Kursus power point 21.01.2014

663 views

Published on

Presentation regarding the most commonly used Danish standards on Construction contracts.

Published in: Real Estate
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
663
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kursus power point 21.01.2014

 1. 1. LETT Advokatpartnerselskab AB 92 og ABT 93: Rettigheder og pligter for entreprenører og bygherrer Jes A. Rosenvinge, advokat (H), partner - Kristian Skovgård Larsen (H), advokat 1
 2. 2. Overblik og introduktion Forløbet af en byggesag Typer af entrepriser Entrepriseretlige begreber og regler Gennemgang af AB 92 og ABT 93 med fokus på udvalgte problemstillinger, der i praksis giver anledning til de største udfordringer AB92 · 20-02-2014· JRO/KSL/AHI
 3. 3. Stadier i forløbet af en byggesag Programoplæg Programlægning Byggeprogram Skitsestade Forprojekt Hovedprojektering Udbud Kontraktindgåelse Byggeperiode Aflevering Endeligt byggeregnskab AB92 · 20-02-2014· JRO/KSL/AHI
 4. 4. Byggeriets organisationsformer Fagentreprise Byggeriet udføres af flere fagentreprenører, der kontraktmæssigt fungerer uafhængigt af hinanden. Hovedentreprise Én entreprenør har ansvaret for udførelsen af hele byggeriet, evt. ved brug af underentreprenører. Totalentreprise Én entreprenør påtager sig både projekterings-opgaven og udførelsen af byggeriet. Underentreprise Bliver anvendt på alle niveauer, således at også under-entreprenører kan have egne underentreprenører. AB 92 § 5, stk. 5 giver adgang til bygherres springende regres mod en underentreprenør. AB92 · 20-02-2014· JRO/KSL/AHI
 5. 5. Entrepriseretlige begreber Partnering Der indgås en partnerskabsaftale mellem samtlige parter i byggesagen. Typisk Bygherre – Hovedentreprenør – Rådgiver. OPP (Offentlig Privat Partnerskab) Skræddersyet byggeri, hvor BH kun skal ende med at blive lejer af det opførte byggeri. BH er som regel en offentlig myndighed. Aftalen omfatter ofte både projektering, opførelse og den efterfølgende drift for en længere periode. AB92 · 20-02-2014· JRO/KSL/AHI
 6. 6. Entrepriseretlige standardvilkår AB 92 / ABT 93 Standardvilkår, som kan modificeres i de enkelte entrepriseaftaler. Byggeriets parters egne standardvilkår Rummer ofte selvstændige henvisninger til AB 92. FIDIC Internationale standardvilkår. AB92 · 20-02-2014· JRO/KSL/AHI
 7. 7. Andre regler og love, der har entrepriseretlig betydning ABR 89 AB Forbruger Købeloven (princippet i § 5) Dansk byggeris standardforbehold af maj 2008 Lov om forældelse af fordringer (entreprenørklemmen) Lov om voldgift (§ 7, stk. 2) Tilbudsloven Bekendtgørelse om vinterbyggeri Cirkulære om pris og tid på visse off. Kontrakter Regler om voldgiftsbehandling i VBA Regler om forenklet voldgiftsbehandling i VBA Foregreben tvisteløsning i VBA Udmeldelse af skønsmand ved VBA Sagkyndig beslutning ved VBA Mediation ved VBA Mægling i VBA AB92 · 20-02-2014· JRO/KSL/AHI
 8. 8. AB 92 og ABT 93 - Opbygning A Aftalegrundlaget B Sikkerhedsstillelse og forsikring C Entreprisens udførelse D Bygherrens betalingsforpligtelse E Tidsfristforlængelse og forsinkelse F Arbejdets aflevering G Mangler ved arbejdet H 1 og 5 års eftersyn I Særligt om ophævelse J Tvister AB92 · 20-02-2014· JRO/KSL/AHI
