Atma nu saundarya

511 views

Published on

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
511
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Atma nu saundarya

 1. 1. ytí{t™wk ËtikŒÞo - þi÷u»t htXtuz ‘yr¼ÄuÞ’ ytí{t™wk M{hý fhðtÚte Ë¥ð ƒnth ytðu Au. Ë¥ð ¼tu¤wk Au y™u ËkËth ‚hVÚte{tÞt¤w ð‚o™™e y…uûtt ht¾u Au. yux÷u ™fthtí{f‚t ËtÚtu …™thtu …zu íÞthu ÔÞÂõ‚yu Íz…Úte Ë¥ð ËnÞtu„e ÔÞÂõ‚íð™e Zt÷Úte Ë¥ð™u Ztkfe Œuðwk òuEyu.
 2. 2. «M‚tð™t ð‚o{t™ ûtý{tk ðÄw Ë[u‚, ðÄw ˼t™ y™u ðÄw W…ÂMÚt‚ hnwðt ËwkŒh yt‚{t™esYh …zu. ytí{eÞ‚t, ytþt y™u ytMÚttÚte ¼hu÷tu {™w»Þ Ët{tLÞ ÂMÚtr‚{tk hnuðt A‚tk…ý Œuð{t™ð™e „ý™t{tk „ýðt ÞtuøÞ Au. ytí{eÞ‚t¼Þto WŒth ÔÞðnth™wk ™t{ Au -«u{. «u{ yuf Wå[fturx™tu ËŒT¼tð Au, su Ëuðt, ËntÞ‚t y™u ËíÞ«ð]Â¥tytuY…e r¢ÞtÂLð‚ÚttÞ Au. ytðtu ËŒT¼tð rðï™t ©uc rð[thf …tËuÚte ‚tu õÞthuf yt…ýe ytË…tË™tuW…uÂût‚ Ë]ÂüBÚte …ý {¤e òÞ. ynª Ë{ts{tk ƒ™‚e ½x™tytu, rðï™t rð[thftu™t áütk‚tu y™u ytí{eÞ ðnuýÚtfe ®[‚™tí{f ËtrníÞ …ehËðt™tu ™{ú «ÞtË fÞtuo Au. yt ‚{t{ ÷u¾tu ‘ò„]r‚’{tk‘fÚtt’ y™u ‘[u‚™t™tk …q»…tu’ fxthY…u «„x ÚtÞtk Au. hõ‚r…¥t™u yuf htu„e hM‚t{tk ƒuËe ntÚt‚ ÷tkƒtu fhe r¼ûtt {t„e hÌttu n‚tu. ‚u™u¼eûtt yt…‚tk yuf Þwðt™u …qAÞwk, “¼tE, ‚tÁk þheh htu„Úte ÷„¼„ ¾÷tË Útðt ytÔÞwkAu, y™u ‚the ErLÿÞtu™tu ƒhtƒh W…Þtu„ fhðt™e þÂõ‚ …ý ‚tht{tk hne ™Úte, ‚tu …Aeytx÷wk fü ðuXe™u Sðð™e …ezt þt {txu ¼tu„ðe hÌttu Au ?” htu„eyu W¥th ytÃÞtu ? “yt Ëðt÷ õÞthuf õÞthuf {tht {™™u …ý Ë‚tðu Au ™u ‚u™tusðtƒ {™u sz‚tu ™Úte. …ý fŒt[ nwk yux÷t {txu Sðe hÌttu ntuEþ fu {™u òuE™u {t™ðe™uÏÞt÷ ytðu fu ‚u …tu‚u …ý õÞthuf {tht suðtu ƒ™e þfu Au, yux÷u ËwkŒh Œun™wk yr¼{t™ht¾ðt suðwk ™Úte ‚u Ë{su.” ËwkŒh Œun™t yr¼{t™™u MÚtt™u ytí{t™e ËwkŒh‚t «„x‚e hnu yu Eïh™u ðÄw „{u.ðt[f™tu WíËtn ðÄu, Sð™™u Œtuhððt™e «uhýt {¤u, rð[thtu™u þwæÄ fhðt™e Ëw„{‚t hnu yu WŒTuþÚte yt …wM‚f{tk ®[‚™tí{frð[thtu «„x fÞto Au. ‘ƒthýt™e r‚htztu{tkÚte Vw÷™e Ëw„kÄ su{ ðtÞw ðtxu …ÚthtÞ Au,htu{tkr[‚ fhu Au, ‚u{ W¥t{ ðt[™ r[¥t{tk «ðuþe yt™kŒ÷nheÚte ðt[f™u ztu÷tðe Œu Au. yt …wMíf{tk «„x ÚtÞu÷e ðt‚tu õÞtkf ftuEf™u W…Þtu„e Útþu ‚tu s ‚u™e ËtÚtof‚t„ýtþu. yt …wM‚f™t Ëso™{tk {tht fwxwkƒes™tu™e ËtÚtu-ËtÚtu {the þt¤t™t rðãtÚteoytu …ýõÞtkf™u õÞtkf {t„oŒþof ƒLÞt Au. ò„]r‚™t ‚kºte©e Äð÷¼tE þtn, „wsht‚ Ë{t[th…rhðth, htnw÷ y™u rð…w÷™tu …ý yt¼th {t™wk Awk. ½ýt Ë{ÞÚte A…tE™u yufXtk ÚtÞu÷t ÷u¾tu™u Ëkfr÷‚ fhðt™e snu{‚ «er‚yu WXtðeAu ‚tu {tht rð[thtu{tk …t...…t..…„÷e …tzðt™wk ft{ r[. Þw„u fÞwO Au. {tht yufuf ÷¾tý™u«rËæÄ fhðt™e WífkX‚t Au y™u nk{uþt {tht …wMíf™e ynŠ™þ htn òuE™u ƒuË‚t yu{.yu{. ËtrnLÞ «ftþ™™t ©e Þtfwƒ¼tE™tu nwk rðþu»t Éýe Awk. ðËk‚ …k[{e, 2006 - þi÷u»t htXtuz “yr¼ÄuÞ”‘Þw„’ƒe-1, ytŒþo ËtuËtÞxe, ftu÷us htuz, ¾k¼t‚ - 388 620xu÷e. (0268) 224716 {tu. 9825442991
 3. 3. rð»tÞt™w¢{1) yk‚htí{th) Ët[tu r™ýoÞ3) «¼w™t ™t{u …t…4) {]íÞw…) ‚f yt…eyu....6) Sð™ Sððt™e f¤t7) ft{ý„tÁk fåA8) «u{9) hM‚tu fheyu10) ûtý11) …í™e : Eïh™wk ™shtýwk12) rËÂØ13) sðtƒŒthe yuf ËkMfth14) Ëw¾™e y™w¼qr‚15) þwk ‚{thu ËV¤ Útðwk Au ???16) Œw:¾™u Œqh fhðt....17) «ËÒt‚t - «„r‚™tu …tÞtu18) «ò þwk EåAu Au ?19) ÓŒÞ20) yufƒeò™u y™wfq¤ ÚtEyu21) ËV¤‚t™t …„÷tk22) nu «¼w ! ‚tÁk þwk Útþu.23) frð™tu «u{ y™u …Ae™wk ËtrníÞ24) ðtM‚rðf Œwr™Þt25) Sð™26) {t™ðeÞ Mð¼tð27) {™w»Þ™e áÂü28) WíËð™tu WíËtnh9) Ä{o™u Sððt Œtu30) rð»t{‚t31) [u‚™t32) yÄo¿tt™eytu™u Ë{òððt y½ht Au33) Ëíð34) frð‚t35) rĬth y™u ÷t„ýe36) Ëk‚tu»t™tu yt™kŒ37) ðtýe38) ytðfth39) {tht{tk þwk Au ?40) EåAt y™u ytrÄ…íÞ
 4. 4. 41) Ëw¾42) Ëw¾ þtkr‚™t W…tÞ43) ÔÞÂõ‚íð44) nfthtí{f áÂüftuý45) …‚k„46) Œwr»t‚ rð[th47) sYh sux÷wk s !48) ÷t[the49) ò„‚t hntu…0) ËL{t™51) ytí{eÞ‚t52) ÷t„ýe…3) yr™ðtÞo‚t…4) ™ð{t™ð™e fÕ…™t55) …‚kr„Þwk56) r™»V¤‚t™wk hnMÞ
 5. 5. 1. yk‚htí{t yt…ýu yt…ýt Œtu»ttu ‚hV ™ òu‚tk yLÞ ‚hV ËtiÚte ðÄw yk„wr÷r™Œuoþ fheyu Aeyu.rþûtý{tk ztu™uþ™ ÷E ‚t„zrÄÒtt fh‚tu, ðÄw Ve W½htð‚tu yt[tÞo r™ð]¥t ÚttÞ íÞthu rðŒtÞË{thk¼{tk ©tu‚tytu™u rËæÄtk‚tu Ë{òðu Au. h0-h… Y. ™e htufze fh‚tu nðt÷Œth ¼th‚{tk «ò™uhtn r[kÄu Au. [ðtýwk ¾ðztðe ¾whþe …h ƒuXu÷t ™u‚t …tu‚t™t {¤r‚Þtytu, ÄtŠ{f ftÞofhtu™e Wå[ntuŒTtytu W…h r™{ýwkf fhu Au. ytðt yrÄftheytu, LÞtÞtrÄþtu™t LÞtÞ{tk fux÷tu rðïtË ht¾eþftÞ ? rðãtÚteoytu™u ònuh{tk ¢wh Ëò fh‚tu rþûtf þt¤tyuÚte Aqxe sw„th h{u, y™ir‚f ËkƒkătkÄu... ‚u{tk fE ™tir‚f‚t ? Ëò fhðt™tu fu ftuE™u Œtu»te Xuhððt™tu yrÄfth {týË™u ™Úte. yufðth ¼„ðt™ EËw r¾úM‚ yuf „t{™t ¼t„tu¤{tkÚte …Ëth Út‚t n‚t. íÞtk ‚uýu yuf á~ÞòuÞwk. yuf r™htÄth yƒ¤t Úth Úth fk…‚e Q¼e n‚e. Ët{u „t{™t fnuðt‚t yt„uðt™tu ntÚt{tk…ÚÚth ÷E Q¼t n‚t. Ätu¤t ƒtŒþtn suðt f…ztðt¤t yuf yt„uðt™u yt„¤ ytðe fÌtwk : ‘ytMºte f÷krf™e Au. Œw„woýtu™e ¾tý Au. y™t[th yt[h™the Au. „t{™t Þwðt™tu™u ‚uýu ¼úü fÞto Au.‚u™t y…htÄtu y„rý‚ Au. ¼tEytu ! yu™t yt ¼thu „wLnt ƒŒ÷ Œhuf sý ‚u™u yuf yuf …ÚÚth{thtu. ¼÷u yt fw÷xt {he s‚e !’ ¼„ðt™ EËwyu y™wfk…t ÚtE y™u ÷tuftu™t ytðt yýË{s¼Þto f]íÞÚte ytùÞo ÚtÞwk. ‚uýu ÷tuftu™u yxftÔÞt y™u rð™k‚e fh‚t fÌtwk, ‘ƒkÄwytu ! ‚{u su Ëò fhðt ‚iÞth ÚtÞt Atu‚u yk„u {thu ‚{™u ftkEf fnuðwk Au. ‚{u yt yƒ¤t™u …ÚÚth {the sYh {the ™t¾tu. …ý Œhuf sý…tu‚t™t yk‚htí{t™u …qAtu. suýu yíÞth ËwÄe{tk yuf …ý …t… ™ fÞwO ntuÞ ‚u …ÚÚth™tu ½t …nu÷tu fhu.’ Ëk‚™wk yt ðtõÞ Ëtk¼¤e ƒÄt rð{tËý{tk …zât. y™u yufƒeò™u {w¾ Ët{wk òuE …ÚÚth™e[u VUfe [t÷‚t ÚtÞt. Úttuzt 𾂠…Ae …tŒh{tk ftuE ™ n‚wk. n‚tk Võ‚ ™Þ™{tkÚte «u{t{]‚ ðntð‚t Ëk‚ y™u ‚u™t[hý{tk Íqfe …zu÷e …u÷e r™htÄth ™the ! fnu Au fu ¼„ðt™ EËw™t …thË-M…þuo fÚteh suðe yu n÷fe ™the ftk[™ suðe …h{ Ëtæðe ƒ™e„E. …hk‚w „t{™t fnuðt‚t yt„uðt™tu Œqh ¼tøÞt ‚tu fÚteh s hÌtt ! yt…ýu yt…ýtk yk‚htí{t™u …qAe™u [t÷eþwk ‚tu õÞthuÞ ftuE Œtu»te ™nª Œu¾tÞ. 2. Ët[tu r™ýoÞ ¾k¼t‚{tk {tht ½h™e ƒtsw{tk ƒth rð½t™wk rðþt¤ ¾u‚h. A ¼tEytu ËrnÞthe ¾u‚e fhu.Íwk…zt{tk hne™u …ý Ëw¾uÚte Sð™ Sðu. rŒðt¤e{tk Ítf{Ítu¤ ntuÞ ‚tu W‚htÞýu f÷þtuh.
 6. 6. ƒt…™wk rŒÄu÷ ¾u‚h ytþeoðtŒY… n‚wk. ƒth {rn™t™wk y™ts y™u þtf¼tS ½h ytk„ýu sBntuhe WX‚tk yux÷u Sð™ r™ðton™e ®[‚t ™nª. yuf rŒðË yuf rƒÕzhu 18 ÷t¾{tk ¾u‚h™e {tk„ýe fhe. ð[ux¼tEyu rðhtuÄ ™tUÄtÔÞtuA‚tk ƒeò ¼tEytuyu Ë{òðe ðu[tý {txu Ën{‚ fÞtuo. Úttuzt s rŒðËtu{tk ‚tu®‚„ suËeƒe Þkºttuy™u ƒw÷ztuÍhu ¾u‚h™u Ë{‚÷ ƒ™tðe ŒeÄwk. ¾u‚h™e [tu{uh …ÚthtÞu÷t ‚{t{ ½h ‚tuze …ztÞt.‚{t{ ¼tEytu™t ¼t„u ºtý-ºtý ÷t¾ Yr…Þt ytÔÞt. ¼tEytuyu yLÞ MÚt¤u {ft™ ƒ™tÔÞt,heûtt ÷eÄe, ÷ø™ fÞto... ™týtk ð…htE „Þtk. yuf ¼tEyu ½h ‚tu ƒ™tÔÞwk …ý ƒthe-ƒthýtk™t…iËt ™ hnu‚tk ¾tu¾t{tk hnuðwk …zu Au. yt ¼tE™e …í™e …u÷t rƒÕzh Ët{u yt¢kŒ fh‚e n‚e, ‘‚{uy{™u Au‚Þto Au. {tht Atufhtk ZtZ{tk ËqE ™Úte þf‚t, ‚tð{tk VVzu Au.’ …u÷t rƒÕzhu yt s{e™ 36÷t¾{tk yLÞ rƒÕzh™u ðu[e {the. ‚u™t ƒt¤ftu ftì÷eË „tze{tk s÷Ët fh‚tk Sðu Au. fux÷efðth yt…ýu ¾tuxtu r™ýoÞ ÷u‚t ntuEyu Aeyu. su™t …h ƒuËtu ‚u zt¤ ™ ft…tu. ƒeswáütk‚ òuEyu. W¥th y{urhft yuf ft¤u rƒúx™™wk ËkMÚtt™ n‚wk. íÞtk ðË‚t ÷tuftuyu …tu‚t™e Mð‚kºt‚t {txu™wkÞwØ 18{e ËŒe™t …tA÷t ¼t„{tk þY fhu÷wk. ƒ¤ðt¾tuhtu™u suh fhðt ytðe hnu÷t rƒúrxþ÷~fh™e yt„ufq[ yxftððt {txu yuf …w÷ Wztðe Œuðt™tu n‚tu. ™t„rhf Ëu™t™e yuf xwfze yu …w÷™tk÷tfztk Ëk¼t¤e™u Aqxtk …tz‚e n‚e y™u ‚u™u Xhtðu÷t MÚt¤u ÷E sE ÔÞðÂMÚt‚ he‚u „tuXð‚e n‚e. ‚u ð¾‚u ƒ¤ðt¾tuh ÷~fh™e yuf xwfze íÞtk {ŒŒ {txu ytðe …ntU[e. ‚u™t yVËhu …u÷e™t„rhf Ëu™t™t ™tÞf™u …qAÞwk : “yt ƒÄtk ÷tfztk Aqxtk …tze™u ‚u™u ÔÞðÂMÚt‚ he‚uu Ëk‚tze ht¾ðt™e¾x…x{tk …zðt™u ƒŒ÷u Q¼t …w÷™u ƒt¤e {qfeyu, ‚tu fux÷e ƒÄe {nu™‚ ƒ[e òÞ !” ™tÞfu {tU …h Œw:¾ ÷tðe™u fÌtwk : “…w÷™u ƒt¤e ™t¾eyu ? yt …w÷™u ? yhu, {tht Ëtnuƒ! …kŒh ðhË …nu÷tk yt …w÷ {tht ƒt…tyu ƒtkÄu÷tu. y{tht rðM‚th{tk yu ËtiÚte {sƒq‚ …w÷„ýtÞ Au. ¼÷u ‚u ƒnw {tuxtu ™Úte, …ý Au yze¾{. yu™u ftkE ƒt¤e ™¾t‚tu nþu ? Œw~{™ yk„úuòu™wk÷~fh ynªÚte yuf ðth …Ëth ÚtE òÞ, yux÷u …Ae ytðe™u ‚h‚ y{u …w÷ suðtu n‚tu ‚uðtu …tAtuQ¼tu fhe Œuþwk. ‚{u òuòu ‚tu ¾ht, yufyuf ÷tfzwk, yufyuf ¾e÷tu sÞtk n‚tk íÞtk ƒhtƒh „tuXðtEsþu ! yt ÷ztE ‚tu ƒu-…tk[ rŒðË™e ƒtƒ‚ Au. …ý {nuhƒt™, ÞtŒ ht¾òu fu nwk y™u ‚{uõÞth™tÞ {he …hðtÞto nþwk íÞthu …ý {thtk …tu‚htk yt …w÷ …h ÚtE™u s‚tk-ytð‚tk nþu !” yt ƒÒtu áütk‚tu{tk r™ýoÞ þÂõ‚™tu rðsÞ ÚtÞtu Au. ytkƒt™e fuhe ¾t‚tk-¾t‚tk ytkƒtuft…ðt™tu rð[th ™ fh‚tk ƒeòu ytkƒtu htu…ðt™tu rð[th fhðtu òuEyu. 3. «¼w™t ™t{u …t… {tYk ½h yt„Úte ƒ[e „Þwk Au, {txu Eïh™u «tÚto™t fÞto fÁ yu …ý {tuxwk …t… Au. …tur‚ftfh‚tk yLÞ {txu fhðt{tk ytð‚e «tÚto™tÚte Eïh ðÄw Ë{e… ytðu Au. MðtÚteo Œwr™Þt{tk yuf{tr[Ë …ux™t ¾qýt{tk yÒttu Œtýtu ™tk¾e þfu Au ™u ËtÚtu ËtÚtu rskŒ„e™e f{tE™u ûtýðth{tk
