Rapport zorgbehoeften

840 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
840
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
170
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rapport zorgbehoeften

 1. 1. Eindrapport‘Zorgbehoeftenonderzoek bij zorgbehoevenden, mantelzorgers enprofessionele hulpverleners in zorgsituaties in Knokke-Heist.’Tinneke Moyson, Anja Huion en Patricia VanleerberghePromotor:Drs. Nico DewitteCo-promotoren:Dr. Stijn Vandevelde en Dr. Tinneke Moyson
 2. 2. VoorwoordEen zorgbehoeftenonderzoek uitvoeren bij mensen in zorgsituaties betekent dat je alsonderzoeker mensen bereid moet vinden om hun persoonlijke verhaal toe te vertrouwenaan een volstrekt vreemd iemand, die niet het mandaat heeft om deze zorgsituatie teverbeteren, en die enkel de garantie kan geven dat hun verhaal mee zal gebruikt worden ombeleidsadviezen te formuleren.Als onderzoekers beseften we dan ook dat de drempels om aan dit onderzoek mee tewerken immens hoog konden en zouden zijn. Toch zijn we er in geslaagd om in een relatiefkorte periode 36 mensen hun zorgverhaal te laten vertellen.We willen dan eerst en vooral deze mensen ècht bedanken voor hun medewerking. Zonderhun persoonlijk verhaal was dit zorgbehoeftenonderzoek gewoon niet mogelijk geweest.Een tweede woord van dank gaat zeker ook uit naar alle zorgvoorzieningen met wie we alsonderzoekers samenwerkten. Hun oprechte interesse voor het onderzoek zorgde ervoor datde drempels om mee te werken voor heel wat deelnemers verdwenen. Het was steeds fijnte horen dat mantelzorgers of zorgbehoevenden beslisten om mee te werken aan hetonderzoek nadat een professionele hulpverlener hen over (het belang van) het onderzoekvertelde.We bedanken ook nog een keer graag alle professionele hulpverleners die tijd wilden,konden en mochten vrijmaken om deel te nemen aan de focusgroepen. Hun verhaal alsprofessionele hulpverlener hielp ons het totaalplaatje af te ronden.Uiteraard gaat een groot woord van dank ook uit naar de medewerkers van hetThuiszorgplatform, alle mensen van het Sociaal Huis en het OCMW van Knokke-Heist en allestuurgroepleden. We zijn hen erkentelijk voor hun geloof in ons om dit onderzoek te kunnenuitvoeren.Wij willen hen ook bedanken voor de meer dan ideale werkomstandigheden die zijcreëerden om dit onderzoek goed te kunnen uitvoeren. Niet alleen de inspirerendestuurgroepvergaderingen, maar zeker ook de bereikbaarheid van onze opdrachtgeverzorgden ervoor dat we doorheen het hele onderzoek als tandem goed kondensamenwerken. Ook de materiële ondersteuning zoals het voorzien van de parkeerkaarten,de fietsen, de badges, de catering… maakte het echt fijn om het onderzoek uit te voeren.Tot slot, we kunnen niet ontkennen dat een groot stuk van de charme van dit onderzoek ookte wijten was aan de unieke locatie. Als aangespoelden probeerden we ons zo goed mogelijkin te burgeren en de nuances in de verhalen van de mensen juist te begrijpen. De zee trektsowieso elke binnenlander aan, maar we kunnen inderdaad niet langer ontkennen dat dezee in Knokke-Heist toch dat ietsje meer heeft.Januari 2013,Tinneke Moyson, Anja Huion en Patricia Vanleerberghe
 3. 3. InhoudstafelInleidingAchtergrond van het zorgbehoeftenonderzoek 4Probleemstelling 5Doelstellingen van het zorgbehoeftenonderzoek 6Opbouw van het onderzoeksrapport 6Deel 1 : Methodologie 8Noden en behoeften van zorgbehoevenden en mantelzorgers 8Noden en behoeften van professionele hulpverleners 11Deel 2: ResultatenDoelstelling 1 : Noden en behoeften van zorgbehoevenden 13Doelstelling 2 : Noden en behoeften van mantelzorgers 22Doelstelling 3 : Noden en behoeften van professionele hulpverleners 50Doelstelling 4 : Beleidsadviezen 58Doelstelling 5 : Registratieformulier 69Discussie en Algemeen Besluit 71Literatuurlijst 76Bijlagen 78Flyer 79Interview topic lijst 80Informed consent 81Draaiboek focusgroep 82Printscreen 85Registratieformulier 86
 4. 4. Eindrapport Zorgbehoeftenonderzoek Knokke-HeistInleiding 4INLEIDING1. Achtergrond van het zorgbehoeftenonderzoekMensen dragen al eeuwen zorg voor zorgbehoevende mensen uit hun naaste omgeving.Deze vorm van informele zorg wordt sinds enkele jaren ook in Vlaanderen erkend enbenoemd als mantelzorg. Een veelgebruikte definitie om deze unieke vorm van zorg teomschrijven luidt als volgt :“Een mantelzorger is een persoon die op geregelde basis en op een niet-beroepsmatigewijze aanvullende, bovennormale zorg verleent aan een zorgbehoevende persoon uit zijnomgeving vanuit de sociaal/affectieve relatie die hij met deze persoon heeft. Mantelzorgerskunnen zowel partners, ouders, familieleden, kinderen, buren als vrienden zijn.” (Gids in dethuiszorg, 2005)Deze definitie geeft goed weer hoe mantelzorg zich fundamenteel onderscheidt van alleandere vormen van zorg: vanuit een persoonlijke genegenheid ten opzichte van dezorgbehoevende persoon, geeft de mantelzorger individuele zorg op maat, onbezoldigd envolkomen los van ieder georganiseerd verband. Mantelzorg omvat dan ook een breedgamma van zorgsituaties, ongeacht de leeftijd van de zorgafhankelijke persoon èn van demantelzorger, de aard van diens aandoening en het al dan niet gebruiken van diensten.Mantelzorg kan heel kortstondig zijn maar ook jaren duren, kan heel licht zijn maar ook deklok rond een zware inzet vergen, occasioneel of continu, al naar gelang de aard van dezorgsituatie en de noden van de zorgvrager. Mantelzorgers en zorgvragers kunnen van alleleeftijden zijn. Ze kunnen naaste bloedverwanten zijn, maar ook verre verwanten en zelfsburen of vrienden. Het is bovendien ook mogelijk dat één en de dezelfde mantelzorger dezorg opneemt voor verschillende personen (Dekens et al., 2010).De zorg die mantelzorgers dag in dag uit geven werd lang als vanzelfsprekend beschouwd ener werd dan ook niet stil gestaan bij de noden en behoeften van mantelzorgers. Hetonderzoek ‘De stem van het thuismilieu’, onder impuls van de Koning Boudewijnstichtingbracht hier in 1990 echter verandering in. De resultaten van deze studie vormden eendirecte aanleiding tot de oprichting van verschillende mantelzorgverenigingen inVlaanderen. Deze verenigingen willen niet alleen de mantelzorgers verenigen en hunbelangen verdedigen, maar hen ook op psychosociaal vlak ondersteunen (Dekens et al.,2010).Hoewel het belang van deze verenigingen zeker niet onderschat mag worden, kan toch nietanders dan vastgesteld worden dat we nog steeds geen duidelijk zicht hebben op de nodenen behoeften van mantelzorgers in Vlaanderen.Een eerste verklaring is uiteraard terug te vinden in het sterk heterogeen karakter van degroep mantelzorgers. De definitie, zoals hierboven beschreven, toont voldoende aan dat ‘de’mantelzorger niet bestaat. De unieke kenmerken van elke zorgsituatie, bovendien ingebed inde specifieke context waarin zorgvrager en mantelzorger wonen en leven, zorgen ervoor dat
 5. 5. Eindrapport Zorgbehoeftenonderzoek Knokke-HeistInleiding 5de unieke noden en behoeften enkel begrepen kunnen worden indien rekening wordtgehouden met deze unieke contextfactoren.Een tweede verklaring is terug te vinden in het feit dat in de praktijk mantelzorg, door denadruk op de problemen eigen aan de toenemende vergrijzing, nog te vaak eng wordtopgevat als ouderenzorg. Hoewel zeker niet kan ontkend worden dat er voldoende aandachten erkenning moet gegeven worden aan de noden en behoeften van mantelzorgers die zorgdragen voor een oudere persoon of partner, dreigt de andere grote groep mantelzorgersvergeten te worden. Het is dan ook belangrijk om steeds de vier hoofdgroepen vanmantelzorgers voor ogen te houden: zij die zorgen voor een kind, de ene partner die voor deandere zorgt, de volwassenen die de zorg opnemen voor een andere volwassene en dejongeren die opgroeien met een zorgbehoevend familielid (Dekens et al., 2010; Becker &Becker, 2008).Deze laatste groep ‘jonge’ mantelzorgers wordt heel vaak niet erkend als mantelzorgers.Nochtans zijn ook in Vlaanderen een grote groep kinderen, adolescenten en jong-volwassenen vaak mee betrokken in de zorg voor een gezinslid en hebben zij heel eigennoden en behoeften (Moyson, 2008).Een derde verklaring voor het feit dat we weinig zicht hebben op de noden en behoeften vanmantelzorgers is te verklaren door het feit dat vele mantelzorgers niet beseffen dat zemantelzorger zijn. De vanzelfsprekendheid waarmee ze soms al jarenlang de zorg opnemen,maar ook het vaak verborgen karakter van deze zorg, zorgen ervoor dat deze mantelzorgersniet alleen onzichtbaar blijven voor hulpverleners, maar ook niet beseffen dat ook zij rechthebben op ondersteuning (Moyson, 2010).2. ProbleemstellingZorgbehoevenden drukken meer en meer de wens uit om zo lang als mogelijk thuis tekunnen blijven wonen. Bovendien speelt het beleid hier voor wat betreft ouderen graag opin. In het actuele woon-zorgdecreet ligt de focus immers op ‘aging in place’ en ditondersteund door informele (mantelzorg) en formele zorgverlening (De Witte, 2010). Deoverheid benadrukt het partnerschap en de complementariteit van de informele en formelezorg. Daarom zet de Vlaamse Overheid simultaan in op een verdere uitbouw van zowel hetformele systeem, de thuiszorg als op een bredere ondersteuning van het informele systeem,de mantelzorgers (Vermeulen & Declercq, 2011).Om het ‘thuis kunnen blijven wonen’ te kunnen realiseren, is het evenwel belangrijk eengoed inzicht te hebben in de noden en behoeften van deze mensen bij het thuis blijvenwonen.Mantelzorgers spelen dus, al dan niet ondersteund door professionele hulpverleners, eencruciale rol bij het kunnen vervullen van deze wens.De zorg die mantelzorgers echter dag in, dag uit opnemen mag niet als vanzelfsprekendbeschouwd worden. Uit de beleidsnota van de minister van Welzijn, Volksgezondheid enGezin blijkt dat mantelzorgers inderdaad een fundamentele schakel zijn in de ouderenzorgmaar dat er ook aandacht moet geschonken worden aan hun noden: “ We wensenuitdrukkelijk dat de mantelzorger voldoende aandacht krijgt in de processen van
 6. 6. Eindrapport Zorgbehoeftenonderzoek Knokke-HeistInleiding 6zorgverlening, niet als onontbeerlijke informatieverstrekker over de toestand van dezorgbehoevende maar ook als iemand die eigen noden kan hebben (Vandeurzen, 2009).Het is dan ook belangrijk om de groep mantelzorgers rond de zorgbehoevende personen inkaart te brengen en hen te ondersteunen in hun zorgtaak. Een degelijk inzicht in de nodenen behoeften van deze mantelzorgers is hier dan ook aangewezen.Mantelzorgers werken in bepaalde situaties nauw samen met professionelen. Om deze zorgoptimaal op elkaar af te stemmen, is het ook belangrijk om de noden en behoeften van deprofessionele zorgverleners in kaart te brengen.Tenslotte zijn er nog de thuiswonende zorgbehoeftigen zelf, die in dit verband ook hun stemmoeten laten horen.3. Doelstellingen van het zorgbehoeftenonderzoekDe gemeente Knokke-Heist wil zicht krijgen op de noden en behoeften van:Mensen die thuis verblijven en zorg nodig hebben – hieronder wordt verstaan: personen diefysisch zorgbehoevend zijn, personen met een beperking en personen met eenpsychiatrische stoornis. (doelstelling 1)Mantelzorgers die zorg leveren voor deze mensen. (doelstelling 2)Professionelen en vrijwilligers die zorg leveren voor deze mensen. (doelstelling 3)De resultaten van dit zorgbehoeftenonderzoek moeten het beleid adviseren over welkeconcrete acties ondernomen moeten worden om tegemoet te komen aan de noden enbehoeften van al de betrokkenen. Bovendien moeten deze resultaten kunnen geactualiseerdworden en moet een effectmeting kunnen nagaan of bepaalde beleidsadviezen hetgewenste resultaat opleveren. (doelstelling 4)Aangezien er nu nog een onvoldoende zicht is op de aanwezigheid van mantelzorg in degemeente, beoogt dit project tevens deze aanwezigheid in kaart te brengen. (doelstelling 5)4. Opbouw van het onderzoeksrapportDit rapport bestaat uit drie delen. In een eerst deel, de methodologie, stellen we het heleonderzoeksopzet voor: de voorstelling van de participanten, de kwalitatieveonderzoeksmethode en de bijhorende kwalitatieve analyse van de gesprekken. Bij devoorstelling van de participanten was het belangrijk om de anonimiteit van de deelnemers tegaranderen. Dit betekent dan ook dat we enkel die gegevens vermelden die nodig zijn om deresultaten juist te kunnen interpreteren.