 9. 9. A Aftalegrundlaget Bygherrens udbud – AB § 2 Udbudsmaterialet skal være klart og entydigt AB § 2, stk. 2 Entrepriseaftalen – AB § 4 Selve entreprisekontrakten er ofte af begrænset omfang. Til gengæld meget omfattende bilagsmateriale. Bygherrens accept - skriftlighedskrav i AB § 4, stk. 1. Alene en ordensforskrift – aftaler kan indgås mundtligt. Almindelige aftaleretlige regler. U 1994.344 H. AB92 · 20-02-2014· JRO/KSL/AHI
 10. 10. A Aftalegrundlaget U 1994.344 H E tilbød at udføre en betonentreprise ved et sygehusbyggeri. I tilbuddet havde E anført Håndværksrådets standardforbehold. BH fremsender herefter en entreprisekontrakt til E’s underskrift. I entreprisekontrakten var flere af E’s forbehold udeladt. BH’s fremsendte kontrakt var at betragte som afslag på E’s tilbud og dermed som et nyt tilbud fra BH’s side. E ikke længere bundet af sit oprindelige tilbud. AB92 · 20-02-2014· JRO/KSL/AHI
 11. 11. A Aftalegrundlaget Entreprisekontrakten Selve kontrakten (indhold begrænset) Almindelige betingelser (bilag) Særlige betingelser (bilag) Byggesagsbeskrivelse (bilag) Tekniske rapporter (bilag) Tegninger – både detailtegninger og skitser (bilag) Udbudsbrev (bilag) Tilbud – kan indeholde individuelle vilkår eller forbehold (bilag) Accept (bilag) Rettelsesblade (bilag) Udbudstidsplan (bilag) Hovedtidsplan (bilag) AB92 · 20-02-2014· JRO/KSL/AHI
 12. 12. A Aftalegrundlaget Springende regres – AB § 5, stk. 5 Indtrædelsessynspunkt (transport i medkontrahentens regreskrav) Erstatning i kontrakt Retsbrudssynspunkt Erstatning uden for kontrakt Gældende synspunkt i retspraksis Medfører at den endeligt ansvarlige ikke kan påberåbe sig aftalte ansvarsbegrænsninger AB92 · 20-02-2014· JRO/KSL/AHI
 13. 13. B Sikkerhedsstillelse og forsikring Entreprenørens sikkerhedsstillelse – AB § 6 Udbetaling i henhold til stillet sikkerhed AB § 6, stk. 7. Skriftligt påkrav fra BH. Udbetales inden 10 dage fra fremkomst af påkravet. AB § 46 giver E mulighed for over for Voldgiftnævnet at begære en beslutning fra nævnet vedrørende berettigelsen af kravet fra BH. Hvis denne indbringelsesfrist overskrides følger det af såvel AB 92 § 6 og § 7 samt garantiteksten, herunder den konkrete i denne sag (bilag 2) som af praksis i form af afgørelserne gengiver i UfR 2007 side 1795H samt UfR 2009 590V, at betalingen vil kunne gennemtvinges ved domstolene samt at der ikke i denne forbindelse vil skulle ske en efterprøvelse af den materielle berettigelse ved trækket. AB92 · 20-02-2014· JRO/KSL/AHI
 14. 14. B Sikkerhedsstillelse og forsikring Bygherrens sikkerhedsstillelse – AB § 7 BH’s sikkerhedsstillelse kræver påkrav fra E. Der kan ikke kræves sikkerhedsstillelses fra en offentlig BH. Senest 8 arbejdsdage efter kravets fremsættelse. Betryggende sikkerhed. Skal svare til 3 måneders gennemsnitsbetaling, dog mindst 10 % af entreprisesummen. Sikkerhedsstillelsen nedskrives ikke undervejs. AB92 · 20-02-2014· JRO/KSL/AHI
 15. 15. B Sikkerhedsstillelse og forsikring Bygherrens sikkerhedsstillelse – AB § 7 Udbetaling i henhold til stillet sikkerhed - AB § 7, stk. 3. Skriftligt påkrav fra E. Udbetales inden 10 dage fra fremkomst af påkravet. AB § 46 giver BH mulighed for over for Voldgiftnævnet at begære en beslutning fra nævnet vedrørende berettigelsen af kravet fra E. AB92 · 20-02-2014· JRO/KSL/AHI
 16. 16. B Sikkerhedsstillelse og forsikring Forsikring – AB § 8 BH tegner brand- og stormskadeforsikring På E’ anmodning skal E og eventuelle underentreprenører med på forsikringspolicen Offentlige BH’er kan kræve sig stillet som selvforsikrer E skal have sædvanlig ansvarsforsikring AB92 · 20-02-2014· JRO/KSL/AHI
