Muthu Nabi (Malayalam) from RISALA

8,039 views

Published on

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
8,039
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Muthu Nabi (Malayalam) from RISALA

 1. 1. www.risalaonline.com Price: AED 4, SAR 4, QAR 5, KWD 0.300, OMR 0.400, BHD 0.400 2010 s^{_p-hcn 26 1431 d_o-D¬ A∆¬ 12 2010 s^{_p-hcn 1431 k^¿/ d_o-D¬ A∆¬ e°w 879-˛80 e°w 9 Xs∂-Øs∂ Ip‰-s∏-Sp-Øp∂hbmWv _p¿Z-bpsS XpS-°- Øn¬ Ihn Fgp-Xnb hcn-Iƒ. aZvln-te°v IS-°p-∂- Xn∂p apºv Bflm-hns ip≤o-I-cn-°p-I-bmWv AXns‚ Dt±iyw. Bflob ip≤n-bp-≠m-bmte hm°v ∂m-hq. _p¿Z: Bfl-ip≤w sNbvX hm°v C kpsse-am≥ apkven-bm¿ 10 tIc-fob Pohn-X-Øn¬ {]hm-NI ktµ-i-߃°v Gsd {]k-‡n-bp-≠v. kmtlm-Z-cy-amWv AXn¬ {][m-w. Hcmƒ as‰m-cm-tfmSv Fßs s]cp-am-dWw; Ahs Fßs ImW-Ww F∂v IrXy-ambn ]d-bp-∂p≠v {]hm- N-I≥. AXn¬ PmXnbpw aX-hp-sam∂pw {]hm-N-I≥ {]iv-am-°p-∂n-√. CØcw Imcy-ß-sf-°p-dn®v hy‡-amb nb-a-ßfpw ImgvN-∏m-Sp-Ifpw {]hm-NI ktµ-i-Øn-ep-≠v. {]hm-NIsc ]p¬Ip-tºmƒ - kn cm[m-Ir-jvW≥ 12 I¿a-`q-an-bnse ]q¿W Nt{µmZbw I≠v amfn-tb-°¬ kpsse-am≥ kJm^n 28 nd-n-em-hn∂p ap∂n¬ nd-IÆp-ItfmsS - - sI A_q-_-°¿ 32 apØv_n ap≥hn-[n-Iƒs°-Xn-cmb Xncp-_nbpsS kvtl-{]-]©w Atz-jW߃ - -Im¥-]pcw F ]n A_q-_-°¿ apkven-bm¿ APbv ]n aßmSv 41 08 I-hnepw n-hnepw Ae-kam-Im≥ - tUm. F ]n A_vZp¬ lIow Akvlcn 46 Ap-hZn-°mØ Hm¿a-Iƒ - Da¿ Pn-°s´! A_q hn-ZmZv 07 IhnX/ Sn Dss_Zv 48 auen-Zp∂_n: hnØpw hnXbpw Xncp-Po-hØn-te-s°mcp t¿hgn - sI Fw apkvX^v 50 tUm. apl-ΩZv A_vZpbamn 16 s]-tÆ-‰p-hm-ßnb ]cn-em-f - sI kn ssiP¬ 54 shÆn-em-hn-te-°p≈ hnfntUm. lpssk≥ kJm^n Np≈n-t°mSv 19 ""B tZlØv aÆp hmcn-bn-Sm≥ aZo--bnse Kccmjv{Sw n߃s°ßs Ign™p? tUm. lao-Zp√ 22 Imtjv ]qqcv 56 AIw-hn-f°ns‚ mfw, Xmfw - ]mZ-ap-{Z-Iƒ ]d-bp-∂Xv Fkv Fkv F^v/ F sI A_vZp¬ aPoZv 36 F≥ Fw kzmZnJv kJm^n 60 Publisher: Wandoor Abdurahman Faizy Managing Editor: S Sharafudheen Chief Editor: Sulaiman Saqafi Maliyekkal Managing Director : M Muhammed Sadiq Consultant Editor: K Aboobacker Editor : T K Aliashraf Gulf Co-ordinator: Luqman Pazhur Web Editors: Ashraf Manna, Shareef Karassery Gen. Manager: Saleem Andona Cover & layout: Zakariya T Reg. Office: Students Centre, Calicut, Kerala, India. 673 004 Phone: +91 495 2720436 Fax: +91 495 2722104 Gulf Office: Risala Bhavan, Dubai, United Arab Emirates, Tel: +971 55 3328681 Saudi: +966 555734407 Qatar: +974 5263001 Kuwait: +965 66365836 Oman: +968 98007914 Bahrain: +973 39834016 E-mail : risalaweekly@gmail.com, gulfrisala@risalaonline.com
 2. 2. FUn-t‰m-dn-b¬ apØv_n D Ω-Øns AXn-c‰v {]nbw h® dkq-ep-√mln(k)- bpsS kvttlmjva-f-amb Pohn-X-Øn-te-°p≈ FØn-tm-´-amWv apØv-_n. Xncp-Zq-X-tcm-Sp≈ hnizm-kn-bpsS sshIm-cn-I-amb ASp∏w F{X- ta¬ ss[j-Wn-Iam-sW-∂tz-jn-°p-∂hbmWv - - - - Cu hnti-jm¬]-Xn-∏nse an° cN--I-fpw. Im cy-Im-c-W-ß-fn-√mØ _‘-a√ hnizm-kn°pw apØv _n°pw CS-bn-ep-≈-Xv. AXnv H´--h[n Bflob, cmjv{Sob am-ß-fp- ≠v. CXmWv aZo--sIms≈ Xncn™p n¬°m≥ hnizm-knsb nc-¥cw t{]cn-∏n-®p-sIm-≠n-cn-°p- ∂Xv. Cu Xncn™pn¬∏v mw Pohn-°p∂ kaq-l-tØmSpw Ime-tØm-Sp-ap≈ ]pdwXncn™pn¬∏-s√∂v hy‡-am-°pI IqSn- bmWv Cu ]Xn-∏nse ]T--߃. F√m-h-cp- sSbpw {]hm-N-I-m-Wt√m apl-ΩZv (k). hna¿in-°p-∂-h-cp-sSbpw AXn-c‰p kvtln-°p- ∂-h-cp-sS-bp-sa-√mw. Ah¿ hyXykvX hn[- Øn¬ dkq-ens hnti-jn-∏n-°p-∂p. ap Øv_nsb Ipdn-®p≈ thhpw kvtlhpw kvac-W-bp-W¿Øm≥ ]cym-]vX-sa- ¶n¬ Cu ]cn-{iaw k^-ew. 879, 880 e°w cnkm-e-Ifpw ]pXnb e°w Kƒ^v cnkm-ebpw apØv _n hnti-jm¬]Xn-∏p-I-fm-Wv. kl- Im-cn-Iƒ°v µnbpw {]m¿∞-bpw t¿∂p sIm≠v B nd-n-em-hns‚ Zo]vXkvac-W- Iƒ°p apºn¬ Cu ]Xn∏v khn-bw... Fkv id-^p-±o≥ amt-PnwKv FUn-‰¿6 cnkme
 3. 3. - A_q-hn-ZmZv te°p t]mbn. FXn- c m- f n- I sf AXv IqSp- X ¬ {]tIm- ] n- ∏ n- ® p. Ae-kam-Im≥ - Ah-cpsS tXm-°ƒ _n-Ip-Spw- _-Ønv A¥y-im-k evIn: "apØv_nsb tKm{X-Øn¬ n∂v - Ap-h-Zn-°mØ Hm¿a-Iƒ ]pd-Øm-°pI. sIm∂p If-bm≥ Ap- h - Z n- ° p- I . {]kvXpX tKm{X-Ønse apkvenw- F∂m¬ kn ±o- J p¬ AIv _ - d ns‚ ]Iz- X - b mWvapØv-_n-bpsS hntbm-KsØ hniz-k-o-b-am-°n-b- ≠v. Gjy, B{^n-°, bqtdm∏v F∂o `qJ-WvU-ß-fpsS kwK- Itfm Aapkvenw-Itfm AXn∂v Ap-h-Zn-°p-I-bp-≠m-bn-√. XpS¿∂p h∂Xv kmaq-lnI _ln-Xv. Da-dp¬ ^mdqJv CS™p n¬°pI-bm-bn-cp-∂p. a- ÿ m- - a mWv {]hm- N - I ≥ jvI-c-W-am-bn-cp-∂p.apØvap-kvX-^m°v ac-Wan-s√-∂m-bn-cp∂p At±-l- ]nd∂ Atd_y F∂ `qan-im- hnhml_‘w Ap-h-Zn-°mØ,Øns‚ Dd® hnizmkw. Aa-cXzw A√m-lp-hn∂p kv{X-]mTw Ah¿ Nq≠n-°m- `£y-hkvXp-°ƒ t]mepw hnev°p- -am{X-ta-bp≈q F∂ {]hm-N-I-]mTw t_m[-Øn¬ Wn-°p-∂p. _m_n-tem-Wn-b- Itbm hmßp- I tbm sNøm- ØtImdn-bn-´p-sIm-≠mWv kn±o-Jp¬ AIv_¿ AXv °m-c-mb l{kXv C{_m-lo- Xcw _ln-jvI-cWw. ]®n-e-Iƒkm[n-®-Xv. Hcp ]p-cm-tem-N--bn¬ Da-dp¬ ^mdqJv an-s‚bpw CuPn-]vXp-Im-cn-bmb hsc Xn∂v Pohn- t °≠n h∂]d-™Xpw icn-bm-bn-cp-∂nt√ F∂v tXm∂n-t∏m-Ip- lmP-d-bp-sSbpw ]c-º-c-bn¬ Imew. aq∂p h¿jw kln-t°-≠n-∂p. s]´ apØv_n a°-bn¬ ]nd- h∂p B _ln-jvI-c-Ww. acn-®p-aÆSn™p t]mb-hsc Bcmpw t{]an-°m- - - ∂Xv as‰mcp ZrjvSm-¥w. `q{]- anAv d mPns‚ hm¿Ø h∂-dpt≠m? F∂m¬ Pohn-®n-cn-°p∂ GsXm-cm-sf- Ir- X n- s Im≠v B{^n- ° ≥ tXmsS FXn¿∏v ]ns∂bpw i‡-°mfpw Xo{h-ambn kvtln-°-s∏-Sp∂ t{]a-`m-P-- klm- d sb Ap- k v a - c n- ∏ n- am-bn. A`bw e`n-°p∂ mSp-tX-amWv apØvap-kvX-^m. ]ncn-™n-cn-°m≥ Ign-bmØ °p∂ a°bpw bqtdm-∏ns Sn-t∏m-tI≠ KXn h∂p-s]-´p. DΩ-CW-I-tf-°mƒ, hm’ey n[n-I-fmb a°-tf-°mƒ, Hm¿an- ∏ n- ° p∂ XzmC^pw _-‘p-°-fpsS mSmb XzmC-^n-_‘pXzw AdpØp am‰m-m-hmØ amXm-]n-Xm-°-tf- Gjy≥ kndn-bsb Ap-kva- te-°m-bn-cp∂p t]mb-Xv. A∂m-´p-°mƒ IqSp-X¬ {]hm-N-Is kvtln-°p∂h¿ cn-∏n-°p∂ aZo--bp-a-S-ßp∂ Im¿ A£- c m¿∞- Ø n¬ Fdn-h¿Ø-am ImeØpw F{X-sb-¶n-ep-ap-≠v. kz¥w {XntIm-Wÿen-bmWv {]hm-N- - - t™m-Sn-°p-Ibm-bn-cp∂p Xncp-Zq-X- -ico-c-tØ-°mƒ IqSp-X¬ _nsb CjvS-s∏-Sp-∂-h- I Pohn-XØns‚ ]›m-Øe sc. XuloZv {]N-cn-∏n-®p-sIm≠vcp-ap≠v [mcm-fam-bn. ma-{i-hWam-{X-bn¬ IÆp-Iƒ - - - `qan F∂p-IqSn Hm¿°p-I. BI- kzÿ-ambn Pohn-°m≥ Ap-h-Zn-Cud--Wn-bp∂ Bin-Jp-Iƒ F{X-bp-ap-≠v. Xncpk- bm¬ GXp Ime- Ø p- s a- ∂ °p∂ A`b kt¶-X-Øn-mbn∂n-[n-bn¬ h®v l€m-p_vp km_nXv sNm√nb t]mse GXp m´n¬ n∂pw ]Xn-t©mfw tKm{X-ßsf-bmWv, - -Ihn-X-bnse {]Wb Xo{hX AtX Xq°-Øn¬ {]hm-NI ]Tw An-hm-cy-am- H∂np ]pdsI as‰m- ∂ mbnBdp q‰m-≠np tijw cNn-°-s∏´ _p¿Z-bnepw Wv. apØv_n kao-]n-®-Xv. n¿±bwAp-`-hn-°mw. ]ns∂bpw F{Xtbm Ime-Øn∂p Bi- ¶ tb Xo≠msX Xnc-kvI-cn-°-s∏-Sp-I-bm-bn-cp∂ptijw Da¿ Jmfnbpw A√mam CJv_mepw a‰pw Ap- I - c n- ° m- h p∂ Hcp F√m A`y¿∞- - I - f pw. Ah-cNn® Imhy-ß-fpw A{X-Xs∂ hnImc hmlnIfm- kºq¿Æ-Po-hnXw ap-°mbn kmw aZo-bn¬ n∂p≈ kwL- -Wv. Xncp-h-N--߃ tI´v Ipfn-c-Wn-bp∂ lrZ-b- ka- ¿ ∏n- ® n- ´ mWv apØv _n amWv klm-b-lkvXw o´n-b-Xv.߃°v h√ IW-°p-apt≠m? F{X-sb{X Bfp-I- aÆn¬ n∂v ad-™X.v n¿Wm- - Bfp- I ƒ aZo- - b n- t e°pfmWv Xncp- I ¿a- ß ƒ AtX- ] Sn Ap- I - c n- ° m≥ b-I-n-an-j-ß-fn¬ shfn-®-ta- oßn- Ø p- S - ß n- b Xv a- € n- e m-shº¬ sIm≈p-∂Xv! n¿Wm-bI Xocp-am--ß-sf- Ip∂ Imcy-߃ {]hm-NINcy- °nb i{Xp-°ƒ ho≠pw _nsbSp-°p-tºmƒ ]Xn-mep q‰m≠p apºsØ aZo--bn- bn¬n∂v Am-bm-tk mw sIm√m≥ {ian-®p. c£-s∏´v aZo-te°v a€v ]m™p- ] m™p t]mIp∂h¿ D≤-cn-°m-dp-≠v. At∏m-sgm∂pw -bn-se-Ønbn´pw Ah¿ shdpsXF{Xbp≠v Cu ]cn-jvIrX bpK-Øn¬! apØvap-kvX^m AsX-ß-s- hn´n-√. _Zdpw DlvZpw J¥Jpw kw`- h n- ® Xv C{X- b p- a m- W v . apØv - _ n- b psS bmWv I-en¬ Im®n-sb-Sp-Ø- AS-°ap≈ bp≤-°f߃. p_p- - - -]qtan `qK¿`-Øn¬ kpJ-n-{Z-bn-em-Wv. A{X-am-{Xw. sX∂v mw hnNm-c-s∏-Sm-dn-√. ∆-Øns‚ XpS°w apX¬ a°wAXn-∂-∏p-d-ap-≈-sX√mw A-¥-tImSn ap-jy-cn¬ ap°v hgn-]n-g-°m-Xn-cn-°m≥ ^Xlv hsc-bp≈ Ime-a-{XbpwkPo-hambn ne-sIm-≈p-∂p. Imehpw tZihpw GXp- - th≠n IpSn®p Xo¿Ø Ibv]p- apØv apkvX^m th´-bm-S-s∏-Sp-I-am- I s´ temIm- h - k mw hsc hcm- n- c n- Isf Ipdn®v mw thh-em-Xn- bm-bn-cp-∂p. CXv A{Xbpw hni-Z-°p∂h¿s°√mw amXr-I-bmWv B Pohn-Xw. AXp- s∏-Sm-dp-an-√. ambn kqNn-∏n-®Xv ap°v ssIam-sIm-≠p-Xs∂ `qX-Im-e-Øn¬ Xo¿∂p-t]mb H∂√ A√m-lp-hn-te-°p≈ hgn- dn- ° n- ´ nb _n- N - c y- I ƒ F{X-apkvX^m. At-Im-bn-c-ß-fneqsS Ap-n-anjw sb- ° p- d n®v ]c- k y- a mbn am{Xw NqSp-≈-h-bmWv F∂v ]d-Bh¿Øn- ° - s ∏´psIm≠n- c n- ° p∂ nXy- q- X ]d™p XpS- ß nb mƒ bm-m-Wv. Hcp ]pcp-jm-bp€v apgp-kzm[o--am-W-Xv. ImWn√ temI-Øn-eo-hn[w as‰mcp apX¬ XpS-ßn-b-XmWv ]c-ky- h≥ Fcn- X o- b n¬ Dcp- I n- b mWvPohn-Xw. amb {]hm-NI th´. AXn-{Iaw lnZm- b - Ø ns‚ hgn apkv X ^m Pohn-®n-cp∂ ImeØv Ap-N-c-kw-L-Øn∂v e`n- ImWn-®Xp sIm≠m-bn-cp-∂n-√.