 7. 7. Eindrapport Zorgbehoeftenonderzoek Knokke-HeistInleiding 7In deel twee kan u de resultaten lezen, geordend volgens de 5 onderzoeksdoelstellingen. Eenbelangrijke meerwaarde van kwalitatief onderzoek is de betekenis die gehecht wordt aanhet verhaal van de respondenten. Door diepte-interviews af te nemen, kregen derespondenten alle ruimte om hun eigen verhaal te vertellen en was er vrijwel geen sturingdoor de onderzoekers zelf. De analyse heeft dan tot doel om op basis van al dezeverschillende verhalen te komen tot 1 gemeenschappelijk verhaal waar elke respondent zichin kan herkennen. Voor dit zorgbehoeftenonderzoek betekende dit dat we uiteindelijk 3verhalen konden reconstrueren: het verhaal van de zorgbehoevende, het verhaal van demantelzorger en het verhaal van de professionele hulpverlener.Doorheen de presentatie van deze verhalen zal u merken dat we gebruik maken van citatenvan de respondenten. Op die manier krijgt de lezer een goed zicht op hoe de onderzoekersde gesprekken interpreteerden en tot de 3 uiteindelijke verhalen kwamen.Om de leesbaarheid en de duidelijkheid te garanderen, kozen we ervoor om elk citaat eenblauwe kleur te geven. Zo zal u merken dat ook de tussentitels, die u doorheen deverschillende verhalen leiden, citaten zijn.Om de anonimiteit van de respondenten te waarborgen, kozen we er bewust voor om bij degebruikte citaten geen verwijzing naar een respondent weer te geven.In het derde en laatste deel vindt u een korte discussie en een algemeen besluit. Hierkoppelen we de resultaten van dit onderzoek terug naar bestaande literatuur overmantelzorgers en zorgbehoevenden en formuleren we een kort algemeen besluit.
 8. 8. Eindrapport Zorgbehoeftenonderzoek Knokke-HeistMethodologie 8Deel IMethodologieDit zorgbehoeftenonderzoek wenste zicht te krijgen op de noden en behoeften vanzorgbehoevenden, mantelzorgers en professionele hulpverleners in Knokke-Heist. Omdat weer ons van bewust waren dat het niet eenvoudig zou zijn om zorgbehoevenden enmantelzorgers, die zich in zo veel mogelijk verschillende zorgsituaties bevinden, te bereikenén bereid te vinden om mee te werken aan dit onderzoek, besteedden we extra aandachtaan de rekrutering van de deelnemers aan dit onderzoek.Gezien de aard van de onderzoeksvragen was een kwalitatief onderzoeksopzet aangewezenen werden via diepte-interviews en focusgroepen de data verzameld. Voor de analyse van dedata baseerden we ons op de principes van grounded theory (Bogdan & Biklen, 1998), watons in staat stelde om ‘het verhaal van de zorgbehoevende’, ‘het verhaal van demantelzorger’ en ‘het verhaal van de hulpverlener’ te reconstrueren.1. Noden en behoeften van zorgbehoevenden en mantelzorgers1.1 Rekrutering en voorstelling participantenOm niet alleen zoveel mogelijk zorgbehoevenden en mantelzorgers, maar ook mantelzorgersen zorgbehoevenden in zo divers mogelijke zorgsituaties, bereid te vinden om mee tewerken aan het onderzoek, werden verschillende strategieën gebruikt.Eerst en vooral werd er een flyer (zie bijlage 1) opgesteld, waarin het onderzoek, dedoelstellingen en de werkwijze werden voorgesteld. Deze flyer werd door de onderzoekers,medewerkers en vrijwilligers van het Sociaal Huis zo maximaal mogelijk verspreid over allezorginstellingen en –diensten in Knokke-Heist: dagverzorgingscentra, diensten voordagopvang, sociale diensten van ziekenfondsen, thuishulp, geestelijke gezondheidszorg,huisartsen, apothekers, diensten voor mensen met een beperking, revalidatiecentra,thuisverpleging, woonzorgcentra,… Aan de medewerkers van deze diensten werd bovendiengevraagd om de flyer actief te bespreken met de zorgbehoevende en/of de mantelzorger omhem/haar zo nog meer te overtuigen mee te werken aan het onderzoek.De onderzoekers spraken ook actief mogelijke deelnemers aan in ziekenhuizen enwoonzorgcentra.Het onderzoek werd tevens uitgebreid voorgesteld in een nieuwsbrief van de gemeente enop affiches die op ‘strategische’ plaatsen werden opgehangen.Tijdens activiteiten, georganiseerd door senioren- of andere verenigingen, werden mogelijkedeelnemers aangesproken.Ten slotte gebruikten we ook de ‘sneeuwbalmethode’ en vroegen we aan zorgbehoevendenen mantelzorgers om mogelijke andere kandidaten aan te spreken over het onderzoek.
 9. 9. Eindrapport Zorgbehoeftenonderzoek Knokke-HeistMethodologie 9Tot slot willen we nog opmerken dat we beslisten om de rekruteringsfase te laten doorlopentijdens de fases van dataverzameling en –analyse. Net omdat we zo veel mogelijk mensenwilden bereiken, leek het ons aangewezen om mensen zo lang mogelijk de kans te geven ommee te werken aan het onderzoek.Hierbij hanteerden we dan aanvankelijk ook het principe van convenience sampling, watbetekende dat elke zorgbehoevende en mantelzorger, die zich aanmeldde, gecontacteerdwerd voor een afspraak voor een interview.Toch werden uiteindelijk niet alle aangemelde mantelzorgers en zorgbehoevendengeïnterviewd. Een minderheid onder hen haakte immers toch nog af nadat ze telefonischmeer uitleg kregen over het onderzoek. De belangrijkste reden echter om uiteindelijk nietelke mantelzorger te interviewen was, dat we tijdens de eerste analyses merkten dat wedata-saturatie bereikt hadden bij enkele categorieën van mantelzorgers, met name deouders van kinderen met een beperking en de partner die voor de andere partner zorgt. Diemantelzorgers die ons dan bij het eerste contact vroegen om op een later tijdstip terugcontact op te nemen, werden dan omwille van deze data-saturatie niet meer gecontacteerd.1.1.1 Voorstelling zorgbehoevendenAcht zorgbehoevenden, 3 mannen en 5 vrouwen, werkten mee aan het onderzoek. Ze zijnallen gedomicilieerd in Knokke-Heist. De leeftijd van de zorgbehoevenden, nl. drierespondenten jonger dan 50 jaar en vijf tussen de 80 en 90 jaar, geeft al informatie over deaard van de zorgsituatie: de jongere respondenten hebben allen een beperking (zoals erkenddoor het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap) of een psychischeproblematiek, terwijl de zorgsituatie van de oudere respondenten vooral gekleurd wordtdoor hun hoge leeftijd met soms de daarbijhorende problemen en beperkingen.Als laatste kan opgemerkt worden dat 7 zorgbehoevenden momenteel alleenstaand zijn enslechts 1 zorgbehoevende nog samenwoont met een partner.1.1.2 Voorstelling mantelzorgersEr werden 28 personen geïnterviewd die zich aangemeld hadden als mantelzorger. Eén vandeze mantelzorgers wordt echter vergoed voor de zorg die zij geeft. Hoewel zij zelf oordeeltdat haar werk als ‘gezelschapsdame’ ook onder de noemer mantelzorg valt, voldoet zij nietaan de definitie van mantelzorg die we voor dit onderzoek als uitgangspunt namen. Ditbetekent dan ook dat haar verhaal als zorgverlener niet werd gebruikt in de analyse. Omdathet systeem van ‘gezelschapsdames’ echter een belangrijk bestaand zorgcircuit is in Knokke-Heist, komen we op haar verhaal wel terug als we beleidsadviezen formuleren (zie verderdoelstelling 4).De uiteindelijke groep mantelzorgers bestaat dan ook uit 19 vrouwen en 8 mannen met eengemiddelde leeftijd van 60 jaar (een range van 34 tot 84 jaar).Als we kijken naar de leeftijdsverdeling, dan kunnen we vaststellen dat 7 mantelzorgers 50jaar of jonger zijn, 11 zijn tussen 51 en 70 jaar en 9 mantelzorgers zijn ouder dan 71 jaar.
 10. 10. Eindrapport Zorgbehoeftenonderzoek Knokke-HeistMethodologie 10Tien mantelzorgers geven aan hun mantelzorg te combineren met betaald werk, waarvan 3mantelzorgers aangeven dat ze bewust minder dan voltijds werken om deze combinatiemogelijk te maken. Twee mantelzorgers geven aan dat ze de zorgsituatie niet kunnencombineren met een betaalde job.Wanneer we de woonsituatie bekijken, zien we dat alle mantelzorgers, met uitzondering vanéén persoon die buiten de gemeente woont, gedomicilieerd zijn in Knokke-Heist.Betreffende de zorgsituatie kunnen we opmerken dat bijna alle mantelzorgers (n = 25) zorgopnemen voor een hulpbehoevend familielid. Slechts één mantelzorger zorgt voor eenhulpbehoevend familielid én een hulpbehoevend persoon uit de omgeving en één anderemantelzorger zorgt voor een hulpbehoevende persoon uit de omgeving.Als we dan kijken naar de aard van de familieband, dan dragen 10 mantelzorgers zorg voorouder(s)/schoonouder(s), 8 mantelzorgers dragen of droegen1zorg voor een partner, 6dragen zorg voor een kind en 2 dragen zorg voor een (schoon)broer of –zus.Wanneer we de leeftijd van de zorgbehoevenden bekijken, constateren we datmantelzorgers voornamelijk zorg verlenen aan oudere zorgbehoevenden. Een uitzonderinghierop zijn de mantelzorgers die zorgen voor een kind jonger dan 18 jaar (n = 3), een kindtussen 18 en 65 jaar (n = 3) en een (schoon)broer of –zus (n = 2)1.2 Dataverzameling en data-analyseEr werden zowel van de mantelzorgers als van de zorgbehoevenden diepte-interviewsafgenomen. Diepte-interviews zijn diepgaande gesprekken met één respondent, waarbij deinterviewer slechts de grote lijnen van het gesprek aangeeft en waarbij de respondent degelegenheid krijgt om zelf elementen aan te brengen en om zelf accenten te leggen waar hijdat nodig acht. Indien de interviewer ingaat op deze elementen, krijg je diepgaandeinformatie over het onderzochte thema (Creswell, 2007; Seidman, 2006). Om dit te bereikenontwikkelden we een eerder beknopte interview-topic lijst (zie bijlage 2) die enkel diendeom het gesprek te starten, terug op het eigenlijke onderwerp te brengen en/of af te ronden.De interviews gingen vrijwel altijd door bij de participant thuis, op uitzondering van 3gesprekken die, op vraag van de participanten, plaats vonden in het Sociaal Huis.Elk gesprek startte met het overlopen en ondertekenen van het informed consent formulier(zie bijlage 3) en het invullen van de gegevens van het registratieformulier (zie doelstelling 5van het onderzoek).We kozen voor een cyclisch proces van data-verzameling en data-analyse, zodat tijdens defase van de data-verzameling de interviews ook al een eerste keer geanalyseerd werden. Deresultaten van deze eerste analyse hielpen ons bij de inhoudelijke verdieping van devolgende interviews.1We spraken ook met twee mantelzorgers wiens partner niet langer dan 1.5 jaar geleden overleden was.
 11. 11. Eindrapport Zorgbehoeftenonderzoek Knokke-HeistMethodologie 11Nadat alle interviews afgerond waren, startte de definitieve data-analyse. Hierbij baseerdenwe ons op de principes van grounded theory en gebruikten we NVIVO 10, een softwareprogramma voor de kwalitatieve analyse van data. Alle interviews werden een eerste keerherbeluisterd, waarbij opmerkelijke passages in het gesprek genoteerd werden en eeneerste open code kregen (fase van het open coderen of het uitrafelen van de data inbetekenisvolle eenheden).In de volgende fase, de fase van het axiaal coderen, werden de open codes verfijnd,ge(her)definieerd en tenslotte gegroepeerd in ruimere thema’s.In de laatste fase, de fase van het selectief coderen, werden ‘het verhaal van dezorgbehoevende’ en ‘het verhaal van de mantelzorger’ gereconstrueerd.2. Noden en behoeften van professionele hulpverleners2.1 Rekrutering en voorstelling professionele hulpverlenersOm zicht te krijgen op de noden en behoeften van de professionele hulpverleners, werdener focusgroepen georganiseerd. Om zo veel mogelijk deelnemers te laten deelnemen aandeze focusgroepen, werden alle zorgvoorzieningen en zorgdiensten in Knokke-Heistgecontacteerd en uitgenodigd om deel te nemen. Om deze deelname te vergemakkelijkenwerden 4 focusgroep gesprekken op 4 verschillende tijdstippen (ochtend, over de middag,namiddag en avond) gepland.Vijfentwintig professionele hulpverleners namen deel en met uitzondering van 1 focusgroep,waar enkel huisartsen aan deelnamen, waren in elke focusgroep zo veel mogelijkverschillende zorgvoorzieningen vertegenwoordigd. Om de anonimiteit van de deelnemersaan deze focusgroepen te waarborgen, geven we geen extra informatie over de deelnemers.De deelnemers aan de focusgroepen vulden voor de start van het focusgroep gesprek hetinformed-consent formulier in.2.2 Data-verzameling en data-analyseZoals reeds gezegd werd de methode van focusgroepen gebruikt. Focusgroepen hebben alsvoordeel dat de participanten met elkaar in interactie kunnen gaan, waardoor eigeninzichten soms verdiept en verbreed worden. De sterke professionele betrokkenheid op hetthema verhoogde de inhoudelijke kwaliteit van de onderlinge discussies.Er werd een draaiboek (zie bijlage 4) opgesteld voor de focusgroep gesprekken waarbij heteerste deel focuste op de ervaringen, de noden en de behoeften van zorgverleners inKnokke-Heist en waarbij we in een tweede deel de hulpverleners via stellingen, de resultatenvan het onderzoek bij zorgbehoevenden en mantelzorgers ter discussie voorlegden.
