โครงการคนรักป่า ป่ารักชุมชน

665 views
552 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
665
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โครงการคนรักป่า ป่ารักชุมชน

 1. 1. นาย สุทธิชาติ สืบเรือง เลขที่ 12 นาย กิตติพงศ์ มโนธรรมมั่นคง เลขที่ 20 นาย เมธา ตันติกิจชาญชัย เลขที่ 21 นาย ปานเทพ บุญมนภัทร เลขที่ 22 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
 2. 2. หลักการและเหตุผล ชีวิตความเป็นอยู่ของเรา จาเป็นอย่างมากที่ต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เข้ามาช่วย ในการดารงชีวิต เพราะธรรมชาติ เป็นแหล่งสาคัญสาหรับการดารงชีวิต เราจึงเรียนรู้ ที่จะเข้าใจธรรมชาติ อนุรักษ์ และใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม เป็นปัญหาที่มีความสาคัญควบคู่กับการพัฒนาความ เจริญก้าวหน้า ซึ่งเป็นปัญหาร่วมกันของทุกประเทศ กล่าวคือ การพัฒนายิ่งทาให้เกิด ปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและภาวะมลพิษยิ่งก่อตัวและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ประเทศไทยนับเป็นประเทศหนึ่งที่ประสบปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้ เพราะการพัฒนา เศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาให้ความสาคัญกับอัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดย การนาเอาทรัพยากรมาใช้ประโยชน์แต่ไม่ได้มีการวางแผนการจัดการที่เหมาะสมรองรับ ปัญหาที่จะเกิดขึ้นทาให้ทรัพยากรธรรมชาติที่เหลืออยู่มีสภาพเสื่อมโทรม โดยเฉพาะ ป่าหุบเขาซึ่งนับวันจะลดปริมาณลงเรื่อยๆ
 3. 3. จนทาให้เกิดผลกระทบต่อสัตว์แหล่งน้า ซึ่งใช้ป่าไม้เป็นที่อยู่อาศัย และเพาะพันธ์ สัตว์อ่อน ดังนั้นการปลูกป่าชดเชยจึงเป็นเรื่องที่จาเป็น ตลอดจนเป็นการสร้าง จิตสานึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดขึ้นแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป
 4. 4. การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่โครงการ • ความพอประมาณ คือ ไม่ต้องปลูกพืชที่มีราคาแพง แต่ เราเน้นคุณภาพหลังการปลูก และไม่ต้อง เดินทางไกลใน การทาโครงการ • ความมีเหตุผล คือ เราจะเลือกในสถานที่ ที่มีป่าไม้น้อจริงๆ • การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว คือ เสริมสร้างจิตสานึกให้แก่ เยาวชนและตัวเรา
 5. 5. การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่โครงการ • เงื่อนไขความรู้ คือ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเกิดประโยชน์ในภายภาคหน้า • เงื่อนไขคุณธรรม คือ ปลูกฝังให้เยาวชนเกิด การรักป่าไม้ เพราะเยาวชนต้องเป็นผู้นาในการ รักษาต่อไป
 6. 6. วัตถุประสงค์และโครงการ 1. เพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประเภทป่าหุบเขา 3. เพื่อปลูกฝังจิตสานึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแก่เยาวชนและ ประชาชนทั่วไป 4. เพื่อเป็นการป้องกันภัยจากน้าป่าไหลหลาก ในฤดูมรสุม 5. เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐาน กฏเกณฑ์ และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 6. เพื่ออนุรักษ์แหล่งเพาะพันธุ์และที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า
 7. 7. 1. เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 2. ปัญหาน้าท่วม หรือน้าป่าไหลหลากลดลง
 8. 8. 1. ขั้นเตรียมการ - ปรึกษาสมาชิกในกลุ่ม ในเรื่องที่จะทา -หาข้อมูล 2. ขั้นดาเนินการ - ออกสารวจพื้นที่ - เตรียมพันธุ์ไม้ - ประสานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ - ออกคาสั่งแต่งตั้งผู้เกี่ยวข้องร่วมดาเนินการ - เขียนโครงการ -สรุปโครงการ -จัดทาเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูล
 9. 9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. มีพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น 2. เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 3. ปัญหาน้าท่วม หรือน้าป่าไหลหลากลดลง 4. ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ โดยช่วยทาให้เศรษฐกิจดีขึ้น เพราะป่าเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ต่างๆ มีแหล่ง อาหาร ที่เพาะพันธุ์ตัวอ่อน
 10. 10. จบการนาเสนอ ครับ !

×