- Cu aÆn¬ ÿm]n-®-Xv. AXn-®p- s Im- ≠ n- c p∂ KpW- ß ƒ {]hm- N - I - n¬n∂v A- [ n- I mcw tNmZn- ® - X ntm m¬ Xncp-kp-∂-Øp-Isf Ae-k-Ct∏mgpw e`n-t®-°m-sa∂v CJv_m¬ kqNn-∏n-°p- ]Wm¿Øn ImWn- ® - X ntm ambn IS∂p t]mIp- t ºmƒ∂p-≠v. AXp-sIm-≠mWv B hnip≤PohnXØns‚ Bbn-cp-∂n-√. XmXv]-cy-ap-≈- apØv _n Hgp- ° nb IÆocpwXmfp-Iƒ ho≠pw ho≠pw adn°s∏´psImt≠-bn-cn- h¿°v sXc-s™-Sp-°m-hp∂ tNmcbpw mw ad∂p t]mI-cp-Xv.°p-∂-Xv. ¢mhp ]nSn-°mØ ]pXp-]m-T-߃ Is≠-Sp- hn[w Xulo- Z ns‚ hgn Xß- f - p- ` - h n® scn- t ∏mSp°-s∏-Sp-∂Xv.- Im-em-Xo-XamWv {]hm-NI Pohn-Xsa∂v - - - ImWn®p sImSp-ØXv am{X-am- klnXw B ]qap-Øns lrZ-b-hohmb- - I ƒ hnfn- t ®m- X n- s °m- ≠ n- c n- ° p- ∂ p. bn-cp∂p Imc-Ww. I-a-e-Øn¬ BZ-cn-®n-cp-Øp-I. B{]hm- N I hntcm- [ - Ø ns‚ Icn- º m- d - I ƒ XpS-°-Øn¬ hm°p-I-fn- thhpw tmhpw BXvam-hn-te‰p]nf¿∂psIm≠v ]Sn-™mdpn∂v hcp∂ ]T--߃ sem-Xpßn hntbm-Pn-∏v. ]ns∂- hmßp-I. AXv ΩpsS Ae-kXAXv tZim-Xo-X-am-sW∂pw sXfn-bn-°p-∂p. ∏ns∂ AXv imco-cn-I- ]oU-- AI-‰n-tb-°mw. Aßs {]hm- {]hm-NI Pohn-X-Øns‚ km¿h-eu-In-IX P∑w ßfmbn. AXv Xo{h-am-bt∏mƒ - NI ssNXyw Ωn¬ ]p¿P-sIm≠v ÿm]n-°-s∏-´-Xm-sW∂v hniz-kn-°p-∂-h-cp- Hcp Iq´¿ A_n-ko-n-b-bn- n-t®-°mw. cnkme 7
 4. 4. apØv_n Im¥-]pcw F ]n A_q-_-°¿ apkven-bm¿ kv tlw Aaq-ey-am-Wv; {]]-©-tØmfw hnim- e-hpw. hnhn[ X´p-I-fnepw ]m¿iz-ß-fn-ep-ambn kwhn- Bh-iy-ap-≈Xpw Hgn-®p-Iq-Sm-m-hm-ØXpw Zml-Pew t]mse Pohn-X-{]-[m-hp-am-Wv kvtlw. apjy [m-n-°-s∏´ am-hnI kaq-lsØ ]c-kv]cw Iq´n- kaq- l - Ø ns‚ Ncn- { X- Ø n¬ G‰hpw hnebpw bn- W - ° p- I bpw _‘n- ∏ n- ° p- I bpw sNøp∂ aqeyhpw ¬I- s ∏´pt]m∂ AarXv IqSn- b mWv i‡nbmWv kvtlw. Pohn-X-Øn¬ `uXn-I-amb kvtlw. kuI-cy-ß-fpsS ]ctImSn-bn-se-Øn-b-h¿°pw Ah- Bbn-cØn mqdv h¿j-߃°p apºv am-hnI i-X-I-fm¬ {]m¥-h-XvI-cn-°-s∏-´-h¿°pw Hcp-t]mse kaq- l - Ø ns‚ D∂- a - - Ø npw hnIm- k - Ø npw ........................................................... ................................................... ap-jy-Xz-Øns‚ `qan-I-bn¬ n∂v ]c-kv]cw kvtln-°m≥ ap°p Ign-b-Ww. BIm-iØpw `qan-bnepw kvtl-Øns‚ ]pg-Iƒ Hgp-°nb A¥y{]hm-N-I≥ Cu kvtl-Øns‚ alm-{]-]-©-am-Wv. AXn-eqsS k©-cn®v e£y-Øn-se-Øm-m-bm¬ ap°v a:kwL¿j-ß-sfbpw Imep-jy-ß-sfbpw Hgn-hm-°m-m-hp-sa-∂v Xo¿®-bm-Wv. Xncp-_nbpsS kvtl-{]-]©w8 cnkme
 5. 5. BZ¿i-]-c-amb ne-]m-Sp-Iƒ D∂-Xhpw DZm-Ø-hp-ambn Db¿Øn-∏n-Sn-°p-tºmgpw A√m-lp-hns‚ krjvSn F∂ ne-bn¬ ap-jysc H∂mbn ImWmpw Ah¿°nSbn¬ kvtl-hn-πhw krjvSn-°mpw Xncp--_n°v km[n-®p. 1400 h¿j- ߃°p tijhpw B kvtl-hn-π-h-Øns‚ DZmØ amXr-I-I-fmbmWv Ahn-SpsØ Ap-bm-bn-I-fmb bYm¿∞ apkvenwIƒ Pohn-°p-∂-Xv. ........................................................... ...................................................th≠n nbp-‡-cmb ]pWydkq¬ apl-ΩZv _n F√m-Xcw ]ptcm-K-Xn-bp-sSbpw `uXnIImc-W-°m-al-Ø-c-amb Cu kvtl-amWv ]I¿∂p ¬In-b- cmb amXm-]n-Xm-°sf hr≤-k-Z--ß-fn¬ X≈n-hn-Sp-Xv. Xncp--_n-bpsS PohnXw kvtl hnπ-h-Øns‚ Ibpw sNøp∂h¿ ap-jy kvtl-Øns‚ hne-b-{Xkn-∏n°p∂ Ap-`h]mT-amWv ap°p ¬Ip-∂- dn-bm-Ø-h-cm-Wv. Nn√n-°m-inp th≠n kz¥w `mcy-Xv. sbbpw a°- s fbpw ad- ∂ p- I - f - b p∂ B[p- nI GI Cemlo hnizm- k - Ø ns‚ D÷z- e - a mb PohnXw ap-jy-Xz-Ønv im]-am-Wv. temI-Øns‚ktµ-i-amWv apl-ΩZv _n(-k) Db¿Øn-∏n-Sn-®-Xv. tXm-hm-bn´pw a°-tfmSv Icp-Wbpw kvtlhpwap-jy≥ {]Ir-Xn-]-c-amb AtIw Ign-hp-Iƒ ¬I- ImWn-°mpw `mcy-am-tcm-Sp≈ IS-∏mSv Xo¿°mpws∏-´-hmIp-tºmgpw BXy-¥n-I-ambn Cu Ign-hp-Iƒ Xncp-_n ad-∂n-´n-√. tcmKn-Isf kµ¿in-°mpw]cn-[nbpw ]cn-an-Xnbpw Dƒs°m-≈p-∂-hbm-Wv. {]]- `£-Whpw sh≈hpw ]m¿∏n-S-hp-an-√msX hnj-an-°p-©-Øn¬ hkn-°p∂ at‰Xp Poh-Pm-e-ß-sfbpw ∂-hsc klm-bn-°mpw Xncp-_n ap∂n¬ n∂n-cp-t]mse ap-jypw DS-a-ÿ-mb A√m-lp-hns‚ ∂p.ASn-a-I-fm-sW-∂p≈ A¿∞-Kw-`o-c-amb ktµiw ap-jy∂p th≠Xv kwL-Sn-∏n-®p sIm≠v am{X-Ahn-Sp∂v ]I¿∂p ¬In. A√m-lp-hn-tm-Sp≈ Cu a√ Cu kvtlw hym]n-∏n-®-Xv. Acp-Xm-bva-Isfhnt[-bXzhpw hn-bhpw {]I-Sn-∏n-°p-∂h¿ ]c-temI- {]Xn-tcm-[n®pw AXn-s-Xnsc kacw S-ØnbpwhnP-b-Øn-¿l-cmsW∂pw A√m-Ø-]£w ap-jy≥ kvtl-[m-c-Isf Ahn-Sp∂v sh´nØpd∂p. A{I-an-]c-temI Pohn-X-Øn¬ ]cm-P-b-߃ G‰p-hm-ßm≥ °-s∏-Sp∂ ktlm-Z-cs ]cn-c-£n®pw A{I-an-°p-hn[n-°-s∏-Sp-∂-h-m-bn-cn-°p-sa∂pw apl-ΩZv _n(- ∂-hsc AXn¬n∂v ]n¥n-cn-∏n®pw o ns‚ ktlm-k) am-hnI kaq-lsØ t_m[y-s∏-Sp-Øn. F∂m¬ Z- c s klm- b n- ° - W - s a∂v Xncp- h - N w. ∑BZ¿i-]-c-amb Cu ne-]m-Sp-Iƒ D∂-Xhpw DZm- sIm≠mWv Xn∑- I sf {]Xn- t cm- [ nt°≠- s X∂Ø-hp-ambn Db¿Øn-∏n-Sn-°p-tºmgpw A√m-lp-hns‚ Z¿iw ]cn-jvIrX kaq-l-Ønv hgn-Im-´n-bm-Wv.krjvSn F∂ ne- b n¬ ap- j ysc H∂mbn bp≤- ß fpw kmbp[ t]mcm- ´ - ß fpw krjvSn-ImWmpw Ah¿°nSbn¬ kvtl-hn-πhw krjvSn- ®psIm≠v ap-jy-XzsØ hos≠Sp-°m≥ {ian-°p-°mpw Xncp--_n°v km[n-®p. 1400 h¿j-߃°p ∂-h¿ DXvIr-jvS-amb am¿K-sØ-b√ Ah-ew-_n-°p-tijhpw B kvtl-hn-π-h-Øns‚ DZmØ amXr- ∂-Xv. Gsd-°mew sImSpw-]o-U--ßfpw A{I-a-W-I-I-fmbmWv bYm¿∞ apkvenwIƒ Pohn-°p-∂-Xv. ßfpw G‰p-hmßm≥ hn[n-°-s∏-´n´pw Xncp--_n-bpsS amp-jn-I-Xbpw AXv Db¿Øn-∏n-Sn-°p∂ aqey- hocyw XI¿∂n-cp-∂n-√. kvtl-hn-π-h-Øn-eq-sS-bp≈ßfpw Xncn-®-dn-bp-∂-h¿°v am{Xta kvtl-Øns‚ am-hnIkwkvI-c-W-Øns‚ hgn-Iƒ H∂np ]ndsIhne-b-dn-bq. AtIw sshPm-Xy-߃ ne-n¬°p- H∂mbn Is≠- Ø p- I - b m- b n- c p- ∂ p. A{I- a - ß - ƒ °vtºmgpw ]c-kv]cw _lp-am-hpw kvtl-hp-ap≈ tXrXzw ¬In-b-hsc n€-lm-bm-h-ÿ-bn¬ apJm-Hcp kaq-l-ambn ne-n¬°-W-sa-∂mWv apl-ΩZv apJw I≠p-ap-´p-tºmƒ GXp-X-c-Øn-ep≈ {]Xn-Im-_n(-k) ]Tn-∏n-®-Xv. ]Ww, Ipealna, A[n-Imcw chpw kzoI-cn-°m-p≈ am-knI Hcp-°-Øn-em-bn-Ch-sb√mw Hu∂Xy-Øns‚ AS-bm-f-ambn KWn-°- cp∂p Ah¿. ]t£, _n Ah- t cmSv ]d- ™ Xvs∏- S p∂ Hcp kaq- l - Ø n¬ Cemlo `‡nbpw "n߃ XS-h-d-I-fn-e√, tamNn-X-cm-Wv. n߃°v[m¿anIaqey-ß-fp-amWv kIe Hu∂-Xy-ß-fp-sSbpw t]mImw F∂m-Wv. n¿_-‘n®v aXw-am-‰m-p≈ Ah-nZm--sa∂pw _n(-k) t_m[n-∏n-®p. k-c-ambn _n-°-Xns D]-tbm-K-s∏-Sp-Øm-am-bn-cp- sNdn-b-hsc kvtln-°mpw hen-b-hsc _lp- ∂p. ]t£ AXv Ckvemans‚ am¿K-a-s√∂v Ahn-am- n- ° mpw hnZy A`y- k n- ∏ n- ° p- ∂ - h sc BZ- c n- Sp∂v sXfn-bn-®p. i{Xp-°ƒ B ]pWy-]q-ta-n-bpsS°mpw apl-ΩZv_n(-k) D]-tZ-in-®p. "Pohn-X- kvtlm¿{Z-amb s]cp-am-‰-Ønepw kao-]--ØnepwØn¬ AhiX-b-p-`-hn-°p-∂-h¿s°m∏w Rmp-≠m- {`an-®p-t]m-bn-cp-∂p.Ip-sa∂p ]d™ apl-ΩZv_n am-hnI kvtl- ap-jy≥ ]c-kv]cw Adn-bmpw kl-I-cn-°mpwØns‚ DØa amXr-I-bm-Wv.- i-co-c-_-ew, kmº- D≈p-Xp-d∂v kwh-Zn-°m-p-ap≈ kml-Ncyw Ah¿°n-ØnI A`n-hr≤n CXymZn t´-ßsf kzm¿∞-ambn S-bn-ep-≠v. BZ¿i-ß-fn¬ icnbpw sX‰p-ap-≠v. c≠n-{]tbm-P--s∏-Sp-Øp-∂-h¿s°m∏w _n n∂n-√. s‚-bpw- ]-£Øv ne-bp-d-∏n-°p-∂-h-cp-ap-≠v. ap-jy-Iøn¬ In´n- b Xv F{X- t a¬ hne- s ∏- ´ - X m- b mepw Xz-Øns‚ `qan-I-bn¬ n∂v ]c-kv]cw kvtln-°m≥AXn¬ n∂v ]mh-߃°v `mKn-®p ¬Iptºmgm- ap°p Ign-b-Ww. BIm-iØpw `qan-bnepw kvtl-bn-cp∂p _n-bpsS a-€nv Ipfncv In´n-bn-cp-∂-Xv. Øns‚ ]pg-Iƒ Hgp-°nb A¥y {]hm-N-I≥ Cu{]mb-ap≈h-scbpw imco-cnI Ah-iX Ap-`-hn-°p- kvtl-Øns‚ alm-{]-]-©-am-Wv. AXn-eqsS k©-∂-h-scbpw kz¥w Icßfm¬ tkhn®pw klm- cn®v e£y-Øn-se-Øm-m-bm¬ ap°v a:kwL¿j-bn®pw Ic- s °- Ø n®p `uXnI]ptcm- K - X n- b psS ß-sfbpw Imep-jy-ß-sfbpw Hgn-hm-°m-m-hp-sa-∂vt]cn¬ PohnX ]cn-k-c-ßsf ad∂v If-bp-Ibpw Xo¿®-bm-Wv. cnkme 9