 12. 12. Eindrapport Zorgbehoeftenonderzoek Knokke-HeistMethodologie 12De focusgroepen werden geleid door één onderzoeker, en de twee andere onderzoekersvervulden de rol van observator en tweede gespreksleider. De focusgroep gesprekkenwerden digitaal opgenomen, maar er werden door de onderzoekers ook schriftelijke nota’sgemaakt.Voor de data-analyse werden de nota’s herlezen en de focusgroep gesprekken herbeluisterden via een thematische analyse gecodeerd, wat resulteerde in ‘het verhaal van dehulpverleners’.
 13. 13. Eindrapport Zorgbehoeftenonderzoek Knokke-HeistResultaten: Het verhaal van de zorgbehoevenden 13Deel IIResultaten doelstelling 1Noden en behoeften van zorgbehoevendenWe luisterden naar het verhaal van 8 zorgbehoevenden die, met uitzondering van 1 persoondie samenwoont met een partner, alleenstaand zijn (n=4) of door overlijden van de partneralleenstaand werden (n=3).De zorgsituaties van dit groepje zorgbehoevenden kunnen zeer duidelijk van elkaaronderscheiden worden: vijf van hen hebben omwille van hun hoge leeftijd (allen ouder dan80 jaar) en eventueel bijkomende kwalen en beperkingen een duidelijke zorgvraag. De 3andere, beduidend jongere respondenten (allen onder de 50 jaar) hebben een beperking,van zintuiglijke, fysieke of psychische aard, en herkennen zich niet altijd als zodanig als‘zorgbehoevend’. Zij hebben een beperking, maar hebben hun leven zodanig georganiseerden de nodige ondersteuning ingeschakeld, dat hun nood aan extra zorg eerder als geringen/of sporadisch ervaren wordt. Dit verklaart dan wellicht ook waarom vrijwel geenrespondenten met een beperking zich spontaan aanmeldden om mee te werken aan ditonderzoek (twee van de drie werden nu rechtstreeks gevraagd), net omdat we expliciet opzoek waren naar mensen die zorg nodig hebben en/of zorg krijgen…De verhalen van deze 3 jongere respondenten bevestigen het verhaal van de mantelzorgersdie zorg dragen voor een persoon met een beperking (zie verder in doelstelling 2) dat hetsociaal beleid in Knokke-Heist zich veel focust op de ‘oudere’ bevolking. Omwille van detoenemende vergrijzing van de bevolking, die zich zeker ook in Knokke-Heist laat voelen, ishet uiteraard belangrijk dat deze grote groep van de bevolking voldoende en juisteondersteuning en zorg krijgt. Maar uiteraard moet een sociaal beleid zich richten op alleinwoners van de gemeente, en daar horen in een inclusieve samenleving ook personen meteen beperking bij. Het verhaal van de 3 jongere respondenten is dan ook zeer aanvullend ophet verhaal van de oudere zorgbehoevenden in Knokke-Heist.1. Het verhaal van de oudere zorgbehoevendeDe 5 oudere zorgbehoevenden in dit onderzoek getuigen dat ze omwille van hun leeftijden/of de daarbij horende bijkomende kwalen en beperkingen en/of omwille van hetoverlijden van hun partner geconfronteerd worden met problemen en/of zorgvragen, die zeniet meer langer alleen kunnen oplossen en waarbij ze (uiteindelijk) hulp (hebben moetenleren) zoeken en aanvaarden.1.1 Het belang van de 3 hulpbronnenUit dit onderzoek blijkt dat ze deze hulp zoeken en vinden bij mantelzorgers, en/of in hunsociaal netwerk en/of bij professionele hulpverleners. Afhankelijk van de zorgnoden, maarook van het beschikbare netwerk, zien we in ons onderzoek dat sommige zorgbehoevenden
 14. 14. Eindrapport Zorgbehoeftenonderzoek Knokke-HeistResultaten: Het verhaal van de zorgbehoevenden 14de 3 bovenstaande hulpbronnen naadloos combineren, terwijl anderen enkel en alleenberoep kunnen doen op professionele hulpverlening.“Moest ik al die hulp niet hebben, ik weet niet hoe het hier zou gaan.”1.1.1 “Ja, mijn twee dochters doen wel veel voor mij, misschien wat te veelnaar mijn goesting soms, maar kom, zonder hen zou het niet lukkenhier.”De 5 oudere zorgbehoevenden geven aan dat ze hulp krijgen van mantelzorgers, en meestalzijn dit de eigen kinderen. De zorg die de mantelzorgers geven kan misschien nog het bestomschreven worden als aanvullende dagelijkse materiële en praktische zorg, zoals etenkoken, boodschappen doen, vervoer en administratief werk.“De dochter en de schoonzoon, alles... ze brengen brood, vlees en de toespijs, ze komen mehalen voor naar de Colruyt, voor alles mee te brengen en ze brengen me naar huis. Al dekarweitjes, al wat er is, ik heb het maar te zeggen aan de dochter en hetgeen de dochterniet kan doet de schoonzoon.”1.1.2 “Wanneer ik naar de beenhouwer hier bel, dan brengt die mijnvlees!”Het ruimere sociale netwerk, zoals vrienden, buren en kennissen, is voor enkelezorgbehoevenden een belangrijke ondersteuningsbron. Door actief betrokken te blijven inde eigen buurt en/of in sociale netwerken, weten deze mensen zeer goed aan wie enwanneer ze bijkomende hulp kunnen vragen.“Als mijn dochters zijn gaan skiën, dan is er altijd Jeanne, de conciërge, die woont hiermaar een paar deuren verder op de gang, en ja, die houdt dan mee een oogske in het zeilhé.”1.1.3 “Dat meiske dat hier komt kuisen, awel, die doet dat goed, ik verstaze niet altijd even goed, want ze praat geen Nederlands, maar ik zieook dat ze hier graag komt, en dat is dan wel plezant hé.”Uiteraard doen zorgbehoevenden ook beroep op professionele hulpverleners, niet alleenvoor (para-)medische en verpleegkundige zorgen, maar ook voor huishoudelijke hulp.“En ja, Rik komt hier elke morgen, om mijn kousen aan te doen, want dat kan ik nietalleen.”Uit dit onderzoek blijkt dat de zorgbehoevenden redelijk tot goed op de hoogte zijn en/ofworden gebracht van het bestaande zorgaanbod in Knokke-Heist. De mutualiteiten en desociale dienst van het ziekenhuis, maar ook de hulpverleners die aan huis komen, zoals
 15. 15. Eindrapport Zorgbehoeftenonderzoek Knokke-HeistResultaten: Het verhaal van de zorgbehoevenden 15thuisverpleegkundigen of mensen van gezinszorg, hebben en vervullen hier een belangrijkerol.“Wanneer ik iets nodig heb, dan vraag ik het aan de verpleegster.”“Als ik iets niet weet, dan vraag ik het aan de bazin van de dame die hier komt vangezinszorg.”Maar ook de bestaande informatiekanalen, zoals de website en vooral de gemeentelijkeinfo-bladen, worden door de zorgbehoevenden gebruikt.“Alles van Knokke-Heist lezen we, elke bladzijde, elke twee jaar krijgen we een boek vanKnokke-Heist, daar staat alles in van A tot Z, de dokters, de apothekers en dat houdenwe....”Die zorgbehoevenden, die toch wat minder op de hoogte lijken te zijn, hebben vooral vragenover het aanbod, de mogelijke tegemoetkomingen en de voorwaarden die hier aanverbonden zijn. Er is ook vaak verwarring over de mantelzorgpremie en de uitkering van deVlaamse zorgverzekering.“Ik heb nood aan een goede wandeling, misschien bestaat er zo iets? Ik heb gehoord datdat bestaat, en dan alleen in het weekend en dat het 25 euro per uur kost en dat je eenconsumptie moet betalen.”“Mijn vriend, kan die niet genieten van mantelzorg? Ik moet er ieder jaar zelf voorbetalen.”“Waarom moet ik alle jaren 25 euro betalen?”De tevredenheid over het aanwezige zorgaanbod is groot bij de zorgbehoevenden in ditonderzoek. Enkel het personeelstekort, vooral in de vakantieperiodes, wordt aangehaald alseen minpunt."Normaal komen ze 1 maal per week, maar dikwijls niet, want er zijn maanden dat zemaar 2 keer geweest hebben in de maand, omdat ze geen volk hebben.”Ons onderzoek toont ook aan dat zorgbehoevenden in langdurige zorgsituaties, waar vasteprofessionele hulpverleners hen gedurende een heel lange tijd ondersteunen, dezeprofessionele hulpverleners meer en meer als leden van hun sociaal netwerk beginnen tebeschouwen.“De werkvrouw heeft nu mijn broeken genaaid. Het is meer een vriendin hé, we kennenhaar al 15 jaar.”
 16. 16. Eindrapport Zorgbehoeftenonderzoek Knokke-HeistResultaten: Het verhaal van de zorgbehoevenden 16Maar dit betekent uiteraard ook dat die zorgbehoevenden, die een beperkt of geen eigensociaal netwerk hebben, ook beroep doen op deze professionelen voor niet-zorggerelateerde activiteiten zoals wandelen, koffie gaan drinken, boodschappen doen,..Concreet betekent dit dat professionele hulpverleners, al dan niet extra betaald, wel eens‘buiten de lijntjes’ van hun eigenlijke opdracht/takenpakket durven te gaan.Zorgbehoevenden, die vrijwel volledig aangewezen zijn op professionele hulpverlening,geven aan dat ze in de problemen komen op dagen dat er geen zorg gepland is of in periodesvan personeelstekort (omwille van ziekte of vakantieperiodes). Op die momenten proberenze dan zelf zo veel mogelijk creatieve oplossingen te vinden, niet zelden door aan diehulpverleners die nog komen te vragen om extra taken op te nemen.“Ik heb nu, morgen hé, ik kon geen madam krijgen, ze had het te moeilijk met het verlof enwat weet ik allemaal, en ik heb Virginie die de maandag komt poetsen gevraagd ommorgennamiddag dan ook te komen.”1.2 Hulpbronnen geven meer dan hulp…Hoewel het inschakelen van de hulpbronnen in de eerste plaats tegemoet komt aanspecifieke zorgvragen, blijkt uit de verhalen van de zorgbehoevenden dat de aanwezigheidvan de hulpbron, of het nu de mantelzorger, een buur of een professionele hulpverlener is,vooral toch ook tegemoet komt aan ‘het alleen zijn’ van de zorgbehoevenden.‘Eenzaamheid’, het ‘altijd alleen zitten’, het ‘nooit geen mensen zien’ en ‘het missen van departner’ zijn thema’s die in het verhaal van de oudere zorgbehoevenden regelmatigterugkomen.“Alleen is triestig, ik heb dan lekker eten gemaakt en zit dat dan alleen op te eten.”“Voordien hadden we niemand nodig, we hadden elkaar hé.”Dit feitelijk alleen zijn is des te groter bij die zorgbehoevenden, die op latere leeftijd inKnokke-Heist kwamen wonen en hun vriendenkring en ruimer sociaal netwerk achterlieten‘in het binnenland’.“Ik kan niet meer. Ik ben hier altijd alleen. Ik weet niet waarom ik naar hier gekomen ben.Ik was veel beter in Brussel, daar kende ik veel mensen en had ik een mooi appartement.”Ook de eigen kinderen kunnen vaak bij deze zorgbehoevenden de eenzaamheid nietverhelpen, ofwel omdat ze zelf niet in de buurt wonen, maar soms ook omdat net detoenemende zorgbehoefte de kinderen kan weghouden.“Nu ik niet meer goed ben, komen ze zelden.”
 17. 17. Eindrapport Zorgbehoeftenonderzoek Knokke-HeistResultaten: Het verhaal van de zorgbehoevenden 171.3 “Ik heb er over nagedacht, maar ik heb niet genoeg geld om in het rusthuis teblijven, dat is een probleem.”De kostprijs van zorg en diensten baart enkele zorgbehoevenden ook zorgen. Zo langmogelijk thuis blijven wonen is dan ook een betaalbare optie in plaats van te verhuizen naarhet woonzorgcentrum.De bestaande gemeentelijke financiële tegemoetkomingen, zoals de reductiekaarten voortaxi-vervoer worden dan ook geapprecieerd.“In Knokke-Heist, dat is dus enkel in Knokke-Heist, we pakken de taxi en we krijgen de helftterugbetaald! Dat begint vanaf 80 jaar, maar je moet wel hier in Knokke-Heist blijven hé,je kan niet zeggen: we rijden een keer naar Antwerpen, dat gaat niet hé, dus met een taxivan Knokke-Heist in Knokke-Heist.”1.4 “Zolang als dat ik kan, als het moet, dan ga ik naar een home, ik wil niet tenlaste komen van mijn kinderen.”Ook zorgbehoevenden denken na over de toekomst, en vooral over het moment waarop dezorg misschien toch te zwaar wordt om langer thuis te kunnen blijven wonen. Voor sommigezorgbehoevenden is een verhuis naar een woonzorgcentrum dan een optie en ze lieten zichal registreren op de wachtlijst.Anderen stellen echter alles in het werk om zo lang mogelijk thuis te blijven en zijn er ookvan overtuigd dat een woonzorgcentrum geen alternatief is.“Dat zei ik al vanaf ik een beetje kon praten: ik wil zo lang mogelijk blijven wonen zoals nu.Ik ken hier veel mensen want ik ben hier 21 jaar in deze bouw conciërge geweest – en sindsik terug thuis was van het ziekenhuis heb ik nogal veel hulp gehad van eigenaars die eenkeer kwamen kijken hoe het was, als de kinders hier niet waren. Dus ja, voor naar eenhome te gaan, ik kan ik daar toch niet beter zitten dan hier?”2. Het verhaal van personen met een beperkingDe drie respondenten met een beperking vertellen een verhaal over hoe ze zo zelfstandigmogelijk trachten te leven in Knokke-Heist. Ze zijn zich bewust van hun mogelijkheden enbeperkingen en doen beroep op de bestaande diensten van het Vlaams Agentschap voorPersonen met een Handicap en de Geestelijke Gezondheidszorg om hen hierbij teondersteunen.Toch vertellen zij ook over het belang van de 3 hulpbronnen bij dit zelfstandig kunnen leven.
