fifl‘›—“«
΢ ˲ ® ÓÏ˘ Ͳ
fifl‘›—“«
΢ ˲ ® Ìˢ Ͳ
‘ ¤Ò‹“¤
ÔÁ˘ Ͳ ® ÓÏ˘ ˛
‹¤“
ˢ ˛ ® Á˘ ˲
fiflÃÿŒ——”
›‘—Õ¤Ã
…fl‘’Û“
”flÕäŒ fi...
‘ ¤Ò‹“¤
ÔÏ˘ ˛ ® Ó˘ Ì˛
fifl‘›—“«
Ï˘ ˲ ® ÔÔ˘ ˛
fifl‘›—“«
Ì˘ ˲ ® ͢ Ï˛
›‘—Õ¤Ã
fiflÃÿŒ——”
⁄
…Ò‹
fi¤‹Œ——”
Á˘ ˛ ® Ô˘ ˛
fifl‘›—“«
΢ ˲ ® Ô΢ Ï˛
‘ ¤Ò‹“¤
ÓÔ˘ ˛ ® Ì˘ ˛
ŸÀ¤Õà fi¤‹Œ——”
Á˘ ˛ ® Á˘ ˛
fiflÃÿŒ——”
¤“ÕÀä
›‘—Õ¤Ã
”flÕäŒ fi¤‹Œ——”
ÔÓ˘ Ï˛...
fi¤‹Œ——”
Á˘ ˛ ® Ô˘ ˛
‘ ¤Ò‹“¤
Ôˢ Á˛ ® ÔÔ˘ ˛
fifl‘›—“«
΢ ˲ ® ÔÓ˘ β
›‘—Õ¤Ã
ÔÚÏ” ÿŸÿ Õ‘‘
…Ò‹
fiflÃÿŒ——”
fifl‘›—“«
΢ ˲ ® ÓÁ˘ Ï˛
‘ ¤Ò‹“¤
ÔÌ˘ Á˛ ® ÌÔ˘ Ï˛
‹…
fiflÃÿŒ——”
ÔÚÏ” ÿŸÿ Õ‘‘
⁄ÿ›
Õ‘fl“‹
fi¤‹Œ——”
ÔÔ˘ Ó˛ ® ÔÔ˘ ˛
⁄
…Ò‹
fifl‘›—“«
Ï˘ ˲ ® ÏÔ˘ Ͳ
fifl‘›—“«
Ï˘ ˲ ® ÓÔ˘ Ô˛
‘ ¤Ò‹“¤
Ô͢ Ͳ ® ÔÁ˘ ˛
fiflÃÿŒ——”
›‘—Õ¤Ã
›‘—Õ¤Ã
fi¤‹Œ——”
Á˘ ˛ ® Ô˘ ˛
⁄
…...
fi¤‹Œ——”
Á˘ ˛ ® Ô˘ ˛
‘ ¤Ò‹“¤
Ôˢ Á˛ ® ÔÔ˘ ˛
fifl‘›—“«
΢ ˲ ® ÔÓ˘ β
›‘—Õ¤Ã
ÔÚÏ” ÿŸÿ Õ‘‘
…Ò‹
fiflÃÿŒ——”
fifl‘›—“«
΢ ˲ ® Ôˢ Ͳ
‘ ¤Ò‹“¤
ÔÈ˘ Ó˛ ® ÓÁ˘ Ó˛
‹…
fiflÃÿŒ——”
Õ‘fl“‹
fi¤‹Œ——”
Ô˘ β ® ÔÔ˘ β
⁄
…Ò‹
䌌fl›¤ ‡ ‘¤ ¤‘ Ó —“‘«
fifl‘›—“«
΢ ˲ ® ÔÁ˘ ˛
‘ ¤Ò‹“¤
Ôˢ Á˛ ® ÔÔ˘ ˛
fiflÃÿŒ——”
›‘—Õ¤Ã
ÔÚÏ” ÿŸÿ Õ‘‘
fi¤‹Œ——”
Á˘ ˛ ® Ô˘...
fifl‘›—“«
Ï˘ ˲ ® Ôˢ ˛
ŸÀ¤Õà fi¤‹Œ——”
ˢ Ô˛ ® ÔÔ˘ ˛
fiflÃÿŒ——”
”flÕäŒ fi¤‹Œ——”
Á˘ Í ® ÔÔ˘ Ï˛
‘ ¤Ò‹“¤
ÓÈ˘ Í ® Ó˘ Ï˛
›‘—Õ¤Ã...
”flÕäŒ fi¤‹Œ——”
ÔÔ˘ Ô˛ ® ÔÓ˘ Ͳ
䌌fl›¤
ˢ Ï˛ ® Ô΢ β
¤“ÕÀä
⁄À‘‘ ÿ¤Ÿÿà …fl‘‘
‹“
—–¤“ ×
fi¤‘—…
…Ò‹
‘—…¤Œ
À––¤Œ
‘ ¤Ò‹“¤...
”flÕäŒ fi¤‹Œ——”
Ô˘ Ô˛ ® ÔÓ˘ Ó˛
䌌fl›¤
ˢ Ï˛ ® ÔÏ˘ ˛
‹¤“
¯—–ÃÚ ÃÿŒ‹ fi¤‹Œ——”˜
ˢ ˲ ® Ô˘ ˛
fifl‘›—“«
Ï˘ ˲ ® ÔÔ˘ ˛
¤“ÕÀ...
”flÕäŒ fi¤‹Œ——”
ÔÔ˘ Ô˛ ® ÔÓ˘ Ͳ
䌌fl›¤
ˢ Ï˛ ® Ô΢ β
¤“ÕÀä
⁄À‘‘ ÿ¤Ÿÿà …fl‘‘
‹“
—–¤“ ×
fi¤‘—…
…Ò‹
‘—…¤Œ
À––¤Œ
‘ ¤Ò‹“¤...
fi¤‹Œ——”
Á˘ ˛ ® Ô˘ ˛
‘ ¤Ò‹“¤
Ôˢ Á˛ ® ÔÔ˘ ˛
fifl‘›—“«
΢ ˲ ® ÔÓ˘ β
›‘—Õ¤Ã
ÔÚÏ” ÿŸÿ Õ‘‘
…Ò‹
fiflÃÿŒ——”
fifl‘›—“«
Ï˘ ˲ ® Ôˢ ˛
ŸÀ¤Õà fi¤‹Œ——”
ˢ Ô˛ ® ÔÔ˘ ˛
fiflÃÿŒ——”
”flÕäŒ fi¤‹Œ——”
Á˘ Í ® ÔÔ˘ Ï˛
‘ ¤Ò‹“¤
ÓÈ˘ Í ® Ó˘ Ï˛
›‘—Õ¤Ã...
䌌fl›¤ ‡ ‘¤ ¤‘ Ó —“‘«
fifl‘›—“«
΢ ˲ ® ÔÁ˘ ˛
‘ ¤Ò‹“¤
Ôˢ Á˛ ® ÔÔ˘ ˛
fiflÃÿŒ——”
›‘—Õ¤Ã
ÔÚÏ” ÿŸÿ Õ‘‘
fi¤‹Œ——”
Á˘ ˛ ® Ô˘...
fifl‘›—“«
Ï˘ ˲ ® ÏÔ˘ Ͳ
fifl‘›—“«
Ï˘ ˲ ® ÓÔ˘ Ô˛
‘ ¤Ò‹“¤
Ô͢ Ͳ ® ÔÁ˘ ˛
fiflÃÿŒ——”
›‘—Õ¤Ã
›‘—Õ¤Ã
fi¤‹Œ——”
Á˘ ˛ ® Ô˘ ˛
⁄
…...
‘ ¤Ò‹“¤
ÔÏ˘ ˛ ® Ó˘ Ì˛
fifl‘›—“«
Ï˘ ˲ ® ÔÔ˘ ˛
fifl‘›—“«
Ì˘ ˲ ® ͢ Ï˛
›‘—Õ¤Ã
fiflÃÿŒ——”
⁄
…Ò‹
fi¤‹Œ——”
Á˘ ˛ ® Ô˘ ˛
fi¤‹Œ——”
Á˘ ˛ ® Ô˘ ˛
‘ ¤Ò‹“¤
Ôˢ Á˛ ® ÔÔ˘ ˛
fifl‘›—“«
΢ ˲ ® ÔÓ˘ β
›‘—Õ¤Ã
ÔÚÏ” ÿŸÿ Õ‘‘
…Ò‹
fiflÃÿŒ——”
fifl‘›—“«
΢ ˲ ® Ô΢ Ï˛
‘ ¤Ò‹“¤
ÓÔ˘ ˛ ® Ì˘ ˛
ŸÀ¤Õà fi¤‹Œ——”
Á˘ ˛ ® Á˘ ˛
fiflÃÿŒ——”
¤“ÕÀä
›‘—Õ¤Ã
”flÕäŒ fi¤‹Œ——”
ÔÓ˘ Ï˛...
fifl‘›—“«
΢ ˲ ® ÓÏ˘ Ͳ
fifl‘›—“«
΢ ˲ ® Ìˢ Ͳ
‘ ¤Ò‹“¤
ÔÁ˘ Ͳ ® ÓÏ˘ ˛
‹¤“
ˢ ˛ ® Á˘ ˲
fiflÃÿŒ——”
›‘—Õ¤Ã
…fl‘’Û“
”flÕäŒ fi...
