ERP Presentation Smart Systems
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

ERP Presentation Smart Systems

on

 • 1,705 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,705
Slideshare-icon Views on SlideShare
1,700
Embed Views
5

Actions

Likes
0
Downloads
11
Comments
0

2 Embeds 5

http://blog.smartsystemsllc.com 4
http://www.slideshare.net 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  ERP Presentation Smart Systems ERP Presentation Smart Systems Presentation Transcript

  • êزð êÆêºØê
  • ÀÜκðàôÂÚ²Ü Ø²êÆÜ êÙ³ñà êÇëûÙë ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ßáõϳÛáõÙ ¿ 2003Ã.-Çó, Ù³ïáõóáõÙ ¿ ³ÛÝåÇëÇ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ, ÇÝãåÇëÇù »Ý` • Ìñ³·ñ³íáñáõÙ »õ í»µ ¹Ç½³ÛÝ • ¶ñ³ýÇÏ³Ï³Ý ¹Ç½³ÛÝ »õ ÙáõÉïÇÙ»¹Ç³ • ÆÝï»ñÝ»ï Ù³ñÏ»ïÇÝ· »õ ÇÝï»ñÝ»ï³ÛÇÝ ·áí³½¹ • îî ËáñÑñ¹³ïíáõÃÛáõÝ • гٳϳñ·ã³ÛÇÝ ï»ËÝÇϳÛÇ í³Ö³éù гí³ëï³·ñ»ñ: • 2006Ã.-Çó êÙ³ñà êÇëûÙë ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ëï³ó»É ¿ îî áÉáñïáõÙ áñ³ÏÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ISO 9001:2000 ÙÇç³½·³ÛÇÝ ëï³Ý¹³ñïÇ ë»ñïÇýÇϳï: • ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ·áí³½¹Ç µ³ÅÝÇ Õ»Ï³í³ñÁ ³Ýó»É ¿ Google ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ³ï»ëï³íáñáõÙ` ëï³Ý³Éáí ¶áí³½¹Ç سëݳ·»ïÇ áñ³Ï³íáñáõÙ (Qualified Google Advertising Professional): • Ü»ñϳÛáõÙë ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝáõÙ Ý»ñ¹ñíáõÙ ¿ ÇÝýáñÙ³óÇáÝ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý BS ISO:ISC 27001:2005 ѳٳϳñ·Á:
  • вֲÊàð¸ÜºðÆ ò²ÜÎ
  • ERP ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ որպես բիզնեսի կառավարման արդյունավետ գործիք
  • Ի՞նչ է ERP համակարգը  ERP համակարգերը նախատեսված են միավորելու կազմակերպության բոլոր ենթակառուցվածքները` իրենց անհրաժեշտ բոլոր ֆունկիցիաներով, մեկ ընդհանուր համակարգի մեջ, որը կծառայի այդ ենթակառուցվածքների ներկա և հետագայում ծագող խնդիրների լուծմանը:  Հիմնվելով բիզնեսի բարդագույն գործընթացների վրա` ERP համակարգը Ձեր կազմակերպությանը տրամադրում է ռազմավարական պլան` հաճախորդների և գույքի վերաբերյալ տեղեկատվությունը բերելով միասնական տեսքի:
  • Ինչու՞ ներդնել ERP ERP համակարգը հնարավորություն է տալիս  Ինտեգրել ֆինանսական տեղեկատվությունը  Միավորել հաճախորդների վերաբերյալ տեղեկությունները  Ստանդարտիզացնել և ավտոմատացնել արտադրության պրոցեսները արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով  Միասնականացնել մարդկային ռեսուրսների տեղեկատվությունը և միասնական հարթակ ստեղծել տեղեկությունների փոխանակման համար  Կրճատել թղթաբանությունը  Ավտոմատացնել գործընթացները  Աշխատել համատեղ` ֆինանսական և մարդկային ռեսուրսների բաժիններից մինչև հաճախորդների սպասարկման բաժին  Թափանցիկություն կազմակերպության ներսում
  • ERP համակարգի ընդհանուր կառուցվածքը • Ֆինանսներ – Դրամարկղի վերահսկում – Գնում, վաճառք – Հաշվապահական և կառավարչական հաշվառում – Պարտքերի վերահսկում – Հիմնական միջոցներ • Մատակարարման ցանցի կառավարում /SCM/ – Պահեստի կառավարում – Արտադրության կառավարում – Որակի վերահսկում /Quality Assurance/ – Պատվերների կառավարում – Հումքի սպառման պլանավորում • Հաճախորդների հետ հարաբեր. կառավարում /CRM/ – Հաճախորդների կենտրոնացված բազա – Հնարավորություններ և մարկետինգային այլ գործիքներ
