Your SlideShare is downloading. ×
Atma nu saundarya
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Atma nu saundarya

293
views

Published on

Published in: Education, Technology

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
293
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. ytí{t™wk ËtikŒÞo - þi÷u»t htXtuz ‘yr¼ÄuÞ’ ytí{t™wk M{hý fhðtÚte Ë¥ð ƒnth ytðu Au. Ë¥ð ¼tu¤wk Au y™u ËkËth ‚hVÚte{tÞt¤w ð‚o™™e y…uûtt ht¾u Au. yux÷u ™fthtí{f‚t ËtÚtu …™thtu …zu íÞthu ÔÞÂõ‚yu Íz…Úte Ë¥ð ËnÞtu„e ÔÞÂõ‚íð™e Zt÷Úte Ë¥ð™u Ztkfe Œuðwk òuEyu.
 • 2. «M‚tð™t ð‚o{t™ ûtý{tk ðÄw Ë[u‚, ðÄw ˼t™ y™u ðÄw W…ÂMÚt‚ hnwðt ËwkŒh yt‚{t™esYh …zu. ytí{eÞ‚t, ytþt y™u ytMÚttÚte ¼hu÷tu {™w»Þ Ët{tLÞ ÂMÚtr‚{tk hnuðt A‚tk…ý Œuð{t™ð™e „ý™t{tk „ýðt ÞtuøÞ Au. ytí{eÞ‚t¼Þto WŒth ÔÞðnth™wk ™t{ Au -«u{. «u{ yuf Wå[fturx™tu ËŒT¼tð Au, su Ëuðt, ËntÞ‚t y™u ËíÞ«ð]Â¥tytuY…e r¢ÞtÂLð‚ÚttÞ Au. ytðtu ËŒT¼tð rðï™t ©uc rð[thf …tËuÚte ‚tu õÞthuf yt…ýe ytË…tË™tuW…uÂût‚ Ë]ÂüBÚte …ý {¤e òÞ. ynª Ë{ts{tk ƒ™‚e ½x™tytu, rðï™t rð[thftu™t áütk‚tu y™u ytí{eÞ ðnuýÚtfe ®[‚™tí{f ËtrníÞ …ehËðt™tu ™{ú «ÞtË fÞtuo Au. yt ‚{t{ ÷u¾tu ‘ò„]r‚’{tk‘fÚtt’ y™u ‘[u‚™t™tk …q»…tu’ fxthY…u «„x ÚtÞtk Au. hõ‚r…¥t™u yuf htu„e hM‚t{tk ƒuËe ntÚt‚ ÷tkƒtu fhe r¼ûtt {t„e hÌttu n‚tu. ‚u™u¼eûtt yt…‚tk yuf Þwðt™u …qAÞwk, “¼tE, ‚tÁk þheh htu„Úte ÷„¼„ ¾÷tË Útðt ytÔÞwkAu, y™u ‚the ErLÿÞtu™tu ƒhtƒh W…Þtu„ fhðt™e þÂõ‚ …ý ‚tht{tk hne ™Úte, ‚tu …Aeytx÷wk fü ðuXe™u Sðð™e …ezt þt {txu ¼tu„ðe hÌttu Au ?” htu„eyu W¥th ytÃÞtu ? “yt Ëðt÷ õÞthuf õÞthuf {tht {™™u …ý Ë‚tðu Au ™u ‚u™tusðtƒ {™u sz‚tu ™Úte. …ý fŒt[ nwk yux÷t {txu Sðe hÌttu ntuEþ fu {™u òuE™u {t™ðe™uÏÞt÷ ytðu fu ‚u …tu‚u …ý õÞthuf {tht suðtu ƒ™e þfu Au, yux÷u ËwkŒh Œun™wk yr¼{t™ht¾ðt suðwk ™Úte ‚u Ë{su.” ËwkŒh Œun™t yr¼{t™™u MÚtt™u ytí{t™e ËwkŒh‚t «„x‚e hnu yu Eïh™u ðÄw „{u.ðt[f™tu WíËtn ðÄu, Sð™™u Œtuhððt™e «uhýt {¤u, rð[thtu™u þwæÄ fhðt™e Ëw„{‚t hnu yu WŒTuþÚte yt …wM‚f{tk ®[‚™tí{frð[thtu «„x fÞto Au. ‘ƒthýt™e r‚htztu{tkÚte Vw÷™e Ëw„kÄ su{ ðtÞw ðtxu …ÚthtÞ Au,htu{tkr[‚ fhu Au, ‚u{ W¥t{ ðt[™ r[¥t{tk «ðuþe yt™kŒ÷nheÚte ðt[f™u ztu÷tðe Œu Au. yt …wMíf{tk «„x ÚtÞu÷e ðt‚tu õÞtkf ftuEf™u W…Þtu„e Útþu ‚tu s ‚u™e ËtÚtof‚t„ýtþu. yt …wM‚f™t Ëso™{tk {tht fwxwkƒes™tu™e ËtÚtu-ËtÚtu {the þt¤t™t rðãtÚteoytu …ýõÞtkf™u õÞtkf {t„oŒþof ƒLÞt Au. ò„]r‚™t ‚kºte©e Äð÷¼tE þtn, „wsht‚ Ë{t[th…rhðth, htnw÷ y™u rð…w÷™tu …ý yt¼th {t™wk Awk. ½ýt Ë{ÞÚte A…tE™u yufXtk ÚtÞu÷t ÷u¾tu™u Ëkfr÷‚ fhðt™e snu{‚ «er‚yu WXtðeAu ‚tu {tht rð[thtu{tk …t...…t..…„÷e …tzðt™wk ft{ r[. Þw„u fÞwO Au. {tht yufuf ÷¾tý™u«rËæÄ fhðt™e WífkX‚t Au y™u nk{uþt {tht …wMíf™e ynŠ™þ htn òuE™u ƒuË‚t yu{.yu{. ËtrnLÞ «ftþ™™t ©e Þtfwƒ¼tE™tu nwk rðþu»t Éýe Awk. ðËk‚ …k[{e, 2006 - þi÷u»t htXtuz “yr¼ÄuÞ”‘Þw„’ƒe-1, ytŒþo ËtuËtÞxe, ftu÷us htuz, ¾k¼t‚ - 388 620xu÷e. (0268) 224716 {tu. 9825442991
 • 3. rð»tÞt™w¢{1) yk‚htí{th) Ët[tu r™ýoÞ3) «¼w™t ™t{u …t…4) {]íÞw…) ‚f yt…eyu....6) Sð™ Sððt™e f¤t7) ft{ý„tÁk fåA8) «u{9) hM‚tu fheyu10) ûtý11) …í™e : Eïh™wk ™shtýwk12) rËÂØ13) sðtƒŒthe yuf ËkMfth14) Ëw¾™e y™w¼qr‚15) þwk ‚{thu ËV¤ Útðwk Au ???16) Œw:¾™u Œqh fhðt....17) «ËÒt‚t - «„r‚™tu …tÞtu18) «ò þwk EåAu Au ?19) ÓŒÞ20) yufƒeò™u y™wfq¤ ÚtEyu21) ËV¤‚t™t …„÷tk22) nu «¼w ! ‚tÁk þwk Útþu.23) frð™tu «u{ y™u …Ae™wk ËtrníÞ24) ðtM‚rðf Œwr™Þt25) Sð™26) {t™ðeÞ Mð¼tð27) {™w»Þ™e áÂü28) WíËð™tu WíËtnh9) Ä{o™u Sððt Œtu30) rð»t{‚t31) [u‚™t32) yÄo¿tt™eytu™u Ë{òððt y½ht Au33) Ëíð34) frð‚t35) rĬth y™u ÷t„ýe36) Ëk‚tu»t™tu yt™kŒ37) ðtýe38) ytðfth39) {tht{tk þwk Au ?40) EåAt y™u ytrÄ…íÞ
 • 4. 41) Ëw¾42) Ëw¾ þtkr‚™t W…tÞ43) ÔÞÂõ‚íð44) nfthtí{f áÂüftuý45) …‚k„46) Œwr»t‚ rð[th47) sYh sux÷wk s !48) ÷t[the49) ò„‚t hntu…0) ËL{t™51) ytí{eÞ‚t52) ÷t„ýe…3) yr™ðtÞo‚t…4) ™ð{t™ð™e fÕ…™t55) …‚kr„Þwk56) r™»V¤‚t™wk hnMÞ
 • 5. 1. yk‚htí{t yt…ýu yt…ýt Œtu»ttu ‚hV ™ òu‚tk yLÞ ‚hV ËtiÚte ðÄw yk„wr÷r™Œuoþ fheyu Aeyu.rþûtý{tk ztu™uþ™ ÷E ‚t„zrÄÒtt fh‚tu, ðÄw Ve W½htð‚tu yt[tÞo r™ð]¥t ÚttÞ íÞthu rðŒtÞË{thk¼{tk ©tu‚tytu™u rËæÄtk‚tu Ë{òðu Au. h0-h… Y. ™e htufze fh‚tu nðt÷Œth ¼th‚{tk «ò™uhtn r[kÄu Au. [ðtýwk ¾ðztðe ¾whþe …h ƒuXu÷t ™u‚t …tu‚t™t {¤r‚Þtytu, ÄtŠ{f ftÞofhtu™e Wå[ntuŒTtytu W…h r™{ýwkf fhu Au. ytðt yrÄftheytu, LÞtÞtrÄþtu™t LÞtÞ{tk fux÷tu rðïtË ht¾eþftÞ ? rðãtÚteoytu™u ònuh{tk ¢wh Ëò fh‚tu rþûtf þt¤tyuÚte Aqxe sw„th h{u, y™ir‚f ËkƒkătkÄu... ‚u{tk fE ™tir‚f‚t ? Ëò fhðt™tu fu ftuE™u Œtu»te Xuhððt™tu yrÄfth {týË™u ™Úte. yufðth ¼„ðt™ EËw r¾úM‚ yuf „t{™t ¼t„tu¤{tkÚte …Ëth Út‚t n‚t. íÞtk ‚uýu yuf á~ÞòuÞwk. yuf r™htÄth yƒ¤t Úth Úth fk…‚e Q¼e n‚e. Ët{u „t{™t fnuðt‚t yt„uðt™tu ntÚt{tk…ÚÚth ÷E Q¼t n‚t. Ätu¤t ƒtŒþtn suðt f…ztðt¤t yuf yt„uðt™u yt„¤ ytðe fÌtwk : ‘ytMºte f÷krf™e Au. Œw„woýtu™e ¾tý Au. y™t[th yt[h™the Au. „t{™t Þwðt™tu™u ‚uýu ¼úü fÞto Au.‚u™t y…htÄtu y„rý‚ Au. ¼tEytu ! yu™t yt ¼thu „wLnt ƒŒ÷ Œhuf sý ‚u™u yuf yuf …ÚÚth{thtu. ¼÷u yt fw÷xt {he s‚e !’ ¼„ðt™ EËwyu y™wfk…t ÚtE y™u ÷tuftu™t ytðt yýË{s¼Þto f]íÞÚte ytùÞo ÚtÞwk. ‚uýu ÷tuftu™u yxftÔÞt y™u rð™k‚e fh‚t fÌtwk, ‘ƒkÄwytu ! ‚{u su Ëò fhðt ‚iÞth ÚtÞt Atu‚u yk„u {thu ‚{™u ftkEf fnuðwk Au. ‚{u yt yƒ¤t™u …ÚÚth {the sYh {the ™t¾tu. …ý Œhuf sý…tu‚t™t yk‚htí{t™u …qAtu. suýu yíÞth ËwÄe{tk yuf …ý …t… ™ fÞwO ntuÞ ‚u …ÚÚth™tu ½t …nu÷tu fhu.’ Ëk‚™wk yt ðtõÞ Ëtk¼¤e ƒÄt rð{tËý{tk …zât. y™u yufƒeò™u {w¾ Ët{wk òuE …ÚÚth™e[u VUfe [t÷‚t ÚtÞt. Úttuzt 𾂠…Ae …tŒh{tk ftuE ™ n‚wk. n‚tk Võ‚ ™Þ™{tkÚte «u{t{]‚ ðntð‚t Ëk‚ y™u ‚u™t[hý{tk Íqfe …zu÷e …u÷e r™htÄth ™the ! fnu Au fu ¼„ðt™ EËw™t …thË-M…þuo fÚteh suðe yu n÷fe ™the ftk[™ suðe …h{ Ëtæðe ƒ™e„E. …hk‚w „t{™t fnuðt‚t yt„uðt™tu Œqh ¼tøÞt ‚tu fÚteh s hÌtt ! yt…ýu yt…ýtk yk‚htí{t™u …qAe™u [t÷eþwk ‚tu õÞthuÞ ftuE Œtu»te ™nª Œu¾tÞ. 2. Ët[tu r™ýoÞ ¾k¼t‚{tk {tht ½h™e ƒtsw{tk ƒth rð½t™wk rðþt¤ ¾u‚h. A ¼tEytu ËrnÞthe ¾u‚e fhu.Íwk…zt{tk hne™u …ý Ëw¾uÚte Sð™ Sðu. rŒðt¤e{tk Ítf{Ítu¤ ntuÞ ‚tu W‚htÞýu f÷þtuh.
