Your SlideShare is downloading. ×
Muthu Nabi (Malayalam) from RISALA
Muthu Nabi (Malayalam) from RISALA
Muthu Nabi (Malayalam) from RISALA
Muthu Nabi (Malayalam) from RISALA
Muthu Nabi (Malayalam) from RISALA
Muthu Nabi (Malayalam) from RISALA
Muthu Nabi (Malayalam) from RISALA
Muthu Nabi (Malayalam) from RISALA
Muthu Nabi (Malayalam) from RISALA
Muthu Nabi (Malayalam) from RISALA
Muthu Nabi (Malayalam) from RISALA
Muthu Nabi (Malayalam) from RISALA
Muthu Nabi (Malayalam) from RISALA
Muthu Nabi (Malayalam) from RISALA
Muthu Nabi (Malayalam) from RISALA
Muthu Nabi (Malayalam) from RISALA
Muthu Nabi (Malayalam) from RISALA
Muthu Nabi (Malayalam) from RISALA
Muthu Nabi (Malayalam) from RISALA
Muthu Nabi (Malayalam) from RISALA
Muthu Nabi (Malayalam) from RISALA
Muthu Nabi (Malayalam) from RISALA
Muthu Nabi (Malayalam) from RISALA
Muthu Nabi (Malayalam) from RISALA
Muthu Nabi (Malayalam) from RISALA
Muthu Nabi (Malayalam) from RISALA
Muthu Nabi (Malayalam) from RISALA
Muthu Nabi (Malayalam) from RISALA
Muthu Nabi (Malayalam) from RISALA
Muthu Nabi (Malayalam) from RISALA
Muthu Nabi (Malayalam) from RISALA
Muthu Nabi (Malayalam) from RISALA
Muthu Nabi (Malayalam) from RISALA
Muthu Nabi (Malayalam) from RISALA
Muthu Nabi (Malayalam) from RISALA
Muthu Nabi (Malayalam) from RISALA
Muthu Nabi (Malayalam) from RISALA
Muthu Nabi (Malayalam) from RISALA
Muthu Nabi (Malayalam) from RISALA
Muthu Nabi (Malayalam) from RISALA
Muthu Nabi (Malayalam) from RISALA
Muthu Nabi (Malayalam) from RISALA
Muthu Nabi (Malayalam) from RISALA
Muthu Nabi (Malayalam) from RISALA
Muthu Nabi (Malayalam) from RISALA
Muthu Nabi (Malayalam) from RISALA
Muthu Nabi (Malayalam) from RISALA
Muthu Nabi (Malayalam) from RISALA
Muthu Nabi (Malayalam) from RISALA
Muthu Nabi (Malayalam) from RISALA
Muthu Nabi (Malayalam) from RISALA
Muthu Nabi (Malayalam) from RISALA
Muthu Nabi (Malayalam) from RISALA
Muthu Nabi (Malayalam) from RISALA
Muthu Nabi (Malayalam) from RISALA
Muthu Nabi (Malayalam) from RISALA
Muthu Nabi (Malayalam) from RISALA
Muthu Nabi (Malayalam) from RISALA
Muthu Nabi (Malayalam) from RISALA
Muthu Nabi (Malayalam) from RISALA
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Muthu Nabi (Malayalam) from RISALA

6,478

Published on

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
6,478
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. www.risalaonline.com Price: AED 4, SAR 4, QAR 5, KWD 0.300, OMR 0.400, BHD 0.400 2010 s^{_p-hcn 26 1431 d_o-D¬ A∆¬ 12 2010 s^{_p-hcn 1431 k^¿/ d_o-D¬ A∆¬ e°w 879-˛80 e°w 9 Xs∂-Øs∂ Ip‰-s∏-Sp-Øp∂hbmWv _p¿Z-bpsS XpS-°- Øn¬ Ihn Fgp-Xnb hcn-Iƒ. aZvln-te°v IS-°p-∂- Xn∂p apºv Bflm-hns ip≤o-I-cn-°p-I-bmWv AXns‚ Dt±iyw. Bflob ip≤n-bp-≠m-bmte hm°v ∂m-hq. _p¿Z: Bfl-ip≤w sNbvX hm°v C kpsse-am≥ apkven-bm¿ 10 tIc-fob Pohn-X-Øn¬ {]hm-NI ktµ-i-߃°v Gsd {]k-‡n-bp-≠v. kmtlm-Z-cy-amWv AXn¬ {][m-w. Hcmƒ as‰m-cm-tfmSv Fßs s]cp-am-dWw; Ahs Fßs ImW-Ww F∂v IrXy-ambn ]d-bp-∂p≠v {]hm- N-I≥. AXn¬ PmXnbpw aX-hp-sam∂pw {]hm-N-I≥ {]iv-am-°p-∂n-√. CØcw Imcy-ß-sf-°p-dn®v hy‡-amb nb-a-ßfpw ImgvN-∏m-Sp-Ifpw {]hm-NI ktµ-i-Øn-ep-≠v. {]hm-NIsc ]p¬Ip-tºmƒ - kn cm[m-Ir-jvW≥ 12 I¿a-`q-an-bnse ]q¿W Nt{µmZbw I≠v amfn-tb-°¬ kpsse-am≥ kJm^n 28 nd-n-em-hn∂p ap∂n¬ nd-IÆp-ItfmsS - - sI A_q-_-°¿ 32 apØv_n ap≥hn-[n-Iƒs°-Xn-cmb Xncp-_nbpsS kvtl-{]-]©w Atz-jW߃ - -Im¥-]pcw F ]n A_q-_-°¿ apkven-bm¿ APbv ]n aßmSv 41 08 I-hnepw n-hnepw Ae-kam-Im≥ - tUm. F ]n A_vZp¬ lIow Akvlcn 46 Ap-hZn-°mØ Hm¿a-Iƒ - Da¿ Pn-°s´! A_q hn-ZmZv 07 IhnX/ Sn Dss_Zv 48 auen-Zp∂_n: hnØpw hnXbpw Xncp-Po-hØn-te-s°mcp t¿hgn - sI Fw apkvX^v 50 tUm. apl-ΩZv A_vZpbamn 16 s]-tÆ-‰p-hm-ßnb ]cn-em-f - sI kn ssiP¬ 54 shÆn-em-hn-te-°p≈ hnfntUm. lpssk≥ kJm^n Np≈n-t°mSv 19 ""B tZlØv aÆp hmcn-bn-Sm≥ aZo--bnse Kccmjv{Sw n߃s°ßs Ign™p? tUm. lao-Zp√ 22 Imtjv ]qqcv 56 AIw-hn-f°ns‚ mfw, Xmfw - ]mZ-ap-{Z-Iƒ ]d-bp-∂Xv Fkv Fkv F^v/ F sI A_vZp¬ aPoZv 36 F≥ Fw kzmZnJv kJm^n 60 Publisher: Wandoor Abdurahman Faizy Managing Editor: S Sharafudheen Chief Editor: Sulaiman Saqafi Maliyekkal Managing Director : M Muhammed Sadiq Consultant Editor: K Aboobacker Editor : T K Aliashraf Gulf Co-ordinator: Luqman Pazhur Web Editors: Ashraf Manna, Shareef Karassery Gen. Manager: Saleem Andona Cover & layout: Zakariya T Reg. Office: Students Centre, Calicut, Kerala, India. 673 004 Phone: +91 495 2720436 Fax: +91 495 2722104 Gulf Office: Risala Bhavan, Dubai, United Arab Emirates, Tel: +971 55 3328681 Saudi: +966 555734407 Qatar: +974 5263001 Kuwait: +965 66365836 Oman: +968 98007914 Bahrain: +973 39834016 E-mail : risalaweekly@gmail.com, gulfrisala@risalaonline.com
 • 2. FUn-t‰m-dn-b¬ apØv_n D Ω-Øns AXn-c‰v {]nbw h® dkq-ep-√mln(k)- bpsS kvttlmjva-f-amb Pohn-X-Øn-te-°p≈ FØn-tm-´-amWv apØv-_n. Xncp-Zq-X-tcm-Sp≈ hnizm-kn-bpsS sshIm-cn-I-amb ASp∏w F{X- ta¬ ss[j-Wn-Iam-sW-∂tz-jn-°p-∂hbmWv - - - - Cu hnti-jm¬]-Xn-∏nse an° cN--I-fpw. Im cy-Im-c-W-ß-fn-√mØ _‘-a√ hnizm-kn°pw apØv _n°pw CS-bn-ep-≈-Xv. AXnv H´--h[n Bflob, cmjv{Sob am-ß-fp- ≠v. CXmWv aZo--sIms≈ Xncn™p n¬°m≥ hnizm-knsb nc-¥cw t{]cn-∏n-®p-sIm-≠n-cn-°p- ∂Xv. Cu Xncn™pn¬∏v mw Pohn-°p∂ kaq-l-tØmSpw Ime-tØm-Sp-ap≈ ]pdwXncn™pn¬∏-s√∂v hy‡-am-°pI IqSn- bmWv Cu ]Xn-∏nse ]T--߃. F√m-h-cp- sSbpw {]hm-N-I-m-Wt√m apl-ΩZv (k). hna¿in-°p-∂-h-cp-sSbpw AXn-c‰p kvtln-°p- ∂-h-cp-sS-bp-sa-√mw. Ah¿ hyXykvX hn[- Øn¬ dkq-ens hnti-jn-∏n-°p-∂p. ap Øv_nsb Ipdn-®p≈ thhpw kvtlhpw kvac-W-bp-W¿Øm≥ ]cym-]vX-sa- ¶n¬ Cu ]cn-{iaw k^-ew. 879, 880 e°w cnkm-e-Ifpw ]pXnb e°w Kƒ^v cnkm-ebpw apØv _n hnti-jm¬]Xn-∏p-I-fm-Wv. kl- Im-cn-Iƒ°v µnbpw {]m¿∞-bpw t¿∂p sIm≠v B nd-n-em-hns‚ Zo]vXkvac-W- Iƒ°p apºn¬ Cu ]Xn∏v khn-bw... Fkv id-^p-±o≥ amt-PnwKv FUn-‰¿6 cnkme
 • 3. - A_q-hn-ZmZv te°p t]mbn. FXn- c m- f n- I sf AXv IqSp- X ¬ {]tIm- ] n- ∏ n- ® p. Ae-kam-Im≥ - Ah-cpsS tXm-°ƒ _n-Ip-Spw- _-Ønv A¥y-im-k evIn: "apØv_nsb tKm{X-Øn¬ n∂v - Ap-h-Zn-°mØ Hm¿a-Iƒ ]pd-Øm-°pI. sIm∂p If-bm≥ Ap- h - Z n- ° p- I . {]kvXpX tKm{X-Ønse apkvenw- F∂m¬ kn ±o- J p¬ AIv _ - d ns‚ ]Iz- X - b mWvapØv-_n-bpsS hntbm-KsØ hniz-k-o-b-am-°n-b- ≠v. Gjy, B{^n-°, bqtdm∏v F∂o `qJ-WvU-ß-fpsS kwK- Itfm Aapkvenw-Itfm AXn∂v Ap-h-Zn-°p-I-bp-≠m-bn-√. XpS¿∂p h∂Xv kmaq-lnI _ln-Xv. Da-dp¬ ^mdqJv CS™p n¬°pI-bm-bn-cp-∂p. a- ÿ m- - a mWv {]hm- N - I ≥ jvI-c-W-am-bn-cp-∂p.apØvap-kvX-^m°v ac-Wan-s√-∂m-bn-cp∂p At±-l- ]nd∂ Atd_y F∂ `qan-im- hnhml_‘w Ap-h-Zn-°mØ,Øns‚ Dd® hnizmkw. Aa-cXzw A√m-lp-hn∂p kv{X-]mTw Ah¿ Nq≠n-°m- `£y-hkvXp-°ƒ t]mepw hnev°p- -am{X-ta-bp≈q F∂ {]hm-N-I-]mTw t_m[-Øn¬ Wn-°p-∂p. _m_n-tem-Wn-b- Itbm hmßp- I tbm sNøm- ØtImdn-bn-´p-sIm-≠mWv kn±o-Jp¬ AIv_¿ AXv °m-c-mb l{kXv C{_m-lo- Xcw _ln-jvI-cWw. ]®n-e-Iƒkm[n-®-Xv. Hcp ]p-cm-tem-N--bn¬ Da-dp¬ ^mdqJv an-s‚bpw CuPn-]vXp-Im-cn-bmb hsc Xn∂v Pohn- t °≠n h∂]d-™Xpw icn-bm-bn-cp-∂nt√ F∂v tXm∂n-t∏m-Ip- lmP-d-bp-sSbpw ]c-º-c-bn¬ Imew. aq∂p h¿jw kln-t°-≠n-∂p. s]´ apØv_n a°-bn¬ ]nd- h∂p B _ln-jvI-c-Ww. acn-®p-aÆSn™p t]mb-hsc Bcmpw t{]an-°m- - - ∂Xv as‰mcp ZrjvSm-¥w. `q{]- anAv d mPns‚ hm¿Ø h∂-dpt≠m? F∂m¬ Pohn-®n-cn-°p∂ GsXm-cm-sf- Ir- X n- s Im≠v B{^n- ° ≥ tXmsS FXn¿∏v ]ns∂bpw i‡-°mfpw Xo{h-ambn kvtln-°-s∏-Sp∂ t{]a-`m-P-- klm- d sb Ap- k v a - c n- ∏ n- am-bn. A`bw e`n-°p∂ mSp-tX-amWv apØvap-kvX-^m. ]ncn-™n-cn-°m≥ Ign-bmØ °p∂ a°bpw bqtdm-∏ns Sn-t∏m-tI≠ KXn h∂p-s]-´p. DΩ-CW-I-tf-°mƒ, hm’ey n[n-I-fmb a°-tf-°mƒ, Hm¿an- ∏ n- ° p∂ XzmC^pw _-‘p-°-fpsS mSmb XzmC-^n-_‘pXzw AdpØp am‰m-m-hmØ amXm-]n-Xm-°-tf- Gjy≥ kndn-bsb Ap-kva- te-°m-bn-cp∂p t]mb-Xv. A∂m-´p-°mƒ IqSp-X¬ {]hm-N-Is kvtln-°p∂h¿ cn-∏n-°p∂ aZo--bp-a-S-ßp∂ Im¿ A£- c m¿∞- Ø n¬ Fdn-h¿Ø-am ImeØpw F{X-sb-¶n-ep-ap-≠v. kz¥w {XntIm-Wÿen-bmWv {]hm-N- - - t™m-Sn-°p-Ibm-bn-cp∂p Xncp-Zq-X- -ico-c-tØ-°mƒ IqSp-X¬ _nsb CjvS-s∏-Sp-∂-h- I Pohn-XØns‚ ]›m-Øe sc. XuloZv {]N-cn-∏n-®p-sIm≠vcp-ap≠v [mcm-fam-bn. ma-{i-hWam-{X-bn¬ IÆp-Iƒ - - - `qan F∂p-IqSn Hm¿°p-I. BI- kzÿ-ambn Pohn-°m≥ Ap-h-Zn-Cud--Wn-bp∂ Bin-Jp-Iƒ F{X-bp-ap-≠v. Xncpk- bm¬ GXp Ime- Ø p- s a- ∂ °p∂ A`b kt¶-X-Øn-mbn∂n-[n-bn¬ h®v l€m-p_vp km_nXv sNm√nb t]mse GXp m´n¬ n∂pw ]Xn-t©mfw tKm{X-ßsf-bmWv, - -Ihn-X-bnse {]Wb Xo{hX AtX Xq°-Øn¬ {]hm-NI ]Tw An-hm-cy-am- H∂np ]pdsI as‰m- ∂ mbnBdp q‰m-≠np tijw cNn-°-s∏´ _p¿Z-bnepw Wv. apØv_n kao-]n-®-Xv. n¿±bwAp-`-hn-°mw. ]ns∂bpw F{Xtbm Ime-Øn∂p Bi- ¶ tb Xo≠msX Xnc-kvI-cn-°-s∏-Sp-I-bm-bn-cp∂ptijw Da¿ Jmfnbpw A√mam CJv_mepw a‰pw Ap- I - c n- ° m- h p∂ Hcp F√m A`y¿∞- - I - f pw. Ah-cNn® Imhy-ß-fpw A{X-Xs∂ hnImc hmlnIfm- kºq¿Æ-Po-hnXw ap-°mbn kmw aZo-bn¬ n∂p≈ kwL- -Wv. Xncp-h-N--߃ tI´v Ipfn-c-Wn-bp∂ lrZ-b- ka- ¿ ∏n- ® n- ´ mWv apØv _n amWv klm-b-lkvXw o´n-b-Xv.߃°v h√ IW-°p-apt≠m? F{X-sb{X Bfp-I- aÆn¬ n∂v ad-™X.v n¿Wm- - Bfp- I ƒ aZo- - b n- t e°pfmWv Xncp- I ¿a- ß ƒ AtX- ] Sn Ap- I - c n- ° m≥ b-I-n-an-j-ß-fn¬ shfn-®-ta- oßn- Ø p- S - ß n- b Xv a- € n- e m-shº¬ sIm≈p-∂Xv! n¿Wm-bI Xocp-am--ß-sf- Ip∂ Imcy-߃ {]hm-NINcy- °nb i{Xp-°ƒ ho≠pw _nsbSp-°p-tºmƒ ]Xn-mep q‰m≠p apºsØ aZo--bn- bn¬n∂v Am-bm-tk mw sIm√m≥ {ian-®p. c£-s∏´v aZo-te°v a€v ]m™p- ] m™p t]mIp∂h¿ D≤-cn-°m-dp-≠v. At∏m-sgm∂pw -bn-se-Ønbn´pw Ah¿ shdpsXF{Xbp≠v Cu ]cn-jvIrX bpK-Øn¬! apØvap-kvX^m AsX-ß-s- hn´n-√. _Zdpw DlvZpw J¥Jpw kw`- h n- ® Xv C{X- b p- a m- W v . apØv - _ n- b psS bmWv I-en¬ Im®n-sb-Sp-Ø- AS-°ap≈ bp≤-°f߃. p_p- - - -]qtan `qK¿`-Øn¬ kpJ-n-{Z-bn-em-Wv. A{X-am-{Xw. sX∂v mw hnNm-c-s∏-Sm-dn-√. ∆-Øns‚ XpS°w apX¬ a°wAXn-∂-∏p-d-ap-≈-sX√mw A-¥-tImSn ap-jy-cn¬ ap°v hgn-]n-g-°m-Xn-cn-°m≥ ^Xlv hsc-bp≈ Ime-a-{XbpwkPo-hambn ne-sIm-≈p-∂p. Imehpw tZihpw GXp- - th≠n IpSn®p Xo¿Ø Ibv]p- apØv apkvX^m th´-bm-S-s∏-Sp-I-am- I s´ temIm- h - k mw hsc hcm- n- c n- Isf Ipdn®v mw thh-em-Xn- bm-bn-cp-∂p. CXv A{Xbpw hni-Z-°p∂h¿s°√mw amXr-I-bmWv B Pohn-Xw. AXp- s∏-Sm-dp-an-√. ambn kqNn-∏n-®Xv ap°v ssIam-sIm-≠p-Xs∂ `qX-Im-e-Øn¬ Xo¿∂p-t]mb H∂√ A√m-lp-hn-te-°p≈ hgn- dn- ° n- ´ nb _n- N - c y- I ƒ F{X-apkvX^m. At-Im-bn-c-ß-fneqsS Ap-n-anjw sb- ° p- d n®v ]c- k y- a mbn am{Xw NqSp-≈-h-bmWv F∂v ]d-Bh¿Øn- ° - s ∏´psIm≠n- c n- ° p∂ nXy- q- X ]d™p XpS- ß nb mƒ bm-m-Wv. Hcp ]pcp-jm-bp€v apgp-kzm[o--am-W-Xv. ImWn√ temI-Øn-eo-hn[w as‰mcp apX¬ XpS-ßn-b-XmWv ]c-ky- h≥ Fcn- X o- b n¬ Dcp- I n- b mWvPohn-Xw. amb {]hm-NI th´. AXn-{Iaw lnZm- b - Ø ns‚ hgn apkv X ^m Pohn-®n-cp∂ ImeØv Ap-N-c-kw-L-Øn∂v e`n- ImWn-®Xp sIm≠m-bn-cp-∂n-√.- Cu aÆn¬ ÿm]n-®-Xv. AXn-®p- s Im- ≠ n- c p∂ KpW- ß ƒ {]hm- N - I - n¬n∂v A- [ n- I mcw tNmZn- ® - X ntm m¬ Xncp-kp-∂-Øp-Isf Ae-k-Ct∏mgpw e`n-t®-°m-sa∂v CJv_m¬ kqNn-∏n-°p- ]Wm¿Øn ImWn- ® - X ntm ambn IS∂p t]mIp- t ºmƒ∂p-≠v. AXp-sIm-≠mWv B hnip≤PohnXØns‚ Bbn-cp-∂n-√. XmXv]-cy-ap-≈- apØv _n Hgp- ° nb IÆocpwXmfp-Iƒ ho≠pw ho≠pw adn°s∏´psImt≠-bn-cn- h¿°v sXc-s™-Sp-°m-hp∂ tNmcbpw mw ad∂p t]mI-cp-Xv.°p-∂-Xv. ¢mhp ]nSn-°mØ ]pXp-]m-T-߃ Is≠-Sp- hn[w Xulo- Z ns‚ hgn Xß- f - p- ` - h n® scn- t ∏mSp°-s∏-Sp-∂Xv.- Im-em-Xo-XamWv {]hm-NI Pohn-Xsa∂v - - - ImWn®p sImSp-ØXv am{X-am- klnXw B ]qap-Øns lrZ-b-hohmb- - I ƒ hnfn- t ®m- X n- s °m- ≠ n- c n- ° p- ∂ p. bn-cp∂p Imc-Ww. I-a-e-Øn¬ BZ-cn-®n-cp-Øp-I. B{]hm- N I hntcm- [ - Ø ns‚ Icn- º m- d - I ƒ XpS-°-Øn¬ hm°p-I-fn- thhpw tmhpw BXvam-hn-te‰p]nf¿∂psIm≠v ]Sn-™mdpn∂v hcp∂ ]T--߃ sem-Xpßn hntbm-Pn-∏v. ]ns∂- hmßp-I. AXv ΩpsS Ae-kXAXv tZim-Xo-X-am-sW∂pw sXfn-bn-°p-∂p. ∏ns∂ AXv imco-cn-I- ]oU-- AI-‰n-tb-°mw. Aßs {]hm- {]hm-NI Pohn-X-Øns‚ km¿h-eu-In-IX P∑w ßfmbn. AXv Xo{h-am-bt∏mƒ - NI ssNXyw Ωn¬ ]p¿P-sIm≠v ÿm]n-°-s∏-´-Xm-sW∂v hniz-kn-°p-∂-h-cp- Hcp Iq´¿ A_n-ko-n-b-bn- n-t®-°mw. cnkme 7
 • 4. apØv_n Im¥-]pcw F ]n A_q-_-°¿ apkven-bm¿ kv tlw Aaq-ey-am-Wv; {]]-©-tØmfw hnim- e-hpw. hnhn[ X´p-I-fnepw ]m¿iz-ß-fn-ep-ambn kwhn- Bh-iy-ap-≈Xpw Hgn-®p-Iq-Sm-m-hm-ØXpw Zml-Pew t]mse Pohn-X-{]-[m-hp-am-Wv kvtlw. apjy [m-n-°-s∏´ am-hnI kaq-lsØ ]c-kv]cw Iq´n- kaq- l - Ø ns‚ Ncn- { X- Ø n¬ G‰hpw hnebpw bn- W - ° p- I bpw _‘n- ∏ n- ° p- I bpw sNøp∂ aqeyhpw ¬I- s ∏´pt]m∂ AarXv IqSn- b mWv i‡nbmWv kvtlw. Pohn-X-Øn¬ `uXn-I-amb kvtlw. kuI-cy-ß-fpsS ]ctImSn-bn-se-Øn-b-h¿°pw Ah- Bbn-cØn mqdv h¿j-߃°p apºv am-hnI i-X-I-fm¬ {]m¥-h-XvI-cn-°-s∏-´-h¿°pw Hcp-t]mse kaq- l - Ø ns‚ D∂- a - - Ø npw hnIm- k - Ø npw ........................................................... ................................................... ap-jy-Xz-Øns‚ `qan-I-bn¬ n∂v ]c-kv]cw kvtln-°m≥ ap°p Ign-b-Ww. BIm-iØpw `qan-bnepw kvtl-Øns‚ ]pg-Iƒ Hgp-°nb A¥y{]hm-N-I≥ Cu kvtl-Øns‚ alm-{]-]-©-am-Wv. AXn-eqsS k©-cn®v e£y-Øn-se-Øm-m-bm¬ ap°v a:kwL¿j-ß-sfbpw Imep-jy-ß-sfbpw Hgn-hm-°m-m-hp-sa-∂v Xo¿®-bm-Wv. Xncp-_nbpsS kvtl-{]-]©w8 cnkme
 • 5. BZ¿i-]-c-amb ne-]m-Sp-Iƒ D∂-Xhpw DZm-Ø-hp-ambn Db¿Øn-∏n-Sn-°p-tºmgpw A√m-lp-hns‚ krjvSn F∂ ne-bn¬ ap-jysc H∂mbn ImWmpw Ah¿°nSbn¬ kvtl-hn-πhw krjvSn-°mpw Xncp--_n°v km[n-®p. 1400 h¿j- ߃°p tijhpw B kvtl-hn-π-h-Øns‚ DZmØ amXr-I-I-fmbmWv Ahn-SpsØ Ap-bm-bn-I-fmb bYm¿∞ apkvenwIƒ Pohn-°p-∂-Xv. ........................................................... ...................................................th≠n nbp-‡-cmb ]pWydkq¬ apl-ΩZv _n F√m-Xcw ]ptcm-K-Xn-bp-sSbpw `uXnIImc-W-°m-al-Ø-c-amb Cu kvtl-amWv ]I¿∂p ¬In-b- cmb amXm-]n-Xm-°sf hr≤-k-Z--ß-fn¬ X≈n-hn-Sp-Xv. Xncp--_n-bpsS PohnXw kvtl hnπ-h-Øns‚ Ibpw sNøp∂h¿ ap-jy kvtl-Øns‚ hne-b-{Xkn-∏n°p∂ Ap-`h]mT-amWv ap°p ¬Ip-∂- dn-bm-Ø-h-cm-Wv. Nn√n-°m-inp th≠n kz¥w `mcy-Xv. sbbpw a°- s fbpw ad- ∂ p- I - f - b p∂ B[p- nI GI Cemlo hnizm- k - Ø ns‚ D÷z- e - a mb PohnXw ap-jy-Xz-Ønv im]-am-Wv. temI-Øns‚ktµ-i-amWv apl-ΩZv _n(-k) Db¿Øn-∏n-Sn-®-Xv. tXm-hm-bn´pw a°-tfmSv Icp-Wbpw kvtlhpwap-jy≥ {]Ir-Xn-]-c-amb AtIw Ign-hp-Iƒ ¬I- ImWn-°mpw `mcy-am-tcm-Sp≈ IS-∏mSv Xo¿°mpws∏-´-hmIp-tºmgpw BXy-¥n-I-ambn Cu Ign-hp-Iƒ Xncp-_n ad-∂n-´n-√. tcmKn-Isf kµ¿in-°mpw]cn-[nbpw ]cn-an-Xnbpw Dƒs°m-≈p-∂-hbm-Wv. {]]- `£-Whpw sh≈hpw ]m¿∏n-S-hp-an-√msX hnj-an-°p-©-Øn¬ hkn-°p∂ at‰Xp Poh-Pm-e-ß-sfbpw ∂-hsc klm-bn-°mpw Xncp-_n ap∂n¬ n∂n-cp-t]mse ap-jypw DS-a-ÿ-mb A√m-lp-hns‚ ∂p.ASn-a-I-fm-sW-∂p≈ A¿∞-Kw-`o-c-amb ktµiw ap-jy∂p th≠Xv kwL-Sn-∏n-®p sIm≠v am{X-Ahn-Sp∂v ]I¿∂p ¬In. A√m-lp-hn-tm-Sp≈ Cu a√ Cu kvtlw hym]n-∏n-®-Xv. Acp-Xm-bva-Isfhnt[-bXzhpw hn-bhpw {]I-Sn-∏n-°p-∂h¿ ]c-temI- {]Xn-tcm-[n®pw AXn-s-Xnsc kacw S-ØnbpwhnP-b-Øn-¿l-cmsW∂pw A√m-Ø-]£w ap-jy≥ kvtl-[m-c-Isf Ahn-Sp∂v sh´nØpd∂p. A{I-an-]c-temI Pohn-X-Øn¬ ]cm-P-b-߃ G‰p-hm-ßm≥ °-s∏-Sp∂ ktlm-Z-cs ]cn-c-£n®pw A{I-an-°p-hn[n-°-s∏-Sp-∂-h-m-bn-cn-°p-sa∂pw apl-ΩZv _n(- ∂-hsc AXn¬n∂v ]n¥n-cn-∏n®pw o ns‚ ktlm-k) am-hnI kaq-lsØ t_m[y-s∏-Sp-Øn. F∂m¬ Z- c s klm- b n- ° - W - s a∂v Xncp- h - N w. ∑BZ¿i-]-c-amb Cu ne-]m-Sp-Iƒ D∂-Xhpw DZm- sIm≠mWv Xn∑- I sf {]Xn- t cm- [ nt°≠- s X∂Ø-hp-ambn Db¿Øn-∏n-Sn-°p-tºmgpw A√m-lp-hns‚ Z¿iw ]cn-jvIrX kaq-l-Ønv hgn-Im-´n-bm-Wv.krjvSn F∂ ne- b n¬ ap- j ysc H∂mbn bp≤- ß fpw kmbp[ t]mcm- ´ - ß fpw krjvSn-ImWmpw Ah¿°nSbn¬ kvtl-hn-πhw krjvSn- ®psIm≠v ap-jy-XzsØ hos≠Sp-°m≥ {ian-°p-°mpw Xncp--_n°v km[n-®p. 1400 h¿j-߃°p ∂-h¿ DXvIr-jvS-amb am¿K-sØ-b√ Ah-ew-_n-°p-tijhpw B kvtl-hn-π-h-Øns‚ DZmØ amXr- ∂-Xv. Gsd-°mew sImSpw-]o-U--ßfpw A{I-a-W-I-I-fmbmWv bYm¿∞ apkvenwIƒ Pohn-°p-∂-Xv. ßfpw G‰p-hmßm≥ hn[n-°-s∏-´n´pw Xncp--_n-bpsS amp-jn-I-Xbpw AXv Db¿Øn-∏n-Sn-°p∂ aqey- hocyw XI¿∂n-cp-∂n-√. kvtl-hn-π-h-Øn-eq-sS-bp≈ßfpw Xncn-®-dn-bp-∂-h¿°v am{Xta kvtl-Øns‚ am-hnIkwkvI-c-W-Øns‚ hgn-Iƒ H∂np ]ndsIhne-b-dn-bq. AtIw sshPm-Xy-߃ ne-n¬°p- H∂mbn Is≠- Ø p- I - b m- b n- c p- ∂ p. A{I- a - ß - ƒ °vtºmgpw ]c-kv]cw _lp-am-hpw kvtl-hp-ap≈ tXrXzw ¬In-b-hsc n€-lm-bm-h-ÿ-bn¬ apJm-Hcp kaq-l-ambn ne-n¬°-W-sa-∂mWv apl-ΩZv apJw I≠p-ap-´p-tºmƒ GXp-X-c-Øn-ep≈ {]Xn-Im-_n(-k) ]Tn-∏n-®-Xv. ]Ww, Ipealna, A[n-Imcw chpw kzoI-cn-°m-p≈ am-knI Hcp-°-Øn-em-bn-Ch-sb√mw Hu∂Xy-Øns‚ AS-bm-f-ambn KWn-°- cp∂p Ah¿. ]t£, _n Ah- t cmSv ]d- ™ Xvs∏- S p∂ Hcp kaq- l - Ø n¬ Cemlo `‡nbpw "n߃ XS-h-d-I-fn-e√, tamNn-X-cm-Wv. n߃°v[m¿anIaqey-ß-fp-amWv kIe Hu∂-Xy-ß-fp-sSbpw t]mImw F∂m-Wv. n¿_-‘n®v aXw-am-‰m-p≈ Ah-nZm--sa∂pw _n(-k) t_m[n-∏n-®p. k-c-ambn _n-°-Xns D]-tbm-K-s∏-Sp-Øm-am-bn-cp- sNdn-b-hsc kvtln-°mpw hen-b-hsc _lp- ∂p. ]t£ AXv Ckvemans‚ am¿K-a-s√∂v Ahn-am- n- ° mpw hnZy A`y- k n- ∏ n- ° p- ∂ - h sc BZ- c n- Sp∂v sXfn-bn-®p. i{Xp-°ƒ B ]pWy-]q-ta-n-bpsS°mpw apl-ΩZv_n(-k) D]-tZ-in-®p. "Pohn-X- kvtlm¿{Z-amb s]cp-am-‰-Ønepw kao-]--ØnepwØn¬ AhiX-b-p-`-hn-°p-∂-h¿s°m∏w Rmp-≠m- {`an-®p-t]m-bn-cp-∂p.Ip-sa∂p ]d™ apl-ΩZv_n am-hnI kvtl- ap-jy≥ ]c-kv]cw Adn-bmpw kl-I-cn-°mpwØns‚ DØa amXr-I-bm-Wv.- i-co-c-_-ew, kmº- D≈p-Xp-d∂v kwh-Zn-°m-p-ap≈ kml-Ncyw Ah¿°n-ØnI A`n-hr≤n CXymZn t´-ßsf kzm¿∞-ambn S-bn-ep-≠v. BZ¿i-ß-fn¬ icnbpw sX‰p-ap-≠v. c≠n-{]tbm-P--s∏-Sp-Øp-∂-h¿s°m∏w _n n∂n-√. s‚-bpw- ]-£Øv ne-bp-d-∏n-°p-∂-h-cp-ap-≠v. ap-jy-Iøn¬ In´n- b Xv F{X- t a¬ hne- s ∏- ´ - X m- b mepw Xz-Øns‚ `qan-I-bn¬ n∂v ]c-kv]cw kvtln-°m≥AXn¬ n∂v ]mh-߃°v `mKn-®p ¬Iptºmgm- ap°p Ign-b-Ww. BIm-iØpw `qan-bnepw kvtl-bn-cp∂p _n-bpsS a-€nv Ipfncv In´n-bn-cp-∂-Xv. Øns‚ ]pg-Iƒ Hgp-°nb A¥y {]hm-N-I≥ Cu{]mb-ap≈h-scbpw imco-cnI Ah-iX Ap-`-hn-°p- kvtl-Øns‚ alm-{]-]-©-am-Wv. AXn-eqsS k©-∂-h-scbpw kz¥w Icßfm¬ tkhn®pw klm- cn®v e£y-Øn-se-Øm-m-bm¬ ap°v a:kwL¿j-bn®pw Ic- s °- Ø n®p `uXnI]ptcm- K - X n- b psS ß-sfbpw Imep-jy-ß-sfbpw Hgn-hm-°m-m-hp-sa-∂vt]cn¬ PohnX ]cn-k-c-ßsf ad∂v If-bp-Ibpw Xo¿®-bm-Wv. cnkme 9
 • 6. apØv_n C kpsse-am≥ apkven-bm¿ kDuZn `c-Wm-[n-Imcn A_vZp√ cmPmhv dufm-ico^v - knbm-dØv sNøp-∂p. _p¿Z: Bfl-ip≤w sNbvX hm°v Xs∂-Øs∂ Ip‰-s∏-Sp-Øp∂hbmWv _p¿Z-bpsS XpS-°-Øn¬ Ihn Fgp-Xnb hcn-Iƒ. aZvln-te°v IS-°p-∂-Xn∂p apºv Bflm-hns ip≤o-I-cn-°p-I-bmWv AXns‚ Dt±iyw. Bflob ip≤n-bp-≠m-bmte hm°v ∂m-hq. ........................................................... ................................................... kv tln-°s∏-Sm≥ G‰hpw Ap-tbm-Py-m-bXv - apl-ΩZv _n(-k)-bm-Wv. ASp-°m≥ G‰hpw ]‰nb A√m-lp-hns kvtln-®Xpw `b-s∏-´Xpw alm-- h¿Iƒ Xs∂-bm-Wv. CXv Hcn-°epw Hcm-fmepw Itø-d- Bfpw {]hm-NI≥ Xs∂-bm-W.v AXp-t]mse D]-Imcw - s∏-Sp∂ Hcp ÿm-a-√. _n-X-߃ ]d-bp-∂p-≠t√m: In´m-hp∂ Hcm-fp-Iq-Sn-bmWv {]hm-NI≥; Ct∏mƒ am{X- - ""G‰hpw IqSp-X¬ A√m-lp-hns Adn-bp-∂bmƒ Rmm- - a-√, `mhn-bn-epw. Wv. G‰hpw IqSp-X¬ `‡n-bp-≈-bmfpw Rm≥ Xs∂- BZn-bn¬ A√m-lp-am-{X-am-Wt√m D≠m-bn-cp∂Xv. bm-Wv. Aßs Btem-Nn-®m¬ A¤p-XIcamb Hcp - - - as‰m∂pw C√mØ Imew. C∂p≈ Ign-hp-I-sf√mw kwK-Xn-bmWv qsd apl-ΩZv. - A∂p-ap-≠mbn-cp∂-h-mWv A√m-lp. G‰-°p-d-®n-ep- Hcp krjvSn°v sImSp-°m-hp∂ Ign-hp-I-sf√mw I-fn-√msX AsX-∂p-ap-≠m-hp-Ibpw sNøpw. Aß-s- ¬In-bmWv B Bflmhv krjvSn-°-s∏-´-Xv. AXp- bp≈ A√m-lp, "Xs∂ Adn-bp∂ Hcp kap-Zm-b-ap- sIm≠mWv apØp--_nsb ]q¿W-a-p-jy≥ (C≥km- ≠m-IWw F∂v Dt±-in®p. Ah¿°v Ap-{Klw p¬ Iman¬) F∂p hnfn-°p-∂-Xv. krjvSn-bpsS KpW- sNøWw F∂pw Dt±-in®p. Ahsc ]pWy-hm-∑m-cm-°- ß-fn¬ s]´-XmWv a‰p krjvSn-Isf kvtln-°pI F∂- W-sa∂pw Dt±-in-®p. Aß-s-bmWv ap-jysc ]Sbv- Xv. Ah¿°v th≠Xv sNbvXp sImSp-°p-I, HuZmcyw °p-∂Xv. - ImWn-°pI XpS-ßn-bhbpw krjvSn-bpsS kz`m-ham-Wv. - - AXv A√m-lp-hns‚ HuZm-cy-am-bn-cp-∂p. Imc-Ww, Adnt™m Adn-bm-sXtbm _n(-k)-bn¬ n∂v KpWw ap-jys ]S-®Xp sIm≠v Ah∂v hnti-jn®v H∂pw In´n-bhcmWv F√m-hcpw. icocw krjvSn-°s∏´ BZy- - - - - e`n°m-n-√-t√m. ap-jy≥ `qan-bn¬ miw hnX- sØ-bmƒ BZw _n(-A) BW-t√m. BZw _n°p bv°p∂p F∂-√msX H∂pw kw`-hn-°p-∂n-√. t]mepw _n(-k)-bpsS t]cn¬ A√m-lp-hn-tmSv CS- krjvSn∏v Dt±-in-®t∏mƒ BZyw ]S-®Xv apØv _n- - tX-tS≠n h∂n-´p-≠.v apgp-h≥ krjvSn-Iƒ°pw klmbw bpsS {]Im-i-am-Wv, Bflm-hm-Wv. AXn-m¬ BZyw In´p∂ cq]-Øn-emWv apl-ΩZv _n(-k)sb krjvSn-®- A√m-lp-hns Adn-™Xv _n(-k)bm-Wv. BZy-ambn Xv. Bflo-b-amb ne°v kvtlhpw klm-bhpw e`n-10 cnkme
 • 7. °p∂ tIme-Øn-emWv {]hm-NIcpsS krjvSn-∏v. - - cn-°pI F∂ ∑-bn-se-Øn. Cn hnthIw Xm¬]-cy- KpWw In´p∂ Imcy-am-W-t√m. AXn-m¬ F√m-h- s∏-Sp-∂tX sNøp-≈q. Aßs Bflobhnip≤ncp-tSbpw a€v _n-tbmSv Nmbpw. ChnsS n∂p am{X- ssIh-∂m¬ am{Xta _n-XßtfmSv CivJvhbv°m-m- - -a-√, FhnsS n∂pw Nmbpw. Hcp Imcy-Øn¬ am{X-a-√, Iq. Aßs am{Xta _n Iev]n® Imcy-߃ Xm¬]-GXp Imcy-Øn-epw Bizmkw In´p∂ Imcy-am-Ip-tºmƒ cy-]q¿∆w sNøm-m-hq. As√-¶n¬ Ah≥ XSn°p ck-Bcpw {]hm-N-I-tcmSv ASp-°pw. _n(-k)-bpsS hm°v ap≈ Imcy-߃ tXSn-t∏m-Ipw. _n-X-߃ hnth-I-tm°q: "nß-fpsS Cuam≥ ]q¿Øn-bm-I-W-sa-¶n¬ Ønv tNcp∂ Imcy-߃ am{Xta Iev]n-°p-I-bp-≈q.as‰√m-hsc°mfpw {]nb-s∏-´h≥ Rmm-IWw F∂m- At∏mƒ Xs‚ hnthIw AXn-tmSv tN¿Øp-h-®m¬ -Wt√m. AXv A¿∞-h-Ømb Hcp hN--am-Wv. tNcpw. tNcm-Xn-cn-°m≥ icocw {ian-°pw. XSnbpw hnth- ap°v Zp≥b-hn-bmb Hcp ]cm-Pbw kw`-hn-°p-∂- Ihpw XΩn¬ X¿°- a m- h pw. XSn ckw tXSp- ∂ p.Xnv apºv _nX߃ ap°v ap∂-dn-bn∏v ¬In-bn-´p- hnthIw CuSp-≈Xm-Wtz-jn-°p-I. Cu X¿°-Øn¬ - -≠v. C∂- Imcyw sNbvXm¬ ]cm-Pbs∏Spw F∂v hy‡- a[yÿw ]d-bm-s-Øp-∂Xv ]nim-Nm-bn-cn-°pw. XSnsb - -am-°n-bn-´p-≠.v Hcp hnPbw hcp-∂Xv n߃ Adn-bmsX AXv Zpn-bm-hnse kpJ-߃°p ]n∂mse sIm≠pt]mI- c p- X v. AXn- m¬ AXv DW¿ØpIbpw t]mIpw. Bflm-hns Xf¿Øpw. AXn-m¬ ^vkns‚sNbvXncn°p-∂p. Imcy-ß-sf√mw A√mlp ]Tn-∏n®v NXn-Isf-sbms° am‰n-n¿Øn-bn-´mWv aZvln-s∂m-cp-ßp- -Gev]n-®-Xm-Wv. AsXms° _n-X-ß-fpsS HuZmcyw ∂-X.vsIm≠v P-ßsf DW¿Øp-Ibm- -Wv. Hcp Imcy-em-`hpw sImXn- kvtln-°p∂ _n-bpsS ta¬ mw kzemØv sNm√n-bm¬°m-sX-bmWv CXp sNøp-∂-Xv. AXns‚ KpWw ap°p Xs∂-bm-Wv. Hcp IÆm-Sn-bn-te°vlem-emb cq]-Øn¬ a‰p-≈-hsc kt¥m-jn-∏n-°p-∂-Xn¬ tSm¿®-Sn°pw t]msebm-W-Xv. shfn®w IÆm-Sn-bn¬ X´n Xncn-C{Xbpw tase n¬°p∂ as‰m- ®p- h - c pw. kzem- Ø ns‚ KpWw ap°p Xs∂ e`n- ° pw.cm-fn-√. Cßs _nsb a-€n- At∏mƒ H∂pw _m°nhbv°msX F√mw _n-°ßp sImSp-em-°n-bm¬ _n-tbmSv ASp- tØ-°pI F∂p ]dbm-dp-≠t√m hnImcw aqØ Iq´°m¿.°¬ sIm≠-√msX hnP-b-an- AXp-sIm≠v Hcp tZmjhpw hcm-n-√.s√∂pw AI-e¬ sIm≠-√msX ................................ ...........................................................]cm-P-b-an-s√∂pw Xncn-®-dn-bpw.B Xncn-®dn-hmWv Camw _qkzo- -cn-bpsS BkvXn. _p¿Z-bn¬ ImWp∂ _n-Z¿ihpw ]s≠ms° tcmKw _m[n-®hsc _p¿Z tIƒ∏n-°p- -AXp Xs∂. am-bn-cp-∂p. Imhy-Kp-Whpw ]m´p-Kp-Whpw £oWn® hmX-tcmKw sIm≠v hnj-an-°p-Ibm-bn-cp∂ At±lw, Bflm-hn∂v Dt∑jw ¬Ip-am-bn-cp-∂p. tcmKn-bpsS -_nsb aZvlv sNbvX hmbn-se Dan-o¿ ia-u-j-[n- £oW-Ønv Bizmkw ]I-cp-am-bn-cp-∂p. AsXms°bm-Im-sa∂p IcpXn aZvlp-]m-Sn. tcmK-im-¥n-bp-≠m-bn. in¿°v B°n-b-tXmsS temIØv kvtlw Ipd™p.Aßs-bmWv _p¿Z cNn-°p-∂Xv. - Hcmƒ°v _n-tbmSv kvtl-ap-≠m-bm¬ _nsb `c-Wm-[n-Im-cn-Isf hmgvØp-Ibm-bn-cp∂p AXp-hsc kvtln-°p∂ a‰p-≈-h-scbpw Abmƒ kvtln-°pw. -B Ihn. AX-√msX sXs‰m∂pw sNbvXn-cp-∂n-√. _n- Aßs Hcp kvtl-hebw Xs∂ cq]-s∏-Spw. AsXm- -(k)-tbm-Sp≈ t{]aw XpS-ßn-b-tXmsS AXp-t]mepw s°- b mWv XI¿°- s ∏- S p- ∂ - X v . AXn- m¬ ap°vsX‰m-bn-t∏mbn F∂p tXm∂n. AXv s]mdp-∏n-bv°m≥ im¥nbpw kam-[m-hpw kvtlhpw e`n-°Wsa-¶n¬th≠n IqSn-bmWv _p¿Z Fgp-Xn-bXv. - _nsb kvtln-°¬ IqSmsX ]‰n-√. aZvlv, Ap-h-Zn-°-s∏´ AXn-cp-hsc sNbvXp; kvtln-°p∂ _n-bpsS ta¬ mw kzemØvin¿°p hcm-Ø-hn-[w. {InkvXym-n-Iƒ _nsb Cem- sNm√n-bm¬ AXns‚ KpWw ap°p Xs∂-bm-Wv. Hcplm-°n-bhcm-W.v As√-¶n¬ ssZh]p{X≥. CØcw Imcy- IÆm-Sn-bn-te°v tSm¿®-Sn°pw t]msebm-WX.v shfn®w - - -ß-sfms° Camw Hgn-hm-°n. _n-X-߃ krjvSn-bm- IÆm-Sn-bn¬ X´n Xncn-®p-h-cpw. kzem-Øns‚ KpWwW-t√m. krjvSn-°p-≠m-Im-hp∂ hen-∏-Ø-c-Øns‚ ap°p Xs∂ e`n-°pw. At∏mƒ H∂pw _m°n-sh-ta¬∏Sn I≠ hy‡n-bmWv dkq¬. AXp-sIm≠v Hcp °msX F√mw _n-°ßp sImSp-tØ-°pI F∂pkrjvSn-°p-≠m-Im-hp∂ hen-∏-Ø-csØ F{X ]d- ]dbm-dp-≠t√m hnImcw aqØ Iq´°m¿. AXp-sIm≠v™mepw Gdp-Ibn-√. A{Xbpw hen-∏ap≈ krjvSn-bm- Hcp tZmjhpw hcm-n-√. Ah-sb√mw Ωn-te°v Xncn- - -Wt√m dkq¬. ®p-h-cpw. F∂Xp Xs∂ Imc-Ww. Xs∂-Øs∂ Ip‰-s∏-Sp-Øp∂hbmWv _p¿Z-bpsS A°m-esØ as‰mcp Ihn kpssl¿ S-Øp∂XpS-°-Øn¬ Ihn Fgp-Xnb hcn-Iƒ. aZvln-te°v IS- Imhy-c-N-sb°pdn-®p≈ hna¿iw _p¿Z-bn-ep-≠v.°p-∂-Xn∂p apºv Bflm-hns ip≤o-I-cn-°p-I-bmWv Abmƒ Xs‚ cmPm-hns {]iw-kn-®p-sIm-≠mWv Ihn-AXns‚ Dt±iyw. Bflob ip≤n-bp-≠m-bmte hm°v X-sb-gp-Xp-∂-Xv. AX√ _p¿Z-bpsS cN--sIm≠v Dt±-∂m-hq. in-°p-∂Xv F∂v Ihn hy‡-am-°p-∂p. ]c-temI KpW- Bflmhv hf¿®-bmWv Xm¬]-cy-s∏-Sp-∂Xv. icocw amWv Dt±-in-°p-∂Xv. ]m]-߃ s]mdp-Øp-In-´p-IbmWv - - -Zp≥bm-hns‚ ck-߃ Bkz-Zn-°mpw B{K-ln-°p-∂p. e£yw. ÿm-am--߃ e`n-°m-m-bn-cp∂psh¶n¬XSn Ae-¶m-c߃ tXSn S-°pw. F∂m¬ AsXms° h√ tXm-°sfbpw hmgvØn-∏m-Sn-bm¬ aXn-bm-bn-cp-∂p. - -iz-cam-Wv; imiz-Xa√ F∂v Btem-Nn-®m¬ sXfn-bpw, Bflob Pohn-X-Øns‚ hnP-b-amWv e£yw F∂-Xn- - -XSn-bpsS ne-n¬∏nv hnthIw n¿t±-in-°p∂ Nne- m-emWv B Pohn-XØns‚ mb-Imb _nsb aZvlp- - -Xp-≠v; `£-Whpw hkv{Xhpw hoSp-sams°. hm¿≤Iyw sNbvXv ]mSn-b-Xv. AXm-Is´ Hcp krjvSn-sb∂ ne-ap∂-dn-bn-∏p-Im-c-mbn h∂p. cbpw h∂p. F∂n´pw bn¬ F{X-tØmfw km[y-amtWm A{X-tØmfw n¿∆-XSn ]Tn-®n-√. Aß-s-bp≈ XSnsb ]pd-¥≈p-IbmWv ln-°p-Ibpw sNbvXp. CsXm-s°-bmWv _p¿Z Bkz-Zn- - -Ihn. hnthIw ¬Ip∂ n¿t±-isØ am{Xw Ap-k- °p-∂Xnv Hcp-ßp-∂h¿ Hm¿Øp-hbvt°≠ Imcy-߃. - - - cnkme 11
 • 8. apØv_n kn cm[m-Ir-jvW≥ tIc-fob Pohn-X-Øn¬ {]hm-NI ktµ-i-߃°v Gsd {]k-‡n-bp-≠v. kmtlm-Z-cy- amWv AXn¬ {][m-w. Hcmƒ as‰m-cm-tfmSv Fßs s]cp-am-dWw; Ahs Fßs ImW-Ww F∂v IrXy-ambn ]d-bp-∂p≠v {]hm-N-I≥. AXn¬ PmXnbpw aX-hp- sam∂pw {]hm-N-I≥ {]iv-am-°p-∂n-√. CØcw Imcy-ß-sf-°p-dn®v hy‡-amb nb-a- ßfpw ImgvN-∏m-Sp-Ifpw {]hm-NI ktµ-i-Øn-ep-≠v. ............................................................. ................................................................. {]hm-N-Isc ]p¬Ip-tºmƒ aq ∂pImen-emWv ap-jy≥Pohn-°p-∂Xv F∂p hnZy-bm-Wt√m imkv{Xw. AXn-m¬ imkv{X-an- ]d-bm-dp-≠v. Bflo-b-X, Ie, imkv{Xw F∂n-h-bm- √msX ap°v Pohn-°m-m-hn-√. ap°v Ie-I-fn-√m- W-h. Ch aq∂pw XΩn¬ Hcp sshcp-≤y-hp-an-√. F∂- sXbpw Pohn-°m-m-hn-√. ap-jys‚ Bhn-jvIm-c- √, Ch aq∂pw IqSn tafn-®mte PohnXw km[y-am- Øns‚ hgn- b m- W - X v . AXp- t ]mse Xs∂- b mWv Iq. msa- ¥ m- s W∂pw Fhn- s S- b m- s W∂pw Adn- Bflob-X-bpw. mam-cm-sW-∂-dn-bm≥, Fhn-sS-bmWv bm≥ klm-bn-°p-∂Xv Bflo-b-X-bm-Wv. Pohn-X- n¬°p-∂Xv F∂-dn-bm≥ Bflo-bX An-hm-cy-am- Øns‚ ckw Adn- b m≥ Ie klm- b n- ° p- ∂ p. Wv. Npcp-°-Øn¬ Fhn-sS-bmWv n¬°p-∂-sX-∂- temIw Fß-s-bm-sW∂pw AXns ssIImcyw dn-bm≥ Poh-k‘m-cW-Øns‚ hgn-tb-sX-∂-dn-bm≥, sNtø-≠Xv Fß-s-bm-sW∂pw a-€n-em-°n-Ø-cp- Pohn-X-Øns‚ ckw F¥m-sW-∂-dn-bm≥ Bflo-b- ∂Xv imkv{X-am-Wv. CXv aq∂pw IqSn IqSn-t®¿∂- Xbpw Iebpw imkv{Xhpw tN¿∂pnt∂ ]‰q. XmWv Pohn-Xw. `uXnIhkvXp-°-fn-√msX ap°v apl-ΩZv _n Ckvem-ans‚ {]hm-NIm-Wv. At±- - - Pohn-°m-m-hn-√. Ahsb D]-tbm-Kn-°p-∂-Xn-p≈ l-Ønp ]d-bm-p-≠m-bn-cp∂ Imcy-ß-sf√mw IrXy-12 cnkme
