Strategjia e zhvillimit rajonal

1,063 views
860 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,063
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Strategjia e zhvillimit rajonal

 1. 1. Nga Dr. Ylli BufiShkurt 2004 1
 2. 2. Programimi i zhvillimit ekonomik dhe social të vendit bëhet nëpërmjet 3 dokumenteve themelore :1. Strategjia Kombëtare e Zhvillimit Ekonomik e Social (SKZHES)2. Programi Afatmesëm Buxhetor (PAB)3. Buxheti Vjetor i Shtetit
 3. 3. CIKLI I PLOTË I PROGRAMIMITSKZHES PAB Buxheti Vjetor
 4. 4. SKZHES përcakton: Objektivat afatmesme të zhvillimit ekonomik e social, Planin e masave dhe veprimeve prioritare për arritjen e këtyre objektivavePBA perputh: objektivat afatmesme dhe veprimet prioritare të zhvillimit me burimet e financimit
 5. 5. SKZHES duhet të përfshijë: Strategjitë e Zhvillimit Sektorial Ministritë janë përgjegjëse për hartimin dhe zbatimin e politikave sektoriale te zhvillimit. Strategjitë e Zhvillimit të Qarkut Qarku është përgjegjës për koordinimin dhe harmonizimin e politikave rajonale përmes hartimit të strategjive rajonale të zhvillimit. Neni 110 e Kushtetutës: “Qarku është njësia ku ndërtohen e zbatohen politikat rajonale dhe ku ato harmonizohen me politikën shtetërore.”
 6. 6. SKZHES përbën dokumentin e parë të njëStrategjie të Zhvillimit afatmesëm të miratuar ngaQeveria në vitin 2001, me nisiativë të BB sipasmodeleve të Programeve të Reduktimit tëVarfërisë.SKZHES dhe PBA përfshijnë periudha 4 vjeçaredhe azhornohen çdo vit nëpermjet raportevevjetore të progresitSKZHES dhe PBA deri tani i referohen nivelitqëndror, ato nuk përfshijnë nivelin e pushtetitvendor.
 7. 7. Hartimi i SKZHES dhe PBA në nivel qendror nuk përfshijnë proçesin e programimit të zhvillimit rajonal (territorial)Hartimi i Strategjive të Qarkut duhet të bazohet në fondet e parashikuara në PBA për qarqet Procedurat e hartimit të SKZHES dhe të PBA nuk jane të institucionalizuara, mungon ligji organik i programimit të zhvillimit ekonomik e social
 8. 8. Nevoja e institucionalizimit të proçesit të programimit të zhvillimit ekonomiko-social të vendit dhe atij rajonal. Institucionalizim i proçesit të programimit të zhvillimit do të thotë hartimi i një kuadri ligjor, që përfshinë:   ligji organik i programimit të zhvillimit ekonomik,   amendamentet në ligjet ekzistuese   akte të tjera të qeverisë dhe të organeve tëpushtetit vendor.
 9. 9. Ligji organik duhet te institucionalizoje:•   Dokumentin e SKZHES dhe PBA ku të jenë tëpërfshirë programimi i zhvillimit ekonomik e socialtë qarkut nëpërmjet Strategjive të Zhvillimit tëQarkut•   Institucionet dhe strukturat e hartimit dhemiratimit të dokumenteve në nivel qëndror dhe nënivel qarku. •   Proçedurat e hartimit, miratimit dhe të zbatimittë SKZHES dhe PBA.•        Fondet e financimit.•    Afatet e programimit
 10. 10. Dokumenti i SKZHES Duhet të përbëhet nga:a)     Gjëndja e zhvillimit ekonomik e social të venditb)     Drejtimet kryesore të zhvillimit të venditc)     Strategjitë kryesore të zhvillimit sektoriald)    Treguesit kryesorë të zhvillimit të qarqeve e)    Matricat e programit te masave dhe veprimeveprioritare f)     Treguesit e monitorimit sipas sektorëve dheqarqeve
 11. 11. Dokumenti i SZHESQDuhet të përbëhet nga:a)  Diagnostikimi i gjëndjes ekonomike e sociale tëqarkutb)     Drejtimet kryesore të zhvillimit, prioritetet dhemasat e realizimit të tyre.c)     Matricat e programit të masave dhe veprimeveprioritare të specifikuara në nivel komune, bashkiedhe qarkud)     Struktura e fondeve të financimit.