 6. 6. apØv_n C kpsse-am≥ apkven-bm¿ kDuZn `c-Wm-[n-Imcn A_vZp√ cmPmhv dufm-ico^v - knbm-dØv sNøp-∂p. _p¿Z: Bfl-ip≤w sNbvX hm°v Xs∂-Øs∂ Ip‰-s∏-Sp-Øp∂hbmWv _p¿Z-bpsS XpS-°-Øn¬ Ihn Fgp-Xnb hcn-Iƒ. aZvln-te°v IS-°p-∂-Xn∂p apºv Bflm-hns ip≤o-I-cn-°p-I-bmWv AXns‚ Dt±iyw. Bflob ip≤n-bp-≠m-bmte hm°v ∂m-hq. ........................................................... ................................................... kv tln-°s∏-Sm≥ G‰hpw Ap-tbm-Py-m-bXv - apl-ΩZv _n(-k)-bm-Wv. ASp-°m≥ G‰hpw ]‰nb A√m-lp-hns kvtln-®Xpw `b-s∏-´Xpw alm-- h¿Iƒ Xs∂-bm-Wv. CXv Hcn-°epw Hcm-fmepw Itø-d- Bfpw {]hm-NI≥ Xs∂-bm-W.v AXp-t]mse D]-Imcw - s∏-Sp∂ Hcp ÿm-a-√. _n-X-߃ ]d-bp-∂p-≠t√m: In´m-hp∂ Hcm-fp-Iq-Sn-bmWv {]hm-NI≥; Ct∏mƒ am{X- - ""G‰hpw IqSp-X¬ A√m-lp-hns Adn-bp-∂bmƒ Rmm- - a-√, `mhn-bn-epw. Wv. G‰hpw IqSp-X¬ `‡n-bp-≈-bmfpw Rm≥ Xs∂- BZn-bn¬ A√m-lp-am-{X-am-Wt√m D≠m-bn-cp∂Xv. bm-Wv. Aßs Btem-Nn-®m¬ A¤p-XIcamb Hcp - - - as‰m∂pw C√mØ Imew. C∂p≈ Ign-hp-I-sf√mw kwK-Xn-bmWv qsd apl-ΩZv. - A∂p-ap-≠mbn-cp∂-h-mWv A√m-lp. G‰-°p-d-®n-ep- Hcp krjvSn°v sImSp-°m-hp∂ Ign-hp-I-sf√mw I-fn-√msX AsX-∂p-ap-≠m-hp-Ibpw sNøpw. Aß-s- ¬In-bmWv B Bflmhv krjvSn-°-s∏-´-Xv. AXp- bp≈ A√m-lp, "Xs∂ Adn-bp∂ Hcp kap-Zm-b-ap- sIm≠mWv apØp--_nsb ]q¿W-a-p-jy≥ (C≥km- ≠m-IWw F∂v Dt±-in®p. Ah¿°v Ap-{Klw p¬ Iman¬) F∂p hnfn-°p-∂-Xv. krjvSn-bpsS KpW- sNøWw F∂pw Dt±-in®p. Ahsc ]pWy-hm-∑m-cm-°- ß-fn¬ s]´-XmWv a‰p krjvSn-Isf kvtln-°pI F∂- W-sa∂pw Dt±-in-®p. Aß-s-bmWv ap-jysc ]Sbv- Xv. Ah¿°v th≠Xv sNbvXp sImSp-°p-I, HuZmcyw °p-∂Xv. - ImWn-°pI XpS-ßn-bhbpw krjvSn-bpsS kz`m-ham-Wv. - - AXv A√m-lp-hns‚ HuZm-cy-am-bn-cp-∂p. Imc-Ww, Adnt™m Adn-bm-sXtbm _n(-k)-bn¬ n∂v KpWw ap-jys ]S-®Xp sIm≠v Ah∂v hnti-jn®v H∂pw In´n-bhcmWv F√m-hcpw. icocw krjvSn-°s∏´ BZy- - - - - e`n°m-n-√-t√m. ap-jy≥ `qan-bn¬ miw hnX- sØ-bmƒ BZw _n(-A) BW-t√m. BZw _n°p bv°p∂p F∂-√msX H∂pw kw`-hn-°p-∂n-√. t]mepw _n(-k)-bpsS t]cn¬ A√m-lp-hn-tmSv CS- krjvSn∏v Dt±-in-®t∏mƒ BZyw ]S-®Xv apØv _n- - tX-tS≠n h∂n-´p-≠.v apgp-h≥ krjvSn-Iƒ°pw klmbw bpsS {]Im-i-am-Wv, Bflm-hm-Wv. AXn-m¬ BZyw In´p∂ cq]-Øn-emWv apl-ΩZv _n(-k)sb krjvSn-®- A√m-lp-hns Adn-™Xv _n(-k)bm-Wv. BZy-ambn Xv. Bflo-b-amb ne°v kvtlhpw klm-bhpw e`n-10 cnkme
 7. 7. °p∂ tIme-Øn-emWv {]hm-NIcpsS krjvSn-∏v. - - cn-°pI F∂ ∑-bn-se-Øn. Cn hnthIw Xm¬]-cy- KpWw In´p∂ Imcy-am-W-t√m. AXn-m¬ F√m-h- s∏-Sp-∂tX sNøp-≈q. Aßs Bflobhnip≤ncp-tSbpw a€v _n-tbmSv Nmbpw. ChnsS n∂p am{X- ssIh-∂m¬ am{Xta _n-XßtfmSv CivJvhbv°m-m- - -a-√, FhnsS n∂pw Nmbpw. Hcp Imcy-Øn¬ am{X-a-√, Iq. Aßs am{Xta _n Iev]n® Imcy-߃ Xm¬]-GXp Imcy-Øn-epw Bizmkw In´p∂ Imcy-am-Ip-tºmƒ cy-]q¿∆w sNøm-m-hq. As√-¶n¬ Ah≥ XSn°p ck-Bcpw {]hm-N-I-tcmSv ASp-°pw. _n(-k)-bpsS hm°v ap≈ Imcy-߃ tXSn-t∏m-Ipw. _n-X-߃ hnth-I-tm°q: "nß-fpsS Cuam≥ ]q¿Øn-bm-I-W-sa-¶n¬ Ønv tNcp∂ Imcy-߃ am{Xta Iev]n-°p-I-bp-≈q.as‰√m-hsc°mfpw {]nb-s∏-´h≥ Rmm-IWw F∂m- At∏mƒ Xs‚ hnthIw AXn-tmSv tN¿Øp-h-®m¬ -Wt√m. AXv A¿∞-h-Ømb Hcp hN--am-Wv. tNcpw. tNcm-Xn-cn-°m≥ icocw {ian-°pw. XSnbpw hnth- ap°v Zp≥b-hn-bmb Hcp ]cm-Pbw kw`-hn-°p-∂- Ihpw XΩn¬ X¿°- a m- h pw. XSn ckw tXSp- ∂ p.Xnv apºv _nX߃ ap°v ap∂-dn-bn∏v ¬In-bn-´p- hnthIw CuSp-≈Xm-Wtz-jn-°p-I. Cu X¿°-Øn¬ - -≠v. C∂- Imcyw sNbvXm¬ ]cm-Pbs∏Spw F∂v hy‡- a[yÿw ]d-bm-s-Øp-∂Xv ]nim-Nm-bn-cn-°pw. XSnsb - -am-°n-bn-´p-≠.v Hcp hnPbw hcp-∂Xv n߃ Adn-bmsX AXv Zpn-bm-hnse kpJ-߃°p ]n∂mse sIm≠pt]mI- c p- X v. AXn- m¬ AXv DW¿ØpIbpw t]mIpw. Bflm-hns Xf¿Øpw. AXn-m¬ ^vkns‚sNbvXncn°p-∂p. Imcy-ß-sf√mw A√mlp ]Tn-∏n®v NXn-Isf-sbms° am‰n-n¿Øn-bn-´mWv aZvln-s∂m-cp-ßp- -Gev]n-®-Xm-Wv. AsXms° _n-X-ß-fpsS HuZmcyw ∂-X.vsIm≠v P-ßsf DW¿Øp-Ibm- -Wv. Hcp Imcy-em-`hpw sImXn- kvtln-°p∂ _n-bpsS ta¬ mw kzemØv sNm√n-bm¬°m-sX-bmWv CXp sNøp-∂-Xv. AXns‚ KpWw ap°p Xs∂-bm-Wv. Hcp IÆm-Sn-bn-te°vlem-emb cq]-Øn¬ a‰p-≈-hsc kt¥m-jn-∏n-°p-∂-Xn¬ tSm¿®-Sn°pw t]msebm-W-Xv. shfn®w IÆm-Sn-bn¬ X´n Xncn-C{Xbpw tase n¬°p∂ as‰m- ®p- h - c pw. kzem- Ø ns‚ KpWw ap°p Xs∂ e`n- ° pw.cm-fn-√. Cßs _nsb a-€n- At∏mƒ H∂pw _m°nhbv°msX F√mw _n-°ßp sImSp-em-°n-bm¬ _n-tbmSv ASp- tØ-°pI F∂p ]dbm-dp-≠t√m hnImcw aqØ Iq´°m¿.°¬ sIm≠-√msX hnP-b-an- AXp-sIm≠v Hcp tZmjhpw hcm-n-√.s√∂pw AI-e¬ sIm≠-√msX ................................ ...........................................................]cm-P-b-an-s√∂pw Xncn-®-dn-bpw.B Xncn-®dn-hmWv Camw _qkzo- -cn-bpsS BkvXn. _p¿Z-bn¬ ImWp∂ _n-Z¿ihpw ]s≠ms° tcmKw _m[n-®hsc _p¿Z tIƒ∏n-°p- -AXp Xs∂. am-bn-cp-∂p. Imhy-Kp-Whpw ]m´p-Kp-Whpw £oWn® hmX-tcmKw sIm≠v hnj-an-°p-Ibm-bn-cp∂ At±lw, Bflm-hn∂v Dt∑jw ¬Ip-am-bn-cp-∂p. tcmKn-bpsS -_nsb aZvlv sNbvX hmbn-se Dan-o¿ ia-u-j-[n- £oW-Ønv Bizmkw ]I-cp-am-bn-cp-∂p. AsXms°bm-Im-sa∂p IcpXn aZvlp-]m-Sn. tcmK-im-¥n-bp-≠m-bn. in¿°v B°n-b-tXmsS temIØv kvtlw Ipd™p.Aßs-bmWv _p¿Z cNn-°p-∂Xv. - Hcmƒ°v _n-tbmSv kvtl-ap-≠m-bm¬ _nsb `c-Wm-[n-Im-cn-Isf hmgvØp-Ibm-bn-cp∂p AXp-hsc kvtln-°p∂ a‰p-≈-h-scbpw Abmƒ kvtln-°pw. -B Ihn. AX-√msX sXs‰m∂pw sNbvXn-cp-∂n-√. _n- Aßs Hcp kvtl-hebw Xs∂ cq]-s∏-Spw. AsXm- -(k)-tbm-Sp≈ t{]aw XpS-ßn-b-tXmsS AXp-t]mepw s°- b mWv XI¿°- s ∏- S p- ∂ - X v . AXn- m¬ ap°vsX‰m-bn-t∏mbn F∂p tXm∂n. AXv s]mdp-∏n-bv°m≥ im¥nbpw kam-[m-hpw kvtlhpw e`n-°Wsa-¶n¬th≠n IqSn-bmWv _p¿Z Fgp-Xn-bXv. - _nsb kvtln-°¬ IqSmsX ]‰n-√. aZvlv, Ap-h-Zn-°-s∏´ AXn-cp-hsc sNbvXp; kvtln-°p∂ _n-bpsS ta¬ mw kzemØvin¿°p hcm-Ø-hn-[w. {InkvXym-n-Iƒ _nsb Cem- sNm√n-bm¬ AXns‚ KpWw ap°p Xs∂-bm-Wv. Hcplm-°n-bhcm-W.v As√-¶n¬ ssZh]p{X≥. CØcw Imcy- IÆm-Sn-bn-te°v tSm¿®-Sn°pw t]msebm-WX.v shfn®w - - -ß-sfms° Camw Hgn-hm-°n. _n-X-߃ krjvSn-bm- IÆm-Sn-bn¬ X´n Xncn-®p-h-cpw. kzem-Øns‚ KpWwW-t√m. krjvSn-°p-≠m-Im-hp∂ hen-∏-Ø-c-Øns‚ ap°p Xs∂ e`n-°pw. At∏mƒ H∂pw _m°n-sh-ta¬∏Sn I≠ hy‡n-bmWv dkq¬. AXp-sIm≠v Hcp °msX F√mw _n-°ßp sImSp-tØ-°pI F∂pkrjvSn-°p-≠m-Im-hp∂ hen-∏-Ø-csØ F{X ]d- ]dbm-dp-≠t√m hnImcw aqØ Iq´°m¿. AXp-sIm≠v™mepw Gdp-Ibn-√. A{Xbpw hen-∏ap≈ krjvSn-bm- Hcp tZmjhpw hcm-n-√. Ah-sb√mw Ωn-te°v Xncn- - -Wt√m dkq¬. ®p-h-cpw. F∂Xp Xs∂ Imc-Ww. Xs∂-Øs∂ Ip‰-s∏-Sp-Øp∂hbmWv _p¿Z-bpsS A°m-esØ as‰mcp Ihn kpssl¿ S-Øp∂XpS-°-Øn¬ Ihn Fgp-Xnb hcn-Iƒ. aZvln-te°v IS- Imhy-c-N-sb°pdn-®p≈ hna¿iw _p¿Z-bn-ep-≠v.°p-∂-Xn∂p apºv Bflm-hns ip≤o-I-cn-°p-I-bmWv Abmƒ Xs‚ cmPm-hns {]iw-kn-®p-sIm-≠mWv Ihn-AXns‚ Dt±iyw. Bflob ip≤n-bp-≠m-bmte hm°v X-sb-gp-Xp-∂-Xv. AX√ _p¿Z-bpsS cN--sIm≠v Dt±-∂m-hq. in-°p-∂Xv F∂v Ihn hy‡-am-°p-∂p. ]c-temI KpW- Bflmhv hf¿®-bmWv Xm¬]-cy-s∏-Sp-∂Xv. icocw amWv Dt±-in-°p-∂Xv. ]m]-߃ s]mdp-Øp-In-´p-IbmWv - - -Zp≥bm-hns‚ ck-߃ Bkz-Zn-°mpw B{K-ln-°p-∂p. e£yw. ÿm-am--߃ e`n-°m-m-bn-cp∂psh¶n¬XSn Ae-¶m-c߃ tXSn S-°pw. F∂m¬ AsXms° h√ tXm-°sfbpw hmgvØn-∏m-Sn-bm¬ aXn-bm-bn-cp-∂p. - -iz-cam-Wv; imiz-Xa√ F∂v Btem-Nn-®m¬ sXfn-bpw, Bflob Pohn-X-Øns‚ hnP-b-amWv e£yw F∂-Xn- - -XSn-bpsS ne-n¬∏nv hnthIw n¿t±-in-°p∂ Nne- m-emWv B Pohn-XØns‚ mb-Imb _nsb aZvlp- - -Xp-≠v; `£-Whpw hkv{Xhpw hoSp-sams°. hm¿≤Iyw sNbvXv ]mSn-b-Xv. AXm-Is´ Hcp krjvSn-sb∂ ne-ap∂-dn-bn-∏p-Im-c-mbn h∂p. cbpw h∂p. F∂n´pw bn¬ F{X-tØmfw km[y-amtWm A{X-tØmfw n¿∆-XSn ]Tn-®n-√. Aß-s-bp≈ XSnsb ]pd-¥≈p-IbmWv ln-°p-Ibpw sNbvXp. CsXm-s°-bmWv _p¿Z Bkz-Zn- - -Ihn. hnthIw ¬Ip∂ n¿t±-isØ am{Xw Ap-k- °p-∂Xnv Hcp-ßp-∂h¿ Hm¿Øp-hbvt°≠ Imcy-߃. - - - cnkme 11
