Rancangan tahunan bm tahun 2 penggal 2 (1)

1,128 views

Published on

1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
1,128
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
46
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rancangan tahunan bm tahun 2 penggal 2 (1)

 1. 1. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSR BM THN 2 PENGGAL 2 TEMA/ PENGISIAN KECUKUPANMING TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN KURIKULUM LATIHAN/StandardGU prestasi 1.3 Mendengar, memahami dan memberi 1.3.1 Mendengar, memahami dan EMK B3DL1E119 Tema 6: respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan memberikan respons yang sesuai secara -Ilmu Memberikan respons Budaya Malaysia pesanan yang didengar dengan betul. lisan atau gerak laku terhadap arahan - Sains secara lisan dan11-15 (Kebudayaan) berdasarkan ayat perintah jenis silaan dan - Muzik gerak laku terhadapJUN ayat perintah jenis larangan dengan betul. -Permainan arahan.2012 Unit 16 : Seronoknya 2.2 Membaca dan memahami perkataan, 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan Nilai B1 DL1 E1 Bermain Yoyo frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dalam ayat yang mengandungi dua atau -Hormat-menghormati Mendengar dan Cina dengan sebutan yang betul. tiga suku kata, diftong, vokal berganding, -Kasih sayang menyebut perkataan digraf dan konsonan bergabung dengan -Kerajinan dan frasa sebutan yang betul. Kemahiran Bernilai B2DL1E1 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan Tambah berkomunikasi dengan lancar, sebutan yang jelas dan lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang 1 . KP tentang sesuatu intonasi yang betul. betul dan berjeda - interpersonal perkara. - verbal-linguistik 2.4 Membaca dan memahami maklumat 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat 3. KB B3DB1E1 yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai untuk mengenal pasti idea utama dan idea - menjanakan idea Menyatakan idea bahan untuk memberi respons dengan betul. sampingan dalam bahan multimedia - Menghubungkaitkan daripada bahan yang dengan tepat. - Menganalisis dibaca. -Menyusun ikut 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan 3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul keutamaan B1DT1E3 bahan yang diberi dengan betul dan kemas. dan kemas. 4. BCB Menulis frasa dan - mendengar dgn ayat. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal berkesan dan ayat dengan betul. dan ayat majmuk berdasarkan bahan - tulisan mekanis B2 DB1 E1 grafik dengan betul. - bacaan luncuran Membaca dan - bacaan mekanis memahami ayat 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam 3.7.2 Menghasilkan penulisan berbentuk - bacaan mentalis dengan sebutan yang pelbagai genre dengan betul. naratif dan bukan naratif secara separa jelas dan intonasi terkawal dengan betul. yang betul. EDIT BY GJX Page 1
 2. 2. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSR BM THN 2 PENGGAL 2 TEMA/ PENGISIAN KECUKUPANMING TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN KURIKULUM LATIHAN/Standard GU prestasi 5.3 Memahami dan membina ayat yang 5.3.1 Memahami dan membina ayat dasar -Kem menulis B6DT1E1 betul dalam pelbagai situasi. menggunakan pola ayat FN +FN, FN + 5.TMK Menghasilkan FK, FN + FA, FN + FS dengan betul 6.KMD penulisan dalam bentuk dalam pelbagai situasi. naratif dan bukan naratif secara separa kawal. EMK Tema 6: 1.3 Mendengar, memahami dan memberi 1.3.2 Mendengar, memahami dan -Ilmu Budaya Malaysia respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan memberikan respons dengan betul secara - Kebudayaan20 (Kebudayaan) pesanan yang didengar dengan betul lisan terhadap pelbagai soalan bercapah. - Perayaan -Permainan18-22 Unit 17 : 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan 1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara B3DL1E2JUN Segak dan permintaan tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan dengan tepat Nilai Memberikan respons2012 Bergaya daripada pelbagai sumber dalam situasi bagi keluarga bukan kalangan keluarga -Kepercayaan kepada secara lisan terhadap formal dan tidak formal secara asas dalam situasi tidak formal secara tuhan soalan. bertatasusila. bertatasusila. -Hormat-menghormati -Rasional B4DL1E1 2.2 Membaca dan memahami perkataan, 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan Berkomunikasi frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dalam ayat yang mengandungi dua atau Kemahiran Bernilai dalam situasi tidak dengan sebutan yang betul. tiga suku kata, diftong, vokal berganding, Tambah formal. digraf dan konsonan bergabung dengan 1 . KP sebutan yang betul. - interpersonal B1DB1E1 - verbal-linguistik Membaca perkataan 2.4 Membaca dan memahami maklumat 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat 3. KB secara mekanis yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai yang tersurat dengan tepat daripada bahan - menjanakan idea dengan sebutan dan bahan untuk memberi respons dengan betul. multimedia yang sesuai. - Menghubungkaitkan inovasi yang betul. - Mengecam 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan 3.2.7 Menulis secara mekanis abjad dan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. perkataan dalam bentuk tulisan berangkai 4. BCB dengan betul dan kemas. - tulisan mekanis - bacaan luncuran EDIT BY GJX Page 2
