Pilar 3
Offentliggjøring av finansiell informasjon
etter kapitalkravsforskriften
SpareBank 1 Gruppen per 31.12.09
Oppd...
Pilar 3 – SpareBank 1 Gruppen

1.  SPAREBANK 1 GRUPPEN – ORGANISERING, STRUKTUR OG REGELVERK............. 3 

1.1.  INTROD...
 

1. SpareBank 1 Gruppen – Organisering, struktur og
  regelverk
SpareBank 1 Gruppen er et blandet finanskonsern med hov...
kapitaldekning mer risikosensitivt, slik at kapitalkravet i større grad vil samsvare med risikoen i de
underliggende porte...
1.2.1. Endringer i organisering, ansvar og formål

Bank 1 Oslo er utfisjonert av SpareBank 1 Gruppen AS med regnskapsmessi...
1.2.3. Kapitalstyring
Styret i SpareBank 1 Gruppen AS har vedtatt en felles policy for risikostyring i konsernet, som er
g...
1.3.3. Risikoforhold i de enkelte selskaper

Risiko i Bank 1 Oslo
Risikoen i Bank 1 Oslo knytter seg til kredittrisiko, ma...
2. Konsolidering
Nedenfor beskrives forskjellen i konsolideringsgrunnlaget ved konsolidering etter regnskapsreglene og
ved...
tilfredsstillende kapitaldekning/soliditet. Konsernet er ikke kjent med at det foreligger slike
beskrankninger ut over hva...
3. Regulatorisk kapital – informasjon pr. risikogruppe (Pilar
  1)
 3.1.     Ansvarlig kapital og kapitalkrav
   ...
3.2.     Regulatoriske forhold og rapportering
For rapportering av den regulatoriske risiko tas utgangspunkt i Bank 1 ...
4. Økonomisk kapital (Pilar 2 - ICAAP)
   4.1.       Risikojustert kapital
Dette avsnittet gir en presentasjon av ...
4.2.     Kapitalbehov
SpareBank 1 Gruppen må ha tilstrekkelig kapital for å dekke uventede tap. Konsernet er underlagt...
I beregningene har vi redusert bruttorisikoen med reserver i liv- og skadeselskapet, som vurderes å
være en buffer mot svi...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pilar 3 rapport for SpareBank 1 Gruppen per 31.12.09

766
-1

Published on

Offentliggjøring av finansiell informasjon etter kapitalkravsforskriften.

Oppdaterte kapitalbehovsberegninger per 31.12.09. Fullstendig Pilar 3-rapport med beskrivelse av ICAAP i SpareBank 1 Gruppen per 01.01.10 vil foreligge etter ferdigstillelse av ICAAP i 2. kvartal 2010 (ICAAP eksklusiv Bank 1 Oslo).

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
766
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pilar 3 rapport for SpareBank 1 Gruppen per 31.12.09

 1. 1. Pilar 3 Offentliggjøring av finansiell informasjon etter kapitalkravsforskriften SpareBank 1 Gruppen per 31.12.09 Oppdaterte kapitalbehovsberegninger per 31.12.09. Fullstendig Pilar 3-rapport med beskrivelse av ICAAP i SpareBank 1 Gruppen per 01.01.10 vil foreligge etter ferdigstillelse av ICAAP i 2. kvartal 2010 (ICAAP eksklusiv Bank 1 Oslo). 1
 2. 2. Pilar 3 – SpareBank 1 Gruppen 1.  SPAREBANK 1 GRUPPEN – ORGANISERING, STRUKTUR OG REGELVERK............. 3  1.1.  INTRODUKSJON TIL NYE KAPITALDEKNINGSREGLER ............................................................... 3  1.1.1.  PILAR 1 – MINIMUMSKRAV TIL ANSVARLIG KAPITAL ................................................................ 3  1.1.2.  PILAR 2 – VURDERING AV SAMLET KAPITALBEHOV OG TILSYNSMESSIG OPPFØLGING .............. 4  1.1.3.  PILAR 3 – OFFENTLIGGJØRING AV INFORMASJON ...................................................................... 4  1.2.  ORGANISERING, ANSVAR OG FORMÅL ........................................................................................ 4  1.2.1.  ENDRINGER I ORGANISERING, ANSVAR OG FORMÅL ETTER PERIODESLUTT – KONSEKVENSER FOR RAPPORTERING ................................................................................................................................. 5  1.2.2.  KAPITALSTYRING ....................................................................................................................... 6  1.3.  RISIKOSTYRING I SPAREBANK 1 GRUPPEN KONSERN .............................................................. 6  1.3.1.  FINANSIELLE RISIKOFAKTORER .................................................................................................. 6  1.3.2.  