 8. 8. apØv_n kn cm[m-Ir-jvW≥ tIc-fob Pohn-X-Øn¬ {]hm-NI ktµ-i-߃°v Gsd {]k-‡n-bp-≠v. kmtlm-Z-cy- amWv AXn¬ {][m-w. Hcmƒ as‰m-cm-tfmSv Fßs s]cp-am-dWw; Ahs Fßs ImW-Ww F∂v IrXy-ambn ]d-bp-∂p≠v {]hm-N-I≥. AXn¬ PmXnbpw aX-hp- sam∂pw {]hm-N-I≥ {]iv-am-°p-∂n-√. CØcw Imcy-ß-sf-°p-dn®v hy‡-amb nb-a- ßfpw ImgvN-∏m-Sp-Ifpw {]hm-NI ktµ-i-Øn-ep-≠v. ............................................................. ................................................................. {]hm-N-Isc ]p¬Ip-tºmƒ aq ∂pImen-emWv ap-jy≥Pohn-°p-∂Xv F∂p hnZy-bm-Wt√m imkv{Xw. AXn-m¬ imkv{X-an- ]d-bm-dp-≠v. Bflo-b-X, Ie, imkv{Xw F∂n-h-bm- √msX ap°v Pohn-°m-m-hn-√. ap°v Ie-I-fn-√m- W-h. Ch aq∂pw XΩn¬ Hcp sshcp-≤y-hp-an-√. F∂- sXbpw Pohn-°m-m-hn-√. ap-jys‚ Bhn-jvIm-c- √, Ch aq∂pw IqSn tafn-®mte PohnXw km[y-am- Øns‚ hgn- b m- W - X v . AXp- t ]mse Xs∂- b mWv Iq. msa- ¥ m- s W∂pw Fhn- s S- b m- s W∂pw Adn- Bflob-X-bpw. mam-cm-sW-∂-dn-bm≥, Fhn-sS-bmWv bm≥ klm-bn-°p-∂Xv Bflo-b-X-bm-Wv. Pohn-X- n¬°p-∂Xv F∂-dn-bm≥ Bflo-bX An-hm-cy-am- Øns‚ ckw Adn- b m≥ Ie klm- b n- ° p- ∂ p. Wv. Npcp-°-Øn¬ Fhn-sS-bmWv n¬°p-∂-sX-∂- temIw Fß-s-bm-sW∂pw AXns ssIImcyw dn-bm≥ Poh-k‘m-cW-Øns‚ hgn-tb-sX-∂-dn-bm≥, sNtø-≠Xv Fß-s-bm-sW∂pw a-€n-em-°n-Ø-cp- Pohn-X-Øns‚ ckw F¥m-sW-∂-dn-bm≥ Bflo-b- ∂Xv imkv{X-am-Wv. CXv aq∂pw IqSn IqSn-t®¿∂- Xbpw Iebpw imkv{Xhpw tN¿∂pnt∂ ]‰q. XmWv Pohn-Xw. `uXnIhkvXp-°-fn-√msX ap°v apl-ΩZv _n Ckvem-ans‚ {]hm-NIm-Wv. At±- - - Pohn-°m-m-hn-√. Ahsb D]-tbm-Kn-°p-∂-Xn-p≈ l-Ønp ]d-bm-p-≠m-bn-cp∂ Imcy-ß-sf√mw IrXy-12 cnkme
 9. 9. ambn ]d-™p-h-®n-´p-≠v. {]hm-N-I-a-X-ß-fn¬, {]hm- ∂p. ae-bm-fn°v ]c-kv]cw a-€n-em-hm-Xm-bn-cn-°p-N-Is‚ hm°p-Iƒ ssZh-Øns‚ AwKo-Im-c-ap-≈ - ∂p. ]c-kv]c hntcm[w IqSn-bn-cn-°p-∂p. Hmtcm hn`m-hm- ° pIfmbn- ´ m- W t√m hcn- I . B A¿∞- Ø n¬ K- Ø n- s ‚bpw ssIh- i - a p≈ CuSp- h - b v ∏ p- I ƒ{]hm-NI hN--ßsf BXy-¥n-I ∑-bpsS Ah- ssIamdn D]-tbm-Kn-°pI F∂ ne-]mSv Ct∏m-gn-X-cWw F∂ coXn-bn-emWv ImtW-≠-Xv. At±-l- √. Hmtcm kap- Z m- b - Ø n- s ‚bpw CuSp- h - b v ] p- I ƒØn-t‚Xmbn Adn-b-s∏-Sp∂ hm°p-Iƒs°m-∂pw ΩpsS s]mXp-kz-Øm-sW∂ hnizmkw If-™p-Hcp Ipg-∏-hp-an-√. ap-jy≥ tsc-bm-hm-p≈tX Ip-fn-®n-cn°p-∂p.At±lw ]d-™n-´p-≈q. NoØ-bm-hm-p-≈-sXm∂pw hn`m-Ko-bX apf-∏n-°p-Ibpw sXgp-∏n-°p-Ibpw]d-™n-´n-√. sNøp-∂-Xn¬ cmjv{So-b-°m¿°p≈ ]¶v s]mXp-hn¬ hm°p- I - f psS kq£v a m¿∞- ß sf°pdn®v √ AwKo-I-cn°-s∏-´-Xm-Wv. AXv aX-kw-L-S--Iƒ°pwt_m[--ap≈ Bfm-bn-cp∂p {]hm-N-I≥. ]cp-j-amb Adn-bmw. n¿`m-Ky-I-c-amb Imcyw AXns adn-I-S-hm°p-Iƒ D]-tbm-Kn-°-cp-Xv. nß-sfm-cn-°epw tZjy- °m-p≈ Hcp {iahpw aX-kw-L-S--I-fpsS `mK-Øp- sImSp-ß-√q-cn-em-Wt√m Ckvemw aX-{]-t_m-[-I¿ h∂n-d-ßn-b-Xv. Ah¿ Ipd®p t]tc D≠m-bn-cp-∂p-≈q. Ah¿ hym]m-c-Ønp h∂p. I®-hSw sNbvXp. Iq´-Øn¬ aX-Im-cy-ßfpw kwkm-cn-®p. Ah¿ Pohn-°p∂ coXn Bfp-Iƒ I≠p. Ah-cpsS kz`mhw I≠p. Ah¿ ]men-°p∂ PohnX aqey-߃ I≠p. Aßs Ckvem-ans CjvS-s∏-´mWv Bfp-Iƒ AXn¬ sN∂p-tN¿∂-Xv. ........................................................................ ...............................................................................s∏´v kwkm-cn-°-cp-Xv. hm°p-Iƒ D]-tbm-Kn-°p-∂Xv n∂v D≠m-Ip-∂n√ F∂-Xm-Wv. Ah¿ cmjv{So-b-{i≤n-®p-thWw Fs∂ms° ]d-bp∂ Bƒ°v hm°p- °msc ]n¥p-W®pw Ah¿ ¬Ip∂ Bp-Iq-ey-I-sf-°p-dn-®p≈ t_m[w F{X kq£va-amWv F∂v ߃ Ap-`-hn®pw hn`m-Ko-bX Bkz-Zn-°p-I-bm-Wv.Btem-Nn®p tm°p-I. P-ß-fpsS Pohn-X-amWv {][mw F∂p-]-d-bm≥ Hcp ssZhhN--߃ G‰p-hm-ßm≥ ntbm-Kn-°-s∏- aX-hn-`m-Khpw Xbm-dm-hp-∂n-√.´-XmWv {]hm-N-I-hy-‡nXzw. hf-sc-tbsd Imhy-`w- tIc-f-Ønse a‰p-a-X-߃°pw PmXn-Iƒ°pw D]-Kn-bp-≈-XmWv Jp¿-B-nse hmIy-߃. IrXy-amb {Z- h - s am∂pw sNømØ Hcp aX- a mWv Ckv e mw.[zn-Ifpw A¿∞-ß-fp-sam-s°-bp-≈-h. Ah G‰p- Ckv e mwaX- h n- i zm- k n- I - f n¬ n∂p≈ _p≤n- a p´v]-d-bp-∂-Xnpt]mepw Ah-bpsS Bi-bhpw AgIpw Gsdbpw Ap-`-hn-°p-∂Xv apkvenwIƒ Xs∂-bm-kqN--I-fp-sam-s° Adn-™n-cn-°-Ww. ssZh-h-N-- Wv. N¿® Xo{h-hm-Z-sØ-°p-dn-®m-sW-¶n¬, AXns߃ G‰p-]-d-bmpw tht≠ Hcp Ignhv? AXp-]-d- kao-]n-t°-≠Xv thsd coXn-bnem-Wv. AsXmcp Izt´-bm≥ Ign-hn-√mØ Hcp mhv I≠p-]n-Sn-°ptam ]S- j≥ kwL-am-Wv. Ahsc B¿°pw _p°p-sN-ømw.®-X-ºp-cm≥? AXp-≠m-hn-√. Ah¿ Bsc X√p-∂p-sh-∂tXm sIm√p-∂p-sh-∂tXm tIc-fob Pohn-X-Øn¬ {]hm-NI ktµ-i-߃°v A√ Imcyw. X√mpw sIm√mpw Imip-sIm-Sp-°p-Gsd {]k- ‡ n- b p- ≠ v . kmtlm- Z - c y- a mWv AXn¬ ∂-Xmcv F∂-Xm-Wv. Imin-p-th≠n F¥pw sNøp-{][m-w. Hcmƒ as‰m-cm-tfmSv Fßs s]cp-am-dWw; ∂-h¿ F√m ImeØpw kaq-l-Øn-ep-≠m-bn-´p-≠v.Ahs Fßs ImW-Ww F∂v IrXy-ambn ]d- AXn∂v PmXnbpw aX-hp-an-√. {]hm-NINcy-b-p-k-bp- ∂ p≠v {]hm- N - I ≥. AXn¬ PmXnbpw aX- h p- cn®v Pohn-°p∂ Hcmƒ°v CXv sNøm≥ Ign-bptam?sam∂pw {]hm-NI≥ {]ivam-°p-∂n-√. CØcw Imcy- - - C√. Bbp-[hpw Imipw Iqen-Ø-√p-°m-cv sImSp-ß-sf-°p-dn®v hy‡-amb nb-a-ßfpw ImgvN-∏m-Sp- °p-∂-h-t√ Xo{h-hmZn? Rmsmcp Xo{h-hm-Zn-bm-Ifpw {]hm-NI ktµ-i-Øn-ep-≠v. IpSpw-_-Ønepw sW∂v Icp-Xp-I. AXns‚ t]cn¬ Fs‚ kap-Zmbwkap-Zm-b-Ønepw ap-jy-p≈ DØ-c-hm-Zn-Xz-sa-¥m- apgp-h≥ Xo{h-hm-Zn-I-fm-sW∂v Ip‰-s∏-Sp-Øp-∂Xn∂vWv , Cuiz- c - t m- S p≈ DØ- c - h m- Z n- X z- s a- ¥ mWv F¥¿∞-am-Wp-≈Xv? Imen-p- kzm-[o--an-√m-Ø-h-Fs∂ms° At±lw IrXy-ambn ]d-™p-h-®n-´p-≠v. cmbn Rm≥ I≠ A©p-t]-cn¬ mep-t]cpw apkvenw- Ct∏mƒ tIc- f - Ø n¬ samØ- Ø n¬ Hcp- X cw I-fm-sW∂v Icp-Xn, Imen∂p kzm[o--an-√m-Ø-h-Acm-P-IXzw ImWp-∂p-≠-t√m; `c-W-]-c-ambpw kmaq- sc√mw apkvenw-I-fm-sW∂v ]d-bmtam? Imcy-ßsfln-I-ambpw a‰p-ap≈ Acm-P-IXzw. AXn-∂v ]cn-lmcw kmamyhXvI-cn-°p-tºmƒ hcp∂ A]-I-S-am-Wn-Xv.ImWm-p≈ _lp-apJ kwcw-`-ß-fn¬ {]hm-NI GsX-¶nepw {]tXyI aX-°m-cmWv Cu Ipg-∏-ap-≠m-ktµ-i-Ønv henb km[y-X-bp-≠v. Ah D]-tbm- °p-∂Xv F∂ hnNmcw Rß-fp-sS-sbm∂pw a-€n-Kn-t°≠ An-hm-cy-X-bp-ap-≠v. AsXm∂pw Ap-h- en-√. F∂m¬ C{Xbpw kw`-hn-®n-cn-°mw. Ckvemw-Zn-°mØhn[w hn`mKobX hf¿∂n-cn-°p∂p ΩpsS a-X-Øns‚ t]cn-ep≈ Xo{h-amb {]kw-K-ß-sfms°m´n¬. ]g-b-Im-esØ kulm¿Z-sam∂pw Ct∏m- tI´v Ip´n-Iƒ Nne-t∏mƒ sImt´-j≥ kwL-߃°vgn-√. ]Tn∏pw hnZym-`ym-k-hp-sams° IqSn-b-t∏mƒ ]g- Iq´n-s°m-≠p-t]m-Im≥ ]mI-Øn-em-bn-t∏m-bn-cn-°mw.b kulm¿Zw jvS-s∏-´p-t]m-bn-cn-°p-∂p. hn`m-Ko- AXp-kw-`-hn-®n-´n-s√∂v Rm≥ ]d-bp-∂n-√.bX h√msX hf¿∂pt]mbn-cn-°p-∂p. AXv C{Xbpw apkvenw-Iƒ°n-S-bn¬ ImWp∂ Hcp ssh⁄m-hj-fm-°n-bXv cmjv{So-b-°m-cm-Wv. Hmtcm hn`m-Ko-b- nI Ipg∏w a‰p-a-X-ß-sf-°p-dn®v Imcy-am-sbm∂pwX- s bbpw Xncn- ® - d n™v Xß- f psS Bh- i y- ]Tn-°mØ Hcp kaq-l-amWv F∂-Xm-Wv. {InkvXy≥߃°mbn D]- t bm- K n- ° p- I bm- b n- c p- ∂ p Ah¿. anj-W-dn-am¿ F√m aX-ß-sf-°p-dn®pw ]Tn-°p-∂p.Aßs hn`m-Ko-bX h√msX hf¿∂p-h-∂n-cn-°p- Rß-sf-t∏m-se-bp-≈-hcpw F√m aX-ß-sf-°p-dn®pw cnkme 13