 3. 3. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSR BM THN 2 PENGGAL 2MINGGU TAJUK/TEMA STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN S.PRESTASI/TARIKH KURIKULUM KECUKUPAN LATIHAN 5.TMK B1DL1E2 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, 3.3.3 Membina dan menulis jawapan Mendengar dan21 dan ayat dengan betul. berdasarkan soalan berpandukan gambar menyebut seni kata dengan betul. lagu.25-29JUN 3.8 Mengedit dan memurnikan hasil 3.8.1 Mengedit dan memurnikan B5DT1E22012 penulisan. perkataan dalam ayat daripada aspek Membina dan ejaan dan tanda baca. menulis jawapan berdasarkan bahan 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni 4.1.2 Memahami perkataan dalam lirik grafik. dalam lagu melalui nyanyian secara didik lagu melalui nyanyian dan gerak laku hibur. secara didik hibur. B6DT2E1 Mengedit dan 5.1 Memahami dan menggunakan golongan 5.1.5 Memahami dan menggunakan kata memurnikan hasil kata dengan betul mengikut konteks. adjektif pancaindera dengan betul penulisan dari segi mengikut konteks. ejaan dan tanda baca.22 Tema 6: EMK B3DL1E3 Budaya Malaysia 1.3 Mendengar, memahami dan memberi 1.3.3 Mendengar, memahami dan Ilmu Memberikan respon2-6 (Kebudayaan) respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan memberikan respons secara lisan dan - Pendidikan Seni secara lisan danJULY pesanan yang didengar dengan betul. gerak laku berdasarkan pesanan mengikut -Muzik gerak laku2012 Unit 18 : urutan dengan betul. berdasarkan pesanan. Bunyi Kompang Nilai 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang -Bertanggungjawab B5DL1E2 perkara semula dengan tepat menggunakan didengar dengan tepat, sebutan yang jelas -Hormat-menghormati Menceritakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. dan intonasi yang betul menggunakan -Kerjasama perkara yang ayat majmuk. -Keberanian mengandungi pengajaran menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. EDIT BY GJX Page 3
 4. 4. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSR BM THN 2 PENGGAL 2 TEMA/ PENGISIAN KECUKUPANMING TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN KURIKULUM LATIHAN/StandardGU prestasi 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan23 Tema 6: dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang betul B1 DB1 E1 Budaya Malaysia yang betul. dan berjeda. Kemahiran Bernilai Membaca perkataan9-13 (Kebudayaan) Tambah secara mekanis 2.5 Membaca dan menaakul untuk 2.5.1 Membaca, memahami, dan menaakulJULY dengan sebutan dan memindahkan maklumat yang terdapat dalam bahan grafik yang mempunyai perkataan yang2012 Unit 18 : pelbagai bahan. betul. 1. KP intonasi yang betul Bunyi Kompang -Verbal-linguistik 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan 3.2.5 Menulis ayat yang mengandungi perkataan - Interpersonal B1 DT1 E3 bahan yang diberi dengan betul dan kemas. dua atau lebih suku kata, diftong, vokal 2. BCB Menulis frasa dan berganding, digraf dan konsonan bergabung - Tulisan Mekanis ayat dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. - bacaan luncuran - Bacaan mentalis 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul 5.3.1 Memahami dan membina ayat dasar -Kemahiran menulis B3 DT1 E1 dalam pelbagai situasi. menggunakan pola ayat FN + FN, FN + FK, FN 3. KB Membina dan + FA, FN + FS dengan betul dalam - Menjanakan idea menulis ayat pelbagai situasi. -Menghubungkaitkan gramatis -Membuat inferens menggunakan pola -Mendengar dengan ayat FN+FN, berkesan FN+FK, FN+FA dan FN+FS. EDIT BY GJX Page 4
 5. 5. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSR BM THN 2 PENGGAL 2MINGGU TAJUK/TEMA STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN S.PRESTASI/TARIKH KURIKULUM KECUKUPAN LATIHAN24 EMK B6DB1E2 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat Memindahkan Tema 7: Ilmu tentang sesuatu perkara daripada pelbagai yang tepat tentang sesuatu perkara daripada maklumat daripada16-20 Tanah Airku sumber dengan tepat secara bertatasusila. pelbagai sumber secara bertatasusila. - Kemahiran HidupJULY (Jati diri, - Sejarah bahan grafik menggunakan ayat2012 Patriotisme dan 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan -Geografi majmuk dengan tepat. kenegaraan) dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang B2 DB1 E1 yang betul. betul mengikut tanda baca. Nilai Membaca dan Unit 19 : - Hormat-menghormati memahami ayat dengan Perwiraku 2.5 Membaca dan menaakul untuk 2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul -Kasih sayang sebutan yang jelas dan memindahkan maklumat yang terdapat dalam bahan grafik serta ayat dengan betul untuk -Keberanian intonasi yang betul. pelbagai bahan. menyatakan maksud. -Bertanggungjawab -Berterima kasih B6DB1E1 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan 2.6.1 Membaca pelbagai bahan kretif yang Memahami maklumat bukan sastera yang sesuai bagi memupuk sesuai untuk menambah ilmu pengetahuan dan daripada bahan grafik minat membaca. kosa kata serta meningkatkan kelancaran Kemahiran Bernilai dan bukan grafik untuk bacaan. Tambah menyatakan maksud 1. KP dengan betul. