Årsrapport 2009 - Bank 1 Oslo AS

2,119 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,119
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
118
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Årsrapport 2009 - Bank 1 Oslo AS

 1. 1. Årsrapport 2009
 2. 2. April 2009 • 500
 3. 3. Innhold Side 04 Hovedtall/Nøkkeltall 05 Om SpareBank 1-alliansen 07 Organisasjonskart 11 Årsberetning 21 Resultatregnskap 21 Oppstilling av innregnede inntekter og kostnader 22 Balanse 23 Kontantstrømoppstilling 24 Endringer i egenkapital 25 Noter 71 Revisjonsberetning 72 Kontrollkomitéens melding 73 Kontrollkomitéens uttalelse 73 Erklæring fra styret og administrerende direktør 74 Styresammensetning
 4. 4. Årsrapport 2009 4+5 BANK 1 OSLO AS - HOvedtALL/NøKKeLtALL 2002-2005 er iht NRS for morbank - 2006-2009 er iht IFRS for konsern Kommentarer 2009 2008 2007 2006 2005 2004 Driftsresultat etter tap (1) mill. kr 198,1 3,1 130,9 238,5 192,3 94,5 I % av gjennomsnittlig forvaltningskapital % 0,77 % 0,01 % 0,69 % 1,41 % 1,26 % 0,64 % Gjennomsnittlig forvaltningskapital mill. kr. 25 689,0 22 682,7 18 935,2 16 872,7 15 302,8 14 693,1 Forvaltningskapital (1) mill. kr. 25 627,7 24 700,4 20 363,8 17 460,3 15 694,8 14 151,9 Innskudd fra kunder (1) mill. kr. 14 575,9 15 914,9 13 396,9 11 637,2 10 909,3 10 283,6 Brutto utlån til kunder (1) mill. kr. 20 926,8 20 665,2 18 097,2 15 271,3 14 130,5 12 357,3 Totalrentabilitet, netto (2) % 0,64 % -0,05 % 0,49 % 1,08 % 0,90 % 0,47 % Egenkapitalrentabilitet (3) % 15,62 % -1,17 % 8,12 % 16,81 % 15,26 % 7,72 % Kostnadsprosent ekskl. verdiendr. verdipapirer (morbank) (4) % 68,1 % 70,3 % 70,6 % 59,9 % 74,5 % 68,9 % Innskuddsdekning (5) % 69,7 % 77,0 % 74,0 % 76,2 % 77,2 % 83,2 % Kapitaldekning (morbank) (6) % 12,1 % 8,0 % 10,7 % 11,0 % 11,9 % 12,2 % Årsverk (1) antall 360 348 370 301 260 249 Kommentarer (1) Tall per 31.12. (2) Resultat av ordinær drift etter skatt i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. (3) Resultat av ordinær drift etter skatt i % av gjennomsnittlig egenkapital. (4) Driftskostnader i % av sum inntekter eksklusiv kursgevinster/-tap på verdipapirer. (Alle tall er omarbeidet i henhold til ny regnskapslov/nye regnskapsforskrifter). (5) Innskudd fra kunder i % av brutto utlån til kunder per 31.12. (6) Ansvarlig kapital beregnet etter Kredittilsynets forskrifter i % av risikovektet beregningsgrunnlag.
 5. 5. SpareBank 1-alliansens hensikt er å anskaffe og levere konkurransedyktige, finansielle tjenester og produkter, samt å ta ut stordriftsfordeler i form av lavere kostnader og/eller høyere kvalitet. Alliansen bidrar på denne måten til at privatpersoner og bedrifter opplever lokale forankring, dyktighet og en enklere hverdag. Videre skal alliansen bidra til å sikre bankenes verdiskaping til glede for egen region og bankens eiere. Om SpareBank 1-alliansen i 2009 SpareBank 1-alliansen består av 20 sparebanker, to kommunikasjon. Den markedsstrategiske plattformen forretningsbanker (Bank 1 Oslo AS og BN Bank ASA) og danner også basis for felles produkt- og konseptutvikling. SpareBank 1 Gruppen. Alliansen er samlet sett en av de Produktselskapene etablert under SpareBank 1 største tilbyderne av finansielle produkter og tjenester i Gruppen AS og alliansebankene har utviklet en felles det norske markedet. Bankene i SpareBank 1-alliansen teknologiplattform. Erfaringsutveksling og overføring av distribuerer SpareBank 1 Gruppens produkter, og kompetanse innenfor alliansen, basert på beste praksis, samarbeider på sentrale områder som merkevare, er et viktig element for å utvikle alliansen videre. Som et arbeidsprosesser, kompetansebygging, IT-drift, system- ledd i denne satsingen er det etablert kompetansesentra utvikling og innkjøp. for henholdsvis kredittstyring i Stavanger, betaling i Trondheim og læring i Tromsø. SpareBank 1 Gruppen og alliansebankene har inngått strategiske samarbeidsavtaler med LO og LOs SpareBank 1-alliansen forvaltet ved utgangen av 2009 til fagforbund, som innebærer et samarbeid vedrørende sammen ca 625 milliarder kroner. Dette er en økning fra produkter og tjenester innen bank og forsikring. ca 585 milliarder kroner i 2008. SpareBank 1-alliansen Særlig sentralt i samarbeidet står forsikringsordninger omfatter 350 kontorer og filialer over hele landet. for medlemmer i LOs forbund og forvaltningen av Alliansesamarbeidet SpareBank 1 DA utgjør den LOs og LO forbundenes kapital og innskudd. LO og administrative overbygningen for alliansesamarbeidet LO forbundene benytter SpareBank 1-alliansen som og ivaretar finansiering av og eierskap til applikasjoner, hovedleverandør av finansielle produkter og tjenester, konsepter, kontrakter og merkevare på vegne av forutsatt at de finansielle produktene og tjenestene deltagerne i alliansesamarbeidet. Selskapet eies av leveres på vilkår som er konkurransedyktige og markeds- alliansebankene og SpareBank 1 Gruppen AS, der messige. Ved utgangen av 2009 hadde LO forbundene sistnevnte per 31.12.2009 hadde en eierandel på 17,74 %. om lag 865 000 medlemmer. I forbindelse med at Bank 1 Oslo AS per 01.01.2010 ble Et overordnet mål for SpareBank 1-alliansen er å skilt ut fra SpareBank 1 Gruppen og direkte eid av sikre den enkelte banks selvstendighet og regionale alliansebankene og LO, gikk Bank 1 Oslo AS samtidig forankring gjennom sterk konkurranseevne, lønnsom- inn som eier i Alliansesamarbeidet SpareBank 1 DA. het og soliditet. Samtidig representerer SpareBank En eierandel på 7,74 % ble da overdratt fra SpareBank 1 1-alliansen et konkurransemessig fullverdig bank- Gruppen AS, slik at eierandelen for Bank 1 Oslo AS og alternativ på nasjonalt nivå. For å oppnå felles mål har SpareBank 1 Gruppen AS nå er henholdsvis 7,74 % og bankene i alliansen etablert en nasjonal markedsprofil 10,00 %. og utviklet en felles strategi for merkevarebygging og
 6. 6. Årsrapport 2009 6+7 Visjonen for SpareBank 1 Gruppen er at «Kundene anbefaler SpareBank 1 og opplever lokal forankring, dyktighet og en enklere hverdag». Kjerneverdiene for SpareBank 1-alliansen er «Nær og Dyktig». Dette innebærer at medarbeiderne skal være vennlige og hjelpsomme, ta initiativ og gi relevante råd. Kjerneverdiene tilsier at de ansatte skal være kunde- fokusert og ha solid fagkompetanse, gode ferdigheter og tydelige holdninger. Rådgivning og salg skal være basert på gode etiske standarder. Markedsinnsatsen rettes i hovedsak mot personmarkedet, små og mellomstore bedrifter og forbund tilknyttet LO. SpareBank 1 Nord-Norge SparBank 1 SMN SpareBank 1 SR-Bank Samarbeidende Sparebanker SpareBank 1-alliansen består ved årsskiftet av følgende banker: SpareBank 1 Oslo og Akershus • SpareBank 1 Nord-Norge Sparebanken Hedmark • SpareBank 1 Midt-Norge BNbank • SpareBank 1 SR-Bank • Sparebanken Hedmark • SpareBank 1 Buskerud-Vestfold • SpareBank 1 Ringerike • SpareBank 1 Hallingdal • SpareBank 1 Gran • SpareBank 1 Gudbrandsdal • SpareBank 1 Jevnaker Lunner • SpareBank 1 Nordvest • SpareBank 1 Hardanger • SpareBank 1 Kvinnherad • SpareBank 1 Lom og Skjåk • SpareBank 1 Volda Ørsta • SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg • Halden SpareBank 1 • Modum SpareBank 1 • Rygge-Vaaler Sparebank • SpareBank 1 Telemark • BNbank • Bank 1 Oslo AS