 7. 7. ™uM‚™tƒqŒ …ý fhe þfu Au. Eïh Ë™t‚™ ËíÞ Au... [[o, {krŒh, {ÂMsŒ™e «tÚto™t fu EƒtŒ‚ rð™t òu ‚{u ‚{thtӌޙt ¾qýt{tk ‚u™u Ët[ðe þftu ‚tu ¾Ák. ð‚o{t™ Ë{Þ™u òu‚tk ÷t„u Au fu Eïh yt…ýe …heûtt fhe hÌttu Au. {™u÷t„u Au fu Eïh™thtßÞ{tk ytx÷e fhtuztu™e ËkÏÞt™u Ë{tððt {txu søÞt ™Úte... y™u fŒt[ yux÷u s Eïh ðeýeðeýe™u Mð„o™t Ëtr™æÞ{tk …qÛÞs™tu™u …ntU[tzðt {tk„u Au.yuf ÿütk‚... “‚{u þt {txu nk{uþt «¼w …tËu {tVe {tøÞt fhtu Atu ? yuf ¼õ‚u ËLÞtËe™u …qATÞwk. “ƒuxt, yt ‚tu xuð …ze „E Au !” ËLÞtËeyu fÌtwk. “„wYŒuð , yt þçŒtu yux÷e r™ctÚte Wå[thtu Atu fu ‚u{tk ôzw hnMÞ ntuðwk òuEyu.” “Ët[u s yu{tk hnMÞ Au ¾Ák ! ” ËLÞtËeyu fÌtwk, “ºteË ð»to …qðuo nwk þnuh™tu ðu…the n‚tu.yuf rŒðË ƒ…tuhu {the Œwft™ ƒkÄ fhe, {thu ½uh „Þtu íÞtk {U Ëtk¼éÞw fu su ðu…the rðM‚th{tk {theŒwft™ n‚e íÞtk yt„ Vtxe ™ef¤e Au. ‚h‚ s nwk {tht ½huÚte {the Œwft™ ‚hV Œtuzðt ÷tøÞtu. ” ËLÞtËe Úttuzeðth ÚttuÇÞt y™u Vhe ƒtu÷ðt ÷tøÞt : “Œtuz‚tu n‚tu íÞtk yuf {týËu {™uhtuõÞtu y™u fÌtwk : ‚{thu Œtuzðt™e sYh ™Úte.” “þt {txu ? ” {U …qAÞwk. “fu{ fu ‚{the Œwft™ yt„Úte ƒ[e „E Au, sÞthu ƒeò™e Œwft™ ƒ¤e ¾t¾ ÚtE „E. ” ... nwk yíÞk‚ htn‚Úte ƒtu÷e WXâtU “yt¼th «¼w ! ... ” …hk‚w ƒuxt, {™u ‚h‚ s {the¼Þkfh ¼q÷ Ë{òE fu {tht ‚u{™t «íÞu™t yt¼th ðzu, {U ‚u{™u fuð¤ {the Œwft™ ƒ[tððt {txus ™nª, …ý ƒeò ÷tuftu™e Œwft™ ƒt¤e ™tk¾ðt {txu Þ sðtƒŒth XhtÔÞt !... ‚uÚte s fnwk Awk. “«¼w{™u ût{t fh, ût{t fh !” fux÷ef ðth yt…ýu õÞtk y™u õÞthu «¼w™t ™t{u …t… fhe ƒuËeyu Aeyu‚u™e yt…ý™u ¾ƒh …ý ntu‚e ™Úte. 4. {] í Þw ƒuLòr{™ £tL¢r÷™™t AuÕ÷t þçŒtu n‚t, “{]íÞw ntÚtðU‚{tk ntuÞ íÞtu {™w»Þ Ëw„{‚t…qðofftkE s ™Úte fh‚tu.” Ë{Þ™tu Œwhw…Þtu„ yu rðï™tu ËtiÚte {tuxtu „w™tu Au ‚u {]íÞw Ëtrƒ‚ fhe yt…u Au. {]íÞw™t Ë{Þ…nu÷tk ÔÞÂõ‚ þtk‚ ƒ™e òÞ Au fthýfu ËíðrðhtuÄe ÔÞrõ‚íð™tu Ë{Þ …qhtu ÚtE „Þtu ntuu Þ Au. yuf rŒðË ‘ÓŒÞ nw{÷tu’ ÷u¾ ðtkåÞtu. ‚u{tk ÷ÏÞwk n‚w fu, ‘ntxo yuxuf’™wk {wÏÞ fthý {™™trð[thtu Au. ‚{u ӌޙt Œw:¾tðt™e y™u {]íÞw™e fÕ…™t fhþtu ‚tu rð[thtu ӌޙu Ík…ðt ™nª Œu. ðÄw…z‚tu „wMËtu, ™t™…ýÚte sðtƒŒthe™tu Mðefth, ðÄw …z‚wk ft{.... ð„uhu ‘ntxo yuxuf’ {tk sðtƒŒth
 8. 8. Au. yu s rŒðË Ëtksu {the …í™e™e rðãtÚteo™e ½hu ytðe. ‚u …ý Sð™ y™u {hý ðå[u Ítu÷tk¾tÞ. Œðt¾t™uÚte hò {¤u yux÷u ËeÄe {uz{™u {¤ðt ytðu y™u fnu, ‘AuÕ÷u... AuÕ÷u Œþo™ fhðtytðe Awk.’ ‚u™e ¾w{the yŒT¼q‚ …ý ‚u™e þtrhhef ÂMÚt‚e òuE nwk n[{[e „Þtu. ht‚ …z‚t{tk ‚tu nwkrð[thtu™t [¢tðu [Zâtu. AuÕ÷t yXðtrzÞt™e Ë‚‚ «ð]Â¥tytu™tu ƒtuòu, …ºtfthíð™e f…he ¼qr{ft,™tufhe, ÷u¾ y™u …tAe …u÷e Atufhe™e ŒÞ™eÞ ÂMÚtr‚....! ‘{™u fkEf ÚttÞ Au.... !’ Vhe MðMÚt Útðt «ÞtË fÞtuo. þeÞt¤t™e ff¤‚e Xkze{tk nwk …hËuðuhuƒÍuƒ. yuf ûtý yuðe ytðe „E fu nwk fzz¼qË ÚtE ƒuËe …zâtu. òýu fu {]íÞw™e ykr‚{ ½ze ! ‚{t{ he…tuxo™wk yuf y™u {tºt yuf ‚thý ‘™tu{o÷’. {tºt {t™rËf ÂMÚtr‚ {™u {]íÞw Ë{e… ÷E„E. …ý yu ûtýu {™u Sð™ yk„u yt…ýu fux÷t ƒÄt ¼út{f Aeyu yu Ë{òÔÞwk. Œhuf™wk {]íÞw r™Âù‚ Au. {týË™u 30 Úte 40 ð»to™e ô{hu {]íÞw™t ¼ýftht Útðt {tkzu Au.ƒt¤…ý y™u Þwðt™e{tk ‚tu ‚u Mðihrðnthe ntuÞ Au. yt Ë{Þu ‚u™u ËqÞo™t WŒT¼ð{tk hË ntuÞ Au, …ý…Ae ‚u™u ËqÞo ytÚt{‚tu Œu¾tðt {tkzu Au. ðtuÕx Ônex{u™u fÌtwk Au fu, “{U fÕ…™t fhe ntuÞ ‚u™tÚte …ýðÄw ðtM‚rðf, ðÄw «íÞût, yuðwk yuf y¿tt‚ ð‚wo¤ {the ytË…tË Ës„‚t™t rfhýtu VUfu Au.” …tu‚u {txe{tk ¼¤e sðt™tu Au yuðwk hnMÞ òý™th yuf {tºt {™w»Þ Au. {]íÞw Eïh™eyt¼thrðrÄ Au, yt…ýu ‚u™u «u{Úte Mðeftheyu. nwk ßÞthu {]íÞw ™Sf …ntUåÞtu íÞthu {™u yuf y™u {tºt yuf s rð[th ytðu fu, ‘{thu ½ýwk ƒÄwfhðt™wk ƒtfe hÌtwk. {thu Ëuðt fhðe Au, Œw:¾eytu™t ytkËw ÷qAðt Au, «u{Úte Sððwk Au,’ ßÞthu nwk fkEffhe þfðt Ë{Úto ƒLÞtu íÞthu s nu …h{uïh ! ‚wk {the …heûtt fhu Au ! {]íÞw ™Sf ytðu ‚u{ {týË™u ðtM‚rðf‚t™tu ynuËtË ÚttÞ Au. {]íÞw …nu÷tk sux÷e [u‚™tyufXe fhe þftÞ yux÷e fhe ÷uðe òuEyu. {]íÞw™tu htus rð[th fhtu. {hðt ™nª …ý ƒtuÄ ÷uðt.Œhuf™tu Ë{Þ {ÞtorŒ‚ Au, ytuAtu Út‚tu òÞ Au. htuƒxo ƒxo™ fnu Au, ‘{]íÞw™e ƒtƒ‚{tk yt…ýu rƒ™y™w¼ðe Aeyu. þheh™wk {]íÞw yxftððwkyËk¼rð‚ Au.’ fËtuxeytu ÔÞÂõ‚yu ytí{t ‚hV; Ëíð, Ëíð ËnÞtu„e ÔÞÂõ‚íð y™u Wå[‚hfuLÿtu ‚hV ð¤ðt™e Vhs …tzu Au. ðuŒ™t ytðe …zu ‚tu ÔÞÂõ‚ {txu yuf yt½t‚ Au - su ðuŒ™t Au ‚uyt ðuŒ™t Au. {tuxt¼t„™t ÷tuftu ÷„¼„ yt¾e SkŒ„e ƒq{tƒq{ fhe™u, „…txt {the™u yt ðuŒ™t™uƒVh fhu Au. …tu‚t™tu Úttuzt ð¾‚{tk s ™tþ Útðt™tu Au A‚tk ÷tuftu rð[th‚t ™Úte fu …tu‚u ™tþ…t{ðt™t Au. {]íÞw …tËu nk{uþt yt…ýt ntÚt nuXt …zu ‚u ytùÞos™f ™Úte ? su AuÕ÷e ½zeyu fhðt suðwk ÷t„u Au ‚u {txu yt…ýu {tuzt ™ …zeyu. yt…ýu {]íÞw …t{e Œuð‚t
 9. 9. fu …h{tí{t …tËu sEyu íÞthu «u{ y™u ytí{t™u ËtÚtu ÷E sEyu. {]íÞw™t r™ðthý {txu yt…ýufhðt™e yuf{tºt ƒtƒ‚ Au. y™u yux÷u s fnuðtÞwk Au, ‘{]íÞw Au Sð™™tu yk‚ y™u þtï‚ Sð™ Au{]íÞw™tu yk‚.’ 5. ‚f yt…eyu.... {týË nðu ‘Mð’ {txu s Sð‚tu Œu¾tÞ Au. rþûtf™u {sqhe fhe Ve ¼h‚tu rðãtÚteo ™ Œu¾tÞ‚tu ‚u™wk rþûtýftÞo ™ft{wk. «ò …týe {txu x¤ð¤u ™u ™u‚t þhtƒ™e hu÷{Au÷ hu÷tðu yu{tk yu™wk™u‚]íð ÷tkA™Y… „ýtÞ. nwk ½ýt ð¾‚Úte yu òuE hÌttu Awk fu, M{þt™Þtºtt{tk ftkÄtu yt…™th™wk «{tý ½xe hÌtwk Au.{týË™u Mfqxh fu „tze{tk M{þt™u …ntU[ðt™e ytŒ‚ …ze Au. yt…ýwk ƒuVt{ [t÷‚wk Mfqxh ¾tzt{tk…zu ‚u™wk Œw:¾ ÚttÞ Au …ý ¾tzt™tk AtkxtÚte hk„tÞu÷t ÔÞÂõ‚™u òuE Œw:¾ fu ø÷tr™ Út‚e ™Úte. yt…ýu™t™e y{Úte ®sŒ„e™t ‘Mð’{tk htkåÞt fheyu Aeyu. yt…ýtÚte ftuý õÞtk ½ðtÞ Au ‚u æÞt™ ht¾ðt™e sÁh Au. {tºt ËV¤‚t {txu «Þí™ fhðtÚteSð™™tu nu‚w rËæÄ ÚtE s‚tu ™Úte. Eïhu yt…ýe ytË…tË Äƒf‚wk Sð™ {wõÞwk Au ‚u™u rðfËðt™e‚f yt…ðe òuEyu. ƒeò™u Sððt™e ‚f yt…ðe òuEyu. zur™Þ÷ {tÍ„tkðfhu fwxwkƒ™e yuf ½x™t ™tUÄe Au : y{the yuf ƒnu™ fu™uzt{tk hnu Au. yu™t …rhðth{tk Au yu™t …r‚, ƒu ƒt¤ftu y™u Úttuztk Ztuh.¾u‚e fhu Au; ¾qƒ {nu™‚w Au. y™u ht‚u fBÃÞwxh …h ƒuËe™u Ëthe Ëthe ðt‚tu, ÓŒÞM…þeo yuðe½x™tytu …tu‚t™t r{ºttu™u E-{u÷Úte {tuf÷‚e hnu Au. ytðe yuf ½x™t yu™t þçŒtu{tk hsq fÁk Awk : fux÷tkf ðhË …nu÷tk y{urhft™t Ëeyux÷ þnuh{tk yuf rðþu»t «fth™e ytur÷ÂB…f M…Äto™wkytÞtus™ ÚtÞwk n‚wk. yuf rŒðË ™ð M…Äoftu Œtuz™e M…Äto {txu Q¼t ÚtE „Þt. ‚u ™ðu ™ð sý sL{Útes þtherhf fu {t™rËf {kŒíð™t rþfth ƒ™u÷tk n‚tk. ‚u{ A‚tk ‚u ™ð ¼tE-ƒnu™ yufËtu {exh™eŒtuz {txu yuf f‚th{tk Q¼tk hne „Þtk n‚tk. r…M‚tu÷™tu yðts Ëtk¼¤e™u ƒÄtkyu Œtuzðt™wk þÁ fÞwO.Œtuzðt™wk ‚tu þwk, - ÷Útzt‚t …„u ƒeò Auzu …ntU[ðt {txu ƒÄtk ™ef¤e …zâtk. ‚u M…Äto{tk ftuý …nu÷wkytðu Au, ‚u òuðt™wk n‚wk. ƒÄtk Äehu Äehu yt„¤ ðÄ‚tk n‚tk. …ý ‚uytu{tk yuf Ëtð ™t™tu Atufhtu n‚tu. ‚u Úttuzuf ËwÄe‚tu ¾qƒ {nu™‚ fhe™u ƒÄtk™e ËtÚtu [tÕÞtu, …ý …Ae ÷Útze™u ðå[u s …ze „Þtu. ™t™tu n‚tu, htuðt÷tøÞtu. ƒeò ytX suytu Úttuztkf yt„¤ ™ef¤e [qõÞtk n‚tk, yu{ýu yt™tu htuðt™tu yðts Ëtk¼éÞtuyux÷u …tu‚t™e „r‚ Äe{e fhe ™t¾e y™u …tA¤ Vhe™u òuÞwk. …Ae yu ƒÄtk …tAtk Vhe „Þtk y™uyt …ze „Þu÷t Atufht ‚hV [t÷ðt {tkzâtk. ‚u ytX{tk yuf Atufhe n‚e, su …tu‚u …ý ƒtiÂØf
 10. 10. {kŒíð™e rþfth n‚e. …u÷t Atufht …tËu ytðe™u ‚uýu ™e[u ™{e™u ‚u™tu ntÚt …fzâtu, ‚u™u ƒuXtu fheŒeÄtu, y™u «u{Úte ‚u™u [q{e ÷u‚tk yu ƒtu÷e, “[t÷, nðu ‚™u fþtu ðtkÄtu ™nª ytðu.” íÞthƒtŒ Vhe yu ƒÄtk ™ð M…Äoftu yufƒeò™t ntÚt …fze™u Œtuz™t ykr‚{ Auzt ËwÄe [t÷ðt÷tøÞtk y™u ƒÄtkyu {¤e™u yuf ËtÚtu Œtuhzwk …th fÞwO. ‚u ð¾‚u íÞtk sux÷t Þu Œþoftu ntsh n‚t yu{™tÚte yt á~Þ ¼qÕÞwk ¼q÷t‚wk ™Úte. fu{fu…tu‚…tu‚t™t ӌޙt Qkztý{tk yt…ýu ƒÄtk yuf ðt‚™e ƒhtƒh y™w¼qr‚ fh‚t hneyu Aeyu fu yt™t™fze ®sŒ„e{tk fu𤠅tu‚t™e s S‚ {txu fturþþ fh‚tk hnuðt™wk …qh‚wk ™Úte. sYh ‚u™e Au fuyt…ýu Ënw yt ®sŒ„e{tk ƒeò™u rs‚tzðt{tk …ý ËntÞf ƒ™eyu, …Ae ¼÷u ™u ‚u{ fh‚tk yt…ýe…tu‚t™e „r‚ Úttuzef Äe{e fhðe …zu yÚtðt yt…ýu yt…ýe htn Úttuze ƒŒ÷ðe …zu. 6. Sð™ Sððt™e f¤t “Ëw¾ y™u yt™kŒ yuðt y¥th Au fu sux÷t «{tý{tk ƒeò W…h Atkxþtu ‚ux÷t «{tý{tk ‚{the ykŒh Ëw„kÄ ytðþu.” Œwr™Þt{tk hnu‚e Œhuf ÔÞÂõ‚ Ëw¾ y™u yt™kŒ Ík¾u Au.... Œhuf ËkƒkÄ …hM…h nqkV y™u «u{ Ík¾uAu. yt «fth™tu «ðtn yrðh‚ ðnu‚tu ht¾ðt {txu Ík¾™t fh‚e Œhuf ÔÞÂõ‚ytuyu ‘Mð’™eytu¤¾tý fhðe sÁhe Au. yt {txu …nu÷tk yuýu Ë{sðwk …zþu fu, sk„÷™t rËkn™u sƒhŒM‚eÚteðþfhe þftÞ Au …ý „{u ‚ux÷e sƒhŒM‚eÚte yuf Vq÷ ™Úte W„tze þft‚wk. ÓŒÞ - ÓŒÞ ðå[u™t ËkðtŒ y™u rŒ÷™e rŒðt÷tu™wk ŒV™ yus «u{™wk ËtÚtoõÞ Au. Ëh¤ þçŒtu{tkfnwk ‚tu, ‘yufƒeò™u „{‚t hnuðwk.’ fux÷ef ðth {™w»Þ™t ÓæÞ{tk r¼™tþ - «u{ ntuÞ Au …h‚w ‚u™e ðt‚ fhðt™e …Ør‚ Ët{eÔÞÂõ‚™u fXhtuu ÷t„u Au... ‚tuu yt {txu sÁh Au yuðt þçŒtu, ðtõÞtu™wk Wå[thý su yuf {uf™u ™Sf÷tðu... …h‚w fux÷ef ðth ytðw fhðt{t yt…ýu r™»V¤ sEyu Aeyu. yux÷u ƒ™tzo hËu÷u fÌtwk Aufu ‘{týË™u ytftþ{tk Wz‚t ytðzâwk, …týe{tk ™e[u ‚h‚tk ytðzâwk, …ý {t™ðe™u …]Úðe …h hnu‚tk™ ytðzâwk.’ yufƒeò™u Ë{sðt, ytðfthðt, Ëtk¼¤ðt yux÷u «u{t¤ ËkƒkÄ .... ytðwk s yuf ËV¤ŒtB…íÞSð™ Sð‚t Þw„÷™wk WŒtnhý ÷Eyu. ½h™e ƒnth, «ðuþ™e ztƒe ƒtswyu ht‚htýe-{tu„htk™t {Ä{Ä‚tk Atuzu, Auf ™e[uÚte W…hËwÄe [zu÷e swE.... [tu{uh «Ëhu÷e Ëw„kÄ, …nu÷tk {t¤u rnk[ft …h fÚt™ y™u ©uÞt ƒuXu÷t, yuf{uf™uyze™u... ƒk™u …whtýe {iºte™e ¾x{eXe M{]r‚ytu ðt„tuu¤‚t n‚t. ðt‚thðý Ëw„krÄ‚ n‚wk. ƒk™u™t ÓŒÞ …ý ðt‚tðhý™e Ëw„kÄ ËtÚtu ¼¤e „Þt n‚t.ntÚt{tk™t ytEM¢e{™e su{ ™tsqf ™tsqf ðt‚tu …ý …e„¤‚e s‚e n‚e.