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan 3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan -Verbal-linguistik B5DT1E1 bahan yang diberi dengan betul dan kemas kemas. -Interpersonal Menulis untuk 3. BCB menyampaikan 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan - bacaan luncuran maklumat yang betul dan ayat dengan betul. ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan - Kemahiran menulis menggunakan ayat betul. yang santun. - tulisan mekanis 4. KB B1 DT1 E3 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang 3.5.2 Mencatat maklumat yang betul dan - Menjanakan idea Menulis frasa dan sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. menghubungkaitkan maklumat daripada pelbagai sumber. - Menghubungkaitkan ayat 5.2 Memahami dan menggunakan B4DT1E1 pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai 5.2.1 Memahami dan menggunakan situasi dengan betul. imbuhanawalan dan imbuhan akhiran dengan betul dalam pelbagai situasi. EDIT BY GJX Page 5
 6. 6. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSR BM THN 2 PENGGAL 2MIN TEMA/ PENGISIAN KECUKUPANGGU/ TAJUK KURIKULUM LATIHAN/Standar STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARANTARI d prestasiKH25 Tema 7: 1.6 Berbicara untuk menyampaikan 1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan Tanah Airku maklumat tentang sesuatu perkara daripada maklumat dengan tepat tentang sesuatu EMK B6DL1E123-27 (Jati diri, pelbagai sumber dengan tepat secara perkara daripada pelbagai sumber IlmuJULY Patriotisme dan bertatasusila. dengan menggunakan ayat yang - Kenegaraan B6DL2E12012 kenegaraan) mengandungi tepat secara bertatasusila. - Sains -Muzik B2DB1E1 Unit 20 : 1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat 1.7.1 Berbincang dan mengemukakan Gunakanlah tentang sesuatu perkara daripada pelbagai pendapat tentang sesuatu perkara Nilai- - B5DT1E1 Barangan Kita sumber secara bertatasusila daripada pelbagai sumber secara -Bertanggungjawab bertatasusila. -Kasih sayang - Kesederhanaan 2.2 Membaca dan memahami perkataan, 2.2.1 Membaca dan memahami - Berterima kasih frasa dan ayat daripada pelbagai sumber perkataan dalam ayat yang mengandungi Kemahiran Bernilai dengan sebutan yang betul. dua atau tiga suku kata, diftong, vokal Tambah berganding, digraf dan konsonan 1. KP bergabung dengan sebutan yang -Verbal-linguistik betul. -Interpersonal - Muzik 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan 2.6.1 Membaca pelbagai bahan kreatif - Kinestetik bukan sastera yang sesuai bagi memupuk yang sesuai untuk menambah ilmu 3. BCB minat membaca. pengetahuan dan kosa kata serta - bacaan luncuran meningkatkan kelancaran bacaan. - Mendengar dan berkesan. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan 3.2.7 Menulis secara mekanis abjad dan - tulisan mekanis bahan yang diberi dengan betul dan kemas. perkataan dalam bentuk tulisan 4. KB berangkai dengan betul dan kemas. - Menjanakan idea - Menghubungkaitkan 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan 5.Kreativiti dan tentang sesuatu perkara dengan maklumat. Inovasi menggunakan bahasa yang santun. 6. Keusahawanan EDIT BY GJX Page 6
 7. 7. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSR BM THN 2 PENGGAL 2MINGGU TAJUK/TEMA STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN S.PRESTASI/TARIKH KURIKULUM KECUKUPAN B6DT1E1 LATIHAN EMK B1DL1E2 3.8 Mengedit dan memurnikan hasil 3.8.1 Mengedit dan memurnikan Ilmu penulisan. perkataan dalam ayat daripada aspek - Kenegaraan ejaan dan tanda baca. - Penulisan 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni 4.1.1 Menyebut lirik lagu dengan jelas Nilai: dalam lagu melalui nyanyian secara didik melalui nyanyian secara didik hibur. Kasih sayang B5DL1E1 hibur. yang betul menggunakan perkataan, Hemah tinggi diksi, frasa dan ayat dengan menegaskan Bertanggungjawab B5DL1E2 kesantunan berbahasa.26 Tema 7: 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara B5DL1E1 Tanah Airku perkara semula dengan tepat menggunakan dengan tepat, sebutan yang jelas dan B5DL1E230-31 (Jati diri, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. intonasi yang betul menggunakan ayatJULY Patriotisme dan majmuk.2012 kenegaraan)-3 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yangOGOS Unit 21 : didengar dengan tepat, sebutan yang2012 Lambang Negara jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, sebutan yang jelas dan dengan lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang betul. intonasi yang betul dan berjeda. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang 2.4.3 Membaca dan memahami B5DB1E2 tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan maklumat yang tersurat dengan tepat untuk memberi respons dengan betul. daripada bahan multimedia yang sesuai. EDIT BY GJX Page 7