 • 6. ƒt…™wk rŒÄu÷ ¾u‚h ytþeoðtŒY… n‚wk. ƒth {rn™t™wk y™ts y™u þtf¼tS ½h ytk„ýu sBntuhe WX‚tk yux÷u Sð™ r™ðton™e ®[‚t ™nª. yuf rŒðË yuf rƒÕzhu 18 ÷t¾{tk ¾u‚h™e {tk„ýe fhe. ð[ux¼tEyu rðhtuÄ ™tUÄtÔÞtuA‚tk ƒeò ¼tEytuyu Ë{òðe ðu[tý {txu Ën{‚ fÞtuo. Úttuzt s rŒðËtu{tk ‚tu®‚„ suËeƒe Þkºttuy™u ƒw÷ztuÍhu ¾u‚h™u Ë{‚÷ ƒ™tðe ŒeÄwk. ¾u‚h™e [tu{uh …ÚthtÞu÷t ‚{t{ ½h ‚tuze …ztÞt.‚{t{ ¼tEytu™t ¼t„u ºtý-ºtý ÷t¾ Yr…Þt ytÔÞt. ¼tEytuyu yLÞ MÚt¤u {ft™ ƒ™tÔÞt,heûtt ÷eÄe, ÷ø™ fÞto... ™týtk ð…htE „Þtk. yuf ¼tEyu ½h ‚tu ƒ™tÔÞwk …ý ƒthe-ƒthýtk™t…iËt ™ hnu‚tk ¾tu¾t{tk hnuðwk …zu Au. yt ¼tE™e …í™e …u÷t rƒÕzh Ët{u yt¢kŒ fh‚e n‚e, ‘‚{uy{™u Au‚Þto Au. {tht Atufhtk ZtZ{tk ËqE ™Úte þf‚t, ‚tð{tk VVzu Au.’ …u÷t rƒÕzhu yt s{e™ 36÷t¾{tk yLÞ rƒÕzh™u ðu[e {the. ‚u™t ƒt¤ftu ftì÷eË „tze{tk s÷Ët fh‚tk Sðu Au. fux÷efðth yt…ýu ¾tuxtu r™ýoÞ ÷u‚t ntuEyu Aeyu. su™t …h ƒuËtu ‚u zt¤ ™ ft…tu. ƒeswáütk‚ òuEyu. W¥th y{urhft yuf ft¤u rƒúx™™wk ËkMÚtt™ n‚wk. íÞtk ðË‚t ÷tuftuyu …tu‚t™e Mð‚kºt‚t {txu™wkÞwØ 18{e ËŒe™t …tA÷t ¼t„{tk þY fhu÷wk. ƒ¤ðt¾tuhtu™u suh fhðt ytðe hnu÷t rƒúrxþ÷~fh™e yt„ufq[ yxftððt {txu yuf …w÷ Wztðe Œuðt™tu n‚tu. ™t„rhf Ëu™t™e yuf xwfze yu …w÷™tk÷tfztk Ëk¼t¤e™u Aqxtk …tz‚e n‚e y™u ‚u™u Xhtðu÷t MÚt¤u ÷E sE ÔÞðÂMÚt‚ he‚u „tuXð‚e n‚e. ‚u ð¾‚u ƒ¤ðt¾tuh ÷~fh™e yuf xwfze íÞtk {ŒŒ {txu ytðe …ntU[e. ‚u™t yVËhu …u÷e™t„rhf Ëu™t™t ™tÞf™u …qAÞwk : “yt ƒÄtk ÷tfztk Aqxtk …tze™u ‚u™u ÔÞðÂMÚt‚ he‚uu Ëk‚tze ht¾ðt™e¾x…x{tk …zðt™u ƒŒ÷u Q¼t …w÷™u ƒt¤e {qfeyu, ‚tu fux÷e ƒÄe {nu™‚ ƒ[e òÞ !” ™tÞfu {tU …h Œw:¾ ÷tðe™u fÌtwk : “…w÷™u ƒt¤e ™t¾eyu ? yt …w÷™u ? yhu, {tht Ëtnuƒ! …kŒh ðhË …nu÷tk yt …w÷ {tht ƒt…tyu ƒtkÄu÷tu. y{tht rðM‚th{tk yu ËtiÚte {sƒq‚ …w÷„ýtÞ Au. ¼÷u ‚u ƒnw {tuxtu ™Úte, …ý Au yze¾{. yu™u ftkE ƒt¤e ™¾t‚tu nþu ? Œw~{™ yk„úuòu™wk÷~fh ynªÚte yuf ðth …Ëth ÚtE òÞ, yux÷u …Ae ytðe™u ‚h‚ y{u …w÷ suðtu n‚tu ‚uðtu …tAtuQ¼tu fhe Œuþwk. ‚{u òuòu ‚tu ¾ht, yufyuf ÷tfzwk, yufyuf ¾e÷tu sÞtk n‚tk íÞtk ƒhtƒh „tuXðtEsþu ! yt ÷ztE ‚tu ƒu-…tk[ rŒðË™e ƒtƒ‚ Au. …ý {nuhƒt™, ÞtŒ ht¾òu fu nwk y™u ‚{uõÞth™tÞ {he …hðtÞto nþwk íÞthu …ý {thtk …tu‚htk yt …w÷ …h ÚtE™u s‚tk-ytð‚tk nþu !” yt ƒÒtu áütk‚tu{tk r™ýoÞ þÂõ‚™tu rðsÞ ÚtÞtu Au. ytkƒt™e fuhe ¾t‚tk-¾t‚tk ytkƒtuft…ðt™tu rð[th ™ fh‚tk ƒeòu ytkƒtu htu…ðt™tu rð[th fhðtu òuEyu. 3. «¼w™t ™t{u …t… {tYk ½h yt„Úte ƒ[e „Þwk Au, {txu Eïh™u «tÚto™t fÞto fÁ yu …ý {tuxwk …t… Au. …tur‚ftfh‚tk yLÞ {txu fhðt{tk ytð‚e «tÚto™tÚte Eïh ðÄw Ë{e… ytðu Au. MðtÚteo Œwr™Þt{tk yuf{tr[Ë …ux™t ¾qýt{tk yÒttu Œtýtu ™tk¾e þfu Au ™u ËtÚtu ËtÚtu rskŒ„e™e f{tE™u ûtýðth{tk
 • 7. ™uM‚™tƒqŒ …ý fhe þfu Au. Eïh Ë™t‚™ ËíÞ Au... [[o, {krŒh, {ÂMsŒ™e «tÚto™t fu EƒtŒ‚ rð™t òu ‚{u ‚{thtӌޙt ¾qýt{tk ‚u™u Ët[ðe þftu ‚tu ¾Ák. ð‚o{t™ Ë{Þ™u òu‚tk ÷t„u Au fu Eïh yt…ýe …heûtt fhe hÌttu Au. {™u÷t„u Au fu Eïh™thtßÞ{tk ytx÷e fhtuztu™e ËkÏÞt™u Ë{tððt {txu søÞt ™Úte... y™u fŒt[ yux÷u s Eïh ðeýeðeýe™u Mð„o™t Ëtr™æÞ{tk …qÛÞs™tu™u …ntU[tzðt {tk„u Au.yuf ÿütk‚... “‚{u þt {txu nk{uþt «¼w …tËu {tVe {tøÞt fhtu Atu ? yuf ¼õ‚u ËLÞtËe™u …qATÞwk. “ƒuxt, yt ‚tu xuð …ze „E Au !” ËLÞtËeyu fÌtwk. “„wYŒuð , yt þçŒtu yux÷e r™ctÚte Wå[thtu Atu fu ‚u{tk ôzw hnMÞ ntuðwk òuEyu.” “Ët[u s yu{tk hnMÞ Au ¾Ák ! ” ËLÞtËeyu fÌtwk, “ºteË ð»to …qðuo nwk þnuh™tu ðu…the n‚tu.yuf rŒðË ƒ…tuhu {the Œwft™ ƒkÄ fhe, {thu ½uh „Þtu íÞtk {U Ëtk¼éÞw fu su ðu…the rðM‚th{tk {theŒwft™ n‚e íÞtk yt„ Vtxe ™ef¤e Au. ‚h‚ s nwk {tht ½huÚte {the Œwft™ ‚hV Œtuzðt ÷tøÞtu. ” ËLÞtËe Úttuzeðth ÚttuÇÞt y™u Vhe ƒtu÷ðt ÷tøÞt : “Œtuz‚tu n‚tu íÞtk yuf {týËu {™uhtuõÞtu y™u fÌtwk : ‚{thu Œtuzðt™e sYh ™Úte.” “þt {txu ? ” {U …qAÞwk. “fu{ fu ‚{the Œwft™ yt„Úte ƒ[e „E Au, sÞthu ƒeò™e Œwft™ ƒ¤e ¾t¾ ÚtE „E. ” ... nwk yíÞk‚ htn‚Úte ƒtu÷e WXâtU “yt¼th «¼w ! ... ” …hk‚w ƒuxt, {™u ‚h‚ s {the¼Þkfh ¼q÷ Ë{òE fu {tht ‚u{™t «íÞu™t yt¼th ðzu, {U ‚u{™u fuð¤ {the Œwft™ ƒ[tððt {txus ™nª, …ý ƒeò ÷tuftu™e Œwft™ ƒt¤e ™tk¾ðt {txu Þ sðtƒŒth XhtÔÞt !... ‚uÚte s fnwk Awk. “«¼w{™u ût{t fh, ût{t fh !” fux÷ef ðth yt…ýu õÞtk y™u õÞthu «¼w™t ™t{u …t… fhe ƒuËeyu Aeyu‚u™e yt…ý™u ¾ƒh …ý ntu‚e ™Úte. 4. {] í Þw ƒuLòr{™ £tL¢r÷™™t AuÕ÷t þçŒtu n‚t, “{]íÞw ntÚtðU‚{tk ntuÞ íÞtu {™w»Þ Ëw„{‚t…qðofftkE s ™Úte fh‚tu.” Ë{Þ™tu Œwhw…Þtu„ yu rðï™tu ËtiÚte {tuxtu „w™tu Au ‚u {]íÞw Ëtrƒ‚ fhe yt…u Au. {]íÞw™t Ë{Þ…nu÷tk ÔÞÂõ‚ þtk‚ ƒ™e òÞ Au fthýfu ËíðrðhtuÄe ÔÞrõ‚íð™tu Ë{Þ …qhtu ÚtE „Þtu ntuu Þ Au. yuf rŒðË ‘ÓŒÞ nw{÷tu’ ÷u¾ ðtkåÞtu. ‚u{tk ÷ÏÞwk n‚w fu, ‘ntxo yuxuf’™wk {wÏÞ fthý {™™trð[thtu Au. ‚{u ӌޙt Œw:¾tðt™e y™u {]íÞw™e fÕ…™t fhþtu ‚tu rð[thtu ӌޙu Ík…ðt ™nª Œu. ðÄw…z‚tu „wMËtu, ™t™…ýÚte sðtƒŒthe™tu Mðefth, ðÄw …z‚wk ft{.... ð„uhu ‘ntxo yuxuf’ {tk sðtƒŒth
 • 8. Au. yu s rŒðË Ëtksu {the …í™e™e rðãtÚteo™e ½hu ytðe. ‚u …ý Sð™ y™u {hý ðå[u Ítu÷tk¾tÞ. Œðt¾t™uÚte hò {¤u yux÷u ËeÄe {uz{™u {¤ðt ytðu y™u fnu, ‘AuÕ÷u... AuÕ÷u Œþo™ fhðtytðe Awk.’ ‚u™e ¾w{the yŒT¼q‚ …ý ‚u™e þtrhhef ÂMÚt‚e òuE nwk n[{[e „Þtu. ht‚ …z‚t{tk ‚tu nwkrð[thtu™t [¢tðu [Zâtu. AuÕ÷t yXðtrzÞt™e Ë‚‚ «ð]Â¥tytu™tu ƒtuòu, …ºtfthíð™e f…he ¼qr{ft,™tufhe, ÷u¾ y™u …tAe …u÷e Atufhe™e ŒÞ™eÞ ÂMÚtr‚....! ‘{™u fkEf ÚttÞ Au.... !’ Vhe MðMÚt Útðt «ÞtË fÞtuo. þeÞt¤t™e ff¤‚e Xkze{tk nwk …hËuðuhuƒÍuƒ. yuf ûtý yuðe ytðe „E fu nwk fzz¼qË ÚtE ƒuËe …zâtu. òýu fu {]íÞw™e ykr‚{ ½ze ! ‚{t{ he…tuxo™wk yuf y™u {tºt yuf ‚thý ‘™tu{o÷’. {tºt {t™rËf ÂMÚtr‚ {™u {]íÞw Ë{e… ÷E„E. …ý yu ûtýu {™u Sð™ yk„u yt…ýu fux÷t ƒÄt ¼út{f Aeyu yu Ë{òÔÞwk. Œhuf™wk {]íÞw r™Âù‚ Au. {týË™u 30 Úte 40 ð»to™e ô{hu {]íÞw™t ¼ýftht Útðt {tkzu Au.ƒt¤…ý y™u Þwðt™e{tk ‚tu ‚u Mðihrðnthe ntuÞ Au. yt Ë{Þu ‚u™u ËqÞo™t WŒT¼ð{tk hË ntuÞ Au, …ý…Ae ‚u™u ËqÞo ytÚt{‚tu Œu¾tðt {tkzu Au. ðtuÕx Ônex{u™u fÌtwk Au fu, “{U fÕ…™t fhe ntuÞ ‚u™tÚte …ýðÄw ðtM‚rðf, ðÄw «íÞût, yuðwk yuf y¿tt‚ ð‚wo¤ {the ytË…tË Ës„‚t™t rfhýtu VUfu Au.” …tu‚u {txe{tk ¼¤e sðt™tu Au yuðwk hnMÞ òý™th yuf {tºt {™w»Þ Au. {]íÞw Eïh™eyt¼thrðrÄ Au, yt…ýu ‚u™u «u{Úte Mðeftheyu. nwk ßÞthu {]íÞw ™Sf …ntUåÞtu íÞthu {™u yuf y™u {tºt yuf s rð[th ytðu fu, ‘{thu ½ýwk ƒÄwfhðt™wk ƒtfe hÌtwk. {thu Ëuðt fhðe Au, Œw:¾eytu™t ytkËw ÷qAðt Au, «u{Úte Sððwk Au,’ ßÞthu nwk fkEffhe þfðt Ë{Úto ƒLÞtu íÞthu s nu …h{uïh ! ‚wk {the …heûtt fhu Au ! {]íÞw ™Sf ytðu ‚u{ {týË™u ðtM‚rðf‚t™tu ynuËtË ÚttÞ Au. {]íÞw …nu÷tk sux÷e [u‚™tyufXe fhe þftÞ yux÷e fhe ÷uðe òuEyu. {]íÞw™tu htus rð[th fhtu. {hðt ™nª …ý ƒtuÄ ÷uðt.Œhuf™tu Ë{Þ {ÞtorŒ‚ Au, ytuAtu Út‚tu òÞ Au. htuƒxo ƒxo™ fnu Au, ‘{]íÞw™e ƒtƒ‚{tk yt…ýu rƒ™y™w¼ðe Aeyu. þheh™wk {]íÞw yxftððwkyËk¼rð‚ Au.’ fËtuxeytu ÔÞÂõ‚yu ytí{t ‚hV; Ëíð, Ëíð ËnÞtu„e ÔÞÂõ‚íð y™u Wå[‚hfuLÿtu ‚hV ð¤ðt™e Vhs …tzu Au. ðuŒ™t ytðe …zu ‚tu ÔÞÂõ‚ {txu yuf yt½t‚ Au - su ðuŒ™t Au ‚uyt ðuŒ™t Au. {tuxt¼t„™t ÷tuftu ÷„¼„ yt¾e SkŒ„e ƒq{tƒq{ fhe™u, „…txt {the™u yt ðuŒ™t™uƒVh fhu Au. …tu‚t™tu Úttuzt ð¾‚{tk s ™tþ Útðt™tu Au A‚tk ÷tuftu rð[th‚t ™Úte fu …tu‚u ™tþ…t{ðt™t Au. {]íÞw …tËu nk{uþt yt…ýt ntÚt nuXt …zu ‚u ytùÞos™f ™Úte ? su AuÕ÷e ½zeyu fhðt suðwk ÷t„u Au ‚u {txu yt…ýu {tuzt ™ …zeyu. yt…ýu {]íÞw …t{e Œuð‚t