fifl‘›—“«
΢ ˲ ® ÓÁ˘ Ï˛
‘ ¤Ò‹“¤
ÔÌ˘ Á˛ ® ÌÔ˘ Ï˛
‹…
fiflÃÿŒ——”
ÔÚÏ” ÿŸÿ Õ‘‘
⁄ÿ›
Õ‘fl“‹
fi¤‹Œ——”
ÔÔ˘ Ó˛ ® ÔÔ˘ ˛
⁄
…Ò‹
䌌fl›¤ ‡ ‘¤ ¤‘ Ó —“‘«
fifl‘›—“«
΢ ˲ ® ÔÁ˘ ˛
‘ ¤Ò‹“¤
Ôˢ Á˛ ® ÔÔ˘ ˛
fiflÃÿŒ——”
›‘—Õ¤Ã
ÔÚÏ” ÿŸÿ Õ‘‘
fi¤‹Œ——”
Á˘ ˛ ® Ô˘...
fi¤‹Œ——”
Á˘ ˛ ® Ô˘ ˛
‘ ¤Ò‹“¤
Ôˢ Á˛ ® ÔÔ˘ ˛
fifl‘›—“«
΢ ˲ ® ÔÓ˘ β
›‘—Õ¤Ã
ÔÚÏ” ÿŸÿ Õ‘‘
…Ò‹
fiflÃÿŒ——”
fifl‘›—“«
΢ ˲ ® Ôˢ Ͳ
‘ ¤Ò‹“¤
ÔÈ˘ Ó˛ ® ÓÁ˘ Ó˛
‹…
fiflÃÿŒ——”
Õ‘fl“‹
fi¤‹Œ——”
Ô˘ β ® ÔÔ˘ β
⁄
…Ò‹
›‘—Õ¤Ã
…Ò‹
Õ׌flŸ¤
›‘—դà ›‘—Õ¤Ã
”flÕäŒ fi¤‹Œ——”
Ô˘ Ô˛ ® Ô΢ È˛
‹¤“
¯—–ÃÚ ÃÿŒ‹ fi¤‹Œ——”˜
ˢ ˲ ® ÔÔ˘ Ì˛
fifl‘›—“«
Ï˘ ˲ ® Ô...
fifl‘›—“«
Ï˘ ˲ ® Ôˢ ˛
ŸÀ¤Õà fi¤‹Œ——”
ˢ Ô˛ ® ÔÔ˘ ˛
fiflÃÿŒ——”
”flÕäŒ fi¤‹Œ——”
Á˘ Í ® ÔÔ˘ Ï˛
‘ ¤Ò‹“¤
ÓÈ˘ Í ® Ó˘ Ï˛
›‘—Õ¤Ã...
fifl‘›—“«
Ï˘ ˲ ® ÏÔ˘ Ͳ
fifl‘›—“«
Ï˘ ˲ ® ÓÔ˘ Ô˛
‘ ¤Ò‹“¤
Ô͢ Ͳ ® ÔÁ˘ ˛
fiflÃÿŒ——”
›‘—Õ¤Ã
›‘—Õ¤Ã
fi¤‹Œ——”
Á˘ ˛ ® Ô˘ ˛
⁄
…...
›‘—Õ¤Ã
…Ò‹
Õ׌flŸ¤
›‘—դà ›‘—Õ¤Ã
”flÕäŒ fi¤‹Œ——”
Ô˘ Ô˛ ® Ô΢ È˛
‹¤“
¯—–ÃÚ ÃÿŒ‹ fi¤‹Œ——”˜
ˢ ˲ ® ÔÔ˘ Ì˛
fifl‘›—“«
Ï˘ ˲ ® Ô...
fifl‘›—“«
Ï˘ ˲ ® Ôˢ ˛
ŸÀ¤Õà fi¤‹Œ——”
ˢ Ô˛ ® ÔÔ˘ ˛
fiflÃÿŒ——”
”flÕäŒ fi¤‹Œ——”
Á˘ Í ® ÔÔ˘ Ï˛
‘ ¤Ò‹“¤
ÓÈ˘ Í ® Ó˘ Ï˛
›‘—Õ¤Ã...
䌌fl›¤ ‡ ‘¤ ¤‘ Ó —“‘«
fifl‘›—“«
΢ ˲ ® ÔÁ˘ ˛
‘ ¤Ò‹“¤
Ôˢ Á˛ ® ÔÔ˘ ˛
fiflÃÿŒ——”
›‘—Õ¤Ã
ÔÚÏ” ÿŸÿ Õ‘‘
fi¤‹Œ——”
Á˘ ˛ ® Ô˘...
fifl‘›—“«
Ï˘ ˲ ® ÏÔ˘ Ͳ
fifl‘›—“«
Ï˘ ˲ ® ÓÔ˘ Ô˛
‘ ¤Ò‹“¤
Ô͢ Ͳ ® ÔÁ˘ ˛
fiflÃÿŒ——”
›‘—Õ¤Ã
›‘—Õ¤Ã
fi¤‹Œ——”
Á˘ ˛ ® Ô˘ ˛
⁄
…...
fifl‘›—“«
Ï˘ ˲ ® Ôˢ ˛
ŸÀ¤Õà fi¤‹Œ——”
ˢ Ô˛ ® ÔÔ˘ ˛
fiflÃÿŒ——”
”flÕäŒ fi¤‹Œ——”
Á˘ Í ® ÔÔ˘ Ï˛
‘ ¤Ò‹“¤
ÓÈ˘ Í ® Ó˘ Ï˛
›‘—Õ¤Ã...
fifl‘›—“«
΢ ˲ ® ÓÔ˘ Ì˛
‘ ¤Ò‹“¤
ÔÁ˘ ˛ ® ÓÓ˘ Ì˛
䌌fl›¤ ‡ ‘¤ ¤‘ Ï —“‘«
fiflÃÿŒ——”
›‘—Õ¤Ã
fi¤‹Œ——”
ÔÓ˘ β ® ÔÓ˘ Á˛
⁄
…Ò‹
fi¤‹Œ——”
Á˘ ˛ ® Ô˘ ˛
‘ ¤Ò‹“¤
Ôˢ Á˛ ® ÔÔ˘ ˛
fifl‘›—“«
΢ ˲ ® ÔÓ˘ β
›‘—Õ¤Ã
ÔÚÏ” ÿŸÿ Õ‘‘
…Ò‹
fiflÃÿŒ——”
fifl‘›—“«
΢ ˲ ® Ôˢ Ͳ
‘ ¤Ò‹“¤
ÔÈ˘ Ó˛ ® ÓÁ˘ Ó˛
‹…
fiflÃÿŒ——”
Õ‘fl“‹
fi¤‹Œ——”
Ô˘ β ® ÔÔ˘ β
⁄
…Ò‹
›‘—Õ¤Ã
…Ò‹
Õ׌flŸ¤
›‘—դà ›‘—Õ¤Ã
”flÕäŒ fi¤‹Œ——”
Ô˘ Ô˛ ® Ô΢ È˛
‹¤“
¯—–ÃÚ ÃÿŒ‹ fi¤‹Œ——”˜
ˢ ˲ ® ÔÔ˘ Ì˛
fifl‘›—“«
Ï˘ ˲ ® Ô...
䌌fl›¤ ‡ ‘¤ ¤‘ Ó —“‘«
fifl‘›—“«
΢ ˲ ® ÔÁ˘ ˛
‘ ¤Ò‹“¤
Ôˢ Á˛ ® ÔÔ˘ ˛
fiflÃÿŒ——”
›‘—Õ¤Ã
ÔÚÏ” ÿŸÿ Õ‘‘
fi¤‹Œ——”
Á˘ ˛ ® Ô˘...
fifl‘›—“«
Ï˘ ˲ ® ÏÔ˘ Ͳ
fifl‘›—“«
Ï˘ ˲ ® ÓÔ˘ Ô˛
‘ ¤Ò‹“¤
Ô͢ Ͳ ® ÔÁ˘ ˛
fiflÃÿŒ——”
›‘—Õ¤Ã
›‘—Õ¤Ã
fi¤‹Œ——”
Á˘ ˛ ® Ô˘ ˛
⁄
…...
‘ ¤Ò‹“¤
ÔÏ˘ ˛ ® Ó˘ Ì˛
fifl‘›—“«
Ï˘ ˲ ® ÔÔ˘ ˛
fifl‘›—“«
Ì˘ ˲ ® ͢ Ï˛
›‘—Õ¤Ã
fiflÃÿŒ——”
⁄
…Ò‹
fi¤‹Œ——”
Á˘ ˛ ® Ô˘ ˛
fi¤‹Œ——”
Á˘ ˛ ® Ô˘ ˛
‘ ¤Ò‹“¤
Ôˢ Á˛ ® ÔÔ˘ ˛
fifl‘›—“«
΢ ˲ ® ÔÓ˘ β
›‘—Õ¤Ã
ÔÚÏ” ÿŸÿ Õ‘‘
…Ò‹
fiflÃÿŒ——”
fifl‘›—“«
΢ ˲ ® Ô΢ Ï˛
‘ ¤Ò‹“¤
ÓÔ˘ ˛ ® Ì˘ ˛
ŸÀ¤Õà fi¤‹Œ——”
Á˘ ˛ ® Á˘ ˛
fiflÃÿŒ——”
¤“ÕÀä
›‘—Õ¤Ã
”flÕäŒ fi¤‹Œ——”
ÔÓ˘ Ï˛...
fifl‘›—“«
΢ ˲ ® ÓÏ˘ Ͳ
fifl‘›—“«
΢ ˲ ® Ìˢ Ͳ
‘ ¤Ò‹“¤
ÔÁ˘ Ͳ ® ÓÏ˘ ˛
‹¤“
ˢ ˛ ® Á˘ ˲
fiflÃÿŒ——”
›‘—Õ¤Ã
…fl‘’Û“
”flÕäŒ fi...