 18. 18. Eindrapport Zorgbehoeftenonderzoek Knokke-HeistResultaten: Het verhaal van de zorgbehoevenden 182.1 Het belang van de 3 hulpbronnen2.1.1 “Mijn mama doet mijn was en strijk, ja, ze wil nog iets mogen doenhé, en dat is goed, want dat kan ik toch niet.”Indien er contact is met eigen ouders en/of broers en zussen of andere familieleden danworden deze mensen aangesproken voor extra hulp. Indien dit onmiddellijke natuurlijkenetwerk niet (meer) beschikbaar is, dan wordt dit gemis sneller opgevuld met het zoekennaar extra hulp in het bredere sociale netwerk en/of met het inschakelen van professionelehulpverlening.“Neen, ik heb moeten breken met mijn ouders, en heb ook geen broers en zussen, dus ja,dan sta je er wel snel alleen voor. Ik ben dan ook al jaren actief bezig met het vormen vaneen netwerk rond mij.”2.1.2 “Ik heb moeten leren mijn netwerk uit te breiden: een stoel op 1 pootvalt om hé.”Het opbouwen van een breder sociaal netwerk blijkt een belangrijke hefboom te zijn bij hetvinden van de juiste hulp en ondersteuning, zowel op materieel-praktisch als op sociaal-emotioneel vlak.“Soms wil ik hier een keer een kadertje ophangen of iets anders kleins, en dan kan ik datwel vragen.”“Ik heb me lid gemaakt van zo veel mogelijk verenigingen, waar ik nu ook in debestuursraden zit, en zo bouw je wel een kring op hoor.”“Ja, ik heb wel een vriendenkring opgebouwd, waarvan ik weet dat ze me zullen helpen alsik het vraag. Of een collega hier, die woont in mijn straat en met hem kan ik bijvoorbeeldmee naar het werk rijden.”“Ik ga ook wel naar lotgenotenverenigingen, dat is dan in Brugge of in Kortrijk, en daarmaak je ook wel vrienden en die begrijpen je met een half woord.”Toch mogen we niet ontkennen dat het voor mensen met een beperking, en zeker ook meteen psychische beperking, niet eenvoudig is om dit sociale netwerk uit te bouwen. Indien depersoon met een beperking er zelf geen initiatieven voor neemt of kan nemen, dan blijft ditnetwerk eerder klein of zelfs onbestaand.“Dat vraag ik me soms wel eens af: ik zit nu wel in die raden, omdat ik dat zelf wou, nietomdat ze me vroegen hé.”
 19. 19. Eindrapport Zorgbehoeftenonderzoek Knokke-HeistResultaten: Het verhaal van de zorgbehoevenden 192.1.3 “Ik ga naar het dagactiviteitencentrum en daar zijn danbegeleidsters voor mij.”Uiteraard is de professionele hulpverlening ook een belangrijke hulpbron, in de eerste plaatsvoor die specifieke zorgvragen, die minder gemakkelijk door het natuurlijke netwerkopgevangen kunnen worden.Hierbij moet wel opgemerkt worden dat deze specifieke zorgverlening vaak niet in Knokke-Heist aanwezig is.“Er is hier geen psychiatrische thuiszorg, dus eerstelijnshulp is altijd spoedopname! Dat kantoch niet, dat klopt toch niet! Ik kan teleonthaal bellen of zelfmoordpreventie. De huisartsbellen is moeilijk hé buiten de uren, en de dokter van wacht die kent u niet, dus…”“Ah neen, de thuisbegeleidster komt van Brugge, dus die kan me niet echt helpen voordingen hier, want die weet ook niet wat er allemaal in Knokke-Heist kan en mag.”Professionele hulp wordt echter ook ingeschakeld voor klusjes die niet (meer) aan het eigennetwerk gevraagd durven of kunnen worden. Het niet (meer) durven wordt dan vooralbepaald door het feit dat je niet graag die hulp vraagt of het wel al een keer vroeg, maar hetniet gebeurde.Het niet kunnen vragen wordt dan verklaard door het feit dat er geen of een te beperktsociaal netwerk is.“…ik vind het ook jammer dat als ik in crisis (psychisch) ga geen opties heb buiten eentelefoontje aan de 112 en kalm blijven en denken aan het feit dat ik mijn sleutels moetbijhebben en mijn tabak moet bijhebben, allez, dat ik toch iets heb van een verseonderbroek of een vers kouske, allé ja zelfs in crisis hé, …”De kennis over het bestaand zorgaanbod lijkt wel goed, vooral omdat ze zelf wel aangevenwaar ze de nodige informatie kunnen vinden.“Ja, in het Sociaal Huis vind je wel wat je zoekt.”“Het Sociaal Huis, wat ik daar goed aan vind, is dat het een verzamelplaats is voor allediensten, het OCMW, de VDAB en de woonwinkel.”Toch is er ook wel nood aan een duidelijker informatiekanaal.“Ik had graag een telefonische centrale waar opgeleide mensen zitten, die alle informatiegeven en u direct op weg kunnen helpen.”2.2 De 3 hulpbronnen zijn niet altijd voldoendeOndanks het inzetten van de 3 hulpbronnen, geven de respondenten aan dat er toch nogondersteuningsvragen onbeantwoord blijven, zoals hulp bij het onderhoud van de tuin, bijhet boodschappen doen of bij het koken van warme maaltijden. Hierbij is het opvallend dat
 20. 20. Eindrapport Zorgbehoeftenonderzoek Knokke-HeistResultaten: Het verhaal van de zorgbehoevenden 20voor deze klusjes de betrokken respondenten al een hele tijd geleden een aanvraag dedenvoor een Persoonlijk Assistentie Budget, en blijkbaar niet op de hoogte zijn dat ook degemeente Knokke-Heist hier een aanbod voor heeft.“Tiens, dat wist ik niet dat er zo’n maaltijddienst bestaat – dat moet ik opzoeken, wantzelfs met het hoogste tarief zou ik nog minder betalen dan wat ik hier nu elke dag op hetwerk betaal.”“Een boodschappendienst? En kan ik die dan vragen om naar de Colruyt te gaan, wantdaar geraak ik zelf niet?”2.3 “Niets, zo is het, niets is er hier voor mensen met een beperking.”Zowel voor mensen met een fysieke als een zintuiglijke beperking is Knokke-Heist weinig ofniet toegankelijk. De klachten gaan niet alleen over de moeilijke mobiliteit, maar vooral tochover het vrijwel volledig ontbreken van vrije-tijdsaanbod voor mensen met een beperking.“Het is een ramp om met een witte stok door Knokke-Heist te moeten lopen – bijvoorbeeldaan het station hier in Knokke: er zijn een paar voeltegels, en dan stoppen die ineens, enhet verschil in kleur tussen het fiets- en het voetpad kan je amper zien.”“Er is hier veel voor vrije tijd voor de gewone mensen, maar voor ons is er niets. Pas op, ikben nu beginnen sporten, en kan een sportzaal krijgen, maar het is toch raar dat ik dat zelfmoet organiseren. Knokke-Heist kan toch ook eens iets voor ons doen hé?”Aanvullend wordt er opgemerkt dat ook de bestaande verenigingen voor mensen met eenbeperking geen afdeling in Knokke-Heist hebben, waardoor het ook heel moeilijk is om alspersoon met een beperking lotgenoten te ontmoeten.“Ik heb er geen idee van hoeveel mensen met een beperking er hier zouden wonen. Ja, alsje nergens naar toe kunt, dan kom je elkaar ook niet tegen hé.”“Ik ben nu aan het kijken om vanuit de afdeling in Brugge van de KVG toch ook hier iets testarten, maar dat staat nog in zijn kinderschoenen.”2.4 “We kunnen het best zelf het woord nemen hé.”Indien Knokke-Heist meer initiatieven zou nemen voor personen met een beperking is hetzeker een aanbeveling om de personen met een beperking hierbij te betrekken.“Ja, in Brugge bestaat dat, en in Kortrijk ook, zo’n gemeentelijke adviesraad. Het zoufantastisch zijn dat er dat ook komt in Knokke-Heist. Dan hebben we een stem hé in alleswat er beslist wordt!”
 21. 21. Eindrapport Zorgbehoeftenonderzoek Knokke-HeistResultaten: Het verhaal van de zorgbehoevenden 21Het verhaal van de zorgbehoevenden samengevat
 22. 22. Eindrapport Zorgbehoeftenonderzoek Knokke-HeistResultaten: Het verhaal van de mantelzorgers 22Deel IIResultaten doelstelling 2Noden en behoeften van mantelzorgersWe luisterden uiteindelijk naar het verhaal van 27 mantelzorgers, met een gemiddeldeleeftijd van 60 jaar. Deze mantelzorgers dragen zorg voor ofwel hun zorgbehoevendeouder(s), partner, kind met een beperking of (schoon)broer of (schoon)zus. Via diepte-interviews kregen we zicht op de noden en behoeften van deze mantelzorgers. Eenbelangrijk voordeel van diepte-interviews is dat we door het stellen van ruime, open vragende mantelzorgers de gelegenheid en de ruimte gaven om hun verhaal te vertellen, zonderonderbreken en met een minimum aan sturing. Dit resulteerde in een dubbel resultaat:mantelzorgers antwoordden expliciet op de vragen naar hun noden en behoeften, maar deanalyse van de rijke verhalen van de mantelzorgers brachten ook heel wat implicieteantwoorden op deze vragen naar voor. We starten de bespreking van de noden en debehoeften van de mantelzorgers dan ook met de beschrijving van deze eerder implicietvermelde noden en behoeften.1. “Het is een morele plicht die je op u neemt hé!”Kenmerkend aan mantelzorg is dat de mantelzorger vanuit een persoonlijke genegenheidten opzichte van de zorgbehoevende persoon zorg draagt voor die persoon. Hoewel dezeaffectieve band zeker niet exclusief voorbehouden is aan gezins- of familieleden, beschrevenwe reeds in de methodologie dat slechts 2 mantelzorgers in ons onderzoek mantelzorgdragen voor een niet-familielid. Als we dan kijken naar de aard van de familieband die deandere mantelzorgers hebben met de zorgbehoevende, dan zijn ouders die voor hun kindzorgen, een partner die voor de andere partner zorgt en kinderen die voor hun ouderszorgen de meest voorkomende familiebanden in dit onderzoek.Uit de verhalen blijkt dat net de familieband, die bloedband met de zorgbehoevende, debelangrijkste reden is om de mantelzorg te willen of te moeten opnemen.“Maar ik zeg het nog een keer: je staat er voor en je doet het : je ziet hem afzien en je helpthem.”“Je wil niemand aan zijn lot overlaten hé, en dan toch zeker je moeder niet.”Doorheen de verhalen van de mantelzorgers sijpelt dit moeilijke dilemma tussen ‘willen enmoeten’ regelmatig door. Hoewel veel mantelzorgers echt wel aangeven dat ze de zorggraag geven en het als een meerwaarde beschouwen, erkennen ze tegelijkertijd toch ook dater eigenlijk geen alternatief is of was, net omwille van die sterke familieband.“Ik doe het uit respect voor mijn ouders. Wat hebben zij allemaal wel niet voor mij en mijnzus gedaan?!”
