0
ดร.ดลฤทัย โกวรรธนะกุล กลุ่มวิชาการท่ องเทียว           ่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
เอกลักษณ์ แหล่งท่ องเที่ยวธรรมชาติ ภาคเหนือ•  โครงสร้างธรณี ที่ซบซ้อนและหลากหลาย            ั•  ภูมิประเทศที...
แผ่ นดินดอย           ดอยอินทนนท์ เชียงใหม่ดอยแม่สลอง เชียงราย             ดอยภูคา น่าน
กุหลาบพันปี  ป่ าสนเขา
ดอยทีมีระดับสู งของภาคเหนือ       ่    ชื่อดอย       ระดับสู ง        จังหวัด          (วั...
อุทยานแห่ งชาติภาคเหนือ         ชื่ออุทยาน                จังหวัดอุทยานแห่ งชาติดอยอินทนนท์    ...
แอ่ งภูเขา• ที่ราบที่อุดมสมบูรณ์• ภูมิประเทศชายทุ่งและเชิงเขา• ภูมิประเทศเนินกรวดเนินดินเชิงเขา           ฮ่อมจ๊...
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ภาคเหนือกับความสนใจด้ านการท่ องเทียว                            ่
แหล่งท่ องเทียวทางธรรมชาติในรูปแบบอุทยานแห่ งชาติภาคเหนือ         ่•  อุทยานแห่งชาติถ้ าปลา•  อุทยานแห่งชาติน้ ...
แหล่งท่ องเทียวทางธรรมชาติในรูปแบบอุทยานแห่ งชาติภาคเหนือ         ่•  อุทยานแห่งชาติดอยสุ เทพ•  อุทยานแห่งชาติภ...
แหล่ งโบราณคดีในภาคเหนือ•  ถ้ าอาเภอแม่ทะ จ.ลาปาง•  บริ เวณอาเภอเชียงแสน ใกล้แม่น้ าโขง จ.เชียงราย•  หลักฐานของมนุษย์ยค...
ลักษณะสาคัญของทรัพยากรการท่ องเทียวทาง                  ่ ประวัตศาสตร์ โบราณสถาน และศาสนสถานทาง    ...
ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน      และศาสนสถานของจังหวัด       ในภาคเหนือตอนบน
เชียงราย• วัดพระแก้ว      ์ ่• อนุสาวรี ยพอขุนมังรายมหาราช
แม่ ฮ่องสอน• วัดจองคา• อนุสาวรี ยพระยาสิ งหนาถราชา      ์
พะเยา•  วัดศรี โคมคา•  วัดพระธาตุจอมทอง•  วัดอนาลโย•  วัดศรอุโมงค์คา•       ์ ่  อนุสาวรี ยพอขุนงาเมือง
เชียงใหม่• วัดพระบรมธาตุดอยสุ เทพ• เสาอินทขิล
น่ าน• วัดพระบรมธาตุแช่แห้ง• พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน
ลาพูน• วัดพระธาตุหริ ภุญชัยวรมหาวิหาร              พิพธภัณฑสถานแห่ งชาติหริภุญชัย              ...
ลาปาง• วัดพระธาตุลาปางหลวง            วิหารจัตุรมุขทีประดิษฐาน                    ่    ...
แพร่• วัดพระธาตุช่อแฮ          อนุสาวรีย์พระยาไชยบูรณ์
อุตรดิตถ์• วัดท่าถนน         อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก
ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน      และศาสนสถานของจังหวัด       ในภาคเหนือตอนล่าง
สุ โขทัย• วัดมหาธาตุ ในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย• วัดช้างล้อม ในอุทยานประวัติศาสตร์ศรี สัชนาลัย
พิษณุโลก• วัดพระศรี มหาธาตุวรมหวิหาร• วัดราชบูรณะ• พระราชวังจันทน์
ตาก• วัดมณี บรรพตวรวิหาร• ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราช
กาแพงเพชร• วัดพระแก้ว ในอุทยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชร                วัดพระสี่ อิริยาบถ
พิจิตร• วัดท่าหลวง• พระพุทธเกตุมงคล
เพชรบูรณ์• วัดมหาธาตุ• วัดไตรภูมิ• อุทยานประวัติศาสตร์ศรี เทพ
• วัดศรี สวรรค์สังฆาราม• จันเสน เมืองโบราณ             นครสวรรค์
• วัดสังกัสรัตนคีรี• พระแสงราชศาสตราวุธประจาเมืองอุทยธานี                  ั• พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และว...