fifl‘›—“«
΢ ˲ ® ÓÁ˘ Ï˛
‘ ¤Ò‹“¤
ÔÌ˘ Á˛ ® ÌÔ˘ Ï˛
‹…
fiflÃÿŒ——”
ÔÚÏ” ÿŸÿ Õ‘‘
⁄ÿ›
Õ‘fl“‹
fi¤‹Œ——”
ÔÔ˘ Ó˛ ® ÔÔ˘ ˛
⁄
…Ò‹
fifl‘›—“«
Ï˘ ˲ ® Ôˢ ˛
ŸÀ¤Õà fi¤‹Œ——”
ˢ Ô˛ ® ÔÔ˘ ˛
fiflÃÿŒ——”
”flÕäŒ fi¤‹Œ——”
Á˘ Í ® ÔÔ˘ Ï˛
‘ ¤Ò‹“¤
ÓÈ˘ Í ® Ó˘ Ï˛
›‘—Õ¤Ã...
fifl‘›—“«
΢ ˲ ® ÓÔ˘ Ì˛
‘ ¤Ò‹“¤
ÔÁ˘ ˛ ® ÓÓ˘ Ì˛
䌌fl›¤ ‡ ‘¤ ¤‘ Ï —“‘«
fiflÃÿŒ——”
›‘—Õ¤Ã
fi¤‹Œ——”
ÔÓ˘ β ® ÔÓ˘ Á˛
⁄
…Ò‹
fi¤‹Œ——”
Á˘ ˛ ® Ô˘ ˛
‘ ¤Ò‹“¤
Ôˢ Á˛ ® ÔÔ˘ ˛
fifl‘›—“«
΢ ˲ ® ÔÓ˘ β
›‘—Õ¤Ã
ÔÚÏ” ÿŸÿ Õ‘‘
…Ò‹
fiflÃÿŒ——”
fifl‘›—“«
΢ ˲ ® Ôˢ Ͳ
‘ ¤Ò‹“¤
ÔÈ˘ Ó˛ ® ÓÁ˘ Ó˛
‹…
fiflÃÿŒ——”
Õ‘fl“‹
fi¤‹Œ——”
Ô˘ β ® ÔÔ˘ β
⁄
…Ò‹
›‘—Õ¤Ã
…Ò‹
Õ׌flŸ¤
›‘—դà ›‘—Õ¤Ã
”flÕäŒ fi¤‹Œ——”
Ô˘ Ô˛ ® Ô΢ È˛
‹¤“
¯—–ÃÚ ÃÿŒ‹ fi¤‹Œ——”˜
ˢ ˲ ® ÔÔ˘ Ì˛
fifl‘›—“«
Ï˘ ˲ ® Ô...
䌌fl›¤ ‡ ‘¤ ¤‘ Ó —“‘«
fifl‘›—“«
΢ ˲ ® ÔÁ˘ ˛
‘ ¤Ò‹“¤
Ôˢ Á˛ ® ÔÔ˘ ˛
fiflÃÿŒ——”
›‘—Õ¤Ã
ÔÚÏ” ÿŸÿ Õ‘‘
fi¤‹Œ——”
Á˘ ˛ ® Ô˘...
fifl‘›—“«
Ï˘ ˲ ® ÏÔ˘ Ͳ
fifl‘›—“«
Ï˘ ˲ ® ÓÔ˘ Ô˛
‘ ¤Ò‹“¤
Ô͢ Ͳ ® ÔÁ˘ ˛
fiflÃÿŒ——”
›‘—Õ¤Ã
›‘—Õ¤Ã
fi¤‹Œ——”
Á˘ ˛ ® Ô˘ ˛
⁄
…...
›‘—Õ¤Ã
…Ò‹
Õ׌flŸ¤
›‘—դà ›‘—Õ¤Ã
”flÕäŒ fi¤‹Œ——”
Ô˘ Ô˛ ® Ô΢ È˛
‹¤“
¯—–ÃÚ ÃÿŒ‹ fi¤‹Œ——”˜
ˢ ˲ ® ÔÔ˘ Ì˛
fifl‘›—“«
Ï˘ ˲ ® Ô...
fifl‘›—“«
΢ ˲ ® ÓÔ˘ Ì˛
‘ ¤Ò‹“¤
ÔÁ˘ ˛ ® ÓÓ˘ Ì˛
䌌fl›¤ ‡ ‘¤ ¤‘ Ï —“‘«
fiflÃÿŒ——”
›‘—Õ¤Ã
fi¤‹Œ——”
ÔÓ˘ β ® ÔÓ˘ Á˛
⁄
…Ò‹
fi¤‹Œ——”
Á˘ ˛ ® Ô˘ ˛
‘ ¤Ò‹“¤
Ôˢ Á˛ ® ÔÔ˘ ˛
fifl‘›—“«
΢ ˲ ® ÔÓ˘ β
›‘—Õ¤Ã
ÔÚÏ” ÿŸÿ Õ‘‘
…Ò‹
fiflÃÿŒ——”
fifl‘›—“«
΢ ˲ ® Ôˢ Ͳ
‘ ¤Ò‹“¤
ÔÈ˘ Ó˛ ® ÓÁ˘ Ó˛
‹…
fiflÃÿŒ——”
Õ‘fl“‹
fi¤‹Œ——”
Ô˘ β ® ÔÔ˘ β
⁄
…Ò‹
䌌fl›¤ ‡ ‘¤ ¤‘ Ó —“‘«
fifl‘›—“«
΢ ˲ ® ÔÁ˘ ˛
‘ ¤Ò‹“¤
Ôˢ Á˛ ® ÔÔ˘ ˛
fiflÃÿŒ——”
›‘—Õ¤Ã
ÔÚÏ” ÿŸÿ Õ‘‘
fi¤‹Œ——”
Á˘ ˛ ® Ô˘...
fifl‘›—“«
Ï˘ ˲ ® Ôˢ ˛
ŸÀ¤Õà fi¤‹Œ——”
ˢ Ô˛ ® ÔÔ˘ ˛
fiflÃÿŒ——”
”flÕäŒ fi¤‹Œ——”
Á˘ Í ® ÔÔ˘ Ï˛
‘ ¤Ò‹“¤
ÓÈ˘ Í ® Ó˘ Ï˛
›‘—Õ¤Ã...
fifl‘›—“«
Ï˘ ˲ ® ÏÔ˘ Ͳ
fifl‘›—“«
Ï˘ ˲ ® ÓÔ˘ Ô˛
‘ ¤Ò‹“¤
Ô͢ Ͳ ® ÔÁ˘ ˛
fiflÃÿŒ——”
›‘—Õ¤Ã
›‘—Õ¤Ã
fi¤‹Œ——”
Á˘ ˛ ® Ô˘ ˛
⁄
…...
fi¤‹Œ——”
Á˘ ˛ ® Ô˘ ˛
‘ ¤Ò‹“¤
Ôˢ Á˛ ® ÔÔ˘ ˛
fifl‘›—“«
΢ ˲ ® ÔÓ˘ β
›‘—Õ¤Ã
ÔÚÏ” ÿŸÿ Õ‘‘
…Ò‹
fiflÃÿŒ——”
fifl‘›—“«
΢ ˲ ® ÓÏ˘ Ͳ
fifl‘›—“«
΢ ˲ ® Ìˢ Ͳ
‘ ¤Ò‹“¤
ÔÁ˘ Ͳ ® ÓÏ˘ ˛
‹¤“
ˢ ˛ ® Á˘ ˲
fiflÃÿŒ——”
›‘—Õ¤Ã
…fl‘’Û“
”flÕäŒ fi...
fifl‘›—“«
΢ ˲ ® ÓÁ˘ Ï˛
‘ ¤Ò‹“¤
ÔÌ˘ Á˛ ® ÌÔ˘ Ï˛
‹…
fiflÃÿŒ——”
ÔÚÏ” ÿŸÿ Õ‘‘
⁄ÿ›
Õ‘fl“‹
fi¤‹Œ——”
ÔÔ˘ Ó˛ ® ÔÔ˘ ˛
⁄
…Ò‹
‘ ¤Ò‹“¤
Ô΢ ˛ ® ÓÁ˘ ˛ fiflÃÿŒ——”
›‘—Õ¤Ã
À–
⁄
…Ò‹
”flÕäŒ fi¤‹Œ——”
ÔÔ˘ Ô˛ ® ÔÏ˘ Ͳ
ŸÀ¤Õà fi¤‹Œ——”
Á˘ ˲ ® Á˘ β
‘—…¤Œ
À––¤Œ...
fifl‘›—“«
΢ ˲ ® Ó͢ ˲
fifl‘›—“«
Ì˘ ˲ ® Ô΢ ˲
‘ ¤Ò‹“¤
Ô΢ È˛ ® Ì˘ ˛
ŸÀ¤Õà fi¤‹Œ——”
Á˘ ˛ ® Á˘ ˛
䌌fl›¤ ‡ ‘¤ ¤‘ ÔÔ —“‘...
fi¤‹Œ——”
Á˘ ˛ ® Ô˘ ˛
‘ ¤Ò‹“¤
Ôˢ Á˛ ® ÔÔ˘ ˛
fifl‘›—“«
΢ ˲ ® ÔÓ˘ β
›‘—Õ¤Ã
ÔÚÏ” ÿŸÿ Õ‘‘
…Ò‹
fiflÃÿŒ——”
fifl‘›—“«
΢ ˲ ® ÓÏ˘ Ͳ
fifl‘›—“«
΢ ˲ ® Ìˢ Ͳ
‘ ¤Ò‹“¤
ÔÁ˘ Ͳ ® ÓÏ˘ ˛
‹¤“
ˢ ˛ ® Á˘ ˲
fiflÃÿŒ——”
›‘—Õ¤Ã
…fl‘’Û“
”flÕäŒ fi...