 11. 11. fÚt™-©u»tt ËtÚtu ®n[ftu Íq÷‚tu n‚tu... n¤ðu n¤ðu íÞtk s fÚt™u ©uÞt™u fÌtwk ‘Ã÷eÍ ©uÞt Ët{u¾qhþe …h ƒuËeþ?’ ðt‚[e‚ ŒhBÞt™ ‚wk {the Ët{u ƒuXe ntuÞ y™u nwk ‚™u ƒhtƒh òuE þfwk, ‚tus {™u {ò ytðþu ! søÞt ƒŒ÷ðt™e yuf ™t™fze ðt‚ A‚tk fux÷e Ë÷wftE y™u Ëh¤‚tÚte fÚt™u fhe :ðtM‚ð{tk fÚt™™u {tuxt rnk[ft ¾tðt™tu þtu¾, ©uÞt™u ®n[ft™tu s þtu¾ ™rn …ý fÚt™™u „{u Au {txus ‚u íÞtk ƒuXe n‚e. fÚt™™u ©uÞt™wk ™Sf ƒuËðwk „{u s. …ý …tu‚u {tuxt ®n[ft ¾tþu ‚u ©iÞt™u Vtðþu ™nª A‚tk…tu‚t™u ¾t‚h Ën™ fhþu. yt …ý fÚt™™u Ák[‚wk ™ntu‚wk. M…ü þçŒtu{tk fÚt™ fne þõÞtu ntu‚, ‘©uÞt,‚wk Ët{u ƒuË, {thu {tuxt ®n[ft ¾tðt Au y™u fÚt™™wk fnuðwk {t™e ©uÞtyu ‚h‚ s søÞt ƒŒ÷e ntu‚…ý Ënus ™thts ÚtE™u fÚt™ ‚u™u sht…ý ™thts fhðt {tk„‚tu ™ntu‚tu. y™u ‚uýu fÌtwk, ‘nwk ƒhtƒhòuE þfwk...’ søÞt ƒŒ÷ðt™wk Ëq[™ fux÷e y÷„‚tÚte ™u Ëh¤‚tÚte fÞwO fu ðt‚™u yt¾tu ¼tð s ƒŒ÷tE„Þtu ! ™t™e y{Úte ðt‚{tk …ý yufƒeò™e ÷t„ýe™u XuË ™ …ntU[u ‚u™e ft¤S, yux÷wk s ™nªyufƒeò™u htS ht¾ðt™e [zËt[zËe ! yhË…hË™e ft¤S y™u yufƒeò{tk ytu‚«tu‚! rðþu»t ‚tu yt ƒÄwk yt…tuyt… Ëns …ýu ÓŒÞ{tkÚte WŒT¼ðu. yt{tk «ÞtË™tu fu f]rºt{‚t™tuËnusuÞ ykþ ™rn. fux÷wk «ËÒt Œtk…íÞ ! ®n[ft …h yufƒeò™e ÷„tu÷„ ƒuXt n‚tk. íÞtkÚte Ët{ Ët{u ƒuËðt™wk n‚wk. …ý ðÄthu ™Sfytððt {txu. fÚt™u fÌtwk y™u ©uÞt Ë{S „E. ©uÞtyu …„Úte XuË {the ®n[ftu W¼tu htÏÞtu. ¾e÷wk ¾e÷wk Út‚tk [nuhu ™e[u W‚he, Ëtze™tuu…t÷ð, Ënus ËkftuÞtuo, ¾whþe ¾Ëuze ƒhtƒh ®n[ft™e Ët{u ÷eÄe. ‚u™t …h XMËtÚte ƒuXe y™ufÚt™u fÌtw : ‘÷u, nðu rƒ÷fw÷ ‚the Ët{u ƒuXe Awk. fÚt™, ‚w ¾hu¾h «u{t¤ Au, {ti™ ‚the ðtýe Au...yr¼ÔÞõ‚ Au... ™u A‚tkÞ, ‚wk ƒtu÷u Au íÞthu fux÷wk hË{Þ ! ÷u, nðu ‚tu {™u ƒhtƒh òuE þfu Au ™u!’ ©uÞtyu fÚt™™t ÔÞÂõ‚íð™e ðt‚ y™u ½x™t™u Ëtkf¤e™u fÌtw... fÚt™u yux÷e s ¾wþeÚte fÌtwk: ‘nt, ‚™u òuE þfwk Awk, Ëtk„tu…t„ {tºt ‚™u s ™rn, ‚the ytk¾tu{tk {™u …ý òuE þfwk Awk.’ yuf {Ä{Ä‚wk Œtk…íÞ yt Au... y™u, ht‚htýe™e ytF÷tŒf Ëw„kÄ ðÄw «ËÒt ƒ™e [tu{uh«Ëhe „E.
 12. 12. ÷ø™™e V‚un ÞtuøÞ ÔÞÂõ‚ þtuÄðt{tk s ™rn, …ý ÞtuøÞ ÔÞÂõ‚ Útðt{tk hnu÷e Au. yufƒest{tky…oý ÚtE sðwk yu™wk ™t{ ÷ø™, yufƒeò™u y™wÁ… Útðwk yu Ët[wk ŒtB…íÞ Sð™... y™u yt s Ët[wkSð™ Sððt™e f¤t. 7. ft{ý„tÁk fåA “fåA{tk ykòh Yztk þnuh Au ntu Shu, íÞtk ðMÞt Au suË÷htÞ …eh òu, n¤ðu ntkftu™u ‚{u ½tuz÷t ntu Shu...” ytn! þwk òuÞwk...? fkEf ÓŒÞ Vtxu yuðwk, fkEf ytk¾ ™ {t™u yuðwk, fkEf rŒ÷ Œw¾tðu Ëti™wk...nt, {t™ðu, ‚hýwk-‚hýwk ÷E™u ƒtkæÞtu {t¤tu, …ª¾tÞ ™t yuðtu yu {t¤tu... su{tk y™uf yh{t™ y™uytþtytu... ƒÄwk s s{e™ŒtuM‚... þwk yts s„‚™tu WÒtr‚¢{? ƒÄwk s r™nt¤e fåA™t rskŒt…eh ‚hefu ytu¤¾t‚t {ufýŒt™e yt„tne yt…‚e …kÂõ‚ytu ÞtŒytðu Au : “ðt„z ËeÄtuu ð„ztu, fåA{u ™ htUÄtu ftuE...” ðt„z Wßsz ÚtE sþu y™u fåA{tk ftuE ™nª hnu. yu yt„tne ¼qfk… Y…u ytðe yuðwk ðze÷tu{t™u Au. A‚tkÞ fåA y™u «÷Þ yu ƒu þçŒ ËtÚtu Ëtk¼¤ðt {¤u yux÷u yt…ý™u ‚h‚ ykòh™e suË÷- ‚tuh÷™e Ë{trÄ ÞtŒ ytðu. ð»ttuoÚte yt…ýu Ëtk¼¤‚t ytðeyu Aeyu fu suË÷™e Ë{trÄ Œh ð»tuosð™t Œtýt sux÷e ‚tuh÷™e Ë{trÄ ‚÷¼th ¾Ëu Au. suË÷ y™u ‚tuh÷™e «u{fntýe fåA{tk÷tuf{w¾u ðthkðth «„xe WXu Au. ƒk™u™t «u{™u ytŒþo WŒtnhý {t™™tht ÷tuftu fnu‚t fu, “ƒÒtu Ë{trÄyuf{uf™u yzþu yu rŒðËu {nt«÷Þ Útþu.” fåA... ¾{ehðk‚ «ò... suË÷-‚tuh÷™e «u{ …tð™ ¼qr{... f÷t ËkMf]r‚™e ¼qr{... nt, fåAyuf yt„ðt ËtrníÞ™e ¼qr{ Au. ÷tuf„e‚tu{tk ‚tuh÷ fnu‚e : “…t… ‚tÁk …hftþ òzuò Äh{ ‚thtu Ëk¼t¤ hu... fu, ‚the ƒu÷ze™u zwƒðt ™nª Œô, òzuò hu...” ‚tuh÷ yux÷e ‚tu {nt «‚t…e, …t…e, fwf{eo òzuò suË÷™t «u{{tk ytu‚«tu‚ n‚e fu ûtýðth…ý suË÷™u yuftk‚ ™ {¤ðt Œu... ‚tuh÷ suË÷™t ƒÄt s yrn‚ ftÞtuo™e òý ntuðt A‚tk... „ztƒqz«u{ fh‚e... ™u suË÷{tk ËwÄthtu ÷tððt «Þí™þe÷ hnu‚e. suË÷ fnu‚tu : “÷qkxe fwkðthe ò™, Ë‚e htýe ÷qkxe fwkðthe ò™ hu... Ët‚ rð»tw {tuz ƒkŒt {theÞt hu...”
 13. 13. «‚t…e suË÷ nk{uþt yð™ðt fthM‚t™ fh‚tu... yt yus suË÷-‚tuh÷™e Ë{trÄ su™u fåAe«ò “Ët[t «u{™e r™þt™e” ‚hefu ytu¤¾u Au... su™e Ë{trÄ™u ™{™ fhu Au... yus Ë{trÄ™t „wkƒsÄh‚efk…™t rð™tþu ¼u„t fÞto, y™u yux÷u s ykòh™e yuf ð]Øt hz{Ë [nuhu fnu Au : “yt¾u yt¾tfåA™wk Ä™tu‚…™tu‚ ‚tu ™ef¤e „Þwk. yt™tÚte ƒeòu {tuxtu «÷Þ fÞtu ntuE þfu?” ÷tuf ËtrníÞ Œwnt{tk fnuðtÞwk Au fu, : “rþÞt¤u ËtuhX ¼÷tu, W™t¤u „wsht‚ ðhËtŒu ðt„z ¼÷tu, …ý fåAztu ƒthu {tË” fåAzt™u ƒthu{tË ft{ý„thtu fÌttu Au. …ux{tk …txw ŒE™u …týe ftZ‚t Ī„t fåAe {tzw™wk yuð‚™ ytsu hts hts ™u …t™ …t™ ÚtE [qõÞwk Au. {ufý ŒtŒt™e ¼rð»Þðtýe - suË÷ ‚tuh÷™e «u{fntýe Ët[e Œþtoððe ntuÞ yu{ ¼qfk…u ‚t÷wfu ‚t÷wfu {t÷-r{Õf‚ y™u {t™ðe™tu Ëðo™tþ ËßÞtuoAu. nt... yt yu fåA y™u yu™tu yu ðt„z... ¼ws «Œuþ Au su™t {txu ™ðe …hýu÷e Mºte …tu‚t™tyh{t™tu hsq fh‚t …r‚™u fnu‚e: “ËtÞƒt ËzõÞwk ƒkÄtð yts {thu ðt„z òô, ðt„z òô {thu ¼qs þnuhu òô... ËtÞƒt!” ð‚o{t™{tk 21 {e ËŒe™e ™ðtuZt …tu‚t™t yh{t™™u hsw fhe nr™{w™ {txu ôxe, {ntƒ¤uïh,„tuðt, rË{÷t, {Ëqhe, rËk„t…wh... suðe søÞtyu sðt …r‚Œuð™u sýtð‚e ntuÞ Au. sÞthu W…h™e…kÂõ‚{tk ™ðtuZt …r‚™u ¼qs y™u ðt„z «Œuþ™e «f]r‚™u r™nt¤ðt sýtðu Au. ytðe Au fåA... ¼qs...ðt„z™e ¼qr{...! …ý fwŒh‚u fåA ËtÚtu nk{uþt yð¤[kztE fhe Au. Auf {nt¼th‚ ft¤Úte fåA rsÕ÷t™eytfhe fËtuxe fwŒh‚ fh‚wk hÌtwk Au. ftÞ{e yA‚, …eðt™t …týe™e ¾U[, Œwft¤, Äh‚efk… suðeyt…Â¥tyu fåAe ¼tkzwk™u ft¤{ªZ …ÚÚth suðe ftÞt y™u …tu÷tŒe At‚e yt…e Au... ÄLÞ Au ¾{ehðk‚efåAe s™‚t™u...! 8. «u { Ët‚ …„÷tk ytftþ{tk ™nª …ý [th …„÷tk …]Úðe …h ‘«u{’ yux÷u þwk ?
 14. 14. «u{ yux÷u ....«u{ yux÷u....«u{ yux÷u.... «u{™e ftuE ÔÞtÏÞt yt…e ™ þftÞ. yt…ýt rŒ÷™u ßÞthu sÞtk su …rhÂMÚtr‚{tk «u{, yt™kŒ,Ëk‚tu»t y™w¼ðtÞ yu s «u{. fnuðt™tu yÚto yu Au fu, {týË ßÞthu, su ‚u …rhrMÚtr‚{tk y™wfq÷™ ËtÄe™u Ët{t …tºt ËtÚtuyu™e EåAt, {nuåAtytu ËtÚtu …tu‚t™t yÂM‚íð™u òuze Œu, y™u íÞthu su yt™kŒ, Ëk‚tu»t™e ÷t„ýerŒ÷{tk sL{u ‚tu ‚u «u{ Au. Mºte y™u …wÁ»t yt Ë]Âü™t Ëso™™u …rh…qýo fh™tht ƒu {níð™t yk„tu Au. su™tÚte Ë]Âü™eh{rýÞ‚t yuf Ëk…qýo ytfth Äthý fhu Au. y™u yux÷u yt ƒk™u yk„tuyu Ë]Âü …h …tu‚t™e nfq{‚[÷tððt {txu Ëti«Út{ yufƒeò™tu Ëk…qýo Ënfth, nqkV y™u yifÞ ËtÄðwk …zu Au. ƒk™u yufƒeòÚte™tu¾t y™u Mð‚kºt yÂM‚íð Ähtð‚t Sðtu Au y™u A‚tkÞ yu ƒk™u™u yuf ™tsqf ‚tk‚ýu òuze ht¾‚wkftuE Ëqû{ ‚íð Au. su™u …rhýt{u ƒk™u yufƒeò rð™t hne þf‚t ™Úte, Sðe þf‚t ™Úte. y™u yux÷u su …wÁ»tu Mºte™u y™u Mºteyu …wÁ»t™u Ë{ßÞt rð™t [t÷þu s ™nª. Mºte ÓæÞÚte rð[th™the Au, y™u ™t™e ™t™e ƒtƒ‚tu ‚hV [eðxÚte æÞt™ yt…™the Au. ßÞthu…wÁ»t rŒ{t„Úte rð[thu Au y™u ¼trð™t- ÷tkƒt„t¤t™t ytÞtus™{tk {t™u Au. …wÁ»t y™u Mºte …tu‚t™t yÂM‚íð™tu s yuf ¼t„ Au, …tu‚t™t ntz{t™wk ntz Au. yuðe y™w¼qr‚fhe™u …wÁ»t ËtÚtu ytu‚«tu‚ Útðt Ík¾‚e ntuÞ Au. ßÞthu …wÁ»t …tu‚u fhu÷t ytÞtus™tu{tk y™wfq¤‚t«{týu Mºte™e Ík¾™t fh‚tu ntuÞ Au. Mºte-…wÁ»t yt ËkËth hÚt™u [÷tð™tht ƒu …Izt Au. su {t„o{tk ytð‚e fkE fux÷eÞ ¾tzt xufhtY…e Ë{MÞtytu™u …tu‚t™e ðå[u™t «u{™e ‚tft‚™t òuhu n÷ fh‚t hnu Au. yt ƒÄt™e ðå[u Mºte-…wÁ»t yufÄthe {kŒ„r‚Úte ðnu‚t Íhýtk yM¾r÷‚ «ðtn™e {tVfyufƒeò ðå[u «u{™tu, ÷t„ýe™tu, nqkV™tu Íhtu ftÞ{ Sð‚tu ht¾u Au. ƒk™u™wk Ëtr™æÞ yuf{uf™u Íkf]‚ fhe {qfu Au, y™u A‚tkÞ yt ƒk™u Sðtu™e ðå[u Mð‚kºt‚tY…e{tuf¤tþ …ý yux÷e s yr™ðtÞo Au. Ë]Âü™t Ëso™{tk A‚tkÞ ftÞ{ yuf{uf™t ƒ™e™u hnuðwk nþu ‚tuƒk™u ðå[u r{÷™™t „t¤t …tzðt …zþu. ƒk™u Sðtuyu yuf{uf™t y÷„ yÂM‚íð, y÷„ ÔÞÂõ‚íð™ty™u y÷„ „{t-yý„{t™tu Ëk…qýo Mðefth fhðtu …zþu. Mºte-…wÁ»tY…e yt r¼Òt r¼Òt Atuz™u…tu‚t™e yt„ðe ËwkŒh‚t ÷E™u WAhðt Œuðt …zþu; Ëk…qýo rðfËtððt Œuðt …zþu. y™u rðftË™e«r¢Þt{tk …ý Mºteyu …wÁ»t™tu y™u …wÁ»tu Mºte™t ytÄthY…e ntÚt™u Atuzðt™tu ™Úte. y™u nt ! ƒk™uyufƒeò™e «uhýt rð™t rðfËðt™t ™Úte, yu …ý yux÷wk ËíÞ Au. {the f÷{u þçŒtu Vhðt yu …ý {tht r«Þ …tºt™e «uhýt™t «‚t…u s. yuf yuf {w~fu÷eytu,Ë{MÞtytu y™u Œw:¾tu{tk yuf…tºt ƒeò …tºt™tu ËtÚt, Ënthtu, ‚tu þtuÄðt™tu s. yt ËtÚt{tk yuf„sƒ™e ‚tf‚ ntuÞ Au. {w~fu÷e{tk ytðe …zu÷t …tºt™wk …tu‚t™wk r«Þ…tºt {tºt ‘Ók Awk ™u’ yux÷t s
 15. 15. þçŒtu ËkSð™™e ™wk ft{ fhe s‚t ntuÞ Au. Ëqft¼ê ƒ™e „Þu÷t ð]ût™t {qr¤Þt{tk VheÚte h˼htðt {tkzu Au. y™u yu fqk…ýtu™e s fq{tË Au, yu ƒk™u ytí{t™u ËŒtÞ ÷e÷e ht¾‚e fq{tË Au.y™uyt{ ƒ™u íÞthu ytí{t{tkÚte y™tÞtËu s þçŒ Ëhe …zu Au. yu r«Þ ! yt…ýt ËkƒkÄ™e ÷e÷tþ ‚tu òu, ytsu ytx÷t ð»ttuo …Ae …ý yu{tk yuðe™u yuðes «u{™e ¼e™tþ ð‚toÞ Au, ™nª ...!! y™u yux÷u ‚tu ht‚htýe htºtu ¾e÷e WXu Au. ßÞthu «íÞuf …w»…tu yt¾t rŒðË ŒhBÞt™ …tu‚t™eËwkŒh‚t ò¤ðe ht¾e™u ËwðtË Vu÷tðe™u htºtu r™htk‚ ¼tu„ðu Au. íÞthu ƒu «u{e ytí{t™u yt¾trŒðË™t Úttf y™u fËtuxe{tkÚte W„the ÷uðt y™u yt¾t rŒðË™e Ë‚‚ ½x{t¤ …Ae …ý ƒk™u Sðtuyufƒeò™t Ëtr™æÞ{tk yuðe™u yuðe ‚ts„e y™u Sð™™e ËwkŒh‚t y™u yufƒeò™t rŒ÷™t ËkðuŒ™™e™tsqftE y™w¼ðe þfu. yux÷u ht‚htýe htºtu {™ {qfe™u ¾e÷e WXu Au. suÚte ‚u™e ËwkŒh‚t y™u yu™e{nUf {kŒ {kŒ ðnu‚t …ð™™e ËtÚtu ͤn¤ Út‚e [tkŒ™e™t ‚us{tk [tu{uh yºt ‚ºt Ëðoºt, ßÞtk sÞtkË]Âü™t Ëso™™u …rh…qýo fhðt ËòoÞu÷t ƒu «u{e ytí{tytu ðËu÷t Au íÞtk ƒÄu …ntU[e òÞ Au. y™uyu™e «r‚r‚ yt…ý™u …htuZ{tk ¾e÷u÷t …w»…tu™e …tk¾zeytu …h …zu÷t Ítf¤ rƒkŒwytu™e ¼e™tþÚteÚttÞ Au. ytðe ¼e™tþ ßÞthu y™w¼ðtÞ íÞthu Ët‚ …„÷t ytftþ{tk ™nª …ý Mºte …wÁ»t™tË{LðÞtí{f [th …„÷t …]Úðe …h nþu, ‚tu …]Úðe W…h sÁh Mð„o™wk r™{toý Útþu. y™u íÞthu sytðe …kÂõ‚ytu™wk Ëso™ Útþu. “…t™ ÷e÷ww òuÞwk ™u, ‚{u ÞtŒ ytÔÞtk, òýu {tiË{™tu …nu÷tu ðhËtŒ SÕÞtu ht{...” 9. hM‚tu fheyu nwk AuÕ÷t ½ýt ð»ttuÚte òuE hÌttu Awk fu, htsfthýeytu fux÷tf ÷t„ýe‚kºt™u yt½t‚ …ntU[tz™tht o«§tu™u ðthu-ðthu Sðk‚ ht¾ðt «ÞtË fh‚t ntuÞ Au. 15 ð»toÚte y¾ƒthe r™fx‚t y™u fthrfŒeo{tk…ý òuÞwk Au fu þnuh, htßÞ fu Œuþ ntuÞ.... Xuh Xuh [qkxýe xtkýu fux÷tf ËtkðuŒr™f «§tu ¾zt ÚtEòÞ Au. {krŒh-{ÂMsŒ™t f÷tí{f r[ºttu{tk f¤t™u ™ þtuÄ‚tk yt…ýu [tkŒ, ÷e„, ‚thtu, rºtþq÷þtuÄeyu Aeyu. ht{{krŒh - ƒtƒhe {ÂMsŒ rððtŒu nßòhtu™tu ¼tu„ ÷eÄtu. ƒu-…tk[™t ™u‚]íð yu¼th‚™u n[{[tðe ™tkÏÞwk. nwk ÷tuftu™u {¤wk Awk íÞthu ‚u{™t Ëqh ntuÞ Au, ‘htsfthýeytu Ä{o™wk r™fkŒ™ftZe hÌtt Au, Ä{o™t rððtŒtu W¼t fhe hÌtt Au.’ ‚tu …Ae sðtƒŒth ftuý ? «uûtftu™t ¼t»týtu{tkÚte {™tuhks™ {¤u Au. yt «uûtftu™tu ŒwhW…Þtu„
