Dialog techniczny - Rafał Malujda Radca Prawny 11.06.2013 Warszawa

475 views

Published on

Konferencja #EfektywnaCyfryzacja organizowana przez Squiz Poland, IAB Polska 13.06.2013 r.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
475
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Dialog techniczny - Rafał Malujda Radca Prawny 11.06.2013 Warszawa

 1. 1. DIALOG TECHNICZNY JAKO PRAKTYCZNENARZĘDZIE WSPOMAGAJĄCE WDROŻENIEIDEI REKOMENDACJI PREZESA UZP NA TLEDOBRYCH PRAKTYK W UNII EUROPEJSKIEJWarszawa, 11.06.2013r.- Rafał Malujda -radca prawny
 2. 2. Rekomendacje udzielania zamówień publicznych na systemy informatyczne• Charakter prawny i rola rekomendacji• Jaki ma być efekt wprowadzenia rekomendacji?Rekomendacja 1: planowanie rozwoju systemów• Polityka rozwoju systemów informatycznych• Plan rozwoju systemów informatycznych• Zapewnienie dostępu do wiedzyRekomendacja 2: zarządzanie informatyką w organizacji• Rozdział procesów• Zamawianie usług zarządzania, prac rozwojowych i gwarancjiRekomendacja 6: gromadzenie i transfer wiedzy• Kody źródłowe• Prawa autorskie
 3. 3. Rekomendacje udzielania zamówień publicznych na systemy informatyczneRekomendacja 3: Konstruowanie zamówienia z uwzględnieniemcyklu życia systemu.Rekomendacja 7: Pro-konkurencyjna konstrukcja SIWZ oraz umówJaka wiedza jest potrzebna do wdrożenia tych rekomendacji w życie?-> Splot: Prawo + Biznes + Technologia <-Uwaga: Krajowe Ramy Interoperacyjności, minimalne wymagania dla systemówteleinformatycznych (Dz.U.2012.526).
 4. 4. Dialog techniczny – podstawy prawneDyrektywa 2004/18“(8) Przed rozpoczęciem procedury udzielania zamówienia instytucje zamawiającemogą, przy wykorzystaniu dialogu technicznego, poszukiwać lub korzystać zdoradztwa, które może znaleźć zastosowanie w trakcie przygotowywaniaspecyfikacji, pod warunkiem jednak, że takie doradztwo nie spowoduje ograniczeniakonkurencji”.Dyrektywa 2004/17“(15) Przed rozpoczęciem procedury udzielania zamówienia podmioty zamawiającemogą, przy wykorzystaniu dialogu technicznego, poszukiwać lub korzystać zdoradztwa, które może znaleźć zastosowanie w trakcie przygotowywaniaspecyfikacji, pod warunkiem jednak, że takie doradztwo nie spowoduje ograniczeniakonkurencji”.
 5. 5. Ustawa – Prawo zamówień publicznychArt. 31a. 1. Zamawiający, przed wszczęciem postępowania o udzieleniezamówienia, może przeprowadzić dialog techniczny, zwracając się o doradztwo lubudzielenie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotuzamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunkówumowy.2. Dialog techniczny prowadzi się w sposób zapewniający zachowanie uczciwejkonkurencji oraz równe traktowanie potencjalnych wykonawców i oferowanych przeznich rozwiązań.Art. 31b. Zamawiający zamieszcza informację o zamiarze przeprowadzeniadialogu technicznego oraz o jego przedmiocie na swojej stronie internetowej.Art. 31c. Zamawiający zamieszcza informację o zastosowaniu dialogutechnicznego w ogłoszeniu o zamówieniu, którego dotyczył dialog techniczny”.
 6. 6. Art. 24 w ust. 2 pkt 1:„1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonegopostępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogutechnicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1, lub posługiwali się w celusporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chybaże udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia napodstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;”Art. 96 ust. 2a w brzmieniu:„2a. Jeżeli przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonodialog techniczny, informacja o przeprowadzeniu dialogu technicznego, opodmiotach, które uczestniczyły w dialogu technicznym, oraz o wpływie dialogutechnicznego na opis przedmiotu zamówienia, specyfikację istotnych warunkówzamówienia lub warunki umowy stanowi element protokołu.”