 • 9. fu …h{tí{t …tËu sEyu íÞthu «u{ y™u ytí{t™u ËtÚtu ÷E sEyu. {]íÞw™t r™ðthý {txu yt…ýufhðt™e yuf{tºt ƒtƒ‚ Au. y™u yux÷u s fnuðtÞwk Au, ‘{]íÞw Au Sð™™tu yk‚ y™u þtï‚ Sð™ Au{]íÞw™tu yk‚.’ 5. ‚f yt…eyu.... {týË nðu ‘Mð’ {txu s Sð‚tu Œu¾tÞ Au. rþûtf™u {sqhe fhe Ve ¼h‚tu rðãtÚteo ™ Œu¾tÞ‚tu ‚u™wk rþûtýftÞo ™ft{wk. «ò …týe {txu x¤ð¤u ™u ™u‚t þhtƒ™e hu÷{Au÷ hu÷tðu yu{tk yu™wk™u‚]íð ÷tkA™Y… „ýtÞ. nwk ½ýt ð¾‚Úte yu òuE hÌttu Awk fu, M{þt™Þtºtt{tk ftkÄtu yt…™th™wk «{tý ½xe hÌtwk Au.{týË™u Mfqxh fu „tze{tk M{þt™u …ntU[ðt™e ytŒ‚ …ze Au. yt…ýwk ƒuVt{ [t÷‚wk Mfqxh ¾tzt{tk…zu ‚u™wk Œw:¾ ÚttÞ Au …ý ¾tzt™tk AtkxtÚte hk„tÞu÷t ÔÞÂõ‚™u òuE Œw:¾ fu ø÷tr™ Út‚e ™Úte. yt…ýu™t™e y{Úte ®sŒ„e™t ‘Mð’{tk htkåÞt fheyu Aeyu. yt…ýtÚte ftuý õÞtk ½ðtÞ Au ‚u æÞt™ ht¾ðt™e sÁh Au. {tºt ËV¤‚t {txu «Þí™ fhðtÚteSð™™tu nu‚w rËæÄ ÚtE s‚tu ™Úte. Eïhu yt…ýe ytË…tË Äƒf‚wk Sð™ {wõÞwk Au ‚u™u rðfËðt™e‚f yt…ðe òuEyu. ƒeò™u Sððt™e ‚f yt…ðe òuEyu. zur™Þ÷ {tÍ„tkðfhu fwxwkƒ™e yuf ½x™t ™tUÄe Au : y{the yuf ƒnu™ fu™uzt{tk hnu Au. yu™t …rhðth{tk Au yu™t …r‚, ƒu ƒt¤ftu y™u Úttuztk Ztuh.¾u‚e fhu Au; ¾qƒ {nu™‚w Au. y™u ht‚u fBÃÞwxh …h ƒuËe™u Ëthe Ëthe ðt‚tu, ÓŒÞM…þeo yuðe½x™tytu …tu‚t™t r{ºttu™u E-{u÷Úte {tuf÷‚e hnu Au. ytðe yuf ½x™t yu™t þçŒtu{tk hsq fÁk Awk : fux÷tkf ðhË …nu÷tk y{urhft™t Ëeyux÷ þnuh{tk yuf rðþu»t «fth™e ytur÷ÂB…f M…Äto™wkytÞtus™ ÚtÞwk n‚wk. yuf rŒðË ™ð M…Äoftu Œtuz™e M…Äto {txu Q¼t ÚtE „Þt. ‚u ™ðu ™ð sý sL{Útes þtherhf fu {t™rËf {kŒíð™t rþfth ƒ™u÷tk n‚tk. ‚u{ A‚tk ‚u ™ð ¼tE-ƒnu™ yufËtu {exh™eŒtuz {txu yuf f‚th{tk Q¼tk hne „Þtk n‚tk. r…M‚tu÷™tu yðts Ëtk¼¤e™u ƒÄtkyu Œtuzðt™wk þÁ fÞwO.Œtuzðt™wk ‚tu þwk, - ÷Útzt‚t …„u ƒeò Auzu …ntU[ðt {txu ƒÄtk ™ef¤e …zâtk. ‚u M…Äto{tk ftuý …nu÷wkytðu Au, ‚u òuðt™wk n‚wk. ƒÄtk Äehu Äehu yt„¤ ðÄ‚tk n‚tk. …ý ‚uytu{tk yuf Ëtð ™t™tu Atufhtu n‚tu. ‚u Úttuzuf ËwÄe‚tu ¾qƒ {nu™‚ fhe™u ƒÄtk™e ËtÚtu [tÕÞtu, …ý …Ae ÷Útze™u ðå[u s …ze „Þtu. ™t™tu n‚tu, htuðt÷tøÞtu. ƒeò ytX suytu Úttuztkf yt„¤ ™ef¤e [qõÞtk n‚tk, yu{ýu yt™tu htuðt™tu yðts Ëtk¼éÞtuyux÷u …tu‚t™e „r‚ Äe{e fhe ™t¾e y™u …tA¤ Vhe™u òuÞwk. …Ae yu ƒÄtk …tAtk Vhe „Þtk y™uyt …ze „Þu÷t Atufht ‚hV [t÷ðt {tkzâtk. ‚u ytX{tk yuf Atufhe n‚e, su …tu‚u …ý ƒtiÂØf
 • 10. {kŒíð™e rþfth n‚e. …u÷t Atufht …tËu ytðe™u ‚uýu ™e[u ™{e™u ‚u™tu ntÚt …fzâtu, ‚u™u ƒuXtu fheŒeÄtu, y™u «u{Úte ‚u™u [q{e ÷u‚tk yu ƒtu÷e, “[t÷, nðu ‚™u fþtu ðtkÄtu ™nª ytðu.” íÞthƒtŒ Vhe yu ƒÄtk ™ð M…Äoftu yufƒeò™t ntÚt …fze™u Œtuz™t ykr‚{ Auzt ËwÄe [t÷ðt÷tøÞtk y™u ƒÄtkyu {¤e™u yuf ËtÚtu Œtuhzwk …th fÞwO. ‚u ð¾‚u íÞtk sux÷t Þu Œþoftu ntsh n‚t yu{™tÚte yt á~Þ ¼qÕÞwk ¼q÷t‚wk ™Úte. fu{fu…tu‚…tu‚t™t ӌޙt Qkztý{tk yt…ýu ƒÄtk yuf ðt‚™e ƒhtƒh y™w¼qr‚ fh‚t hneyu Aeyu fu yt™t™fze ®sŒ„e{tk fu𤠅tu‚t™e s S‚ {txu fturþþ fh‚tk hnuðt™wk …qh‚wk ™Úte. sYh ‚u™e Au fuyt…ýu Ënw yt ®sŒ„e{tk ƒeò™u rs‚tzðt{tk …ý ËntÞf ƒ™eyu, …Ae ¼÷u ™u ‚u{ fh‚tk yt…ýe…tu‚t™e „r‚ Úttuzef Äe{e fhðe …zu yÚtðt yt…ýu yt…ýe htn Úttuze ƒŒ÷ðe …zu. 6. Sð™ Sððt™e f¤t “Ëw¾ y™u yt™kŒ yuðt y¥th Au fu sux÷t «{tý{tk ƒeò W…h Atkxþtu ‚ux÷t «{tý{tk ‚{the ykŒh Ëw„kÄ ytðþu.” Œwr™Þt{tk hnu‚e Œhuf ÔÞÂõ‚ Ëw¾ y™u yt™kŒ Ík¾u Au.... Œhuf ËkƒkÄ …hM…h nqkV y™u «u{ Ík¾uAu. yt «fth™tu «ðtn yrðh‚ ðnu‚tu ht¾ðt {txu Ík¾™t fh‚e Œhuf ÔÞÂõ‚ytuyu ‘Mð’™eytu¤¾tý fhðe sÁhe Au. yt {txu …nu÷tk yuýu Ë{sðwk …zþu fu, sk„÷™t rËkn™u sƒhŒM‚eÚteðþfhe þftÞ Au …ý „{u ‚ux÷e sƒhŒM‚eÚte yuf Vq÷ ™Úte W„tze þft‚wk. ÓŒÞ - ÓŒÞ ðå[u™t ËkðtŒ y™u rŒ÷™e rŒðt÷tu™wk ŒV™ yus «u{™wk ËtÚtoõÞ Au. Ëh¤ þçŒtu{tkfnwk ‚tu, ‘yufƒeò™u „{‚t hnuðwk.’ fux÷ef ðth {™w»Þ™t ÓæÞ{tk r¼™tþ - «u{ ntuÞ Au …h‚w ‚u™e ðt‚ fhðt™e …Ør‚ Ët{eÔÞÂõ‚™u fXhtuu ÷t„u Au... ‚tuu yt {txu sÁh Au yuðt þçŒtu, ðtõÞtu™wk Wå[thý su yuf {uf™u ™Sf÷tðu... …h‚w fux÷ef ðth ytðw fhðt{t yt…ýu r™»V¤ sEyu Aeyu. yux÷u ƒ™tzo hËu÷u fÌtwk Aufu ‘{týË™u ytftþ{tk Wz‚t ytðzâwk, …týe{tk ™e[u ‚h‚tk ytðzâwk, …ý {t™ðe™u …]Úðe …h hnu‚tk™ ytðzâwk.’ yufƒeò™u Ë{sðt, ytðfthðt, Ëtk¼¤ðt yux÷u «u{t¤ ËkƒkÄ .... ytðwk s yuf ËV¤ŒtB…íÞSð™ Sð‚t Þw„÷™wk WŒtnhý ÷Eyu. ½h™e ƒnth, «ðuþ™e ztƒe ƒtswyu ht‚htýe-{tu„htk™t {Ä{Ä‚tk Atuzu, Auf ™e[uÚte W…hËwÄe [zu÷e swE.... [tu{uh «Ëhu÷e Ëw„kÄ, …nu÷tk {t¤u rnk[ft …h fÚt™ y™u ©uÞt ƒuXu÷t, yuf{uf™uyze™u... ƒk™u …whtýe {iºte™e ¾x{eXe M{]r‚ytu ðt„tuu¤‚t n‚t. ðt‚thðý Ëw„krÄ‚ n‚wk. ƒk™u™t ÓŒÞ …ý ðt‚tðhý™e Ëw„kÄ ËtÚtu ¼¤e „Þt n‚t.ntÚt{tk™t ytEM¢e{™e su{ ™tsqf ™tsqf ðt‚tu …ý …e„¤‚e s‚e n‚e.
 • 11. fÚt™-©u»tt ËtÚtu ®n[ftu Íq÷‚tu n‚tu... n¤ðu n¤ðu íÞtk s fÚt™u ©uÞt™u fÌtwk ‘Ã÷eÍ ©uÞt Ët{u¾qhþe …h ƒuËeþ?’ ðt‚[e‚ ŒhBÞt™ ‚wk {the Ët{u ƒuXe ntuÞ y™u nwk ‚™u ƒhtƒh òuE þfwk, ‚tus {™u {ò ytðþu ! søÞt ƒŒ÷ðt™e yuf ™t™fze ðt‚ A‚tk fux÷e Ë÷wftE y™u Ëh¤‚tÚte fÚt™u fhe :ðtM‚ð{tk fÚt™™u {tuxt rnk[ft ¾tðt™tu þtu¾, ©uÞt™u ®n[ft™tu s þtu¾ ™rn …ý fÚt™™u „{u Au {txus ‚u íÞtk ƒuXe n‚e. fÚt™™u ©uÞt™wk ™Sf ƒuËðwk „{u s. …ý …tu‚u {tuxt ®n[ft ¾tþu ‚u ©iÞt™u Vtðþu ™nª A‚tk…tu‚t™u ¾t‚h Ën™ fhþu. yt …ý fÚt™™u Ák[‚wk ™ntu‚wk. M…ü þçŒtu{tk fÚt™ fne þõÞtu ntu‚, ‘©uÞt,‚wk Ët{u ƒuË, {thu {tuxt ®n[ft ¾tðt Au y™u fÚt™™wk fnuðwk {t™e ©uÞtyu ‚h‚ s søÞt ƒŒ÷e ntu‚…ý Ënus ™thts ÚtE™u fÚt™ ‚u™u sht…ý ™thts fhðt {tk„‚tu ™ntu‚tu. y™u ‚uýu fÌtwk, ‘nwk ƒhtƒhòuE þfwk...’ søÞt ƒŒ÷ðt™wk Ëq[™ fux÷e y÷„‚tÚte ™u Ëh¤‚tÚte fÞwO fu ðt‚™u yt¾tu ¼tð s ƒŒ÷tE„Þtu ! ™t™e y{Úte ðt‚{tk …ý yufƒeò™e ÷t„ýe™u XuË ™ …ntU[u ‚u™e ft¤S, yux÷wk s ™nªyufƒeò™u htS ht¾ðt™e [zËt[zËe ! yhË…hË™e ft¤S y™u yufƒeò{tk ytu‚«tu‚! rðþu»t ‚tu yt ƒÄwk yt…tuyt… Ëns …ýu ÓŒÞ{tkÚte WŒT¼ðu. yt{tk «ÞtË™tu fu f]rºt{‚t™tuËnusuÞ ykþ ™rn. fux÷wk «ËÒt Œtk…íÞ ! ®n[ft …h yufƒeò™e ÷„tu÷„ ƒuXt n‚tk. íÞtkÚte Ët{ Ët{u ƒuËðt™wk n‚wk. …ý ðÄthu ™Sfytððt {txu. fÚt™u fÌtwk y™u ©uÞt Ë{S „E. ©uÞtyu …„Úte XuË {the ®n[ftu W¼tu htÏÞtu. ¾e÷wk ¾e÷wk Út‚tk [nuhu ™e[u W‚he, Ëtze™tuu…t÷ð, Ënus ËkftuÞtuo, ¾whþe ¾Ëuze ƒhtƒh ®n[ft™e Ët{u ÷eÄe. ‚u™t …h XMËtÚte ƒuXe y™ufÚt™u fÌtw : ‘÷u, nðu rƒ÷fw÷ ‚the Ët{u ƒuXe Awk. fÚt™, ‚w ¾hu¾h «u{t¤ Au, {ti™ ‚the ðtýe Au...yr¼ÔÞõ‚ Au... ™u A‚tkÞ, ‚wk ƒtu÷u Au íÞthu fux÷wk hË{Þ ! ÷u, nðu ‚tu {™u ƒhtƒh òuE þfu Au ™u!’ ©uÞtyu fÚt™™t ÔÞÂõ‚íð™e ðt‚ y™u ½x™t™u Ëtkf¤e™u fÌtw... fÚt™u yux÷e s ¾wþeÚte fÌtwk: ‘nt, ‚™u òuE þfwk Awk, Ëtk„tu…t„ {tºt ‚™u s ™rn, ‚the ytk¾tu{tk {™u …ý òuE þfwk Awk.’ yuf {Ä{Ä‚wk Œtk…íÞ yt Au... y™u, ht‚htýe™e ytF÷tŒf Ëw„kÄ ðÄw «ËÒt ƒ™e [tu{uh«Ëhe „E.
 • 12. ÷ø™™e V‚un ÞtuøÞ ÔÞÂõ‚ þtuÄðt{tk s ™rn, …ý ÞtuøÞ ÔÞÂõ‚ Útðt{tk hnu÷e Au. yufƒest{tky…oý ÚtE sðwk yu™wk ™t{ ÷ø™, yufƒeò™u y™wÁ… Útðwk yu Ët[wk ŒtB…íÞ Sð™... y™u yt s Ët[wkSð™ Sððt™e f¤t. 7. ft{ý„tÁk fåA “fåA{tk ykòh Yztk þnuh Au ntu Shu, íÞtk ðMÞt Au suË÷htÞ …eh òu, n¤ðu ntkftu™u ‚{u ½tuz÷t ntu Shu...” ytn! þwk òuÞwk...? fkEf ÓŒÞ Vtxu yuðwk, fkEf ytk¾ ™ {t™u yuðwk, fkEf rŒ÷ Œw¾tðu Ëti™wk...nt, {t™ðu, ‚hýwk-‚hýwk ÷E™u ƒtkæÞtu {t¤tu, …ª¾tÞ ™t yuðtu yu {t¤tu... su{tk y™uf yh{t™ y™uytþtytu... ƒÄwk s s{e™ŒtuM‚... þwk yts s„‚™tu WÒtr‚¢{? ƒÄwk s r™nt¤e fåA™t rskŒt…eh ‚hefu ytu¤¾t‚t {ufýŒt™e yt„tne yt…‚e …kÂõ‚ytu ÞtŒytðu Au : “ðt„z ËeÄtuu ð„ztu, fåA{u ™ htUÄtu ftuE...” ðt„z Wßsz ÚtE sþu y™u fåA{tk ftuE ™nª hnu. yu yt„tne ¼qfk… Y…u ytðe yuðwk ðze÷tu{t™u Au. A‚tkÞ fåA y™u «÷Þ yu ƒu þçŒ ËtÚtu Ëtk¼¤ðt {¤u yux÷u yt…ý™u ‚h‚ ykòh™e suË÷- ‚tuh÷™e Ë{trÄ ÞtŒ ytðu. ð»ttuoÚte yt…ýu Ëtk¼¤‚t ytðeyu Aeyu fu suË÷™e Ë{trÄ Œh ð»tuosð™t Œtýt sux÷e ‚tuh÷™e Ë{trÄ ‚÷¼th ¾Ëu Au. suË÷ y™u ‚tuh÷™e «u{fntýe fåA{tk÷tuf{w¾u ðthkðth «„xe WXu Au. ƒk™u™t «u{™u ytŒþo WŒtnhý {t™™tht ÷tuftu fnu‚t fu, “ƒÒtu Ë{trÄyuf{uf™u yzþu yu rŒðËu {nt«÷Þ Útþu.” fåA... ¾{ehðk‚ «ò... suË÷-‚tuh÷™e «u{ …tð™ ¼qr{... f÷t ËkMf]r‚™e ¼qr{... nt, fåAyuf yt„ðt ËtrníÞ™e ¼qr{ Au. ÷tuf„e‚tu{tk ‚tuh÷ fnu‚e : “…t… ‚tÁk …hftþ òzuò Äh{ ‚thtu Ëk¼t¤ hu... fu, ‚the ƒu÷ze™u zwƒðt ™nª Œô, òzuò hu...” ‚tuh÷ yux÷e ‚tu {nt «‚t…e, …t…e, fwf{eo òzuò suË÷™t «u{{tk ytu‚«tu‚ n‚e fu ûtýðth…ý suË÷™u yuftk‚ ™ {¤ðt Œu... ‚tuh÷ suË÷™t ƒÄt s yrn‚ ftÞtuo™e òý ntuðt A‚tk... „ztƒqz«u{ fh‚e... ™u suË÷{tk ËwÄthtu ÷tððt «Þí™þe÷ hnu‚e. suË÷ fnu‚tu : “÷qkxe fwkðthe ò™, Ë‚e htýe ÷qkxe fwkðthe ò™ hu... Ët‚ rð»tw {tuz ƒkŒt {theÞt hu...”