 17. 17. C Entreprisens udførelse Arbejdsplan og entreprenørens ydelse – AB § 9-10 Arbejdsplan – AB § 9, stk. 1 E’s udarbejdelse af arbejdsplan sker i samarbejde med BH. Entreprenørens ydelse – AB 10 Udføres i overensstemmelse med aftalen, fagmæssig korrekt eller i overensstemmelse med BH’s eventuelle anvisninger efter AB § 15. Materialerne Sædvanlig god kvalitet Leveres af E Tilhører BH efter leveringen Skal leveres med 5 års leverandørgaranti AB92 · 20-02-2014· JRO/KSL/AHI
 18. 18. C Entreprisens udførelse Projektgennemgang, dokumentation og prøver AB § 11 Deltagelse i projektgennemgang og tilvejebringelse af dokumentation og prøver (kvalitetssikring) er en del af E’s ydelse. Kvalitetskontrol gennem prøveudtagning efter AB 11, stk. 2 betales af BH som ekstraarbejde, hvis kontraktmæssig ydelse. Kassation Ikke kontraktmæssige arbejder og materialer Skal ske hurtigst muligt E fjerner kasserede materialer AB92 · 20-02-2014· JRO/KSL/AHI
 19. 19. C Entreprisens udførelse Arbejdets forringelse – AB § 12 E’s risiko inden afleveringen, medmindre forholdet skyldes BH. Gælder ikke i praksis ved arbejde efter regning. Entreprenørens gensidige skadevoldende handlinger er uvedkommende for BH – AB § 12, stk. 2. BH erstatningsansvar, når forringelse skyldes eks. dårlig koordinering. E har vedligeholdelsespligten indtil afleveringen. Ved tidligere ibrugtagning overgår risikoen allerede der – AB § 12, stk. 4. AB92 · 20-02-2014· JRO/KSL/AHI
 20. 20. C Entreprisens udførelse Bygherrens ændringsret – AB § 14 Når ændringen har naturlig sammenhæng med de allerede aftalte ydelser. E har ret til at udføre ændringerne. Krav om ændringer skal fremsættes skriftligt. Skriftlig tillægsaftale. Regulering af entreprisesum iht. enhedspriser. +/- 15 % af entreprisesummen. +/- 100 % af de enkelte poster. Andet ekstraarbejde udføres som regningsarbejde. Besparelser ved formindskelser af arbejdets omfang bliver godskrevet BH. AB92 · 20-02-2014· JRO/KSL/AHI
 21. 21. C Entreprisens udførelse Uklarheder, hindringer eller lignende forhold–AB § 15 E skal indhente BH’s afgørelse, hvis aftalen er uklar – AB § 15, stk. 1. E skal orientere BH om arbejder, der ikke kan udføres iht. aftalen – AB § 15, stk. 2. E skal orientere BH om opståede forhold, der hindrer eller vanskeliggør arbejdet – AB § 15, stk. 3. E skal reagere snarest muligt. E skal træffe foranstaltning, således at BH ikke lider tab. Hindringer der skyldes mangelfuldt udbudsmateriale skal betales som ekstraarbejde – AB § 15, stk. 4. AB92 · 20-02-2014· JRO/KSL/AHI
 22. 22. C Entreprisens udførelse Bygherrens tilsyn – AB § 17 Repræsenterer BH. Skal være til stede på arbejdspladsen eller kunne tilkaldes. E skal fortsat lave egen kontrol. Entreprenørens arbejdsledelse – AB § 18 E skal lede arbejdet personligt eller ved stedfortræder. Skal være til stede på arbejdspladsen eller kunne tilkaldes. Byggemøder – AB § 19 BH eller tilsynet indkalder til byggemøder og udarbejder mødereferater. Entreprenøren skal samvirke med andre entreprenører – AB § 20 AB92 · 20-02-2014· JRO/KSL/AHI