 16. 16. ÚttÞ ‚tu rð™tþ y™u ËŒTW…Þtu„ ÚttÞ ‚tu ¼ÔÞ E{th‚ ƒ™tðe þftÞ. Ënwyu ËtÚtu {¤e hM‚tufhðtu …zþu. yt…ýu rðftË™u yz[ýY… ™ ƒ™‚tk ¾wþr{òS ƒ™e ËtkðuŒr™f «§tu W¼t fh™th™tuhM‚tu fheyu. ÷kz™ þnuh{tk ntEz …tfo ™t{™wk ¾wÕ÷wk {uŒt™ Au. yk„úus «òyu ËŒeytuÚte su™e ythtÄ™tfhu÷e Au ‚u ðtýe-Ëðt‚kºÞ™tu «týðtÞw íÞtk òýu fu ™shu òuðt {¤u Au. ‚hun‚hun™t ðõ‚tytu…tu‚t™t ft÷t½u÷t nhftuE rð[thtu íÞtk swMËt¼uh ÔÞõ‚ fh‚tk ntuÞ Au y™u Œhuf™u ©tu‚tytu™wk™t™w{tuxwk xtu¤wk {¤e hnu Au. yuf Ëðthu íÞtk su™e ytË…tË ™t™fzwk xtu¤wk ¼u„wk ÚtÞu÷wk ‚u ðõ‚t ht»xÙ™e «‚o{t™ yðŒþt{txu htßÞf‚to ð„o™e sðtƒŒthe™e swMËt¼uh ½tu»týt fhe hÌtt n‚t : “yt…ýe ‚{t{ {wËeƒ‚tu™t{q¤{tk yu ÷tuftu s hnu÷t Au. !” ðõ‚tyu ºttz …tze : “yt…ýu yt{˼t™u yt„ ÷„tzðe òuEyu! htýe™t {nu÷™u ˤ„tðe {qfðtu òuEyu !” yu ¼t»tý{tkÚte {™tuhks™ {u¤ðe hnu÷wk «uûtfð]kŒ sht sht rðM‚h‚wk Ëzf …h Vu÷tÞwk ™u …Aeðtn™ÔÞðnth™u yz[ýY… ƒ™ðt ÷tøÞwk, íÞthu yuf …tu÷eË™wk íÞtk yt„{™ ÚtÞwk. rð™Þ y™u{¬{‚t™t r{©ýðt¤t Mðhu yuýu ËtŒ …tzâtu fu, “[t÷tu Ëßs™tu, ynªÚte yuf ƒtsw ¾Ëtu y™uðtn™ÔÞðnth {txu hM‚tu ¾wÕ÷tu ht¾tu. yt{ ˼t™u yt„ ÷„tzðt™e ‚hVuý fh™th {nuhƒt™efhe™u ynª s{ýe ƒtsw ytðe òð, y™u htýe™t {nu÷ ƒt¤e {qfðt™e ‚hVuý{tk ntuÞ ‚u íÞtk ztƒeƒtswyu ! [t÷tu, hM‚tu fhtu, hM‚tu fhtu.” ntMÞ™t ¾z¾ztx ðå[u yu ¾wþr{òS xtu¤wk ‚h‚ rð¾uhtE „Þwk. yt„ ÷„tzðt™tu n¬ yt…ý™u Eïhu ytÃÞtu ™Úte. {krŒh-{ÂMsŒ suðe ½x™tytuÚte «ò™u „uh{t„uo Œtuh‚tk ™u‚tytu ËL{w¾ ¾wþr{òsÚte ¼÷uW¼t hntu, …ý …Ae …tA÷u ƒthýuÚte hVw[¬h Út‚tk ™u‚tytu™e su{ s rð¾htE sðwk òuEyu. 10. ûtý “yuf …k¾e ytðe™u Qze „Þwk, ðt‚ ËhË Ë{òðe „Þwk....” ËwkŒh {ò™t …k¾e™t xnwft™e {eXtþ ûtrýf ntuÞ Au... …ý Ã÷tMxh™e rŒðt÷tu …h rzMxuBƒhsuðtu Þtkºtf {t™ðe xnwft™tu ytMðtŒ ÷E þf‚tu ™Úte. ûtý™t …ý ƒu MðY… Au... …ý yu MðY… {t™ð Mðef]r‚ …h ytÄthe‚ Au. ûtý™u ËwÄthe÷u™th {™w»Þ {txu Sð™™e «íÞuf ûtý «uhýtí{f y™u yt™kŒ{Þ Au. „wMËtu «„x fhe, r‚hMfthfhe, {ti™ hne ûtýtu™u ƒ„tz™th ÷„¼„ Sððt fh‚tk „w{tðu Au ðÄw. fzfz‚e Xkze{tk ytux÷t …h xwkxeÞwk {the Ëw‚u÷t …tËu ÚthÚth Äúwsðt™e ûtýtu Au. …ý ‚u ‚u™u
 17. 17. „w÷tƒe Xkze fu Eïh™e ¼ux Ë{su ‚tu Ëðth s÷Œe Útðt™e Au. {U, ‚{u fu rðïyu su ftkE {u¤ÔÞwk Auyu ûtý™u yt¼the Au. yt ÷¾e hÌttu Awk íÞthu W…h™e …kÂõ‚ytu ðt¤e «tÚto™t …qhe ÚtE. …heûttÚteoytuþtk‚ r[¥tu …heûtt yt…e hÌtt Au. ntUrþÞth rðãtÚteo™e™u yt„¤-…tA¤ òuE ûtý ƒ„tzðt™tuË{Þ ™Úte. A‚tkÞ fux÷tf™e áÂü Qk[e-™e[e, yt„¤-…tA¤, ytfq¤-ÔÞtfq¤ ÚtÞt fhu Au, fthý‚u{ýu ð»to ŒhBÞt™ ûtýtu™wk Ëkf÷™ fÞwO ™Úte. …rhýt{u ð‚o{t™™e ûtýtu r™hÚtof ƒ„tze hÌtt Au. ûtý™e rðþu»t‚tyu hne Au, fu suýu ð‚o{t™™e ûtýtu™u Sðe òýe yu ûtýtu ¼q‚ft¤{tk VheËnthtu ƒ™e ðt„tu¤ðt ft{ ytðu Au. yuf fwxwkƒ™t ËÇÞtu, ð»to„tkX r™r{¥tu ¼u„t ÚttÞ, yufƒeò™u«u{Úte ytðfthu, ûtýtu™u {M‚e{tk {Ze ÷u ™u …Ae Ënw yufXt ÚtE MÚtt™ „úný fhu, yt Ë{Þu òuŒhuf ËÇÞtu …tu‚t™t ¼q‚ft¤™e ûtýtu™u ÞtŒ fhu ‚tu ËwkŒh {ò™wk ðt‚tðhý ¾zwk ÚtE òÞ. yu¼q‚ft¤™e ðt‚tu «uhýt yt…e þfu y™u ð‚o{t™™u ËwÄthe …ý þfu. ûtý{tk ‚tft‚ Au. Ë{Þ{tk ™nª. ðwØt©{{tk ð]Øtu …tu‚t™e ytÞ¾t™e ûtýtu™u ÞtŒ fhe ytïtË™ ÷E™u Sðe þfu Au.. y™uyux÷u s sÁh Au. ð‚o{t™™e «íÞuf ûtý™u {týðt™e, Sððt™e, ËwÄthe ÷uðt™e ™t™e y{Úte ðt‚{tk…r‚-…í™e {tuk {[ftuze ûtýtu ðuzVu Au. rŒfhtu {t-ƒt…Úte rhËtE™u ®f{‚e «u{™tu ytMðtŒ [qfe òÞAu. ûtýtu™u ËwÄthðt {txu ntMÞ y™u «u{ {wÏÞ þ† Au. ûtýtu™u «VwÂÕ÷‚ ht¾ðt {t-ƒt…ƒt¤f™t {tÚtt{tk ntÚt Vuhðe þfu, …í™e ËwkŒh þý„th ËS …r‚™u hesðe þfu, …r‚ «u{ -…w»…fu «u{™e ðt‚tu Útfe …í™e™u nËtðe þfu, f÷{ Útfe ÔÞÂõ‚ ûtýtu™u ft„¤ …h x…ftðe þfu. ËwkŒhhËtuE ûtýtu™u ËwÄthe þfu. …wM‚ftu™wk ðtk[™, {t‚™t ¾tu¤t{tk ƒt¤f™u ðtíËÕÞ, þtk‚r[¥tu …r‚-…í™e™e „tuÂc, ™rŒ™tu ‚x, ƒ„e[tu... fuxfux÷wkÞ Au ûtýtu™t rðM‚th y™u rðftË {txu sÁh Au.ûtýtu™u ËwÄthðt {txu {t™rËf ‚iÞthe™e yuf ƒeò™u „{‚t hnuðt™e. hz‚t ƒt¤f™t ntÚt{tk h{fzwk fu [tuf÷ux yt…e ŒEyu yux÷u ƒt¤f [q… ÚtE òÞ. yufËSð™u r™Soð ðM‚wytu Ënthtu {¤‚tk òu hz‚e ûtýtu ntMÞ{tk …rhð‚o™ …t{‚e ntuÞ ‚tu yufËSð-ƒeò ËSð™u fu{ Ë{S ™ þfu ? Ëðth™t ™tM‚t{tk {t‚t fu …í™e îtht {¤‚e [t-¼t¾he™tu yt™kŒ ‘…ux ¼htÞwk’ yu{tk ™rn …ý yu ûtýtu Ët[ðe ÷uðt{tk ytðe ‚u{tk Au. suýu ûtýtu™u yt™kŒ™wk ™t{ ytÃÞwk Au ‚u ËwkŒh SÔÞtu Au. y™u yux÷u nwk nk{uþt yu …kÂõ‚ytu ÞtŒfÁk Awk. “ Smile Cost noting but Creats much.” …k¾e™e su{ ûtýtu õÞthu Wze òÞ ‚u fne þftÞ ™nª. yu™t xnwft™u {týeyu, yu™e ËwkŒh‚t™uMðeftheyu... ûtý yux÷u nwk, ‚wk Ënw™t ËkƒkÄtu™tu Ëhðt¤tu. “{tÁk-‚tÁk” ¼q÷e ‘yt…ýwk’ ƒtu÷‚tþe¾eyu. yt…ýu ftuE™u ¼÷u fþwk ™ yt…e þfeyu …ý «u{t¤ ûtýtu yt…e þfeyu ‚tu ½ýwk. fthý,ûtý™tu Ë{wå[Þ yux÷u s ytÞ¾wk. 11. …í™e : Eïh™wk ™shtýwk
 18. 18. ƒeS ƒÄe s ðM‚wytu rðÄt‚t yt…u Au …hk‚w …í™e‚tu Mð„o™wk rðþu»t ™shtýwk Au ! - …tu… rðï{tk ËtiÚte ðÄw ðM‚e Ähtð‚t r¾úM‚e Ë{ts™e yus rðþu»t‚t Au fu Œwr™Þt™e Wí…Â¥tÚte{tkze EËw r¾úM‚™tu sL{ y™u …Ae ð‚o{t™ Ä{o™u xftðe ht¾™th ÄtŠ{f þ]k¾÷t {t™ð‚t™e ËtÚtuËtÚtu Sð™™e ‚{t{ ƒtƒ‚tu fuLÿ{tk ht¾e ð‚uo Au. r¾úM‚e Ë{ts™t ËðuoËðto …tu…™t {‚u MðtæÞtÞ…rhðth™t ŒtŒt™wk yr„ú{ {níð Au, r…ze‚ {txu ft{ fh‚e ËkMÚtt «íÞu „ðo Au... …tu… ËðoÔÞt…erð[thtu ËtÚtu …í™e rðþu …ý rðþu»t ðt‚ fhu Au. …tu…™t {‚u «„r‚þe÷ y™u {t™ð‚tðtŒe rð[thtu …r‚ - …í™e™t «sÒttuí…Â¥tftÞoÚte þYÚttÞ Au. ƒk™u sux÷t Ër¢Þ hne ƒt¤f{tk ËkMfth™wk rËk[™ fhu ‚ux÷tu ƒt¤f Wíf]c ntuÞ. …í™eMð„o™wk ™shtýwk ntuÞ íÞthu …r‚™e ¼qr{ft {níð™e Au. rðrþü {nt™…wÁ»ttu {txu™t y™uf ™t™tWíË„tuo{tk, …í™e™t Ë{…oý y™u M™un {níð™t Au. ftuE…ý Ä{o íÞthu s {nt™ Au fu ßÞthu ‚u ‚u™t Ë{ts™wk «íÞuf ÔÞÂõ‚™wk Ëðto„e ½z‚h fhu.…rhÂMÚtr‚ {wsƒ Œt™ fhu y™u …rhÂMÚtr‚ {wsƒ ‚÷ðth WXtðu ‚u Ä{o ™nª …ý yÄ{o Au. …tu…™t {‚u …í™e™wk rðþu»t {níð yux÷t {txu Au fu …í™e s ytŒþo ËkMfth™wk Ëso™ fh™th Au.…í™e s Ë‚…Út™tu r™Œuoþ fhu Au. su …í™e ¼q¾e hnuu …ý …r‚™t …hËuðt™tu htux÷tu s ¾tÞ ‚u fwxwkƒrðï™wk ytŒþo fwxwkƒ Au. ¼th‚eÞ ËkMf]r‚™t y™wËkÄt™{tk yuf ÿütk‚ òuEyu. ‚u ðuŒ¿t ‚íð¿tt™ ËkƒkÄe {nt™ „úkÚt™wk ykr‚{ «fhý ÷¾e hÌtt n‚t. ‚u ‘ƒúñ Ëwºt’ …h…tu‚t™e rðî‚t…qýo xeft ÷¾e hÌtt n‚t. yt {nt™ ftÞo …qÁk fhðt …[tË …[tË sux÷tk ð»ttuo ‚u{ýu÷eÄt n‚t. ‚u ‘¼t»Þ’ ™tu ykr‚{ …rhåAuŒ …qhtu fhe hÌtt n‚t. íÞtk s y[t™f …ð™™t Í…txtyu ŒeðtuƒwÍtðe ™tkÏÞtu. ƒÄu s ykÄtÁk AðtE „Þwk. ftuEf ykŒh ytÔÞwk y™u Œeðtu …uxtÔÞtu. “‚{u ftuý Atu. ËÒtthe ?” …krz‚ rþhtu{ýe ðt[M…r‚ r{©yu …qATÞwk “{U òuÞwk Au ‚{u rŒðËy™u ht‚ {nu™‚Úte {the Ëuðt fhe Au. nwk ‚{thtu yíÞk‚ yt¼the Awk. ‚{u ftuý Atu, Œuðe ?” “nwk ¼t{‚e, ‚{the …í™e !” .... y™u ‚u{™u y[t™f ÞtŒ ytÔÞwk fu fux÷tf ŒtÞft …nu÷tk ‚u{ýu yuf swðt™ Atufhe ËtÚtu ÷ø™fÞotto n‚t. su™u rðþu ‚u Ë{Þu y™u yt ƒÄt …tA÷tk ð»ttuo Œhr{Þt™ ¼tøÞu s fþwk òÛÞwk n‚wk ! ‚u{™t «ùt‚t…™e ftuE Ëe{t s ™ntu‚e. Ët‚ Ët„h fh‚tkÞ ‚u{™tu rð»ttŒ Qkztu n‚tuu. ‚u{ýu fÌtwk : “f]…t fhe {™u ût{t fhtu ! {U ‚{the rðYæÄ …t… fÞwO Au. ‚{tht Ë{„ú yÂM‚íðrðYæÄ™wk …t… ! ytðzt {tuxt Éý™u fuðe he‚u [wfððwk ‚u nwk òý‚tuu ™Úte. {the ðuŒ™t™u ftuuE þçŒtuu
 19. 19. «„x fhe þfu ‚u{ ™Úte...! ” …Ae ytkËw¼he ytk¾u ‚u{ýu ‚u™tuu ntÚt …fzâtu y™u ƒtuÕÞt: “yt ¼t»Þ™u nwk ™t{ yt…wk Awk ¼t{‚e !” ytsuÞ yt {nt™ ¼t»Þ s„‚¼h{tk “¼t{‚e” ‚hefu ytuu¤¾tÞ Au. …í™e™u MðtÚto ™nª …ý r™MðtÚto …tu‚eft …tºt{tk ytuu‚«tu‚ hnuðt™e EåAt ntuuÞ Au. ytŒþo™the™e yts rðþu»t‚t Au fu srx÷ ftÞo…æÄr‚{tk yxðtÞu÷e hnu‚e ntuðt A‚tk, …r‚ ‚hVÚteËk…qýo M™un ™ {¤‚tu ntuðt A‚tk …tu‚efe ¼tð™tÚte fwxwkƒ™wk fÕÞtý fhu Au y™u yux÷u s …í™e {t‚tAu, ƒnu™ Au, Ätºte Au. Mð„o™w ™shtýwk Au. 12. rËrØ ™{ú‚t y™u nfthtí{f ÿÂüftuý rðftË™t îth ¾tu÷e þfu Au. Wå[ rþ¾huÚte r™Œtuo»t ¼tðuf÷f÷ ðne ytð‚wk Íhýwk {ntËt„h™wk Y…Äthý fhu Au. Œk¼ Atuze Ënw™e ‚hË ƒwÍtðu Au. ™{ú‚trð™t rðM‚th þõÞ ™Úte. ™{ú‚t Au, ‚tu rðftË Au. ™{ú‚t rð™t nfthtí{f ÿÂüftuý þõÞ ™Úte. nƒox nqðh ™t{™tu yuf swðt™ y{urhft™e yuf Þwr™ðŠËxe{tkÚte Es™uh™e …Œðe ÷E™u ƒnthytÔÞtu. ‚u™tu rð[th ¾tý™t yuÂLsr™Þh Útðt™tu n‚tu. þw¢ðthu Ëðthu yuf ¾tý™t ÔÞðMÚtt…f™u‚u ™tufhe {txu {éÞtu. ÔÞðMÚtt…fu fÌtwk : “y{thu ‚tu yuf xtEr…Mx™e sYh Au. ‚{u yu ft{ {txu‚iÞth Atu ?” “xtEr…Mx ?” swðt™ ƒtuÕÞtu, …Ae shtf Útk¼e™u ‚uýu fÌtwk, : Xef Au, nwk yu ft{ fheþ.ytð‚t {k„¤ðthu Ëðthu nwk ft{u ÷t„e sEþ.” {k„¤ðthu Ëðthu swðt™ …tu‚t™t ft{u ƒhtƒh ntsh ÚtE „Þtu. ÔÞðMÚtt…fu ‚u™u …qAÞwk. “‚{u{k„¤ðthÚte ytððt™wk þt {txu ™¬e fÞwO ? yu™e …tA¤ fþtu nu‚w n‚tu ?” swðt™u sðtƒ ŒeÄtu, “S nt, [th rŒðË {™u {éÞt. ‚u{tk yuf ¼tzq‚e xtE… htExh ÷E™unwk sYhe xtE…ª„ þe¾e „Þtu Awk.” yt„¤ s‚tk Þw™tExuz MxuExË™t ht»xÙ…r‚ ƒLÞt ‚u yts nƒox nqðh. yt…ýu ™tufhe{tk y™wfq¤‚t y™u Ëw¾Ë„ðz þtuÄeyu Aeyu. {™u yt ™nª Vtðu yÚtðt {™u™Úte ytðz‚wk þçŒtu Útfe yt…ýu yt…ýt rðftË™t {t„o{tk …qŠýðht{ {qfe ŒEyu Aeyu. rðï rðÏÞt‚ ÏÞt‚e «tó {nt™q¼tðtuyu þqLÞ{tkÚte Ëso™ fÞwO Au. «thk¼Úte s ytÄwr™fËwrðÄt y™u ði¼ð™e y…uûttytu™u fthýu yt…ýt{tkÚte ½ýt ƒÄt rðftËþe÷ Sð™™e þYyt‚ s™Úte fhe þf‚t. hurzÞt™tu Ëk‚tu»t s yuhfÂLzþ™h y…tðe þfu. ™{ú ¼tðu …t... …t... …„÷e {tkztu,yð~Þ ËV¤ Útðtþu.