fifl‘›—“«
΢ ˲ ® ÓÁ˘ Ï˛
‘ ¤Ò‹“¤
ÔÌ˘ Á˛ ® ÌÔ˘ Ï˛
‹…
fiflÃÿŒ——”
ÔÚÏ” ÿŸÿ Õ‘‘
⁄ÿ›
Õ‘fl“‹
fi¤‹Œ——”
ÔÔ˘ Ó˛ ® ÔÔ˘ ˛
⁄
…Ò‹
fifl‘›—“«
΢ ˲ ® Ó͢ ˲
fifl‘›—“«
Ì˘ ˲ ® Ô΢ ˲
‘ ¤Ò‹“¤
Ô΢ È˛ ® Ì˘ ˛
ŸÀ¤Õà fi¤‹Œ——”
Á˘ ˛ ® Á˘ ˛
䌌fl›¤ ‡ ‘¤ ¤‘ ÔÔ —“‘...
fifl‘›—“«
΢ ˲ ® ÓÁ˘ Ï˛
‘ ¤Ò‹“¤
ÔÌ˘ Á˛ ® ÌÔ˘ Ï˛
‹…
fiflÃÿŒ——”
ÔÚÏ” ÿŸÿ Õ‘‘
⁄ÿ›
Õ‘fl“‹
fi¤‹Œ——”
ÔÔ˘ Ó˛ ® ÔÔ˘ ˛
⁄
…Ò‹
fi¤‹Œ——”
Á˘ ˛ ® Ô˘ ˛
‘ ¤Ò‹“¤
Ôˢ Á˛ ® ÔÔ˘ ˛
fifl‘›—“«
΢ ˲ ® ÔÓ˘ β
›‘—Õ¤Ã
ÔÚÏ” ÿŸÿ Õ‘‘
…Ò‹
fiflÃÿŒ——”
fifl‘›—“«
΢ ˲ ® Ó͢ ˲
fifl‘›—“«
Ì˘ ˲ ® Ô΢ ˲
‘ ¤Ò‹“¤
Ô΢ È˛ ® Ì˘ ˛
ŸÀ¤Õà fi¤‹Œ——”
Á˘ ˛ ® Á˘ ˛
䌌fl›¤ ‡ ‘¤ ¤‘ ÔÔ —“‘...
fifl‘›—“«
΢ ˲ ® ÓÏ˘ Ͳ
fifl‘›—“«
΢ ˲ ® Ìˢ Ͳ
‘ ¤Ò‹“¤
ÔÁ˘ Ͳ ® ÓÏ˘ ˛
‹¤“
ˢ ˛ ® Á˘ ˲
fiflÃÿŒ——”
›‘—Õ¤Ã
…fl‘’Û“
”flÕäŒ fi...
fifl‘›—“«
΢ ˲ ® ÓÁ˘ Ï˛
‘ ¤Ò‹“¤
ÔÌ˘ Á˛ ® ÌÔ˘ Ï˛
‹…
fiflÃÿŒ——”
ÔÚÏ” ÿŸÿ Õ‘‘
⁄ÿ›
Õ‘fl“‹
fi¤‹Œ——”
ÔÔ˘ Ó˛ ® ÔÔ˘ ˛
⁄
…Ò‹
fifl‘›—“«
Ï˘ ˲ ® Ôˢ ˛
ŸÀ¤Õà fi¤‹Œ——”
ˢ Ô˛ ® ÔÔ˘ ˛
fiflÃÿŒ——”
”flÕäŒ fi¤‹Œ——”
Á˘ Í ® ÔÔ˘ Ï˛
‘ ¤Ò‹“¤
ÓÈ˘ Í ® Ó˘ Ï˛
›‘—Õ¤Ã...
‘ ¤Ò‹“¤
Ô΢ ˛ ® ÓÁ˘ ˛ fiflÃÿŒ——”
›‘—Õ¤Ã
À–
⁄
…Ò‹
”flÕäŒ fi¤‹Œ——”
ÔÔ˘ Ô˛ ® ÔÏ˘ Ͳ
ŸÀ¤Õà fi¤‹Œ——”
Á˘ ˲ ® Á˘ β
‘—…¤Œ
À––¤Œ...
fi¤‹Œ——”
Á˘ ˛ ® Ô˘ ˛
‘ ¤Ò‹“¤
Ôˢ Á˛ ® ÔÔ˘ ˛
fifl‘›—“«
΢ ˲ ® ÔÓ˘ β
›‘—Õ¤Ã
ÔÚÏ” ÿŸÿ Õ‘‘
…Ò‹
fiflÃÿŒ——”
䌌fl›¤ ‡ ‘¤ ¤‘ Ó —“‘«
fifl‘›—“«
΢ ˲ ® ÔÁ˘ ˛
‘ ¤Ò‹“¤
Ôˢ Á˛ ® ÔÔ˘ ˛
fiflÃÿŒ——”
›‘—Õ¤Ã
ÔÚÏ” ÿŸÿ Õ‘‘
fi¤‹Œ——”
Á˘ ˛ ® Ô˘...
fifl‘›—“«
Ï˘ ˲ ® ÏÔ˘ Ͳ
fifl‘›—“«
Ï˘ ˲ ® ÓÔ˘ Ô˛
‘ ¤Ò‹“¤
Ô͢ Ͳ ® ÔÁ˘ ˛
fiflÃÿŒ——”
›‘—Õ¤Ã
›‘—Õ¤Ã
fi¤‹Œ——”
Á˘ ˛ ® Ô˘ ˛
⁄
…...
SIX50 KING WEST CONDOS , 650 KING WEST CONDOS TORONTO , 650 KING WEST FLOOR PLANS
SIX50 KING WEST CONDOS , 650 KING WEST CONDOS TORONTO , 650 KING WEST FLOOR PLANS
SIX50 KING WEST CONDOS , 650 KING WEST CONDOS TORONTO , 650 KING WEST FLOOR PLANS
SIX50 KING WEST CONDOS , 650 KING WEST CONDOS TORONTO , 650 KING WEST FLOOR PLANS
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

SIX50 KING WEST CONDOS , 650 KING WEST CONDOS TORONTO , 650 KING WEST FLOOR PLANS

573 views
315 views

Published on

SIX50 King West is a project developed by FREED Developments and designed by Core Architects. The development is comprised of two towers, one which is 10 storeys and the other which is 16 storeys.

Six50 King West Condominiums: Two contemporary buildings, joined at the hip. Luxury just went up a notch. High style with chic condominiums featuring one storey suites, two storey suites and 6 unique townhouses. Full floor, private elevator access penthouses to die for. A living showcase. Defining high style. Lusciously landscaped terraces with floor-to-ceiling windows that provide a bird’s eye view of everything that’s cool. Follow the path; it leads you to a courtyard that defies your imagination. Meet there. Play there. This is where life happens.


Call Me When You Find Anything You Like ☎ (416) 827-6093 ☚ Steve Shahsavar , Sales Representative

Published in: Real Estate
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
573
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
