#รับตรง แพทย์ชนบท ทันตแพทย์ชนบท มหิดล 2556 กำหนดการ ออกมาแล้ว!!

17,384
-1

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
17,384
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

#รับตรง แพทย์ชนบท ทันตแพทย์ชนบท มหิดล 2556 กำหนดการ ออกมาแล้ว!!

  1. 1. ฉบับวันที ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ กําหนดการรั บนั กศึกษาหลั กสูตรแพทยศาสตรบั ณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล หลั กสูตรทั นตแพทยศาสตรบั ณฑิต(โครงการผลิตทั นตแพทย์ เพือชาวชนบท คณะทั นตแพทยศาสตร์ ) หลั กสูตรแพทยศาสตรบั ณฑิต(โครงการผลิตแพทย์ เพื อชาวชนบท โครงการกระจายแพทย์ หนึ งอําเภอหนึ งทุน ) ศู นย์ แพทยศาสตรศึกษาชั นคลินิก๔ แห่ง ปี การศึกษา ๒๕๕๖ลําดั บ วั น เดือน ปี กิจกรรม ๑ ๙ ก.ค. – ๓๐ ก.ย.๕๕ ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาระบบมหิดลเพือชาวชนบท  เว็ บไซต์ http://www.mahidol.ac.th/quota2013  วิทยุจุฬา รายการ Open House on Air  จัดส่งเอกสารไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษา ๒ ๑๕ ส.ค. – ๓๐ ก.ย.๕๕ รั บสมั ครทางออนไลน์ โดยเข้าเว็บไซต์ http://www.mahidol.ac.th/quota2013 เข้ า Menu มหิดลชนบท  ให้ ผู ้ สมัครคีย์ข้อมูลออนไลน์ และดาวน์โหลดใบแจ้ งการชําระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน โดยนําไปชําระเงิน ค่าสมัคร ๗๐๐ บาท ที ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทยและ ธนาคารทหารไทย ทุกสาขาทั วประเทศ  ให้ ผู ้ สมัครสังพิมพ์ใบสมัคร และจัดส่งพร้ อมหลักฐานการสมัครทังหมดทางไปรษณีย์ ภายในวันที ๓๐ ก.ย.๕๕ (ถือวันที ประทับตราไปรษณีย์)  เก็ บรักษารหัสผ่าน (password) ที ได้ รับจากการสมัครออนไลน์ไว้ ในที ปลอดภัย เมือมหาวิทยาลัยประกาศ สถานที สอบ ให้ ใช้ รหัสผ่านเพือพิมพ์บัตรประจําตัวสอบไปแสดงในวันสอบ (หากลืมรหัสผ่านจะสัง พิมพ์บัตรประจําตัวสอบไม่ได้) ๓ ๑ พ.ย. – ๒๓ พ.ย.๕๕ ประกาศสนามสอบและทีนั งสอบให้ ก ั บผู ้ สมั ครทีชําระเงินและส่งเอกสารหลั กฐานเรียบร้ อยแล้ วทาง เว็บไซต์ http://www.mahidol.ac.th/quota2013  ใช้ รหัสผ่านที ได้ รับจากการสมัครเพือสังพิมพ์บัตรประจําตัวสอบของผู ้ สมัคร  ผู ้ สมัครที ไม่มีบัตรประจําตัวสอบจะไม่ได้ รับอนุญาตให้ เข้ าห้ องสอบ ๔ ๒๔ พ.ย.๕๕ สอบข้ อเขียนวิชาสามั ญของมหาวิทยาลั ยมหิ ดล ระบบมหิ ดลเพือชาวชนบท ต้ องเข้ าสอบทุกวิชา ๐๘.๓๐-๑๐.๓๐ น. ฉบั บที ๑ เคมี และ ฟิ สิกส์ (รวม ๒ ชม.) ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. ฉบั บที ๒ คณิตศาสตร์ (๑ ชม.) ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ฉบั บที ๓ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษากั บความรูท ั วไป(รวม ๒ ชม.) ้ ๑๕.๓๐-๑๖.๓๐ น. ฉบั บที ๔ ชีววิทยา (๑ ชม.)  ในวันสอบให้ นําบัตรประจําตัวสอบและบัตรประจําตัวประชาชนไปแสดงในการเข้ าสอบทุกวิชา หากไม่มีบัตรจะไม่ได้ รับอนุญาตให้ เข้ าสอบ สนามสอบโครงการผลิตแพทย์ เพือชาวชนบท  จ.นครปฐม : มหาวิทยาลั ยมหิดล ศาลายา  จ.นครสวรรค์ : รร.นครสวรรค์  จ.นครราชสีมา : รร.สุรนารีวิทยา  จ.นครศรีธรรมราช : ศู นย์ แพทยศาสตร์ รพม.นครศรีธรรมราช ๕ ๑๓ ธ.ค.๕๕ ประกาศผู ้ ผ่านข้ อเขียนทีมีสิทธิ เข้ าสอบสั มภาษณ์ บไซต์ http://www.mahidol.ac.th/quota2013 ทางเว็  มหาวิทยาลั ยจะประกาศรายชือเฉพาะผู ้ ทีชําระเงินค่าสมั คร ส่งเอกสาร และคุณสมบั ติครบถ้ วน ตามเกณฑ์ ทีกําหนด ๖ ๑๓-๑๖ ธ.ค.๕๕ ผู ้ มีสิทธิ เข้ าสอบสั มภาษณ์ ส่งแบบตอบรั บการเข้ าสอบฯ งศู นย์ แพทย์ ทีสมั คร ไปยั ๗ ๑๗-๓๐ ธ.ค.๕๕ กิจกรรมกลุ่ม ณ ศู นย์ แพทย์ ทีสมั คร
