ผิดพลาด! ตัวเลขไม่สามารถถูกแสดงในรูปแบบที่ระบุ        โครงงานภาษาไทย     เรื่อง รวบรวมลักษณนามหมวด ก     ...
๑                  บทที่ ๑ บทนำควำมเป็ นมำ                               ...
๒เรื่องเรื่ องรำว ข้อควำม คดีต่ำงๆสิ่ ง,อันสิ่ งของ หรื อกิจกำรที่เป็ นสำมัญทัวไป                     ...
๓วงคนชุดหนึ่งที่ลอมวงกัน เช่น เตะตะกร้อ เล่นดนตรี เล่นเพลง สักวำ        ้ตับของที่ทำให้ติดกันเรี ยงกันเป็ นพืด เช่...
๔กระบอกของกลมยำวแต่กลวง เช่น ปล้องไม้ไผ่ ข้ำวหลำม พลุ ปื นเส้ นของที่เป็ นเส้นเล็กยำว เช่น เชือก ด้ำย ลวดปำกเครื่ องดักสัต...
๕กำ,ฟ่ อนของที่ทำเป็ นกำ ฟ่ อน เช่น หญ้ำ ผักกลุ่มของที่กำเป็ นกลุ่ม เช่น ด้ำย ไหมพรมในปัจจุบน คำลักษณนำมอำจจะมีเพิ่มขึ้นมำ...
๖วัตถุประสงค์๑ เพื่อเป็ นกำรนำเสนอคำที่มีลกษณนำมในหมวด ก ซึ่งมีท้ งคำที่มกรู ้จกกันเป็ นอย่ำงดีและมักไม่         ...
๗ขอบเขตกำรศึกษำค้ นคว้ ำ๑ รวบรวมคำลักษณนำมเฉพำะใน “หมวด ก”๒ ลักษณะนำมทุกคำเป็ นลักษณนำมที่รำชบัณฑิตยสถำน ได้พิจำรณำกำหนดขึ...
๘บทที่ ๒ เอกสำรทีเ่ กียวข้ องกับกำรศึกษำค้ นคว้ ำ           ่  ข้อมูลนี้นำมำจำก หนังสื อลักษณนำม ฉบับรำชบัณฑิต...
๙ดำรำ                     - ดวง.....................................................................ต...
๑๐                  ั    ๓.๑ กำหนดลักษณนำมที่นิยมใช้กนมำกไว้หน้ำสุ ดและลักษณนำมอื่น ๆ เรี ยงตำมกันไป...
๑๑บำงครั้งอำจให้คำอธิบำยสั้น ๆ ไว้หลังลักษณนำมนั้น ๆ โดยใส่ คำอธิบำยไว้ในเครื่ องหมำยวงเล็บ เช่นระนำด (เครื่ องปี่ พำทย์ชน...
๑๒ฉลองพระเนตร             - องค์ฉลองพระบำท, รองพระบำท                - ข้ำง, องค์; คู่ในกรณี ...
๑๓ไข่นกกระสำ (ขนม) - ลูก.....................................................................ซำลำเปำ           ...
๑๔ลักษณะนำมทัวไปที่ควรรู้      ่๑. ลักษณะนำมบอกชนิดพระองค์ ผที่นบถืออย่ำงสู ง เช่น พระพุทธเจ้ำ พระรำชำ เทวดำที่เป็ นใ...
๑๕๒. ลักษณะนำมบอกหมวดหมู่กองทัพ ทหำร คนทำงำนรวมกัน ของที่รวมกันไว้ อิฐ ทรำย                ่พวก,เหล่ำคน สั...
๑๖แถบของที่แบน บำง แคบ แต่ยำว เช่น ผ้ำแคบๆ แต่ยำว (คงจะประมำณ ผ้ำแถบ น่ะค่ะ)บำนของที่เป็ นแผ่นมีกรอบ เช่น ประตู หน้ำต่ำง ก...
๑๗๔. ลักษณะนำมบอกจำนวนและมำตรำคู่ของที่มีชุดละ ๒ สิ่ ง เช่น รองเท้ำ ถุงเท้ำ ช้อนกับส้อม เชิงเทียน แจกันโหลของที่รวมกัน ๑๒ ...
๑๘            บทที่ ๓ กำรดำเนินกำรขั้นตอนกำรดำเนิน๑. ผูศึกษำนำเสนอหัวข้อโครงงำนต่ออำจำรย์ที่ปรึ กษำเพื่อขอคำแนะ...
๑๙วิธีกำรดำเนินงำน๑ วิเครำะห์หำหัวข้อที่จะทำในโครงงำน อย่ำงกว้ำงขวำงครอบคลุมเนื้อหำที่จะทำ๒ เจำะลึกประเด็นหำหัวข้อที่จะทำห...
๒๐        บทที่ ๔ ผลกำรศึกษำค้ นคว้ ำก๊ก                        ก๊กกง (ไร่ ที่ถางป่ าเป็ นห...
๒๑กงพัด (สาหรั บพัดด้ าย)         อันกงเรื อ                 กง, อันกงแร้ว           ...
๒๒กรณฑ์, กรัณฑ์, กรัณฑก, (หม้ อนา)               ้        ใบกรด (สารเคมี)              ...
๒๓กรวย                      กรวย, อันกรวยคู่สวด                   ที่กรวยอุปัชฌำย์ ...
๒๔กระจับ (ขวำก)                    อันกระจับ (เครื่ องแขวนเหนือเปลเด็ก)          ตัว; พวงกระจั...
๒๕กระแจะ (ปลอกเหล็กสาหรั บตกขาช้ างหรื อ                      วง; คู่ล่ ามช้ างดุ)กระแจะ (ผงเครื่ อง...
๒๖กระชุก, สำมชุก (ภาชนะสาหรั บสอดลงใน                        ใบ, ลูกเกวียน)กระเชอ         ...
๒๗กระดำนชนวน           แผ่นกระดำนดำ            แผ่นกระดำนถีบ           แผ่นกระดำนพิง   ...
๒๘กระดุม, ดุม, ลูกกระดุม, ลูกดุม  เม็ด; สำรับกระดูก              เรี ยกตำมลักษณะเช่น ท่อน ชิ้น ซี่กระดูกกะ...
๒๙กระดูกฝ่ ำมือ                ชิ้นกระดูกสะบัก                 ชิ้นกระดูกสะบ้ำ      ...
๓๐กระติก                 ใบ, ลูกกระติบข้ำว               ใบ, ลูกกระถำง          ...
๓๑กระทู ้ (ซอไม้ ไผ่ ที่เอามาปั กเป็ นเสารั้ ว)   ต้นกระทู ้ (หัวข้ อหรื อข้ อความที่ตั้งให้ อธิ บาย)  กระทู ้กระเทียม...
๓๒กระบะ                      ใบ, ลูกกระบำย                     ใบ, ลูกกระบำล, กบ...
๓๓กระโปรง                    ตัวกระโปรง (ภาชนะ)                ใบ, ลูกกระโปรงรถ    ...
๓๔กระสุ น, กระสุ นปื น, ลูกกระสุ น  ลูก, นัด, เม็ดกระหัง, กระหำง           ตัว, ตนกระแหล่ง           ...
๓๕กริ ช                เล่มกรี (ส่ วนของหัวกุ้ง)        อันกรุ                 กร...
๓๖กลอน (ไม้ ขดประตูหน้ าต่ าง)      ั                   อันกลอน (ไม้ ที่พาดบนแปสาหรั บวางเครื่ องมุ...
๓๗กะลำ                     ซีก, ใบกะโล่ (ภาชนะ)                 ใบ, ลูกกะวะ (เครื่ อง...
๓๘กันสำด, บังสำด              ด้ำน, อันกั้นหยัน    ่                 เล่มกับ (เครื่ องดักส...
๓๙ก้ำนตอง (ไม้ ขนาบข้ างเรื อรู ปกลม ๆ คล้ าย                       อันทางกล้ วย)กำน้ ำ      ...
๔๐กำ (ส่ วนของล้ อรถหรื อล้ อเกวียน)      ซี่กำปั่น (หี บ)                 ลูก, ใบกำพวด, ลินปี่ (ส่ ...
๔๑กี่ (ที่ตั้งพระกลดหรื อพระแสง)         อันกี๋ (ฐานสาหรั บรองสิ่ งของหรื อรองนั่ง)    ตัวกี๋ (ภาชนะสาหรั บรอง...
๔๒กุฎี, กุฏิ (เรื อนหรื อตึกสาหรั บพระภิกษุ                        หลังสามเณรอยู่)กุฏิ (ที่บรรจุศพ...
๔๓เกรำะ (เครื่ องสวมใส่ สาหรั บป้ องกันอาวุธ)   ตัว; ชุด, สำรับเกรำะ (เครื่ องสัญญาณ)              อันเกริ...