46
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

SIX50 KING WEST CONDOS , 650 KING WEST CONDOS TORONTO , 650 KING WEST FLOOR PLANS

 1. 1. fifl‘›—“« ΢ ˲ ® ÓÏ˘ Ͳ fifl‘›—“« ΢ ˲ ® Ìˢ Ͳ ‘ ¤Ò‹“¤ ÔÁ˘ Ͳ ® ÓÏ˘ ˛ ‹¤“ ˢ ˛ ® Á˘ ˲ fiflÃÿŒ——” ›‘—դà …fl‘’Û“ ”flÕäŒ fi¤‹Œ——” Ô˘ Ì˛ ® ÔÓ˘ ˛ ⁄ …Ò‹
 2. 2. ‘ ¤Ò‹“¤ ÔÏ˘ ˛ ® Ó˘ Ì˛ fifl‘›—“« Ï˘ ˲ ® ÔÔ˘ ˛ fifl‘›—“« Ì˘ ˲ ® ͢ Ï˛ ›‘—դà fiflÃÿŒ——” ⁄ …Ò‹ fi¤‹Œ——” Á˘ ˛ ® Ô˘ ˛
 3. 3. fifl‘›—“« ΢ ˲ ® Ô΢ Ï˛ ‘ ¤Ò‹“¤ ÓÔ˘ ˛ ® Ì˘ ˛ ŸÀ¤Õà fi¤‹Œ——” Á˘ ˛ ® Á˘ ˛ fiflÃÿŒ——” ¤“ÕÀä ›‘—դà ”flÕäŒ fi¤‹Œ——” ÔÓ˘ Ï˛ ® Ô΢ Ó˛ ›‘—դà ›‘—դà ⁄ …Ò‹
 4. 4. fi¤‹Œ——” Á˘ ˛ ® Ô˘ ˛ ‘ ¤Ò‹“¤ Ôˢ Á˛ ® ÔÔ˘ ˛ fifl‘›—“« ΢ ˲ ® ÔÓ˘ β ›‘—դà ÔÚÏ” ÿŸÿ Õ‘‘ …Ò‹ fiflÃÿŒ——”
 5. 5. fifl‘›—“« ΢ ˲ ® ÓÁ˘ Ï˛ ‘ ¤Ò‹“¤ ÔÌ˘ Á˛ ® ÌÔ˘ Ï˛ ‹… fiflÃÿŒ——” ÔÚÏ” ÿŸÿ Õ‘‘ ⁄ÿ› Õ‘fl“‹ fi¤‹Œ——” ÔÔ˘ Ó˛ ® ÔÔ˘ ˛ ⁄ …Ò‹
 6. 6. fifl‘›—“« Ï˘ ˲ ® ÏÔ˘ Ͳ fifl‘›—“« Ï˘ ˲ ® ÓÔ˘ Ô˛ ‘ ¤Ò‹“¤ Ô͢ Ͳ ® ÔÁ˘ ˛ fiflÃÿŒ——” ›‘—դà ›‘—դà fi¤‹Œ——” Á˘ ˛ ® Ô˘ ˛ ⁄ …Ò‹
 7. 7. fi¤‹Œ——” Á˘ ˛ ® Ô˘ ˛ ‘ ¤Ò‹“¤ Ôˢ Á˛ ® ÔÔ˘ ˛ fifl‘›—“« ΢ ˲ ® ÔÓ˘ β ›‘—դà ÔÚÏ” ÿŸÿ Õ‘‘ …Ò‹ fiflÃÿŒ——”
 8. 8. fifl‘›—“« ΢ ˲ ® Ôˢ Ͳ ‘ ¤Ò‹“¤ ÔÈ˘ Ó˛ ® ÓÁ˘ Ó˛ ‹… fiflÃÿŒ——” Õ‘fl“‹ fi¤‹Œ——” Ô˘ β ® ÔÔ˘ β ⁄ …Ò‹
 9. 9. 䌌fl›¤ ‡ ‘¤ ¤‘ Ó —“‘« fifl‘›—“« ΢ ˲ ® ÔÁ˘ ˛ ‘ ¤Ò‹“¤ Ôˢ Á˛ ® ÔÔ˘ ˛ fiflÃÿŒ——” ›‘—դà ÔÚÏ” ÿŸÿ Õ‘‘ fi¤‹Œ——” Á˘ ˛ ® Ô˘ ˛ ⁄ …Ò‹
 10. 10. fifl‘›—“« Ï˘ ˲ ® Ôˢ ˛ ŸÀ¤Õà fi¤‹Œ——” ˢ Ô˛ ® ÔÔ˘ ˛ fiflÃÿŒ——” ”flÕäŒ fi¤‹Œ——” Á˘ Í ® ÔÔ˘ Ï˛ ‘ ¤Ò‹“¤ ÓÈ˘ Í ® Ó˘ Ï˛ ›‘—դà ›‘—դà ¤“ÕÀä ⁄ÿ› —–ÃÚ ÃÿŒ‹ fi¤‹Œ——” ⁄ ‹……Ò‹›‘—դà Õ‘fl“‹
 11. 11. ”flÕäŒ fi¤‹Œ——” ÔÔ˘ Ô˛ ® ÔÓ˘ Ͳ 䌌fl›¤ ˢ Ï˛ ® Ô΢ β ¤“ÕÀä ⁄À‘‘ ÿ¤Ÿÿà …fl‘‘ ‹“ —–¤“ × fi¤‘—… …Ò‹ ‘—…¤Œ À––¤Œ ‘ ¤Ò‹“¤ Ô΢ ˛ ® ÓÈ˘ β ‹¤“ Ô˘ ˛ ® Á˘ β À– –—…‹¤Œ Œ——” ⁄ ›‘—Õ¤Ã
 12. 12. ”flÕäŒ fi¤‹Œ——” Ô˘ Ô˛ ® ÔÓ˘ Ó˛ 䌌fl›¤ ˢ Ï˛ ® ÔÏ˘ ˛ ‹¤“ ¯—–ÃÚ ÃÿŒ‹ fi¤‹Œ——”˜ ˢ ˲ ® Ô˘ ˛ fifl‘›—“« Ï˘ ˲ ® ÔÔ˘ ˛ ¤“ÕÀä ⁄À‘‘ ÿ¤Ÿÿà …fl‘‘ ‹“ —–¤“ × fi¤‘—… ›‘—դà …Ò‹ ‘—…¤Œ À––¤Œ ‘ ¤Ò‹“¤ ÔÏ˘ ˛ ® ÓÌ˘ Ï˛ fifl‘›—“« Ï˘ ˲ ® ÔÔ˘ ˛ fi¤‹Œ——” Á˘ ˛ ® Á˘ Ó˛ Õ׌flŸ¤ À– fiflÃÿŒ——” ›‘—դà ⁄
 13. 13. ”flÕäŒ fi¤‹Œ——” ÔÔ˘ Ô˛ ® ÔÓ˘ Ͳ 䌌fl›¤ ˢ Ï˛ ® Ô΢ β ¤“ÕÀä ⁄À‘‘ ÿ¤Ÿÿà …fl‘‘ ‹“ —–¤“ × fi¤‘—… …Ò‹ ‘—…¤Œ À––¤Œ ‘ ¤Ò‹“¤ Ô΢ ˛ ® ÓÓ˘ Ͳ ”¤‹fl ‘—À“Ÿ¤ Á˘ β ® Ô˘ ˛ À– fiflÃÿŒ——” ⁄ ›‘—Õ¤Ã
 14. 14. fi¤‹Œ——” Á˘ ˛ ® Ô˘ ˛ ‘ ¤Ò‹“¤ Ôˢ Á˛ ® ÔÔ˘ ˛ fifl‘›—“« ΢ ˲ ® ÔÓ˘ β ›‘—դà ÔÚÏ” ÿŸÿ Õ‘‘ …Ò‹ fiflÃÿŒ——”
 15. 15. fifl‘›—“« Ï˘ ˲ ® Ôˢ ˛ ŸÀ¤Õà fi¤‹Œ——” ˢ Ô˛ ® ÔÔ˘ ˛ fiflÃÿŒ——” ”flÕäŒ fi¤‹Œ——” Á˘ Í ® ÔÔ˘ Ï˛ ‘ ¤Ò‹“¤ ÓÈ˘ Í ® Ó˘ Ï˛ ›‘—դà ›‘—դà ¤“ÕÀä ⁄ÿ› —–ÃÚ ÃÿŒ‹ fi¤‹Œ——” ⁄ ‹……Ò‹›‘—դà Õ‘fl“‹
 16. 16. 䌌fl›¤ ‡ ‘¤ ¤‘ Ó —“‘« fifl‘›—“« ΢ ˲ ® ÔÁ˘ ˛ ‘ ¤Ò‹“¤ Ôˢ Á˛ ® ÔÔ˘ ˛ fiflÃÿŒ——” ›‘—դà ÔÚÏ” ÿŸÿ Õ‘‘ fi¤‹Œ——” Á˘ ˛ ® Ô˘ ˛ ⁄ …Ò‹
 17. 17. fifl‘›—“« Ï˘ ˲ ® ÏÔ˘ Ͳ fifl‘›—“« Ï˘ ˲ ® ÓÔ˘ Ô˛ ‘ ¤Ò‹“¤ Ô͢ Ͳ ® ÔÁ˘ ˛ fiflÃÿŒ——” ›‘—դà ›‘—դà fi¤‹Œ——” Á˘ ˛ ® Ô˘ ˛ ⁄ …Ò‹
 18. 18. ‘ ¤Ò‹“¤ ÔÏ˘ ˛ ® Ó˘ Ì˛ fifl‘›—“« Ï˘ ˲ ® ÔÔ˘ ˛ fifl‘›—“« Ì˘ ˲ ® ͢ Ï˛ ›‘—դà fiflÃÿŒ——” ⁄ …Ò‹ fi¤‹Œ——” Á˘ ˛ ® Ô˘ ˛
 19. 19. fi¤‹Œ——” Á˘ ˛ ® Ô˘ ˛ ‘ ¤Ò‹“¤ Ôˢ Á˛ ® ÔÔ˘ ˛ fifl‘›—“« ΢ ˲ ® ÔÓ˘ β ›‘—դà ÔÚÏ” ÿŸÿ Õ‘‘ …Ò‹ fiflÃÿŒ——”