STRATEGI KNYTTET TIL BRUKEN AV FINANSIELLE INSTRUMENTER........................................... 6  1.3.3.  RISIKOFORHOLD I DE ENKELTE SELSKAPER ............................................................................... 7  2.  KONSOLIDERING ....................................................................................................................... 8  3.  REGULATORISK KAPITAL – INFORMASJON PR. RISIKOGRUPPE (PILAR 1) ........ 10  3.1.  ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV .................................................................................. 10  3.2.  REGULATORISKE FORHOLD OG RAPPORTERING ..................................................................... 11  4.  ØKONOMISK KAPITAL (PILAR 2 - ICAAP) ........................................................................ 12  4.1.  RISIKOJUSTERT KAPITAL .......................................................................................................... 12  4.2.  KAPITALBEHOV .......................................................................................................................... 13  4.3.  RISIKOKATEGORIER .................................................................................................................. 13  5.  SAMMENLIGNING AV REGULATORISK OG ØKONOMISK KAPITALBEHOV ........ 13 2
 3. 3.   1. SpareBank 1 Gruppen – Organisering, struktur og regelverk SpareBank 1 Gruppen er et blandet finanskonsern med hoveddelen av sin virksomhet knyttet til forsikring. Det internasjonale regelverket knyttet til kapitalforhold er i all hovedsak utarbeidet for bankvirksomhet. SpareBank 1 Gruppen forholder seg til det til enhver tid gjeldende regelverk vedrørende kapital og kapitaldekning, inkludert regler for konsolidering. Organisering og struktur i SpareBank 1 Gruppen er endret fra og med 01.01.2010 ved at Bank 1 Oslo er utfisjonert fra konsernet. Dette gir føringer for arbeidet knyttet til kapitalkravsberegninger i SpareBank 1 Gruppen (Pilar 1 og Pilar 2), samt for offentliggjøring av finansiell informasjon i henhold til kapitalkravsforskriften (Pilar 3). Dette kommenteres i punkt 1.2.1. 1.1. Introduksjon til nye kapitaldekningsregler EUs nye direktiv for kapitaldekning ble innført i Norge fra 1. januar 2007. Det nye regelverket bygger på en ny standard for kapitaldekningsberegninger fra Bank for International Settlements (BIS). Formålet med det nye kapitaldekningsregelverket er å styrke stabiliteten i det finansielle markedet gjennom: • Mer risikosensitivt kapitalkrav • Bedre risikostyring og kontroll • Tettere tilsyn • Mer informasjon til markedet Det nye kapitaldekningsregelverket baseres på tre pilarer: Pilar 1: Minimumskrav til ansvarlig kapital Pilar 2: Vurdering av samlet kapitalbehov og tilsynsmessig oppfølging Pilar 3: Institusjonenes offentliggjøring av informasjon I de påfølgende kapitlene er det redegjort nærmere for innholdet i den enkelte pilar. 1.1.1. Pilar 1 – Minimumskrav til ansvarlig kapital Det nye regelverket innebærer ingen endring i den grunnleggende konstruksjonen av kapitalkravet i forhold til Basel I, som fortsatt vil være 8 % av beregningsgrunnlaget. Derimot blir det noen endringer i regelverket for hva som kan regnes som ansvarlig kapital og sammensetningen av denne. De store endringene ligger i hvordan en beregner kapitalkravsgrunnlaget for kredittrisiko og introduksjonen av et eksplisitt kapitalkrav for operasjonell risiko. Gjeldende krav til kapitaldekning for markedsrisiko berøres i mindre grad av det nye regelverket. Det nye kapitaldekningsregelverket inneholder ulike metoder som bankene kan velge mellom for å beregne kapitalkravet. De ulike metodene er vist i figuren nedenfor: Kredittrisiko Markedsrisiko Operasjonell risiko Standardmetoden Standardmetoden Basismetoden Grunnleggende IRB-metode *) Interne målemetoder *) Sjablongmetoden Avansert IRB-metode *) AMA-metoden *) *) Metodene krever godkjennelse av Kredittilsynet For banker som er godkjent for å benytte interne målemetoder (IRB - Internal Rating Based Approach) for kredittrisiko, betyr det at det lovbestemte minimumskravet til kapitaldekning for kredittrisiko vil være basert på konsernets interne risikovurderinger. Dette vil gjøre det lovbestemte minimumskravet til 3
