โครงการรักษ์โลกให้ถูกทาง

432 views
363 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
432
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โครงการรักษ์โลกให้ถูกทาง

  1. 1. โครงการ IS3 ชื่อโครงการ รักษ์โลกให้ถูกทาง ผู้รับผิดชอบ 1.นาย นันทกร จิตรจาเริญ ม.6/3 เลขที่5 2.นาย ลัทธวิทย์เดชอุดม ม.6/3 เลขที่6 3.นาย วณัฐพล เอี่ยมถนอม ม.6/3 เลขที่7
  2. 2. 1.หลักการและเหตุผล O ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สาคัญหลายๆด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความเป็นอยู่ของโลก แต่ทรัพยากรธรรมชาติในทุกวันนี้ ลดลงอย่างต่อเนื่อง ทาให้เกิดผลเสียต่อโลกของเรามากมายหลากหลาย พวกเราจึงตระหนักถึงชีวิตความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตในโลก ถ้าไม่มี ทรัพยากรป่าไม้ก็จะทาให้สิ่งมีชีวิตบนโลกไม่สามารถดาเนินชีวิตอยู่ได้ อย่างปกติสุข เนื่องจากประเทศไทยของเรามีพื้นที่บางพื้นที่มีการตัด ต้นไม้ทาลายป่า ทาให้เกิดผลเสียต่อระบบนิเวศน์ ความเป็นอยู่ของ มนุษย์เราจึงทาโครงการนี้เพื่อให้ต้นไม้ในบริเวณที่เราจะไปปลูกต้นไม้ เพื่อช่วยแก้ปัญหา ผลกระทบต่างๆของสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้
  3. 3. 2.วัตถุประสงค์ O เพื่อเพิ่มปริมาณต้นไม้อย่างน้อย 50 ต้น ที่มีอยู่ในแหล่งธรรมชาติ เพื่อ เพิ่มออกซิเจน ปรับสมดุลทางอากาศให้มนุษย์ได้อากาศที่บริสุทธิ์ เพื่อ เป็นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของสัตว์ ชะลอการไหลของน้า ปลูก จิตสานึกให้คนรุ่นหลังตระหนักถึงประโยชน์ของต้นไม้ป่าไม้ไม่ตัดไม้ ทาลายป่า
  4. 4. 3.เป้าหมาย O เพื่อให้มนุษย์มีความเป็นอยู่ที่อุดมสมบูรณ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้มนุษย์หันมาเห็นคุณค่าที่สาคัญของต้นไม้ ป่าไม้โดยการปลูกต้นไม้อนุรักษ์ต้นไม้ป่าไม้เพื่อรักษาสมดุลทาง ธรรมชาติ เพราะธรรมชาติคือสิ่งที่สาคัญที่สุด
  5. 5. 4.วิธีดาเนินการ O 1.ค้นหาข้อมูล O 2.ติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงานในพื้นที่นั้น O 3.ลงพื้นที่ดาเนินการปลูกต้นไม้ O 4.ทาเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ให้แก่คนที่สนใจ O 5.นาเสนอโครงการให้เพื่อนๆ และคุณครูในห้องเรียนได้รับฟัง O 5.ระยะเวลาการดาเนินการ O มิถุนายน-กันยายน O 6.เข้าร่วมกิจกรรม
  6. 6. 7.งบประมาณ O 1,500 บาท O 8.หน่วยที่รับผิดชอบ O 1.นาย นันทกร จิตรจาเริญ ม.6/3 เลขที่5 O 2.นาย ลัทธวิทย์เดชอุดม ม.6/3 เลขที่6 O 3.นาย วณัฐพล เอี่ยมถนอม ม.6/3 เลขที่7
  7. 7. O 9.การประเมินโครงการ O โครงการนี้มีประโยชน์สาหรับกับทุกๆคน เพราะเราอาศัยอยู่ในโลกเดียวกัน ทาให้เราต้องมี ส่วนร่วมในการร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อแสดงความรัก และ ทะนุถนอม ต่อธรรมชาติของพวกเรา ทุกคน O 10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ O หวังว่าจะมีพื้นที่ต้นไม้ป่าไม้เพิ่มมากขึ้น ลดภาวะโลกร้อน O 11.การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง O 11.1)พอประมาณ : สถานที่ปลูกต้นไม้ไม่ไกลเกินไป ค่าใช้จ่ายไม่มากเกินไป O 11.2)มีเหตุผล : ปลูกต้นไม้เพื่อลดภาวะโลกร้อน O 11.3)ภูมิคุ้มกัน : ศึกษาประโยชน์ของต้นไม้ให้กว้างๆ O เงื่อนไขความรู้ : ใช้ประสบการณ์ ทักษะในการปลูกต้นไม้นามาใช้ในชีวิตประจาวัน O เงื่อนไขคุณธรรม : สร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ต้นไม้ป่าไม้

×