 20. 20. fifl‘›—“« ΢ ˲ ® Ô΢ Ï˛ ‘ ¤Ò‹“¤ ÓÔ˘ ˛ ® Ì˘ ˛ ŸÀ¤Õà fi¤‹Œ——” Á˘ ˛ ® Á˘ ˛ fiflÃÿŒ——” ¤“ÕÀä ›‘—դà ”flÕäŒ fi¤‹Œ——” ÔÓ˘ Ï˛ ® Ô΢ Ó˛ ›‘—դà ›‘—դà ⁄ …Ò‹
 21. 21. fifl‘›—“« ΢ ˲ ® ÓÏ˘ Ͳ fifl‘›—“« ΢ ˲ ® Ìˢ Ͳ ‘ ¤Ò‹“¤ ÔÁ˘ Ͳ ® ÓÏ˘ ˛ ‹¤“ ˢ ˛ ® Á˘ ˲ fiflÃÿŒ——” ›‘—դà …fl‘’Û“ ”flÕäŒ fi¤‹Œ——” Ô˘ Ì˛ ® ÔÓ˘ ˛ ⁄ …Ò‹
 22. 22. fifl‘›—“« ΢ ˲ ® ÓÁ˘ Ï˛ ‘ ¤Ò‹“¤ ÔÌ˘ Á˛ ® ÌÔ˘ Ï˛ ‹… fiflÃÿŒ——” ÔÚÏ” ÿŸÿ Õ‘‘ ⁄ÿ› Õ‘fl“‹ fi¤‹Œ——” ÔÔ˘ Ó˛ ® ÔÔ˘ ˛ ⁄ …Ò‹
 23. 23. 䌌fl›¤ ‡ ‘¤ ¤‘ Ó —“‘« fifl‘›—“« ΢ ˲ ® ÔÁ˘ ˛ ‘ ¤Ò‹“¤ Ôˢ Á˛ ® ÔÔ˘ ˛ fiflÃÿŒ——” ›‘—դà ÔÚÏ” ÿŸÿ Õ‘‘ fi¤‹Œ——” Á˘ ˛ ® Ô˘ ˛ ⁄ …Ò‹
 24. 24. fi¤‹Œ——” Á˘ ˛ ® Ô˘ ˛ ‘ ¤Ò‹“¤ Ôˢ Á˛ ® ÔÔ˘ ˛ fifl‘›—“« ΢ ˲ ® ÔÓ˘ β ›‘—դà ÔÚÏ” ÿŸÿ Õ‘‘ …Ò‹ fiflÃÿŒ——”
 25. 25. fifl‘›—“« ΢ ˲ ® Ôˢ Ͳ ‘ ¤Ò‹“¤ ÔÈ˘ Ó˛ ® ÓÁ˘ Ó˛ ‹… fiflÃÿŒ——” Õ‘fl“‹ fi¤‹Œ——” Ô˘ β ® ÔÔ˘ β ⁄ …Ò‹
 26. 26. ›‘—դà …Ò‹ Õ׌flŸ¤ ›‘—դà ›‘—դà ”flÕäŒ fi¤‹Œ——” Ô˘ Ô˛ ® Ô΢ È˛ ‹¤“ ¯—–ÃÚ ÃÿŒ‹ fi¤‹Œ——”˜ ˢ ˲ ® ÔÔ˘ Ì˛ fifl‘›—“« Ï˘ ˲ ® ÔÔ˘ ˛ fifl‘›—“« Ï˘ ˲ ® ÔÔ˘ ˛ ¤“ÕÀä ⁄À‘‘ ÿ¤Ÿÿà …fl‘‘ —–¤“ × fi¤‘—… À––¤Œ ‘—…¤Œ ‘ ¤Ò‹“¤ ÔÏ˘ ˛ ® ÌÓ˘ ˛ fi¤‹Œ——” ÔÔ˘ ˛ ® Á˘ Ó˛ À– fiflÃÿŒ——” ‹“ ⁄ ›‘—Õ¤Ã
 27. 27. fifl‘›—“« Ï˘ ˲ ® Ôˢ ˛ ŸÀ¤Õà fi¤‹Œ——” ˢ Ô˛ ® ÔÔ˘ ˛ fiflÃÿŒ——” ”flÕäŒ fi¤‹Œ——” Á˘ Í ® ÔÔ˘ Ï˛ ‘ ¤Ò‹“¤ ÓÈ˘ Í ® Ó˘ Ï˛ ›‘—դà ›‘—դà ¤“ÕÀä ⁄ÿ› —–ÃÚ ÃÿŒ‹ fi¤‹Œ——” ⁄ ‹……Ò‹›‘—դà Õ‘fl“‹
 28. 28. fifl‘›—“« Ï˘ ˲ ® ÏÔ˘ Ͳ fifl‘›—“« Ï˘ ˲ ® ÓÔ˘ Ô˛ ‘ ¤Ò‹“¤ Ô͢ Ͳ ® ÔÁ˘ ˛ fiflÃÿŒ——” ›‘—դà ›‘—դà fi¤‹Œ——” Á˘ ˛ ® Ô˘ ˛ ⁄ …Ò‹
 29. 29. ›‘—դà …Ò‹ Õ׌flŸ¤ ›‘—դà ›‘—դà ”flÕäŒ fi¤‹Œ——” Ô˘ Ô˛ ® Ô΢ È˛ ‹¤“ ¯—–ÃÚ ÃÿŒ‹ fi¤‹Œ——”˜ ˢ ˲ ® ÔÔ˘ Ì˛ fifl‘›—“« Ï˘ ˲ ® ÔÔ˘ ˛ fifl‘›—“« Ï˘ ˲ ® ÔÔ˘ ˛ ¤“ÕÀä ⁄À‘‘ ÿ¤Ÿÿà …fl‘‘ —–¤“ × fi¤‘—… À––¤Œ ‘—…¤Œ ‘ ¤Ò‹“¤ ÔÏ˘ ˛ ® ÌÓ˘ ˛ fi¤‹Œ——” ÔÔ˘ ˛ ® Á˘ Ó˛ À– fiflÃÿŒ——” ‹“ ⁄ ›‘—Õ¤Ã
 30. 30. fifl‘›—“« Ï˘ ˲ ® Ôˢ ˛ ŸÀ¤Õà fi¤‹Œ——” ˢ Ô˛ ® ÔÔ˘ ˛ fiflÃÿŒ——” ”flÕäŒ fi¤‹Œ——” Á˘ Í ® ÔÔ˘ Ï˛ ‘ ¤Ò‹“¤ ÓÈ˘ Í ® Ó˘ Ï˛ ›‘—դà ›‘—դà ¤“ÕÀä ⁄ÿ› —–ÃÚ ÃÿŒ‹ fi¤‹Œ——” ⁄ ‹……Ò‹›‘—դà Õ‘fl“‹
 31. 31. 䌌fl›¤ ‡ ‘¤ ¤‘ Ó —“‘« fifl‘›—“« ΢ ˲ ® ÔÁ˘ ˛ ‘ ¤Ò‹“¤ Ôˢ Á˛ ® ÔÔ˘ ˛ fiflÃÿŒ——” ›‘—դà ÔÚÏ” ÿŸÿ Õ‘‘ fi¤‹Œ——” Á˘ ˛ ® Ô˘ ˛ ⁄ …Ò‹
 32. 32. fifl‘›—“« Ï˘ ˲ ® ÏÔ˘ Ͳ fifl‘›—“« Ï˘ ˲ ® ÓÔ˘ Ô˛ ‘ ¤Ò‹“¤ Ô͢ Ͳ ® ÔÁ˘ ˛ fiflÃÿŒ——” ›‘—դà ›‘—դà fi¤‹Œ——” Á˘ ˛ ® Ô˘ ˛ ⁄ …Ò‹
 33. 33. fifl‘›—“« Ï˘ ˲ ® Ôˢ ˛ ŸÀ¤Õà fi¤‹Œ——” ˢ Ô˛ ® ÔÔ˘ ˛ fiflÃÿŒ——” ”flÕäŒ fi¤‹Œ——” Á˘ Í ® ÔÔ˘ Ï˛ ‘ ¤Ò‹“¤ ÓÈ˘ Í ® Ó˘ Ï˛ ›‘—դà ›‘—դà ¤“ÕÀä ⁄ÿ› —–ÃÚ ÃÿŒ‹ fi¤‹Œ——” ⁄ ‹……Ò‹›‘—դà Õ‘fl“‹
 34. 34. fifl‘›—“« ΢ ˲ ® ÓÔ˘ Ì˛ ‘ ¤Ò‹“¤ ÔÁ˘ ˛ ® ÓÓ˘ Ì˛ 䌌fl›¤ ‡ ‘¤ ¤‘ Ï —“‘« fiflÃÿŒ——” ›‘—դà fi¤‹Œ——” ÔÓ˘ β ® ÔÓ˘ Á˛ ⁄ …Ò‹
 35. 35. fi¤‹Œ——” Á˘ ˛ ® Ô˘ ˛ ‘ ¤Ò‹“¤ Ôˢ Á˛ ® ÔÔ˘ ˛ fifl‘›—“« ΢ ˲ ® ÔÓ˘ β ›‘—դà ÔÚÏ” ÿŸÿ Õ‘‘ …Ò‹ fiflÃÿŒ——”
 36. 36. fifl‘›—“« ΢ ˲ ® Ôˢ Ͳ ‘ ¤Ò‹“¤ ÔÈ˘ Ó˛ ® ÓÁ˘ Ó˛ ‹… fiflÃÿŒ——” Õ‘fl“‹ fi¤‹Œ——” Ô˘ β ® ÔÔ˘ β ⁄ …Ò‹
 37. 37. ›‘—դà …Ò‹ Õ׌flŸ¤ ›‘—դà ›‘—դà ”flÕäŒ fi¤‹Œ——” Ô˘ Ô˛ ® Ô΢ È˛ ‹¤“ ¯—–ÃÚ ÃÿŒ‹ fi¤‹Œ——”˜ ˢ ˲ ® ÔÔ˘ Ì˛ fifl‘›—“« Ï˘ ˲ ® ÔÔ˘ ˛ fifl‘›—“« Ï˘ ˲ ® ÔÔ˘ ˛ ¤“ÕÀä ⁄À‘‘ ÿ¤Ÿÿà …fl‘‘ —–¤“ × fi¤‘—… À––¤Œ ‘—…¤Œ ‘ ¤Ò‹“¤ ÔÏ˘ ˛ ® ÌÓ˘ ˛ fi¤‹Œ——” ÔÔ˘ ˛ ® Á˘ Ó˛ À– fiflÃÿŒ——” ‹“ ⁄ ›‘—Õ¤Ã
