SpareBank 1 Telemark årsrapport 2010

1,007 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,007
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

SpareBank 1 Telemark årsrapport 2010

 1. 1. Årsrapport2010 Langesund fyr
 2. 2. Innhold4— Banksjefen uttalelse om regnskapet og året 20105— Hovedtall7— Styrets årsberetning17— Resultatregnskap18— Balanse19— Kontantstrømoppstilling21— Noter til årsregnskapet48— Revisjonsberetning2
 3. 3. Her finner du oss Telemark Notodden 7 Bø 6 Skien 3,4 Porsgrunn 1,2 Bamble 5 1 Porsgrunn, Jernbanegata Porsgrunn, Jernbanegata g 5 Bamble 2 Porsgrunn, Storgata Porsgrunn, Storgata g 6 Bø 3 Skien, Torggata Skien, Torggata 7 Notodden Notodden 4 Skien, Gråtenmoen Skien, Gråtenmoen 3
 4. 4. Banksjefen uttalelse om regnskapet og året 2010 utgangspunkt til å styrke sin markedsposisjon i et konkurranseutsatt marked. Bankens likviditet har gjennom hele året vært god, og ligget godt innenfor målet som er at banken skal klare seg uten tilførsel av likviditet i minst 12 måneder. Kapitaldekningen ved årsskiftet viste 16,6 % mot 16,5 % i 2009. En solid egenkapital gir trygghet for fremtiden, både for våre kunder og bankens handlingsrom. Det er etter vår oppfatning svært viktig for fremtidig verdi- skapningen i vår region at vi har en kapitalsterk bankSpareBank 1 Telemark leverer et godt årsregnskap og finansinstitusjon med hovedsete i Telemark.med et resultat før tap og skatt på 161,7 mill. kr, oget resultat før skatt på 153,9 mill. kr. Banken har hatt et sterkt fokus på kompetansehev- ning i 2010 og har pr. årsskifte over 30 autoriserteResultatet på 153,9 mill. før skatt er kr. 28,8 mill. finansrådgivere. Dette setter banken i en særstilling ihøyere enn året før. Telemark med flest rådgivere som har bestått denBedringen skyldes i hovedsak inntekter fra finansielle pålagte autorisasjonsordningen for finansrådgivereinvesteringer og reduserte driftskostnader spesielt som trer i kraft 1.april 2011. Dette er et viktig ele-knyttet til pensjon. Bankens driftskostnader utgjorde ment i de stadig økende krav og behov våre kunderved utgangen av 2010, 170,7 mill. kr eller 1,3 % av har. Det være seg for eksempel arvesaker, genereltgjennomsnittlig forvaltningskapital mot 184,5 mill. kr generasjonsskifte og eller forvaltning av private ogeller 1,5 % i 2009. bedrifters formue. I slike tilfeller er det svært viktig at våre kunder får riktig og god rådgivning. Ved iResultat etter skatt ble 110,4 mill. kr i 2010 mot større grad å kombinere erfaring med formalkompe-88,3 mill. kr i 2009. Av årets resultat er det avsatt tanse, ønsker banken å heve kvaliteten på rådgiverne3 mill. kr. til gaver for allmennyttige formål. innen både forsikring og finansiell rådgivning.Vi er godt fornøyd med årsresultatet for et år som Vi er stolte av det arbeidet og de resultatene vi harfortsatt var preget av urolige finansmarkeder. oppnådd innenfor dette feltet i 2010.Bankens forvaltningskapital før overføring til Spare-Bank 1 Boligkreditt AS, ble på 15.800 mill. kr vedutgangen av 2010. Dette er en økning på 1.410 mill.kr (9,8 %) sammenlignet med 2009, og bankensstørrelse er nå av en slik karakter at man er mer Per Halvorseninteressant i funding markedet og har et meget godt Administrerende banksjef4
 5. 5. Hovedtall til årsregnskapet for 2010 2010 2009 2008 2007 2006RESULTATREGNSKAPNetto renteinntekter 237 959 233 254 245 310 218 927 202 636Driftsresultat før tap 161 694 162 618 95 915 131 600 113 746Tap på utlån og garantier 8 265 34 558 67 786 -15 129 8 978Ordinært resultat før skatt 153 916 125 061 70 962 145 688 109 481Resultat av ordinær drift etter skatt 110 396 88 324 59 601 102 784 78 849BALANSEBrutto utlån før overføring til Boligkreditt 13 477 984 12 725 715 11 562 192 10 360 642 9 147 991Brutto utlån etter overføring til Boligkreditt 11 260 485 11 241 484 10 710 438 9 894 876 9 146 891Overført til boligkreditt 2 217 499 1 484 231 851 754 465 766 1 100Innskudd fra kunder 8 257 198 7 658 317 7 591 373 6 932 139 6 146 179Egenkapital 1 301 651 1 205 941 1 096 157 1 056 460 965 608Forvaltningskapital 13 582 456 12 905 442 12 084 552 11 226 533 10 103 055NØKKELTALLRentenetto 1,79 % 1,83 % 2,06 % 2,05 % 2,10 %Andre inntekter i % av gj. forvaltningskapital 0,7 % 0,9 % 0,4 % 0,7 % 0,7 %Kostnader i % av inntekter 51,4 % 53,2 % 66,7 % 55,4 % 57,6 %Kostnader eksl verdipapirer i % av inntekter 51,5 % 58,0 % 60,8 % 56,4 % 59,2 %Bokført tap i % av brutto utlån 0,1 % 0,3 % 0,6 % -0,2 % 0,1 %Innskudd i % av brutto utlån 73,3 % 68,1 % 70,9 % 70,1 % 67,2 %Innskuddsvekst 7,8 % 0,9 % 9,5 % 12,8 % 12,4 %Vekst Brutto utlån før overføring til Boligkreditt 5,9 % 10,1 % 11,6 % 13,3 % 10,3 %Vekst Brutto utlån etter overføring til Boligkreditt 0,2 % 5,0 % 8,2 % 8,2 % 10,3 %Brutto misligholdte eng. i % av brutto utlån 0,7 % 0,7 % 0,9 % 0,5 % 0,6 %Nedskrivninger på tap i % av brutto utlån 1,1 % 1,1 % 0,9 % 0,3 % 0,6 %Egenkapitalavkastning etter skatt 8,8 % 7,8 % 5,3 % 10,2 % 8,3 %Vekst egenkapital 7,9 % 10,0 % 3,8 % 9,4 % 3,8 %Vekst forvaltningskapital 5,2 % 6,8 % 7,6 % 11,1 % 11,3 %Kjernkapital/ Netto ansvarlig kapital (tkr) 1 317 786 1 241 617 1 104 104 1 092 362 1 012 138Kapitaldeknings-/kjernekapitalprosent 16,6 % 16,5 % 16,7 % 16,0 % 16,7 %Netto ansvarlig kapital konsolidert (tkr) 1 236 986 1 188 103 1 036 090 1 025 718 945 578Kapitaldekningsprosent konsolidert 15,7 % 15,9 % 15,8 % 15,2 % 15,8 %Antall ansatte 162 156 164 152 144Antall årsverk 154,3 147,4 158,3 147,7 139,2 5
 6. 6. “Sammenskal vi skape et bedre liv i Telemark”
 7. 7. Styrets årsberetning for 2010Virksomheten i 2010 ResultatutviklingÅret 2010 har vært et år preget av uroligheter i den Resultat før tap og skatt ble på 161,7 mill. kr motinternasjonale økonomien. Det er spesielt USA og 162,6 mill. kr i 2009, mens resultat før skatt bleenkelte land i Europa som har hatt store utfordringer. 153,9 mill. kr mot 125,1 mill. kr i 2009. ResultatetI Norge har vi sluppet unna de store ”kriser”, men har for 2010 påvirkes positivt av gevinsten knyttet tilutvilsomt erfart at vi er en del av et internasjonalt fusjonen mellom betalingsformidlingsselskapenemarked. Nordito AS og danske PBS Holding (8,9 mill. kr) samt tilbakeføring av kostnader knyttet til avtale-Prisen for å låne inn penger i penge- og kapital- festet pensjon (7,9 mill. kr) og utbytte fra SamSpar ASmarkedet stabiliserte seg på slutten av 2009 og (9,8 mill. kr).begynnelsen av 2010, mens det i løpet av 2010 harvært et volatilt marked. For mange banker har derfor Resultat etter skatt ble 110,4 mill. kr i 2010 mot2010 også vært utfordrende år knyttet til funding- 88,3 mill. kr i 2009. Egenkapitalavkastningen ettersiden. Så også er tilfelle for Sparebanken Telemark. skatt ble på 8,8 % i 2010 mot 7,8 % i 2009.Banken hadde i 2010 forfall på ca 1,2 mrd kr påeksterne funding. Disse måtte refinansieres til høyere Årsregnskapet er utarbeidet i henhold til regnskaps-priser enn hva de var lånt inn til tidligere. Dette har loven, årsregnskapsforskriften og god regnskapsskikk,påvirket bankens rentenetto negativt. Til tross for og er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.dette leverer banken et resultat før tap og skatt Slik styret ser det, er det etter regnskapsavslutningensom er på nivå med 2009. ikke inntrådt forhold som bør kommenteres ytterligere.I 2010 har det vært stor fokus på kompetanseheving Netto renteinntekteri Sparebanken Telemark. Dette har resultert i at Bankens netto renteinntekter økte i 2010 med 4,7banken ved årets slutt har i 26 medarbeidere som mill kr til 238,0 mill. kr eller 1,79 % av gjennom-har bestått autorisasjonsordningen for finansielle råd- snittlig forvaltningskapital mot 233,3 mill. kr og 1,83givere (AFR) og 8 autoriserte forsikringsrådgivere. % i 2009. Rentenettoen for 2010 er redusert somStyret er meget tilfreds med disse resultatene. Mål- følge av en lavere markedsrente og økte innlånskost-settingen er at alle som er i kundeposisjoner i banken nader fra kapitalmarkedet.skal være ferdig autoriserte innen 1. april 2011. Auto-risasjonsordningen er forankret i finansnæringen sine Netto provisjons- og andre inntekteregne organisasjoner. Næringen investerer betydelige Netto provisjonsinntekter og andre inntekter utgjordesummer i kompetanse, både for å høyne den etiske ved utgangen av 2010 75,7 mill. kr, en økning påstandarden og for å tilfredsstille kundene faglig. Den 2,8 mill. kr sammenlignet med 2009. Økningen imassive skoleringen er kostbar, ikke minst for mindre inntektsposten skyldes i all hovedsak økte provisjons-banker, men er en investering for fremtiden. inntekter fra SpareBank1 Boligkreditt AS som økte med 1,9 mill. kr i 2010. Øvrige provisjonsinntekter2010 har også vært preget av tilpasninger til andre er på nivå med 2009.regulatoriske krav for bank/finansinstitusjoner.Baselkomitéen la 16. desember fram nye kapital- Verdiendring på verdipapirerog likviditetsstandarder for banknæringen, ”Basel III”. Bankens sertifikat- og obligasjonsportefølje beløper segNorske banker generelt og Sparebanken Telemark til 1.226,4 mill. kr pr 31.12.10 som er marginalt underspesielt står godt rustet til å møte de nye kapital- kostpris med 0,4 mill kr. Porteføljen er ført til lavestekravene, men kan møte utfordringer i tilpasningen verdi av opprinnelig anskaffelseskost og markedsverdi itil de nye likividitetskravene. Dette arbeidet har henhold til kurser oppgitt fra Norges Fondsmeglerbundallerede startet. pr 31.12.10. Porteføljens durasjon er 2,4 år. 7