๔๔เก้ำอี้ (ชนิดต่ าง ๆ)   ตัวเกำะ           เกำะเกีย, เกียร์       ชุดเกี้ยมอี๋         ตัวเกี...
๔๕แกน                    แกนแก้ม (คน, สัตว์ , มะม่ วง)         แก้มแกระ (เครื่ องมือสาหรั บตัด...
๔๖โกศ (ที่ใส่ ศพนั่ง)   โกศ, ลูกโกศ (สาหรั บบรรจุอัฐิ)  ใบ, ลูก
๔๗      บทที่ ๕ ปัญหำ อุปสรรค ข้ อเสนอแนะปัญหำ อุปสรรค๑ ปัญหำที่เกิดจำกกำรสื บค้นข้อมูลของอินเทอร์เน็ตเป็ นกำรยำกที่...
๔๘                 บรรณำนุกรม     รำชบัณฑิตยสถำน,หนังสื อลักษณนำม ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน,พิมพ์ครั้งที่ ๖,...
๔๙     สุ ทธิชย ปทุมล่องทอง, ลักษณนำมฉบับปรับปรุง,พิมพ์ครั้งที่ ๑ , กรุ งเทพ, ๒๕๕๑ ,         ัสำนักพิมพ์บุ๊คแ...
๕๐     ครู วรรณดี,http://www.sahavicha.com/?name=media&file=readmedia&id=3109,๒๕๕๔,โรงเรี ยนบ้ำนพุขำม สพท.เพชรบูรณ์ เข...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

รวบรวมลักษณนามหมวด ก แก้ใหม่2

5,146 views
4,922 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,146
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

รวบรวมลักษณนามหมวด ก แก้ใหม่2

 1. 1. ผิดพลาด! ตัวเลขไม่สามารถถูกแสดงในรูปแบบที่ระบุ โครงงานภาษาไทย เรื่อง รวบรวมลักษณนามหมวด ก จัดทาโดย ชื่อนายสิทธิศักดิ์ ทาปศรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ / ๑ เลขที่ ๔ คุณครูที่ปรึกษา คุณครูสุชิรา ชุมนุม โรงเรียนอาเวมารีอาอาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทร ๐-๔๕๒๔-๓๗๑๒ รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงงานวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 2. 2. ๑ บทที่ ๑ บทนำควำมเป็ นมำ ่คำลักษณนำม เป็ นคำที่บอกลักษณะและชนิด หรื อประเภทของคำนำมนั้น เพื่อจะให้รู้วำคำนำม ่นั้นมีลกษณะเป็ นอย่ำงไร มักจะเขียนอยูหลังจำนวนนับ หรื อคำนำมนั้นๆ เช่น ั ่เรื อ ๑ ลำ ลอยละล่องอยูในคลองหน้ำบ้ำนคุณพ่อมีแว่นตำ ๔ อันบ้ำนหลังนั้นไม่มีคนอยู่โดยมีตวอย่ำง คำลักษณนำมควรรู ้ที่พอจะรวบรวมได้มำลงไว้โดยแยกตำมหมวดหมู่ดงนี้ ั ั๑. ลักษณนำมบอกชนิดพระองค์ ผที่นบถืออย่ำงสู ง เช่น พระพุทธเจ้ำ พระรำชำ เทวดำที่เป็ นใหญ่ เจ้ำนำยชั้นสู ง ู้ ัองค์ เจ้ำนำย เทวดำ (คงจะตำแหน่งน้อยกว่ำเทวดำด้ำนบนนิดนึง) สิ่ งที่เนื่องด้วยพระพุทธเจ้ำพระรำชำ หรื อเจ้ำนำย คำรำชำศัพท์ที่เกี่ยวกับอวัยวะภำยใน หรื อเครื่ องใช้สอยรู ปภิกษุ สำมเณร นักพรตต่ำงๆ ชีปะขำว ชีตนยักษ์ ภูตผีปีศำจ นักสิ ทธิ์ เช่น ฤำษี วิทยำธรคนมนุษย์สำมัญทัวไป ่ตัวสัตว์เดียรัจฉำน สิ่ งของบำงอย่ำง เช่น โต๊ะ เก้ำอี้ ม้ำนัง ตะปู ว่ำว ตุ๊กตำ ่ใบภำชนะทั้ งปวง ลูกไม้ ใบไม้
 3. 3. ๒เรื่องเรื่ องรำว ข้อควำม คดีต่ำงๆสิ่ ง,อันสิ่ งของ หรื อกิจกำรที่เป็ นสำมัญทัวไป ่เลำปี่ ขลุ่ยเชือกช้ำงบ้ำน (ช้ำงป่ ำจะเรี ยกเป็ นตัว หรื อ ถ้ำเยอะๆ จะเรี ยกเป็ นโขลง ค่ะ)เรือนนำฬิกำเล่มสุ มด หนังสื อ เกวียน เทียน เข็ม กรรไกร สิ่ ว ศัสตรำ (อำวุธ) ต่ำงๆเต้ ำแคน (เครื่ องดนตรี )๒. ลักษณนำมบอกหมวดหมู่กองทัพ ทหำร คนทำงำนรวมกัน ของที่รวมกันไว้ อิฐ ทรำย ่พวก,เหล่ำคน สัตว์ สิ่ งของที่อยูรวมกัน และมีลกษณะอย่ำงเดียวกัน ัหมวดคน สัตว์ สิ่ งของ ที่แยกรวมกันไว้หมู่คน สัตว์ สิ่ งของ ที่อยูรวมกันเป็ นกลุ่มๆ ่ฝูงสัตว์พวกเดียวกันที่ไปด้วยกันเป็ นพวกๆ หรื อคนมำกๆ ก็ใช้ ่คณะคนที่อยูในสำนักหนึ่ง หรื อในที่ทำกำรอย่ำงหนึ่ง หรื อในปกครองรวมกันนิกำยนักบวชศำสนำเดียวกันที่แยกออกเป็ นพวกๆสำรับ,ชุดคน หรื อสิ่ งของที่มีครบตำมอัตรำโรงผูคนที่เล่นมหรสพที่มีโรงเล่น เช่น ละคร โขน หนัง ้
 4. 4. ๓วงคนชุดหนึ่งที่ลอมวงกัน เช่น เตะตะกร้อ เล่นดนตรี เล่นเพลง สักวำ ้ตับของที่ทำให้ติดกันเรี ยงกันเป็ นพืด เช่น พลู จำก ปลำย่ำง๓ ลักษณนำมที่บอกสัณฐำนวงของที่มีรูปเป็ นวง เช่น แหวน กำไลหลังของที่มีรูปเป้ นหลังคำ เช่น เรื อน บ้ำน ตึก มุง กูบ ประทุน เก๋ ง บุษบก ้แผ่ นของที่มีรูปแบนๆ เช่น กระดำษ กระดำน กระเบื้อง อิฐผืนของที่มีรูปแบนกว้ำงใหญ่ เช่น ผ้ำ เสื่ อ พรมแถบของที่แบน บำง แคบ แต่ยำว เช่น ผ้ำแคบๆ แต่ยำว (คงจะประมำณ ผ้ำแถบ น่ะค่ะ)บำนของที่เป็ นแผ่นมีกรอบ เช่น ประตู หน้ำต่ำง กระจกเงำ กรอบรู ปลูกของที่มีรูปทรงกลมๆ หรื อค่อนข้ำงกลม เช่น ลูกไม้ ลูกหิน หรื อ ไต้ที่ใช้จุดไฟ ก็ใช้ได้แท่ งของทึบหนำมีรูปยำวๆ เช่น เหล็ก ตะกัว ดินสอ ่ก้อนของที่มีรูปเป็ นก้อน เช่น ก้อนหิน ก้อนดิน อิฐแตกๆ ขนมปัง (ที่ไม่เป็ นแผ่น)คันของที่มีส่วนสำหรับถือและลำก รู ปยำวๆ เช่น ฉัตร กระสุ น รถ ร่ ม ธนู หน้ำไม้ ช้อนส้อม ซอเบ็ด (ที่มีคน) แร้ว ไถ ัต้ นของที่เป็ นลำต้นเป็ นต้นไม้ เช่น ต้นไม้ เสำ ซุงลำของกลมยำวมีปล้องคัน เช่น ไม้ไผ่ อ้อย และเรื อ ่ดวงของที่เป็ นรอยกลมๆ เช่น รอยด่ำง ตรำต่ำงๆ ของที่มีแสง ตะวัน(ดวงอำทิตย์ เดือน (ดวงจันทร์) ดำว ไฟ และจิตวิญญำณ
