘—դà …Ò‹ fiflÃÿŒ——” —–ÃÚ …fl‘‘ fi¤‹Œ——” Ô˘ ˛ ® ÔÔ˘ ˛ ⁄ ‹… ÔÚÏ” ÿŸÿ Õ‘‘
 45. 45. ”‘‘…—Œ’ fi¤‹Œ——” Á˘ Á˛ ® Á˘ Ó˛ ›‘—դà ›‘—դà ‘ ¤Ò‹“¤ ÓÔ˘ Ô˛ ® Ô͢ β ⁄ …Ò‹ fiflÃÿŒ——” —–ÃÚ …fl‘‘ 䌌fl›¤ ‡ ‘¤ ¤‘ Ó —“‘«

×