 23. 23. D Bygherrens betalingsforpligtelse Betaling – AB § 22 BH har i udgangspunktet frihed til at aftale, at der først vil ske betaling til entreprenøren, når hele byggeriet er udført. Dette sker dog kun sjældent og mod, at der stilles sikkerhed for hele entreprisesummen, inden arbejdet igangsættes. Udbudsbetingelserne kan opstille andre betalingsvilkår, end dem der følger af ABT 93 og AB 92 22. AB92 · 20-02-2014· JRO/KSL/AHI
 24. 24. D Bygherrens betalingsforpligtelse Betaling – AB § 22 Principper for betaling Tilbudsarbejde - Aftalt entreprisesum Mængderisiko Enhedspriskontrakter (mellemform arbejde og regningsarbejde) af tilbuds- Mængderisiko Regningsarbejde Betaling af faktiske omkostninger med tillæg af dækningsbidrag Mængderisiko AB92 · 20-02-2014· JRO/KSL/AHI
 25. 25. D Bygherrens betalingsforpligtelse Betaling – AB § 22 Betalingsformer A conto betaling – AB § 22, stk. 1 (hovedreglen). Betalingsplan/rateplan – AB § 22, stk. 4 (kræver aftale). Ved begge modeller betales entreprisen i rater i forhold til det faktiske udførte arbejde. AB92 · 20-02-2014· JRO/KSL/AHI
 26. 26. D Bygherrens betalingsforpligtelse Betaling – AB § 22 A conto betaling – AB § 22, stk. 1. Skriftlig anmodning fra E. Betaling én gang pr. måned. BH skal betale senest 15 arbejdsdage efter modtagelse af anmodning. De 15 dage er løbedage – rentebærende kreditdage. Betaling for indkøbte men ikke leverede materialer. BH kan kræve sikkerhedsstillelse – AB § 22, stk. 2. E opgør som udg.pkt. selv kravet. Indsigelsesret for BH – AB § 22, stk. 12. Mulig fremgangsmåde efter § 46 – AB § 22, stk. 14. AB92 · 20-02-2014· JRO/KSL/AHI
 27. 27. D Bygherrens betalingsforpligtelse Betaling – AB § 22 Betalingsplan/rateplan – AB § 22, stk. 4 Betaling er afhængig af forudbestemte delmål. Betalingspligten for BH indtræder, når et bestemt stade er nået. Betaling for ekstraarbejde – AB § 22, stk. 5 Som a conto betaling, hvis andet ikke er aftalt . Regulering af entreprisesummen – AB § 22, stk. 6 Ved pris- og lønændringer. Regulering sker af de berørte dele af entreprisen. AB92 · 20-02-2014· JRO/KSL/AHI
 28. 28. D Bygherrens betalingsforpligtelse Betaling – AB § 22 Slutopgørelse – AB § 22, stk. 7 E fremsender slutopgørelse efter afleveringen. E kan ikke fremkomme med yderligere krav efter BH’s modtagelse. E dog mulighed for at tage specifikke forbehold. Sendes til BH inden for fastsatte frister efter afleveringen – AB § 22, stk. 8. 25 arbejdsdage ved alm. Byggearbejde. 35 arbejdsdage ved hovedentrepriser. 60 arbejdsdage ved anlægsarbejde. Det opretholdes i praksis, at ikke-indeholdte krav efter 10 dages fristen prækluderes – AB § 22, stk. 9. Slutopgørelsen skal betales senest 15 arbejdsdage efter modtagelsen – AB § 22, stk. 10. AB92 · 20-02-2014· JRO/KSL/AHI
 29. 29. D Bygherrens betalingsforpligtelse Entreprenørens ret til at standse arbejdet – AB § 23 Hvis BH ikke har betalt ved betalingsfristens udløb. Skriftligt varsel på 5 arbejdsdage. Derudover kan E straks standse ved BH’s konkurs. Dog ikke standsningsret, hvis BH efter opfordring stiller betryggende sikkerhed. AB92 · 20-02-2014· JRO/KSL/AHI
 30. 30. E Tidsfristforlængelse og forsinkelse Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse – AB § 24 Forudsætning, at parterne har vedtaget en tidsplan/sluttermin Ændringer fra BH efter § 14 BH’s forhold eller anden E’s forsinkelse Force majeure Vejrlig Offentlige påbud eller forbud E skal forsøge at begrænse forsinkelsen – AB § 24, stk. 2 Forceringsret / forceringspligt? Betaling for evt. forcering Underretning – AB § 24, stk. 3 Ved ret til forlængelse skal E skriftligt underrette BH snarest muligt Ordensforskrift – ikke gyldighedsbetingelse AB92 · 20-02-2014· JRO/KSL/AHI