 4. 4. kapitaldekning mer risikosensitivt, slik at kapitalkravet i større grad vil samsvare med risikoen i de underliggende porteføljer. Ved beregning av kapitalkravet etter Grunnleggende IRB-metode beregnes risikoparameteren misligholdssannsynligheten (PD) basert på egne modeller, mens risikoparametrene konverteringsfaktor (KF) til bruk for å fastsette eksponering ved mislighold og tapsgrad gitt mislighold (LGD) er sjablongregler fastsatt i Forskrift om Kapitalkrav. Ved beregning av kapitalkravet etter Avansert IRB-metode for massemarked, beregnes risikoparametrene misligholdssannsynlighet (PD), konverteringsfaktor (KF) til bruk for å fastsette eksponering ved mislighold, samt tapsgrad gitt mislighold (LGD) basert på egne modeller. Bank 1 Oslo AS fikk godkjennelse av Kredittilsynet til å benytte interne målemetoder (IRB) for kredittrisiko fra og med 2008. Figuren nedenfor viser de hovedmetodene som Bank 1 Oslo AS bruker ved beregning av kapitalkravene for henholdsvis kreditt-, markeds- og operasjonell risiko. 1.1.2. Pilar 2 – Vurdering av samlet kapitalbehov og tilsynsmessig oppfølging Pilar 2 er basert på to hovedprinsipper: Bankene skal ha en prosess for å vurdere sin totale kapital i forhold til risikoprofil og en strategi for å opprettholde sitt kapitalnivå (ICAAP - Internal Capital Adequacy Assessment Process). Tilsynsmyndighetene skal gjennomgå og evaluere bankenes interne vurdering av kapitalbehov og strategier. I tillegg skal tilsynsmyndighetene overvåke og sikre overholdelse av de myndighetspålagte kapitalkravene. Tilsynet må iverksette passende tilsynsmessige tiltak om det ikke er tilfreds med resultatet av denne prosessen. 1.1.3. Pilar 3 – Offentliggjøring av informasjon Formålet med Pilar 3 er å supplere minimumskravene i Pilar 1 og den tilsynsmessige oppfølging i Pilar 2. Pilar 3 skal bidra til økt markedsdisiplin gjennom krav til offentliggjøring av informasjon som gjør det mulig for markedet, herunder analytikere og investorer, å vurdere institusjonens risikoprofil og kapitalisering samt styring og kontroll. Kravene til offentliggjøring blir spesielt viktig når bankene i større grad kan benytte egne systemer og metoder for å beregne kapitalkravet. Informasjonskravene fører til at alle institusjoner skal publisere informasjon om organisasjonsstruktur, risikostyringssystem, rapporteringskanaler samt hvordan risikokontrollen er oppbygd og organisert. Videre er det gitt detaljerte krav til offentliggjøring av kapitalnivå og struktur samt risikoeksponeringer, der sistnevnte avhenger av hvilke beregningsmetoder bankene benytter i Pilar 1. Foreliggende dokument er ment å dekke disse kravene. 1.2. Organisering, ansvar og formål Virksomheten i SpareBank 1 Gruppen konsern (SpareBank 1 Gruppen) er organisert i ulike forretningsområder gjennom datterselskaper. Det er store forskjeller i de enkelte datterselskapenes risikostruktur. Styret i hvert datterselskap har et selvstendig ansvar for risikostyring i eget selskap. Samtidig har risikostyring konsern et overordnet ansvar for risikostyringen i konsernet og til å rapportere konsernets samlede risikobilde. Organisering, ansvar og roller i SpareBank 1 Gruppens risikostyring er nærmere beskrevet i SpareBank 1 Gruppens policy for risikostyring. Formålet med risikostyringen i SpareBank 1 Gruppen er å sikre soliditet og oppfyllelse av lovmessige kapitalkrav, samt karakteriseres av forsvarlig formuesforvaltning. Dette skal oppnås gjennom en moderat risikoprofil kjennetegnet ved • en sterk risikokultur med høy bevissthet om risikostyring • å tilstrebe en optimal kapitalallokering innenfor vedtatt forretningsstrategi • utnyttelse av synergi- og diversifiseringseffekter • å ha tilstrekkelig kjernekapital ut fra valgt risikoprofil 4