 • 9. ambn ]d-™p-h-®n-´p-≠v. {]hm-N-I-a-X-ß-fn¬, {]hm- ∂p. ae-bm-fn°v ]c-kv]cw a-€n-em-hm-Xm-bn-cn-°p-N-Is‚ hm°p-Iƒ ssZh-Øns‚ AwKo-Im-c-ap-≈ - ∂p. ]c-kv]c hntcm[w IqSn-bn-cn-°p-∂p. Hmtcm hn`m-hm- ° pIfmbn- ´ m- W t√m hcn- I . B A¿∞- Ø n¬ K- Ø n- s ‚bpw ssIh- i - a p≈ CuSp- h - b v ∏ p- I ƒ{]hm-NI hN--ßsf BXy-¥n-I ∑-bpsS Ah- ssIamdn D]-tbm-Kn-°pI F∂ ne-]mSv Ct∏m-gn-X-cWw F∂ coXn-bn-emWv ImtW-≠-Xv. At±-l- √. Hmtcm kap- Z m- b - Ø n- s ‚bpw CuSp- h - b v ] p- I ƒØn-t‚Xmbn Adn-b-s∏-Sp∂ hm°p-Iƒs°m-∂pw ΩpsS s]mXp-kz-Øm-sW∂ hnizmkw If-™p-Hcp Ipg-∏-hp-an-√. ap-jy≥ tsc-bm-hm-p≈tX Ip-fn-®n-cn°p-∂p.At±lw ]d-™n-´p-≈q. NoØ-bm-hm-p-≈-sXm∂pw hn`m-Ko-bX apf-∏n-°p-Ibpw sXgp-∏n-°p-Ibpw]d-™n-´n-√. sNøp-∂-Xn¬ cmjv{So-b-°m¿°p≈ ]¶v s]mXp-hn¬ hm°p- I - f psS kq£v a m¿∞- ß sf°pdn®v √ AwKo-I-cn°-s∏-´-Xm-Wv. AXv aX-kw-L-S--Iƒ°pwt_m[--ap≈ Bfm-bn-cp∂p {]hm-N-I≥. ]cp-j-amb Adn-bmw. n¿`m-Ky-I-c-amb Imcyw AXns adn-I-S-hm°p-Iƒ D]-tbm-Kn-°-cp-Xv. nß-sfm-cn-°epw tZjy- °m-p≈ Hcp {iahpw aX-kw-L-S--I-fpsS `mK-Øp- sImSp-ß-√q-cn-em-Wt√m Ckvemw aX-{]-t_m-[-I¿ h∂n-d-ßn-b-Xv. Ah¿ Ipd®p t]tc D≠m-bn-cp-∂p-≈q. Ah¿ hym]m-c-Ønp h∂p. I®-hSw sNbvXp. Iq´-Øn¬ aX-Im-cy-ßfpw kwkm-cn-®p. Ah¿ Pohn-°p∂ coXn Bfp-Iƒ I≠p. Ah-cpsS kz`mhw I≠p. Ah¿ ]men-°p∂ PohnX aqey-߃ I≠p. Aßs Ckvem-ans CjvS-s∏-´mWv Bfp-Iƒ AXn¬ sN∂p-tN¿∂-Xv. ........................................................................ ...............................................................................s∏´v kwkm-cn-°-cp-Xv. hm°p-Iƒ D]-tbm-Kn-°p-∂Xv n∂v D≠m-Ip-∂n√ F∂-Xm-Wv. Ah¿ cmjv{So-b-{i≤n-®p-thWw Fs∂ms° ]d-bp∂ Bƒ°v hm°p- °msc ]n¥p-W®pw Ah¿ ¬Ip∂ Bp-Iq-ey-I-sf-°p-dn-®p≈ t_m[w F{X kq£va-amWv F∂v ߃ Ap-`-hn®pw hn`m-Ko-bX Bkz-Zn-°p-I-bm-Wv.Btem-Nn®p tm°p-I. P-ß-fpsS Pohn-X-amWv {][mw F∂p-]-d-bm≥ Hcp ssZhhN--߃ G‰p-hm-ßm≥ ntbm-Kn-°-s∏- aX-hn-`m-Khpw Xbm-dm-hp-∂n-√.´-XmWv {]hm-N-I-hy-‡nXzw. hf-sc-tbsd Imhy-`w- tIc-f-Ønse a‰p-a-X-߃°pw PmXn-Iƒ°pw D]-Kn-bp-≈-XmWv Jp¿-B-nse hmIy-߃. IrXy-amb {Z- h - s am∂pw sNømØ Hcp aX- a mWv Ckv e mw.[zn-Ifpw A¿∞-ß-fp-sam-s°-bp-≈-h. Ah G‰p- Ckv e mwaX- h n- i zm- k n- I - f n¬ n∂p≈ _p≤n- a p´v]-d-bp-∂-Xnpt]mepw Ah-bpsS Bi-bhpw AgIpw Gsdbpw Ap-`-hn-°p-∂Xv apkvenwIƒ Xs∂-bm-kqN--I-fp-sam-s° Adn-™n-cn-°-Ww. ssZh-h-N-- Wv. N¿® Xo{h-hm-Z-sØ-°p-dn-®m-sW-¶n¬, AXns߃ G‰p-]-d-bmpw tht≠ Hcp Ignhv? AXp-]-d- kao-]n-t°-≠Xv thsd coXn-bnem-Wv. AsXmcp Izt´-bm≥ Ign-hn-√mØ Hcp mhv I≠p-]n-Sn-°ptam ]S- j≥ kwL-am-Wv. Ahsc B¿°pw _p°p-sN-ømw.®-X-ºp-cm≥? AXp-≠m-hn-√. Ah¿ Bsc X√p-∂p-sh-∂tXm sIm√p-∂p-sh-∂tXm tIc-fob Pohn-X-Øn¬ {]hm-NI ktµ-i-߃°v A√ Imcyw. X√mpw sIm√mpw Imip-sIm-Sp-°p-Gsd {]k- ‡ n- b p- ≠ v . kmtlm- Z - c y- a mWv AXn¬ ∂-Xmcv F∂-Xm-Wv. Imin-p-th≠n F¥pw sNøp-{][m-w. Hcmƒ as‰m-cm-tfmSv Fßs s]cp-am-dWw; ∂-h¿ F√m ImeØpw kaq-l-Øn-ep-≠m-bn-´p-≠v.Ahs Fßs ImW-Ww F∂v IrXy-ambn ]d- AXn∂v PmXnbpw aX-hp-an-√. {]hm-NINcy-b-p-k-bp- ∂ p≠v {]hm- N - I ≥. AXn¬ PmXnbpw aX- h p- cn®v Pohn-°p∂ Hcmƒ°v CXv sNøm≥ Ign-bptam?sam∂pw {]hm-NI≥ {]ivam-°p-∂n-√. CØcw Imcy- - - C√. Bbp-[hpw Imipw Iqen-Ø-√p-°m-cv sImSp-ß-sf-°p-dn®v hy‡-amb nb-a-ßfpw ImgvN-∏m-Sp- °p-∂-h-t√ Xo{h-hmZn? Rmsmcp Xo{h-hm-Zn-bm-Ifpw {]hm-NI ktµ-i-Øn-ep-≠v. IpSpw-_-Ønepw sW∂v Icp-Xp-I. AXns‚ t]cn¬ Fs‚ kap-Zmbwkap-Zm-b-Ønepw ap-jy-p≈ DØ-c-hm-Zn-Xz-sa-¥m- apgp-h≥ Xo{h-hm-Zn-I-fm-sW∂v Ip‰-s∏-Sp-Øp-∂Xn∂vWv , Cuiz- c - t m- S p≈ DØ- c - h m- Z n- X z- s a- ¥ mWv F¥¿∞-am-Wp-≈Xv? Imen-p- kzm-[o--an-√m-Ø-h-Fs∂ms° At±lw IrXy-ambn ]d-™p-h-®n-´p-≠v. cmbn Rm≥ I≠ A©p-t]-cn¬ mep-t]cpw apkvenw- Ct∏mƒ tIc- f - Ø n¬ samØ- Ø n¬ Hcp- X cw I-fm-sW∂v Icp-Xn, Imen∂p kzm[o--an-√m-Ø-h-Acm-P-IXzw ImWp-∂p-≠-t√m; `c-W-]-c-ambpw kmaq- sc√mw apkvenw-I-fm-sW∂v ]d-bmtam? Imcy-ßsfln-I-ambpw a‰p-ap≈ Acm-P-IXzw. AXn-∂v ]cn-lmcw kmamyhXvI-cn-°p-tºmƒ hcp∂ A]-I-S-am-Wn-Xv.ImWm-p≈ _lp-apJ kwcw-`-ß-fn¬ {]hm-NI GsX-¶nepw {]tXyI aX-°m-cmWv Cu Ipg-∏-ap-≠m-ktµ-i-Ønv henb km[y-X-bp-≠v. Ah D]-tbm- °p-∂Xv F∂ hnNmcw Rß-fp-sS-sbm∂pw a-€n-Kn-t°≠ An-hm-cy-X-bp-ap-≠v. AsXm∂pw Ap-h- en-√. F∂m¬ C{Xbpw kw`-hn-®n-cn-°mw. Ckvemw-Zn-°mØhn[w hn`mKobX hf¿∂n-cn-°p∂p ΩpsS a-X-Øns‚ t]cn-ep≈ Xo{h-amb {]kw-K-ß-sfms°m´n¬. ]g-b-Im-esØ kulm¿Z-sam∂pw Ct∏m- tI´v Ip´n-Iƒ Nne-t∏mƒ sImt´-j≥ kwL-߃°vgn-√. ]Tn∏pw hnZym-`ym-k-hp-sams° IqSn-b-t∏mƒ ]g- Iq´n-s°m-≠p-t]m-Im≥ ]mI-Øn-em-bn-t∏m-bn-cn-°mw.b kulm¿Zw jvS-s∏-´p-t]m-bn-cn-°p-∂p. hn`m-Ko- AXp-kw-`-hn-®n-´n-s√∂v Rm≥ ]d-bp-∂n-√.bX h√msX hf¿∂pt]mbn-cn-°p-∂p. AXv C{Xbpw apkvenw-Iƒ°n-S-bn¬ ImWp∂ Hcp ssh⁄m-hj-fm-°n-bXv cmjv{So-b-°m-cm-Wv. Hmtcm hn`m-Ko-b- nI Ipg∏w a‰p-a-X-ß-sf-°p-dn®v Imcy-am-sbm∂pwX- s bbpw Xncn- ® - d n™v Xß- f psS Bh- i y- ]Tn-°mØ Hcp kaq-l-amWv F∂-Xm-Wv. {InkvXy≥߃°mbn D]- t bm- K n- ° p- I bm- b n- c p- ∂ p Ah¿. anj-W-dn-am¿ F√m aX-ß-sf-°p-dn®pw ]Tn-°p-∂p.Aßs hn`m-Ko-bX h√msX hf¿∂p-h-∂n-cn-°p- Rß-sf-t∏m-se-bp-≈-hcpw F√m aX-ß-sf-°p-dn®pw cnkme 13
 • 10. ߃ Im´pXo t]mse {]N-cn-°pw. ap-jys‚ ÿnXn sa®- s ∏- S p- Ø mpw Ahs‚ a- € n¬ im¥n-bp-≠m-Impw D≠mb aX߃ Xs∂ N´- °q-Sp-Iƒ kzoI-cn-®-tXmsS ap-jys D]-{Z-hn- °m≥ XpS-ßn. Hcp-]mSv D]-{Z-hn-®n-´p-≠v. Aßs h∂- t ∏mƒ aX- ß - s f√mw ]ptcm- K - X n- s °Xncm- sW∂ Nn¥- b p- ≠ m- h p- ∂ Xv kzm`m- h n- I - a m- W v . AXns‚ Hcp ]¿h-Xo-I-cn® cq]-amWv CS-Xp-]-£- °m¿ ]n∂oSv sIm≠p- - S - ∂ n- ´ p- ≈ - X v . aX- ß ƒ F¥n-m-sW∂pw GXp cq]-Øn-emWv Ahbp≠m- b-sX∂pw a-€n-em-°m-sm∂pw Ah¿ {ian-®n-´n- √. aX-ß-fpsS t]cn¬ D≠m-°n-h-® th≠m-Xo-- ß-sfms° o°wsNøm≥ G‰hpw √Xv aX- ߃ Xs∂ C√mXm-h-em-sW∂v Ah¿ n›-bn- ®p. Dd-hn-S-ß-fn-te°v nc-¥cw Xncn-®p-t]m-hp- ]Tn-°p-∂p-≠v. Rß-sfm∂pw Hcp aX-Øn-s‚bpw Ibpw B shfn-®-Øn¬ nc-¥cw ]pXp-°n-s°m- Bfp-I-fm-bn-´-√t√m ne-n¬°p-∂-Xv. Fn-s°mcp ≠n-cn-°p-Ibpw sNøp-I-bmWv ]cn-lm-cw. aX-hp-an-√ F∂-XmWv Fs‚-sbmcp [mcW. R߃ sImSp-ß-√q-cn-em-Wt√m Ckvemw aX-{]-t_m- Cu aX-ß-sf-°p-dn-s®ms° s]mXpsh hmbn-®p-]- [-I¿ h∂n-d-ßn-b-Xv. Ah¿ Ipd®p t]tc D≠m- Tn-°m≥ {ian-°m-dp-≠v. F∂m¬ apkvenw]fin-X-∑m- bn-cp-∂p-≈q. Ah-tcm-sS-√m-h-tcm-Sp-sam-∏w kv{XoI- cn¬ hfsc Ipd-®p-t]¿ am{Xta a‰p aX-ß-sf-°p- fp-≠m-bn-cp-∂n-√. Ah¿ ChnsS h∂p Pohn-®p. dn®v ]Tn-°p-∂p≈q. Xß-fpsS PohnXw sIm≠pw kz`mhw sIm≠p- kaq-ln-I-amb henb {]Xn-k-‘n-bpsS ImeØv, amWv Cu ap-jy-sc-sb√mw Ah¿ BI¿jn-®Xv. Bflo- b - a mb henb {]Xn- k - ‘ n- b psS ImeØv AX- √ msX Ah¿ Bbp[w sIm≠p- h - ∂ n- ´ n- √ . AXn¬n∂v Ic-I-b-dm-p≈ alm hgn-I-fp-am-bmWv Imip-sIm-SpØv aX-]-cn-h¿Øw S-Øm≥ {ian- {]hm-N-I∑m¿ hcp-∂-Xv. ssZhw Xºp-cm≥ Xs∂ ®n-´p-an-√. Ah¿ hym]m-c-Ønp h∂p. I®-hSw ]d-™-b® Imcy-ß-fp-am-bn-´mWv Ah¿ hcp-∂-Xv. sNbvXp. Iq´-Øn¬ aX-Im-cy-ßfpw kwkm-cn-®p. Aßs hcp-∂-Xnv henb {]k-‡n-bp-ap-≠m-Ipw. Ah¿ Pohn-°p∂ coXn Bfp-Iƒ I≠p. Ah- AXn-m¬ Ah¿ Db¿Øn-∏n-Sn-°p∂ Bi-bm-Z¿i- cpsS kz`mhw I≠p. Ah¿ ]men-°p∂ PohnX aqey-߃ I≠p. Aßs Ckvem-ans CjvS- s∏-´mWv Bfp-Iƒ AXn¬ sN∂p-tN¿∂-Xv. B ................................... .................................... Hcp ]cn- X - ÿ nXn Ct∏mƒ tIc- f - Ø n- e n- √ . man-t∏mgpw Hm¿°p-∂Xv Bsc- Aßs C√m-Xm-b-Xns‚ DØ-c-hm-ZnXzw Chn- bmWv? Hcp Alva-Zp-Ip-´n∏m∏sb SsØ apkvenw-Iƒ°p-≠v. AXp-t]mse Xs∂ a‰p kaq-l-߃°p-ap-≠v. Hm¿°pw. Hcp ac-°m¿amsj ∑sIm≠v kaq-lsØ Iog-S-°p∂ G¿∏mSv Hm¿°pw. Ah-scms° Aßs F¥p- s Im- ≠ mWv ap°v ]‰m- Ø Xv ? BZ¿iw Pohn® Bfp-I-fm-Wv. Ah-c-ßs GXp-am-I-s´, AXn¬ hniz-kn-°p∂ Bfp-I-fpsS ap∂n¬ n¬°p-I-bm-Wv. sh‰ne ∑-sIm≠v AXn∂v {]Nm-c-ap-≠m-°m≥ Ign-tb- hn¬°m≥ t]mIp-tºm-ƒ Xte-∂mƒ ≠- X t√? AXt√ icn- b mb {]t_m- [ - - h gn? p≈n-bXv sIm´-bpsS Hcp hiØpw AXmWv {]hm- N - I s‚ alXzw. At±lw sNbvXXv AXm-Wv. kz¥w PohnXw sIm≠mWv A∂p p≈n-bXv thsdmcp hi-Øp- At±lw Ckvemw {]N- c n- ∏ n- ® Xv. "Fs∂ am-bn-´mWv hbv°p-I. c≠npw c≠p It≠mfq ssZh-Zq-X≥ At±lw ]d-™-Xv. AXp- hne-bm-Wv. R߃ kvIqƒ Ip´n- ]-d-bm≥ C∂v F{X apkvenw-Iƒ°p Ign-bpw? Iƒ tXmWn-bn-en-cn°p-tºmƒ Ah AXp-≠m-°n-sb-Sp-°p-I-bmWv C∂sØ Bhiyw ]c-kv]cw am‰n-h-bv°m≥ tm°pw. F∂p Rm≥ Icp-Xp-∂p. ]ns∂ Cu aXw {]N-cn- aq∏¿°Xp I≠m¬ Ffp∏w a-€n- ∏n-°m≥ H∂pw sNtø-≠n-h-cn-√. a‰p aX-߃ h∂ em-Ipw. F∂n´v Nncn-®p-sIm≠p ]d- t]mse hmfpw tXm°p-sam-∂p-ambn X√n-t°dn h∂-X-√t√m Ckvemw. shdpw ItømsS h∂-X- bpw. ""a°-tf, Aßs sNø-cpXv. t√? `mj t]mep-a-dn-bmØ Hcp m´n¬ h∂n-´v, AXv ]m]-am-Wv. Hcp Znhkw Rß- Pohn®p ImWn-®n´v Xe-ap-d-I-fn-eqsS kw`-hn-®-Xt√ fn-emtcm tNmZn®p: ""nß-fnh Cu Imcy-ß-sf-√mw? Btem-Nn®p tm°n-bm¬ am‰nh®m Bcm-Wp-∏m∏m AXns∏m henb Imcy-am-WXv. Adn-bm≥ t]mIp-∂Xv? ""Rmpw man-t∏mgpw Hm¿°p-∂Xv Bsc-bmWv? Hcp nßfpw ImWn√ a°-tf, F∂m¬ Alva-Zp-Ip-´n∏m∏sb Hm¿°pw. Hcp ac-°m¿amsj Hm¿°pw. Ah-scms° Aßs Pohn® Bfp-I- Hcm-fnXp ImWpw. B Bƒs°√mw fm- W v . Ah- c - ß s ap∂n¬ n¬°p- I - b m- W v . Adn-bmw. ad-bv°m≥ ]‰n-√. sh‰ne hn¬°m≥ t]mIp- t ºm- ƒ Xte- ∂ mƒ p≈n-bXv sIm´-bpsS Hcp hiØpw A∂p p≈n-14 cnkme
 • 11. bXv thsdmcp hi-Øp-am-bn-´mWv hbv°p-I.c≠npw c≠p hne-bm-Wv. R߃ kvIqƒIp´n-Iƒ tXmWn-bn-en-cn°p-tºmƒ Ah ]c-kv]cw am‰n-h-bv°m≥ tm°pw. aq∏¿°XpI≠m¬ Ffp∏w a-€n-em-Ipw. F∂n´v Nncn-®p-sIm≠p ]d-bpw. ""a°-tf, Aßs sNø-cpXv. AXv ]m]-am-Wv. Hcp Znhkw Rß-fn-emtcm tNmZn®p: ""nß-fnh am‰nh®m Bcm-Wp-∏m∏m AXns∏m Adn-bm≥ t]mIp-∂Xv?""Rmpw nßfpw ImWn√ a°-tf, F∂m¬Hcm-fnXp ImWpw. B Bƒs°√mw Adn-bmw.ad-bv°m≥ ]‰n-√. B hnizm-k-Øns‚ Du°vhfsc hep-Xm-Wv. Pohn-Xhpw Aß-s-bm-Wv.sImSp-°m-p-≈Xpw sNøm-p-≈Xpw sNøm-Xn-cn-°m-p-≈-Xp-sa√mw Xocp-am-n°-s∏-Sp-∂Xv mw G‰hpw IqSp-X¬ ]cn-K-Wn-°p-Cu hnizm-ksØ ASn-ÿm--am-°n-b-m-Wv. ∂Xv sΩ-Ø-s∂-bm-W-t√m. sΩ- C≥kvs]-IvS¿ hcp∂ Znhkw kvIqfn¬ °m-ƒ {]nb-s∏-´-Xmbn as‰m-cm-sft]mImØ A[ym-]ImWv ac-°m¿amjv. A∂- - -t±lw ]≈n-∏-d-ºn¬sN∂v Jp¿-B≥ HmXp-I- ap°p ImWm≥ Ign-b-emWpbm-bn-cn-°pw. ASpØ kvIqfnse Ip´n-I-sf t{]aw. t{]a-`m-Pw {]hm-N-I-m-hp-sIm≠p-h∂v ¢mkn-en-cp-Øp∂ Znh-k-am-W-Xv. tºmƒ B PohnX]mT-a-p-kcn-®m-Aßs sIm≠p-h∂ Ip´n-I-sf√mw Ah¿ hp∂p Ωp-sS Pohn-Xw. At±l-Ccn-°p∂ ¢mknse hnZym¿∞n-I-fm-sW∂v Øns‚ ∑-Iƒ Pohn-X-Øn¬ ]pe-amjv ]d-b-Ww. AXv Ak-Xy-am-Wv. AXp]d- cp-∂p. B ]pe¿®-bmWv Alva-bm≥ Ign-bm-Ø-Xn-m¬ A∂v eosh-sS-°pw. ZvIp´n∏m∏-bnepw ac-°m¿amjn-ep-AXmWv ac-°m¿ amjv. ap-°-Xm-tem-Nn-°m≥Ign-bptam? Ckvemw aXsØ°pdn-®m-tem-Nn- sams° PohnX hnip-≤n-bmbn°p-tºmƒ a-€n-tem-Sn-sb-Øp-∂Xv Ch-scm- ]cn-e-kn-®-Xv.s°-bm-Wv. Aßs Hm¿°m≥ sIm≈m-hp∂ .................................................................. .................................]Øp-t]-sc-¶nepw Hmtcm m´nepw thWw.]Øp-t]¿ aXn. AXn-√m-Xm-bnt√? FhnsS n∂mWv CØ- c - ° m¿ D≠m- I p-∂Xv? {]W-b-Øn¬ n∂m-sW∂v Rm≥ Icp-Xp-∂p. t{]aw hf-sc-tbsd Ap-Iq-e-amb hnIm-c-am-Wv. AsXm-gn-®p≈ an°-hbpw A]-I-S-Im-cn-Ifm-Wv. cu{Zw A]-ISIm-cn-bm-Wv. hocw A]- - - - °p-∂p. Ah--h-tmSv PnlmZv sNøp-∂-h¿°papºn¬I-S-Im-cn-bm-Wv. AsXm∂pw {]hm-N-Is‚ hgn- XymK-Øns‚ hgn-I-fm-Wp-≈-Xv. sImSp-°-ent∂ Ahn-b-√. sS ÿm-ap-≈q. CsXms° Ap-`-hn-®p-sIm-≠t√ mw G‰hpw IqSp-X¬ ]cn-K-Wn-°p-∂Xv mw hf¿∂p-h-∂-Xv? AhnsS F√m ap-jycpw ]cn-sΩ-Ø-s∂-bm-W-t√m. sΩ-°m-ƒ {]nb-s∏- K- W n- ° - s ∏- ´ n- c p- ∂ p. F√m ASp- ° f- I fpw F√m-´-Xmbn as‰m-cm-sf ap°p ImWm≥ Ign-b- h¿°pw `£Ww Ign-°m-p-≈-Xm-bn-cp-∂p. PmXn-aXemWp t{]aw. t{]a-`m-Pw {]hm-N-I-m-hp- ]cn-K-W--I-sfm-∂p-ap-≠m-bn-cp-∂n-√. Fs‚ Hcp _mey-tºmƒ B PohnX]mT-a-p-kcn-®m-hp∂p Ωp- Ime kplr-Øns Rmtm¿°p-∂p. Ahs‚ DΩsS Pohn-Xw. At±l-Øns‚ ∑-Iƒ Pohn-X- Ah-cpsS aqØ aI≥ tPmenIgn™p hcp-tºmƒØn¬ ]pe-cp-∂p. B ]pe¿®-bmWv Alva- Ign-°m-mbn √ samcn™ ]Øn-cn-bp-≠m°nhbv°p-Zv I p´n∏m∏- b nepw ac- ° m¿amjn- e p- s ams° am-bn-cp-∂p. AXns‚ aWw hfsc Zqsc-n-t∂ Adn-PohnX hnip-≤n-bmbn ]cn-e-kn-®-Xv. bmw. søpw a‰p-sams° ]pc´n NpSp-∂-Xv. R߃ t{]an-°m≥ Ign-bm-sØm-cmƒ°v G‰hpw ASp-°-f-bn¬ Ibdn AXv I´p-Xn-∂pw. AXv B{][mw Ah--hs‚ Imcyw Xs∂-bm-bn-cn-°pw. DΩbv°v Adn-bmw. AXn-m¬ R߃°v I´p Xn∂m-Cu t_m[w D≠m-°p∂Xv sNIp-Øm-m-Wv. p-≈Xv Ah¿ IqSp-X-embn Np´p-h-bv°pw. AXv ZqscAØ-c-°m¿°v {][mw kzm¿∞-Xm¬]-cy-ß- sIm≠p-t]mbn Xn∂p∂Xv I≠v Ah¿ awnd™vfm-bn-cn-°mw. AXp-sIm-≠mWv C{X henb Nncn-°pw. Aßs Bhn-jvI-cn-°-s∏-´ CkvemwhoSp-Iƒ sI´n-s∏m-°p-∂-Xv. C{X-tbsd ]Ww aXsØ Ap-`-hn-®p-sIm-≠mWv Rm≥ hf¿∂-Xv.Iq´n-h-bv°p-∂-Xv. CXn-s∂-Xnsc PnlmZv sNøm- Fs‚ kplrØv as‰mcp aX-Øn¬ s]´-h-m-sW∂pmWv {]hm-N-I≥ ]d™Xv. "Ah--h-s∂-Xn- t]mepw tXm∂n-bn-cp-∂n-√. AsXms° Xncn-®-dn™Xvcmb Pnlm-ZmWv G‰hpw henb PnlmZv F∂m- ]Ømw ¢mkp Ign- ™ - X nptij- a m- W v. CuWt√m {]hm-NI hN-w. CXv t{]aw sIm≠p- Ahÿ Xncn-®p-sIm≠phc-emWv {][m--s∏´ Imcyw.am-{Xta km[y-am-Iq. ssZh-tØmSpw Ahs‚ At∏mƒ am{Xta Ckvem-ans‚ ndhpw aWhpw Chn-{]hmN- I - t m- S p- a p≈ t{]aw. AXv apgp- h ≥ SsØ P-a--€p-I-fn¬ Ipfn-cmbn ]S-cp-I-bp-≈q.krjvSn-Pm-eß-tfm-Sp-ap≈ {]W-b-ambn hnI-kn- -- cnkme 15
 • 12. apØv_n tUm. apl-ΩZv A_vZpbamn A√mlp hr£-ßsf krjvSn-®Xv Hcp Xn¶-fmgvN Znh-k-am-Wv. CXn-s‚- b¿∞w Pohk‘m-c-W-Øns‚ krjvSn-∏v, BZ-ans‚ k¥-Xn-Iƒ D]-Po-h-- Øn-m-[m-c-am-°p∂ F√m-Xcw ^ehr£ aqe-ß-fp-sSbpw krjvSn-∏v, Ah¿°v tcmKiaw {]Zmw sNøp∂ Huj[ kky-ß-fpsS krjvSn-∏v, Ah¿°v BÀm-Zhpw hn{i-ahpw ]Icp∂ Im--Om-b-I-fpsS krjvSn-∏v S- ∂Xpw Hcp Xn¶-gm-N-bm-sW-∂m-Wv. BÀm-Z-Øns‚ Dd-hn-S-ambn _n-Xn-cp- tan Cu temI-tØ°v IS-∂p-h∂Xpw AtX Znh-k-am-Wv. ............................................................................. .......................................... auen-Zp∂_n: Xncp-Po-h-Øn-te-s°mcp t¿hgn F√m-h¿j-hpw, d_nD¬ A-∆¬ ]{¥≠mw cmhv t{]cn-∏n-°m-dp-≠m-bn-cp-∂p. h∂-W-bp-tºmƒ ssZh-Øns‚ alm-mb {]hm-N- {]hm-NI Ncn{Xw {ihn-°m≥ HØp-tN-cp-∂Xv Is‚ Xncp-∏n-d-hn-bpsS kvacW k¿h {]]-©-ß- G‰hpw A`n- I m- a y- a mb {]h¿Ø- - ß - f n- s em- ∂ m- sfbpw kuc-`y-a-Wn-bn-°p-∂-Xmbn ap-°-p-`-h-s∏- sW∂ hkvXpX Hcmƒ°pw ntj-[n-°p-hm-m-In- Sm- d p- ≠ v . Xncp- t a- n- b psS Poh- N - c n{X {KŸ- ß ƒ √. icn-bmb Ckvem-anI A¥-co-£-Øn¬, Hcp Xc- hmbn-®p-sIm≠pwAXn¬ n∂v A¿L-amb ]mT- Øn-ep≈ h{Io-I-c-W-߃°pw CS-¬ImsX AXv ߃ Dƒs°m≠p sIm≠pw tImSn- ° - W - ° nv n¿h-ln-°-s∏-Sp-∂Xv ssZhm-p-{Klw sImbvsX-Sp- apkv e nw- I ƒ temI- s a- º mSpw B alm- k p- Z nw °p-hm-p≈ DØam-h-k-c-ambn amdpw. {]hm-NI BtLm-jn-°p-∂p. kvacW h¿j-Øn¬ GXpmfnepw ]pXp-°m-hp-∂Xv Hcp Imcyw kwi-b-te-i-saty ]d-bmw. temI- Xs∂-bm-Wv. ]t£, AXv d_n-D¬ A∆-en-em-Ip- Ønse G‰hpw t{ijvT-amb ]nd-∂m-fm-W-Xv. AXm- tºmƒ P-ß-fpsS Dƒt®-c¬ H∂p-IqSn kpZr-V- tLm-jn-°p-hm-p≈ G‰hpw DNn-X-amb am¿Kw Xncp- am-Ipw. ImcWw AXv Xncp-∏n-d-hn-bpsS amk-am-W- ta-n-bpsS Pohn-X-KmY sNm√p-Ibpw B_m-e-hr≤w t√m. P-ß-fn-te°pw AXp hgn alm-Kp-cp-hns‚ ktµ- {]hm-NI kvtlhpw Xncp-m-fn-tmSpw PohnX i-sa-Øn-°p-Ibpw sNøpI F∂-Xm-Wv. ZuXy-tØm-Spap≈ BZ-chpw GsXmcp ap-jypw Fs‚ DΩbv°v FgpØpw hmb-bpw Adn-bn-√. F√m ∑bpw {]Zmw sNøpw. hn{K-lm-cm-[-Ipw ]t£, kodm- { K- Ÿ - ß - f psS hen- s bmcp `mKw Ckvem-ans‚ sImSnb i{Xp-hp-am-bn-cp∂ A_q-e- Ah¿°v ax-]m-T-am-bn-cp-∂p. Fs∂bpw Ab¬°m- l_v Hcp Xn¶-fmgvN cm{Xn "apl-ΩZv Pn®p F∂ sc-bp-sa√mw kodm {KŸ-߃ hmbn-°p-hm≥ DΩ hm¿Ø-b-dn™v kw{]o-X-m-Ip-Ibpw hm¿Ø-bp-ambn16 cnkme
 • 13. Ign-s™mcp Znhkw Rm≥ aueo-Zns°pdn-®p≈ {KŸw hmbn-°sh Fs‚ `mcyFs‚ NmcØv h∂p. At∏mƒ Rm≥ G‰hpw alm-mb kodm cN-bn-Xmhv C_vp Ckvlm-Jns‚ Cu hcn-Iƒ hmbn-°p-I-bm-bn-cp∂p : ""A√m-lp-hns‚ XncpZq-X≥d_n-D¬ A∆¬ ]{¥≠mw cmhv Xn¶-fmgvN, B-°el h¿j-Øn¬ ]nd-∂p. CXv {i≤n® `mcy Ft∂mSv kwi-b-ap-∂-bn-®p. ""A√m-lp-hns‚ _n-bpsS Pw Bamk-Øn-em-bXv? ]cn-ip≤ Jp¿-B≥ Ah-X-cWw sIm≠v al-Xz-h-XvI-cn-°-s∏´ da- Zm-ntem kz¿K--c-I-ßfpw `qan-bpw krjvSn-°-s∏´ hnip-≤-am-k-ß-fntem iA- _m≥ cmhns‚ ]pWy-ap≈ iA-_m≥ amk-Øntem F¥psIm≠v AXv S-∂n√? ............................................. ...............................................h∂ Xzøn_ F∂ ASn-asb kzX-{¥-bm-°p-IbpwsNbv X kw`- h - t am¿°p- I . Cusbm- s cm‰- ° m- c - W -Øm¬ F√m Xn¶- f m- g v N - I - f nepw At±- l - Ø ns‚J_¿ in£-bn¬ Cf-hp-≠m-Ip-sa-∂mWv ssZh-hn-[n. {]hm-NI Xncp-tan Xs∂ ssZh-tØmSv µn-]-d™p sIm≠v kz¥w ]nd-∂mƒ kvacW ]pXp-°m-dp-≠m-bn-cp-∂p. B Znhkw Ahn-Sp∂p {hX-a-p-jvTn-°m-dp-≠m-bn-cp-s∂∂v Camw apkvenw dnt∏m¿´v sNøp-∂p. Fßs Xncp-ta-n-bpsS ]nd-∂mƒ BtLm-jn- ° m- s a∂ Imcy- Ø n¬ ]£m- ¥ - c - a p- ≠ mhmw;]t£, e£yw H∂v am{X-amWv: {hX-a-p-jvTn-°p-I-bm-sW-¶nepw ]mh-߃°v A∂-Zmw sNøp-I-bm-sW-¶nepw ZnIv¿ sNm√m≥ HsØm-cp-an-°p-I-bm-sW-¶nepw apØv-_n-bpsS t]cn¬ kzemØv sNm√p-I-bm-sW-¶nepw _n-bpsS A]-Zm--߃ {ihn-°p-I-bm-sW-¶nepw ˛ F√mw. A√m- l p, Ahs‚ Ap- { K- l - ß sftbm¿ØvBÀm-Zn-°p-hm≥ ]cn-ip≤ Jp¿-B-n-eqsS F√map-jy-tcmSpw B⁄m-]n-®n-´p-≠v. "apgp-h≥ temI-Ønpw Imcp-Wy-ambn Ab-°-s∏-´n-´p≈ ]cn-ip≤{]hm-N-Is-°mfpw henb F¥-p-{K-l-amWv ap°v kDu-Zn-bnse ap≥ C≥t^m¿ta-j≥ ann-Ãdpw [mcmfwe`n-®n-´p-≈Xv? F≥Pn-H-I-fpsS kmc-Yn-bp-amWv A_vZp-b-amn Ime-{]-hm-lhpw KX-Ime ]pWy-kw-`-h-ßfpwXΩn- e p≈ _‘- s Ø- ° p- d n®v Xncp- t a- n°v √t_m[y-ap-≠m-bn-cp-∂p. h¿j-Øn¬ AØcw kw`- Ign- s ™mcp Znhkw Rm≥ aueo- Z ns°pdn-h-ß-fpsS Hm¿a-Znw F∂mtWm HmSn-sb-Øp-I, (A- ®p≈ {KŸw hmbn-°sh Fs‚ `mcy Fs‚ NmcØvXns‚ {]m[myw DƒsIm- ≈ p- h m≥ Blzmw h∂p. At∏mƒ Rm≥ G‰hpw alm-mb kodmsNbvXp-sIm-≠v) _n B kw`-h-ß-fpsS kvacW cN-bn-Xmhv C_vp Ckvlm-Jns‚ Cu hcn-Iƒ hmbn-]pXp-°m-dp-≠m-bn-cp-∂p. °p-I-bm-bn-cp∂p : ""ssZh-Øns‚ XncpZq-X≥ d_n- CXnv nc-h[n DZm-l-c-W-ß-fp-≠v. BZy-ambn D¬ A∆¬ ]{¥≠mw cmhv Xn¶-fmgvN, B-°elaZo--bn-se-Øn-b-t∏mƒ, Bipdm Znhkw PqX-∑m¿ h¿j-Øn¬ ]nd-∂p. CXv {i≤n® `mcy Ft∂mSv{hX-a-p-jvTn-°p-∂-Xm-bn-I≠ {]hm-N-I≥ AXns‚ kwi-b-ap-∂-bn-®p. ""F¥p sIm≠mWv _n-bpsSImc-W-am-cm™p: ""Cu Znh-k-amWv A√mlp Ah- Pw B amk-Øn-em-bXv? ]cn-ip≤ Jp¿-B≥ Ah-cpsS {]hm-N-Is c£n-®Xpw At±-l-Øns‚ i{Xp- X-cWw sIm≠v al-Xz-h-XvI-cn-°-s∏´ da-Zm-ntem°sf sh≈-Øn-em-gvØn-b-Xpw. AXn-m¬ A√m-lp- kz¿K--c-I-ßfpw `qan-bpw krjvSn-°-s∏´ hnip-≤-hn-tmSv µn-kq-N-I-ambn tmº-p-jvTn-°p-I-bm-Wv am-k-ß-fntem iA-_m≥ cmhns‚ ]pWy-ap≈ iA-F∂v Xt±-i-hm-kn-Iƒ hni-Zo-I-cn-®p. ""aqkm--_n- _m≥ amk-Øntem F¥psIm≠v AXv S-∂n√?bn¬ Ah¿°p-≈-Xn-t-°mƒ Ah-Imiw ap-°m- Ah¿ DØ-c-Øn-mbn Fs‚ apJ-tØ°pw Rm≥Wv F∂-`n-{]m-b-s∏´ _n-Xn-cp-tan apkvenw-Ifpw {KŸ-Øn-te°pw tm°n. Hcp-Ø-chpw Is≠-Sp-°m-B Znhkw {hX-a-p-jvTn-°-W-sa∂v n¿t±-in-°p-I- m- h m- ™ - X ns XpS¿∂v Rm- h - t cmSv Aev ] wbp-≠m-bn. Btem-Nm kabw Bh-iy-s∏-´p. C°m- c - W - ß - s f√mw sIm≠v Xs∂, F√m Rmm-sW-¶n¬ a-€n-tmSv Xs∂ tNmZn®p.h¿jhpw auenZv amk-ß-fn¬ Rm≥ kodm {KŸ- F¥p sIm≠m-bn-cn°pw k¿h-i-‡-mb {kjvSmhv߃ hmbn®pw {]hm-N-Is‚ kw`h_lp-ehpw ]cn- Xs‚ t{ijvT-mb {]hm-N-I≥ `qPm-X-m-Ip-∂Xvip-≤-hp-amb Pohn-X-Ønse Ap-`-h-߃ Ap-kva- d_o-D¬ A∆¬ ]{¥≠mw cmhv Xn¶-fmgvN Xs∂cn®pamWv kabw sNe-hn-Smdv; Cu Ap-`-h-ß-fpsS Bh-W-sa∂v Xocp-am-n-®n´p≠m-hpI? B Xnc-s™-Hm¿a-Iƒ h¿jw apgp-h≥ Fn°v [m¿an-tIm¿Pw Sp-∏nv ]n∂n¬ Ap-]-a-amb Hcp ⁄mw Xo¿®-]I-cm-dpap≠v. bmbpw {]h¿Øn-®n-´p-≠m-hpw. F¥m-bn-cn-°p-aXv? cnkme 17
 • 14. aWn-°q-dp-I-tfmfw Rm≥ hnhn[ kod-Ifpw Kth- N-Is ap°v kΩm-n® {]]© kmjvSm-hns‚ j-W{KŸ-ßfpw ]cn-tim-[n-®p. Kuc-h-]q¿W-amb alm-Im-cp-Wy-am-Wv, kpc-£n-X-Xz-Øns‚ DZvtLm- ]T- - Ø n¬ n∂pw a- - Ø n¬ n∂pw Fn°v j-amWv Cu amkw Ipdn-°p-∂-Xv. t_m[y-am-bXv Cu tNmZy-ß-fpsS DØ-c-Øn-te°v aq∂v. sibvJv apl-ΩZv bqkp^v A¬ kmenln bn-°p∂ mev k¶o¿W-amb kqN-I-ßfps≠-∂m- Fgp- X p∂p: ""hk- ¥ - I mew ISpØ NqtSm Wv. XWpt∏m C√m-Ø, G‰hpw kpµ-chpw kuay-hp- H∂v Hcp lZo-k-p-k-cn®v A√mlp hr£-ßsf amb Ime-am-Wv. Bfp-Iƒ G‰hpw D’m-l-`-cn-X- krjvSn-®Xv Hcp Xn¶-fmgvN Znh- cm-Ip∂ Ime-hp-am-W-Xv. kzm`m-hn- k- a m- W v. CXn- s ‚- b ¿∞w I- a mbpw At∏mƒ Ah¿°v Pohk‘m-c-W-Øns‚ krjvSn- ]I¬t-c-ß-fn¬ {hX-a-p-jvTn-°p- ∏v, BZ-ans‚ k¥-Xn-Iƒ D]- hmpw cm{Xn-I-fn¬ {]m¿∞--bpsS Po- h - - Ø n- m- [ m- c - a m- ° p∂ Bµw Is≠-Øp-hmpw G‰-hp- F√m-Xcw ^ehr£ aqe-ß-fp- tasd km[n-°p-∂p. {]hm-N-I-]pwK- sSbpw krjv S n- ∏ v , Ah¿°v h≥ Ωn-te-s°-Øn® Xncp-N-cy-bp- tcmKiaw {]Zmw sNøp∂ sSbpw nb- a - ß - f p- s Sbpw kuay- Huj[ kky-ß-fpsS krjvSn- ku-µ-cy-Øns‚ nZ¿i--am-W-Xv. ∏v, Ah¿°v BÀm-Zhpw hn{i- mev. k¿h-⁄-mb ssZhw ahpw ]Icp∂ Im--Om-b-I- Nne-t∏mƒ Ime-ßsf kw`-h-߃ fpsS krjvSn-∏v S-∂Xv Hcp sIm≠v , kw`- h - ß sf Ime- ß ƒ Xn¶-gm-N-bm-sW-∂m-Wv. sIm≠-√, t{ijvThXvIcn-°p-hm-m- BÀm-Z-Øns‚ Dd-hn-S-ambn bn-cn°pw B{K-ln-®n-cn-°p-I. {]hm- _n- X n- c p- t an Cu temI- NI {]h-c≥ da-Zm-ntem iAv_m- tØ°v IS- ∂ p- h ∂pw AtX ntem a‰v hnip≤ amk-ß-fn-te-sX- Znh-k-am-Wv. C_vp A∫mkv ¶n-ep-sam-∂ntem Bbn-cp∂p ]nd-∂n- Nq≠n°mWn-°p-∂-X-p-k-cn®v cp-∂-sX-¶n¬, B amk-ß-fpsS ]hn- ssZh-Øns‚ Xncp-Zq-X¿ Pn- {XX sIm≠v Xncp-_n al-Xz-h- ®Xv Hcp Xn¶- f m- g v N - b m- W v . Xv I - c n- ° - s ∏- S p- ∂ - X mbn Bfp- I ƒ At±- l - Ø nv {]hm- N - I Xzw Nn¥n- ° m- h p- ∂ - X m- W v. ]t£, kn≤n-°p-∂Xv as‰mcp Xn¶-fm- At±lw d_o-D¬ A∆-en¬ Pn- gvN-bm-Wv. lP-dp¬ AkvhZv °p-∂-tXmsS B Hscm-‰-°m-cWw Db¿∂Xpw Hcp Xn¶-fm-gvN-bm- sIm≠v B amk-amWv ]hn-{Xo-I-cn- Wv. °- s ∏- S p- ∂ - X v . Xs‚ {]hm- N - I - t mSv ssZh- Ø n- c≠v. At±-l-Øns‚ ]ndhn S∂ amk-Øns‚ p≈ AXn-bmb kvtlhpw Icp-X-ep-amWv CXn¬ Ad-_n-t∏cv hk-¥sØ, ]pcp÷o-h-Øn-s‚bpw {]Xn-^-en-°p-∂-Xv. ho-I-c-W-Øn-s‚bpw Ime-sØ, BWv Ipdn-°p-∂- Npcp-°-Øn¬ auen-Zm-tLm-j-߃ alm-mb Xv. sibvJv A_q A_vZp¬ dlvam≥ A¬ knIzn√n {]hm-N-Is‚ kvacW ]pXp-°-en¬ Ihn™v as‰m- Fgp- X p∂p: hk- ¥ - I m- e - Ø n- t e°v tm°q. ∂p-a-s√∂v hy‡w. Ckvem-anI hn⁄m--Øns‚ IcpWmhmcn-[n-bmb ssZhw Xs‚ ASn-a-I-fpsS ]›m-Ø-e-Øn¬, Ckvem-anI acym-Z-Iƒ apdpsI Pohs‚ ne-n¬]nv An-hm-cy-amb kky-k-º- ]nSn-®p-sIm-≠v, AXv S-Øp-∂-Xnv alm-∑m-cmb Øp-Isf aÆn¬ apf-∏n-°p-Ibpw Ah-bn¬ n∂v ]fin-X-cpsS i‡-amb AwKo-Im-c-ap-≠v. ssZhw Du¿P-Zm-b-I-amb ^e-aq-e-߃ DXv]m-Zn-∏n-°p-Ibpw GsXmcp {]hm-N-Is ]n≥]-‰p-hm-mtWm tΩmSv sNøp∂ kµ¿`-am-W-Xv. hr£-߃ aqI-ambn n∂v B⁄m- ] n- ® n- ´ p- ≈ - X v , At±- l - Ø ns‚ hy‡n Xß-fpsS a[p-^-e-߃ ]mI-am-bn-cn-°p-∂p-sh∂v Kmw`o-cy-tØmSv, A¤p-X-ß-tfmSv, atm-l-c-amb temI-tØmSv hnfn-®p-]-d-bp∂ Ime-am-W-Xv. {]hm-N- kz`m-h-tØmSv, kod-tbmSv sΩ tN¿Øp n¿Øp- Is‚ ]nd-∂mfpw CXv Xs∂-bmWv km£y-s∏-Sp- hm-p≈ Akp-e-`-amb Ah-k-c-amWv auen-Zm- Øp-∂-Xv. kXy-am¿K-Øn-te°v hgn--S-Øp∂ {]hm- tLmjw {]Zmw sNøp-∂-Xv. Xncp--_n-bpsS ∑-I-sf-°p-dn-®-dn-bp∂XneqsS ............................ ........................ am{Xta ap-°-t±-l-Øn¬ ]q¿Æ hnizmkw cq]- hk-¥-Im-e-Øn-te°v tm°q. s∏-Sp-I-bp-≈q. B alm-Po-hn-X-IY {ihn-°p-∂-Xn- IcpWmhmcn-[n-bmb ssZhw Xs‚ ASn- eqsS am{Xta ap-°-t±-l-tØm-Sp≈ kvtlw a-I-fpsS Pohs‚ ne-n¬]nv An- kXy-k-‘hpw AKm-[-hp-ambn amdp-I-bp-≈q. hm-cy-amb kky-k-º-Øp-Isf aÆn¬ ]cn-ip-≤-mb ssZhw Xºp-cm≥ Acp-fp∂p : apf-∏n-°p-Ibpw Ah-bn¬ n∂v Du¿P- ""mw kXy-Zq-X-∑m-cpsS IY-Iƒ nß-tfmSv ]d- bp∂p, nß-fpsS lrZbw kpZr-V-am°nØo¿°p- Zm-b-I-amb ^e-aq-e-߃ DXv]m-Zn-∏n-°p- hm≥. Hm! ssZh- t a, Rß- f psS lrZ- b - ß ƒ Ibpw sNøp∂ kµ¿`-am-W-Xv. hr£- Ckv e m- a n¬ ZrV- a m- ° n- Ø o¿°pI, Rß- f psS ߃ aqI-ambn n∂v Xß-fpsS a[p-^- hnizmkw kXy-k-‘hpw AKm-[-hp-am-°pI, ns‚ e-߃ ]mI-am-bn-cn-°p-∂p-sh∂v temI- {]hm- N - I - t mSv R߃°p≈ kvtlw tØmSv hnfn-®p-]-d-bp∂ Ime-am-W-Xv. Fs∂∂pw Cc-´n-∏n®p sImt≠-bn-cn-°pI. {]hm-N-Is‚ ]nd-∂mfpw CXv Xs∂- bmWv km£y-s∏-Sp-Øp-∂-Xv.18 cnkme
 • 15. apØv_n tUm. lpssk≥ kJm^n Np≈n-t°mSv ] c-ky-amb Zoo {]t_m-[w {]hm-N-I≥ XpS- ≈-XmWv Xs‚ P-X-bpsS s]mXp-t_m-[-Øn¬ßp-∂Xv AXy¥w mS-Io-b-amb coXn-bn-em-Wv. {]hm-N-Is Ipdn-®p≈ [mc-W. B aml-hy-‡n-kz^m ae-bpsS D®n-bn¬ Ibdn n¬°p∂ _n- bmWv Ad_n tKm{X-ßsf hnfn®p Iq´n-bn-cn-°p-X-߃. Hmtcm tKm{X-sØbpw t]cp-sNm√n hnfn- ∂-Xv.°p- ∂ p. F√m- h scbpw Ip∂n≥ sNcp- h n- t e°v "Cu ae-bv°-∏pdw nßsf A{I-an-°m-mbn Hcp£Wn-°p-∂p. Bfp-Iƒ AhnsS HØp-Iq-Sp-∂p. sskyw k÷-ambn n¬°p-∂p-sh∂v ]d-™m¬Ah¿°v kp]-cn-Nn-X-mb hy‡n-bmWv ae-ap-I-fn- n߃ hniz-kn-°ptam? Ah-tcmSv Atz-jn®p.ep- ≈ - X v . AXoh hniz- k v X - mb B hy‡n°v "F¥nv Ahn-iz-kn-°Ww F∂v tNmZn-°m≥ am{XwAh¿ ¬Inb _ncp-Z-amWv "A¬-A-ao≥ F∂-Xv. hniz-kvX-m-bn-cp∂p Ah¿°n-S-bn¬ apØv_n.√-Xp-am-{Xta B hy‡nbn¬n∂v tI´n-´p-≈q. C{X-ta¬ mS-Io-b-amb cwK-Øn-s∂m-Sp-hn-emWvIAv_me-b-Øns‚ ]p¿n¿am-W-th-f-bn¬ A¬ _n Ahsc A√m-lp-hn-te°v £Wn-°p-∂-Xv.Aaos‚ hnip≤n Ah¿ AwKo-I-cn-®-Xm-Wv. lP- Cu kw`-h-Ønv Hcp {]Xo-Im-flI kz`m-h-ap-dp¬ Akv h Zv hbv ° p- ∂ - X ns sNm√n- b p- ≠ mb ≠v. ae-bpsS adp-]pdw ImWm-hp-∂{X Db-c-Øn-emWvX¿°w Xe-ap-d-Iƒ ofp∂ bp≤-ambn hf-cm≥ apØp-_n n¬°p-∂-Xv. s]mXp-P--ß-fm-Is´ adp-am{Xw aXn-bm-b-Xm-bn-cp-∂p. "]nt‰-∂mƒ AXp-hgn ]pdw ImWm-m-hmØ ne-bn-em-Wp-≈-Xv. `uXnIBZyw hcp∂ hy‡n-°p-hnSmw F∂-Xm-bn-cp∂p temI-Øns‚ ]cn-an-Xn-bn¬ Ign-bp∂ P-X-bn-te°vXm¬°m-enI Xo¿∏v. Aßs h∂Xv A¬A-ao≥ `uXn-Im-XoX temIØpn∂p≈ ap∂-dn-bn-∏p-ambnBb-Xn¬ Ah-scm-s°bpw Biz-kn®p. B Xo¿∏v h∂ hy‡n-bs{X apØv apkvXz-^m. Chn-sS-bmWvk¿∆m-flm kzoI-cn-°-s∏-´p. C{Xbpw CuSp-d-∏p- {]hm-N-Is‚ BflobX Atz-jn-t°-≠-Xv. shÆn-em-hn-te-°p≈ hnfn A‘-Im-cßfn¬ n∂v shfn-®-Øn-te°v Bfp-Isf sIm≠p-h-cm-mWv dkq¬ ntbm-Kn-°-s∏-´-Xv. CXv Bflob shfn-®-am-Wv. IÆp-Im-Wm-Ø-h¿°p-t]mepw Hgn- ®p-Iq-Sm-m-hmØ shfn-®-am-W-Xv. A√m-lp-hmWv AXns‚ t{kmX-€v. {]Im-i-km- Kcw (_-lvdp-∂q¿) F∂ ]Zw Ahym-tJy-b-amb Imcy-am-Wv. Atßm-´p≈ {]bm-W- amWv anAvdmPn¬ S-°p-∂-Xv. {]Im-i-cq-]-Øn¬ ]S-bv°-s∏´ _n-X-ß-fmWv mb-I≥. .......................................................... .......................................................... cnkme 19