 10. 10. ߃ Im´pXo t]mse {]N-cn-°pw. ap-jys‚ ÿnXn sa®- s ∏- S p- Ø mpw Ahs‚ a- € n¬ im¥n-bp-≠m-Impw D≠mb aX߃ Xs∂ N´- °q-Sp-Iƒ kzoI-cn-®-tXmsS ap-jys D]-{Z-hn- °m≥ XpS-ßn. Hcp-]mSv D]-{Z-hn-®n-´p-≠v. Aßs h∂- t ∏mƒ aX- ß - s f√mw ]ptcm- K - X n- s °Xncm- sW∂ Nn¥- b p- ≠ m- h p- ∂ Xv kzm`m- h n- I - a m- W v . AXns‚ Hcp ]¿h-Xo-I-cn® cq]-amWv CS-Xp-]-£- °m¿ ]n∂oSv sIm≠p- - S - ∂ n- ´ p- ≈ - X v . aX- ß ƒ F¥n-m-sW∂pw GXp cq]-Øn-emWv Ahbp≠m- b-sX∂pw a-€n-em-°m-sm∂pw Ah¿ {ian-®n-´n- √. aX-ß-fpsS t]cn¬ D≠m-°n-h-® th≠m-Xo-- ß-sfms° o°wsNøm≥ G‰hpw √Xv aX- ߃ Xs∂ C√mXm-h-em-sW∂v Ah¿ n›-bn- ®p. Dd-hn-S-ß-fn-te°v nc-¥cw Xncn-®p-t]m-hp- ]Tn-°p-∂p-≠v. Rß-sfm∂pw Hcp aX-Øn-s‚bpw Ibpw B shfn-®-Øn¬ nc-¥cw ]pXp-°n-s°m- Bfp-I-fm-bn-´-√t√m ne-n¬°p-∂-Xv. Fn-s°mcp ≠n-cn-°p-Ibpw sNøp-I-bmWv ]cn-lm-cw. aX-hp-an-√ F∂-XmWv Fs‚-sbmcp [mcW. R߃ sImSp-ß-√q-cn-em-Wt√m Ckvemw aX-{]-t_m- Cu aX-ß-sf-°p-dn-s®ms° s]mXpsh hmbn-®p-]- [-I¿ h∂n-d-ßn-b-Xv. Ah¿ Ipd®p t]tc D≠m- Tn-°m≥ {ian-°m-dp-≠v. F∂m¬ apkvenw]fin-X-∑m- bn-cp-∂p-≈q. Ah-tcm-sS-√m-h-tcm-Sp-sam-∏w kv{XoI- cn¬ hfsc Ipd-®p-t]¿ am{Xta a‰p aX-ß-sf-°p- fp-≠m-bn-cp-∂n-√. Ah¿ ChnsS h∂p Pohn-®p. dn®v ]Tn-°p-∂p≈q. Xß-fpsS PohnXw sIm≠pw kz`mhw sIm≠p- kaq-ln-I-amb henb {]Xn-k-‘n-bpsS ImeØv, amWv Cu ap-jy-sc-sb√mw Ah¿ BI¿jn-®Xv. Bflo- b - a mb henb {]Xn- k - ‘ n- b psS ImeØv AX- √ msX Ah¿ Bbp[w sIm≠p- h - ∂ n- ´ n- √ . AXn¬n∂v Ic-I-b-dm-p≈ alm hgn-I-fp-am-bmWv Imip-sIm-SpØv aX-]-cn-h¿Øw S-Øm≥ {ian- {]hm-N-I∑m¿ hcp-∂-Xv. ssZhw Xºp-cm≥ Xs∂ ®n-´p-an-√. Ah¿ hym]m-c-Ønp h∂p. I®-hSw ]d-™-b® Imcy-ß-fp-am-bn-´mWv Ah¿ hcp-∂-Xv. sNbvXp. Iq´-Øn¬ aX-Im-cy-ßfpw kwkm-cn-®p. Aßs hcp-∂-Xnv henb {]k-‡n-bp-ap-≠m-Ipw. Ah¿ Pohn-°p∂ coXn Bfp-Iƒ I≠p. Ah- AXn-m¬ Ah¿ Db¿Øn-∏n-Sn-°p∂ Bi-bm-Z¿i- cpsS kz`mhw I≠p. Ah¿ ]men-°p∂ PohnX aqey-߃ I≠p. Aßs Ckvem-ans CjvS- s∏-´mWv Bfp-Iƒ AXn¬ sN∂p-tN¿∂-Xv. B ................................... .................................... Hcp ]cn- X - ÿ nXn Ct∏mƒ tIc- f - Ø n- e n- √ . man-t∏mgpw Hm¿°p-∂Xv Bsc- Aßs C√m-Xm-b-Xns‚ DØ-c-hm-ZnXzw Chn- bmWv? Hcp Alva-Zp-Ip-´n∏m∏sb SsØ apkvenw-Iƒ°p-≠v. AXp-t]mse Xs∂ a‰p kaq-l-߃°p-ap-≠v. Hm¿°pw. Hcp ac-°m¿amsj ∑sIm≠v kaq-lsØ Iog-S-°p∂ G¿∏mSv Hm¿°pw. Ah-scms° Aßs F¥p- s Im- ≠ mWv ap°v ]‰m- Ø Xv ? BZ¿iw Pohn® Bfp-I-fm-Wv. Ah-c-ßs GXp-am-I-s´, AXn¬ hniz-kn-°p∂ Bfp-I-fpsS ap∂n¬ n¬°p-I-bm-Wv. sh‰ne ∑-sIm≠v AXn∂v {]Nm-c-ap-≠m-°m≥ Ign-tb- hn¬°m≥ t]mIp-tºm-ƒ Xte-∂mƒ ≠- X t√? AXt√ icn- b mb {]t_m- [ - - h gn? p≈n-bXv sIm´-bpsS Hcp hiØpw AXmWv {]hm- N - I s‚ alXzw. At±lw sNbvXXv AXm-Wv. kz¥w PohnXw sIm≠mWv A∂p p≈n-bXv thsdmcp hi-Øp- At±lw Ckvemw {]N- c n- ∏ n- ® Xv. "Fs∂ am-bn-´mWv hbv°p-I. c≠npw c≠p It≠mfq ssZh-Zq-X≥ At±lw ]d-™-Xv. AXp- hne-bm-Wv. R߃ kvIqƒ Ip´n- ]-d-bm≥ C∂v F{X apkvenw-Iƒ°p Ign-bpw? Iƒ tXmWn-bn-en-cn°p-tºmƒ Ah AXp-≠m-°n-sb-Sp-°p-I-bmWv C∂sØ Bhiyw ]c-kv]cw am‰n-h-bv°m≥ tm°pw. F∂p Rm≥ Icp-Xp-∂p. ]ns∂ Cu aXw {]N-cn- aq∏¿°Xp I≠m¬ Ffp∏w a-€n- ∏n-°m≥ H∂pw sNtø-≠n-h-cn-√. a‰p aX-߃ h∂ em-Ipw. F∂n´v Nncn-®p-sIm≠p ]d- t]mse hmfpw tXm°p-sam-∂p-ambn X√n-t°dn h∂-X-√t√m Ckvemw. shdpw ItømsS h∂-X- bpw. ""a°-tf, Aßs sNø-cpXv. t√? `mj t]mep-a-dn-bmØ Hcp m´n¬ h∂n-´v, AXv ]m]-am-Wv. Hcp Znhkw Rß- Pohn®p ImWn-®n´v Xe-ap-d-I-fn-eqsS kw`-hn-®-Xt√ fn-emtcm tNmZn®p: ""nß-fnh Cu Imcy-ß-sf-√mw? Btem-Nn®p tm°n-bm¬ am‰nh®m Bcm-Wp-∏m∏m AXns∏m henb Imcy-am-WXv. Adn-bm≥ t]mIp-∂Xv? ""Rmpw man-t∏mgpw Hm¿°p-∂Xv Bsc-bmWv? Hcp nßfpw ImWn√ a°-tf, F∂m¬ Alva-Zp-Ip-´n∏m∏sb Hm¿°pw. Hcp ac-°m¿amsj Hm¿°pw. Ah-scms° Aßs Pohn® Bfp-I- Hcm-fnXp ImWpw. B Bƒs°√mw fm- W v . Ah- c - ß s ap∂n¬ n¬°p- I - b m- W v . Adn-bmw. ad-bv°m≥ ]‰n-√. sh‰ne hn¬°m≥ t]mIp- t ºm- ƒ Xte- ∂ mƒ p≈n-bXv sIm´-bpsS Hcp hiØpw A∂p p≈n-14 cnkme
 11. 11. bXv thsdmcp hi-Øp-am-bn-´mWv hbv°p-I.c≠npw c≠p hne-bm-Wv. R߃ kvIqƒIp´n-Iƒ tXmWn-bn-en-cn°p-tºmƒ Ah ]c-kv]cw am‰n-h-bv°m≥ tm°pw. aq∏¿°XpI≠m¬ Ffp∏w a-€n-em-Ipw. F∂n´v Nncn-®p-sIm≠p ]d-bpw. ""a°-tf, Aßs sNø-cpXv. AXv ]m]-am-Wv. Hcp Znhkw Rß-fn-emtcm tNmZn®p: ""nß-fnh am‰nh®m Bcm-Wp-∏m∏m AXns∏m Adn-bm≥ t]mIp-∂Xv?""Rmpw nßfpw ImWn√ a°-tf, F∂m¬Hcm-fnXp ImWpw. B Bƒs°√mw Adn-bmw.ad-bv°m≥ ]‰n-√. B hnizm-k-Øns‚ Du°vhfsc hep-Xm-Wv. Pohn-Xhpw Aß-s-bm-Wv.sImSp-°m-p-≈Xpw sNøm-p-≈Xpw sNøm-Xn-cn-°m-p-≈-Xp-sa√mw Xocp-am-n°-s∏-Sp-∂Xv mw G‰hpw IqSp-X¬ ]cn-K-Wn-°p-Cu hnizm-ksØ ASn-ÿm--am-°n-b-m-Wv. ∂Xv sΩ-Ø-s∂-bm-W-t√m. sΩ- C≥kvs]-IvS¿ hcp∂ Znhkw kvIqfn¬ °m-ƒ {]nb-s∏-´-Xmbn as‰m-cm-sft]mImØ A[ym-]ImWv ac-°m¿amjv. A∂- - -t±lw ]≈n-∏-d-ºn¬sN∂v Jp¿-B≥ HmXp-I- ap°p ImWm≥ Ign-b-emWpbm-bn-cn-°pw. ASpØ kvIqfnse Ip´n-I-sf t{]aw. t{]a-`m-Pw {]hm-N-I-m-hp-sIm≠p-h∂v ¢mkn-en-cp-Øp∂ Znh-k-am-W-Xv. tºmƒ B PohnX]mT-a-p-kcn-®m-Aßs sIm≠p-h∂ Ip´n-I-sf√mw Ah¿ hp∂p Ωp-sS Pohn-Xw. At±l-Ccn-°p∂ ¢mknse hnZym¿∞n-I-fm-sW∂v Øns‚ ∑-Iƒ Pohn-X-Øn¬ ]pe-amjv ]d-b-Ww. AXv Ak-Xy-am-Wv. AXp]d- cp-∂p. B ]pe¿®-bmWv Alva-bm≥ Ign-bm-Ø-Xn-m¬ A∂v eosh-sS-°pw. ZvIp´n∏m∏-bnepw ac-°m¿amjn-ep-AXmWv ac-°m¿ amjv. ap-°-Xm-tem-Nn-°m≥Ign-bptam? Ckvemw aXsØ°pdn-®m-tem-Nn- sams° PohnX hnip-≤n-bmbn°p-tºmƒ a-€n-tem-Sn-sb-Øp-∂Xv Ch-scm- ]cn-e-kn-®-Xv.s°-bm-Wv. Aßs Hm¿°m≥ sIm≈m-hp∂ .................................................................. .................................]Øp-t]-sc-¶nepw Hmtcm m´nepw thWw.]Øp-t]¿ aXn. AXn-√m-Xm-bnt√? FhnsS n∂mWv CØ- c - ° m¿ D≠m- I p-∂Xv? {]W-b-Øn¬ n∂m-sW∂v Rm≥ Icp-Xp-∂p. t{]aw hf-sc-tbsd Ap-Iq-e-amb hnIm-c-am-Wv. AsXm-gn-®p≈ an°-hbpw A]-I-S-Im-cn-Ifm-Wv. cu{Zw A]-ISIm-cn-bm-Wv. hocw A]- - - - °p-∂p. Ah--h-tmSv PnlmZv sNøp-∂-h¿°papºn¬I-S-Im-cn-bm-Wv. AsXm∂pw {]hm-N-Is‚ hgn- XymK-Øns‚ hgn-I-fm-Wp-≈-Xv. sImSp-°-ent∂ Ahn-b-√. sS ÿm-ap-≈q. CsXms° Ap-`-hn-®p-sIm-≠t√ mw G‰hpw IqSp-X¬ ]cn-K-Wn-°p-∂Xv mw hf¿∂p-h-∂-Xv? AhnsS F√m ap-jycpw ]cn-sΩ-Ø-s∂-bm-W-t√m. sΩ-°m-ƒ {]nb-s∏- K- W n- ° - s ∏- ´ n- c p- ∂ p. F√m ASp- ° f- I fpw F√m-´-Xmbn as‰m-cm-sf ap°p ImWm≥ Ign-b- h¿°pw `£Ww Ign-°m-p-≈-Xm-bn-cp-∂p. PmXn-aXemWp t{]aw. t{]a-`m-Pw {]hm-N-I-m-hp- ]cn-K-W--I-sfm-∂p-ap-≠m-bn-cp-∂n-√. Fs‚ Hcp _mey-tºmƒ B PohnX]mT-a-p-kcn-®m-hp∂p Ωp- Ime kplr-Øns Rmtm¿°p-∂p. Ahs‚ DΩsS Pohn-Xw. At±l-Øns‚ ∑-Iƒ Pohn-X- Ah-cpsS aqØ aI≥ tPmenIgn™p hcp-tºmƒØn¬ ]pe-cp-∂p. B ]pe¿®-bmWv Alva- Ign-°m-mbn √ samcn™ ]Øn-cn-bp-≠m°nhbv°p-Zv I p´n∏m∏- b nepw ac- ° m¿amjn- e p- s ams° am-bn-cp-∂p. AXns‚ aWw hfsc Zqsc-n-t∂ Adn-PohnX hnip-≤n-bmbn ]cn-e-kn-®-Xv. bmw. søpw a‰p-sams° ]pc´n NpSp-∂-Xv. R߃ t{]an-°m≥ Ign-bm-sØm-cmƒ°v G‰hpw ASp-°-f-bn¬ Ibdn AXv I´p-Xn-∂pw. AXv B{][mw Ah--hs‚ Imcyw Xs∂-bm-bn-cn-°pw. DΩbv°v Adn-bmw. AXn-m¬ R߃°v I´p Xn∂m-Cu t_m[w D≠m-°p∂Xv sNIp-Øm-m-Wv. p-≈Xv Ah¿ IqSp-X-embn Np´p-h-bv°pw. AXv ZqscAØ-c-°m¿°v {][mw kzm¿∞-Xm¬]-cy-ß- sIm≠p-t]mbn Xn∂p∂Xv I≠v Ah¿ awnd™vfm-bn-cn-°mw. AXp-sIm-≠mWv C{X henb Nncn-°pw. Aßs Bhn-jvI-cn-°-s∏-´ CkvemwhoSp-Iƒ sI´n-s∏m-°p-∂-Xv. C{X-tbsd ]Ww aXsØ Ap-`-hn-®p-sIm-≠mWv Rm≥ hf¿∂-Xv.Iq´n-h-bv°p-∂-Xv. CXn-s∂-Xnsc PnlmZv sNøm- Fs‚ kplrØv as‰mcp aX-Øn¬ s]´-h-m-sW∂pmWv {]hm-N-I≥ ]d™Xv. "Ah--h-s∂-Xn- t]mepw tXm∂n-bn-cp-∂n-√. AsXms° Xncn-®-dn™Xvcmb Pnlm-ZmWv G‰hpw henb PnlmZv F∂m- ]Ømw ¢mkp Ign- ™ - X nptij- a m- W v. CuWt√m {]hm-NI hN-w. CXv t{]aw sIm≠p- Ahÿ Xncn-®p-sIm≠phc-emWv {][m--s∏´ Imcyw.am-{Xta km[y-am-Iq. ssZh-tØmSpw Ahs‚ At∏mƒ am{Xta Ckvem-ans‚ ndhpw aWhpw Chn-{]hmN- I - t m- S p- a p≈ t{]aw. AXv apgp- h ≥ SsØ P-a--€p-I-fn¬ Ipfn-cmbn ]S-cp-I-bp-≈q.krjvSn-Pm-eß-tfm-Sp-ap≈ {]W-b-ambn hnI-kn- -- cnkme 15
