Falsafah Idealisme dan pengenalan

7,060 views

Published on

Published in: Education
3 Comments
8 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
7,060
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
323
Comments
3
Likes
8
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • This presentation demonstrates the new capabilities of PowerPoint and it is best viewed in Slide Show. These slides are designed to give you great ideas for the presentations you’ll create in PowerPoint 2010!For more sample templates, click the File tab, and then on the New tab, click Sample Templates.
 • Falsafah Idealisme dan pengenalan

  1. 1. ALIRANFAHAMAN FALSAFAH
  2. 2. Apa yang akan kita pelajari?? Pengenalan Eksistensialis me Pragmatisme RealismeIdealisme
  3. 3. PengenalanALIRAN FAHAMANFALSAFAH Memahami falsafah umum
  4. 4. Memahami Falsafah Umum Tujuan memahami falsafah umum adalah untuk melihat fahaman falsafah ini yang telah melahirkan beberapa aliran fahaman,mazhab atau falsafah pendidikan yang akan dibincangkan nanti Terdapat 4 Falsafah Umum yang utama iaitu: 1) Idealisme 2) Realisme 3) Pragmatisme 4) Eksistensialisme
  5. 5. Stone and Schinder 1971 telah membahagikan aliran fahaman falsafah1. Idealisme2. Realisme Falsafah Falsafah tradisional Moden 3. Pragmatisme 4. Eksistensialisme
  6. 6. Idealisme danRealisme TRADISIONAL2 aliran fahamanterdahulu berkembang diBarat dan saling FAHAMANbertentangan antara satusama lain
  7. 7. Pragmatisme danEksistensialisme• 2 aliran pemikiran baru MODEN dalam falsafah Barat terutama Eksistensialisme yang muncul selepas Perang Dunia Pertama.• Tiga falsafah awal membincangkan dengan FAHAMAN lengkap cabang falsafah ; metafizik, epistimologi dan aksiologi(Van Scottes, Kraft & Haas 1979)
  8. 8. Falsafah umum ini mempunyai beberapa aliran pemikiran lain yang berkaitan:1. Eksperimentalisme2. Fungsionalisme3. Empirisisme4. Instrumentalisme Pragmatisme Realisme 1. Materialisme 2. Naturalisme
  9. 9. Perbezaan antara Falsafahtradisional danFalsafah moden TRADISIONAL• Perhubungan antara cara dan matlamat• Falsafah tradisional: matlamat telah ditentukan, manusia hanya MODEN menentukan cara untuk mencapai matlamat FAHAMAN tersebut• Falsafah moden: manusia berhak menentukan kedua- dua cara dan matlamat yang hendak dicapai.
  10. 10. IDEALISMEBerasal dari perkataan Yunani:‘ideal’ – Idea‘isme’– ajaran atau faham Pengenalan dan pemahaman falsafah Idealisme
  11. 11. Ahli-ahli falsafah dalam pemikiran ini Plato Rene’ Descartes Baruch Spinoza George Berkeley Immanuel Kant George Wilhelm Fried
  12. 12. Merupakan:1) Falsafah tertua sekali di duniabermula sejak zaman India Purba diTimur dan zaman Plato di Barat2) ahli-ahlinya sering bertentanganpendapat dalam banyak perkaranamun bersetuju jiwa dan kerohanianamat penting.
  13. 13. Merupakan:3) Falsafah yang memberikanpenekanan pada kepentingan fikiran,jiwa dan kerohanian4) Merupakan aliran seni yang bersifatimpian atau khayalan5) Kebanyakan aliran pemikiran iniadalah golongan ahli muzik dan seni
  14. 14. “Idealisme mempercayai bahawa semuaperkara yang dialami oleh fikiran adalahhasil pemikiran mutlak”.(Daley, 1996)“Fungsi akal manusia ialah fikiranmengenai sesuatu perkara. Ia merupakanproses konseptual daripada pecahan akalmutakhir dalam usaha mencarikewujudan, pengetahuan dannilai”.(Johnson, 1969)
  15. 15. “Oleh kerana idealisme mempercayaitentang kepentingan akal dan idea, makatumpuan dalam bidang pendidikan ialahmelatih akal,menyuburkan roh danmenguasai idea”.“ Idealisme juga menganggap manusiamempunyai sama ada jasad & akal ataujasad,akal & roh. (Van Scottes.et.al 1979)