 • 16. "A√m-lp-hns [n°-cn®v Pohn-°m≥ Xm¬]-cy-s∏-Sp-∂-h¿°v AXmhmw˛ C_vdm- lo-ap_vp AZvlw ]d-bp-∂p≠v : ""Ah¿ ]t£, A√mlp Xcp∂ `£Ww ths≠∂p hbv°-Ww. Ah≥ Xcp∂ sh≈w IpSn-°m-Xn-cn-°-Ww. Ah≥ Na® temIØv hkn-°m-Xn-cn-°Ww. CsXm∂pw km[y-a-s√-∂n-cns° Ah∂v hgn-s∏´v Pohn-°-e-√msX a‰p-h-gn-bn-√. ...................................................................... .............................................................................. Cu temI-Øn-em-Wv mw Im- W p- t ºmgpw A√m- l p- Pohn-°p-∂-Xv. sΩbpw mw hns Hm¿°- W w. √Xv hkn- ° p∂ `qan- s bbpw tIƒ°p- t ºmƒ A√m- l p- AXpƒsIm- ≈ p∂ {]]- © - hns hmgvØp-I-bm-sW∂v sØbpw ]S-®Xv A√m-lp-hm- Hm¿°- W w. NoØ- b mWv Wv. krjvSn-∏ns‚ s]mcp-f-dn- tIƒ°p- ∂ - s X- ¶ n¬ ]I- c - bp-∂-h≥ Ah≥ am{X-am-Wv. ambn A√m- l p- h ns AXn-m¬ Cu Pohn-XsØ hmgvØp-I-bm-bn-cp∂p {Iao-I-cn-°m≥ Bh-iy-amb th≠n-bn-cp-∂Xv Ft∂m¿°- nb-a-n¿t±-i-߃ n›-bn- Ww. t°-≠Xpw Ah≥ Xs∂-bm- apjya€v ip≤n-bm- Wv. Aßs n›-bn-°-s∏´ °p-I, AXmWv BflobX n¿t±-i߃ {]tbm-Kn®v ]Tn- - sIm≠v A¿∞-am-°p-∂-Xv. ∏n-°p-I-bm-bn-cp∂p {]hm-N- J¬_v ∂m- b m¬ ap- I≥. jy≥ Xs∂ ∂m- b n. "A√m-lp-hns [n°-cn®v J¬_v NoØ- b m- b mtem, Pohn-°m≥ Xm¬]-cy-s∏-Sp-∂- ap-jy≥ BsI NoØ-bm- h¿°v AXmhmw˛ C_v d m- bn. AXnv klm- b n°pw lo- a p_v p AZv l w ]d- b p- hn[- a mWv Ckvem- a nse ∂p≠v : ""Ah¿ ]t£, Bcm-[--Iƒ n›-bn-®n-´p- A√mlp Xcp∂ `£Ww ≈-Xv. ths≠∂p hbv°- W w. IAv_me-b-Øn--SpØv Ah≥ Xcp∂ sh≈w IpSn-°m-Xn-cn-°-Ww. Ah≥ n∂v nkvI-cn-°p-tºmƒ DXv_Xv C_vp A_o Na® temIØv hkn-°m-Xn-cn-°Ww. CsXm∂pw apsFXv apØv_n-bpsS apXp-In¬ H´-I-Øns‚ km[y-a-s√-∂n-cns° Ah∂v hgn-s∏´v Pohn-°-e- IpS¬ame sIm≠n´ Imcyw {]Nm-c-ta-sd-bp-≈-Xm- √msX a‰p-h-gn-bn-√. W- t √m. kpPq- Z n¬n∂v apkv X ^m_n Xe A√mlp am{X-ap≈, krjvSn-I-sfm-∂p-an-√mØ Db¿Øm-Xn-cp-∂Xv AXns‚ `mcw sIm≠-√. Aß- BZn-am-hÿ `mh-m-Xo-X-am-Wv. Xs∂ Adn-bp- s-sbm∂v Xs‚ Igp-Øn¬ sIm≠n´ Imcyw Ibpw Ap-k-cn-°p-Ibpw sNøp∂ Hcp hn`m-KsØ Xs∂ {]hm- N - I ≥ Adn- ™ n- ´ n- √ . aIƒ krjvSn-°m≥ A√mlp n›-bn®p. ap-jys ]S- ^mXznam_ohn AXv ImWp- I bpw HmSn- h ∂v bv°p-tºmƒ Ah∂v ]m¿°m≥ ]‰nb `qanbpw _lfw Iq´p-I-bp-amWv sNbvX-Xv. _nXß-fpsS AXn¬ An-hm-cy-amb Poh-k‘m-cW ku-I- nkvIm-c-Øns‚ ÿnXn-bm-W-Xv. C∂sØ `mj- cyhpw krjvSn-°-Ww. AsXm-s°bpw ]S® A√m- bn¬ ]d-™m¬ A-kvtXjy ¬ImsX ]dn- lp- h ns°pdn®v t_m[- h m- m- t I- ≠ - X p- ≠ v. s®-Sp-°m≥ hømØ hn[w ico-c-Øn¬ B≠p-X- Aßssbmcp alm-i-‡n-bp≠v F∂ Adn-hp- d® Aºv ]pd-sØ-SpØ hnhcw nkvIm-c-Øn-em- Xs∂ henb Adn-hm-Wv. Ahs‚ Xr]vXn e`n- bn-cp-∂-Xn-m¬ Adn-™n-s√∂ Aen(-d)-hns‚ °p∂ Imcy- ß ƒ, Ahs‚ Xr]vXn- b √mØ Ap-`hmJymw nkvIm-c-Øns‚ i‡n {]I-S- as‰m∂pw Imw£n-°msX sNøp-I, Ahs‚ tcmj- am-°p-∂-Xm-Wv. ]pc- I-Øp-∂-X-dn-bmsX nkvIm- Ønp ]m{X- a m- I p∂ Imcy- ß ƒ, AXp- t ]- S n®p c-Øn¬ apgp-In-t∏mb kzlm-_n-am¿ hsc-bp≠v Ncn- am{Xw Dt]-£n-°pI ˛ CXmWv {]hm-N-I≥ ]Tn- {X-Øn¬. Cu ASp-∏-amWv nkvImcw sIm≠v ∏n® Bflo-b-X. km[n-t°-≠-Xv. A√mlp sNbvX Ap-{K-l-߃ FÆn-bm-sem- BIm- i - t em- I Øv sIm≠pt]mbm- W t√m Sp- ß m- Ø - h - b m- W v . B Icp- W m- a - b s lrZbw A√mlp nkvImcw kΩm- n- ® - X v. DΩØv sIm≠v Is≠- Ø n, temI- Ø ns‚ cl- k y- ß ƒ A°mcyw Xncn-®-dn-bs´ F∂p IqSn-bp-≠m-hWw Adn-™v, Ahs Ap-k-cn-°p-I˛ CXmWv Bflo- A√m-lp-hn-v. bm{X hfsc Kuc-hap-≈-Xm-°p∂p -- b-X. as‰mcp hm°n¬ ]d-™m¬ XJvh. F¥p- Ah≥. akvPn-Zp¬ ld-an¬ n∂v BZyw sIm≠p- Imcyw sNøp- ∂ Xpw sNøm- X n- c n- ° p- ∂ Xpw t]m-Ip-∂Xv akvPn-Zp¬ AJvk-bn-te-°m-Wv. apgp- A√mlphn∂p th≠n-bm-hpI F∂v Npcp-°w. h≥ Aºn-bm-°fpw AhnsS ktΩ-fn-∏n°-s∏-Sp- "bmsXm∂p ImWp-hXp mcm-bW {]Xn-a, ∂p. Ah¿s°m-s°bpw Cam-ambn nkvI-cn-∏n-°p- bmsXm∂p tIƒ°p-hXp mcm-bW {ipXna ∂p. Aßs ap≥Km-an-Iƒ°pw A¥-c-Km-an- bmsXm∂p sNm√p-hXp mcm-bW ax Iƒ°pw Hcp-t]mse mb-I-mWv _n-X-߃ F∂p-≠t√m Hcp {]Jym-]w. ChnsS F¥p- F∂v t_m[y-s∏-Sp-Øp∂p. Ign-™p-t]mb _n-20 cnkme
 • 17. am-cpsS e£yw Xs∂bmWv _n-X-߃°p-ap- _ns‚ klmbw tXSn- b t√m, B ka- b Øv≈-sX∂p IqSn AXv A¿∞-am-°p-∂p-≠v. A√m- At±lw ¬Inb adp-]Sn IWn-i-am-bn-cp-∂p. hn´p-lp- h p- a mbn hy‡- a mb kw`m- j Ww S- Ø n. ho-gvN°v k∂-≤-a-s√∂v {]Jym-]n-°p-∂-Xp-am-bn-cp-Bflo-b-ambn Cu kw`m-jWw hnizm-kn-Iƒ°v ∂p.nkvIm-c-Øn-eqsS km[y-am-IWw F∂pw a-€n- kp^v^-°msc dkq¬ ]≈n-bn¬ Xs∂ ]m¿∏n-em-°mw. °p-I-bm-bn-cp-∂p. `£-Whpw AhnsS n∂p Xs∂. A‘- I m- c ßfn¬ n∂v shfn- ® - Ø n- t e°v Aßs XkvIn-bØv sNbvXp-sIm-≠mWv AhscBfp-Isf sIm≠p-h-cm-mWv dkq¬ ntbm-Kn- hf¿Øn-sb-Sp-Ø-Xv. Cßs IqsS Pohn®v F√m-°-s∏-´-Xv. CXv Bflob shfn-®-am-Wv. IÆp-Im- hn[ PohnXhyh-lm-c-ß-fnepw Ckvem-anI n¿t±-Wm-Ø-h¿°p-t]mepw Hgn-®p-Iq-Sm-m-hmØ shfn- i- ß ƒ ]men- ° m≥ ]Tn- ∏ n- ° p- I bpw AXp- h gn®-am-W-Xv. kqcy-{]-Imiw A‘-∑m-cpsS Imcy- Bflobhf¿®°v hgn-sbm-cp-°p-I-bp-amWv BZy-Øn¬ A{]-k-‡-am-W-t√m. Bflob shfn-®- Ime ssiJp-am¿ sNbvX-Xv. B hgn-I-fmWv Xzco-amWv {][m-w. A√m-lp-hmWv AXns‚ t{kmX- J-Øp-Iƒ.€v. {]Im-i-km-Kcw (_-lvdp-∂q¿) F∂ ]Zw ASn-ÿm Xm¬]cyw Adn™v A[zm-n-®n-cp∂Ahym-tJy-b-amb Imcy-am-Wv. Atßm-´p≈ {]bm- ssiJp-am¿°pIogn¬ injy-∑m¿ ∂mbn hf¿∂ncp-W-amWv anAvdmPn¬ S-°p-∂-Xv. {]Im-i-cq-]- ∂p. apco-Zp-amsc bqWn-t^m-an¬ n¿Øp∂, a‰p-Øn¬ ]S-bv°-s∏´ _n-X-ß-fmWv mb-I≥. Xm¬]-cy-߃ Hfn®p IS-Øp-∂, AXp km[n-°m-At±-l-amWv am-h-Ip-esØ shfn-®-Øn-te°v mbn KmwKp-I-fp-≠m-°p∂ coXn-bm-bn-cp-∂n√ Ah-bn-°p-∂Xv. A{X-ta¬ i‡-amWv {]hm-NIn¬ - - - cp- t S- X v . Ap- b m- b n- I - f psS Bflob hf¿®°vn∂v {]Xn-^-en-°p∂ {]Im-iw. AXp-sIm-≠mWv F¥mtWm Bh- i y- a p- ≈ Xv AXv A∏- t ∏mƒ{]hm-N-I∂v A√m-lp-hns kao-]n-°m-m-b-Xv. ]d™p sImSp-°pI, F{X sNdp-Xm-bmepw hogvN-bm{X Xs∂ _pdm-Jns‚ ]pd-Øm-W-t√m. an∂¬ h-∂m¬ DSt Xncp-Øp-I. AhnsS `uXn-I-amb em`-F∂¿∞-ap≠v _¿Jn-∂v. Ap-bm{X sNbvX-Xm- -jvS-߃ tm°m-dn-√. A√m-lp-hns‚ Xr]vXn-°-Is´ {]Im-i-Øm¬ ]S-bv°-s∏´ Pn_vcoepw. p-Iq-e-am-b-Xns t{]m’m-ln-∏n-°p-I. FXn-cm-sW-Pn_vcoens‚ {]Im-i-Ønp ]t£, tijn- Ip-d- ¶n¬ Xncp- Ø p- I . AØcw Bflo- b X am{Xtahm-Wv. hgn-bn¬ Xocp-∂p AXn-m¬ {]Im-i- Ckvem-an-ep-≈q.Øns‚ Bflo-tbm-’-h-ambnØocp-∂p anAvdmPv. Bflob hf¿®-bn¬, AXns‚ ]cn-t]m-j-W- {]Imi {]Ir-Xn-bm-b-Xn-m¬ _n°v ico-c- Øn¬ ZnIvdp-Iƒ°v henb ]¶p-≠v. ka-bhpw LS-tØmsS Ahn-sS-sb-Øm-m-bn. hnizm-kn-I-fpsS -bp-sams° n›-bn°s∏´ ZnIvdp-I-fn¬ kzm`o-{]IrXn as‰m-∂m-b-Xn-m¬ imco-cn-I-ambn Ahn- jv S - { ]- I mcw am‰w hcp- Ø p- ∂ Xv _nZv - A - Ø m- W v .sS-sb-Øm-m-hn-√. F∂m¬ Bflo-b-ambn B nkvIm-cm--¥-c-ap≈ ZnIvdp-I-fn¬ 33,10,7 Xh-W-I-ne-bn-ep-b-cmw. AXn-∂mWv nkvIm-cw. hnizm- fn-embn n›-bn-°-s∏-´h AXn-s°mƒ Iq´p-∂Xvkn- I - f psS hnPbw lrZbip≤n- s Im- ≠ m- W v . H´pw icn-b-√.nkvIm-c-Øn¬ lrZbkm∂n[yw An-hm-cy-am- "F∂m¬ [mcm-f-ambn ZnIv¿sNm-√n-t°mfq F∂pWv. imco-cn-I-ambn H´pw hømØ ÿnXn-bn¬ ]d™v h√msX Jp¿-B≥ t{]m’m-ln-∏n® ZnIvdp-t]mepw nkvI-cn-°-Ww. J¬_v am{Xw kPo-h- I-fp-≠v. ka-btam LS-tbm FÆtam H∂pw n›-ambn n¬°p∂ thf-bn¬t]mepw nkvI-cn-°- bn-°-s∏-´n-´n-√m-Ø-h. Ah ]mSn√ F∂p ]d™Ww F∂p ]d-bp-∂-Xnv Cß-sbpw Hc¿∞-ap- ÿe-ß-fnepw ka-b-ß-fn-ep-sam-gnsI AsX-{X-bp-≠v. AXv Ahs "C√n-øontemfw Db¿Øpw. am- h mw. Hmtcm Znh- k hpw qdp- X - h - W - s b- ¶ nepwtmºpw kImØpw l÷p-sams° CXn-∂-p- Ckv X n- K v ^ m¿ sNøm≥ ]d- b p- ∂ p- ≠ - t √m. AXvIq-e-amb An-hmcy Bcm-[--I-fm-Wv. BIm-hp-∂{X Iq´p-I. F∂m¬ _mXvdq-an¬ t]mIp- hnizm-kn-Isf Ccp-´n¬n∂v shfn-®-Øn-te°v ∂-Xp-t]mse hne-°-s∏-´n-S-ß-fnepw tc-ß-fnepw{]hm-N-I≥ bn-®-Xv "XkvIn-bXv hgn-bm-Wv. AXv Hgn-hm-°p-I. as‰-√m-bvt∏mgpw sNm√p-I. "ZnIvdp-IqsS Pohn®v th≠Xpw th≠m-ØXpw ImWn®p Iƒ sIm≠v mhp-W-ßmØ Ah-ÿsb°pdn®vsImSpØp; ]d™pw ]Tn- ∏ n®pw sImSp- Ø p. ]d-bp-∂p-≠-t√m. Aß-s-bp≈ ZnIvdp-Iƒ sIm≠vHmtcmtcm kw`-h-ß-fp-≠m-Ip-tºmgpw AXn¬ mhp-W-ßmØ ÿnXnhcp-tºmƒ Bflob hf¿®-n∂v Bflobt´w km[n-°p-∂-sX-ßs F∂v bp-≠m-Ipw.Ah- t cm- s Sm∏w Pohn®v ImWn®p sImSp- Ø p. Npcp-°-Øn¬ Pohn-X-Øns‚ CuWhpw XmfhpwA_q-Zm-hqZv D≤-cn-°p∂ Hcp lZo-kn¬ k¬am- A√m-lp-hns‚ Xr]vXn-bm-bn-Øo-cp-Ibpw AX-p-k-p¬ ^mcn-kn(-d)-tNm-Zn-°-s∏-Sp-∂p≠v: "apl-ΩZv cn®v F√m PohnX hyh-lm-c-ßfpw {Iao-I-cn-°-s∏-h∂-t∏mƒ F√m Imcy-ßfpw n߃°-bmƒ ]Tn- Sp-Ibpw sNøp-tºmƒ D≠m-Ip∂ Bflo-bm-p-`q-∏n®p Xtc- W - s a∂mtbm? CXnp apºv Hcp Xn-bmWv Ckvemw tXSp∂ Ah-ÿ. CXv Pohn-X-Imcyhpw n߃°-dn-bp-am-bn-cp-∂nt√? At±lw sØbpw ac-W-sØbpw A√m-lp-hns‚ s]mcp-Ø-adp-]Sn ]d-bp-∂Xv ae-aq{X hnk¿÷w S-Øp- Øn- e m°pw. F¶n¬ ac- W m- - ¥ cw AØ- c -∂-Xp-hsc Fß-s-bm-sW∂v At±lw Rßsf °m¿s°m∏w kz¿§- h mkw km[y- a m- ° p- I bpw]Tn-∏n-°p-∂p≠v F∂m-Wv. Aßs Imcy-ß- sNøpw. Ccp´v ng-ep-t]m-se ]n¥p-S-cp∂ `qtemIsf√mw A√m-lp-hns‚ Xm¬]-cy-{]-Im-c-am-°p-I- Pohn-X-Øn¬ n∂v {]Imi kmK-c-Xo-c-tØ-°p≈bm-bn-cp-∂p _n. A°m-cy-Øn¬ _n X߃ Hcp Xo¿∞-bm-{X-bmbn At∏mƒ PohnXw amdp-Hcp hn´p-ho-gvNbpw sNbvXn-cp-∂p-an-√. Jpssdio Ibpw sNøpw.tXm-°ƒ, _n-X-߃ S-Øp∂ {]t_m-[wAh-km-n-∏n-°p-∂-Xn∂p th≠n A_q-Xzm-en- cnkme 21
 • 18. apØv_n tUm. lao-Zp√/ hnh. A_vZp√ aWna {]hm-N-I≥ F∂ ne-bn-ep≈ Bflob DØ-c-hm-Zn-Ø-߃°-∏pdw euIn-I-amb Imcy-ß-fpsS n¿h-lW tXr-Xzhpw {]hm-N-I-n¬ h∂p-tN¿∂p. AXnv ]e ImcW-ß-fp-ap≠v. H∂v, Ap-`-h-ß-fn¬ n∂-t±-l-Øn--dn-bmw, Hcp [¿a-k-aq-l- Øns‚ ne-n¬]nv nbaimk--Iƒ Bh-iy-am-sW∂v. ........................................................ ............................................................ aZo--bnse Kccmjv{Sw {] hm-N-I≥ aZo--bn-se-Øp-∂Xv Hcp cmjv{Sob AXv. {]hm-N-I-tmfw hnth-I-a-Xnbpw njv]-£-p- iqy-X-bn-te-°m-Wv. A∂-h¿s°mcp cmPmhv (A- amb Hcp cmPm-hp-≠m-bn-cpt∂m? [n- I m- c n)- D≠m- b ncp∂n- √ . aZo, {]hm- N - I s‚ XpS°w apX¬t° apkvenwkap-Zm-bsØ kwL- tXrXzw hfsc thKw kzoI-cn-®p. Ah¿s°mcp Sn-∏n-°m≥ {]hm-N-I≥ {ian-®n-cp-∂psh-¶nepw (A- cmPm-hp-≠m-bn-cp-∂p-sh-¶n¬ ÿnXn as‰m-∂m-tb-s. ß- s - b mWv AJ_DS- º Sn ka- b ØvXs∂ (tIm¨Ã‚-bn≥ N{I-h¿Ønbpw t]m∏pw XΩn¬ Ah¿°v tXm- ° sf n›- b n®p sImSp- Ø - X v ) ne-n∂ _‘w ap-°n-hnsS Hm¿°mw) skmdm- AXnv th≠{X cq]-`-{ZX h∂n-cp-∂n-√. Ah-cpsS kv{S¿t°m I¨^yq-jykntm aqkm-{]-hm-N-Itm DØ-c-hm-Zn-Ø-ßfpw Ah-Im-i-ßfpw n¿h-Nn-°- tbip-hntm Cu kuI-cy-ap-≠m-bn-´n-√. _p≤≥ s∏´ncp∂p-an-√. PqXcpw Ad-_n-I-fp-amb Aap-kvenw- kzbw knwlm- k w Dt]- £ n®p If- ™ - X m- W v . I-fp-ambn s]mXp-Po-hnXw, oXn-ymb n¿h-l-Ww, Cusbmcp al-Ømb ssZhn-Im-p-{Klw D≠m-bn- hnZym-`ym-kw, ssknI, kpc-£m-kw-hn-[m--߃, cp-∂n-s√-¶n¬ {]hm-N-Iv Ap-I-c-Wo-b-amb DZmØ aX-]-c-ambXpw A√m-Ø-Xp-amb kmaq-ly-kw-hn-[m- amXr-I-bm-Ip-hm≥ Ign-bp-am-bn-cp-∂n-√. ]Tn-∏n-°p- -߃ F∂n-XymZn Imcy-ß-fn¬ GsX-¶nepw coXn- Ibpw ]mT-߃ S-∏m-°p-Ibpw Bflm-hnepw ico- bn-ep≈ k‘n-Itfm Icm-dp-Itfm Cnbpw cq]-s∏- cØnepw Xs‚ P-Øn-s‚ am¿K-Z¿in-bm-hp-Ibpw Sp- t Ø- ≠ n- b n- c p- ∂ p. F√m- ‰ npw aosX F¥n- m- sNøpI F∂-XmWv {]hm-N-Is‚ DZmØ amXr-I. bmtWm {]hm-N-I≥ h∂Xv B Ckvem-ans‚ `mhn (A-Xn-p≈ `uXnI kml-Ncyw Hcp-°n-bXv aZo-- {]h¿Ø--ß-sf-°p-dn®pw Btem-Nn-t°-≠n-bn-cp-∂p. bpsS khn- t ij cmjv{Sob Ah- ÿ - b m- W v) {]t_m-[--Øns‚ H∂mw Znhkw apX¬°p amhs kw_-‘n®v Fs¥m-c-p-{K-l-am-bn-cp∂p Xs∂ At±-l-Øns‚ A[ym-]--Øns‚ B[mcw22 cnkme
 • 19. ]Tn-∏n-°p-Ibpw ]mT-߃ S-∏m-°p-Ibpw Bflm-hnepw ico-cØnepw Xs‚ P-Øn-s‚ am¿K-Z¿in-bm-hp-Ibpw sNøpI F∂-XmWv {]hm-N-Is‚ DZmØ amXr-I. (A-Xn-p≈ `uXnI kml-Ncyw Hcp-°n-bXv aZo--bpsS khn-tij cmjv{Sob Ah-ÿ-bm-Wv) amhs kw_-‘n®v Fs¥m-c-p-{K-l-am-bn-cp∂p AXv. {]hm-N-I-tmfw hnth-I- a-Xnbpw njv]-£-p-amb Hcp cmPm-hp-≠m-bn-cpt∂m? .................................................................................. .......................................................................................... XuloZpw ssZh-am¿K-Øn-ep≈ [-hy-bhpw (551˛419_nkn) Acn-tÃm-´n-en-s‚tbm (384˛322 Bbn- c p∂p. a°- b n¬h®v Xs∂ 5 tcsØ _nkn) IuSney-s‚tbm cN--Ifpw Hcp ]c-am- nkvIm-chpw kzØp-°-fn¬ km[p-°ƒ°v Ign- [n-Imc cmjv{S-Øn-s‚ AwKoIrX na-b-hy-h- hn--p-k-cn®v hnln-Xhpw n¿_-‘-am-°nbn-cp- ÿ-I-fm-bn-cp-∂n-√. cmPm-°-∑m¿°pw cmP-Ip-am- ∂p. ]t£ CsXm∂pw aXn-bm-hn-√. kpÿm-]n- c-∑m¿°p-ap≈ n¿t±-i-ßtfm ssI∏p-kvX-I- X-amb Hcp kwhn-[mw Cn-bp-ap-≠m-th-≠n-bn- ßtfm Bbn-cp∂p Ah. _‘-s∏-´-h¿°Xv cn- ° p- ∂ p. {]hm- N - I ≥ F∂ ne- b n- e p≈ X≈p-Itbm sIm≈p-Itbm sNøm≥ kzm-X- Bflob DØ-c-hm-Zn-Ø-߃°-∏pdw euIn-I- {¥y- a p- ≠ m- b n- c p∂p Acn- t Ãm- ´ n- e ns‚ amb Imcy-ß-fpsS n¿h-lW tXr-Xzhpw "BY≥kns‚ `c-W-L-S--bm-Is´ Hcp Ncn{X- {]hm-N-I-n¬ h∂p-tN¿∂p. AXnv ]e ImcW- tcJ am{X-am-Wv. AsX-gp-Xp-tºmƒ BY≥kv ß-fp-ap≠v. H∂v, Ap-`-h-ß-fn¬ n∂-t±-l-Øn- Hcp Kc-cmjv{Sambn ne-n¬°p-∂p-≠m-bn-cp- -dn-bmw, Hcp [¿a-k-aq-l-Øns‚ ne-n¬]nv ∂n-√. am{X-a√ Acn-tÃm-´n¬ Gdn-bm¬ Hcp nbaimk- - I ƒ Bh- i y- a m- s W∂v . Ckv e m- a{¥n-bm-bn-cp-∂n-cn-°mw. Hcn-°epw A[n-Im-cn-bm- ans‚ B[m-c-ß-fn¬ kaq-lsØ bn-°m≥ bn-cp-∂n-√. A∂v as‰m- c m- f n- √ . Fs¥- ∂ m¬ Ckv e mw BZyta Xs∂, Cu tcJ°v enJn-X-im- AXns‚ cq]o-I-cW Zi-bn-emWv. AsX-ß-s- kw (In-Xm-_v) F∂mWv t]cn-´n-cn-°p-∂-Xv. bmWv th≠-sX-∂-dn-bp∂ Htc Hcmƒ {]hm-N- F∂p h®m¬ {]P-I-fpsS ta¬ nb-{¥-Wm-[n- I- m- W v . cmjv { S- Ø - e - h - ∑ m¿°pw ssknI Im-c-ap≈ Hcp ssIIm-cy-I¿Øm-hn¬ n∂p≈ tXr-Xz-Ønpw a‰m-scbpw t]mse Ap-I-c-Wo- Fgp-X-s∏´ n¿t±-i-am-Wn-Xv. t]-sbbpw Fgp- b-amb amXr-I-Iƒ An-hm-cy-am-Wv. Ckvem-an∂p Øn-sbpw al-Xz-s∏-Sp-Øp-Ibpw ap-jy-Po-hn- apºsØ `uXn-I-k-aq-l-Ønv AXm-bn-cp∂p X-Øn¬ Ah-bpsS {]m[m-ysØ Du∂n-∏-d-bp- C√m- s X- t ]m- b - X pw. A[n- I m- c n- I sf nb- { ¥n- Ibpw sNøp∂ H∂m-asØ Jp¿-B≥ BbØv °m≥ am¿K- t c- J - I - f n- s √∂p h∂m¬ Ah¿ At±- l - Ø ns‚ kv a rXn- b n- e p- ≠ v . tcJ- b n¬ tkzOm-[n-Im-cn-I-fmIpw. A-Xm-Is´ Acm-P-I-Xz- F´pXhW Cu {]am- W sØ kqNn- ∏ n- ® p- Øn-s°mƒ tami-amIpw. F¥npw aosX {]hm- sIm≠v klo^ (G-Sv, {]am-Ww) F∂v {]tbm- N- I s‚ apºn¬ aqkbpw Zmhq- Z p- a p- ≠ v . Htc Kn-®n-´p-≠v. Jp¿-B≥, C_vdm-ln-anpw aqk°pw kabw Ah¿ aXtXm-°fpw `c-Wm-[n-Im-cn-I- ¬Inb ssZhnI {]am-W-ßsf kqNn-∏n-°m≥ fp-am-bn-cp-∂p. D]-tbm-Kn® AtX hm°v. Cu tcJ°v hnt[- ImcW-ß-sf-¥p-am-hs´ {]hm-N-I≥ Xs‚ bXzw {]Jym-]n-®-h≥ CXnv I¬]n® {]m[m- a- € n- e p≈ Imcyw kl- N - c ≥amtcmSpw y-am-bn-cn-°Ww CXv kqNn-∏n-°p-∂-Xv. Aapkvenw Ab¬°m-tcmSpw N¿® sNbvXp. H∂mw JfinI cmjv{So-b-ambpw aX-]-c- kzbw Hcp K-c-cm-jv{S-am-Ip-∂-Xns‚ XpS-°-ambn ambpw Hcp apkvenwkaq-l-Øns‚ t{]mZvLm- Ah¿ aZo- - b n¬ A- k ns‚ ho´n¬ HØp- Sw {]Jym-]n-°p∂p. temIsc At]-£n®v tN¿∂p. hyh-ÿm-]n-X-amb imk--Iƒ nb-a- Ch¿ Hcp DΩØv (k-ap-Zmbw) Bbn-cn°pw (J- ambn Ah¿ Fgp-Xn-bp-≠m-°n-bXv `mKy-h-im¬ finI 2) DΩ-Øn¬ F√m Hmtcm-cp-Ø¿°pw C∂v ΩpsS ssIh-i-ap-≠v. CkvemanI K-c- Xpeym-h-Im-i-ap-≠m-bn-cn-°pw; bp≤-k-µ¿`-ß- cm-jv{S-Øns‚ BZysØ `c-W-LS--sb-∂Xp fn¬ hnti-jn®pw. ]c-kv]c klm-b-Øn-s‚bpw t]mse Xs∂, ap-jy-N-cn-{X-Ønse BZysØ Xpey-o-Xn-bp-sSbpw ASn-ÿm--Øn¬ blq-Z- ka- { K- e n- J nX - ` - c - W - L - S Iq- S n- b m- W - X v . ∑m¿°v Cu cmjv{Sob kwhn-[m--Ønte°v ss__nƒ kqNn-∏n-°p∂ iap-th-ens‚ H∂mw Ft∏mƒ thW-sa-¶nepw IS∂p hcp-∂-Xnv ]pkvX-I-Ønse a¿±-Icpw tkzOm-[n-Im-cn-I-fp- ]Xn-mdmw Jfin-I-bmbn {]tXyI nbaw amb `c-W-I¿Øm-°-fpsS {]tXyI-amb Ah-Im- Xs∂ Fgp-Xn-t®¿Øn-´p-≠v. oXn n¿∆-l-W- i-ßsf°pdn-®p≈ enJn-X߃ shdpw A]-lm- Øns‚ Imcy-Øn¬ {]amWw bYm¿∞ hnπhw ky-X-bn¬ Ihn-™-sXm-∂p-a-√. tkmtfm-Wns‚ Xs∂-bm-bn-cp-∂p. oXn S∂p F∂v Dd-∏p-h- (_n kn 640˛658) t]cn¬ Adn-b-s∏-Sp∂ nb-a- cp-tØ≠ _m[yX tI{µ A[n-Im-c-Øn-m-Wv. ßfmIs´ At∂°v nehnencp∂ nb-aßfn¬ hy‡n-Iƒ°-√. AXn-te°v th≠Xv sNøm≥ n¿t±-in-°-s∏´ t`Z-K-Xn-Iƒ am{X-am-bn-cp-∂p. Hmtcm hy‡n°pw _m[y-X-bp-≠v. AXv Xn- BY≥kv K-ccm-jv{S-Øns‚ {]Xn-n-[n-IfpsS t°m, Xs‚ IpSpw-_-Øntm tKm{X-Øntm n¿t±- i - a - p- k - c n- ® mWh cq]- s ∏- S p- Ø n- b - X v . lmn-I-c-am-bn-cn°pw F∂p h∂m¬ t]mepw. C∂pw ap-°-dn™pIqSm Ah enJn-X-am-bn- (J- fi nI 13) Ip‰- h m- f n°v Bcpw A`bw cpt∂m At√ F∂v. BsW-¶n¬ t]mepw Ah ¬Im≥ ]mSn-√(-J.22) X¿°-ßfn¬ ]c-a-amb ka- { K- a m- b n- c p- ∂ n- √ . I¨^yq- j y- k n- s ‚tbm cnkme 23
 • 20. kz¥w Imcy-߃ S-Øp-∂-Xn¬ Hmtcm tKm{X-Ønpw kzbw `c-Wm-[n- Im-c-ap-≠m-bn-cn-°pw. (J.4-˛11) Cn- ta¬ tKm{Xw P∑-n-›-b-a-√, AsXmcp ssNX-y-h-Ømb Iq´m-bva- bm-Wv. DZm. aplm-Pn-dp-Iƒ GsX- ¶nepw a°≥ tKm{Xw am{X-a-√, Ah¿ F√m-hcpw a°-°m¿ Xs∂tbm Ad- _n-Iƒ t]meptam A√. (J-finI 3) apºpw Ad-_n-Iƒ hntZ-in-Isf Xß- fpsS tKm{X-Øn¬ Dƒs°m-≠n-cp-∂p. Ah¿°v ]mc-ºcy tKm{X-°m¿°p≈ Ah-Im-i-߃ ]eXpw D≠m-bn-cp-∂n- √. F-¶nepw ]ecpw tN¿∂v ]pXn- sbmcp kzXzw cq]-s∏-Sp-Øp-∂-Xn-v- CXv t]mse ap≥ DZm-l-c-W-ß-fn-√. ............................... .......... Xo¿∏v ssZh-Ønpw Ahs‚ `qan-bnse ]c- tam-∂X a[y-ÿ-s∂ ne-bn¬ {]hm-N-I≥ (k)°pw Bbn-cn-°pw. (J.23). tKm{X-n-b-a-a- p-k-cn®v ]gb kmaqly C≥jp-d≥kv (s]m- Xp kpc£m{Iaw) ne- n¿Øp- I - b pw, c‡sØ≠w, bp≤-Ø-S-hp-Im-cpsS tamN-w, jvS-]-cn-lmcw apX-em-bh s]mXp-^-≠n¬ n∂m-hWsa∂v n›-bn-°p-Ibpw sNbvXp. (J.12) ImcWw `c-W-Iq-S-Ønv Hcp-ap-kven-an- sbpw IS-_m-[y-X-bn¬ Dt]-£n-°m-hp-∂-X- 20). Ckv e m- a ns‚ am¿K- Ø n¬ jv S w h∂ √. kz¥w Imcy-߃ S-Øp-∂-Xn¬ Hmtcm B¿°pw kaqlw H∂n®v jvSw nI-Øn-s°m- tKm{X-Ønpw kzbw `c-Wm-[n-Im-c-ap-≠m-bn- Sp-°pw. (J.19). {]hm-N-I≥ X¿°-ß-fn¬ ]c- cn-°pw. (J.4-˛11) Cn-ta¬ tKm{Xw P∑-n-›- tam- ∂ - X Xo¿∏p- I m- c - m- b n- c n- ° pw. At±- l - b-a-√, AsXmcp ssNX-y-h-Ømb Iq´m-bva- Øns‚ Xo¿∏v Hcp Imc-W-h-imepw adn-I-S-°m- bm-Wv. DZm. aplm-Pn-dp-Iƒ GsX-¶nepw a°≥ hp-∂-X-√. (J.23) tKm{Xw am{X-a-√, Ah¿ F√m-hcpw a°-°m¿ cmPym-Xn¿Øn-sb-°p-dn®v `c-W-L-S--bpsS Xs∂tbm Ad-_n-Iƒ t]meptam A√. (J- H∂mw Imfiw n»- _ v Z - a m- W v . CXv sΩ finI 3) apºpw Ad-_n-Iƒ hntZ-in-Isf A¤p-X-s∏-Sp-tØ-≠-Xn-√. Xmgvh-c-bn¬ tKm{X- Xß- f psS tKm{X- Ø n¬ Dƒs°m- ≠ n- c p- ∂ p. ߃ CS-I-e¿∂mWv Pohn-®n-cp-∂-Xv. blq-Z- Ah¿°v ]mc-ºcy tKm{X-°m¿°p≈ Ah-Im- ∑m¿IqSn Icm-dns‚ `mK-am-b-tXmsS AXn¿Øn i- ß ƒ ]eXpw D≠m- b n- c p- ∂ n- √ . F- ¶ nepw n¿Æbw (c≠mw Imfiw J. 39) km[yhpw ]ecpw tN¿∂v ]pXn-sbmcp kzXzw cq]-s∏-Sp- {]mtbm-Kn-I-hp-am-bn. AXn-em-Is´ "Pu^v aZo Øp-∂-Xn-v- CXv t]mse ap≥ DZm-l-c-W-ß-fn- ˛ aZom Xmgvhc Ft∂ ]d-bp-∂p-≈q. F∂m¬ √. Ckvem-anI tZio-b-X-bpsS XpS°w ChnsS a‰p t{kmX-€p-Iƒ IqSp-X¬ hnh-c-߃ Xcp- n∂m-h-Ww. a‰p tZio-b-X-I-fn¬ n∂p hyXy- ∂p- ≠ v. Pqimw_n≥ lmcnY tKm{X- kvX-ambn hnth-N-m-[n-Im-c-an-√mØ bmZr-On- Øn¬n∂p≈ d^n-_n≥ ImZn-Pns C_vp I-amb kwL-n¿Æ-b-L-SIßsf (h¿Æw, lº¬ D≤- c n- ° p∂p: {]hm- N - I ≥ aZo- sb `mj, P∑-tZiw XpS-ßn-b-h-sb) Hgn-hm°n Hcp ldw (hn-ip-≤-`q-an)bmbn {]Jym-]n-®p. AsXmcp DS-º-Sn-bp-sStbm sFOn-I-amb Xnc-s™-Sp- tXm¬°-jvW-Øn¬ tcJ-s∏-Sp-Øn-h-®p. {]hm- ∏n-s‚tbm ASn-ÿm--Øn¬ kz¥w tZio-bX N-I≥ IAv_p_vp amen-Ins mev AXn-cp- Xocp-am-n-°m-p≈ Ah-Im-i-amWv Ckvemw I-fn¬ kvXq]-߃ m´m≥ ntbm-Kn-®p-sh∂v ¬Ip-∂Xv. kam-[mw A`wKpcw nen¿Øn- - _pJmcn Fgp-Xp-∂p. aXz-cn-bpsS Ncn-{X-Øn¬ s°m-≠p≈ kpc-£m {]Xn-tcm[ ne-]m-Sp-I- IAv_p_vp amenIv ]d-bp∂p : ""aZo--bpsS fmIpw cmjv{Sw kzoI-cn-°pI. (J-finI 17) {]hn-iym-Xn¿Øn-bn¬ kvXq]-߃ m´m≥ {]hm- ssknI tkh--Øn¬ n∂v B¿°pw Hgn- N-I≥ Ft∂m-Sm-h-iy-s∏-´p. Aßs Rm≥ bm-m-hn√ (J-finI 18). Hcmfpw i{Xp-hns‚ Zmج sPbn- j v, apssi- c n- _ v, amIn- Z v, kzØp-°-fpsS kwc-£-I-m-I-cpXv (J-finI lpss^b, ZpA¬ Di- b nd, ssXw F∂n- h -24 cnkme
 • 21. [mc-Wm-]{Xw XpS-ßp-∂Xv Hcp bp≤-ap-≠m-bm¬ blq-Z-cpsS ne-]mSv F¥m-bn-cn-°Ww F∂v ]d™p sIm≠m-Wv. ap°v ymb-ambpw Duln-°m-hp∂ Hcp-Im-cyw]pdØpn∂p≈ Hcm{I-a-WsØ `b-s∏-´-t]mse Xs∂, aZo--bnse apkvenw-IƒAIØpn∂v blq-Z-∑m¿°v A{I-an-I-tfmSv tXm∂n-tb-°m-hp∂ Ap-`mh-sØ-°p- dn®pw Bi-¶m-Ip-e-cm-bn-cp-∂p-sh-∂Xm-Wv. ............................................................................ ....................................................................................bpsS D®n-bn¬ kvXq]-߃ m´n. Cu hnh- Wv. as‰mcp km[yX ap°v e`n® t{kmX-€p-cWw IrXy-amb ÿe-hn-h-c-W-߃ ¬Ip-∂p. Iƒ Cu c≠v [mcWm]{X-ßfpw BapJw{]hm- N - I Ncn{Xw Fgp- X n- b - h ¿ Ch c≠p Bh¿Øn-°p-∂Xv Hgn-hm°n Hcp-an®v Hcp tcJ-hm°n¬ HXp-°n-∏-d-bp-∂p. ""Xudnpw sFdnpw bmbn ka¿∏n-®n-cn-°m-sa-∂-Xm-Wv.CS-bnepw c≠v emhm ka-X-e-߃°n-S-bn-ep-am- [mc-Wm-]{Xw XpS-ßp-∂Xv Hcp bp≤-ap-≠m-bn F∂v. (CXv ka-X-e-Øns‚ Ing°pw ]Sn- bm¬ blq-Z-cpsS ne-]mSv F¥m-bn-cn-°Ww™mdpw `mK-Øm-Wv). F∂v ]d™p sIm≠m-Wv. ap°v ymb-ambpw blq- Z - t Km- { X- ß ƒ XpS- ° - Ø n¬ Ad_v Duln- ° m- h p∂ Hcp- I m- c yw ]pdØpn∂p≈tKm{X-ß-sf-t∏mse (A-h¿ apkvenw-I-fm-Is´ Hcm{I-a-WsØ `b-s∏-´-t]mse Xs∂, aZo--A√m-Xn-cn-°-s´) Cu k‘n-bpsS `mK-am-bn-cp- bnse apkvenw-Iƒ AIØpn∂v blq-Z-∑m¿°v∂n-√. {]hm-N-I≥ Ah-cpsS tKm{X-Øntem aX- A{I-an-I-tfmSv tXm∂n-tb-°m-hp∂ Ap-`mh-Øntem s]Sp- ∂ p- a n- √ . B L´- Ø n¬ sØ-°p-dn®pw Bi-¶m-Ip-e-cm-bn-cp-∂p-sh-∂Xm-apkvenwIƒ {]Xm-]n-Itfm blq-Z¿°v Hcp `oj- Wv. A_q-Zm-hq-Zns‚ ta¬ {]kvXmhw Cu nK-Wntbm Bbn-cp-∂n-√. F∂m¬ {]am-W-Ønse aw icn-hbv°p-∂-Xp-am-Wv. _Z-dn¬ a°-°m-hyh-ÿ-Iƒ ]eXpw blq-Z-cpsS cmjv{So-bhpw cpsS ]cm-Pbw A{]-Xo-£n-X-am-bn-cp-∂p. Ah¿kmº-Øn-I-hp-amb k¿∆-X{¥ kzmX{¥yw nb- {]Xn-I-cn-°m-p≈ Hcp-°-Ønep-am-Wv. PqX-mb{¥n-°p-∂p-≠v. Icm-dn¬ Fhn-sSbpw blq-Zsc IA_v _ v pAiv d ^v F∂ Ihn, Cu L´-Hcp kzX{¥LS- I - a mbn ]cm- a ¿in- ° p- ∂ n- √ . Øn¬ a°-bn¬ sN∂v tXm‰-hsc Fcnhp Ib-Ad_ntKm{X- ß - f p- a m- b p≈ kJy- ß - f mWv ‰n. aZo-sb A{I-an-°p-I-bm-sW-¶n¬ Xs‚Ahsc Cu {]am-W-Øns‚ KpW-t`m-‡m-°-fm- klm-bhpw hmKvZmw sNbvXp. aSßn aZo--°p-∂-Xv. (J. 24-˛35, 46). apkvenw-Iƒ°v aZo-- bn¬ h∂Xpw KqVm-tem-N ]pd-Øm-b-tXmsSbpsS Imcy- Ø n¬ ta¬ss° e`n- ° p- ∂ Xv IAv_v Xs‚ Poh≥ sIm≠v AXnv ]cn-lmcw_Zvdnse hnP-b-Ønp tij-am-Wv. am{X-hp-a√ sNtø≠n hcn-Ibpw sNbvXp. ({]N-cn-∏n-°-s∏-Ncn-{X-Øns‚ `mK-am-Im≥ km[y-X-Iƒ Xpd∂p Sp-∂-Xp-t]mse Ihn-X-sb-gp-Xn-b-Xns‚ t]cn-e√sh®p sIm≠v hyhÿ sNbvXn-´pap≠v. At∂ IAv_v h[n-°-s∏-Sp-∂-Xv. i{Xp-]-£-Øns‚Ah¿ k‘n-bpsS `mK-am-bn-cp-∂p-sh-¶n¬ Cu Nmc- mbpw H‰p- I m- c - mbpw {]h¿Øn-hyhÿ A[n-I-∏-‰m-Ip-am-bn-cp-∂p. Cu nK-a-- ®XpsIm≠m-Wv.hnh.) Xß-fpsS henb {]`p߃°v A∏pdw Nne hkvXp-X-IƒIqSn ΩpsS IYm-h-ti-j-m-b-tXmsS `b-s∏-´p-t]mb PqX-A`n- { ]m- b sØ icn- h bv- ° p- ∂ p- ≠ v. ∑m¿ Xß-fpsS apkvenw Ab¬]-°-hp-ambnC_vpa≥kq¿ apkvenw-I-fp-sSbpw blq-Z-∑m-cp- k‘n°pw ]c-kv]c klm-b-Ønpw Xøm-dm-sSbpw {]tXyI [mcWm ]{X-ß-sf-°p-dn®v Fgp- bn. as‰m- c - h - k - c - Ø n- e m- b n- c p- ∂ p- s h- ¶ n¬,Xp-∂p. A_q-Zm-hqZv Ipd®pIqSn IrXy-X-tbmsS hninjym lnPvd-bpsS sXm´p-Ss, Ah-cn¬blq-Z-∑m-cpsS [mc-Wm-]{Xw Ipdn-°-s∏-Sp-∂Xv n∂v Cusbmcp ne-]mSv {]Xo-£n-°m-h-X-√._Zv d npw IA_v _ v p Aiv d - ^ ns‚ ac- W - {]am-W-Øns‚ Cu `mKØv ssZh-Øns‚ ZqX-Ønpw tij-am-sW∂v Fgp-Xp-∂p. (IAv_v mb apl-ΩZv F∂ {]tbmKw Bh¿Øn®p (J-Hcm-t£-]-lm-ky- Ihn-bm-bn-cp-∂p. {]hm-N-Is . 4; 47) h∂-Xn∂p ImcWw Cu coXn-bn¬ hni-]cn-l-kn-°p-I-bm-bn-cp∂p Abm-fpsS Ihn-X-I- Zo-I-cn-°m-hp-∂-Xm-Wv. Xß-fpsS n¬°-°≈n-fpsS apJy-Zu-Xyw.) bn-√mbva Cusbmcp {]tbmKw kzoI-cn-°m≥ Icm¿ hmbn-®p-t]m-hp-tºmƒ sΩ Ae-´p∂ Ahsc n¿_- ‘ n- ® n- c n- ° - W w. kz¥w aXwHcp -Imcyw Icm-dns‚ blq-Z-`mKw Hcm-ap-Jhp-an- BN-cn-°p-∂-Xnv [mc-Wm-]{Xw XS-€-sam∂pw√msX "Aßp XpS-ßp∂psh∂-Xm-Wv. ""AXp- krjvSn-°p-∂n-s√-∂n-cn-s°, Hcp X{¥-sa∂ ne-t]mse Xo¿®- b mbpw blq- Z ¿ kwbp‡ bn¬ Ah¿ AXv hI- h ®p sImSp- ° p- I bpwssknI o°ß-fpsS sNe-hn¬ Ah-cpsS sNbvXp. AtX coXn-bn¬ X¿°-߃ adp-h-gn-`mKw hln- ° p- ∂ p. (J.24). Cß- s - b mWv I- f n¬ ]cn- l cn- ° - s ∏- S m- Ø Xv {]hm- N - I s‚c≠mw Imfiw XpS-ßp-∂-Xv. `c-W-L-S--bpsS A¥na Xocp-am--Ønv hnSmpw Ah¿ kΩ-Cu `mKw kzX-{¥-amb Hcp Jfi-a-s√∂pw Xn-®p. (J.42). F∂m¬ Icm-dp-]{Xw hn´p-I-f™AXn-m¬ Xs∂ cmjv{S-kw-hn-[m--Øn-te°v Hcp Imcy-ap-≠v. AXn-em-Is´ Jp¿-B≥ IrXy-]pXp-Xmbn IS-∂p-h-cp-∂-h¿°p≈ Ah-Im-i- amb ne-]m-sS-Sp-°p-Ibpw sNbvXn-´p-≠v. AXm-ßfpw DØ- c - h m- Z n- Ø - ß fpw Iq´n- t ®¿°pI bXv {InkvXym-n-Ifpw PqX-∑mcpw Xß-fpsSam{Xta th≠-Xp≈q F∂pw hmZn-°m-hp-∂-Xm- thZ n¿t±- i - ß ƒ ]men- ® n- c n- ° Ww F∂v . cnkme 25
 • 22. m¬]-Øn-aq∂mw Jfin-I-b-p-k-cn®v blq-Z-∑m¿ a°-°msc bmsXm-cp-hn-[-Ønepw klm-bn-°p-hm≥ ]mSn-√. a°-°m¿°v PqX-∑m-cpsS klmbw XS-bpI am{X-a-√, Hcm- {I-a-W-ap-≠m-bm¬ Hcp PqX apkvenw ap∂Wn D≠m-°pI F∂Xpw CXns‚ e£y- ambncp-∂p. A{I-an-I-fp-am-bp≈ k‘n s]mXp-hmb [mcWbpsS ASn-ÿm--Øn-em- bn-cn°pw. tI{µm-[n-Im-c-Øns‚ Xocp-amw F√m I£n-Iƒ°pw _m[-I-am-bn-cn-°pw. ........................................................................... .................................................................... AtIw kw`- h - ß - f n¬ kz¥w tKm{X- a p- {]tbm-K-sØ-s®m√n Nne nKq-V-X-Iƒ ne-n¬°p- Jy≥am¿°p apºn¬ Xo¿∏m-hmØ Imcy-ß-fp-ambn ∂p. C_vplnim-ans‚ hnh-c-W-Øn¬ Hu^vtKm{Xw PqX-∑m¿ {]hm-N-Is kao-]n® Ah-k-c-ß-fp-≠m- apkvenw-I-tfm-sSm∏w Hcp kap-Zm-b-ambn (a-A¬ bn-´p-≠v. {]hm-N-I≥ Ah-cpsS hy‡n nb-a-ß-f-p- apAvano≥) F∂pw A_pDss_-Zns‚ hnh-c-W- k-cn®v (C-kvem-anI nb-a-ß-f-p-k-cn-®-√) Ah-bn¬ Øn¬ hnizm-kn-I-fpsS `mK-amb Hcp kap-Zm-b-sa∂pw Xo¿∏p-I¬]n-°p-Ibpw sNbvXp. (an-¬ apAvano≥) ImWp-∂p. {]hm-N-I-s-¥m-Wp- m¬]-Øn-aq∂mw Jfin-I-b-p-k-cn®v blq-Z- t±-in-®n-cn-°pI? blq-Z-∑m¿ GI-ssZh hnizm-kn-I- ∑m¿ a°-°msc bmsXm-cp-hn-[-Ønepw klm-bn-°p- fm-bXp sIm≠v, a°-°m-cp-ambn kl-I-cn-°-cpXv hm≥ ]mSn-√. a°-°m¿°v PqX-∑m-cpsS klmbw F∂p am{X-am-Ip-tam, AtXm aZo--sb∂ K-c-cm- XS-bpI am{X-a-√, Hcm-{I-a-W-ap-≠m-bm¬ Hcp PqX jv{S-Øn¬ cmjv{So-b-ambn am{X-a√ aX-]-c-ambpw Hcp apkv e nw ap∂Wn D≠m- ° pI F∂Xpw CXns‚ kJyw cq]-s∏-Sp-ØpI hgn {]hm-N-I∂v AXn¬ IqSp- e£y-ambncp-∂p. A{I-an-I-fp-am-bp≈ k‘n s]mXp- X¬ e£y-߃ D≠m-bn-cpt∂m? ap°v IrXy-amb hmb [mcWbpsS ASn- ÿ m- - Ø n- e m- b n- c n°pw. kqN- - I - s fm- ∂ p- a n- √ . H∂m- a sØ km[y- X bv ° v tI{µm- [ n- I m- c - Ø ns‚ Xocp- a mw F√m I£n- ]n≥_-e-ambn Jp¿-B≥ ]d-bp∂p : "thZ-Øn¬ n∂v Iƒ°pw _m[-I-am-bn-cn-°pw. (J.37, 44,45). {]Xn- Hcp ]¶v ¬I-s∏´hsc o I≠nt√? Ah¿ A`n- tcm[ bp≤-Øn¬ Hmtcm I£nbpw Xm¥mß-fpsS Nm-c-Ønepw aXn-a-bßn Pohn-°p-∂-Xnepw hniz-kn- sNe-hp-Iƒ hln-°Ww (J. 24,37, 38) F∂m¬ °p-∂p. "hnizm-kn-I-sf-°mƒ sIm≈m-hp-∂-h¿ Ahn- IS-∂m-{I-aWw S-Øp-∂-hsc klm-bn-°m≥ ]c- izm-kn-I-fm-sW∂v ]d-bp-Ibpw sNøp-∂p. Ah¿ kv]cw _m[y-X-bn-√. (J.45) apkvenw ssknI A`n-i-]vX-cm-Wv. ssZhw i]n-®-h¿°v Fßpw klm- o°-ß-fn¬ blq-Z-cpsS km∂n[yw {]hm-N-Is‚ b-an-√. (Jp¿-B≥ 4:51-˛52) Ap-a-Xn°v hnt[-b-am-bn-cn-°pw. (J.36). hntZ-in- CXp- s Im- ≠ p- t ±- i n- ® Xv _p∂fo¿ tKm{X- a m- Iƒ°p kwc-£-Ww, XS-hp-Im-cpsS tamN {Zhy- sW∂v Nne Jp¿-B≥ hymJym-Xm-°ƒ°-`n-{]m-b-ap- k-am-l-c-Ww, c‡-sØ≠w CsX√mw ]g-b-t]mse ≠v. a°-°m-cpsS klmbw In´m≥ th≠n Ah-cpsS Hmtcm I£n-bp-sSbpw DØ-c-hm-Zn-Ø-Øn-em-bn-cn-°pw. _lp-ssZ-hXzw apkvenw-I-fpsS GI ssZh-Xz-sØ- (J.25,31, 36-_n, 40) F∂m¬ blq-Z-∑m¿ Hcp-Im- °mƒ √-Xm-sW∂v ]d-bp-t∂Sw hsc Ah-sc-Øn- cWhimepw a°°m¿°v kwc-£Ww ¬In°q-Sm. °-gn-™n-cp-∂p. c≠m-asØ nK-a-sØ sNm√n-bm- (J.43). oXn n¿∆-l-W-Øn¬ XS€w n¬°m≥ sW-¶n¬, ""thZ-°mtc, hcn-I, ap-°n-cp-Iq-´¿°pw Hcp I£n°pw ]mSn-√. (AXv Xß-fn¬ B¿s°- X¿°-an-√mØ Hcp bmYm¿∞y-Øn-te-°v, AXm-bXv ¶nepw FXn-cm-bn-´m-sW-¶n¬ t]mepw (J.36-_n). mw A√m-lp-hnsb√msX as‰m-∂n-sbpw Bcm- (]n¬°mew blq-Z-∑mcpw apkvenw-Ifpw XΩn¬ [n- ° p- ∂ n- s √∂v , Ah- t mSv IqSn as‰mcp ssZh- S∂ bp≤-ß-sfm∂pw aX-]-c-amb bp≤-ß-fm-bn-cp- sØbpw k¶¬]n-°p-I-bn-s√-∂v, A√m-lp-hn-s-°q- ∂n-√. cmjv{Sob h©--bpsSbpw Icm¿ ewL--ß- SmsX ap°v a‰p bP-am--∑m-cn-s√-∂v. Ah¿ Xncn- fp-sSbpw t]cn-em-bn-cp-∂p-sh∂v hy‡-am-Wv. hn-h.) ™p- s ]m- I p- ∂ p- s h- ¶ n¬, ""R߃ A√m- l p- h nv F√m blq-Z-{]-P-Ifpw Ah-cpsS I£n-Ifpw DØ-c- kºq¿Æ-ambpw Iog-S-ßn-bXnv n߃ km£n-I- hm- Z n- Ø - Ø n- s ‚bpw Ah- I m- i - ß - f p- s Sbpw Imcy- fm-sW∂v Ah-tcmSv ]d-bp-Ibpw sNøp-I. (Jp. 3:64) Øn¬ Xpey-cm-bn-cn-°pw. (J.26) JfinI 25se Hcp lndm-¢n-bknsbpw a‰v {InkvXy≥ cmPm-°-∑m-26 cnkme