 23. 23. Eindrapport Zorgbehoeftenonderzoek Knokke-HeistResultaten: Het verhaal van de mantelzorgers 23“Mijn vader heeft me in zijn eentje goed groot gebracht. En nu is het mijn toer om voorhem te zorgen.”Een bijkomend aspect is hier ook dat het in onze maatschappij eerder als ‘gewoon’ of‘normaal’ beschouwd wordt dat partners ‘in goede en kwade dagen’ er voor elkaar zijn ofdat kinderen hun ouder wordende ouders bijstaan.“Ik voel me niet echt een mantelzorger. Ja, ik weet niet, ik vind dat normale zorg eigenlijk.”Ook de traditie speelt hier een belangrijke rol.“Hij vindt dat normaal dat de kinderen voor de ouders zorgen. Zij zijn zo opgevoed: dekinderen zorgen voor de ouders en hij heeft dat waarschijnlijk thuis ook gezien. Ik moetzeggen, toen ik klein was, ons ma haar vader woonde ook in huis, die woonde bij ons in.Dat was niet altijd even gemakkelijk, maar ik heb van kinds af nooit anders gezien. Dusautomatisch peins ik dat je vindt dat dat zo moet.”En uiteraard worden alle ouders verondersteld zorg te dragen voor hun kind.“Elke mama doet toch alles voor haar kind, niet?”“Dat is normale zorg, als moeder is dat normaal dat je dat doet, dat is je kind, het komtmisschien ook omdat ze al van kleins af die zorg nodig heeft.”Het gevaar is dan ook dat de zorg die deze mensen geven niet altijd (h)erkend wordt alsmantelzorg, noch door de mantelzorgers zelf, noch door de omgeving/maatschappij. Het isimmers de gebruikelijke zorg die verondersteld wordt gegeven te worden zo lang het nodigis.“Tja, dat is en blijft mijn kind hé, ook al is hij nu al zo oud. Dus dat is zo voor de rest vanmijn leven, ik heb me daarmee verzoend.”Mantelzorgers die nu voor een niet-familielid zorg dragen, maar vroeger zorg droegen vooreen eigen ouder, bevestigen dat het emotioneel veel moeilijker is om zorg te dragen vooreen eigen ouder.“Dus nu is het anders omdat ik er meer afstand van kan nemen, het is totaal anders - jeeigen zijn is er niet mee bij betrokken -je bent ook wel bezorgd, je wil ook dat hij het goedheeft, maar het is toch anders.”Ook de zorg voor een schoonouder wordt soms emotioneel anders ervaren.“Moest dat mijn vader zijn, komt dat emotionele er ook nog eens extra bovenop. Niet datik nu, ik heb wel een band, maar die afstand is toch groter. Ik denk dat je dan andersreageert, als dat emotionele er ook nog eens bijkomt. Nu was dat van: Ik kom, ik breng
 24. 24. Eindrapport Zorgbehoeftenonderzoek Knokke-HeistResultaten: Het verhaal van de mantelzorgers 24hier dingen in orde en ik ben weer weg. En ik denk dat als dat emotionele er bij komt, danblijf je hangen. En dan is het nog zwaarder.”2. “Misschien is het begrip mantelzorger niet voldoende bekend en isdat de eerste voorwaarde, dat dat begrip bekender wordt.”Uit de verhalen met de mantelzorgers blijkt dat deze zorgverleners zichzelf vaak zelf niet alsmantelzorgers beschouwen, omdat ze het begrip mantelzorg gewoon niet kennen of omdatze een andere of foutieve invulling geven aan het begrip mantelzorg. Hierbij valt op datmantelzorg sterk geassocieerd wordt met het zorg geven aan een zwaar zieke persoon, dievolledig zorgafhankelijk is.“Mantelzorg, dat ken ik echt niet.”“Mantelzorg dat is voor mij als je iemand in huis hebt die constant ziek is, die je constantmoet verzorgen, en dat dat bed dan in de living staat en je moet die dan eten geven en datje niet weg kan en als je dan boodschappen moet doen, dat je dan een oppas nodig hebtvoor een uurtje.”“Iedereen weet wel ongeveer wat het is : het is voor iemand zorgen die hulpbehoevend is,maar de volledige betekenis kent men niet. Of het wordt geassocieerd met veel ergeresituaties: enkel voor mensen waar je hele dagen naar toe moet, maar dat mantelzorg ookeen trap lager is, is niet bekend.”Nog anderen stellen dat mantelzorg zorg is die je bewust start.“Eigenlijk beschouwde ik mantelzorger echt als iemand die op voorhand weet dat je erinstapt. Dat is voor mij echt een mantelzorger, iemand die weet, ik moet daar nu zo veelkeren per dag naar toe. Niet iemand die daar inrolt.”3. “Je begint met een beetje en het wordt steeds meer en meer en zonderdat je het beseft zit je er middenin.”Een rode draad doorheen vele verhalen van mantelzorgers is dat de mantelzorg vaak startteals gebruikelijke zorg, maar doorheen de tijd intensiever en uitgebreider werd.Mantelzorgers passen zich echter steeds aan aan de toenemende zorgvraag en merken vaakzelf niet hoe bovennormaal de zorg wordt, of hoe de gebruikelijke zorg overgaat naarmantelzorg.“Als je er zo elke dag in staat, zie je dat niet dat het zo verergerd is, het wordt een routine.Pas als het even wegvalt, merk je wat de impact is, hoe veel zorg je eigenlijk wel nietgeeft.”“Nee, maar ik denk dat je daar zodanig in vergroeid geraakt. Dat komt allemaal geleidelijkhé. Dat is niet dat je daar van op de enige dag op de andere… Zolang die zelf zijn financiële
 25. 25. Eindrapport Zorgbehoeftenonderzoek Knokke-HeistResultaten: Het verhaal van de mantelzorgers 25dingen kon doen, awel, hij doet dat. Maar dan is dat van: Ik heb mijn rekening nog hé,betaal een keer. Ja, en op het einde doe je alles zonder dat je dat beseft. Maar dat groeitgeleidelijk, je staat daar niet bij stil. Dat zijn dingen die je doet. En als je dat opsomt kan jezeggen: Ik doe eigenlijk nog veel hé. Maar ja, dat is zodanig verweven in mijn eigen ding,je staat daar echt niet bij stil.”4. “Het evenwicht met mijn eigen leven is niet altijd gemakkelijk: ik hebgeprobeerd mijn eigen leven ook wat te laten primeren, maar dat gaatgewoon niet.”De regelmatige en vaak intensieve zorg die mantelzorgers (moeten) geven, zorgt er voor datze hun eigen privé leven op zo een manier moeten organiseren dat de extra zorgtaken er ingepland kunnen worden. Enkel op die manier is het immers haalbaar. Het valt hierbij op datde zorgtaken vaak prioriteit hebben op eigen activiteiten en dat het eigen gezinsleven zichaan de zorgsituatie moet aanpassen.“Ons leven is er helemaal naar ingesteld - bij alles wat we doen of plannen, moeten we errekening mee houden.”“Bijvoorbeeld in de zomer als het warm is – ik ga dan ’s morgens naar haar flatje en omdatze zelf haar schuiframen niet meer open kan doen, moet ik er aan denken om de ramenwat open te zetten, omdat het anders te warm wordt. Maar ja, dan kan ik niet weg hé,want stel dat het zou onweren wat later op de dag, dan kan ze het raam niet sluiten…”“Ik kook elke dag een beetje meer voor hem, en dat breng ik hem dan ’s avonds voor dedag nadien: zo heeft hij elke dag zijn warm eten hé, en voor mij is het nu geen moeite omvoor een persoon meer te koken.”“Zo lang pa nog leeft, kunnen we niet meer op vakantie gaan – voor mij geeft dat niet, ikben graag thuis, maar voor de kleine vind ik het ergens wel jammer – niet dat hij het nietsnapt, maar ja, wie weet is het wel nog een paar jaar zo.”Afhankelijk van de aard van deze aanpassingen geven mantelzorgers aan dat op langeretermijn deze aanpassingen de mantelzorgsituatie kwalitatief sterk verzwaren.“Dat is eigenlijk een fulltime job. ’s Morgens voor acht uur bel ik om te horen of alles inorde is, ’s avonds na vijf uur bel ik nog een keer. Ondertussen gaan we zien of alles in ordeis, boodschappen doen, naar de bank voor haar. Alles, want dat is in feite een volledighuishouden dat ik er bij neem. En dat non-stop, want het is dan wel een fulltime job, maarwel zonder verlof…. Elke dag opnieuw en opnieuw…. En ondertussen moet ik ook hier mijnhuishouden doen!”Toch zijn mantelzorgers zich wel bewust van het belang van een goed evenwicht tussen huneigen leven en de zorgtaken die ze opnemen en proberen ze de gulden middenweg tevinden, wat niet altijd even goed lukt.
 26. 26. Eindrapport Zorgbehoeftenonderzoek Knokke-HeistResultaten: Het verhaal van de mantelzorgers 26“Je mag je een beetje wegcijferen, maar je mag je nooit compleet wegcijferen hé.”“Nu het is heel uitzonderlijk dat ik toch een keer niet bij mijn moeder ga. Ik heb mijn levenen ik doe voor haar wat ik kan, maar ik ga mijn leven niet minder comfortabel makenomwille van de zorg voor haar.”“Dat heb ik nu geleerd, dat ik zoiets heb van: Kijk, nu wil ik een keer echt alleen zijn, ietsdoen voor me zelf, en dat ik de zorg even achterlaat. Ik heb nu iets gevonden waar ikhelemaal in opga, zodat ik zelfs vergeet om te bellen of alles ok is met haar.”5. “Die zorgdruk is er continu, het zit altijd in je achterhoofd.”Naast de zichtbare materiële zorg die mantelzorgers opnemen, vertellen mantelzorgers tochvooral ook over de constante ongerustheid en bezorgdheid die ze hebben. Deze meeronzichtbare zorg wordt zelfs vaak als lastiger ervaren dan de dagelijkse praktischeondersteuning die ze bieden.“Eigenlijk zo veel werk heb ik daar niet aan, zo veel zorg is dat niet, maar het is toch weliets waar je constant mee bezig bent.”“Ge zijt nooit gerust, en dat is ook lastig hoor.”“Het is niet zozeer het fysische, want fysisch doe ik niet veel, maar het is dat zorgen datalles geregeld is, dat opvolgen, dat coördineren…”“Zeker nu hij iets gehad heeft, je bent niet meer gerust. Dat is een beetje het probleemeigenlijk. En ook gewoon, als je naar de Ardennen gaat, het moet niet ver zijn. Je peinst,we gaan naar de Limburg, binnen twee of drie uur sta ik thuis, maar ja… Je belt, hij paktniet op. Je bent niet gerust. En het is totdat hij oppakt dat je zegt: Ah ja, ik heb hemgehoord, het is goed. We maken ons constant zorgen hé.”“De ongerustheid ja. Dat is inderdaad. Gelijk waar je naartoe gaat, dat is 150 keren kijkenop die gsm, je kunt het niet altijd horen. Je zit soms in het lawaai of je moet hem stil zettenergens.”“Ik ben op mijn werk, ik ga ’s morgens door en ik ga maar ’s avonds naar mijn pa. Als eroverdag iets gebeurt, stel in de voormiddag, hij valt en geraakt niet meer recht. Als je dangeen gsm bij hebt of zo, dan ligt hij daar tot ’s avonds. Dat is het probleem dat je somsongerust bent. Soms ja, als ik de ambulance hoor, dat ik dan denk….”Een bijzondere vorm van zorgdruk is de vraag of je als mantelzorger niet nog meer zoumoeten doen…“Soms denk ik wel eens van: die doet eigenlijk nog meer voor zijn ma dan dat ik doe, ok, ja,maar die mens heeft misschien meer tijd, werkt misschien ook niet meer voltijds maar 3/4,of je hebt inderdaad mensen die effectief mantelzorg doen en daar verlof voor pakken -
 27. 27. Eindrapport Zorgbehoeftenonderzoek Knokke-HeistResultaten: Het verhaal van de mantelzorgers 27dus ja, je mag het niet vergelijken, maar ergens denk je toch: ik zou nog iets meer moetendoen, zou ik die avond niet nog een keer binnenspringen, maar ja ik zeg het, dat is ookallemaal niet zo gemakkelijk, dus dat knaagt wel zo een keer.”Ook de onzekere toekomst baart de mantelzorgers heel wat zorgen.Een eerste belangrijke zorg is de vraag wat er gaat gebeuren als de mantelzorger zelf nietmeer kan instaan voor de zorg. Mantelzorgers beseffen al te goed dat de zorg die dezorgbehoevende momenteel krijgt enkel en alleen mogelijk is dankzij de mantelzorger.Mantelzorgers maken zich dan ook echt zorgen over wat er kan gebeuren indien zijgedeeltelijk of helemaal weg zouden vallen.“Dat blijft een zwaard van Damocles, maar ik wil daar niet aan denken.”“Ik ben 69, mijn zoon is er bijna dertig – maar op 80 jaar ga ik toch niet meer kunnen doenwat ik nu doe.”“Nu kan ik alles nog zelf, maar wat als wij er niet meer zijn - dus naar de toekomst toemaak ik me wel zorgen - want je kan dat toch niet verwachten dat haar broers en zus datdoen?”Een andere zorg is welke stappen er moeten gezet worden van zodra blijkt dat de zorg, diede zorgbehoevende nodig heeft, toch te groot wordt en er alternatieven of aanvullende zorgmoeten gezocht worden.“Dat zijn altijd wel wat donkere wolken die er boven hangen: wat staat ons te wachten?”“Maar als het moet, zal het WZC moeten, ook al willen ze dat niet. Ik denk daar wel al aan:waar moeten ze naar toe als het echt niet meer gaat? Ik moet toekomstgericht kijken hé!”6. “Ik heb geen kinderen om op terug te vallen, ik heb gewoon niemandom op terug te vallen, dus ja….”De meeste mantelzorgers in dit onderzoek gaven aan dat ze er in de zorg vrijwel helemaalalleen voor staan. Hoewel sommige mantelzorgers wel aangeven dat ze een beroep kunnendoen op de eigen partner of eigen kinderen, zeggen anderen dan weer dat ze dat net zo veelmogelijk willen vermijden, omdat ze vinden dat ‘anderen’ daar niet voor moeten opdraaien.“Ik kan dat niet van mijn vrouw verwachten, we hebben zelf ook een gezin, ze doet al heelveel, ik kan dat niet verwachten van haar, ik wil niet dat zij ergens de dupe wordt van dehele situatie.”“Mijn dochter kwam ook wel af en toe en ik kon ook wel op haar rekenen, natuurlijk als zeniet werkte, maar ik vroeg het niet veel. Mijn man zou ook niet gewild hebben datbijvoorbeeld mijn dochter hem zou verversen of zo, want op het einde was hij incontinentook hé. En ja, ik vind niet dat je kinderen op de wereld zet om voor u te zorgen.”