 7. 7. Bank 1 Oslo AS Adm. direktør Torbjørn Vik Risikostyring og Forretningsstøtte compliance Geir-Egil Bolstad Gudrun Michelsen Forretningsutvikling Jon E. Heesch Personmarked Bedriftsmarked Fagbevegelse Kåre Johan Osen Dag Sandstå Ottar Karbøl
 8. 8. Årsrapport 2009 8+9 Samhandling mellom SpareBank 1 og EiendomsMegler 1 i Oslo og Akershus Året er brukt til å forsterke samarbeidet. Vi har laget kundene formidlet hvilke krav og forventninger de har et nytt anbefalingssystem som setter oss i stand til å til hvordan vi må møte behovene deres. Den viktigste måle og følge opp konkret hva vi skaper av aktivitet forventningen både megler- og bankundene har, er og hva vi oppnår forretningsmessig. Det gjelder både rask, ryddig og presis service og saksbehandling. Dette antall anbefalinger som utveksles mellom selskapene, er enda viktigere enn pris. Derfor jobbet vi bevisst med hvor mange anbefalinger vi får forretning av, samt møtearenaer for å involvere og ansvarliggjøre både provisjonsinntekter for EiendomsMegler 1 og volum ledere og medarbeidere ift det kundene har fortalt oss. boliglån for SpareBank 1 OA. Vi har oppnådd resultater Felles ledermøter, lokale ledermøter, møter mellom som dokumenterer at begge selskapene kommer til å gi meglere og rådgivere har vært møteplasser med tema hverandre betydelige, forretningsmessige bidrag. som skal bidra til at vi utvikler samhandlingen. Det er i stor grad satset på å forankre og bevisstgjøre Vi har satset spesielt på å øke volumet på antall samhandlingen som et forretningsområde og salgskanal. anbefalinger. Meglerne har oppfylt kravet til en Vi tok utgangspunkt i en markedsundersøkelse hvor anbefaling når kunden har takket ja til økonomisk
 9. 9. rådgivning. Bredderådgiverne har oppfylt kravet til Markedsavdelingene i EiendomsMegler 1 og SpareBank 1 en anbefaling når kunden har bekreftet at han/hun vil Oslo Akershus videreførte og utviklet sitt samarbeid. være i eiendomsmarkedet i løpet av de kommende 12 Felles synliggjøring i markedet bidrar til begge månedene. Men mye aktivitet betyr ikke at vi går på selskapenes vekststrategier og styrkingen av akkord med kvalitet. God kvalitet avler gode resultater. merkenavnene. Vi har målt resultatene i volum, antall anbefalinger, kvalitet og kroner.
 10. 10. Årsrapport 2009 10 + 11 VI BRYR OSS ruller videre SpareBank 1 Oslo Akershus ønsker å bidra til at vårt Foreninger, bedrifter og privatpersoner i Oslo og omegn nærmiljø skal bli enda bedre å bo og jobbe i, og har kan søke om støtte eller foreslå kandidater i Oslo og derfor opprettet «Nær-deg-fondet». Formålet er å Akershus. stimulere til initiativ, positivitet og handlekraft. Søknader mottas på e-post: vibryross@sparebank1.no Vi startet med VI BRYR OSS i 2007. Pengene som er delt ut, har gått til mange ulike positive tiltak som er basert på frivillig innsats og engasjement. Tidligere var konseptet et samarbeid med Radio 1. Fra og med 2010 samarbeider SpareBank 1 Oslo Akershus med P5 om VI BRYR OSS. Mer om VI BRYR OSS: www.oslo.sparebank1.no www.07040.no/vibryross oslo.p5.no/vibryross/
 11. 11. Årsberetning for 2009 Bank 1 Oslo konsern
 12. 12. Årsrapport 2009 12 + 13 Resultat før skatt ble 198,1 millioner kroner, og var 195,1 millioner kroner bedre enn resultatet i 2008. Resultatforbedringen forklares med meget god kursutvikling i bankens aksjer/egenkapitalbevis og obligasjoner, god bedring i rentenettoen, samt en meget positiv utvikling for EiendomsMegler 1. INNLedeNde KOmmeNtAReR De viktigste kundegruppene for banken er person- I bankens konsernregnskap er EiendomsMegler 1 Oslo markedet, små og mellomstore bedrifter, samt organisa- og Akershus AS som eneste datterselskap konsolidert sjonsmarkedet – primært fagbevegelsen. Bankens inn. strategi innebærer en sterk satsing i de lokalområdene hvor banken er representert, både innenfor person- KONSeRNetS utvIKLINg marked (PM) og bedriftsmarked (BM). Fra og med 1. januar 2010 ble Bank 1 Oslo AS skilt ut som en selvstendig forretningsbank direkte eid av SpareBank 1- Banken har nå 15 lokalbanker, hvorav 7 er lokalisert i bankene (90 %) og LO (10 %), dvs. samme eiersammen- Oslo og 8 i Akershus. I perioden 2006-2009 har banken setning som i SpareBank 1 Gruppen AS, se avsnitt åpnet 7 nye lokalbanker som følge av en planlagt ekspan- Eierstyring og selskapsledelse. sjonsstrategi. Samtidig ble to av lokalbankene i Oslo slått sammen med andre som ledd i en naturlig konsolidering. Prisen for å låne inn penger i penge- og kapitalmarkedet steg betydelig i slutten av 2008 og begynnelsen av 2009 Banken har ett heleid datterselskap, EiendomsMegler 1 som følge av finansuroen, og flere banker opplevde Oslo og Akershus AS. Selskapet gjennomgikk en store utfordringer på fundingsiden. Bank 1 Oslo har en omfattende restrukturering i 2007 og 2008. Dette ga en god innskuddsdekning og er i mindre grad avhengig av god utvikling for selskapet i 2009. Selskapet oppnådde finansiering i penge- og kapitalmarkedet. Banken har i i fjor et overskudd før skatt på 7,2 millioner kroner mot tillegg relativt lang løpetid på sine innlån, og har derfor et underskudd i 2008 på 29,1 millioner kroner. Dette hatt en tilfredsstillende fundingsituasjon gjennom 2009. skyldes en betydelig omsetningsvekst, samtidig som Dog har de høye prisene på funding i begynnelsen av kostnadene ble redusert. året påvirket bankens rentenetto negativt. EiendomsMegler 1 er blant de 5 største eiendomsmegler- Resultatet i første kvartal 2009 ble preget av de høye foretak i Oslo og Akershus og selskapet hadde i 2009 en fundingkostnadene. Fra og med andre kvartal bedret markedsandel på 8,4 % mot 7,1 % ett år tidligere. fundingsituasjonen for bankene seg, og rentenettoen Finansuroen har medført en endring i bankens taps- utviklet seg positivt gjennom resten av året. Konsernet situasjon. I 2008 økte tapene etter en lengre periode med fikk i 2009 gevinster på verdipapirer på 120,8 millioner netto inntektsføring av tapsavsetninger. I 2009 bokførte kroner, hvorav aksjer/ egenkapitalbevis sto for 72,0 konsernet tap på utlån med til sammen 123,2 millioner millioner kroner og rentepapirer for 48,9 millioner kroner. Utlånstapene er i hovedsak knyttet til noen kroner. Bankens tap på utlån økte med 58,1 millioner få engasjementer i bedriftsmarked, samt økning i de kroner til 123,2 millioner kroner sammenlignet med 2008. gruppevise nedskrivningene med 22,3 millioner kroner. Konsernet hadde i 2009 en total utlånsvekst til person- og Banken søkte per 30. september om innskudd i form bedriftskunder på 11,6 %. Dette inkluderer økt volum av av fondsobligasjoner fra Statens Finansfond på 200 boliglån (2,3 milliarder kroner) som ble overført til Spare- millioner kroner. Etter en nærmere vurdering besluttet Bank 1 Boligkreditt AS. Veksten i personkundemarkedet bankens eiere selv å gå inn med ny egenkapital, ved en var 15,3 %, og i bedriftsmarkedet 2,6 %. rettet emisjon på 200 millioner kroner, og søknaden ble trukket. Emisjonen ble gjennomført i februar 2010.