 20. 20. yntu, s÷™wk {tŒoð ! Q[uÚte Q‚he Äe{u fwËw{ÚteÞ n¤ðt ƒ™e, nÚtu¤e {nª …w»…Úte sðwk rÍ÷tE, ðt …]Úðe™e hsu ¼¤e sE Qkzu W‚he ƒes™u ¼ªsðe Ëwftu{÷ ‚]ýtu Y…u «„xðe ™ðe ®sŒ„e -sÞL‚ …tXf r™htþt íÞS™u rðftË™tk …kÚtu z„ {tkzðt yu yt…ýt ntÚt{tk Au. ŒwLÞðe ytkxe½qkxe ¼q÷e™unfthtí{f ÿÂüftuýÚte Íhýt{tkÚte {ntËt„h™wk r™{toý yt…ýt ntÚt{tk Au. Ë‚‚ Œtuz‚t hntu.ËV¤‚t sYh ‚{tht [hýtu{tk nþu. 13. sðtƒŒthe yuf ËkMfth rðï{tk {t™ðe™u sux÷e Mð‚kºt‚t Au yux÷e s ‚u™u ËkMfth ËtÚtu ‚tŒtBÞ fu¤ððt™e sÁh Au.Ä{o y™wËth ƒt¤…ý{tk {¤‚t ƒt¤ ËkMfthÚte {tkze ÷ø™ ËkMfth suðt ƒkÄ™tu yuf sðtƒŒthe™tuynuËtË fhtð™tht Au. Ët[t yÚto{tk yu ƒkÄ™tu ™ ƒ™‚t Ëw÷un{t„o ƒ™ðt òuEyu. Mð‚kºt‚tÚte ÔÞõ‚rðftË yÚtuo…htuðtÞu÷t {™w»Þu yu Ë{sðwk hÓÞwk fu ‚u™e ytË…tË ftixwkrƒf sðtƒŒthe y™u ‚u™wk s‚™ fhðt™e…ý „r‚rðrÄ Út‚e s ntuÞ Au. ƒt¤f™u sL{ ytÃÞt …Ae {t-ƒt…™e sðtƒŒthe …qýo Út‚e ™Úte.÷ø™ fÞto …Ae …r‚-…Âí™™e sðtƒŒthe þÁ ÚttÞ Au. sL{ {u¤ð™th ƒt¤f™e …ý sðtƒŒthe þÁÚttÞ Au. ð]Ø {t‚tr…‚t {txu ð]ØtðMÚtt ƒtus ™ ƒ™‚tk Ëw¾Œ ûtýtu ƒ™tðe þfeyu ‚tu ‚u Au ƒt¤f‚hefu™e sðtƒŒthe. Íhýwk íÞthu s f÷f÷ ðnuþu sÞthu ‚u™u ƒu rf™thtytu™tu Ënthtu {¤þu. ƒtfe rf™tht™u Aqx Au,fu ‚u …tu‚t™e …t¤ …h ð]ûttu W„tze þfu, «ðtËeytu™u ƒuËtze yt©Þ yt…e þfu. …ý òu ‚uýu…tu‚t™e sðtƒŒthe Atuze ŒeÄe ‚tu Ë{sðwk fu Íhýwk ¾z¾z ™ ðnu‚tk ¾tƒtur[Þwk ƒ™e sþu. y™urf™tht Võ‚ {txe™t Z„÷t ! {thu fu ‚{thu ÔÞÂõ‚„‚ rðftË™e ËtÚtu-ËtÚtu ytðe y™uf sðtƒŒtheytu Ëk¼t¤ðt™e Au. òusðtƒŒtheÚte Œqh ¼t„ðwk ntuÞ ‚tu …Ae Eïhu yLÞ hM‚tytu™wk …ý Ëso™ fÞwo Au. nt, …ý ËkMfth{tk÷e™ ÚtÞt …Ae sðtƒŒtheytuÚte ¼t„ðwk yux÷u ™…wkþf‚t. yt…ýu ðthkðth Ëtk¼¤eyu Aeyu... òuEyu Aeyu fu ÷ø™ ËkƒkÄÚte òuztÞu÷t Þw„÷tu ½ze™tAêt ¼t„{tk yuf ƒeò™t Œw~{™ ƒ™e òÞ Au. fthý ‚u{™t{tk yufƒeò™u Ë{sðt™e ~trõ‚ ™Úte.…tu‚t™e ðt‚{tk ËíÞ Œu¾tÞ Au. ƒeò yÚto{tk fneyu ‚tu “E„tu”. y™u yt “E„tu” ™u ™ Atuz™th
 21. 21. nk{uþt Œw:¾e s ÚttÞ Au. nrh H yt©{™t rf™thu yuftyuf Mfwxh ytðe™u W¼wk hÌtwk. Mfwxh …hÚte …r‚-…í™e W‚hey¬z {ti™ ËtÚtu rf™tht …tËu …ntUåÞt. yuftyuf ‚uytu Útk¼e W„ú MðÁ…u ͽzðt ÷tøÞt. ‚u{™tþçŒtu{tk yux÷tu ¢tuÄ n‚tu fu ûtýðth ÷tøÞwk fu n{ýtk s ftkE ysw„‚wk ƒ™e sþu. …í™e ƒtu÷e : ‘‚thu Ë{tÄt™ fhðwk ntuÞ ‚tu þtkr‚Úte ðt‚ fh...’ …r‚ ƒtuÕÞt : ‘{thu Ë{tÄt™ fhðwk Au yux÷u ‚tu ynª ÷tÔÞtu …ý ‚wk ‚the S¼ W…h ftƒwht¾.’ ‘òu {the S¼™e ðt‚ ™ fh, y™u òu {tht{tk ‚{u ¾t{e Œu¾t‚e ntuÞ ‚tu þwk fhðt {™u hz‚eòuE ntuðt A‚tk {tht ½huÚte ÷E „Þtu n‚tu.’ ‘nwk ‚™u ntÚt òuzwk Awk, ‚wk þwk fhðt ƒuXe Au, nðu {thtÚte Ën™ ™Úte Út‚wk. nwk ‚thtÚte fkxt¤e „ÞtuAwk.’ …r‚ ƒtuÕÞtu. W„ú Mðhu …Âí™ ƒtu÷e : ‘nwk {tht r…Þh{tk s ƒhtƒh n‚e. òu ‚thtÚte {™u ™ …t÷ðe þft‚entuÞ ‚tu þt {txu htus Vtu™ fh‚tu n‚tu ? þwk fhðt ynª ƒtu÷tðe, nwk …ý ‚™u ƒu ntÚt òuzwk Awk fu nðu{thtÚte …ý Ën™ ™Úte Út‚wk.’ ‘‚wk {™u ™nª Ë{su ? ‚the ò‚™wk «Œþo™ s fÞto fheþ ?’ ‘yhu ! Ë{S ‚tu ‚wk ™Úte þf‚tu... ‚the „hsu {™u ynª ÷E ytÔÞtu ™u A‚tkÞu ŒtŒt„ehe ?ytðtu s „wMËtu fhðtu ntuÞ ‚tu {™u …tAe ½hu {wfe Œu... ‘…í™e ƒtu÷e. ‘nðu ƒnwk ÚtÞwk, òu ‚™u {tht{tk hË ™ ntuÞ ‚tu nwk òô Awk.’ ytx÷wk ƒtu÷e …r‚yu Mfwxh™u fef {the. …tA¤ …í™e ƒuËðt „E …ý ‚u …nu÷tk „uEh{tkMfwxh [t÷w fÞwO. …í™e …z‚e …z‚e hne „E. y™u [t÷w Mfwxhu …r‚ ƒtuÕÞtu, ‘nðu nwk yt ËkËthÚtes Œqh [tÕÞtu òô Awk, …Ae ‚tu ‚™u þtkr‚ Útþu ™u ?’ Mfwxh™u huË yt…e …r‚yu {xfwk …ý ™ {tÞwO. yuftyuf rðb¤ ƒ™u÷e …í™e …rhrMÚtr‚ …t{e „E y™u ‚uýu Œtux {wfe, Mfwxh™wk M…uhÔne÷…fzÞwk. „wMËu ÚtÞu÷ …r‚yu ðÄw yufËe÷uxh ytÃÞwk y™u …í™e Äw¤{tk h„Œtu¤tE „E. rVÕ{tu{tkrð÷™™u rnhtu ½tuzt …tA¤ ƒtkÄe ÷E òÞ y™u [tu{uh Äq¤™e z{heytu Wzu ‚uðwk ytƒunwƒ á~ÞËòoÞw. …Âí™™t {tU{tkÚte [eË r™f¤e ‘ytu...{t...{he „E.’ ™e [eËtu …tA¤Úte ¾U[t‚e „E. ƒk™u™e ðtM‚rðf‚t yux÷e s fu ‚uytu fkE …ý ƒtkÄAtuz fhðt ‚iÞth ™ntu‚t. Ë{tÄt™ yÚtuoytÔÞt …ý rð¾ðtŒ™tu «§ rðËhtE „Þtu y™u ƒk™uyu yn{ ™ Atuzâtu. ßÞthu …r‚ fu …Âí™™t ÓŒÞ{tk nqkV fu ytí{eÞ‚t suðwk ‚íð s ™ ntuÞ íÞthu ‚uytu …þw suðt ÷t„uAu, ßÞtk ytí{eÞ‚t «u{ nþu íÞtk ËkMfth nþu, sðtƒŒthe™wk ¼t™ nþu, Ë{tÄt™ nþu, Võ‚ fef
 22. 22. {thðtÚte Mfwxh [t÷‚wk ™Úte yu {txu f÷[ y™u yufËe÷uxh ËtÚtu „uEh™wk xâwk™ª„ sYhe Au. {týËsðtƒŒtheÚte {tU Vuhðe [t÷u yu™tu yÚto yu Au fu ‚u yuf÷u…xtu Au. ytðt yuf÷…uxt ÔÞÂõ‚yu þõÞntuÞ ‚tu …Ae ËkËthÚte …h hnuðwk. ¾hztðwk ™nª. 14. Ëw¾™e y™w¼qr‚ Ëw¾ yux÷u þwk ? Ët{tLÞ he‚u {t™ðe yuðe rð[thÄtht Ähtð‚tu ntuÞ Au fu Sð™{tk Ëw¾ ytðu …Ae Œw:¾ytðu - yu yuf r™Âï‚ ½x{t¤ Au. …ý yt{ òuEyu ‚tu y™uf ËŒT - yËŒT ð]r¥tytu y™u rð[thtu Ähtð‚t yt…ýt {fox {™™es yt ƒÄe ÷e÷t ntuÞ Au. {t™ðeyu ftuE yuf …rhÂMÚtr‚{tkÚte yt™kŒ {u¤ðe Ëw¾ «tÂó™e y™w¼qr‚fhðe fu …Ae yus …rhÂMÚtr‚{tk Œw:¾e ÚtE™u Œw:¾ y™w¼ððwk yu su‚u ÔÞÂõ‚™t ntÚt{tk s Au. yux÷ufu Eïh™t ytÞtus™ «{týu Äx™t, …rhÂMÚtr‚ ƒ™‚e ntuÞ ‚u{tk {t™ðe …tu‚ …tu‚t™e y™wfq¤‚tËtÄðt «Þí™tu fh‚tu ntuÞ Au. y™u yu{tk Œw:¾ y™u Ëw¾ WŒT¼ðu Au. {thu {tht Sð™{tk ƒ™‚e Äx™t,«Ëk„™u nfthtí{f fu ™fthtí{f ð÷ýÚte y…™tðe™u ‚u™wk {qÕÞtkf™ fhðwk Au; ‚u r¼Òt r¼Òt ÔÞÂõ‚íðÄhtð‚e ÔÞÂõ‚ytu™t ÔÞf‚ÔÞtu …h ytÄth ht¾u Au. Œt.‚. yuf „w÷tƒ™tu ËhË {ò™tu Atuz ¾e÷u÷tu Au yu Atuz™u òuE™u ftuEf ÔÞÂõ‚ yu{ fnuþufu ËhË „w÷tƒ™wk Vq÷ ¾eÕÞwk Au. ßÞthu ƒeS ftu¤ ÔÞÂõ‚ yu{ fnuþu fu, “yt ¼„ðt™u „w÷tƒ™wk Vq÷fuðwk ƒ™tÔÞwk òu™u, yu™e ytswƒtsw fuðt ftkxt Au. ƒË.... ynªÚte Ëw¾ òus™tu Œqh y™u Œw:¾ ÔÞÂõ‚™e ytË…tË s rðkx¤tE ð¤u Au. fu{ fuVq÷™u ftkxt ytÃÞt Au ‚u™e …tA¤ nfthtí{f áÂüftuý y…™tðe™u yu{ …ý rð[the þftÞ fu....Eïhu yt ËwkŒh {ò™t Vq÷™wk hûtý fhðt fuðwk ËhË ftkxtÁ…e fð[ håÞwk Au. …r‚ …í™e ðå[u „uhË{òu Q¼e ÚttÞ, Ë{MÞt WŒT¼ðu, n‚tþ ÚtE sðtÞ. yt ƒÄwk s þõÞAu fu{fu ƒk™u™t rð[thtu r¼Òt ntuÞ Au. …hk‚w yt …rhÂMÚtr‚{tk ƒk™u ÔÞrf‚ytuu yufƒeò™t ð÷ý™uy…™tðu ‚tu Ëw¾ y™u …Ae Œw:¾ ytðu s yu fwŒh‚™t ¢{™u ƒŒ÷e þftÞ. y™u {t™ðe …tu‚t™t Mð-ƒ¤u Sð™{tk Ëw¾ y™u {tºt Ëw¾™wk s r™{toý fhe þfu. xqkf{tk Ëw¾ fu Œw:¾ yu Eïh r™Š{‚ ™Úte …hk‚w {t™ðe™t ntÚt™e s ðt‚ Au. Eïhu {t™ðe™us ƒwÂØ þÂõ‚ yt…e Au. su™tu {t™ðe W…Þtu„ fhe™u nfthtí{f ð÷ý y…™tðu ‚tu …ý yzÄwk s„‚þtk‚ ÚtE òÞ. 15. þwk ‚{thu ËV¤ Útðwk Au ??? ftuE…ý ftÞo™e ËV¤‚t yÚtuo {¬{ {™tuƒ¤™e ËtÚtu ftixwkrƒf nqkV y™u Ët{trsf y™wfq¤‚tsÁhe ntuÞ Au. yuf Þwðt™™tu rðftË - rðM‚th ‚u™t …rhðth W…h y™u yuf …r‚™tu rðftË - rðM‚th
 23. 23. ‚u™e …í™e W…h ðÄw ytÄtrh‚ Au. rðï{tk yËkÏÞ rfMËtytu yuðt Au fu su{ýu þqLÞ{tkÚte Ëso™ fÞwO Au. ËtÞf÷ …h …tðzh™eVuhe fh‚t Þwðt™u {¬{ {™tuƒ¤™u «‚t…u s r™h{t fk…™e W¼e fhe rðï{tk ™t{™t {u¤ðe. Vf‚40 Ár…Þt{tk þÁ fhu÷ …tðzh™e Vuhe™tu ÄÄtu 400 fhtuuz ËwÄe …ntU[e „Þtu. yuðe s he‚u, yuf {tuxe fk…™e{tk ytðu÷e fuLxe™{tk yuf ŒÂûtý¼th‚eÞ Þwðt™ ðuExh ‚hefuft{ fh‚tu n‚tu. Ët‚uf ð»to™t yÚtt„ «Þí™ - …rh©{ …Ae yuýu ™t™fze ƒ[‚ ËtÚtu {wkƒE{tk yufVqx…tÚt …h ™tM‚t™e hUfze þY fhe. ÷ø™ fÞto ƒtŒ …í™e™e nqkV y™u ðtíËÕÞ ðÄw …rh©{™e «uhýtyt…‚t hne. ËðthÚte ht‚ ËwÄe ‚u hUfze …h …wh‚wk æÞt™ yt…‚tu. …í™e™e ŒeÄo áÂü™e ËtÚtu ‚uýuËt‚-ytX ð»to ËwÄe hUfze [÷tðe y™u ƒ[‚{tkÚte yuf ™t™fze Œwft™ ¾tu÷e. Ë{Þ s‚tk, ytŠÚtf «„r‚ Íz…Úte ðÄðt {tze, ƒeò …tk[uf ðhË{tk yuýu Wrz…e ntux÷¾tu÷e. ‚u™t ƒt¤ftu sÞtk ™u‚tytuu™tk ƒt¤ftu {tUÄwk Œtx rþûtý ÷u Au ‚u{tk ¼ý‚tk ÚtÞt. „E ft÷u su™e‚tft‚ ËtÞf÷ ¾heŒðt™e ™ntuu‚e yu ytsu fth{tk Vhu Au. ytsu yu Wrz…e ntuuxu÷{tk ™t{tkrf‚rVÕ{Mxth …ý ytðu Au. ½ýtÞ™u yu™e «„r‚™e …tA¤ ½hƒtÞu÷t …whw»ttÚto™t …tÞt™u r™nt¤eþõÞt ™Úte. ¼tøÞu s {týË yuðtu nþu su™u ËV¤‚t …t{ðt™tu {t„o ¾ƒh ™ ntuÞ. {nu™‚ ð¥tt ŒeÄoáÂüð¥tt WíËtn ð¥tt fhËfh ¼u„tk ÚttÞ ‚tu ËV¤‚t {u¤ððe Ënu÷e ÚtE òÞ. ¼th‚{tk fu rðï{tkyuðt rfMËtytu ytuAt ™Úte su{t ÔÞrf‚yu þqLÞ{tkÚte Ët{útßÞ W¼w fhe ƒ‚tÔÞwk ntuÞ. yu ÷tuftuytx÷e ËV¤‚t fu{ {u¤ðe þfu Au yu rð[thðt{tk Ë{Þ ™ ƒ„tztu. ftuE™t Œtu»t fu Wý…™uþtuÄðt{tk, „t{ VtuE ƒ™e hnuðt{tk Ë‚‚ Ë{Þ ƒ„tz‚t ÷tuftuyu …tu‚t™e þÂõ‚™tu Ët[tu W…Þtu„fhðt «Þí™þe÷ ƒ™ðwk òuEyu. õÞthu …ý ntÞto rð™t, ytðu÷ {wËeƒ‚™tu Ët{™tu …ý fhðtu …zu. Œhuf ð¾‚u ÷tzðt ntÚt{t™ …ý ytðu, …ý ‘’{thtÚte fkE ™ ™nª ÚttÞ’, ‘nwk ‚tu fkxt¤e „Þtu’ - þçŒtu™u r‚÷tksr÷ yt…ðe…zþu. su {týË ËV¤ Útðt EåA‚tu ntuÞ yu™t rð[th y™u ð‚o™{tk yLÞtu fh‚t shtf Vhf ntuuÞAu. yt Vhf yux÷u ËV¤‚t {u¤ððt™e „wÁ[tðe. su {týË™u yt [tðe {u¤ðe™u yt„¤ ðÄðwk ntuÞyuýu Sð™™e «íÞuf ½ze™u Ëk„út{ „ýe™u ÷zðwk òuEyu. ¼q‚ft¤ ¼w÷e™u ð‚o{t™{tk Sðtu. ð‚o{t™ yux÷u yts. yts yux÷u ¾ht¾he™tu ¾u÷. yts yux÷u ™ðe þÁyt‚. yts yux÷uò‚™u ƒŒ÷e ™t¾ðt™e ËtiÚte yý{tuu÷ ½ze. yts yux÷u ®sŒ„e™u Ëtu™t™e ƒ™tððt™e ‚f. 16. Œw:¾™u Œqh fhðt..... yÞtuøÞ ½x™t ytðe {¤u y™u EÂåA‚ ðM‚w y¤„e hnu íÞthu {týË Œw:¾™tu y™w¼ð fhuAu. yt{ Œw:¾™e y™w¼qr‚™w fthý y…uûtt fh‚tk swŒwk …rhýt{ Au. yux÷u Ëw¾e Útðt™tu hM‚tuu Au
 24. 24. …rhÂMÚtr‚™u y™wfq¤ Útðwk. fux÷ef 𾂠Œw:¾Œ ½x™tytu …ý {™w»Þ™u Ëw¾ Ë{t™ ÷t„u Au. …ý yu Võ‚ yuðeÔÞÂõ‚ytu™u fu su Ëso™tí{f rð[th Ähtð‚t ntuuÞ. …r‚-…Âí™™t ͽzt …Ae xwkf Ë{Þ™t yƒtuu÷tyux÷u Œw:¾Œ rMÚtr‚ …ý yu rMÚtr‚™u ðt„tu¤e yu{tÚte ƒk™u Wý… þtuuÄu, ™u …Ae …tAt xwkf Ë{Þ{tks ¼u„t ÚtE òÞ ‚tuu yu ûtý yt™kŒ{Þ ƒ™e òÞ. fux÷ef ðth …rhÂMÚtr‚ ¼tu„ÔÞt rËðtÞ Aqxftuu ™ s ntuuÞ y™u nË‚t - nË‚t ¼tuu„ðeyuíÞthu {™™u ‚kŒwhM‚ ht¾ðt sÁhe Au. Œw:¾™t «Ëk„tu{tk ®[‚t, yf¤t{ý, W‚tð¤, Ä{…Atzt y™uð÷tu…t‚ fhðtÚte {týË™w {™tuƒ¤ ½xu Au y™u yu he‚u Œw:¾™tuu Ët{™tuu fhðt™e þÂõ‚™tu ‚ux÷tykþu ½xtztu ÚttÞ Au. rðŒuþ{tk ytðe …zu÷ Œw:¾Œ …rhÂMÚtr‚™u …ntU[e ð¤ðt fux÷tf ÷tuftu ytf»tof þtu-Á{{tk òÞAu. sÞtk swŒt-swŒt fƒtxtu{tk ®f{‚e ðM‚wytu {wfu÷e ntuÞ Au. Œwft™Œth Œw:¾e ÔÞÂõ‚™u …ÚÚth, ÷tfzey™u Ã÷tMxef™t Œzt yt…u Au. Œw:¾e ÔÞÂõ‚ EåAu yux÷tu „wMËtu fhe …tu‚t™e {™turMÚtr‚ {wsƒðM‚wytu ‚tuzu Au. …Ae …tu‚t™tu „wMËtu þtk‚ Út‚tk Úttfe™u ƒuËe òÞ Au... y™u Œwft™Œth ‚qxu÷eðM‚wytu™wk ÷eMx ƒ™tðe ƒe÷ ƒ™tðe Œu Au. „wMËtu fhe Œw:¾™u Œqh fhð™t «Ëk„tu …ý nðu ƒ™e hÌttAu. rðrðÄ hM‚tytu yLðÞu Ët[t yÚto{tk Œw:¾ ytðu íÞthu {nt…wÁ»ttu y™u rð¼qr‚ytu™t Sð™™wkM{hý fhðwk òuEyu. fthý yu{™t Sð™ ¼tøÞu s Œw:¾ {wõ‚ hÌtt Au. ‚uytuyu Œw:¾tu Ët{u ™{‚wkòuÏÞwk ™Úte fu nth {t™e ™Úte y™u ytí{ƒ¤…qðof Œw:¾tu Ët{u ÷zðt™wk [t÷w htÏÞwk yux÷u s ‚uytu{nt™ ƒ™e þõÞt. Œw:¾ Ët{tLÞ {týË™wk ‚us nýe ÷u Au. fthýfu Œw:¾Œ …rhÂMÚtr‚{tk {týË ™tËe…tË ÚtEòÞ Au. Œw:¾ yuf ykÄthe ht‚ Au y™u yu ðt‚™wk ytïtË™ …ý Au fu «¼t‚™t rfhý ËwÄe …ntU[ðt{txu ð[„t¤t™tu yu Ë{Þ þtkr‚…qðof …Ëth fhðt™wk sÁhe Au. Ët[e r{ºt‚t, «u{, ÷t„ýe ˼h Mð¼tð Œw:¾Œ …rhÂMÚtr‚{tk W…fthf ƒ™e þfu. yuf«u{t¤ …í™e fu r{ºt ytðe rMÚtr‚ Ëk¼t¤e þfu... òu ytðe r™fx™e ÔÞfr‚ytu™t ytïtË™ ˼h«u{t¤ þçŒtu ËtÚtu ntuÞ ‚tu Œw:¾ ûtýðth{tk Œqh ÚtE þfu. Sð™ yu ftkxt ðå[u r¾÷‚wk „w÷tƒ Au {nuf òuE‚e ntuÞ ‚tu ftkxt™e þfÞ‚t™u Mðefthðwk s…zu. yux÷u Œw:¾™e rMÚtr‚{tk ytk‚rhf {M‚e fu¤ðe yt ËkËth{tk yt„¤ ðÄðwk òuEyu. Œw:¾{tk¿tt™e ntuÞ fu {nt™ Ëk‚ ntuÞ fu {ntí{t.... …ý Œw:¾ nËðtÚte Œwh ÚttÞ Au, hzðtÚte ‚u{tk W¥thtu¥thðÄthtu ÚttÞ Au. 17. «ËÒt‚t-«„r‚™tu …tÞtu {™w»Þ Sð™ yux÷u ytkxe½qxe™tu Ëhðt¤tu. Ë{Þtk‚hu Ëw¾-Œw:¾™e Atu¤tu {™w»Þ™u ®¼sðu Au.