 5. 5. ๔กระบอกของกลมยำวแต่กลวง เช่น ปล้องไม้ไผ่ ข้ำวหลำม พลุ ปื นเส้ นของที่เป็ นเส้นเล็กยำว เช่น เชือก ด้ำย ลวดปำกเครื่ องดักสัตว์ท่ีมีรูปเป็ นปำกกว้ำง เช่น แห อวน สวิง โพงพำงปื้ นของที่แบนกว้ำงเป็ นพืดยำว เช่น ตอกที่กว้ำง เลื่อยซี่ของเส้นยำว ตั้งเรี ยนกันเป็ นแถว เช่น ซี่กรง ซี่ฟัน๔. ลักษณนำมบอกจำนวนและมำตรำคู่ของที่มีชุดละ ๒ สิ่ ง เช่น รองเท้ำ ถุงเท้ำ ช้อนกับส้อม เชิงเทียน แจกันโหลของที่รวมกัน ๑๒ สิ่ งกุลผำห่อหนึ่งที่รวมกัน ๒๐ ผืน ี ้ชื่อมำตรำต่ ำงๆ เช่น ของที่ใช้วด ตวง ชัง เวลำ และเงิน เช่น โยชน์ - เส้นทำง / ชัง เฟื้ อง สลึง ั ่ ่ตำลึงบำท หรื อชื่อสกุลเงินต่ำงๆ ทัวโลก ่ชื่อภำชนะต่ ำงๆ เช่น ตุ่ม ไห๕. ลักษณนำมบอกอำกำรจีบของที่จีบ เช่น พลูมวนของที่มวน เช่น บุหรี่มัดของที่มด เช่น ฟื น ัม้ วนของที่มวนไว้ เช่น ยำสู บ ยำจืด กระดำษ (ที่มวนไว้) ้ ้
 6. 6. ๕กำ,ฟ่ อนของที่ทำเป็ นกำ ฟ่ อน เช่น หญ้ำ ผักกลุ่มของที่กำเป็ นกลุ่ม เช่น ด้ำย ไหมพรมในปัจจุบน คำลักษณนำมอำจจะมีเพิ่มขึ้นมำอีกหลำยคำ เนื่องจำกมีวทยำกำรและศัพท์ใหม่ๆ เกิด ั ิขึ้นมำอีกมำกมำย ส่ วนมำกจะเป็ นลักษณนำมที่ซ้ ำชื่อ เช่น โครงกำร ๓ โครงกำร, แผนพัฒนำแผนที่ ๒นอกจำกนี้คำลักษณนำมบำงคำ ผูใช้บำงคนก็มกจะใช้คำพูดที่ติดปำกอยู่ เช่น เรี ยกพระภิกษุ เป็ น ้ ัองค์ เรี ยกช้ำง เป็ น ตัว เรี ยกสิ่ งของต่ำงๆ เป็ น อัน ชิ้น กันเสี ยเป็ นส่ วนมำก
 7. 7. ๖วัตถุประสงค์๑ เพื่อเป็ นกำรนำเสนอคำที่มีลกษณนำมในหมวด ก ซึ่งมีท้ งคำที่มกรู ้จกกันเป็ นอย่ำงดีและมักไม่ ั ั ั ัคุนหูคุนตำ ้ ้๒ เพื่อเป็ นกำรอนุรักษ์วฒนธรรมทำงภำษำไทยด้วยกำรส่ งเสริ มให้รู้ถึงลักษณนำมที่ถกต้องของ ั ูคำที่มกใช้ผดกัน ั ิ๓ เพื่อเป็ นกำรนำเสนอลักษณนำมและคำที่มีลกษณะนำมนั้นคู่กน โดยเปรี ยบให้เห็นภำพชัดเจน ั ัในรู ปแบบตำรำง โดยลักษณนำมนั้นถูกต้องตำมที่รำชบัณฑิตยสถำนได้กำหนดไว้๔ เพื่อแสดงควำมหลำกหลำยของลักษณนำมในภำษำไทย เป็ นกำรบ่งบอกถึงภำษำไทยเรำนั้นมีควำมสละสลวยและหลำกหลำยอีกด้วย๕ เพื่อแสดงให้เห็นถึงลักษณนำมที่ถูกต้องตำมรำชบัณฑิตยสถำนได้กำหนดไว้๖ เพื่อให้คนไทยเห็นคุณค่ำของภำษำไทยและรักภำษำไทย ช่วยกันธำรงไว้๗ เพื่อให้เห็นถึงลักษณะนำมหนึ่งคำมีคำระบุลกษณนำมได้หลำยคำ ั๘ เพื่อให้เห็นว่ำลักษณนำมสำมำรถใช้คำเดียวกันซ้ ำกันได้
 8. 8. ๗ขอบเขตกำรศึกษำค้ นคว้ ำ๑ รวบรวมคำลักษณนำมเฉพำะใน “หมวด ก”๒ ลักษณะนำมทุกคำเป็ นลักษณนำมที่รำชบัณฑิตยสถำน ได้พิจำรณำกำหนดขึ้น๓ ตัวอย่ำงประโยคกำรใช้ลกษณนำมทัวไปที่ควรรู ้ ั ่
 9. 9. ๘บทที่ ๒ เอกสำรทีเ่ กียวข้ องกับกำรศึกษำค้ นคว้ ำ ่ ข้อมูลนี้นำมำจำก หนังสื อลักษณนำม ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พิมพ์ครั้งที่ ๖ เป็ นหนังสื อที่ประมวลลักษณนำมของคำนำมต่ำง ๆ ซึ่งคณะกรรมกำรกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรใช้ภำษำไทย แห่งรำชบัณฑิตยสถำน ได้พิจำรณำกำหนดขึ้น เพื่อต้องกำรให้ผใช้ภำษำไทยทุกคนใช้ ู้ลักษณนำมได้ถูกต้อง๑. กำรเรี ยงลำดับคำ กำรเรี ยงลำดับคำ เรี ยงตำมลำดับคำแบบพจนำนุกรม คำที่มีควำมหมำยเหมือนกันจะเก็บไว้ด้วยกันโดยใช้เครื่ องหมำยจุลภำคคันและเรี ยงสลับกันไปในตำแหน่งของหมวดอักษรนั้น ๆ โดย ่แสดงลักษณนำมไว้ที่คอลัมน์ดำนขวำ เช่น ้กงกระสุ น - คันกงเกวียน, กงล้อ - กง, วง๒. คำนำมที่มีหลำยควำมหมำย ๒.๑ กำรกำหนดลักษณนำมของคำนำมที่มีหลำยควำมหมำย ถ้ำทุกควำมหมำยมีลกษณนำม ัเหมือนกันจะไม่ให้คำนิยำมควำมหมำยไว้ แต่ถำมีลกษณนำมแตกต่ำงกันจะให้คำนิยำมสั้น ๆ ไว้ ้ ัในเครื่ องหมำยวงเล็บหลังคำนำมนั้น ๆ เพื่อบอกให้ทรำบว่ำ เฉพำะควำมหมำยที่กำหนดไว้ในเครื่ องหมำยวงเล็บเท่ำนั้นที่มีลกษณนำมตำมที่กำหนด เช่น ั
 10. 10. ๙ดำรำ - ดวง.....................................................................ตอม่อ (เสำบ้ำน) - ต้นตอม่อ (ฐำนรองรับสะพำน) - ตอม่อ ๒.๒ คำนำมที่มีควำมหมำยคล้ำยกันหรื อใกล้เคียงกัน แต่ใช้ลกษณนำมคำเดียวกันจะเก็บไว้ ัด้วยกันโดยใช้เครื่ องหมำยอัฒภำคคัน เช่น ่ศำล; ศำลเจ้ำ; ศำลเทพำรักษ์ - ศำล ๒.๓ คำนำมที่มีหลำยควำมหมำย แต่ใช้ลกษณนำมเหมือนกัน จะให้คำนิยำมสั้น ๆ ไว้ใน ัเครื่ องหมำยวงเล็บหลังคำนำมนั้น ๆ โดยใช้เครื่ องหมำยอัฒภำคคัน เช่น ่ชนัก (เครื่ องแทงสัตว์; เครื่ องผูกคอช้ำง) - เล่ม๓. คำนำมที่มีลกษณนำมได้หลำยอย่ำง ั คำนำมบำงคำอำจมีลกษณนำมได้หลำยอย่ำง ในกำรกำหนดลักษณนำมแบ่งออกเป็ น ๓ แบบ คือ ั
