ตัวอย่างการเขียนข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์

22,296 views
21,653 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
22,296
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
79
Actions
Shares
0
Downloads
102
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ตัวอย่างการเขียนข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์

  1. 1. ตัวอย่างการเขียนข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย) ภูมิศาสตร์ และระบบจัดการร้านอาหาร (ภาษาอังกฤษ) Restaurant with Landscape สาขาของงานวิจัย โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน ชื่อผู้ทาโครงงาน 1. นายวรายุทธ อินทนนท์ 2.นางสาวสุภาวดี ช่างออม ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา นายยุทธนา ยอดขยัน ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม นางอัจฉรา ขาวสะอาด ระยะเวลาดาเนินงาน 4 เดือน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 รายละเอียดเกี่ยวกับโครงงาน 1. แนวคิด ที่มา และความสาคัญ การประกอบธุรกิจเป็นการหารายได้เลี้ยงชีพอย่างหนึ่ง ใน บรรดาประเภทของธุรกิจทั้งหลายนั้น ธุรกิจร้านอาหารเห็นจะมีความ โดดเด่นพิเศษกว่าธุรกิจประเภทอื่นๆ ด้วยรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของ อาหาร จึงทาให้ธุรกิจประเภทนี้มีการแข่งขันที่สูงมากไม่ว่าจะเป็นการ แข่งขันในด้านรสชาติ การบริการที่ประทับใจ บรรยากาศ ความ
  2. 2. สะดวก รวดเร็วในการบริการ ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อการดาเนิน ธุรกิจร้ายอาหารทั้งสิ้น ยิ่งเรากาลังอยู่ในยุคที่เทคโนโลยีเจริญก้าวหน้า ยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร หากเรานาเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นบางตัว มา ประยุกต์ใช้ให้เข้ากับกิจการร้านอาหารของเรา ก็จะทาให้การจัดการใน ธุรกิจร้านอาหารของเราดีขึ้น ซึ่งโปรแกรมนี้ ผู้ประกอบการ สามารถ นาเข้าภาพที่ออกแบบรูปของสถานที่ร้านอาหารมาใช้ใน Programได้ รวมทั้งสามารถ เพิ่ม, ลด, แก้ไข ตาแหน่ง สี ขนาด จานวนคน รูปร่าง ของโต๊ะในร้านอาหาร ทราบเมนูที่ลูกค้าสั่งและเสิร์ฟได้ถูกต้อง ทันตาม ความต้องการ ทั้งยังมีระบบการจัดการรายได้ เช่น สามารถตรวจสอบ ยอดเงินที่ต้องชาระของลูกค้าแต่ละโต๊ะได้อย่างรวดเร็ว และยังมี ตารางข้อมูลรายได้ของยอดเงินในแต่ละวัน และรายชื่ออาหาร ซึ่งจะทา ให้ การรวมยอดขายในแต่ละวันง่ายขึ้น มีความสะดวกสบายมาก ขึ้นในการรวมยอดขายในแต่ละวัน 2. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อนาเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจาวัน 2. เพื่อให้การจัดการในร้านอาหารดีขึ้น 3. เพื่อสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล 4. เพื่อต้องการพัฒนาโปรแกรมที่ใช้ประโยชน์ได้ในร้านอาหาร อย่างมีคุณภาพ