 • 13. «‚t…e suË÷ nk{uþt yð™ðt fthM‚t™ fh‚tu... yt yus suË÷-‚tuh÷™e Ë{trÄ su™u fåAe«ò “Ët[t «u{™e r™þt™e” ‚hefu ytu¤¾u Au... su™e Ë{trÄ™u ™{™ fhu Au... yus Ë{trÄ™t „wkƒsÄh‚efk…™t rð™tþu ¼u„t fÞto, y™u yux÷u s ykòh™e yuf ð]Øt hz{Ë [nuhu fnu Au : “yt¾u yt¾tfåA™wk Ä™tu‚…™tu‚ ‚tu ™ef¤e „Þwk. yt™tÚte ƒeòu {tuxtu «÷Þ fÞtu ntuE þfu?” ÷tuf ËtrníÞ Œwnt{tk fnuðtÞwk Au fu, : “rþÞt¤u ËtuhX ¼÷tu, W™t¤u „wsht‚ ðhËtŒu ðt„z ¼÷tu, …ý fåAztu ƒthu {tË” fåAzt™u ƒthu{tË ft{ý„thtu fÌttu Au. …ux{tk …txw ŒE™u …týe ftZ‚t Ī„t fåAe {tzw™wk yuð‚™ ytsu hts hts ™u …t™ …t™ ÚtE [qõÞwk Au. {ufý ŒtŒt™e ¼rð»Þðtýe - suË÷ ‚tuh÷™e «u{fntýe Ët[e Œþtoððe ntuÞ yu{ ¼qfk…u ‚t÷wfu ‚t÷wfu {t÷-r{Õf‚ y™u {t™ðe™tu Ëðo™tþ ËßÞtuoAu. nt... yt yu fåA y™u yu™tu yu ðt„z... ¼ws «Œuþ Au su™t {txu ™ðe …hýu÷e Mºte …tu‚t™tyh{t™tu hsq fh‚t …r‚™u fnu‚e: “ËtÞƒt ËzõÞwk ƒkÄtð yts {thu ðt„z òô, ðt„z òô {thu ¼qs þnuhu òô... ËtÞƒt!” ð‚o{t™{tk 21 {e ËŒe™e ™ðtuZt …tu‚t™t yh{t™™u hsw fhe nr™{w™ {txu ôxe, {ntƒ¤uïh,„tuðt, rË{÷t, {Ëqhe, rËk„t…wh... suðe søÞtyu sðt …r‚Œuð™u sýtð‚e ntuÞ Au. sÞthu W…h™e…kÂõ‚{tk ™ðtuZt …r‚™u ¼qs y™u ðt„z «Œuþ™e «f]r‚™u r™nt¤ðt sýtðu Au. ytðe Au fåA... ¼qs...ðt„z™e ¼qr{...! …ý fwŒh‚u fåA ËtÚtu nk{uþt yð¤[kztE fhe Au. Auf {nt¼th‚ ft¤Úte fåA rsÕ÷t™eytfhe fËtuxe fwŒh‚ fh‚wk hÌtwk Au. ftÞ{e yA‚, …eðt™t …týe™e ¾U[, Œwft¤, Äh‚efk… suðeyt…Â¥tyu fåAe ¼tkzwk™u ft¤{ªZ …ÚÚth suðe ftÞt y™u …tu÷tŒe At‚e yt…e Au... ÄLÞ Au ¾{ehðk‚efåAe s™‚t™u...! 8. «u { Ët‚ …„÷tk ytftþ{tk ™nª …ý [th …„÷tk …]Úðe …h ‘«u{’ yux÷u þwk ?
 • 14. «u{ yux÷u ....«u{ yux÷u....«u{ yux÷u.... «u{™e ftuE ÔÞtÏÞt yt…e ™ þftÞ. yt…ýt rŒ÷™u ßÞthu sÞtk su …rhÂMÚtr‚{tk «u{, yt™kŒ,Ëk‚tu»t y™w¼ðtÞ yu s «u{. fnuðt™tu yÚto yu Au fu, {týË ßÞthu, su ‚u …rhrMÚtr‚{tk y™wfq÷™ ËtÄe™u Ët{t …tºt ËtÚtuyu™e EåAt, {nuåAtytu ËtÚtu …tu‚t™t yÂM‚íð™u òuze Œu, y™u íÞthu su yt™kŒ, Ëk‚tu»t™e ÷t„ýerŒ÷{tk sL{u ‚tu ‚u «u{ Au. Mºte y™u …wÁ»t yt Ë]Âü™t Ëso™™u …rh…qýo fh™tht ƒu {níð™t yk„tu Au. su™tÚte Ë]Âü™eh{rýÞ‚t yuf Ëk…qýo ytfth Äthý fhu Au. y™u yux÷u yt ƒk™u yk„tuyu Ë]Âü …h …tu‚t™e nfq{‚[÷tððt {txu Ëti«Út{ yufƒeò™tu Ëk…qýo Ënfth, nqkV y™u yifÞ ËtÄðwk …zu Au. ƒk™u yufƒeòÚte™tu¾t y™u Mð‚kºt yÂM‚íð Ähtð‚t Sðtu Au y™u A‚tkÞ yu ƒk™u™u yuf ™tsqf ‚tk‚ýu òuze ht¾‚wkftuE Ëqû{ ‚íð Au. su™u …rhýt{u ƒk™u yufƒeò rð™t hne þf‚t ™Úte, Sðe þf‚t ™Úte. y™u yux÷u su …wÁ»tu Mºte™u y™u Mºteyu …wÁ»t™u Ë{ßÞt rð™t [t÷þu s ™nª. Mºte ÓæÞÚte rð[th™the Au, y™u ™t™e ™t™e ƒtƒ‚tu ‚hV [eðxÚte æÞt™ yt…™the Au. ßÞthu…wÁ»t rŒ{t„Úte rð[thu Au y™u ¼trð™t- ÷tkƒt„t¤t™t ytÞtus™{tk {t™u Au. …wÁ»t y™u Mºte …tu‚t™t yÂM‚íð™tu s yuf ¼t„ Au, …tu‚t™t ntz{t™wk ntz Au. yuðe y™w¼qr‚fhe™u …wÁ»t ËtÚtu ytu‚«tu‚ Útðt Ík¾‚e ntuÞ Au. ßÞthu …wÁ»t …tu‚u fhu÷t ytÞtus™tu{tk y™wfq¤‚t«{týu Mºte™e Ík¾™t fh‚tu ntuÞ Au. Mºte-…wÁ»t yt ËkËth hÚt™u [÷tð™tht ƒu …Izt Au. su {t„o{tk ytð‚e fkE fux÷eÞ ¾tzt xufhtY…e Ë{MÞtytu™u …tu‚t™e ðå[u™t «u{™e ‚tft‚™t òuhu n÷ fh‚t hnu Au. yt ƒÄt™e ðå[u Mºte-…wÁ»t yufÄthe {kŒ„r‚Úte ðnu‚t Íhýtk yM¾r÷‚ «ðtn™e {tVfyufƒeò ðå[u «u{™tu, ÷t„ýe™tu, nqkV™tu Íhtu ftÞ{ Sð‚tu ht¾u Au. ƒk™u™wk Ëtr™æÞ yuf{uf™u Íkf]‚ fhe {qfu Au, y™u A‚tkÞ yt ƒk™u Sðtu™e ðå[u Mð‚kºt‚tY…e{tuf¤tþ …ý yux÷e s yr™ðtÞo Au. Ë]Âü™t Ëso™{tk A‚tkÞ ftÞ{ yuf{uf™t ƒ™e™u hnuðwk nþu ‚tuƒk™u ðå[u r{÷™™t „t¤t …tzðt …zþu. ƒk™u Sðtuyu yuf{uf™t y÷„ yÂM‚íð, y÷„ ÔÞÂõ‚íð™ty™u y÷„ „{t-yý„{t™tu Ëk…qýo Mðefth fhðtu …zþu. Mºte-…wÁ»tY…e yt r¼Òt r¼Òt Atuz™u…tu‚t™e yt„ðe ËwkŒh‚t ÷E™u WAhðt Œuðt …zþu; Ëk…qýo rðfËtððt Œuðt …zþu. y™u rðftË™e«r¢Þt{tk …ý Mºteyu …wÁ»t™tu y™u …wÁ»tu Mºte™t ytÄthY…e ntÚt™u Atuzðt™tu ™Úte. y™u nt ! ƒk™uyufƒeò™e «uhýt rð™t rðfËðt™t ™Úte, yu …ý yux÷wk ËíÞ Au. {the f÷{u þçŒtu Vhðt yu …ý {tht r«Þ …tºt™e «uhýt™t «‚t…u s. yuf yuf {w~fu÷eytu,Ë{MÞtytu y™u Œw:¾tu{tk yuf…tºt ƒeò …tºt™tu ËtÚt, Ënthtu, ‚tu þtuÄðt™tu s. yt ËtÚt{tk yuf„sƒ™e ‚tf‚ ntuÞ Au. {w~fu÷e{tk ytðe …zu÷t …tºt™wk …tu‚t™wk r«Þ…tºt {tºt ‘Ók Awk ™u’ yux÷t s
 • 15. þçŒtu ËkSð™™e ™wk ft{ fhe s‚t ntuÞ Au. Ëqft¼ê ƒ™e „Þu÷t ð]ût™t {qr¤Þt{tk VheÚte h˼htðt {tkzu Au. y™u yu fqk…ýtu™e s fq{tË Au, yu ƒk™u ytí{t™u ËŒtÞ ÷e÷e ht¾‚e fq{tË Au.y™uyt{ ƒ™u íÞthu ytí{t{tkÚte y™tÞtËu s þçŒ Ëhe …zu Au. yu r«Þ ! yt…ýt ËkƒkÄ™e ÷e÷tþ ‚tu òu, ytsu ytx÷t ð»ttuo …Ae …ý yu{tk yuðe™u yuðes «u{™e ¼e™tþ ð‚toÞ Au, ™nª ...!! y™u yux÷u ‚tu ht‚htýe htºtu ¾e÷e WXu Au. ßÞthu «íÞuf …w»…tu yt¾t rŒðË ŒhBÞt™ …tu‚t™eËwkŒh‚t ò¤ðe ht¾e™u ËwðtË Vu÷tðe™u htºtu r™htk‚ ¼tu„ðu Au. íÞthu ƒu «u{e ytí{t™u yt¾trŒðË™t Úttf y™u fËtuxe{tkÚte W„the ÷uðt y™u yt¾t rŒðË™e Ë‚‚ ½x{t¤ …Ae …ý ƒk™u Sðtuyufƒeò™t Ëtr™æÞ{tk yuðe™u yuðe ‚ts„e y™u Sð™™e ËwkŒh‚t y™u yufƒeò™t rŒ÷™t ËkðuŒ™™e™tsqftE y™w¼ðe þfu. yux÷u ht‚htýe htºtu {™ {qfe™u ¾e÷e WXu Au. suÚte ‚u™e ËwkŒh‚t y™u yu™e{nUf {kŒ {kŒ ðnu‚t …ð™™e ËtÚtu ͤn¤ Út‚e [tkŒ™e™t ‚us{tk [tu{uh yºt ‚ºt Ëðoºt, ßÞtk sÞtkË]Âü™t Ëso™™u …rh…qýo fhðt ËòoÞu÷t ƒu «u{e ytí{tytu ðËu÷t Au íÞtk ƒÄu …ntU[e òÞ Au. y™uyu™e «r‚r‚ yt…ý™u …htuZ{tk ¾e÷u÷t …w»…tu™e …tk¾zeytu …h …zu÷t Ítf¤ rƒkŒwytu™e ¼e™tþÚteÚttÞ Au. ytðe ¼e™tþ ßÞthu y™w¼ðtÞ íÞthu Ët‚ …„÷t ytftþ{tk ™nª …ý Mºte …wÁ»t™tË{LðÞtí{f [th …„÷t …]Úðe …h nþu, ‚tu …]Úðe W…h sÁh Mð„o™wk r™{toý Útþu. y™u íÞthu sytðe …kÂõ‚ytu™wk Ëso™ Útþu. “…t™ ÷e÷ww òuÞwk ™u, ‚{u ÞtŒ ytÔÞtk, òýu {tiË{™tu …nu÷tu ðhËtŒ SÕÞtu ht{...” 9. hM‚tu fheyu nwk AuÕ÷t ½ýt ð»ttuÚte òuE hÌttu Awk fu, htsfthýeytu fux÷tf ÷t„ýe‚kºt™u yt½t‚ …ntU[tz™tht o«§tu™u ðthu-ðthu Sðk‚ ht¾ðt «ÞtË fh‚t ntuÞ Au. 15 ð»toÚte y¾ƒthe r™fx‚t y™u fthrfŒeo{tk…ý òuÞwk Au fu þnuh, htßÞ fu Œuþ ntuÞ.... Xuh Xuh [qkxýe xtkýu fux÷tf ËtkðuŒr™f «§tu ¾zt ÚtEòÞ Au. {krŒh-{ÂMsŒ™t f÷tí{f r[ºttu{tk f¤t™u ™ þtuÄ‚tk yt…ýu [tkŒ, ÷e„, ‚thtu, rºtþq÷þtuÄeyu Aeyu. ht{{krŒh - ƒtƒhe {ÂMsŒ rððtŒu nßòhtu™tu ¼tu„ ÷eÄtu. ƒu-…tk[™t ™u‚]íð yu¼th‚™u n[{[tðe ™tkÏÞwk. nwk ÷tuftu™u {¤wk Awk íÞthu ‚u{™t Ëqh ntuÞ Au, ‘htsfthýeytu Ä{o™wk r™fkŒ™ftZe hÌtt Au, Ä{o™t rððtŒtu W¼t fhe hÌtt Au.’ ‚tu …Ae sðtƒŒth ftuý ? «uûtftu™t ¼t»týtu{tkÚte {™tuhks™ {¤u Au. yt «uûtftu™tu ŒwhW…Þtu„
 • 16. ÚttÞ ‚tu rð™tþ y™u ËŒTW…Þtu„ ÚttÞ ‚tu ¼ÔÞ E{th‚ ƒ™tðe þftÞ. Ënwyu ËtÚtu {¤e hM‚tufhðtu …zþu. yt…ýu rðftË™u yz[ýY… ™ ƒ™‚tk ¾wþr{òS ƒ™e ËtkðuŒr™f «§tu W¼t fh™th™tuhM‚tu fheyu. ÷kz™ þnuh{tk ntEz …tfo ™t{™wk ¾wÕ÷wk {uŒt™ Au. yk„úus «òyu ËŒeytuÚte su™e ythtÄ™tfhu÷e Au ‚u ðtýe-Ëðt‚kºÞ™tu «týðtÞw íÞtk òýu fu ™shu òuðt {¤u Au. ‚hun‚hun™t ðõ‚tytu…tu‚t™t ft÷t½u÷t nhftuE rð[thtu íÞtk swMËt¼uh ÔÞõ‚ fh‚tk ntuÞ Au y™u Œhuf™u ©tu‚tytu™wk™t™w{tuxwk xtu¤wk {¤e hnu Au. yuf Ëðthu íÞtk su™e ytË…tË ™t™fzwk xtu¤wk ¼u„wk ÚtÞu÷wk ‚u ðõ‚t ht»xÙ™e «‚o{t™ yðŒþt{txu htßÞf‚to ð„o™e sðtƒŒthe™e swMËt¼uh ½tu»týt fhe hÌtt n‚t : “yt…ýe ‚{t{ {wËeƒ‚tu™t{q¤{tk yu ÷tuftu s hnu÷t Au. !” ðõ‚tyu ºttz …tze : “yt…ýu yt{˼t™u yt„ ÷„tzðe òuEyu! htýe™t {nu÷™u ˤ„tðe {qfðtu òuEyu !” yu ¼t»tý{tkÚte {™tuhks™ {u¤ðe hnu÷wk «uûtfð]kŒ sht sht rðM‚h‚wk Ëzf …h Vu÷tÞwk ™u …Aeðtn™ÔÞðnth™u yz[ýY… ƒ™ðt ÷tøÞwk, íÞthu yuf …tu÷eË™wk íÞtk yt„{™ ÚtÞwk. rð™Þ y™u{¬{‚t™t r{©ýðt¤t Mðhu yuýu ËtŒ …tzâtu fu, “[t÷tu Ëßs™tu, ynªÚte yuf ƒtsw ¾Ëtu y™uðtn™ÔÞðnth {txu hM‚tu ¾wÕ÷tu ht¾tu. yt{ ˼t™u yt„ ÷„tzðt™e ‚hVuý fh™th {nuhƒt™efhe™u ynª s{ýe ƒtsw ytðe òð, y™u htýe™t {nu÷ ƒt¤e {qfðt™e ‚hVuý{tk ntuÞ ‚u íÞtk ztƒeƒtswyu ! [t÷tu, hM‚tu fhtu, hM‚tu fhtu.” ntMÞ™t ¾z¾ztx ðå[u yu ¾wþr{òS xtu¤wk ‚h‚ rð¾uhtE „Þwk. yt„ ÷„tzðt™tu n¬ yt…ý™u Eïhu ytÃÞtu ™Úte. {krŒh-{ÂMsŒ suðe ½x™tytuÚte «ò™u „uh{t„uo Œtuh‚tk ™u‚tytu ËL{w¾ ¾wþr{òsÚte ¼÷uW¼t hntu, …ý …Ae …tA÷u ƒthýuÚte hVw[¬h Út‚tk ™u‚tytu™e su{ s rð¾htE sðwk òuEyu. 10. ûtý “yuf …k¾e ytðe™u Qze „Þwk, ðt‚ ËhË Ë{òðe „Þwk....” ËwkŒh {ò™t …k¾e™t xnwft™e {eXtþ ûtrýf ntuÞ Au... …ý Ã÷tMxh™e rŒðt÷tu …h rzMxuBƒhsuðtu Þtkºtf {t™ðe xnwft™tu ytMðtŒ ÷E þf‚tu ™Úte. ûtý™t …ý ƒu MðY… Au... …ý yu MðY… {t™ð Mðef]r‚ …h ytÄthe‚ Au. ûtý™u ËwÄthe÷u™th {™w»Þ {txu Sð™™e «íÞuf ûtý «uhýtí{f y™u yt™kŒ{Þ Au. „wMËtu «„x fhe, r‚hMfthfhe, {ti™ hne ûtýtu™u ƒ„tz™th ÷„¼„ Sððt fh‚tk „w{tðu Au ðÄw. fzfz‚e Xkze{tk ytux÷t …h xwkxeÞwk {the Ëw‚u÷t …tËu ÚthÚth Äúwsðt™e ûtýtu Au. …ý ‚u ‚u™u
