• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Գոհար 11 3
 

Գոհար 11 3

on

 • 1,041 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,041
Views on SlideShare
1,027
Embed Views
14

Actions

Likes
0
Downloads
6
Comments
0

1 Embed 14

http://newschoolyear2010-2011.blogspot.com 14

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Գոհար 11 3 Գոհար 11 3 Presentation Transcript

  • Թիվ 198 ավագ դպրոցի11³ դասարանի աշակերտուհի ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ ԳՈՀԱՐ
  • Եñ Ï ñ ³ ã³ ÷ Ï ³ ÝÑ ³ ë ³ ó áÃÛõ Ýñ ³ Ï õ áÝ»• Ð ³ ñ ÃáÃÛ õ - Çë õ áÝÝ ï · ³· ³Ã• àւÕ ÇÕ-Ï á Õ• Î »- · ³ · ³ à ï Ý ï Çë · ³· ³Ã
  • ´³ ½Ù³ Ý ï» Çë ñ• ø³ é³ Ý ï Çë• ¼á· ³ Ñ » Ý ï õ é³ Çë
  • ºñ Ï ñ ³ ã³ ÷ Ï ³ ÝåÝ õ » ³ ¹áÙÝñ• ºÃ»ÙÇ áÕÕ Ç » Ï á » ñ · ïÝ õ » Ñ ³ ñ ÃáÃÛ Ýíñ ³ , ³ å³ õ ñ õÏ ï» íáÙ Ý õ ³ ³Û¹ ³ÙµáÕç áõÕÇ ÕÁ å³ïÏ ³Ý áõÙ ¿ ³Û¹ ѳñÃáõÃÛ³Ý Á:
  • ºñÏñ³ã³÷³Ï³Ý åݹáõÙ• ºÃ»» Ï á ½á· ³ Ñ » áÕ Õ Ýñ Ñ ³ ïáÙ » ñ õ õ é õÇ » õ Ý » ñ á ¹á,³ å³ ñ ñ í Ý ñ³Ý ó ѳïÙ³Ý ·Í» ñÁ ½áõ· ³Ñ» é » Ý :
  • Հատույթներ1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • ÊݹÇñÝ»ñ I II1 1 2 2 3
  • ÊݹÇñ 11
  • ÊݹÇñ 1 (լուծում)1
  • ÊݹÇñ 22
  • ÊݹÇñ 2 (լուծում)2
  • Տրված կետերով կառուցել հատույթներ
  • Ստացված հատույթները
  • Տրված կետերով կառուցել հատույթներ
  • Ստացված հատույթները
  • Խորանարդի վրա կառուցել հատույթ
  • Ստացված հատույթը
  • Կառուցումներ պատկերների վրա Խնդիր 1 Կառուցենք ABCD բուրգի հատույթը K, L, M կետերով անցնող հարթությամբ:Լուծում : ABD հարթությունում տանենք KL ուղիղը: Նշանակենք P-ով KL և BD ուղիղների հատման կետը: Այնուհետև տանում ենք PM ուղիղը, ստանում ենք N կետը և ավարտում ենք հատույթի կառուցումը:
  • êî²òì²Ì ä²îκðÀ B B K M M KA C A C L L D B D K A C L N D
  • ÊܸÆð 2Դիտարկենք BMK օժանդակ հարթությունը: Այդ հարթությունում կառուցենքMK ուղիղը: Նշանակենք P-ով MK և EF ուղիղների հատման կետը: Այդ կետնընկած է և′ հատույթի, և′ ADC հարթություններում: Վերջին հարթությունում էգտնվում L կետը: Տանելով LP ուղիղը` հատույթի ‹‹հետքը›› ADCհարթությունում` ստանում ենք N կետը և ավարտում հատույթի կառուցումը:
  • êî²òì²Ì ä²îκðÀ B B K K M MA L C A C L E F E F P D D B F A M C E F N P D
  • ԽՆԴԻՐ 3Կառուցման հաջորդականությ ունը.1 Կառուցենք BLC օժանդակ հարթությունը և նրանում `` LM հատվածը (այդհատվածը պատկանում է հատույթի հարթությանը ):5. Տանենք ևս մի ` DSK օժանդակ հարթություն և կառուցենք BL և DKուղիղների E հատման կետը :7. Գտնենք LM և EC հատվածների F հատման կետը (այդ հատվածներնընկած են BLC հարթությունում ): Այդ կետն ընկած է հատույթի DSKհարթությունում :10. Տանենք KF ուղիղը և գտնենք նրա N հատման կետը DS ուղղի հետ (Nկետը պատկանում է հատույթին ). KLMN քառանկյունը փնտրվող հատույթը :
  • B B K K M MA C A E F C Y L L D D
  • êî²òì²Ì ä²îκðÀ B K MA E F C N L D
  • ԽՆԴԻՐ 4 ՏՎՅԱԼABCD բուրգի AD, DC և BC կողմերի վրա վերցված են K, L, M կետերը : ՊԱՀԱՆՋՊետք է կառուցել M կետով անցնող BK և AL ուղիղները հատող ուղղիպատկերը:
  • Դիտարկենք ավելի ընդհանուր դեպք: Դիցուք ունենք երկու` L1 և L2 խաչվողուղիղներ և M կետով անցնող L1 և L2 ուղիղները հատող ուղիղը կլինի երկուհարթությունների հատման գիծը, որոնցից մեկն անցնում է L1 ուղղով և Mկետով, իսկ մյուսը` L2 ուղղով և M-ով: ԼՈՒԾՈՒՄԱյսպիսով` պետք է կառուցել BMK և AML հարթությունների հատման ուղիղը:Դրա համար բավական է կառուցել M-ից տարբեր ևս մի կետ, որը պատկանիայդ հարթությունների հատմանը: Այդպիսին է, օրինակ, KC և AL ուղիղներիհատման P կետը: ԴԻՏՈՂՈՒԹՅՈՒՆԵթե պարզվի, որ PM և BK ուղիղները զուգահեռ են , ապա խնդիրը լուծում չունի :
  • ՍՏԱՑՎԱԾ ՊԱՏԿԵՐԸ B B K K L LA C A C M M D D