 8. 8. Styrets årsberetningAksjer, andeler og grunnfondsbevis i banker utgjorde utlån utgjorde på 0,1 % av brutto utlån pr 31.12.2010,301,3 mill. kr ved utgangen av 2010, herav 26,2 mot 0,3 % av brutto utlån pr 31.12.2009. Av bankensmill. kr klassifisert som omløpsmidler. Urealisert tap netto kostnadsført tap på utlån utgjorde konstatertpå disse omløpsmidlene er 3,7 mill. kr. Omløps- tap 7,1 mill. kr og inngått på tidligere konstatert tapaksjer, aksjefond og grunnfondsbevis i banker er utgjorde 0,6 mill. kr.regnskapsmessig behandlet som en portefølje, ogtil laveste verdi av opprinnelig anskaffelseskost og Styret har lagt vekt på at banken skal ha en moderatbørskurs pr 31.12.2010. risikoprofil, og historisk har banken hatt lave tap på utlån og garantier. Banken har i sin kredittvurderingDriftskostnader tatt tilbørlig hensyn til aktuelle risikofaktorer. StyretBankens driftskostnader utgjorde ved utgangen av anser de avsetninger/nedskrivninger som er gjennom-2010 170,7 mill. kr eller 1,3 % av gjennomsnittlig ført i regnskapet som tilstrekkelige til å møteforvaltningskapital mot 184,5 mill. kr eller 1,5 % i eventuelle verdifall på dagens utlån og garantier,2009. vurdert etter objektive kriterier.Lønn og andre personalkostnader utgjorde 84,0 mill. Brutto misligholdte engasjement ved utgangen avkr mot 95,1 mill. kr i 2009. Reduksjonen skyldes 2010 utgjorde 83,8 mill. kr, mot 80,5 mill. kr ibortfall av gammel AFP se kommentar under. , 2009. Brutto misligholdte engasjement utgjorde i 2010 0,7 % av brutto utlån noe som er på sammeLønnskostnadene utgjorde 69,3 mill. kr i 2010 mot nivå som ved utgangen av 2009. Banken har god66,8 mill. kr i 2009 som tilsvarer er en økning på oversikt over mislighold og tapsutsatte engasje-3,7 %. Pensjonskostnadene utgjorde 0,7 mill. kr mot menter. Kvaliteten i bankens utlånsportefølje er12,2 mill. kr i 2009. Reduksjonen i pensjonskostnaden etter styrets vurdering god.fra 2009 skyldes i all hovedsak tilbakeføring av kost-nader knyttet til avtalefestet pensjon. Den gamle AFP Tap (-)/ gevinst på verdipapirerordningen ga en pensjonsforpliktelse tilsvarende som er anleggsmidlernåverdi av opptjent andel av forventede fremtidige Netto gevinst på verdipapirer som er anleggsmidleregenandeler. Forpliktelse knyttet til fremtidig uttak er på 0,5 mill. kr mot -3,0 mill. kr i 2009. Bankenav AFP er bortfalt ved overgang til ny AFP Denne . har bokført en gevinst på 8,9 mill. kr knyttet til ilforpliktelsen er ført ut av balansen og resultatført i fusjonen mellom betalingsformidlingsselskapene2010 som en reduksjon av årets pensjonskostnad Nordito AS og danske PBS Holding (nå Nets Holdingmed 7,9 mill. kr. Banken må fortsatt betale egenan- AS). Videre har banken foretatt en nedskrivning avdel for AFP pensjonister som har gått av på gammel verdien av aksjene i Tufte Eiendom AS på 8,5 mill.AFP – ordning. Denne forpliktelsen er det beregnet kr knyttet til eiendomsmassen på Notodden.pensjonsforpliktelse for, og er ført som en usikretpensjonsforpliktelse tilsvarende som tidligere år Disponering av årets overskudd(se note 12). Årsresultatet i Sparebanken Telemark ble 110,4 mill. kr.Kostnadsprosenten eksklusiv verdiendring på verdi- Styret foreslår at årets resultat disponeres slik;papirer ble på 51,5 % i 2010 mot 58,0 % i 2009. (tall i hele tusen kr)Hovedårsaken til nedgangen er tilbakeføring avkostnader knyttet til avtalefestet pensjon. Avsatt til gaver 3.000 Overført til sparebankens fond 107.396Tap på utlån og garantier Sum disponert 110.396Avsetning for tap på utlån pr 31.12.2010 var på120,6 mill. kr (1,1 % av brutto utlån)mot 119,3 mill. kr Styret foreslår å avgi 6,5 mill. kr i konsernbidrag til(1,1 % av brutto utlån) pr 31.12.2009. I 2010 er det Tufte Eiendom AS. Dette påvirker ikke årets dispone-netto kostnadsført tap på utlån med 8,3 mill. kr mot ring, men øker bokført verdi av aksjeverdien i datter-34,6 mill. kr i 2009. Årets netto kostnadsført tap på selskapet Tufte Eiendom AS tilsvarende 72 % av8
 9. 9. Styrets årsberetningkonsernbidraget. Øvrige 28 % reduserer bankens Viser til note 15, 16 og 17 for spesifikasjon av debetalbare skattgjeld. enkelte postene. InnskuddBalanseutvikling Innskudd fra kunder utgjorde ved årets slutt 8.257 mill. kr, en økning på 7,8 %. Veksten året før var påForvaltningskapitalen 0,9 %. Veksten i personmarkedet var på 4,6 % og iBankens forvaltningskapital før overføring til Spare- bedriftsmarkedet på 15,3 %. Innskudd fra nærings-Bank 1 Boligkreditt AS, var på 15.800 mill. kr ved livet utgjorde ved utgangen av 2010 32,1 % av totaleutgangen av 2010. Bankens forvaltningskapital etter innskudd mot 30,1 % året før.overføring til SpareBank 1 Boligkreditt AS, var på13.582 mill. kr, en økning på 677 mill. kr eller 5,2 % Innskuddsdekningen ved utgangen av 2010 var påfra 2009. 73,3 % fra 68,1 % i 2009. Den høye innskudds- dekningen i 2010 skyldes et stort innskudd bankenUtlån mottok i desember 2010 med varighet på 3 månederDe samlede utlån før overføring til SpareBank 1 (245 mill. kr). Innskuddsdekningen eksl dette inn-Boligkreditt AS, var på 13.478 mill. kr som er en skuddet ville vært på 71,1 %.vekst på 5,9 % sammenligner med 2009. De samledeutlån etter overføring til SpareBank 1 Boligkreditt AS, Gjennomsnittlig rente på kundeinnskudd var 1,9 %var ved årsskiftet 11.260 mill. kr som er en marginal mot 2,2 % i 2009.vekst på 0,2 % sammenlignet med 2009. Av ban-kens samlede utlån og garantier utgjør andelen til Det vil fortsatt være et prioritert område å legge vektnæringslivet ca 26 %. Fordelingen av utlån mellom på den langsiktige sparingen, og banken vil arbeidesektorer, geografiske områder og næring fremkommer aktivt med å få kundene til å tegne faste spareavtaleri note 14. Vi viser til note 27 som viser restløpetiden både i bank og fond.for utlånene. Ved årsskiftet hadde banken fastrenteinnskudd påVed årsskiftet hadde banken fastrenteutlån på 120,3 mill. kr.392,3 mill. kr. Langsiktig finansieringSparebanken Telemark vil fortsatt ha hovedvekten De langsiktige finansieringskostnadene ventesav engasjementsvolumet i det private markedet. fortsatt å være høye. Dette blant annet som følge av varsel om innføring av nye og strengere krav tilGarantier likviditet og finansiering (Basel III), samt uroligheteneBankens garantivolum var ved årsskiftet 287 mill. kr i verdensøkonomien. Finansieringskostnadene harmot 305 mill. kr året før. Note 14 viser fordelingen imidlertid vært på et lavere nivå enn det vi så ipå sektorer, geografiske områder og næringer. 2008 og begynnelsen av 2009. GjennomsnittligNote 28 viser garantiene fordelt på garantiformer. tremåneders pengemarkedsrente var i 2010 2,51 % mot 2,45 % i 2009. Styringsrenten til Norges BankVerdipapirbeholdningen var pr 31.12.2010 på 2,00 % mot 1,75 % prBankens plasseringer i verdipapirer var 1.527,7 mill. kr, 31.12.2009.mot 1.128,3 mill. kr i 2009. Banken hadde per utgangen av 2010 bilaterale lånIkke børsnoterte aksjer og andeler i deltagerlignede for til sammen 675 mill. kr herav F-lån fra Norgesselskaper har en bokført verdi pr 31.12.2010 på 301,3 Bank med 300 mill. kr. Pr utgangen av 2009mill. kr. Aksjer, aksjefond og grunnfondsbevis i banker utgjorde bilaterale lån 975 mill. kr.som er notert på børs har en bokført verdi pr 31.12.2010på 26,1 mill. kr. Obligasjonsporteføljen har en bokført Til sammen utgjorde gjeld stiftet ved utstedelse avverdi på 1.226,4 mill. kr pr utgangen av året. verdipapirer 3.180 mill. kr i 2010 mot 2.828 mill. kr 9