 12. 12. apØv_n tUm. apl-ΩZv A_vZpbamn A√mlp hr£-ßsf krjvSn-®Xv Hcp Xn¶-fmgvN Znh-k-am-Wv. CXn-s‚- b¿∞w Pohk‘m-c-W-Øns‚ krjvSn-∏v, BZ-ans‚ k¥-Xn-Iƒ D]-Po-h-- Øn-m-[m-c-am-°p∂ F√m-Xcw ^ehr£ aqe-ß-fp-sSbpw krjvSn-∏v, Ah¿°v tcmKiaw {]Zmw sNøp∂ Huj[ kky-ß-fpsS krjvSn-∏v, Ah¿°v BÀm-Zhpw hn{i-ahpw ]Icp∂ Im--Om-b-I-fpsS krjvSn-∏v S- ∂Xpw Hcp Xn¶-gm-N-bm-sW-∂m-Wv. BÀm-Z-Øns‚ Dd-hn-S-ambn _n-Xn-cp- tan Cu temI-tØ°v IS-∂p-h∂Xpw AtX Znh-k-am-Wv. ............................................................................. .......................................... auen-Zp∂_n: Xncp-Po-h-Øn-te-s°mcp t¿hgn F√m-h¿j-hpw, d_nD¬ A-∆¬ ]{¥≠mw cmhv t{]cn-∏n-°m-dp-≠m-bn-cp-∂p. h∂-W-bp-tºmƒ ssZh-Øns‚ alm-mb {]hm-N- {]hm-NI Ncn{Xw {ihn-°m≥ HØp-tN-cp-∂Xv Is‚ Xncp-∏n-d-hn-bpsS kvacW k¿h {]]-©-ß- G‰hpw A`n- I m- a y- a mb {]h¿Ø- - ß - f n- s em- ∂ m- sfbpw kuc-`y-a-Wn-bn-°p-∂-Xmbn ap-°-p-`-h-s∏- sW∂ hkvXpX Hcmƒ°pw ntj-[n-°p-hm-m-In- Sm- d p- ≠ v . Xncp- t a- n- b psS Poh- N - c n{X {KŸ- ß ƒ √. icn-bmb Ckvem-anI A¥-co-£-Øn¬, Hcp Xc- hmbn-®p-sIm≠pwAXn¬ n∂v A¿L-amb ]mT- Øn-ep≈ h{Io-I-c-W-߃°pw CS-¬ImsX AXv ߃ Dƒs°m≠p sIm≠pw tImSn- ° - W - ° nv n¿h-ln-°-s∏-Sp-∂Xv ssZhm-p-{Klw sImbvsX-Sp- apkv e nw- I ƒ temI- s a- º mSpw B alm- k p- Z nw °p-hm-p≈ DØam-h-k-c-ambn amdpw. {]hm-NI BtLm-jn-°p-∂p. kvacW h¿j-Øn¬ GXpmfnepw ]pXp-°m-hp-∂Xv Hcp Imcyw kwi-b-te-i-saty ]d-bmw. temI- Xs∂-bm-Wv. ]t£, AXv d_n-D¬ A∆-en-em-Ip- Ønse G‰hpw t{ijvT-amb ]nd-∂m-fm-W-Xv. AXm- tºmƒ P-ß-fpsS Dƒt®-c¬ H∂p-IqSn kpZr-V- tLm-jn-°p-hm-p≈ G‰hpw DNn-X-amb am¿Kw Xncp- am-Ipw. ImcWw AXv Xncp-∏n-d-hn-bpsS amk-am-W- ta-n-bpsS Pohn-X-KmY sNm√p-Ibpw B_m-e-hr≤w t√m. P-ß-fn-te°pw AXp hgn alm-Kp-cp-hns‚ ktµ- {]hm-NI kvtlhpw Xncp-m-fn-tmSpw PohnX i-sa-Øn-°p-Ibpw sNøpI F∂-Xm-Wv. ZuXy-tØm-Spap≈ BZ-chpw GsXmcp ap-jypw Fs‚ DΩbv°v FgpØpw hmb-bpw Adn-bn-√. F√m ∑bpw {]Zmw sNøpw. hn{K-lm-cm-[-Ipw ]t£, kodm- { K- Ÿ - ß - f psS hen- s bmcp `mKw Ckvem-ans‚ sImSnb i{Xp-hp-am-bn-cp∂ A_q-e- Ah¿°v ax-]m-T-am-bn-cp-∂p. Fs∂bpw Ab¬°m- l_v Hcp Xn¶-fmgvN cm{Xn "apl-ΩZv Pn®p F∂ sc-bp-sa√mw kodm {KŸ-߃ hmbn-°p-hm≥ DΩ hm¿Ø-b-dn™v kw{]o-X-m-Ip-Ibpw hm¿Ø-bp-ambn16 cnkme
 13. 13. Ign-s™mcp Znhkw Rm≥ aueo-Zns°pdn-®p≈ {KŸw hmbn-°sh Fs‚ `mcyFs‚ NmcØv h∂p. At∏mƒ Rm≥ G‰hpw alm-mb kodm cN-bn-Xmhv C_vp Ckvlm-Jns‚ Cu hcn-Iƒ hmbn-°p-I-bm-bn-cp∂p : ""A√m-lp-hns‚ XncpZq-X≥d_n-D¬ A∆¬ ]{¥≠mw cmhv Xn¶-fmgvN, B-°el h¿j-Øn¬ ]nd-∂p. CXv {i≤n® `mcy Ft∂mSv kwi-b-ap-∂-bn-®p. ""A√m-lp-hns‚ _n-bpsS Pw Bamk-Øn-em-bXv? ]cn-ip≤ Jp¿-B≥ Ah-X-cWw sIm≠v al-Xz-h-XvI-cn-°-s∏´ da- Zm-ntem kz¿K--c-I-ßfpw `qan-bpw krjvSn-°-s∏´ hnip-≤-am-k-ß-fntem iA- _m≥ cmhns‚ ]pWy-ap≈ iA-_m≥ amk-Øntem F¥psIm≠v AXv S-∂n√? ............................................. ...............................................h∂ Xzøn_ F∂ ASn-asb kzX-{¥-bm-°p-IbpwsNbv X kw`- h - t am¿°p- I . Cusbm- s cm‰- ° m- c - W -Øm¬ F√m Xn¶- f m- g v N - I - f nepw At±- l - Ø ns‚J_¿ in£-bn¬ Cf-hp-≠m-Ip-sa-∂mWv ssZh-hn-[n. {]hm-NI Xncp-tan Xs∂ ssZh-tØmSv µn-]-d™p sIm≠v kz¥w ]nd-∂mƒ kvacW ]pXp-°m-dp-≠m-bn-cp-∂p. B Znhkw Ahn-Sp∂p {hX-a-p-jvTn-°m-dp-≠m-bn-cp-s∂∂v Camw apkvenw dnt∏m¿´v sNøp-∂p. Fßs Xncp-ta-n-bpsS ]nd-∂mƒ BtLm-jn- ° m- s a∂ Imcy- Ø n¬ ]£m- ¥ - c - a p- ≠ mhmw;]t£, e£yw H∂v am{X-amWv: {hX-a-p-jvTn-°p-I-bm-sW-¶nepw ]mh-߃°v A∂-Zmw sNøp-I-bm-sW-¶nepw ZnIv¿ sNm√m≥ HsØm-cp-an-°p-I-bm-sW-¶nepw apØv-_n-bpsS t]cn¬ kzemØv sNm√p-I-bm-sW-¶nepw _n-bpsS A]-Zm--߃ {ihn-°p-I-bm-sW-¶nepw ˛ F√mw. A√m- l p, Ahs‚ Ap- { K- l - ß sftbm¿ØvBÀm-Zn-°p-hm≥ ]cn-ip≤ Jp¿-B-n-eqsS F√map-jy-tcmSpw B⁄m-]n-®n-´p-≠v. "apgp-h≥ temI-Ønpw Imcp-Wy-ambn Ab-°-s∏-´n-´p≈ ]cn-ip≤{]hm-N-Is-°mfpw henb F¥-p-{K-l-amWv ap°v kDu-Zn-bnse ap≥ C≥t^m¿ta-j≥ ann-Ãdpw [mcmfwe`n-®n-´p-≈Xv? F≥Pn-H-I-fpsS kmc-Yn-bp-amWv A_vZp-b-amn Ime-{]-hm-lhpw KX-Ime ]pWy-kw-`-h-ßfpwXΩn- e p≈ _‘- s Ø- ° p- d n®v Xncp- t a- n°v √t_m[y-ap-≠m-bn-cp-∂p. h¿j-Øn¬ AØcw kw`- Ign- s ™mcp Znhkw Rm≥ aueo- Z ns°pdn-h-ß-fpsS Hm¿a-Znw F∂mtWm HmSn-sb-Øp-I, (A- ®p≈ {KŸw hmbn-°sh Fs‚ `mcy Fs‚ NmcØvXns‚ {]m[myw DƒsIm- ≈ p- h m≥ Blzmw h∂p. At∏mƒ Rm≥ G‰hpw alm-mb kodmsNbvXp-sIm-≠v) _n B kw`-h-ß-fpsS kvacW cN-bn-Xmhv C_vp Ckvlm-Jns‚ Cu hcn-Iƒ hmbn-]pXp-°m-dp-≠m-bn-cp-∂p. °p-I-bm-bn-cp∂p : ""ssZh-Øns‚ XncpZq-X≥ d_n- CXnv nc-h[n DZm-l-c-W-ß-fp-≠v. BZy-ambn D¬ A∆¬ ]{¥≠mw cmhv Xn¶-fmgvN, B-°elaZo--bn-se-Øn-b-t∏mƒ, Bipdm Znhkw PqX-∑m¿ h¿j-Øn¬ ]nd-∂p. CXv {i≤n® `mcy Ft∂mSv{hX-a-p-jvTn-°p-∂-Xm-bn-I≠ {]hm-N-I≥ AXns‚ kwi-b-ap-∂-bn-®p. ""F¥p sIm≠mWv _n-bpsSImc-W-am-cm™p: ""Cu Znh-k-amWv A√mlp Ah- Pw B amk-Øn-em-bXv? ]cn-ip≤ Jp¿-B≥ Ah-cpsS {]hm-N-Is c£n-®Xpw At±-l-Øns‚ i{Xp- X-cWw sIm≠v al-Xz-h-XvI-cn-°-s∏´ da-Zm-ntem°sf sh≈-Øn-em-gvØn-b-Xpw. AXn-m¬ A√m-lp- kz¿K--c-I-ßfpw `qan-bpw krjvSn-°-s∏´ hnip-≤-hn-tmSv µn-kq-N-I-ambn tmº-p-jvTn-°p-I-bm-Wv am-k-ß-fntem iA-_m≥ cmhns‚ ]pWy-ap≈ iA-F∂v Xt±-i-hm-kn-Iƒ hni-Zo-I-cn-®p. ""aqkm--_n- _m≥ amk-Øntem F¥psIm≠v AXv S-∂n√?bn¬ Ah¿°p-≈-Xn-t-°mƒ Ah-Imiw ap-°m- Ah¿ DØ-c-Øn-mbn Fs‚ apJ-tØ°pw Rm≥Wv F∂-`n-{]m-b-s∏´ _n-Xn-cp-tan apkvenw-Ifpw {KŸ-Øn-te°pw tm°n. Hcp-Ø-chpw Is≠-Sp-°m-B Znhkw {hX-a-p-jvTn-°-W-sa∂v n¿t±-in-°p-I- m- h m- ™ - X ns XpS¿∂v Rm- h - t cmSv Aev ] wbp-≠m-bn. Btem-Nm kabw Bh-iy-s∏-´p. C°m- c - W - ß - s f√mw sIm≠v Xs∂, F√m Rmm-sW-¶n¬ a-€n-tmSv Xs∂ tNmZn®p.h¿jhpw auenZv amk-ß-fn¬ Rm≥ kodm {KŸ- F¥p sIm≠m-bn-cn°pw k¿h-i-‡-mb {kjvSmhv߃ hmbn®pw {]hm-N-Is‚ kw`h_lp-ehpw ]cn- Xs‚ t{ijvT-mb {]hm-N-I≥ `qPm-X-m-Ip-∂Xvip-≤-hp-amb Pohn-X-Ønse Ap-`-h-߃ Ap-kva- d_o-D¬ A∆¬ ]{¥≠mw cmhv Xn¶-fmgvN Xs∂cn®pamWv kabw sNe-hn-Smdv; Cu Ap-`-h-ß-fpsS Bh-W-sa∂v Xocp-am-n-®n´p≠m-hpI? B Xnc-s™-Hm¿a-Iƒ h¿jw apgp-h≥ Fn°v [m¿an-tIm¿Pw Sp-∏nv ]n∂n¬ Ap-]-a-amb Hcp ⁄mw Xo¿®-]I-cm-dpap≠v. bmbpw {]h¿Øn-®n-´p-≠m-hpw. F¥m-bn-cn-°p-aXv? cnkme 17
 14. 14. aWn-°q-dp-I-tfmfw Rm≥ hnhn[ kod-Ifpw Kth- N-Is ap°v kΩm-n® {]]© kmjvSm-hns‚ j-W{KŸ-ßfpw ]cn-tim-[n-®p. Kuc-h-]q¿W-amb alm-Im-cp-Wy-am-Wv, kpc-£n-X-Xz-Øns‚ DZvtLm- ]T- - Ø n¬ n∂pw a- - Ø n¬ n∂pw Fn°v j-amWv Cu amkw Ipdn-°p-∂-Xv. t_m[y-am-bXv Cu tNmZy-ß-fpsS DØ-c-Øn-te°v aq∂v. sibvJv apl-ΩZv bqkp^v A¬ kmenln bn-°p∂ mev k¶o¿W-amb kqN-I-ßfps≠-∂m- Fgp- X p∂p: ""hk- ¥ - I mew ISpØ NqtSm Wv. XWpt∏m C√m-Ø, G‰hpw kpµ-chpw kuay-hp- H∂v Hcp lZo-k-p-k-cn®v A√mlp hr£-ßsf amb Ime-am-Wv. Bfp-Iƒ G‰hpw D’m-l-`-cn-X- krjvSn-®Xv Hcp Xn¶-fmgvN Znh- cm-Ip∂ Ime-hp-am-W-Xv. kzm`m-hn- k- a m- W v. CXn- s ‚- b ¿∞w I- a mbpw At∏mƒ Ah¿°v Pohk‘m-c-W-Øns‚ krjvSn- ]I¬t-c-ß-fn¬ {hX-a-p-jvTn-°p- ∏v, BZ-ans‚ k¥-Xn-Iƒ D]- hmpw cm{Xn-I-fn¬ {]m¿∞--bpsS Po- h - - Ø n- m- [ m- c - a m- ° p∂ Bµw Is≠-Øp-hmpw G‰-hp- F√m-Xcw ^ehr£ aqe-ß-fp- tasd km[n-°p-∂p. {]hm-N-I-]pwK- sSbpw krjv S n- ∏ v , Ah¿°v h≥ Ωn-te-s°-Øn® Xncp-N-cy-bp- tcmKiaw {]Zmw sNøp∂ sSbpw nb- a - ß - f p- s Sbpw kuay- Huj[ kky-ß-fpsS krjvSn- ku-µ-cy-Øns‚ nZ¿i--am-W-Xv. ∏v, Ah¿°v BÀm-Zhpw hn{i- mev. k¿h-⁄-mb ssZhw ahpw ]Icp∂ Im--Om-b-I- Nne-t∏mƒ Ime-ßsf kw`-h-߃ fpsS krjvSn-∏v S-∂Xv Hcp sIm≠v , kw`- h - ß sf Ime- ß ƒ Xn¶-gm-N-bm-sW-∂m-Wv. sIm≠-√, t{ijvThXvIcn-°p-hm-m- BÀm-Z-Øns‚ Dd-hn-S-ambn bn-cn°pw B{K-ln-®n-cn-°p-I. {]hm- _n- X n- c p- t an Cu temI- NI {]h-c≥ da-Zm-ntem iAv_m- tØ°v IS- ∂ p- h ∂pw AtX ntem a‰v hnip≤ amk-ß-fn-te-sX- Znh-k-am-Wv. C_vp A∫mkv ¶n-ep-sam-∂ntem Bbn-cp∂p ]nd-∂n- Nq≠n°mWn-°p-∂-X-p-k-cn®v cp-∂-sX-¶n¬, B amk-ß-fpsS ]hn- ssZh-Øns‚ Xncp-Zq-X¿ Pn- {XX sIm≠v Xncp-_n al-Xz-h- ®Xv Hcp Xn¶- f m- g v N - b m- W v . Xv I - c n- ° - s ∏- S p- ∂ - X mbn Bfp- I ƒ At±- l - Ø nv {]hm- N - I Xzw Nn¥n- ° m- h p- ∂ - X m- W v. ]t£, kn≤n-°p-∂Xv as‰mcp Xn¶-fm- At±lw d_o-D¬ A∆-en¬ Pn- gvN-bm-Wv. lP-dp¬ AkvhZv °p-∂-tXmsS B Hscm-‰-°m-cWw Db¿∂Xpw Hcp Xn¶-fm-gvN-bm- sIm≠v B amk-amWv ]hn-{Xo-I-cn- Wv. °- s ∏- S p- ∂ - X v . Xs‚ {]hm- N - I - t mSv ssZh- Ø n- c≠v. At±-l-Øns‚ ]ndhn S∂ amk-Øns‚ p≈ AXn-bmb kvtlhpw Icp-X-ep-amWv CXn¬ Ad-_n-t∏cv