 • 23. scbpw Ckvem-an-te°v £Wn-®-t∏mgpw {]hm-N-I≥ aZo--sb∂ K-c-cm-jv{S-Øn¬ cmjv{So-CtX Imcyw Xs∂-bmWv ]d-™-Xv. ""Xo¿®-bmbpwhnizm-kn-Iƒ, blq-Z {km-b km_n-b≥ aX-ß- b-ambn am{X-a√ aX-]-c-ambpw Hcpfn¬ hniz-kn-®-h¿ A√m-lp-hnepw hn[n-Zn-h-k-Ønepw kJyw cq]-s∏-Sp-ØpI hgn {]hm-N-hniz-kn-°p-Ibpw ∑-sN-øp-Ibpw sNbvX-h¿, Ah- I∂v IqSp-X¬ e£y-߃ D≠m-bn-cp-sS-{]-Xn-^ew Ah-cpsS c£n-Xm-hn-¶¬ kpc-£n- cpt∂m? ap°v IrXy-amb kqN--I-X-am-Wv. Ah¿ `b-s∏-tS-≠-Xn-√. Ah¿ ZpxJn-t°- sfm-∂p-an-√. H∂m-asØ km[y-Xbv°v≠n-h-cn-I-bp-an-√. (2:62; 5: 69) ]n≥_-e-ambn Jp¿-B≥ ]d-bp∂p : AXmWv Ckvem-ans kw_-‘n-®n-S-tØmfw aX- "thZ-Øn¬ n∂v Hcp ]¶v ¬I-Øns‚ Bfl-kØ ˛ If-¶-a‰ hnizm-kw. a‰n-S-ß-fn¬, (2:135 XpS-ßn-bh) Jp¿-B≥ thZ-hm-ln-Isf s∏´hsc o I≠nt√? Ah¿ B`n-Nm-hnfn-®v, A{_-lm-ans‚ aXsØ hos≠-Sp-°mpw c-Ønepw aXn-a-bßn Pohn-°p-∂-XnepwAXnv hg-ßmpw Bh-iy-s∏-Sp-∂p≠v. hniz-kn-°p-∂p. "hnizm-kn-I-sf-°mƒ ASp-Ø-Xmbn {]am-W-Øn¬ ]db-s∏-Sp∂ blq- sIm≈m-hp-∂-h¿ Ahn-izm-kn-I-fm-Z-tKm-{X-ß-fm-scm-s°-bm-sW-∂m-Wv. Ncn-{X-Im-c-∑m¿ sW∂v ]d-bp-Ibpw sNøp-∂p. Ah¿Ah¿ _q-Jp-ssd-f, _q ssJp-Jm, _p∂fo¿ A`n-i-]vX-cm-Wv.Ch-bm-sW∂v GtIm-]n®v ]d-bp-∂p. ]t£, {]am-W-Øn¬ Fhn-sSbpw blq-Zcpw C∂n∂ Ad_v ............................... ..............................tKm{X-ßfpw Ft∂ {]tbm-Kn®p ImWp-∂p-≈q. NneNcn-{X-Im-c≥am-cpsS ]£w _p-ssJe (A-h-cmWvHukpw Jkvd-Pp-ambn ]ncn-™-Xv) F∂ Hscm‰Ad_n tKm{Xw am{Xta aZo--bn¬ D≠m-bn-cp-∂p≈q n∂p kzX-{¥-amb cmjv{Sobw `uXn-Im-k-‡n-F∂m-Wv. Hukpw JkvdPpw ktlm-Zc-∑m-cm-bn-cp- bn- t e°v bn- ° pw. AXn¬ n∂p cq]w∂p. ssJe Ah-cpsS amXmhpw "ssJpJm Jkvd- sIm≈p∂ PohnXw ]cm-∂-t`m-Pn-I-fmb arK-Pn-s‚bpw a‰p-c≠v blq-Z-tKm-{X-߃ Hukn-s‚bpw ßsf°mƒ nµy- h pam- b n- Ø o- c mw. F∂m¬kJy-I-£n-Ifpambn-cp-∂p-sh∂v C_vp CkvlmJv `uXnIw ntj-[n-°p∂ aXw, kzbw Bflo-b-Fgp-Xp-∂p. F∂m¬ {]am-W-Øn¬ Hukn-I-sfbpw ambn Db¿∂p t]mIm-sa-¶nepw, AXv P-ß-fn¬Jkvd-Pn-I-sfbpw Ipdn®v ]cm-a¿i-an-√. Ah-cnse D]- Hcp yq-]-£-Øns am{Xta {]Xn-n-[mwhn-`m-K-ß-fmb IpSpw-_-ß-sf-°p-dn-®mWv ]d-bp-∂-Xv. sNøp-I-bp-≈q. _lp-`q-cn-]£w AXnv ]pd-AXv t]mse aq∂v blqZ tKm{X-ß-fnepw Dƒ∏n-cn- Øm-bn-cn-°pw. {]hm-N-I-cmb apl-ΩZv (k) F√m-hp-Iƒ D≠m-bn-cn-°-Ww. ‰npw aosX km[m-c-W-°m-cv th≠n-bm-bn-cp-∂p. CXmWv Npcp-°-Øn¬ {]hm-N-I≥ aZom Xmgvh- Pohn-X-Øns‚ c≠p Xe-ß-sf-bpw, `uXn-I A-c°v ka¿∏n® `c-W-L-S--bpsS ]cn-tim-[--bpsS Xn- ` u- X nI temI- ß - f psS ka- z- b - Ø n- e qsSNpcp-°w. XpS°w AsXmcp K-c-cm-jv{S-am-bn-cp-∂p. Fßs k¥penXo-I-cn-°m-sa-∂mWv At±lwXpS¿∂v AXv Ckvem-anI cmjv{S-Øns‚ Bÿm-- Ahsc ]Tn-∏n-®-Xv. Cu hnizm-k-kw-lnX F√m-am-bn. AXv XpS-°-Øn¬ Xs∂ enJn-X-cq-]-Øn-em- h¿°pw n¿_-‘-am-Ip∂ GXmpw Ap-jvTmbn-cp-∂p. k¿°m-dns‚ {][m hn`m-K-ß-sfms° Imcy- ß ƒ n¿Æ- b n®p h®p. AtX kabwCXn¬ ]cm-a¿in-°s∏´n´p-≠v. hf-cp∂ Hcp kaq-l- Bflo-b-ambn IqSp-X¬ B{K-ln-°p-∂-h¿°mbnØns‚ cmjv{So-bw, nb-a-n¿am-Ww, `c-W- -o-Xn- hmXn- e p- I ƒ Xpd∂v hbv ° p- I bpw sNbv X p.ymb kwhn-[m--ß-sf-sb√mw AXv IW-°n-se-Sp- kzX{¥ cmPyØv {]hm-NI kl-N-c-∑m¿ `c-Øn- ´ p- ≠ v . AXn¬ {]hm- N - I s‚ Pohn- X - I m- e Øv Wm-[n-Im-cn-I-fm-bn. F√m taJ-e-Ifpw {]hm-N-kml-N-cy-߃°-p-k-cn®v ho-I-c-W-߃ D≠m-bn- I-m-bn-cp∂p. Ah-cpsS tXm-hv. ]gb PohnXw´p-≠v F∂p thWw Ap-am-n-°phm≥. F∂m¬ Ncn- amtd-≠-Xp-≠m-bn-cp-∂p. ]t£, AXv A[n-Im-c-{X-Im-c-∑m¿ AsX-sNm√n n»-_vZ-cm-Wv. F∂m¬ Øns‚ BUw- _ - c - ß ƒ Atz- j n- ® √. adn®vΩpsS {i≤ £Wn-°p∂ Hcp hkvXp-X-bp-≠v. IqSp-X¬ `‡nn¿`-c-ambn PohnXw ]cn-h¿Øn-JfinI Ccp-]Xv _n-bn¬, a°≥ Jpssd-in-I-fpsS ∏n-°m-m-bn-cp-∂p. apkven-amb BWpw s]ÆpwPoht∂m kzØp-Iƒt°m kwc-£Ww ¬Ip-∂Xv {]mb-t`-Z-an-√msX A©ptcsØ n-kvImcwI¿i--ambn hne-°n-bn-cn-°p-∂p. F∂m¬ _pJm-cn- n¿∆-ln-®n-cn-°-Ww. lnPvd°v apsº AXv n¿_-bpsS dnt∏m¿´-p-k-cn®v lnPvd c≠n¬ _Z¿ bp≤w ‘-am-bn-cp-∂p. apºv {hXw n¿_-‘-am-bn-cp-∂n-S- ° p- ∂ - X np apºv , c≠v {][m- - s ∏´ apkv e nw √. ]n∂oSv h¿j-Øn¬ Hcp amksØ tmºvhy‡n- X z- ß - s f- ¶ nepw Jpssd- i n- I - f psS kzØp- n¿_-‘-am-°n. km[m-cW ap-jy¿ `uXn-I-°ƒ°v kwc- £ Ww {]Jym- ] n- ® - X mbn ImWmw. temIw Ap- ` - h n- ° p- t ºmƒ Xs∂ Bflo- b -AXn-¿∞w, Cu hyhÿ apºp-≠m-bn-cp-∂n-s√∂pw temIw hnkva-cn-®p-t]m-Im-Xn-cn-°m-m-bn-cp∂p_Z¿bp≤ tijw Fgp-Xn-t®¿Ø-Xm-sW-∂p-am-Imw. CsX√mw. kwL-SnXnkvImcw t{]m’m-ln-∏n-as‰mcp km[yX `c-W-L-S samØw Xs∂ _Zvdnv ®p. F∂m¬ {]m¿∞- - b psS kabam- b m¬tij-amImw Fgp-X-s∏-´n-cn-°pI F∂-Xm-Wv. FhnsSbmsW- ¶ nepw, H‰- b v°m- s W- ¶ n¬ AsX-¥p-am-I-s´, Cu {]am-W-tØmsS Ckvemw Aßs nkvI-cn-°-Ww. aXw Aßs ap-Pohn-X-Ønv ]pXn-sbmcpapJw ¬In-bn-cn-°p-I-bm- jys‚ hy‡n Pohn-X-Ønte°v IS∂p sN∂p.Wv. Bflmhv (a-Xw) `uXn-I-hp-ambn ka-z-bn-°p∂ ssZhw, CS-bm-f-∑m-cn-√msX sXcp-hnse km[m-Cu apJw Ckvem-ans‚ khn-tij hy‡nXz-am-bn- c-W-°m-cv kao-]-ÿ-m-bn.Øo-cp-Ibpw sNbvXp. [m¿anIX (B-flo-b-X)-bn¬ cnkme 27
 • 24. apØv_n amfn-tb-°¬ kpsse-am≥ kJm^n kz¥w Z¿iw Pohn-X-Im-eØv Xs∂ ]pe-cp-∂Xp I≠v IÆ-S® Hcp alm-p-`m-h≥ Ncn-{X-Øn¬ apl-ΩZv _n(-k)-am-{X-am-Wp-≈-Xv. ktµi-߃ evInb-h-scms° AXp ]pe-cp-∂- Xnp apºv Nc-a-a-S-™p. ImcWw Ah- sbm∂pw ]pe-cm-p-≈-Xm-bn-cp-∂n-√. Nne-scms° acn-°p-∂-Xnp apºp Xs∂ Ah-cpsS Z¿i--߃ acn-®-Xnv Ncn-{X-Øn¬ DZm-l-c-W-߃ D≠v. Ad^. Ht∂-Im¬ e£w apkvenwIƒ A∂v AhnsS Hcpan®p IqSn-bn-cp-∂p. Ahsc km£y-s∏-SpØn _n(-k) {]Jym-]n-®p. "C∂v nß-fpsS Zo≥(-a-Xw) kºq¿Æ-am-bn-cn-°p-∂p. Fs‚ Ap{Klw n߃°mbn ]q¿Øo-I-cn-®n-cn-°p-∂p. Ckvemans aX-ambn Rm≥ Xr]vXn-s∏-´n-cn-°p-∂p. Hcp {]bm-W-Øns‚ HSp°-am-bn-cp∂p B {]Jym-]-w thdn-s´mcp Ncn-{X- Øns‚ XpS-°-hpw. I¿a-`q-an-bnse ]q¿W Nt{µmZbw I≠v A √mam C_vp-I-ko¿ {]mIrX Atd-_ysb arKo-b-X-bn¬ ap°n-sb-SpØp. am-h-cm-in°v shfn- Ipdn®v Zo¿L-ambn D]-y-kn-®n-´p-≠v. F√m A¿∞- ®- a m- I mpw, Ah¿°p ta¬ hcn- ™ p- a p- d p- I nb Ønepw am-h-cm-in C{X-ta¬ A[-∏-Xn® as‰mcp F√mXcw ASna®ß-e-I-sfbpw s]m´n-s®-dn-bmpw L´w Ime-Ønv ]d-bm-m-In-s√∂v At±lw nco- Hcp hntam-N-Is‚ ]ndhn An-hm-cy-am-bn-cp-∂p. £n-°p-∂p. ]n¬°m-eØv Ad-_n-Iƒ ssIh-cn® Bdmw q‰m-≠ns‚ Bcw-`-tØmsS ap-jy≥ kmwkvIm-cn-Ihpw [m¿an-I-hp-amb apt∂‰w Xnf-°- _p≤n-]-c-ambn hf¿®-{]m-]n-®n-cp-∂p. B[p-n-I-X- ap-‰-Xm-Impw ]m›m-Xy≥ _p≤nPohn-Isf hnkva- bpsS Ap-c-W--߃ Ah-n¬ Zriy-am-bn-Øp-S-ßn. bn-∏n-°p∂XmImpw nan-Ø-am-bXv Hc¿∞-Øn¬ Xma-kn-°m≥ hoSv, k©-cn-°m≥ hml-w, {]Xn- Bg-ta-dnb Cu ]Xw Xs∂bmbn-cp-∂p. tcm-[n-°m≥ Bbp-[w F∂n-ßs Ahs‚ PohnX- BtKmfXe-Øn¬ CXcaX-ß-fpsS ÿnXnbpw afiew hnI-kn-°p-Ibpw Hcp ]pØ≥ mK-cn-I-X hyXy-kvX-am-bn-cp-∂n-√. ap-jys‚ apºn¬ EPp- cq]s∏-Sp-Ibpw sNbvXp. Cu Ime-L-´-Øn¬ am- am¿§w Xpd-°p-∂-Xnp ]Icw Ahs IqSp-X¬ hn-I-Xsb GIo-I-cn°pw hn[w Hcp nbakwlnX Xa-€n-te°v bn-°m-mWv Ah¿ {ian-®-Xv. aX- {]tbm-K-Øn¬ D≠m-bn-cp-∂n-√. Cukm (A)-an∂p ߃ XΩnepw aX- ß ƒ°p- ≈ nepw ne- n∂ tijw kaqlw Hcp-Xcw Ccp-´n-te°v Fdn-b-s∏-´n- ssiYn-eyhpw A®-S-°-cm-ln-Xyhpw Ahÿ IqSp- cp-∂p. ]ecpw Ccp-´n¬ n∂v Ccp-´n-te°p Xs∂ X¬ k¶o¿Æ-am-°n. a-€-am-[m--Ønv kz¥-ambn S-∂p. Nne¿ Cukm (-A) ka¿∏n® {]Im-i-[mc am¿Ka-tz-j-nt°≠ AXy¥w Kpcp-X-c-amb {]Xn- AW-bm-Xn-cn-°m≥ Bhp-∂Xv {ian®p. ]t£, {]Xo- k-‘n-bn-emWv CXv FØn-n-∂-Xv. aX-n-tj-[-Øn- £-bpsS F√m Inc-W-ßfpw AkvX-an-°pI Xs∂- te°pw _lp-ssZh hnizm-k-Øn-te°pw kaqlw sN-bvXp. B Xa-€n-te°mWv ]q¿W-N-{µ-p-Zn-®Xv; hgp-Xn-ho-gm≥ CXv Imc-W-am-bn. ntbm-Kn-°-s∏-´Xv. Adn-hns‚ A`m-hhpw hnizm-k-Ønse Xmf-∏n- {]t_m-[n-Xsc BI¿jn-°p∂ F√mLS-I-ß- g-Ifpw Pohn-X-Ønse hgn-hn´ coXn-Ifpw ap-jys tfmSpw IqSn- b mWv {]hm- N - I s‚ krjv S n- I ¿Ωw28 cnkme
 • 25. n¿∆-ln-°-s∏-´-Xv. B¥-cnIkuµcyw am{X-a√ hp- I - b m- W v . F√mw Dƒs°m≠ Hcpi‡nhnti-_mly- t im- ` bpw _n (k) °p≠m- b n- c p- ∂ p. jsØ AwKo- I - c n- ° m≥ ChnsS h®v ap- j y¿_pJmcn dnt∏m¿´v sNbvX lZo-kn¬ C{]-Imcw n¿_-‘n-X-cm-Ip-∂p. temI P-kw-Jy-bn¬ 99.9%ImWmw: hpw GsX-¶nepw cq]-Øn¬ ssZh hnizmknI-fm-b- "apJw G‰w `wKn-bp-≈-h-cm-bn-cp∂p {]hm-N-I≥. Xnse nan-Øhpw CXm-Wv. ssZhsØ Is≠-Øp-AhnSpsØ apJIa-eØn-eqsS kqcy≥ HgpIn S- ∂-Xn¬ kw`-hn® Bg-Øn-ep≈ A_≤w Xncp-°p-∂-Xmbn tXm∂p-am-bn-cp-∂p. {]hm-N-Is‚ `wKn Øm≥ a-€p-≠m-bm¬ aXn, temI-amsI GIam-Af-°m≥ Ign-bmsX kzlm-_n-Iƒ _p≤n-ap-´p-∂p. hn-IX cq]-s∏-Sm≥.AXp sIm≠mWv IØn- P z- e n- ° p∂ kqcy- t mSv {kjvSmhv GI-m-bn-cn-°Ww. as‰m-∂ns B{i-Xs∂ B apJw D]-an-®-Xv. _n (k) bpsS AXp- bn-°-cp-Xv. D¬]m-Zn-∏n-°p-Itbm D¬]m-Zn-∏n-°-s∏-Sp-ey-amb kuµcyw Hcn-°epw B]¬°-c-am-bn-cp-∂n- Itbm sNø-cp-Xv. Ah≥ F√mw tIƒ°p-∂-hpw√. hnj-bm-k-‡n-tbmsS Hcp kv{Xo t]mepw X∂n- F√mw ImWp-∂-h-p-am-IWw. k¿hhpw Ahs‚te°v BI¿jn-°-s∏-´-Xp-an-√. nb-{¥-W-Øn≥ Iogn-em-I-Ww. Ah≥ ]c-am-[n-Im- Hcp `uXnI Z¿i--sa-∂-Xn-ep-]cn Bflo-b-X- cnbpw tNX--bp-≈-h-p-am-I-Ww. {]P-I-tfmSv kao-bmWv Ckvemans‚ aqe-in-e. `uXn-I-X-bpsS F√m ]-ÿ-mbncn°-Ww. Ah-cpsS clky ]c-ky-ß-f-Xe- ß - s fbpw Bg- Ø n¬ kv ] ¿in- ° p- t ºmgpw dn-b-Ww.Ah≥ {]]-©Øns‚ kq{X-[m-c-m-I-Ww.Ah°v Bflo- b - X - b psS kv]¿iw evIm≥ πmn-√msX krjvSn-I¿Ωw S-Øm≥ Ign-hp-‰-h-m-Ckvemw {i≤n-°p-∂p-≠v. Hcmƒ°v CkvemanI Z¿i- I-Ww. k¿thm-]cn ]q¿W-X-bpsS F√m KpW-ßfpw- ß sf `uXn- I - h Xv°- c n- ° m≥km[n-°p-am-bn-cn-°mw. sXfn-hp-IfpwhkvXp-X-Ifpw Ah-K-Wn®p sIm≠v nba kwlnX Fgp-Xn-bp-≠m-°m≥ Ipsdam{X-am-bn-cn-°p-a-Xv. mfsØ A≤zmw sIm≠v km[n-°pw. temIØv Pw sXm´p≈ F√m- h n- j - b - AXv {]tbm-K-h¬I-cn-°p-∂-XmWv {]bm-kw.Ønepw _n- ( k) Ωn¬n∂v ]t£, th≠Xv {]mtbm-Kn-I-amb Hcp PohnX ]≤-hyXy-kvX-m-Wv. _n ap-jy-t√ Xn-bmWv. _n(-k) h∂Xpw Pohn-®Xpw CXnpF∂ tNmZy-Ønse AXn-i-tbm‡n th≠n-bm-bn-cp-∂p. HSp-hn¬ AXv bmYm¿∞y-am-AtXmsS Xs∂ ap°v t_m[y-s∏- bn. kºq¿Æ-amb Ne-m-fl-I-amb Hcp Z¿iw˛Sp-∂p. Bcm-[m aq¿Øn-Iƒ Xe-Ip-Øn- h o- g p- ∂ Xpw kmh h‰n- t ∏m- I p- CkvemanI Z¿i-w.∂Xpw a‰pw Hcp km[m- c W P∑- ............................................................................ ................................................................................Ønv Ap-_-‘-ambn D≠m-Ip-∂-X-√. {]hm-NI P∑-Znw BIm-i-temIw H∂msI BtLm-jn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. mw D≈-h-m-I-Ww. CØcw khn-ti-j-X-Iƒ Hcp-an®pAXv Bh¿Øn-°pI am{Xta sNøp-∂p-≈q. IqSnbXmWv A√m-lp. {]hm-N-I-cpsS F√m ne-°p-ap≈ kwc-£Ww ssZhn-IX Btcm-]n-°-s∏-Sp∂ a‰p hkvXp-°ƒc£n-Xmhv Gs‰-Sp-Øn-´p-≠v. ëA√mlp Xm¶-sf P- Chbn¬ H∂p-t]mepw tcmwhÆw kzmb-Ø-am-ß-fn¬ n∂v kwc-£n-°p-sa∂v Jp¿-B≥ ]d-bp- °nbhb- √ . Ah AtN- X - - ß - f m- W v . Bflm- h n-∂p. "Xm¶-fpsS c£n-Xm-hns‚ Xocp-amw hcp-∂Xv √mØ PU-߃°v a‰p KpW-ß-fp-≠m-hpI Akm-hsc £an-°-pI. Xm¶ƒ ΩpsS nco-£-W-Øn- [yw. CXmWv apl-ΩZv _n(-k) kaq-l-tØmSv ]d-em-Ip∂p F∂v as‰mcp kq‡-Øn¬ A√mlp ]d- ™-k-Xyw. n߃ GI Cem-lns hW-ßp-I.bp-∂p. _n(k) bpsS imco-cnI kwc-£-W-amWv Ah-mWv ]c-a-amb kXyw. Ah≥ Pohn-X-Øn¬A√mlp ChnsS Gs‰-Sp-Øn-cn-°p-∂-Xv. shfn®w hnXdpw, Zo]vX-am-°pw. anYy-Isf shSn-bp- CXv Hcp An-hm-cy-X-Iq-Sn-bm-Wv. ZuXy n¿h- I. Ah Pohn-X-Øn¬ Ccp´v ]cØpw.l-W-Øn-mbn G¬]n-°-s∏´ hy‡n AXn∂p apºv GI-am--hn-I-Xbpw GI-ssZ-hn-I-Xbpw _n(-k)-A]m-b-s∏Sm≥ ]mSn-√. hnin-jym, Cu taJ-e-bn¬ Du∂n∏-d-™p. `qcn-]-£hpw Xn-s°-Xn-cm-Ip-sa∂vAh-km-sØ hy‡n-bm-Ip-tºmƒ. as‰m∂p IqSn Adn-bm-sX-b-√, temIw-Xs∂ ]pdw-Xn-cn-™mepwIq´n hmbn-°-Ww. Cu hy‡nXzw kºq¿Æ-ambpw kXyw ]d-b-W-sa∂Xp sIm≠v. "A√mlp am{Xw]m]-ap-‡-am-bn-cn-°-Ww. A¥y-Znw hsc-bp-≈- Bcm-[y≥. Rm≥ Ahs‚ {]hm-N-I-pw. CXv P-h¿°v amXr-I-bmbn Ah-X-cn-∏n°-s∏´ amlm-a-o- ß-sf-s°m≠v AwKo-I-cn-∏n-°-Ww. AXnv hy‡-jn-bn¬ ]m]-°d ]pc-≠m¬ kXymkXy- hn-th-Nw amb sXfn-hp-Iƒ nc-Øn-hbv-°-Ww. X{¥-]-c-ambFßs km[y-am-Ipw. o°- ß - f n- e qsS {]t_m- [ n- X sc AXn- t e°v ]c-a-amb bYm¿∞y-amWv _n(-k) {]N-cn-∏n-®- BI¿jn-°-Ww. CXv c≠p-am-bm¬ {]t_m-[-I≥Xv. in¿°ns‚ Xa€pw Iøq-°ns‚ B[n-]-Xyhpw hnP-bn-®p. Xs‚ al-Ømb ZuXy]q¿Øo-I-c-W-nd-™p-n¬°p∂ a°-bn-emWv {]t_m-[--Øns‚ Ønv Bh-iy-amb F√m ssIh-gn-I-fnepw _n(-kam-cw-`w. ]c-»Xw ssZh-߃°p apºn¬ Ipºn- k) IS- ∂ p- s N- ∂ p. Xs‚ hgn- b n- t e°v P- ß ƒSp-∂-hsc H∂n-∏n-°pI Hcp kmlkw Xs∂. ]t£, BI¿jn- ° - s ∏- S m≥ Bh- i y- a mb X{¥- ß - s fm-AXn-mWv _n(-k) ntbm-Kn°-s∏-´-Xv. s°bpw Xncp--_n°v hi-am-bn-cp-∂p. {]]©w Nnt¥m-±o-]-I-am-Wv. ap-jy≥ Cnbpw n-®n-cn-°mØ cq]-Øn-emWv _n(-k) Xs‚AXns ]Tn®p Xo¿∂n-´n-√. a-€n-em°pw tXmdpw o°-߃ S-Øp-I. Hcm-sf-sb-¶nepw {]ÿm--Øn-{]m]-©nI cl-ky-߃ IqSp-X-embn hnI-kn-X-am- se-Øn-°m≥ e`n-°p∂ GX-h-k-chpw _n(-k) cnkme 29
 • 26. D]-tbm-K-s∏-Sp-Øn. sIm√m≥ h∂ -Pq-Xs‚ Imcy- bn-cp-∂p. √-Im-cy-߃ t]mepw Zp¿hy-Jym-w Øn¬ CXmWv kw`-hn-®Xv. Dd-ßm≥ sImSpØ sNbvXv apX-se-Sp-°m≥ {]Xn-]£w {ian-t®-°pw. hncn-∏n¬ B ap-jy≥ ImjvTn®p h®p. _(- sX‰n-≤m-c-W-bpsS F√m ]gp-Xp-Ifpw _n(-k)- k) kz¥w ssIIƒ sIm≠v AXv hrØn-bm- A- S - ® p. Aßs sNø- W - s a∂v Blzm- n- ° p- °n. PqX≥ CXv I≠p. Xma-kn-bmsX Ckvemw Ibpw sNbvXp. {]ÿm-sØ _m[n-°m-hp∂ ]p¬In. GXp-N-e--ßfpw aptº ImWp-Ibpw C√m-Xm-°p- P-ß-fpsS a€v hmbn®p sIm≠m-bn-cp∂p Ibpw thWw. AsXmcp {]t_m-[ X{¥-am-Wv. _n(- k )bpsS s]cp- a m- ‰ w. `mjbpw kwkmc mYs‚ am¿K-Øn-te°v kmc-h-Ømb D]- ssienbpw hsc Bfp-I-fpsS Ah-ÿ-tm-°n- tZiw sIm≠pw X{¥-߃ sIm≠pw £Wn-°p- am-‰p-am-bn-cp-∂p. Kuc-h-X-c-ß-fm-b- Imcy߃ I. Cu Jp¿-B-n-Im-ibw A£-cm¿∞-Øn¬ t]mepw ssien- b psS BI¿j- W o- b - X - b n¬ Dƒs°m-≈p-∂-Xm-bn-cp∂p _n(-k)-bpsS Ccp-]- s]mXn™v hbv ° m≥ _n(- k )°v Ignbpw. Øn-aq∂v h¿j°mesØ {]t_m-[ ZuXyw. JWvUn-X-amb tcJ-Ifpw ]q¿ho-I-cpsS Ncn-{X- _n(-k)-bpsS {]t_m-[ am¿K-ßfpsS B[p- ßfpw A∏-t∏mƒ am‰n am‰n D]-tbm-Kn-°-s∏-´p. nI am-߃ Cnbpw ]Tn-t°-≠-Xm-bn-´p-≠v. A¿∞-Øn∂pw Bi-b-Øn∂pw am{X-a-√, ]d- ]q¿Æ- X - b psS F√mw Bhm- l n- s ®- S pØ bp∂ ssien-°p-ap≠v {]m[m-yw. {]t_m-[ Akm-[m-cW ap-jy-m-bn-cp∂p _n(-k). Xs‚ cwK- Ø v _n(- k ) icn°pw CXpƒs°m≠v hy‡n-Xz-Øn-se∂ t]mse Z¿i--Ønepw Cu sNm√n-s°m-≠n-cn-°m≥ Ipsd a{¥-߃ am{X-a√, {]h¿Øn®v Xo¿°mp≈ Hcp henb ]≤-Xn-bmWv Ckvemw Ah-X-cn-∏n-®-Xv. CkvemanI I¬]--Iƒ S- ∏m-°p-∂-tXmsS ∑-Iƒ am{Xw kwK-an® temIw km£m-XvI-cn-°-s∏Spw. Xn∑- Iƒ°v A∏-t∏mƒ A¿l-amb in£ ¬Ip∂ k{º-Zmbw Ip‰IrXy-߃ Ipd- °pw. Ip‰-hmfn in£n-°-s∏-Sm-Xn-cn°p∂-XmWv ΩpsS temIw Cß-s- bmIm≥ ImcWw. Ip‰-hm-k Pn-°mØ [¿Ω-t_m[-ap≈ a-€p-I-fpsS n¿Ωm-Whpw CkvemanI hyh-ÿn-Xnbn¬ S-°pw. [¿Ωkwln-X°v Hcp ne°pw hnt[-b-cm-Im-Ø-h-cmWv in£n-°-s∏-Sp-I. ............................................ .............................................................. {]h¿Øn-®p. khn-ti-j-X-Iƒ ImWmw. _n(-k)-bpsS Pohn- a-€n-em-Ip∂ cq]-Ønte Ahn-Sp∂v kwkm- Xhpw Z¿i-hpw hyXy-kvX-am-bn-cp-∂n-√. Bi-b- cn-°p-I-bp-≈q. {]t_m-[-Is‚ henb KpW-am- ߃ Dcp-hn-Sp-I-bm-bn-cp-∂n-√. Ah {]tbmKn°p- WnXv. _n(-k) ]d-bm-dp-≠v; P-߃°v a-€n- I-bm-bn-cp∂p _n(-k) sNbvX-Xv. nba kwlnX em-Ip∂ Imcy-߃ Ah-tcmSv ]d-bp-I. Fgp-Xn-bp-≠m-°m≥ Ipsd mfsØ A≤zmw A√mlphnsbpw dkq- e n- s bpw Ah¿ sIm≠v km[n- ° pw. temIØv AXv {]tbm- K - ntj- [ n- ° p∂Xv n߃ Cjv S - s ∏- S p- ∂ pthm? h¬I-cn-°p-∂-XmWv {]bm-kw. ]t£, th≠Xv kmt¶-Xn-I-Xz-߃ hnfºn ]pI-ad krjvSn-°p- {]mtbm-Kn-I-amb Hcp PohnX ]≤-Xn-bmWv. _n(- Ibpw kXyhpw anYybpw th¿Xn-cn-°-s∏-SmsX k) h∂Xpw Pohn-®Xpw CXnp th≠n-bm-bn-cp- Hcp Xcw Ipg-a-dn-®n¬ S-Øp-Ibpw sNøp-∂Xv ∂p. HSp-hn¬ AXv bmYm¿∞y-am-bn. kºq¿Æ- DNn-X-a-s√∂ ]mT-amWv _n(-k) ¬Ip-∂-Xv. amb Ne-m-fl-I-amb Hcp Z¿iw˛ CkvemanI {]t_m-[-I≥ ]e-t∏mgpw henb hn´p-ho-gvN- Z¿i-w. Iƒ sNtø≠n hcpw. AXv ]n∂oSv Cu am¿K-Øn¬ IS-∂p-h-cm- KpW-]-c-ambn `hn-°-Ww. AXn- Ø-Xmbn H∂p-an-√. AXv Imen- p≈ Imcy- ß ƒ {i≤m- ] q¿∆w I-am-Wv. ho--am-Wv. km¿∆-P-o- o°n-s°m-≠n-cn-°-Ww. lpssZ- hpw km¿∆euIo- I - h p- a mWv . _nø: bn¬ _n(-k) H∏p h® sNm√n- s °m- ≠ n- c n- ° m≥ Ipsd k‘n tm°p-I. {]Xy-£-Øn¬ a{¥-߃ am{X-a√, {]h¿Øn®v AsXmcp t`mj- Ø - c am- b n- c p- ∂ p. Xo¿°mp≈ Hcp henb ]≤-Xn- ]t£, a°w ^Xvln- e mWv bmWv Ckvemw Ah-X-cn-∏n-®-Xv. AXns‚ ]cn-WXn sN∂p n∂- CkvemanI I¬]--Iƒ S-∏m- Xv. IAv_ ]pÿm]n-°-W-sa∂v °p- ∂ - t XmsS ∑- I ƒ am{Xw _n(-k) Dt±-in-®n-cp-∂p. ImcWw, kwK-an® temIw km£m-XvI-cn- Jpssd-in-IfpsS n¿am-W-Øn¬ °- s ∏Spw. Xn∑- I ƒ°v A∏- AXns‚ Nne `mK-߃ Dƒs∏-Sp- t∏mƒ A¿l- a mb in£ Øn-bn-cp-∂n-√. _n(-k) B Xocp- ¬Ip∂ k{º-Zmbw Ip‰IrXy- amw am‰n. P- - h n- I mcw Xs‚ ߃ Ipd- ° pw. sIme- b mfn {]ÿm--Øn-s-Xnsc Xncn-t™- sIm√-s∏-´m¬ ]ns∂ Fß-s- °p-sa∂v {]hm-N-I≥ a-€n-em-°n- bmWv sIme-]m-X-I-߃ S-°p-30 cnkme
 • 27. I. Ip‰-hmfn in£n-°-s∏-Sm-Xn-cn°p∂-XmWv ΩpsS Ad^. Ht∂-Im¬ e£w apkvenwIƒ A∂vtemIw Cß-s-bmIm≥ ImcWw. Ip‰-hm-k Pn- AhnsS Hcpan®p IqSn-bn-cp-∂p. Ahsc km£y-s∏-°mØ [¿Ω-t_m[-ap≈ a-€p-I-fpsS n¿Ωm- SpØn _n(-k) {]Jym-]n-®p. "C∂v nß-fpsS Zo≥(-Whpw Ckv e manI hyh- ÿ n- X nbn¬ S- ° pw. a-Xw) kºq¿Æ-am-bn-cn-°p-∂p. Fs‚ Ap{Klw[¿Ωkwln-X°v Hcp ne°pw hnt[-b-cm-Im-Ø-h- n߃°mbn ]q¿Øo-I-cn-®n-cn-°p-∂p. CkvemanscmWv in£n-°-s∏-Sp-I. aX-ambn Rm≥ Xr]vXn-s∏-´n-cn-°p-∂p. Hcp {]bm- Ckv e mw Xnfßn n∂ DØa q‰m- ≠ p- I ƒ W-Øns‚ HSp°-am-bn-cp∂p B {]Jym-]-w thdn-tm°p-I. thiym-hr-Øn-bpsS t]cn¬ _n(-k)°v s´mcp Ncn-{X-Øns‚ XpS-°-hpw. "F√m ktµ-i-in£n-t°≠n h∂Xv c≠p hy‡n-Isf am{X-am-Wv. ßfpw Rm≥ FØn®v X∂n-√tbm? F¶n¬ ChnsSaZyw D]-tbm-Kn-®-Xns‚ t]cn¬ in£n-t°-≠n-h-∂- k∂n- l n- X - c m- b - h ¿ AXv a‰p- ≈ - h ¿°v ]I¿∂ph¿ AwKpeo ]cn-an-Xw. tamj-W-Øns‚ Imcyhpw sImSp-°p-I.adn-®-√. tamjWw Fs‚ aIƒ S-Øn-bmepw ssI DØ-c-hm-Zn-Ø-߃ G¬]n®v _n(-k) t]mhp-apdn-°-p-sa∂v _n (k) ]d-™p. ]£-]m-XnXz-an- I- b m- W v , Xs‚ d∫ns‚ k∂n- [ m- - Ø n- t e°v .√m-Ø Cu in£m k{º-Zmbw Xs∂-bm-Wv, Ip‰- AhnsS Xs‚ l_o- _ ns kzoI- c n- ° m≥Ir-Xy-߃ KWy-ambn Ipd-bm≥ Imc-Ww. Ip‰-hm- BImitemIw Ae-¶-cn-®n-cn-°p-I-bmWv A√m-lp.k--Iƒ apf-sb-Sp-°mØ temIw ∑-bp-tSXv am{X- BImitemI-amsI kt¥m-j-Øn-emWv. dkq¬am-bn-cn-°pw. Cu temI-amWv _n(-k) n¿Ωn®v (k)sb kzoI- c n- ° m- p≈ nd™ Bth- i w.ImWn®p sImSp- Ø - X v . ΩpsS tImS- X n- I - f n¬ ap°v _n(k) sb bm{X- b m°mw. Imc- W w,tIkp-Iƒ sI´n-°n-S-°p-∂p. Ip‰-hm-k--Iƒ hf- AsXmcp An-hm-cy-amb bm{X-bm-W-t√m? Adp-]-cm-p≈ Imc-W-ßtf Chn-sS-bp-≈q. Øn-aq∂mw hb-€n-emWv {]hm-N-I≥ hnS-hm-ßn-bXvv. kz¥w Z¿iw Pohn-X-Im-eØv Xs∂ ]pe-cp- Xn¶-fmgvN, d_oD¬ A∆¬ ]{¥-≠nv. ]Xn-mev∂Xp I≠v IÆ-S® Hcp alm-p-`m-h≥ Ncn-{X-Øn¬ Znh- k - ß ƒ tcmK- Ø n- e mbn ]n∂n´ tij- a mWvapl-ΩZv _n(-k)-am-{X-am-Wp-≈-Xv. ktµi-߃ hntbm-Kap≠m-b-Xv. _p[-m-gvN-bm-bn-cp∂p J_-d-S-evInb-h-scms° AXp ]pe-cp-∂-Xnp apºv Nc-a- °w. {]hm-N-Is kvtln-°p-I, Ahn-SsØ Xcw-a-S-™p. ImcWw Ah-sbm∂pw ]pe-cm-p-≈-Xm-bn- Xm- g v Ø m≥ {ian- ° p- ∂ - h sc shdp- ° pI. F¶n¬cp-∂n-√. Nne-scms° acn-°p-∂-Xnp apºp Xs∂ lufn- ¶ ¬ h®v ap°v _n(- k )- s b- Im- W mw;Ah-cpsS Z¿i--߃ acn-®-Xnv Ncn-{X-Øn¬ DZm- kt¥m-j-tØmsS. A√mlp Ap-{K-ln-°t´.l-c-W-߃ D≠v. cnkme 31
 • 28. apØv_n sI A_q-_°¿ - nd-n-em-hn∂p ap∂n¬ nd-I-Æp-I-tfmsS "_n-tb, ^Jo-dmb shfn-b-t¶mSv Da¿ Aß-bpsS DΩ-d-∏-Sn-bn¬ h∂nXm IÆo-scm- gp°n n¬°p-∂p. XqIn-bm¬ hn^-e-am-Im-Ø-XmWv IÆp-o¿ F∂p Rm-dn-bp-∂p. Pohn-®n-cn-°p-tºmƒ h‰m-Ø-XmWv Cu IÆo¿. acn®p aÆ-Sn-™mepw h‰p-sa∂v tXm∂p-∂n-√. Rm≥ h∂-Xv, Aßv Dd-ßp∂ CSw ImWmm-Wv. Chn-SsØ kuc`yw pI¿∂v kmbq-Py-a-S™v n¬°p-I-bmWv Rm≥. .................................................................................... ............................................................................ ""A bvm¬ Xncp-_-Xz≥ Ab¿Øv tm°o dn™v ssI kzX-{¥-am-°p-∂p. kqcys njv{]-`- ASpØv s]mfn-™mi anfn Hfp°o am°pwhn[w {]tim`n°p∂ Xncp-tZlw ]nSn-®-W- abvam≥ alm-Pp-B¬ ae¿ I©sØ °p-∂p. ]qhn∂p tmhm-Xn-cn-°m-mbn ico-c-`m-c-am- aZp-]q-cWw Is≠ ]Sn-°-SpsØ Ibpw Nnd-In¬ Xmßn tX≥ pI-cp∂ h≠n-s- ssI¬ sbZ-am°n JnZvlpw Nm´o t∏mse khm-Zv(-d) Xncp-h-b-‰Øv Npw_n-°p-∂p. IZn-tcm≥ ai¶pw sabv ]pSnØv ]q´o {]W-b-°-S¬ Cf-In-a-dn-bp-∂p. Ic™pw IÆo-scm- s]cp-fm¬ _Xz-tmSv apIsØ tN¿Øo en-∏n®pw Npw_n®pw {]Wbw Hgn-bmØ Ah-ÿ. s]mfnbpw ISenivJ¬ AW™p samØo CXv H‰-s∏´ hnIm-c-a-√. Bin-Joß-fpsS s]mXp- Acn∏q Ae¿sµ tX≥ Acnµpw t]mte hn-Im-c-am-Wv. awndsb I≠pw IcƒIpfnsc tI´pw AfpZpw aWØpw iusIzm-inbm lmte Bthmfw hg-ßnbpw {]hm-N-I-tmSv IqSn-°-gn-bm≥ alm-Ihn tambn≥Ip´n sshZy-cpsS hnZKv[ sImXn-°p-∂-h-cmWv Ah¿. s]mbvI-bn¬ {]Wb XqenI hc-™n´ Hcp {]W-b-cw-K-am-Wn-Xv. {]hm- tIfn-bn-te¿s∏-´n-cns° bmZr-On-I-ambn X߃°nS- NI Xncp-ta-n-tbmSv Ie-i-emb t{]aw tXm∂nb bn¬ h∂p-s]-Sp∂ Bº¬s®-Sn-bpsS ad--t]mepw khm-Zv(-d)-hmWv IYm-]m-{Xw. Ime-ß-fmbn ImØn- kln- ° m- m- h mØ lwk- ß sf t]mse Bflm- cp∂ aplq¿Øw ssIh∂ Bth-i-Øn¬ Xncp-h- hns‚ s]mbvI-bn¬ X߃°pw {]hm-N-I-∂p-an-S- b-‰-tØ°v B¿Øn-tbmsS tm°p-∂p. Bi-bpsS bn¬ tcnb ad-t]mepw kln-°m-m-hm-Ø-h-cm-W- AW-s°´p s]mfn™v IpXn-s®m-gp-Ip∂ IÆp-o- h¿. {]hm-N-I≥ `qan-bn¬ n∂v ]ncn™p t]mbn´v cp-ambn ASpØv sN√p∂p; ]qt¥≥ nd™p InS- q‰m-≠p-Iƒ ]Xn-mev Ign-™p-t]m-bn. ]t£, {]W- °p∂ ]qhn-te°v thh-em-Xn-tbmsS ]d-∂-Sp-°p∂ bn-I-fpsS FÆw s]cp-In-s°m-≠n-cn-°p-I-bm-Wv. hni∂p he™ h≠n-s-t∏m-se. hSn hen-s®- Ah¿°m¿°pw _nsb ImWmtm _n- t bm-32 cnkme
 • 29. sSm∏w IqSn-°-gn-bmtm Ign-bn-s√-∂p-d-∏m-W-t√m.AXn-m¬ Bin-Joß-fpsS lrZbw XI¿sØm-gp-Ip∂ hnc-l-th-Z--bn¬ Nmen-s®-gp-Xnb Ihn-X-Iƒ°v Hcp ]™-hp-an-√. "]Xn-mev q‰m≠p ]nsº-¥no ]m]nbo aÆn¬ ]nd-∂p-hoWq ]pWy-d-kq-ens‚ ]Z-]-¶Pw ]Xn-bmØ aÆn¬ ]nd∂p hoWqF∂v Imtjv Fgp-Xnb hcn-Iƒ CØ-c-°m-cpsSs]mXp-hn-Im-c-am-Wv. {]hm-N-I≥ Pohn® ImeØvPohn- ° m≥ Ign- b msX t]mb- X n- m¬ am{XwXßsf ]m]n-I-fm-bn, n¿`m-Ky-hm-∑m-cmbn ImWp-∂-h-cm-W-h¿. {]hm-N-I≥ Pn® m´n¬ ]nd-°m≥Ign-™n-s√-∂Xv Ah-cpsS tJZ-Ønv o‰-te-‰p-∂p. ]Xn-mep q‰m-≠ns‚ Ime-Zqcw Ih-®p-h-bv°m-hp-∂-X-s√∂v {]W-bn-Iƒ thZ--tbmsS Xncn-®- d n- b p- ∂ p. Bbncw ImX- a - I - s e- b m- s W- ¶ nepw]pWy-d-kq-ens‚ ]Z-]-¶Pw ]Xn™ aÆn¬ AW-bp-I-bmWv Ah¿°p apºn¬ Ah-ti-jn-°p∂Htc-sbmcp hgn. BinJoß-fpsS B A`n-em-jhpw H´p-h-fsc Ihn-X-I-fn¬ Bhn-jvI-cn-°-s∏-´n-´p-≠v. ""Ah-i-mWv {]mbw sImt≠-sd-sb-¶nepw Hcp-ßn-bn-d-ßp-I-bmbn Rm≥ bkvcn-_n-te°v IqSpw IpXp-Im¬ tNt°-dm≥ k‘y-bn¬ InW-™p-]mdpw ss]¶nfnt]m¬. D≤-cn-®Xv CJv_m-ens‚ hcn-I-fm-Wv. C¥y-bn¬ n∂p am{X-a-√, Cßs BinJo߃ ]pd-s∏-Sp-∂-Xv. GXm-s≠√m mSp-I-fn¬ n∂pw `mc- ]ma-c-Xzhpw ]mfin-Xyhpw ]c-kv]cwtadpw lrZ-b-hp-ambn Ah¿ ]pd-s∏-Sp-∂p. s]mcp-Ø-s∏-SmØ KpW-ß-fmWv; aZo--bn-se-Øn-bm-ept≠m Ah-cpsS k¶-S- Atymyw d±v sNøp-∂-hbpw. Cßs-bm{X Ah-km-n-°p-∂p; Cs√∂p am{X-a√ Ah- sbms° hnNmcn°p-∂Xv A£cw am{X-cpsS thZ--bv°m-g-ta-dp-I-bm-Wv sNøp-∂-Xv. {]W- amWv Adn-hn-∂m-[mcw F∂p Icp-Xp-∂-b-]m-{X-Øns‚ ]mZw]Xn™ hgn-I-fn-eq-sS-bmWv Xp-sIm-≠mWv. A£-cm-Xo-X-amb Adn-Ah¿ S-°p-∂-Xv. AhnSpsØ hm°p-Iƒ {]Xn- hns‚ A¤p-X-tem-IsØ°pdn®v Ap-`-[z-n® Ip∂p-I-fm-Wv Ah¿°v Np‰p-ap-≈-Xv. [ym-eo--mbn Ign-™n-cp∂ X]-ÿenIfnem-W-h¿ h-⁄m--ap≈ Bcn-^m-Wt√m Da¿Jm-fn.sN∂ps]Sp-∂-Xv. A√m-lp-hns‚ apºn¬ kpPq- ................................................. ...................................................Zn¬ hoWp tIW aÆn-em-W-h¿ n¬°p-∂-Xv.khm-Zv(-d)s‚ {]Wb {]I-S--Ønv km£n-bmb]S-∏-d-ºn-emWv Ah-cp-≈-Xv. Ah-cpsS ImX-c-ambIÆp-Iƒ {]hm-N-Is ]c-Xp-I-bmWv Ahn-sS-sb- aq∂mw hb- € n¬ s]m∂m- n- b n¬ ta¬]- T n- ∏ npßpw. Xncp-mZw tXSp-I-bm-Wv BinJoß-fpsS tN¿∂p. ]Tn∏p Ign-™n-d-ßn-b-Xn¬ ]ns∂ s]m∂m-ImXp-Iƒ. Xncp-aWw sImXn-°p-I-bmWv Ah-cpsS n-bn-sebpw ]cn-k-c-{]-tZ-i-ß-fn-sebpw Jmfn-bmbnmkn-I. Xncp-km-∂n-[y-Øn-mbn Dg-dp-I-bmWv n›-bn-°-s∏-´p.Ah-cpsS Bflm-°ƒ. F√mw hn^-e-am-Ip-tºmƒ {_n´ojv km{am-Py-XzsØ FXn¿°epw a¿±n-X-tJZw XnSw h® ]Z- ß - f n¬ IhnXIpdn®v tcmSv Iqdp-Im-Wn-°epw Xs‚ _m[y-Xmbn Icp-Xnb{]im¥n tSp-I-bmWv Bin-Jo߃. aZomap- ]fin-X-m-bn-cp∂p Da¿Jm-fn. A[n-n-thii‡n-∆- d - b nse apkvX^m_n A¥y- h n- { iaw tbmSv At±lw a√-Sn-®p. F∂m-¬ njvI-f¶ PXsIm≈p∂ dufm-i-co-^n∂p apºn¬ sN∂v ae- h[n-°-s∏-Sp-∂-Xcw G‰p-ap-´-ep-I-fpsS hgn-bn¬ n∂vbm-fn-bmb Da¿Jmfn hnIm-c-hm-ln-I-fmb hm°p- At±lw amdn S-∂p. temIm-Sn-ÿm--Øn¬ ]ncn-I-fn¬ cNn® IhnX CXnvv DØ-tam-Zm-l-c-W-am- s®-Sp-°p∂ nIp-Xn-∏-W-amWv km{am-Py-XzsØ ne-Wv. n¿Øp∂ ASn-ÿmi‡n-sb∂v At±lw Xncn- Ihn-]cn-Nbw - ®- d n- ™ p. BI- b m¬ AXv sImSp- ° n- s √∂v {InkvXp-h¿jw 1765-emWv shfn-b-t¶mSv Da¿Jm- At±lw Dds° {]Jym-]n-®p. `qan-bpsS bYm¿∞fn-bpsS P-w. Ggp-h-b-€ns‚ Cfw{]mb-Øn¬ DS-a-ÿ≥ A√m-lp-hm-sW∂Xmbn-cp∂p nIpXnDΩ acn-®p-t]m-bn. ]Ømw hb-€n¬ ]nXmhv Ben ntj-[-Øn-∂m-[m-c-am-°nb ymbw.apkven-bmcpw A¥y-bm-{X-bm-bn. ]Xn-sm∂mw ]Xn- s m∂p hb- € ns‚ Cf- a - b n¬ XpSßn- b -hb-€n¬ Xmq-cn¬ a{Z-k-bn¬ tN¿∂p. ]Xn- XmWv Jmfn-bpsS Imhy-c-Nm ioew. Xmq-cn¬ ]Tn- cnkme 33
 • 30. Xv . dufm- i - c o- ^ ns‚ Hmc- Ø v , Xs‚ Nmc- Ø mbn n¬°p∂ {]W-bn-I-tfmSv {]hm-N-Is‚ hnti-j-W- ߃ ]d-bp∂ Cuc-Sn-Iƒ Hmtcm-∂mbn ]mSn-s°m- Sp-°p-∂p. Hmtcm CucSn Ah-km-n-°p-tºmgpw AXv tI´p-n¬°p-∂-hsc "kz√q Asseln h k√naq Xkveoam F∂v t{]cn-∏n-°p-∂pap≠v Ihn. hnhi lrZ-b-cmb B {]W-bo-kw-L-Øns‚ G‰p-]m-S¬ Imhym-kzm-Z-I-cpsS lrZb`nØn-I-fn¬ h∂v Ae- b-Sn-°p-∂Xv hmb--°m¿°v Ap-`-hn-°m-mhp-∂p- ≠v. Adn-bmsXbdn-bmsX hmb--°m-cpw B Kmb- I-kw-L-Øn¬, th¿Xn-cn-®-dn-bm-m-hmØ Hcp i_vZ- ambn ebn®p tNcp-∂p. Jp¿-B-n¬ {]hm-N-Is ]pI-gvØn-∏-d-bp∂ Nne kµ¿`-ß-fp-≠t√m. Ncn-{X-Øn-ep-ap≠v {]hm- N-Is‚ alna {]I-S-am-Ip∂ kw`-h-߃ ]e-Xpw. AXXp kw`-h-ß-fn¬ {]I-S-am-Ip∂ KpW-hn-ti-j- ßsf B[m-c-am°n aZvlv sNøp-∂-h-bmWv Imhy- Øns‚ BZy-`mKw. kz`mhaln-a-bpsS DZmØ {]Xo- I-ambn apkvX^m _n hmgvØ-s∏-´n-´p-≠v. Icp-W- °-S-embpw arZpelrZ-b-Øn-∂p-S-ambpw ]cm-a¿in- °-s∏-´n-´p-≠v. CØcw DZmØ`mh-ßsf FSpØp ]d- ™ p- s Im≠v ]pI- g v Ø p- I - b mWv Ihn XpS- ° - Øn¬ sNøp-∂-Xv. {]hm-N-I-n¬ ktΩ-fn-°p∂ B›-cy-I-c-ß-fmb Nne sshcp-≤y-ß-fp-≠v. Ah tN¿Øp h®v krjvSn- °p∂ aZv l v IuXp- I - I - c - a m- W v . m´p- h n- i zmk {]Imcw nc-£-cX ]ma-c-Xz-Øns‚ sXfn-hm-Wv. {]hm- N - I ≥ DΩnøv F∂v hnfn- b v ° - s ∏- ´ n- ´ p- ≠ v . F∂m¬ hn⁄mKcn (a- Z o- - Ø p¬ C¬av ) F∂mWt√m apØv_n kzbw hnti-jn-∏n-®-Xv. ]ma- c-Xzhpw ]mfin-Xyhpw ]c-kv]cw s]mcp-Ø-s∏-SmØ °p∂ Ime-ØmWv Fgp-Xn-Øp-S-ßn-b-Xv. ]≈n-®p-a- KpW- ß - f mWv ; Atymyw d±v sNøp- ∂ - h bpw. cnepw ho´p-Np-a-cn-ep-sam-s°-bm-bn-cp∂p cN--Iƒ Cßs-sbms° hnNmcn°p-∂Xv A£cw am{X- {]Xy- £ - s ∏- ´ n- c p- ∂ - X v . Iqtd- ° qSn hS- t °m´p amWv Adn-hn-∂m-[mcw F∂p Icp-Xp-∂-Xp-sIm- t]mbm¬ C® akvXm≥ Fs∂mcp BinIzpw CXp- ≠mWv. A£-cm-Xo-X-amb Adn-hns‚ A¤p-X-tem- t]mse Npa-cp-Isf Imhy-c-N-°v D]m-[n-bm-°n- IsØ°pdn®v Ap-`-h-⁄m--ap≈ Bcn-^m-Wt√m btXm¿Ω hcp-∂p. Da¿Jm-fn. Fgp-Xn-∏-Tn-∏ns‚ hgn-b-√, [ym-Øns‚ GIm¥ hgn- b mWv Bcn- ^ p- I ƒ Adn- h p- t - S m≥ Cin-Jn-bm Ihn-Xbn-te°v - kzoI-cn-°p-∂-Xv. eZp-∂n-bmb Adn-hn∂v F¥n- aºpdw køn-Z-ehnXß-fn¬ n∂v JmZn-cnøm mWv A£cw B[m-c-am-°p-∂-Xv? Adn-hns‚ A]m- Xzco-J-Øns‚ Bflobhgn kzoI-cn-®p. Aß-s- c-km-K-c-amb A¥y-{]-hm-N-Is‚ ]mfin-Xy-Ønv bmWv Da¿Jmfn Bin-Jo-ß-fpsS hgnsb PohnXw A£-c-⁄m-w, An-hm-cy-ta-b-√. AXn-m¬ Bi- Xncn-®p-hn-Sp-∂-Xv. ]ns∂ {]W-b-am-bn-Øo¿∂p Pohn- b-ß-fpsS hnim-e-tem-I-tØ°v Bkzm-Z-Is bn- X-∏m-X. A√m-lp-hn-tmSpw Ahs‚ dkq-en-tm-Sp- °p-∂-XmWv Ihn-X-bnse "nc-£-c-⁄mn F∂ ap≈ {]Wbw Ap-Znw Gdn-tbdn h∂p. apØv- {]tbm-Kw. _n-tbm-Sp≈ Ap-cm-K-Xo-{h-X-bm¬ ico-c-Ønse A√m-lp-hn-tm-Sp≈ "lp∫mWt√m Bin-Jo- kakvX tImi-ßfpw {]hm-N-Is‚ ]mZw ]Xn™ ß-fpsS {]Y-a-hn-Im-cw. Nn¥bpw sNbvXnbpw sNm√p- aÆn-se-Øm-mbn {Xkn-°p-hm≥ XpS-ßn. aZo--bn¬ sa√mw {]W-bm-hn-jvIm-c-ß-fmbnØocp∂ Imap-I- n∂v C{Xbpw Zqsc- InS-°p∂ P∑-m-´nse hmkw ∑m-cs{X Bin-Jo-߃. {]W-bkm-^-eyw tXSn S- Akm-[y-am-bn-Øo¿∂p. AtXmsS Cd-ßn-∏p-d-s∏- °p-∂-h¿°p apºn¬ A√mlp "alv_q_v Bbn Sp-I-bmbn Da¿ Jmfn. kzb-tah n›-bn® Hcmƒ F{X-ta¬ {]nb-s∏-´-h- "If-¶-saty Xnf-ßp∂ ]q¿tW-µpth m-bn-cn°pw! Aßs A√m-lp-hn-m¬ n›bn-°- P∑-m-Sn-Xm-hn-Sp∂p Rm-ß-tbm-Sp-≈m-`n-ap-Jy- s∏´ alv_q_mWv apØv-_n. A°mcyw FSpØp Øm¬. ]d™p sIm≠v {]hm-N-I-tm-Sp≈ Xs‚ {]W-b- B bm{X sN∂-h-km-n-°p-∂Xv aZom ap-∆-d- Øns‚ km[pX Bkzm-Z-Is t_m[y-s∏-Sp-Øp- bn-em-Wv; kz¿K-ÿ-en-bmb dufm-i-co-^n∂p apºn¬. ∂p≠v Da¿ Jmfn. Ahn-sS-sb-Øn-b-tXmsS hnIm-c-X-c-f-ambo lrZ-bw. Xs‚ Jko-Z-bn¬ Hcp {]W-b-{]-]©w Xs∂ ]X™p s]mßo {]W-bw. Imhy-{]-hm-l-Ønv krjvSn-°p-∂p≠v Da¿Jm-fn. A√m-lp-hmWv AXns‚ ]ns∂ XS-€-ta-Xp-ap-≠m-bn-√. tI{µw. apØv_n-bmWv mb-I≥. Xmpw Xn-°p- Bin-Jo-ß-fpsS Hcp alm-kw-L-Øns‚ mb- Np-‰p-ap-≈-hcpw Dƒs∏-Sp∂ Bin-Jo-ß-fpsS alm- I-s∂ ne-bn-emWv Da¿Jmfn IhnX sNm√p-∂- kwLw IqSn Dƒs∏-Sp-∂-XmWv AXv. _n-X-ß-34 cnkme