  • ERP համակարգի ընդհանուր կառուցվածքը • Business Intelligence – Տարբեր պայմաններով հարցումների ստացում – Web հաշվետվությունների ստացում – Գրաֆիկական հտեսքով հաշվետվություններ և OLAP,Crystal. • Նախագծերի կառավարում – Ֆինանսական պլանավորում – Նախագծի վերահսկում – Ռեսուրսների վերահսկում • Սպասարկման ծառայությունների կառավարում – Տեղեկատվական ծառայություն – Պայմանագրերի կառավարում • Մարդկ. Ռեսուրսների կառավարում – Աշխատավարձի, աշխատաժամանակի հաշվառում – Կազմակերպչական կառավարում • Պարամետրերի փոփոխ. փաթեթ
  • Ներդրման արդյունքները Համաձայն անկախ տեղեկատվական գործակալության տվյալների, ERP համակարգերի հստակ պլանավորված ներդրման դեպքում ընկերությունները կարող են ունենալ նշանակալից արդյունքներ.  15% գործառնական և կառավարչական ծախսերի կրճատում  25% իրացման ցիկլի կրճատում  35% առևտրային ծախսերի կրճատում  30% նյութական պաշարների շրջանառելիության ավելացում  30% հիմնական միջոցների օգտագործման բարելավում  25% հաշիվներում միջոցների շրջանառելիության ավելացում  12% դեբիտորական պարտավորությունների կրճատում
  • Smart Sale TM ծրագրային փաթեթ
  • Smart Sale™ պլատֆորմը Դրամարկղի Պահեստի կառավարում վերահսկում Պատվերների Մնացորդի վերահսկում կառավարում SMART SALE TM Հաշվետվությունների Վաճառքների կազմում կառավարում Հաճախորդների հետ հարաբերությունների կառավարում (CRM)
  • Smart Sale TM Distributor Smart Sale TM Distributor • Ծրագիրը նախատեսված է տարատեսակ ապրանքների արտադրմամբ, առաքմամբ և ներմուծմամբ զբաղվող ընկերությունների համար և հնարավորություն է տալիս ավտոմատացնել և կառավարելի դարձնել առևտրային գործարքները: • Ծրագիրը ներառում է Pocket PC (PDA, գրպանային համակարգչի) կիրառումը: Ծրագիրը նախատեսված է ինչպես պատվերային, այնպես էլ ոչ պատվերային համակարգով աշխատող ընկերությունների համար:
  • Smart Sale TM Shop Smart Sale TM Shop • Ծրագիրը նախատեսված է մանրածախ և մեծածախ վաճառքով զբաղվող վաճառակետերի համար և հնարավորություն է տալիս ավտոմատացնել և կառավարելի դարձնել առևտրային գործարքները: • Ծրագիրը մշակված է Visual Studio .NET պլատֆորմի վրա, Bar Code և Mobile տեխնոլոգիաների կիրառմամբ և աշխատում է MySQL տվյալների բազայի հետ:
  • Smart Human Resources TM . Smart Human Resources TM • Ծրագիրը նախատեսված է աշատակազմի արդյունավետ կառավարման համար և հնրավորություն է տալիս բարձրացնել անձնակազմի աշխատանքի արդյունավետությունը: • Ծրագիրը մշակված է Visual Studio .NET պլատֆորմի վրա Fingerprint և Magnetic card reader տեխնոլոգիաների կիրառմամբ: Ծրագիրը աշխատում է MS Access (լոկալ տարբերակ ), ինչպես նաև MySQL (ցանցային տարբերակ) տվյալների բազաներով:
  • Smart Sale TM Restaurant • Res Smart Sale TM Restaurant • Ծրագիրը նախատեսված է ռեստորանային բիզնեսում կառավարման համակարգը ավելի արդյունավետ դարձնելու համար և նպաստում է պատվերների և սպասարկամն արագացմանը: • Ծրագիրը մշակված է Visual Studio .NET պլատֆորմի վրա, Bar Code և Mobile տեխնոլոգիաների կիրառմամբ և աշխատում է MySQL տվյալների բազայի հետ:
  • ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ $ 
  • Հասցե Հրաչյա Ներսիսյան 6 0014, Երևան, ՀՀ Հեռ. +374 (10) 28.39.54 Ֆաքս +374 (10) 28.39.53 Բջջ. +374 (91) 28.39.54 Էլ. փոստ info@SmartSystemsLLC.com URL www.SmartSystemsLLC.com