hk-¥sØ, ]pcp÷o-h-Øn-s‚bpw {]Xn-^-en-°p-∂-Xv. ho-I-c-W-Øn-s‚bpw Ime-sØ, BWv Ipdn-°p-∂- Npcp-°-Øn¬ auen-Zm-tLm-j-߃ alm-mb Xv. sibvJv A_q A_vZp¬ dlvam≥ A¬ knIzn√n {]hm-N-Is‚ kvacW ]pXp-°-en¬ Ihn™v as‰m- Fgp- X p∂p: hk- ¥ - I m- e - Ø n- t e°v tm°q. ∂p-a-s√∂v hy‡w. Ckvem-anI hn⁄m--Øns‚ IcpWmhmcn-[n-bmb ssZhw Xs‚ ASn-a-I-fpsS ]›m-Ø-e-Øn¬, Ckvem-anI acym-Z-Iƒ apdpsI Pohs‚ ne-n¬]nv An-hm-cy-amb kky-k-º- ]nSn-®p-sIm-≠v, AXv S-Øp-∂-Xnv alm-∑m-cmb Øp-Isf aÆn¬ apf-∏n-°p-Ibpw Ah-bn¬ n∂v ]fin-X-cpsS i‡-amb AwKo-Im-c-ap-≠v. ssZhw Du¿P-Zm-b-I-amb ^e-aq-e-߃ DXv]m-Zn-∏n-°p-Ibpw GsXmcp {]hm-N-Is ]n≥]-‰p-hm-mtWm tΩmSv sNøp∂ kµ¿`-am-W-Xv. hr£-߃ aqI-ambn n∂v B⁄m- ] n- ® n- ´ p- ≈ - X v , At±- l - Ø ns‚ hy‡n Xß-fpsS a[p-^-e-߃ ]mI-am-bn-cn-°p-∂p-sh∂v Kmw`o-cy-tØmSv, A¤p-X-ß-tfmSv, atm-l-c-amb temI-tØmSv hnfn-®p-]-d-bp∂ Ime-am-W-Xv. {]hm-N- kz`m-h-tØmSv, kod-tbmSv sΩ tN¿Øp n¿Øp- Is‚ ]nd-∂mfpw CXv Xs∂-bmWv km£y-s∏-Sp- hm-p≈ Akp-e-`-amb Ah-k-c-amWv auen-Zm- Øp-∂-Xv. kXy-am¿K-Øn-te°v hgn--S-Øp∂ {]hm- tLmjw {]Zmw sNøp-∂-Xv. Xncp--_n-bpsS ∑-I-sf-°p-dn-®-dn-bp∂XneqsS ............................ ........................ am{Xta ap-°-t±-l-Øn¬ ]q¿Æ hnizmkw cq]- hk-¥-Im-e-Øn-te°v tm°q. s∏-Sp-I-bp-≈q. B alm-Po-hn-X-IY {ihn-°p-∂-Xn- IcpWmhmcn-[n-bmb ssZhw Xs‚ ASn- eqsS am{Xta ap-°-t±-l-tØm-Sp≈ kvtlw a-I-fpsS Pohs‚ ne-n¬]nv An- kXy-k-‘hpw AKm-[-hp-ambn amdp-I-bp-≈q. hm-cy-amb kky-k-º-Øp-Isf aÆn¬ ]cn-ip-≤-mb ssZhw Xºp-cm≥ Acp-fp∂p : apf-∏n-°p-Ibpw Ah-bn¬ n∂v Du¿P- ""mw kXy-Zq-X-∑m-cpsS IY-Iƒ nß-tfmSv ]d- bp∂p, nß-fpsS lrZbw kpZr-V-am°nØo¿°p- Zm-b-I-amb ^e-aq-e-߃ DXv]m-Zn-∏n-°p- hm≥. Hm! ssZh- t a, Rß- f psS lrZ- b - ß ƒ Ibpw sNøp∂ kµ¿`-am-W-Xv. hr£- Ckv e m- a n¬ ZrV- a m- ° n- Ø o¿°pI, Rß- f psS ߃ aqI-ambn n∂v Xß-fpsS a[p-^- hnizmkw kXy-k-‘hpw AKm-[-hp-am-°pI, ns‚ e-߃ ]mI-am-bn-cn-°p-∂p-sh∂v temI- {]hm- N - I - t mSv R߃°p≈ kvtlw tØmSv hnfn-®p-]-d-bp∂ Ime-am-W-Xv. Fs∂∂pw Cc-´n-∏n®p sImt≠-bn-cn-°pI. {]hm-N-Is‚ ]nd-∂mfpw CXv Xs∂- bmWv km£y-s∏-Sp-Øp-∂-Xv.18 cnkme
 15. 15. apØv_n tUm. lpssk≥ kJm^n Np≈n-t°mSv ] c-ky-amb Zoo {]t_m-[w {]hm-N-I≥ XpS- ≈-XmWv Xs‚ P-X-bpsS s]mXp-t_m-[-Øn¬ßp-∂Xv AXy¥w mS-Io-b-amb coXn-bn-em-Wv. {]hm-N-Is Ipdn-®p≈ [mc-W. B aml-hy-‡n-kz^m ae-bpsS D®n-bn¬ Ibdn n¬°p∂ _n- bmWv Ad_n tKm{X-ßsf hnfn®p Iq´n-bn-cn-°p-X-߃. Hmtcm tKm{X-sØbpw t]cp-sNm√n hnfn- ∂-Xv.°p- ∂ p. F√m- h scbpw Ip∂n≥ sNcp- h n- t e°v "Cu ae-bv°-∏pdw nßsf A{I-an-°m-mbn Hcp£Wn-°p-∂p. Bfp-Iƒ AhnsS HØp-Iq-Sp-∂p. sskyw k÷-ambn n¬°p-∂p-sh∂v ]d-™m¬Ah¿°v kp]-cn-Nn-X-mb hy‡n-bmWv ae-ap-I-fn- n߃ hniz-kn-°ptam? Ah-tcmSv Atz-jn®p.ep- ≈ - X v . AXoh hniz- k v X - mb B hy‡n°v "F¥nv Ahn-iz-kn-°Ww F∂v tNmZn-°m≥ am{XwAh¿ ¬Inb _ncp-Z-amWv "A¬-A-ao≥ F∂-Xv. hniz-kvX-m-bn-cp∂p Ah¿°n-S-bn¬ apØv_n.√-Xp-am-{Xta B hy‡nbn¬n∂v tI´n-´p-≈q. C{X-ta¬ mS-Io-b-amb cwK-Øn-s∂m-Sp-hn-emWvIAv_me-b-Øns‚ ]p¿n¿am-W-th-f-bn¬ A¬ _n Ahsc A√m-lp-hn-te°v £Wn-°p-∂-Xv.Aaos‚ hnip≤n Ah¿ AwKo-I-cn-®-Xm-Wv. lP- Cu kw`-h-Ønv Hcp {]Xo-Im-flI kz`m-h-ap-dp¬ Akv h Zv hbv ° p- ∂ - X ns sNm√n- b p- ≠ mb ≠v. ae-bpsS adp-]pdw ImWm-hp-∂{X Db-c-Øn-emWvX¿°w Xe-ap-d-Iƒ ofp∂ bp≤-ambn hf-cm≥ apØp-_n n¬°p-∂-Xv. s]mXp-P--ß-fm-Is´ adp-am{Xw aXn-bm-b-Xm-bn-cp-∂p. "]nt‰-∂mƒ AXp-hgn ]pdw ImWm-m-hmØ ne-bn-em-Wp-≈-Xv. `uXnIBZyw hcp∂ hy‡n-°p-hnSmw F∂-Xm-bn-cp∂p temI-Øns‚ ]cn-an-Xn-bn¬ Ign-bp∂ P-X-bn-te°vXm¬°m-enI Xo¿∏v. Aßs h∂Xv A¬A-ao≥ `uXn-Im-XoX temIØpn∂p≈ ap∂-dn-bn-∏p-ambnBb-Xn¬ Ah-scm-s°bpw Biz-kn®p. B Xo¿∏v h∂ hy‡n-bs{X apØv apkvXz-^m. Chn-sS-bmWvk¿∆m-flm kzoI-cn-°-s∏-´p. C{Xbpw CuSp-d-∏p- {]hm-N-Is‚ BflobX Atz-jn-t°-≠-Xv. shÆn-em-hn-te-°p≈ hnfn A‘-Im-cßfn¬ n∂v shfn-®-Øn-te°v Bfp-Isf sIm≠p-h-cm-mWv dkq¬ ntbm-Kn-°-s∏-´-Xv. CXv Bflob shfn-®-am-Wv. IÆp-Im-Wm-Ø-h¿°p-t]mepw Hgn- ®p-Iq-Sm-m-hmØ shfn-®-am-W-Xv. A√m-lp-hmWv AXns‚ t{kmX-€v. {]Im-i-km- Kcw (_-lvdp-∂q¿) F∂ ]Zw Ahym-tJy-b-amb Imcy-am-Wv. Atßm-´p≈ {]bm-W- amWv anAvdmPn¬ S-°p-∂-Xv. {]Im-i-cq-]-Øn¬ ]S-bv°-s∏´ _n-X-ß-fmWv mb-I≥. .......................................................... .......................................................... cnkme 19
 16. 16. "A√m-lp-hns [n°-cn®v Pohn-°m≥ Xm¬]-cy-s∏-Sp-∂-h¿°v AXmhmw˛ C_vdm- lo-ap_vp AZvlw ]d-bp-∂p≠v : ""Ah¿ ]t£, A√mlp Xcp∂ `£Ww ths≠∂p hbv°-Ww. Ah≥ Xcp∂ sh≈w IpSn-°m-Xn-cn-°-Ww. Ah≥ Na® temIØv hkn-°m-Xn-cn-°Ww. CsXm∂pw km[y-a-s√-∂n-cns° Ah∂v hgn-s∏´v Pohn-°-e-√msX a‰p-h-gn-bn-√. ...................................................................... .............................................................................. Cu temI-Øn-em-Wv mw Im- W p- t ºmgpw A√m- l p- Pohn-°p-∂-Xv. sΩbpw mw hns Hm¿°- W w. √Xv hkn- ° p∂ `qan- s bbpw tIƒ°p- t ºmƒ A√m- l p- AXpƒsIm- ≈ p∂ {]]- © - hns hmgvØp-I-bm-sW∂v sØbpw ]S-®Xv A√m-lp-hm- Hm¿°- W w. NoØ- b mWv Wv. krjvSn-∏ns‚ s]mcp-f-dn- tIƒ°p- ∂ - s X- ¶ n¬ ]I- c - bp-∂-h≥ Ah≥ am{X-am-Wv. ambn A√m- l p- h ns AXn-m¬ Cu Pohn-XsØ hmgvØp-I-bm-bn-cp∂p {Iao-I-cn-°m≥ Bh-iy-amb th≠n-bn-cp-∂Xv Ft∂m¿°- nb-a-n¿t±-i-߃ n›-bn- Ww. t°-≠Xpw Ah≥ Xs∂-bm- apjya€v ip≤n-bm- Wv. Aßs n›-bn-°-s∏´ °p-I, AXmWv BflobX n¿t±-i߃ {]tbm-Kn®v ]Tn- - sIm≠v A¿∞-am-°p-∂-Xv. ∏n-°p-I-bm-bn-cp∂p {]hm-N- J¬_v ∂m- b m¬ ap- I≥. jy≥ Xs∂ ∂m- b n. "A√m-lp-hns [n°-cn®v J¬_v NoØ- b m- b mtem, Pohn-°m≥ Xm¬]-cy-s∏-Sp-∂- ap-jy≥ BsI NoØ-bm- h¿°v AXmhmw˛ C_v d m- bn. AXnv klm- b n°pw lo- a p_v p AZv l w ]d- b p- hn[- a mWv Ckvem- a nse ∂p≠v : ""Ah¿ ]t£, Bcm-[--Iƒ n›-bn-®n-´p- A√mlp Xcp∂ `£Ww ≈-Xv. ths≠∂p hbv°- W w. IAv_me-b-Øn--SpØv Ah≥ Xcp∂ sh≈w IpSn-°m-Xn-cn-°-Ww. Ah≥ n∂v nkvI-cn-°p-tºmƒ DXv_Xv C_vp A_o Na® temIØv hkn-°m-Xn-cn-°Ww. CsXm∂pw apsFXv apØv_n-bpsS apXp-In¬ H´-I-Øns‚ km[y-a-s√-∂n-cns° Ah∂v hgn-s∏´v Pohn-°-e- IpS¬ame sIm≠n´ Imcyw {]Nm-c-ta-sd-bp-≈-Xm- √msX a‰p-h-gn-bn-√. W- t √m. kpPq- Z n¬n∂v apkv X ^m_n Xe A√mlp am{X-ap≈, krjvSn-I-sfm-∂p-an-√mØ Db¿Øm-Xn-cp-∂Xv AXns‚ `mcw sIm≠-√. Aß- BZn-am-hÿ `mh-m-Xo-X-am-Wv. Xs∂ Adn-bp- s-sbm∂v Xs‚ Igp-Øn¬ sIm≠n´ Imcyw Ibpw Ap-k-cn-°p-Ibpw sNøp∂ Hcp hn`m-KsØ Xs∂ {]hm- N - I ≥ Adn- ™ n- ´ n- √ . aIƒ krjvSn-°m≥ A√mlp n›-bn®p. ap-jys ]S- ^mXznam_ohn AXv ImWp- I bpw HmSn- h ∂v bv°p-tºmƒ Ah∂v ]m¿°m≥ ]‰nb `qanbpw _lfw Iq´p-I-bp-amWv sNbvX-Xv. _nXß-fpsS AXn¬ An-hm-cy-amb Poh-k‘m-cW ku-I- nkvIm-c-Øns‚ ÿnXn-bm-W-Xv. C∂sØ `mj- cyhpw krjvSn-°-Ww. AsXm-s°bpw ]S® A√m- bn¬ ]d-™m¬ A-kvtXjy ¬ImsX ]dn- lp- h ns°pdn®v t_m[- h m- m- t I- ≠ - X p- ≠ v. s®-Sp-°m≥ hømØ hn[w ico-c-Øn¬ B≠p-X- Aßssbmcp alm-i-‡n-bp≠v F∂ Adn-hp- d® Aºv ]pd-sØ-SpØ hnhcw nkvIm-c-Øn-em- Xs∂ henb Adn-hm-Wv. Ahs‚ Xr]vXn e`n- bn-cp-∂-Xn-m¬ Adn-™n-s√∂ Aen(-d)-hns‚ °p∂ Imcy- ß ƒ, Ahs‚ Xr]vXn- b √mØ Ap-`hmJymw nkvIm-c-Øns‚ i‡n {]I-S- as‰m∂pw Imw£n-°msX sNøp-I, Ahs‚ tcmj- am-°p-∂-Xm-Wv. ]pc- I-Øp-∂-X-dn-bmsX nkvIm- Ønp ]m{X- a m- I p∂ Imcy- ß ƒ, AXp- t ]- S n®p c-Øn¬ apgp-In-t∏mb kzlm-_n-am¿ hsc-bp≠v Ncn- am{Xw Dt]-£n-°pI ˛ CXmWv {]hm-N-I≥ ]Tn- {X-Øn¬. Cu ASp-∏-amWv nkvImcw sIm≠v ∏n® Bflo-b-X. km[n-t°-≠-Xv. A√mlp sNbvX Ap-{K-l-߃ FÆn-bm-sem- BIm- i - t em- I Øv sIm≠pt]mbm- W t√m Sp- ß m- Ø - h - b m- W v . B Icp- W m- a - b s lrZbw A√mlp nkvImcw kΩm- n- ® - X v. DΩØv sIm≠v Is≠- Ø n, temI- Ø ns‚ cl- k y- ß ƒ A°mcyw Xncn-®-dn-bs´ F∂p IqSn-bp-≠m-hWw Adn-™v, Ahs Ap-k-cn-°p-I˛ CXmWv Bflo- A√m-lp-hn-v. bm{X hfsc Kuc-hap-≈-Xm-°p∂p -- b-X. as‰mcp hm°n¬ ]d-™m¬ XJvh. F¥p- Ah≥. akvPn-Zp¬ ld-an¬ n∂v BZyw sIm≠p- Imcyw sNøp- ∂ Xpw sNøm- X n- c n- ° p- ∂ Xpw t]m-Ip-∂Xv akvPn-Zp¬ AJvk-bn-te-°m-Wv. apgp- A√mlphn∂p th≠n-bm-hpI F∂v Npcp-°w. h≥ Aºn-bm-°fpw AhnsS ktΩ-fn-∏n°-s∏-Sp- "bmsXm∂p ImWp-hXp mcm-bW {]Xn-a, ∂p. Ah¿s°m-s°bpw Cam-ambn nkvI-cn-∏n-°p- bmsXm∂p tIƒ°p-hXp mcm-bW {ipXna ∂p. Aßs ap≥Km-an-Iƒ°pw A¥-c-Km-an- bmsXm∂p sNm√p-hXp mcm-bW ax Iƒ°pw Hcp-t]mse mb-I-mWv _n-X-߃ F∂p-≠t√m Hcp {]Jym-]w. ChnsS F¥p- F∂v t_m[y-s∏-Sp-Øp∂p. Ign-™p-t]mb _n-20 cnkme