 8. 8. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSR BM THN 2 PENGGAL 2MIN/ TEMA/ PENGISIAN KECUKUPANTAK TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN KURIKULUM LATIHAN/StandardH prestasi Kemahiran Bernilai B2DT1E327 Tema 7: 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan 2.6.1 Membaca pelbagai bahan kretif Tambah Membina dan menulis Tanah Airku bukan sastera yang sesuai bagi memupuk yang sesuai untuk menambah ilmu 1. Konstruktivisme frasa dan ayat tunggal.6-10 (Jati diri, minat membaca. pengetahuan dan kosa kata serta 2. KBOGOS Patriotisme dan meningkatkan kelancaran bacaan. - Membandingkan dan B5DT1E22012 kenegaraan) membezakan 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, 3.3.1 Membina dan menulis perkataan - menjanakan idea B4DT1E1 Unit 21 : dan ayat dengan betul. dan frasa dengan cara yang betul dan -Menghubungkaitkan Lambang Negara kemas. 3. KP - Verbal-linguistik 3.3.3 Membina dan menulis jawapan - Interpersonal berdasarkan soalan berpandukan - Kinestetik gambar dengan betul. - Visual-ruang 4. BCB 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul - Mendengar dengan sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. dan membanding beza maklumat berkesan daripada pelbagai sumber. - tulisan mekanis - bacaan luncuran 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan 4.2.2 Mengujarkan ayat dengan menggunakan bahasa badan secara kreatif sebutan dan, intonasi yang betul dan 5. Kreativiti dan semasa bercerita secara didik hibur. jelas tentang sesuatu perkara serta inovasi menggunakan bahasa badan yang kreatif melalui penceritaan secara didik hibur. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul 5.3.2 Memahami dan membina ayat dalam pelbagai situasi penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul mengikut konteks. EDIT BY GJX Page 8
 9. 9. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSR BM THN 2 PENGGAL 2 TEMA/ PENGISIAN KECUKUPANMING TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN KURIKULUM LATIHAN/StandardGU prestasi 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan 1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara EMK B2 DL1 E128 Tema 8: permintaan tentang sesuatu perkara menggunakan frasa yang betul dalam Ilmu Berkomunikasi tentang13-17 Bumi Bertuah daripada pelbagai sumber dalam situasi situasi tidak formal secara bertatasusila. - Sains sesuatu perkaraOGOS (Pertanian) formal dan tidak formal secara -Geografi2012 bertatasusila. 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara -Kemahiran hidup B5DL1E1 Unit 22 : dengan tepat, sebutan yang jelas dan Anggur di 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu intonasi yang betul menggunakan ayat -Nilai B5DL1E2 Malaysia perkara semula dengan tepat menggunakan majmuk. -Kerajinan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. -Hemah tinggi B2 DB1 E1 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan -Hormat-menghormati Membaca dan dalam ayat yang mengandungi dua atau -Bertanggungjawab memahami ayat 2.2 Membaca dan memahami perkataan, tiga suku kata, diftong, vokal berganding, dengan sebutan yang frasa dan ayat daripada pelbagai sumber digraf dan konsonan bergabung dengan -Kemahiran Bernilai jelas dan intonasi yang dengan sebutan yang betul. sebutan yang betul. Tambah betul. 1. Kontekstual 2.2.2 Membaca dan memahami frasa 2. KP B3DB1E1 dalam ayat yang mengandungi dua atau -Interpersonall Menyatakan idea tiga suku kata, diftong, vokal berganding, - verbal-linguistik daripada bahan yang digraf dan konsonan bergabung dengan - Naturalis dibaca sebutan yang betul. 3. KB . -Menghubungkaitkan B4DB1E1 2.4 Membaca dan memahami maklumat 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat - menjanakan idea yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai daripada bahan multimedia untuk 4. BCB bahan untuk memberi respons dengan betul. menyatakan maklumat mengikut urutan - bacaan mekanis dengan betul. - bacaan mentalis - bacaan luncuran 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, 3.3.2 Membina dan menulis ayat yang - tulisan mekanis dan ayat dengan betul. mengandungi perkataan dua atau lebih 5. Keusahawanan suku kata, diftong, vokal berganding, 6. TMK digraf dan konsonan bergabung dengan EDIT BY GJX Page 9
 10. 10. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSR BM THN 2 PENGGAL 2MINGGU TAJUK/TEMA STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN S.PRESTASI/TARIKH KURIKULUM KECUKUPAN LATIHAN betul. B3 DT1 E1 Membina dan menulis 3.3.3 Membina dan menulis jawapan ayat gramatis berdasarkan soalan berpandukan gambar menggunakan pola dengan betul. ayat FN+FN, FN+FK, FN+FA dan FN+FS. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan menggunakan bahasa badan dengan kreatif dan intonasi yang betul dan jelas tentang B5DT1E2 melalui lakonan secara didik hibur. sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur. 5.3 Memahami dan membina ayat yang 5.3.1 Memahami dan membina ayat dasar betul dalam pelbagai situasi menggunakan pola ayat FN + FN, FN + FK, FN + FA, FN + FS dengan betul dalam pelbagai situasi. Tema 8: 1.3 Mendengar, memahami dan memberi 1.3.2 Mendengar, memahami dan EMK B3DL1E2 29 Bumi Bertuah respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan memberikan respons dengan betul secara Ilmu (Pertanian) pesanan yang didengar dengan betul. lisan terhadap pelbagai soalan bercapah. - Sains B6DL1E1 27-30 -Pendidikan Seni OGOS Unit 23 : 1.6 Berbicara untuk menyampaikan 1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan -Kemahiran hidup 2012 Penternakan Itik maklumat tentang sesuatu perkara daripada maklumat dengan tepat tentang sesuatu pelbagai sumber dengan tepat secara perkara daripada pelbagai sumber dengan -Nilai bertatasusila. menggunakan ayat yang mengandungi - Kerajinan perkataan dan rangkai kata yang sesuai -Bertanggungjawab serta tepat secara bertatasusila. -Kasih sayang -Kerajinan EDIT BY GJX Page 10
