โครงการปันน้ำใจ ห่วงใยโรงเรียน

497
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
497
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โครงการปันน้ำใจ ห่วงใยโรงเรียน

  1. 1. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี โครงการปันน้าใจ ห่วงใยโรงเรียน 1.ชื่อโครงการ ปันน้าใจ ห่วงใยโรงเรียน 2.หัวหน้าโครงการ / คณะผู้ดาเนินการ หัวหน้าโครงการ นาย ทีปกร แสนดี คณะผู้ดาเนินการ นาย นพพร ศรีทองดี นาย จารุวิทย์ คุ้มทองดี นาย อภิสิทธิ์ จันมั่นคง นาย กันตพงศ์ ทัพใจหาญ นาย พรหมชาติ มิระสิงห์ 3.หลักการและเหตุผล เหตุที่เลือกทาโครงการช่วยเหลือและซ่อมแซมโรงเรียน เนื่องจากกลุ่มของข้าพเจ้าเล็งเห็นว่า โรงเรียนบ้านหลุงกัง ตาบลลุ่มสุ่ม อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี มีความด้อยพัฒนาและ อาคารเรียนต่างๆในโรงเรียนล้วนแล้วแต่ทรุดโทรมเป็นส่วนมาก ไม่ค่อยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  2. 2. เข้าไปช่วยเหลือ กลุ่มของข้าพเจ้าจึงเห็นว่านี่เป็นโอกาสที่ดีในการทาเพื่อส่วนรวมและเพื่อการ พัฒนาจิตอาสาที่มีต่อผู้อื่นอีกด้วย 4.การบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่โครงการ 4.1 ความพอประมาณ คือ การบริจาคความช่วยเหลือให้โรงเรียนบ้านหลุงกัง โดยคานึงถึง ศักยภาพและตามอัตภาพของตนเอง ว่าสามารถจะช่วยเหลือได้สักเท่าไร และคานึงถึงการไม่ทา ให้ผู้อื่นเดือดร้อน 4.2 ความมีเหตุผล คือ การบริจาคในที่นี้ไม่ได้เป็นการบริจาคสิ่งของเพียงอย่างเดียวทางกลุ่ม ของข้าพเจ้าได้ร่วมมือกันซ่อมแซมอาคารเรียน โดยคิดกันถ้วนถี่แล้วว่าหากเราให้สิ่งของเพียง อย่างเดียว เช่น ดินสอสี ปากกา กล่องดินสอ ซึ่งสิ่งของเหล่านี้มาคิดโดยรวมๆกันแล้วว่ามันมี ประโยชน์น้อยกว่าการที่เราซ่อมแซมอาคารเรียน ซึ่งอาคารเรียนเป็นสิ่งจาเป็นมากกว่า 4.3 ความมีภูมิคุ้มกัน คือ การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนที่จะไปบริจาคหรือช่วยเหลือก่อนที่ จะลงมือทาโครงการนี้ เป็นสิ่งที่ดีในการเตรียมความพร้อมไว้ว่าทางโรงเรียนต้องการให้เรา ช่วยเหลืออย่างไร หากมีการเปลี่ยนแปลงเราก็จะได้รับมือได้ 4.4 เงื่อนไขความรู้ คือ สอนให้เด็กนักเรียนรู้จักการดูแลรักษาอาคารเรียนให้สะอาด และสอนให้ เด็กนักเรียนใช้งานอาคารเรียนอย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 4.5 เงื่อนไขคุณธรรม คือ ผู้ที่บริจาคและรับบริจาคสามารถที่จะช่วยพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นได้ ด้วยการประพฤติตนเป็นคนดี มีคุณธรรม มีจิตใจใฝ่ธรรมะและมีจิตสาธารณะ คือสานึกต่อ ส่วนรวม เช่น การไม่เบียดเบียนผู้อื่น มีความขยันหมั่นเพียร อดทน เสียสละ
  3. 3. 5.วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.เพื่อซ่อมแซมอาคารเรียนต่างๆที่ทรุดโทรมในโรงเรียน 2.เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 3.เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ในการทางานร่วมกัน 4.เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนร่วมกันทาบุญและสนับสนุนการทาโครงการช่วยเหลือโรงเรียน 5.เพื่อพัฒนาตนเองในด้านจิตสาธารณะ 6.สถานที่จัดทา โรงเรียนบ้านหลุงกัง ตาบลลุ่มสุ่ม อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 7.วิธีดาเนินการ 1.ปรึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดในการลงมือทาโครงการ 2.ติดต่อ-สอบถามกับทางโรงเรียนบ้านหลุงกัง 3.จัดหาพาหนะในการเดินทาง ไปทาโครงการ 4.จัดหาซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมอาคารเรียน (สีตกแต่งบ้านแปรงทาสี ฯลฯ) 5.ประชาสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกเรื่องการรับบริจาคอุปกรณ์เพื่อใช้ในการซ่อมแซมอาคาร
  4. 4. 6.จัดทาเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่โครงการ 8.ระยะเวลาดาเนินการ พฤษภาคม – กันยายน 9.รายละเอียดงบประมาณของโครงการ ประมาณ 2000-3000 บาท 10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1.เพื่อปลูกฝังจิตสานึกและคุณธรรมที่ดี 2.โรงเรียนบ้านหลุงกังมีสภาพอาคารเรียนดีขึ้นหลังจากซ่อมแซมแล้ว 3.มีความเป็นผู้นาและกล้าแสดงออกมากขึ้น 4.มีผู้สนใจร่วมบริจาคสิ่งของในการดาเนินโครงการนี้ ประมาณ 50% 5.ทุกคนมีความสุขในการช่วยเหลือผู้อื่น
  5. 5. หัวหน้าโครงการ ทีปกร แสนดี (นาย ทีปกร แสนดี)

×