 25. 25. {t™ðŒun ftkE ðthkðth «tó Út‚tu ™Úte. Ë]Âü™wk Ëso™ fh™th Eïhu {tºt {t™ð™u s rð[th fhðt™ef¤t yt…e Au. “Vq÷ W„u y™u fh{tÞ” ™e Ë{„ú «r¢Þt ËqÞo«ftþ y™u ðt‚tðhý™e ntshe ðå[u ÚttÞ íÞtkrð[thtu ™nª Võ‚ y™wfq¤‚t™e s sÁh …zu Au. sÞthu {™w»Þ sL{-{hý ðå[u y™uf ‚ƒ¬tytu{tkÚte…Ëth ÚttÞ Au. {™w»Þ Äthu ‚tu Sð™™u Ws¤wk y™u «uhýtŒtÞe ƒ™tðe þfu Au y™u Äthu ‚tu r™Soð suðw.“s™BÞt-SÔÞt-{Þto” suðwk ƒ™tðe þfu Au. Sð™ yuðwk Sððwk òuEyu fu Sððwk ËtÚtof ÚttÞ y™u ‚{tÁkyÂM‚íð yt …]Úðe …h ™ ntuÞ íÞthu …ý ‚{tht ftÞtuo™e ËwðtË ÷tkƒt Ë{Þ ËwÄe Vu÷t‚e hnu. yLÞf¤tytu™e su{ Sð™ Sððt™e f¤t …ý nM‚„‚ fhðe sÁhe Au, yu f¤t «tó ÚtÞt …Ae ƒeswk fþwkfhðt™wk ƒtfe hnu‚wk ™Úte, ‚{u ‚{the ò‚™u ‚tu ËtÚtof fhþtu s …ý yLÞ ÔÞÂõ‚ytu™u …ý ‚{uW…Þtu„e ™eðzþtu yu ftkE ytuAt yt™kŒ™e ðt‚ Au ? ËtÁk Sð™ fuðe he‚u Sðe þftÞ yu {txu y{urhf™ ÷u¾f ftuxo™e ze. Vt{oh sýtðu Au fu, “suîtht yt…ýu yt…ýt ftÞo{tk Ë‚‚ {kzât hneyu y™u su yt…ýe þÂõ‚ytu™u ftÞo{tk «ð]¥t ƒ™tðuAu ‚u s yt…ý™u yt™kŒ yt…e þfu. ßÞthu yt{ ƒ™u íÞthu s yt…ýu Ët[wk Sð™ Sðe þfeyu. ”ytí{Ëw¾™e …nu÷e r™þt™e yu Au fu yt…ýe þÂõ‚ytu ftÞo{tk «ð]¥t ÚtE™u yt…ýu ‚u™u rðfrË‚Út‚e y™w¼ðeyu. Sð™{tk ¼tir‚f Ëw¾ ftÞ{ yt™kŒ yt…e þfu ™nª. xe.ðe., £es, ½h½kxe rð„uhu ytð~Þf‚tAu, ðËtÔÞt™tu yt™kŒ ntuÞ Au …ý yu ûtrýf. …ý f÷tfth ‚hefu hsq fhu÷e ‚{the f¤t y™uftu™eËtÚtu-ËtÚtu …tu‚t™u …ý y™nŒ yt™kŒ yt…u Au. yt…ýu yt™kŒŒtÞf æÞuÞ …tA¤ Ë{Þ yt…eyuAeyu ‚u Ë{Þ yt…ýt {txu yt…ýt Sð™™e yuf y{qÕÞ ½x™t ƒ™e hnu Au. …í™e {txu Ëtze ¼ux {éÞt ƒtŒ ‚u™u ‚u™t {qÕÞ™wk {níð ntu‚wk ™Úte. …hk‚w ‚u fuðt ¼tð ËtÚtu{¤u Au ‚u™tu yt™kŒ y{qÕÞ ntuÞ Au.... y™u Ëtze …nuÞto ƒtŒ ‚u …nuÞto™t ynuËtË™tu yt™kŒ y™uhtuntuÞ Au, yt™kŒ y™u «ËÒt‚t Sð™™u „r‚ yt…u Au. ‚{tÁk Sð™ «ËÒt‚tÚte ¼h…wh hnu‚wk nþu ‚tu s ‚{u «„r‚ ËtÄe þfþtu. òu ‚{u Sð™™tuyt™kŒ „w{tðe ƒuXt ‚tu «„r‚ yxfe sþu. «ËÒt‚t yÚtuo ÔÞÂõ‚„‚ Œw:¾ ËrnÞtÁk ƒ™tðtu, «u{™e,nqkV™e …hM…h y…uûtt ht¾tu, ÔÞÂõ‚íð™u ytf»tof ƒ™tð‚t hntu, Sð™{tk ™ðtu «tý …wh‚t hntu. Ënwyu …tu‚t™t Ár[™t rð»tÞ™wk ð‚wo¤ {tuxwk fhðwk òuEyu. Võ‚ …tu‚t™t ð‚wo¤{tk ™ hnu‚tËrnÞtht ð‚wo¤{tk «ðuþe ûtuºtV¤ ðÄtheyu. y™u íÞthu «ËÒt‚t ‚{the ytË…tË hnuþu. òu ‚{the …tËu «ËÒt‚t nþu ‚tu ¾t÷e…tu yt…tuyt… Œqh Útþu. ‚{u ytn÷tŒf‚t y™w¼ðþtu.‚{tht Sð™™u ‚{u su ò‚™t Ztk[t{tk Zt¤ðt EåA‚t nþtu ‚u{tk Zt¤e þfþtu... y™u íÞthu ‚kŒwhM‚e…ý ‚{the ËtÚtu nþu. fthý «ËÒt‚t y™u ‚kŒwhM‚e yuf rˬt™e ƒu ƒtsw Au. [t÷tu, ËrnÞtht«ÞtË îtht «ËÒt‚t fu¤ðe [nuht™e hu¾tytu™u ytu… yt…eyu...
 26. 26. 18. «ò þwk EåAu Au ? {týË™u Sð™ xftððt, ËwÄthðt htusƒhtus ËkÄ»to fhðtu …zu Au. ÄtŠ{f fèhðtŒ, ftu{eyËrn»ýw‚tyu …„…uËthtu fÞtuo ‚u rŒðËÚte ÷tufþtne{tkÚte ÷tuftu™tu rðïtË WXe „Þtu Au. Ë{t™rn‚,ËðtO„e rðftË y™u ò™{t÷™wk hûtý suðe ðt‚tu {tºt [qkxýe™t ¼t»týtu …qh‚e {ÞtoŒe‚ Au. «ò ðå[u, ¿ttr‚ ðå[u fwrºt{ ði{™MÞ, yË÷t{‚e, yrðïtË™tk ðtðu‚h fhe htsfeÞ÷t¼ ykfu fh‚t ™u‚tytuÚte «ò fkxt¤e Au y™u yux÷u s «ò ðthkðth Ë¥tt …rhð‚o™™tu MðtŒ[¾tzu Au. [e™ Œuþ™t ftìLVÞqrþÞË yuf {nt™ ®[‚f n‚t. ‚uytu …tu‚t™t rþ»Þtu ËtÚtu nk{uþt XufXuftýu Vh‚tk hnu‚t y™u W…Œuþ yt…‚t hnu‚t. hM‚t{tksu ftkE òuðt y™w¼ððt {¤‚wk yu™u ytÄthu rþ»Þtu™u «íÞût ¿tt™ …ý yt…‚t. yufðth ‚uytu xufht¤ y™u Ítzeðt¤t «Œuþ{tkÚte …Ëth ÚtE hÌtt n‚t. íÞtk yuf xufhe …tËuyuf fƒúM‚t™ yu{ýu òuÞwk. yu{tk ƒuËe™u yuf Mºte ÄúwËfu ™u ÄúwËfu hze hne n‚e. yu™wk fÕ…tk‚Ëtk¼¤e™u „wÁ ftìLVÞqrþÞË y™u rþ»Þtu™e ytk¾tu …ý ¼e™e ÚtE „E. …Ae Úttuze ðthu ftìLVÞqrþÞËu…tu‚t™t yuf rþ»Þ™u fÌtwk ‘yt Mºte …tËu ò y™u yu™t hzðt™wk fthý òýe ÷tð.’ …u÷t rþ»Þu Mºte …tËu sE™u ™{ú yðtsu fÌtwk. ‘ƒnu™, ‚{u ytx÷wk fÁý fÕ…tk‚ fu{ fhe hÌttkAtu ? ynª fƒúM‚t™{tk ƒuËe™u fu{ hztuAtu ? þwk ‚{tht ftuE ™Sf™t Ë„t™wk yðËt™ ÚtÞwk Au ?’ Mºteyu fÌtwk, ‘¼tE, yt ð„zt{tk ðt½™e ¼thu htz Au. nsw Úttuztf rŒðË y„tW s {thtËËhtS™u ðt½u Vtze ¾tÄt n‚t. yu …Ae {tht …r‚™u …ý ðt½u {the ™tÏÞt. y™u nðu {theŒefhe™tu …ý yu s ðt½ ftur¤Þtu fhe „Þtu Au.’ rþ»Þu yt ðt‚ „wÁ ftìLVÞqrþÞË™u fne.yu{™u ™ðtE ÷t„e. …tu‚u yu Mºte …tËu „Þt, y™uytïtË™ ytÃÞwk. …Ae yu{ýu fÌtwk. ‘ƒnu™, yt «Œuþ{tk ‚{™u ytx÷wk ƒÄwk Œw:¾ Au y™u ‚{thtkË„tkðnt÷t™u ðt½u Vtze ¾tÄt Au A‚tk ‚{u ynª þt {txu hntu Atu ? õÞtkf ƒeS Ë÷t{‚ søÞtyufu{ hnuðt s‚tk ™Úte. ?’ yt Ëtk¼¤e™u …u÷e Mºteyu fÌtwk, ‘„wÁ ‚{the ðt‚ ‚tu Ët[e Au …ý ynª™t htsf‚toytu÷tkr[Þt ™Úte. ynª™t ðu…the yuf™t zƒ÷ fh‚t ™Úte. ynª™t y{÷Œth «ò™t fÕÞtý™e ¾ƒhht¾u Au. ’ yt Ëtk¼¤e ftìLVÞqrþÞË …tu‚t™t rþ»Þtu ‚hV ðéÞt. yu fnu, ‘rþ»Þtu ! yt ðt‚ Ë{sðtsuðe Au. {týËtu swÕ{e htò™u ðt½ fh‚tkÞ ðÄw ¾‚h™tf „ýu Au. ÷tkr[Þt f{o[theytu y™u
 27. 27. ™Vt¾tuh ðu…theytu fh‚tk ðt½™tu ¾tuV yu{™u ðÄthu „{u Au.’ 19. ÓŒÞ {nt™ {týË™u ƒu ÓŒÞ ntuÞ Au : yuf{tÚte hõ‚Ätht ðnu Au y™u ƒeò{tkÚte M™unÄtht.... “ƒË yux÷e Ë{s {™u …hðh rŒ„th Œu, Ëw¾ ßÞthu sÞt {¤u íÞtk ƒÄt™tu rð[th Œu.” rðï{tk ½ýwk ƒÄkw ™ft{wk Auu... Ë{wÿ{tk ð»tto r™hÚtof Au, ‚]… ÚtÞu÷t™u ¼tus™ yt…ðwk r™hÚtof Au,Ë{Úto™u Œt™ yt…ðw ÔÞÚto Au. yuðe s he‚u …tuu‚t™tuu rð[th fhe ƒeò™e yð„ý™t fhðe ™ft{wk Au. Ëns f{o fh™thtu, Ënw«íÞu Ë{áÂü ht¾™thtu ytí{¼tðMÚt yuðtu “Ëuðt-ËtÄf” fuðtu ntuuðtuuòuuEyu. “ Born free, As Fre as the wind blows, As free as the Grass grows, Born free follow your heart.’ ‘sL{ ÚtÞtu Au, {wõ‚ Útðt, {wf‚ ntuðt …ð™ ðnu ‚u{ {wf‚ ðnuðt, ‚]ý W„u ‚u{ {wf‚ hnuðt, sL{ ÚtÞtu ‚ws ӌޙu y™wËhðt !’ Sð™™t «íÞuf ftÞtuo{tk sÁh Au ӌޙt yðts™u ytu¤¾ðt™e yt yðts™u ytu¤¾e ftÞtuofheþwk. {wõ‚ {™ Sðeþwk íÞthu MðtÚto MðÞk …e„¤e sþu.... ƒeò™tu rð[th ytðþu. s„‚{tk ‚{thtuftuE þºtw ™Úte. ¾htu þºtw yt…ýt{tk Aw…tÞu÷tu Au. ‚wftht{ {nthts ði~Þ n‚t. ðu…th ÄkÄtu fh‚t n‚t. ¼rõ‚{tk ÷tøÞt ™u ðu…th ÄkÄtu Awxe„Þtu. …í™e yt ™ Ë{S þfe y™u ¾qƒ ºttË yt…ðt ÷t„e. yufðth {nthts yuf ¾uzq‚™u íÞtk fÚtt fhðt „Þt n‚t. ŒhBÞt™ fux÷tf ði»ýðtu {nthts™tŒþo™ fhðt ½uh ytÔÞtk íÞthu ‚u{™e …í™e {nthts {txu „{u ‚u{ ƒtu÷ðt ÷t„e. ƒeS ƒtsw {nthtsu ¾uzq‚™u íÞtk Eïh{tk ÷e™ ÚtE™u hË«Œ fÚtt fhe suÚte ¾uzq‚ ¾wþ ÚtE„Þtu y™u {nthts™u {eXtE, V¤, þuhze ytÃÞt. yt ðt‚™e {nthts™u ½uh yu{™t …í™e™u ¾ƒh…ze „E. …ý {nthts ‚tu hM‚t{tk ¼„ðŒT M{hý fhu y™u yt ƒÄw yt…ðt {tkzâwk. ƒåÞtu {tºt
 28. 28. þuhze™tu ËtkXtu. {nthts ½uh …ntUåÞt íÞthu ntÚt{tk þuhze rËðtÞ ftkE ™ n‚wk. …í™e Ë{S „E fu yu{ýu ƒÄwhM‚t{tk yt…e ŒeÄwk Au. Œþo™u ytðu÷t ði»ýðtu™e …hðt fÞto rð™t …í™eyu {nthts™tu r‚hMfth fÞtuo,…í™e™tu ¢tuÄ ðÄ‚tu „Þtu. rððuf ™t hÌttu. {nthts™t ntÚt{tkÚte þuhze ¾U[e ÷E yu™t ðzu{nthts™u {thðt ÷t„e. {nthts™e þtkr‚™tu ¼k„ ÚtÞtu. ‚uytu ƒtuÕÞt : “ËtÁk ÚtÞwk þuhze™t ƒu xwfztÚtÞt, yuf ‚w ÷u, yuf nwk.” …r‚Œuð™t þçŒtuu Ëtk¼¤e …í™e yu{™t [hý{tk …ze. yu™u Œw:¾ ÚtÞwk. …tu‚t™e MðtÚtoð]Â¥t™tu…M‚tðtu ÚtÞtu. ‚uýu …r‚Œuð …tËu ytSS¼Þto Mðhu ût{t {tk„e. yu …wh‚wk ™Úte fu yt…ýu Sðeyu Aeyu. yu{ fnuðwk …wh‚wk ™Úte fu y{u y{tht fwxwkƒ {txu sYhef{tE ÷Eyu Aeyu, y{u y{tÁk ft{ Œût‚t…qðf fheyu Aeyu. y{u sðtƒŒth r…‚t, …r‚ fu …í™eAeyu. r™Þ{…qðof {krŒh, {ÂMsŒ fu Œuð¤{tk sEyu Aeyu. yt ƒÄwk ËtÁk Au …ý yu™tÚte rðþu»t ƒeswk…ý fkEf fhðt suðwk Au. nk{uþt yu þtuÄ‚t hnuðwk òuEyu fu fE søÞtyu Úttuzef …ý ¼÷tE ÚtE þfu‚u{ Au. yt…ýu yt…ýt ËtÚte {t™ðƒkÄwytu {txu …ý þõÞ yux÷tu Ë{Þ yt…ðtu òuEyu. suytu™u{ŒŒ™e sÁh Au ‚u{™u þtuÄe ftZe™u ‚u{™u {txu fkEf ft{ fhðwk, …Ae ¼÷u ‚u ft{ „{u ‚ux÷wk ™t™w ntuÞ…ý yu ft{ yuðwk ntuðw òuEyu su fhðt™wk …tu‚t™u ntuÞ. y™u su™u {txu {™u y÷„ fþtu ƒŒ÷tu {¤ðt™tu™Úte. Sð™{tk ytx÷wk ÞtŒ ht¾ðt suðwk Au. : “Œwr™Þt{tk ‚{u yuf÷t ™Úte hnu‚t, ‚{tht ¼tE …ý hnu Au.” yt…ýu yuðt ƒ™eyu... yuðt ƒu ÓŒÞ ht¾eyu fu yuf{tkÚte hõ‚Ätht ðnu y™u ƒeò{tkÚteM™unÄtht.... 20. yufƒeò™u y™wfq¤ ÚtEyu “Y…t¤e ðt‚ {tkze òu Ë{Þ™wk Ônuý htuftu ‚tu, nwk ðuhtÞu÷ ûtý™u Ëkf÷™™wk ™t{ yt…e Œô ” Sð™-y™ufrðÄ þõÞ‚tytuÚte ¼hu÷wk Au. yu{tkÚte yt…ýu …ËkŒ„e fhðt™e ntuÞ Au. fux÷tf™{q™uŒth ®sŒ„e îtht «íÞuf ûtý™u Sðe òýu Au - Ëkfr÷‚ fhe ÷u Au.