 11. 11. ๑๐ ั ๓.๑ กำหนดลักษณนำมที่นิยมใช้กนมำกไว้หน้ำสุ ดและลักษณนำมอื่น ๆ เรี ยงตำมกันไปโดยใช้เครื่ องหมำยจุลภำคคัน เช่น ่ไข่ - ใบ, ฟอง, ลูก.....................................................................โคม (ชนิดต่ำง ๆ) - ดวง, ใบ, ลูก ๓.๒ กำหนดลักษณนำมแตกต่ำงกันตำมสภำพที่เป็ นอยู่ โดยใช้เครื่ องหมำยอัฒภำคคัน เพื่อ ่ ่ ็บอกให้รู้วำลักษณ-นำมนั้น ๆ แม้จะเป็ นลักษณนำมของสิ่ งเดียวกันแต่กมีควำมแตกต่ำงกันตำมสภำพ เช่นซิ่น, ผ้ำซิ่น - ผืน; ตัว, ถุง ั ่หมำยควำมว่ำ ซิ่น หรื อ ผ้ำซิ่น ถ้ำยังไม่ได้ตดเย็บลักษณนำมใช้วำ ผืน แต่ถำตัดเย็บแล้วใช้ลกษณ ้ ันำมว่ำ ตัว หรื อ ถุงปิ่ นโต - ใบ, ลูก; เถำ, สำยหมำยควำมว่ำ ปิ่ นโตแต่ละใบ ใช้ลกษณนำมว่ำ ใบ หรื อลูก แต่ถำนำมำเรี ยงซ้อนกันแล้วมีเครื่ อง ั ้ยึดรวมเข้ำด้วยกัน ใช้ลกษณนำมว่ำ เถำ หรื อ สำย ั
 12. 12. ๑๑บำงครั้งอำจให้คำอธิบำยสั้น ๆ ไว้หลังลักษณนำมนั้น ๆ โดยใส่ คำอธิบำยไว้ในเครื่ องหมำยวงเล็บ เช่นระนำด (เครื่ องปี่ พำทย์ชนิดหนึ่ง) - ลูก (ลูกระนำด);ผืน (ลูกระนำดที่ร้อยเข้ำ เป็ นชุด); รำง ๓.๓ กำหนดลักษณนำมตำมขนำด ควำมกว้ำง ควำมยำว ปริ มำณ น้ ำหนัก หรื อรู ปแบบที่ใช้ ่งำน โดยระบุวำ “เรี ยกตำมลักษณะ” หรื อ “เรี ยกตำมลักษณะหรื อลักษณะบรรจุภณฑ์” แล้วให้ ัยกตัวอย่ำงลักษณนำม เช่นทอฟฟี่ - เรี ยกตำมลักษณะหรื อลักษณะบรรจุภณฑ์ ั เช่น เม็ด อัน ห่อ แท่งหรื อกำหนดทั้งลักษณนำมทัวไปและลักษณะบรรจุภณฑ์ เช่น ่ ัด้ำย - เส้น; เรี ยกตำมลักษณะหรื อลักษณะบรรจุภณฑ์ เช่น ั กลุ่ม เข็ด ไจ หลอดผม - เส้น; เรี ยกตำมลักษณะ เช่น กระจุก ปอย
 13. 13. ๑๒ฉลองพระเนตร - องค์ฉลองพระบำท, รองพระบำท - ข้ำง, องค์; คู่ในกรณี ที่คำนำมนั้นเป็ นทั้งคำรำชำศัพท์และคำนำมที่ใช้ได้ทวไป จะกำหนดลักษณนำมไว้ท้ ง ๒ ั่ ัอย่ำง เช่นพระขรรค์ - องค์; เล่ม (ถ้ำใช้ทวไป) ั่๔. คำนำมที่เป็ นคำรวม คำนำมที่เป็ นคำรวม เช่น ขนม ผลไม้ ดอกไม้ จะกำหนดลักษณนำมรวมไว้โดยไม่แยกออกเป็ นชนิดย่อยตำมนำมของสิ่ งเหล่ำนั้น แต่ถำลักษณนำมของชนิดย่อยมีเพิ่มขึ้นหรื อแตกต่ำง ้ไปจำกที่กำหนดไว้ในลักษณนำมรวม ก็จะตั้งคำนำมของชนิดย่อยและกำหนดลักษณนำมที่เพิ่มขึ้นหรื อแตกต่ำงออกไปจำกลักษณนำมรวมไว้ที่ลำดับคำนั้น ๆ เช่นขนม - เรี ยกตำมลักษณะ เช่น ชิ้น อัน แผ่น ตัว; เรี ยกตำมภำชนะที่บรรจุ เช่น ถ้วย ชำมขนมครก - ฝำ; คู่ขนมจีน - จับ, หัว.....................................................................
 14. 14. ๑๓ไข่นกกระสำ (ขนม) - ลูก.....................................................................ซำลำเปำ - ใบ, ลูก๕. คำนำมที่เป็ นคำรำชำศัพท์ คำรำชำศัพท์ที่เก็บไว้ส่วนใหญ่เป็ นคำรำชำศัพท์ที่ไม่ได้เกิดจำกกำรเติมคำว่ำ “พระ” หน้ำคำนำม และมักจะใช้เฉพำะที่เกี่ยวข้องกับพระมหำกษัตริ ยเ์ ท่ำนั้น ส่ วนคำรำชำศัพท์ที่เกิดจำกกำรเติมคำว่ำ “พระ” หน้ำคำนำมทัว ๆ ไป มีเก็บไว้เป็ นส่ วนน้อย ทั้งนี้เพรำะเห็นว่ำ คำนำมที่เป็ นคำ ่รำชำศัพท์ ส่ วนใหญ่จะมีลกษณนำมเป็ น“องค์” ยกเว้นที่กำหนดไว้เป็ นอย่ำงอื่น เช่น ัฉลองพระเนตร - องค์ฉลองพระบำท, รองพระบำท - ข้ำง, องค์; คู่ในกรณี ที่คำนำมนั้นเป็ นทั้งคำรำชำศัพท์และคำนำมที่ใช้ได้ทวไป จะกำหนดลักษณนำมไว้ท้ ง ๒ ั่ ัอย่ำง เช่นพระขรรค์ - องค์; เล่ม (ถ้ำใช้ทวไป) ั่
 15. 15. ๑๔ลักษณะนำมทัวไปที่ควรรู้ ่๑. ลักษณะนำมบอกชนิดพระองค์ ผที่นบถืออย่ำงสู ง เช่น พระพุทธเจ้ำ พระรำชำ เทวดำที่เป็ นใหญ่ เจ้ำนำยชั้นสู ง ู้ ัองค์ เจ้ำนำย เทวดำ (คงจะตำแหน่งน้อยกว่ำเทวดำด้ำนบนนิดนึง) สิ่ งที่เนื่องด้วยพระพุทธเจ้ำพระรำชำ หรื อเจ้ำนำย คำรำชำศัพท์ที่เกี่ยวกับอวัยวะภำยใน หรื อเครื่ องใช้สอยรู ปภิกษุ สำมเณร นักพรตต่ำงๆ ชีปะขำว ชีตนยักษ์ ภูตผีปีศำจ นักสิ ทธิ์ เช่น ฤำษี วิทยำธรคนมนุษย์สำมัญทัวไป ่ตัวสัตว์เดียรัจฉำน สิ่ งของบำงอย่ำง เช่น โต๊ะ เก้ำอี้ ม้ำนัง ตะปู ว่ำว ตุ๊กตำ ่ใบภำชนะทั้ งปวง ลูกไม้ ใบไม้เรื่องเรื่ องรำว ข้อควำม คดีต่ำงๆสิ่ ง,อันสิ่ งของ หรื อกิจกำรที่เป็ นสำมัญทัวไป ่เลำปี่ ขลุ่ยเชือกช้ำงบ้ำน (ช้ำงป่ ำจะเรี ยกเป็ นตัว หรื อ ถ้ำเยอะๆ จะเรี ยกเป็ นโขลง ค่ะ)เรือนนำฬิกำเล่มสุ มด หนังสื อ เกวียน เทียน เข็ม กรรไกร สิ่ ว ศัสตรำ (อำวุธ) ต่ำงๆเต้ ำแคน (เครื่ องดนตรี )