 28. 28. Eindrapport Zorgbehoeftenonderzoek Knokke-HeistResultaten: Het verhaal van de mantelzorgers 28Sommige mantelzorgers hebben echter geen familiekring waar ze beroep op kunnen doen.“Ik ben enig kind en mijn vader heeft geen familie langs beide kanten, misschien wel verreneven, maar niet waar we contact mee hebben.”Andere mantelzorgers daarentegen vertellen dat er wel een familiaal netwerk is, maar datdit netwerk geen zorg aanbiedt of zelfs expliciet de zorg overlaat aan de mantelzorger, somsom praktische redenen, maar niet zelden toch ook als een vanzelfsprekendheid.“Ik had graag gehad dat de familie meer betrokken was geweest, dat ze zeiden dat dekinderen een keer een dag of een nachtje konden komen, zodat ik even kon rusten. Maardat hebben ze nooit gedaan.”“Ik heb een zus die bijna 17 jaar ouder is, dus die is ook al in de 70 en die woont in deprovincie Antwerpen. Ik heb ook nog een broer, die is bijna 70, en die komt een keer metNieuwjaar. Die trekt hem daar niet zo veel van aan. Bovendien heeft hij zelf zijn zorgen enhulp nodig. Dus daar kunnen we ook niet op rekenen. Dus komt het allemaal op mijnschouders hé, ze gaan zij er vanuit dat ik het wel allemaal doe, en nu zeker omdat ik demantelzorgpremie krijg.”“Ik denk dat het voor mijn broer ook een ongeschreven wet was dat ik het wel deed en ookmama was op dat gebied nogal autoritair : ze wist wat ze wou, dus ik had niet echt eenkeuze, maar je neemt dat er dan ook bij - het is een overweging: ga ik er tegenin en wat isdan het alternatief?”Ook mantelzorgers die beroep doen op professionele hulp, zoals thuisverpleging, gezinszorgof poetshulp, getuigen vaak dat ze er helemaal alleen voor staan. Dit bewijst dat het nietaltijd alleen de materiële zorg is die als zwaar ervaren wordt, maar ook de eerder besprokenonzichtbare emotionele zorg.“Ik stond er eigenlijk de hele tijd alleen voor, allez ja, buiten de verpleging en zo hé, maardie kwamen voor mijn vrouw hé en niet om mij te helpen.”Tot slot vertellen mantelzorgers ook dat de vriendenkring stilaan afbrokkelt naarmate demantelzorgsituatie te langdurend of te intensief wordt. Ook zo komen mantelzorgers eruiteindelijk helemaal alleen voor te staan.“Dat is een frustratie van mijn man en mij dat sinds wij weten dat we een kind met eenbeperking hebben, dat we onze sociale contacten zienderogen achteruit hebben zien gaan- van onze vriendenkring schiet er niet veel over - ik was samen met mijn beste vriendinzwanger, lagen samen in moederhuis, maar we hebben nu geen contact meer met elkaar,want zij kunnen andere dingen doen met hun kind dan wij kunnen.”“Tja, de enkelingen die nog komen - veel komen er niet meer hoor, neen, zelfs haarvriendin, met wie ze al sinds haar pensioen iets ging drinken, maar van zodra ze zo slecht
 29. 29. Eindrapport Zorgbehoeftenonderzoek Knokke-HeistResultaten: Het verhaal van de mantelzorgers 29was… ze hebben 1 keer met de rolstoel weggeweest en toen hebben ze gezegd, dat doenwe niet meer, toen was het al gedaan.”De mantelzorgers in dit onderzoek die de zorg delen met andere mantelzorgers geven danook aan dat voor hen deze zorg enkel haalbaar blijft net omdat het onder elkaar verdeeldwordt.“Oh ja, doordat we het nu onderling zo regelen is het voor ons allemaal vol te houden hé.”Bovendien biedt het delen van de zorg met andere mantelzorgers ook een uitlaatklep enkunnen de mantelzorgers elkaar emotioneel ondersteunen.“En dan heb ik mijn zus waar we zo wat uitwisselen wat er wel eens een keer… Ze doet weleen keer moeilijk, of ze is wel een keer veeleisend. Als ze iets gedacht heeft, houdt ze nietaltijd rekening met onze persoonlijke situaties. Dat wij dat zowat aan mekaar kunnenspuien van: Ze had het weer, het ging weer niet rap genoeg.”“Ook als het uw eigen week niet is, bellen we of lopen we bij elkaar langs. Je weet gewoondat je bij elkaar terecht kunt om te overleggen als er iets is hé.”7. “Het is natuurlijk wel dat je op je eigen lichaam roofbouw doet hé.”Mantelzorgers geven eerlijk toe dat de zware zorg hen niet alleen psychisch, maar ookfysisch zwaar belast/belastte.“Het is psychisch moeilijk, ik geraak niet uitgeslapen, ik ben zenuwachtig, het is echt omdepressief van te worden.”“Ik ben nu in behandeling bij verschillende dokters voor verschillende kwalen - dat komtook door die hele situatie.”“Ik heb dan ook congé moeten pakken om in mijn bed te gaan kruipen omdat ik ’s nachtseruit moest. Maar dat doe je hoor. Je blijft dat… Dat was ook maar zes maand hé. En ikdenk dat je zes maand nog kunt overbruggen. Als dat langer begint te duren, dan denk ikdat je dat fysisch niet meer aankunt.”Toch hebben/hadden mantelzorgers geen tijd/gelegenheid om meer zorg te dragen voorzichzelf, omdat de zorg voor de zorgbehoevende nu eenmaal primeert, met uiteraardnadelige gevolgen op langere termijn.“Dus ja, hoe overleef je dan die periode? Daar ga je gewoon door hé, je hebt geen keuze enje verwaarloost wel een beetje jezelf.”“Door niet te herstellen na mijn rugoperatie heb ik nu constant pijn. Wat ik allemaal nietheb moeten doen om mijn man mee in de kliniek te krijgen toen ik moest geopereerdworden, ah ja, ik kon hem hier toch niet alleen laten? De orthopedist heeft het dan met de
 30. 30. Eindrapport Zorgbehoeftenonderzoek Knokke-HeistResultaten: Het verhaal van de mantelzorgers 30geriater kunnen regelen zodat we in dezelfde kamer lagen. Ja, ik mocht geen pijn hebbentoen mijn man er nog was, ik heb dat weggedrongen en toen hij er niet meer was, is datbegonnen en sukkel ik nu…”“Ik heb een slechte knie en de dokter heeft gezegd, dat er een nieuwe knie moet geplaatstworden, gelijk je nu veel hoort. Maar daar moet ik nu niet aan denken want anders moetmijn man naar het hospitaal gaan en in de kamer met mij verblijven en nadien moet er eenrevalidatie komen en moet hij ook meegaan, want het is geen mens meer om alleen teblijven. En dat zie ik nu echt niet zitten, dus zo lang het nog gaat met mijn knie…”Een oplossing hiervoor zien de mantelzorgers niet zo snel.“En ja, stel eens dat ik het zou geweest zijn die er onderdoor zou gegaan zijn, of erger,want dat zeiden de thuisverpleegsters altijd: “zorg voor je eigen”, maar ik zei dan: “watmoet ik doen?”, daar hadden ze ook geen uitleg voor! Maar ze zeiden : “maar je moet voorje eigen zorgen” en ik zei dan: “moet ik dan hier de hele boel laten stikken? dat gaat tochniet? “, Ze zeiden dat altijd: “je moet voor je eigen zorgen, je moet voor je eigen zorgen”,de dokter zei dat ook! Ik zei: “dokter wat moet ik doen, ik weet toch niet of ik vannacht eeninfarct zal krijgen?” - ze zeiden dat altijd, maar ze begrijpen het precies niet: ik kon hiertoch niet weg??”8. “Heb je er nooit aan gedacht om hulp te vragen? Ja toch wel, MAAR”Doorheen ons onderzoek merkten we op dat er een groep mantelzorgers is die zeer goed ennauw samenwerkt met diverse professionele diensten. Over deze samenwerking leest uverder meer. Toch was het opvallend dat een grote groep mantelzorgers op weinig of zelfsgeen diensten beroep deed. De onbekendheid van diensten was hier zeker een belangrijkebepalende factor en dit wordt besproken in 10.3Er speelden echter ook 4 andere belangrijke redenen mee om weinig of geen externe hulp inte schakelen:8.1 “alle voorstellen waren verkeerd, ze moeten eerst willen geholpen worden!”Mantelzorgers die zorg dragen voor een ouder wordende persoon getuigen bijna allemaalunaniem dat de zorgbehoevende moeilijk of geen hulp wil aanvaarden.“Dat is altijd het probleem bij zulke mensen als mijn moeder: die willen eerst geen hulpaanvaarden...”Vaak kan dit verklaard worden door een ontkenning bij de zorgbehoevende dat hij of zijstilaan meer en meer dingen niet meer kan.“Maar het is iemand die graag zegt: Oh, ik kan ik mijn plan wel trekken, dat gaat welgaan. Ik denk dat dat bij die oudere mensen veel is dat ze geen hulp zoeken, dat ze gewoon
 31. 31. Eindrapport Zorgbehoeftenonderzoek Knokke-HeistResultaten: Het verhaal van de mantelzorgers 31hun plan trekken en zeggen dat het nog wel gaat gaan, terwijl dat eigenlijk niet meergaat.”“Maar haar te laten wassen, dat was dan weer het probleem. En dan proberen overtuigen.“Ja, maar ik kan dat toch zelf.” Tegen dat je ze dan overtuigd hebt dat het toch niet meergaat, en uwe rug en uw dit…”Er zijn echter ook zorgbehoevenden die heel erg wantrouwig staan tegenover vreemden endus een hele hoge drempel moeten nemen om een hulpverlener in hun eigen huis toe telaten.“Mijn vrouw wilde lang geen hulp, ze had niet graag vreemde mensen om haar heen,versta je?”“Ze zou dat wel doen, maar ze zou nogal wantrouwig zijn. Ze zou die eerst moeten gezienhebben hé. Wie komt er aan de deur? Want dat is zo ook hé. Zij sluit dus, als wij niet in huiszijn, zij sluit dus altijd de deur. En hoe ouder ze wordt, hoe wantrouwiger.”Tot slot weigeren sommige zorgbehoevenden elke vorm van hulp waarbij ze uit huis moetengaan, zoals bijvoorbeeld een kortverblijf, dagcentrum of deelname aan eenseniorenactiviteit.“Want ze zeggen wel: Er is daar iets waar ze mensen kunnen binnensteken, eenopvangdienst. Maar die mensen gaan niet graag uit hun huis hé. Die mensen willen in hunhuisje blijven hé.”8.2 “dat is het juist , je moet ook naar het financiële plaatje kijken!”De kostprijs voor verschillende vormen van dienstverlening is voor vele mantelzorgers eenhoge drempel waar ze niet over kunnen of willen. Niet kunnen omdat hun inkomen niethoog is en elke euro doordacht gespendeerd moet worden.Maar soms is er natuurlijk geen keuze.“Weet je wat ook erg was: zijn pensioen, want ik moest zeggen dat hij in het rusthuis wasopgenomen, werd gehalveerd! Maar allez, net nu we het geld nodig hadden, gehalveerden dat kwam omdat hij niet meer thuis woonde, dus nog maar 750 euro pensioen. Wijhadden niet om dat rusthuis gevraagd hé, maar de dokter vond dat hij niet meer naar huismocht. Dus ja, ik naar sociaal huis, een vriendelijke madam zei dan - ja, wat ze moetzeggen natuurlijk- dat de kinderen kunnen bijleggen.. en ja, dat doe je niet graag hé...,maar zei ze dat het dan zo zou geregeld worden…Dus zie je het probleem: mijn man wasweg en je moet het regelen, dus je probeert langs alle kanten het op te lossen, want hetrusthuis was 50 euro per dag, maar dan de dokter, pedicure, dat was allemaal apart en gijmoest maar zien dat je het kon doen. Het is precies daarom dat hij het niet langervolgehouden heeft dan 5.5 maand, en langs de andere kant vraag ik me af wat ik zougedaan hebben als het langer zou geduurd hebben - hij kon daar niets aan doen hé, dus jeziet: dat waren grote problemen.”