 12. 12.       Institucionalizimi i PZHR Institucionet dhe strukturatNë nivel qëndror: Kuvendi i Shqipërisë Këshilli i Ministrave Komiteti i Programimit të Zhvillimit EkonomikDrejtoria e Programimit të Zhvillimit Ekonomik e RajonalNë nivel vendor: Këshilli i Qarkut Forumi i Qarkut Zyrat e Programimit të Zhvillimit të Qarkut
 13. 13.       PZHESQ është programim i negociuar    Këshilli i MinistraveSubjekte SubjektePublike Këshilli i Qarkut Private Këshillat e Bashkive dhe Komunave
 14. 14. PZHESQ kërkon      Marrëveshje Institucionale Këshilli i Qarkut Këshilli i Ministrave Marrëveshje InstitucionaleKëshilli Komunave Këshilli i Qarkut Këshilli Bashkive
 15. 15. Këshilli i MinistraveKëshilli Qarkut Pakti Këshilli Bashkive Këshilli Komunave Territorial Subjekte Publike e Private
 16. 16. Këshilli i Ministrave KeshilliBiznesi Programimit Shoqeria Civile Ekonomik e Social Keshillat e Qarqeve
 17. 17. Faza l: Faza pregatitore dhe e miratimit të RVGJES të Qarkut dhe Sektorve(pikat 1-5)1.   Grumbullimi i të dhënave dhe krijimi i databazës2.  Analiza paraprake e gjëndjes3.  Dixhitalizimi i të dhënave dhe hartimi i hartavetematike (sistemi GIS)4.  Raporti i Vlerësimit të Gjëndjes Ekonomike eSociale të Qarkut dhe te Sektoreve5.  Diskutimi i Raportit në Forumin e Qarkut
 18. 18. Faza ll: Pregatitja dhe miratimi i Strategjise së Zhvillimit të Qarkut dhe te Sektoreve(pikat 6-14)6.  Përcaktimi i drejtimeve kryesore të zhvillimit të qarkut, priori-teteve dhe projekteve7. Hartimi i PSZHQ8. Promovimi i PSZHQ në median lokale dhe me aktivitete.9. Diskutimi e miratimi PSZHQ në Forumin e Qarkut.10.    Diskutimi dhe miratimi SZHQ në Këshillin e Qarkut 11.  Marrëveshja Institucionale midis Këshillit të Qarkut dhe Kryetarëve të Bashkive dhe Komunave të qarkut12.  Dërgimi SZHQ në DPZHER.13.  Miratimi i SZHQ në KPZHE14. Marrëveshja Institucionale midis Këshillit të Ministrave dheKëshillit të Qarkut
 19. 19. Faza lll: Pregatitja dhe miratimi i Dokumentit të PZHQ (pikat 15-19) 15.      Hartimi i Projekt-Programit të Zhvillimit të Qarkut (PPZHQ)16.      Promovimi i PPZHQ në median lokale e aktivitetetë tjera17.      Diskutimi dhe miratimi i PPZHQ në Forumin eQarkut18.     Miratimi i PZHQ në Këshillin e Qarkut19.      Nënshkrimi i Paktit Territorial (të Qarkut)
 20. 20. Faza lV: Pregatitja e miratimi i Dokumentit të PZHES (20-23)20.      Dërgimi i PZHQ në Drejtorinë e Programimit tëZhvillimit Ekonomik e Rajonal21.      Hartimi i Projekt-Programit të ZhvillimitEkonomik e Social të vendit22.      Miratimi PPZHES në KPZHE 23.      Miratimi i PZHES në Kuvend.
 21. 21. Me rregullim ligjor përcaktohen modalitetet eshkëmbimit të informacionit midis Zyrës së PZHQ,Bashkive,Komunave, Drejtorive të dikastereve qëushtrojnë veprimtarinë në qark si dhe midisdikastereve dhe Komitetit te Programimit te ZhvillimitEkonomik dhe SocialKoordinimi i të gjitha hallkave do të bëhet nëpërmjetkrijimit të një kuadri të plotë ligjor (amandamente tëlegjislacionit ekzistues, vendime të KM dhe tëorganeve të pushtetit vendor).
 22. 22. Proçesi i Programimit të Negociuar përbën zgjidhjenmë të mirë për të bashkërenduar kompetencat e tëgjitha strukturave të pushtetit qëndror dhe atij vendor.Gjithçka është paraqitur në parim, duke paturparasysh modelet dhe eksperiencën e disa vendeveeuropiane dhe të vetë Bashkimit Europian. Këtu paraqitëm një model të thjeshtuar, që plotësohet gjatë diskutimit dhe hartimit të ligjit. Fund

×