 11. 11. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSR BM THN 2 PENGGAL 2MINGGU TAJUK/TEMA STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN S.PRESTASI/TARIKH KURIKULUM KECUKUPAN LATIHAN 2.2 Membaca dan memahami perkataan, 2.2.2 Membaca dan memahami frasa -Hemah tinggi frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dalam ayat yang mengandungi dua atau -Kemahiran Bernilai dengan sebutan yang betul. tiga suku kata, diftong, vokal berganding, Tambah digraf dan konsonan bergabung dengan 1. Kontekstual sebutan yang betul. 2. KP - verbal-linguistik 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat 3. KB B2DB1E1 dengan lancar, sebutan yang jelas dan dengan lancar, sebutan yang jelas dan -Menghubungkaitkan intonasi yang betul. intonasi yang betul mengikut tanda baca. - menjanakan idea 4. BCB 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, 3.3.2 Membina dan menulis ayat yang - bacaan mekanis B1DT1E1 dan ayat dengan betul. mengandungi perkataan dua atau lebih - bacaan luncuran B1DT1E2 suku kata, diftong, vokal berganding, - kemahiran menulis B1DT1E3 digraf dan konsonan bergabung dengan 5. Keusahawanan betul. 6. Kreativiti dan B5DT1E2 inovasi 3.3.3 Membina dan menulis jawapan berdasarkan soalan berpandukan gambar dengan betul. 3.7Menghasilkan penulisan yang kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 3.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk B6DT1E1 naratif dengan betul secara separa terkawal. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi 5. 3.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul mengikut konteks EDIT BY GJX Page 11
 12. 12. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSR BM THN 2 PENGGAL 2 TEMA/ PENGISIAN KECUKUPANMING TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN KURIKULUM LATIHAN/StandardGU prestasi30 . EMK3-7 tema 8: 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang Ilmu B5DL1E1SEPT Bumi Bertuah perkara semula dengan tepat menggunakan didengar dengan tepat, sebutan yang jelas - Sains B5DL1E22012 (Pertanian) sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. dan intonasi yang betul menggunakan -Muzik ayat majmuk. -Geografi Unit 24 : Enaknya Teh 2.4 Membaca dan memahami maklumat 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat Nilai B3DB1E1 yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai untuk mengenal pasti idea utama dan idea -Kasih sayang bahan untuk memberi respons dengan betul. sampingan dalam bahan multimedia -Bertanggungjawab dengan tepat. -Kerajinan31 -Kerjasama 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat Kemahiran Bernilai B5DB1E110-14 yang tersurat dengan tepat daripada bahan TambahSEPT multimedia yang sesuai. 1. Kontekstual2012 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan 2.KP bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 3.2.7 Menulis secara mekanis abjad dan -Interpersonal perkataan dalam bentuk tulisan berangkai -Verbal-linguistik dengan betul dan kemas. -Naturalis - Muzik B1DT1E3 3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul - Visual-ruang dan kemas. 2. BCB -Tulisan mekanis 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal - Bacaan luncuran B3DT1E1 dan ayat dengan betul. dan ayat majmuk berdasarkan bahan - Kemahiran Menulis B2DT1E3 grafik dengan betul. - Bacaan Mekanis B5DT1E1 3. KB 3.4 Menulis imlak dengan tepat. 3.4.1 Menulis imlak perkataan dan frasa -Menjana idea. yang mengandungi perkataan dua atau -Menghubungkaitkan lebih suku kata, diftong dan vokal berganding dengan tepat. 4. Keusahawanan EDIT BY GJX Page 12
 13. 13. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSR BM THN 2 PENGGAL 2MINGGU TAJUK/TEMA STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN S.PRESTASI/TARIKH KURIKULUM KECUKUPAN LATIHAN32 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni 4.1.1 Menyebut lirik lagu dengan jelas17-21 dalam lagu melalui nyanyian secara didik melalui nyanyian secara didik hibur. B1DL1E2SEPT hibur.201233 Tema 9: EMK Hargai Alam 1.2 Mendengar,mengecam dan menyebut 1.2.6 Mendengar, memahami dan Ilmu B1DL1E124-28 (Alam Sekitar dan bunyi bahasa iaitu abjad,suku menyebut frasa, dalam ayat tunggal dan - Pendidikan MoralSEPT Teknologi Hijau) kata,perkataan,frasa dan ayat dengan betul. ayat majmuk dengan betul dan tepat -Cerita B6DL2E12012 Unit 25 : 1.7 Berbincang dan mengemukakan 1.7.1 Berbincang dan mengemukakan Nilai Udara Bersih pendapat tentang sesuatu perkara daripada pandangan tentang sesuatu perkara -Kasih sayang pelbagai sumber secara bertatasusila daripada pelbagai sumber secara -Bertanggungjawab bertatasusila. -Kerjasama -Kasih sayang 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan -Hormat-menghormati dengan lancar, sebutan yang jelas dan lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang intonasi yang betul. betul dan berjeda. B2DB1E1 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. EDIT BY GJX Page 13