 13. 13. Bank 1 Oslo fikk i april 2008 IRB-godkjenning. IRB- Resultatbedringen fra 2008 influeres sterkt av gevinster godkjenningen har medført et kvalitetsløft for banken, på verdipapirer på 120,8 millioner kroner, hvorav aksjer både med hensyn til videreutvikling av kredittsystemer og egenkapitalbevis sto for 72,0 millioner kroner og og kompetanseheving. Risikostyringssystemet er rentepapirer for 48,9 millioner kroner. Bankens tap på gjenstand for kontinuerlig forbedring, med spesiell vekt utlån økte imidlertid med 58,1 millioner kroner til 123,2 på registrering, måling og rapportering av kredittrisiko. millioner kroner sammenlignet med 2008. Finanstilsynet følger opp banker med IRB-godkjenning Kontantstrømoppstillingen viser netto reduksjon i spesielt for å sikre at de etterlever de strenge kravene i likvider på 468 millioner kroner (+880 millioner kroner), regelverket. slik at likviditetsbeholdningen ved utgangen av 2009 Banken har en 2,8 % eierandel i SpareBank 1-alliansens var 979 millioner kroner (1.447 millioner kroner). De felleseide boligkredittselskap SpareBank 1 Boligkreditt største postene i kontantstrømoppstillingen viser AS. Selskapet har fått AAA-rating fra Moody’s og Fitch netto likviditetsendring fra drift på -1.570 millioner for sitt låneprogram. Pr. 31.12.09 hadde banken overført kroner (-627 millioner kroner), netto likviditetsendring boliglån for til sammen 3,3 milliarder kroner til bolig- investeringer på +53 millioner kroner (-53 millioner kredittselskapet. kroner) og netto likviditetsendringer finansiering på +1.341 millioner kroner (+1.642 millioner kroner). Banken har innført Dynamisk Styring som styrings- system. Prinsippene i Dynamisk Styring innebærer blant NettO ReNteINNteKteR annet at banken har innført rullerende 12 måneders 450 3,5 % prognoser som alternativ til budsjett. Prognosene opp- dateres hvert kvartal. I tillegg vil banken i større grad 400 3,0 % benytte relative mål og benchmark i sin virksomhets- 350 styring. Dette innebærer blant annet at bankens presta- 2,5 % sjoner og måloppnåelse blir sammenlignet med markedet 300 og bankens konkurrenter. Bankens modell for over- Millioner kroner 250 2,0 % skuddsdeling er endret i tråd med prinsippene i Dynamisk Styring, det vil si at alle bankens ansatte kan motta over- 200 1,5 % skuddsdeling gitt at banken oppnår resultater som er 150 gode i forhold til sammenlignbare konkurrende banker. 1,0 % 100 ReSuLtAtutvIKLINg 0,5 % 50 350 0 0,0 % 300 2005 2006 2007 2008 2009 250 Rentenetto i kr Rentenetto i % Millioner kroner 200 2005 morbank iht NRS, 2006-2009 konsern iht IFRS 150 Netto renteinntekter ble 409,9 millioner kroner og var 100 18,2 millioner kroner høyere enn i 2008. Presset på bankens rentenetto fortsatte i 2009 og marginene var 50 spesielt lave på innskudd i begynnelsen av året. Rente- 0 nettoen i % av GFK ble 1,60 % i 2009, noe som var en 2005 2006 2007 2008 2009 reduksjon fra 1,73 % i 2008. driftsresultat før tap driftsresultat før skatt Bankene har betalt full sikringsfondsavgift i 2009, mot 2005 morbank iht NRS, 2006-2009 konsern iht IFRS 1/3 dels avgift i 2008. For Bank 1 utgjorde dette 10,8 millioner kroner (3,1 millioner kroner). Konsernet oppnådde i 2009 et driftsresultat før tap på 321,3 millioner kroner, en bedring på 253,2 millioner kroner sammenlignet med 2008. Driftsresultatet før skatt ble 198,1 millioner kroner (3,1 millioner kroner). I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) var resultatet før skatt 0,77 % (0,01 %).
 14. 14. Årsrapport 2009 14 + 15 NettO pROvISjONSINNteKteR dRIFtSKOStNAdeR Konsernets netto provisjonsinntekter økte med 22,3 % i 550 2,6 % 2009 fra 239,9 millioner kroner til 294,3 millioner kroner. 500 2,5 % Provisjonsinntektene fra fond, alternativ sparing, 450 forsikring, salg og bruk av kredittkort og overføring 400 2,4 % av utlån til Boligkredtt, som utgjør 33,6 % av totale 350 2,3 % provisjonsinntekter, endte i 2009 på 99,6 millioner Millioner kroner 300 kroner (80,5 millioner kroner), en økning på 23,8 %. 2,2 % Provisjonsinntektene fra forsikring ble redusert i 2009 250 med 0,5 millioner kroner (-1,1 %), provisjonsinntektene 200 2,1 % fra salg av livsforsikring, fond og annen sparing falt med 150 2,0 % 1,1 millioner kroner (-4,4 %). Inntekter fra salg og bruk av 100 krededittkort økte med 4,9 millioner kroner (43,4 %) til 1,9 % 16,3 millioner kroner, mens inntekter fra overføring av 50 lån til SpareBank 1 Boligkreditt økte med 15,8 millioner 0 1,8 % 2005 2006 2007 2008 2009 kroner til 16,3 millioner kroner. Kostnader Kostnader i % av gFK Provisjonsinntekter fra eiendomsmegling økte i 2009 med 36,3 millioner kroner (40,6 %) til 125,6 millioner 2005 morbank iht NRS, 2006-2009 konsern iht IFRS kroner. Konsernet samlede driftskostnader var 531,8 millioner ANdRe dRIFtSINNteKteR kroner i 2009. Dette var en økning på 19,8 millioner Andre driftsinntekter viste en reduksjon i 2009 på kroner, eller 3,9 % fra 2008. Økningen i morbanken 1,8 millioner kroner. Nedgangen skyldes i hovedsak skyldes i hovedsak avsetning til overskuddsdeling for reduserte gebyrinntekter fra betalingsformidling, en de ansatte på 14 millioner kroner. Det ble ikke foretatt utvikling som henger sammen med kundenes overgang overskuddsdeling i 2008. EiendomsMegler 1 reduserte til mer bruk av elektroniske betalingsmåter. Banken sine kostnader fra 127,0 millioner kroner i 2008 til 120,8 merker presset på gebyrfritak, men har ikke ønsket å millioner kroner i 2009. Dette skyldes hovedsakelig en være ledende i å benytte gebyrfritak i ulike former som vellykket restrukturering som ble gjennomført etter del av markedføringsstrategien. oppkjøpet av Areal Eiendomsmegling AS. De relative driftskostnadene utgjorde 2,07 % (2,26 %) av NettO AvKAStNINg på GFK. Morbankens kostnadsprosent (kostnader i forhold FINANSIeLLe INveSteRINgeR til inntekter, eksklusiv kursgevinst-/tap verdipapirer) ble Konsernets beholdning av sertifikater og obligasjoner 68,1 % i 2009, mot 70,3 % i 2008. utgjorde 3,3 milliarder kroner ved utgangen av 2009. Konsernet har i tillegg en portefølje av egenkapital- mISLIgHOLd Og tAp på utLåN bevis på til sammen 16,1 millioner kroner. Plassering i 2009 var preget av store tap som følge av urolighetene rentebærende papirer skjer innenfor rammer fastsatt i finansmarkedene. Misligholdet ble likevel redusert av styret. Utviklingen i konsernets verdipapirer var noe gjennom året. Misligholdte engasjementer består av meget positiv i 2009. Rentepapirene ga enn kursgevinst engasjementer med betalingsmislighold over 90 dager, på 48,9 millioner kroner (-14,6 millioner kroner) mens samt øvrige engasjementer uten betalingsmislighold men aksjer og egenkapitalbevis gav en kursgevinst på 72,0 med tapsnedskrivninger. millioner kroner (-58,8 millioner kroner). Ved utgangen av året hadde konsernet en negativ kursreserve på 23,1 Netto tap på utlån og garantier ble 123,2 millioner kroner millioner kroner på sin obligasjonsportefølje. Konsernets i 2009 mot 65,1 millioner kroner i 2008. Tapsprosenten portefølje av rentebærende papirer består i hovedsak av (tap i prosent av brutto utlån) utgjorde 0,59 % i 2008 mot plasseringer i norske banker og finansinstitusjoner. 0,31 % i 2008. Styrets rammer omfatter også eksponering i beholdning Individuelle nedskrivninger (ekskl. garantier) pr. 31.12.09 av finansielle derivater og andre finansielle forretninger. utgjorde 149,5 millioner kroner. Dette var en økning på 61,2 millioner kroner fra 31.12.08. Gruppevise ned- Netto verdiendring på øvrige finansielle eiendeler viste skrivninger pr. 31.12.09 utgjorde 95,6 millioner kroner økning i 2009 på 7,4 millioner kroner, til 9,7 millioner kroner.