 38. 38. 䌌fl›¤ ‡ ‘¤ ¤‘ Ó —“‘« fifl‘›—“« ΢ ˲ ® ÔÁ˘ ˛ ‘ ¤Ò‹“¤ Ôˢ Á˛ ® ÔÔ˘ ˛ fiflÃÿŒ——” ›‘—դà ÔÚÏ” ÿŸÿ Õ‘‘ fi¤‹Œ——” Á˘ ˛ ® Ô˘ ˛ ⁄ …Ò‹
 39. 39. fifl‘›—“« Ï˘ ˲ ® ÏÔ˘ Ͳ fifl‘›—“« Ï˘ ˲ ® ÓÔ˘ Ô˛ ‘ ¤Ò‹“¤ Ô͢ Ͳ ® ÔÁ˘ ˛ fiflÃÿŒ——” ›‘—դà ›‘—դà fi¤‹Œ——” Á˘ ˛ ® Ô˘ ˛ ⁄ …Ò‹
 40. 40. ‘ ¤Ò‹“¤ ÔÏ˘ ˛ ® Ó˘ Ì˛ fifl‘›—“« Ï˘ ˲ ® ÔÔ˘ ˛ fifl‘›—“« Ì˘ ˲ ® ͢ Ï˛ ›‘—դà fiflÃÿŒ——” ⁄ …Ò‹ fi¤‹Œ——” Á˘ ˛ ® Ô˘ ˛
 41. 41. fi¤‹Œ——” Á˘ ˛ ® Ô˘ ˛ ‘ ¤Ò‹“¤ Ôˢ Á˛ ® ÔÔ˘ ˛ fifl‘›—“« ΢ ˲ ® ÔÓ˘ β ›‘—դà ÔÚÏ” ÿŸÿ Õ‘‘ …Ò‹ fiflÃÿŒ——”
 42. 42. fifl‘›—“« ΢ ˲ ® Ô΢ Ï˛ ‘ ¤Ò‹“¤ ÓÔ˘ ˛ ® Ì˘ ˛ ŸÀ¤Õà fi¤‹Œ——” Á˘ ˛ ® Á˘ ˛ fiflÃÿŒ——” ¤“ÕÀä ›‘—դà ”flÕäŒ fi¤‹Œ——” ÔÓ˘ Ï˛ ® Ô΢ Ó˛ ›‘—դà ›‘—դà ⁄ …Ò‹
 43. 43. fifl‘›—“« ΢ ˲ ® ÓÏ˘ Ͳ fifl‘›—“« ΢ ˲ ® Ìˢ Ͳ ‘ ¤Ò‹“¤ ÔÁ˘ Ͳ ® ÓÏ˘ ˛ ‹¤“ ˢ ˛ ® Á˘ ˲ fiflÃÿŒ——” ›‘—դà …fl‘’Û“ ”flÕäŒ fi¤‹Œ——” Ô˘ Ì˛ ® ÔÓ˘ ˛ ⁄ …Ò‹
 44. 44. fifl‘›—“« ΢ ˲ ® ÓÁ˘ Ï˛ ‘ ¤Ò‹“¤ ÔÌ˘ Á˛ ® ÌÔ˘ Ï˛ ‹… fiflÃÿŒ——” ÔÚÏ” ÿŸÿ Õ‘‘ ⁄ÿ› Õ‘fl“‹ fi¤‹Œ——” ÔÔ˘ Ó˛ ® ÔÔ˘ ˛ ⁄ …Ò‹
 45. 45. fifl‘›—“« Ï˘ ˲ ® Ôˢ ˛ ŸÀ¤Õà fi¤‹Œ——” ˢ Ô˛ ® ÔÔ˘ ˛ fiflÃÿŒ——” ”flÕäŒ fi¤‹Œ——” Á˘ Í ® ÔÔ˘ Ï˛ ‘ ¤Ò‹“¤ ÓÈ˘ Í ® Ó˘ Ï˛ ›‘—դà ›‘—դà ¤“ÕÀä ⁄ÿ› —–ÃÚ ÃÿŒ‹ fi¤‹Œ——” ⁄ ‹……Ò‹›‘—դà Õ‘fl“‹
 46. 46. fifl‘›—“« ΢ ˲ ® ÓÔ˘ Ì˛ ‘ ¤Ò‹“¤ ÔÁ˘ ˛ ® ÓÓ˘ Ì˛ 䌌fl›¤ ‡ ‘¤ ¤‘ Ï —“‘« fiflÃÿŒ——” ›‘—դà fi¤‹Œ——” ÔÓ˘ β ® ÔÓ˘ Á˛ ⁄ …Ò‹
 47. 47. fi¤‹Œ——” Á˘ ˛ ® Ô˘ ˛ ‘ ¤Ò‹“¤ Ôˢ Á˛ ® ÔÔ˘ ˛ fifl‘›—“« ΢ ˲ ® ÔÓ˘ β ›‘—դà ÔÚÏ” ÿŸÿ Õ‘‘ …Ò‹ fiflÃÿŒ——”
 48. 48. fifl‘›—“« ΢ ˲ ® Ôˢ Ͳ ‘ ¤Ò‹“¤ ÔÈ˘ Ó˛ ® ÓÁ˘ Ó˛ ‹… fiflÃÿŒ——” Õ‘fl“‹ fi¤‹Œ——” Ô˘ β ® ÔÔ˘ β ⁄ …Ò‹
 49. 49. ›‘—դà …Ò‹ Õ׌flŸ¤ ›‘—դà ›‘—դà ”flÕäŒ fi¤‹Œ——” Ô˘ Ô˛ ® Ô΢ È˛ ‹¤“ ¯—–ÃÚ ÃÿŒ‹ fi¤‹Œ——”˜ ˢ ˲ ® ÔÔ˘ Ì˛ fifl‘›—“« Ï˘ ˲ ® ÔÔ˘ ˛ fifl‘›—“« Ï˘ ˲ ® ÔÔ˘ ˛ ¤“ÕÀä ⁄À‘‘ ÿ¤Ÿÿà …fl‘‘ —–¤“ × fi¤‘—… À––¤Œ ‘—…¤Œ ‘ ¤Ò‹“¤ ÔÏ˘ ˛ ® ÌÓ˘ ˛ fi¤‹Œ——” ÔÔ˘ ˛ ® Á˘ Ó˛ À– fiflÃÿŒ——” ‹“ ⁄ ›‘—Õ¤Ã
 50. 50. 䌌fl›¤ ‡ ‘¤ ¤‘ Ó —“‘« fifl‘›—“« ΢ ˲ ® ÔÁ˘ ˛ ‘ ¤Ò‹“¤ Ôˢ Á˛ ® ÔÔ˘ ˛ fiflÃÿŒ——” ›‘—դà ÔÚÏ” ÿŸÿ Õ‘‘ fi¤‹Œ——” Á˘ ˛ ® Ô˘ ˛ ⁄ …Ò‹
 51. 51. fifl‘›—“« Ï˘ ˲ ® ÏÔ˘ Ͳ fifl‘›—“« Ï˘ ˲ ® ÓÔ˘ Ô˛ ‘ ¤Ò‹“¤ Ô͢ Ͳ ® ÔÁ˘ ˛ fiflÃÿŒ——” ›‘—դà ›‘—դà fi¤‹Œ——” Á˘ ˛ ® Ô˘ ˛ ⁄ …Ò‹
 52. 52. ›‘—դà …Ò‹ Õ׌flŸ¤ ›‘—դà ›‘—դà ”flÕäŒ fi¤‹Œ——” Ô˘ Ô˛ ® Ô΢ È˛ ‹¤“ ¯—–ÃÚ ÃÿŒ‹ fi¤‹Œ——”˜ ˢ ˲ ® ÔÔ˘ Ì˛ fifl‘›—“« Ï˘ ˲ ® ÔÔ˘ ˛ fifl‘›—“« Ï˘ ˲ ® ÔÔ˘ ˛ ¤“ÕÀä ⁄À‘‘ ÿ¤Ÿÿà …fl‘‘ —–¤“ × fi¤‘—… À––¤Œ ‘—…¤Œ ‘ ¤Ò‹“¤ ÔÏ˘ ˛ ® ÌÓ˘ ˛ fi¤‹Œ——” ÔÔ˘ ˛ ® Á˘ Ó˛ À– fiflÃÿŒ——” ‹“ ⁄ ›‘—Õ¤Ã
 53. 53. fifl‘›—“« ΢ ˲ ® ÓÔ˘ Ì˛ ‘ ¤Ò‹“¤ ÔÁ˘ ˛ ® ÓÓ˘ Ì˛ 䌌fl›¤ ‡ ‘¤ ¤‘ Ï —“‘« fiflÃÿŒ——” ›‘—դà fi¤‹Œ——” ÔÓ˘ β ® ÔÓ˘ Á˛ ⁄ …Ò‹
 54. 54. fi¤‹Œ——” Á˘ ˛ ® Ô˘ ˛ ‘ ¤Ò‹“¤ Ôˢ Á˛ ® ÔÔ˘ ˛ fifl‘›—“« ΢ ˲ ® ÔÓ˘ β ›‘—դà ÔÚÏ” ÿŸÿ Õ‘‘ …Ò‹ fiflÃÿŒ——”
 55. 55. fifl‘›—“« ΢ ˲ ® Ôˢ Ͳ ‘ ¤Ò‹“¤ ÔÈ˘ Ó˛ ® ÓÁ˘ Ó˛ ‹… fiflÃÿŒ——” Õ‘fl“‹ fi¤‹Œ——” Ô˘ β ® ÔÔ˘ β ⁄ …Ò‹
 56. 56. 䌌fl›¤ ‡ ‘¤ ¤‘ Ó —“‘« fifl‘›—“« ΢ ˲ ® ÔÁ˘ ˛ ‘ ¤Ò‹“¤ Ôˢ Á˛ ® ÔÔ˘ ˛ fiflÃÿŒ——” ›‘—դà ÔÚÏ” ÿŸÿ Õ‘‘ fi¤‹Œ——” Á˘ ˛ ® Ô˘ ˛ ⁄ …Ò‹
 57. 57. fifl‘›—“« Ï˘ ˲ ® Ôˢ ˛ ŸÀ¤Õà fi¤‹Œ——” ˢ Ô˛ ® ÔÔ˘ ˛ fiflÃÿŒ——” ”flÕäŒ fi¤‹Œ——” Á˘ Í ® ÔÔ˘ Ï˛ ‘ ¤Ò‹“¤ ÓÈ˘ Í ® Ó˘ Ï˛ ›‘—դà ›‘—դà ¤“ÕÀä ⁄ÿ› —–ÃÚ ÃÿŒ‹ fi¤‹Œ——” ⁄ ‹……Ò‹›‘—դà Õ‘fl“‹