 • 31. HSp-hn¬ h∂ H∂m-a≥ F∂-XmWv Bfl-⁄m-n-Iƒ apØv-_n°p ¬Ip∂ ]Z-hn. A√m-lp-h-√msX Bcp-an-√mØ BZn-a-ÿn-Xn-bn¬, H∂p-an-√mØ ImeØv krjvSn∏p XpS-ßn-bXp Xs∂ apØv _n-bpsS Bflm-hns {]Im-i-cq-]-Øn¬ ]S®p sIm≠m-Wv. icocw ]q≠p ]nd- ∂Xv {]hm-NI]c-ºcbpsS ]cn-k-am]vXn {]Jym-]n®p sIm≠m-Wv. "HSp- hn¬ h∂ H∂m-a≥ F∂ hnti-jWw A¿∞-h-Øm-Ip-∂-Xn-hn-sS-bm-Wv. .................................................................... ............................................................. X≈am≥ Xncp- - _ n- t bmSv Bh- e m- X n- s ∏- ´ - t ∏mƒfpsS mb-I-XzsØ {]]-t©m-Xv]-Ønbv°p Xs∂ amns‚ Pmay-°m-c-mbn Ahƒ Xncn-s®-Øp-∂-Xp-nZm--am-Ip-amdv ]g-a-bn¬ {]Xn-jvTn-°p-∂p Ihn. h-sc th´-°m-cs‚ IÃ-Un-bn¬ Ign-bm≥ _n "en√mln kz∫l lmZn-k≥ h JZo-a≥ k∂-≤-m-Ip-∂p. "H´-I-Øn-s‚bpw amn-s‚bpw IY- XzmCukp lfvdXn JpZvknln aIvXq-a≥ bn¬ tambn≥Ip´n sshZy¿ C°Y am{Xw Hcp Imhy- HSp-hn¬ h∂ H∂m-a≥ F∂-XmWv Bfl-⁄m- am°n am‰n-bn-´p-≠v. ap-tjy-Xc Pohn-I-fn-te°p IqSnn-Iƒ apØv-_n°p ¬Ip∂ ]Z-hn. A√m-lp-h- kvtl-{]-hmlw Hgp-Ip-∂XvIqSn Nq≠n-°m-Wn-®p-√msX Bcp-an-√mØ BZn-a-ÿn-Xn-bn¬, H∂p-an- sIm≠v mb- I - mb Xncp- - _ n- ° mbn kzemØv√mØ ImeØv krjvSn∏p XpS-ßn-bXp Xs∂ apØv sNm√m≥ £Wn-°p-I-bmWv Ihn._n-bpsS Bflm-hns {]Im-i-cq-]-Øn¬ ]S®p Ihn-X-bpsS Ah-km--`mKw Xncp--_n-tbmSv IhnsIm≠m-Wv. Aßs A√m-lp-hns BZyw Adn- S-Øp∂ nth-Z--am-Wv. Bib Kmw`o-cy-amWv™-bm-fmWv Cu {]Wb {]]-©-Øns‚ mb-I≥. AXn∂p apºp≈ hcn-I-fpsS ta∑. F∂m¬ hnImcBZy-ambn {]Io¿Øn-®-bm-fmWv mb-I≥. abn¬ Xo{h-X-sIm≠v hmb--°m-sc hnh-i-m-°p∂ hcn-tIme-Øn¬ A√m-lp-hn-tmSv G‰hpw ASp-Øn-cp∂ Iƒ Cu nth-Z--Øn-em-Wp-≈-Xv. ]m]nbpw t{]a-bmfmWv mb-I≥. CsXm-s°bpw Bflo-b-ambn hn-h-ipw n€m-c-pambn Ihn kzbw Nn{Xo-I-cn-am{Xw AkvXn-Xz-ap-≠m-bn-cp∂ ImesØ Imcy-am- °p-∂p. Aß-s-bp-s≈m-cmƒ Xs‚ {]W-b-®ndWv. s]mfn-®v, hnIm-c-`m-c-Øm¬ IÆo-scm-gp-°n-s°m≠v icocw ]q≠p ]nd-∂Xv {]hm-NI]c-ºcbpsS dufm ico-^np apºn¬ n¬°p-I-bmWv: "_n-]cn-k-am]vXn {]Jym-]n®p sIm≠m-Wv. "HSp-hn¬ h∂ tb, ^Jo-dmb shfn-b-t¶mSv Da¿ Aß-bpsS DΩ-H∂m-a≥ F∂ hnti-jWw A¿∞-h-Øm-Ip-∂-Xn- d-∏-Sn-bn¬ h∂nXm IÆo-scm-gp°n n¬°p-∂p. XqIn-hn-sS-bm-Wv. `uXnItemIØv hkn® ImeØpw bm¬ hn^-e-am-Im-Ø-XmWv IÆp-o¿ F∂p Rm-A√m- l p- h p- a m- b p≈ ASp∏w ]e- h pcp {]I- S n- ∏ n- dn-bp-∂p. Pohn-®n-cn-°p-tºmƒ h‰m-Ø-XmWv Cu°s∏´n´p-≠v. A°m-cy-ßfpw Ihn ]cm-a¿in-°p-∂p- IÆo¿. acn®p aÆ-Sn-™mepw h‰p-sa∂v tXm∂p-≠v. "dqlp¬ Aao≥ Bb Po_vco-en∂p t]mepw ∂n-√.{]th- i an√mØ temI- t Ø°v A√mlp apØv Rm≥ h∂-Xv, Aßv Dd-ßp∂ CSw ImWmm-apkvX- ^ msb sIm≠p- t ]m- b n- ´ p- ≠ v. "Izm_ Wv. Chn-SsØ kuc`yw pI¿∂v kmbq-Py-a-S™vIzukbvn t]mse ASp-∏n®p. Hc¿∞-Øn¬ Xd- n¬°p-I-bmWv Rm≥.hm- ´ n- t e- ° p≈ Xncn®p t]m°p- t ]m- s e- b m- W - X v . GXp hnizm-kn-bp-sSbpw BXy-¥n-Im-`n-em-j-Bflo-bm-kvXnXzw am{X-ap-≠m-bn-cp∂ ImeØv Znhy- ߃ Ah-X-cn-∏n®p sIm≠mWv Da¿ Izmfn IhnXk-∂n-[n-bn¬ Xs∂-bm-bn-cp-∂t√m hmkw. `uXnI Ah-km-n-∏n-bv°p-∂-Xv. "A√m-lp-hns‚ s]mcpØwicocw ssIh∂ tijw Ahn-tS°v Xncn®psN√m- tSpI; A¥y-m-fn¬ apØv _n-bpsS in]m¿ip≈ Ah-kcw ssIh-cp-∂Xv anAvdmPv thf-bn-em- e`n-°pI; Xncp--_nsb ]mSn-∏p-I-gvØnb Bin-Jo-Wv. Xncn®p t]mcp-tºmƒ {]W-bn-Iƒ°v kΩm-- ߃s°m∏w kz¿K-Øn¬ IS-°pI; Ah-kmwam-bn {]nb-¶-c-mb d∫n-tmSv Bflob hnn-abw Iena sNm√n [y-a--t€msS acn-°m≥ Ign-bpIS- Ø m- p≈ {]m¿∞m kwhn- [ m- - h p- a m- b mWv XpS- ß n- b - h - b m- W - t ±- l - Ø ns‚ A`n- e m- j - ß ƒ.Xncn-s®-Øp-∂-Xv. CsXms°sIm≠v ANpw-_n-X- hnImc Xo{h-ß-fmb Cu hcn-Iƒ {]hm-N-Im-`n-ap-amb Bflob Hu∂-Xy-Øn¬ n¬°p∂ apØv_n Jy-ap-≈-h-cpsS IÆp-Isf kP-e-ß-fm-°m-Xn-cn-°n-Xs∂ {]W-bn-I-fpsS {]nb-¶-c-mb mb-I≥. Aß- s√-∂p-d-∏v.s- s bm- s °bpw al- X z- a p≈ Bflo- b - mbIs "bm AIvd- a ¬ Ipdam F∂p XpS- ß p∂hmgvØp-I-bmWv Ihn. `mKsØØn-b-t∏mƒ dufm ico-^ns‚ Ihm-S-߃ {]W- b n- I - f psS Cu kwLm- X - Ø n¬n∂v alm-mb Cu Bin-Jn∂p apºn¬ ae¿s° Xpd-Bbncw IpXn- c - i - ‡ n- t bmsS IpXn- s ®m- g p- I p∂ °-s∏-´-Xmbn ]d-b-s∏-Sp-∂p-≠v. ]cm-a¿iw icntbmkvtlw Hcp alm-{]-hm-l-am-Wv. AXv ap-tjyXc sXt‰m F∂-dn-bn-√. F∂m¬ Hcp Imcyw Dd-∏m-Wv.Pohn-I-sf-b-S°w Xgp-In-sbm-gp-Ip-∂-Xm-Wv. "amns‚ F{X ZrV- a mbn AS®p _‘n- ® - X m- s W- ¶ nepwIYIhn-X-bn¬ sIm≠p-h-cp-∂-Xn-eqsS kvtl-{]- hnizm-kn-bpsS lrZbIhm-S-߃ X≈n-Øp-d-°mpw]-©-Øns‚ hnim-e-X-bn-te°v ap-tjyXc Pohn- AhnsS {]Wbw nd-bv°mpw am{Xw ka¿∞-ß-IsfIqSn Dƒt®¿°p- I - b mWv Da¿Jmfn. Iq´n¬ fmWv Cu CivJn-bm Ihn-X-bnse hcn-Iƒ. At±-hni∂p he™v Ign-bp∂ Ip™p-߃°v ape-sIm- l-Øns‚ A¥ym-`n-em-j-߃ Ωp-tSXp IqSn-bm-Sp-°m≥ Aev]-t-c-tØ°v hnSp-X¬ tXSp-I-bmWv W-t√m. ap°pw At±-l-Ønpw Bin-Jo-ß-fpsSth´-°m-cs‚ ssIbn-e-I-s∏´ X≈am≥. Abm-fm- Ipe-Ønp Xs∂bpw AsXm-s°bpw km[n-°p-am-Is´ H´pw hn´phogvN°v Xbm-d-√. C°m-cy-Øn¬ dm-It´. cnkme 35
 • 32. apØv_n F sI A_vZp¬ aPoZv Ihn-Iƒ Ihn-X-Ifpw Kmb-I¿ Km-ßfpw B Xncp-{]-Xn-`-bpsS {]`°v ap∂n¬ ImgvN-h-®v Ncn-{X-Øn-te°v S-∂p-ad-bp-∂p. ......................... ............... AIw-hn-f-°ns‚ mfw, Xmfw hnizmkn-I-fpsS lrZ-b-Øn¬ {]hm-N-I-∂p≈ GXn-cp-´n-eq-sSbpw hgn-sX-‰msX S-∂p-t]m-hm≥ B lrZ-b-hn-f-°ns‚ {]Imiw [mcm-fw. {]hm-N-I-Xz- ÿmw `uXn-I-amb am-Z-fi-߃ h®p Xn´-s∏- Sp-Øp-I km[y-a-√. Ncn-{X-Ønse GsX-¶nepw [oc- Øns‚ ]cn- k - a m- ] vXn- s b- ° p- d n- ° p∂ ap{Z. m-b-I-tcmtSm hoc-]p-cp-j-∑mtcmtSm D≈ Bcm- A¥nahn[nmfnse in]m¿i-I≥. [t]mse- b p≈ hnIm- c - a √ AXv . Hcp henb Xncp--_n-tbm-Sp≈ t{]aw H∂c kl-{km-_vZ- XØzNn- ¥ - I - t mtSm imkv{X- ⁄ - t mtSm Øn-nsS ]e-X-e-ap-d-I-fn¬ s]´ Ihn-Iƒ°pw Kmb- tXm∂p∂ _lp-amw t]mse-bp-a√ AXv. Xmc-]- I¿°pw k¿K-{In-b-Iƒ°p≈ AKvn-bmbn h¿Øn- cn-th-j-ap≈ cmjv{StXm-°sftbm Iem-Im-c≥am- ®p. h¿Wn-°p-∂-hs‚ ]Z-ti-J-c-Ønse Ah-km- sctbm Ap-I-cn-°p∂ A`n-n-th-i-Ønp kam-- sØ hm°pw hybw sNbvXmepw h¿Wyw h¿W- hp-a√ {]hm-N-I-tmSv tXm∂p∂ kvtlw. ssZh- -Iƒs°√mw A{]m-]y-ambn Pze--Im-¥n-tbmsS tØmSp tXm∂p∂ {]W-b-Øns‚ AXn¿Øn-°- inc- € p- b - b ¿Øn n¬°p- ∂ p. Kmb- I ≥ IWv T w SpØv Fhn- s Stbm BWv AXns‚ ÿmw. hc≠v ]m´p n¿Øn ]n≥hm-ßn-bmepw hmgvØ-s∏- F∂m¬ ssZh- Ø ns‚ ÿmØv {]hm- N - I s Sp-∂-h≥ Hcp apSn-bn-g-t]mepw hmgvØ-s∏´p Ign- {]Xn-jvTn-°p-∂p-an-√. Ccp-f-S™p t]mhp-am-bn-cp∂ ™n´n-√mØhn[w AZriymbn {]Im-i-tKm-]p-c- Xs‚ Pohn- X - Ø n- t e°v shfn®w sIm≠ph∂ sØ-°m-ƒ {]Im-i-tØmsS Im¥nNnXdn ne-sIm- tPymXn-€mWv apkven-ans kw_-‘n-®n-S-tØmfw ≈p-∂p. Ihn-Iƒ Ihn-X-Ifpw Kmb-I¿ Km-ßfpw {]hm-N-I≥. Pohn-X-Øn¬ Xn°v hgn-Im-Wn®p B Xncp-{]-Xn-`-bpsS {]`°papºn¬ ImgvN-h®v Ncn- Xcm- mbn, ssZh- Ø n¬ n∂p≈ HSp- h n- e sØ {X-Øn-te°v S-∂p-a-dbp-∂p. ktµ-i-hp-ambn h∂ ZqX≥. Xs‚ izmkw-t]mse _nsb aZo--bn-te-°v hc-th-‰p-sIm≠v _men- kZm Xt∂m- s Sm∏- a p≈ am¿K- Z ¿i- I ≥, Hmtcm I-am¿ ]mSnb Kmw Bcw-`n-°p-∂Xv ""Rß-fn¬ hnizm-kn-bp-sSbpw lrZ-b-Ønse hnf-°mWv _n. ]q¿W-N-{µ-p-Zn-®p F∂m-Wv. Xncp--_n-sb-°p-dn®v36 cnkme
 • 33. acp-`q-an-bnse ]u¿W-an-bpsS kuµcyw Aym-Zr-i-am-Wv. IsÆ-Øm-ZqctØmfw hnim-e-ambn°nS-°p∂ acp-`q-an-bmb AXv shfn-®-Øns‚ ]m¬°-S-em°n am‰p-∂p. A⁄-X-bpsS Xa-€n¬ n∂v Atd-_ysb Adn-hns‚ {]Im-i-Øn-te°v B--bn-°p- I-bm-bn-cp-∂p-ht√m _n. qdpapl-ΩZv (ap-l-ΩZob {]Im-iw) ]n¬°m-eØv kq^o- `m-h-sb hf-sc-b-[nIw D±o-]n∏n®n-´p-≠v. F√m {]hm-NIm]Zm Imhyß-fnepw ]q¿W N{µ-s-t∏mse AXn¬ ns∂m-gp-Ip∂ {]Im-ihpw Na¬Imc`wKn-tbmsS Bh¿Øn-°-s∏-Sp-∂p. ............................................................ ................................................................]n¬°m-e-ß-fn¬ cNn-°-s∏´ Ihn-X-I-fn-se√mw Cu kw`hadn™ IAv_v tcmjm-Ip-e-m-bn. ]mc-ºcy]q¿W-N-{µ-_n-w_w Bh¿Øn-°-s∏-Sp-∂Xp ImWmw. aXw Dt]-£n® ktlm-Z-cs Ip‰-s∏-SpØn IAv_vaZo--bn¬ h®p {]h-mNIam¿Kw kzoI-cn® Ihn Ipdn-∏-b-®p. IhnXm cq]-Øn-ep≈ {]kvXpX ktµ-l€m-p-_vp -km-_nXv _n°p th≠n Ihn-X-bpsS i-Øn¬ "_n Xs‚ ktlm-Z-cs in-∏n-®n-cn-°p-Hcp t]m¿apJw Xs∂ Xpd- ° p- I - b p- ≠ m- b n. I-bm-sW∂pw AXn-m¬ ktlm-Z-c≥ in-®p-t]m-_Z¿bp≤-k-a-bØv l€m-p-_vp-km-_nXv sNm√nb hs´ F∂pw IAv_v _vp kpssl¿ Fgp-Xn-bn-cp-Ihn-X-bn¬ "_Z¿ F∂ ]Zw, bp≤wS∂ ÿew, ∂p. _pssP-¿ Xs‚ ktlm-Z-c≥ Xs∂-°p-dn-®-b-]q¿WN{µ≥ F∂o c≠¿∞-ß-fnepw {]tbm-Kn-°p- ®Xv _nsb sNm√n- t °ƒ]n- ® p. Xs∂ nµn®∂Xv ImWmw. Xncp--_n-bpsS apJw ]q¿WN{µ-s- hy‡nsb h[n-°m-m-bn-cp∂p _n-bpsS DØ-c-hv.t∏mse hnfßn F∂p Ihn. ""I€-lcn ^o Xd- _pssP¿ DSs Xs‚ ktlm-Z-cv adp-Ip-dn-∏-b-®p.^n≥ h¬ _Zvcn ^o id-^n≥ (Hm-a--Xz-Øn¬ ]q Xm≥ Ckvem-an¬ Dd-®p-n¬°p-∂-Xmbpw amXm-]n-t]mse/ t{ijv T - X - b n¬ ]q¿WN- { µst]mse) Xm-°-fpsS aXw kXy-am¿K-a-s√∂pw hy‡-am-°nbF∂v _qkzocn _p¿Z-bn¬ ]mSp-tºmgpw aZo--bn¬ _pssP¿ ktlm- Z - c s Xs‚ am¿K- Ø n- t e°v{]hm-N-Iv e`n® hc-th¬∏p KoX-Ønse _Z¿ £Wn-°p-Ibpw sNbvXp.Xs∂- b mWv Bh¿Øn®p hcp- ∂ - X v . _n- b psS ""_m-Xv kpBZp ^ J¬_n¬ bua aXv_qepaZom {]thiw Ign™v Bdp q‰m-≠p-Iƒ°p apX-øap≥ CYvdlm ew bpPvk aIv_q-eptij-amWv _qkzo-cn-bpsS _p¿Z cNn-°-s∏-Sp-∂-Xv. ({]W- b nn kpBZv Fs∂ hn´p- t ]m- b n.]q¿W-N-{µs‚ {]tXy-IX nd-sh-fn®w Xs∂. acp- Cs∂s‚ lrZbw tcmKm-Xp-cw. Ah-ƒ t]mb-Xnp`q-an-bnse ]u¿W-an-bpsS kuµcyw Aym-Zr-i-am- tijw Fs‚ tNX€v _‘--Øn-e-I-s∏-´n-cn-°p-Wv. IsÆ-Øm-ZqctØmfw hnim-e-ambn°nS-°p∂ ∂p. AXnp tamNw ssIh-∂n-´n-√.) F∂m-cw-`n-acp-`q-an-bmb AXv shfn-®-Øns‚ ]m¬°-S-em°n °p∂ Ihn- X - b n¬ Ihn Xs‚ {]W- b n- n- b psSam‰p-∂p. A⁄-X-bpsS Xa-€n¬ n∂v Atd-_ysb AwKem-h-Wyhpw XpS¿∂v Ahsf Xnc-™p-t]m-Adn-hns‚ {]Im-i-Øn-te°v B--bn-°p-I-bm-bn-cp- hm≥ th≠ H´-I-Øns‚ {]tXy-I-X-Ifpw h¿Wn-∂p-ht√m _n. qdpapl-ΩZn (ap-l-ΩZob {]Im- °p-∂p. Xs∂ t{]a-`m-P--Øn¬ n∂-I-‰m≥ Gj-iw) ]n¬°m-eØv kq^o-`m-h-sb hf-sc-b-[nIw Wn-°m¿ {]h¿Øn-°p-I-bm-sW∂p ]d-bp-∂-tXm-sS-D±o-]n∏n®n-´p-≠v. F√m {]hm-NIm ]Zm Imhyß- bmWv Ihn`mh--bnse _n-bmWv kpBZv F∂vfnepw ]q¿W N{µ-s-t∏mse AXn¬ ns∂m-gp- Ap-hm-N-Ip hy‡-am-hp-I. Xm≥ h∂p n¬°p-Ip∂ {]Im-ihpw Na¬Imc`wKn-tbmsS Bh¿Øn- ∂ kZ-€n-s-°p-dn®v IAv_v ]mSn:°- s ∏- S p- ∂ p. l€m- p_v p km_nXv _n- b psS ""eJZv AJqap aJm-a≥ ameu bJqap _n lo˛s‰n-Ø-SsØ Ccp-´n¬ Pzen-°p∂ Zo]-tØm-Sp-]-an- Aem hA- k v a D ameu bkv a - D ¬ ^oep˛®n-cn-°p-∂p. kqd-Xp¬ ^mXn-l-bpsS {]mcw-`-h-N-- e fz√ bp¿-AZp C√m A≥ bIq elp˛amb "A¬lw-Zn¬ n∂pcphw sIm≠ "alvaqZv a¿d-kqen _n CZvn-√mln X≥ho-ep.F∂ ssZh-hn-ti-j-W-hp-ambn _‘-ap≈ t]cmWv Rmn-t∏mƒ AXn-Kw-`o-c-amb Hcp kZ-€n-e-s{X.apl-ΩZv F∂pw l€mp_vp km_nXv _nsb Rm≥ AhnsS Kuc-h-ta-dnb Imcy-߃ ImWp-IbpwIo¿Øn-°p-∂p. apl-ΩZv F∂ maw sFiz-cyw(- tIƒ°p-Ibpw sNøp-∂p. Ch ImWpIbpw tIƒ°p-_¿I-Xv) {]k-cn-∏n-°p-∂-Xm-sW∂v ]n¬°me Ihn- Ibpw sNøp-∂Xv Hcp KP-ho-c-m-sW-∂n-cn-°-s´,Ifpw ]mSp- ∂ p- ≠ v . Akv d m- s d JpZn- b n¬ tUm. ssZh-Zq-X≥ am∏-cp-fm-Ø ]£w AXp-t]mepw `b-A√mam CJv_m¬ ""apl-ΩZv/Aß-bpsS Xncp-maw ∂p-hn-d-bv°pw.F{X-a-tm-lcw/Aß-sb-t∏mse Cu Ihn- X - b n¬ IA_vF∂p ]mSn-bn-´p-≠v. _nsb knwl-tØm-Sp-]-an-°p-∂p. {]hm- N - I s‚ k∂n- [ n- b n¬ {]hm-N-I-s‚bpw Xncp-k-Jm-°-fp-IhnX sNm√n-t°ƒ∏n®v ]pX∏v sSbpw [oc-Xsb hmgvØn-bmWvkΩm- - a mbn tSnb Ihn IAv_v Xs‚ Imhyw Ah-km-n-IAv_v_vp kpssl-dns‚ IY ∏n- ° p- ∂ - X v . - I - h n- X - s Nm- √ n- Ø ocpw{]kn- ≤ - a m- W v. ktlm- Z - c ≥ apsº, kwXr-]vX-mb _n Xs‚_pssP- d ns‚IqsS _nsb DØ- c obw Ihnsb AWn- b n- ® p.ImWm≥ ]pd- s ∏- ´ - X m- b n- c p∂p shfn®w Hcp {]Xo-I-ambn _mXvIAv_v_vp kpssl¿. hgnat≤y kpB-Znepw hcp-∂p-≠v. _n-bpsSIAv - _ ns BSns tm°m≥ JUvKw sh´n-Øn-f-ßp-tºm-gp-≠m-G¬]n®v _pssP¿ _n-sb tXSn- Ip∂ {]Imiw A‘- I mcNmcn-t∏m-bn. At±lw Ckvemw kzoI- Isf k∑m¿K-Øn-te°p bn-°p-cn®v _n- t bm- s Sm∏w IqSn. cnkme 37
 • 34. Xncp--_n-bpsS {]Im-i-Øn¬ n∂mWv k¿∆ temIhpw krjvSn-°-s∏-´-sX∂v _qkzo-cnbpw AØmdpw CJv_mepw a‰p Ihn-Ifpw ]mSp-∂p-≠v. A£-c-a-dn-bmØ _n eulp¬ alv^qfv tm°n hmbn-°p-∂-Xmbn a≥XznJpssXzdns‚ I¿Øm-hmb AØm¿ Xs‚ Ihn `mh--bn-eqsS ImWp-∂p. Bean(tem-Iw)v Hcp aota-bp-≈; F∂m¬ apl-Ω-Zn¬ c≠p aoap-≠v. Hcp aoan¬n∂v Cl-tem-Ihpw at‰-Xn¬n∂v ]c-tem- Ihpw ]nd-∂p-sh∂v Ihn-`m-h ofp-∂p. F∂m¬ apl-Ω-Zn¬ c≠p aoap-≠v. ........................................ .................................................................................. Jko-ZXp¬ hnXvcnø-bpsS I¿Ømhv apl-ΩZv ∂-Xm-bmWv Ihn h¿W. _vp A_o-_-°¿ C_vpdio-Zn¬ _KvZm-Zn(-acWw. ""kndm-Pp≥ apo¿ ({]-Im-in-°p∂ Zo]w) F∂v lnPvd 662) _nsb Xs‚ A`-b-ÿm--ambn ImWp- Jp¿-B≥ _nsb hnti-jn-∏n-®n-´p-≠v. ∂p. Blmc]mo-bm-Zn-I-sf°mƒ Xn°v {]Yaw C∂ ss_X≥ A≥X kmIn-plp {]hm-NI Io¿Ø--am-sW-∂mWv Ihn-bpsS ImgvN- ssek aplvXmP≥ Ce-€p-dpPn( Aßv hkn- ∏m-Sv. Xm≥ ]m]n-bm-b-Xn-m¬ Xncp--_n-bpsS A¥y- °p∂ `h--Øn¬ hnf-°ns‚ Bh-iy-an-√.) F∂ hn-{iaÿm-amb duf kµ¿in-°m≥ `b-s∏-Sp-∂- {]kn≤ ]Zyw Xncp-_n {]k-cn-∏n-°p∂ ⁄m-Zo- Xmbn Ihn ]d-bp-∂p. ]vXn-sb-bmWv {]Io¿Øn-°p-∂-Xv. A√m-lp-hns‚ _n-bpsS nim{]bm-W-hpw(-CkvdmAv) hm-bm- {]Im-i-Øns‚ `mK-amWv _n-bpsS {]Im-i-sa∂v {X(-an-AvdmPv)bpw Ihn-Isf Gsd {]tNm-Zn-∏n® kw`- a≥kq¿ l√mPv Xs‚ Xhm-ko≥ F∂ Imhy-Øn¬ h-ß-fm-Wv. Unssh≥ tImaUn cNn-°m≥ Umt‚°v ]d-bp-∂p. t{]c-I-am-bXv _n-bpsS anAvdmPns ]pc-kvI-cn- F√m {]hm-N-Im-p-cm-Kn-Iƒ°pw F∂ t]mse ®p≈ Ad_n Ihn- X - I - f m- s W- ∂ Xv {]kn- ≤ - a mb A]-Zm Kmb-I¿°pw {]hm-NIt{]aw A¥y-m-fn¬ hkvXp-X-bm-Wv. Nnd-Ip-≈ IpXn-c-bmbn Nn{X-Im-c- {]hm-N-Is‚ i^m-AØv (in]m¿i) tSp-∂-Xn-p≈ ∑m¿ `mh sNbv X _pdmJv F∂ _n- b psS D]m[n IqSn-bm-Wv. Ncn-{X-Im-c-mb C_vp J¬Zq≥ bm{Xmhml- hpw Ihn- I ƒ°v h¿Wy hkv X p- t]mepw dkq-ens‚ ip]m¿i-bn¬ {]Xo-£-b¿∏n®v hmbnØo¿∂p. t]¿jy-nemWv Gsd `mhmkº- CucSn Na-®n-´p-≠v. ∂-amb Ihn-X-Iƒ ]nd-∂-sX∂v B≥tacn jnΩ¬ ""AßbpsS in]m¿i-bm-sW≥ {]Xo£ km£y- s ∏- S p- Ø p- ∂ p. kn‘v , Xp¿°n, ]pjv X p, Fs‚ ]m]-߃s°√mw kpµ-c-amb am∏v. kzmlnen XpS-ßnb `mj-I-fn¬ nc-h[n mtSmSn kq^nIhn A^o-^p-±o≥ Xn¬a-kmnbpw {]hm- Km-߃ anAvdmPv CXn-hr-Ø-am°n cNn-°-s∏-´n-´p- N-Is‚ in]m¿i-bn¬ {]Xo-£-b¿∏n-®p-sIm≠v ]mSp- ≠v. ∂p: F√m Ihn-Ifpw Km-c-NbnXm-°fpw _nsb ""FÆ-a‰ ]m]-߃ sNbvXp Rm≥ ]q¿Wap-jy-mbn ImWp-∂p. F√m kuµcy KpW- c-Im-·n-bn¬ n∂v Hcp ]t£, ß-fp-sSbpw Ip‰-a-‰ XnI-hmWv Ihn-I-sf-√mw _n- Aß-bpsS in]m¿i Fn°p c£-b-cpfpw bn¬ Z¿in-°p-∂-Xv. hm°p-Iƒ°pw h¿W-Iƒ°pw _p¿Z- b psS I¿Ømhv _qkzocn _n- b psS A-Xo-X-mWv _nsb∂pw F√m Ihn-Ifpw Htc i^m-A-Ø-[n-Im-csØ kqNn-∏n-°p-∂-Xn-ß-s-bmWv kzc-Øn¬ ]d-bp-∂p. ]pIƒs]‰ kq^o Ihn ^co- : Zp-±o≥ AØm-dns‚ hcn-I-fn¬: ""lph¬ l_o-_p-√Zo Xp¿Pm i^m-A-Xplp ""Xncp--_n-bpsS AXn-i-b-߃ enIp√n luen≥ an¬ Alvhmen apJvX-lnan h¿Wn-°m-h-X-√, Ahn-SpsØ (XpSscØpSsc kw`-hn-°p∂ alm-hn-]-Øp-I-fn¬ ssNX-ysØ hnhcn-°mpw hø n∂v in]m¿i {]Xo-£n-°m-hp∂ {]nb-mWv Ahn- Ccp-tem-I-ß-fp-sSbpw {]` Sp-∂v.) B Xncp-lr-Z-b-Øn≥ {]Xn-^-ew am{Xw ]Xn-s´mw q‰m-≠n¬ Pohn® D¿Zp Ihn ao¿ Xncp--_n-bpsS {]Im-i-Øn¬ n∂mWv k¿∆ Xs‚ IhnX Bcw-`n-°p-∂Xv _n-bpsS in]m¿i- temIhpw krjv S n- ° - s ∏- ´ - s X∂v _qkq- c nbpw bn¬ {]Xo-£-b¿∏n-®p-sIm-≠m-Wv. At±lw ]mSp- AØmdpw CJv_mepw a‰p Ihn-Ifpw ]mSp-∂p-≠v. ∂-Xn-ßs: A£-c-a-dn-bmØ _n eulp¬ alv^qfv tm°n ""ao¿, o F¥np `bs∏-Sp∂p, hmbn-°p-∂-Xmbn a≥XznJp ssXzdns‚ I¿Øm-hmb ns‚ IdpØ {KŸsØ Hm¿Øv? AØm¿ Xs‚ Ihn `mh- - b n- e qsS ImWp- ∂ p. {]hm-N-I-∑m-cpsS A¥n-a-ap{Z "Bean(tem-Iw)p Hcp aota-bp-≈q. F∂m¬ apl- ns‚ c£ -hm-KvZmw sNbvXn-cns°? Ω-Zn¬ c≠p aoap-≠v. Hcp aoan¬ n∂v Cl-tem- ]pjv X p `mj- b n- e p≈ Hcp CSbKm- Ø n¬ Ihpw at‰ aoan¬ n∂v ]c-tem-Ihpw ]nd∂p F∂pw Bh¿Øn-°p∂ CucSn ImWp-I: Ihn `mh ofp-∂p. ""]pcp-∞m mfn¬ Xncp--_ntb Pem-ep-±o≥ dqan kq^n-I-fpsS Bflob k©m- Aß-bpsS DSp-hkv{Xw Rm≥ ]nSn°pw. csØ, _n-bpsS a°-bn¬ n∂p aZo--bn-te-°p≈ _n am{X-amWv A¥na hnNm-cW thf-bn-se lnPvd(-]em-b-w)-tbm-Sp-]-an-°p-∂p. apl-ΩZv_n- B{i-b-sa∂p kqNn-∏n-°p-I-bmWv B A⁄mX bpsS as‰mcp t]cmb AlvaZn¬ F√m _n-am-cp- Km-c-N-bn-Xm-hv. tSbpw t]c-S-ßn-bn-´p-s≠∂v dqan Z¿in-°p-∂p.38 cnkme
 • 35. apKƒ C¥y-bnse Ihn JpZvkn aiv-lZn Fgp- hnizm-p-{Kln (d-lva-Xn≥ en¬ Be-ao≥) bmbXnb {]hm-N-Im-]-Zm Jhmen KoXw Ct∏mgpw kZ- {]hm-N-Is BIm-iØpn∂p≈ Ap-{K-l-h¿j-€p-Isf Bthiw sIm≈n-°m-dp-≠v. AXn¬ n∂v: amb ag-tbmSv D]-an-°p-I kzm`m-hn-I-am-Wv. {]uV- ""a°-bpsS I-hn-X-I-fn-e-√, Km-ß-fn-emWv Cu D]-a-Iƒ [mcm- aZo--bpsS f-ambn hcp-∂-Xv. "A¿d-lvam≥ F∂ ssZhoI ma- Atd-_y-bpsS {]`p-hnp kzmKXw. Øns‚ {]mZp¿`m-h-am-bmWv Nne kq^n-h-cy-∑m¿ lrZ-bhpw {]hm-N-Is ImWp-∂-Xv. U¬ln-bnse "XzcoJ apl- BXvamhpw Atß°p _en. Ω- Z n- ø - bpsS ÿm]- I - mb mkn¿ apl- Ω Zv F{X kpµcw AhnSpsØ ma-߃! A≥Zeo_v (]-Xn-s´mw iX-Iw) Cßs Ipdn-®p: Imcp-WyØns‚ angn-Iƒ Xpd∂v ""Aß-bpsS {]Imiw Fs∂-sbm∂v ISm-£n°q. Jp¿-B-nse _kva-e-bpsS JpZvkn Xs‚ Km-I-hnX Ah-km-n-∏n-°p-∂- ]pcp-jm-Im-c-am-bn-cp-∂p.Xn-ß-sbmWv: Aß-bpsS icocw {]t`m, AßmWv Fs‚ kplrØpw lrZ-b-ssh- k¿hw {]Imi abw.Zypw Aß-bpsS It]mew NnIn’ tXSn-bmWv JpZvkn h∂n-cn-°p-∂Xv kqd-Øp-∂q-dns‚ {]]-©w. Xncp-_n-bpsS HuZmcyw tXSpI ]q¿h-kq-cn-I- Aßv P-ß-fp-sS mb-I≥, in]m¿i-I≥fpsS {]h-W-X-bm-sW∂p ImWmw. I¿a-im-kv{Xm- {]hm-N-I-n¬ hnebw {]m]n® Ihn (^-m-D≥Nm- c y≥ Camw A_q- l - o- ^ - b psS Jko- Z - X p- ^n¿dkq¬) BbmWv A≥Zeo_v Adn-b-s∏-´-Xv.∂pAvamn-ø F∂ KoX-Øn¬ {]hm-N-Is A`n- kq^o kv]¿i-ap≈ {]hm-N-Im-]-Zm Ihn-X-Iƒkw-t_m-[ sNbvXtijw _n-bpsS Xr]vXnbpw Zm¿i-n-I-amb Bgw kq£n-°p-∂-Xn-m¬ Xmc-X-kwc-£-Whpw sImXn-®mWv Xncp-k-hn-[-Øn¬ Xm≥ tay Zp¿{K-l-am-bmWv km[m-cW Ap-hm-N-I¿°-{]Xo-£-tbmsS h∂p-n¬°p-∂-sX∂v ]d-bp-∂p≠v. p-`-h-s∏-Sp-I. ""Aßsb A√msX C¥y-bn¬ Ddp-Zp-hn¬ am{X-a-√, ]©m-_n, _wKm- as‰m∂pw tXSmØ fn, Xan-gv, ae-bmfw XpS-ßnb {]mtZ-inI `mj-I-fnepw Hcp lrZ-b-sa-n-°p-≠v... [mcm-f-ambn _n-kvXpXn KoX-߃ cNn-°-s∏-Sp- A_q lo-^°v, Aß-√msX Ibpw {]Np-c-{]-Nmcw tSp-Ibpw sNbvXn-cn-°p-∂p. krjvSn-I-fn¬ a‰mcv XpW? ]Xn- mdmw q‰m- ≠ nse _wKm- f n Ihn kønZv Xß-fpsS Ihn-X-Iƒ/ Km-߃ A¥n-a-hn-[n- kp¬Xm≥, apl-ΩZv _nsb {_lvam-hv, hnjvWp,n¿Wbmfn¬ X߃°p th≠n in]m¿i-bm-hp- inh≥, IrjvW≥ F∂n-h-cpsS XpS¿®-bmbn Ihn-sa∂v an° Ihn-Ifpw Bflm¿∞-ambn hniz-kn-°p- X-bn¬ Ah-X-cn-∏n-°p-∂p. Jp¿-B-nse kqd-Øp-∂-∂-Xmbn Ihn-X-I-fn¬ / Km-ß-fn¬ n∂p hy‡- Pvav, kqdXp≈plm, kqd-Xp¬ Iuk¿ F∂nh {]hm-am- h p- ∂ p- ≠ v . Xß- f psS {]hm- N - I m- ] - Z m KoXw N-I-t{]-an-I-fmb Ihn-Iƒ°v Gsd {]nb-s∏-´-h-bm-tlXp-hmbn Xß-fpsS ]m]-߃ s]mdp-°-s∏-Sp- Wv. kz¿KØnse hninjvS]mo-b-amb Iuk¿ (lu-Ibpw kz¿K- { ]- t hiw Ffp- ∏ - a m- h p- I bpw sNøp- fp¬ Iuk-dnse a[pc ]mo-bw) Xncp--_n-bpsSsa∂pw Ihn-Ifpw Kmb-Icpw hniz-kn-°p-∂p. A[-c-ß-fn¬ n∂p-dhsbSp-°p-∂-Xm-bmWv Hcp Ihn {]ikvX DdpZp Ihn aplvkn≥ It°m-dhn Xs‚ k¶¬]n-°p-∂-Xv."Imin- b n¬ ns∂mcp taLw a[p- c - b psS tsc km¿∞- h m- l I kwL- Ø ns‚ Xe- h - mbpwt]mbn F∂ KoXw Ah-km-n-∏n-°p-∂-Xn-ß-s-bm- CfIn adn-bp∂ kap-{Z-Øn-eqsS I∏¬ kpc-£n-X-Wv: ambn sIm≠pt]mIp∂ I∏n-Øm-m-bp-sams° Ihn- ""hnNm-cWm mfn¬ Iƒ _nsb h¿Wn-°p-∂p-≠v. alm-Ihn CJv_m¬ Xncp-_nbpsS Cu {]iwkm Kmb-I≥ {]hm-N-Is‚ hy‡n-Xz-sØ-sb∂ t]mse kmaq- Xß-tfm-sSm-∏-ap-≠mhpw, lnI cmjv { Sob ZuXy- s Øbpw Ihn- X - I - f n¬ ssIbn¬ Cu Kkepw Jko-Z-bp-am-bn. {]Io¿Øn-°p-∂p. tZi-ß-fpsS `mK-t[bw Xncp-- "Iminbn¬ ns∂m-cp taLw aYp-c-bpsS tsct]mbn F∂ Kmw ssZh-m-a-Øn¬ ]mSpI ...................................... .................................... F∂v Pn_vco¬ At∏mƒ Hcp kqN Xcpw. ]pXnb ImeØv bqkp-^p¬ Ckvem-an- C¥y≥ t{]a-Km--ß-fnse {]Xo-I-ßfpw h¿j- s‚bpw kman bqkp-^n-s‚bpw B¬_-Ime h¿W--Ifpw kar-≤-ambn D]-tbm-Kn®v Ipeo ߃ apkvenw kZ-€p-I-fn¬ {]hm-NIDdp-Zp-`m-j-bn-se-gp-Xn-bn-´p≈ Hcp {]hm-N-Im-]-Zm kvtl-Øns‚ Xnc-bn-f-°-ß-fp-≠m-KoX-amWv "Imin-bn¬ n∂v Hcp taLw aYp-c-bpsS °p∂p. `mh-cm-K-Xm-f-taf {ipXn-e-b-tsc t]mbn (knwXn Imio sk Nem Pmlnt_aYpcm _mZ¬) ߃ ka-RvP-k-ambn tN¿s∂m-gp-Ip∂ Ah- k m apKƒ N{I- h ¿Øn _l- Z q¿jm lnµp-kvXmn sh-tè Ad_v kwKo-k^¿, tKm¬s°m≠`c-Wm-[n-Imcn apl-ΩZv Jpen- X-Øns‚ ^yqj≥ Bbn Cu B¬_-Jp- X p_v j m, sslZ- c m- _ m- Z nse sskmw XpS- ߃ Bkzm-Z-Iv Ap-`-h-s∏-Sp-∂p.ßnbh¿ _nsb hmgvØp∂ KoX-߃ cNn-®-h-cm- kwKo-X-Øn-sm∏w A¿∞-K¿`-ambWv. ao¿km Ak-Zp√m Kmen-_v(U¬ln, a.1869)Xs‚ Hcp Zo¿L-Im-hy-Øn¬ _nsb ag-ta-L-tØm- hcn-Ifpw Xpey-{]m-[m-y-tØmsS CuSp-]-an-°p-∂p. Ihn-X-bpsS t]cv Xs∂ cXvw hln- aZvlv B¬_-ß-fn¬ D]-tbm-Kn-°-s∏-°p∂ taLw(B- _ v c n Kulm¿_m¿) F∂m- W v . Sp-∂p. cnkme 39
 • 36. _n-bpsS Xncp-s-‰n-bn¬ Bte-Jw sNbvXn-cn-°p- you have brought to this city nobleness ∂-Xmbn CJv_m¬. Welcome! best call to Gods way. ]pXnb ImeØv bqkp-^p¬ Ckvem-an-s‚bpw bqkp^p-¬ Ckvem-an-t‚Xp t]mse kman bqkp- kman bqkp-^n-s‚bpw B¬_-߃ apkvenw kZ- ^ns‚ B¬_-ßfpw {]Np-c-{]-Nmcw tSn-h-cp-∂p. €p-I-fn¬ {]hm-NI kvtl-Øns‚ Xnc-bn-f-°-ß- Who is the love one- Allah/Who is AL-Rahman/who is fp-≠m-°p∂p. `mh-cm-K-Xm-f-taf {ipXn-e-b-߃ ka- AL- mannan RvP-k-ambn tN¿s∂m-gp-Ip∂ lnµp-kvXmn sh- emC-eml C√-√m-lv, apl-Ω-Zp¿d-kqep√ F∂ tè Ad_v kwKo-X-Øns‚ ^yqj≥ Bbn Cu Km-Ønse B¬_- ß ƒ Bkzm- Z - I v Ap- ` - h - s ∏- S p- ∂ p. Muhammed is the messenger kwKo- X - Ø n- s m∏w A¿∞- K ¿`- a mb hcn- I fpw lrZ-bsØ {]Iºw sIm≈n-°p∂ Bem-]-- Xpey-{]m-[m-y-tØmsS Cu aZvlv B¬_-ß-fn¬ ambn Ap-`-h-s∏-Spw. kman bqkp^v ]mSp∂ as‰mcp D]- t bm- K n- ° - s ∏- S p- ∂ p. AXn- m¬ bqkp- ^ p¬ Km-Ønse hcn-Iƒ Cß-s-bm-Wv: Ckvem-an-s‚bpw kman bqkp-^n-s‚bpw B¬_- A√mlpΩ kz√n Aem apkvX^m ß-fpsS KoX-߃ khn-tij ]cm-a¿i-a¿ln-°p- apkvX^m apkvX-^m apkvX^m ∂p. bm apkvX^m bm apkvX^m "Xze-A¬ _Zvdp F∂m-cw-`n-°p∂ hc-th¬∏p bq B¿ Z ssKUv KoXw bqkp-^p¬ Ckvem-ans‚ kzc-am-[p-cn-bn¬ sk‚ v ss_ A√m-lv Cw•o-jm-hp-∂Xv lrZy-amb Hc-p-`-h-am-Wv. (-A-√mlp ntbm-Kn® am¿K-Z¿i-I-m-W-hn-Sp∂v O the white moon rose over us F∂p kmcw) from the valley of Wada, BZyIme Ihn-X-Isf Ap-kva-cn-∏n°p∂ hn[w and we owe it to show gratefullness _n-bpsS KpW-K-W-߃ hmgvØp∂ hcn-Iƒ Cu where the call is to Allah B¬_-ß-fn¬ [mcm-f-ap-≠v. Theres a man of my dreams O you who were rised amongst us Prince of Prophets coming with a work to be obeyed And master of kings Mercy smiled through my Dark and gloomy clouds F∂pw -sF-]n-_n-bn¬n∂v We once had a teacher ]pXnb ]pkvX-I-߃ The teacher of teachers He changed the world for the better And made us better creatures O, Allah weve shamed ourselves dkq-ens‚ ]qapJw/ 75 cq] We have strayed from Al -Muallim Hcp kwLw teJ-I¿ Surely weve wronged ourselves What well we say in front of him? Xpgbpw tXmWnbpw/ 50 cq] F∂pw ]pXnb BwKe B¬_-ß-fn¬ tIƒ°p- sI Fw apkvX^v tºmƒ ]q¿h-kq-cn-I-fmb Ihn-I-fpsS Jko-Z-I-fnse hcn-Iƒ Hm¿a-h-cnI kzm`m-hn-I-am-Wv. Im¿ap-In-ep- kwh-cWw/ 60 cq] Iƒ°n-S-bn-eqsS aµ-kvanXw XqIn-sb-Øp∂ {]hm- tUm. ]n F A_q-_°¿- NIImcpWyw temIsØ {]Imia-Wn-bn-°p-∂-Xmbn Kmw sNøp-I-bmWv Kmb-I≥. temIsØ am‰p- {]m¿∞/ 45 cq] Ibpw ap-jy-sc --√-h-cm-°p-Ibpw sNbvX Kpcp-°- C_vdmlnw kJm^n ]pg-°m-´ncn fpsS Kpcp-hmWv {]hmNI≥. B Kpcp-hns‚ ap≥]n¬ n¬°p-tºmƒ H∂pw Dcn-bm-Sm≥ ]‰m-Ø-hn[w e÷n- c≠mw ]Xn-∏p-Iƒ X-cm-hp∂ A]-cm-[n-I-fmbn Kmb-I≥ Xmpƒs∏-Sp∂ kaq-lsØ ImWp-∂p. hm¿Ø-Iƒ°-∏pdw/ 75 cq] Dssh-kp¬ JmZn-cn-bpsS DdpZp Jhmen B¬_- Imknw Ccn-°q¿ ߃ {]hm-N-I-t{]-an-Isf BÀmZw sIm≈n-°p-∂- AI-Øfw/ 70 cq] h-bm-Wv. t{imXm-°sf Xt∂m-sSm∏w Nen-∏n-°m≥ Bem- ] - I v km[n- ° p- ∂ p. Ad- _ nbpw Ddp- Z phpw Pam¬ sIm®-ßmSn atm-l-c-ambn ktΩ-fn-∏n® hcn-I-fmWv Cu J∆m- aq∂mw ]Xn∏v en-I-fpsS {]tXy-I-X. kwKo-tXm-]-I-c-W-ß-fpsS Am-h-iy-amb s]cp- A√m-lp-hns‚ Huen-bm-°ƒ/ 85 cq] ∏tam Bkzm-Z-sØ XS-€-s∏-Sp-Øp∂ _l-ftam cN-sb A{]-k-‡-am-°p∂ Ne--th-Ktam JmZn- amfn-tb-°¬ kpsse-am≥ kJm^n cn- b psS B¬_sØ Ae- t ¶m- e - s ∏- S p- Ø p- ∂ n- √ . (H∂pw c≠pw `mK-߃ H∂n-®v) t{imXm-hns {]hm-N-Im-p-cm-K-Øns‚ [ym-n¿hr- Xn-bn-te°v kpK-a-ambn Bbn-°m≥ JmZn-cn-bpsS IPB _pIvkv kw-Ko-X-Ønv km[n-°p-∂p. a¿Ikv tImwπIvkv, tImgn-t°mSv 974440073340 cnkme
 • 37. apØv_n APbv ]n aßmSvap≥hn-[n-Iƒs°-Xn-cmb Atz-j-W-߃Ckvemapw Ckvem-anI kwkvIm-chpw s]mXp-k-aq-l-Øns‚ `mK-am-bn-cn-t°, {]hm-N-Is Xnc-»o-ebv°p ]n∂n-te°v am‰n-n¿Øm-m-hn-√. Cu kml-N-cy-Øn-emWv aX-]-fin-X-∑m-cp-tS-X-√m-Ø, apkvenw t{kmX-€p-I-fn¬ n∂-√mØ {]hm-NI Poh-N-cn-{X-߃ {]k-‡-am-Ip-∂-Xv. hnizm-kn°p am{X-a-√ Ahn-izm-kn°pw {]hm-NIPohnXw {]tNm-Z-I-am-Ip-∂Xnv Cu Poh-N-cn-{X-߃ CS-bm-°pw. ΩpsS Ime-Øns‚ hyY-I-sfbpw `oXn-I-sfbpw A`n-ap-Jo-I-cn-°m-p≈ [m¿an-I ss[j-Wn-I-i‡n ]I-cm≥ {]hm-N-I-kva-c-W-bv°m-Ip-sa∂ t_m[yw CØcw Poh-N-cn-{X-]-T--ßsf km¿∞-I-am-°p-∂p..............................................................................................-. ................................................................................. ap l-Ω-Zns‚ PohnXw `qX-Im-e-Øn-se-t∏mtgm ebv°p ]n∂n-te°v am‰n-n¿Øm-m-hn-√. Cu kml-kw`-hn-®p-t]mb Hcp Ncn-{X-k-µ¿`-a-√. n›-e-X-bn- N-cy-Øn-emWv aX-]-fin-X-∑m-cp-tS-X-√m-Ø, apkvenwte°p hnc-an-°m≥ hnk-Ω-Xn-°p-∂Xpw Ime-Øn- t{kmX-€p-I-fn¬ n∂-√mØ {]hm-NI Poh-N-cn-{X-eqsS {]k-cn-°p-∂-Xp-amb kvtl-t{]-c-W-Iƒ apl- ߃ {]k-‡-am-Ip-∂-Xv. hnizm-kn°p am{X-a-√ Ahn-Ω- Z n¬ n∂v mw Adn- b p- ∂ p- ≠ v . Ncn- { X- Ø ns‚ izm- k n°pw {]hm- N I PohnXw {]tNm- Z - I - a m- I p-PUXzw apl-Ω-Znp Nm¿Øn-s°m-Sp-Ø-h¿ {]hm-N- ∂Xnv Cu Poh-N-cn-{X-߃ CS-bm-°pw. ΩpsSI-s-b√ tI´-Xv; sI´p-I-Y-Ifpw ap≥hn-[n-I-fp-amWv. Ime-Øns‚ hyY-I-sfbpw `oXn-I-sfbpw A`n-ap-Jo-sI´p-I-Y-Iƒ kmam-y-t_m-[-Øns‚ `mK-am-bn-Øo- I-cn-°m-p≈ [m¿an-I ss[j-Wn-I-i‡n ]I-cm≥cp-∂-Xns‚ sshcp≤yw {]I-S-am-Wv, {]hm-N-I-s-∏- {]hm-N-I-kva-c-W-bv°m-Ip-sa∂ t_m[yw CØcw‰n- ]m›m-Xy-temIw Bbn-c-Øn-tesd h¿j-ß-fmbn Poh-N-cn-{X-]-T--ßsf km¿∞-I-am-°p-∂p.]pe¿Øp∂ s]mXp-[m-c-W-Iƒ Fs¥√mw F∂-tz- DZm-l-c-W-Ønv Ic¨ Bwkvt{Sm-ßns‚ c≠pjn-°p-tºmƒ. {]hm-NI Poh-N-cn-{X-߃ tm°p-I. BZy-tØXv aX-{]-`m-j-W-ß-fn¬ n∂pw aX-]m-c-ºcy t{kmX- {]kn-≤o-I-cn-®Xv 1991¬. ""apl-ΩZv : F _tbm-{K^n€p-I-fn¬ n∂pw e`n-°p∂ _n-bpsS hnh-c-W-߃ Hm^v Zv s{]m^-‰v. CsX-gp-Xm-p≈ kml-Ncywhnizm-knsb Xr]vXn-s∏-SpØp-∂-Xm-Imw. F∂m¬ Ic¨ Bwkvt{SmMv hni-Zo-I-cn-°p-∂p-≠v. kmØm-apl- Ω Zv hnizm- k n- b psS kzIm- c y- k z- Ø - √ - t √m. nIv thgv k - k ns‚ t]cn¬ k¬am≥dpjv Z nsbCkvemapw Ckvem-anI kwkvIm-chpw s]mXp-k-aq- acWin£bv°p hn[n® Bb-Øp√ Jpssa-n-bpsSl- Ø ns‚ `mK- a m- b n- c n- t °, {]hm- N - I s Xnc- » o- aX-im-kw henb tImem-lew D≠m-°nb ka- cnkme 41
