หน้าปก2

2,187 views
1,991 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,187
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

หน้าปก2

  1. 1. รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้ วย Wordpress เรือง เทคโนโลยีแท็บเล็ต จัดทําโดย นางสาวศิราภรณ์ วังคีรี ชั2น มัธยมศึกษาปี ที 5/1 เลขที 42 นําเสนอ ครู สมร ตาระพันธ์ รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ นีเ2 ป็ นส่ วนหนึงของการศึกษา วิชา การสร้ างและออกแบบเว็บไซต์ (ง 30242) ภาคเรียนที 1 ปี การศึกษา 2554กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์ ) สํ านักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 2
  2. 2. หัวข้ อโครงงาน : การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress เทคโนโลยีแท็บเล็ตประเภทของโครงงาน : โครงงานพัฒนาสื) อเพื)อการศึกษาผู้เสนอโครงงาน : นางสาวศิราภรณ์ วังคีรี ชั2นมัธยมศึกษาปี ที) 5 /1 เลขที) 42ครู ทปรึกษาโครงงาน ี : นางสมร ตาระพันธ์ ตําแหน่ง ครู ชานาญการพิเศษ ํปี การศึกษา : 2554 บทคัดย่อ โครงงานการพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress เรื) อง เทคโนโลยีแท็บเล็ตนี2 จัดทําขึ2นโดยมีวตถุประสงค์เพื)อนําเอารู ปแบบการเรี ยนรู ้ยคใหม่ที)ใช้สื)อสังคม หรื อ Social Media ซึ) งเป็ น ั ุสื) อที)ได้รับความสนใจและเป็ นที)นิยมในปั จจุบน มาประยุกต์เข้ากับการเรี ยนรู ้ โดยได้ศึกษารู ปแบบ ัและพัฒนาการเรี ยนรู ้ในการจัดสร้างเว็บบล็อกด้วยเว็บไซต์สาเร็ จรู ปชื) อว่า Wordpress ทั2งนี2ได้ ํทําการศึกษาค้นคว้าเนื2อหาความรู ้ที)สนใจเกี)ยวกับเรื) อง เทคโนโลยีแท็บเล็ตนี2 ซึ) งมีเนื2อหาเกี)ยวกับแท็บเล็ต ซึ) งกําลังเป็ นที)นิยมกันในตอนนี2โดยผูจดทําโครงงานสามารถพัฒนารู ปแบบของเว็บบล็อกจาก ้ัWordpress ได้ดวยตนเองและนํามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเรี ยนรู ้ของตนเองมากยิงขึ2น และนําได้ ้ )นําเสนอบทเรี ยนผ่านเว็บบล็อกที) http://siraporn.wordpress.com/ ทั2งนี2 ทําให้สามารถติดต่อ สื) อสารกันได้ระหว่างครู เพื)อนและผูสนใจทัวไปได้เป็ นอย่างดี ้ )
  3. 3. กิตติกรรมประกาศ รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ ฉบับนี2 สําเร็ จลุ ล่วงไปได้ดวยความเมตตาช่ วยเหลื อ ้อย่างดียงจากครู สมร ตาระพันธ์ ครู ผสอนวิชาการสร้างและออกแบบเว็บไซต์ ที)อนุ มติเห็นชอบในการ )ิ ู้ ัจัดทําโครงงานและให้ความรู ้เกี)ยวกับการพัฒนาเว็บบล็อกด้วยเว็บไซต์ wordpress อีกทั2งเป็ นที)ปรึ กษาในด้านวิชาการและการจัดทําโครงงานคอมพิวเตอร์ ขอขอบพระคุ ณคณะครู โรงเรี ยนเลยอนุ กูลทุ กท่านที) มีส่วนช่ วยสนับ สนุ นให้การเรี ยนรู ้ประสบผลสําเร็ จ ขอบคุณเพื)อนๆ ทุกคนที)มีส่วนช่วยแนะนําการทําโครงงานคอมพิวเตอร์ การใช้อินเทอร์ เน็ต การสร้างเว็บบล็อก และการช่วยเข้ามาคลิก “LIKE” ในกล่องแสดงความคิดเห็นขอบคุ ณกําลังใจดี ๆ จากนางสาวกนกวรรณ เพียคํา ความดี อนเกิ ดจากการศึกษาค้นคว้าในครั2งนี2 ัผูจดทําโครงงานขอมอบแด่บิดา มารดา ครู อาจารย์และผูมีพระคุ ณทุกท่าน ที)มีส่วนช่ วยผลักดันและ ้ั ้เป็ นกําลังใจ ซึ) งผูจดทําซาบซึ2งในความกรุ ณาอันยิงใหญ่จากท่าน และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี2 ้ั ) นางสาวศิราภรณ์ วังคีรี
  4. 4. สารบัญ หน้ าบทคัดย่ อ กกิตติกรรมประกาศ ขสารบัญ คสารบัญภาพ จบทที 1 บทนํา 1.1 แนวคิด ที)มา และความสําคัญ 1 1.2 วัตถุประสงค์ 2 1.3 ขอบเขตของโครงงาน 2 1.4 ผลที)คาดว่าจะได้รับ 2บทที 2 เอกสารทีเ กียวข้ อง 2.1 ความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์ เน็ต 4 2.2 ข้อมูลเกี)ยวกับสื) อสังคม Social Media 6 2.3 เว็บบล็อก (WebBlog) 11บทที 3 วิธีดําเนินงานโครงงาน 3.1 วัสดุ อุปกรณ์ เครื) องมือหรื อโปรแกรมหรื อที)ใช้ในการพัฒนา 16 3.2 ขั2นตอนการดําเนิ นงาน 16บทที 4 ผลการดําเนินงานโครงงาน 4.1 ผลการพัฒนาเว็บบล็อก 18 4.2 ตัวอย่างการนําเสนอหน้าเว็บบล็อก 19
  5. 5. บทที 5 สรุ ปผลการดําเนินงาน และข้ อเสนอแนะ 5.1 การดําเนิ นงานจัดทําโครงงาน 21 5.2 สรุ ปผลการดําเนินงานโครงงาน 21 5.3 ข้อเสนอแนะ 22บรรณานุกรมภาคผนวก

×