 10. 10. Styrets årsberetningved utgangen av 2009. Gjeld stiftet ved utstedelse er en IA bedrift. Banken har avtale om bedrifts-av verdipapirer fordelte seg på sertifikater med 200 helsetjeneste med Hjelp 24.mill. kr og obligasjonsgjeld med 2.980 mill. kr.Av bankens totale langsiktige gjeld ved årets slutt er Det har i 2010 ikke skjedd ulykker eller skader pådet 820 mill. kr som forfaller i 2011. Forfall i 2010 arbeidsplassen. Banken driver ikke med virksomhetvar på 1.195 mill kr. som direkte forurenser det ytre miljø.SoliditetKapitaldekningen ved årsskiftet viste 16,6 % mot Likestilling16,5 % i 2009, og konsolidert kapitaldekning var15,7 % mot 15,9 % i 2009. Beskrivelse av faktisk tilstand Bankens forstanderskap består av 42 medlemmerBanken er ikke involvert i noen rettstvister som hvorav 22 menn og 20 kvinner. I bankens styre er detvurderes å ha betydning for bankens soliditet eller 6 eksternt valgte medlemmer hvorav 3 kvinner og 3lønnsomhet. Styret vurderer soliditeten som god. menn. Av bankens 162 ansatte er 97 kvinner og 65 menn. Av bankens ledere er det 8 kvinner og 15 menn.Personal, arbeidsmiljø,kompetanse og sikkerhet Når det gjelder gjennomsnittlig lønnsnivå innenfor sentrale stillingskategorier er gjennomsnitt lønn denVed utgangen av 2010 hadde Sparebanken Telemark samme uavhengig av kjønn.162 ansatte (154,3 årsverk) mot 156 ansatte(147,4 årsverk) året før. Iverksatte tiltak Internt er det bankens policy at ansatte, uavhengigStyret oppfatter at bankens arbeidsmiljø gjennomgå- av kjønn, har samme muligheter til å søke på nyeende er godt, noe som kan dokumenteres både stillinger. Ved nyansettelser er det kun egnethet oggjennom rapporter fra arbeids- og miljøutvalg samt kvalifikasjoner som vektlegges. Når det gjelder bankensgjennomførte klimaundersøkelser. lønnssystem er de kriterier som legges til grunn ved fastsettelse av den enkelte ansattes lønn, heltMed utgangspunkt i våre kunders økende krav til kjønnsnøytrale. Alle ansatte i banken har like mulig-profesjonell rådgivning og høy servicegrad, er det et heter til etterutdanning og generell kompetanse-kontinuerlig fokus på å styrke de ansattes kompetanse. utvikling sett i relasjon til nåværende og fremtidigeHovedfokus rundt kompetanseutvikling i 2010 har arbeidsoppgaver. Banken er fleksibel i forhold tilvært tilpasninger til den nye autorisasjonsordningen redusert arbeidstid for kvinner og menn i ulike livsfaser.for finansielle rådgivere (AFR) og forsikringsrådgivere.Ved utgangen av året har banken 34 rådgivere som Planlagte tiltakhar bestått autorisasjonsprøven, og har rett til å Utover det som fremgår ovenfor, foreligger det ingentitulere seg som hhv autoriserte finansielle rådgivere konkrete planer for ytterligere tiltak. Styrets oppfatning(26) og autoriserte forsikringsrådgivere (8). En to års er at bankens personalforvaltning utøves innenfor ram-overgangsordning utløper 1. april 2011 og med fort- men av de intensjoner som likestillingsloven signaliserer.satt høy aktivitet står banken svært godt rustet tilå imøtekomme ordningens krav og kundenesforventninger. DiskrimineringBanken hadde i 2010 et gjennomsnittlig sykefravær Diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling,på 5,9 % mot 7,1 % i 2009. Herav utgjør fravær sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskri-innenfor arbeidsgiverperioden 1,8 %. Banken arbeider minering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse,kontinuerlig med tiltak for å få ned sykefraværet blant hudfarge, språk, religion og livssyn. Banken arbeiderannet ved å utnytte de mulighetene som ligger i at vi aktivt, målrettet og planmessig for å fremme lovens10
 11. 11. Styrets årsberetningformål innenfor vår virksomhet. Aktivitetene omfatter Bankens portefølje av rentebærende verdipapirerblant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, for- innebærer også kredittrisiko. Styret har gjennomfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot bankens finansstrategi vedtatt rammer for maksimaltrakassering. portefølje av rentebærende verdipapirer, samt maksi- malrammer for eksponering per bransje og utsteder.Banken har som målsetning å være en arbeidsplass Hovedtyngden av bankens beholdning av rente-hvor det ikke forekommer diskriminering på grunn av bærende verdipapirer omfatter verdipapirer utstedtnedsatt funksjonsevne. Banken arbeider aktivt og av staten, banker, kredittforetak og store industri-målrettet for å utforme og tilrettelegge hovedløs- foretak.ningene i de fysiske forholdene slik at virksomhetensfunksjon kan benyttes av flest mulig. For arbeids- Markedsrisikotakere med nedsatt funksjonsevne foretas det Markedsrisiko er risikoen for tap som skyldes endringerindividuell tilrettelegging av arbeidsplass – og oppgaver. i renter og aksje-/verdipapirkurser. Styring av markedsrisiko skjer gjennom styrevedtatte rammer. Risikoeksponering og risikoutvikling rapporteresRisikostyring periodisk til bankens styre og ledelse.Risikostyring Sparebanken Telemark har økt sin beholdning avRisikostyring i Sparebanken Telemark skal sikre at verdipapirer fra 1.128,3 mill kr til 1.527,7 mill kr irisikoeksponeringen til enhver tid er kjent og innenfor løpet av 2010. Styret har vedtatt rammer for denrammer trukket opp av styret. Risikostyringen skal totale renterisiko. Bankens renterisiko har værtunderbygge og støtte opp under bankens aktiviteter moderat i 2010.for å nå sine mål, og bidra til en stabil og god avkastning.Styret har nedfelt egne prinsipper for risikostyring Det er styrets vurdering at bankens markedsrisikogjennom «Policy for risiko- og kapitalstyring ». er moderat.Dokumentet definerer det overordnede rammeverkfor risikostyringen, herunder styring av de ulike risikoer. LikviditetsrisikoRisikoeksponering og risikoutvikling følges opp og Likviditetsrisiko er risikoen for at Sparebankenrapporteres periodisk til bankens styre og ledelse. Telemark ikke er i stand til å refinansiere sin gjeld eller ikke har evnen til å finansiere økninger i eiende-Kredittrisiko ler uten vesentlige ekstrakostnader. Banken styrer sinKredittrisiko er definert som risiko for tap som følge likviditetsrisiko gjennom måltall for kundeinnskudd iav at kunder og/eller interessenter ikke har evne eller forhold til brutto utlån til kunder, andel langsiktigvilje til å oppfylle sine forpliktelser. Kredittrisiko i kapitalmarkedsfinansiering og krav til egenkapital,utlånsporteføljen er bankens største finansielle risiko. samt krav til lengden på den tidsperioden hvorRisikoen styres løpende i henhold til bankens kreditt- banken skal være uavhengig av ny finansiering frapolicy, kredittfullmakter, rutiner for kredittgivning og markedet. I praksis skjer likviditetsstyringen gjennomulike rapporterings- og oppfølgingskrav. Sparebanken likviditetsprognoser, valg av løpetid på bankensTelemark bruker statistiske modeller utviklet i Spare- innlån, inngåelse av avtaler om trekkrettigheter ogbank 1-alliansen som grunnlag for å dele porteføljen deponering av verdipapirer mot låneadgang i Norgesinn i ulike risikogrupper. Bank.Den forventede veksten i økonomien vil virke positivt Innskudd fra kunder er bankens viktigste finansierings-på utviklingen i nedskrivninger på utlån. Styret mener kilde. Sparebanken Telemark hadde en innskudds-likevel at kredittrisikoen knyttet til enkelte av bankens dekning (kundeinnskudd i prosent av brutto utlån tilnæringslivskunder fortsatt er tilstede og har derfor kunder) per 31.12.2010 på 73,3 %.økt de individuelle tapsavsetningene i regnskapet Banken har en ramme som sier at innskudds-for 2010 med 2,9 mill. kr. dekningen skal være minimum 60 %. 11