 15. 15. eller 0,46 % av samlede brutto utlån, som tilsvarte en BALANSeN økning på 22,3 millioner kroner fra 31.12.08. 30 000 25,0 % 600 25 000 20,0 % 500 20 000 15,0 % Millioner kroner 400 15 000 10,0 % 400 349 234 309 303 300 10 000 5,0 % 200 5 000 0,0 % 100 117 110 124 108 137 0 -5,0 % 2005 2006 2007 2008 2009 0 Periode 31.12.08 31.03.09 30.06.09 30.09.09 31.12.09 Forvaltningskapital vekst i % Bm pm 2005 morbank iht NRS, 2006-2009 konsern iht IFRS 2005 morbank iht NRS, 2006-2009 konsern iht IFRS Konsernets forvaltningskapital pr. 31.12.09 var 25,6 milliarder kroner og var 0,9 milliarder kroner høyere Totalt 2,5 % 2,2 % 2,1 % 2,0 % 2,1 % enn ved utgangen av 2008. Forvaltningskapital inklusive BM 6,4 % 5,6 % 5,0 % 4,6 % 4,8 % overføringer til Boligkreditt var 28,9 milliarder kroner PM 0,8 % 0,7 % 0,8 % 0,7 % 0,9 % etter en vekst på 3,2 milliarder kroner, eller 12,4 %. Økningen i forvaltningskapital inklusive overførte lån til boligkreditt skyldes i hovedsak økning i utlån til Privat- Utviklingen i mislighold målt i % av volum viser en markedet. reduksjon på 0,4 prosentpoeng ved utgangen av 2009 sammenlignet med samme tidspunkt i 2008. Reduksjonen skyldes i stor grad at noen store engasje- utLåN ment ble friskmeldt og noen konstatert. 30 000 6 622 SKAtteKOStNAd 25 000 Konsernet viser et resultat før skatt på 198,1 millioner 6 330 kroner. Skattekostnaden for 2009 er beregnet til 33,6 20 000 millioner kroner, som medfører en effektiv skattesats 5 611 (periodens skattekostnad i prosent av resultat før skatt) på 4 507 15 000 4 087 17 %. Dette skyldes i hovedsak permanente forskjeller som følge av gevinster av aksjer og egenkapitalbevis, som følge av fritaksmodellen. 10 000 10 043 10 764 12 486 15 331 17 991 5 000 0 2005 2006 2007 2008 2009 pm Bm (inkl. fagbevegelsen) 2005 morbank iht NRS, 2006-2009 konsern iht IFRS
 16. 16. Årsrapport 2009 16 + 17 Ved utgangen av 2009 var brutto utlån i konsernet på mot eksisterende eiere for å styrke aksjekapitalen 24,2 milliarder kroner (som inkluderer boliglån overført med ytterligere 200 millioner kroner. Hensikten med til SpareBank 1 Boligkreditt AS på 3,3 milliarder kroner), emisjonen er bankens fortsatte vekstfokus og endrede tilsvarende en økning på 2,5 milliarder kroner (11,7 %) forventninger i finansmarkedene til bankers soliditet. fra forrige årsskifte. Utlån til PM økte med 2,3 milliarder Overgangsordningen for IRB-banker fortsetter også i kroner (15,3 %), mens utlån til BM økte med 0,2 milliard- 2010, som følge av ekstraordinære tiltak etter finans- er kroner (2,6 %). krisen. Foreløpige signaler fra Finanstilsynet tilsier at overgangsordningene minst vil vare ut 2011. Lån til PM utgjorde 73,1 % av utlånsporteføljen pr 31.12.09 mot 70,7 % ved forrige årsskifte. Banken har fastsatt nødvendig kapitalbehov basert på egen risikoprofil (ICAAP), i tillegg til regulatorisk kapital. INNSKudd Banken benytter interne modeller utviklet i SpareBank Totale innskudd fra kunder ble redusert med 1,3 milliarder 1 alliansen for beregning av økonomisk kapital for kroner (-8,3 %) i 2009, og utgjorde 14,6 milliarder kroner pr kredittrisiko. Beregningen korrigeres om nødvendig 31.12.09. Ved utgangen av 2009 var innskuddsdekningen både for konsentrasjonsrisiko, diversifisering, utfall 0,70, som er en reduksjon fra 0,77 ved utgangen av 2008. av stresscenarier og ekspansjonsplaner. Nødvendig økonomisk kapital fra øvrige risikoområder beregnes Innskytere tilknyttet fagbevegelsen står for 48 % av noe forenklet. Sum nødvendig økonomisk kapital bankens samlede innskudd, tilsvarende 7,0 milliarder beregnes og rapporteres til styret hvert kvartal. Styret kroner ved utgangen av 2009. Innskudd fra person- anser at nivået på bankens økonomiske kapital ved markedet og bedriftsmarkedet var på henholdsvis 4,2 og utgangen av 2009 var tilfredsstillende. 3,4 milliarder kroner ved årsskiftet. dAtteRSeLSKApeR KApItALdeKNINg Og KApItALBeHOv Regnskapet fra bankens heleide datterselskap 14,0 % EiendomsMegler 1 Oslo og Akershus AS er konsolidert inn i bankens konsernregnskap. Selskapet hadde i 2009 12,0 % et overskudd på før skatt på 7,2 millioner kroner mot et underskudd i 2008 på 29,1 millioner kroner. Dette 10,0 % skyldes en betydelig omsetningsvekst, samtidig som 8,0 % kostnadene ble redusert. 6,0 % dISpONeRINg Av OveRSKudd Styret foreslår at det gis maksimalt konsernbidrag til 4,0 % morselskapet SpareBank 1 Gruppen AS. Konsenbidraget gis som sirkelkonsernbidrag, og innebærer at kun 2,0 % skatteeffekten av konsernbidraget, 25,2 millioner kroner, går til morselskapet. Dette betyr i realiteten at banken 0,0 % beholder hele overskuddet for 2009. 2005 2006 2007 2008 2009 Kjernekapital tilleggskapital eIeRStyRINg Og SeLSKApSLedeLSe 2005 morbank iht NRS, 2006-2009 konsern iht IFRS Bank 1 Oslo AS er ikke børsnotert, men har obligasjonslån notert på Oslo Børs. Banken var per Bankkonsernets kapitalkrav ble i 2009 redusert med 46,7 31.12.2009 et 100 % eiet datterselskap av SpareBank 1 millioner kroner og utgjorde 1.048,9 millioner kroner Gruppen AS, og eier var representert i bankens styre. ved utgangen av året. Bankkonsernets ansvarlige kapital Styret i Bank 1 Oslo AS har drøftet «Norsk anbefaling var ved årsskiftet 1.525,5 millioner kroner som tilsvarte for eierstyring og selskapsledelse» og sluttet seg til 11,63 % (7,62 %). Kjernekapitalen var 1.128,0 millioner denne der disse føringene er aktuelle og dermed kroner og utgjorde 8,60 % (7,55 %). Banken har mål om relevante for selskapet som et ikke børsnotert selskap. en kapitaldekning på 11 %. I løpet av første kvartal tok Styringen av virksomheten skjer med utgangspunkt banken opp et nytt ansvarlig lån på 500 millioner kroner. i norsk lovgivning, selskapets vedtekter og interne Samtidig tilbakebetalte banken et ansvarlig lån på 100 retningslinjer, samt de strategiske mål styret har millioner kroner med opprinnelig forfall i 2013. I løpet av trukket opp. 1. kvartal 2010 vil banken gjennomføre en rettet emisjon
 17. 17. Fra og med 1. januar 2010 er Bank 1 Oslo AS skilt ut KRedIttRISIKO som en selvstendig forretningsbank direkte eid av Kredittrisikoen representerer den største risikoen SpareBank 1-bankene (90 %) og LO (10 %), dvs. samme i Bank 1 Oslo, og er definert som faren for tap som eiersammenserning som eierne har i SpareBank 1 kan oppstå som følge av at kunder ikke har evne eller Gruppen AS. vilje til å oppfylle sine forpliktelser overfor banken. Bankens strategi for kredittrisiko er utledet av Bank 1 Oslo vil fortsatt være en del av SpareBank 1 bankens hovedstrategi, og inneholder mål om en lav alliansen, og det er inngått avtale mellom aksjonærene til moderat risikoprofil. Kredittstrategien revideres av for å sikre at dette vil være tilfelle også i fremtiden. styret minimum en gang årlig. Bank 1 Oslo har størrelse og produktbredde som tilsier Bankens risikoklassifiseringssystemer er utviklet at banken er rede til å ta en posisjon som selvstendig for å kunne styre bankens utlånsportefølje i tråd bank. Banken får gjennom utskillelsen eiere som med bankens kredittstrategi og for å sikre den risiko- har et direkte og forretningsmessig forhold til drift, justerte avkastningen. resultat og markedsutvikling. I denne sammenheng er LO og tilknyttede forbund viktige eiere og partnere. Banken benytter SpareBank 1 alliansens fellesut- viklede systemløsninger for kredittinnvilgelse i både SpareBank 