êزð êÆêºØê
ÀÜκðàôÂÚ²Ü Ø²êÆÜ


 êÙ³ñà êÇëûÙë ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ßáõϳÛáõÙ ¿ 2003Ã.-Çó,
 Ù³ïáõóáõÙ ¿ ³ÛÝåÇëÇ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ, ÇÝãåÇëÇù »Ý`...
вֲÊàð¸ÜºðÆ ò²ÜÎ
ERP ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ


 որպես բիզնեսի կառավարման
  արդյունավետ գործիք
Ի՞նչ է ERP համակարգը

 ERP համակարգերը նախատեսված են
 միավորելու կազմակերպության բոլոր
 ենթակառուցվածքները`      ի...
Ինչու՞ ներդնել ERP

 ERP համակարգը հնարավորություն է տալիս

  Ինտեգրել ֆինանսական տեղեկատվությունը
  Միավորել հաճախորդնե...
ERP համակարգի
ընդհանուր կառուցվածքը

• Ֆինանսներ
  –  Դրամարկղի վերահսկում
  –  Գնում, վաճառք
  –  Հաշվապահական և կա...
ERP համակարգի
ընդհանուր կառուցվածքը

• Business Intelligence
  – Տարբեր պայմաններով հարցումների ստացում
  – Web հաշվետ...
Ներդրման արդյունքները

Համաձայն անկախ տեղեկատվական գործակալության տվյալների,
 ERP համակարգերի հստակ պլանավորված ներդրման ...
Smart Sale TM
ծրագրային փաթեթ
Smart Sale™ պլատֆորմը


           Դրամարկղի         Պահեստի կառավարում
           վերահսկում...
Smart Sale TM Distributor

          Smart Sale TM Distributor

          •  Ծրագիրը նախատեսված է տար...
Smart Sale TM Shop


           Smart Sale TM Shop

           •  Ծրագիրը   նախատեսված    է
 ...
Smart Human Resources TM

 .        Smart Human Resources TM

         •  Ծրագիրը   նախատեսված   է...
Smart Sale TM Restaurant

 •  Res      Smart Sale TM Restaurant

          •  Ծրագիրը   նախատեսված  ...
ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ
 ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅԱՆ
   ՀԱՄԱՐ

    $
    
Հասցե  Հրաչյա Ներսիսյան 6
     0014, Երևան, ՀՀ

Հեռ.  +374 (10) 28.39.54
Ֆաքս  +374 (10) 28.39.53
Բջջ.  +374 (9...
ERP Presentation Smart Systems
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ERP Presentation Smart Systems

1,322 views
1,156 views

Published on

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,322
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ERP Presentation Smart Systems