 5. 5. 1.2.1. Endringer i organisering, ansvar og formål Bank 1 Oslo er utfisjonert av SpareBank 1 Gruppen AS med regnskapsmessig virkning fra og med 01.01.2010. SpareBank 1 Gruppen vil i 2010 gjennomføre kapitalbehovsberegninger i henhold til Pilar 2 (ICAAP) per 1.1.2010, det vil si eksklusiv Bank 1 Oslo. Arbeidet forventes ferdigstilt i 2. kvartal 2010. Formålet med Pilar 3 er, som nevnt over, å supplere minimumskravene i Pilar 1 og den tilsynsmessige oppfølging i Pilar 2. Foreliggende Pilar 3-rapport er en oppdatering av status per 31.12.09, basert på forutsetningene som lå til grunn for ICAAP-arbeidet i fjor, men oppdatert med siste regnskapstall og andre relevante økonomiske beregninger for alle inkluderte selskaper. Denne rapporten er derfor ikke en beskrivelse av ICAAP i SpareBank 1 Gruppen i 2010, men en oppdatering av fjorårets beregninger. Rapporten er betydelig forkortet sammenlignet med fjorårets rapport, og viser kun kapitalbehovs- beregningene på et overordnet konsernnivå. Det henvises til fjorårets rapport for en grundig beskrivelse av forutsetninger og mer inngående analyser av prosess og beregninger i forbindelse med de interne kapitalbehovsberegningene i SpareBank 1 Gruppen AS. I forbindelse med arbeidet med ICAAP i SpareBank 1 Gruppen i 2010 vil det bli utarbeidet en fullstendig Pilar 3-rapport. Ferdigstillelse forventes i 2. kvartal 2010. 1.2.2. Konsernstruktur Nedenfor er konsernstrukturen før og etter utskillelsen av Bank 1 Oslo presentert. 1.2.2.1. Konsernstruktur per 31.12.09 1.2.2.2. Konsernstruktur f.o.m. 01.01.10 5
 6. 6. 1.2.3. Kapitalstyring Styret i SpareBank 1 Gruppen AS har vedtatt en felles policy for risikostyring i konsernet, som er gjenstand for årlig revidering. Det er utarbeidet strategi, policy og rammer knyttet til de enkelte risikofaktorene i den enkelte juridiske enhet. Det foretas i tillegg strategiske beslutninger knyttet til aktivaallokering i det enkelte selskap. 1.3. Risikostyring i SpareBank 1 Gruppen konsern 1.3.1. Finansielle risikofaktorer Konsernets aktiviteter medfører ulike typer finansiell risiko. Disse er definert nedenfor. Markedsrisiko Risiko for tap som skyldes endringer i observerbare markedsvariabler som renter, valutakurser, verdipapirkurser eller eiendom. Eierrisiko Eierrisiko er definert ved risikoen som oppstår som følge av å være eier i et selskap, for eksempel knyttet til den risiko som produktselskapene påtar seg i sin drift, og risikoen for at det må tilføres ny kapital i ett eller flere av disse selskapene. Kredittrisiko Risiko for at selskapets låntakere, mellomledd og reassurandører ikke klarer å innfri sine forpliktelser overfor SpareBank 1 Gruppen. Kredittrisiko inkluderer også risiko for endring i generelle kredittpriser, såkalt ”spreadrisiko” og reassuranserisiko i forsikringsselskapene. Konsentrasjonsrisiko Risiko knyttet til store engasjementer, bransjekonsentrasjon og geografisk konsentrasjon i kreditt eller investeringsporteføljer. Forsikringsrisiko/tegningsrisiko Risiko knyttet til usikkerhet vedrørende hyppighet og kostnader for framtidige forsikringskrav, og risikoen for ekstreme hendelser (katastrofer). Operasjonell risiko Risiko som skyldes utilstrekkelige eller sviktende interne prosesser, svikt hos mennesker og i systemer eller eksterne hendelser. Definisjonen omfatter også juridisk risiko. Likviditetsrisiko Risiko for å ikke klare å refinansiere forpliktelsene og eventuelt finansiere økning i finansieringsbehovet uten at det oppstår vesentlige ekstrakostnader. Strategisk og forretningsmessig risiko Strategisk og forretningsmessig risiko er risikoen for tap som følge av forandringer i eksterne forhold utenfor selskapets kontroll, som regulatoriske forhold, eller svikt i inntjening og kapitaltilgang på grunn av sviktende tillit og omdømme i markedet, dvs. hos kunder, motparter, aksjeeiere og myndigheter (omdømmerisiko). 1.3.2. Strategi knyttet til bruken av finansielle instrumenter Konsernet benytter aktivt finansielle instrumenter for å ta posisjoner og for å redusere risiko. Bruken av finansielle instrumenter er begrenset til instrumenter hvis risiko og markedsverdi lar seg måle og overvåke innenfor konsernets systemer for risikostyring og lønnsomhetsmåling. Instrumenter som ikke omsettes i et aktivt marked benyttes bare for sikringsformål eller dersom det ønskes fysisk oppgjør i underliggende eiendel/forpliktelse. 6