 • 17. „w÷tƒe Xkze fu Eïh™e ¼ux Ë{su ‚tu Ëðth s÷Œe Útðt™e Au. {U, ‚{u fu rðïyu su ftkE {u¤ÔÞwk Auyu ûtý™u yt¼the Au. yt ÷¾e hÌttu Awk íÞthu W…h™e …kÂõ‚ytu ðt¤e «tÚto™t …qhe ÚtE. …heûttÚteoytuþtk‚ r[¥tu …heûtt yt…e hÌtt Au. ntUrþÞth rðãtÚteo™e™u yt„¤-…tA¤ òuE ûtý ƒ„tzðt™tuË{Þ ™Úte. A‚tkÞ fux÷tf™e áÂü Qk[e-™e[e, yt„¤-…tA¤, ytfq¤-ÔÞtfq¤ ÚtÞt fhu Au, fthý‚u{ýu ð»to ŒhBÞt™ ûtýtu™wk Ëkf÷™ fÞwO ™Úte. …rhýt{u ð‚o{t™™e ûtýtu r™hÚtof ƒ„tze hÌtt Au. ûtý™e rðþu»t‚tyu hne Au, fu suýu ð‚o{t™™e ûtýtu™u Sðe òýe yu ûtýtu ¼q‚ft¤{tk VheËnthtu ƒ™e ðt„tu¤ðt ft{ ytðu Au. yuf fwxwkƒ™t ËÇÞtu, ð»to„tkX r™r{¥tu ¼u„t ÚttÞ, yufƒeò™u«u{Úte ytðfthu, ûtýtu™u {M‚e{tk {Ze ÷u ™u …Ae Ënw yufXt ÚtE MÚtt™ „úný fhu, yt Ë{Þu òuŒhuf ËÇÞtu …tu‚t™t ¼q‚ft¤™e ûtýtu™u ÞtŒ fhu ‚tu ËwkŒh {ò™wk ðt‚tðhý ¾zwk ÚtE òÞ. yu¼q‚ft¤™e ðt‚tu «uhýt yt…e þfu y™u ð‚o{t™™u ËwÄthe …ý þfu. ûtý{tk ‚tft‚ Au. Ë{Þ{tk ™nª. ðwØt©{{tk ð]Øtu …tu‚t™e ytÞ¾t™e ûtýtu™u ÞtŒ fhe ytïtË™ ÷E™u Sðe þfu Au.. y™uyux÷u s sÁh Au. ð‚o{t™™e «íÞuf ûtý™u {týðt™e, Sððt™e, ËwÄthe ÷uðt™e ™t™e y{Úte ðt‚{tk…r‚-…í™e {tuk {[ftuze ûtýtu ðuzVu Au. rŒfhtu {t-ƒt…Úte rhËtE™u ®f{‚e «u{™tu ytMðtŒ [qfe òÞAu. ûtýtu™u ËwÄthðt {txu ntMÞ y™u «u{ {wÏÞ þ† Au. ûtýtu™u «VwÂÕ÷‚ ht¾ðt {t-ƒt…ƒt¤f™t {tÚtt{tk ntÚt Vuhðe þfu, …í™e ËwkŒh þý„th ËS …r‚™u hesðe þfu, …r‚ «u{ -…w»…fu «u{™e ðt‚tu Útfe …í™e™u nËtðe þfu, f÷{ Útfe ÔÞÂõ‚ ûtýtu™u ft„¤ …h x…ftðe þfu. ËwkŒhhËtuE ûtýtu™u ËwÄthe þfu. …wM‚ftu™wk ðtk[™, {t‚™t ¾tu¤t{tk ƒt¤f™u ðtíËÕÞ, þtk‚r[¥tu …r‚-…í™e™e „tuÂc, ™rŒ™tu ‚x, ƒ„e[tu... fuxfux÷wkÞ Au ûtýtu™t rðM‚th y™u rðftË {txu sÁh Au.ûtýtu™u ËwÄthðt {txu {t™rËf ‚iÞthe™e yuf ƒeò™u „{‚t hnuðt™e. hz‚t ƒt¤f™t ntÚt{tk h{fzwk fu [tuf÷ux yt…e ŒEyu yux÷u ƒt¤f [q… ÚtE òÞ. yufËSð™u r™Soð ðM‚wytu Ënthtu {¤‚tk òu hz‚e ûtýtu ntMÞ{tk …rhð‚o™ …t{‚e ntuÞ ‚tu yufËSð-ƒeò ËSð™u fu{ Ë{S ™ þfu ? Ëðth™t ™tM‚t{tk {t‚t fu …í™e îtht {¤‚e [t-¼t¾he™tu yt™kŒ ‘…ux ¼htÞwk’ yu{tk ™rn …ý yu ûtýtu Ët[ðe ÷uðt{tk ytðe ‚u{tk Au. suýu ûtýtu™u yt™kŒ™wk ™t{ ytÃÞwk Au ‚u ËwkŒh SÔÞtu Au. y™u yux÷u nwk nk{uþt yu …kÂõ‚ytu ÞtŒfÁk Awk. “ Smile Cost noting but Creats much.” …k¾e™e su{ ûtýtu õÞthu Wze òÞ ‚u fne þftÞ ™nª. yu™t xnwft™u {týeyu, yu™e ËwkŒh‚t™uMðeftheyu... ûtý yux÷u nwk, ‚wk Ënw™t ËkƒkÄtu™tu Ëhðt¤tu. “{tÁk-‚tÁk” ¼q÷e ‘yt…ýwk’ ƒtu÷‚tþe¾eyu. yt…ýu ftuE™u ¼÷u fþwk ™ yt…e þfeyu …ý «u{t¤ ûtýtu yt…e þfeyu ‚tu ½ýwk. fthý,ûtý™tu Ë{wå[Þ yux÷u s ytÞ¾wk. 11. …í™e : Eïh™wk ™shtýwk
 • 18. ƒeS ƒÄe s ðM‚wytu rðÄt‚t yt…u Au …hk‚w …í™e‚tu Mð„o™wk rðþu»t ™shtýwk Au ! - …tu… rðï{tk ËtiÚte ðÄw ðM‚e Ähtð‚t r¾úM‚e Ë{ts™e yus rðþu»t‚t Au fu Œwr™Þt™e Wí…Â¥tÚte{tkze EËw r¾úM‚™tu sL{ y™u …Ae ð‚o{t™ Ä{o™u xftðe ht¾™th ÄtŠ{f þ]k¾÷t {t™ð‚t™e ËtÚtuËtÚtu Sð™™e ‚{t{ ƒtƒ‚tu fuLÿ{tk ht¾e ð‚uo Au. r¾úM‚e Ë{ts™t ËðuoËðto …tu…™t {‚u MðtæÞtÞ…rhðth™t ŒtŒt™wk yr„ú{ {níð Au, r…ze‚ {txu ft{ fh‚e ËkMÚtt «íÞu „ðo Au... …tu… ËðoÔÞt…erð[thtu ËtÚtu …í™e rðþu …ý rðþu»t ðt‚ fhu Au. …tu…™t {‚u «„r‚þe÷ y™u {t™ð‚tðtŒe rð[thtu …r‚ - …í™e™t «sÒttuí…Â¥tftÞoÚte þYÚttÞ Au. ƒk™u sux÷t Ër¢Þ hne ƒt¤f{tk ËkMfth™wk rËk[™ fhu ‚ux÷tu ƒt¤f Wíf]c ntuÞ. …í™eMð„o™wk ™shtýwk ntuÞ íÞthu …r‚™e ¼qr{ft {níð™e Au. rðrþü {nt™…wÁ»ttu {txu™t y™uf ™t™tWíË„tuo{tk, …í™e™t Ë{…oý y™u M™un {níð™t Au. ftuE…ý Ä{o íÞthu s {nt™ Au fu ßÞthu ‚u ‚u™t Ë{ts™wk «íÞuf ÔÞÂõ‚™wk Ëðto„e ½z‚h fhu.…rhÂMÚtr‚ {wsƒ Œt™ fhu y™u …rhÂMÚtr‚ {wsƒ ‚÷ðth WXtðu ‚u Ä{o ™nª …ý yÄ{o Au. …tu…™t {‚u …í™e™wk rðþu»t {níð yux÷t {txu Au fu …í™e s ytŒþo ËkMfth™wk Ëso™ fh™th Au.…í™e s Ë‚…Út™tu r™Œuoþ fhu Au. su …í™e ¼q¾e hnuu …ý …r‚™t …hËuðt™tu htux÷tu s ¾tÞ ‚u fwxwkƒrðï™wk ytŒþo fwxwkƒ Au. ¼th‚eÞ ËkMf]r‚™t y™wËkÄt™{tk yuf ÿütk‚ òuEyu. ‚u ðuŒ¿t ‚íð¿tt™ ËkƒkÄe {nt™ „úkÚt™wk ykr‚{ «fhý ÷¾e hÌtt n‚t. ‚u ‘ƒúñ Ëwºt’ …h…tu‚t™e rðî‚t…qýo xeft ÷¾e hÌtt n‚t. yt {nt™ ftÞo …qÁk fhðt …[tË …[tË sux÷tk ð»ttuo ‚u{ýu÷eÄt n‚t. ‚u ‘¼t»Þ’ ™tu ykr‚{ …rhåAuŒ …qhtu fhe hÌtt n‚t. íÞtk s y[t™f …ð™™t Í…txtyu ŒeðtuƒwÍtðe ™tkÏÞtu. ƒÄu s ykÄtÁk AðtE „Þwk. ftuEf ykŒh ytÔÞwk y™u Œeðtu …uxtÔÞtu. “‚{u ftuý Atu. ËÒtthe ?” …krz‚ rþhtu{ýe ðt[M…r‚ r{©yu …qATÞwk “{U òuÞwk Au ‚{u rŒðËy™u ht‚ {nu™‚Úte {the Ëuðt fhe Au. nwk ‚{thtu yíÞk‚ yt¼the Awk. ‚{u ftuý Atu, Œuðe ?” “nwk ¼t{‚e, ‚{the …í™e !” .... y™u ‚u{™u y[t™f ÞtŒ ytÔÞwk fu fux÷tf ŒtÞft …nu÷tk ‚u{ýu yuf swðt™ Atufhe ËtÚtu ÷ø™fÞotto n‚t. su™u rðþu ‚u Ë{Þu y™u yt ƒÄt …tA÷tk ð»ttuo Œhr{Þt™ ¼tøÞu s fþwk òÛÞwk n‚wk ! ‚u{™t «ùt‚t…™e ftuE Ëe{t s ™ntu‚e. Ët‚ Ët„h fh‚tkÞ ‚u{™tu rð»ttŒ Qkztu n‚tuu. ‚u{ýu fÌtwk : “f]…t fhe {™u ût{t fhtu ! {U ‚{the rðYæÄ …t… fÞwO Au. ‚{tht Ë{„ú yÂM‚íðrðYæÄ™wk …t… ! ytðzt {tuxt Éý™u fuðe he‚u [wfððwk ‚u nwk òý‚tuu ™Úte. {the ðuŒ™t™u ftuuE þçŒtuu
 • 19. «„x fhe þfu ‚u{ ™Úte...! ” …Ae ytkËw¼he ytk¾u ‚u{ýu ‚u™tuu ntÚt …fzâtu y™u ƒtuÕÞt: “yt ¼t»Þ™u nwk ™t{ yt…wk Awk ¼t{‚e !” ytsuÞ yt {nt™ ¼t»Þ s„‚¼h{tk “¼t{‚e” ‚hefu ytuu¤¾tÞ Au. …í™e™u MðtÚto ™nª …ý r™MðtÚto …tu‚eft …tºt{tk ytuu‚«tu‚ hnuðt™e EåAt ntuuÞ Au. ytŒþo™the™e yts rðþu»t‚t Au fu srx÷ ftÞo…æÄr‚{tk yxðtÞu÷e hnu‚e ntuðt A‚tk, …r‚ ‚hVÚteËk…qýo M™un ™ {¤‚tu ntuðt A‚tk …tu‚efe ¼tð™tÚte fwxwkƒ™wk fÕÞtý fhu Au y™u yux÷u s …í™e {t‚tAu, ƒnu™ Au, Ätºte Au. Mð„o™w ™shtýwk Au. 12. rËrØ ™{ú‚t y™u nfthtí{f ÿÂüftuý rðftË™t îth ¾tu÷e þfu Au. Wå[ rþ¾huÚte r™Œtuo»t ¼tðuf÷f÷ ðne ytð‚wk Íhýwk {ntËt„h™wk Y…Äthý fhu Au. Œk¼ Atuze Ënw™e ‚hË ƒwÍtðu Au. ™{ú‚trð™t rðM‚th þõÞ ™Úte. ™{ú‚t Au, ‚tu rðftË Au. ™{ú‚t rð™t nfthtí{f ÿÂüftuý þõÞ ™Úte. nƒox nqðh ™t{™tu yuf swðt™ y{urhft™e yuf Þwr™ðŠËxe{tkÚte Es™uh™e …Œðe ÷E™u ƒnthytÔÞtu. ‚u™tu rð[th ¾tý™t yuÂLsr™Þh Útðt™tu n‚tu. þw¢ðthu Ëðthu yuf ¾tý™t ÔÞðMÚtt…f™u‚u ™tufhe {txu {éÞtu. ÔÞðMÚtt…fu fÌtwk : “y{thu ‚tu yuf xtEr…Mx™e sYh Au. ‚{u yu ft{ {txu‚iÞth Atu ?” “xtEr…Mx ?” swðt™ ƒtuÕÞtu, …Ae shtf Útk¼e™u ‚uýu fÌtwk, : Xef Au, nwk yu ft{ fheþ.ytð‚t {k„¤ðthu Ëðthu nwk ft{u ÷t„e sEþ.” {k„¤ðthu Ëðthu swðt™ …tu‚t™t ft{u ƒhtƒh ntsh ÚtE „Þtu. ÔÞðMÚtt…fu ‚u™u …qAÞwk. “‚{u{k„¤ðthÚte ytððt™wk þt {txu ™¬e fÞwO ? yu™e …tA¤ fþtu nu‚w n‚tu ?” swðt™u sðtƒ ŒeÄtu, “S nt, [th rŒðË {™u {éÞt. ‚u{tk yuf ¼tzq‚e xtE… htExh ÷E™unwk sYhe xtE…ª„ þe¾e „Þtu Awk.” yt„¤ s‚tk Þw™tExuz MxuExË™t ht»xÙ…r‚ ƒLÞt ‚u yts nƒox nqðh. yt…ýu ™tufhe{tk y™wfq¤‚t y™u Ëw¾Ë„ðz þtuÄeyu Aeyu. {™u yt ™nª Vtðu yÚtðt {™u™Úte ytðz‚wk þçŒtu Útfe yt…ýu yt…ýt rðftË™t {t„o{tk …qŠýðht{ {qfe ŒEyu Aeyu. rðï rðÏÞt‚ ÏÞt‚e «tó {nt™q¼tðtuyu þqLÞ{tkÚte Ëso™ fÞwO Au. «thk¼Úte s ytÄwr™fËwrðÄt y™u ði¼ð™e y…uûttytu™u fthýu yt…ýt{tkÚte ½ýt ƒÄt rðftËþe÷ Sð™™e þYyt‚ s™Úte fhe þf‚t. hurzÞt™tu Ëk‚tu»t s yuhfÂLzþ™h y…tðe þfu. ™{ú ¼tðu …t... …t... …„÷e {tkztu,yð~Þ ËV¤ Útðtþu.