 14. 14. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSR BM THN 2 PENGGAL 2 TEMA/ PENGISIAN KECUKUPANMING TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN KURIKULUM LATIHAN/StandardGU prestasi34 Tema 9: 2.5 Membaca dan menaakul untuk 2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul Kemahiran Bernilai B4DB1E1 Hargai Alam memindahkan maklumat yang terdapat sesuatu bahan untuk memindahkan Tambah B5DB1E11-5 (Alam Sekitar dan dalam pelbagai bahan. maklumat dalam bentuk grafik dan bukan 1. KP B6DB1E2OKT Teknologi Hijau) grafik dengan betul. -Verbal-linguistik2012 - Interpersonal Unit 25 : 3.4 Menulis imlak dengan tepat. 3.4.1 Menulis imlak perkataan dan frasa - Naturalis Udara Bersih yang mengandungi perkataan dua atau 2. KB lebih suku kata, diftong dan vokal -Menjanakan idea berganding dengan tepat. -Menghubungkaitkan 3. BCB 4.3.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan - bacaan mekanis dan intonasi yang betul dan jelas tentang menggunakan bahasa badan dengan kreatif - tulisan mekanis melalui lakonan secara didik hibur. sesuatu perkara serta menggunakan - perbincangan bahasa badan dengan kreatif melalui -bacaan luncuran lakonan secara didik hibur. . 5.1. Memahami dan menggunakan 5.1.3 Memahami dan menggunakan kata golongan kata dengan betul mengikut ganti nama diri dengan betul mengikut konteks. konteks. EDIT BY GJX Page 14
 15. 15. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSR BM THN 2 PENGGAL 2 TEMA/ PENGISIAN KECUKUPANMING TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN KURIKULUM LATIHAN/StandardGU prestasi35 Tema 9: 1.3 Mendengar, memahami dan memberi 1.3.1 Mendengar, memahami dan EMK Hargai Alam respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan memberikan respons yang sesuai secara Ilmu B3DL1E18-12 (Alam Sekitar dan pesanan yang didengar dengan betul lisan atau gerak laku terhadap arahan - GeografiOKT Teknologi Hijau) berdasarkan ayat perintah jenis silaan dan -Sains B6DB1E22012 ayat perintah jenis larangan dengan betul. -Pantun Memahami maklumat daripada UNIT 26 1.6 Berbicara untuk menyampaikan 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan Nilai banan grafik dan Taman Negara maklumat tentang sesuatu perkara daripada maklumat yang tepat tentang sesuatu -Bertanggungjawab bukan grafik untuk pelbagai sumber dengan tepat secara perkara daripada pelbagai sumber secara -Hormat-menghormati menyatakan maksud bertatasusila. bertatasusila. -Kasih sayang dengan betul. 1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan Kemahiran Bernilai B6DL1E1 maklumat dengan tepat tentang sesuatu Tambah B6DL1E2 perkara daripada pelbagai sumber dengan 1. KP menggunakan ayat yang mengandungi -Verbal-linguistik perkataan dan rangkai kata yang sesuai -Naturalis serta tepat secara bertatasusila. 2. KB - Menghubungkaitkan 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat - Menjanakan idea dengan lancar, sebutan yang jelas dan dengan lancar, sebutan yang jelas dan - Membanding dan intonasi yang betul. intonasi yang betul mengikut tanda baca. membezakan 3. BCB 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan 3.2.7 Menulis secara mekanis abjad dan - Bacaan Luncuran bahan yang diberi dengan betul dan kemas. perkataan dalam bentuk tulisan berangkai -Mengingatkan dengan betul dan kemas. -Mencatat nota -Mendengar dengan B4DT1E1 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul dan berkesan sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. membanding beza maklumat daripada pelbagai sumber. 3.5.2 Mencatat maklumat yang betul dan menghubungkaitkan maklumat daripada pelbagai sumber. EDIT BY GJX Page 15
 16. 16. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSR BM THN 2 PENGGAL 2 TEMA/ PENGISIAN KECUKUPANMING TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN KURIKULUM LATIHAN/StandardGU prestasi 4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan 4.4.1 Melafazkan pantun dua kerat dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa intonasi yang betul serta memahami yang indah secara didik hibur. maksud pantun yang dilafaz menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.36 Tema 9: 1.6 Berbicara untuk menyampaikan 1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan B6DL1E1 Hargai Alam maklumat tentang sesuatu perkara daripada maklumat dengan tepat tentang sesuatu EMK B6DL1E215-19 (Alam Sekitar dan pelbagai sumber dengan tepat secara perkara daripada pelbagai sumber dengan IlmuOKT Teknologi Hijau) bertatasusila. menggunakan ayat yang mengandungi - Alam Mesra B6DL2E12012 perkataan dan rangkai kata yang sesuai - Kesihatan serta tepat secara bertatasusila. - Muzik UNIT 27 B3DB1E1 Hari Tanpa Beg 1.7 Berbincang dan mengemukakan 1.7.1 Berbincang dan mengemukakan -Nilai Plastik pendapat tentang sesuatu perkara daripada pandangan tentang sesuatu perkara - Bertanggungjawab pelbagai sumber secara bertatasusila daripada pelbagai sumber secara -Kasih sayang bertatasusila. -Hemah tinggi -Kerjasama 2.2 Membaca dan memahami perkataan, 2.2.3 Membaca dan memahami ayat -Kesederhanaan frasa dan ayat daripada pelbagai sumber majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. dengan sebutan yang betul. Kemahiran Bernilai Tambah 2.4 Membaca dan memahami maklumat 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat 1. KP yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai untuk mengenal pasti idea utama dan idea - verbal-linguistik bahan untuk memberi respons dengan betul. sampingan dalam bahan multimedia - Naturalis dengan tepat. 2. KB -menghubungkaitkan -menjanakan idea EDIT BY GJX Page 16
 17. 17. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSR BM THN 2 PENGGAL 2MINGGU TAJUK/TEMA STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN S.PRESTASI/TARIKH KURIKULUM KECUKUPAN LATIHAN36 Tema 9: 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan 3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan 3. BCB B1DT1E115-19 Hargai Alam bahan yang diberi dengan betul dan kemas frasa yang mengandungi perkataan dua - Bacaan Luncuran B1DT1E2OKT (Alam Sekitar dan atau lebih suku kata, diftong, vokal -Mendengar dengan2012 Teknologi Hijau) berganding, digraf dan konsonan berkesan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. UNIT 27 Hari Tanpa Beg 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan B2DT1E1 Plastik dan ayat dengan betul. frasa dengan cara yang betul dan kemas. B2DT1E2 B2DT1E3 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang 3.5.2 Mencatat maklumat yang betul dan sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. menghubungkaitkan maklumat daripada pelbagai sumber. 3.6 Menulis untuk menyampaikan 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan maklumat yang betul menggunakan menggunakan bahasa yang santun. perkataan, diksi, frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni 4.1.1 Menyebut lirik lagu dengan jelas dalam lagu melalui nyanyian secara didik melalui nyanyian secara didik hibur. hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kata dengan betul mengikut konteks. kerja tunggal dengan betul mengikut konteks. EDIT BY GJX Page 17
 18. 18. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSR BM THN 2 PENGGAL 2 TEMA/ PENGISIAN KECUKUPANMING TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN KURIKULUM LATIHAN/StandardGU prestasi37 Tema 10: 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons 1.3.3 Mendengar, memahami dan EMK B3DL1E3 Dunia Sains terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang memberikan respons secara lisan dan gerak Ilmu22-26 didengar dengan betul laku berdasarkan pesanan mengikut urutan - Pendidikan SeniOKT (Sains dan dengan betul. -Sains B6DB1E12012 Teknologi) Nilai 1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat 1.7.2 Berbincang dan mengemukakan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber pendapat tentang sesuatu perkara daripada - Bertanggungjawab B4DB1E1 secara bertatasusila pelbagai sumber secara bertatasusila. -Hemah tinggi B5DB1E1 UNIT 28: -Hormat-menghormati Ciptaan Sains 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat -Kasih sayang B6DB1E1 tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk daripada bahan multimedia untuk -Berterima kasih memberi respons dengan betul. menyatakan maklumat mengikut urutan -Keberanian dengan betul. Kemahiran Bernilai Tambah 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan 2.5.1 Membaca, memahami, dan menaakul 1. KP B4DT1E1 maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. bahan grafik yang mempunyai perkataan -Verbal-linguistik yang betul. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu -Interpersonal perkara daripada pelbagai sumber. 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul dan 2. KB membanding beza maklumat daripada - Membuat urutan pelbagai sumber. - Menjanakan idea 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat - Membanding dan B5DT1E1 tentang sesuatu perkara dengan menggunakan 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan membezakan bahasa yang santun. maklumat yang betul menggunakan - Membuat inferens perkataan, diksi, frasa dan ayat dengan 3. BCB menegaskan kesantunan berbahasa. - Kemahiran menulis 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata -Kemahiran menyoal dengan betul mengikut konteks. 5.1.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks. -Mendengar dengan 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan berkesan 5.2.1 Memahami dan menggunakan 4. Kontekstual kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan imbuhan awalan dan imbuhan akhiran 5.Kreativiti & inovasi betul. dengan betul dalam pelbagai situasi. 6.TMK EDIT BY GJX Page 18