 7. 7. 1.3.3. Risikoforhold i de enkelte selskaper Risiko i Bank 1 Oslo Risikoen i Bank 1 Oslo knytter seg til kredittrisiko, markedsrisiko, operasjonell risiko, likviditetsrisiko, eierrisiko, konsentrasjonsrisiko og strategisk og forretningsmessig risiko. Risiko i livsforsikring Risikoen i livselskapet består i all hovedsak av forsikringsrisiko, markedsrisiko, kredittrisiko og operasjonell risiko. I tillegg er den finansielle risiko i SpareBank 1 Livsforsikring i stor grad knyttet til hvordan selskapet klarer å innfri den årlige rentegarantien. Dette stiller krav til selskapets investeringsstrategi og risikostyring. Investeringsstrategien inneholder rammer for hvordan selskapet skal plassere og forvalte sine eiendeler, herunder tilgjengelige markeder, aktivaklasser og finansielle instrumenter. Investeringsstrategien inneholder også retningslinjer og rammer for kreditteksponering, motpartseksponering, valutarisiko og bruk av derivater i sikringsstrategier. Risiko i skadeforsikring Risikoen i skadeforsikring består i all hovedsak av forsikringsrisiko, markedsrisiko, kredittrisiko og operasjonell risiko. Selskapets arbeid knyttet til dette består i hovedsak av måling og oppfølging av totalrisiko og de ulike risikoelementene. Det arbeides med videreutvikling av selskapets risikomodeller. Risikobasert tilsyn rapporteres kvartalsvis til Kredittilsynet. Risikobasert tilsyn tar for seg de viktigste risikoene, unntatt operasjonell risiko. Risikobasert tilsyn startet opp i 2008, der det per 31.03.2008 ble rapportert basert på 2007, fra 2. kvartal 2008 er disse stresstestene rapportert kvartalsvis. Risiko i ODIN Forvaltning Risiko i ODIN Forvaltning knytter seg i all hovedsak til operasjonell risiko og strategisk og forretningsmessig risiko. Det er også risiko knyttet til SpareBank 1 Gruppen Finans Holding AS (100 %) og Argo Securities AS (73,25 %), samt enkelte mindre aksjeposter. 7
 8. 8. 2. Konsolidering Nedenfor beskrives forskjellen i konsolideringsgrunnlaget ved konsolidering etter regnskapsreglene og ved konsolidering for kapitaldekningsformål. Bokført verdi Selskaper Andel i % 2009 2008 Konsolideringsmetode SpareBank 1 Livsforsikring AS 100 2 379 115 2 142 885 Oppkjøpsmetoden SpareBank 1 Skadeforsikring AS 100 1 100 000 1 100 000 Oppkjøpsmetoden SpareBank 1 Medlemskort AS 100 1 600 1 600 Oppkjøpsmetoden Sparebankutvikling AS 100 100 100 Oppkjøpsmetoden Odin Forvaltning AS 100 176 045 176 045 Oppkjøpsmetoden Bank 1 Oslo AS 100 1 000 000 1 000 000 Oppkjøpsmetoden SpareBank 1 Gruppen Finans Holding AS 100 224 699 50 599 Oppkjøpsmetoden Argo Securities AS 73,25 161 150 165 000 Oppkjøpsmetoden Sum investering i konsernselskaper 5 042 709 4 636 229 Konsolideringsmetode for regnskapsformål tar med seg samtlige selskaper med full konsolidering av balanse og resultatregnskap i henhold til oppkjøpsmetoden. I henhold til Forskrift om anvendelse av soliditetsregler på konsolidert basis mv. (31. jan. 2007) tar konsolideringsmetode for kapitaldekningsformål utgangspunkt i Bank 1 Oslo AS rapport 900 og i denne oppgaven beregnes et kapitalkrav for livselskapet og skadeselskapet som utgjør 8 % av deres beregningsgrunnlag. For resterende selskaper beregnes det et kapitalkrav av samtlige poster i balansen i tillegg til at det beregnes operasjonell risiko på resterende nettoinntekter etter basismetoden. Investeringer i Tilknyttede selskaper Investeringer i tilknyttede selskaper blir bokført etter egenkapitalmetoden i konsernet og etter oppkjøpsmetoden i morselskapets regnskap. Investeringer i Felleskontrollert virksomhet Bank 1 Oslo AS har en eierandel på 5,60 % i SpareBank 1 Boligkreditt AS. Investeringen blir bokført etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet og investeringens bokførte verdi går til fradrag i ansvarlig kapital og i beregningsgrunnlaget i kapitaldekningen. I Bank 1 Oslo AS blir investeringen bokført etter oppkjøpsmetoden, og den del av investeringens bokførte verdi som overstiger 2 % av SpareBank 1 Boligkreditt AS ansvarlige kapital går til fradrag i ansvarlig kapital og beregningsgrunnlaget. Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner Bokført verdi SpareBank 1 Boligkreditt AS er MNOK 103,7. SpareBank 1 Gruppen legger vekt på at alle enheter i konsernet har tilfredsstillende kapitalisering til enhver tid. Konsernets styrende organer har ikke lagt beskrankninger på styrets mulighet til å overføre kapital mellom morselskapet og datterselskaper ut over det som følger av regulatoriske og andre lovbestemte beskrankninger. Det er heller ingen vedtektsbestemmelser som setter slike beskrankninger. Av samme grunn inngår ikke SpareBank 1 Gruppen eller dets datterselskaper avtaler som setter beskrankning på styrets adgang til å overføre kapital som nevnt. Dette gjelder så vel innlånsavtaler, som avtaler med leverandører og kunder. For øvrig vil overføring av kapital mellom selskapene reguleres av den ordinære rammelovgivningen for disse virksomhetene og for finanskonsernet. I likhet med investering i datterselskapene har konsernet strategisk interesse i å understøtte virksomheten til SpareBank 1 Boligkreditt AS. I den anledning er konsernet opptatt av at det ikke inngås avtaler eller treffes vedtak eller lignende som innebærer en beskrankning på Bank 1 Oslo AS mulighet til å overføre kapital til dette selskapet, dersom dette skulle være nødvendig for å oppnå 8
 9. 9. tilfredsstillende kapitaldekning/soliditet. Konsernet er ikke kjent med at det foreligger slike beskrankninger ut over hva som følger av rammelovgivningen og forskriften. Bank 1 Oslo AS mottar ordinært utbytte fra SpareBank 1 Boligkreditt AS. 9
 10. 10. 3. Regulatorisk kapital – informasjon pr. risikogruppe (Pilar 1) 3.1. Ansvarlig kapital og kapitalkrav Morselskapet Konsernet 2009 2008 NOK 1 000 2009 2008 1 782 400 1 747 200 Innbetalt akjsekapital 1 782 400 1 747 200 827 096 986 296 Overkursfond 827 096 986 296 702 945 751 944 Annen egenkapital 1 475 074 649 813 120 000 624 000 Avsatt utbytte 120 000 624 000 - Fond for urealiserte gevinster 65 221 66 048 - Minoritetsinteresser 31 113 42 825 3 432 441 4 109 440 Sum balanseført egenkapital ekskl. skadefond 4 300 904 4 116 182 Kjernekapital -101 933 -98 264 Utsatt skatt, goodwill og andre immaterielle eiendeler -828 590 -900 560 - Fond for urealiserte gevinster tilgjengelig for salg -65 221 -66 048 -120 000 -624 000 Fradrag for avsatt utbytte -120 000 -624 000 - Fradrag for reassuranseavsetning -34 133 -20 339 - 50 % fradrag ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner - - 50 % fradrag i forvener tap IRB fratrukker tapsavsetninger -108 188 -69 778 - 50 % kapitaldekningsreserve - 27 030 Andel av nullstilte uamortiserte estimatavvik 0 69 721 - - Fondsobligasjon 350 000 350 000 3 210 508 3 414 206 Sum kjernekapital 3 494 772 2 855 178 Tilleggskapital utover kjernekapital 283 000 283 000 Evigvarende ansvarlig kapital 283 000 299 905 400 000 400 000 Tidsbegrenset ansvarlig kapital 1 129 000 688 250 - 45% av urealisert gevinst på investeringseiendommer 29 349 29 722 - 50 % fradrag ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner - - 50 % fradrag i forventet tap IRB fratrukker tapsavsetninger -108 188 -69 778 - 50 % kapitaldekningsreserve - 683 000 683 000 Sum tilleggskapital 1 333 161 948 099 3 893 508 4 097 206 Netto ansvarlig kapital 4 827 933 3 803 277 Minimumskrav ansvarlig kapital Basel II 449 294 442 762 Engasjementer etter SA metoden 131 531 106 023 - Engasjement med spesialiserte foretak 427 082 386 387 - Engasjement med øvrige foretak 163 747 150 955 - Engasjement med massemarked SMB 3 467 3 410 - Engasjement med massemarked personer 164 091 179 900 - Engasjement med øvrige massemarked 26 543 28 556 - Egenkapitalposisjoner - 449 294 442 762 Sum kredittrisiko IRB 916 461 855 231 - Gjeldsrisiko 93 889 59 923 - Egenkapitalrisko 3 10 - Valutarisiko - - 90 793 - Operasjonell risiko 155 453 197 827 - Overgangsordning 20 008 133 355 - Engasjementer beregnet etter Basel I - - Kapitalkrav for forsikring 1 197 063 1 178 022 - Fradrag -11 013 -4 220 540 087 442 762 Minimumskrav ansvarlig kapital 2 371 864 2 420 148 57,67 % 74,03 % Kapitaldekning 16,28 % 12,57 % 47,56 % 61,69 % herav kjernekapital 11,79 % 9,44 % 10,12 % 12,34 % herav tilleggskapital 4,50 % 3,14 % 10