 29. 29. “ynªÚte sðtÞ ‘n{ýtk’ ‚hV, ynªÚte ‘fŒe’ ‚hV, ynªÚte sðtÞ hý ‚hV, ynªÚte ™Œe ‚hV.” y™wfq¤‚t îtht «u{™t WŒÞ™u rðM‚th yt…e þftÞ Au. þçŒtuÚte fu ftuE™e ðt‚ fhðt™e…ÂØ‚Úte «r‚fw¤‚t …t{‚t {™w»Þu ½x™t™u ¼q÷e sðe òuEyu. ‚u{tkÚte ƒnth r™f¤ðt™t hM‚t Au.Ët[t yÚto{tk ‚tu õÞthuf nðt™e ÷nh yt…ý™uu ½h™e Ëtkfze rŒðt÷tu{tkÚte ô[fe™u rðþt¤s„‚{tk ÷E sðt™tu ËkŒuþ yt…u Au. Œw:¾e ÚtE™u ½h™t ¾qýt{tk …zât hnuðt fh‚tk yt Ë]Âü{tk nh‚t Vh‚t hne™u sYheÞt‚{kŒÔÞÂõ‚™u ӌޙt M™un™e «u{™e Õntýe fhtððe ÞtuøÞ „ýtþu. Ët[wk Sð™ yu Au fu ytsft÷™eÂîÄt{tk …zât rËðtÞ ®sŒ„e™e ƒu [th ûtýtu {¤e Au yu™u yt™kŒÚte {týe ÷uðe òuEyu. “ƒu ðt‚ fhe™u …thuðtk ÚtE òÞ Au ytzt yð¤tk fI yt{ …hM…h „qkÚttE™u, rð¾htE sðt{tk r÷ßs‚ Au !” ßÞthu …ý yt…ýu ftuE™u {¤eyu, ðt‚ fheyu íÞthu ÞtŒ ht¾ðwk fu Ët{t …ût™u ÞtuøÞ LÞtÞyt…ðtu. yt y™wfq¤‚t™tu «Út{ r™Þ{ Au. ¼÷u ‚u™e ðt‚tu{tk r™hË‚t ntuÞ A‚tkÞ ‚u™e yð„ý™t™ fhðe. õÞthuf yt…ý™u Ë{Þ™tu ƒtÄ ™zu Au, …ý sux÷wk {¤eÞu, hneyu íÞthu ‚u{tk …hM…h „qkÚttEsðwk òuEyu. Ët{u «u{eft ntuÞ ‚tu ynuËtË™tu þçŒ r™f¤ðtu òuEyu : “ytsu ‚{u Ëk…qýo {tht{tks n‚t.” y™u r{ºt ntuÞ ‚tu fne WXu : ‘‚thtu Ëk„tÚt „{u Au.’ rð[th y™u ÷t„ýe™u fu¤ðe™u Sð™áÂü W‚f]c ƒ™tðe y™wfq¤‚t ËtÄe þftÞ Au. nt,fux÷efðth rð[th ÷t„ýe™u AkAuzu Au, Œƒtðe Œu Au, Ët[t yÚto{tk rð[th ÔÞrõ‚™t Sð™ …h«ƒ¤‚{T nw{÷tu fhe þfu Au. [th ÔÞÂõ‚™e ð[{tk …tu‚t™t rð[th™u ËíÞ Ë{S Xtufe ƒuËtzðt™tu«Þí™ rð…rh‚ …rhýt{ Ësuo Au. rŒðË, [hý y™u fu÷uLzh™tk …t™tk Vhu Au ‚u{ Ë{Þ …ý …÷xt‚tu hnu Au. yu ƒŒ÷t‚e…rhÂMÚtr‚{tk «íÞuf rŒðË y™u ûtý Sððt suðtk ƒ™tððtk òuEyu. yt ðtM‚rðf‚t™u Mðefthe«u{t¤ Sð™ ËtÚteyu Sð™™u {Äwfh ƒ™tððwk òuEyu. sÞtk yufY…‚t y™u y™wfq¤‚t Au íÞtk «er‚Au... sÞtk «er‚ Au íÞtk rðhn y™u ŒŒo Au... …ý yu ŒŒo™u «r‚fw¤ ™ ƒ™tð‚tk «ýÞ™tu hk„e™ r{òsƒ™tðu yu s Ët[wk ÔÞÂõ‚íð Au. “ Âûtr‚s ƒu Ët{Ët{e þqLÞ™u rðM‚th‚e W¼e ‚{u Úttuzwk nËtu yu™u „„™™wk ™t{ yt…e Œô. ” õÞthuf, «r‚fw¤‚t™u ¾z¾ztx ntMÞ y™wfq¤‚t{tk Vuhðe Œuu Au. r™M‚us [nuhtu y™u „{„e™er™hË‚t™u «ðuþ yt…u Au. ƒeS he‚u fneyu ‚tu õÞthuf yt…ýu yuðt ðýtkf W…h W¼t ntuEyu Aeyu
 30. 30. fu sÞtkÚte sðtÞ hý ‚hV yÚtðt ™Œe ‚hV, fÞtkfÚte fƒh ‚hV yÚtðt ½h ‚hV, n{ýtk ‚hVyÚtðt fŒe ‚hV... …ËkŒ„e yt…ýtk ntÚt{tk Au. yt…ýtk Sð™™e þw»f‚t y™u ˼h‚t, ytþt y™u r™htþt, ûtý¼k„wh‚t y™u r[hkSð‚t,{]íÞw y™u Ë÷t{‚e ‚Útt WÕ÷tË y™u ÔÞÚttk™t rðfÕ…tu yt…ýtk s ntÚt{tk Au. “n{ýtk” þ猙u Ët[tu rðM‚th yt…eyu ‚tu fne þftÞ fu yufƒtsw ðtM‚rðf‚tÚte ¼Þtuor™Âï‚ ð‚o{t™ Au y™u “fŒe” yux÷u ƒeS ‚hV yr™Âï‚‚tÚte ¼ÞwO ¼rð»Þ Au. r™Âï‚‚t s {™w»Þ™u Ë‚T …Út ƒ‚tðe þfu Au... ¼trð Sð™ yk„u™t rð[thtu, ‚u{tk y™wfq¤‚t™wkMÚtt™, ðtM‚rðf‚t ËtÚtu ‚t÷{u÷ ð„uhu Ëwr™Âï‚ fhe “n{ýtk” ‚hV «Þtý yu s Ët[tu {t„o Au. 21. ËV¤‚t™tk …„÷t Sð™{tk ËV¤‚t «tó fhðt™tk yt …„÷tk ÞtŒ ht¾òu y™u ‚{™u ‚u™tu Ëthtu ƒŒ÷tuSð™¼h {éÞt fhþu. Ët{tLÞ he‚u yuðe {tLÞt‚t «ð‚uo Au fu, 40 ð»to™e ô{h …Ae ÔÞðËtÞ{tkft{ fhðwk y½Yk …zu Au …hk‚w {tuxt ¼t„™t ÔÞðËtÞtu{tk 40 ð»to …Ae ™txÞtí{f he‚u ft{ Ënu÷wkƒ™e òÞ Au. 40 ð»to …Ae ‚{tht y™w¼ð™e, ¿tt™™e y™u r™ýoÞ™e rfk{‚ ÚttÞ Au. {tuxt ¼t„™eËV¤‚t™tu ƒŒ÷tu 40 ð»to …Ae «tó ÚttÞ Au. ytÚte òu ‚{u 40 ð»to™t Úttð ‚u …nu÷tk ™t™…ýÚtes fux÷ef ƒtƒ‚tu æÞt™{tk ht¾tu ‚tu ‚{tht Sð™{tk ËV¤ Útþtu. Sð™{tk ËV¤‚t™t yt …„÷tk{™tuði¿ttr™ftuyu yt…u÷tk Au.(1) ‚{tht ÔÞðËtÞ™wk fu ËðeoË™wk ƒ™u ‚ux÷wk ¿tt™ «tó fhtu. ‚{tht ft{™u ƒhtƒh òýtu. Œt.‚. òu ‚{u Ëk…tŒf ntu ‚tu ‚uytu™e {q¤ nM‚«‚tu{tk fuðt ËwÄtht fhðt, ‚u™e „wýð¥tt ™¬e fhðe, f]r‚ytu™e «rËÂØ yk„u™t ft{tu ‚{thu 30 ð»to ËwÄe{tk òýe ÷uðt òuEyu. 30 ð»to …Ae ‚tu {tºt ‚{thu ÔÞðËtÞ fu ËðeoË fhðt™e y™u ‚u™t ƒŒ÷tY…u ËV¤‚t s «tó fhðt™e hnuðe òuEyu.(h) ‚{the …tu‚t™e yuf þi÷e rðfËtðtu. ‚{the ƒtu÷ðt™e, [t÷ðt™e nËðt™e, ðMºttu …nuhðt™e, ftÞtuo fhðt™e yuf þi÷e 40 ð»to …nu÷t [tu¬Ë rðfËtðtu. 40 ð»to …nu÷tk ‚{u yt ƒÄt{tk «Þtu„tu y™u …rhð‚o™ fhe þftu.(3) ‚{tht ytðu„tí{f Sð™™u ÂMÚth ƒ™tðtu. «§tu ‚{™u „qk[ðe ™ ™tk¾u ‚u swytu. ‚{u Ë{MÞtytuÚte ½uhtE ™ òð ‚Útt Œw:¾ «r‚ Äfu÷tE òð ‚u 30 ð»to …nu÷t s swytu. 30 {t ð»tuo ‚{thu Sð™{tk ftuE Ë{MÞt ntuðe ™ òuEyu. 30 ð»tuo ‚tu ‚{thu ÷ø™ fhe™u ÔÞðËtÞ{tk fu ËðeoË{tk òuztE™u Ëw¾ s {týðt™wk ntuÞ. «u{, ¢tuÄ y™u ƒef yu ºtý {wÏÞ ytðu„tu Au ‚u™t …h r™Þkºtý «tó fhtu. yt ytðu„tu™wk Ë{‚tu÷™ (ƒu÷uLË) «tó fhtu. htus {tºt 10 r{r™x «týtÞt{ fhtu. «týtÞt{Úte ‚{u ‚{tht ytðu„tu …h r™Þkºtý «tó fhe þfþtu. «týtÞt{Úte ‚kŒwhM‚e Ëthe hnu Au.
 31. 31. «týtÞt{ ¼th‚eÞ yütk„ Þtu„™wk [tuÚtwk …„rÚtÞwk Au. ‚u™tÚte ½ýtk VtÞŒt ÚttÞ Au. «týtÞt{Úte {„s™u ðÄw «{tý{tk «týðtÞw (ytuÂõËs™) «tó ÚttÞ Au, su™tÚte {„s™e þÂõ‚ytu{tk ðÄthtu ÚttÞ Au. ‚u™t ÷eÄu ½ýtk ft{tu sÕŒeÚte y™u ËV¤‚t …qðof fhe þftu Atu. «týtÞt{Úte ‚{u ytðu„tu W…h r™Þkºtý «tó fhe þftu Au. Þtu„ yuf ði¿ttr™f «r¢Þt Au ‚Útt rðï¼h™t ytÄwr™f ði¿ttr™ftuyu Þtu„™tu yuf ði¿ttr™f «r¢Þt ‚hefu Mðefth fÞtuo Au. Œhuf sý Þtu„ þe¾u y™u fhu.(4) ‚{the ™ƒ¤tEytu™u òýtu. su ftÞtuo ‚{™u Ëthe he‚u fh‚tk ™ ytðzu fu ‚{™u su{tk yr¼Yr[ ™ ntuÞ ‚uðtk ftÞtuo fu ÔÞðËtÞtu …ËkŒ ™ fhþtu. VhrsÞt‚ yuðtu ÔÞðËtÞ fu ™tufhe fhðe …zu ‚u swŒe ðt‚ Au …hk‚w òu ‚{thu ft{™e …ËkŒ„e fhðt™e ntuÞ ‚tu {tºt ðÄw …iËt {¤‚t ntuÞ ‚u fthýu s su{tk ‚{™u hË ™Úte, su ‚{™u ytðz‚w ™Úte, su{tk ‚{u ¾qƒ ™ƒ¤t Atu ‚uðtu ÔÞðËtÞ, ™tufhe fu ft{ …ËkŒ fhþtu ™rn.(…) ‚{the þÂõ‚ytu™u òýtu. ‚{™u þwk þwk ËtYk Vtðu Au ‚Útt ‚{™u þu{tk yt™kŒ ytðu Au ‚u ‚{™u …tu‚t™u ðÄthu ¾ƒh …zu. ‚{™u fÞtu ÔÞðËtÞ, ™tufhe fu ft{ Vtðþu ‚u™wk ¿tt™ ‚{the ËV¤‚t {txu yíÞk‚ sYhe Au.(6) …iËt™e ƒ[‚ fhtu. yLÞtu …h ytrÚtof he‚u ytÄtrh‚ ntuðt suðwk r™htþts™f ftuE ™Úte. Œh {tËu r™Þr{‚ he‚u Úttuzt …iËt ƒ[tðtu. ð]ØtðMÚtt y™u yðËh-«Ëk„ {txu ƒ[‚ sYhe Au {txu ƒÄtk …iËt ðt…he ™ ftZtu. „{u ‚u{ fhfËh fhe™u …ý Úttuzt …iËt Œh {tËu ƒ[tðtu.(7) Ëtht r{ºttu ƒ™tðtu. 30 ð»to ËwÄe{tk ‚{u fux÷tf Ëtht r{ºttu ƒ™tðtu. yt r{ºttu yuðt ntuðt òuEyu fu su ‚{the Ë{MÞt ð¾‚u ‚{™u {ŒŒ fhu y™u ‚u{™e Ë{MÞt fu «§ ð¾‚u ‚{u ‚u{™u {ŒŒ fhtu …hk‚w Ët[t r{ºttu ht‚tuht‚ ™Úte ƒ™e s‚t ‚u™u {txu ð»ttuo ÷t„u Au.(8) yLÞtu™t rðïtË…tºt ƒ™tu. rðïtË…tºt ƒ™ðwk yu yÄeo ËV¤‚t Au. ‚{u 40 ð»to …h …ntU[tu ‚u …nu÷tk ‚{thu yLÞtu™t ‘rðïtË…tºt’ ƒ™ðwk òuEyu. y™u ‚tu s ‚{u ô[e søÞtyu sE þfþtu.(9) ‚{tYk {tuZwk fÞthu ƒkÄ ht¾ðwk ‚u þe¾tu. õÞthu ™ ƒtu÷ðwk ‚u òýtu. r™hÚtof ƒtu÷e™u ½ýtk …tu‚t™e fthrfŒeo ƒ„tzu Au. þtk‚ hnu‚t þe¾tu. òu ‚{u þtk‚ hnu‚tk þe¾þtu ‚tu ÷tuftu {t™þu fu ‚{u ½ýwk òýtu Atu. ftuE …qAu ‚tu ‚u™u ¿tt™ yt…ðwk. ytÚte ‚u™u ¾t‚he þÚtu fu ‚{u òýtu Atu …hk‚w ð„h …qAÞu …htýu ftuE™u ¿tt™ yt…ðt ™ ƒuËe sðwk. ƒt¤WAuh {txu ƒt¤ftu™u fu ¼ýtððt™t nu‚w {txu rðãtÚteoytu™u ð„h …qATÞu ¿tt™ yt…tu y™u ‚u ‚{the Vhs y™u n¬ …ý ƒ™e hnu Au.(10) ðVtŒth ƒ™tu. «t{trýf ƒ™tu. ‚{tht ÔÞðËtÞ{tk fu ËðeoË{tk fu ft{{tk ðVtŒth ƒ™tu. «{trýf‚t…qðof ft{ fhtu ytÚte ‚{tYk {t™ ðÄþu, feŠ‚ ðÄþuu. ytÚte ‚{™u ƒZ‚e {¤þu. 22. nu «¼w! ‚tÁk þwk Útþu
 32. 32. “ð™{tk …ý rþfth ™u ¾tuV Au rþfth™tu, ynª hõ‚{tk …ý WÕ÷tË Au yðËh™tu” ynek ˾¤u yrMÚth‚t, {]íÞw™tu ¾tuV, yr™‚e™w ‚tkzð Au. nu «¼w! …tkzðtuyu ‚tu sw„th{tk Œtð‚hefu ÿtu…Œe™u {qfe n‚e …hk‚w ynª ‚tu AuÕ÷t Œtð ‚hefu ‚™u {qfu÷tu Au. {™u ‚tu …u÷t hõ‚{tk …ý yt™kŒ™e ÷nuh Œu¾tÞ Au. nwk yu ¼q÷e òô Awk fu hõ‚ ƒeò ftuE™wk™nª …ý ‚{tÁk Au. nwk {krŒh{tk «ðuþe™u ‚tht [hýM…þo fÁk Awk. {krŒh{tk {t™ð {nuht{ý™u òuE {tÁk {™ «VwÂÕ÷‚ÚtE òÞ Au. ÷tuftu™e ðt‚tu{tk ‚Õ÷e™ ÚtE òô Awk. ƒeò rŒðËu Vhe {krŒh{tk ytðwk Awk, …ý Võ‚…u÷t ÷tuftu™u y™wËhðt, {¤ðt y™u nðtVuh fhðt s! yux÷u ‚tu s fnuðt™wk nþu fu, “«¼w! ‚™u òuE™u nËðwk nòhtu ðth ytðu Au, fu ‚tht ƒ™tðu÷tnðu ‚™u ƒ™tðu Au...” nu …h{uïh! yt ðuŒ™t™tu Er‚ntË Ä{o …wM‚f{tk ÷¾™th …ý ™nª Ë{S þfu. yt ðtM‚rðf‚t™wk«r‚rƒkƒ {™u yuftk‚{tk zht{ýwk ÷t„u Au. yts™e ™¬h ðtM‚rðf‚t™u sÞthu ¼rð»Þ™t yk‚ ËtÚtuËh¾tðwk Aw íÞthu rð™tþ™t ðtŒ¤tu rËðtÞ ƒeswk ftkE Œu¾t‚wk ™Úte. nwk ftuE fŒY…e Mºte òuE™u ÄwíftÁk Au. {™{tk yÁ[e™e ÷e÷ AðtE òÞ Au. …hk‚w nwk yu ™Úteòý‚tu fu yu fŒÁ…t [nuht{tk fux÷tÞ yh{t™tu Aw…tÞu÷t Au. nwk ‚u™u Vw÷ suðt ÓŒÞ W…h ð@ suðtu½t fÁk Awk. yux÷tu …ý rð[th fh‚tu ™Úte fu ‚u™t ÔÞÂõ‚íð™tu ytÄth fu{ ftu{¤ ÓŒÞ y™u«„r‚þe÷ rð[th W…h hnu÷tu Au. {tu÷Úte ÷[f‚t ¾u‚htu òuE™u nwk „u÷{tk ytðe òô Awk yu™u òu‚tk s nwk - fux÷wk ð¤‚h {¤þu?yu rð[th{tk „hftð ÚtE òô Awk …ý yux÷tu rð[th fh‚tu ™Úte fu ˽¤t {tu÷™tu ytÄth s{e™Au. yt …tf™wk hnMÞ s{e™ y™u {tðs‚ Au. V¤ÿw… s{e™™u ÷eÄu s yt {tu÷ W‚he þfu yu nwk ¼q÷eòô Awk. ¾hu¾h …h{uïh! ‚{tht M{hý fh‚tk Œwr™Þt™tu ¼¼ftu s {™u ™shu …zu Au. ‚tht {krŒh™wk…„rÚtÞwk yu ‚tu ƒnt™wk Au...! ‚thtu «íÞuf ‚nuðth ‚tu Võ‚ ðMºttu îtht {™w»Þ™e Ëòðx Au...! y™uytðt s «Ëk„u «¼w! XtX s{tððt™tu {tuftu {¤u Au... íÞthu {™u ftuE™t [nuht …h ðuŒ™t Œu¾t‚e™Úte. ‚tht ƒ™tðu÷t Võ‚ ‚™u s ƒ™tðu Au... y™u «¼w! rŒðËu rŒðËu yu{ s ‚™u ¼q÷‚tu òÞ Au. 23. frð™tu «u{ y™u …Ae™wk ËtrníÞ “{wkƒE{tk yuf {tË fh‚tk ðÄthu ðe‚tðu÷t Sð™{tk ™theytu™wk «Œt™ ½ýwk Au. ¼th‚{tk ƒeòftuE …ý MÚt¤u yt…ýu ™theytu™u òuE þf‚t ™Úte, …ý {wkƒE{tk hM‚tytu W…h fu Ë{wÿ rf™thuƒÄu s ™theytu™tu yuf «fth™tu f{™eÞ «¼tð òuðt …t{þtu. yu™tu «¼tð {tht Sð™{tk …zu÷tu Au.”