1 alliansen satser med dette sterkere person- og bedriftsmarkedet. Systemløsningene på markedet i Oslo og Akershus, og Bank 1 Oslo vil inneholder beslutningsstøtte (scoringsmodell), verdi- fremstå med en klarere profil, som SpareBank 1s vurderingsmodell for sikkerheter, samt modell for finans- og distribusjonsenhet i området. risikoprising. Kredittmodellene er tilpasset kravene Hensynet til å etablere et klarere skille mellom under Basel II-reglene og klassifiserer kunder med produksjon og distribusjon i SpareBank 1 alliansen utgangspunkt i forventet misligholds-sannsynlighet har også vært en viktig faktor i beslutningen om å innenfor 11 risikoklasser. Kredittrisikoen i enkelt- endre eiermodellen for Bank 1 Oslo. engasjementer overvåkes kontinuerlig gjennom løpende migrerings- og misligholdsrapportering, Som en følge av utskillelsen fra SpareBank 1 Gruppen overtrekkslister og tett kontakt med kundene. På fra 1. januar 2010, har styret i banken oppnevnt et eget porteføljenivå overvåkes kredittrisikoen gjennom revisjonsutvalg. periodisk rapportering av definerte risikoparametere opp i mot fastsatte rammer for disse. Vesentlige RISIKOStyRINg parametere i denne relasjon er misligholdssann- Banken styrer risiko på overordnet nivå gjennom egen synlighet, forventet- og uventet tap og risikojustert styrevedtatt policy for risiko- og kapitalstyring, basert avkastning. på lovgivningens regler om corporate governance. Bankens kredittportefølje har ved utgangen av 2009 Bankens virksomhet er hovedsakelig knyttet opp mot en moderat kredittrisikoprofil. Risikoen i porte- fire risikoområder – kredittrisiko, markeds-risiko, føljen har økt noe i 2009, hovedsakelig som følge av likviditetsrisiko og operasjonell risiko. Banken legger konjunkturutviklingen og derpå følgende økning i stor vekt på å identifisere, måle og for øvrig styre og misligholdet. følge opp sentrale risikoer på en slik måte at banken kan søke å oppnå sine strategiske målsettinger, og til mARKedSRISIKO enhver tid ha tilstrekkelig ansvarlig kapital. Markedsrisiko gir utslag ved verdiendringer i rente, Banken fikk Finanstilsynets godkjennelse til å beregne valuta- og verdipapirporteføljene. Styringen av markeds- kapitalkrav for kredittrisiko etter IRB-metode med risiko skjer gjennom detaljerte rammer for blant annet virkning fra 1. kvartal 2008, og har i hele perioden investering i sertifikater, obligasjoner og for både «on- og etter dette hatt fokus på videreutvikling av risiko- off-balance» posisjoner i rente- og valutamarkedene. styring og internkontroll i hele organisasjonen. Rammene revurderes minst en gang i året og vedtas av bankens styre. Eksponering i forhold til vedtatte ram- For øvrig henvises til bankens pilar III–dokument, mer rapporteres kvartalsvis til styret. Bankens interne som gir ytterligere risikoinfomasjon i medhold av rammer for valutarisiko er satt vesentlig lavere enn de kapitalkravsforskriften. maksimalgrenser myndighetene har fastlagt. Ved utgangen av 2009 var bankens markedsrisiko godt innenfor de fastsatte rammer. Markedsrisikoen økte
 18. 18. Årsrapport 2009 18 + 19 noe gjennom året som følge av at banken hadde en Av totalt antall ansatte i morbanken er 51 % kvinner og høyere verdipapirbeholdning (hovedsakelig bestående 49 % menn. Selskapet har gjennom ulike tiltak søkt å av obligasjoner og sertifikater) ved utgangen av året enn stimulere til økt kvinneandel blant lederne i selskapet, og ved inngangen. Markedsrisikoen for banken sett under kvinneandelen er nå 30 %. I morbankens øverste ledelse ett anses fremdeles å være lav. er 2 av 8 medlemmer kvinne. Styret i banken har i alt 9 medlemmer. Av disse er 3 kvinner. LIKvIdItetSRISIKO Gjennomsnittlig lønn pr årsverk i banken var ved Likviditetsrisiko er risiko for at banken ikke klarer årsskiftet 468.180 kroner, 522.809 for menn og 417.381 for å oppfylle sine forpliktelser ved forfall. Samtidig kvinner. Den relativt store lønnsforskjellen har sammen- innebærer likviditetsrisikoen et priselement, definert heng med den lave kvinneandelen i ledende stillinger. som risikoen for at banken ikke klarer å hente inn De oppgitte lønnstall omfatter ikke overtid eller bonuser. finansiering uten store ekstrakostnader. Gjennomsnittlig antall overtidstimer for de som hadde Banken har gjennom hele 2009 hatt en betryggende faktisk betalt overtid i 2008 var 64,1 timer. likviditetssituasjon. Dette fortsetter inn i 2010. Gjennomsnittlig alder i banken er p.t. 42,9 år, mens Likviditetsrisikoen er å anse som lav til moderat. Sett gjennomsnittlig alder for nyansatte i 2009 var 34,6 år. opp i mot de måltall som styret har fastsatt rammer Aldersfordelingen er nå jevnere enn tidligere år, noe som for, herunder netto refinansieringsbehov, likviditets- har vært en ønsket utvikling for å sikre et rikt sammen- indikator og resultat av stresstester på området, ble satt arbeidsmiljø og kontinuitet på alle sentrale områder. likviditetsrisikoen redusert gjennom året. Alle mål- tallene ligger ved inngangen til 2010 innenfor de rammer Bank 1 Oslo har en HR-strategi som bygger opp under som styret har fastsatt. Markedet viste gjennom 2009 selskapets visjon, verdier, hensikt og fremgangsfaktorer. en fordelaktig utvikling når det gjelder utvikling i pris, Det overordnede målet for HR-strategien er å tilrette- uttrykt som spread over Nibor. Prisen på verdipapir- legge for at banken skal: funding har falt gjennom hele året samtidig som • Tiltrekke de rette medarbeiderne gjennom fokus på tilgangen på funding har økt. Det er dog viktig å nevne verdiene «nær og dyktig». at til tross for bedring i både pris og tilgang, er dagens • Beholde de beste medarbeiderne gjennom ansvarlig- prisnivå langt høyere enn på den tidligere opptatte gjøring, kommunikasjon og belønning av gode gjelden som skal refinansieres fremover. prestasjoner. • Utvikle medarbeidere gjennom involvering, klare mål OpeRASjONeLL RISIKO og oppfølging. Operasjonell risiko inkluderer risiko for økonomisk tap ved menneskelige- eller systemmessige feil, enten Sentrale områder i HR-strategi er: kompetanseutvikling, internt eller påført banken eksternt fra. Risiko for tap karrieremuligheter, lønn og belønning, livsfasepolitikk, av renommé, juridisk risiko, risiko ved manglende friskvern (HMS), Attraktiv arbeidsgiver, likestilling og kompetanse, etikk og holdninger hos personalet er alle traineeordning. elementer i operasjonell risiko. Banken samarbeider med Livsfaseutvalget i SpareBank Det ble i 2009 satt ytterligere fokus på implementering av 1 Gruppen og implementerer de samme ordningene; systemer for registrering og oppfølging av operasjonelle deriblant livsfasepolitikk. Livsfase-politikken er besluttet tap og andre uønskede hendelser, og banken har endret i forhold til å øke den reelle pensjonsalderen. kontinuerlig fokus på videreutvikling av effektive Dette ut fra et økonomisk perspektiv ved at vi reduserer interne kontrollsystemer. Etiske retningslinjer angir behovet for rekruttering, og et kompetanseperspektiv hvordan ansatte skal bringe videre hendelser og forhold ved at vi nyttegjør oss verdifull kompetanse lengre. som bør rapporteres videre. Det gjennomføres årlige klimaundersøkelser i hele Banken anser å ha en lav operasjonell risiko totalt sett, konsernet med systematiske aktiviteter i etterkant for som et resultat av både forebyggende og avdekkende å forbedre de svakheter som fremkommer i under- kontrolltiltak. søkelsene. Banken har et eget arbeidsmiljøutvalg som arbeider ORgANISASjON aktivt sammen med vernetjenesten i selskapet. På Ved utgangen av 2009 hadde konsernet 356 årsverk. AKAN-området samarbeider banken med SpareBank 1 Morbanken sysselsatte i tillegg 8 vikarer. Gruppen med fokus på rusmiddelproblematikk. Det er i