จบการนาเสนอ  ค่ะ
6.th northern part
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

6.th northern part

427

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
427
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "6.th northern part"

 1. 1. ดร.ดลฤทัย โกวรรธนะกุล กลุ่มวิชาการท่ องเทียว ่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
 2. 2. เอกลักษณ์ แหล่งท่ องเที่ยวธรรมชาติ ภาคเหนือ• โครงสร้างธรณี ที่ซบซ้อนและหลากหลาย ั• ภูมิประเทศที่เป็ นขุนเขา และหุบเขา• ความต่างของระดับพื้นที่ซ่ ึงเป็ นที่สูง• ภูมิอากาศที่มีคุณสมบัติของอุณหภูมิที่เย็น• พืชพรรณ ธรรมชาติที่หลากหลาย• แอ่งระหว่างหุ บเขาที่อุดมสมบูรณ์
 3. 3. แผ่ นดินดอย ดอยอินทนนท์ เชียงใหม่ดอยแม่สลอง เชียงราย ดอยภูคา น่าน
 4. 4. กุหลาบพันปี ป่ าสนเขา
 5. 5. ดอยทีมีระดับสู งของภาคเหนือ ่ ชื่อดอย ระดับสู ง จังหวัด (วัดจากนาทะเลปานกลาง) ้1. ดอยอินทนนท์ 2560.00 เมตร เชียงใหม่2. ดอยผาห่มปก 2285.00 เมตร เชียงใหม่3. ดอยหลวงเชียง 2175.00 เมตร เชียงใหม่ดาว4. ดอยลังกา 2031.00 เมตร เชียงใหม่ – เชียงราย – ลาปาง5. ดอยแม่ยะ 2005.00 เมตร แม่ฮ่องสอน - เชียงใหม่6. ดอยโปงสะแยน 2004.00 เมตร แม่ฮ่องสอน - เชียงใหม่7. ดอยผ้าขาว 1980.00 เมตร เชียงใหม่8. ดอยช้าง 1962.00 เมตร แม่ฮ่องสอน - เชียงใหม่9. ดอยปกกะสา 1890.00 เมตร เชียงใหม่
 6. 6. อุทยานแห่ งชาติภาคเหนือ ชื่ออุทยาน จังหวัดอุทยานแห่ งชาติดอยอินทนนท์ เชียงใหม่อุทยานแห่ งชาติออบหลวง เชียงใหม่อุทยานแห่ งชาติศรี ลานา เชียงใหม่อุทยานแห่ งชาติหวยน้ าดัง ้ เชียงใหม่อุทยานแห่ งชาติดอยสุ เทพ – ดอยปุย เชียงใหม่อุทยานแห่ งชาติแม่ปิง ลาพูนอุทยานแห่ งชาติแจ้ชอน ้ ลาปางอุทยานแห่ งชาติดอยขุนตาล ลาพูน – ลาปางอุทยานแห่ งชาติแม่สุรินทร์ แม่ฮ่องสอนอุทยานแห่ งชาติสาละวิน แม่ฮ่องสอนอุทยานแห่ งชาติถ้ าปลา – น้ าตกผาเสื่ อ แม่ฮ่องสอนอุทยานแห่ งชาติดอยหลวง เชียงรายอุทยานแห่ งชาติขุนแจ เชียงรายอุทยานแห่ งชาติเวียงโกศัย แพร่
 7. 7. แอ่ งภูเขา• ที่ราบที่อุดมสมบูรณ์• ภูมิประเทศชายทุ่งและเชิงเขา• ภูมิประเทศเนินกรวดเนินดินเชิงเขา ฮ่อมจ๊อม น่าน
 8. 8. ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ภาคเหนือกับความสนใจด้ านการท่ องเทียว ่
 9. 9. แหล่งท่ องเทียวทางธรรมชาติในรูปแบบอุทยานแห่ งชาติภาคเหนือ ่• อุทยานแห่งชาติถ้ าปลา• อุทยานแห่งชาติน้ าตกแม่สุรินทร์• อุทยานแห่งชาติสาละวิน• อุทยานแห่งชาติแม่เงา• อุทยานแห่งชาติหวยน้ าดัง ้• อุทยานแห่งชาติแม่ฝาง• อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์• อุทยานแห่งชาติออบหลวง