  2. 2. -๒-ลําดั บ วั น เดือน ปี กิจกรรม ๘ ๑๗-๓๐ ธ.ค.๕๕ สอบสั มภาษณ์ ณ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล /คณะทั นตแพทยศาสตร์/ศู นย์ แพทย์ ทีสมั คร ๙ ๘ ม.ค.๕๖ ประกาศผู ้ ผ่านการคั ดเลือกทีมีสิทธิ เข้ าศึกษา ทางเว็ บไซต์ http://www.mahidol.ac.th/quota2013 ๑๐ ๙-๑๘ ม.ค.๕๖ ผู ้ มีสิทธิ เข้ าศึกษากรอกระเบียนประวัติน ั กศึกษาใ และลงทะเบียนเรียนออนไลน์ หม่ ทางเว็ บไซต์ http://www.mahidol.ac.th/quota2013  กรอกข้ อมูลระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ออนไลน์ (e-Profile) หากไม่กรอกข้ อมูลระเบียนประวัติฯ นักศึกษาจะไม่ได้ รับรหัสประจําตัวนักศึกษา และไม่สามารถขึ นทะเบียนเป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที ๒๙-๓๐ พ.ค.๕๖ ได้  ลงทะเบียนเรียนออนไลน์โดยดาวน์โหลดใบรับรองการชําระเงิน (Invoice) ค่าธรรมเนียมการศึกษา แล้ วนําไปชําระเงินที ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารทหารไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทัวประเทศ หากนั กศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ จะถือว่าสละสิทธิ การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลั ยมหิ ดล ๑๑ (ตัวจริง) ๑๔ ม.ค.๕๖ ผู ้ มีสิทธิ เข้ าศึกษารายงานตัว และทํ าสัญญาการเป็ นนักศึกษาโครงการผลิตแพทย์เพือชาวชนบท โครงการ (สํ ารอง) ๑๕-๑๖ ม.ค.๕๖ กระจายแพทย์หนึ งอํ าเภอหนึ งทุน โครงการผลิตทันตแพทย์เพือชาวชนบท ณ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล/คณะทันตแพทยศาสตร์/ศูนย์แพทย์ที สมัคร ผูท ํ าสัญญาเข้ าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตณ สถาบันแห่ งใดแห่ งหนึ งแล้ ว ไม่มีสิทธิ ทํ าสัญญา ้ ซําซ้ อนเพือเข้ าศึกษากับสถาบันอืนในภายหลัง สัญญาที ทํ าครั งหลังนับเป็ นสัญญาที ไม่ถูกต้ องตามกฎหมาย ยกเว้ นคู่สัญญายินยอมตกลงยกเลิกสัญญาเดิม ทังนี มหาวิทยาลัยมีสิทธิ ในการดํ าเนินการกับผู ้ ที ไม่ปฏิบัตม าิต สัญญาตามความเหมาะสม ๑๒ ๘ เม.ย.๕๖ นักเรียนส่งหลักฐานการจบการศึกษาชันมัธยมปลายพร้ อม GPA (๖ ภาคการศึกษา) ไปยังคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล/คณะทันตแพทยศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์ที มีสิทธิ เข้ าศึกษา หากส่งไม่ทันตามกํ าหนดให้ แจ้ งขอผ่อนผันไปยังคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล/คณะทันตแพทยศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์ก่อนวันที ๘ เม.ย.๕๖ และเมือทราบผลให้ จัดส่งทันที หมายเหตุ ผู ้ ที จบการศึกษาที ได้ คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ที หลักสูตรกํ าหนด จะหมดสิทธิ เข้ าศึกษา ทังนี มหาวิทยาลัยจะคืนค่าธรรมเนียมที ชําระไว้ ให้ ๑๓ ๒๙-๓๐ พ.ค.๕๖ ผู ้ มีสิทธิ เข้ าศึกษาทีลงทะเบียนออนไลน์และชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ ว ให้ ไปขึ นทะเบียนเป็ นนักศึกษา ด้ วยตนเองที มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ๑๔ ๓๑ พ.ค.๕๖ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ๑๕ ๓ มิ.ย.๕๖ เปิ ดภาคการศึกษาที ๑ ปี การศึกษา ๒๕๕๖

×