 19. 19. samarbeid med politiet gjennomført opplæring av ledere som sannsynlig at Norges økonomi vil vise en positiv og medarbeidere med tanke på forebyggende aktiviteter utvikling i tiden fremover. på dette området. Samarbeidet med de ansattes organisa- Etter en sterk ekspansjon i lokalbanknettet de siste årene sjoner har vært meget konstruktivt og bidratt positivt til er banken godt rustet til videre vekst. Det er planlagt driften og resultatene i 2009. en nyetablering i løpet av 2010 på Lambertseter i Oslo. Banken er gjennom SpareBank 1 Gruppen knyttet til en Fremover vil det fokuseres spesielt på å utvikle lønn- avtale om Inkluderende Arbeidsliv. Målsettingen er å somheten i de nye lokalbankene. redusere sykefraværet i banken med 20 %. Sykefraværet Bankens kostnadsbase er forsatt høy i forhold til i banken gikk noe opp i 2009, men ligger fortsatt under bankens forretningsvolum. Utvidelsen av lokal- gjennomsnittet i bransjen. Sykefraværet var ved banknettet gir høye ekspensjonskostnader og det tar tid utgangen av 2009 på 5,6 prosent, mot 4,0 prosent i 2008. før nye lokalbanker bidrar til redusert kostnadsprosent. Det vil bli satt fokus på oppfølging av sykefraværet i 2010. I 2010 vil banken fortsatt ha høyt fokus på kostnadene og Det ble ikke rapportert om noen arbeidsulykker eller det forventes at kostnadsprosenten vil reduseres ytter- yrkesskader i løpet av året. ligere. Virksomheten i Bank 1 Oslo AS, som har sitt hovedkon- En betydelig utfordring for norske banker i året som tor i Oslo, er ikke av en slik art at den direkte forurenser kommer er knyttet til funding. Som følge av nye regler det ytre miljø. Virksomheten driver ikke forsknings- og/ for sikkerhetsstillelse for låneadgangen i Norges Bank, eller utviklingsaktiviteter utover normal forretnings- hvor den såkalte bankkvoten avvikles i 2012, er det messig utvikling for å fremme virksomhetens videre ventet ytterligere økning i fundingkostnader. Banker vekst og konkurranseevne. vil ikke lenger være en betydelig investorgruppering i andre bankers obligasjonslån, noe som isolert sett vil FORtSAtt dRIFt øke kredittmarginene. Dette forventes i sin tur å bidra til Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. høyere utlånsrenter til publikum og økt konkurranse om innskuddskundene. utSIKteNe FRemOveR Norge synes å ha sluppet relativt lett fra den globale På tross av de nevnte usikkerhetsfaktorer for bankene finanskrisen. Dette skyldes flere faktorer, blant annet en i 2009 har Bank 1 Oslo AS, gjennom høy innskudds- ekspansiv finanspolitikk og statlige tiltakspakker for å dekning og god likviditet, et godt utgangspunkt for opprettholde likviditeten i finansmarkedet. I tillegg gjør å møte utfordringene. Banken har ved inngangen til den norske nærings-strukturen, med en høy eksponering 2010 gjennomført en aksjeemisjon på 200 millioner mot offentlig sektor, råvarer og petroleumssektoren kroner. God soliditet vil gi evne til å takle utfordringene økonomien mindre sårbar enn i andre vestlige land, som fremover. er mer avhengig av etterspørsel etter industriprodukter. Styret vil rette en takk til bankens ansatte for innsatsen i Som følge av at råvareintensive land som Kina og India året som gikk. fortsatt viser en sterk vekst er det fortsatt relativt sterk vekst i etterspørselen etter råvarer. Det anses derfor Oslo, 26. mars 2010 Harry Konterud Roar Flåthen Finn Haugan Terje Vareberg Arve Bakke Leder Nestleder Tone Bjørnov Bjørn Engaas Liv Bortne Ulriksen Dordi Formoe Thorbjørn Vik Ansattes repr. Adm. direktør
 20. 20. Årsrapport 2009 20 + 21 Harry Konterud Roar Flåthen Finn Haugan Terje Vareberg Leder Nestleder Arve Bakke Tone Bjørnov Bjørn Engaas Liv Bortne Ulriksen Oslo, 26. mars 2010 Dordi Formoe Torbjørn Vik Ansattes repr. Adm. direktør
 21. 21. ReSuLtAtRegNSKAp FOR BANK 1 OSLO AS morbank Konsern 2008 2009 (NOK 1 000) Noter 2009 2008 1 546 482 1 120 211 Renteinntekter 6 1 124 405 1 552 384 1 158 702 711 807 Rentekostnader 6 714 524 1 160 707 387 780 408 404 Netto renteinntekter 409 882 391 677 173 645 191 490 Provisjonsinntekter 7 317 136 262 955 23 065 22 792 Provisjonskostnader 7 22 792 23 065 10 108 9 788 Andre driftsinntekter 9 10 664 14 829 160 688 178 486 Netto provisjons- og andre inntekter 305 008 254 719 2 831 6 887 Utbytte 5 239 2 831 - - Inntekt av eierinteresser 2 381 1 887 -71 049 130 565 Inntekter fra finansielle investeringer 8 130 565 -71 049 -68 218 137 452 Netto avkastning på finansielle innstrumenter 138 185 -66 331 480 250 724 343 Sum inntekter 853 075 580 065 204 630 219 390 Personalkostnader 10 290 615 264 932 73 855 68 195 Administrasjonskostnader 10 83 717 103 313 110 945 123 374 Andre driftskostnader 10 157 450 143 695 389 430 410 959 Sum driftskostnader før tap på utlån 531 782 511 940 90 820 313 383 Resultat før tap 321 293 68 125 65 057 123 168 Tap på utlån, garantier 24 123 168 65 057 25 763 190 215 Resultat etter tap 198 124 3 068 23 514 31 696 Skattekostnad 11 33 565 15 376 2 249 158 519 Resultat 164 559 -12 308 OppStILLINg Av INNRegNede INNteKteR Og KOStNAdeR FøRt mOt egeNKApItALeN morbank Konsern 2008 2009 (NOK 1 000) 2009 2008 2 249 158 519 Periodens resultat 164 559 -12 308 -44 453 -2 005 Endringer i estimatavvik pensjon -2 005 -44 453 - -1 028 Aksjer til virkelig verdi med endring mot EK -1 028 - 12 447 562 Skatt av innregnede kostnader 562 12 447 -29 757 156 047 åretts totalresultat 162 087 -44 314
 22. 22. Årsrapport 2009 22 + 23 BALANSe FOR BANK 1 OSLO AS morbank Konsern 31.12.2008 31.12.2009 (NOK 1 000) Noter 31.12.2009 31.12.2008 eiendeler 1 370 449 811 193 Kontanter og fordringer på sentralbanker 811 193 1 370 449 76 427 167 272 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 22 167 272 76 427 20 526 452 20 680 793 Utlån til og fordringer på kunder 23, 24 20 681 697 20 503 615 Sertifikater og obligasjoner med fast avkast. 2 124 342 3 297 048 til virkelig verdi 20 3 297 048 2 124 342 184 954 197 015 Derivater 21 197 015 184 954 151 939 129 249 Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser 19 129 249 151 939 Investeringer i tilknyttede selskap og 92 109 101 072 felleskontrollert virksomhet 18 103 691 93 996 33 500 73 500 Investering i konsernselskaper 17 - - - - Goodwill 16 21 736 - - - Andre immaterielle eiendeler 15 4 465 6 888 106 180 107 614 Investeringseiendommer 14 107 614 106 180 97 696 Eiendom, anlegg og utstyr 13 3 196 4 209 14 866 9 865 Utsatt skattefordel 11 29 680 34 637 30 140 31 977 Øvrige eiendeler 12 73 865 42 793 24 711 455 25 607 293 eiendeler 25 627 721 24 700 429 gjeld 1 802 589 2 556 610 Innskudd fra kredittinstitusjoner 22 2 556 610 1 802 589 15 924 867 14 596 267 Innskudd fra og gjeld til kunder 25 14 575 908 15 914 943 5 461 248 6 379 947 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 26 6 379 947 5 461 248 50 330 53 637 Derivater 21 53 637 50 330 11 543 25 232 Betalbar skatt 11 27 856 11 543 - - Utsatt skatt 11 - 3 850 208 696 190 771 Annen gjeld 28 253 664 229 071 250 067 650 168 Ansvarlig lånekapital 27 650 168 250 067 23 709 340 24 452 632 Sum gjeld 24 497 790 23 723 641 egenkapital 291 000 291 000 Aksjekapital 291 000 291 000 50 000 50 000 Overkursfond 50 000 50 000 661 115 813 662 Annen egenkapital 788 931 635 788 1 002 115 1 154 662 Sum egenkapital 1 129 931 976 788 24 711 455 25 607 293 gjeld og egenkapital 25 627 721 24 700 429 Oslo, 26. mars 2010 Harry Konterud Roar Flåthen Finn Haugan Terje Vareberg Arve Bakke Leder Nestleder Tone Bjørnov Bjørn Engaas Liv Bortne Ulriksen Dordi Formoe Thorbjørn Vik Ansattes repr. Adm. direktør
