Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Like this presentation? Why not share!

מחלקת ילדים חדשה בסורוקה

on

  • 498 views

 

Statistics

Views

Total Views
498
Views on SlideShare
498
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

מחלקת ילדים חדשה בסורוקה מחלקת ילדים חדשה בסורוקה Presentation Transcript

  • ‫ןה‬ ‫חדשה‬ ‫החלקת ילדים‬‫חולי סרטן, ומתמחה גם‬ ‫בילדים‬ ‫משולב‬ ‫לישראל, נצי־‬ ‫$1‪$TS‬נציגי$1‪$TS‬‬ ‫המאוחדת‬ ‫המגבית‬ ‫שהתקיים על‬ ‫בטקס מרגש,‬‫אונקולוגיים. מספר הניתו־‬‫$1‪$TS‬הניתוחים$1‪$TS‬‬ ‫בניתוחים‬ ‫גי קרן היסוד$1‪$TS‬איטליה$1‪$TS‬‬ ‫איטליה, שגריראיטל־‬ ‫$2‪$DN‬נציגי$2‪$DN‬‬ ‫באזור‬ ‫רקענפילותטילים‬‫חים מסוג זה המתבצעים במחלקה הוא‬ ‫מאטיאולו, נציגי‬ ‫$2‪$DN‬הניתוחים$2‪$DN‬‬ ‫לואיג׳י‬ ‫יהבישראל‬‫$2‪$DN‬איטליה$2‪$DN‬‬ ‫נחנכו‬ ‫הדרום,‬ ‫הגדול בארץ.‬ ‫המרכז הרפואי סורוקה בראשותו של‬ ‫לכירורגייתילדים‬ ‫החדשה‬ ‫המחלקה‬‫ילדים, בראשו־‬ ‫לאשפוז־יום‬‫$1‪$TS‬בראשותו$1‪$TS‬‬ ‫היחידה‬ ‫ד״רמיכאל שרף מנהל החולים,‬ ‫בית‬ ‫לאשפוז־יוםילדים במרכז‬ ‫והיחידה‬‫תו של פרופ׳ יעקב $1‪$TS‬באבחון$1‪$TS‬‬‫לוי, עוסקת באב־‬ ‫מיכאל מישורי דרעי המשנה למנהל‬ ‫$2‪$DN‬בראשותו$2‪$DN‬‬ ‫הרפואי סורוקה בבאר שבע.‬‫חולים, $1‪$TS‬ובמעקב$1‪$TS‬‬‫בטיפול בהם ובמ־‬ ‫ילדים‬ ‫ליפשיץמנהל‬ ‫$2‪$DN‬באבחון$2‪$DN‬‬ ‫חון‬ ‫החולים,פרופ׳ מתי‬‫בית‬ ‫בניית הקומה הרביעיתכולה בבנ־‬ ‫$1‪$TS‬בבניין$1‪$TS‬‬‫עקב אחר מצבם. צוות היחידה מבצע‬‫ילדים, $2‪$DN‬ובמעקב$2‪$DN‬‬ ‫החטיבהלרפואת $1‪$TS‬החטיבה$1‪$TS‬‬ ‫עובדי החטי־‬ ‫יין אשפוזהילדים ובינוי המחלקה‬ ‫$2‪$DN‬בבניין$2‪$DN‬‬‫מורכבות, כגון‬ ‫אבחנתיות‬ ‫פעולות‬ ‫התורמת. רוביק‬ ‫המשפחה‬ ‫בה ונציגי‬ ‫$2‪$DN‬החטיבה$2‪$DN‬‬ ‫והיחידה, התאפשרו הודות לתרומה‬‫וטיפולים‬ ‫אנדוסקופיות‬ ‫פרוצדורות‬ ‫ראש עיריית באר שבע,‬ ‫דנילוביץ,‬ ‫איטליה,לזכר‬ ‫ממילאנו,‬‫של משפחה‬ ‫והתנצל על העדרותו אמבולטורים.