 12. 12. Styrets årsberetningFinanstilsynets likviditetsindikatorer beregner ved å sikre en langsiktig og god tilgang på ordinærebankens forhold mellom stabile finansieringskilder innlån fra kapitalmarkedene. Størrelsen på bankensog illikvide eiendeler. De to indikatorene beregner kapital skal være i samsvar med en slik ambisjon.hvor stor andel av bankens illikvide eiendeler som erfinansiert med løpetid over hhv en måned og ett år. Bankens interne krav til konsolidert kapitaldekning erSparebanken Telemarks indikatorverdier ved årsskiftet minimum 12 %, hvor lovkravet er 8 %. Ved utgangenvar hhv 106,3 og 113,2. Tilsvarende var indikatorene av 2010 var bankens konsoliderte kapitaldekningved utgangen av 2009 103,0 og 112,7. 15,8 %.Sparebanken Telemark har en gjennomsnittlig løpe- Banken har utarbeidet egen beredskapsplan fortid på finansieringen per 31.12.2010 på ca 2,8 år. likviditets- og kapitalstyring.Banken har også gjennom 2010 søkt å reduserelikviditetsrisikoen ved å legge til rette for bruk av nyefinansieringskilder. Overføring av lån til SpareBank 1 EiendomsdriftBoligkreditt AS er fortsatt det viktigste tiltaket.Sparebanken Telemark har per 31.12.2010 overført Banken har 7 næringsbygg som i tillegg til bankdriftlån til en verdi av 2.217,5 mill. kr til SpareBank 1 er utleid til næringsformål. Byggene erBoligkreditt AS. Jernbanegaten 15 og Storgaten 148 i Porsgrunn, Torggaten 13 og 15, Porsgrunnsveien 50 ogBanken skal i en ordinær driftssituasjon, hensyntatt Kverndalsgate 2A og 2B i Skien.udisponerte kommiterte trekkrettigheter og reellelikviditetsreserver, være uavhengig av ekstern De øvrige eiendommene eies gjennom de to heleidefinansiering i 6 måneder. Per 31.12.2010 har banken eiendomsselskapene, Tufte Eiendom AS og Spare-tilstrekkelig med likviditet og reserver til å fortsette bankgården AS.sin aktivitet i over 12 måneder uten tilførsel avekstern likviditet. Sparebanken Telemark gjennom- Banken holder for tiden på med en gjennomgang avfører jevnlig stresstester for å vurdere likviditets- den totale eiendomsmassen i et strategisk perspek-situasjonen. Det er styrets vurdering at bankens tiv. I den forbindelse er enkelte eiendommer lagt utlikviditetsrisiko er moderat. for salg, og det vil bli vurdert ytterligere transaksjoner i forhold til bankens fremtidige behov og strategi.Operasjonell risikoOperasjonell risiko er risiko for tap som følge avutilstrekkelige eller sviktende interne prosesser eller Strategisk samarbeidsystemer, menneskelige feil, eller eksterne hendelser.Styring av operasjonell risiko tar utgangspunkt Styret i Sparebanken Telemark har bevisst satset påi «Policy for risiko- og kapitalstyring». Det gjennom- å styrke bankens profil som en selvstendig regionalføres årlige risikovurderinger av ulike områder. Disse bank, samtidig som banken skal kunne tilby sinedanner grunnlaget for kontrollhandlinger som følges kunder et komplett spekter av finansielle tjenester. Detopp gjennom bankens verktøy for oppfølging av løser vi gjennom samarbeidet i SpareBank 1 Alliansen.operasjonell risiko. Med bakgrunn i bankens inntjeningog soliditet, samt organisasjonens kompetanse ogstyringssystemer, mener styret at bankens samlede Om SpareBank 1 Alliansenrisikoeksponering er forsvarlig. SpareBank 1-alliansen består av 17 sparebanker, toKapitalstyring forretningsbanker (Bank 1 Oslo AS og BN Bank ASA)Sparebanken Telemark skal ha en moderat risikoprofil og SpareBank 1 Gruppen. Alliansen er samlet sett ender ingen enkelthendelser skal kunne skade bankens av de største tilbyderne av finansielle produkter ogfinansielle stilling i alvorlig grad. Banken har som tjenester i det norske markedet. Hensikten medmålsetting å opprettholde nåværende rating for der- SpareBank 1 Alliansen er å anskaffe og levere12
 13. 13. Styrets årsberetningkonkurransedyktige finansielle tjenester og produkter, kompetanseoverføring og felles prosjekter på stadigsamt ta ut stordriftsfordeler i form av lavere kostna- flere områder.der og/eller høyere kvalitet, slik at privatpersoner ogbedrifter opplever lokal forankring, dyktighet og en Gjennom flere år har norsk sparebankstruktur værtenklere hverdag. SpareBank 1-bankene driver allianse tilnærmet uendret. Det er imidlertid ting som tydersamarbeidet og utvikling av produktselskaper på at det vil endre seg de kommende år. De førstegjennom det felles eide holdingselskapet SpareBank sammenslutningene i vår allianse er gjennomført ved1 Gruppen AS. fusjonen mellom Sparebanken Telemark og Spare- banken Grenland i juni 2008, Sparebanken VestfoldSpareBank 1 Gruppen AS eies av SpareBank 1 og Sandsvær Sparebank i november 2008 og Ringe-SR-Bank (19,5 %), SpareBank 1 Nord-Norge(19,5 %), rike Sparebank, Sparebanken Jevnaker Lunner ogSpareBank 1 Midt-Norge (19,5 %), Sparebanken Gran Sparebank i juli 2010. I november 2010 bleHedmark (12,0 %), Samarbeidende Sparebanker AS Kvinherad Sparebanks aksjeandeler i SamSpar solgt(SamSpar AS) (19,5 %), samt Landsorganisasjonen/- til de øvrige aksjonærene i SamSpar som følge avfagforbund tilknyttet LO (10,0 %). fusjonen mellom Kvinherad Sparebank og Sparebank 1 SR-Bank.SpareBank 1 Gruppen AS eier 100 % av aksjene iSpareBank 1 Livsforsikring AS, SpareBank 1 Skade- Eierandelen i SamSpar AS er innarbeidet i bankensforsikring AS, ODIN Forvaltning AS, SpareBank 1 regnskap for 2010 til kostmetoden. Selskapets resultatMedlemskort AS, Connecto AS (etablert i 2010 - for 2010 er derfor ikke hensyntatt i Sparebankenfusjon mellom SpareBank1 Factoring, Actor Fordrings- Telemarks regnskap.forvaltning AS, Actor Portefølje og Actor Verdigjen-vinning AS), samt 75 % av Argo Securities AS. Bank-samarbeidet inkluderer også eierandeler i SpareBank SamSpar Bankinvest AS1 Boligkreditt AS og SpareBank 1 Næringskreditt AS. Bankene i SpareBank1 Alliansen inngikk i 2008SpareBank 1 Gruppen har administrativt ansvar for avtale med Glitnir Bank om erverv av samtlige aksjerbanksamarbeidsprosessene i SpareBank 1 Alliansen, i Glitnir Bank ASA (nå BN Bank ASA) med underlig-der teknologi, merkevare, kompetanse, felles prosesser/ gende datterselskaper.utnyttelse av beste praksis og innkjøp står sentralt. Eierfordelingen i BN Bank ASA er SpareBank 1 SMNSpareBank 1 Alliansens strategi for de nærmeste år (33 %), SpareBank 1 SR Bank (23,5 %), SpareBank 1er basert på forventningen om en ytterligere skjerpet Nord-Norge (23,5 %) og SamSpar Bankinvest ASkonkurransesituasjon, både i det nasjonale og i de (20 %). Sparebanken Telemarks andel i SamSparregionale finansmarkedene. En slik utvikling krever Bankinvest AS er 11,85 % (se note 16).et sterkere samarbeid for å ta ut ytterligere fordelermht. lavere kostnader, økt kompetanse og økt kvalitet Eierandelen i SamSpar Bankinvest AS er innarbeideti kundebetjeningen. Ambisjonsnivået for alliansesam- i bankens regnskap for 2010 til kostmetoden. Sel-arbeidet er i så måte høyere enn noen gang før. skapets resultat for 2010 er derfor ikke hensyntatt i Sparebanken Telemarks regnskap.Samarbeidende Sparebanker AS SamSpar Bankinvest II ASSparebanken Telemarks deltagelse i SpareBank 1Alliansen ivaretas gjennom eierskapet i Samarbei- I desember 2010 ble SamSpar Bankinvest II ASdende Sparebanker AS (SamSpar). SamSpar eies av (Bank 1 Oslo) utfisjonert fra SamSpar AS.13 selvstendige sparebanker. Mellom eierbankene iSamSpar er det utviklet et svært godt samarbeids- Eierfordelingen i Bank 1 Oslo er SpareBank 1klima. Bankene nyter godt av arbeidsdeling, SR-Bank (19,5%), SpareBank 1 Nord-Norge (19,5%), 13
 14. 14. Styrets årsberetningSpareBank 1 Midt-Norge (19,5%), Sparebanken Konkurransesituasjonen i Telemark er for tiden tøffHedmark (12,0%), SamSpar AS (19,5%), samt både på innskudd og utlån.Landsorganisasjonen/-fagforbund tilknyttet LO (10%). Med denne bakgrunn har banken spisset sin markeds-Sparebanken Telemarks andel i SamSpar Bankinvest strategi med utvalgte fokusområder for 2011.II AS er 7,20 % (se note 16). Ny teknologi, eller rettere sagt den omfattende brukenEierandelen i SamSpar Bankinvest II AS er innarbeidet av den, stiller de tradisjonelle bankene overfor eni bankens regnskap for 2010 til kostmetoden. rekke nye utfordringer i årene som kommer. BehovetSelskapets resultat for 2010 er derfor ikke hensyntatt for kontanter er stekt redusert, noe som gjør at deti Sparebanken Telemarks regnskap. tradisjonelle bankkontorets betydning reduseres. Arbeidsoppgavene i bankene omdefineres, og nye grupper av befolkningen i tillegg til de unge fremad-Utsiktene for 2011 stormende tar i bruk nettet som kommunikasjons- arena. Bank har tradisjonelt vært basert på personligFinanskrisen har kommet på avstand, og verdens- fremmøte og papirbaserte avtaler mellom banken ogøkonomien ser ut til å være i fremmarsj. Etter en vekst kunden, og lovverket har sementert denne situasjonen.på 4,5 % i 2010 anslås veksten i 2011 å bli på rundt Nå er det et nytt