 7. 7. Istotne wątki związane z dialogiem technicznym:• Formy dialogu• Zapewnienie dostępu do dialogu• Jawność / tajność procesu dialogu technicznego• NDA po stronie Wykonawców• NDA po stronie Zamawiających• Uczestnictwo w dialogu konkurencyjnym a udział w późniejszympostępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego• Badania rynku a dialog techniczny, sprawa C-26/03, Stadt Halle• Przykładowo: dzięki badaniom rynku Zamawiający może rozpoznać rynekotwartego i zamkniętego oprogramowania na rozwiązania portalowe,natomiast w przypadku wyboru rozwiązań typu open source, dialogtechniczny pozwoli dospecyfikować warunki zamówienia tak, by byłydopasowane do rzeczywistości (“Public Procurement for Research andInnovation”, 2005)• Dialog techniczny a zamówienia przedkomercyjne, COM(2007) 799 final,COM(2012) 45
 8. 8. Sprawa Fabricom SA przeciwko Państwu belgijskiemu(C-21/03)Dyrektywa stoi na przeszkodzie zasadzie prawa krajowego, zgodnie z którąnie dopuszcza się do złożenia wniosku o udział lub złożenia oferty w postępowaniu oudzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, dostawy lub usługi przezosobę, na której spoczywał obowiązek wykonania prac o celach badawczych,eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych w zakresie tych robótbudowlanych, dostaw i usług, bez umożliwienia tej osobie wykazania, że wdanym przypadku zdobyte przez nią doświadczenia nie mogły zakłócićkonkurencji.Dyrektywa stoi na przeszkodzie temu, aby podmiot zamawiający mógł aż dozakończenia procedury rozpatrywania ofert odmówić udziału w postępowaniu lubzłożenia oferty przedsiębiorstwu powiązanemu z osobą, na której spoczywałobowiązek wykonania prac o celach badawczych, eksperymentalnych, naukowychlub rozwojowych w zakresie robót publicznych, dostaw lub usług, kiedy przesłuchanew tym względzie przez instytucję zamawiającą przedsiębiorstwo twierdzi, że z tegotytułu nie odniosło nieuzasadnionej korzyści mogącej zakłócić normalnewarunki konkurencji.
 9. 9. Cypr – wytyczne dotyczące dialogu technicznego1. Notyfikacja2. Zbieranie uwag i komentarzy3. Otwarte spotkanie4. Zakończenie dialogu technicznegohttp://www.publicprocurementguides.treasury.gov.cy/OHS-EN/HTML/embim400.png
 10. 10. Cypr – wytyczne dotyczące dialogu technicznego1. Notyfikacja2. Zbieranie uwag i komentarzy3. Otwarte spotkanie4. Zakończenie dialogu technicznegohttp://www.publicprocurementguides.treasury.gov.cy/OHS-EN/HTML/embim400.png
 11. 11. Dania – dialog techniczny w sprawie elektronicznegogłosowania (“e-voting”) odbyty w dniach 21.08.2012r. -03.09.2012r.• Executive Order no. 712 of 15 June 2011• Ogłoszenie 2012/S 122-201846 z dnia 28.06.2012r.• Warunki uczestnictwa w dialogu• Cel dialogu i cele technologiczne zamawiającego (“wishlista”)• Opis przebiegu dialogu – z góry znana agenda spotkań• Dialog zakończony publicznie dostępnym raportem, w którym znajduje sięopis i przebieg całego dialogu, podmioty w nim uczestniczące orazprzedstawia najbardziej istotne kwestie, które należy rozstrzygnąć na baziejuż dostępnej wiedzy (m.in. to, czy rozwiązania powinny być rozwiązaniamitypu open source).
 12. 12. Dziękuję za uwagę!Zapraszam do zadawania pytań:biuro@malujda.plGSM: 517-821-817

×