  16. 16. Persoalan IDEALISME METAFIZIK EPISTIMOLOGIAKSIOLOGI
  17. 17. PERSOALAN METAFIZIK METAFIZIK (Kebendaan / Realiti) •Falsafah idealisme menetapkan bahawa asaskewujudan sesuatu itu adalah dalam bentuk rohani (pemikiran). •Bukan dalam bentuk fizikal atau material. •Kerohanian unsur terpenting dalam kehidupan.•Walaupun sesuatu benda itu didapati wujud secarafizikal tetapi kewujudannya adalah tidak muktamad secara nyata.
  18. 18. PERSOALAN METAFIZIK Pendidikan mestilah berusaha memupuk ikatan antara pelajar dan unsur- unsur kerohanian tabii serta memberipenekanan kepada kerohanian antara manusia dan alam”.(Kneller, 1971) •Konsep kebebasan dan rasionaliti juga ditekankan dalam fahaman idealisme ini.•Kebebasan - individu mempunyai kebebasan dan mengamalkannya dalam membuat keputusan sendiri.
  19. 19. PERSOALAN METAFIZIK “Manusia bertanggungjawab terhadap akibat bagi setiap tindakan yang mereka lakukan.•Rasionaliti - proses mencari dan mengeluarkan idea daripada seseorang individu.
  20. 20. PERSOALAN METAFIZIK Keadaan Pengajaran SocratesKebebasan Rasionaliti
  21. 21. EPISTEMOLOGI (Pengetahuan / ilmu) •Idealis percaya seseorang itu boleh memperoleh pengetahuan selain daripada kaedah saintifik. •Kaedah yang digunakan juga tidakterhad dan terkongkong kepada ujian emprikal sahaja.•Keimanan, taakulan dan instuisi juga boleh diterima untuk mendapatkan pengetahuan
  22. 22. Plato berpendapat, • bahawa pengetahuan sebenar adalah hasil dari proses taakulan semata-mata. •Ini kerana kaedah taakul dapat diperlihatkan bentuk kerohanian sesuatu benda / perkara.•Suatu idea adalah saripati dan wujud dalam keadaan bebas.
  23. 23. Kant & Socrates berpendapat,•Dalam proses pendidikan, pengetahuan adalah lebih baik dikeluarkandaripada pelajar dan bukannya diberikan oleh guru. Berkely mengatakan: Manusia hanya dapat mengetahui perkara- perkara yang dilihat, dirasai dan diertikan oleh manusia itu sendiri.
  24. 24. AKSIOLOGI (Nilai)•Idealis berpendapat nilai & etika adalah mutlakNilai & etika adalah sentiasa kekal kerana ia bukanlahciptaan manusia sebaliknyaadalah sebahagian daripada tabii alam ciptaan tuhan.
  25. 25. “Nilai adalah hakiki. Tuhan pula adalah sumber bagi segala nilai. Kesemua nilaiyang wujud dalam dunia ini adalah tetap dan merupakan idea hakiki tuhan”. Kebaikan Kebenaran Kecantikan Daley 1996
  26. 26. Kneller berpendapat:•Dengan mengajar nilai yang tetap ini manusia dapat hidup dalam keadaan yang lebih harmoni. •Ini kerana kelakuan yang jahat akan mendatangkan keburukan kepada diri,masyarakat dan keseluruhan umat manusia dibumi.
  27. 27. Kelebihan Kelemahan Kelebihan dan Kelemahan Idealisme
  28. 28. KELEBIHAN Falsafah ini berteraskan kesedaran intelek dan sistem berfikir secara rasional dan logik untuk mengenalpasti apa yang benar. Meningkatkan daya pemikiran dari segi menghasilkan idea yang bernas dan boleh diterima pakai
  29. 29. KELEMAHAN Logik adalah alat untuk menentukan apa yang harus dilakukan dan tidak boleh digunakan pada setiap kali serta dalam semua situasi. Falsafah ini lebih bersifat statik, stabil dan sukar berubah. Ia juga kurang berminat terhadap inovasi, seperti fesyen pakaian yang sentiasa berubah.
  30. 30. KELEMAHANAnggapan terhadap sesuatu nilai ataukebenaran yang kekal sepanjang masaTokoh falsafah tidak berupaya untukmenjelaskan kepercayaan baharu atauidea baru yang sering berubah danberlaku dari semasa ke semasa.
  31. 31. Nyatakan satu konsep idealisme dalam aspek pendidikan di Malaysia

  ×