 16. 16. ๑๕๒. ลักษณะนำมบอกหมวดหมู่กองทัพ ทหำร คนทำงำนรวมกัน ของที่รวมกันไว้ อิฐ ทรำย ่พวก,เหล่ำคน สัตว์ สิ่ งของที่อยูรวมกัน และมีลกษณะอย่ำงเดียวกัน ัหมวดคน สัตว์ สิ่ งของ ที่แยกรวมกันไว้หมู่คน สัตว์ สิ่ งของ ที่อยูรวมกันเป็ นกลุ่มๆ ่ฝูงสัตว์พวกเดียวกันที่ไปด้วยกันเป็ นพวกๆ หรื อคนมำกๆ ก็ใช้ ่คณะคนที่อยูในสำนักหนึ่ง หรื อในที่ทำกำรอย่ำงหนึ่ง หรื อในปกครองรวมกันนิกำยนักบวชศำสนำเดียวกันที่แยกออกเป็ นพวกๆสำรับ,ชุดคน หรื อสิ่ งของที่มีครบตำมอัตรำโรงผูคนที่เล่นมหรสพที่มีโรงเล่น เช่น ละคร โขน หนัง ้วงคนชุดหนึ่งที่ลอมวงกัน เช่น เตะตะกร้อ เล่นดนตรี เล่นเพลง สักวำ ้ตับของที่ทำให้ติดกันเรี ยงกันเป็ นพืด เช่น พลู จำก ปลำย่ำง๓ ลักษณะนำมที่บอกสัณฐำนวงของที่มีรูปเป็ นวง เช่น แหวน กำไลหลังของที่มีรูปเป้ นหลังคำ เช่น เรื อน บ้ำน ตึก มุง กูบ ประทุน เก๋ ง บุษบก ้แผ่ นของที่มีรูปแบนๆ เช่น กระดำษ กระดำน กระเบื้อง อิฐผืนของที่มีรูปแบนกว้ำงใหญ่ เช่น ผ้ำ เสื่ อ พรม
 17. 17. ๑๖แถบของที่แบน บำง แคบ แต่ยำว เช่น ผ้ำแคบๆ แต่ยำว (คงจะประมำณ ผ้ำแถบ น่ะค่ะ)บำนของที่เป็ นแผ่นมีกรอบ เช่น ประตู หน้ำต่ำง กระจกเงำ กรอบรู ปลูกของที่มีรูปทรงกลมๆ หรื อค่อนข้ำงกลม เช่น ลูกไม้ ลูกหิน หรื อ ไต้ที่ใช้จุดไฟ ก็ใช้ได้แท่ งของทึบหนำมีรูปยำวๆ เช่น เหล็ก ตะกัว ดินสอ ่ก้อนของที่มีรูปเป็ นก้อน เช่น ก้อนหิน ก้อนดิน อิฐแตกๆ ขนมปัง (ที่ไม่เป็ นแผ่น)คันของที่มีส่วนสำหรับถือและลำก รู ปยำวๆ เช่น ฉัตร กระสุ น รถ ร่ ม ธนู หน้ำไม้ ช้อนส้อม ซอเบ็ด (ที่มีคน) แร้ว ไถ ัต้ นของที่เป็ นลำต้นเป็ นต้นไม้ เช่น ต้นไม้ เสำ ซุงลำของกลมยำวมีปล้องคัน เช่น ไม้ไผ่ อ้อย และเรื อ ่ดวงของที่เป็ นรอยกลมๆ เช่น รอยด่ำง ตรำต่ำงๆ ของที่มีแสง ตะวัน(ดวงอำทิตย์ เดือน (ดวงจันทร์) ดำว ไฟ และจิตวิญญำณกระบอกของกลมยำวแต่กลวง เช่น ปล้องไม้ไผ่ ข้ำวหลำม พลุ ปื นเส้ นของที่เป็ นเส้นเล็กยำว เช่น เชือก ด้ำย ลวดปำกเครื่ องดักสัตว์ที่มีรูปเป็ นปำกกว้ำง เช่น แห อวน สวิง โพงพำงปื้ นของที่แบนกว้ำงเป็ นพืดยำว เช่น ตอกที่กว้ำง เลื่อยซี่ของเส้นยำว ตั้งเรี ยนกันเป็ นแถว เช่น ซี่กรง ซี่ฟัน
 18. 18. ๑๗๔. ลักษณะนำมบอกจำนวนและมำตรำคู่ของที่มีชุดละ ๒ สิ่ ง เช่น รองเท้ำ ถุงเท้ำ ช้อนกับส้อม เชิงเทียน แจกันโหลของที่รวมกัน ๑๒ สิ่ งกุลผำห่อหนึ่งที่รวมกัน ๒๐ ผืน ี ้ชื่อมำตรำต่ ำงๆ เช่น ของที่ใช้วด ตวง ชัง เวลำ และเงิน เช่น โยชน์ - เส้นทำง / ชัง เฟื้ อง สลึง ั ่ ่ตำลึงบำท หรื อชื่อสกุลเงินต่ำงๆ ทัวโลก ่ชื่อภำชนะต่ ำงๆ เช่น ตุ่ม ไห๕. ลักษณะนำมบอกอำกำรจีบของที่จีบ เช่น พลูมวนของที่มวน เช่น บุหรี่มัดของที่มด เช่น ฟื น ัม้ วนของที่มวนไว้ เช่น ยำสู บ ยำจืด กระดำษ (ที่มวนไว้) ้ ้กำ,ฟ่ อนของที่ทำเป็ นกำ ฟ่ อน เช่น หญ้ำ ผักกลุ่มของที่กำเป็ นกลุ่ม เช่น ด้ำย ไหมพรม
 19. 19. ๑๘ บทที่ ๓ กำรดำเนินกำรขั้นตอนกำรดำเนิน๑. ผูศึกษำนำเสนอหัวข้อโครงงำนต่ออำจำรย์ที่ปรึ กษำเพื่อขอคำแนะนำและกำหนดขอบเขตใน ้กำรทำโครงงำน๒. ผูศึกษำวำงแผนวิเครำะห์ตำมหัวข้อวัตถุประสงค์ของโครงงำน ้๓. ผูศกษำค้นคว้ำจำกหนังสื อต่ำงๆดังนี้หนังสื อเรี ยน หนังสื อพิมพ์และสื่ อต่ำงๆและจำก ้ึอินเตอร์เน็ต๔. ศึกษำและเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นขั้นตอนของกำรเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงงำนเพื่อมำวิเครำะห์และสรุ ปเนื้อหำที่สำคัญที่จะนำมำจัดทำโครงงำน๕. นำเสนอผลงำนต่ออำจำรย์ที่ปรึ กษำเพื่อรำยงำนผลกำรดำเนินงำน๖. จัดทำคู่มือเพื่อใช้สำหรับศึกษำและรำยงำนต่ออำจำรย์ที่ปรึ กษำ
 20. 20. ๑๙วิธีกำรดำเนินงำน๑ วิเครำะห์หำหัวข้อที่จะทำในโครงงำน อย่ำงกว้ำงขวำงครอบคลุมเนื้อหำที่จะทำ๒ เจำะลึกประเด็นหำหัวข้อที่จะทำหนึ่งหัวข้อ๓ เขียนวัตถุประสงค์และหัวข้อนำเสนอครู ประจำวิชำ๔ ครู ประจำวิชำตรวจสอบเพื่อแก้ไข๕ หำข้อมูลในหัวข้อที่จะทำซึ่งในที่น้ ีคือกำรเขียนอ้ำงอิงในบทควำมทำงวิชำกำรทั้งจำกหนังสื อหลักภำษำชั้นมัธยมศึกษำ ปี ที่ ๖ ปี กำรศึกษำ ๒๕๕๕ และสื่ อทำงอินเทอร์เน็ต อำทิเช่นเว็บไซต์ทรู ปลูกปัญญำ เว็บไซต์หลักของกระทรวงศึกษำธิกำร ทั้งนี้ขอมูลทั้งหมดที่ได้จำกสื่ อ ้อินเทอร์เน็ต จึงมีควำมทันสมัยมำกกว่ำจำกหนังสื อเรี ยน๖ เรี ยบเรี ยงข้อมูลต่ำงๆให้ตรงกับหัวข้อต่ำงๆในโครงงำนในแต่ละบท ได้แก่ บทที่ ๑ บทนำ – ควำมเป็ นมำ -วัตถุประสงค์ -ขอบเขตกำรศึกษำค้นคว้ำ -นิยำมคำเฉพำะบทที่ ๒ เอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำค้นคว้ำบทที่ ๓ กำรดำเนินงำน – ขั้นตอนกำรดำเนินงำน -วิธีกำรดำเนินงำนบทที่ ๔ ผลกำรศึกษำค้นคว้ำ ( เนื้อหำ )บทที่ ๕ ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ๗ นำเสนอข้อมูลที่ได้เรี ยบเรี ยงเอำไว้แล้วแก่ครู ประจำวิชำเพื่อตรวจสอบควำมถูกต้อง๘ จัดทำรู ปแบบของเอกสำรโครงงำนให้สำเร็จรู ป
 21. 21. ๒๐ บทที่ ๔ ผลกำรศึกษำค้ นคว้ ำก๊ก ก๊กกง (ไร่ ที่ถางป่ าเป็ นหย่ อม ๆ ตามเนือที่และกัน ้ ้ กงเป็ นขอบเขตไว้ เพื่อปลูกพืชล้ มลุก)กงกระสุ น (เครื่ องยิงมีคัน ใช้ สายโก่ งยิงด้ วย คันลูกดินปั้ น)กงเกวียน, กงล้อ กง, วงกงข้ำง, กงค้ำง ตัว, อันกงจักร กง, วงกงฉำก อันกงธนู คันกงพัด (กงพัดเครื่ องระหัด, กงพัดเครื่ องสี อันฝั ด, กงพัดสี ลม)กงพัด (ไม้ เหลี่ยมสอดในรู ซึ่งเจาะที่โคนเสา ตัวเรื อน)
