Eesti tööturu ülevaade I kvartal 2010

1,722
-1

Published on

Statistikaameti juhtivstatistik Ülle Pettai tegi 20. mail 2010 Riigikogu sotsiaalkomisjonile ülevaate Eesti tööturu olukorrast.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,722
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Eesti tööturu ülevaade I kvartal 2010

 1. 1. Eesti tööjõu-uuring Ülle Pettai Statistikaameti juhtivstatistik Ülevaade Riigikogu sotsiaalkomisjonile 20.05.2010
 2. 2. Tööjõu-uuringu eesmärk <ul><li>Tööjõu-uuringu põhieesmärk on saada ülevaade </li></ul><ul><li>rahvastiku majanduslikust aktiivsusest (tööjõust) </li></ul><ul><li>tööhõivest </li></ul><ul><li>töötusest </li></ul><ul><li>muutustest tööturul </li></ul><ul><li>Taustandmed ka tööealise rahvastiku hariduse, </li></ul><ul><li>elukestvast õppe jm kohta </li></ul>
 3. 3. Rahvusvaheline võrreldavus <ul><li>Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) metoodika kasutamine ja Euroopa Liidu nõuete järgimine tagab andmete võrreldavuse teiste riikide andmetega </li></ul><ul><li>Euroopa Liidu tööjõu-uuringu alus on sellekohane Euroopa Liidu määrus, mille järgi on kõik liikmesriigid kohustatud korraldama tööjõu-uuringut ja edastama selle andmed Euroopa Liidu statistikaametile (Eurostat) </li></ul>
 4. 4. Tööjõu-uuringu ajalugu <ul><li>Ameerika Ühendriikides tööjõu-uuring alates 1940 </li></ul><ul><li>Euroopa Liidus tööjõu-uuringud alates 1960 </li></ul><ul><li>Kesk- ja Ida-Euroopa riikides alates 1990 </li></ul><ul><li>Eesti tööjõu-uuring 1995 (ETU 95), küsitlus jaanuar ist aprill ini </li></ul><ul><li>ETU 1997–1999, küsitlus II kvartalis </li></ul><ul><li>ETU 2000– …, pidevuuring , küsitletakse ühtlaselt aasta ringi st aasta iga nädala kohta korraldatakse võrdne arv küsitlusi </li></ul>
 5. 5. Valim <ul><li>Valim rahvastikuregistrist </li></ul><ul><li>Küsitletakse valimisse sattunud isikute leibkondade kõiki tööealisi (15-74-aastasi) liikmeid </li></ul><ul><li>Alates 2000. aastast leibkondade korduvküsitlemine </li></ul><ul><li>Iga valimisse sattunud leibkonda küsitletakse neljal korral pooleteise aasta jooksul (näiteks 2009 I kv; 2009 II kv; 2010 I kv; 2010 II kv) </li></ul><ul><li>Igas kvartalis küsitletakse ~5000 inimest </li></ul>
 6. 6. Küsitlus <ul><li>Tööjõu-uuringu küsitlusi viib läbi Statistikaameti andmekogumisosakond (~60 küsitlejat) </li></ul><ul><li>Enne 2003 kõik intervjuud paberankeediga; 2003 – III kv 2005 90% paberil, 10% sülearvutiga; alates IV kv 2005 100% sülearvutiga (v.a erandjuhud) </li></ul><ul><li>Näost-näkku (face-to-face) intervjuud </li></ul><ul><li>Leibkonda intervjueeritakse üldjuhul uuringunädalale järgneval nädalal, erijuhul kuni viis nädalat pärast uuringunädalat </li></ul>
 7. 7. Ankeet <ul><li>Põhiankeet </li></ul><ul><li>Moodulid </li></ul><ul><li>Euroopa Liidu Statistikaameti (Eurostati) moodulid </li></ul><ul><li>Eesti moodulid </li></ul>
 8. 8. Põhiankeet <ul><li>Osa A — Küsitleja osa </li></ul><ul><li>Osa B — Leibkonna üldandmed </li></ul><ul><li>Osa C — Töötamine uuringunädalal </li></ul><ul><li>Osa D — Põhitöö </li></ul><ul><li>Osa E — Kõrvaltööd </li></ul><ul><li>Osa F — Vaeghõive </li></ul><ul><li>Osa G — Mittetöötava isiku viimane töökoht </li></ul><ul><li>Osa H — Tööotsingud </li></ul><ul><li>Osa I — Muutused aasta jooksul </li></ul><ul><li>Osa J — Õpingud </li></ul><ul><li>Osa K — Taustandmed </li></ul>