 • 38. ho-£Ww apt∂m´p apl-Ω-Zn_n-bpsS PohnXw hbv°pI. `n∂-k-ao- G‰hpw {]Xn-Iq-e-amb kml-N-cy- ]--ßsf ka-Nn-Ø- X- t bmsS kzoI- c n- ß-tfm-Sp≈ {]Xn-I-c-W-am-Wv. °p∂ Cu {]hm-N- ntj-[m-fl-Ihpw lnwkm-fl-I-hp- I-ssi-en-bmWv amb kaq-l-Øn¬, ka-Xz-Nn-¥-bn- B[p-n-I-cmb Poh- eq-∂nb Hcp Z¿iw apt∂m´p N- c n- { X- I m- c - ∑ msc hbv°p-I, ]cn-jvIr-Xn-bpsS ioe- G‰hpw BI¿jn-®- ßsf ]cn-]m-en-°p-∂Xpw `qX-Im- sX∂p mw ImWp- ∂p. Ccpfn¬n∂p e-Øns‚ ⁄m-cq-]-ßsf {]Im- i - Ø n- t e°v ka¿∞-ambn kzmwio-I-cn-°p-∂- F∂ `mc- X ob Xp-amb Pohn-X-ho-£Ww Nn¥sb icn- h - apt∂m´p hbv°pI ˛ `n∂-k-ao-]- bv°p∂ Hcp temI- -ßsf ka-Nn-Ø-X-tbmsS kzoI- ho-£-W-amWv {]hm- cn-°p∂ Cu {]hm-N-I-ssi-en- N-Is‚ alm-i-‡n- bmWv B[p-n-I-cmb Poh-N-cn-{X- bm-b-Xv. Pmln-enø AYhm A⁄- X - Im-c-∑msc G‰hpw BI¿jn-®- bpsS Imew F∂ sX∂p mw ImWp-∂p. ]Zw mw s]mXpsh ........................ ....................... a-€n-em-°n-bXv Ckvem-an-I-]q¿h-Im- bw. k¬am≥ dpjvZn-s°-Xn-cmb ^Xvh-tbmSp e-sØ-°p-dn-®m-Wv. F∂m¬, kao-]-Im-esØ tbmPn-°mXncn°p-tºm-gpw, Bhn-jvImckzmX- Kth-jWw Cu ]ZsØ hymJym-n-°p-∂Xv Hcp {¥ysØ oXo-I-cn-°m≥ Ckvem-an-sbpw {]hm- am-kn-Im-h-ÿ-bm-bn-´m-Wv. A{I-ahpw `oXnbpw N-I-sbpw nµn-°p-Ibpw cm£-ko-b-ambn Ah- ]c-Øp∂ Hcp am-kn-Im-h-ÿ-sb-bmWp apl- X-cn-∏n-°p-Ibpw sNøp∂ teJ--ßfpw kwhm-Z- ΩZv Pmln-enø F∂-Xp-sIm≠v A¿∞-am-°n-bn- ßfpw ]Sn- ™ mdp s]mSp- ∂ s kPo- h - a m- b n. ´p-≠m-Ip-I. Cu hni-I-e--coXn ]n¥p-S-cp-I-bm- {]hm-NInµ-bpsS a[y-Imew ]p¿P-n-°p-I-bm- sW-¶n¬, ka-Im-enI-tem-I-Øns‚ A‘-X-bn¬ bn- c p- ∂ p. {]hm- N - I s ncm- I - c n- ° p∂ Cu apl-Ω-Zns‚ {]iv-]-cn-lmc coXn-Iƒ khn-ti- s]mXp-t_m-[-Ønp adp-]Sn F∂ ne-bn-emWv j-am-Ip-∂Xp ImWmw. apl- Ω Zns‚ Poh- N - c n{Xw Xms- g p- X n- b - s X∂v Cu kµ¿`-Øn-emWv mw, ]Sn-™m-dp-n-∂p- Ic¨Bwkvt{SmMv hni-Zo-I-cn-°p-∂p. Bwkvt{Sm- ≈, apl-Ω-Zns‚ Poh-N-cn-{X-sa-gp-Øns‚ Ncn{Xw ßns‚ c≠m-asØ {]hm-NI Poh-N-cn{Xw ]pd- ]cn-tim-[n-°p-∂-Xv. Øp-h-∂Xv 2006-em-Wv. k]vXw-_¿ 11s‚ `oI-cm- a[y-Im-eØv ]›m-Xy¿ Icp-Xn-bXv Ah-cpsS {I- a Ww Ata- c n- ° - b nepw a‰pw DW¿Ønb aXhpw Z¿i--ß-fp-sa√mw km¿h-eu-In-Ihpw Ckvemw-`o-Xn-bpsS ]›m-Ø-e-Øn¬, Ckvem-an- BtKm- f - h p- a m- s W- ∂ m- W v . lnwk- b n- e q- ∂ nb t‚Xv A‘- a mb lnwk- b psS ]mX- b m- s W∂ tImf-n-hm-gvNbv°v ymbo-I-c-W-am-bXpw Cu ap≥hn[n am[y-a-ß-fpsS s]mXp-Nn-¥-bn¬ B[n- A[o-i-Xz-t_m-[-am-Wv. bqtdm-∏ns‚ ho£Ww ]Xyw ÿm]n-°p-tºmƒ, Iep-jn-X-amb Cu Ime- temI- h o- £ - W - a m- b - t ∏mƒ AXn- - ∏ p- d w, B tØmSv {]hm- N - I v F¥p- ] - d - b m- p≠v F∂ akvXn-jvI-߃°p ]pd-Øp-≈-sX√mw A[-atam tNmZy-amWv apl-ΩZv: Zv s{]m^‰v t^m¿ Huh¿ A]-cn-jvIr-Xtam Bbn amdn. C°m-c-W-Øm¬, ssSw F∂ IrXn°p {]tNm-Z--am-b-Xv. F´mw q‰m-≠n¬ Ckvem-ans "{InkvXpaXhn- c≠n-SØpw {]hm-N-Is Fgp-Xm≥ t{]c-W- cp-≤-cmb aX-n-tj-[n-I-fpsS Iq´w F∂ ne- bmb kµ¿`-߃ c≠p sh√p-hn-fn-I-fm-Wv. Bi- bn-emWp bqtdm∏v hne-bn-cp-Øn-b-Xv. shfn-]mSp b-°p-g-∏-ß-fp-sSbpw thh-em-Xn-I-fp-sSbpw Ccp≠ ]pkv X - I - Ø nse A¥n- { In- k v X p- h n- s bpw Hc-¥-co-£-Øn¬ ap-jy¿°p {]Xo£ ¬Ip- temImh- k m- - s Øbpw kw_- ‘ n® Imhy- ∂-sX-s¥-¶nepw Dt≠m F∂ Atz-j-W-amWv I¬]--Iƒ bqtdm-∏ns‚ a-kns h√msX {`an- {]hm-N-I-n¬ FØn-n¬°p-∂-Xv. CXv aX-]-c- ∏n-®n-´p≠v F°m-e-Øpw. Ckvem-ans‚ hchv Cu amb Hcm-`n-ap-Jy-a-√, hmkvX-h-Øn¬. aX-ap-≠m- {`am- fl - I - X bv ° v B°w Iq´n. {]hm- N - I s °nb Ie-l-߃ ]cn-l-cn-°m-p≈ am¿Kw aX- A¥n- { In- k v X p- h mbpw kmØms‚ k¥- X n- Øn--I-Øpt≠m F∂ Atz-j-W-am-Wv. apl- bmbpw k¶¬∏n-°p∂ Hcp coXn a[y-Imew Ω-Zns‚ PohnXw G‰hpw {]Xn-Iq-e-amb kml- hsc hym]-I-am-bn-cp-∂p. N-cy-ß-tfm-Sp≈ {]Xn-I-c-W-am-Wv. ntj-[m-fl- a[y-Im-e-Øns‚ A¥y-Z-i-I-ß-fn¬ thm- Ihpw lnwkm-fl-I-hp-amb kaq-l-Øn¬, ka-Xz- ∞m--Ønp If-sam-cp-°nb ^vtfmd≥kn-sebpw Nn-¥-bn-eq-∂nb Hcp Z¿iw apt∂m´p hbv°p- a‰pw henb {KŸ-im-e-I-fn¬ Ckvem-an-sbpw I, ]cn-jvIr-Xn-bpsS ioe-ßsf ]cn-]m-en-°p- {]hm-NIsbpw icn-bmb Zni-bn¬ Is≠-Øm≥ - - ∂Xpw `qX- I m- e - Ø ns‚ ⁄m- c q- ] - ß sf Ht´sd Ncn-{X-tc-J-Ifpw ]T--ßfpw e`y-am-bn- ka¿∞-ambn kzmwio-I-cn-°p-∂-Xp-amb Pohn-X- cp-∂p-sh-¶nepw ss__n-fns‚ ntj-[-am-bn-´mWv42 cnkme
 • 39. ]sØm-ºXmw q‰m-≠nse Hmdn-b‚-en-Ãp-I-fpsS ]cn-an-Xn-Ifpw ap≥hn-[n-Ifpw Ccp- ]Xmw q‰m-≠nse s{]m^-j-W¬ Ncn-{X-Im-c-∑m-scbpw apl-Ω-Zv _nsb°pdn®vFgp-Xp-tºm-sg√mw ]tcm-£-ambn kzm[o-n-°p-I-bp-≠m-bn. Cu kzm[o-X ]n≥hm-ßp-∂Xv Fgp-]-Xp-Iƒ°p-ti-j-am-sW∂p ImWmw. At∏m-tg°pw Ckvem-anI ]T-- cw-KØv Ic¨-Bw-kvt{SmwMv, tSm¿ Bt{µ, ssa°¬ sk¬kv, am¿´n≥ enMvkv,B≥tacn jnΩ¬ XpSßn Ht´-sd-t∏-cpsS ]T--߃ apl-Ω-Zv _nsb-∏‰n D≠m-bn. ......................................................... ................................................................... Jp¿- B ≥ hne- b n- c p- Ø - s ∏- ´ - X v . apl- Ω Zv C°m-eØp Nne ]fin-X¿ apl-Ω-Zns BIs´ A[n-Im-c-Zp¿tam-lnbpw hnj-b-e-º- Xncn-®-dn-™p. tKm´n-s{^Uv sebv_-nkv S- p- a mb Im]- S y- ° m- c - mbpw hnip- ≤ - m- S p- apl-Ω-Zns {]iw-kn-°p-∂Xv At±lw Iƒ°p th≠n- b p≈ Ipcn- i p- b p≤w "bYm¿∞ aXm-fl-I-X-bn¬ n∂p hyXn- ss{IkvXh k`-sbbpw aX-sØbpw kwc-£n- N-en-®n√ F∂ ImcWw Nq≠n-°m-´n-bm- °m-p≈ hnip-≤-bp-≤-am-bn; Ckvemapw {]hm- Wv. tXmakv Im¿sse¬ apl-Ω-Zns "n»- N-Ipw kmØms‚ {]Xn-cq-]-ß-fmb A{I-a- _vZ-mb alm-flmhv F∂p hnti-jn-∏n- Im-cn-I-fpw. ®p. FtUzUv Kn_¨ Xs‚ hnJym-X-amb a[y- I m- e - Ø nse Kth- j - I ¿°v apl- Ω - "Z lnÃdn Hm^v Unss¢≥ B≥Uv ^mƒ Zns kw_-‘n® B[n-Im-cn-I-tc-J-Iƒ e`y- Hm^v tdma≥ Fw]- b ¿ F∂ _rlZv am-bn-cp-∂p-sh-¶nepw Ah-cmcpw apl-Ω-Zns‚ {KŸ- Ø n¬ Ckvem- a ns BZ- c - bYm¿∞ PohnXw Atz- j n®p t]mbn- √ . thmsSbmWp kao-]n-®-Xv. apl-ΩZv A`n- sI´p-I-Y-I-fn¬n∂p sI´p-I-Y-I-fn-te-°p≈ Pm-X-cpsS mSy-ßsf ncm-I-cn® alm- k©mcw apl-Ω-Znp cm£-ko-b-amb {]Xn- mbpw. Om-b-bmWp kΩm-n-®-Xv. apkvenw-Iƒ ImS- ]Xn-s´mw q‰m-≠np tijw D≠mb ∑mcpw A{I-an-I-fp-amb tKm{X-ß-fm-sW∂pw Kuc-h-ap≈ GXms≠√m ]T--ßfpw a[y- apl-ΩZv Ah-cpsS n¿Z-b-mb ssZh-am-sW- Im-esØ sI´p-I-Y-Iƒ nd™ {]hm-NI ∂pw-hsc Nne¿ Icp-Xn. Nn{Xo- I - c Ww X≈n- ° - f - b p- I - b p- ≠ m- b n. a[y-Im-esØ Nne ss{IkvXh Fgp-Øp- Ncn{XhkvXp-X-I-fn¬ Du∂nn∂ A°m- Imcpw aX- ] - fi n- X - c p- s ams° apl- Ω - Z ns‚ Z- a nI ]T- - ß - f m- b n- c p∂p Ch- s b- √ mw. acWw 666-em-sW∂p hniz-kn-®p. 666 ]m›m- At∏mgpw apl-Ω-Zns‚ {]hm-N-I-XzsØ Xy¿°p kmØms‚ A°-ß-fm-Wv. kzm`m-hn- Ch-sc√mw kwi-b-tØm-sS-bmWv ho£n- I-ambpw kmØms‚ k¥mw F∂ coXn- ®- X v . apl- Ω - Z ns‚ am- h n- I - X - s bbpw bnep≈ IY-Iƒ {]N-cn-∏n-°p-Ibpw sNbvXp. cmjv{Sob ]Iz-X-sbbpw kmaq-lnI ]cn- apl-ΩZv Aßs "alu≥Uv Bbn (km- jvI-c-W-Xz-c-sbbpw Ah¿ KpW-]-c-ambn Øms‚ Ah-Xmcw F∂¿∞w). apl-Ω-Zns hne-bn-cp-Øp-Ibpw sNbvXp. alu≥Uv F∂p hnfn-°p∂ coXn GXm≠v Ccp-]Xmw q‰m-≠ns‚ c≠mw ]Ip-Xn- ]Xn-s´mw q‰m≠p hsc XpS¿∂p. thmƒ´- bn-emWv ]m›mXy Nn¥-bn¬ Ckvem-anI b- d ns‚ cN- - I - f n¬ apl- Ω Zv alu≥Uv ]T--Ønepw apl-ΩZv hn⁄m-o-b-Ønepw BWv. A‘-hn-izm-kn-I-fmb Hcp-]‰w Bfp- auen- I - a mb am‰- ß ƒ kw`- h n- ° p- ∂ - X v . Iƒ Bcm-[n-°p∂ sNIp-Øm-mWv apl-ΩZv Hmdn-b‚-en-Ãp-I-fn¬ {]_-e-mb {^©v F∂ [mc-W-bn-emWv Cu {]tbmKw {]Nmcw Ncn-{X-Im-c≥ hneywhm´v tam≠vtKm-a-dn- tSn-b-sX∂p s_¿WmUv sehnkv nco-£n- bmWv C°q-´-Øn¬ G‰hpw auen-I-amb °p-∂p-≠v. Ums‚-bpsS Unssh≥tIma-Un- ]T--߃ S-Øn-b-Xv. tam≠vtKm-a-dn-bpsS bn¬ apl-ΩZv sImSpwc-I-Øn¬ shs¥-cn- apl-ΩZv A‰v a° (1953), apl-ΩZv A‰v bp-∂Xv C°m-c-W-Øm-em-Wv. CXv sI´p-I-Y- aZo- (1956), apl- Ω Zv s{]m^‰v B‚ v Iƒ F{X Bg-Øn¬ thtcm-Sn-bn-cp-∂p-sh-∂- tÉv k v a m≥ (1961) F∂o IrXn- I ƒ Xns‚ DZm-l-cWw IqSn-bm-Wv. ]m›m-Xy-tem-IØv Ckvem-an-sbpw apl- ss{Ikv X h thm- ∞ m- - I m- e - Ø np Ω-Zn-sbpw kw_-‘n® k¶p-Nn-X-ho-£- tijw ]Xn-s´mw q‰m≠v BIp-tºm-tg°pw W- ß sf XI¿°p- ∂ - X m- b n- c p- ∂ p. Cu ImgvN-∏m-Sp-I-fn¬ Nne am‰-߃ h∂p. FUn≥_¿Kv k¿h-I-em-im-e-bnse Ad- apl- Ω - Z ns kmØms‚ {]Xn- c q]w Bbn _nIv s{]m^-k-dm-bn-cp∂ tam≠vtKm-adn I≠n-cp∂ coXn°p ]Icw kq{X-im-enbpw apkvenw temIØpw Xs‚ IrXn-I-fn-eqsS AXym-{K-ln-bp-amb Hcp X´n-∏p-Im-c-mbn´mWv BZ-chv tSn. tam≠vtKm-adn {]hm-N-Is Nne ss{IkvXhNn¥-I¿ hni-I-ew sNbvX- hne- b n- c pØp∂- X n- ß s: apl- Ω - Z ns Xv . ]Xn- s ´mw q‰m- ≠ np tijw {^©v kw_- ‘ n- ® n- S - t Ømfw aX- s a- ∂ Xp P¿a≥ Kth-j-I-cn¬ n∂p apl-Ω-Znp Ipd- kzImcy CS-]m-Sm-bn-cp-∂n-√; Xm≥ Pohn- ®p-IqSn amyX e`n-®p. s√mcp cm{„ob °p∂ kml-N-cy-ß-tfmSv ka-{K-ambn {]Xn- tXmhpw nb- a - n¿amW hnZ- K v [ - p- a mbn I-cn-°p∂ hy‡n-Xz-Øns‚ {]Im-i--am-bn- cnkme 43
 • 40. F¥p-sIm-≠mWv {]hm-N-Iv C{Xbpw t{ijvT-amb kvtlw apkvenw-Iƒ ¬Ip-∂-Xv. bYm¿∞-Øn¬ {]hm-N-Is‚ ]Zhn F¥m-Wv, apl-ΩZv Fß- s-bmWv a‰p {]hm-N-I-cn¬ n∂pw hyXy-kvX-m-Ip-∂-Xv. a‰p Ncn-{X]p-cp-j-∑m-cn¬ n∂pw apl-ΩZv thdn´p n¬°p-∂Xv GsX√mw LS-I-ß-fn-em-Wv ˛ Cu tNmZy-߃s°√mw DØcw B≥tacn jnΩ¬ Is≠-Øp- ∂Xv {]hm-NI hy‡n-Xz-Øn-em- Wv. ImcWw Jp¿-B≥ ]dbpw t]mse apl-Ω-Zn-s‚Xv atm-lc (hn-in-jvS) amXr-I-bmWv (D-kvh- Øp¬ lkx 33-:21). ....................... ....................... I≠p. apX-em-fn-Ø-Øns‚ hnImk-]m-X-bn¬ Ckvemw yq{S¬ Bbn-cp∂p F∂p hmZn-°p∂ "Ckvemw B‚ v Iym]n-‰-enkw F∂ IrXnbpw {it≤-b-am-bn-cp-∂p. kntbm-Wn-k-tØmSp ISpØ hntbm-Pn∏p {]I-Sn- cp-∂p. aX-sa-∂Xp kzIm-cytam hy‡n-n-jvTtam ∏n® At±lw ^e-kvXo≥ {]iv-Øn¬ Xpd∂ C{k- Bb Hcp Imcyw am{X-ambn ]cn-K-Wn-°p-∂-h¿°v tb¬hncp≤ ne-]m-SmWp kzoI-cn-®-Xv. apl-Ω-Zns‚ hy‡nXzw hnNn-{Xtam A]-cn-Nn- ]sØm-ºXmw q‰m-≠nse Hmdn-b‚-en-Ãp-I-fpsS Xtam Bbn tXm∂mw. aX-]-chpw ss[j-Wn- ]cn-an-Xn-Ifpw ap≥hn-[n-Ifpw Ccp-]Xmw q‰m-≠nse Ihpamb Bb Ah-ÿ-I-tfmSp am{X-a√ Xm≥ s{]m^- j - W ¬ Ncn- { X- I m- c - ∑ m- s cbpw apl- Ω - Pohn® Ime-Øns‚ kmaq-ln-Ihpw cmjv{So-b-hp- Zns°pdn®v Fgp-Xp-tºm-sg√mw ]tcm-£-ambn kzm[o- amb Ah-ÿ-I-tfmSpw {]Xn-I-cn-°p-I-bm-bn-cp∂p n-°p-I-bp-≠m-bn. Cu kzm[o-X ]n≥hm-ßp-∂Xv apl-Ω-Zv. {]hm-N-Is‚ CS-s]-S-ep-Iƒ Pohn-X- Fgp- ] - X p- I ƒ°p- t i- j - a m- s W∂p ImWmw. At∏m- Øns‚ F√m taJ-e-I-sfbpw kv]¿in-°p-∂-Xm- tg°pw Ckvem-anI ]T--cw-KØv Ic¨-Bw-kvt{SmwMv, bn-cp-∂p. C°m-c-W-Øm¬, apl-Ω-Zns‚ {]hr-Øn- tSm¿ Bt{µ, ssa°¬ sk¬kv, am¿´n≥ enMvkv, I-sf, t´-ßsf aX-]-c-sat∂m atX-X-csat∂m B≥tacn jnΩ¬ XpSßn Ht´-sd-t∏-cpsS ]T--߃ th¿Xn-cn-®p-Im-Wm-m-hn-s√∂pw tam≠vtKmadn apl-Ω-Zn-s-∏‰n D≠m-bn. nco-£n-°p-∂p. Ccp-]-Øn-sbm∂mw q‰m-≠n-se-Øp-tºmgpw ]Sn- apl-Ω-Zns‚ {]hm-N-IXzw kw_-‘n® X¿°- ™mdpw Ckvemapw XΩn-ep≈ AI¬®bpw Ahn- ß-fnepw tam≠vtKmadn CS-s]-Sp-∂p-≠v. Jp¿-B≥ izm-khpw Ah-km-n-°p-∂n-s√∂p ImWmw. CXnv bYm¿∞-Øn¬ ssZhw Cd-°n-s°m-Sp-Ø-XmtWm Ht´sd cmjv{Sob Imc-W-ß-fp-s≠∂p ap-°-dn-bmw. AtXm apl-Ω-Zns‚ Xs∂ krjvSn-bmtWm F∂- tImf-n-hm-gvN-bpsS Zpc-¥-^-e-ß-fmWv CXn¬ {][m- Xm-bn-cp∂p Hcp X¿°w. Nne¿ CXv apl-Ω-Zns‚ w. Ccp-]Xmw q‰m-≠ns‚ Ah-km--tØmsS ]Sn- D]-t_m[a-€ns‚ krjvSn-bm-bn hymJym-n-®p. ™m-d≥ mSp-I-fn-te°v apkvenw-Iƒ Ht´sd IpSn-tb- F∂m¬ Jp¿-B≥ hN--߃ ssZh-Øn¬ n∂p dn-b-tXm-sS, GXms≠√m bqtdm-]y≥ cmPy-ß-fnepw e`n-®-XmtWm F∂ X¿°w Ncn-{X-Im-cs‚ Ignhp Ata-cn-°-bnepw apkvenw-Iƒ Hcp yq-]£ kaq-l- sIm≠v ]cn-l-cn-°m-m-Ip-∂-X-s√∂ ne-]m-SmWv ambn km∂n- [ y- a - d n- b n- ® p. apkv e nw- I - f psS kmaq- tam≠vtKm-adn kzoI-cn-®-Xv. lnIPohnXw Cu mSp-I-fn-se√mw ]pXnb cmjv{Sob Ccp-]Xmw q‰m-≠ns‚ Ah-km--Z-i-I-ß-fn- {]iv-ßfpw D≠m-°p-∂p-≠v. {^m≥kn¬ kvIqfn¬ te°p hcp-tºmƒ {^©v am¿IvknÃv Nn¥-I-mb intcm-hkv{Xw [cn-°p-∂Xp hne-°nb {^©v ]m¿e- amIvknkw tdmUn≥k¨ ]m›mXy sa‚ns‚ nb-a-n¿amWw DZm-l-c-Ww. sU≥am¿°n¬ Ckvemans‚ ]nd-hn°p hgn-sX-fnbn® kmaq-ln- {]hm-N-Is nµn-°p∂ Im¿´q¨ {]kn-≤o-I-cn-®Xv Ihpw kmº-Øn-I-hp-amb Imc-W-ß-fmWv Atz- henb hnhm-Z-ßfpw {]Xn-tj-[-ß-fp-ap-b¿Øn-bn-cp-∂p. jn-®-Xv. kºq¿W-ambpw `uXn-I-hm-Z-]-c-amb kao- Cu kmN-l-N-cy-Øn¬ Hcp tNmZy-ap-b-cp-∂Xv HXp- ]--am-bn-cp∂p tdmUn≥k-Wn-t‚-Xv. apl-Ω-Zns‚ °m- m- I p- I - b n- √ : a[y- I mew apX¬t° i‡- a mb tXr-Xz-]-c-amb Ign-hp-Isf At±lw aXn-t∏msS A°m-Z-anI ASn-Ø-d-bp-≠m-bn´pw ]m›m-Xy-temIw44 cnkme
 • 41. F¥p sIm≠mWv apl-Ω-Zn-s- £nt®m F∂p `b-∂p. ssZh-h-N--∏-‰n-bp≈ sI´p-I-Y-Ifn¬ A`n- ß- f psS Akm- ∂ n- [ y- Ø n¬ Xs‚c- a n- ° p- ∂ - X v ? CXnv antm ZuXyw kw_-‘n®p t]mepw kwi-dohvkv (ap-l-ΩZv C≥ bqtdm]v b-am-bn. Hcp km[m-cW ap-jy≥.: F Xuk‚ v Cb¿ Hm^v Am- Y ≥. FgptØm hmb- tbmshtè anØv ta°nwMv Adn- b m- Ø - h ≥. ssZh- Ø ns‚ Cu˛2003) DØcw Is≠-Øp-∂Xv Xnc-s™-Sp∏v Aÿm--Øm-bn-cp-∂p-a[y-Ime ss{IkvXh aX-hm-Zn- sh-∂mtWm? AtXm F√mw GtXmI-fn-em-Wv. Ah¿ A°m-eØv Pn∂p _m[-bm-bn-cpt∂m?Ckvem-anI aX-Z¿i--sØtbm k¶-S-ß-fp-sSbpw B[n-bp-sSbpwaXm- N m- c - ß - s ftbm A{I- a n- s]m≈p∂ NqSn¬ apl-Ω-Znp adp-]-°m≥ Xpn-™n-√. GI-ssZ-hm- Sn-bmbn HSp-hn¬, o≠ c≠p h¿j-cm-[--bpsS aq¿Ø-X-bm-bn-cp∂p Øn-sm-Sp-hn¬ Ccpƒ oßn, ssZh-Ckvemw, AXp- a mbn G‰p- kzcw tI´p:ap´p∂Xv ss{IkvXh k`-bpsS ""sXfn™ {]`m-X-sØbpwne-]m-Sp-Isf s]mfn-°p-∂-Xm- {]im- ¥ - a mb cm{Xn- s bbpwsW∂v Ah¿°-dn-bmam-bn-cp-∂p. ap≥n¿Øn Rm≥ kXyw sNø-s´.AXn-m¬ Ah-cpsS FXn¿∏p- Xm¶- f psS c£n- X mhv , Xm¶sfI- s f√mw {]hm- N - I - s - X nsc Isøm-gn-™n-´n√, shdp-Øn-´p-an-√.Xncn-®p-hn-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. {]hm- ]c-tem-I-amWv Cl-temI Pohn-N-Is nµn-°p∂ Cu coXn- X-sØ-°mƒ Xm¶ƒ°v DØ-aw.bmWv C°m- e Øpw am[y- a - mY≥ ]eXpw Xm¶ƒ°v Xcm≥ßfpw _p≤n- P o- h n- I - f p- s a√mw thZ-n-°p-∂-h-tcmSpw t]mIp-∂p. At∏mƒ Xm¶ƒ Xr]vX-XpS-cp-∂-Xv. Am-YXzw Ap-`-hn- m-Ipw. sI´p- I - Y - I - f psS Hcm- b ncw °p-∂-h-tcm-Sp-ap≈ Am- Y s∂pI≠v Xm¶ƒ°vh¿j- ß ƒ ]n∂n- S p- t ºmgpw klm-p-`q-Xn, ]mh-ß- A`bw ¬In-bn-t√?{]hm-N-I≥ Cnbpw apJy-[m-c- hgn- b - d n- b m- Ø - h - s ∂p I≠vbpsS aXn∏p tSn- b n- ´ n- √ . tfm-sSm∏w n¬°m- t¿hgn Im´n-bnt√?B≥tacn jnΩ¬ Xs‚ IrXn- p≈ {]Xn-_-≤X Zcn-{Z-s∂p I≠v kº-∂-m-°n-bn¬ (B≥Uv apl-ΩZv Cukv F∂nh-bmWv G‰hpw bnt√?lnkv sak≥P¿) apl-Ω-Zns‚ henb ssZh-km£yw AXn-m¬, Am-Ysc Ah-K-Wn-k¿Km-flI-amb aX-Kp-W-ßsf F∂p sXfn-bn-°m≥ °-cp-Xv.B[p-nI Poh-Ncn-{X-Im-c∑mcpw Hcp Am-Y-s-b- - - tNmZn-®p-h-cp-∂-hs B´n-tbm-Sn-Ah-K-Wn-®Xv FSpØp ]d-bp- °-cp-Xv.∂p-≠v. F¥p-sIm-≠mWv {]hm- √msX a‰m-sc-bmWv c£n- X m- h ns‚ Ap- { KlwN- I v C{Xbpw t{ijv T - a mb ssZhw Xnc-s™-Sp- Dds° {]Jym-]n-°p-I.kvtlw apkvenw-Iƒ ¬Ip-∂- °p-I?. CXv apl-Ω-Zn-p≈ ssZh-Øns‚Xv ? bYm¿∞- Ø n¬ {]hm- N - ......................................................... hmKvZmw am{X-a-√, {]Xn-k-‘n-bn-em-Is‚ ]Zhn F¥m-Wv? apl-ΩZv Ip∂ F√m ap-jy¿°p-ap≈ Dd-∏p-Fß-s-bmWv a‰p {]hm-NIcn¬ - - I-fmWv. ssZhw ap-jy-tmSp oXnn∂p hyXy-kvX-m-Ip-∂-Xv? a‰p ImWn-°p-tºmƒ ap-jy≥ Xncn®pNcn- { X]p- c p- j - ∑ m- c n¬ n∂p apl- Ω Zv thdn´p Xs‚ kl-Po-hn--I-tfmSpw oXn ImWn-°-Ww. thZ-n¬°p-∂Xv GsX√mw LS-I-ß-fn-em-Wv ˛ Cu n-°p-∂-h-tcmSpw Am-YXzw Ap-`-hn-°p-∂-h-tcm-tNmZy- ß ƒs°√mw DØcw B≥tacn jnΩ¬ Sp-ap≈ klm-p-`q-Xn, ]mh-ß-tfm-sSm∏w n¬°m-Is≠- Ø p- ∂ Xv {]hm- N I hy‡n- X z- Ø n- e m- W v . p≈ {]Xn-_-≤X F∂nh-bmWv G‰hpw henbImcWw Jp¿-B≥ ]dbpw t]mse "apl-Ω-Zn-s‚Xv ssZh-km£yw F∂p sXfn-bn-°m≥ Hcp Am-Y-atm-lc (hn-in-jvS) amXr-I-bmWv (D-kvh-Øp¬ s-b-√msX a‰m-sc-bmWv ssZhw Xnc-s™-Sp-°p-I?lkx 33-:21). {]hm-N-I-Po-hn-Xw, hN-w, s]cp-am-‰w, coXn F√mw C°m-c-W-Øm¬ kp{]-[m--am- For Further Reading :Wv. ssZhw {]hm-N-Is Xnc-s™-Sp-°p-I-bm-bn-cp-∂p. Xnc-s™-Sp-°-s∏-´-hs‚ amXr-Ibv°v Ncn- 1. Karen Armstrong: Muhammad : A Biography of the Prophet.{X-Øns‚ PU-Xztam ImgvNtbm _m[-I-am-In-√. 2. Karen Armstrong : MuhammadEurope: A Thousand Year of Western 3. Minou Reeves : Muhammad in : Prophet for our Times.Jp¿-B-nse {][m--amb Hcp kq‡w D≤-cn-®p- Myth-Making.sIm- ≠ v , Ic¨ Bwkv t {SmMv {]hm- N - I s‚ 4. Maxime Rodinson: Muhammad : Prophet of Islam 5. Colin Turner : Islam : The BasicsntbmKw hnh-cn-°p-∂p-≠v. a°m-Im-eØv, Jp¿- 6. William Watt Montgomery : Muhammad: Prophet and Statesman.B≥ shfn-]m-Sp-I-fpsS BZy-L-´-Øn¬ s]mSp- 7. WilliamWatt Montgomery ::Muhammad at Mecca. 8.William Watt Montgomery Muhammad at Medina∂s {]hm-N-Ip shfn-]m-Sp-Iƒ ne-®p-t]m-bn. 9. Tor Andrae: Muhammad : The Man and His Faith.Hcm-bØp t]mepw Cd-°n-°n-´msX c≠p h¿jw 10. Robert Spencer: The Truth about Muhammad. Messenger. 11. Annemarie Schimmel : And Muhammad is HisIS∂p t]mbn. apl-ΩZv Bi-¶m-Ip-e-m-bn. cmhp- 12. Michael Cook : Muhammad.Iƒ n{Zm-hn-lo--ß-fm-bn, ssZhw Xs∂ Dt]- 13. Martin Lings: Muhammad : A short Biography. 13. Martin Forward: Muhammad cnkme 45
 • 42. apØv_n apØv_n tUm. F Z]n A_vZp¬ lIowcnAkvlcn tUm. F ]n A_v p¬ lIow Akvl I-hnepw n-hnepw Xncp-Z¿iw sImXn-°p-tºmƒ lrZbw {]hm-N-Isc kvtln-°p∂p F∂p-d-∏m- Wv. CØ-c-Øn-ep≈ Hcp lrZ-bsØ X≈n-∏-d-bm-m-hn-√. Nne kml-N-cy-ß- fn¬ Z¿iw kn≤n-®-hsc-°mƒ henb ÿm-ap-≈-h¿ AXnv Ah-kcw e`n- °m-Ø-h-cn-ep-≠m-hpw. Nne {]hm-NI kvtln-Iƒ°v Ahn-SpsØ Z¿in-°p- tºmƒ atm-n-b-{¥Ww jvS-s∏-Sm≥ km[y-X-bp-≠v. Camw A_vZp-d-io-Zp¬ _KvZm-Zn(-d)v aZo--bn-te°v t]mepw hcm≥ ]‰n-√m-bn-cp-∂p. ImcWw a-€ns‚ nb-{¥Ww jvS-s∏-t´-°p-sa-∂Xp Xs∂. ......................................................................... ........................................... kv tl-`m-P-sØ I¨n-dsb ImWpI F∂Xv ap-jym-flm-hns‚ kzm`m-hnI lrZ-bm-`n-em-j-ß-fn-sem-∂mWv. lrZ-b-Øn¬ Ccn-∏nSw ¬In kzoI-cn-®n-cp-Øn-b-hsc CS- bv°nsS ImWm≥ sImXn-°p-Ibpw AXnp th≠n am{X-ambn `qJ-fi-߃°∏p-d-tØ°v bm{X sNøp-Ibpw sNøp-∂Xv kvtlw njv{I-an®p sIm≠n-cn-°p∂ ]pXnb ImeØpw Hcp ÿncw kz`m-h-am-Wv. Cu BapJw {]hm-N-I≥(-k)sb ImWm≥ hnizm-kn-Iƒ°v F{X-am{Xw sImXn-bp-≠m-bn-cn°pw F∂p kqNn-∏n-°m-mWv Fgp-Xn-h-®-Xv. ap-jys kw_-‘n-®n-S-tØmfw Ahs‚ lrZ-b-Ønse kvtl-P--ß-fn¬ H∂mw ÿm-Øm-hWw apØv_n. B Ahÿ ssIh-cn-®-h-mWv bYm¿∞ hnizm-kn. AØcØnep≈ alZv hy‡n-I-fpsS lrZbw {]hm-N-Isc ImWmpw B kmao-]y-a-p-`-hn-°m-p-ambn kZm sImXn-®p-sIm-≠n-cn-°pw. Ckvem-anI Ncn-{X-Øn¬ Xncp--_nsb kz]vw -ImWmmbn Hcp PohnXw apgp-s°bpw {]W-bm-·n-bn-se-cn™ nc-h[n alm-flm-°sf ImWm-m-hpw. {]hm-N-Isc ImWm≥ th≠n a-€p-hnßn ImØn-cn-°p-Ibpw kz]vw km£m-Xv°-cn-°- s∏-Sp-Ibpw hgn Ncn-{X-Øn¬ kvtl-Ønp ]pXnb n¿h-Nw Fgp-Xn-b-h-cm-W-h¿. q‰m-≠p-Iƒ°-∏pdw I¨ap-∂n¬ n∂v ad™ {]hm-N-Isc ImWm≥ C∂p-≈-h≥ sImXn-°p-∂-Xns‚ kmwK-Xy-sa-¥mWv? AXns‚ hgn-tb-XmWv? AXv bp‡n-_-≤-amb imkv{X-Ønp a-€n-em-hmØ BXy-¥nI kXy-ß-fn-sem-∂m-Wv. Hcp kaq-l-Øns‚ tXmhv ac-W-tØmsS H∂p-a-√m-Xm-hp-sa∂ ap-jys‚ km[m-c-Wm-p`-h߃°-∏p-d-Øp≈ ka-hm-Iyw. "temImp-{Klnbmbn hmgvØ-s∏´ Xncp-_n aZo--bnse BdSn aÆn¬ HXpßn°nS-°-W-sa∂p ]d-™m¬ F{X-am{Xw A¬]-Ø-am-W-Xv. Xncp-Z¿iw kz]v-Øn-ep-≠m-hmw. DW¿®-bn¬ tcn-´-p-`-hn-°mw. kz¿K-Øns‚ ]cn- a-f-߃s°m∏w I¨Ip-fn¿s°-bm-hmw. Cu aq∂p km[y-X-Ifpw {]mam-Wn-I-ambn sXfn-46 cnkme
 • 43. _n(-k) ]d™p "Bsc-¶nepw Fs∂ kz]vw I≠m¬ Ah≥ Fs∂ Xs∂-bmWv I≠-Xv. ImcWw ]nim-Nnv Fs‚ cq]w {]m]n-°m-m-hn-√. (ap-kvenw). AXn-m¬{]hm-N-Isc kz]v-Øn¬ Z¿in-°pI F∂Xv emL-h-tØmsS X≈n-°-f-tb≠ Imcy- a-√. Xncp-Z¿i--Øn--hkcw In´nbh≥ kz¿Km-h-Im-in-bm-bn-cn°pw F∂v "a^m-Xo- lp¬ a^m-Xolv F∂ {KŸ-Øn¬ ImWmw. CXn-¿∞w Z¿iw kz¿K-{]-th-i-- Ønv Imc-W-amWv F∂-√. adn®v "kz¿K-{]-th-i--Ønv tbmKy-X-bp-≈-h¿t° Z¿i- -Ønv `mKy-ap≈q F∂m-Wv....................................................................... ........................................................... C√m-Xm-°n-I-f-bpw. Camw A_vZp-d-io-Zp¬ _KvZm-bn-°-s∏-´-h-bm-Wv. Camw apkvenw D≤-cn-°p∂p: Zn(-d)v aZo--bn-te°v t]mepw hcm≥ ]‰n-√m-bn-cp-_n(-k) ]d™p: "h√-hpw Fs∂ kz]vw ∂p. ImcWw a-€ns‚ nb-{¥Ww jvS-s∏-t´-ImWpw. Cu lZokv {]hm-N-I≥(-k)sb kz]vw °p-sa-∂Xp Xs∂.ImWm-sa-∂-Xns‚ sXfn-hm-Wv. F¥mWv Xncp--_nsb Z¿in-°m-p≈ hgn? Camw _pJm-cn(-d) dnt∏m¿´v sNbvX "Fs∂ GsX-¶nepw Hcp hgn-am{Xw ]d-bm-m-hn-√. Camwh√-hpw kz]vw Im≠m¬ ]n∂oSv DW¿®-bn¬ K€men kzemØv h¿≤n-∏n-°-emWv am¿K-sa∂v ]d-Ah¿ Fs∂ ImWp- ∂ - X m- W v F∂ lZokv ™n-´p-≠v. JZv¿ kqdØv kqcy-p-Zn-°p-tºmgpwap≥n¿Øn _n(-k)sb DW¿®-bn¬ ImWm- Akv X - a n- ° p- t ºmgpw 21 {]mhiyw HmXn- b m¬sa∂v Camw C_v plP- d p¬ sslXan Xs‚ Z¿iw km[y-am-hp-sa∂v "hkm-C-ep-»m^n F∂^Xm-h¬ lZo-knøbn¬ ]d-™n-´p-≠v. {KŸ-Øn¬ ImWmw. kqd-Øp¬ Iuk¿, kqd- A¥y-m-fn¬ in]m¿i-Ipw lufp¬ Iuk- Øp¬ apk-Ωn¬, kqd-Øp¬ Jpssd-iv, kqd-Øp¬dns‚ DS- a - ÿ pw F√m- a mbn Ap- b m- b n- CJv e mkv XpSßn ]e kqd- Ø p- I fpw Z¿i- -Iƒ°mbn k÷-cm-hp∂ {]hm-N-Isc F√m {]am- Øns‚ ]co-£n-®-dn™ am¿K-ambn tcJ-s∏-Sp-Øn-W- ß fpw icn- h bv - ° p- ∂ - X n- m¬ ]c- t em- I Øv bn-´p-≠v. Camw X^vXm-kzm-n°v tcn¬ Xs∂_n(-k)sb I¨n-dsb ImWm-sa-∂-Xnv IqSp- {]hm-N-Isc ImWm≥ Ah-k-c-ap-≠m-bn. AXnvX¬ {]am-W-߃ tXSn-t∏m-th-≠-Xn-√-t√m. Imc-W-ambn ]d-b-s∏-Sp-∂Xv C¬av tSm-p≈ ]cn- kz]vßfn¬ ]nim-Nnv kzm[o-ap-≈hbp-≠v. - - - - - {i-a-am-Wv. sNdp-{]m-b-Øn¬ F{X A≤zm-n®v ]Tn-hnim- e - a mb Hcp lZo- k n¬ _n(- k ) Xs∂ ®mepw a-€n-em-hmØ Ah-ÿ-bm-bn-cp∂p alm-C°mcyw ]d-™-Xmbn ImWmw. ""kz]vw aq∂v -h¿Iƒ°v. F∂n´pw ]cn-{iaw XpS¿∂p. AXm-Xcw: √ kz]vw, AXv A√m-lp-hn¬ n∂p≈ Wv Z¿i--Ønv hgn-sbm-cp-°n-bXpw ]n¬°m-eØvkt¥m- j - h m¿Ø- b m- W v . as‰m∂v ]nim- N n¬ henb ]fin-X-cn¬ Dƒs∏´-Xpw. Npcp-°-Øn¬n∂p≈ ZpxJ-I-c-amb kz]vw. ]ns∂ ap-jy≥ kzem-Øpw ]T--hpw Jndm-AØpw XpSßn hyXy-kz¥-tØmSv Xs∂ kwh-Zn-°p∂ kz]v-hpw. (ap- kvX- ß - f mb am¿K- ß ƒ Cu hnj- b - Ø n¬kvenw) ImWm≥ Ign-bp-∂p-≠v. CXn¬ n∂v a-€n-em-°m- F∂m¬ ]nim-Nnv _n(-k)-bpsS cq]w {]m]n- hp∂ Hcp Imcyw {]hm-N-I≥ (k)°v CjvSs∏´°m- m- h n- √ . _n(- k ) ]d™p "Bsc- ¶ nepw √-Im-cy-߃ F√mw Z¿i--Ønv Imc-W-am-hp-sa-Fs∂ kz]vw I≠m¬ Ah≥ Fs∂ Xs∂- ∂m-Wv. AXv ImWp-∂-hs‚ am-kn-Im-h-ÿbpwbmWv I≠-Xv. ImcWw ]nim-Nnv Fs‚ cq]w kpIr-X-hp-sa√mw ]cn-K-Wn-®m-bn-cn-°pw. AXn-m-{]m]n-°m-m-hn-√. (ap-kvenw). AXn-m¬ {]hm-N- emWv henb ]fin-X-∑m¿ Xs∂bpw ]cn-{i-an-®-Isc kz]v-Øn¬ Z¿in-°pI F∂Xv emL-h- dn™ ZnIvdp-Iƒ Ah¿ Xs∂ tcJ-s∏-Sp-Øn-bXvtØmsS X≈n-°-f-tb≠ Imcy-a-√. Xncp-Z¿i--Øn- {]Imcw Dcp-hn-´n´pw Z¿iw km[y-am-hm-ØXv.-hkcw In´nbh≥ kz¿Km-h-Im-in-bm-bn-cn°pw ImcWw Ah-kcw e`n® alm-c-Y-∑mcpsS a€pwF∂v "a^m-Xo-lp¬ a^m-Xolv F∂ {KŸ-Øn¬ Nn¥bpw AXv ]n∂oSv ]Xn-hm-°n-b-h¿°v D≠m-ImWmw. CXn-¿∞w Z¿iw kz¿K-{]-th-i-- bn-s°m-≈-Wsa-∂n-√-t√m.Ønv Imc-W-amWv F∂-√. adn®v "kz¿K-{]-th-i- Z¿i--ap-≠m-bm¬ AXv ]pdØv ]d-bm-Xn-cn-°--Ønv tbmKy-X-bp-≈-h¿t° Z¿i--Ønv `mKy- emWv √-Xv. _n(-k) ]d-bp∂p: ""kz¥w D‰-an-ap≈q F∂m-Wv. {X-tØmtSm _p≤n-am-tmtSm A√msX kz]vw Z¿iw Hcm-fn¬ k∂n-th-in-∏n-°-s∏´ ≥a- ]d- b - c p- X v . (Xp¿ap- Z n). bqkp- ^ v - _ n(- A )s‚bpsS nZ¿i--am-sW-¶nepw ImWm-Xn-cn-°¬ Xn∑- kz]vw ktlm-Z-c-߃ Adn-™-Xns‚ t]cn¬bpsS _m°n]{X-am-sW∂v ]d-bm≥ ]‰n-√. Xncp- Ap- ` - h n- t °≠n h∂ Zpc- ¥ - ß ƒ ap≥n¿ØnZ¿iw sImXn-°p-tºmƒ lrZbw {]hm-N-Isc kz]vw a‰p-≈-h¿ Adn-bp-∂Xv Akqb D≠m-hm≥kvtln-°p∂p F∂p-d∏m-Wv. CØ-cØn-ep≈ Hcp - - hgn-hbv°p-sa∂v ]fin-X-∑m¿ Nq≠n-°m-Wn-®n-´p-lrZ-bsØ X≈n-∏-d-bm-m-hn-√. Nne kml-N-cy- ≠v. AXp-t]mse {]hm-N-Isc Z¿in-°p-I-sb∂ß-fn¬ Z¿iw kn≤n-®-hsc-°mƒ henb ÿm- D∂X ]Z-hn- a‰p≈-h-tcmSv ]d-bpI hgn temI-ap-≈-h¿ AXnv Ah-kcw e`n-°m-Ø-h-cn-ep-≠m- amyw D≠m- h mpw km[y- X - b p- ≠ v . AXn- m¬hpw. Nne {]hm-NI kvtln-Iƒ°v Ahn-SpsØ kz]vw a-€n-e-dn™v kq£n-°p-Ibpw mY≥Z¿in-°p-tºmƒ atm-n-b-{¥Ww jvS-s∏-Sm≥ ¬Inb Ap- { K- l - ß ƒ DƒsIm≠v IqSp- X ¬km[y-X-bp-≠v. AXp-hgn {]t_m-[ cwKØpw C_m- Z - Ø n- mbn a€v h®v Cd- ß p- I - b p- a mWva‰pw Ah¿ S-Øp∂ apt∂-‰sØ Xs∂bpw AXv sNtø-≠-Xv. cnkme 47
 • 44. IhnX ..................................... Sn Dss_Zv Da¿ Pn-°s´! t]mcn-I, t]mcn-I, Znhy--_n-bpsS P∑-Øn-cp-Zn--ta, ]pevIs´ ns∂-€-l¿jao R߃ Ap-{K-l-`m-P-ta! Iqcn-cpƒsIm≠p he-t™m-cp-e-In∂p ImWn®p o iinsb; Iqdp‰ temIw {]Xo-£n∏q ns∂ d_o A∆¬ ZzmZ-intb! tscm-∂p-c-bv°mtam? C∂se cmhn¬ o ]mcn-en-d-ßn-Sp-tºmƒ, tcn-en-sßm-∂n-ep-sam-∂pta ImWmØ Rß-fp-d-ßn-Sp-tºmƒ, Imcp-Wy-°m-X¬ dkq¬Xmpw n≥IqsS˛ bnßm-K-an-®n-cpt∂m? JmØn-ap¬ Aw_nbm RßsS sNbvXn-Iƒ ImWm≥ sImXn-®n-cpt∂m? lm, hµy-bm-ko≥, C∏m-]n-I-sf-߃°n˛ Sbn¬ S-∂n-cpt∂m! l{kØv kn±oJpw hocmw ^mdqJpw H∂n®p t]m∂n-cpt∂m? cmhp ]I-em°n [q¿tØmsS aØ-Sn˛ ®oSpw [n-I-Xbpw cm£-k-s®-bvXn-Iƒ ]pevIn sRfn-bp∂ tXr-P--X-Xnbpw ]mh--Zo≥ hn‰p Ip£n nd-bv°p∂ ÿm-am-m¿∞n-Ifpw ]mfin-Xy-lp-s¶mSp ta∑--Sn-°p∂ kzm¿ss∞-I-aq¿Øn-Ifpw hmhn´p tIgp∂ nkz-Xbpw l¥, ssh[-hy-h-”n-bnte hmSn-°-cn-thmcpw `mh¬°-Zr-jvSn-bn¬ s]t´m Zb-°-Ste! A∂p Xncp-tan `wKym ]Wn-tXmcp l¿ayw XI¿∂p-ht√m!48 cnkme
 • 45. Aßp hf¿Ønb ]qhw ]mgva-cp˛`qhm-bn-Øo¿∂p-ht√m!sh∂n-s°m-Sn-Iƒ ]d-Ønb Zp¿§-an˛Sn™p in-°p-I-bmbv!hoc-ap-Pm-ln-tZm¿ `ocp-°-fmbv amdnaµn®p n¬°p-I-bmbv!H∂mbv l_o-_p√m s]m≥N-c-Sn¬ tIm¿Ø∑-Wn-Iƒ kIewHmtcm hn`m-KØp Nn∂n-°n-S-°p∂p;Im¥n-bn√m iIew!F∂mfpw ]mŸ¿X≥ Zmlw ian-∏n®tNme-Iƒ h‰p-I-bmbvF߃ kzbw ]mX-sX‰n S∂paW-ev°m-´n¬ Np‰p-I-bmbv!Ghamw ImgvN-Iƒ ]pWy-d-kq-ensthZ-n-∏n-®n-cn°mw;G‰w IrX-Lv-cmbv amdn Rßsfl¥ ]gn-®n-cn°mw!]qhnepw am¿±-h-tadpw aw hmSn˛bßp Xncn-®n-cn°mw;]pWy-kn-±o-Jp-a¿ ^mdqJpw Rßsf˛ØnÆw i]n-®n-cn°mw!Xmh-I- ]m-Zm-p-Km-an-I-sf-∂-`n˛amn-∏-Xn-∂-dtaXmlm, _n-sb, ka¿l-c√o R߃tJZn-°-bmbv ]cta.]mh-ß-sf-߃-°-ao-dm-b-`n-h^mdq-Jn-s-bp-St]mcn¬ Pn-∏n∏m"√mlpthmSpl_o-s_m-∂n-c-∂o-StW!.............................coXn : s]s´ Jpss_-kn≥ cnkme 49
 • 46. apØv_n sI Fw apkvX^v hnØpw hnXbpw ""hnØn¬ n∂mWv hr£-ap-≠m-Ip-∂-Xv. hr£-Øn¬ Nn√-Ifpw Ce-I-fp-ap-≠m-Ip-∂p. ]ns∂ ]q°-fp-≠m-Ip-∂p. ]g-ß-fp≠m-Ip-∂p. ]g-߃ ho≠pw hnØp-I-fm-Ip-∂p. hnØp-Iƒ ho≠pw... hnØns‚ Cu Nm{In-IX t]mse-bmWv {]hm-N-I-Xzhpw. AXv apl-ΩZv F∂ {]m]-©nI kØ-bn¬ n∂v XpS-ßp-∂p. apl-ΩZv F∂ ap-jy-∏n-d-hn- tbmsS ]q¿W-am-Ip-∂p. Rm≥ aXsØ n߃°v ]q¿Æ-am°n X∂n-cn-°p∂p F∂v a¨a-d-bp-∂-Xns‚ sXm´p apºv dkq¬ Xs‚ Ap-bm-bn-I-tfmSv ]d-™-Xns‚ s]mcpƒ CXm-Wv. apl-ΩZv(k) {]]©ZqX-m-Ip-∂p. {]]-©-I-Zq-X-n¬ ]q¿Æ-am- Ip∂ aXhpw {]m]-©n-I-am-Ip-∂p. ...................................... .......................... {] ]©w Hcp hnkva-bam-Wv. ]c-tImSn £- h¿Kw. kwJy-bpsS ]cn-[n-bn¬ HXp-ßp-∂{X Xp—w. {X-ßfpw tKmf-ßfpw AWp-InS hyXn-bm--an-√msX GI-tZiw Adp-∂qdp tImSn. AtI tImSn P∑- hny-kn-°-s∏´ Hcp alm-hn-kva-bw. BIr-Xnbpw ߃ Cu {]]-©-Øn¬ ]nd-hn-sbSp-Ømepw {]m]- AXncpw n¿W-bn-°m-m-hmØ Cu A-¥-hn-im- ©nI nKq-V-X-Isf ]q¿W-ambn Adn-bm≥ ap- e-X-bnse Hcp t¿Ø Xcn am{X-amWv `qan. I≠p- jy-m-hn-√. At∏mƒ Fgp-]tXm F¨]tXm Gdn- ]n-Sn-°-s∏´ G‰hpw henb Pohn-bmb oeØnanw- bm¬ qtdm h¿j-ß-fn¬ HXp-ßp∂ Hcp ap-jym- Kew apX¬ ·- t - { X- ß ƒ°v Zriy- a √mØ bp€p sIm≠v ap-°-Xns n¿h-Nn-°m-m-Iptam? kq£v a m- W p- P o- h n- I ƒ hsc kwJy- b psS k¿h- ]t©{µnb-ß-fn-eq-sS-bmWv ap-jy≥ Xs∂Ø- amß-sfbpw AXn-ew-Ln-°-s∏-Sp-∂-XmWv Poh≥. s∂bpw {]]-©-sØbpw Adnbp-∂-Xv. IÆnpw Pohs‚ hfsc sNdnb `mKw am{X-amWv ap-jy- ImXnpw m°npw aq°npw Xz°npw Gsd ]cn-50 cnkme