 33. 33. -hrðLÿ™tÚt xt„tuh (1920) Þwðt™e™t ôƒhu yux÷u fu Ë¥th ð»to™e ô{hu ftuE frðSð yíÞk‚ ËwkŒh Þwð‚e™t „tZ Ëk…fo{tkytðu ‚tu þwk ÚttÞ? „wÁŒuð hrðLÿ™tÚt™t …tu‚t™t þçŒtu{tk yu{™e «Út{ «u{t™w¼qr‚™e ðt‚ Ëtk¼¤ðeyu yuf ÷ntðtu Au. Ët{tLÞ he‚u {tuxt ¼t„™t frðSðtu «u{™e y™w¼qr‚ …Ae s fr𠃙‚t ntuÞ Au. ËtrníÞËso™ y™u «u{™u …hM…h™tu ËkƒkÄ Au... y™u yux÷u s fwkðtht frð fu ÷u¾f ƒ™ðt{tk òu¾{ Au.Ë„tE™e ðt‚ [t÷‚e ntuÞ... Mºte …tºt fwkðtht frð™wk ËtrníÞ fu …wM‚f {tk„u... …Ae ytðe ƒLÞwkË{sðt™wk...! rƒ[tht frðyu «u{ fÞtuo ™ ntuÞ y™u A‚tkÞ y™w¼qr‚Úte ftÔÞ, „Í÷ fu ðt‚to™wk Ëso™fÞwO ntuÞ... y™u yu f]r‚{tk «u{t÷t… ytðu yux÷u ðtk[™th Mºte …tºt „úkrÚt ƒtkÄe s ÷u...! fux÷tffrðytu fu ËtrníÞfthtu …tu‚t™e f]r‚{tk ftÕ…r™f “fÚtt…tºt” ™wk Ëso™ fh‚tk ntuÞ Au... ‚u{™t {‚u…tu‚t™e …í™e™e ytŒþo‚t yu fÚtt…tºt{tk ykrf‚ ntuÞ Au. ytðe s «u{t™w¼qr‚ hrðLÿ™tÚt xt„tuh™u ÚtE... …ý yu «u{ ËtrníÞ Ëso™ …nu÷tk ÚtÞtu. ¾tËMðs™ suðt rûtr‚{tun™ Ëu™ yt„¤ hrðLÿ™tÚtu su ðt‚ fhe yu ðt‚tu™tu y™wðtŒ Ëtûth ©e{tun™ŒtË …xu÷u „wsht‚e{tk fÞtuo y™u ‘fw{th’ (Vuƒúwythe-1955) {tk «„x fÞtuo. frð™t ÓŒÞ{krŒh{tk«Ëhu÷e «u{ Ëw„kÄ yus ‚tu Au rðï{krŒh{tk «Ëh‚e Äq… Ëw„kÄ! fux÷efðth ƒu ËtrníÞ Sð ¼u„t ÚttÞ yux÷u «u{„tuÂc ÚttÞ. y™u yu{tkÞ ƒhtuzt suðt hk„e™þnhu™tu f{txe ƒt„ ntuÞ ‚tu …Ae …qAðwk s þwk? «er‚™e ðt‚tu Ëtu¤u f¤tÞu ¾e÷e WXu... ¼hW™t¤t™tu ‚zftu fu{™tu yá~Þ ÚtE òÞ ‚u™e …ý ¾ƒh ™ …zu. ƒt„{tk ƒuXt ƒuXt fezeytu …„ W…h™ [zu yux÷e s ‚fuŒthe ht¾ðt™e... …Ae ¼÷u W™t¤tu htºtu WÕxeytu fhtðu...! ƒk™u …tu‚t™e ò‚™u{nt™ {t™e „tuÂc fh‚t ntuÞ …ý fŒt[ yu Ë{Þ ŒhBÞt™ ÷uðtÞu÷t r™ýoÞtu ¾tuxt …ý ntuÞ...!yt Au ƒu ËtrníÞfthtu ¼u„t ÚtE fh‚t «u{™e ðt‚tu. hrðLÿ™tÚtu yu{™u {wkƒE{tk ÚtÞu÷ «Út{«u{t™w¼qr‚™e ðt‚ r™¾t÷Ë …ýu fne. nðu yu ðt‚ frð™t …tu‚t™t s þçŒtu{tk Ëtk¼¤eyu : “nðu sÞthu ‚{u {™u ftuE rnËtƒu Atuzðt {tk„‚t ™Úte íÞthu {thu {the ðt‚ M…ü fnuðe …zþu.y{ŒtðtŒ™t {tht ð[ux {tuxt¼tEyu {thu {txu {wkƒE r™ðtËe yu{™t r{ºt ŒtŒtuƒt …tkzw™u íÞtk ÚttuztrŒðË hnuðt™e ÔÞðMÚtt fhe yt…e. ‚u{™e rŒfhe ytÒtt rð÷tÞ‚ rhx™o. yk„úuS …h yu{™wk «¼wíðy‚w÷™eÞ n‚wk. {the ô{h ‚u ð¾‚u n‚e Ë¥th™e, y™u ytÒtt n‚tk {thtÚte Úttuztk {tuxtk, yËtÄthýY…t¤t, ‚u W…htk‚ ‚u{™wk þwØ rð÷tÞ‚e ‚usMðe rþûtý.” “‚u{™e (ytÒtt) …tËuÚte ËtiÚte …nu÷t {™u òýðt {éÞwk fu {tht [nuht{tk fkEf {tÄwÞo Au y™u{tht{tk fkEf Ëíð …ý. ‚u{™e r™fx‚tÚte {the ½ýe WÒtr‚ ÚtE. ‚u{ýu {the …tËu nw÷t{ýwk ™t{{tkøÞwk, {uk ™t{ ytÃÞwk n‚wk ‘™r÷™e’ yt ™t{ yu{™u ½ýwk „BÞwk. yt ™t{ ftÔÞ{tk {Ze ÷uðt™e ‚u{™eEåAt ÚtE y™u ¼ihðe Ëqh{tk yu „tuXðtE „Þwk:” “nu ™r÷™e, Ëtk¼¤tu, ytk¾ ¾tu÷tu™u!
 34. 34. nS ô½ Wze ™Úte fu þwk? ˾e, swytu, ‚{thu ƒthýu hrð ytÔÞtu Au swytu ‚tu ¾htk! «¼t‚™wk „t™ Ëtk¼¤e™u {the ô½™wk ½u™ Wze „Þwk Au. ™ðwk Sð™ «tó fheyu yt¾t s„‚u ™Þ™ W½tzâtk Au. nu ˾e! þwk ‚{u r™n ò„tu, yu{? nwk ‚tu ‚{thtu s frð Awk. «íÞuf rŒðË ytðwk Awk, «íÞuf rŒðË nËw Awk «íÞuf rŒðË „t™ „tô Awk. ht‚ nðu ðe‚e „E Au. WXtu ˾e WXtu. Ítf¤Úte {w¾ ÄtuE™u, h‚q{ze Ëtze ËS™u, MðåA Ëhtuðh™e ythËe{tk Á…htrþ r™nt¤tu. Úttuze Úttuze ðthu ÄehuÚte ™{e™u, fkEf yzÄe …tu‚t™e {w¾ AtÞt òuE™u, ÷r÷‚ y½htu …h þh{™wk {]Œw ntMÞ Vqxe ytðþu.” hrðLÿ™tÚt yt„¤ ðt‚ [÷tðu Au, “{the ËtÚtu™t …rh[Þ y™u «ýÞ …Ae Úttuzt Ë{Þ{tk{tkŒ„e™t rƒAt™u …zâtk. {tkŒ„e{tk yu{ýu Œun Atuzâtu. …ý ‚u …nu÷t yuf rŒðË {tÁk „t™ Ëtk¼¤e™u‚u ƒtuÕÞt n‚tk : ‘frð, ‚{tÁk „t™ Ëtk¼¤e™u nwk fŒt[ {]íÞw …Ae™wk ™ðwk Sð™ «tó fhe …tAe ytðeþfeþ.’ yu{™e …tËu …nu÷eðth {tht [nuht™t ð¾tý Ëtk¼éÞt. yu{™t M™un y™u WíËtn™tËkM{hýu {tht Sð™™u rðfrË‚ fhðt{tk ½ýe ƒÄe ËntÞ fhe. ‚u ð¾‚u {™u ŒtZe {qA Lntu‚tkVqxâtk... ‚u …nu÷tk s ‚uytu Œwr™Þt{tkÚte [tÕÞt „Þtk - {the [u‚™t™u rðfrË‚ fhe, {the h[™t™uð¤tkf yt…e™u [tÕÞt „Þtk.” “ytÒtt ‚tu „Þtk, …ý {tht ‚Áý ӌޙu WíËtnÚte, M™unÚte rðfrË‚ fhe™u, {tht {qÕÞne™Sð™{tk y{qÕÞ ‚íð™tu Ëk[th fhe™u yt …Ae™t ftÔÞtu{tk ™h™the™tk ytf»toýtu{tk, Ëw¾-Œw:¾ y™uðuŒ™t™e ™q‚™ ÷e÷t yt… òuE þfþtu.” 0 0 0 0 0 0 0 0 ¼÷¼÷t {nt™ {týËtu™t Sð™{tk yk„‚ M™unt™w¼qr‚™t ytðt «Ëk„tu ƒ™‚t ntuÞ Au. ytðt
 35. 35. ËkƒkÄ™u ÷ð-yVuh „ýe™u ÷tuftu Ëtð AeAhe fûttyu r™kŒthË {tký‚t ntuÞ Au. su Ë{ts ôztM™unËkƒkÄ™tu {÷tòu ™Úte …t¤‚tu ‚u «u{™e „nuhtE™u …t{e þf‚tu ™Úte. 24. ðtM‚rðf Œwr™Þt “®sŒ„e þwk Au ? Ë{sðt{tk Ëti {™u ytðe „Þwk, yuf ŒrhÞuÚte WXe ŒrhÞu Ë{e ò‚e ÷nuh....” …rh…õð ½ztÞu÷e ftuE …ý ÔÞÂõ‚ nk{uþt ®sŒ„eÚte Ëk…qýo ðtfuV ntuðt™e ðt‚tu fhu Au A‚t…ý Œhuf™e …tu‚t™e Œwr™Þt ntuuÞ Au. …÷oƒfo ™t{™e yuf y{urhft ÷ur¾ftyu …tu‚t™e yuf ytí{f‚Útt ÷¾e Au y™u ‚u™wk ™t{ ‚uýuytÃÞwk Au, ‘{tÞ Ëuðh÷ ðÕzoË’ - “{the fux÷ef Œwr™Þtytu” …wM‚f™wk þe»tof ðtk[e™u yt…ý™u ™ðtE÷tÞu fu Œwr™Þtytu ‚tu ð¤e fux÷e ntuÞ ? yt{ ‚tu yt…ýu yuf s Œwr™Þt{tk hneyu Aeyu A‚tk …ý fux÷ef Œwr™Þt™e ðt‚ fheyu Aeyu.ðtM‚rðf‚t{tk {týË™e Ë{ût yuf s Œwr™Þt Au …ý ‚u ðËu Au y™uf Œwr™Þt{tk. {týË …tu‚t™t{™{tk fux÷ef Œwr™Þtytu ðËtðe ÷u Au y™u …Ae ‚u Sð™¼h ‚u ƒÄe Œwr™Þtytu{tk s nhu-Vhu y™uSðu Au. MÚttÞe yuf s Œwr™Þt{tk yÂM‚íð Ähtð‚t ntuðt A‚tk Þwðt™e™t ôƒhu …„ {wf‚t Þwðf -Þwðr‚ytu yk„‚ Œwr™Þt{tk …tu‚t™wk yrM‚íð MÚttr…‚ fhe Œu Au. yuf «ur{ft™e ™ðe Œwr™Þt : {thtu«u{e {the Ë{ût su fneþ ‚u fhþu, ‚u™e ðt‚{t Ëk…qýo ‚ÚÞ nþu y™u fÌtt …Ae fhe ƒ‚tðþu. yt Œwr™Þt™e fÕ…™t …Ae «u{e Ëkòu„ðËt‚ …tu‚t™t ð[™™wk …t÷™ ™Úte fhe þf‚tu íÞthu«ur{ft™e Äthu÷e Œwr™Þt ‚qxe òÞ Au. fnuðt™tu yÚto yux÷tu fu {týË …tu‚t™t {™tuhtßÞ™e y™ufŒwr™Þt{tk ðþu ‚u™tu ðtkÄtu ™Úte …ý …Ae ‚u …tu‚t™e Œwr™Þt rËðtÞ™t yLÞ s„‚™t yÂM‚íð™e ™tUÄ÷u‚tu ™Úte íÞthu ‚u™tu ðtM‚rðf Œwr™Þt ËtÚtu ÍtÍtu {u¤ {¤‚tu ™Úte …rhýt{u Œw:¾e ÚttÞ Au y™uËw¾ ‚u™tÚte ðu„¤wk s hne òÞ Au. y™uf he‚u fÕ…™t™e Œwr™Þt ƒ™tð‚t «u{e-«u{eft™u Ë{sðwk hÌtwk fu : ®sŒ„e yux÷u yufŒrhÞuÚte WXe ŒrhÞu þ{e s‚e ÷nuh Au. …tu‚t™e fÕ…™t™e Œwr™Þt{tk ‚{u Ët{t …ûtu yLÞtÞ fhe ƒuËtuAtu, ÷t„ýe y™u «u{ ‚tu Au s yu{ {t™e þh‚tu fh‚tk ÚtE òytu Atu. {™u ÷t„u Au fu yt…ýu nðuyt{ fhðwk òuEyu... yt{ ™ fhðwk òuEyu... yuðe [[to fh‚t ÚtE sEyu Aeyu. …rhýt{u ™ðeŒwr™Þt™e fÕ…™t{tk rð¾ðtŒ þÁ ÚtE òÞ Au. “WíMð Ë{wk yt þwk Au ‚tht y¼tð{tk ? Œhhtus {the ytk¾{tk {u¤tu ¼htÞ Au.”
 36. 36. …Âï{™t „uMxtÕx ™t{™t yuf {™tuði¿tt™eyu yt ƒtƒ‚ {™w»Þ™t {™tus„‚™e Íeýe Íeýeƒtƒ‚tu W…h ËkþtuÄ™ fÞwO. yt ðt‚™u Ë{sðt yt…ýu yuf WŒtnhý ÷Eyu. [tu{tËt™e ‚iÞthe Auy™u ytftþ ðtŒ¤tuÚte AðtE „Þwk Au. yuf rð¾qxt …ze „Þu÷t «u{e™u ‚u{t ‚u™e r«Þ‚{t™tuyýËth ytðþu ‚tu ftuE ™ƒ¤t {™™t y™u ¼Þ ðå[u Sð‚t {týË™u ‚u{t ¼q‚«u‚ Œu¾tþu, ftuEÄtŠ{f ¼trðf™u ‚tu htÄt-f]»ý™t Œþo™ Útþu y™u yu{tk «u{™e Ëwhtð÷e Ëk¼t¤tþu. yt{ ÔÞrõ‚ ðtM‚rðf s„‚™u ‚xMÚtt…qðof òuðt fu òýðt™u ƒŒ÷u …tu‚t™t {™tus„‚™tËkŒ¼o{tk s Ëti™u òuÞt fhu Au y™u ‚u™u y™w÷ûte™u …tu‚t™t ËtkËtrhf ËkƒkÄtu™u òuz‚tu hnu Au y™u‚tuz‚tu hnu Au. …rhýt{u y™uf Ë{MÞtytu W¼e ÚttÞ Au y™u ðtM‚rðf s„‚ ËtÚtu ‚u™tu {u¤ ™ {¤‚tŒw:¾e ÚttÞ Au. «íÞuf ÔÞÂõ‚yu nk{uþt ðtM‚rðf‚t Ët{u ht¾e™u Sððt «Þí™ fhðtu òuEyu. sux÷e yt…ýey…uûttytu Au yux÷e Ët{u {w~fu÷e …ý ntuE þfu. y…uûtt fh‚tk n{ŒŒeo y™u ytïtË™™t ƒu þçŒtuðtM‚rðf Œwr™Þt{tk Sðtze «u{™tu Ëk[th fhu Au. “ðtŒ¤t yÚtztÞ yu ½x™t A‚tk, ðes¤e ftk þtk‚ Au ytftþ{tk.... ?” ûtý™tu W…Þtu„, yr¼{t™™u r‚÷tks÷e y™u ÔÞÚto y…uûttytuÚte Œqh hne yuf{uf™t Útðt «Þí™fhðtu sYhe Au. Œhuf {t™ðe{tk ¾t{eytu ‚tu hnuðt™e s.... yux÷u yu ¾t{e fŒt[ y…uûtt™tu yðhtuă™e þfu. yufƒeò™u Ë{sðt {txu rËØtk‚tu™u ð¤„e ™ hnuðtÞ. õÞthuf sz y™u s¬e rËØtk‚tuWf¤‚t [Á suðt ƒ™e òÞ Au. “{¤e ytk¾ ‚u Œe’Úte ƒ¤ðw þÁk Au, nðu ‚tu Sð™ yuf Wf¤‚tu [Á Au.” …r‚-…í™e ðå[u yufƒeò™u „{‚tk hnuðt {txu y™wÁ…‚t™u Ë{sðe sÁhe Au. yr¼{t™ fu„wMËt™u {™{tk Ë{tðe Ët{t …ût™u W‚the …tzðtÚte fu ðt‚ ft…e ™t¾ðtÚte «§ ðÄw ˤ„u Au.r™Þr{‚ …ýu ðt‚ …fze™u ™ðe Œwr™Þt™tu rðM‚th fhðt™e yr¼÷t»tt ½t‚f ƒ™e þfu Au. ™ðeŒwr™Þt™e fÕ…™t îtht fux÷ef ðth {t™ðe …tu‚t™e ò‚™u Œwr™Þt{tk ƒwÂØþt¤e Au ‚u{ Ë{s‚tu ÚtEòÞ Au. {tht îtht su ÚttÞ Au, rð[thtÞ Au ‚u ƒeò ƒÄtÚte rðrþü y™u Wíf]ü Au yu{ {t™u Au…ý íÞthu yt ðt‚ Ë{sðt suðe Au fu... “ÔÞÚto ðt‚tu fhe™u nwk þwk fÁk ? ftýtk ÃÞt÷t ¼he™u þwk fÁk ?” yuf ðt‚ r™Âï‚ …ýu Ë{sðe hne fu yt…ýu …h{tí{t ËwÄe fuðe he‚ …ntU[e þfeþwk ?ytí{t y™u …h{tí{t™wk yÂM‚íð fu ‚u™e ðt‚tu …ý ½ýe Ëqû{ Au. yt rŒþt{tk yt„¤ ðÄðt {txuyt…ýu Sð, s„‚ y™u Eïh™u ÞÚttÚto MðÁ…u òuEyu Aeyu, òýeyu Aeyu y™u yt…ýu SŒ fÞto

×