 9. 9. Eurostati moodulid <ul><li>2001 — Tööaja pikkus ja töökorraldus </li></ul><ul><li>2002 — Tervis ja töövõime </li></ul><ul><li>2003 — Elukestev õppimine </li></ul><ul><li>2004 — Töö- ja tööaja korraldus </li></ul><ul><li>2005 — Töö- ja pereelu kokkusobitamine </li></ul><ul><li>2006 — Töölt pensionile siirdumine </li></ul><ul><li>2007 — Tööõnnetused ja tööga seotud terviseprobleemid </li></ul><ul><li>2008 — Migrantide ja nende järeltulijate olukord tööturul </li></ul><ul><li>2009 — Koolist tööle siirdumine </li></ul><ul><li>2010 — Töö- ja pereelu kokkusobitamine </li></ul>
 10. 10. Kaalumine <ul><li>ETU andmete laiendamisel üldkogumile on aluseks arvestuslik rahvaarv uuringuaasta 1. jaanuari seisuga </li></ul><ul><li>Laiendustegurid arvutatakse maakonna, soo ja viie aasta vanuserühmade järgi </li></ul><ul><li>Valimi laiendamisel üldkogumi kohta saadud andmed on tegelike parameetrite hinnangud. Vähem kui 20 isikul põhinevaid hinnanguid ei ole avaldatud (tabelites tähistus „..”), sest need ei ole usaldusväärsed </li></ul>
 11. 11. Põhitulemused <ul><li>Majandusliku aktiivsuse näitajad: hõiveseisund, tööjõus osalemise määr, heitunud isikud </li></ul><ul><li>Tööhõive näitajad: tööhõive määr ja struktuur, täis- ja osaajaga töötamine, vaeghõivatud </li></ul><ul><li>Töötuse näitajad: töötuse määr, pikaajalise töötuse osatähtsus, töötuseelne seisund </li></ul><ul><li>Hariduse näitajad: tööealiste haridustase, elukestev õppimine </li></ul>
 12. 12. Põhimõisted <ul><li>(Tööga) hõivatu — isik, kes uuringunädalal </li></ul><ul><li>töötas ja saab selle eest tasu kas palgatöötajana, ettevõtjana või vabakutselisena; </li></ul><ul><li>töötas otsese tasuta pereettevõttes või oma talus; </li></ul><ul><li>või ajutiselt ei töötanud (haiguse, puhkuse vm tõttu). </li></ul><ul><li>Töötu  — isik, kelle puhul on korraga täidetud kolm tingimust: </li></ul><ul><li>on ilma tööta; </li></ul><ul><li>on töö leidmisel valmis kohe (kahe nädala jooksul) tööd alustama; </li></ul><ul><li>otsib aktiivselt tööd. </li></ul>
 13. 13. Põhimõisted <ul><li>Majanduslikult mitteaktiivsed — isikud, kes ei soovi töötada või ei ole selleks võimelised (õppijad, pensionärid, puudega inimesed, kodused, heitunud) </li></ul><ul><li>Heitunu — mittetöötav isik, kes sooviks töötada ja oleks valmis töö olemasolu korral ka kohe tööle asuma, kuid ei otsi aktiivselt tööd, sest on kaotanud lootuse seda leida </li></ul><ul><li>Tööhõive määr — hõivatute osatähtsus tööealises rahvastikus </li></ul><ul><li>Töötuse määr — töötute osatähtsus tööjõus (hõivatute ja töötute summa) </li></ul>
 14. 14. Tööjõu-uuringu andmete avaldamine <ul><li>Internetis: </li></ul><ul><li>Statistikaameti koduleheküljel http://www.stat.ee </li></ul><ul><li>Eurostati koduleheküljel http://www.europa.eu.int/comm/eurostat/ </li></ul><ul><li>Statistikaameti väljaannetes: </li></ul><ul><li>Eesti Statistika Kvartalikiri </li></ul><ul><li>Kogumikud “Tööjõud”, “Tööturg”, ”Pilk tööellu” </li></ul><ul><li>“ Eesti statistika aastaraamat”, “Piirkondlik statistika”, “Maakonnad arvudes”, “Sotsiaaltrendid” jm </li></ul>
 15. 15. ETU andmete kasutajale <ul><li>Anonüümne algandmebaas </li></ul><ul><li>Statistikaamet </li></ul><ul><li>Eurostat </li></ul><ul><li>Päringutele vastamine </li></ul><ul><li>Statistikaamet </li></ul>
 16. 16. Töötud ja registreeritud töötud
 17. 17. Töötud töötusperioodi kestuse järgi
 18. 18. 15-74-aastased hõiveseisundi järgi
 19. 19. Töötuse määr Euroopa Liidus, IV kv 2009

×