 • 20. yntu, s÷™wk {tŒoð ! Q[uÚte Q‚he Äe{u fwËw{ÚteÞ n¤ðt ƒ™e, nÚtu¤e {nª …w»…Úte sðwk rÍ÷tE, ðt …]Úðe™e hsu ¼¤e sE Qkzu W‚he ƒes™u ¼ªsðe Ëwftu{÷ ‚]ýtu Y…u «„xðe ™ðe ®sŒ„e -sÞL‚ …tXf r™htþt íÞS™u rðftË™tk …kÚtu z„ {tkzðt yu yt…ýt ntÚt{tk Au. ŒwLÞðe ytkxe½qkxe ¼q÷e™unfthtí{f ÿÂüftuýÚte Íhýt{tkÚte {ntËt„h™wk r™{toý yt…ýt ntÚt{tk Au. Ë‚‚ Œtuz‚t hntu.ËV¤‚t sYh ‚{tht [hýtu{tk nþu. 13. sðtƒŒthe yuf ËkMfth rðï{tk {t™ðe™u sux÷e Mð‚kºt‚t Au yux÷e s ‚u™u ËkMfth ËtÚtu ‚tŒtBÞ fu¤ððt™e sÁh Au.Ä{o y™wËth ƒt¤…ý{tk {¤‚t ƒt¤ ËkMfthÚte {tkze ÷ø™ ËkMfth suðt ƒkÄ™tu yuf sðtƒŒthe™tuynuËtË fhtð™tht Au. Ët[t yÚto{tk yu ƒkÄ™tu ™ ƒ™‚t Ëw÷un{t„o ƒ™ðt òuEyu. Mð‚kºt‚tÚte ÔÞõ‚rðftË yÚtuo…htuðtÞu÷t {™w»Þu yu Ë{sðwk hÓÞwk fu ‚u™e ytË…tË ftixwkrƒf sðtƒŒthe y™u ‚u™wk s‚™ fhðt™e…ý „r‚rðrÄ Út‚e s ntuÞ Au. ƒt¤f™u sL{ ytÃÞt …Ae {t-ƒt…™e sðtƒŒthe …qýo Út‚e ™Úte.÷ø™ fÞto …Ae …r‚-…Âí™™e sðtƒŒthe þÁ ÚttÞ Au. sL{ {u¤ð™th ƒt¤f™e …ý sðtƒŒthe þÁÚttÞ Au. ð]Ø {t‚tr…‚t {txu ð]ØtðMÚtt ƒtus ™ ƒ™‚tk Ëw¾Œ ûtýtu ƒ™tðe þfeyu ‚tu ‚u Au ƒt¤f‚hefu™e sðtƒŒthe. Íhýwk íÞthu s f÷f÷ ðnuþu sÞthu ‚u™u ƒu rf™thtytu™tu Ënthtu {¤þu. ƒtfe rf™tht™u Aqx Au,fu ‚u …tu‚t™e …t¤ …h ð]ûttu W„tze þfu, «ðtËeytu™u ƒuËtze yt©Þ yt…e þfu. …ý òu ‚uýu…tu‚t™e sðtƒŒthe Atuze ŒeÄe ‚tu Ë{sðwk fu Íhýwk ¾z¾z ™ ðnu‚tk ¾tƒtur[Þwk ƒ™e sþu. y™urf™tht Võ‚ {txe™t Z„÷t ! {thu fu ‚{thu ÔÞÂõ‚„‚ rðftË™e ËtÚtu-ËtÚtu ytðe y™uf sðtƒŒtheytu Ëk¼t¤ðt™e Au. òusðtƒŒtheÚte Œqh ¼t„ðwk ntuÞ ‚tu …Ae Eïhu yLÞ hM‚tytu™wk …ý Ëso™ fÞwo Au. nt, …ý ËkMfth{tk÷e™ ÚtÞt …Ae sðtƒŒtheytuÚte ¼t„ðwk yux÷u ™…wkþf‚t. yt…ýu ðthkðth Ëtk¼¤eyu Aeyu... òuEyu Aeyu fu ÷ø™ ËkƒkÄÚte òuztÞu÷t Þw„÷tu ½ze™tAêt ¼t„{tk yuf ƒeò™t Œw~{™ ƒ™e òÞ Au. fthý ‚u{™t{tk yufƒeò™u Ë{sðt™e ~trõ‚ ™Úte.…tu‚t™e ðt‚{tk ËíÞ Œu¾tÞ Au. ƒeò yÚto{tk fneyu ‚tu “E„tu”. y™u yt “E„tu” ™u ™ Atuz™th
 • 21. nk{uþt Œw:¾e s ÚttÞ Au. nrh H yt©{™t rf™thu yuftyuf Mfwxh ytðe™u W¼wk hÌtwk. Mfwxh …hÚte …r‚-…í™e W‚hey¬z {ti™ ËtÚtu rf™tht …tËu …ntUåÞt. yuftyuf ‚uytu Útk¼e W„ú MðÁ…u ͽzðt ÷tøÞt. ‚u{™tþçŒtu{tk yux÷tu ¢tuÄ n‚tu fu ûtýðth ÷tøÞwk fu n{ýtk s ftkE ysw„‚wk ƒ™e sþu. …í™e ƒtu÷e : ‘‚thu Ë{tÄt™ fhðwk ntuÞ ‚tu þtkr‚Úte ðt‚ fh...’ …r‚ ƒtuÕÞt : ‘{thu Ë{tÄt™ fhðwk Au yux÷u ‚tu ynª ÷tÔÞtu …ý ‚wk ‚the S¼ W…h ftƒwht¾.’ ‘òu {the S¼™e ðt‚ ™ fh, y™u òu {tht{tk ‚{u ¾t{e Œu¾t‚e ntuÞ ‚tu þwk fhðt {™u hz‚eòuE ntuðt A‚tk {tht ½huÚte ÷E „Þtu n‚tu.’ ‘nwk ‚™u ntÚt òuzwk Awk, ‚wk þwk fhðt ƒuXe Au, nðu {thtÚte Ën™ ™Úte Út‚wk. nwk ‚thtÚte fkxt¤e „ÞtuAwk.’ …r‚ ƒtuÕÞtu. W„ú Mðhu …Âí™ ƒtu÷e : ‘nwk {tht r…Þh{tk s ƒhtƒh n‚e. òu ‚thtÚte {™u ™ …t÷ðe þft‚entuÞ ‚tu þt {txu htus Vtu™ fh‚tu n‚tu ? þwk fhðt ynª ƒtu÷tðe, nwk …ý ‚™u ƒu ntÚt òuzwk Awk fu nðu{thtÚte …ý Ën™ ™Úte Út‚wk.’ ‘‚wk {™u ™nª Ë{su ? ‚the ò‚™wk «Œþo™ s fÞto fheþ ?’ ‘yhu ! Ë{S ‚tu ‚wk ™Úte þf‚tu... ‚the „hsu {™u ynª ÷E ytÔÞtu ™u A‚tkÞu ŒtŒt„ehe ?ytðtu s „wMËtu fhðtu ntuÞ ‚tu {™u …tAe ½hu {wfe Œu... ‘…í™e ƒtu÷e. ‘nðu ƒnwk ÚtÞwk, òu ‚™u {tht{tk hË ™ ntuÞ ‚tu nwk òô Awk.’ ytx÷wk ƒtu÷e …r‚yu Mfwxh™u fef {the. …tA¤ …í™e ƒuËðt „E …ý ‚u …nu÷tk „uEh{tkMfwxh [t÷w fÞwO. …í™e …z‚e …z‚e hne „E. y™u [t÷w Mfwxhu …r‚ ƒtuÕÞtu, ‘nðu nwk yt ËkËthÚtes Œqh [tÕÞtu òô Awk, …Ae ‚tu ‚™u þtkr‚ Útþu ™u ?’ Mfwxh™u huË yt…e …r‚yu {xfwk …ý ™ {tÞwO. yuftyuf rðb¤ ƒ™u÷e …í™e …rhrMÚtr‚ …t{e „E y™u ‚uýu Œtux {wfe, Mfwxh™wk M…uhÔne÷…fzÞwk. „wMËu ÚtÞu÷ …r‚yu ðÄw yufËe÷uxh ytÃÞwk y™u …í™e Äw¤{tk h„Œtu¤tE „E. rVÕ{tu{tkrð÷™™u rnhtu ½tuzt …tA¤ ƒtkÄe ÷E òÞ y™u [tu{uh Äq¤™e z{heytu Wzu ‚uðwk ytƒunwƒ á~ÞËòoÞw. …Âí™™t {tU{tkÚte [eË r™f¤e ‘ytu...{t...{he „E.’ ™e [eËtu …tA¤Úte ¾U[t‚e „E. ƒk™u™e ðtM‚rðf‚t yux÷e s fu ‚uytu fkE …ý ƒtkÄAtuz fhðt ‚iÞth ™ntu‚t. Ë{tÄt™ yÚtuoytÔÞt …ý rð¾ðtŒ™tu «§ rðËhtE „Þtu y™u ƒk™uyu yn{ ™ Atuzâtu. ßÞthu …r‚ fu …Âí™™t ÓŒÞ{tk nqkV fu ytí{eÞ‚t suðwk ‚íð s ™ ntuÞ íÞthu ‚uytu …þw suðt ÷t„uAu, ßÞtk ytí{eÞ‚t «u{ nþu íÞtk ËkMfth nþu, sðtƒŒthe™wk ¼t™ nþu, Ë{tÄt™ nþu, Võ‚ fef
 • 22. {thðtÚte Mfwxh [t÷‚wk ™Úte yu {txu f÷[ y™u yufËe÷uxh ËtÚtu „uEh™wk xâwk™ª„ sYhe Au. {týËsðtƒŒtheÚte {tU Vuhðe [t÷u yu™tu yÚto yu Au fu ‚u yuf÷u…xtu Au. ytðt yuf÷…uxt ÔÞÂõ‚yu þõÞntuÞ ‚tu …Ae ËkËthÚte …h hnuðwk. ¾hztðwk ™nª. 14. Ëw¾™e y™w¼qr‚ Ëw¾ yux÷u þwk ? Ët{tLÞ he‚u {t™ðe yuðe rð[thÄtht Ähtð‚tu ntuÞ Au fu Sð™{tk Ëw¾ ytðu …Ae Œw:¾ytðu - yu yuf r™Âï‚ ½x{t¤ Au. …ý yt{ òuEyu ‚tu y™uf ËŒT - yËŒT ð]r¥tytu y™u rð[thtu Ähtð‚t yt…ýt {fox {™™es yt ƒÄe ÷e÷t ntuÞ Au. {t™ðeyu ftuE yuf …rhÂMÚtr‚{tkÚte yt™kŒ {u¤ðe Ëw¾ «tÂó™e y™w¼qr‚fhðe fu …Ae yus …rhÂMÚtr‚{tk Œw:¾e ÚtE™u Œw:¾ y™w¼ððwk yu su‚u ÔÞÂõ‚™t ntÚt{tk s Au. yux÷ufu Eïh™t ytÞtus™ «{týu Äx™t, …rhÂMÚtr‚ ƒ™‚e ntuÞ ‚u{tk {t™ðe …tu‚ …tu‚t™e y™wfq¤‚tËtÄðt «Þí™tu fh‚tu ntuÞ Au. y™u yu{tk Œw:¾ y™u Ëw¾ WŒT¼ðu Au. {thu {tht Sð™{tk ƒ™‚e Äx™t,«Ëk„™u nfthtí{f fu ™fthtí{f ð÷ýÚte y…™tðe™u ‚u™wk {qÕÞtkf™ fhðwk Au; ‚u r¼Òt r¼Òt ÔÞÂõ‚íðÄhtð‚e ÔÞÂõ‚ytu™t ÔÞf‚ÔÞtu …h ytÄth ht¾u Au. Œt.‚. yuf „w÷tƒ™tu ËhË {ò™tu Atuz ¾e÷u÷tu Au yu Atuz™u òuE™u ftuEf ÔÞÂõ‚ yu{ fnuþufu ËhË „w÷tƒ™wk Vq÷ ¾eÕÞwk Au. ßÞthu ƒeS ftu¤ ÔÞÂõ‚ yu{ fnuþu fu, “yt ¼„ðt™u „w÷tƒ™wk Vq÷fuðwk ƒ™tÔÞwk òu™u, yu™e ytswƒtsw fuðt ftkxt Au. ƒË.... ynªÚte Ëw¾ òus™tu Œqh y™u Œw:¾ ÔÞÂõ‚™e ytË…tË s rðkx¤tE ð¤u Au. fu{ fuVq÷™u ftkxt ytÃÞt Au ‚u™e …tA¤ nfthtí{f áÂüftuý y…™tðe™u yu{ …ý rð[the þftÞ fu....Eïhu yt ËwkŒh {ò™t Vq÷™wk hûtý fhðt fuðwk ËhË ftkxtÁ…e fð[ håÞwk Au. …r‚ …í™e ðå[u „uhË{òu Q¼e ÚttÞ, Ë{MÞt WŒT¼ðu, n‚tþ ÚtE sðtÞ. yt ƒÄwk s þõÞAu fu{fu ƒk™u™t rð[thtu r¼Òt ntuÞ Au. …hk‚w yt …rhÂMÚtr‚{tk ƒk™u ÔÞrf‚ytuu yufƒeò™t ð÷ý™uy…™tðu ‚tu Ëw¾ y™u …Ae Œw:¾ ytðu s yu fwŒh‚™t ¢{™u ƒŒ÷e þftÞ. y™u {t™ðe …tu‚t™t Mð-ƒ¤u Sð™{tk Ëw¾ y™u {tºt Ëw¾™wk s r™{toý fhe þfu. xqkf{tk Ëw¾ fu Œw:¾ yu Eïh r™Š{‚ ™Úte …hk‚w {t™ðe™t ntÚt™e s ðt‚ Au. Eïhu {t™ðe™us ƒwÂØ þÂõ‚ yt…e Au. su™tu {t™ðe W…Þtu„ fhe™u nfthtí{f ð÷ý y…™tðu ‚tu …ý yzÄwk s„‚þtk‚ ÚtE òÞ. 15. þwk ‚{thu ËV¤ Útðwk Au ??? ftuE…ý ftÞo™e ËV¤‚t yÚtuo {¬{ {™tuƒ¤™e ËtÚtu ftixwkrƒf nqkV y™u Ët{trsf y™wfq¤‚tsÁhe ntuÞ Au. yuf Þwðt™™tu rðftË - rðM‚th ‚u™t …rhðth W…h y™u yuf …r‚™tu rðftË - rðM‚th