lovverk i støpeskjeen, noe som gir4 %. Ettervirkningene av krisen er fortsatt med oss, bankene og kundene større fleksibilitet. Dette er enmen i mindre grad enn hva vi trodde for 1 år siden. vridning i favør av de nettbaserte bankene, noe somNorsk økonomi er på vei opp mot et normalt gjør at tradisjonelle banker må tilpasse seg dette.aktivitetsnivå, og arbeidsledigheten ser ut til å ha Dette vil helt klart få betydning for den delen avstabilisert seg. Forbrukernes kjøpelyst er tilbake, tjenestespekteret som kan automatiseres. Selvbetjenteog vil være den viktigste bidragsyteren til å løfte løsninger kommer til å stå i fokus de nærmesteaktiviteten videre i årene fremover. På slutten av årene, og man antar at de kommer til å være relativtåret så vi også et oppsving i boligmarkedet. like. Bankens utfordring blir således å skape sin egen identitet. Vi har tro på selvbetjente løsninger, men viUtlånsmarginene må i årene fremover tilpasses ser at dersom vi skal bygge og vedlikeholde sterkeøkende finansieringskostnader innenfor rammen av relasjoner til våre kunder, må vi ha mulighet til ogsådet som er mulig i markedet. Det forventes fortsatt å møte dem personlig. Banken har svært gode tradi-sterk konkurranse om godt sikrede boliglån. Bankens sjoner i så måte, og de skal vi bygge på og ta medposisjon i markedet gjør at vi har relativ god tilgang oss videre inn i den digitale verden. Sparebankenpå langsiktig finansiering enten direkte i markedet Telemark skal fortsatt fremstå og styrke sin posisjoneller via SpareBank 1 Boligkreditt. Innføring av nye og som ”lokalbanken for hele Telemark”.strengere krav til likviditet og finansiering kan inne-bære en ytterligere økning i finansieringskostnadenetil et varig høyere nivå.14
 15. 15. Styrets årsberetning Styret vil takke alle kunder og forbindelser for godt samarbeid i 2010, og ser frem til tilsvarende i 2011. Styret vil også rette en takk til bankens ansatte for deres innsats og bidrag til bankens gode resultater i 2010. Styret for Sparebanken Telemark Porsgrunn, 31. desember 2010 3. februar 2011 Per Wold Ola Røste Guro Erikstein Styrets leder Jan Terje Olsen Heidi Behring Hansen Lise Wiik Kari Borge Johansen Per Halvorsen adm.banksjef Kari Borge Johansen Guro Erikstein Per Wold Lise WiikHeidi B. Hansen Per Halvorsen Jan Terje Olsen Ola Røste 15
 16. 16. “Nær,dyktig ogengasjert”
 17. 17. Årsregnskap for 2010RESULTATREGNSKAP Noter 2010 2009Renteinntekter 536 054 545 408Rentekostnader 298 094 312 154Netto renteinntekter 4 237 959 233 254Provisjonsinntekter 5 88 821 87 128Provisjonskostnader 5 17 513 18 595Annen driftsinntekt 6 4 388 4 333Netto provisjons- og andre inntekter 75 696 72 866Utbytte 7 14 934 8 404Netto verdiendring og gevinst/tap (-) på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler 8 3 775 32 633Netto avkastning på finansielle investeringer 18 709 41 037Sum inntekter 332 364 347 157Lønn og andre personalkostnader 9 83 965 95 145Administrasjonskostnader 10 52 513 54 678Ordinære avskrivninger 10,12 8 058 7 557Annen driftskostnad 10 26 134 27 158Sum driftskostnader 170 670 184 538Driftsresultat før tap 161 694 162 618Tap på utlån og garantier 14 8 265 34 558Tap (-)/ gevinst på verdipapirer som er anleggsmidler 16,17 487 -3 000Resultat av ordinær drift før skatt 153 916 125 061Skattekostnad 11 43 520 36 736Resultat av ordinær drift etter skatt 110 396 88 324Overføringer og disponeringerOverført til sparebankens fond 107 396 79 724Overført til gavefond 0 5 600Avsatt til gaver 3 000 3 000Sum disponeringer 24 110 396 88 324 17
 18. 18. ÅrsregnskapetBALANSE Noter 2010 2009EIENDELERKontanter og fordringer på sentralbanker 47 736 48 407Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 13 729 517 478 589Brutto utlån til og fordringer på kunder 14 11 260 485 11 241 484-Nedskrivninger på individuelle utlån 14 -92 960 -90 103-Nedskrivninger på grupper av utlån 14 -27 600 -29 200Sum netto utlån og fordringer på kunder 11 139 925 11 122 181Obligasjoner og sertifikater 15,20 1 226 446 907 912Aksjer, andeler og egenkapitalbevis 16 268 159 205 093Aksjer i datterselskaper 17 33 094 15 331Utsatt skattefordel 11 24 483 24 443Varige driftsmidler 12 49 767 56 148Andre eiendeler 23 698 19 946Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter 39 631 27 392SUM EIENDELER 13 582 456 12 905 442GJELD OG EGENKAPITALGJELDGjeld til kredittinstitusjoner 22 675 000 975 000Innskudd fra og gjeld til kunder 21 8 257 198 7 658 317Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 22 3 095 834 2 820 739Betalbar skatt 11 36 878 30 222Annen kortiktig gjeld 39 730 33 079Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter 43 335 48 880Pensjonsforpliktelser 19 57 831 58 308Ansvarlig lånekapital 23 75 000 74 956SUM GJELD 12 280 806 11 699 501EGENKAPITALOpptjent egenkapital:Sparebankens fond 1 261 651 1 165 941Gavefond 40 000 40 000SUM EGENKAPITAL 24,25 1 301 651 1 205 941SUM GJELD OG EGENKAPITAL 13 582 456 12 905 442Poster utenom balansen:Portefølje SpareBank 1 Boligkreditt AS 2 217 499 1 484 231 SAndre forpliktelser og betingede forpliktelser 28,29 Styret for Sparebanken Telemark Porsgrunn, 31. desember 2010 3. februar 2011 Per Wold Ola Røste Ola Røste Guro Erikstein Guro Erikstein Guro Erikstein S Styrets leder S Jan Terje Olsen Heidi Behring Hansen Heidi Behring Hansen Lise Wiik Lise Wiik Lise Wiik18 Kari Borge Johansen K K P Per Halvorsen adm.banksjef
 19. 19. ÅrsregnskapetKONTANTSTRØMOPPSTILLING 2010 2009Årets avdrag på nedbetalingslån mv til kunder 4 930 061 4 387 439Nydiskonterte nedbetalingslån mv i året til kunder -4 935 361 -4 825 089Endring i saldo på kreditter -20 947 -101 816Rente- og provisjonsinnbetalinger på utlån 548 314 594 910Inngått på tidligere års konstaterte tap på utlån 610 1 182Kontantstrøm fra utlånsvirksomheten (A) 522 677 56 626Endring i saldo på innskudd fra kunder uten avtalt løpetid 467 725 54 616Endring i saldo på innskudd fra kunder med avtalt løpetid 131 155 12 328Renteutbetalinger til kunder -153 631 -154 722Kontantstrøm fra innskuddsvirksomheten (B) 445 249 -87 778Endringer i verdipapirer -317 768 -268 743Renteinnbetalinger på obligasjoner og sertifikater 37 578 36 495Mottatt aksjeutbytte på aksjer som holdes på kort sikt 10 031 5 770Kontantstrøm fra verdipapirinvesteringer (C) -270 159 -226 478Endring i fordringer på kredittinstitusjoner med avtalt løpetid 0 100 000Endring i fordringer på andre kredittinst. uten avt. løpetid -250 928 -120 342Renteinnbetalinger fra innskudd i kredittinstitusjoner 13 279 10 045Kontantstrøm fra innskudd i kredittinstitusjoner (D) -237 648 -10 297Andre inntekter 7 397 7 822Betalbare driftskostnader -168 941 -183 125Betalbar skatt -32 359 -16 176Gaver -3 308 -2 461Endringer i andre eiendeler, gjeld og periodiseringer -20 231 -16 987Resterende kontantstrøm fra løpende drift (E) -217 442 -210 927Kontantstrøm fra driften (A+B+C+D+E=F) 242 677 -478 854Endring i innskudd fra kredittinstitusjoner -300 000 200 000Endring i finansiering ved utstedelse av verdipapirer 275 139 463 994Renteutbetalinger på finansiering -141 535 -139 101Kontantstrøm fra finansiering (G) -166 396 524 893Investert i varige driftsmidler og immaterielle eiendeler -1 873 -9 133Salg av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler til salgspris 360 0Netto endring på langsiktige verdipapirer -80 342 -47 495Utbytte på anleggsaksjer 4 903 2 634Kontantstrøm fra investeringer i varige driftsmidler (H) -76 952 -53 994ENDRING I LIKVIDITETSBEHOLDNING (F+G+H) -671 -7 956Likviditetsbeholdning 01.01. 48 407 56 363Likviditetsbeholdning 31.12. 47 736 48 407Likviditetsbeholdningen 31.12. består av: 0 0Kontanter og fordringer på sentralbanker 47 736 48 407Innskudd i og fordringer på banker uten avtalt løpetid 0 0Sum likviditetsbeholdning 31.12. 47 736 48 407 19
 20. 20. “Vi skal væreinitiativrike ogentusiastiske”