 23. 23. KONtANtStRømOppStILLINg FOR BANK 1 OSLO AS morbank Konsern 2008 2009 (NOK 1.000) Noter 2009 2008 2 249 158 519 Årsoverskudd etter skatt 164 559 -12 308 - - + Tilført fra tilknyttet selskap 18 -733 -1 887 9 9 + Av-, opp- og nedskrivninger 13, 14, 15, 16 5 130 31 532 65 057 123 168 + Tap på utlån/garantier 24 123 168 65 057 67 315 281 696 tilført fra årets virksomhet 292 124 82 394 -81 837 -1 657 Reduksjon/(økning) øvrige fordringer 11, 12, 21 *) -19 789 -107 373 -19 530 -94 441 Økning/(reduksjon) annen kortsiktig gjeld 11, 21, 28 *) -83 014 -22 010 -2 515 193 -285 679 Reduksjon/(økning) utlån 23 *) -315 133 -2 492 356 2 497 779 -1 295 411 Økning/(reduksjon) innskudd kunder 25 *) -1 305 847 2 487 855 109 378 746 541 Økning/(reduksjon) innskudd kredittinstitusjoner 22 *) 746 541 109 378 -767 489 -1 177 649 Reduksjon/(økning) sertifikater og obligasjoner 20 *) -1 177 649 -767 489 -709 576 -1 826 599 A) Netto likviditetsendring fra virksomheten -1 862 766 -709 600 -171 -2 032 Endring varige driftsmidler 13, 14 -420 -212 - -94 805 Netto innbetalt kapital tilknyttede selskaper/datterselskaper 17, 18 -54 805 - -33 586 47 491 Netto tilbakebetalt kapital tilknyttede selskaper 17, 18 47 491 -33 274 -19 298 60 654 Reduksjon/(økning) aksjer og eierinteresser 19 60 654 -19 298 -53 055 11 307 B) Netto likviditetsendring investeringer 52 919 -52 784 - 500 000 Økning i ansvarlig lånekapital 27 *) 500 000 - - -100 000 Reduksjon i ansvarlig lånekapital 27 *) -100 000 - - 3 098 853 Økning av utstedte verdipapirer 26 *) 3 098 853 - 1 777 087 -2 146 000 Reduksjon av utstedte verdipapirer 26 *) -2 146 000 1 777 087 -102 672 - Konsernbidrag - -102 672 -32 006 -5 972 Korrigering egenkapital -11 417 -32 253 - - Økning/(reduksjon) annen langsiktig gjeld - - 1 642 409 1 346 881 C) Netto likviditetsendringer finansiering 1 341 436 1 642 162 879 778 -468 411 A) + B) + C) Netto endringer i likvider i året -468 411 879 778 567 098 1 446 876 Likviditetsbeholdning per 01.01 1 446 876 567 098 1 446 876 978 465 Likviditetsbeholdning per 31.12 978 465 1 446 876 -879 778 468 411 Endring 468 411 -879 778 Likviditetsbeholdningen er definert som kontanter, fordringer på sentralbanken og utlån og fordringer på kredittinstitusjoner *) Avviket mot noten skyldes periodiserte renter
 24. 24. Årsrapport 2009 24 + 25 eNdRINgeR I egeNKApItAL morbank Konsern Salskaps- Overkurs Annen Sum Selskaps- Overkurs Annen Sum kapital fond eK egenkapital (NOK 1.000) kapital fond eK egenkapital 291 000 50 000 793 544 1 134 544 egenkapital per 31.12.07 291 000 50 000 783 021 1 124 021 2 249 2 249 Resultat 2008 -12 308 -12 308 -32 006 -32 006 Endringer i estimatavvik pensjon -32 006 -32 006 -29 757 -29 757 åretts totalresultat -44 314 -44 314 - - Korreksjon øvrige poster -247 -247 -102 672 -102 672 Utbetalt konsernbidrag i 2008 -102 672 -102 672 291 000 50 000 661 115 1 002 115 egenkapital per 31.12.08 291 000 50 000 635 789 976 789 158 519 158 519 Resultat 2009 164 559 164 559 -1 444 -1 444 Endringer i estimatavvik pensjon -1 444 -1 444 -1 028 -1 028 Verdiendring aksjer TFS med endring mot EK -1 028 -1 028 156 047 156 047 åretts totalresultat 162 087 162 087 -3 500 -3 500 Korreksjon øvrige poster -8 944 -8 944 -29 681 -29 681 Utbetalt konsernbidrag i 2009 -29 681 -29 681 29 681 29 681 Mottatt konsernbidrag i 2009 29 681 29 681 291 000 50 000 813 662 1 154 662 egenkapital per 31.12.09 291 000 50 000 788 931 1 129 931
 25. 25. Innhold noter Side 26 Note 1 - Generell informasjon 26 Note 2 - Regnskapsprinsipper IFRS 30 Note 3 - Finansiell risikostyring 31 Note 4 - Kritiske estimater og vurderinger vedrørende bruk av regnskapsprinsipper 32 Note 5 - Segmentinformasjon 33 Note 6 - Netto renteinntekter 33 Note 7 - Netto provisjonsinntekter 34 Note 8 - Inntekter fra andre finansielle investeringer 34 Note 9 - Andre driftsinntekter 35 Note 10 - Driftskostnader 35 Note 11 - Skatt 36 Note 12 - Øvrige eiendeler 37 Note 13 - Eiendom, anlegg og utstyr 38 Note 14 - Investeringseiendommer 38 Note 15 - Andre immaterielle eiendeler 39 Note 16 - Goodwill 39 Note 17 - Investering i konsernselskaper 40 Note 18 - Tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet 40 Note 19 - Aksjer 42 Note 20 - Obligasjoner 42 Note 21 - Finansielle derivater 43 Note 22 - Kredittinstitusjoner - fordringer og gjeld 44 Note 23 - Utlån til og fordringer på kunder 48 Note 24 - Tap på utlån, garantier m.v. 50 Note 25 - Innskudd fra kunder 51 Note 26 - Gjeld ved utstedelse av verdipapirer 52 Note 27 - Ansvarlig lånekapital 52 Note 28 - Annen gjeld 53 Note 29 - Pensjoner 55 Note 30 - Kapitaldekning 56 Note 31 - Nærstående parter 58 Note 32 - Hendelser etter balansedagen 59 Note 33 - Oppkjøp av virksomheter 59 Note 34 - Klassifikasjon av finansielle instrumenter 61 Note 35 - Virkelig verdi på finansielle instrumenter vurdert til amortisert kost 62 Note 36 - Vurdering av virkelig verdi på finansielle instrumenter 63 Note 37 - Forfallsanalyse av eiendeler og forpliktelser 65 Note 38 - Maks kredittrisikoeksponering, ikke hensyntatt pantestillelser 66 Note 39 - Kredittrisikoeksponering for hver interne risikorating 68 Note 40 - Aldersfordeling på forfalte, men ikke nedskrevet utlån 69 Note 41 - Gjenværende kontraktsmessig løpetid på forpliktelser 70 Note 42 - Markedsrisiko knyttet til renterisiko 70 Note 43 - Markedsrisiko knyttet til valutarisiko 70 Note 44 - Antall ansatte og årsverk
 26. 26. Årsrapport 2009 26 + 27 NOte 1 - geNeReLL INFORmASjON parter, skal følge samme behandling regnskapsmessig. Endringen har ikke vesentlig påvirkning på regnskapet. Låneutgifter knyttet til kvalifiserende eiendeler med Beskrivelse av virksomheten oppstartstidspunkt 1. januar 2009 eller senere blir balanseført som en del av den morbanken aktuelle eiendelens anskaffelseskost. Dette følger av endringen i IAS 23 Borrowing Bank 1 Oslo AS har som mål å være totalleverandør av finansielle produkter og tjenester Costs. Tidligere resultatførte konsernet alle låneutgifter. Sammenligningstallene i Oslo og Akershus. Dette innbefatter foruten lån, innskudd og betalingsformidling, også er ikke endret i tråd med overgangsreglene. Konsernet har balanseført låneutgifter de fleste spareprodukter, liv- og skadeforsikring. Produkter og tjenester leveres enten knyttet til egenutviklet programvare. Endringen har ikke vesentlig påvirkning på av banken og dens datterselskap, eller av produktselskapene i SpareBank 1 Gruppen AS. resultat per aksje. Banken gjennomfører en multikanalstrategi for distribusjon av sine produkter og Følgende standard er ikke implementert i årsregnskapet 2010: tjenester gjennom 15 kontorer, ett kundesenter tilgjengelig på telefon alle hverdager, og Standarder, endringer og fortolkninger til eksisterende standarder som ikke er trådt i gjennom banken på internett. kraft og hvor konsernet ikke har valgt tidlig anvendelse. I årsregnskapet for 2010 og senere vil følgende nye standarder, endringer og fortolkninger til eksisterende standarder datterselskap som er utgitt være obligatoriske. Konsernet har ikke valgt tidlig anvendelse for noen av eiendomsmegler 1 Oslo og Akershus AS disse. Selskapet tilbyr hovedsakelig megler og rådgivningstjenester relatert til kjøp og salg av fast eiendom (eiendomsmeglervirksomhet). IFRIC 17 Distribution of Non-cash Assets to Owners. Fortolkningen regulerer regnskapsføring av nærmere definerte tingsutdelinger til eierne. IFRS 5 er også Konsernet Bank 1 Oslo endret slik at eiendeler som skal deles ut klassifiseres som «holdt for utdeling» når de Bank 1 Oslo AS har sitt hovedkontor i Oslo Hammersborggt. 