 17. 17. am-cpsS e£yw Xs∂bmWv _n-X-߃°p-ap- _ns‚ klmbw tXSn- b t√m, B ka- b Øv≈-sX∂p IqSn AXv A¿∞-am-°p-∂p-≠v. A√m- At±lw ¬Inb adp-]Sn IWn-i-am-bn-cp-∂p. hn´p-lp- h p- a mbn hy‡- a mb kw`m- j Ww S- Ø n. ho-gvN°v k∂-≤-a-s√∂v {]Jym-]n-°p-∂-Xp-am-bn-cp-Bflo-b-ambn Cu kw`m-jWw hnizm-kn-Iƒ°v ∂p.nkvIm-c-Øn-eqsS km[y-am-IWw F∂pw a-€n- kp^v^-°msc dkq¬ ]≈n-bn¬ Xs∂ ]m¿∏n-em-°mw. °p-I-bm-bn-cp-∂p. `£-Whpw AhnsS n∂p Xs∂. A‘- I m- c ßfn¬ n∂v shfn- ® - Ø n- t e°v Aßs XkvIn-bØv sNbvXp-sIm-≠mWv AhscBfp-Isf sIm≠p-h-cm-mWv dkq¬ ntbm-Kn- hf¿Øn-sb-Sp-Ø-Xv. Cßs IqsS Pohn®v F√m-°-s∏-´-Xv. CXv Bflob shfn-®-am-Wv. IÆp-Im- hn[ PohnXhyh-lm-c-ß-fnepw Ckvem-anI n¿t±-Wm-Ø-h¿°p-t]mepw Hgn-®p-Iq-Sm-m-hmØ shfn- i- ß ƒ ]men- ° m≥ ]Tn- ∏ n- ° p- I bpw AXp- h gn®-am-W-Xv. kqcy-{]-Imiw A‘-∑m-cpsS Imcy- Bflobhf¿®°v hgn-sbm-cp-°p-I-bp-amWv BZy-Øn¬ A{]-k-‡-am-W-t√m. Bflob shfn-®- Ime ssiJp-am¿ sNbvX-Xv. B hgn-I-fmWv Xzco-amWv {][m-w. A√m-lp-hmWv AXns‚ t{kmX- J-Øp-Iƒ.€v. {]Im-i-km-Kcw (_-lvdp-∂q¿) F∂ ]Zw ASn-ÿm Xm¬]cyw Adn™v A[zm-n-®n-cp∂Ahym-tJy-b-amb Imcy-am-Wv. Atßm-´p≈ {]bm- ssiJp-am¿°pIogn¬ injy-∑m¿ ∂mbn hf¿∂ncp-W-amWv anAvdmPn¬ S-°p-∂-Xv. {]Im-i-cq-]- ∂p. apco-Zp-amsc bqWn-t^m-an¬ n¿Øp∂, a‰p-Øn¬ ]S-bv°-s∏´ _n-X-ß-fmWv mb-I≥. Xm¬]-cy-߃ Hfn®p IS-Øp-∂, AXp km[n-°m-At±-l-amWv am-h-Ip-esØ shfn-®-Øn-te°v mbn KmwKp-I-fp-≠m-°p∂ coXn-bm-bn-cp-∂n√ Ah-bn-°p-∂Xv. A{X-ta¬ i‡-amWv {]hm-NIn¬ - - - cp- t S- X v . Ap- b m- b n- I - f psS Bflob hf¿®°vn∂v {]Xn-^-en-°p∂ {]Im-iw. AXp-sIm-≠mWv F¥mtWm Bh- i y- a p- ≈ Xv AXv A∏- t ∏mƒ{]hm-N-I∂v A√m-lp-hns kao-]n-°m-m-b-Xv. ]d™p sImSp-°pI, F{X sNdp-Xm-bmepw hogvN-bm{X Xs∂ _pdm-Jns‚ ]pd-Øm-W-t√m. an∂¬ h-∂m¬ DSt Xncp-Øp-I. AhnsS `uXn-I-amb em`-F∂¿∞-ap≠v _¿Jn-∂v. Ap-bm{X sNbvX-Xm- -jvS-߃ tm°m-dn-√. A√m-lp-hns‚ Xr]vXn-°-Is´ {]Im-i-Øm¬ ]S-bv°-s∏´ Pn_vcoepw. p-Iq-e-am-b-Xns t{]m’m-ln-∏n-°p-I. FXn-cm-sW-Pn_vcoens‚ {]Im-i-Ønp ]t£, tijn- Ip-d- ¶n¬ Xncp- Ø p- I . AØcw Bflo- b X am{Xtahm-Wv. hgn-bn¬ Xocp-∂p AXn-m¬ {]Im-i- Ckvem-an-ep-≈q.Øns‚ Bflo-tbm-’-h-ambnØocp-∂p anAvdmPv. Bflob hf¿®-bn¬, AXns‚ ]cn-t]m-j-W- {]Imi {]Ir-Xn-bm-b-Xn-m¬ _n°v ico-c- Øn¬ ZnIvdp-Iƒ°v henb ]¶p-≠v. ka-bhpw LS-tØmsS Ahn-sS-sb-Øm-m-bn. hnizm-kn-I-fpsS -bp-sams° n›-bn°s∏´ ZnIvdp-I-fn¬ kzm`o-{]IrXn as‰m-∂m-b-Xn-m¬ imco-cn-I-ambn Ahn- jv S - { ]- I mcw am‰w hcp- Ø p- ∂ Xv _nZv - A - Ø m- W v .sS-sb-Øm-m-hn-√. F∂m¬ Bflo-b-ambn B nkvIm-cm--¥-c-ap≈ ZnIvdp-I-fn¬ 33,10,7 Xh-W-I-ne-bn-ep-b-cmw. AXn-∂mWv nkvIm-cw. hnizm- fn-embn n›-bn-°-s∏-´h AXn-s°mƒ Iq´p-∂Xvkn- I - f psS hnPbw lrZbip≤n- s Im- ≠ m- W v . H´pw icn-b-√.nkvIm-c-Øn¬ lrZbkm∂n[yw An-hm-cy-am- "F∂m¬ [mcm-f-ambn ZnIv¿sNm-√n-t°mfq F∂pWv. imco-cn-I-ambn H´pw hømØ ÿnXn-bn¬ ]d™v h√msX Jp¿-B≥ t{]m’m-ln-∏n® ZnIvdp-t]mepw nkvI-cn-°-Ww. J¬_v am{Xw kPo-h- I-fp-≠v. ka-btam LS-tbm FÆtam H∂pw n›-ambn n¬°p∂ thf-bn¬t]mepw nkvI-cn-°- bn-°-s∏-´n-´n-√m-Ø-h. Ah ]mSn√ F∂p ]d™Ww F∂p ]d-bp-∂-Xnv Cß-sbpw Hc¿∞-ap- ÿe-ß-fnepw ka-b-ß-fn-ep-sam-gnsI AsX-{X-bp-≠v. AXv Ahs "C√n-øontemfw Db¿Øpw. am- h mw. Hmtcm Znh- k hpw qdp- X - h - W - s b- ¶ nepwtmºpw kImØpw l÷p-sams° CXn-∂-p- Ckv X n- K v ^ m¿ sNøm≥ ]d- b p- ∂ p- ≠ - t √m. AXvIq-e-amb An-hmcy Bcm-[--I-fm-Wv. BIm-hp-∂{X Iq´p-I. F∂m¬ _mXvdq-an¬ t]mIp- hnizm-kn-Isf Ccp-´n¬n∂v shfn-®-Øn-te°v ∂-Xp-t]mse hne-°-s∏-´n-S-ß-fnepw tc-ß-fnepw{]hm-N-I≥ bn-®-Xv "XkvIn-bXv hgn-bm-Wv. AXv Hgn-hm-°p-I. as‰-√m-bvt∏mgpw sNm√p-I. "ZnIvdp-IqsS Pohn®v th≠Xpw th≠m-ØXpw ImWn®p Iƒ sIm≠v mhp-W-ßmØ Ah-ÿsb°pdn®vsImSpØp; ]d™pw ]Tn- ∏ n®pw sImSp- Ø p. ]d-bp-∂p-≠-t√m. Aß-s-bp≈ ZnIvdp-Iƒ sIm≠vHmtcmtcm kw`-h-ß-fp-≠m-Ip-tºmgpw AXn¬ mhp-W-ßmØ ÿnXnhcp-tºmƒ Bflob hf¿®-n∂v Bflobt´w km[n-°p-∂-sX-ßs F∂v bp-≠m-Ipw.Ah- t cm- s Sm∏w Pohn®v ImWn®p sImSp- Ø p. Npcp-°-Øn¬ Pohn-X-Øns‚ CuWhpw XmfhpwA_q-Zm-hqZv D≤-cn-°p∂ Hcp lZo-kn¬ k¬am- A√m-lp-hns‚ Xr]vXn-bm-bn-Øo-cp-Ibpw AX-p-k-p¬ ^mcn-kn(-d)-tNm-Zn-°-s∏-Sp-∂p≠v: "apl-ΩZv cn®v F√m PohnX hyh-lm-c-ßfpw {Iao-I-cn-°-s∏-h∂-t∏mƒ F√m Imcy-ßfpw n߃°-bmƒ ]Tn- Sp-Ibpw sNøp-tºmƒ D≠m-Ip∂ Bflo-bm-p-`q-∏n®p Xtc- W - s a∂mtbm? CXnp apºv Hcp Xn-bmWv Ckvemw tXSp∂ Ah-ÿ. CXv Pohn-X-Imcyhpw n߃°-dn-bp-am-bn-cp-∂nt√? At±lw sØbpw ac-W-sØbpw A√m-lp-hns‚ s]mcp-Ø-adp-]Sn ]d-bp-∂Xv ae-aq{X hnk¿÷w S-Øp- Øn- e m°pw. F¶n¬ ac- W m- - ¥ cw AØ- c -∂-Xp-hsc Fß-s-bm-sW∂v At±lw Rßsf °m¿s°m∏w kz¿§- h mkw km[y- a m- ° p- I bpw]Tn-∏n-°p-∂p≠v F∂m-Wv. Aßs Imcy-ß- sNøpw. Ccp´v ng-ep-t]m-se ]n¥p-S-cp∂ `qtemIsf√mw A√m-lp-hns‚ Xm¬]-cy-{]-Im-c-am-°p-I- Pohn-X-Øn¬ n∂v {]Imi kmK-c-Xo-c-tØ-°p≈bm-bn-cp-∂p _n. A°m-cy-Øn¬ _n X߃ Hcp Xo¿∞-bm-{X-bmbn At∏mƒ PohnXw amdp-Hcp hn´p-ho-gvNbpw sNbvXn-cp-∂p-an-√. Jpssdio Ibpw sNøpw.tXm-°ƒ, _n-X-߃ S-Øp∂ {]t_m-[wAh-km-n-∏n-°p-∂-Xn∂p th≠n A_q-Xzm-en- cnkme 21
 18. 18. apØv_n tUm. lao-Zp√/ hnh. A_vZp√ aWna {]hm-N-I≥ F∂ ne-bn-ep≈ Bflob DØ-c-hm-Zn-Ø-߃°-∏pdw euIn-I-amb Imcy-ß-fpsS n¿h-lW tXr-Xzhpw {]hm-N-I-n¬ h∂p-tN¿∂p. AXnv ]e ImcW-ß-fp-ap≠v. H∂v, Ap-`-h-ß-fn¬ n∂-t±-l-Øn--dn-bmw, Hcp [¿a-k-aq-l- Øns‚ ne-n¬]nv nbaimk--Iƒ Bh-iy-am-sW∂v. ........................................................ ............................................................ aZo--bnse Kccmjv{Sw {] hm-N-I≥ aZo--bn-se-Øp-∂Xv Hcp cmjv{Sob AXv. {]hm-N-I-tmfw hnth-I-a-Xnbpw njv]-£-p- iqy-X-bn-te-°m-Wv. A∂-h¿s°mcp cmPmhv (A- amb Hcp cmPm-hp-≠m-bn-cpt∂m? [n- I m- c n)- D≠m- b ncp∂n- √ . aZo, {]hm- N - I s‚ XpS°w apX¬t° apkvenwkap-Zm-bsØ kwL- tXrXzw hfsc thKw kzoI-cn-®p. Ah¿s°mcp Sn-∏n-°m≥ {]hm-N-I≥ {ian-®n-cp-∂psh-¶nepw (A- cmPm-hp-≠m-bn-cp-∂p-sh-¶n¬ ÿnXn as‰m-∂m-tb-s. ß- s - b mWv AJ_DS- º Sn ka- b ØvXs∂ (tIm¨Ã‚-bn≥ N{I-h¿Ønbpw t]m∏pw XΩn¬ Ah¿°v tXm- ° sf n›- b n®p sImSp- Ø - X v ) ne-n∂ _‘w ap-°n-hnsS Hm¿°mw) skmdm- AXnv th≠{X cq]-`-{ZX h∂n-cp-∂n-√. Ah-cpsS kv{S¿t°m I¨^yq-jykntm aqkm-{]-hm-N-Itm DØ-c-hm-Zn-Ø-ßfpw Ah-Im-i-ßfpw n¿h-Nn-°- tbip-hntm Cu kuI-cy-ap-≠m-bn-´n-√. _p≤≥ s∏´ncp∂p-an-√. PqXcpw Ad-_n-I-fp-amb Aap-kvenw- kzbw knwlm- k w Dt]- £ n®p If- ™ - X m- W v . I-fp-ambn s]mXp-Po-hnXw, oXn-ymb n¿h-l-Ww, Cusbmcp al-Ømb ssZhn-Im-p-{Klw D≠m-bn- hnZym-`ym-kw, ssknI, kpc-£m-kw-hn-[m--߃, cp-∂n-s√-¶n¬ {]hm-N-Iv Ap-I-c-Wo-b-amb DZmØ aX-]-c-ambXpw A√m-Ø-Xp-amb kmaq-ly-kw-hn-[m- amXr-I-bm-Ip-hm≥ Ign-bp-am-bn-cp-∂n-√. ]Tn-∏n-°p- -߃ F∂n-XymZn Imcy-ß-fn¬ GsX-¶nepw coXn- Ibpw ]mT-߃ S-∏m-°p-Ibpw Bflm-hnepw ico- bn-ep≈ k‘n-Itfm Icm-dp-Itfm Cnbpw cq]-s∏- cØnepw Xs‚ P-Øn-s‚ am¿K-Z¿in-bm-hp-Ibpw Sp- t Ø- ≠ n- b n- c p- ∂ p. F√m- ‰ npw aosX F¥n- m- sNøpI F∂-XmWv {]hm-N-Is‚ DZmØ amXr-I. bmtWm {]hm-N-I≥ h∂Xv B Ckvem-ans‚ `mhn (A-Xn-p≈ `uXnI kml-Ncyw Hcp-°n-bXv aZo-- {]h¿Ø--ß-sf-°p-dn®pw Btem-Nn-t°-≠n-bn-cp-∂p. bpsS khn- t ij cmjv{Sob Ah- ÿ - b m- W v) {]t_m-[--Øns‚ H∂mw Znhkw apX¬°p amhs kw_-‘n®v Fs¥m-c-p-{K-l-am-bn-cp∂p Xs∂ At±-l-Øns‚ A[ym-]--Øns‚ B[mcw22 cnkme

×