 21. 21. Noter til årsregnskapet for 2010Note 1 Generell informasjonSparebanken Telemark har forretningsadresse i Jern- betydning for å bedømme bankens stilling og resultatbanegata 15, 3916 Porsgrunn. Bankens organisa- ref RL § 3-8 (2). Bankens virksomhet er vurdert somsjonsnummer i Foretaksregisteret er 937 891 334. en samlet virksomhet, dvs ett segment.Banken opererer i Norge og reguleres av norsk rett. PresentasjonsvalutaSparebanken Telemark har 3 datterselskaper; Tufte Presentasjonsvalutaen er norske kroner som ogsåEiendom AS, Sparebankgården AS og Eiendoms- er bankens funksjonelle valuta. Alle beløp er angittmegler 1 Trygg AS. Det er ikke utarbeidet konsern- i tusen kroner med mindre noe annet er angitt.regnskap fordi datterselskapene ikke anses for å haNote 2 RegnskapsprinsipperÅrsregnskapet er utarbeidet etter regnskapslovens bankens regnskap, resultatføres løpende i perioden.regler samt årsregnskapsforskriften for bank og gjel- Etableringsgebyr for slike poster resultatføres pådende norske regnskapsstandarder og forskrifter. transaksjonstidspunktet.Inntektsføring og kostnadsføring Utlån og garantierRenteinntekter og -kostnader Utlån og garantier er bokført i henhold til gjeldendeRenteinntekter og – kostnader knyttet til eiendeler lover og forskrifter. Utlån til kunder er pr 31.12.2010og forpliktelser måles til amortisert kost, og resultat- regnskapsført til amortisert kost. Amortisert kost erføres løpende basert på effektiv rentemetode. Effek- anskaffelseskost minus tilbakebetalinger på hoved-tiv rentemetode er en kalkulering av amortisert kost stolen (avdrag), pluss eller minus kumulativ amorti-av et finansielt instrument, og benyttes for allokering sering som følger av en effektiv rentemetode, og fra-av renteinntekt eller rentekostnad over instrumentets trukket eventuelle beløp for verdifall eller tapsutsatt-forventede løpetid. Den effektive rente er den renten het. Den effektive renten er den renten som nøyaktigsom diskonterer den estimerte fremtidige kontant- diskonterer estimerte framtidige kontante inn- ellerstrøm over den forventede løpetiden til det finansielle utbetalinger over det finansielle instrumentets for-instrumentet. Gebyrer ved etablering knyttet til ren- ventede levetid.tebærende gjeld og utlån til kunder inngår i bereg-ningen av effektiv rente og amortiseres over forven- Fastrenteutlån til kunder regnskapsføres også tiltet løpetid. Endringer i utlånets rentesats på grunn av amortisert kost som øvrige utlån. Informasjon omendringer i markedsrenten, påvirker ikke balanseført beregnet markedsverdi på utlånene opplyses i egenverdi av utlånet. note (se note 14).Provisjonsinntekter og -kostnader Nedskrivning for tap på utlån foretas når det forelig-Provisjonsinntekter og – kostnader blir generelt perio- ger objektive indikasjoner for at et utlån til kundedisert i takt med at en tjeneste blir ytt. Gebyrer knyt- eller en gruppe av utlån til kunder har verdifall.tet til rentebærende instrumenter blir ikke ført somprovisjoner, men inngår i beregningen av effektiv Individuelle nedskrivninger foretas dersom det forelig-rente og resultatføres tilsvarende. Honorar og gebyr ger en objektiv indikasjon på redusert kredittkvalitetved formidling av finansielle instrumenter (garantier hos kunden. Dersom banken har bevilget flere lån tilog lignende) som ikke genererer balanseposter i samme kunde, vil en engasjementsvurdering være å 21
 22. 22. Noter til årsregnskapetbetrakte som en individuell vurdering. Nedskrivningen skrivning til virkelig verdi skjer dersom verdifalletberegnes som forskjellen mellom balanseført verdi anses for å være varig, og virkelig verdi er lavere ennog nåverdi av estimerte fremtidige kontantstrømmer historisk kostpris. Eventuelle nedskrivninger blirneddiskontert med lånets effektive rente. Verdi av reversert i den utstrekning grunnlaget for nedskriv-pantsikkerhet fastsettes til antatt realisasjonsverdi på ningen ikke lenger er til stede. Utbytte fra dattersel-forventet fremtidig realisasjonstidspunkt. Den effekti- skaper og felleskontrollerte virksomheter regnskaps-ve renten som benyttes er lånets effektive rente før føres det året det mottas.objektive indikasjoner på verdifall ble identifisert. Mottatte konsernbidrag fra datterselskap til bankenNedskrivninger reverseres helt eller delvis når verdifal- inntektsføres i avsetningsåret. Konsernbidrag fra ban-let anses å være helt eller delvis bortfalt. Når banken ken til datterselskap regnskapsføres som en økningkonstaterer tap på engasjement som det tidligere er av investeringen i bankens regnskap.gjennomført individuelle nedskrivninger på, blir heletapet rapportert som konstatert i perioden, mens den Aksjer, aksjefond og egenkapitalbevisindividuelle nedskrivningen blir tilbakeført. Innkomne Ikke børsnoterte aksjer og andeler i deltagerlignedebeløp på tidligere avskrevne engasjement, rapporteres selskaper er klassifisert som anleggsmidler og vur-som reduksjon i tap på utlån og garantier. dert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi pr post. Eventuelle nedskrivninger blir reversertUtlån som ikke har vært gjenstand for individuelle i den utstrekning grunnlaget for nedskrivningen ikkevurderinger for verdifall, vurderes samlet i grupper. lenger er til stede.Utlån som er vurdert individuelt, men hvor nedskriv-ning ikke er foretatt, blir også vurdert i grupper. Aksjer, aksjefond og egenkapitalbevis som er notertVurderingen baseres på objektive indikasjoner for ver- på børs er klassifisert som omløpsmidler. Dissedifall som har inntruffet på balansedagen og som kan behandles regnskapsmessig som en portefølje, og tilknyttes til gruppen. Gruppene er definert som utlån laveste verdi av opprinnelig anskaffelseskost og børs-med like risiko- og verdiegenskaper basert på innde- kurs pr 31.12.2010 for hele porteføljen.ling av kundene etter hovedsektorer eller hovednæ-ringer samt risikoklasse. Beregning av nedskrivnings- Obligasjoner og sertifikaterbehov foretas per kundegruppe med utgangspunkt i Obligasjoner og sertifikater er klassifisert som omløp-estimater for konjunktursituasjonen samt tapserfaring smidler, behandles som en portefølje og til lavestefor de respektive kundegruppene. Gruppenedskriv- verdi av opprinnelig anskaffelseskost og børskurs prninger reduserer engasjementenes regnskapsførte 31.12.2010.verdi i balansen. Egenutstedte obligasjoner:Individuelle og gruppevise nedskrivninger resultatfø- Beholdningen av egne utstedte obligasjoner er netto-res som tap på utlån og garantier. ført mot obligasjonsgjelden til pålydende verdi.Overføring av låneporteføljer til SpareBank1 Eiendom, anlegg og utstyrBoligkreditt AS Investeringer i eiendom, anlegg og utstyr balansefø-Låneporteføljen føres ut av balansen på det tidspunk- res til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- ogtet reell risiko vedrørende utlånene er overført og nedskrivninger. Anskaffelseskosten inkluderer utgifterkontroll over rettighetene til utlånene er bortfalt. Pr for å anskaffe eiendelen. Utgifter påløpt etter at31.12.2010 utgjorde porteføljen overført til boligkre- driftsmidlet er tatt i bruk, slik som løpende vedlike-ditt 2.217 mill. kr. hold, resultatføres, mens øvrige utgifter som forven- tes å gi fremtidige økonomiske fordeler blir balanse-Aksjer i datterselskap og ført. Avskrivningene starter når eiendelene er klarefelleskontrollert virksomhet for bruk. Avskrivningene er lineært fordelt over drifts-Investering i datterselskaper og felleskontrollerte virk- midlenes økonomiske levetid.somheter er regnskapsført til historisk kostpris. Ned-22
 23. 23. Noter til årsregnskapetOvertatte eiendeler tere fremtidige utbetalinger ved bruk av rentesatsenOvertatte eiendeler som overtas i forbindelse med for norske statsobligasjoner. I tråd med unntaksre-inndrivelse av engasjementer og som er ment for glene i IAS 19 føres estimatavvik mot egenkapitalen.rask realisasjon, regnskapsføres i balansen somomløpsmidler. Eiendelene vurderes til antatt realisa- Beregning av pensjonsforpliktelse innebærer bruk avsjonsverdi på overtakelsestidspunktet. Eventuelle skjønn og estimater på en rekke parametere. Dettap/gevinster ved avhendelse eller revurdering av henvises til note 12 for en nærmere beskrivelse avverdi på slike eiendeler føres som tap/reduksjon i tap hvilke forutsetninger som er lagt til grunn.på utlån. Ny AFP ordning i privat sektorSkatter Fra 1.1.2011 er det innført nye regler for AFP i privatOverskuddsskatt blir beregnet etter ordinære skattere- sektor. Ny AFP ordning skal finansieres med premiergler. Skattekostnaden i resultatregnskapet består av fra alle arbeidsgiverne med en prosentandel av lønn.betalbar skatt og endring i utsatt skatt/skattefordel. Dette i motsetning til gammel ordning hvor denBetalbar skatt beregnes på grunnlag av årets skatte- enkelte bank betalte en egenandel på 60 -100 %messige resultat. Utsatt