 22. 22. ๒๑กงพัด (สาหรั บพัดด้ าย) อันกงเรื อ กง, อันกงแร้ว คันกงล้อ, กงเกวียน กง, วงกงวำน ตัว, อันกฎหมำย ฉบับกติกำ ข้อกบ (ชนิดต่ าง ๆ สาหรั บไสไม้ ) ตัวกบ (เหลาดินสอ) ตัว, อันกบำล, กระบำล (ดินเหนียวผสมแกลบ ใช้ ปิด แผ่นปากจอกของพิมพ์ หล่ อพระ)กรง กรง, ลูก, ใบกรงขัง กรงกรณฑ์ (เครื่ องหมายคณิ ตศาสตร์ ) ตัว
 23. 23. ๒๒กรณฑ์, กรัณฑ์, กรัณฑก, (หม้ อนา) ้ ใบกรด (สารเคมี) ตัวกรบ (เครื่ องแทงปลา) อันกรม (หน่ วยงาน) กรมกรมธรรม์ ฉบับกรรไกร, กรรไตร, ตะไกร เล่มกรรชิง, กระฉิ่ง, กระชิง คันกรรเชียง, กระเชียง เล่ม; คู่กรรเชียงปู, กระเชียงปู ข้ำง, อัน; คู่กรรไตร, กรรไกร, ตะไกร เล่มกรรบิด องค์กรรภิรมย์, กรรม์ภิรมย์, กันพิรุณ, กันภิรมย์ องค์กรวด ก้อน, เม็ดกรวด, จรวด (ดอกไม้ เพลิง) ดอก, ตัว
 24. 24. ๒๓กรวย กรวย, อันกรวยคู่สวด ที่กรวยอุปัชฌำย์ ที่กร้อ, ตะกร้อ (ใช้ วิดนาเรื อ) ้ ใบกรอบ (การพิมพ์ ) กรอบกรอบเช็ดหน้ำ, เช็ดหน้ำ, วงกบ วงกรอบพระ กรอบ, อันกรอบรู ป กรอบ, อันกรอบหน้ำ, กะบังหน้ำ กรอบ, อันกระคน, ประโคน, รัดประคน, รัตคน (เครื่ อง สำย, เส้นผูกสัปคับโยงมาล่ ามรอบอกช้ า งทาด้ วยเชื อก)กระจก แผ่นกระจกเงำ บำนกระจัง (ลาย) ตัว; แถว, แผ่น
 25. 25. ๒๔กระจับ (ขวำก) อันกระจับ (เครื่ องแขวนเหนือเปลเด็ก) ตัว; พวงกระจับ (เครื่ องสวมข้ อตีนม้ า) วง; คู่กระจับ (นักมวย) อันกระจับ (ฝั กของไม้ นาชนิดหนึ่ง) ้ ตัว, ฝักกระจับ (สาหรั บยันคางศพโกศ) อันกระจับปิ้ ง, จะปิ้ ง, จับปิ้ ง, ตะปิ้ ง, ตับปิ้ ง แผ่น, อันกระจับปี่ (เครื่ องดนตรี ) คันกระจ่ำ, จวัก, จ่ำ, ตวัก เล่ม, อันกระจำด ใบ, ลูกกระจำน (แผ่ นตะกัวทาเป็ นรู ปปลาตัว ่ แผ่นเล็ก ๆ ติดเหนือเบ็ด)กระจุบ, กระจุ๊บ อันกระจู,้ จู,้ อีจู ้ ใบ, ลูก
 26. 26. ๒๕กระแจะ (ปลอกเหล็กสาหรั บตกขาช้ างหรื อ วง; คู่ล่ ามช้ างดุ)กระแจะ (ผงเครื่ องหอมต่ าง ๆ ที่ประสมกัน) ก้อน, เม็ดกระโจม หลังกระโจมปื น กระโจมกระโจมไฟ, ประภำคำร, เรื อนตะเกียง หลังกระฉิ่ง, กรรชิง, กระชิง คันกระชอน อันกระชัง (เครื่ องขังปลา) ใบ, ลูกกระชัง (บังสาดที่ ปิดเปิ ดได้ ) แผ่นกระชำย แง่ง; หัวกระชิง, กรรชิง, กระฉิ่ง คันกระชุ, กระชุก (ภาชนะสาหรั บบรรจุของเช่ น ใบ, ลูกนุ่นหรื อถ่ าน)
 27. 27. ๒๖กระชุก, สำมชุก (ภาชนะสาหรั บสอดลงใน ใบ, ลูกเกวียน)กระเชอ ใบ, ลูกกระเช้ำ ใบ, ลูกกระเช้ำสวรรค์, ชิงช้ำสวรรค์ เครื่ องกระเชียง, กรรเชียง เล่ม; คู่กระเชียงปู, กรรเชียงปู ข้ำง, อัน; คู่กระแชง (เครื่ องจักสานที่ มีลกษณะเป็ นแผ่ น) ั ผืนกระด้ง ใบ, ลูกกระดวง, กรำดวง อันกระดอง กระดอง, ฝำกระดอง คันหำย, ขอฉำย, คันฉำย, ดอง, ดองฉำย, ดองหำยกระดำน, ไม้กระดำน แผ่น
 28. 28. ๒๗กระดำนชนวน แผ่นกระดำนดำ แผ่นกระดำนถีบ แผ่นกระดำนพิง แผ่นกระดำนไฟ แผ่น; แคร่ (ถ้ ามีลกษณะเป็ นแคร่ ) ักระดำนลื่น, ไม้ลื่น ชุดกระดำนเลียบ แผ่นกระดำนหก (เครื่ องดักสัตว์ ) แผ่นกระดำนหก, ไม้กระดก ชุด เรี ยกตำมลักษณะหรื อกระดำษ (ชนิดต่ าง ๆ) จำนวน เช่น แผ่น ม้วน พับ ปึ ก ห่อ รี มกระดิ่ง ใบ, ลูกกระดึง, โปง ใบ, ลูก
 29. 29. ๒๘กระดุม, ดุม, ลูกกระดุม, ลูกดุม เม็ด; สำรับกระดูก เรี ยกตำมลักษณะเช่น ท่อน ชิ้น ซี่กระดูกกะโหลก (เป็ นชิ ้น ๆ) ชิ้นกระดูกขมับ ชิ้นกระดูกข้อเท้ำ ชิ้นกระดูกข้อมือ ชิ้นกระดูกขำ ท่อนกระดูกแขน ท่อนกระดูกงู (โครงสร้ างของลาเรื อ) ท่อน, อันกระดูกเชิงกรำน, เชิงกรำน ชิ้นกระดูกซี่โครง, ซี่โครง ซี่กระดูกนิ้วเท้ำ ชิ้นกระดูกนิ้วมือ ชิ้นกระดูกฝ่ ำเท้ำ ชิ้น
 30. 30. ๒๙กระดูกฝ่ ำมือ ชิ้นกระดูกสะบัก ชิ้นกระดูกสะบ้ำ ชิ้นกระดูกสันหลัง ชิ้น; ชุด (รวมกันทั้งหมด)กระดูกหน้ำอก ชิ้นกระดูกไหปลำร้ำ ชิ้น, ท่อนกระเดื่อง (เครื่ องจักรมีนาฬิกาเป็ นต้ น) ชิ้นกระได, บันได อัน; แห่งกระไดแก้ว, บันไดแก้ว ตัวกระไดลิง, บันไดลิง อัน, สำยกระต๊อบ หลังกระต่ำย (เครื่ องมือสาหรั บขูดมะพร้ าว) ตัวกระต่ำยจีน (เครื่ องมือสาหรั บขูดมะพร้ าว) แผ่น, อันกระต่ำยมือ (เครื่ องมือสาหรั บขูดมะพร้ าว) ตัว
 31. 31. ๓๐กระติก ใบ, ลูกกระติบข้ำว ใบ, ลูกกระถำง ใบ, ลูกกระโถน (ชนิดต่ าง ๆ) ใบ, ลูกกระทง ใบ, ลูกกระทง (กฎหมาย) กระทงกระทง (ผ้ าท่ อนหนึ่ง ๆ ของจีวร) กระทงกระทง, กระทงนำ (ตอนหนึ่ง ๆของนา) กระทงกระทงเพชร (ไม้ ติดขวางรองแคร่ เกวียน) กระทงกระทงเรื อ กระทงกระทรวง กระทรวงกระท่อม หลังกระทะ ใบ, ลูกกระทำย ใบ, ลูก