 • 47. {]hm-N-I-Xz-sa-∂Xv ]mfin-Xy-a-√. Hcp P∑w apgp-hpw ]T--Ønp th≠n ka¿∏n- °-s∏-´m¬ t]mepw {]hm-N-IXzw Akm-[y-am-Wv. hnhn-[-Im-e-ß-fnepw tZi-ß-fnepw kaq-l-ß-fn-ep-ambn Ah-X-cn-∏n-°s∏´ Hcp e£-Øn¬]cw {]hm-N-I-∑m-cn¬ `qcn- `mKw t]cpw ]fin-X-cm-bn-cp-∂n-√. {]m]-©nIhnip-≤n-bn¬n∂v Dd-h-s]m-´p∂ Hcp ssZhoI {]Xn-`m-k-amWv {]hm-N-IXzw. apl-ΩZv(k) nc-£c Ip£n-bm-bn-cp-∂p, Hc- £cw t]mepw hmbn-°mtm Fgp-Xmtm Adn-bmØ apl-ΩZv _nbn-eqsS F∂n´pw hnip-≤-Jp¿-Bs‚ A-izc hN--߃ Ddh s]m´n-sbm-gp-In. Jp¿-B≥ {]Im-i-Øns‚ ]pg-bm-Ip-∂p. AXv lrZb-ß-fn¬ n∂v lrZ-b-ß-fn-te-s°m-gp-In-b- t∏mƒ `qap-JØp n∂v Ccp´v oßn-Øp-S-ßn. .......................................................................................... ............................................................................an-Xn-I-fp-≠v. Cu ]cn-an-XnIsf AXn-P-bn®v {]m]- Xmtm Adn-bmØ apl-ΩZv _nbn-eqsS F∂n´pw©n- I - _ p≤n ssIh- c n- ° p- I bpw AXn- e qsS {]]- hnip-≤-Jp¿-Bs‚ A-izc hN--߃ Ddh s]m´n-©sØ Adn-bm≥ {ian-°p-Ibpw sNbvX A]q¿hw sbm-gp-In. Jp¿-B≥ {]Im-i-Øns‚ ]pg-bm-Ip-∂p.ap-jy-scbpw amh Ncn-{X-Øn¬ Z¿in-°mw. B[p- AXv lrZb-ß-fn¬ n∂v lrZ-b-ß-fn-te-s°m-gp-In-nIImeØv B¬_¿´v sF≥Ão≥ DZm-l-c-Ww. b-t∏mƒ `qap-JØp n∂v Ccp´v oßn-Øp-S-ßn.{]m]-©nI _p≤n sIm≠p {]]-©sa∂ hnkva- apl-ΩZv BWv BZyw. apl-ΩZv Xs∂-bmWvbsØ ]q¿W-ambn Iog-S-°pI Akm-[y-am-sW∂v Ah- k m- - h pw. kq^o ]fin- X ≥ Pv a p±o≥sF≥Ão≥ Xs∂ km£y-s∏-Sp-Øp-∂p. ChnsS ap- A¬Kmkn Xs‚ an¿km-Zp¬ C_mZv F∂ ]pkvX-jy≥ Hcp {]]-©-m-Ys Atz-jnt® aXn-bm-hq. I- Ø n¬ Cßs Ipdn- ® n- ´ n- c n- ° p- ∂ p: ""hnØn¬AXm-bXv {]]-©-Øns‚ `mK-amb ap-jy∂v Xs∂- n∂mWv hr£-ap-≠m-Ip-∂-Xv. hr£-Øn¬ Nn√-Øs∂ Adnb-W-sa-¶n¬ {]]-©sØ Adn-b-Ww. Ifpw Ce-I-fp-ap-≠m-Ip-∂p. ]ns∂ ]q°-fp-≠m-Ip-{]]-©sØ Adn-bpI F∂m¬ {]]-©-m-Ys ∂p. ]g-ß-fp≠m-Ip-∂p. ]g-߃ ho≠pw hnØp-I-Adn-bpI F∂m-Ip-∂p. fm- I p- ∂ p. hnØp- I ƒ ho≠pw... hnØns‚ Cu Cu {]- ] - © - Ø n¬ "Rm≥ BcmWv F∂ Nm{In-IX t]mse-bmWv {]hm-N-I-Xzhpw. AXv apl-tNmZyw ap-jys Ahs‚ DXv`hw sXm´v-hn-SmsX ΩZv F∂ {]m]-©nI kØ-bn¬ n∂v XpS-ßp-]n¥p-S¿∂p sIm≠n-cn-°p-∂p. ap-jym-kvXn-XzsØ ∂p. apl-ΩZv F∂ ap-jy-∏n-d-hn-tbmsS ]q¿W-am-BI-amw Cf°nadn-°m≥ tijn-bp≈ Cu tNmZy- Ip-∂p. Rm≥ aXsØ n߃°v ]q¿Æ-am°n X∂n-Øn-p≈ DØ-c-amWv aXw. {]]-©-m-Yv krjvSn- cn- ° p∂p F∂v a¨a- d - b p- ∂ - X ns‚ sXm´p apºvI-tfm-Sp≈ ktµ-i-amWv aXw. Imem-Im-e-ß-fn¬ dkq¬ Xs‚ Ap- b m- b n- I - t fmSv ]d- ™ - X ns‚ktµ-i-sa-Øn-°p∂ ZqX-∑m-cs{X {]hm-N-I-∑m¿. s]mcpƒ CXm-Wv. apl-ΩZv(k) {]]©ZqX-m-Ip-BZy ap-jy≥ Xs∂ Hcp {]hm-N-I-m-bn-cp∂p ∂p. {]]-©-I-Zq-X-n¬ ]q¿Æ-am-Ip∂ aXhpw {]m]-F∂Xv Hcp bmZrOn-I-X-b-√. ap-jysc krjvSn°pw ©n-I-am-Ip-∂p.apºv Ah¿°v ]mX-sX-fn-bn-°m-p≈ {]]-©-m- km[m-c-W-amb PohnX hyh-lm-c-ß-fn¬ n∂vYs‚ ntbm-K-amWv BZw. ]q¿W-ambpw ]n≥hmßn Hcp {]tXyI ]mX-bn-eqsS krjvSn-I-fn¬ t{ijvTm-bmWv ap-jys {]]- Ncn-°p-∂-Xn-s-bmWv ]e-t∏mgpw Bflo-bX F∂v©-m-Y≥ cq]-I¬] sNbvXn-cn-°p-∂Xv. _p≤n, hnfn-®p-t]m-cp-∂-Xv. `uXn-I-amb F√m-‰n-tbpw XyPn-hnth-Iw F∂nh Ah∂p am{X-ta-bp-≈q. tIhew °p-I-bmWv Bflo-bX F∂v [cn-°-s∏-´n-cn-°p-∂p.Hcp Pohn F∂-Xn¬n∂v A-iz-c-amb Bfl-km- ]pdta n∂v Ckv e m- a ns tm°n- ° m- W p∂£m-XvIm-c-Øn-te°v Db-cm≥ Cu KpW-߃ ap- Hcmƒ°v Ckv e m- a n¬ Bflo- b - X - b nt√ F∂vjys klm-bn-°p-∂p. Ckvemw aX-{]-Imcw Bfl- kwibw tXm∂mw. bYm¿∞-Øn¬ Ckvemw `uXn-km-£m-XvIm-c-Øn-te-°p≈ ]mX {]m]-©n-I-amb I-X°pw Bfl-ob-X°pw CS-bn¬ Hcp aXn¬ sI´n-{]Im-i-Øns‚ Hcp _nµp-hn¬ n∂p XpSßn AtX bn-´n-√m-Ø-Xp-sIm-≠m-Wv Aßs tXm∂p-∂-Xv._nµp-hn¬ Ah-km-n-°p-∂p. kIe Ncm-N-c-ß-fp- Ckvem-an¬ Cu ImWp∂ PohnXw Xs∂-bmWvsSbpw krjvSn-∏np aptº, BZy-a-p-jypw BZy- Bflo-b-X-bn-te°pw Bfl-km-£m-XvIm-c-Øn-te-{]-hm-N-I-p-amb BZ-anpw aptº {]]-©-m-Y≥ °p-ap≈ hgn. F√m I¿a-ßfpw Bcm-[--bm-sW∂vkrjvSn-®Xv Cu {]m]-©nI {]Im-i-sØ-b-s{X. ]Tn-∏n-®p, apl-ΩZv(k) Bfl-hn-ip≤n thW-sa∂Bbncw kqcy-∑m¿ Hcp-an-®p-W¿∂ ]I-en-s-°m-ƒ D]m- [ n- t bmsS. aX- s a- ∂ Xv Bfl- k m- £ m- X v I m- c -]c-tImSn N{µ∑m¿ Hcpan®p h¿jn® nem-hn-s- Ønp th≠n- b p≈ sImSpw X]- € √. AXv°m-ƒ ]qcn-X-amb Cu {]Im-i-am-Ip∂p apl-ΩZv DW¿∂p-d-ßp-∂Xp hsc, Dd-ßn-bp-W-cp-∂Xp hsc-apkvX-^, bp≈ k¿h-hp-am-Wv. Hmtcm nan-j-hp-am-Wv. ASn- apl-ΩZv(k) _mly-ambn Hcp ap-jy-m-Ip-∂p. ÿm Pohn-Xw(-`-£-Ww, {]Xyp¬]m-Z-w, kpc-£n-F∂m¬ B¥-cn-I-ambn hnip-≤-amb A¥ {]]- X-Xzw), hy‡n-Po-hn-Xw, IpSpw-_-Po-hn-Xw, kmaq-©-Øns‚ ]q¿W km£m-XvIm-c-am-Ip-∂p. lnI Pohn-Xw, kmº-ØnI Pohn-Xw, cmjv{Sob {]hm-N-I-Xz-sa-∂Xv ]mfin-Xy-a-√. Hcp P∑w apgp- PohnXw F∂n-ßs Hcp apjy Pohn-X-Øns‚hpw ]T--Ønp th≠n ka¿∏n-°-s∏-´m¬ t]mepw F√mXeß- s fbpw AXv Bflobam°p- ∂ p.{]hm-N-IXzw Akm-[y-am-Wv. {]m]-©nIhnip-≤n- Ckvemw ]q¿Whpw ka-{K-hp-am-sW∂v hnti-jn-∏n-bn¬n∂v Dd-h-s]m-´p∂ Hcp ssZhoI {]Xn-`m-k- °-s∏-Sp-∂Xv AXp-sIm-≠m-Wv.amWv {]hm-N-IXzw. apl-ΩZv(k) nc-£c Ip£n- hm°p-I-fn-eq-sS-b√ apl-ΩZv(k) Pohn-X-Øns‚bm-bn-cp-∂p, Hc-£cw t]mepw hmbn-°mtm Fgp- Bflo-b-X-bn-te°v Bfp-Isf £Wn-®-Xv. Bfl- cnkme 51
 • 48. ]pdta n∂v Ckvem-ans tm°n-°m-Wp∂ Hcmƒ°v Ckvem-an¬ Bflo-b-X-bnt√ F∂v kwibw tXm∂mw. bYm¿∞-Øn¬ Ckvemw `uXn-I-X°pw Bfl-ob-X°pw CS-bn¬ Hcp aXn¬ sI´n-bn-´n-√m-Ø-Xp-sIm-≠m-Wv Aßs tXm∂p-∂-Xv. Ckvem- an¬ Cu ImWp∂ PohnXw Xs∂-bmWv Bflo-b-X-bn-te°pw Bfl-km-£m-XvIm-c- Øn-te-°p-ap≈ hgn. F√m I¿a-ßfpw Bcm-[--bm-sW∂v ]Tn-∏n-®p, apl-ΩZv(k) Bfl-hn-ip≤n thW-sa∂ D]m-[n-tbmsS. aX-sa-∂Xv Bfl-km-£m-XvIm-c-Ønp th≠n-bp≈ sImSpw X]-€√. AXv DW¿∂p-d-ßp-∂Xp hsc, Dd-ßn-bp-W-cp-∂Xp hsc-bp≈ k¿h-hp-am-Wv. Hmtcm nan-j-hp-am-Wv. ............................................................................................................................ hn-ip-≤n-bm¿∂ Hcp Pohn-X-Øn-eq-sS-bm-Wv. {]]-©- _mly kam-[m-w. _mly-k-am-[mw sIm≠p- Zq-Xs‚ ap-jy-P∑w am-hn-I-X-bpsS G‰hpw DZm- am{Xw ]q¿W-k-am-[mw km[y-am-hp-I-bn-√. ]pd- Ø-amb KpW-߃ {]Im-in-∏n-°p-∂-Xm-bn-cp-∂p. tØ°v F√mw im¥-sa∂v tXm∂p-tºmgpw AIØv hoWp-In-´nb Hcp P∑w km¿∞-am°m≥ Dt±-in- Ae-I-S-en-c-ºp-I-bm-sW-¶n¬ ]ns∂-sb¥v kam- °p∂ GsXmcp ap-jy∂pw _n-bpsS Pohn-Xhpw [mw? AXp-sIm≠v _mly-k-am-[m--sØ-°mƒ hy‡n-Xzhpw F°m-eØpw Hcp ]mT-]p-kvX-I-am-Wv. {][m- - a mWv B¥- c n- I - k - a m- [ m- w. ap- j y≥ Ahs‚ D≈n¬ ne-n¿Øp∂ k¥p-e-m-h-ÿ- kvtl-Zq-X≥ bmWv B¥-cnI kam[mw. _mly-k-am-[mw ico- c - Ø nse Nne tlm¿tam- W p- I - f psS B¥-cn-I-k-am-[m--sØbpw B¥-cnI kam-[mw {]h¿Ø ^e- a m- b p- ≠ m- I p∂ D¬∏- ∂ - a mWv _mly- k - a m- [ m- - s Øbpw kzm[o- n- ° m≥ kvtlw F∂mWv imkv{X-Øns‚ Is≠-ج. sI¬]p≈h-bm-Wv. hrØn-lo-amb Hcp ]cn-kcØv - - kvtlw, imco-cnI Xe-Øn¬, Pohn-I-fn¬ hwi- Pohn-°p∂ Hcm-fpsS a-€nepw hrØn-tI-Sp-I-fp- h¿≤--hn-p≈ Hcp kq{X-am-Wv. AXp-sIm-≠p-Xs∂ ≠m-IpI kzm`m-hnIw. sXcp-hn¬ hf-cp∂ Hcp-Ip´n XnI®pw amwkn_≤-am-W-Xv. ico-ctam ico-csØ sXcp- h ns‚ hmS D≈nepw sIm≠p- - S - ° p- ∂ Xv {]Xn- n- [ mw sNøp∂ {]Xo- I - ß tfm IqSmsX I≠n-´nt√? ASp°pw Nn´-bp-ap≈ Hcp ho´n-te°v kvtlw Pn-°p-∂n-√. F∂m¬ amwkn-_≤a- ASp°pw Nn´- b p- a n- √ mØ Hcmƒ IS- ∂ p- h - ∂ m¬ √mØ cmKsØ°pdn-®mWv Ihn-Iƒ Gsd ]mSn-bn- F¥p kw`-hn°pw? GXmpw Znh-k-߃°Iw B ´p-≈-Xv. Atz-j-I¿ tXSn S-∂n-´p-≈-Xv. ]pkvX-I- hoSns‚ cq]w Xs∂ amdm≥ km[y-X-bnt√? CXnv ߃ et£m-]-e£w cNn-°-s∏-´n-´p-≈-Xv. F∂n´pw A]-hm-Z-ß-fp-an-s√-∂-√. sNfn-bn-emWv G‰hpw `qap-JØv AØ-c-samcp kvtlw Dd-h-s]m-´p-∂Xv atm-l-c-amb Xmac hncn-bp-∂-Xv. Ap-`-hn-®-dn-™n-´p-≈-h¿ hnc-f-am-Wv. apl-ΩZv _n ImWn®p X∂ PohnXw Htc -k- kvtlw ico-c-Øns‚ ]cn-an-XnIsf t`Zn-°p- abw _mly-k-am-[m--sØbpw B¥-cnI kam-[m- tºmƒ AXv Bflo-b-am-bn-Øocp-∂p. {]Ir-Xn-bn¬ -sØbpw ne-n¿Øm≥ ]cym-]vX-am-b-Xm-Wv. Ipfn- n∂p tcn´v Dd-h-s]m-´p∂ hnip-≤n-bpsS Xp≈n- °p-I, √ hkv{X-߃ [cn-°p-I, kpK‘w ]qip- bm-bn-Øo-cp-∂p. ico-c-Øn-s‚tbm at‰-sX-¶nepw I, Jw apdn-°p-I, `£Ww Nn´-tbmsS Ign-°p- am[y-a-Øn-s‚tbm klm-b-an-√msX Hcm-fn¬ n∂v I, ssewKn- I - X - b n¬ hnip- ≤ nbpw {]Ir- X n- n- as‰m-cm-fn-te°v, Hcp P-k-©-b-Øn-te°v, k¿h baßfpw ]men-°pI XpSßn ap-jys‚ _mly- Ncm-N-c-ß-fn-te°v, Cu {]]-©-Øn-te-°m-I-am-hpw tem-IsØ kam-[m--Øn¬ ne-n¿Øm≥ Bh- Cu Xp≈n {]k-cn-°-s∏-Sp-∂p. hnip-≤n-bpsS Cu iy-amb Ht´sd Ap-im-k-Iƒ _nbn¬ n∂p- Xp≈n-bn¬ n∂p kz¬]w cpNn-®-h-sc-sb√mw AXv ≠m-bn-´p≠v. `£Ww Ign-°p-∂Xv apX¬ ssewKn- hnip-≤n-bn-te-°p-b¿Øp-∂p. kvtlw {]Ir-Xn-bpsS IX hsc F√mw nø-tØm-sS, Dt±iy ip≤n-tbm- BZn-a-hn-ip-≤n-bm-Wv. AXp Xs∂-bmWv _nbpw. sS-bm-bn-cn-°-W-sa-∂mWv Ckvem-anI hn[n. Dt±-i- {]hm-N-Is‚ krjvSn-∏nepw sNbvXn-I-fnepw Ne-- ip≤n B¥-cnI kam-[m--Øn-p≈ Hcp D]m-[n- ß-fn¬ t]mepw Cu BZna hnip-≤n-bpsS {]I-m-i- bm-Wv. ap-≠m-bn-cp-∂p. imcocnI kvtlw amØv Ccp-≠p- _mly,- B-¥-cnI kam-[m--ßsf ka-z-bn-∏n- Iq-Snb taL-߃ t]mse s]bvsXm-gn-I-tb-bp-≈q. °m-p≈ Hcp Bcm-[mcoXn-bmWv nkvIm-cw. AtX-k-abw {]hm-N-I-kvtlw BZyhpw A¥y- kz{]- I r- X n- b n¬ ebn- ® p- t N- c m≥ klm- b - I - a mb hp-an-√msX Cu {]]-©-Øn-em-I-amw {]k-cn∏n-°- _mly, B¥-cn-I -ap-dIfmWv nkvIm-c-Øn-ep-≈- s∏-Sp-∂p. apl-Ω-Zns‚ hy‡n-XzsØ ]T--hn-t[-b- Xv. Znh-k-Øn¬ A©p-tcw [ymm-fl-I-am-bn-cn- am-°p-∂-h¿°v Cu {]k-c-W-Øns‚ {]`m-h-e-b-߃ °m≥ Ap-im-kn-°p∂p Ckvemw. hpfp AYhm btYjvSw Z¿in-°m≥ Ign-bpw. AwKip≤n-bmWv nkvIm-c-Ønse BZy I¿aw. kam-[m- -Zq-X≥ AXv _mly kam-[m--Øn-p≈ am¿K-am-Wv. nø- Øn¬ XpSßn kem-an¬ Ah-km-n-°p∂ nkvIm- {]]-©-hp-ambn kl-h¿Xn-Xz-Øn¬ ]pe-cpI c-Ønse Ne--ßfpw ico-c-sØbpw a-€n-sbpw F∂- X mWv kam- [ m- w. {]]©w Xs∂- b mWv Iptd-°qSn Db¿∂ L´-Øn¬, Bflm-hn-sbpw ka- Poh≥. {]]©w Xs∂-bmWv ap-jy-pw. AXp- z- b n- ∏ n®v k¥p- e - m- h - ÿ - b n- s e- Ø n- ° p- ∂ p. sIm≠v ap-jys‚ sX‰mb Hmtcm NphSpw Poh- nkvImcw ]q¿W-Xbn-se-Øp-tºmƒ Hcmƒ Xm≥ sbpw {]]-©-sØbpw Ak-¥p-en-X-am-°pw. {]m]- {]]©w Xs∂-bm-sW∂ t_m[-Øn-te-°v hcp∂p. ©n-I-amWv _nbn-eqsS ]p¿W-am-Ip∂ aXw. temIØv kam-[mw ]pe¿∂p-Im-Wm≥ B{K- kam-[m--Ønv c≠p Xe-ß-fp-≠v. _mlyhpw ln-°p∂ Hcm-ƒ°v Ahiyw D≠m-bn-cn-t°≠ KpW- B¥-cn-Ihpw. ap-jy≥ Ah≥ Pohn-°p∂ ]pdw amWv £a. £a-bpsS A]m-c-X-bm-bncp∂p apl- temIØv kq£n- ° p∂ k¥p- e - m- h - ÿ - b mWv ΩZv(k) nkvI-cn®p sIm≠n-cn-°p-tºmƒ Igp-Øn¬52 cnkme
 • 49. H´-I-Øns‚ No™ IpS¬ame AWn-bn® kzk- IØv AXn-Po-hnw ka-c-Øn-eqsS am{Xta km[y-aq-l-tØmSpt]mepw {]tIm-]--Øns‚ Hcp hm°p- am-hq. h¿K-k-a-c-Ønp tijw temIØv tkmjy-®-cn-°mXncn°m≥ Ignbp-∂{X i‡-am-bn-cp∂p enkw km[y-am-Ip-sa∂v kz]vw I≠v lnwksb_n-bpsS £a. Aÿn-bn-√mØ c≠v Ah-b-h- lnwk-sIm≠v tcn-´m-sW-¶nepw Ak-a-Xz-ßsfßsf, m°n-sbpw ssewKn-Im-hbh-sØbpw XpS®po-°-W-sa∂v am¿Ivkv Blzmw sNbvXp.kq£n-°m≥ sI¬]p-≈-h-mWv G‰hpw henb am¿Ivkns‚ ka-c-]m-X-bn¬ n∂p hyXy-kvX-am-bn-i‡- s ∂v apl- Ω Zv _n ]d- ™ n´p≠v . £a cp∂p Km‘n-Pn-bpsS ]mX. lnwksb Alnw-k-hnizm-k-Øns‚ ]mXn-bm-sW-∂mWv _n-bpsS sIm≠v Iog-S-°m-sa∂v Km‘n Dd-®p- hn-iz-kn-°p-aXw. temI- s aßpw kam- [ mw ]S¿Øm≥ Ibpw kz¥w Pohn- X - Ø n¬ {]mh¿Øn- I - a m°nCkvemw DZvt_m-[n-∏n-°p-∂p. hy‡n-Iƒ XΩn¬ ImWn- ° p- I bpw sNbv X p. am{X- a √ _mly- b m-I≠p- a p- ´ p- t ºm- g p≈ BZy Biwk Xs∂ Ym¿∞y-ßsf-°mƒ B¥-cn-I-bm-Ym¿∞y-ß-tfm-Sm-n߃°v kam-[m--ap-≠m-bn-cn-°s´ (A-€-emap bn-cp∂p Km‘n-bpsS ka-cw.Asse- ° pw) F∂m- b n- c n- ° - W - s a∂v kam- [ m- - ka-c-Øns‚ Cu c≠p Xe-ßfpw Htc kabwØns‚ ZqX≥ ]Tn-∏n-®p. {]]-©-m-Ys‚ c£ Hcp hy‡n- b n¬ Z¿in- ° m- s a- ¶ n¬ AXv apl- Ω -Xs∂-bmWv kam-[m-w. Zv_nbn-em-Wv. ka-c-Øn¬, am¿Ivkpw Km‘nbpw kmtlm-Zcy-Zq-X≥ - ka-z-bn-®-XmWv apl-Ω-Zv_n(-k). apl-ΩZv(k) {]k-cn-∏n® am-hnI aqey-ß-fn- _mly-tem-IsØ Ak-a-Xz-ß-tfm-Sp≈ ka-cwsem-∂mWv kmtlm-Z-cyw. ap-jy¿ XΩn¬ XΩn¬ An-hm-cy-am-bn-cp∂ Atd-_y-bn-em-bn-cp∂p _n-am{X-a√ `qan-bnse Pohs‚ Hmtcm cq]hpw XΩn¬ bpsS n-tbm-Kw. Ccp-´ns‚ Bg-Øn¬ B≠p-In-S-kmtlm-Z-cy-Øn¬ h¿Øn-°m-p-X-Ip∂ am¿K- °p-tºmgpw CXp Xs∂-bmWv ]I-se∂v hniz-kn®pn¿t±-i-߃ ]e lZo-kp-I-fnepw ImWmw. Hcmƒ S∂ P-X-bpsS IÆp-I-fn¬ bYm¿∞ shfn-®-a-apkv e n- a m- b n- c n- ° m≥ Bh- i y- a mb ASn- ÿ m Sn- ® - t ∏m- g p- ≠ mb Akz- ÿ X A]m- c - a m- b n- c p- ∂ p.Imcy-ß-fn-sem-∂mWv kImØv ¬IpI F∂-Xv. AXp- s Im≠v B shfn- ® sØ GXp- h n- t [- bpwD≈-h≥ Xs‚ kº-Øns‚ Hcp n›n-X-`mKw AW-°m-m-bn-cp∂p Ah-cpsS {iaw. Xn°pw hnc-C√m-Ø-hv ¬Ip-∂-Xn-s-bmWv kImØv F∂v en-se-Æm-hp∂ Xs‚ Ap-bm-bn-Iƒ°pw tsc-]d-bp-∂-Xv. F∂m¬ CXv D≈-h≥ C√m-Ø-hv bp≈ `qcn-]-£-Øns‚ kwL-Sn-X-amb A{I-a-ßsf¬Ip∂ Hcp HuZm-cy-am-bn-´√ Ckvemw IW-°m- £am- ] q¿hw kln®p tm°n _n. HSp°w°p-∂-Xv. adn®v C√m-Ø-hs‚ Ah-Im-i-am-bn-´mWv. bmsXmcp nhr-Øn-bp-an-√msX P∑-m-Sp-t]-£n®v aZo-kImØv kmtlm-Z-cy-Øn-te-°p≈ Ah-iy-]m-X- -bn-te°v ]em-bw sNtø≠n h∂p _n. Gsdbm-Ip-∂p. {]hm-N-Is‚ kp∂-Øp-I-fn¬ ]eXpw ImØn-cn-∏npw kwb-a--Ønpw tij-amWv _nkmtlm- Z cyw e£yw h®p- s Im- ≠ p≈ ]pWy- ka-c-Øn-n-d-ßp-∂-Xv. AXpw i{Xp-°sf {]Xn-tcm-I¿aßfm- W v . Zm- [ ¿am- Z n- I ƒ°v Ckv e m- a n¬ [n-°m≥. Bbp-[sØ Bbp[w sIm≠v Xs∂ {]Xn-henb ÿm-ap-≠v. ho´n¬ hcp-∂-hv A∂w tcm-[n-°m≥ apl-ΩZv n¿_-‘n-X-m-b-t∏m-gmWv¬IpI F∂Xv Hcp temI-apkvenw kwkvIm-c- Ckv e m- a nse bp≤- ß - s f- √ m- a p- ≠ m- I p- ∂ - X v . Xs‚am-Wv. FhnsS nt∂m h∂v hmXnen¬ ap´nhn-fn- ktµiw P-ß-fn-se-Øn-°m-√ {]hm-N-I≥ Bbp-°p∂ B¿t°m th≠n Ad-_n-Iƒ AØmgw [-sa-Sp-ØXv F∂p Npcp-°w. _mly-tem-IØv ne-Icp-Xn-h-bv°mdp≠mbn-cp-∂-s{X. n-°n-jvS-s∏-Sp- n¬°m- p≈ CØcw An- h mcy ka- c - ß sf∂-Xv Xs‚ tkmtlm-Z-c-p-IqSn CjvS-s∏-Sp-∂-Xp- Ckvem-an¬ sNdnb kacw AYhm Pnlm-Zp¬ Akv-hsc o F∂n¬ s]´-h-√ F∂v aplΩZv _n K¿ F∂mWv hnti-jn-∏n-°-s∏-´n-´p-≈-Xv.]d-™n-´p-≠v. F∂m¬ Hcp ap-jy≥ kz¥w B¥-cn-I-bm- Ym¿∞y-ß-tfmSv S-Øp∂ ka-c-amWv Ckvem-anse Imcp-Wy-Zq-X≥ G‰hpw hepXpw hnip-≤-hp-amb ka-cw. Pnlm-Zp¬ as‰m-cm-fpsS ZpxJ-Øn¬ Ap-Iº ImWn-°p- AIv_¿ F∂-dn-b-s∏-Sp∂ Cu ka-c-Øn¬ _mly∂-X√ Icp-W. as‰m-cm-fpsS ZpxJw Xt‚-Xp-Iq-Sn- i{Xp-°-sftbm amc-Im-bp-[-ß-sftbm A√ Hcmƒ°vbm-sW∂ t_m[-am-W-Xv. Rm≥ o Xs∂-bm-Ip- tcn-tS≠n hcn-I. Xn-°p-≈n¬ sacp-ßmsX Aa-tºmƒ am{Xta bYm¿∞ IcpW Ddh s]mSn-bp- dn-s°m-≠n-cn-°p∂ hrØn-sI´ hy-ar-K-sØ-bm-Wv.∂p-≈q. Am-Y-mbmWp apl-Ω-Zv_n ]nd-∂Xv. Cu {Iqc-ar-KsØ sacp°nsacp°n ap-jy≥ F∂Am-Y-I-fpsS kwc-£Ww Ckvem-an¬ al- DZm-Ø-X-e-Øn-te°v ]cn-W-an-∏n®p Ign-bp-tºmƒØmb ]pWy- { ]- h ¿Ø- - a mWv . AK- X n- I - f psS Hcmƒ bYm¿∞ ap-jy-m-bn-Øo-cp∂p. Pnlm-Zp¬kwc£Ww Hcp Ckvem-anI kaq-l-Øns‚ _m[y- AIv_-dn-eqsS am{Xta Bfl-km-£m-XvIm-c-Øn-se-X-bm-Wv. hn[-h-Iƒ kaq-l-Ønse A]-i-Ip--ß- Ømpw Cu P∑w A-iz-c-am-°mpw km[n-°q.fmbn am‰n- n¿Ø- s ∏- ´ n- c p∂ ImeØv hn[hmhnhmlw G‰hpw t{ijvT-amb hnhm-l-am-sW∂v kXy-Zq-X≥kzbw hnhmlw sNbvXv {]Jym-]n®p apl-Ω-Zv. bmYm¿∞y- ß ƒ ]e- X p- ≠ m- h mw. Hcm- f psSImcpWyw ap-jy¿°n-S-bn¬ am{X-ambn HXp°n bmYm¿∞y-am-h-W-sa-∂n-√ as‰m-cm-fp-sSXv.n¿Øn-bn-√ {]hm-N-I≥. ]p√n-tmSpw ]pgp-hn- F∂m¬ Fn°pw n߃°p-an-S-bn¬ kXywtmSpw hsc Icp-W-bp-≈-h-m-bn-cn-°pI F∂- F∂pw Ht∂-bp-≈q.XmWv {]hm-NIs‚ aXw. kXyw {]m]-©n-I-amWv. ka-c-Zq-X≥ kXy-Øns‚ ZqX-m-bn-cp∂p apl-ΩZv kz√-√mlp Ao-Xn-Ifpw Ak-a-Xz-ßfpw nd-™- tem- Asseln; kXyw. cnkme 53
 • 50. apØv_n sI kn ssiP¬ s]-tÆ-‰p-hm-ßnb - ]cn-em-f mW-Øn¬ IpXn¿∂ au-Øn-eqsS ^mXzna B hnhm-lm-tem-N--bpsS KXn n¿Æ-bn-®Xpw XpS¿∂p≈ Imcy-ßfpw Ncn-{Xw. AX√ ΩpsS hnj-bw. kz¥w aI-fm-sW-¶n¬ t]mepw Ahƒ Hcp kzX{¥ hy‡n-Xz-am-sW∂v {]hm- N-I≥ Xncn-®-dn-™Xpw Ah-fpsS kzbw n¿W-bm-h-Im-iØn¬ Hcp ]pcp-jm- [n-Im-c- {]tbm-K-Ønpw- IS-∂p-I-b-dm≥ Ah-Im-i-an-s√∂v t{]m÷ze-ambn sXfn-bn-®-Xp-amWv H∂c kl-{km-_vZ-Øn-e-∏p-dhpw ΩpsS [nj-W-Isf A¤p-X-s∏-Sp-Øp-Ibpw hgn-sX-fn-bn-°p-Ibpw sNbvXp sIm≠v {]kvXpX kµ¿`-Øn¬ n∂v D¤q-X-am-Ip∂ kmaq-ly-]m-Tw. ...................................................................................... ............................................................ B bn- c Ø™qdv h¿j- ß ƒ°p apºmWv . mW-Øn¬ IpXn¿∂ au-Øn-eqsS ^mXzna s]¨Ip´n ]nd∂p hogp-∂Xv Ain]mX- IW-°m- B hnhm-lm-tem-N--bpsS KXn n¿Æ-bn-®Xpw °-s∏-Sp∂ Imew. Imcp-Wy-Øns‚ {]hm-N-I≥ XpS¿∂p≈ Imcy-ßfpw Ncn-{Xw. AX√ ΩpsS apl- Ω Zv _n- b psS GI aIƒ ^mXzn- a sb hnj-bw. kz¥w aI-fm-sW-¶n¬ t]mepw Ahƒ hnhmlw sNøp-hm≥ B{K-ln-°p-∂-Xmbn Aen Hcp kzX{¥ hy‡n-Xz-am-sW∂v {]hm-N-I≥ Xncn- øp_vp A_o Xzmen_v(d) F∂ {]hm-N-Im-p-N- ®- d n- ™ Xpw Ah- f psS kzbw n¿W- b m- h - I m- c≥ Xncp--_n-tbmSv kqNn-∏n-®p. Akm-am-y-amb iØn¬ Hcp ]pcp-jm-[n-Im-c- {]tbm-K-Ønpw- IS- [oc-Xbpw BZ¿i {]Xn-_-≤-Xbpw sIm≠v Ncn- ∂p-I-b-dm≥ Ah-Im-i-an-s√∂v t{]m÷ze-ambn {X-Øn¬ CSw tSnb hy‡n-bmWv Aen. {]hm-N- sXfn-bn-®-Xp-amWv H∂c kl-{km-_vZ-Øn-e-∏p- I∂v B Btem-N--bn¬ kt¥m-jta D≠m-bn-cp- dhpw ΩpsS [nj-W-Isf A¤p-X-s∏-Sp-Øp-Ibpw ∂p-≈q. kzm`m-hn-I-ambpw AhnsS Xo¿∏m-th≠ hgn-sX-fn-bn-°p-Ibpw sNbvXp sIm≠v {]kvXpX A[ym-bw. ]t£, {]hm-N-I≥ A`q-X-]q¿h--amb Hcp kµ¿`-Øn¬ n∂v D¤q-X-am-Ip∂ kmaq-ly-]m-Tw. kao-]--amWv kzoI-cn-®-Xv. Bbn- c - Ø - ™ qdv h¿j- ß ƒ°p tij- a mWv Xncp- t an ho´n- s e- Ø n, ^mXzn- a - b psS bqtdm∏v {_m IØn-®p-sIm≠v kv{XobpsS An- hmXn¬°¬ sN∂v aIsf hnfn®p. (a¨Np-a-cp- b-{¥n-X-amb kzmX{¥yw {]Jym]n®Xv. Fw apIp- Ifpw ]-tbm-e-Ifpw ]c-kv]cw th¿Xn-cn-°p∂ µ≥ A—--Ω-am¿°p th≠n hnhmlw sNøp-Ibpw hmk-bn-S-߃ Ft∂ B hoSns Zriy-h-XvI-cn- Ay-am-bn-t∏mb AkvXnXzØns‚ Nqf-bn¬ kzbw °p- t ºmƒ Btem- N n- ° m- h q). ""^mXzn- a m, Aen shs¥-cn-bp-Ibpw sNbvX BZn-Xy-sbpw cm[- C_vp A_o-Xzm-en_v ns∂ Btem-Nn-°p-∂p. sbbpw Ipdn®v tmh-se-gp-Xn-bXv. ""Ht∂m¿Øm¬ o F¥v Icp-Xp∂p? aI-fpsS adp-]-Snbv°p th≠n ΩpsS a°ƒ°p ta¬ ap-s°-¥-[n-Im-c-am-Wp- temI-Øns‚ hntam-N-I≥, Atd-_y-bpsS `c-Wm- ≈Xv F∂v Bµv XXz-Nn-¥w sNbvX-Xv. [n-Im-cn, ]´nWn kln-°m™v hb-‰Øv ]md-°-√p- kz¥w aI-tfm-S-p-h¿Øn® hnπ-h-I-c-amb Cu Iƒ sI´n- h ®p sIm≠v Pohn® XymK- k q- c y≥, ImgvN-∏mSv (sk-tam¨ sZ _qh-dnv thW-sa-¶n¬ hmXn¬°¬ ImØpn∂p. ^mXzn-a, C√ F∂p CXns kv{Xohn-tam-N--sa∂pw hnfn-°mw) `mcy- ]d-™m¬ B Btem-N AhnsS Ah-km-n-°pw. am-cp-sS-b-SpØpw _n-Xn-cp-tan ]men-®n-cp-∂-Xmbn ^mXzna hnhm-l-°m-cy-a-tz-jn-°p∂ kz¥w ]nXm- ImWmw. `m-cy-am¿ F∂ {]tbmKw AXy¥w hni- hns‚ apºn¬ aIƒ°p-≠m-hp∂ e÷m-hn-h-i-X- I-e-m-fl-I-amb Hcp Ncn-{X-t_m-[-tØmSp IqSntb tbmsS auw Zo£n-®m¬ AsX F∂v A¿∞w Cu kµ¿`-Øn¬ hmbn-°m-hq. Xs‚ buh--Im- e`n-°pw. eØv, GXm≠v Xs‚ Cc-´n-tbmfw {]mbw-h-cp∂54 cnkme
 • 51. l^vk B hgnbv°v Xs∂-bm-bn-cp∂p ]e-t∏mgpw k©-cn-®-Xv. ]t£, Imem-Xn- h¿Øn-bmb XXz-Nn-¥-I-fpsS IS-en-cºw sIm≠v Xe-t®mdpw, nkzcpw nµn-Xcpw n€-lm-b-cp-amb ap-jy-sc-°p-dn-®p≈ smºcw sIm≠v lrZ-bhpw, Znhy-t_m-[-- Øns‚ hnip≤ kw{Xm-k-߃ sIm≠v Bflmhpw, Xa-€n¬ A`n-c-an-°p∂ FXn- cm-fn-I-fpsS XmU--߃ sIm≠v Pohn-Xhpw kZm X]n®p n¬°p∂ Akm-am- ypw AXp-ey-p-amb Hcp ap-jy-tm-SmWv l^vk kΩ¿±-Øns‚ `mj kwkm-cn- °p-∂-sX∂v ad-°-cp-Xv. .............................................................................................................Hcp amy-h-nX (J-Zo-P)sb hnhmlw sNøp-Ibpw sbm-Sn-°p-hm≥ `mcy Izt´-j≥ kwLsØ kao-Ah-cpsS A¥yw-hsc kvtl-kp-c-`n-e-amb Zmº- ]n-°p-∂Xv; Zp€-l-amb Alw-t]mcn-I-fpsS CS-m-Xy-Po-hnXwbn-°p-Ibpw sNbvX _n-Xn-cp-ta-n- gn-I-fn¬ {_n´ojv cmP-Ip-am-c≥amcpw tIc-f-ØnsebpsS CXc hnhm-l-߃ hmkvX-h-Øn¬ Ai-c- knn-am--Sn-amcpw a’-cn®v hnhm-l-tam-Nw sNøp-Whpw Am-Y-hp-amb kv{XoXz-ßsf ]cn-K-Wn®p≈ ∂-Xv.XymK-]q¿Wßfmb kzbwhc-ß-fm-bn-cp-∂p. Pohn- apgp-h≥ ap-jy-cp-sSbpw hntam-NØns‚ ktµ- - -X-Øns‚ nd-ß-fn¬ n∂v ]pd-¥-≈-s∏-´-hcpw hn[- i-hm-l-I-m-bmWv ]cn-ip≤{]hm-N-I≥ ntbm-Kn-h-Ifpw Bew-_-iq-y-cp-am-bn-cp∂ B kv{XoIsf °-s∏-Sp-∂-Xv. Imcp-Wy-ambncp∂p Xncp-ta-n-bpsSkwc-£n®p n¿Øm≥ {]hm-N-I≥ Xs‚ Pohn-X- kpK‘w; £a-bm-bn-cp∂p Icp-Øv. FXn-cm-fn-Iƒkm-bw-Im-eØv kz¥w PohnXw Xs∂ XymK-`q-an- Igp-Øn¬ H´-I-°p-S¬ame Nm¿Øn-b-t∏mgpw _nbm°n ]cnh¿Øn-∏n-°p-I-bm-bn-cp-∂p. ]p©ncn-®-tX-bp-≈q. AtX kabw a-kvIm-c-Øn- cq]-ku-µ-cy-an-√msX hnhmlw apS-ßn-°n-S∂ nsS Ip™p-ß-fpsS Ic-®n¬ tI´m¬ kpPqZvl^vk CØ-c-Øn¬ {]hm-N-I≥ PohnXw ¬Inb t]mepw Zo¿Ln-∏n-°p-hm≥ _n°p km[n-°p-am-kv{XoI-fn-sem-cm-fm-Wv. ap-jy-hwiw ne-n¬°p- bn-cp-∂n-√.∂n-S-tØmfw Imew {]Im-i-tKm-]p-c-ambn Pzen®p bmsXmcp Imc- W - h p- a n- √ m- s X, {]hm- N - I sn¬°m≥ t]mIp∂ Hcp bpK-]p-cp-j-m-Wv, Atd- ImWp∂ am{X-bn¬ A[n-t£]w sNmcn-bp∂ Hcp_y-bpsS A[n-Im-cn-bm-Wv, Imcp-Wy-Øns‚ Bƒcq- PqX-s∏¨Ip-´n-bp-≠m-bn-cp-∂p. F√m Znh-khpw]- a m- W v , A√m- l p- h ns A`n- a p- J o- I - c n- ° p- h m≥ AXn-mbn Ahƒ hgn-h-°n¬ ImØp n¬°m-dp-kuh¿W ku`mKyw e`n® ]cn-ip≤tNX-€m-Wv, ≠m-bn-cp-∂p. {]hm-N-I-m-Is´ B Ak-`y-h¿j-ß-Znhy-t_m-[-Øns‚ -apKv[ t{kmX-€mWv apl-ΩZv tfmSv im¥hpw kuayhpw hm’-ey-]q¿W-hp-ambF∂v Ah¿ ]e- t ∏mgpw Btem- N n- ® n- c p- ∂ n- √ . Hcp kpkvanXw sIm≠m-bn-cp∂p {]Xn-h-Nn-°m-dv.F¥nv GsXmcp kml-N-cy-Øn-em-Wv Cu alm- Hcn-°¬ H∂p c≠p Znhkw B s]¨Ip-´nsb hgn-am- - h ≥ Xs∂ hnhmlw sNbv X - s Xt∂m Xn- bn¬ ImWm-Xm-bn. Xncp-tan Bfp-I-tfmSv Imcy-a-s°mcp PohnXw {]Zmw sNbvX-sXt∂m t]mepw tz- j n- ® - t ∏mƒ Ahƒ Akp- J _m- [ n- X - b mbnAh¿ Nn¥n-®n-cp-∂n-√. l^vksb kw_-‘n-®n-S- ho´n¬ InS-°p-I-bm-sW-∂-dn-™p. B s]¨Ip-tØmfw ASn- ÿ m- - ] - c - a mbn apl- Ω Zv kz¥w ´nsb kvX_v[-bm-°n-s°m≠v _nXncp-tan Ah-CWbmbn-cp∂p ˛ kvtln-°p-hmpw Ie-ºp-hmpw fpsS ho´n-te°v Ib-dn-s®-∂p. Ah-fpsS kpJ-hn-]¶p-h-bv°p-hmpw ]cm-Xn-s∏-Smpw ]c-kv]cw Ah- h-c-ß-f-tz-jn® {]hm-N-I≥ s]¨Ip-´n°p th≠nIm-i-ap≈ CW. {]m¿∞n® tij-amWv AhnsS n∂n-d-ßn-b-Xv. l^v k B hgnbv ° v Xs∂- b m- b n- c p∂p ]e- ap-jys C{X-ta¬ kvtln®, kv{XoXzsØt∏mgpw k©-cn-®-Xv. ]t£, Imem-Xn-h¿Øn-bmb C{X-ta¬ BZ-cn® as‰mcp bpK-]p-cp-js Is≠-XXz-Nn-¥-I-fpsS IS-en-cºwsIm≠v Xe-t®mdpw, ØpI Ffp-∏-a-√. ""Fn-t°-‰hpw IS-∏m-Sp-≈Xv B-nkzcpw nµn-Xcpw n€-lm-b-cp-amb ap-jy-sc-°p- tcm-SmWv F∂v tNmZn® Hcp injyv {]hm-N-I≥dn-®p≈ smºcw sIm≠v lrZ-bhpw Znhy-t_m-[- ¬Inb adp-]Sn ""ns‚ amXm-hn-tmSv F∂m-bn--Øns‚ hnip≤kw{Xm-k-߃ sIm≠v Bflmhpw cp- ∂ p. ""]ns∂tbm? F∂v At±lw tNmZy- a m-Xa-€n¬ A`n-c-an-°p∂ FXn-cm-fn-I-fpsS XmU-- h¿Øn-®-t∏mƒ Xncp-tan adp-]Sn ]d™p : ""ns‚߃ sIm≠v Pohn-Xhpw kZm X]n®p n¬°p∂ amXm-hn-tmSv F∂v. ""aq∂matXm? F∂ tNmZy-Akm-am-ypw AXp-ey-p-amb Hcp ap-jy-tm-SmWv Ønpw Xncp-ta-n-bpsS adp-]Sn ""ns‚ amXm-hn-l^vk kΩ¿±-Øns‚ `mj kwkm-cn-°p-∂-sX∂v tmSv F∂m-bn-cp-∂p. AXv Ign-™m¬ ]nXm-hn-ad-°-cp-Xv. ]cn-`-h-߃ Ip‰-s∏-Sp-Ø-ep-I-fn-te°pw tm-Sv... F∂p hni-Zo-I-cn-®p.)ISpØ kΩ¿±- ß - f n- t e°pw oßn- b - t ∏mgpw AXnpw Bbn-c-Ø™qdv h¿j-߃°n-∏p-d-`mcysb CI- g v Ø mtm in£n- ° mtm ]pd- Ø m- amWv amIvknw-tKm¿°n "AΩ F∂ tmh¬ cNn-°mtm {]hm-N-I≥ apXn¿∂n-√. Ahn-Sp∂p kzbw °p-∂-Xv.hoSv hn´n- d - ß p- I bpw l^vk- b psS a€v ""amXm-hns‚ Im¬°o-gn-emWv kz¿Kw F∂vXWp°pwhsc Htc-dp-am-S-Ønp apI-fn¬, Bcpw samgn™ ]cn-ip≤ {]hm-N-I-s-°m-tfsd Cu `qan-XpW-bn-√msX, Blmcw t]mep-an-√msX H‰bv°v bn¬ BcmWv kv{Xosb BZ-cn-®n-´p-≈Xv?Xma-kn-°p-I-bpamWp-≠m-b-Xv. CXnpw Bbn-c-Ø-™qdv h¿j-߃°n-∏p-d-amWv `mcysb sIm∂v arX-tZlw sh´n-p-dp°n kyq´vtI-kn-em°n `¿ØmhvmSp-Np-‰p-∂Xv; `¿Øm-hns‚ Imepw ssIbpw X√n- cnkme 55
 • 52. apØv_n Imtjv ]qq¿ Aen(-d) B n›-e-icocw st©mSp tN¿Øp-]n-Sn-®p-sIm≠v A∫m-kn(-d)-s‚bpw ]p{X-∑m-cp-sSbpw Dkm-a-bp-sSbpw klm-b-tØmsS Ipfn-∏n-®p. ip{`-h-kv{X-Øn¬ s]mXn™p InS-Øn. Xncpta-n°p th≠n J_¿ Ipgn-®Xv A_q-Xz¬l-Øp¬ A≥km-cn(-d)-bm-Wv. B ]cn-ip≤ icocw J_dnte°v h®Xm-hs´ A_vZp-dlvamp _vp Hu^pw(-d), ^k-epw(-d) Aen(-d)bpw Dkma(-d)bpw tN¿∂m-Wv. kwkvImcw Ign™p Xncn-®p h∂ A-kn(-d)-tmSv ^mXzn-a(-d) KZvKZ IWvT-bmbn tNmZn-®p: ""B tZlØv aÆp hmcn-bn-Sm≥ n߃s°ßs Ign™p? k ap-∂-X-mb kvtln-Xs‚ khn-[-hp-ambn h∂ almflmhv. A√mlphns `b∂p Ic™ kwK-an-°m-p≈ D¬°-S-em-`n-em-j-am-bn-cp∂p Ah- IÆp-Iƒ. A√m-lp-hns‚ am¿K-Øn¬ Dd-°-sam-gn® km ka-b-Øp-cp-hn´ hm°p-I-fn¬ {]hm-N-I≥(- IÆp-Iƒ A∂p n›-e-am-bn. At∏mgpw B apJw k) {]I-Sn-∏n-®-Xv. Aßs {InkvXph¿jw Adp- {]k-∂-am-bn-cp-∂p. B⁄mi-‡nbpw kvtlhpw q‰n ap∏-Øn-c≠v Pq¨ 8v Hcp Xn¶-fmgvN {]`mX XpSn-®p-n¬°p∂ B apJØp kq£n®p tm°p- shbn-env NqSp-]n-Sn®pXpS-ßp∂ ka-bØv AJn- hm≥ ss[cy-ap≈ Hcm-sf-t∏mepw Rm≥ Atd_y- e-tem-I-c-£n-Xm-hmb A[n-]s‚ ASp-°-tebv°v bn¬ I≠n-´n-s√∂v hnizm-kn-bm-Ip-∂-Xnp apºv B hnip- ≤ m- fl mhv NndISn®p ]d- ∂ p- t ]m- b n. A_p-kp^vbm≥(-d) hnti-jn-∏n® hZ-w. apjys‚ `mcw Cd-°n-h-bv°m≥ th≠n `qan-bn¬56 cnkme
 • 53. _n Hmtcm-cp-Ø-cp-sSbpw Bflm-hns‚ `mK-am-bXp sIm≠mImw ]e¿°pw B hntbm-K-hm¿Ø hniz-kn-°m≥ Ign-™n-√. l{kØv Da-dn(-d)-s-bm-WXv IqSp-X¬ ]cn-{`-an-∏n-®-Xv. F∂m¬ k¶-Sw AS°høm-Xn-cp-∂n´pw A_q-_°¿ hnhcw tI´DSs IS∂p h∂v apJ-Øp-n∂v ]pX∏po°n DΩ-sIm-SpØ tijw ]d™p: ""c£n- Xmhp n›-bn® ac-W-sam-cn-°-em-kz-Zn-°-W-a-t√m. Aß-bv°-Xnp Ign-™p. Cn- sbm-cn-°epw Aßp acn-°n-√. ..................................... ......................................... Bk∂ acWsØ°pdn®v Adn-bm-am-bn-cp∂p ]n∑m- d m≥ tm°n- s b- ¶ nepw AX- p- h - Z n- ° msXF∂-Xns‚ ASbm-f-߃ B hm°p-I-fnepw {]hr- _n At±-lsØ ]n¥p-S¿∂v nkvI-cn-°p-I-bm-WvØn-I-fnepw Ah-km--m-fp-I-fn¬ ng-en®n-cp-∂p. sNbvX-Xv. {]m¿∞-m--¥cw {]kw-K-]o-T-Øn¬ Ib-lnPvd ]Ømwh¿jw S-Ønb l÷vXo¿∞m-S-m- dnb {]hm-N-I≥ ]d™p: ""A√mlp Hcp Zmk-tmSvh-k-c-Øn¬ sNbvX hnS-hm-߬ {]kw-K-Øn¬ Xs‚ kao-]-ÿ-Xtbm Cl-tem-Itam th≠-sX∂pkp_v l ms km£n- b m°n {]t_m- [ - - Z uXyw tNmZn-®-t∏mƒ BZytØXv sXc-s™-Sp-°m-m-W-]q¿Øn-bm-°n-b-Xmbn _nbdn-bn-®p. lnPvd ]Xn- bmƒ Xocp-am-n-®-Xv. ""CXp-tI´v Imcyw a-€n-em-sm-∂mw h¿jw kz^¿ Ccp]-sØm-º-Xnv P∂- °nb A_p-_-°¿(-d) kP-e-ß-fmb IÆp-I-tfmsSØp¬ _Jo-C¬ Hcp kwkvIm-c-NSßn¬ ]s¶- {]Xn-h-Nn®p: "]Icw acWw Rß-sfbpw Rß-fpsSSpØp aS-ßp-tºm-gm-bn-cp∂p _n(-k)°v Ie-i-emb Ip´n- I - s fbpw sIm≠p- t ]m- b n- c p- s ∂- ¶ n¬! _nXethZ Ap-`-h-s∏-´-Xv. ISpØ ]n-bp-ap-≠m-bn- A_q-_-°¿(-d) Xn-°p-th≠n sNbvX HuZm-cy-ß-cp-∂p. n_nU-amb K¿JZv hr£-ß-fn¬ ASn-®p- sf-SpØp ]d™v At±lsØ Biz-kn-∏n-®p. _n(-ho-inb NpSp-Im‰v _nsb IqSp-X¬ Akz-ÿ-m- k) Xncn- ® p- t ]mbtijw A_q- _ - ° ¿ I≠Xv°n-bn-cn-°-Ww. ssaaq-(-d)-bpsS ho´n-te°pt]mb IÆo¿hm¿°p∂ A≥km-cn-°q-´-sØ-bm-Wv. Cu_n ]n∂oSv F√m kl-I-f-{X-ßfp-sSbpw kΩ-X- hnh-c-a-dn™v _n ]n∂oSv aplm-Pn-dp-Isf A`n-kw-tØmsS BC- i (- d ) bpsS `h- - Ø n- t e- ° p- a m- d n. t_m-[ sNbvX-t∏mƒ IS-a-Iƒ apgp-h≥ n¿h-ln-ip{iq-j°pw ]cn-N-c-W-Øn-p-ap≈ kuIcyw ]cn- °p- I bpw Ah- I m- i - ß ƒ _m°n hbv ° p- I bpwK-Wn-®m-bn-cp∂p AXv. Aen(-d)hpw ^k-¬(-d)hpw sNbvX A≥km-cn-I-fpsS kua--kysØ hmgvØp-Xmßn-∏n-Sn-®m-W-tßm´p sIm≠p-h-∂-Xv. tcmK-i-ø- Ibpw Ah-cpsS hogvN-Iƒ hn´p-I-f-bmpw ∑-Iƒbnepw _n `cW-Im-cy-ß-fn¬ {i≤n-®n-cp-∂p. {]ap- kzoI-cn-°mpw D]-tZ-in-°p-Ibpw sNbvXp.J-cmb aplm-Pn-dp-Ifpw A≥km-cn-I-fp-an-cns° Dkm- acn-°p-∂-Xnp apºv Xm≥ km£n-bmb Ah-km-a(-d) F∂ Hc-Sn-a-s®-dp-°s A[n-]-mbn ntbm- sØ da-fm≥ amk-Ønepw ]Xn-hnp hn]-co-X-ambKn-®-Xn¬ ]ecpw Aa¿jw sIm≠p. aq°pIodnb {]hr-Øn-Iƒ _n-bn¬ n∂p-≠m-bn. AØ-hWIdpØ Hc-_v-ko-n-b≥ ASna Xß-fpsS tXm- ]≈n-bn¬ `P--an-cp∂Xv Ccp-]Xp Znh-k-am-Wv.hmbn h∂m¬ ssZh-I¬]--b-p-k-cn-®p≈ Ahs‚ apsºms° AXv ]ØpZnh-k-am-bncp∂p. Pn_vco-`cW-Ønp Iogvh-gßn Pohn-°m≥ n߃ _m[y- en¬n∂p≈ shfn-]mSpw B {]mhiyw Bh¿Øn-ÿ-cmWv F∂ hnS-hm-߬ {]kw-K-Ønse hcn-Iƒ °-s∏-´p. Xs‚ Ah-km-sØ l÷v thf-bn¬ S-]ecpw ad∂pt]mbn-cn-°Ww. _n ]d™p: ""F¥p- Ønb "Cn- s bm- c n- ° epw ChnsS hs®- n°psIm≠pw Dkma sskym-[n-]-m-Im≥ tbmKy-m- nßsf ImWm≥ Ign-™n-s√∂p hcmw, F∂Wv. Abm-fpsS ]nXmhv sskZns Cu ZuXyw {]kvXm-hhpw hcm-n-cn-°p∂ An-hm-cy-X-bpsSG¬∏n-®-t∏mgpw nß-sf-Xn¿ØXm-W-t√m. F∂n-´- kqN--bm-bn-cp-∂p. kz^¿ amkw XpS-ßnb DSst±lw Ignhp sXfn-bn®nt√? Dkm-abpw tbmKyX {]hm-N-I≥ DlvZnse c‡-km-£n-I-fpsS aJv_-d-sXfn-bn-°pw. C{Xbpw ]d™v Xs∂ Ak-ly-s∏- Iƒ kµ¿in®v Ah¿°mbn {]m¿∞n- ® n- c p- ∂ p.Sp-Øn-bn-cp∂ thZ ImcWw _n ho´n-te°p S- AhnsS h®-t±lw Ap-N-c-tcmSv Xs‚ D¬°WvT∂p. ]¶n-Sp-I-bp-≠mbn: ""Fn°p tijw n߃ _lp- _n(-k) iøm-h-ew-_n-bm-b-tXmsS Ap-N-c¿°v ssZ-hm-cm-[-Icmbnt∏mhpsas∂-n°p hnizm-k-an-√.{]bm-k-am-bn. {]m¿∞--s°∂pw tXrXzw sImSp- F∂m¬ sFlnI t´-߃°p th≠n nß-f-Øn-cp-∂Xv {]hmNI-m-bn-cp∂p. ho´n¬ sN∂ Ah¿ tymyw a’-cn-°p-sa∂p Rm≥ `b-s∏-Sp-∂p. CuI≠Xv At±lw Fgp-t∂¬°m≥ {]bm-k-s∏-Sp-∂- B]-Øn-s-°p-dn®v Ft∏mgpw _n t]Sn-®n-cp-∂p.Xm-Wv. "a-kvI-cnt®m? F∂ tNmZy-Ønv "F√m- AXp-sIm-≠mWv "n߃°p Zmcn{Zyw h∂p `hn-hcpw Aßsb ImØn-cn-°p-I-bmWv F∂m-bn-cp∂p °p- ∂ - X n- s - b - √ , sFln- I - k p- J - ß ƒ Ipan™padp-]-Sn. {]bm-k-Ønepw AwK-€-w sNbvXp ]pd- IqSp∂Xns- b mWp Rm≥ `b- ° p- ∂ Xv F∂vs∏-Sm-sm-cp-ßn-sb-¶nepw s]s´∂v tamlm-e-ky-ap- AhnSp-s∂m-cn-°¬ ]d-™-Xv.≠m-bn. AXnp sXm´p-apºv A_p-_-°¿(-d)s Cam- ac-W-Øns‚ A©p-mƒ apºv ]n Xo{h-am-hp-am-°m≥ _n ]d-™n-cp-∂p. A_p-_°¿(-d) ZuXyw - Ibpw t_m[-£bw kw`-hn-°p-I-bp-ap-≠m-bn. GgpDa-dns G¬]ns®¶nepw nc-kn-®-Xn-m¬ At±lw InW-dp-I-fn¬n∂p tiJ-cn® Ggp ]m{Xw sh≈wXs∂ _n-bpsS I¬] S-∏m-°n. ]nt‰-Zn-hkw sIm≠v [mc tImcn Bizmkw tXm∂n-b-t∏mƒ ]pX-Bizmkw tXm∂nb {]hm-N-I≥ Aen(-d)-bp-sS-bpw ∏n¬ n∂p Iodn-sb-SpØ XpWn°jvWw Xe-bn¬-A-∫mkn(d)-s‚bpw Npa-en¬ ]nSn®v ]≈n-bn-se-Øn. sI´n _n ]≈n-bn-te°p t]mbn. Xs‚ J_-dnSw_nsb I≠ A_q-_-°¿(-d) tXr-Xz-Øn¬n∂v Bcm- [ - - ° n- S am--° p- ∂ - X n- s - X nsc AhnSp∂p cnkme 57