 11. 11. 3.2. Regulatoriske forhold og rapportering For rapportering av den regulatoriske risiko tas utgangspunkt i Bank 1 Oslo AS rapport 900 og i denne oppgaven beregnes et kapitalkrav for livselskapet og skadeselskapet som utgjør 8 % av deres beregningsgrunnlag. For resterende selskaper beregnes det et kapitalkrav av samtlige poster i balansen, i tillegg til at det beregnes operasjonell risiko på resterende nettoinntekter etter basismetoden. Det henvises til fjorårets Pilar 3-rapport for en generell gjennomgang av de ulike risikokategoriene, samt vår fullstendige Pilar 3-rapport som vil bli publisert når årets arbeid knyttet til ICAAP er ferdigstilt. 11
 12. 12. 4. Økonomisk kapital (Pilar 2 - ICAAP) 4.1. Risikojustert kapital Dette avsnittet gir en presentasjon av den beregning som er foretatt av kapitalbehovet på konsernnivå i SpareBank 1 Gruppen. Det samlede kapitalbehovet fremkommer gjennom en analyse av kapitalbehovet til hvert enkelt datterselskap. Beregningene tar utgangspunkt i regnskapet pr. 31.12.2009. Merk at SpareBank 1 Gruppen i denne Pilar 3-rapporten kun har oppdatert kapitalbehovs- beregningene på et overordnet konsernnivå. Som nevnt i kapittel 1.2.1 vil SpareBank 1 Gruppen ferdigstille arbeidet knyttet til ICAAP i 2. kvartal 2010. ICAAP i 2010 vil bli gjennomført med regnskapsmessig dato 01.01.2010, dvs. at analysene gjøres eksklusiv Bank 1 Oslo. Det vil kort tid etter dette bli publisert en fullstendig Pilar 3-rapport med beskrivelse av arbeidet, analyser og resultater. Effektene av utfisjoneringene av Bank 1 Oslo fra konsernet vil her bli grundig beskrevet. Det beregnede kapitalbehovet per 31.12.2009 for konsernet SpareBank 1 Gruppen omfatter følgende selskaper: SpareBank 1 Gruppen AS (morselskap) SpareBank 1 Livsforsikring AS (100 % eiet) SpareBank 1 Skadeforsikring AS (100 % eiet) Bank 1 Oslo AS (100 % eiet) ODIN Forvaltning AS (100 % eiet) SpareBank 1 Gruppen Finans Holding AS (100 % eiet) Argo Securities AS (73,25 % eiet) SpareBank 1 Gruppen beregner kapitalbehov basert på de ulike risikokategoriene. Risikojustert kapitalbehov beregnes for hvert datterselskap og for konsernet totalt. Statistiske metoder og til dels bruk av noe skjønn, er lagt til grunn i beregningene. Det er lite sannsynlig at alle tapshendelser inntreffer samtidig og det oppstår derfor diversifiseringseffekter når alle risikokategoriene vurderes samlet. Diversifiseringseffektene i konsernet har falt til 17,3 % i år fra 18,2 % i fjor. Reduserte diversifiseringseffekter innebærer at risikojustert kapitalbehov øker. Risikojustert kapitalbehov skal dekke de beregnede uventede tapene og SpareBank 1 Gruppen har besluttet at konfidensnivået for beregningene skal være 99,5 %. Tabellen under viser netto risikojustert kapitalbehov og tilgjengelig buffer. Risikojustert kapitalbehov 99,5 % 99,5 % Millioner k roner 31.12.2009 31.12.2008 Kredittrisiko 661 643 Markedsrisiko 3204 3062 Operasjonell risiko 354 309 Forsikringsrisiko 2134 2036 Risiko reassurandører og derivatmotparter (livselskapet) 87 82 Risiko knyttet til nivå på estimatavvikene 0 0 Likviditetsrisiko 8 18 Konsentrasjonsrisiko 129 111 Forretningsrisiko, strategisk risiko, eierrisiko, spreadrisiko og annet 674 369 Brutto risikojustert kapitalbehov 7252 6629 Diversifikasjonseffekt 1253 1204 Risikojustert kapitalbehov etter diversifikasjonseffekt 5999 5425 Diversifik asjonseffek t i prosent av brutto risik o -17,3 % -18,2 % Kapitalreserver (sikkerhetsavsetninger, kursreguleringsfond etc) 1 995 1 313 Netto risikojustert kapitalbehov 4003 4111 Kjernekapital inkl. fondsobligasjoner (i 2008 inkl. gjenstående egenkapitalgaranti fra eiere, MNOK 4 3495 3159 Andel Goodwill 393 129 Tellende øvrig ansvarlig kapital 1333 959 Total sikkerhetsbuffer inkl. ansvarlig lån 1218 135 Kapitalsituasjonen i SpareBank 1 Gruppen har hatt en betydelig positiv utvikling i 2009. I hovedsak skyldes dette gode resultater, samt oppbygning av buffere som følge av god utvikling i de finansielle markedene. Ansvarlig kapital i SpareBank 1 Gruppen er betydelig høyere enn hva den var ved utgangen av 2008. Kursreguleringsfondet i livselskapet, som var null ved utgangen av fjoråret, er på MNOK 327 per 31.12.2009. Tilleggsavsetningene er gjennom 2009 økt fra 172 MNOK til 289 MNOK. 12