  3. 3. 3. หลักการและทฤษฎี ภูมิศาสตร์ และระบบจัดการร้านอาหาร” นี้มีโครงสร้างพื้นฐาน เป็นโปรแกรม ซึ่งสามารถพัฒนาโดยใช้โปรแกรม Delphi 7.0 เป็นหลัก ที่มีการประยุกต์เอาการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Pascal ที่นามาสร้าง เป็นระบบจัดการร้านอาหารที่มีคุณสมบัติในการช่วยงานในภัตตาคาร อาหารได้เช่น การวางโต๊ะอาหารในหน้าต่างด้านซ้ายของโปรแกรมที่ เกี่ยวกับสถานที่ร้านอาหาร และแสดงสถานะของโต๊ะ รวมทั้งสรุป ยอดเงิน จานวนโต๊ะในแต่ละวันทางหน้าต่างด้านซ้าย ทั้งยังมีปุ่ม เชื่อมโยงไปยัง Form อีก Form ที่มีตารางบัญชีของทั้งในแต่ละวัน และ แต่ละเดือนได้อีกด้วย 4. วิธีดาเนินงาน เทคโนโลยีที่ใช้โปรแกรมนี้จะมี 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ - Input ซึ่งรับค่ามาจาก mouse และ keyboard แล้วนามาประมวลผล ส่งต่อไปยังตัวโปรแกรม - Output แสดงผลออกมาทาหน้าจอ monitor เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา - Delphi 7.0 - Photoshop CS - Macromedia Flash MX
  4. 4. รายละเอียดของโปรแกรมที่พัฒนา “ภูมิศาสตร์ และระบบจัดการร้านอาหาร (Restaurant with Landscape)” จัดเป็นโปรแกรมในประเภท โปรแกรมเพื่อการ ประยุกต์ใช้งาน ซึ่งโปรแกรมนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ข้าง โดยข้างซ้ายที่มี ขนาดใหญ่กว่าจะเป็น ภูมิศาสตร์ของร้านอาหารที่จะวาดด้วยโปรแกรม อะไรก็ได้แล้วจะมีปุ่มให้ Add ภาพลงไปได้ หรือจะถ่ายรูป จริง จากด้านบนที่สูง แล้วตกแต่ง แล้วนา Add เข้ามา โดยจะ สร้าง Component ที่สามารถลากโต๊ะ มาวางบนหน้าจอได้ทั้งยังเมื่อคลิก เข้าไปแล้วก็สามารถเข้าไปเปลี่ยนแปลงเบอร์โต๊ะ ขนาดโต๊ะ(ไม่ จาเป็นต้องใส่ตรงตามความจริงก็ได้ เพราะรูปที่นามาใส่อาจจะไม่พอดี กับจานวนโต๊ะถ้าใส่ขนาดตามความจริง) สีโต๊ะ รูปร่างโต๊ะ(กลม กับ สี่เหลี่ยม) จานวนคนนั่ง ฯลฯ ส่วนด้านซ้ายที่มีขนาดเล็กกว่าเป็น หน้าต่างที่แสดงผลสถานะของโต๊ะที่กาลังรับประทานอาหาร หรือกาลัง รอเงินทอน เป็นต้น ทั้งยังมีรวมยอดขาย รวมโต๊ะ ของวันนี้อีกด้วย Input/Output specification Input: การรับค่า จาก Mouse และ Keyboard ที่คลิกลงไปในส่วนต่างๆ ของโปรแกรม ที่ นาไปประมวลผล ต่างๆ ภายในโปรแกรม Output: การแสดงผลออกทาง หน้าจอ monitor
  5. 5. 5. แผนปฏิบัติงาน ลาดับ ที่ กิจกรรม เดือนที่ 1เดือนที่ 2เดือนที่ 3เดือนที่ 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 ศึกษาระบบใน ร้านอาหาร 2 ออกแบบรายละเอียด ของโปรแกรม 3 ศึกษาการเขียน โปรแกรมด้วยDelphi 4 ออกแบบโครงสร้าง ของซอฟต์แวร์ 5 พัฒนาซอฟต์แวร์ 6 ทดสอบและแก้ไข โปรแกรม 7 จัดทารายงาน และ คู่มือการใช้โปรแกรม 6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ • ซอฟต์แวร์โปรแกรมประยุกต์ระบบจัดการร้านอาหาร • ความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมด้วยซอฟต์แวร์ Delphi
  6. 6. 7. เอกสารอ้างอิง  หนังสือ เริ่มต้นอย่างมืออาชีพด้วย Delphi 7 ฉบับสมบูรณ์ โดย สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร จาก Dev Book  หนังสือ การเขียนโปรแกรมภาษา Delphi จาก สยามคอมพิวเตอร์  หนังสือ เริ่มต้นอย่างมืออาชีพด้วย Delphi 5 ฉบับ สมบูรณ์ โดย สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร จาก Inf

×