 31. 31. E Tidsfristforlængelse og forsinkelse Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse – AB § 25 Forsinkelse er ansvarspådragende, hvis E ikke har ret til forlængelse. Dagbod/erstatning – AB § 25, stk. 2 og 3. Dagbod skal være aftalt. Husk i den forbindelse de strenge reklamations- og varslingskrav. I KFE 1998.40 VBA frifandt, voldgiftretten en entreprenør for dagbøder, idet voldgiftsretten bl.a. udtalte: ”Udløsning af dagbod kræver, at der på det tidspunkt, hvor bygherren mener, at den dagbodsudløsende forsinkelse indtræder, på utvetydig måde tilkendegives, at dagbod nu vil blive krævet erlagt”. AB92 · 20-02-2014· JRO/KSL/AHI
 32. 32. E Tidsfristforlængelse og forsinkelse Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse – AB § 25 I KFE 2006.185VBA udtalte voldgiftsretten bl.a.: ”For at kunne få medhold i et kontraktligt begrundet krav om betaling af dagbod, er det et ubetinget vilkår, at den part som påstår en anden part i en byggesag tilpligtet at betale dagbøder, på et tidspunkt fremkommer med en utvetydig tilkendegivelse om, at der fra et nærmere specifikt angivet tidspunkt vil blive krævet betaling af dagbøder, såfremt byggeriet ikke er færdiggjort til tiden. Jo større usikkerhed der under byggesagens forløb har været, om en forsinkelse kan forventes at medføre krav om betaling af dagbøder, desto mere konkret og præcist må tilkendegivelsen, hvormed der fremsættes krav om betaling af dagbøder, være.” Vores anbefaling er derfor, at I varsler kravet om dagbod allerede på det tidspunkt, hvor forsinkelsen indtræder i løbet af byggesagen (inden afleveringstidspunktet), samt varsler dagbodskravet på det tidspunkt, hvor afleveringsfristen overskrides. AB92 · 20-02-2014· JRO/KSL/AHI
 33. 33. E Tidsfristforlængelse og forsinkelse Overskridelse af mellemfrister Selvstændig erstatning uden hensyn til evt. overskridelse af sluttermin KfE 1996.47 VBA – 4 betingelser skal være opfyldt Der skal være indgået en klar overskridelse af mellemfristerne. aftale vedr. De fastsatte mellemfrister skal være relevante for byggeriet – af helt afgørende betydning for byggeriets videre forløb og for den rettidige aflevering af byggeriet. løbende foretaget nøjagtige overskridelse af fristerne. noteringer af Der skal være tale om ganske særlige omstændigheder. I praksis særdeles svært at få tilkendt en bod ved Voldgiftsretten for isolerede overskridelser af mellemfrister. AB92 · 20-02-2014· JRO/KSL/AHI
 34. 34. E Tidsfristforlængelse og forsinkelse Bygherrens ret til tidsfristforlængelse – AB § 26 Hovedforpligtelse Betaling af entreprisesum Biforpligtelse Bygherreleverancer Hvornår ret til tidsfristforlængelse Force majeure Vejrlig Offentlige påbud og forbud Ændringer i arbejdet BH skal underrette E skriftligt AB92 · 20-02-2014· JRO/KSL/AHI
 35. 35. E Tidsfristforlængelse og forsinkelse Bygherrens hæftelse ved forsinkelse – AB § 27 Erstatning – AB § 27, stk. 1 Forsinkelser der skyldes BH’s forhold – Fejl eller forsømmelse. Forsinkelser pga. andre entreprenørers ansvarspådragende forsinkelser. Godtgørelse – AB § 27, stk. 2 Forsinkelser pga. ændringer i arbejdet . Offentlige påbud/forbud. Anden forsinkelse pga. BH’s eller anden entreprenørs forhold. Hverken erstatning eller godtgørelse ved vejrlig eller force majeure – AB § 27, stk. 3 AB92 · 20-02-2014· JRO/KSL/AHI