 32. 32. Eindrapport Zorgbehoeftenonderzoek Knokke-HeistResultaten: Het verhaal van de mantelzorgers 32Maar ook een niet willen soms, omdat het om dienstverlening gaat die zo alledaags eneenvoudig lijkt, dat de mantelzorger er ook geen geld aan wil uitgeven.“Er is een boodschappendienst in de serviceflat en je kan iemand vragen om de vuilbakbuiten te zetten: maar dat kost allemaal geld hé, en als je dat op een maand allemaaloptelt, ja, dan is de beslissing vlug gemaakt.”Het beeld dat de buitenwereld over Knokke-Heist heeft en ook vaak gepresenteerd krijgt alsde badstad voor de “rijken”, werd heel vaak door de mantelzorgers met klem ontkend.Bovendien geven verschillende mantelzorgers aan dat ze door hun mantelzorgsituatieminder of zelfs niet kunnen werken en inkomensverlies lijden. Voor deze gezinnen isbetaalde hulpverlening vaak onmogelijk.“Een poetsvrouw, dat zou me zeker kunnen helpen, maar je moet dat dan ook weerbetalen hé en dan doe ik het liever zelf. Dit huis moet afbetaald geraken hé en ik kan nietmeer werken door de zorg om haar.”Alleszins zijn alle mantelzorgers het er over eens dat het werkelijke financiële kostenplaatjevan hun mantelzorgsituatie veel hoger is dan de buitenwereld of het beleid beseffen.“De bus van school zou haar kunnen komen halen om zeven uur en ze is dan maar om zesuur thuis. Zij heeft epilepsie, en als zij te vermoeid wordt, en ze wordt vlug vermoeid vanprikkels in de bus… En ze krijgt dan de ene aanval achter de andere. Dus ik moet haar zelfvoeren, dus heb ik een auto nodig. Het moet daarom geen dure auto zijn, maar benzinekost veel en zo is dat elke dag sowieso twee uur autorijden. Het is maar naar Brugge, maardat is twee uur: door, terug, door, terug.”“Als je zo een patiënt in huis hebt, dat is heel duur: elke dag de 5 pampers, 2.35 euro perstuk, dat loopt op hé, en daar komt dan het ziekenfonds 40 % al tussen hé, anders was hetnog meer…”Die mantelzorgers die niet onmiddellijk financiële problemen hadden, zeggen eerlijk dat dathun grote geluk was/is om de mantelzorgsituatie te kunnen verderzetten.“Ik heb echt chance gehad dat het financieel kon.”“Het kost allemaal veel geld hé - hadden zij vroeger niet gespaard voor later, dan weet ikniet wat ze nu zouden gedaan hebben, dan zouden wij alles moeten betaald hebben hé.”8.3 “je doet dat niet graag hé, je wil ze zo lang mogelijk gezond houden en zogewoon mogelijk blijven.”Mantelzorgers vertellen dat ze niet altijd graag hulp vragen, noch professionele hulp, nochinformele hulp van vrienden of buren. Net zoals zorgbehoevenden soms lang niet willen
 33. 33. Eindrapport Zorgbehoeftenonderzoek Knokke-HeistResultaten: Het verhaal van de mantelzorgers 33toegeven dat ze hulp nodig hebben, is het ook niet gemakkelijk voor mantelzorgers om teaanvaarden dat het alleen niet meer lukt.“Ik heb het al die tijd alleen gedaan - mijn dochter zei vaak: maar pa, hoe is dat mogelijk?Hoe lang het geduurd heeft voor er hier een ziekenhuisbed stond! Het is nog geweest dat ik7 keer per nacht uit bed moest om met haar naar toilet te gaan.”“Maar ik ben van het principe: zo lang ik het nog zelf kan doen, probeer ik het ook tedoen.”Ook voor de mantelzorger is externe hulp inschakelen een stukje privacy weggeven, en dat isniet altijd vanzelfsprekend.“Weet je wat het ook is, je geeft je volledige intimiteit weg hé, en dat vraagt wel wat tijdvoor je daar aan toe bent.”Hulp vragen betekent echter ook dat de mantelzorger de zorg een stukje moet willen enkunnen afstaan en dat hij of zij er vertrouwen in heeft dat externe hulpverleners hetminstens even goed gaan doen. En hier wringt ook vaak het schoentje:“Ha neen, hulp dat is niet nodig, we gaan het toch niet allemaal uit handen geven hé.”“Ik durf ze niet achterlaten in iemands handen, enkel als het niet anders kan - dus ik zouniet weten wat mij kan helpen om me te ontlasten van de zorg.”“Ik zou iemand kunnen vragen voor s nachts – maar ik ben dan ongerust of ze echt gaanwakker worden als mama gaat roepen – misschien doen die dat wel goed, maar ja, je weetdat niet.”“Je begint met een beetje en je zit daar in, je moet niet zeggen, kom zal ik het doen, wantik ben gewoon het te doen.”8.4 “weet je - als je naar een rusthuis gaat, dan weet je: cest mon dernier port”Aangezien een grote groep mantelzorgers, die meewerkte aan dit onderzoek, zorg draagtvoor een ouder wordende persoon, is het niet verwonderlijk dat het al dan niet latenopnemen van de zorgbehoevende in een woonzorgcentrum ter sprake kwam als mogelijkehulpbron.Een rode draad doorheen de gesprekken over de woonzorgcentra is evenwel datmantelzorgers over het algemeen zeer weigerachtig staan tegenover de opname van hunouder(s) in een woonzorgcentrum.In de eerste plaats omdat de zorgbehoevende dat zelf niet wil.“Ze zijn ook altijd bang om in een rustoord te geraken, ja, ze willen dat eigenlijk niet hé. Zewillen liefst in hun huis blijven wonen, zo lang dat het kan. De meeste mensen, dat isnormaal.”
 34. 34. Eindrapport Zorgbehoeftenonderzoek Knokke-HeistResultaten: Het verhaal van de mantelzorgers 34Daarnaast zien we echter ook dat de beeldvorming bij mantelzorgers over woonzorgcentraeerder negatief is.“Je zit daar op je kamer en niemand kijkt naar je.”“Toen ik in dat rusthuis al die oudjes zag zitten, heb ik gezegd: niet voor mij, en ik ben naarhet gemeentehuis gegaan en heb mijn euthanasieaanvraag ingediend.”Een opname in een woonzorgcentrum wordt zeer sterk geassocieerd met de laatstelevensfase die, eenmaal je daar verblijft, daar ook snel eindigt.“Het rusthuis, eenmaal dat ze daar geraakt, dan zal het vlug gedaan zijn.”“Je hoort dat toch vaak dat mensen dan niet lang meer leven. Een oude boom mag je nietverplanten, zeggen ze hé, maar dat is zo.”“In een rustoord, sommige mensen staan daar echt niet open voor. Je steekt die in eenrustoord en dat is het einde. Dat is afschrijven dat je doet.”Om die redenen wordt de opname in een woonzorgcentrum het liefst zo lang mogelijkuitgesteld.“Ik zie dat te veel, die mensen die daar rondlopen, die ogen niet gelukkig, dus doe ik dathaar het liefst niet aan.”Maar ook het financiële kostenplaatje van een opname in een woonzorgcentrum is voor veelmantelzorgers een te hoge drempel.“Een rusthuis? Dat kan ons moeder niet betalen!”Regels worden bevestigd door de uitzonderingen, en zo spraken enkele mantelzorgers tochook positief over het woonzorgcentrum.“Ook al wou ik echt niet dat hij naar een rusthuis ging, het moest, ik had geen keuze – pasop, hij wou het ook niet hé, dus hebben we hem de hele tijd gezegd dat hij in revalidatiewas, maar ik moet wel zeggen: de zorg was daar goed.”“Je moet openstaan voor de mens, en je niet opsluiten, en dan is het rusthuis ok. Ik zeg het,ik zelf heb er zeker geen probleem om daar naar toe te gaan, want dat is dan dat het nodigis.”Tot slot is het ook belangrijk op te merken dat de opname in een woonzorgcentrum nietbetekent dat de mantelzorg stopt.
 35. 35. Eindrapport Zorgbehoeftenonderzoek Knokke-HeistResultaten: Het verhaal van de mantelzorgers 35“Mijn moeder, die is vorig jaar overleden, was de laatste 5 jaar in het rustoord, kan je datnog mantelzorger noemen? Want dat was de processie naar het rustoord, want ik deed dewas, ik ging er regelmatig naar toe, maar de zorg is wel beperkt, want zij zat in hetrustoord. Op bepaald moment zei ik : mijn zus en ik zijn niet de sandwich generatie, wij zijnde big mac generatie, want we zorgen niet voor twee generaties, maar voor drie : op eenbepaald moment mijn moeder, mijn zoon en dan ook af en toe de kleinkinderen.”“Ik heb keren gehad dat ik de hele nacht in het rusthuis was omdat hij zo slecht was, dat zeme zeiden: oei, hij zal de nacht niet meer doordoen, ik bleef dan bij hem, daar was geenbed, wel zo een harde fauteuil, en ik zat daar dan de hele nacht te kijken of hij nogademde. Maar hij kwam er door, tot die ene dag in januari dat ze me om 7 uur ’s morgensbelden dat hij om 6 uur gestorven was – ja, om 6 uur bellen is nog te vroeg. Ik wou eronmiddellijk naar toe, ik heb eerste mijn zoon en dochter in Gent gebeld, mijn anderedochter was juist op reis en dan ben ik er naar toe gegaan – ik ga het nooit vergeten, hetwas zo glad en ik was zo bang om te vallen, maar ik wou er naar toe. Ik ging er elke dagnaar toe, weer of geen weer, pijn of geen pijn, dat mijn dochter of dat ze ginder in hetrusthuis zeiden: maar blijf toch een keer thuis, maar dat kon ik niet – ik had altijd voor hemgezorgd, dus ja, dan kan je dat niet stoppen.”8.5 “hier in Knokke-Heist is er niets, helemaal niets. Geen opvang, geenvakantiewerking, niets.”Ouders van kinderen met een beperking vertelden ons dat er weinig of geen specifiekehulp/opvang voor hun kinderen in Knokke-Heist aanwezig is. Voor vrijwel alles worden zedoorverwezen naar Brugge, Oostende, Beernem of Gent… wat sommige ouders ook weldoen, maar wat uiteraard ook een extra (financiële) belasting is en daarom ook niet altijdlanger haalbaar is.“In Brugge zijn er dingen genoeg. Dat zou ze tof vinden of dat zou ze tof vinden. Maar ikpersoonlijk zie dat niet zitten om nog een keer naar Brugge… Pakt dat dat om zes uurbegint en om vier uur is het school gedaan. Ik ben hier om kwart voor vijf, zoiets, dat etenbinnenslokken en dan... Nee. Sorry, het is niet dat het me te veel is, maar benzine kost ookveel geld hé.”“De hulpverlening is nu ook veel te ver van hier: je moet naar Beernem of nog erger naarGent.”“Er is in Knokke-Heist geen kinesist met drainage : dus dan weer naar Brugge en dat sluitniet altijd aan bij de schooluren – ik ben ook al naar Oostende moeten gaan voor kine.”9. “Als mantelzorger werk je best samen met de professionelen, datkomt de zorg toch alleen maar ten goede.”Als je mantelzorgers laat praten over hun mantelzorgsituatie, dan is de al dan niet gekregenprofessionele hulpverlening uiteraard een belangrijke gesprekstopic.
 36. 36. Eindrapport Zorgbehoeftenonderzoek Knokke-HeistResultaten: Het verhaal van de mantelzorgers 36Dit onderzoek toont aan dat de mantelzorgers de gekregen professionele hulpverlening alspositief ervaren wanneer deze hulpverlening hen daadwerkelijk ondersteunde/ondersteuntof mee op weg hielp/helpt. Veel mantelzorgers in Knokke-Heist zijn tevreden over dehulpverlening die ze kregen of nog steeds krijgen.“Ik vind dat de sociale sector hier zeer goed is - wat de thuisverpleging en gezinszorg doen,ik denk echt wel dat die mensen hun werk ter harte nemen en doen wat ze kunnen, meermag je niet verwachten, want dan moet je een butler aan huis nemen, dan is iedereenkoningin Fabiola, maar dat gaat niet, we zijn gewone burgers, en ik vind dat we niet teklagen hebben.”“Ik zeg het van alle mogelijkheden die er zijn, gaan eigenlijk alle contacten heel vlot - zesturen ook brieven wanneer ze komen - je kan die dienst vlot contacteren - ik kan er nietsnegatiefs over zeggen.”Het zorgoverleg, dat door het thuiszorgplatform georganiseerd wordt, wordt door allemantelzorgers die er ervaring mee hebben als uiterst positief ervaren.“Waar ik heel tevreden over ben is het zorgoverleg dat bestaat, dat zij ons zo daninformeren en ondersteunen - het is wel goed dat als er hulp nodig is, dat je dan hulp kanvragen - het is goed dat je als mantelzorgers langs alle kanten begeleid wordt, want al diedingen ken je niet.”Ook de sociale diensten van zowel ziekenhuizen als mutualiteiten spelen een cruciale rol,niet alleen in het zelf ondersteunen/helpen van de mantelzorgers maar ook in hetdoorverwijzen naar de juiste hulpverlening of informatie.“De sociaal assistente van de kliniek heeft toen ze in de kliniek lag ook gezegd wat weallemaal konden krijgen.”“Ik ben heel tevreden over sociaal assistente van het ziekenhuis – ze kwam elke dag vragenhoe we het zouden oplossen met haar thuis.”“Het was de sociaal assistente van de ziekenbond die me vroeg of ik die premie al hadaangevraagd – ze heeft dat dan geregeld voor mij.”“Van de sociaal assistente van het ziekenfonds mag ik niet klagen - ik vroeg er om raadvoor die stoel aan te vragen, omdat je niet weet naar welke instanties je moet gaan, daarmag ik niet van klagen, zij proberen zo veel mogelijk info te geven en die verwezen me danook door naar sociaal huis.”Indien deze sociale diensten hier echter niet in slagen, is de frustratie wel groot.Mantelzorgers vertelden verhalen over foutieve adviezen, over van het kastje naar de muurgestuurd te worden en/of gewoon niet gehoord te worden.
 37. 37. Eindrapport Zorgbehoeftenonderzoek Knokke-HeistResultaten: Het verhaal van de mantelzorgers 37“Spreek me niet van de mutualiteiten.... we hebben nu de zorgverzekering voor ons kindaangevraagd - er is dus niet alleen een VAPH dossier vanuit de sociale dienst van demutualiteit lopende, maar er was dus nu ook die aanvraag voor de zorgverzekering ingang gezet - ik kreeg gisteren een brief dat ze niet in aanmerking komt omdat ze naar eenvoltijdse voorziening van het VAPH gaat - en toen dacht ik : hoeveel keer heb ik hen nu alniet gezegd dat ons kind naar BUKO gaat en dagelijks naar huis komt - ik ben het zo moeals iets, dus ik heb nu vanmorgen een heel boze mail gestuurd en gezegd dat ik vind dat erheel ondeskundig wordt omgegaan met het dossier en dat ik iedere keer als ik een vraagheb een verkeerd antwoord krijg.”“Ook het indienen van dat VAPH dossier heeft heel lang geduurd, heeft veel moeite gekost- ik voelde gewoon dat het mensen zijn die expertise hebben in de ouderenzorg en dat alshet gaat om kinderen, dat ze dan de bal verkeerd slaan.”“Die sociale diensten, dat zijn allemaal te veel jonge madammekes, die te veelboekenwijsheid hebben en te weinig ervaring.”“Hier in het sociaal huis word ik ook razend, hier hulp vragen, dat is buitenkomen met eenpost-itje met telefoonnummers op, hulp noemen ze dat dan, een post-itje mettelefoonnummers op - In de hulpverlening werkt er 1 iets fantastisch goed: dedoorverwijsfunctie....”Indien deze ervaringen zich te veel herhalen, vergroot het scepticisme en verkleint hetgeloof in goede hulpverlening.“Ik bewonder je enthousiasme, maar dat er hier ooit in Knokke-Heist iets gaat veranderenvoor onze kinderen? Ik geloof het echt niet.”“Want als je hulp vraagt, krijg je altijd zo van die madammekes die komen klappen, diesociale diensten zijn klapmadammekes - nu bel ik soms nog, maar nu verwacht ik er nietsmeer van - nu weet ik dat ik daar niets van moet verwachten.”Ook de huisartsen zijn voor mantelzorgers een belangrijke partij. De huisarts is vaak de enigepersoon wiens advies de zorgbehoevende wel wil opvolgen.“Als wij dan van mijn schoonmoeder iets willen, maar ze wil niet luisteren, dan durf ik ookwel een keer aan de huisarts zeggen van: “Kijk, als je de volgende keer gaat, let daar eenkeer op.” Wij gebruiken dat kanaal ook hoor. Vreemde ogen dwingen hé.”Bovendien zal een goede, attente huisarts ook zorg dragen voor de mantelzorger en tijdigaan de alarmbel trekken.“Hij was hier dan geweest voor mijn vrouw en als hij dan weg ging, aan de deur zei hij dannog een keer dat het zo voor mij toch eigenlijk niet meer ging.”Huisartsen die een actieve rol opnemen in het zorgoverleg worden ook erg gewaardeerd.