 32. 32. ๓๑กระทู ้ (ซอไม้ ไผ่ ที่เอามาปั กเป็ นเสารั้ ว) ต้นกระทู ้ (หัวข้ อหรื อข้ อความที่ตั้งให้ อธิ บาย) กระทู ้กระเทียม กลีบ; หัว; จุก;หมวดกระแทะ, ระแทะ, รันแทะ เล่มกระบวย อันกระบอก กระบอกกระบอกตำ ข้ำงกระบอกน้ ำ (ภาชนะใส่ นาดื่มรู ปคล้ าย ้ ใบกระบอก)กระบอกพลุ กระบอกกระบอกเพลำ กระบอกกระบอกสู บ กระบอกกระบอง, ตะบอง อัน, เล่มกระบองเพชร, ตะบองเพชร เล่ม
 33. 33. ๓๒กระบะ ใบ, ลูกกระบำย ใบ, ลูกกระบำล, กบำล (ดินเหนียวผสมแกลบ ใช้ ปิด แผ่นปากจอกของพิมพ์ หล่ อพระ)กระบิ กระบิกระบิ้ง, ตะบิ้ง, บิ้ง (นาที่เป็ นกระทงเล็ก ๆ) กระบิ้ง, ตะบิ้ง, บิ้งกระบี่ เล่มกระบุง ใบ, ลูกกระเบื้อง แผ่นกระป๋ อง ใบ, ลูกกระปุก ใบ, ลูกกระเป๋ ำ ใบ, ลูกกระเป๋ ำ (ติดอยู่กบตัวเสื ้อหรื อกางเกง) ั กระเป๋ ำกระโปก (เครื่ องยึดเพลาเกวียน) ลูก
 34. 34. ๓๓กระโปรง ตัวกระโปรง (ภาชนะ) ใบ, ลูกกระโปรงรถ แผ่น, ฝำกระพรวน, พรวน, ลูกกระพรวน, ลูกพรวน ลูกกระพอง, กำพอง (ตัวไม้ อันบนที่เป็ นราว ตัว, อันลูกกรงเรื อนหรื อเกวียน)กระพ้อม, พ้อม ใบ, ลูกกระเพำะ กระเพำะกระวิน (ห่ วงที่เกี่ยวกันสาหรั บโยงสัปคับ ห่วงช้ าง, ห่ วงติดกับบังเหี ยนเหล็กผ่ าปากม้ า)กระสวน แบบกระสวย อันกระสอบ ใบ, ลูกกระสื อ ตัว, ตน
 35. 35. ๓๔กระสุ น, กระสุ นปื น, ลูกกระสุ น ลูก, นัด, เม็ดกระหัง, กระหำง ตัว, ตนกระแหล่ง ใบ, ลูกกระออม, กะละออม, กะออม, ใบ, ลูกกรัณฑ์, กรณฑ์, กรัณฑก, ใบ (หม้ อนา) ้กรับ คู่กรับพวง พวงกรำด (เครื่ องขูดไคลม้ า) อันกรำด (เครื่ องมือจับสัตว์ นา) ้ อันกรำด (ไม้ กวาด) ด้ำม, อันกรำดวง, กระดวง อันกรำบเรื อ กรำบกรำฟ เรี ยกตำมลักษณะ เช่น แผ่น รู ป ชุดกริ่ ง อัน
 36. 36. ๓๕กริ ช เล่มกรี (ส่ วนของหัวกุ้ง) อันกรุ กรุกลด คันกลด, กลศ (ภาชนะใส่ นาเทพมนตร์ ) ้ ใบ, ลูกกลอง (ชนิดต่ าง ๆ) ใบ, ลูกกล่อง กล่อง, ใบ, ลูกกล้อง (ประเภทต่ าง ๆ) กล้องกล้องถ่ำยรู ป กล้องกล่องไม้ขีดไฟ กล่องกล้องยำสู บ กล้องกล่องเสี ยง กล่องกลอน (คาประพันธ์ ) คำ; บทกลอน (เครื่ องสลักประตูหน้ าต่ าง) ตัว
 37. 37. ๓๖กลอน (ไม้ ขดประตูหน้ าต่ าง) ั อันกลอน (ไม้ ที่พาดบนแปสาหรั บวางเครื่ องมุง ตัว, อันหลังคา)กลอย หัวกะทอ (ภาชนะ) ใบ, ลูกกะบัง, กะบังรังเฝื อก (เครื่ องมือจับสัตว์ นา) ้ กะบังกะบังลม แผ่นกะบังหน้ำ, กรอบหน้ำ กรอบ, อันกะแปะ, อีแปะ (เงินปลีกโบราณ) อันกะพล้อ, กะพ้อ (กระบอกตักนา) ้ กระบอกกะละปังหำ, กัลปั งหำ กิ่ง, ต้นกะละมัง ใบ, ลูกกะละออม, กระออม, กะออม, กัลออม ใบ, ลูกกะลัน, ลัน ลูก
 38. 38. ๓๗กะลำ ซีก, ใบกะโล่ (ภาชนะ) ใบ, ลูกกะวะ (เครื่ องมือจับสัตว์ นาคล้ ายสวิง) ้ ปำกกะโหลก (สาหรั บตักนา) ้ ใบ, ลูกกะโหลกศีรษะ, หัวกะโหลก กะโหลก, หัวกะออม, กระออม, กะละออม, กัลออม ใบ, ลูกกะแอ (เครื่ องบังแดด) คันกังสดำล ใบ, แผ่นกังหัน, จังหัน ตัวกังหัน (ดอกไม้ ไฟ) ต้นกัญญำ (เครื่ องบังแดดรู ปหลังคาโค้ ง) หลังกันชน อันกันชีพ สำยกันพิรุณ, กันภิรมย์, กรรภิรมย์, กรรม์ภิรมย์ องค์
 39. 39. ๓๘กันสำด, บังสำด ด้ำน, อันกั้นหยัน ่ เล่มกับ (เครื่ องดักสัตว์ ) อันกับข้ำว อย่ำง, สิ่ ง; เรี ยกตำมภำชนะที่บรรจุกับระเบิด เครื่ อง, ชุด, อันกัลปพฤกษ์ ต้น; ลูก; ชิ้นกัลปังหำ, กะละปังหำ กิ่ง, ต้นกัลออม, กระออม, กะละออม, กะออม ใบ, ลูกกำก, ภำพกำก (ภาพเขียนที่เป็ นตัวประกอบ ตัว, ภำพในเรื่ อง)กำกะเยีย ชุด, สำรับกำงเกง ตัวก้ำงปลำ ก้ำง, อันกำจับหลัก อัน
 40. 40. ๓๙ก้ำนตอง (ไม้ ขนาบข้ างเรื อรู ปกลม ๆ คล้ าย อันทางกล้ วย)กำน้ ำ ใบ, ลูกกำบ (เปลือกหุ้มชั้นนอกของผลหรื อดอกและ กำบของต้ นไม้ )กำบพรหมศร ตัวกำบพรหมสิ งห์ ตัวกำบู (กระเบืองมุงหลังคา) ้ แผ่นกำพย์ บทก้ำม ก้ำมกำร์ตูน ตัว; เรื่ องกำแล็กซี กำแล็กซีกำเวียน ชุดกำสำวพัสตร์ ผืน
 41. 41. ๔๐กำ (ส่ วนของล้ อรถหรื อล้ อเกวียน) ซี่กำปั่น (หี บ) ลูก, ใบกำพวด, ลินปี่ (ส่ วนประกอบของปี่ ซึ่ งทาให้ ้เกิดเสี ยงเวลาเป่ า) อันกำพอง, กระพอง (ตัวไม้ อันบนที่เป็ นราวลูกกรงเรื อนหรื อเกวียน) ตัว, อันกำพู (ไม้ กลึงสาหรั บเป็ นที่รวมซี่ ฉัตร) อันกำไล (ชนิดต่ าง ๆ) ขอน, วงกินนร ตน, ตัวกินรี ตน, ตัวกิ๊บ อันกี่ (เครื่ องทอผ้ า) เครื่ อง, หลังกี่ (เครื่ องเย็บสมุด) อัน
 42. 42. ๔๑กี่ (ที่ตั้งพระกลดหรื อพระแสง) อันกี๋ (ฐานสาหรั บรองสิ่ งของหรื อรองนั่ง) ตัวกี๋ (ภาชนะสาหรั บรองเครื่ องชา) ใบกีตำร์ ตัวกีบ (เล็บเท้ าสัตว์ ) กีบกี๋รำบ, กี๋หย่ง (ฐานสาหรั บรองแจกันหรื อ ตัว, อันกระถางต้ นไม้ )กุญแจ (เครื่ องมือ) อัน, ตัว; ชุดกุญแจ, ประแจ ดอก, ลูก; แม่, ตัว (แม่ กญแจ); ชุด ุกุญแจประจำหลัก, กุญแจเสี ยง (เครื่ องหมายที่ ตัวใช้ ในการบันทึกเสี ยงดนตรี )กุญแจมือ คู่กุญแจลูกบิด ชุดกุญแจเสี ยง, กุญแจประจำหลัก (เครื่ องหมายที่ ตัวใช้ ในการบันทึกเสี ยงดนตรี )