 58. 58. fifl‘›—“« Ï˘ ˲ ® ÏÔ˘ Ͳ fifl‘›—“« Ï˘ ˲ ® ÓÔ˘ Ô˛ ‘ ¤Ò‹“¤ Ô͢ Ͳ ® ÔÁ˘ ˛ fiflÃÿŒ——” ›‘—դà ›‘—դà fi¤‹Œ——” Á˘ ˛ ® Ô˘ ˛ ⁄ …Ò‹
 59. 59. fi¤‹Œ——” Á˘ ˛ ® Ô˘ ˛ ‘ ¤Ò‹“¤ Ôˢ Á˛ ® ÔÔ˘ ˛ fifl‘›—“« ΢ ˲ ® ÔÓ˘ β ›‘—դà ÔÚÏ” ÿŸÿ Õ‘‘ …Ò‹ fiflÃÿŒ——”
 60. 60. fifl‘›—“« ΢ ˲ ® ÓÏ˘ Ͳ fifl‘›—“« ΢ ˲ ® Ìˢ Ͳ ‘ ¤Ò‹“¤ ÔÁ˘ Ͳ ® ÓÏ˘ ˛ ‹¤“ ˢ ˛ ® Á˘ ˲ fiflÃÿŒ——” ›‘—դà …fl‘’Û“ ”flÕäŒ fi¤‹Œ——” Ô˘ Ì˛ ® ÔÓ˘ ˛ ⁄ …Ò‹
 61. 61. fifl‘›—“« ΢ ˲ ® ÓÁ˘ Ï˛ ‘ ¤Ò‹“¤ ÔÌ˘ Á˛ ® ÌÔ˘ Ï˛ ‹… fiflÃÿŒ——” ÔÚÏ” ÿŸÿ Õ‘‘ ⁄ÿ› Õ‘fl“‹ fi¤‹Œ——” ÔÔ˘ Ó˛ ® ÔÔ˘ ˛ ⁄ …Ò‹
 62. 62. ‘ ¤Ò‹“¤ Ô΢ ˛ ® ÓÁ˘ ˛ fiflÃÿŒ——” ›‘—դà À– ⁄ …Ò‹ ”flÕäŒ fi¤‹Œ——” ÔÔ˘ Ô˛ ® ÔÏ˘ Ͳ ŸÀ¤Õà fi¤‹Œ——” Á˘ ˲ ® Á˘ β ‘—…¤Œ À––¤Œ ⁄À‘‘ ÿ¤Ÿÿà …fl‘‘ ‹“ —–¤“ × fi¤‘—… ¤“ÕÀä
 63. 63. fifl‘›—“« ΢ ˲ ® Ó͢ ˲ fifl‘›—“« Ì˘ ˲ ® Ô΢ ˲ ‘ ¤Ò‹“¤ Ô΢ È˛ ® Ì˘ ˛ ŸÀ¤Õà fi¤‹Œ——” Á˘ ˛ ® Á˘ ˛ 䌌fl›¤ ‡ ‘¤ ¤‘ ÔÔ —“‘« –—…‹¤Œ——” ›‘—դà ›‘—Õ¤ÃÒÕ׌flŸ¤ ¤“ÕÀä ”flÕäŒ fi¤‹Œ——” ÔÓ˘ ˛ ® Ô˘ Á˛ ›‘—դà ⁄ …Ò‹
 64. 64. fi¤‹Œ——” Á˘ ˛ ® Ô˘ ˛ ‘ ¤Ò‹“¤ Ôˢ Á˛ ® ÔÔ˘ ˛ fifl‘›—“« ΢ ˲ ® ÔÓ˘ β ›‘—դà ÔÚÏ” ÿŸÿ Õ‘‘ …Ò‹ fiflÃÿŒ——”
 65. 65. fifl‘›—“« ΢ ˲ ® ÓÏ˘ Ͳ fifl‘›—“« ΢ ˲ ® Ìˢ Ͳ ‘ ¤Ò‹“¤ ÔÁ˘ Ͳ ® ÓÏ˘ ˛ ‹¤“ ˢ ˛ ® Á˘ ˲ fiflÃÿŒ——” ›‘—դà …fl‘’Û“ ”flÕäŒ fi¤‹Œ——” Ô˘ Ì˛ ® ÔÓ˘ ˛ ⁄ …Ò‹
 66. 66. fifl‘›—“« ΢ ˲ ® ÓÁ˘ Ï˛ ‘ ¤Ò‹“¤ ÔÌ˘ Á˛ ® ÌÔ˘ Ï˛ ‹… fiflÃÿŒ——” ÔÚÏ” ÿŸÿ Õ‘‘ ⁄ÿ› Õ‘fl“‹ fi¤‹Œ——” ÔÔ˘ Ó˛ ® ÔÔ˘ ˛ ⁄ …Ò‹
 67. 67. fifl‘›—“« ΢ ˲ ® Ó͢ ˲ fifl‘›—“« Ì˘ ˲ ® Ô΢ ˲ ‘ ¤Ò‹“¤ Ô΢ È˛ ® Ì˘ ˛ ŸÀ¤Õà fi¤‹Œ——” Á˘ ˛ ® Á˘ ˛ 䌌fl›¤ ‡ ‘¤ ¤‘ ÔÔ —“‘« –—…‹¤Œ——” ›‘—դà ›‘—Õ¤ÃÒÕ׌flŸ¤ ¤“ÕÀä ”flÕäŒ fi¤‹Œ——” ÔÓ˘ ˛ ® Ô˘ Á˛ ›‘—դà ⁄ …Ò‹
 68. 68. fifl‘›—“« ΢ ˲ ® ÓÁ˘ Ï˛ ‘ ¤Ò‹“¤ ÔÌ˘ Á˛ ® ÌÔ˘ Ï˛ ‹… fiflÃÿŒ——” ÔÚÏ” ÿŸÿ Õ‘‘ ⁄ÿ› Õ‘fl“‹ fi¤‹Œ——” ÔÔ˘ Ó˛ ® ÔÔ˘ ˛ ⁄ …Ò‹
 69. 69. fi¤‹Œ——” Á˘ ˛ ® Ô˘ ˛ ‘ ¤Ò‹“¤ Ôˢ Á˛ ® ÔÔ˘ ˛ fifl‘›—“« ΢ ˲ ® ÔÓ˘ β ›‘—դà ÔÚÏ” ÿŸÿ Õ‘‘ …Ò‹ fiflÃÿŒ——”
 70. 70. fifl‘›—“« ΢ ˲ ® Ó͢ ˲ fifl‘›—“« Ì˘ ˲ ® Ô΢ ˲ ‘ ¤Ò‹“¤ Ô΢ È˛ ® Ì˘ ˛ ŸÀ¤Õà fi¤‹Œ——” Á˘ ˛ ® Á˘ ˛ 䌌fl›¤ ‡ ‘¤ ¤‘ ÔÔ —“‘« –—…‹¤Œ——” ›‘—դà ›‘—Õ¤ÃÒÕ׌flŸ¤ ¤“ÕÀä ”flÕäŒ fi¤‹Œ——” ÔÓ˘ ˛ ® Ô˘ Á˛ ›‘—դà ⁄ …Ò‹
 71. 71. fifl‘›—“« ΢ ˲ ® ÓÏ˘ Ͳ fifl‘›—“« ΢ ˲ ® Ìˢ Ͳ ‘ ¤Ò‹“¤ ÔÁ˘ Ͳ ® ÓÏ˘ ˛ ‹¤“ ˢ ˛ ® Á˘ ˲ fiflÃÿŒ——” ›‘—դà …fl‘’Û“ ”flÕäŒ fi¤‹Œ——” Ô˘ Ì˛ ® ÔÓ˘ ˛ ⁄ …Ò‹
 72. 72. fifl‘›—“« ΢ ˲ ® ÓÁ˘ Ï˛ ‘ ¤Ò‹“¤ ÔÌ˘ Á˛ ® ÌÔ˘ Ï˛ ‹… fiflÃÿŒ——” ÔÚÏ” ÿŸÿ Õ‘‘ ⁄ÿ› Õ‘fl“‹ fi¤‹Œ——” ÔÔ˘ Ó˛ ® ÔÔ˘ ˛ ⁄ …Ò‹
 73. 73. fifl‘›—“« Ï˘ ˲ ® Ôˢ ˛ ŸÀ¤Õà fi¤‹Œ——” ˢ Ô˛ ® ÔÔ˘ ˛ fiflÃÿŒ——” ”flÕäŒ fi¤‹Œ——” Á˘ Í ® ÔÔ˘ Ï˛ ‘ ¤Ò‹“¤ ÓÈ˘ Í ® Ó˘ Ï˛ ›‘—դà ›‘—դà ¤“ÕÀä ⁄ÿ› —–ÃÚ ÃÿŒ‹ fi¤‹Œ——” ⁄ ‹……Ò‹›‘—դà Õ‘fl“‹
 74. 74. ‘ ¤Ò‹“¤ Ô΢ ˛ ® ÓÁ˘ ˛ fiflÃÿŒ——” ›‘—դà À– ⁄ …Ò‹ ”flÕäŒ fi¤‹Œ——” ÔÔ˘ Ô˛ ® ÔÏ˘ Ͳ ŸÀ¤Õà fi¤‹Œ——” Á˘ ˲ ® Á˘ β ‘—…¤Œ À––¤Œ ⁄À‘‘ ÿ¤Ÿÿà …fl‘‘ ‹“ —–¤“ × fi¤‘—… ¤“ÕÀä
 75. 75. fi¤‹Œ——” Á˘ ˛ ® Ô˘ ˛ ‘ ¤Ò‹“¤ Ôˢ Á˛ ® ÔÔ˘ ˛ fifl‘›—“« ΢ ˲ ® ÔÓ˘ β ›‘—դà ÔÚÏ” ÿŸÿ Õ‘‘ …Ò‹ fiflÃÿŒ——”
 76. 76. 䌌fl›¤ ‡ ‘¤ ¤‘ Ó —“‘« fifl‘›—“« ΢ ˲ ® ÔÁ˘ ˛ ‘ ¤Ò‹“¤ Ôˢ Á˛ ® ÔÔ˘ ˛ fiflÃÿŒ——” ›‘—դà ÔÚÏ” ÿŸÿ Õ‘‘ fi¤‹Œ——” Á˘ ˛ ® Ô˘ ˛ ⁄ …Ò‹
 77. 77. fifl‘›—“« Ï˘ ˲ ® ÏÔ˘ Ͳ fifl‘›—“« Ï˘ ˲ ® ÓÔ˘ Ô˛ ‘ ¤Ò‹“¤ Ô͢ Ͳ ® ÔÁ˘ ˛ fiflÃÿŒ——” ›‘—դà ›‘—դà fi¤‹Œ——” Á˘ ˛ ® Ô˘ ˛ ⁄ …Ò‹

×