 36. 36. F Arbejdets aflevering Afleveringsforretningen – AB § 28 Færdigmelding fra E BH indkalder til afleveringsforretning Afholdes inden 10 dage Arbejdet anses for afleveret, medmindre der er væsentlige mangler. Arbejdet anses for afleveret 10 dage efter færdigmelding, såfremt BH ikke behørigt indkalder til afleveringsforretning. Samlet aflevering / Mulighed for delvis aflevering ved flere entrepriser. Afleveringsprotokol – AB § 29 Påberåbte mangler anføres Underskrives af både BH og E AB92 · 20-02-2014· JRO/KSL/AHI
 37. 37. G Mangler ved arbejdet Mangelsbegrebet – AB § 30 Udførelsesmangler – AB § 30, stk. 1 Individuelt mangelbegreb – mangler iht. aftalen og mangler iht. BH’s anvisninger. Generelt mangelbegreb – ikke fagmæssigt korrekt udførelse. Ikke-levering af anden aftalt ydelse i forbindelse med arbejdet Manglende kvalitetssikringsmateriale. Materialemangler – AB § 30, stk. 2 Afleveringstidspunktet er afgørende for vurderingen af, om der er mangler – AB § 30, stk. 4 AB92 · 20-02-2014· JRO/KSL/AHI
 38. 38. G Mangler ved arbejdet Mangler påvist ved afleveringen – AB § 31 E har både pligt og ret til afhjælpning. BH giver E skriftlig frist til afhjælpning. Herefter har BH ret til afhjælpning på E’s regning eller afslag. Mangler påvist efter afleveringen – AB § 32 E har pligt og ret til afhjælpning i 5 år. Krav om skriftlig reklamation fra BH inden for rimelig tid efter, at manglerne er eller burde være opdaget. BH giver E skriftlig frist til afhjælpning. Herefter har BH ret til afhjælpning på E’s regning eller afslag. AB92 · 20-02-2014· JRO/KSL/AHI
 39. 39. G Mangler ved arbejdet Bortfald af entreprenørens afhjælpningspligt - AB § 33 BH’s ret til afhjælpning bortfalder, hvis afhjælpning er forbundet med uforholdsmæssigt store udgifter – ”offergrænse”. BH bevarer retten til afslag. Bygherrens ret til afslag – AB § 34 BH har valgfrihed mellem afhjælpning på E’s regning eller afslag. Afslaget svarer som udgangspunkt til udbedringsomkostningerne. Svarer til værdiforskellen, hvis omkostningerne er uforholdsmæssigt store eller udbedring er umulig. AB92 · 20-02-2014· JRO/KSL/AHI
 40. 40. G Mangler ved arbejdet Entreprenørens ansvar for følgeskader – AB § 35 E erstatningsansvarlig for tab, der er en følge af mangler ved arbejdet. Kræver culpa eller tilsikring/garanti fra E. E hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. AB92 · 20-02-2014· JRO/KSL/AHI
 41. 41. G Mangler ved arbejdet Mangelsansvarets ophør – AB § 36 BH’s krav skal fremsættes senest 5 år efter afleveringen. Gælder ikke ved E’s garanti for længere tid, eller Når en aftalt kvalitetssikring svigter væsentligt, eller Når E har handlet groft uforsvarligt, eller Når BH er en ”entreprenørklemmen”) forbruger (OBS på Reklamation afbryder 5 års fristen – herefter gælder forældelsesloven. Leverandøransvaret er omfattet af bestemmelserne i købeloven. Ved anlægsarbejde og arbejde uden for AB 92 gælder de almindelige forældelsesregler. 3 år / 10 år Suspension ved begæring om syn og skøn eller ved forhandling. AB92 · 20-02-2014· JRO/KSL/AHI