 10. 10. แหล่งท่ องเทียวทางธรรมชาติในรูปแบบอุทยานแห่ งชาติภาคเหนือ ่• อุทยานแห่งชาติดอยสุ เทพ• อุทยานแห่งชาติภูซาง• อุทยานแห่งชาติดอยภูคา• อุทยานแห่งชาติศรี น่าน• อุทยานแห่งชาติแม่ยม• อุทยานแห่งชาติแจ้ซอน้• อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว
 11. 11. แหล่ งโบราณคดีในภาคเหนือ• ถ้ าอาเภอแม่ทะ จ.ลาปาง• บริ เวณอาเภอเชียงแสน ใกล้แม่น้ าโขง จ.เชียงราย• หลักฐานของมนุษย์ยคก่อนประวัติศาสตร์ในภาคเหนือ ุ
 12. 12. ลักษณะสาคัญของทรัพยากรการท่ องเทียวทาง ่ ประวัตศาสตร์ โบราณสถาน และศาสนสถานทาง ิ ภาคเหนือ• วัด• โบราณสถาน• สถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ ปูชนียสถาน
 13. 13. ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และศาสนสถานของจังหวัด ในภาคเหนือตอนบน
 14. 14. เชียงราย• วัดพระแก้ว ์ ่• อนุสาวรี ยพอขุนมังรายมหาราช
 15. 15. แม่ ฮ่องสอน• วัดจองคา• อนุสาวรี ยพระยาสิ งหนาถราชา ์
 16. 16. พะเยา• วัดศรี โคมคา• วัดพระธาตุจอมทอง• วัดอนาลโย• วัดศรอุโมงค์คา• ์ ่ อนุสาวรี ยพอขุนงาเมือง
 17. 17. เชียงใหม่• วัดพระบรมธาตุดอยสุ เทพ• เสาอินทขิล
 18. 18. น่ าน• วัดพระบรมธาตุแช่แห้ง• พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน
 19. 19. ลาพูน• วัดพระธาตุหริ ภุญชัยวรมหาวิหาร พิพธภัณฑสถานแห่ งชาติหริภุญชัย ิ
 20. 20. ลาปาง• วัดพระธาตุลาปางหลวง วิหารจัตุรมุขทีประดิษฐาน ่ พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์ จตุร ทิศ
 21. 21. แพร่• วัดพระธาตุช่อแฮ อนุสาวรีย์พระยาไชยบูรณ์
 22. 22. อุตรดิตถ์• วัดท่าถนน อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก
 23. 23. ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และศาสนสถานของจังหวัด ในภาคเหนือตอนล่าง
 24. 24. สุ โขทัย• วัดมหาธาตุ ในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย• วัดช้างล้อม ในอุทยานประวัติศาสตร์ศรี สัชนาลัย
 25. 25. พิษณุโลก• วัดพระศรี มหาธาตุวรมหวิหาร• วัดราชบูรณะ• พระราชวังจันทน์
 26. 26. ตาก• วัดมณี บรรพตวรวิหาร• ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราช
 27. 27. กาแพงเพชร• วัดพระแก้ว ในอุทยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชร วัดพระสี่ อิริยาบถ
 28. 28. พิจิตร• วัดท่าหลวง• พระพุทธเกตุมงคล
 29. 29. เพชรบูรณ์• วัดมหาธาตุ• วัดไตรภูมิ• อุทยานประวัติศาสตร์ศรี เทพ
 30. 30. • วัดศรี สวรรค์สังฆาราม• จันเสน เมืองโบราณ นครสวรรค์
 31. 31. • วัดสังกัสรัตนคีรี• พระแสงราชศาสตราวุธประจาเมืองอุทยธานี ั• พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น อุทยธานี ั
 32. 32. จบการนาเสนอ ค่ะ
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×