 19. 19. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSR BM THN 2 PENGGAL 2 TEMA/ PENGISIAN KECUKUPANMING TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN KURIKULUM LATIHAN/StandardGU prestasi38 Tema 10 : 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan Dunia Sains tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara EMK B6DL1E129-31 (Sians dan dengan tepat secara bertatasusila. daripada pelbagai sumber secara Ilmu B6DL1E2OKT teknologi) bertatasusila. - Kenderaan2012 -Sains B6DB1E2 2.5Membaca dan menaakul untuk memindahkan 2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul-2 UNIT 29: maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. sesuatu bahan untuk memindahkan -PantunNOV Wah, lajunya! maklumat dalam bentuk grafik dan bukan Nilai2012 grafik dengan betul. - Bertanggungjawab -Berterima kasih B2DT1E3 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat 3.3.2 Membina dan menulis ayat yang -Kerajinan dengan betul. mengandungi perkataan dua atau lebih suku Kemahiran Bernilai kata, diftong, vokal berganding, digraf dan Tambah konsonan bergabung dengan betul. 1. Kontekstual B4DT1E1 2.KB 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu 3.5.2 Mencatat maklumat yang betul dan - Membanding dan perkara daripada pelbagai sumber. menghubungkaitkan maklumat daripada pelbagai sumber. membezakan - Menjanakan idea B5DT1E1 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan -Menghubungkaitkan tentang sesuatu perkara dengan menggunakan maklumat berbentuk puisi dengan 3. KP bahasa yang santun. menegaskan kesantunan berbahasa. - Interpersonal - Verbal-linguistik B6DT1E1 3.7Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai 3.7.2 Menghasilkan penulisan berbentuk - Muzik genre dengan betul. naratif dan bukan naratif secara separa 4. BCB terkawal dengan betul. - Bacaan Mekanis - Tulisan Mekanis 4.4Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi 4.4.1 Melafazkan pantun dua kerat dengan yang betul menggunakan bahasa yang indah secara intonasi yang betul serta memahami maksud - Kemahiran menulis didik hibur. pantun yang dilafaz menggunakan bahasa - Mencatat maklumat yan indah secara didik hibur. 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks. EDIT BY GJX Page 19
 20. 20. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSR BM THN 2 PENGGAL 2 TEMA/ PENGISIAN KECUKUPANMING TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN KURIKULUM LATIHAN/StandardGU prestasi39 Tema 10 : 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan 1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan EMK B4DL1E2 Dunia Sains (Sians tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan intonasi yang betul tentang sesuatu Ilmu5-9 dan teknologi) dalam situasi formal dan tidak formal secara perkara dalam situasi tidak formal secara - SainsNOV bertatasusila. bertatasusila. -Geografi2012 UNIT 30: Nilai B5DL1E1 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara Sains dan Hidupan semula dengan tepat menggunakan sebutan yang dengan tepat, sebutan yang jelas dan - Bertanggungjawab B5DL1E2 jelas dan intonasi yang betul. intonasi yang betul menggunakan ayat -Kasih sayang majmuk. -Keberanian -Kerjasama B6DL1E1 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat 1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan -Bertanggungjawab B6DL1E2 tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber maklumat dengan tepat tentang sesuatu -Kerajinan dengan tepat secara bertatasusila. perkara daripada pelbagai sumber dengan -Hormat-menghormati menggunakan ayat yang mengandungi -Hemah tinggi perkataan dan rangkai kata yang sesuai -Berterima kasih serta tepat secara bertatasusila. Kemahiran Bernilai 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan 2.6.1 Membaca pelbagai bahan kreatif Tambah B5DT1E1 sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. yang sesuai untuk menambah ilmu 1.KB - B5DB1E2 pengetahuan dan kosa kata serta -Menghubungkaitkan meningkatkan kelancaran bacaan. - Menjanakan idea 2. KP 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan - Verbal-linguistik tentang sesuatu perkara dengan menggunakan maklumat yang betul menggunakan - Interpersonal bahasa yang santun. perkataan, diksi, frasa dan ayat dengan 3. BCB menegaskan kesantunan berbahasa. - Bacaan Luncuran -Kemahiran Menulis -Menulis Perenggan EDIT BY GJX Page 20
 21. 21. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSR BM THN 2 PENGGAL 2MINGGU TAJUK/TEMA STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN S.PRESTASI/TARIKH KURIKULUM KECUKUPAN LATIHAN 3.7Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai 3.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk genre dengan betul. naratif dengan betul secara separa B6DT1E1 terkawal. 4.2Mengujarkan bahasa yang indah dan 4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa yang jelas dan intonasi yang betul tentang bercerita secara didik hibur. sesuatu perkara melalui penceritaan secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata 5.1.7 Memahami dan menggunakan kata dengan betul mengikut konteks. tanya dengan betul mengikut konteks . EDIT BY GJX Page 21

×