 42. 42. H 1 og 5 års eftersyn 1-års eftersyn – AB § 37 BH indkalder E Skal finde sted senest 1 år efter afleveringen Konsekvenser af manglende indkaldelse Indkaldes skriftligt og med højst 60 og mindst 15 arbejdsdages varsel. 5-års eftersyn – AB § 38 BH indkalder E Skal finde sted senest 30 arbejdsdage før udløbet af 5-års perioden Indkaldes skriftligt og med højst 60 og mindst 15 arbejdsdages varsel Sker indkaldelsen ikke, kan E indkalde BH skriftligt og med 10 arbejdsdages varsel. I forbindelse med begge eftersyn udarbejdes en eftersynsprotokol med påberåbte mangler og andre forhold. Protokollen underskrives af både BH og E AB92 · 20-02-2014· JRO/KSL/AHI
 43. 43. I Særligt om ophævelse Bygherrens hæveret – AB § 40 Efter skriftligt påkrav Ved væsentlig forsinkelse, hvor E ikke har ret til fristforlængelse, og forsinkelsen medfører betydelig ulempe for BH. Ved anden form for væsentlig forsinkelse af afgørende betydning for BH, og hvor E ikke stiller sikkerhed eller lignende. Når arbejdet er af så dårlig kvalitet, at BH kan antage, at E ikke kan fuldføre arbejdet uden væsentlige mangler. AB92 · 20-02-2014· JRO/KSL/AHI
 44. 44. I Særligt om ophævelse Entreprenørens hæveret – AB § 41 Efter skriftligt påkrav Ved væsentlig forsinkelse på grund af BH’s eller anden E’s forhold, hvis BH ikke fremmer arbejdet mest muligt. Ved anden form for væsentlig forsinkelse af afgørende betydning for E og hvor BH ikke stiller sikkerhed eller lignende. AB92 · 20-02-2014· JRO/KSL/AHI
 45. 45. I Særligt om ophævelse Konkurs mv. – AB § 42 Den anden part kan ophæve straks – dog respekt af konkursloven. En parts død – AB § 43 Dødsboets og arvingers ret til at indtræde. Fælles regler om ophævelse – AB § 44 Ophævelse skal ske skriftligt Indkaldelse til stadeforretning Registreringsprotokol Erstatning efter alm. erstatningsregler AB92 · 20-02-2014· JRO/KSL/AHI
 46. 46. J Tvister AB 92/ABT 93 vedtaget: Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Syn og skøn – AB § 45 Sagkyndig beslutning – AB § 46 Voldgift – AB § 47 AB 92/ABT 93 ikke vedtaget: De civile domstole Syn og skøn, jf. RPL kap. 19 (§§ 196-211) Retssag, jf. RPL AB92 · 20-02-2014· JRO/KSL/AHI
 47. 47. J Tvister Syn og skøn – AB § 45 ”En uvildig sagkyndig besigtigelse med efterfølgende vurdering” Skal omhandle faktiske forhold – ikke juridiske Isoleret bevisoptagelse Skønsmanden udpeges af Voldgiftnævnet Kan udpeges både før og under en sag Udgangspunkt: Fri bevisbedømmelse Særlig autoritativt bevis Fagdommernes tilsidesættelse af skønserklæring AB92 · 20-02-2014· JRO/KSL/AHI
 48. 48. J Tvister Syn og skøn – AB § 45 - Fremgangsmåden 1 Begæring om syn og skøn 2 Skønstema 3 Sikkerhedsstillelse 4 Udmeldelse af skønsmand 5 Besigtigelse (syn) 6 Skønserklæring/vurdering (skøn) 7 Evt. tillægsspørgsmål og supp. erklæring 8 Afhjemling under sagen 9 Skønsmandens honorar 10 Mulighed for nyt syn og skøn 11 Sagsomkostninger AB92 · 20-02-2014· JRO/KSL/AHI
 49. 49. J Tvister Sagkyndig beslutning om stillet sikkerhed mv. AB § 46 Fremgangsmåde ved udbetaling fra sikkerhedsstillelsen 1 Udbetalingsbegæring 2 Begæring om sagkyndig beslutning 3 Sagkyndig erklæring 4 Eventuel voldgiftssag AB92 · 20-02-2014· JRO/KSL/AHI
 50. 50. J Tvister Sagkyndig beslutning om stillet sikkerhed mv. AB § 46 Fremgangsmåde ved udbetalingsbegæringen Garantimodtager fremsætter krav om udbetaling samtidig over for både garanten og garantistiller Garanten skal udbetale til garantimodtager i overensstemmelse med udbetalingskravet, medmindre garantistiller inden 10 arbejdsdage fremsætter begæring om sagkyndig beslutning. AB 92 skal være aftalt både mellem E og BH og i forholdet mellem garanten og garantistiller. AB92 · 20-02-2014· JRO/KSL/AHI