 43. 43. ๔๒กุฎี, กุฏิ (เรื อนหรื อตึกสาหรั บพระภิกษุ หลังสามเณรอยู่)กุฏิ (ที่บรรจุศพ) หลังกุฏิ (เรื อนเล็ก ๆ ที่อยู่ในกรงทาให้ นกขุนทองอยู่) หลังกุนเชียง ข้ำง; คู่กุบ (ทองรี ดเป็ นแผ่ นตัดเป็ นชิ ้นเล็ก ๆ) ตัวกุบ (หมวก) ใบ, ลูกกุบ, ฝักกุบ (ซองหนังใช้ ในการตีทองคาเปลว) กุบ; ฝักกูบ หลังเก๋ ง (เครื่ องบังมีฝาและหลังคาแบน) หลังเก๋ ง (เรื อนตึกมีรูปหลังคาแบบศาลเจ้ าจีน) หลังเกย เกย
 44. 44. ๔๓เกรำะ (เครื่ องสวมใส่ สาหรั บป้ องกันอาวุธ) ตัว; ชุด, สำรับเกรำะ (เครื่ องสัญญาณ) อันเกริ นบันไดนำค (เครื่ องกว้ านเพื่อยกพระโกศ ชุด, สำรับหรื อพระบรมโกศ)เกริ น (ส่ วนชานที่ต่อออกมา ๒ ข้ างบุษบก) อันเกรี ยง อันเกล็ด เกล็ดเกลียว (เชื อก) เกลียวเกลียว (ด้ ายหรื อไหมที่ฟั่นเป็ นเกลียวสาหรั บ เส้น; เรี ยกตำมหน่วยวัดควำมยำวติดม่ านหรื อหมอน)เกลือป่ น เรี ยกตำมภำชนะที่บรรจุ เช่น ถุง เม็ด; เรี ยกตำมลักษณะบรรจุเกลือเม็ด ภัณฑ์ เช่น ถุงเกวียน เล่มเกำทัณฑ์ คัน
 45. 45. ๔๔เก้ำอี้ (ชนิดต่ าง ๆ) ตัวเกำะ เกำะเกีย, เกียร์ ชุดเกี้ยมอี๋ ตัวเกี้ยว (คานหามมีหลังคา) หลังเกี๊ยว ตัวเกี้ยวประทีป ซุม ้เกี๊ยะ ข้ำง; คู่เกือก ข้ำง; คู่เกือกม้ำ อันแก่ง แก่งแก๊ง แก๊งแกงได ตัวแกงแนง อัน
 46. 46. ๔๕แกน แกนแก้ม (คน, สัตว์ , มะม่ วง) แก้มแกระ (เครื่ องมือสาหรั บตัดรวงข้ าว) อันแกละ (ผม) แกละแก้ว (ใส่ นา) ้ ใบโกก, คอม, ตะโกก, ตะโหงก (ไม้ รูปโค้ งที่ อันพาดคอวัวหรื อควายสาหรั บลากเลื่อน)โกดัง หลัง, โรงโกรกกรำก (กระบอกไม้ ไผ่ สาหรั บทอดดวด) กระบอกโกรกกรำก (เครื่ องมือสาหรั บเจาะไม้ ) ตัว, อันโกร่ ง (เกราะยาว) อันโกร่ ง (เครื่ องบดยา) ใบโกลน (ไม้ ท่อนกลม) ท่อนโกลน (เครื่ องอานม้ า) ข้ำง; คู่
 47. 47. ๔๖โกศ (ที่ใส่ ศพนั่ง) โกศ, ลูกโกศ (สาหรั บบรรจุอัฐิ) ใบ, ลูก
 48. 48. ๔๗ บทที่ ๕ ปัญหำ อุปสรรค ข้ อเสนอแนะปัญหำ อุปสรรค๑ ปัญหำที่เกิดจำกกำรสื บค้นข้อมูลของอินเทอร์เน็ตเป็ นกำรยำกที่จะหำข้อมูลที่ถกต้อง และ ูทันสมัยเพรำะต้องมีกำรตรวจสอบแหล่งที่มำที่นำเสนอบนเว็ปไซต์น้ นๆ ั๒ ปัญหำที่เกิดจำกควำมจำกัดของข้อมูล ซึ่งข้อมูลจำกหัวข้อที่หำ คือ กำรเขียนอ้ำงอิงในบทควำมทำงวิชำกำร๓ ต้องใช้ขอมูลจำกหนังสื อเป็ นส่ วนประกอบมำกจึงต้องค้นหำที่หองสมุดซึ่งตัวผูคนหำเองไม่มี ้ ้ ้้เวลำเท่ำที่ตองกำร ้ข้ อเสนอแนะ๑ ควรมีกำรเพิมเนื้อหำตำมเว็ปไซต์ของกระทรวงศึกษำธิกำรให้เพิมมำกขึ้น เพื่อเป็ นกำรส่ งเสริ ม ่ ่ให้มีขอมูลควำมรู ้ทำงวิชำกำรเพิมมมำกขึ้นและสะดวกต่อกำรค้นหำ เรี ยนรู ้ ทั้งต่อตัวผูคนหำเอง ้ ่ ้้และผูอื่น ้๒ ควรมีกำรจัดทำเป็ นกลุ่ม เพื่อให้ได้ขอมูลที่สมบูรณ์ยงขึ้นในกำรทำโครงงำนภำษำไทยนี้ ้ ิ่๓ ควรมีกำรจัดเผยแพร่ ผลงำนตำมนิทรรศกำรวันพิเศษต่ำงๆ
 49. 49. ๔๘ บรรณำนุกรม รำชบัณฑิตยสถำน,หนังสื อลักษณนำม ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน,พิมพ์ครั้งที่ ๖,กรุ งเทพ, ๒๕๔๔ ,(ม.ป.พ.),๘๔๓ ฝ่ ำยตำรำวิชำกำร,ลักษณนำมฉบับนักเรียนนักศึกษำ,พิมพ์ครั้งที่ ๑ , กรุ งเทพ, ๒๕๕๔ ,แพนด้ำเลิร์นนิ่งบุ๊ค , ๑๙๒ ประกำยพรึ ก จักรพันธุ์ ,ม.ล. , จับคู่รู้ ลกษณนำม,พิมพ์ครั้งที่ ๑ , กรุ งเทพ, ๒๕๕๔ , ัสำนักพิมพ์พำส แอท คิดส์ ,๓๒ เอกรัตน์ อุดมพร, ลักษณนำม,พิมพ์ครั้งที่ ๑ , กรุ งเทพ, ๒๕๕๔ ,พ.ศ.พัฒนำ,๓๔๘ กุดจี่ , ชุดเสริมทักษะทำงภำษำเรื่องคำลักษณนำม,พิมพ์ครั้งที่ ๔ , กรุ งเทพ, ๒๕๕๔ ,สำนักพิมพ์เบสฟอร์คิดส์ ,๒๔ ฝ่ ำยวิชำกำรปิ กัสโซ, ทดสอบลักษณนำม,พิมพ์ครั้งที่ ๑ , กรุ งเทพ, ๒๕๕๒ ,สำนักพิมพ์ปีกัสโซ, ๓๒
 50. 50. ๔๙ สุ ทธิชย ปทุมล่องทอง, ลักษณนำมฉบับปรับปรุง,พิมพ์ครั้งที่ ๑ , กรุ งเทพ, ๒๕๕๑ , ัสำนักพิมพ์บุ๊คแบงก์, ๑๐๘ จริ ยำ วำณิ ชวิริยะ , คู่มอลักษณนำมไทย,พิมพ์ครั้งที่ ๑ , กรุ งเทพ, ๒๕๔๙ ,วิทยพัฒน์, ื๒๙๖ ฝ่ ำยวิชำกำรสำนักพิมพ์ครี เอทบุ๊คส์ , รวมลักษณนำมทีควรรู้ ,พิมพ์ครั้งที่ ๑ , กรุ งเทพ, ่๒๕๔๙ , ครี เอทบุ๊ดส์ , ๒๘๐ ฝ่ ำยตำรำวิชำกำร , คำลักษณนำม ,พิมพ์ครั้งที่ ๓ , กรุ งเทพ, ๒๕๕๑ ,สำนักพิมพ์พีแอลบี, ๑๙๒ บัณฑิตยสภำ,http://www.royin.go.th/th/profile/index.php?SystemModuleKey=265&SystemMenuID=1&SystemMenuIDS=,๒๕๕๐, กรุ งเทพ วลัยภรณ์ , http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-5/no22/luksananam.html ,๒๕๔๕ ครู ตอง , http://u-maejao.exteen.com/20050828/entry, ๒๕๔๘
 51. 51. ๕๐ ครู วรรณดี,http://www.sahavicha.com/?name=media&file=readmedia&id=3109,๒๕๕๔,โรงเรี ยนบ้ำนพุขำม สพท.เพชรบูรณ์ เขต 3 ณี รนุช,http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/phichit/neeranuch_i/sec01p011.html,๒๕๔๗ ,โรงเรี ยนวัดหนองปล้อง สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำพิจิตร เขต 1

×