 • 23. ‚u™e …í™e W…h ðÄw ytÄtrh‚ Au. rðï{tk yËkÏÞ rfMËtytu yuðt Au fu su{ýu þqLÞ{tkÚte Ëso™ fÞwO Au. ËtÞf÷ …h …tðzh™eVuhe fh‚t Þwðt™u {¬{ {™tuƒ¤™u «‚t…u s r™h{t fk…™e W¼e fhe rðï{tk ™t{™t {u¤ðe. Vf‚40 Ár…Þt{tk þÁ fhu÷ …tðzh™e Vuhe™tu ÄÄtu 400 fhtuuz ËwÄe …ntU[e „Þtu. yuðe s he‚u, yuf {tuxe fk…™e{tk ytðu÷e fuLxe™{tk yuf ŒÂûtý¼th‚eÞ Þwðt™ ðuExh ‚hefuft{ fh‚tu n‚tu. Ët‚uf ð»to™t yÚtt„ «Þí™ - …rh©{ …Ae yuýu ™t™fze ƒ[‚ ËtÚtu {wkƒE{tk yufVqx…tÚt …h ™tM‚t™e hUfze þY fhe. ÷ø™ fÞto ƒtŒ …í™e™e nqkV y™u ðtíËÕÞ ðÄw …rh©{™e «uhýtyt…‚t hne. ËðthÚte ht‚ ËwÄe ‚u hUfze …h …wh‚wk æÞt™ yt…‚tu. …í™e™e ŒeÄo áÂü™e ËtÚtu ‚uýuËt‚-ytX ð»to ËwÄe hUfze [÷tðe y™u ƒ[‚{tkÚte yuf ™t™fze Œwft™ ¾tu÷e. Ë{Þ s‚tk, ytŠÚtf «„r‚ Íz…Úte ðÄðt {tze, ƒeò …tk[uf ðhË{tk yuýu Wrz…e ntux÷¾tu÷e. ‚u™t ƒt¤ftu sÞtk ™u‚tytuu™tk ƒt¤ftu {tUÄwk Œtx rþûtý ÷u Au ‚u{tk ¼ý‚tk ÚtÞt. „E ft÷u su™e‚tft‚ ËtÞf÷ ¾heŒðt™e ™ntuu‚e yu ytsu fth{tk Vhu Au. ytsu yu Wrz…e ntuuxu÷{tk ™t{tkrf‚rVÕ{Mxth …ý ytðu Au. ½ýtÞ™u yu™e «„r‚™e …tA¤ ½hƒtÞu÷t …whw»ttÚto™t …tÞt™u r™nt¤eþõÞt ™Úte. ¼tøÞu s {týË yuðtu nþu su™u ËV¤‚t …t{ðt™tu {t„o ¾ƒh ™ ntuÞ. {nu™‚ ð¥tt ŒeÄoáÂüð¥tt WíËtn ð¥tt fhËfh ¼u„tk ÚttÞ ‚tu ËV¤‚t {u¤ððe Ënu÷e ÚtE òÞ. ¼th‚{tk fu rðï{tkyuðt rfMËtytu ytuAt ™Úte su{t ÔÞrf‚yu þqLÞ{tkÚte Ët{útßÞ W¼w fhe ƒ‚tÔÞwk ntuÞ. yu ÷tuftuytx÷e ËV¤‚t fu{ {u¤ðe þfu Au yu rð[thðt{tk Ë{Þ ™ ƒ„tztu. ftuE™t Œtu»t fu Wý…™uþtuÄðt{tk, „t{ VtuE ƒ™e hnuðt{tk Ë‚‚ Ë{Þ ƒ„tz‚t ÷tuftuyu …tu‚t™e þÂõ‚™tu Ët[tu W…Þtu„fhðt «Þí™þe÷ ƒ™ðwk òuEyu. õÞthu …ý ntÞto rð™t, ytðu÷ {wËeƒ‚™tu Ët{™tu …ý fhðtu …zu. Œhuf ð¾‚u ÷tzðt ntÚt{t™ …ý ytðu, …ý ‘’{thtÚte fkE ™ ™nª ÚttÞ’, ‘nwk ‚tu fkxt¤e „Þtu’ - þçŒtu™u r‚÷tksr÷ yt…ðe…zþu. su {týË ËV¤ Útðt EåA‚tu ntuÞ yu™t rð[th y™u ð‚o™{tk yLÞtu fh‚t shtf Vhf ntuuÞAu. yt Vhf yux÷u ËV¤‚t {u¤ððt™e „wÁ[tðe. su {týË™u yt [tðe {u¤ðe™u yt„¤ ðÄðwk ntuÞyuýu Sð™™e «íÞuf ½ze™u Ëk„út{ „ýe™u ÷zðwk òuEyu. ¼q‚ft¤ ¼w÷e™u ð‚o{t™{tk Sðtu. ð‚o{t™ yux÷u yts. yts yux÷u ¾ht¾he™tu ¾u÷. yts yux÷u ™ðe þÁyt‚. yts yux÷uò‚™u ƒŒ÷e ™t¾ðt™e ËtiÚte yý{tuu÷ ½ze. yts yux÷u ®sŒ„e™u Ëtu™t™e ƒ™tððt™e ‚f. 16. Œw:¾™u Œqh fhðt..... yÞtuøÞ ½x™t ytðe {¤u y™u EÂåA‚ ðM‚w y¤„e hnu íÞthu {týË Œw:¾™tu y™w¼ð fhuAu. yt{ Œw:¾™e y™w¼qr‚™w fthý y…uûtt fh‚tk swŒwk …rhýt{ Au. yux÷u Ëw¾e Útðt™tu hM‚tuu Au
 • 24. …rhÂMÚtr‚™u y™wfq¤ Útðwk. fux÷ef 𾂠Œw:¾Œ ½x™tytu …ý {™w»Þ™u Ëw¾ Ë{t™ ÷t„u Au. …ý yu Võ‚ yuðeÔÞÂõ‚ytu™u fu su Ëso™tí{f rð[th Ähtð‚t ntuuÞ. …r‚-…Âí™™t ͽzt …Ae xwkf Ë{Þ™t yƒtuu÷tyux÷u Œw:¾Œ rMÚtr‚ …ý yu rMÚtr‚™u ðt„tu¤e yu{tÚte ƒk™u Wý… þtuuÄu, ™u …Ae …tAt xwkf Ë{Þ{tks ¼u„t ÚtE òÞ ‚tuu yu ûtý yt™kŒ{Þ ƒ™e òÞ. fux÷ef ðth …rhÂMÚtr‚ ¼tu„ÔÞt rËðtÞ Aqxftuu ™ s ntuuÞ y™u nË‚t - nË‚t ¼tuu„ðeyuíÞthu {™™u ‚kŒwhM‚ ht¾ðt sÁhe Au. Œw:¾™t «Ëk„tu{tk ®[‚t, yf¤t{ý, W‚tð¤, Ä{…Atzt y™uð÷tu…t‚ fhðtÚte {týË™w {™tuƒ¤ ½xu Au y™u yu he‚u Œw:¾™tuu Ët{™tuu fhðt™e þÂõ‚™tu ‚ux÷tykþu ½xtztu ÚttÞ Au. rðŒuþ{tk ytðe …zu÷ Œw:¾Œ …rhÂMÚtr‚™u …ntU[e ð¤ðt fux÷tf ÷tuftu ytf»tof þtu-Á{{tk òÞAu. sÞtk swŒt-swŒt fƒtxtu{tk ®f{‚e ðM‚wytu {wfu÷e ntuÞ Au. Œwft™Œth Œw:¾e ÔÞÂõ‚™u …ÚÚth, ÷tfzey™u Ã÷tMxef™t Œzt yt…u Au. Œw:¾e ÔÞÂõ‚ EåAu yux÷tu „wMËtu fhe …tu‚t™e {™turMÚtr‚ {wsƒðM‚wytu ‚tuzu Au. …Ae …tu‚t™tu „wMËtu þtk‚ Út‚tk Úttfe™u ƒuËe òÞ Au... y™u Œwft™Œth ‚qxu÷eðM‚wytu™wk ÷eMx ƒ™tðe ƒe÷ ƒ™tðe Œu Au. „wMËtu fhe Œw:¾™u Œqh fhð™t «Ëk„tu …ý nðu ƒ™e hÌttAu. rðrðÄ hM‚tytu yLðÞu Ët[t yÚto{tk Œw:¾ ytðu íÞthu {nt…wÁ»ttu y™u rð¼qr‚ytu™t Sð™™wkM{hý fhðwk òuEyu. fthý yu{™t Sð™ ¼tøÞu s Œw:¾ {wõ‚ hÌtt Au. ‚uytuyu Œw:¾tu Ët{u ™{‚wkòuÏÞwk ™Úte fu nth {t™e ™Úte y™u ytí{ƒ¤…qðof Œw:¾tu Ët{u ÷zðt™wk [t÷w htÏÞwk yux÷u s ‚uytu{nt™ ƒ™e þõÞt. Œw:¾ Ët{tLÞ {týË™wk ‚us nýe ÷u Au. fthýfu Œw:¾Œ …rhÂMÚtr‚{tk {týË ™tËe…tË ÚtEòÞ Au. Œw:¾ yuf ykÄthe ht‚ Au y™u yu ðt‚™wk ytïtË™ …ý Au fu «¼t‚™t rfhý ËwÄe …ntU[ðt{txu ð[„t¤t™tu yu Ë{Þ þtkr‚…qðof …Ëth fhðt™wk sÁhe Au. Ët[e r{ºt‚t, «u{, ÷t„ýe ˼h Mð¼tð Œw:¾Œ …rhÂMÚtr‚{tk W…fthf ƒ™e þfu. yuf«u{t¤ …í™e fu r{ºt ytðe rMÚtr‚ Ëk¼t¤e þfu... òu ytðe r™fx™e ÔÞfr‚ytu™t ytïtË™ ˼h«u{t¤ þçŒtu ËtÚtu ntuÞ ‚tu Œw:¾ ûtýðth{tk Œqh ÚtE þfu. Sð™ yu ftkxt ðå[u r¾÷‚wk „w÷tƒ Au {nuf òuE‚e ntuÞ ‚tu ftkxt™e þfÞ‚t™u Mðefthðwk s…zu. yux÷u Œw:¾™e rMÚtr‚{tk ytk‚rhf {M‚e fu¤ðe yt ËkËth{tk yt„¤ ðÄðwk òuEyu. Œw:¾{tk¿tt™e ntuÞ fu {nt™ Ëk‚ ntuÞ fu {ntí{t.... …ý Œw:¾ nËðtÚte Œwh ÚttÞ Au, hzðtÚte ‚u{tk W¥thtu¥thðÄthtu ÚttÞ Au. 17. «ËÒt‚t-«„r‚™tu …tÞtu {™w»Þ Sð™ yux÷u ytkxe½qxe™tu Ëhðt¤tu. Ë{Þtk‚hu Ëw¾-Œw:¾™e Atu¤tu {™w»Þ™u ®¼sðu Au.
 • 25. {t™ðŒun ftkE ðthkðth «tó Út‚tu ™Úte. Ë]Âü™wk Ëso™ fh™th Eïhu {tºt {t™ð™u s rð[th fhðt™ef¤t yt…e Au. “Vq÷ W„u y™u fh{tÞ” ™e Ë{„ú «r¢Þt ËqÞo«ftþ y™u ðt‚tðhý™e ntshe ðå[u ÚttÞ íÞtkrð[thtu ™nª Võ‚ y™wfq¤‚t™e s sÁh …zu Au. sÞthu {™w»Þ sL{-{hý ðå[u y™uf ‚ƒ¬tytu{tkÚte…Ëth ÚttÞ Au. {™w»Þ Äthu ‚tu Sð™™u Ws¤wk y™u «uhýtŒtÞe ƒ™tðe þfu Au y™u Äthu ‚tu r™Soð suðw.“s™BÞt-SÔÞt-{Þto” suðwk ƒ™tðe þfu Au. Sð™ yuðwk Sððwk òuEyu fu Sððwk ËtÚtof ÚttÞ y™u ‚{tÁkyÂM‚íð yt …]Úðe …h ™ ntuÞ íÞthu …ý ‚{tht ftÞtuo™e ËwðtË ÷tkƒt Ë{Þ ËwÄe Vu÷t‚e hnu. yLÞf¤tytu™e su{ Sð™ Sððt™e f¤t …ý nM‚„‚ fhðe sÁhe Au, yu f¤t «tó ÚtÞt …Ae ƒeswk fþwkfhðt™wk ƒtfe hnu‚wk ™Úte, ‚{u ‚{the ò‚™u ‚tu ËtÚtof fhþtu s …ý yLÞ ÔÞÂõ‚ytu™u …ý ‚{uW…Þtu„e ™eðzþtu yu ftkE ytuAt yt™kŒ™e ðt‚ Au ? ËtÁk Sð™ fuðe he‚u Sðe þftÞ yu {txu y{urhf™ ÷u¾f ftuxo™e ze. Vt{oh sýtðu Au fu, “suîtht yt…ýu yt…ýt ftÞo{tk Ë‚‚ {kzât hneyu y™u su yt…ýe þÂõ‚ytu™u ftÞo{tk «ð]¥t ƒ™tðuAu ‚u s yt…ý™u yt™kŒ yt…e þfu. ßÞthu yt{ ƒ™u íÞthu s yt…ýu Ët[wk Sð™ Sðe þfeyu. ”ytí{Ëw¾™e …nu÷e r™þt™e yu Au fu yt…ýe þÂõ‚ytu ftÞo{tk «ð]¥t ÚtE™u yt…ýu ‚u™u rðfrË‚Út‚e y™w¼ðeyu. Sð™{tk ¼tir‚f Ëw¾ ftÞ{ yt™kŒ yt…e þfu ™nª. xe.ðe., £es, ½h½kxe rð„uhu ytð~Þf‚tAu, ðËtÔÞt™tu yt™kŒ ntuÞ Au …ý yu ûtrýf. …ý f÷tfth ‚hefu hsq fhu÷e ‚{the f¤t y™uftu™eËtÚtu-ËtÚtu …tu‚t™u …ý y™nŒ yt™kŒ yt…u Au. yt…ýu yt™kŒŒtÞf æÞuÞ …tA¤ Ë{Þ yt…eyuAeyu ‚u Ë{Þ yt…ýt {txu yt…ýt Sð™™e yuf y{qÕÞ ½x™t ƒ™e hnu Au. …í™e {txu Ëtze ¼ux {éÞt ƒtŒ ‚u™u ‚u™t {qÕÞ™wk {níð ntu‚wk ™Úte. …hk‚w ‚u fuðt ¼tð ËtÚtu{¤u Au ‚u™tu yt™kŒ y{qÕÞ ntuÞ Au.... y™u Ëtze …nuÞto ƒtŒ ‚u …nuÞto™t ynuËtË™tu yt™kŒ y™uhtuntuÞ Au, yt™kŒ y™u «ËÒt‚t Sð™™u „r‚ yt…u Au. ‚{tÁk Sð™ «ËÒt‚tÚte ¼h…wh hnu‚wk nþu ‚tu s ‚{u «„r‚ ËtÄe þfþtu. òu ‚{u Sð™™tuyt™kŒ „w{tðe ƒuXt ‚tu «„r‚ yxfe sþu. «ËÒt‚t yÚtuo ÔÞÂõ‚„‚ Œw:¾ ËrnÞtÁk ƒ™tðtu, «u{™e,nqkV™e …hM…h y…uûtt ht¾tu, ÔÞÂõ‚íð™u ytf»tof ƒ™tð‚t hntu, Sð™{tk ™ðtu «tý …wh‚t hntu. Ënwyu …tu‚t™t Ár[™t rð»tÞ™wk ð‚wo¤ {tuxwk fhðwk òuEyu. Võ‚ …tu‚t™t ð‚wo¤{tk ™ hnu‚tËrnÞtht ð‚wo¤{tk «ðuþe ûtuºtV¤ ðÄtheyu. y™u íÞthu «ËÒt‚t ‚{the ytË…tË hnuþu. òu ‚{the …tËu «ËÒt‚t nþu ‚tu ¾t÷e…tu yt…tuyt… Œqh Útþu. ‚{u ytn÷tŒf‚t y™w¼ðþtu.‚{tht Sð™™u ‚{u su ò‚™t Ztk[t{tk Zt¤ðt EåA‚t nþtu ‚u{tk Zt¤e þfþtu... y™u íÞthu ‚kŒwhM‚e…ý ‚{the ËtÚtu nþu. fthý «ËÒt‚t y™u ‚kŒwhM‚e yuf rˬt™e ƒu ƒtsw Au. [t÷tu, ËrnÞtht«ÞtË îtht «ËÒt‚t fu¤ðe [nuht™e hu¾tytu™u ytu… yt…eyu...