 38. 38. Eindrapport Zorgbehoeftenonderzoek Knokke-HeistResultaten: Het verhaal van de mantelzorgers 38“Ik moet wel zeggen, we hebben nu een andere huisarts voor mijn ouders en een huisartsis toch ook een soort vertrouwenspersoon en met die vorige huisarts hadden we weinigcontact, zo een keer via de telefoon, maar het klikte ook niet - nu zijn we veranderd, sindseen maand, en in die korte periode heb ik er al veel contact mee gehad, ik ben ook opconsultatie geweest om wat het verhaal te vertellen en ze is ook al twee keer langsgeweest thuis en ze belt me ook en ze zegt ook dat ik altijd mag bellen : ik voel het dat datanders is nu, zij is ook een jonge persoon, ik merkte duidelijk het verschil tussen hetzorgoverleg met de ene dokter en de andere dokter - die nieuwe huisarts kent al beter mijnouders - ze luistert naar de twee kanten en dat vind ik belangrijk - ze neemt ook initiatiefen dat is een geruststelling voor mij.”Er zijn echter ook mantelzorgers die minder goede ervaringen hebben met de huisarts.“De huisarts heeft ook nooit iets gezegd, hij is nu op pensioen, dus ik heb iemand andersmoeten zoeken, en die kent haar niet.”“Ik vind dat huisartsen meer initiatieven moeten nemen, niet alleen het medische, maarook alles daarrond.”“De dokter ontkent de situatie, we hebben al overwogen een andere dokter te nemen,maar ja, dat ligt gevoelig, maar ja, hij minimaliseert.”Als er dan daadwerkelijk hulp wordt ingeschakeld, zoals gezinszorg, poetshulp ofthuisverpleging, dan is het opvallend dat, indien deze hulp vlot verloopt, er een hechte bandontstaat tussen de mantelzorger en de hulpverlener. En het is net die band, dievertrouwensrelatie die er mee voor zorgt dat de hulp als positief, als echt ondersteunendwordt ervaren.“En natuurlijk zij werden eigen aan ons, maar ze dronken hier koffie, ze kwamen hiergraag, ze waren hier zeer eigen - we hadden daar een band mee. De verpleegkundigen zelfkomen nu nog af en toe een keer binnen, of als ze me aan het raam zien zitten, zwaaien ze- ja, ze kunnen niet blijven komen hé nu mijn vrouw er niet meer is - dat is geen familie hé,maar ja, toch, dat doet goed.”“Als het nodig is, dan bel ik de verpleegster op, dan komt ze met haar man, dat zijnzelfstandige verplegers – ik ken die al lang – ik heb hen gekozen, omdat mijn neef al viahen hulp had kregen - ondertussen zijn dat al vrienden geworden, want ja die komen hierelke dag.”Mantelzorgers die minder tevreden zijn over de hulpverlening, vertellen dan vooral over destorende personeelswissels, het tekort aan personeel in het algemeen, en zeker ook tijdensde vakantieperiodes en het aan uren gebonden zijn.“En het probleem is ook een beetje, die thuiszorg, maar op het moment van de vakanties,juli en augustus, zijn die mensen, terecht, ook in verlof. Dus die mensen, dat is dan een
 39. 39. Eindrapport Zorgbehoeftenonderzoek Knokke-HeistResultaten: Het verhaal van de mantelzorgers 39beurtrol, dus de één valt dan in voor de andere, maar er zijn dan weken waar hij geen hulpheeft, waar er niemand komt, of dat ze met tekorten zitten. Of in het geval van de winter,dat er zieken zijn. Zij pakken zij waarschijnlijk de meest behoevenden dan, en hij valt danuit de boot. Dus dan moet ik bijspringen.”“Het lastige met de thuisverpleging is ook dat die op een bepaald uur steeds komen en datpast niet altijd ja, pas op, ik begrijp dat ergens wel hoor, maar toch, eenvoudig is dat nietaltijd.”“Ik heb hen gekozen omdat je weet dat het altijd dezelfde zijn, terwijl bij diethuisverplegingsdienst is het dikwijls iemand anders - ik vind dat wel belangrijk dat erstandvastigheid is.”10. “Tja, wat heb ik nodig als mantelzorger?”De moeilijkste vraag die we de mantelzorgers in dit onderzoek stelden was na te denkenover waar zij als mantelzorgers wel eens behoefte aan hebben en over wat zij echt nodighebben. Op deze vragen volgde vaak een lange stilte. Vervolgens werden eerst de noden ende behoeften van hun zorgbehoevende verteld/herhaald en dan was er als het ware pasruimte in hun hoofd om een keer over zichzelf na te denken. De noden en behoeften van demantelzorgers kunnen we groeperen in de drie volgende thema’s: nood aan ademruimte,nood aan informatie over hulpmogelijkheden en nood aan erkenning.10.1 “En sommige keren zeg ik dan: Alsjeblieft, het is genoeg hé. Dan is het tijd datje eigenlijk ook eens een verlof kunt verdragen.”De mantelzorgers geven aan dat de intensieve zorg die ze continu (moeten) geven zo zwaarkan worden, dat ze nood hebben aan een ‘zorgpauze’: ze willen even van de zorgtakenontlast worden en willen eens iets voor zichzelf doen.“Het zou goed zijn als ik er een keer een weekend niet voor moet zorgen.”“Je zou een keer moeten kunnen zeggen, 2 of 3 dagen weg, van alles, maar ja, dat kan niethé?”Maar tegelijkertijd beseffen de mantelzorgers ook dat de zorgbehoevende afhankelijk is vanhen. Ze kunnen dus ook niet zo maar weg, en daarom denken ze wel na over mogelijkealternatieven.Het comfort van de zorgbehoevende blijft centraal staan, wat betekent dat de mantelzorgerzich maar pas echt kan ontspannen als hij/zij weet dat de zorgbehoevende het ondertussenook goed heeft. Dit kan maar als de zorgbehoevende zo veel mogelijk in zijn/haar eigenomgeving kan blijven maar wel aandacht/zorg krijgt door iemand waar ook de mantelzorgervertrouwen in heeft.
 40. 40. Eindrapport Zorgbehoeftenonderzoek Knokke-HeistResultaten: Het verhaal van de mantelzorgers 40“Mensen waar je op kunt rekenen hé. En dat ze in hun huis kunnen blijven. Want moest iknu zeggen tegen mijn moeder: We gaan je naar daar doen, goh ja. Ik krijg dat niet overmijn hart. Dan zou ik ook niet van mijn vakantie genieten, want ik zou dan denken: mamazit nu daar omdat wij een keer in het zonnetje willen zitten.”“Dus als er dan een keer een organisatie zou zijn waar er iemand, een betrouwbaariemand… Want je kunt wel zeggen: We gaan een vrijwilligers nemen. Maar je weet nietwie dat is. Dus durven wij dat ook niet doen. Dus misschien een soort van organisatie diemensen verhuren. Dat je kunt zeggen: Kijk, we zullen een keer elke middag een uurtje oftwee uurtjes iemand willen hebben die een keer een boodschap doet, die eens gaat gaankijken of alles wel in orde is, als ze niks te kort heeft, of met haar rolwagentje eens eenkeer een uurtje buiten. Dat als wij op reis gaan, dat we zeggen dat het in orde is.”Een ander alternatief is dat mantelzorgers samen met de zorgbehoevenden eenontspannende activiteit bijwonen, maar dat de mantelzorger tijdens die activiteit dezorgtaken kan overdragen aan iemand anders.“Wat ideaal zou geweest zijn was als we met zijn twee ergens konden gegaan zijn, dat jeweet dat er daar iemand was om hem te soigneren, maar dat we toch samen konden zijnen ik kon rusten: dat zou een verlossing kunnen geweest zijn.”De mantelzorger wat meer ontlasten van zorg betekent ook dat mantelzorgers graagbijkomende hulp zouden hebben.Betaalbare nachtopvang wordt door de meeste mantelzorgers als een groot tekort ervaren.“De nachten waren het lastigst. In de dag ging dat nog, dan wou hij niet meer in bed, danlag hij beter hier op de zetel, maar ‘s nachts dan riep hij 3 tot 4 keer per nacht dat hij naarhet toilet moest en dan was het te laat, omdat ik zo snel niet kon zijn, en dan zei hij: het iste laat en dat is uw schuld - vroeger was hij niet zo, maar met die tromboses, ja, wat kan jedan zeggen? alles was dan mijn schuld, ja de nachten waren het ergste. En ik heb dangeïnformeerd voor nachtopvang, maar ja, dat was meer dan 1000 euro, dus heb ik daarniet meer verder over gesproken, omdat ik wist dat ik dat niet kon betalen.”“Er moet nachtopvang georganiseerd worden, want ik denk gewoon, dat als je uwnachtrust hebt, dan kun je overdag tegen heel veel.”Bij ouders van een kind met een beperking is er vooral nood aan zinvolle vrijetijdsactiviteitenvoor hun kinderen, zodat hun ouders regelmatig even zorgvrij kunnen zijn.“Dat er een keer een zaterdagnamiddag een groep is waar ze een keer naar toe kunnen. Ermoet echt iets komen dat gehandicapten een keer samen iets kunnen doen, want dat gaatniet bij gewone kinderen, want gewone ouders hebben dat niet altijd graag.”Ook mantelzorgers van oudere mensen hebben nood aan een systeem waarbij de ouderezorgbehoevende op regelmatige basis bezoek krijgt van een vertrouwenspersoon, die nietalleen even kijkt of alles in orde is, maar die ook een activiteit samen met de
 41. 41. Eindrapport Zorgbehoeftenonderzoek Knokke-HeistResultaten: Het verhaal van de mantelzorgers 41zorgbehoevende kan doen. Dit systeem kan heel wat van de permanente ongerustheidtemperen.“Overdag zou ze iemand moeten hebben. Maar je kunt moeilijk continu bij iemand zitten,zo een gezelschapsdame, maar dat is gewoon niet betaalbaar, een gezelschapsdame.”“Als ik nu zou weten dat hij niet de hele dag alleen zit, ja, dan zou ik wel geruster zijn.”“Mijn moeder heeft wel nood aan af en toe een activiteit, zo met een vrijwilliger, maar ikheb geen idee of zoiets bestaat.”Tegelijkertijd willen mantelzorgers ook dat er meer dagactiviteiten voor oudere personenworden georganiseerd.“Ik denk dat er meer animatie moet voorzien worden, dat ze niet hele dagen binnen diemuren zit, dat ze nog met iets actief bezig blijft, al is het maar een bingo-avond. Ik vind datde activiteiten van een rusthuis ook extern zouden mogen georganiseerd worden.”10.2 “Zo een keer een bloemetje van de gemeente? Dat zou sympathiek zijn,dat geeft moed, dat is zo van: hé, ze denken aan ons!”Gewaardeerd worden voor wat je doet en erkenning krijgen dat wat je doet nietvanzelfsprekend is, geeft mantelzorgers een goed gevoel. Verschillende mantelzorgers gevenin dit onderzoek aan dat ze die erkenning wel krijgen van de zorgbehoevende voor wie zezorg dragen en soms ook van andere familieleden.“Mijn moeder is zeer dankbaar voor wat ik voor haar doe en dat zegt ze ook.”“Maar ik peins wel dat mijn vader beseft wat ik doe. Hij heeft het ook meegemaakt metzijn schoonvader. Ik peins dat hij dat wel ergens beseft, maar hij vindt dat normaal. Hijgaat hij wel eens zeggen tegen de kleine: “Jij hebt een goede moeder hé”. Tegenover mijgaat hij dat niet zeggen, maar dat hoeft ook niet.”“En wat je wel hebt van de familie, dat je dan af en toe een keer een cadeaubonnetjekrijgt, voor de zorgen na een zekere periode. Dat doen ze wel hoor. En op dat moment doetdat deugd. Daarvoor doe je het niet natuurlijk, maar het is een appreciatie.”Naast de erkenning door de zorgbehoevende en familieleden, zouden sommigemantelzorgers een “meer officiële” erkenning door de gemeente/de overheid ook wel sterkwaarderen.“Dat moet veel meer erkenning krijgen, mantelzorger en wat die doet.”Deze erkenning zou eerder symbolisch kunnen zijn, waarbij de gemeente de mantelzorgersregelmatig een attentie geeft.

×