2 (morbank). Bankens er tilgjengelige for utdeling i nåværende tilstand og utdelingen er svært sannsynlig. markedsområder er i hovedsak Oslo og Akershus. Endringen forventes ikke å ha vesentlig påvirkning på regnskapet. Konsernregnskapet ble vedtatt av bankens styre 26. mars 2010. IAS 27 Consolidated and Separate Financial Statements (revidert). Etter revidert standard skal virkningen av alle transaksjoner med ikke-kontrollerende interesser føres i egenkapitalen når det ikke er endring i kontroll. Slike transaksjoner vil ikke NOte 2 - RegNSKApSpRINSIppeR IFRS lenger resultere i goodwill eller gevinster eller tap. Når kontroll opphører skal enhver gjenværende interesse i enheten måles til virkelig verdi, og gevinst eller tap resultat- grunnlaget for utarbeidelse av det konsoliderte årsregnskapet. føres. Konsernregnskapet og selskapsregnskapet 2009 for Bank 1 Oslo er satt opp i overens- IFRS 3 Business Combinations (revidert). Oppkjøpsmetoden for virksomhetssam- stemmelse med internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS) som er menslutninger har blitt vesentlig endret. For eksempel skal alle vederlag ved kjøp gjort gjeldende i Norge, samt de ytterligere norske opplysningskrav som følger av av virksomhet regnskapsføres til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Betingede regnskapsloven. Dette omfatter også tolkninger fra Den internasjonale tolkningskomité vederlag klassifiseres normalt som gjeld og etterfølgende verdiendringer resultat- for finansiell rapportering (IFRIC) og dens forgjenger; Den faste tolkningskomité (SIC). føres. Konsernet kan for hvert enkelt oppkjøp velge om eventuelle ikke-kontrollerende Morbank- og konsernregnskapet er basert på historisk kost-prinsipp. Avvik fra dette interesser i det oppkjøpte selskapet skal måles til virkelig verdi eller kun til andel av gjelder finansielle derivater, finansielle eiendeler og finansiell gjeld regnskapsført til nettoeiendelene eksklusive goodwill. Alle transaksjonskostnader skal resultatføres. virkelig verdi med verdiendringer over resultatet og finansielle eiendeler klassifisert som Standarden anvendes for oppkjøp der oppkjøpstidspunktet er etter 1. januar 2010. tilgjengelig for salg. Eiendommer som eies med det formål å oppnå leieinntekter eller IAS 38 Intangible Assets (endret). Standarden er endret for å presisere regnskaps- verdistigning, klassifiseres som investeringseiendommer og måles til virkelig verdi i føringen av immaterielle eiendeler anskaffet ved virksomhetssammenslutninger som samsvar med IAS 40. er tett knyttet til øvrige eiendeler eller som gjelder flere immaterielle eiendeler som Utarbeidelse av regnskaper i samsvar med IFRS krever bruk av estimater. Videre krever er nært knyttet sammen. Endringen har ikke vesentlig påvirkning på regnskapet. anvendelse av selskapets regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn. Områder IFRS 5 Measurement of non-current assets (or disposal group) classified as som i stor grad inneholder slike skjønnsmessige estimater, høy grad av kompleksitet, held-for-sale (endret). Endringen presiserer krav til tilleggsopplysninger knyttet til eller områder hvor forutsetninger og estimater er vesentlige for konsernregnskapet, er anleggsmidler (eller avhendingsgrupper) holdt for salg eller avviklet virksomhet. beskrevet i note 4. Standarden presiserer også at de generelle kravene i IAS 1 fortsatt gjelder, spesielt Årsregnskapet er avlagt basert på IFRS standarder og fortolkninger obligatoriske for punkt 15 (dekkende fremstilling) og punkt125 (kilder til estimeringsusikkerhet). årsregnskap som avlegges pr 31.12.2009. Endringen forventes ikke å ha vesentlig påvirkning på regnskapet. IAS 1 Presentation of Financial Statements (revidert). Endringen presiserer at et Nye og endrede standarder tatt i bruk i konsernet. potensielt oppgjør av en forpliktelse ved utstedelse av egenkapital ikke har betydning IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures (endret). Endringen krever ytterligere for klassifiseringen som kortsiktig eller langsiktig forpliktelse. Endringen tillater en opplysninger vedrørende måling av virkelig verdi og likviditetsrisiko, herunder forpliktelse å bli klassifisert som langsiktig (gitt at foretaket har en ubetinget rett til å opplysninger om hvilke verdsettelsesmetoder som benyttes ved måling av virkelig utsette oppgjøret ved å overføre kontanter eller andre eiendeler minst 12 måneder verdi. Endringen påvirker kun presentasjonen og ikke resultat per aksje. etter balansedagen) til tross for at motparten kan kreve at foretaket når som helst må IAS 1 Presentation of Financial Statements (revidert). Den reviderte standarden gjøre opp i aksjer. krever at inntektsog kostnadsposter som tidligere ble ført direkte i egenkapitalen IFRS 2 (endret). Group Cash-settled and Share-based Payments Transactions. nå skal presenteres i utvidet resultatregnskap. I egenkapitaloppstillingen vises Endringen innarbeider tidligere IFRIC 8 og IFRIC 11. Det gis i tillegg noe utvidet transaksjoner med eiere og inntekts- og kostnadsposter for seg, begge fordelt per veiledning for klassifisering av konsernutbetalinger som ikke var dekket av IFRIC 11. egenkapitalkategori som tidligere. Sammenligningstallene er endret slik at de er i Endringen forventes ikke å ha vesentlig påvirkning på regnskapet. overensstemmelse med revidert standard. Endringen påvirker kun presentasjonen og ikke resultat per aksje. IFRS 9, Financial Instruments (gjelder for årsregnskap som starter på eller etter 1. januar 2013) erstatter målereglene i IAS 39 for finansielle eiendeler. Måling i Nye og endrede standarder som ikke er relevante for konsernet. IFRS 9 er bestemt av selskapets forretningsmodell og egenskapene til den enkelte IFRS 2 Share-based Payment (endret) er knyttet til innvinningsbetingelser og finansielle eiendel. En finansiell eiendel måles til amortisert kost hvis målsetningen kanselleringer. Endringen klargjør at innvinningsbetingelsene er begrenset til til selskapets forretningsmodell er å holde eiendelen for å motta kontraktsfestede tjeneste- og prestasjonsbetingelser. Andre betingelser ved aksjebasert betaling er kontantstrømmer og kontantstrømmene fra eiendelen kun representerer avdrag og ikke innvinningsbetingelser, men skal inkluderes i virkelig verdi på tildelingstids- renter på utestående beløp. Konsernet og morselskapet er ikke ferdig med å vurdere punktet for transaksjoner med ansatte og andre som leverer lignende tjenester, og effektene av IFRS 9. skal ikke påvirke antallet tildelinger som forventes innløst eller verdsettelsen av disse etter tildelingstidspunktet. Alle kanselleringer, enten utført av enheten eller av andre

×