skatt/skattefordel beregnes ved AFP uttak for bankens ansatte.på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regn-skapsmessig og skattemessig verdi, samt skattevirk- Ny AFP ordning er ansett å være en ytelsesbasertninger av underskudd til fremføring. Utsatt skattefor- basert ordning. Administrator har pr i dag ikke bereg-del vil bare bli balanseført i den grad det er sannsynlig net forventet over- eller underdekning for ordningenat fordelen vil bli realisert i fremtiden. som helhet, og av den grunn vil ny AFP ordning måtte behandles som en innskuddsordning. Det inn-I tillegg til overskuddskatt betaler banken formues- kreves ikke premier før i 2011. I årsregnskapet forskatt til staten med 0,3 %. Skatten inngår i betalbar 2010 er det derfor ikke kostnader knyttet til ny AFP.skatt. Den gamle AFP ordningen ga en pensjonsforpliktelseVerdipapirgjeld og ansvarlig lånekapital tilsvarende nåverdi av opptjent andel av forventedeVerdipapirgjeld og ansvarlig lånekapital omfatter fremtidige egenandeler. Forpliktelse knyttet til fremti-utstedte sertifikater, obligasjoner, ansvarlig lånekapi- dig uttak av AFP er bortfalt ved overgang til ny AFP .tal og fondsobligasjonsinnlån. Verdipapirgjelden og Denne forpliktelsen er ført ut av balansen og resultat-den ansvarlige lånekapitalen er pr 31.12.2010 vurdert ført i 2010 som en reduksjon av årets pensjonskost-til amortisert kost. nad. Banken må fortsatt betale egenandel for AFP pensjonister som har gått av på gammel AFP – ord-Pensjoner ning. Denne forpliktelsen er det beregnet pensjonsfor-Bankens pensjonsordninger behandles regnskaps- pliktelse for, og er ført som en usikret pensjonsforplik-messig i henhold til Internasjonal Regnskapsstandard telse tilsvarende som tidligere år (se note 19).for pensjoner (IAS 19). Usikre forpliktelserPensjonsforpliktelser og pensjonskostnader for ytel- Banken utsteder finansielle garantier som ledd i densesbaserte pensjonsordninger beregnes etter forsik- ordinære virksomheten. Tapsvurderinger skjer somringsmessige prinsipper av uavhengig aktuar. Pen- ledd i vurderingen av tap på utlån og etter de sammesjonskostnaden, som er et nettobeløp, består av prinsipper og rapporteres sammen med disse. Detperiodens pensjonsopptjening for de ansatte, rente- foretas avsetninger for andre usikre forpliktelser der-kostnad av beregnet pensjonsforpliktelse, forventet som det er sannsynlighetsovervekt for at forpliktelsenavkastning på pensjonsmidlene, samt påslag for materialiserer seg og de økonomiske konsekvensenearbeidsgiveravgift. Nåverdien av fremtidige brutto kan beregnes pålitelig. Det gis opplysninger om usi-pensjonsforpliktelser sammenholdes med virkelig kre forpliktelser som ikke fyller kriteriene for balanse-verdi av innbetalte og oppsparte midler. Nåverdien av føring dersom de er vesentlige.fremtidige definerte ytelser beregnes ved å diskon- 23
 24. 24. Noter til årsregnskapetFinansielle derivater i den perioden endringene oppstår. Hvis endringeneBanken har inngått sikringsforretninger som sikrer også gjelder fremtidige perioder fordeles effektenbanken for svingninger i rente på henholdsvis innlån over inneværende og fremtidige perioder.og utlån med avtalt fast rente. De finansielle deriva-tene regnskapsføres derfor som sikrings-instrumen- Hendelser etter balansedagenter. Virkelig verdi av sikringsinstrumentene balanse- Ny informasjon etter balansedagen om selskapetsføres ikke, så lenge sikringene anses som effektive. finansielle stilling på balansedagen er hensyntatt i års-Netto oppgjør for de finansielle derivatene resultat- regnskapet. Hendelser etter balansedagen som ikkeføres på samme regnskapslinje som rente fra den påvirker selskapets finansielle stilling på balansedagen,balanseposten som instrumentet skal sikre (sikrings- men som vil påvirke selskapets finansielle stilling iobjektet). fremtiden er opplyst om dersom dette er vesentlig.Bruk av estimat i utarbeidelsen av årsregnskapet KontantstrømoppstillingLedelsen har brukt estimater og forutsetninger som Kontantstrømoppstillingen viser kontantstrømmenehar påvirket eiendeler, gjeld, inntekter, kostnader og gruppert etter kilder og anvendelsesområder. Kon-opplysning om potensielle forpliktelser. Dette gjelder tantstrømoppstillingen utarbeides etter den direktesærlig nedskrivninger på utlån. Fremtidige hendelser metode. Kontanter er definert som kontanter, for-kan medføre at estimatene endrer seg. Estimater og dringer på sentralbanker og fordringer på banker utende underliggende forutsetningene vurderes løpende. oppsigelsesfrist.Endringer i regnskapsmessige estimater regnskapsføresNote 3 Finansiell risikostyringOverordnet ansvar og kontroll setter de overordnede prinsippene for risikostyring,Risikostyring i Sparebanken Telemark er en prosess herunder mål, rammer, fullmakter og retningslinjer.for å identifisere, håndtere og følge opp risikoer slik Administrerende banksjef er ansvarlig for å etablereat samlet risikoeksponering er i samsvar med ban- en forsvarlig risikostyring. Dette betyr at administre-kens valgte risikoprofil. Risikostyringen skal støtte rende banksjef er ansvarlig for at det innføres effektiveopp under strategisk utvikling og måloppnåelse for risikostyringsfunksjoner og – systemer, og at risiko-derved å medvirke til finansiell stabilitet og forsvarlig eksponeringen overvåkes. De ulike forretningsområ-formuesforvaltning. Dette skal oppnås gjennom: dene er ansvarlige for den daglige risikostyringen innenfor eget ansvarsområde og skal påse at risiko-• En sterk bedriftskultur som kjennetegnes av høy styring og – eksponering er innenfor de rammer og bevissthet om risikostyring fullmakter som er fastsatt.• En god forståelse av hvilke risikoer som driver inn- Avdeling for risikostyring og compliance er ansvarlig tjeningen for å videreutvikle bankens rammeverk for helhetlig• Å tilstrebe optimal kapitalanvendelse innenfor risiko- og kapitalstyring, herunder risikopolicy/-strate- vedtatt forretningsstrategi, dog slik at de til gier, metoder, modeller og systemer i henhold til enhver tid strategiske kapitalmål oppfylles anerkjente prinsipper. I tillegg er avdelingen ansvarlig• Å unngå at uventede enkelthendelser skal kunne for overordnet risikoovervåkning og periodisk risiko- skade bankens finansielle stilling i alvorlig grad rapportering til styret.• Utnyttelse av mulig synergi og diversifiseringsef- fekter Internrevisor rapporterer til styret og er primært sty- rets, men også administrasjonens redskap for over-Styret skal påse at Sparebanken Telemark har en våkning av risikostyringsprosessens effektivitet ogansvarlig kapital som er forsvarlig i forhold til ønsket hensiktsmessighet. Internrevisors anbefalinger tilrisikoprofil og myndighetsfastsatte krav. Styret fast- forbedringer blir løpende gjennomgått i banken.24
 25. 25. Noter til årsregnskapetSparebanken Telemarks risiko tallfestes blant annet Sparebanken Telemark bruker statistiske modellergjennom beregning av forventet tap og risikojustert utviklet i Sparebank 1 alliansen som grunnlag forkapital. For beregning av kredittrisiko benyttes beregning av risiko og kategorisering av kredittporte-modell utviklet av SpareBank 1-alliansen. Modellen føljen. Med bakgrunn i modellene kategoriseres kun-tar utgangspunkt i statistiske beregninger og baserer dene i følgende undergrupper; svært lav, lav, mid-seg på at den risikojusterte kapitalen skal dekke 99,9 dels, høy og svært høy risiko, samt misligholdteprosent av mulige uventede tap. Beregning av risiko- engasjementer. Banken etterstreber å prise kredittri-justert kapital for øvrige risikotyper baserer seg i stør- siko og har etablert prismatriser basert på risikoklas-re grad på kvalitative metoder. sifiseringssystemet. Bankens portefølje av rentebærende verdipapirerFor å sikre en effektiv og hensiktsmessig prosess for påfører også banken kredittrisiko. Styret gjennomgårrisiko- og kapitalstyring skal rammeverket baseres på jevnlig bankens finansstrategi hvor det fastsettesde elementer som reflekterer måten styret og rammer for maksimal portefølje av rentebærendeledelsen styrer Sparebanken Telemark på, så som: verdipapirer, samt maksimalrammer for eksponering per bransje og per utsteder.