 • 54. Xm°oXp ¬In. "Rmm¿s°-¶nepw A`nam-- ktlm- Z - c - ß - f m- W v . ssZh- n- › bw sIm≠p £Xw hcp-Øn-bn-´p-s≠-¶n¬ {]Xn-Imcw sNøm- am{Xw Ah¿ nß- f psS nb- { ¥- W - Ø n- e m- nXm Ah-k-cw, Rmm-cp-sS-sb-¶nepw apXpIv sbt∂ D≈q. n߃ Bl-cn-°p-∂Xpw DSp- tmhn-®n-´p-s≠-¶n-enXm Fs‚ apXpIv F∂ hn[- °p-∂Xpw Xs∂ Ah¿°pw sImSp-°-W-sa∂v Øn¬ hnIm-c-n¿`-c-am-bn _n kZ-€ns A`n- apºpw _n njvI¿jn-®n-cp-∂p. Aen-bpsS aSn- ap-Jo-Icn-®p. At∏m-gm-sWm-cmƒ Xn°p _n bn¬ InS∂psIm≠p _n, At∏mƒ IS∂p aq∂p Zn¿lw Xcm-p≈ Imcy-tam¿an-∏n-®-Xv. ^k- h∂ Xs‚ Bßf A_vZp-d-lvams‚ Iønse en(-d)-tm-S-°mcyw nd-th-‰m≥ _n-]-d-™p. ]®-°ºv ]X-hW {i≤n-°p-∂Xp I≠ Bbn- B Pohn-X-Ønse Ah-km Znh-k-amb Xn¶- i(-d) AXv _n°v ssIam-dm-m-h-iy-s∏-Sp- fmgvN ho´ns‚ shfpØ hncn o°n {]Xy-£-s∏- Ibpw AXpsIm≠v _n Z¥-ip≤n hcpØn Sp-tºmƒ B apJw ]Xn-hnepw Iq-Sp-X¬ {]k-∂- sh≈-sa-SpØv hmbpw apJhpw hrØn-bm-°p- am-bn-cp-∂p. Bfp-Iƒ nkvIm-c-Ønpth≠n hcn Ibpw sNbvXp. apJw Igp-Ip-∂Xp ]n∂oSpw n¬°p-∂Xv I≠v B apJw hnS¿∂p. aµ-kvanXw ]e-X-hW Bh¿Øn-®p. Aen(-d)hnv ]pdØp XqIn, Xn°pth≠n ]n∑m-dm≥ Xpn-bp∂ A_q- t]mth-≠Xp sIm≠v, ]n∂oSv Bbn-i(-d)-bpsS _-°-dn-tmSv tXrXzw XpS¿∂p sIm≈mmwKyw aSn-bn¬ Xe-h-®mWp _n InS-∂-Xv. ]e Ap- ImWn®v hncnXmgvØn ]n≥hm-ßn. N-c-∑m¿°pw A¥y-mfpIfn¬ _n ]d™ ASpØp h∂n- c p∂ aIƒ ^mXzn- a - t bmSv ]e Imcy-ß-fmWv Ap-kva-cn-°m-p-≠m-bn-cp-∂- "acWw A`n- e m- j - ß ƒ°- d p- X n hcp- Ø p∂Xpw Xv. Nne Imcy-߃ Nne¿°v tIƒ°m--h-kcw kvtln-X-∑msc th¿s]-Sp-Øp-∂Xpw kv{XoIsf In´m-Ø-Xm-hmw. Xs‚ {]nb-X-a-bpsS aSn-Ø-´n¬ hn[-hIfm-°p-∂Xpw a°sf Am-Ycm-°p∂Xpam- - - - apJw Nmbv ® pInS∂ _n "kap- ∂ - X - mb sW∂p ]d-™-t∏m-f-h¿°p IÆo-c-S-°m-m-bn-√. kvtln-Xs‚ khn-[-Øn-te°v F∂v aq∂p B IÆp-o¿ Iøp-b¿Øn XpSbv-°p-Ibpw t]c- XhW Np≠--°n. ]n∂oSv B IÆp-Iƒ AS- ™p. Db¿Ønb ssIIƒ XmgvØn. nXm-¥- amb n›- e - X - b n- t e°v icocw ]Xp- s°∏Xps° hnebw {]m]n-®p. _n Hmtcm-cp-Ø-cp-sSbpw Bflm-hns‚ `mK- _n(k)°v In´p∂ ]mcn-tXm-jn-I-߃ am-bXp sIm≠mImw ]e¿°pw B hntbm-K- F¥mWp sNbvXn-cp-∂-sX∂v _nem¬ hm¿Ø hniz-kn-°m≥ Ign-™n-√. l{kØv Da- hnh-cn-°p-∂p≠v: Hcn-°¬ Npa-Sp-I-fp- dn(- d )- s - b m- W Xv IqSp- X ¬ ]cn- { `- a n- ∏ n- ® - X v . ambn mev H´-I-ß-fm-W-hn-Sp-tØ°p F∂m¬ k¶-Sw AS°høm-Xn-cp-∂n´pw A_q- kΩm--ambn e`n-®-Xv. Ah ]q¿W- _°¿ hnhcw tI´ DSs IS∂ph∂v apJ-Øp- ambpw ]mh-s∏-´-h¿°v Zmw sNbvXp n∂v ]pX∏p o°n DΩ- s Im- S pØ tijw ]d™p: ""c£n-Xmhp n›-bn® ac-W-sam-cn-°- Ignt™ apØv-_n ho´n-te°p aS-ßn- em-kz-Zn-°-W-a-t√m. Aß-bv°-Xnp Ign-™p. bp≈q. ac-W-i-ø-bn¬ InS-∂- {]hm-N- Cn-sbm-cn-°epw Aßp acn-°n-√. F∂n´p P- I≥ Bbn-i(-d) tbmSp tNmZn-®p. ß-tfm-Smbn ]d-™p. "Bsc-¶nepw apl-Ω-Zns Rmt¬]n® Ggp Zom-dn-nbpw teew Bcm-[n-®n-´p-s≠-¶n¬ At±-l-an-n-bn-√. tsc sNbvXn-t√. Ah-cXv ad∂pt]m-bn-cp-∂p. adn®v A√m-lp-hns Bcm-[n-®h¿°v A√mlp ac-W-Ø-te∂v hnf°v IØn-°m-s-Æ- Aac-mbn Ct∏m-gp-ap-≠v. ]n∂o-sS-hn-sSbpw bn-√m-Xn-cp∂t∏mgm-Wn-sX-t∂m¿°-Ww. B[n-bpsS AW s]m´-em-bn-cp-∂p. Aen(-d) B n›- e - i cocw st©mSp tN¿Øp- ] n- S n- ® p- ...................................... ................................ sIm≠v A∫m-kn(-d)-s‚bpw ]p{X-∑m-cp-sSbpw Dkm-a-bp-sSbpw klm-b-tØmsS Ipfn-∏n-®p. ip{`-h-kv{X-Øn¬ s]mXn™p InS-Øn. Pmk a-kvImcw ]e -kw-L-ß-fmbn sshIn-bn´pw XpS¿∂p sIm≠n-cp-∂p. ]nt‰∂pw nkvI-cn-°m- °p-´n-I-tfmSpw `mcy-am-tcmSpw km¥zhN-kp-I- p-≈-h-cpsS Xnc-°m-bn-cp∂p. _p[-mgvN ]mXn- fp-cp-hn-Sp-Ibpw sNbvXp. AXnp tijw Aen(- cm°p tijamWv B Hgp°p ne-®-Xv. Xncpta- d)sb hnfn-®p-h-cp-Øn. Aen _n-bpsS Xe -a-Sn- n°p th≠n J_¿ Ipgn-®Xv A_q-Xz¬l- bn¬ h®p. £a-bpsS {][m-y-sØ-∏-‰n-bm-W- Øp¬ A≥km-cn(-d)-bm-Wv. B ]cn-ip≤ icocw t∏mƒ {]hm-N-I≥ kwkm-cn®-Xv. {]m¿∞--bpsS J_dnte°v h®Xm-hs´ A_vZp-dlvamp _vp ^e-sØbpw A[o--X-bn-ep≈htcm-Sp≈ DØ-c- Hu^pw(-d), ^k-epw(-d) Aen(-d)bpw Dkma(- hm-Zn-Ø-sØbpw n¿_-‘-Zm--sØbpw Ipdn®v d)bpw tN¿∂m-Wv. kwkvImcw Ign™p Xncn- ]e XhW Hm¿an-∏n-°p-Ibp-≠m-bn. ASn-aIsfbpw - - - ®p h∂ A-kn(-d)-tmSv ^mXzn-a(-d) KZvKZ ssZhw krjv S n- ® - X m- s W∂pw X߃ Ign- ° p- IWvT-bmbn tNmZn-®p: ""B tZlØv aÆp hmcn- ∂Xpw [cn- ° p- ∂ Xpw Xs∂ Ah¿°pw Ign- bn-Sm≥ n߃s°ßs Ign™p? °mpw [cn-°mpw sImSp-°-W-sa∂pw Ahn-Sp∂v Bcm-bn-cp∂p apl-ΩZv _n? _me-m-bn-cn- {]tXyIw sXcy-s∏-Sp-Øn. kaq-l-Øns‚ ASn-Ø- °p-tºmtg hniz-kvXXbpw s]cp-am-‰hpw sIm≠v - ´n-ep-≈-h-tcm-Sp≈ ]cn-K-W F∂pw _n-bpsS m´p-Im-cpsS IÆn-ep-Æn-bm-b-h≥, BSp-Isf apJy hnj-b-am-bn-cp-∂p. `rXy-∑m¿ nß-fpsS tabv®v D]-Po-hw Is≠-Øn-b-h≥ Hcp mSns‚58 cnkme
 • 55. `c-Wm-[n-]-m-bn´pw kz¥w hkv{X-߃ Igp-Ip- Aßv Ign-tb-≠-Xpt≠m?∂Xpw ho´p tPmen-Iƒ sNøp-∂-Xn¬ `mcysb _n°v In´p∂ ]mcn-tXm-jn-I-߃ F¥mWpklm- b n- ° p- ∂ Xpw ]n™n- t ∏mb sNcp∏p sNbvXn-cp-∂-sX∂v _nem¬ hnh-cn-°p-∂p≠v: Hcn-IpØp-∂Xpw N¥-bn¬ t]mbn Blm-c-km-[-- °¬ Npa-Sp-I-fp-ambn mev H´-I-ß-fm-W-hn-Sp-߃ hmßp-∂Xpw ]Xn-hm-°n-b-h≥. GI-mb tØ°p kΩm--ambn e`n-®-Xv. Ah ]q¿W-ambpwc£n-Xm-hn-s-b-√msX Bcm-[n-°-cp-sX∂p ]d- ]mh-s∏-´-h¿°v Zmw sNbvXp Ignt™ _n™-Xns‚ t]cn¬ kz¥w m´n¬ n∂v njvIm- ho´n-te°p aS-ßn-bp≈q. ac-W-i-ø-bn¬ InS-°thkn-X-m-b-h≥, H´-I-Øns‚ IpS¬ame Igp-Øn- Ahn- S p∂v Bbn- i (- d ) tbmSp tNmZn- ® p.e-Wn-tb≠n h∂-h≥, N∏p-N-h-dp-I-fm-e-`n-tjIw Rmt¬]n® Ggp Zom-dn-nbpw Zmw sNbvXn-sNø-s∏-´h≥, a¿±ta¬t°-≠n-h∂h≥, Xs∂- - - - t√? Ah-cXv ad∂pt]m-bn-cp-∂p. ac-W-Ø-te∂v°mƒ ]Xn-©p hb€v IqSp-X-ep≈ JZo-P-tbm- hnf°v IØn-°m-s-Æ-bn-√m-Xn-cp∂t∏mgm-Wn-sX-sSm∏w Ah-cpsS acWw hsc, Xs‚ hm¿≤- t∂m¿°- W w. ac- W - s ∏- S p- t ºmƒ {]hm- N - I s‚Iym-cw`w hsc GI ]Xvo-{h-X-mbn kpJ-Zpx- ]cnN GXmpw bh-Ønv Hcp PqXs‚ ASp-°¬J-߃ ]¶n´p Pohn®h≥, kXyw ]d-™-Xns‚ ]W-b-Øn-em-bn-cp-∂p.t]cn¬ H‰-s∏-Sp-Ø-s∏-Sp-Ibpw nc-h[n kmº- ]pXnb {]t_m-[ {ia-ß-fp-t]-£n-°m-mbnØn-tIm-]-tcm-[-߃°v hnt[-b-am-°-s∏-Sp-Ibpw HØncn {]tem-`--߃ _n°v ]e-t∏m-gp-ap-≠m-sNbvX-h≥, kz¥w ssIsIm≠v A[zm-n®p bn-´p-≠v. Jpssd-in-I-fpsS {]Xn-n-[n-bmbn h∂tSn- b - X n- s - ° mƒ DØ- a - a mb Hcm- l m- c hpw DXv _ - s Øm- c n- ° ¬ ]d- b p- I - b p- ≠ m- b n: ""kº-Bcpw Ign-®n-´n-s√∂p {]Jym-]n-®-h≥, Hc-Ω°v ØmWv th≠-sX-¶n¬ Atd-_y-bnse G‰hpwkz¥w Ip™n-tm-Sp-≈-Xn-s-°mƒ hm’eyw henb kº-∂-mbn Rm≥ Xm¶sf am‰mw. Cu{kjvSm-hnv Xs‚ krjvSn-I-tfm-Sp-s≠∂p ]d- mSns‚ cmPm-hm-I-W-sa-¶n¬ IncoSw sshImsX™-h≥, GsXm-cp-Øs‚ D]-{Z-h-ß-sf-°p-dn®v Xm¶-fpsS inc-€n-e-Wn-bn-°mw. tXr-Xz-am-Wm-h-Ahs‚ Ab¬hmkn n¿`-b--√tbm Ah≥ iy- s a- ¶ n¬ Xm¶- f psS Ap- h m- Z - t Øm- s StbkXy--hn-izm-kn-bm-hp-I-bn-s√∂pkva-cn-∏n-®-h≥. ChnsS GXp-Im-cyhpw S-°q. ]s£ H∂npkz√-√m-lp... th≠nbpw kXyw shSn-bm≥ _n Xbm-dm-bn-cp- {]hm-N-IXz ZuXyw apl-Ω-Zv_n°v sFln- ∂n-√. ]Xn-aq∂p h¿j-amWv _nbpw Ap-N-c-Im- ` nhr≤n- s bm∂pw tSn- s °m- S p- Ø n- √ . ∑mcpw nc-¥-c-amb ]oU-Øn-∂n-c-bm-b-Xv.AtXmsS kmº-ØnI ]cm-[o--X-I-fn-te°m Pohn-X-Øns‚ F√m taJ-e-Iƒ°pw amXr-I-PohnXw Iq∏pIpØp-I-bm-bn-cp-∂p. ASp-∏n¬ Xo bm-bn-cp∂p {]hm-NI≥. ]≈n-bn¬ tPmen-sbm∂pw -]pI-bmsX H∂pw c≠pw amkw IS∂p t]mb sNømsX NS-™n-cp-∂-hsc _n A[zm-n-°m-Imcyw ]Xvn Bbni shfn-s∏-Sp-Øp-∂p-≠v. mbn HmSn-®n-´p-≠v. Bcp-tS-Xp-a-√mØ `qan-bpsSZpcnX]¿hw Ign™v `cWw ssIbn¬ h∂n´pw Ah-Im-iw AXn¬ Irjn sNbvX-h-m-sW-∂-hn-s]mXp-J-P-m-hv ssIImcyw sNøm-p≈ F√m Sp∂p ]d-™p. Xs∂ ImWm≥ h∂ hnizm-kn-I-A[n-Im-c-hp-ap≠m-bn´pw ÿnXn ]cn-Xm-]-I-c- f-√mØ AXn-Yn-Iƒ°v ka-b-am-b-t∏mƒ {]m¿∞n-ambX- √ msX Hcp am‰hpw B Pohn- X - °m- - h - k cw sImSp- Ø p. BcpsS arX- t ZlwØnep≠mbn-√. ]Xvn l^vk-bpsS hm°p-Iƒ I≠mepw Ahn-izm-kn-bm-sW∂sXm∂pw ]cn-KWn- -{ihn-°pI: ""NWw sIm≠p≈ Hcp XpWn-bn-em- °msX Fgp- t ∂‰p n∂m- Z - c n- ® p. s]cp- ∂ mƒW-hn-Sp∂p hn{i-an-®n-cp-∂Xv. RmXp c≠p aS- Znhkw ]pXnb DSp-∏n-√msX Ic-bp∂ Ip´nsb°m°n hncn®psImSp-°pw. Hcn-°¬ Xncp-ta- DΩ-h®v ho´n¬ sIm≠p-t]mbn Ipfn-∏n®v √n°p IqSp-X¬ kpJw tXm∂s´ F∂p IcpXn hkv{Xw [cn-∏n®v ]≈n-bn-te°p Iq´ns°m-≠p-RmXv mep aS-°m°n hncn-®p-sIm-Sp-Øp. t]mbn. Xm≥ sIm≠p-h∂ Blmcw ]cn-`-h-Øn¬]nt‰∂p ]pe¿®°v AhnSp∂p tNmZn- ® p: X´n-sØ-dn-∏n® `mcy-tbmSv tIm]n-s®mcp hm°pC∂se cm{Xn o Fn°p hncn®p X∂-sX-¥m- ]d- b msX apgp- h ≥ neØp n∂v s]dp- ° n-bn-cp∂p? Rm≥ ]d™p: AtX XpWn Xs∂. sbSpØp. sXm´- X npw ]nSn- ® - X npw kl-]s£ AXv IqSp-X¬ aS-°n-bn-cp∂p F∂p [¿anWntbmSv imk- - b psS hnc¬ Nq≠p- ∂ -am{Xw. _n ]d™p: th≠ l^vkm. AXv hcnsXms° ad-∂p-t]m-Ip-∂p. XmSnbpw Xtes°-]gb ]Sn Xs∂ hncn-®m¬ aXn. am¿Zhw IqSn- ´p- a mbn c‡- k m- £ n- b m- I p- ∂ - h cpsS kz¿Kwbm¬ cm{Xn {]m¿∞- °p th≠n Fgp- tSm≥ Ay-a-X-ÿs‚ tsc tXm°p Nq≠p-t∂¬°m≥ aSn tXm∂n-bmtem? Ibpw t_mws_-dn-bp-Ibpw sNøp-∂-h≥ {]hm-N- Da¿(-d)-]-d-bp∂p: Hcn-°¬ _nsb ImWm≥ Is‚ IÆp-I-fnse Inhp ImWmsX t]mIp-∂p.sN∂ Rm≥ Np‰pw ItÆm-Sn®p tm°n. Dud- BflobhnPbw tSm- p≈ Ap- i m- k - - I ƒ°n´v ]Xw hcp-Ønb aq∂p tXm¬°-jvWhpw Ay-a-X-hn-izm-kn-I-fpsS Ah-Im-i-ß-fp-a-Xn¿Øn-Hcp ]nSn _m¿enbpw am{Xta AhnsS D≠m-bn- Ifpw sh´n-∏n-Sn-°m-p≈ t{]cW-bmbn a-€n-em-cp-∂p-≈q. Rm≥ hnXp-ºn-t∏m-bn. Imc-W-a-tz- °p-∂-h≥ Bflmhp tNm¿∂p-t]m-b- ApjvTm-jn-®-t∏mƒ ]d™p: {]hm-N-I-tc, Ahn-SpsØ ßsfbmWv Bt«- j n- ° p- ∂ - X v . B´n- S - b s‚tZlØv ]mb-b-bpsS ]mSv ImWp-tºm-sf-n-s°- sNt¶m-se-ßs `c-Wm-[n-]s‚ sNt¶m-em-bn-ßs Ic-®n-e-S-°m≥ Ign-bpw! cmPm-°-∑m¿ Øo¿∂p F∂- h - s m- c n- ° epw a- € n- e m- ° m≥]q¶m-h--߃°n-S-bnse sIm´m-c-Øn¬ Xma-kn- t]mIp-∂n-√.°p- t ºmƒ C{Xbpw sImSnb Zmcn{Zy- Ø n¬ cnkme 59
 • 56. FkvFkvF^v - - - ]mZ-ap-{Z-Iƒ ]d-bp-∂Xv kwÿm-sØ A™qdv tI{µ-ß-fn¬ S∂ Fkv-F-kv-F^v skIvS¿ ktΩ-f--ßsf-°p-dn®pw Kƒ^v mSp-I-fn¬ S∂ tkm¨ ktΩ-f--ß-sf-°p-dn®pw kwÿm {]kn-U‚ v .................................................................................................................................................. F≥ Fw kzmZnJv kJm^n B bn-cØnsØm≈m-bn-cØn Fgp-]-Øn-aq-∂n¬ n∂p Fkv- F-kv-F^v c≠m-bn-cØn ]Øn-se-Øn-bn-cn-°p-∂p. _meyhpw Iuam- chpw A`n- a m- - ] q¿∆w AXn- P - b n® kwL- S bu∆- - Ø ns‚ IcpØpw {]k-cn∏pw {]I-Sn-∏n®p XpS-ßn-bn-cn-°p-∂p. Fgp-]-Xp-I- fpsS kmaq-lnI ]cn-k-c-ß-fn¬ n∂v Fkv-F-kv-F^v P∑-sa-Sp-°p- tºmƒ Xs∂ hcpw ImesØ Ckvem-anI kaq-l-Øns‚ Ncn-{XsØ kºp-jvS-am-°p∂ {]ÿm--ambn CXv hf¿® {]m]n-°p-sa∂v kwL- S--bpsS in¬]nIƒ Xncn-®-dn-™n-cp-∂p. AØ-c-samcp Ah-t_m-[- Øns‚ Du°pw Dbncpw {]tLm-jn-°p-∂-Xm-bn-cp∂p kwL-S--bpsS {]Jym-]nX AP-≠˛ [m¿anI hnπ-hw. Xn∑-bpsS D]m-k-I¿ Xo¿°p∂ Bkp-c-X-bpsS tIm´-Isf {]Xn- tcm-[n-°p-I-bmWv Fkv-F-kv-F-^v. B¿Øn-bpsS amdm-∏p-Iƒ t]dn PohnX ne-ßsf Iep-j-am-°p-∂-h¿s°-Xnsc [m¿anI {]Xn-tcm[w Xo¿°p-I-bmWv Fkv-F-kv-F-^v. B¿Ønbpw Bk-‡nbpw h®p o´p∂ Ap-Iq-ey-ßsf Nhn- ´n-°-S∂v apt∂m´p oßm-p≈ [m¿anI IcpØv D¬]m-Zn-∏n-°p-I- bmWv Fkv-F-kv-F^v. Ncn-{X-Øn¬ kwL-S ]Xn-∏n® ]mZ-ap-{Z- Iƒ CXns‚ t¿km-£y-ßfm-Wv. h¿Ø-am Ime Imep-jy-߃s°- - Xnsc kwL-S Db¿Øn-∏n-Sn-°p∂ [oc-amb ne-]m-Sp-Iƒ C∂sØ t¿°m-gvN-bpw. ap-jz-Xz-sØbpw AXv Db¿Øn-∏n-Sn-°p∂ aqey-ß-sfbpw al- Ø-c-sa∂v Icp-Xn-t∏m-∂-h-tcm-SmWv kwL-S NßmØw IqSn-b-Xv. ]Sn-™m-d≥ mK-cn-IXsbbpw kwkvIm-csØbpw Ah-km--hm-°m- bn-°≠v kzmX-{¥y-Øns‚ t]cnepw aX-Øns‚ t]cnepw G‰p-hm-60 cnkme
 • 57. ßp-Ibpw AXn-sm∏w A¥n-bp-d-ßp-Ibpw sNbvX h©-I- tbmsS Cu kXyw AwKo- I - c n- ° p- ∂ - X mbn∑m-tcm-SmWv kwL-S Iem]w Iq´n-bXv. ImWmw. kwL-S B¿÷n-s®-SpØ Cu khn- kaq- l - h p- a mbn _‘s∏´ hnj- b - ß sf kwL- S tijXsb IqSp-X¬ hnfw-_-c-s∏-Sp-Øp-∂-Xm-bn-kwt_m-[ sNbvXt∏m-sg√mw Cu ne-]mSv hy‡-am°n- cp∂p, ]n∂n´ Unkw-_¿˛Pp-hcn amk-ß-fnsebn-cp-∂p. ]m≥a-km-e-Iƒs°-Xn-scbpw tem´-dn-b-S-°-ap≈ skIvS¿ ktΩ-f--߃. tIc-fob kaq-lsØ Ku-kmº-ØnI Nqj-W-߃s°-Xn-scbpw kIe Xn∑-I-fp-sSbpw ch-amb hnj-b-ß-fnte°v sXm´p-W¿Øn-s°m-{]Xn-cq-]-amb kmwkvIm-cnI km{am-Py-Xz-Øn-s-Xn-scbpw ≠mWv ktΩ- f - hpw AXns‚ Ap- _ ‘kwL-S IcpØv Im´n-b-t∏mgpw Cu ne-]mSp Xs∂bmWp {]h¿Ø--ßfpw IS-∂p-t]m-b-Xv.Db¿Øn-∏n-Sn-®-Xv. tIcf apkvenw thm-∞m--hp-ambn _‘- [¿Ω hnπ-h-Øns‚ I¿Ω`S-∑m¿ bqWn‰v im‡o-I-c-W- s∏´ N¿®-Ifn¬ Bfn√m t]mÃp-I-fn-te°v tKmf-Øns‚ A`n-am--I-c-amb {]tLm-jWw S-Øp-I-bm-Wv Sn®p Ib-‰m-hp∂ Imew Igns™∂pw FXn¿Zn-skIvS¿ ktΩ-f--ß-fn-eqsS sNbvX-Xv. A[¿Ω-Øn-s-Xnsc, i-bnse tKmƒ t]mÃp-I-fnte°v, aq∂p mepDd-bn-ep-d-ßmØ hmfmbn Xnf-ßnb alm-mb JmenZv_vp h¿j-ambn cnkm-ebpw Fkv-F-kv-F^pw ka¿∞-heo-Zn-s‚bpw [m¿anI hnπh {]ÿm--Øns‚ apt∂-‰-Øn¬ ambn tKmf-Sn®v sIm≠ncn-°p-∂p-sh-∂pw tIc-f-k¿Km-flIXbpsS I¿a tijn-sIm≠v {]ÿm-sØ apt∂m´p - - - Ønse {]i-kvX-cmb kmwkvIm-cnI {]h¿Ø-bn® a¿lqw H Jmen-Zn-s‚bpw kvac-W-Iƒ tImdn-bn´ at©- I¿ hne-bn-cp-Øn-bXv CtXmSp tN¿Øp-hm-bn-t°-iz-csØ Jmen-Zn-ø-bn¬ n∂pw kwL-S--bpsS [occmb ≠-XmWv.{]h¿Ø-I-∑m¿ CXn-p≈ Du¿÷w G‰p-hm-ßn-. Jmen-Zn- kaq-l-Km-{X-Ønse apgp-h≥ AS-cp-I-fnepwø°p tijw Nn´-tbmsS oßnb I¿akºp-jvS-ßfmb mfp- tIhe km∂n-[y-am-bn-cn-°p-∂-Xn-ep-a-∏p-dw, aqey-Iƒ°p tij-amWv skIvS¿ ktΩ-f--ß-fpsS Ac-ßp-W¿∂- h-Ømb ktµ-i-߃ ]I¿∂p ¬In-s°m-≠n-Xv. imkv{Xo-bhpw hyh-ÿm-]n-X-hp-amb kwLm-S--Øns‚ cp∂p ktΩ-f-w. hnZym¿∞n, A[ym-]-I¿, c£n-Xnf- ° hpw kºp- j v S nbpw ktΩ- f - - ß - f nepw Ap- _ ‘ Xm-°ƒ, IpSpw_ cmjv{Sob tXrXzw, s]mXp-P-{]h¿Ø--ß-fnepw {]I-S-am-bn-cp-∂p. {]ta-bhpw AXp-b¿Øn- -߃ F√m-h-scbpw IrXy-ambn N¿®-I-fn¬ `mK-∏n-Sn-°p∂ kmaq-lnIXehpw ktΩ-f--ßsf Bi-b-X-e- am-°pI-bm-bn-cp-∂p. [m¿anI aqey-ßfpw Imep-Øn¬ anI-hp-‰-Xm-°p∂ LS-I-ß-fm-Wv. Imº-bn≥Im-ehpw jy-ßsf hI™p am‰p-∂-Xn¬ [m¿anI {]Xn-ka-bhpw Ah-km-n®v h¿j-߃ ]n∂n-´n´pw kwL-Sm thZn- tcm-[-Øns‚ {]k-‡nbpw Xncn-®-dn-bm≥ ktΩ-bnepw ]pdØpw ]e-cp-sSbpw mhp-I-fn¬ Imº-bn≥ Iym]vj- fw tlXp-hm-bn-´p-≠v.p-Iƒ Xßn n¬°p-∂Xv ImWm-dp-≠v. skIvS-dp-Iƒ°v Iogn-ep≈ apgp-h≥ bqWn- Bib cq]o-I-c-W-Ønepw Bhn-jvI-c-W-Ønepw Fkv- ‰p-I-fnepw ta¬ e£yw km[n-°p∂ hn[-Øn-F-kv-F^pw apJ-]-{X-amb cnkm-ebpw ae-bmfokaq-l-Øn¬ ep≈ {]tXy-I-]-cn-]m-Sn-Iƒ kwL-Sn-∏n-°-s∏-´p.khn-ti-j-amb HcnSw krjvSn-s®-Sp-Øn-´p-≠v. tIc-f-Øn¬ DØa kaq-l-Øns‚ kwÿm-]--Øn-p≈ {]Y-cmjv{Sob kmwkvIm-cnI taJ-e-bnse {]ap-J¿ njv]-£-X- a-bq-Wn-‰mWv IpSpw-_w. DØ-a-Ip-Spw-_-Øn-eq-sS- cnkme 61
 • 58. bmWv kaqlw t¿Zn-i-bn-se-Øp-∂-Xv. [m¿an-I-X-bpsS I-amb skIvS¿ tI{µo-I-cn®p S∂ Cu ktΩ-f-- {]Xn- ^ - e w as‰¥ns°mfpw IpSpw- _ - s Ø- b mWv ߃ {]h¿Ø--Ønv ImtXm¿°p∂ kaq-l-Ønv sXm´p-W¿tØ-≠-Xv. IpSpw-_n-n-Iƒ°mbn {]tXyIw ]pØ≥{]- X o- £ - I ƒ ¬Ip- ∂ - X m- b n- c p- ∂ p. hy‡n, Bkq-{XWw sNbvX "IpSpw-_-k` ktΩ-f--Øns‚ IpSpw-_w, kaq-l-Øns‚ hnhn[ Xe-߃, cmjv{Sw, Ap-_-‘-amb F´n ]cn-]m-Sn-I-fn¬ {]m[m-y-a¿ln- A¥m-cmjv{Sw Cu cwK-ß-fnse A]-N-b-߃ B[p- °p-∂-Xm-bn-cp-∂p "ΩpsS Ip´n-Iƒ Ωp-sS-X-√m-Xp-hp- nI ap-jys‚ A[m¿anI Pohn-X-Øns‚ krjvSn-bm- ∂pthm? kmwkvIm-cn-Im-[n-n-th-i-Øns‚ sIm´pw Ipc- sW-∂pw, apjy Pohn-X-Øns‚ An-hmcy khn-ti- h-bp-ambn hn]-Wn- h®p o´p∂ a[pcw pW™v IqSp- j-X-bmb [m¿an-I-X-bn-eqsS am{X-amWv Cu A]-N- ho-´n-d-ßp-∂-hcpw aqey-ß-fn¬ n∂v ]em-bw sNøp- b߃ krjvSn-°p∂ apdn-hp-Iƒ DW-t°-≠-sX-∂p-am- ∂- h - c p- a mb _mey- I u- a m- c - ß fpsS {]iv - ß - f psS bn-cp∂p "Iep-j-n-e-ß-fn¬ [m¿an-I-{]-Xn-tcm[w F∂ apJwXn-cn-°p∂ ]cn-]mSn c£n-Xm-°-fpsS s©Iw ktΩ-f {]ta-b-Øn-eqsS mw hnfn-®p-]-d-™-Xv. kwL- Xpd∂p. F√mw Ign-™-Xnp tijw smº-c-s∏-Sp-∂- S- - b psS ASn- ÿ m- - L - S - I - a mb bqWn- ‰ p- I - f n- e qsS Xnp ]Icw Cu cwKØv s√mcp Ah-t_m[w ¬Im- [m¿anI{]Xn-tcm-[-Øns‚ {]k-‡n-sb-°p-dn-®p≈ Ah- m-bn-cp∂p {]kvXpX io¿j-I-Øn¬ bqWn-‰p-I-fn¬ t_m[w ¬Im≥ Ign™ncp-∂p. ktΩ-f--tØm-S-p- "hnNm-c-k` kwL-Sn-∏n-®-Xv. A[ym-]-Icpw c£n-Xm- _-‘-ambn kwL-Sn-∏n-°-s∏´ hnhn[ t{]m{Km-ap-I-fpw, °fpw km[m-cW P-ßfpw kwh-Zn-°p∂ hnNm-c-k` skj-p-Ifpw CØ-c-Øn-ep-s≈mcp ka¿∏-W-am-bn-cp- m´n≥ ]pd-ß-fnse {][m N¿®m-hn-j-b-am-bn-Øo¿∂n- ∂p. km[m-cW ]uc-∑m-cpsS PohnXØnv Xmf∏n-g- cp-∂p. Ifpw D∂-X-cmb cmjv{Sob tXr-Xz-Øns‚ ncp-Ø-c- kIe sshPmXy߃°p-a-∏pdw ap-jy-Xz-Ønv hm-Z-]-c-amb kao-]--ßfpw B¿÷-h-tØmsS N¿®- ne-bpw hne-bp-ap-≠v. aXw, hwiw, tZiw, `mj Cu sN-øp-I-bm-bn-cp∂p ktΩ-f skj-p-Iƒ. ^mknkw, th¿Xn-cn-hp-Iƒ AwKo-I-cn-°p-∂-tXm-sSm∏w CsX√mw Xo{h-hm-Zw, Acm-jv{So-bX C¥y≥ kml-N-cy-Øn¬ H∂m- b n- t ®- c p∂ kmK- c - a m- W v am- h n- I X. kv t l- kKu-chw N¿®-sN-ø-s∏-tS-≠-Xp-≠v. aq∂v kwK-Xn- Øns‚ Nc-Sp-I-fn¬ tIm¿Øn-W-°-s∏-tS≠ ap-jy- Isf-°p-dn®v S∂ skan-m¿ ktΩ-f--Ønse thdn´ hn`mK߃°n- S - b n¬ aXn- e p- I ƒ Xo¿°p- ∂ - h ¿ skj≥ Xs∂-bm-bn-cp-∂p. tIc-f-Ønse apJy-[m-c-bn- nIrjvS Pohn-I-fm-Wv. kmaq-ln-I, cmjv{Sob kmwkvIm- ep≈ ]m¿´n-I-fnse Pn√, tÉv LS-I-߃°v tXrXzw cnI cwK-ß-fnse {]ap-J¿ AWn-n-c∂ "ap-°n-S-bn¬ ¬Ip∂ mem- b n- c - Ø n- e - [ nIw {]Xn- n- [ n- I - f psS aXn-ep-Iƒ Xo¿°p-∂-Xmcv F∂p tNmZn-°p∂ kvtl- km∂n[yw Cu skj- p- I - f n- e p- ≠ m- b n- ´ p- ≠ v. kw-Kaw ]cn-jvIrX kaq-l-Øn¬ kwL-S--bpsS ne- cmjv{SsØ°pdn-®p≈ n¿am-Wm-fl-I-amb hcpw-Ime ]mSv hy‡-am-°p-∂-Xm-bn-cp-∂p. temI anX-hy-b-Zn-- N¿®- I - f n¬ Fkv - F - k v - F ^v Db¿Øn- h n´ Nn¥- I ƒ Øn¬ kwL-Sn-∏n-°-s∏´ "ap°v Ipd®v Nne-h-gn-°w ÿmw ]nSn-°p-sa∂v Xo¿®-. cmPy-Øns‚ atX-Xc Pm- F∂ io¿j-I-Ønse s]mXp {]`m-j-W-߃ thdn´ [n- ] Xy ne- ] m- S p- I - t fmSv Iqdpw {]Xn- _ - ≤ - X bpw Ap-`-h-߃ ¬In. Alvep-€p-∂-bpsS AP-øXbpw ]pe¿Øn-s°m≠v {]h¿Øn-°p∂ kp∂n-hn-Zym¿∞n ]mc-ºcyhpw hnfw-_-c-s∏-Sp-Øp-∂-Xm-bn-cp-∂p "hgn-Im- {]ÿmw cmjv{S-sØ-°p-dn-®p≈ N¿®-I-fn¬ AXns‚ ´n-Iƒ "Bib kº¿°w F∂o t{]m{Km-ap-Iƒ. DØ-c-hm-Zn-Xz-amWv Cu skan-m-dp-I-fn-eqsS n¿∆-ln- kp∂n _me-kw-L-Øn-mbn kwL-Sn-∏n-°-s∏´ °p-∂-Xv. {]ap-J-cpsS km∂n[yw sIm≠v Bth-i-amb "nd-°q´pw ktΩ-f {]h¿Ø--Øn¬ {]h¿Ø-I-∑m- skan-m-dp-I-fnse s]mXp-P--]-¶m-fnØw sa®-s∏-´-Xm- cpsS ka¿∏-Wa€v FSpØp Im´p∂ sNdpXpw hep- bn-cp-∂p. hwio-bhpw h¿§o-b-hp-amb shdn-aqØ X¬]- Xp-amb {]I-S--߃, sshhn-[y-am¿∂ {]NcW ]cn- c-I-£n-Iƒ aX-Øn-s‚bpw cmjv{S-Øn-s‚bpw t]cn¬ ]m-Sn-Iƒ, ]Z-bm-{X-Iƒ, s]´n-h-chv ktΩ-f kvamc- krjv S n- ° p∂ {]Xn- t em- a - ] - c - a mb {]h¿Ø- - ß sf I- ß ƒ XpS- ß n- b p≈ Ap- _ ‘ {]h¿Ø- - ß ƒ Cnbpw h®v s]mdp-∏n-°m-m-hn-s√∂v AS°w ]d-™p- mSpw K-chpw ktΩ-f--Øn-sm∏w n¬°p∂p-sh∂v sIm-≠mWv skan-m¿ kZkpIƒ ]ncn-™p-t]m-b-Xv. sXfn-bn-°p-∂-Xm-bn-cp-∂p. thm-∞m--Øns‚ s]cp-º-d- ap-g°n C∂-se-I- tIc-f-Øn¬ A™q-tdmfw tI{µ-ß-fn-emWv ktΩ- fnse apkvenw-Isf ]p—n-®-h¿ kap-Zm-b-Ønv ]Icw fw kwL-Sn-∏n-®-Xv. kwL-S--bpsS {]mtZ-inI LS- ¬In-bXv ]m›m-Xys‚ hngp-∏p-I-fmbncp∂p. Xulo-62 cnkme
 • 59. Zn-s‚ t]cn¬ amebpw auenZpw ]pWym-flm-°-fpsS kvac-W-Ifpw n{K-ln-°m≥ apt∂m´v h∂ ]utcm-lnXyhpw Ip™m-Sp-I-fn-eqsS kaq-l-ØnvA«oe-ß-fmWv ]cn-N-b-s∏-Sp-Øn-b-Xv. Km-ta-fbpw H∏--Ifpw kq∏¿ ln‰vKm-ßfpw sSen-^n-en-ap-Ifpw, sab-bn≥ sap-hm-b-t∏mƒ amebpw auenZpw_p¿Zbpw Icn-º-´nIbnem-bn-cp∂p. ktΩ-f--tØm-S-p-_-‘n®v kwL-Sn-∏n-°-s∏´ Bflob ktΩ-fw Bflo-b-X-bpsS D]m-[n-I-fmb ame-au-en-Zp-I-fpsS BI¿j-Wo-bXbpw aqeyhpw s]mXp-k-aq-l-Ønv t_m[y-s∏-Sp-Øp-∂-Xm-bn-cp-∂p. Pbvtlm- hnfnI-fpsS B¿∏pw _l-f-hp-sam-∂p-an-√msX im¥-amb A¥-co-£-Øn¬ apX-A-√n-ap-I-fpsS tXr-Xz-Øn¬ kwL-Sn∏n°s∏´Bflob kZ-€ns‚ IhmSw Bkzm-Z a-kp-Isf Bflo-b-X-bpsS Xmgvhm-c-ß-fn-te°v bn-°p-∂-Xm-bn-cp-∂p. kwL-S--bpsS aqe-[w k{In-b-cmb {]h¿Ø-I-∑m-cm-Wv. njvI-f-¶-Xbpw Npa- X - e mt_m- [ - h pap≈ Hcp- I q´w {]h¿Ø- I - ∑ m- c psS IcpØvtemIsØ am‰n-∏-Wn-bm≥ ]cym]vX-am-Wv. kwL-S--bpsS BZ¿ihpw I¿a-]-Yhpw IrXy-ambn t_m[y-s∏-Sp-Øp∂ kwL-Sm ¢mkp-Iƒ {]h¿Ø-I-∑m-cn¬ IqSp-X¬ Bthiw krjvSn-®n-´p-≠v. kwL-S kaq-l-Øn¬ S-Ønb [oc-amb CS-s]S-ep-Ifpw [m¿anI kaq-l-Øns‚ krjvSn-∏np th≠nS-Øp∂ I-s∏´ tkh--ßfpw C∂-se-IfpsS Ncn-{X-tØmSv tN¿Øp-tI-´-t∏mƒ ]e-cp-sSbpw s©-I-ß-fn¬ sImØn-h® A£-cm-i-b-߃A{]-Xo-£n-X-ambn ]pdØphcp-∂p-≠m-bn-cp-∂p. Fkv-F-kv-F^v knµm-_mZv˛ "I¿Ω-`qanbneq-sSbp≈ {]bm-W-Øn¬ Ip´n-Iƒ Dds° tLmjn-®p. ktΩ-f--߃ Fkv-F-kv-F-^nv am{X-a-√, kaq-l-Ønpw I-s∏´ ^e-ß-fmWv ¬In-b-Xv. kwL-S--bpsS Ncn{Xw CXnv km£n-bm-Wv. [¿Ω-]p-cn-bnse "ePv-Øp-cn-_mXpw aZom aJvZq-anse "^nXvb-Xp-€-ZmZpw ImewImØn-cp∂ Hcp kaq-lsØ krjvSn-s®-SpØ skIvS¿ ktΩ-f--ß-fpsShnf-sh-Sp∏v as‰m-∂p-a-√; A¬Ckzm-_-bm-Wv. ]pWym-flm-°-fmb _Zvco-ßsfkvacn-°p∂ A¿∞-ap≈ Hcp kwLw, AXmWv A¬ Ckzm-_. [¿a-Ønpw oXn°pw k¿thm-]cn amp-jnI aqey-߃°pw th≠n{]Xo-£-tbmsS ImØn-cn-°p-∂-h-cn¬ {]Xym-i-bpsS ]pØ≥ kqtcym-Z-am-bn-´mWv A¬-˛-C-kzm_ IS-∂p-h-cn-I. Pnlm-Zns‚ t]cn¬ Ckvem-ans i{Xp-°ƒ°v apºn¬ F√n≥ IjvW-ambn C´p-sIm-Sp-°p-∂-h¿°pw Bfl-ka-c-Øns‚ Pnlm-Zns D]-tbm-Kn®v Ckvemw-t]Sn ]c-Øp∂h¿°pw IØXm°oXp IqSn-bm-Wv A¬-C-kzm-_. PnlmZv kz¥w B¿Øn-Itfm-Sp≈ Iem-]-am-Wv. Pohn-X-Øns‚ A¿∞w in-∏n-°p∂ ΩpsS kzm¿∞X°p tsc-bm-W-Xv Ddpan hoip-∂Xv. Ckvem-ans‚ BZ¿im-Sn-Ø-d-bn¬ Nps´-SpØ amXr-Im-]-c-amb PohnXw hcn-°m≥ {]m]vX-am-°p-I-bmWv A¬-C-kzm-_. Xo£vW-amb Ap-`-h-ß-fnepsS hnPbw hcn® alm-flm-°-fpsS amXrIA¬-˛-C-kzm_ Gs‰-Sp-°pw. AXn-p≈ hocyw ¬Ip∂ ]cn-io-e If-cn-Iƒ Ah¿°mbn hcpw Ime-ß-fn¬ kwL-Sn-∏n-°-s∏-Spw. ]pXnb Ime-Øns‚ sh√p-hnfn Gs‰-SpØv Ckvem-ans Pohn-X-Øn-eqsS {]Im-in-∏n-°m-p≈ B¿÷hw Pohn-X-Ønse icn-tI-Sp-Isf Xncp-Øn-s°m-≠-h¿]pdØv ImWn-°pw. Abp-[hpw akn¬_-e-hp-a√ hocy-ap≈ Bi-b-ßfpwhm°p-Ifpw Xs∂-bmWv imiz-X-hn-P-bw tSn-sb-Sp-°p-∂-Xv. "tXm°pwtXm¬°pw t]m¿ho-Yn-I-fn¬ m°p-Iƒ hnPbw sImøpw. hocy-ap-s≈mcphm°nv apºn¬ h≥a-Xn-ep-Iƒ hoWp-S-bpw.Cu hnπ-h-h-cn-Iƒ Pohn-X-Øn-eqsS cNn-°p-I-bm-bn-cn°pw A¬Ckzm-_. skIvS¿ ktΩ-f--ß-fpsS ImeØp Xs∂ {]hmk Pohn-X-߃°v[m¿anI ioe-ß-fpsS ktµ-i-a-dn-bn-®p-sIm≠v Fkv-F-kv-F-^ns‚ {]hm-kn-L-S-I-amb cnkme ÃUn k¿°nƒ tkm¨ ktΩ-f߃ kwL-Sn-∏n-®ph-cn-I-bm-Wv. ∑-Iƒ kaq-lsØ Adn-bn-°p-∂-Xnpw amXrIm hy‡n-Xz-ß-fpsS cq]-h-XvI-c-Whpw Dt±-in®v kwL-S apt∂m´v h® Bib e£y-Øn-te°p k©-cn-°p-∂-Xns‚ kqN--bmWv Kƒ^p mSp-I-fnse B¿-Fkvkn LS-I-ß-fn¬ n∂pw e`n-°p-∂-Xv. kaq-l- at≤y ne-]m-Sp-I-f-dn-bn®v nh¿∂p n¬°m-p≈ Hcp-Iq´w bph ae-bmfn a-€p-I-fpsS ]cn-{i-a-߃°v qdv Icp-ØmWv tkm¨ ktΩ-f ]cn-]m-Sn-Iƒ ¬In-b-Xv. Cu{ia-ß-fn¬ Np‰p-]m-Sp-I-fnse ap-jy¿°v aln-X-amb Nne Bi-b-߃ {Kln-°m-m-bn. {]h¿Ø-I¿°v BZ¿i, Ncn-{X-h-gn-I-fn¬ Ah-t_m[w e`n®p.Din-tcmsS I¿Ω cwKØp ne-bp-d-∏n-°m-p≈ ]cn-io-e {]{In-b-bn¬]¶p-tN-cmpw (Kƒ^v cmPy-ß-fnse tkm¨ LS-I-߃°v Iogn¬ A¬-C-km_ cq]o-Icn®p {]h¿Øn®p hcp-∂p.) ]pXnb Xe-ap-dsb H∏w S-Ømpw (F-kv_n-F-kv) k¿Km-fl-I-hpw, kwth-Z--£-a-X-bp-ap≈ bph-P--ß-fpsS ]c-tZ-isØ sXmgn-en-S-ß-fn¬ [m¿anI hnπ-h-Øns‚ AS-bm-f-߃°v ]pXp- ndw ]I- c m- p- a m- b n. kDu- Z n, bpF- C , JØ¿, Ham≥,_lvssd≥, IpsshØv F∂o cmPy-ß-fn¬ "{]hm-k-ho-Yn-bn¬ [m¿anIapt∂‰w F∂ ktµ-i-Øn¬ aq∂p-am-ksØ {]h¿Ø--ßfpw ktΩ-f--ßfpw Fkv-F-kv-F^v tkh ]Z-Ønse Xnf-ßp∂ A[ym-b-ambn amdp-I-bm-Wv. cnkme 63
 • 60. aPva-Av 18˛mw hm¿jnI ktΩ-fw 2010 s^{_p-. 5,6,7 XkvInøØv K¿, sh´n-®nd aPvaC-te°p kzmKXw n߃ Adn-™n-cn-°mw. ae-∏pdw Pn√-bn¬ Hcp Xo¿∞m- ]Tw, Xma-kw, NnIn-’, hkv{Xw XpS- StI{µ-ambn sh´n-®nd aPvaAv amdp-Ibm-W.v tcmK-߃ sIm≠v - ßnb Nne-hp-Iƒ CXnp ]pd-sa-bm-Wv. {]bm-k-s∏-Sp-∂-h¿, ISw sIm≠v he-bp-∂-h¿, ]pc-n-d™p amkm¥w ]Øp-e-£-Øn-e-[nIw cq] n¬°p∂ s]¨Ip-´n-Isfs®m√n k¶Ss∏-Sp-∂-h¿, k¥m-- aPvaAv ]mh-ßfpsS kwc-£WØnmbn - - `mKyw e`n-°m-Ø-h¿, _nkn-kv ]ptcm-KXn B{K-ln-°p-∂- sNe-hgn-°p-∂p. ktlm-Zcm! Xm¶ƒ°pw - h¿, hntZ-i-bm{X kz]vw ImWp-∂-h¿. Aßs ssZw-Znw IpSpw-_-Ønpw Hcn-°¬ aPvaC¬ h∂v aPvaC¬ {]m¿∞-m-`y¿∞--bp-ambn FØp-∂-h¿ nc-h-[n. Ahn-sS-bp≈ AmY AK-Xn-Iƒs°m-∏- ChnsS A¤p-X-߃ S-°p-∂p. ]e-t∏mgpw as‰m- an-cp∂v `£Ww Ign®v Ah-cpsS ZpB- ∂p-a-√. A©p hb-€p≈ Ip´n-Iƒ, c≠nepw aq∂nepw ]Tn- C¬ ]s¶-SpØv ]pWyw tSm≥ XmXv]- °p∂ sIm®p-Ip´n-Iƒ, Jp¿-B≥ a:]mT-am-°n-s°m-≠n-cn-°p∂ cy-ap-s≠-¶n¬ Hm^o-kp-ambn _‘-s∏-Smw. lm^n-fp-Iƒ, apX-A-√nw-Iƒ Ch-cn¬ an° Ip´nI-fp-w tZmjw nß-fpsS klm-b-tØmsS Hcp tc-sa- Fs¥-∂p-t]mepw Adn-bmØ njvI-f-¶-X-bpsS ]cym-b-amb ¶nepw Am-Y-Iƒ Blmcw Ign-°-s´. sIm®p-Ip-cp-∂p-I-fm-Wv. DΩ-bn-√m-Ø-h¿, D∏-bn-√m-Ø-h¿, DΩ- bpw-D∏bp-an-√m-Øh¿, c≠p-t]-cp-ap-s≠-¶nepw c-IXpeyw Pohn- - - - - NB: Ip´n-I-fpsS `£Wkw_-‘-amb °p-∂h¿ CØcw A™q-tdmfw hnZym¿∞nIsfbmWv aPvaAv - hniZ hnh-c-߃°v Hm^o-kn¬ hnfn®p F√mw ¬In kwc-£n®p hf¿Øp-∂-Xv. Ah¿ n߃°p- tNmZn- ° p- I . Ip´n- I ƒ°v Blmcw th≠n sIm®p Ic-ß-fp-b¿Øp-∂p. ZpB sNøp-∂p, Bao≥ sImSpØv ZpB sNøn-°p-hm≥ Dt±-in-°p- ]d-bp-∂p, AXv A√mlp kzoI-cn-°p∂p Aßn-s-bmWv ∂-h¿ ap≥Iq´n hnh-c-a-dn-bn®v Znh-khpw aPvaC¬ A¤p-X-߃ hncn-bp-∂Xv. AXp-sIm-≠mWv Hcp ka-bhpw n›-bn-t°-≠Xm-Wv.- Xo¿∞m-StI{µ-ambn aPvaAv hf¿∂-Xv. n߃°pw aPvaC¬ hcmw. BgvNtXmdpw˛Rmb-dm-gvNIfn¬ kzemØv aPvenkp≠v. - - - amfn-tb-°¬ kpsse-am≥ Znt-sb-t∂mWw ZpB aPvenkp-Iƒ thsd-bp-ap-≠v. Ch-bn¬ - GXnepw kuIcyw t]mse n߃°p ]s¶-Sp-°m-hp-∂-Xm- kJm^n Wv. c≠m-bn-c-Øn-e-[nIw hnZym¿∞n-Iƒ aPvaC¬ ]Tn-°p-∂p. P:sk{I-´dn, CXn¬ 500 hnZym¿∞n-Iƒ ]mh-ß-fm-Wv. ]d-™nt√ D∏-bn-√m- aPvaDØ-kvIn-b-Øn¬ Ckveman-ø) Ø-h¿, DΩ-bn-√m-Ø-h¿, kwc-£n-°m-m-fn-√m-Ø-h¿ Ch-cpsS sh´n-®nd ]n.-H., ]p∂-Ø-e, ae-∏p-dw˛676552 Hcp tcsØ `£-W-Ønv 6,000 cq]thWw. Hcp Znh-ksØ t^m¨: 0494˛2615146, 2615968 km[m-cW `£Ww sImSp-°m≥ 23,000 cq] thWw. Hcp amk- 9745124627 tØ°v 69,000 cq] `£-W-Ønp am{Xw sNehp hcp∂p. AC. No. CA 140 Printed & Published by Wandoor Abdurahman on behalf of Islamic Publishing Bureau at Al Kamal Offset Press Clt.64 cnkme DTP: Risala. Chief Editor: Sulaiman Saquafi Maliyekkal

×