 51. 51. J Tvister Sagkyndig beslutning om stillet sikkerhed mv. AB § 46 Fremgangsmåde ved begæring om sagkyndig beslutning Ingen formkrav til begæringen – og dog Indlæg fra garantimodtager Evt. yderligere indlæg, hvor der er særlig anledning hertil Evt. besigtigelse Den sagkyndige træffer beslutningen inden 15 arbejdsdage AB92 · 20-02-2014· JRO/KSL/AHI
 52. 52. J Tvister Sagkyndig beslutning om stillet sikkerhed mv. AB § 46 Virkningen af den sagkyndige beslutning Ikke bindende for parterne – der kan frit anlægges voldgiftssag efterfølgende. Midlertidig flytning af penge. Ikke retskraft mellem parterne – dvs. ikke en del af en evt. efterfølgende voldgiftssag. Ikke eksigibel. Garantens undladelse af at efterkomme en beslutning om udbetaling er misligholdelse af garantiforpligtelsen. U 2007.1795 H. Evt. voldgiftssag. AB92 · 20-02-2014· JRO/KSL/AHI
 53. 53. J Tvister Sagkyndig beslutning om stillet sikkerhed mv. AB § 46 U 2007.1795 Aftale indgået mellem BH og E – ABT 93. Sikkerhedsstillelse for BH i pengeinstitut. Ved BH’s ophævelse af entrepriseaftalen bestred E retten til ophævelse og krævede udbetaling fra BH’s sikkerhedsstillelse. BH iværksatte ikke proceduren om sagkyndig beslutning vedr. udbetaling fra garantien inden de givne frister. Pengeinstituttet havde derfor været forpligtet til at udbetale fra garantien i henhold til E’s begæring. AB92 · 20-02-2014· JRO/KSL/AHI
 54. 54. J Tvister Voldgift – AB § 47 Kompetencen for Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed AB 92 ABT 93 ABR 89 Aftale Udstrækning (§ 47, stk. 8) Tvist AB92 · 20-02-2014· JRO/KSL/AHI
 55. 55. J Tvister Voldgift – AB § 47 Fremgangsmåde ved voldgiftssag (i det væsentlige som ved de civile domstole) Indlevering af klageskrift (stævning) Sikkerhedsstillelse Nedsættelse af voldgiftsret – typisk 1 juridisk og 2 faglige dommere Svarskrift (yderligere processkrifter) Mulighed for besigtigelse Oftest mundtlig forhandling, mulighed for parts- og vidneforklaringer Sagen optages til kendelse Sagsomkostninger Afgørelsen er endelig – kan tvangsfuldbyrdes efter reglerne i RPL AB92 · 20-02-2014· JRO/KSL/AHI
 56. 56. ! Udgangspunkt: Civilretlige principper Modif1.: Voldgiftsnævnet udøver en vis officialvirksomhed ”…imidlertid må det følge af den særlige sammensætning af Voldgiftsretten for Bygge- og Anlægsvirksomhed, hvorefter der i sagerne medvirker tekniske dommere, udpeget under hensyn til deres sagkundskab på det område, som sagen vedrører, at der kan forekomme tilfælde, hvor denne Voldgiftsret må være berettiget, efter omstændighederne vel endog forpligtet til i sagen at inddrage synspunkter, på hvilke de advokater, der repræsenterer parterne, ikke har været og efter de tekniske dommeres mening er af betydning for at Voldgiftsretten kan nå til det rigtige resultat.” Modif2.: Aftalefrihed med hensyn til fremgangsmåde og hvad der skal tillægges betydning Ikke bundet af forhandlingsmaksimen og det kontradiktorisk princip Ikke udeblivelsesvirkning – sagen afgøres på det foreliggende grundlag Endelig afgørelse – større vægt på det materielt rigtige resultat AB92 · 20-02-2014· JRO/KSL/AHI
 57. 57. København Rådhuspladsen 4 DK-1550 København V Tlf +45 33 34 00 00 Fax +45 33 34 00 01 57 Aarhus Vester Allé 4 DK-8000 Aarhus C Tlf +45 33 34 00 00 Fax +45 33 34 00 01

×