- Strategisk målbilde- Organisering og bedriftskultur Markedsrisiko- Risikokartlegging Markedsrisiko er risikoen for tap som skyldes- Risikoanalyse endringer i renter og aksje-/verdipapirkurser. Mar-- Stresstester kedsrisiko oppstår hovedsakelig i forbindelse med- Risikostrategier bankens investeringer i verdipapirer og som følge av- Kapitalstyring (inkl avkastning og kapitaldekning) fundingaktiviteten. Styring av markedsrisiko skjer- Rapportering gjennom styrevedtatte rammer.- Oppfølging- Beredskapsplaner Sparebanken Telemark sine posisjoner i forhold til- Compliance (etterlevelse) rammer rapporteres periodisk til styret og ledelsen. Styret har vedtatt rammer for den totale renterisiko.Nedenfor er det gitt en nærmere beskrivelse av For aksjerisiko er det etablert maksimalrammer motfinansiell risikostyring knyttet til kredittrisiko, likvidi- aksjemarkedet.tetsrisiko og markedsrisiko. LikviditetsrisikoKredittrisiko Likviditetsrisiko er risikoen for at Sparebanken Tele-Den største finansielle risikoeksponeringen til Spare- mark ikke er i stand til å refinansiere sin gjeld ellerbanken Telemark er kredittrisiko i utlånsporteføljen. ikke har evnen til å finansiere økninger i eiendelerKredittrisiko er risikoen for tap knyttet til at kunder uten vesentlige ekstrakostnader. Banken styrer sineller andre motparter ikke har evne eller vilje til å likviditetsrisiko gjennom måltall for kundeinnskudd ioppfylle sine forpliktelser overfor banken. Styret forhold til brutto utlån til kunder, andel langsiktig kapi-gjennomgår årlig bankens styringsdokumenter og talmarkedsfinansiering og krav til egenkapital, samtbevilgningsreglement for utlånsvirksomheten. krav til lengden på den tidsperioden hvor banken skalGjennom styringsdokumentene defineres bankens være uavhengig av ny finansiering fra markedet. Ikredittpolicy og det fastsettes overordnede mål for praksis skjer likviditetsstyringen gjennom likviditets-eksponering knyttet til portefølje, bransje og enkelt- prognoser, valg av løpetid på bankens innlån, inngå-kunder. Samlet danner dette grunnlaget for fastset- else av avtaler om trekkrettigheter, overføring til Spa-telse av ønsket risikoprofil. Gjennom bevilgningsre- reBank 1 Boligkreditt AS og deponering av verdipapirerglementet delegeres kredittfullmakt til administre- mot låneadgang i Norges Bank. Vi viser til note 27.rende banksjef innenfor visse rammer. Administre-rende banksjef kan videredelegere fullmakter. De Annetdelegerte fullmaktene er relatert til enkeltengasje- Utvidet markedsinformasjon (Basel II - Pilar III) ermenters størrelse og risiko. beskrevet i eget dokument på bankens hjemmeside. 25
 26. 26. Noter til årsregnskapetNote 4 Netto renteinntekterRenteinntekter 2010 2009Renter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 13 279 10 045Renter av utlån til og fordringer på kunder 485 196 498 868Renter av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer 37 578 36 495Sum renteinntekter 536 054 545 408RentekostnaderRenter på gjeld til kredittinstitusjoner 31 577 37 154Renter på innskudd fra og gjeld til kunder 150 231 166 909Renter på ansvarlig lånekapital 2 812 3 362Renter på utstedte verdipapirer 107 146 98 584Avgifter til bankenes sikringsfond 6 328 6 144Sum rentekostnader 298 094 312 154Sum netto renteinntekter 237 959 233 254Note 5 Netto provisjonsinntekterProvisjonsinntekter 2010 2009Garantiprovisjon 2 534 2 563Verdipapiromsetning og - forvaltning 4 576 4 503Forsikringstjenester 23 581 23 539Betalingsformidling 46 318 46 762Boligkreditt 10 568 8 636Andre provisjonsinntekter 1 245 1 126Sum provisjonsinntekter 88 821 87 128ProvisjonskostnaderBetalingsformidling 17 177 18 188Andre gebyrer og provisjonskostnader 336 407Sum provisjonskostnader 17 513 18 595Sum netto provisjonsinntekter 71 308 68 533Note 6 Andre driftsinntekter 2010 2009Driftsinntekter faste eiendommer 4 114 3 610Andre driftsinntekter 274 724Sum andre driftsinntekter 4 388 4 33326
 27. 27. Noter til årsregnskapetNote 7 Utbytte 2010 2009Utbytte fra aksjer, andeler og grunnfondsbevis 5 266 2 919Utbytte fra datterselskap 0 0Utbytte fra felleskontrollert virksomhet 9 667 5 484Sum utbytte 14 934 8 404Note 8 Netto verdiendring på verdipapirer 2010 2009Netto realiserte verdiendring på sertifikater og obligasjoner 471 1 373Netto urealiserte verdiendring på sertifikater og obligasjoner -407 24 529Netto realiserte verdiendring på aksjer, aksjefond og EK bevis -171 1 549Netto urealiserte verdiendring på aksjer, akjsefond og EK bevis 873 1 693Netto inntekter/ kostnader (-) på valuta og finansielle derivater 3 009 3 489Sum netto verdiendring på verdipapirer 3 775 32 633Note 9 Personalkostnader og ytelser til ledende ansatte og tillitsvalgte 2010 2009Lønn 69 205 66 825Pensjoner (note 19) 746 12 232Sosiale kostnader 14 013 16 089Sum personalkostnader 83 965 95 145Ansatte 2010 2009Antall årsverk pr. 31.12: 154 147Antall ansatte pr. 31.12: 162 156Rentesubsidiering av utlån til ansatte for 2010 er beregnet til 1,0 mill. kr målt mot gjennomsnittlig kunderente. Rentesubsidieringen for2009 var på 1,2 mill kr. Ingen tillitsvalgte har i kraft av sine verv rentesubsidiering på utlån. Utlån til ansatte, se note 14.Ytelser til ledende ansatte i 2010 Ordinær Andre Pensjons-Tittel Navn lønn godtgjørelser kostnad Sum LånAdm. banksjef Per Halvorsen 1 431 155 703 2 290 2 257Viseadm. banksjef Peter P Prebensen . 1 153 136 830 2 120 4 251Øvrige i ledergruppen Samlede ytelser 4 860 122 4 982 12 361Vilkår for lån til ledende ansatte og medlemmer av selskapsorganer avviker ikke fra de generelle bestemmelsene som gjelder for øvrigeansatte.I henhold til ansettelsesavtalen med adm. banksjef er banken forpliktet til å dekke lønn og annen tilleggsytelse i inntil 12 måneder vedfratredelse. Adm. banksjef har rett til å fratre ved fylte 62 år med en pensjon på 70 % av lønn på fratredelsestidspunktet. 27
 28. 28. Noter til årsregnskapetI henhold til ansettelsesavtalen med vise adm. banksjef er banken forpliktet til å dekke lønn og annen tilleggsytelse i inntil 24 månederved fratredelse. Vise adm. banksjef har rett til å fratre ved fylte 62 år med en pensjon på 70 % av lønn på fratredelsestidspunktet.Den øvrige ledergruppen har ikke rettigheter utover ordinær pensjon tilsvarende øvrige ansatte ref omtale under regnskapsprinsipper (note2 og note 19).Ytelser til styret i 2010Tittel Navn Honorar LånStyreleder Per Wold 153 3 642Nestleder Ola Røste 92 2 000Styrets medlemmer Jan Terje Olsen 82 1 093 Guro Erikstein 82 3 600 Heidi Behring Hansen 82 0Fom. april 2010 Lise Wiik 49 0Fom. april 2010 tom nov 2010 Øystein Sørensen (ansatt) 24 1 381Fom. april 2010 Kari Borge Johansen (ansatt) 49 1 277Sum 611Sum utbetalt honorar til tidligere medlemmer 101Sum utbetalt honorar til styret i 2010 712 12 992Ansattes representant i styret mottar også ordinær lønn, opptjener pensjonsrettigheter og mottar øvrig godtgjørelse som ikke er inkludert itabellen over.Ytelser til kontrollkomitéen i 2010Tittel Navn Honorarer LånKontrollkomitèens leder Morten N. Wexels 66 0Kontrollkomitèens medlemmer Tore Ludvigsen 41 0 Ranveig Sem 41 500Sum utbetalt honorar til kontrollkomitéen i 2010 148 500Styret og kontrollkomitéen har ikke avtaler om annet vederlag enn styre-/møtehonorar.28
 29. 29. Noter til årsregnskapetYtelser til forstanderskapet i 2010Navn Tittel Honorarer LånBirgit Lia Forstanderskapsleder 46 0Jan Thore Øvrum Nestleder fra april 10 5 1 140Anne Rundtom Jørgensen (ansatt) 4 350Arnold Rønningen 5 1 675Britt Ejme 5 202Ellen Hellstrand 4 0Ellen Oredalen 3 2Geir Arild Tønnesen 7 0Georg Mathias Johansen 10 15Gunnar Blomhaugen 5 575Hans Johan Dyring 5 0Hanna Rossavik 4 0Heidi Johansen (ansatt) 4 1 000Hilde Thorstensen Brekke 5 0Hilde Øvrebø 4 0Inger Bjørg Nilsen 5 556Inger Liv Nikolaisen 10 0Jan Berge (ansatt) 2 2 141Jan Terje Olsen (styremedlem) 0 1 093John Lønnebakke 5 640John Sanden 5 1 335Kari Borge Johansen (ansatt) 3 1 277Kari Rønningene 4 555Karl Inge Leerstang (ansatt) 9 700Knut Bjaaland 8 750Lise Rønningene (ansatt) 4 892Merethe Borgen (ansatt) 2 1 501Ole Geir Hoppestad 4 0Per Lauritsen 7 2 092Ragnar Sageie 4 1 500Rolf Ragnum 7 0Rune Borgen Christensen (ansatt) 4 1 000Siv Dalen Borgen 5 0Siv Rita Svendsen 0 700Sjur Ajer 4 437Thor Eystein Norby 2 1 419Turid Berg 2 113Wenche Nilsen 2 0Øystein Sørensen (ansatt) sluttet des. 10 2 1 381Øystein Tallakstad (ansatt) 5 994Øyvind Andersen 4 0Åse Gro Bakke 5 10Sum 225Utbetalt honorar tidligere medlemmer og varamedlemmer 42Sum utbetalt honorar til forstanderskapet i 2010 267 26 046 29

×