 13. 13. 4.2. Kapitalbehov SpareBank 1 Gruppen må ha tilstrekkelig kapital for å dekke uventede tap. Konsernet er underlagt regelverk for minstekrav til kapitaldekning og soliditet. Kapitalkravsforskriften stiller i tillegg krav til at kapitalbehovet skal vurderes i forhold til både risikoprofil og kvalitet på risikostyrings- og kontrollsystemer. Policy for kapitalstyring er gjenstand for årlig oppdatering og styregodkjenning, og er senest oppdatert og styregodkjent i mars 2009. Policy for kapitalstyring skal sikre at SpareBank 1 Gruppen har et egenkapitalnivå som er optimalt i forhold til definert risikotoleranse, risikoprofil og omfang av virksomheten. SpareBank 1 Gruppen benytter risikojustert avkastning som et viktig økonomisk styringsparameter. I den kvartalsvise risikorapporten blir risikojustert avkastning rapportert for konsernet samlet, per datterselskap, og for personmarked og bedriftsmarked innen hvert datterselskap. 4.3. Risikokategorier Det henvises til fjorårets rapport for en generell beskrivelse av risikokategorier. En grundig gjennomgang av de ulike risikokategoriene vil bli utarbeidet i forbindelse med fullstendig Pilar 3- rapport etter ferdigstilling av ICAAP-prosessen per 1.1.2010 for SpareBank 1 Gruppen AS. 5. Sammenligning av regulatorisk og økonomisk kapitalbehov Mill. kr. Pilar 1 ICAAP, Pilar 2 Kredittrisiko 916 661 Markedsrisiko 94 3 204 Forsikringsrisiko (P1 er forsikringsselskaper i blandet konsern) 1 197 2 134 Operasjonell risiko 155 354 Reassuranserisiko og risiko derivatmotparter N/A 87 Likviditetsrisiko N/A 8 Konsentrasjonsrsiko N/A 129 Andre risikoformer (Strategisk,forretning, reassuranse og spread) N/A 674 Sum brutto risiko 2 363 7 252 Diversifisering 0 -1 253 Reserver i liv og skadeselskapet 0 -1 995 Korrigeringer kapitaldekningsoppgave (overgangsregler IRB mm) 9 0 Total beregnet behov for kapital 2 372 4 003 Kjernekapital 3 495 3 495 Buffer i forhold til kjernekapital 1 123 -508 Gjenstående egenkapitalgaranti fra eiere 0 0 Andel goodwill 0 393 Annen ansvarlig kapital 1 333 1 333 Buffer i forhold til total ansvarlig kapital (og GW) 2 456 1 218 Beregningen av kapitalbehovet er etter vår mening gjennomført basert på konservative forutsetninger. Eksempelvis har vi valgt å benytte en holdeperiode på 12 måneder ved beregning av all markedsrisiko, selv om våre handlingsregler medfører at vi kunne argumentert for at både halvårlig og kvartalsvis holdeperiode ville ha vært mer dekkende. I tillegg har vi ved beregninger av korrelasjonseffekter lagt oss i den konservative enden av observerte verdier, og i tilfeller hvor det ikke finnes empiri, forutsatt betydelige positive korrelasjoner. 13
 14. 14. I beregningene har vi redusert bruttorisikoen med reserver i liv- og skadeselskapet, som vurderes å være en buffer mot svingningsrisikoen. De viktigste poster her er normalt kursreguleringsfondet og tilleggsavsetninger i livselskapet, samt deler av sikkerhetsavsetningene og garantiavsetningene i skadeselskapet. Som følge av den positive børsutviklingen i 2009, er bufferne i livselskapet betydelig forsterket siste år. Kursreguleringsfondet er økt fra 0 i tilsvarende analyse per 31.12.2008 til 327 MNOK per 31.12.2009. Tilleggsavsetningene er økt fra 172 MNOK per 31.12.2008 til 289 MNOK per 31.12.2009. Vi har i vurderingen av kapitalbehovet i vårt arbeid tatt som utgangspunkt at bufferkapital regnes i forhold til tilgjengelig kjernekapital inklusiv fondsobligasjoner. Dette er et konservativt utgangspunkt. Bakgrunnen for denne forutsetningen er at det ikke er gitt at en får anledning til å inkludere annen ansvarlig kapital i en kritisk situasjon. 14

×