โครงการปลูกป่ารักษ์โลกเพื่อตัวเรา

432 views
321 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
432
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โครงการปลูกป่ารักษ์โลกเพื่อตัวเรา

 1. 1. โครงการ ปลูกป่ารักษ์โลกเพื่อตัวเรา
 2. 2. ผู้รับผิดชอบ นาย ครองพล ปัจมนตรี เลขที่ 8 นาย พิทยุตม์ วรรณะ เลขที่ 10 นาย วิชญ์พล กาญจนกาเนิด เลขที่ 11 นางสาว คุณัญญา หนุนภักดี เลขที่ 27 นางสาว ณัชชา นาเวช เลขที่ 28 นางสาว ณัฐนันท์ ภิญโญ เลขที่ 29 มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
 3. 3. หลักการและเหตุผล จากสภาพสังคมของเราในปัจจุบันนี้อากาศอุณหภูมิที่สูง จึงเกิด เปอร์เซ็นต์การใช้กระดาษมากล้นโลกประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เลยรณรงค์ร่วมมือ กันป้องกันภัยที่กาลังจะเกิดขึ้น โดยการปลูกป่ารักษาโลก เพื่อตัวเรา บวกกับ สภาพของประเทศไทยบางพื้นที่มีพื้นที่แห้งแล้ง และ ภาวะฝนแล้ง แต่สาเหตุที่ สาคัญที่สุดก็มากจากพื้นที่บริเวณป่าไม้ในประเทศไทยมีจานวนลดน้อยลงเป็น อย่างมาก ซึ่งพื้นที่เหล่านี้ก็เกิดจากการปลุกสร้างที่อยู่อาศัย โรงงาน อุตสาหกรรม การขยายพื้นที่อยู่อาศัย ขยายตัวของชุมชนเมือง และการเพิ่ม จานวนประชากร ทาให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากยิ่งขึ้น เราจึงได้จัดทา โครงการ ปลูกป่าเพื่อตัวเรา ขึ้นเพื่อให้ ประชาชนและตัวเราเองเกิดจิตสานึกใน การอนุรักษ์ทรัพย์ยากรธรรมชาติในพื้นที่มากยิ่งขึ้นต่อไป ..
 4. 4. การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่โครงการ • ความพอประมาณ คือ ในพื้นที่ที่เรามีขีดจากัดที่เรามีไม้ยืนต้น แต่ระยะห่างของสองต้นไม้ที่ตรงกลางเราควรปลุกต้นไม้ใช้สอย คือมีพื้นที่แค่ไหนก็แค่นั้นเราสามารถปลูกได้หลายอย่าง นาไป ทาเป็นยารักษาโรคก็ได้หรือไม้ประดับนามาตกแต่งบ้าน
 5. 5. การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่โครงการ(ต่อ) • ความมีเหตุผล คือ การที่กลุ่มของเราไปเข้าร่วมโครงการปลูกป่ากับ ชุมชน กลุ่มของเราได้ลงความคิดเห็นกันไว้แล้วว่าหากเราร่วมมือกันใน ชุมชนช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เราสามารถประสบความสาเร็จได้ 100 เปอร์เซ็นต์ • การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว คือ การที่เราได้ศึกษาหาความรู้ข้อมูล เกี่ยวกับสถานที่ที่เราจะลงมือดาเนินการเตรียมความพร้อมจัดเตรียม สิ่งของหากมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงเราก็สามารถที่จะรับมือกับมันได้
 6. 6. การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่โครงการ(ต่อ) • เงื่อนไขความรู้ คือ สอนให้คนในชุมนั้นรู้จักการขยายพันธุ์พืชต่อไปได้ ในอนาคต เลยทาให้ปริมาณป่าไม้มีจานวนเพิ่มมากขึ้น เช่น สะเดา เรา ก็นาไปใช้เศรษฐกิจพอเพียงได้ก็คือนาไปหมักทามาเป็นน้าไปฉีดฆ่า แมลงเป็นหมัน หรือไม่ก็รังมดแดงที่อยู่บนสะเดาเราก็สามารถเก็บไข่ มดแดงไปขายเป็นรายได้เสริมได้อีกด้วย • เงื่อนไขคุณธรรม คือ การที่เราได้ทาโครงการปลูกป่าร่วมมือกับคนใน ชุมชนนั้นสามารถพัฒนาให้สังคมไทยของเรานั้นดีขึ้นได้ด้วยการเป็นคน ที่มีจิตสานึกที่ดี มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม การ เสียสละ
 7. 7. วัตถุประสงค์และโครงการ • เป็นการแสดงความจงรักภักดี และสานึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสาคัญกับป่าไม้มาโดย ตลอด • เพื่อลดภาวะโลกร้อน ภาวะแห้งแล้ง • เพื่อปลูกจิตใต้สานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ให้ ให้ประชาชนและตัวเราเอง • เพื่อให้ผู้ที่สนใจโครงการของเราได้ศึกษาหาความรู้ได้ใช้เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์ในรูปแบบที่แตกต่างออกไป
 8. 8. เป้าหมาย • เพื่อให้เยาวชนร่วมมือกันอนุรักษ์ธรรมชาติป่าไม้ • เพื่อสร้างความสามัคคีกันในหมู่คณะเยาวชน • เพื่อให้บุคคลหรือผู้ที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา
 9. 9. วิธีการดาเนินงาน • ปรึกษากันภายในกลุ่มเกี่ยวกับโครงงานที่จะทา • หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ที่เราจะดาเนินการ • ติดต่อสอบถามสถานที่ – เจ้าหน้าที่ • จัดหาต้นไม้สาหรับปลูก ดาเนินการปลูกต้นไม้ ลงมือปฏิบัติ • ดูแลรักษาและติดตามผลงาน • สรุปโครงการ • จัดทาเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูล
 10. 10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ • ทาให้ประชาชนมีจิตสานึกในการดูแลรักษา ธรรมชาติป่าไม้ • ทาให้เกิดความสามัคคีกันในหมู่คณะ • ทาให้สิ่งแวดล้อมที่ดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน • ขยายพันธ์พืชรักษาพรรณไม้
 11. 11. ขอบคุณค่ะ/ครับ

×