‬ ‫מסר את ברכתו‬ ‫משפחתם, באמצעות קרן היסוד‬ ‫בני‬‫מורי $1‪$TS‬העולמי:$1‪$TS‬‬‫העול־‬ ‫זנרברג,יו״ר קרן היסוד‬ ‫מהאירוע בשל המצב הביטחוני.‬ ‫תפקיד חשוב ומרכזי בגיוס‬ ‫שמילאה‬‫״ההסלמה הביטחונית באזור נתנה‬ ‫לכירורגיית $2‪$DN‬העולמי:$2‪$DN‬‬ ‫מי:‬ ‫ילדים, ברא־‬ ‫$1‪$TS‬בראשותו$1‪$TS‬‬ ‫המחלקה‬ ‫התרומה.‬‫סיבה נוספת מדוע חשובלהשקיע‬ ‫משמשת‬ ‫שותו של פרופ׳ זהבי כהן,‬ ‫$2‪$DN‬בראשותו$2‪$DN‬‬ ‫שנים הונחה אבן הפי־‬ ‫$1‪$TS‬הפינה$1‪$TS‬‬ ‫לפני כשלוש‬‫החולים סורו־‬ ‫הילדים בבית‬‫$1‪$TS‬סורוקה$1‪$TS‬‬ ‫בחטיבת‬ ‫כמרכזשאליו מופנים מקרים כירור־‬ ‫$1‪$TS‬כירורגיים$1‪$TS‬‬ ‫$1‪$TS‬לכירורגיית$1‪$TS‬‬ ‫לכירורג־‬ ‫לבניית מחלקה חדשה‬ ‫$2‪$DN‬הפינה$2‪$DN‬‬ ‫נה‬‫קה בבאר שבע. כעת, בעודנו עומ־‬‫$1‪$TS‬עומדים$1‪$TS‬‬ ‫החולים בדרום‬ ‫$2‪$DN‬סורוקה$2‪$DN‬‬ ‫גיים מסובכים מכל בתי‬ ‫$2‪$DN‬כירורגיים$2‪$DN‬‬ ‫ייתילדים על גג בניין אשפוזהיל־‬ ‫$1‪$TS‬הילדים$1‪$TS‬‬ ‫$2‪$DN‬לכירורגיית$2‪$DN‬‬‫דים במחלקה החדשה, אפשרלראות‬ ‫מאשקלון ועדאילת. צוות המח־‬ ‫$1‪$TS‬המחלקה$1‪$TS‬‬ ‫$2‪$DN‬עומדים$2‪$DN‬‬ ‫דים בסורוקה. בשבוע שעבר התקיים‬ ‫$2‪$DN‬הילדים$2‪$DN‬‬‫בילדים ובב־ שהילדים כאןיהיו בטוחים מטילים‬ ‫גם‬ ‫לקה מטפל בתינוקות,‬ ‫$1‪$TS‬ובבני$1‪$TS‬‬ ‫$2‪$DN‬המחלקה$2‪$DN‬‬ ‫טקס חגיגי ומרגש שבו נהנכוהמחלקה‬‫והטיפול הרפו־‬‫$1‪$TS‬הרפואי$1‪$TS‬‬ ‫וגם בזכותהמקצועיות‬ ‫התחומים הרפואיים.‬ ‫ני נוער במגוון‬ ‫$2‪$DN‬ובבני$2‪$DN‬‬ ‫ילדים.‬ ‫לאשפוז־יום‬ ‫החדשה והיחידה‬ ‫במחלקה״.‬ ‫המסור‬ ‫הצוות‬ ‫של‬ ‫בטיפול‬ ‫בין השאר, מסייעת המחלקה‬ ‫$2‪$DN‬הרפואי$2‪$DN‬‬ ‫אי‬ ‫וממוגנת טילים‬ ‫משוכללת‬ ‫החדשה.‬ ‫המחלקה‬ ‫חנוכת‬ ‫השתתפו אנשי קרן היסוד‬ ‫בטקס‬