 1. 1. êزð êÆêºØê
 2. 2. ÀÜκðàôÂÚ²Ü Ø²êÆÜ êÙ³ñà êÇëûÙë ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ßáõϳÛáõÙ ¿ 2003Ã.-Çó, Ù³ïáõóáõÙ ¿ ³ÛÝåÇëÇ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ, ÇÝãåÇëÇù »Ý` • Ìñ³·ñ³íáñáõÙ »õ í»µ ¹Ç½³ÛÝ • ¶ñ³ýÇÏ³Ï³Ý ¹Ç½³ÛÝ »õ ÙáõÉïÇÙ»¹Ç³ • ÆÝï»ñÝ»ï Ù³ñÏ»ïÇÝ· »õ ÇÝï»ñÝ»ï³ÛÇÝ ·áí³½¹ • îî ËáñÑñ¹³ïíáõÃÛáõÝ • гٳϳñ·ã³ÛÇÝ ï»ËÝÇϳÛÇ í³Ö³éù гí³ëï³·ñ»ñ: • 2006Ã.-Çó êÙ³ñà êÇëûÙë ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ëï³ó»É ¿ îî áÉáñïáõÙ áñ³ÏÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ISO 9001:2000 ÙÇç³½·³ÛÇÝ ëï³Ý¹³ñïÇ ë»ñïÇýÇϳï: • ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ·áí³½¹Ç µ³ÅÝÇ Õ»Ï³í³ñÁ ³Ýó»É ¿ Google ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ³ï»ëï³íáñáõÙ` ëï³Ý³Éáí ¶áí³½¹Ç سëݳ·»ïÇ áñ³Ï³íáñáõÙ (Qualified Google Advertising Professional): • Ü»ñϳÛáõÙë ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝáõÙ Ý»ñ¹ñíáõÙ ¿ ÇÝýáñÙ³óÇáÝ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý BS ISO:ISC 27001:2005 ѳٳϳñ·Á:
 3. 3. вֲÊàð¸ÜºðÆ ò²ÜÎ
 4. 4. ERP ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ որպես բիզնեսի կառավարման արդյունավետ գործիք
 5. 5. Ի՞նչ է ERP համակարգը  ERP համակարգերը նախատեսված են միավորելու կազմակերպության բոլոր ենթակառուցվածքները` իրենց անհրաժեշտ բոլոր ֆունկիցիաներով, մեկ ընդհանուր համակարգի մեջ, որը կծառայի այդ ենթակառուցվածքների ներկա և հետագայում ծագող խնդիրների լուծմանը:  Հիմնվելով բիզնեսի բարդագույն գործընթացների վրա` ERP համակարգը Ձեր կազմակերպությանը տրամադրում է ռազմավարական պլան` հաճախորդների և գույքի վերաբերյալ տեղեկատվությունը բերելով միասնական տեսքի:
 6. 6. Ինչու՞ ներդնել ERP ERP համակարգը հնարավորություն է տալիս  Ինտեգրել ֆինանսական տեղեկատվությունը  Միավորել հաճախորդների վերաբերյալ տեղեկությունները  Ստանդարտիզացնել և ավտոմատացնել արտադրության պրոցեսները արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով  Միասնականացնել մարդկային ռեսուրսների տեղեկատվությունը և միասնական հարթակ ստեղծել տեղեկությունների փոխանակման համար  Կրճատել թղթաբանությունը  Ավտոմատացնել գործընթացները  Աշխատել համատեղ` ֆինանսական և մարդկային ռեսուրսների բաժիններից մինչև հաճախորդների սպասարկման բաժին  Թափանցիկություն կազմակերպության ներսում
 7. 7. ERP համակարգի ընդհանուր կառուցվածքը • Ֆինանսներ – Դրամարկղի վերահսկում – Գնում, վաճառք – Հաշվապահական և կառավարչական հաշվառում – Պարտքերի վերահսկում – Հիմնական միջոցներ • Մատակարարման ցանցի կառավարում /SCM/ – Պահեստի կառավարում – Արտադրության կառավարում – Որակի վերահսկում /Quality Assurance/ – Պատվերների կառավարում – Հումքի սպառման պլանավորում • Հաճախորդների հետ հարաբեր. կառավարում /CRM/ – Հաճախորդների կենտրոնացված բազա – Հնարավորություններ և մարկետինգային այլ գործիքներ
 8. 8. ERP համակարգի ընդհանուր կառուցվածքը • Business Intelligence – Տարբեր պայմաններով հարցումների ստացում – Web հաշվետվությունների ստացում – Գրաֆիկական հտեսքով հաշվետվություններ և OLAP,Crystal. • Նախագծերի կառավարում – Ֆինանսական պլանավորում – Նախագծի վերահսկում – Ռեսուրսների վերահսկում • Սպասարկման ծառայությունների կառավարում – Տեղեկատվական ծառայություն – Պայմանագրերի կառավարում • Մարդկ. Ռեսուրսների կառավարում – Աշխատավարձի, աշխատաժամանակի հաշվառում – Կազմակերպչական կառավարում • Պարամետրերի փոփոխ. փաթեթ
 9. 9. Ներդրման արդյունքները Համաձայն անկախ տեղեկատվական գործակալության տվյալների, ERP համակարգերի հստակ պլանավորված ներդրման դեպքում ընկերությունները կարող են ունենալ նշանակալից արդյունքներ.  15% գործառնական և կառավարչական ծախսերի կրճատում  25% իրացման ցիկլի կրճատում  35% առևտրային ծախսերի կրճատում  30% նյութական պաշարների շրջանառելիության ավելացում  30% հիմնական միջոցների օգտագործման բարելավում  25% հաշիվներում միջոցների շրջանառելիության ավելացում  12% դեբիտորական պարտավորությունների կրճատում
 10. 10. Smart Sale TM ծրագրային փաթեթ
 11. 11. Smart Sale™ պլատֆորմը Դրամարկղի Պահեստի կառավարում վերահսկում Պատվերների Մնացորդի վերահսկում կառավարում SMART SALE TM Հաշվետվությունների Վաճառքների կազմում կառավարում Հաճախորդների հետ հարաբերությունների կառավարում (CRM)
 12. 12. Smart Sale TM Distributor Smart Sale TM Distributor • Ծրագիրը նախատեսված է տարատեսակ ապրանքների արտադրմամբ, առաքմամբ և ներմուծմամբ զբաղվող ընկերությունների համար և հնարավորություն է տալիս ավտոմատացնել և կառավարելի դարձնել առևտրային գործարքները: • Ծրագիրը ներառում է Pocket PC (PDA, գրպանային համակարգչի) կիրառումը: Ծրագիրը նախատեսված է ինչպես պատվերային, այնպես էլ ոչ պատվերային համակարգով աշխատող ընկերությունների համար:
 13. 13. Smart Sale TM Shop Smart Sale TM Shop • Ծրագիրը նախատեսված է մանրածախ և մեծածախ վաճառքով զբաղվող վաճառակետերի համար և հնարավորություն է տալիս ավտոմատացնել և կառավարելի դարձնել առևտրային գործարքները: • Ծրագիրը մշակված է Visual Studio .NET պլատֆորմի վրա, Bar Code և Mobile տեխնոլոգիաների կիրառմամբ և աշխատում է MySQL տվյալների բազայի հետ:
 14. 14. Smart Human Resources TM . Smart Human Resources TM • Ծրագիրը նախատեսված է աշատակազմի արդյունավետ կառավարման համար և հնրավորություն է տալիս բարձրացնել անձնակազմի աշխատանքի արդյունավետությունը: • Ծրագիրը մշակված է Visual Studio .NET պլատֆորմի վրա Fingerprint և Magnetic card reader տեխնոլոգիաների կիրառմամբ: Ծրագիրը աշխատում է MS Access (լոկալ տարբերակ ), ինչպես նաև MySQL (ցանցային տարբերակ) տվյալների բազաներով:
 15. 15. Smart Sale TM Restaurant • Res Smart Sale TM Restaurant • Ծրագիրը նախատեսված է ռեստորանային բիզնեսում կառավարման համակարգը ավելի արդյունավետ դարձնելու համար և նպաստում է պատվերների և սպասարկամն արագացմանը: • Ծրագիրը մշակված է Visual Studio .NET պլատֆորմի վրա, Bar Code և Mobile տեխնոլոգիաների կիրառմամբ և աշխատում է MySQL տվյալների բազայի հետ:
 16. 16. ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ $ 
 17. 17. Հասցե Հրաչյա Ներսիսյան 6 0014, Երևան, ՀՀ Հեռ. +374 (10) 28.39.54 Ֆաքս +374 (10) 28.39.53 Բջջ. +374 (91) 28.39.54 Էլ. փոստ info@SmartSystemsLLC.com URL www.SmartSystemsLLC.com

×