 • 26. 18. «ò þwk EåAu Au ? {týË™u Sð™ xftððt, ËwÄthðt htusƒhtus ËkÄ»to fhðtu …zu Au. ÄtŠ{f fèhðtŒ, ftu{eyËrn»ýw‚tyu …„…uËthtu fÞtuo ‚u rŒðËÚte ÷tufþtne{tkÚte ÷tuftu™tu rðïtË WXe „Þtu Au. Ë{t™rn‚,ËðtO„e rðftË y™u ò™{t÷™wk hûtý suðe ðt‚tu {tºt [qkxýe™t ¼t»týtu …qh‚e {ÞtoŒe‚ Au. «ò ðå[u, ¿ttr‚ ðå[u fwrºt{ ði{™MÞ, yË÷t{‚e, yrðïtË™tk ðtðu‚h fhe htsfeÞ÷t¼ ykfu fh‚t ™u‚tytuÚte «ò fkxt¤e Au y™u yux÷u s «ò ðthkðth Ë¥tt …rhð‚o™™tu MðtŒ[¾tzu Au. [e™ Œuþ™t ftìLVÞqrþÞË yuf {nt™ ®[‚f n‚t. ‚uytu …tu‚t™t rþ»Þtu ËtÚtu nk{uþt XufXuftýu Vh‚tk hnu‚t y™u W…Œuþ yt…‚t hnu‚t. hM‚t{tksu ftkE òuðt y™w¼ððt {¤‚wk yu™u ytÄthu rþ»Þtu™u «íÞût ¿tt™ …ý yt…‚t. yufðth ‚uytu xufht¤ y™u Ítzeðt¤t «Œuþ{tkÚte …Ëth ÚtE hÌtt n‚t. íÞtk yuf xufhe …tËuyuf fƒúM‚t™ yu{ýu òuÞwk. yu{tk ƒuËe™u yuf Mºte ÄúwËfu ™u ÄúwËfu hze hne n‚e. yu™wk fÕ…tk‚Ëtk¼¤e™u „wÁ ftìLVÞqrþÞË y™u rþ»Þtu™e ytk¾tu …ý ¼e™e ÚtE „E. …Ae Úttuze ðthu ftìLVÞqrþÞËu…tu‚t™t yuf rþ»Þ™u fÌtwk ‘yt Mºte …tËu ò y™u yu™t hzðt™wk fthý òýe ÷tð.’ …u÷t rþ»Þu Mºte …tËu sE™u ™{ú yðtsu fÌtwk. ‘ƒnu™, ‚{u ytx÷wk fÁý fÕ…tk‚ fu{ fhe hÌttkAtu ? ynª fƒúM‚t™{tk ƒuËe™u fu{ hztuAtu ? þwk ‚{tht ftuE ™Sf™t Ë„t™wk yðËt™ ÚtÞwk Au ?’ Mºteyu fÌtwk, ‘¼tE, yt ð„zt{tk ðt½™e ¼thu htz Au. nsw Úttuztf rŒðË y„tW s {thtËËhtS™u ðt½u Vtze ¾tÄt n‚t. yu …Ae {tht …r‚™u …ý ðt½u {the ™tÏÞt. y™u nðu {theŒefhe™tu …ý yu s ðt½ ftur¤Þtu fhe „Þtu Au.’ rþ»Þu yt ðt‚ „wÁ ftìLVÞqrþÞË™u fne.yu{™u ™ðtE ÷t„e. …tu‚u yu Mºte …tËu „Þt, y™uytïtË™ ytÃÞwk. …Ae yu{ýu fÌtwk. ‘ƒnu™, yt «Œuþ{tk ‚{™u ytx÷wk ƒÄwk Œw:¾ Au y™u ‚{thtkË„tkðnt÷t™u ðt½u Vtze ¾tÄt Au A‚tk ‚{u ynª þt {txu hntu Atu ? õÞtkf ƒeS Ë÷t{‚ søÞtyufu{ hnuðt s‚tk ™Úte. ?’ yt Ëtk¼¤e™u …u÷e Mºteyu fÌtwk, ‘„wÁ ‚{the ðt‚ ‚tu Ët[e Au …ý ynª™t htsf‚toytu÷tkr[Þt ™Úte. ynª™t ðu…the yuf™t zƒ÷ fh‚t ™Úte. ynª™t y{÷Œth «ò™t fÕÞtý™e ¾ƒhht¾u Au. ’ yt Ëtk¼¤e ftìLVÞqrþÞË …tu‚t™t rþ»Þtu ‚hV ðéÞt. yu fnu, ‘rþ»Þtu ! yt ðt‚ Ë{sðtsuðe Au. {týËtu swÕ{e htò™u ðt½ fh‚tkÞ ðÄw ¾‚h™tf „ýu Au. ÷tkr[Þt f{o[theytu y™u
 • 27. ™Vt¾tuh ðu…theytu fh‚tk ðt½™tu ¾tuV yu{™u ðÄthu „{u Au.’ 19. ÓŒÞ {nt™ {týË™u ƒu ÓŒÞ ntuÞ Au : yuf{tÚte hõ‚Ätht ðnu Au y™u ƒeò{tkÚte M™unÄtht.... “ƒË yux÷e Ë{s {™u …hðh rŒ„th Œu, Ëw¾ ßÞthu sÞt {¤u íÞtk ƒÄt™tu rð[th Œu.” rðï{tk ½ýwk ƒÄkw ™ft{wk Auu... Ë{wÿ{tk ð»tto r™hÚtof Au, ‚]… ÚtÞu÷t™u ¼tus™ yt…ðwk r™hÚtof Au,Ë{Úto™u Œt™ yt…ðw ÔÞÚto Au. yuðe s he‚u …tuu‚t™tuu rð[th fhe ƒeò™e yð„ý™t fhðe ™ft{wk Au. Ëns f{o fh™thtu, Ënw«íÞu Ë{áÂü ht¾™thtu ytí{¼tðMÚt yuðtu “Ëuðt-ËtÄf” fuðtu ntuuðtuuòuuEyu. “ Born free, As Fre as the wind blows, As free as the Grass grows, Born free follow your heart.’ ‘sL{ ÚtÞtu Au, {wõ‚ Útðt, {wf‚ ntuðt …ð™ ðnu ‚u{ {wf‚ ðnuðt, ‚]ý W„u ‚u{ {wf‚ hnuðt, sL{ ÚtÞtu ‚ws ӌޙu y™wËhðt !’ Sð™™t «íÞuf ftÞtuo{tk sÁh Au ӌޙt yðts™u ytu¤¾ðt™e yt yðts™u ytu¤¾e ftÞtuofheþwk. {wõ‚ {™ Sðeþwk íÞthu MðtÚto MðÞk …e„¤e sþu.... ƒeò™tu rð[th ytðþu. s„‚{tk ‚{thtuftuE þºtw ™Úte. ¾htu þºtw yt…ýt{tk Aw…tÞu÷tu Au. ‚wftht{ {nthts ði~Þ n‚t. ðu…th ÄkÄtu fh‚t n‚t. ¼rõ‚{tk ÷tøÞt ™u ðu…th ÄkÄtu Awxe„Þtu. …í™e yt ™ Ë{S þfe y™u ¾qƒ ºttË yt…ðt ÷t„e. yufðth {nthts yuf ¾uzq‚™u íÞtk fÚtt fhðt „Þt n‚t. ŒhBÞt™ fux÷tf ði»ýðtu {nthts™tŒþo™ fhðt ½uh ytÔÞtk íÞthu ‚u{™e …í™e {nthts {txu „{u ‚u{ ƒtu÷ðt ÷t„e. ƒeS ƒtsw {nthtsu ¾uzq‚™u íÞtk Eïh{tk ÷e™ ÚtE™u hË«Œ fÚtt fhe suÚte ¾uzq‚ ¾wþ ÚtE„Þtu y™u {nthts™u {eXtE, V¤, þuhze ytÃÞt. yt ðt‚™e {nthts™u ½uh yu{™t …í™e™u ¾ƒh…ze „E. …ý {nthts ‚tu hM‚t{tk ¼„ðŒT M{hý fhu y™u yt ƒÄw yt…ðt {tkzâwk. ƒåÞtu {tºt
 • 28. þuhze™tu ËtkXtu. {nthts ½uh …ntUåÞt íÞthu ntÚt{tk þuhze rËðtÞ ftkE ™ n‚wk. …í™e Ë{S „E fu yu{ýu ƒÄwhM‚t{tk yt…e ŒeÄwk Au. Œþo™u ytðu÷t ði»ýðtu™e …hðt fÞto rð™t …í™eyu {nthts™tu r‚hMfth fÞtuo,…í™e™tu ¢tuÄ ðÄ‚tu „Þtu. rððuf ™t hÌttu. {nthts™t ntÚt{tkÚte þuhze ¾U[e ÷E yu™t ðzu{nthts™u {thðt ÷t„e. {nthts™e þtkr‚™tu ¼k„ ÚtÞtu. ‚uytu ƒtuÕÞt : “ËtÁk ÚtÞwk þuhze™t ƒu xwfztÚtÞt, yuf ‚w ÷u, yuf nwk.” …r‚Œuð™t þçŒtuu Ëtk¼¤e …í™e yu{™t [hý{tk …ze. yu™u Œw:¾ ÚtÞwk. …tu‚t™e MðtÚtoð]Â¥t™tu…M‚tðtu ÚtÞtu. ‚uýu …r‚Œuð …tËu ytSS¼Þto Mðhu ût{t {tk„e. yu …wh‚wk ™Úte fu yt…ýu Sðeyu Aeyu. yu{ fnuðwk …wh‚wk ™Úte fu y{u y{tht fwxwkƒ {txu sYhef{tE ÷Eyu Aeyu, y{u y{tÁk ft{ Œût‚t…qðf fheyu Aeyu. y{u sðtƒŒth r…‚t, …r‚ fu …í™eAeyu. r™Þ{…qðof {krŒh, {ÂMsŒ fu Œuð¤{tk sEyu Aeyu. yt ƒÄwk ËtÁk Au …ý yu™tÚte rðþu»t ƒeswk…ý fkEf fhðt suðwk Au. nk{uþt yu þtuÄ‚t hnuðwk òuEyu fu fE søÞtyu Úttuzef …ý ¼÷tE ÚtE þfu‚u{ Au. yt…ýu yt…ýt ËtÚte {t™ðƒkÄwytu {txu …ý þõÞ yux÷tu Ë{Þ yt…ðtu òuEyu. suytu™u{ŒŒ™e sÁh Au ‚u{™u þtuÄe ftZe™u ‚u{™u {txu fkEf ft{ fhðwk, …Ae ¼÷u ‚u ft{ „{u ‚ux÷wk ™t™w ntuÞ…ý yu ft{ yuðwk ntuðw òuEyu su fhðt™wk …tu‚t™u ntuÞ. y™u su™u {txu {™u y÷„ fþtu ƒŒ÷tu {¤ðt™tu™Úte. Sð™{tk ytx÷wk ÞtŒ ht¾ðt suðwk Au. : “Œwr™Þt{tk ‚{u yuf÷t ™Úte hnu‚t, ‚{tht ¼tE …ý hnu Au.” yt…ýu yuðt ƒ™eyu... yuðt ƒu ÓŒÞ ht¾eyu fu yuf{tkÚte hõ‚Ätht ðnu y™u ƒeò{tkÚteM™unÄtht.... 20. yufƒeò™u y™wfq¤ ÚtEyu “Y…t¤e ðt‚ {tkze òu Ë{Þ™wk Ônuý htuftu ‚tu, nwk ðuhtÞu÷ ûtý™u Ëkf÷™™wk ™t{ yt…e Œô ” Sð™-y™ufrðÄ þõÞ‚tytuÚte ¼hu÷wk Au. yu{tkÚte yt…ýu …ËkŒ„e fhðt™e ntuÞ Au. fux÷tf™{q™uŒth ®sŒ„e îtht «íÞuf ûtý™u Sðe òýu Au - Ëkfr÷‚ fhe ÷u Au.
 • 29. “ynªÚte sðtÞ ‘n{ýtk’ ‚hV, ynªÚte ‘fŒe’ ‚hV, ynªÚte sðtÞ hý ‚hV, ynªÚte ™Œe ‚hV.” y™wfq¤‚t îtht «u{™t WŒÞ™u rðM‚th yt…e þftÞ Au. þçŒtuÚte fu ftuE™e ðt‚ fhðt™e…ÂØ‚Úte «r‚fw¤‚t …t{‚t {™w»Þu ½x™t™u ¼q÷e sðe òuEyu. ‚u{tkÚte ƒnth r™f¤ðt™t hM‚t Au.Ët[t yÚto{tk ‚tu õÞthuf nðt™e ÷nh yt…ý™uu ½h™e Ëtkfze rŒðt÷tu{tkÚte ô[fe™u rðþt¤s„‚{tk ÷E sðt™tu ËkŒuþ yt…u Au. Œw:¾e ÚtE™u ½h™t ¾qýt{tk …zât hnuðt fh‚tk yt Ë]Âü{tk nh‚t Vh‚t hne™u sYheÞt‚{kŒÔÞÂõ‚™u ӌޙt M™un™e «u{™e Õntýe fhtððe ÞtuøÞ „ýtþu. Ët[wk Sð™ yu Au fu ytsft÷™eÂîÄt{tk …zât rËðtÞ ®sŒ„e™e ƒu [th ûtýtu {¤e Au yu™u yt™kŒÚte {týe ÷uðe òuEyu. “ƒu ðt‚ fhe™u …thuðtk ÚtE òÞ Au ytzt yð¤tk fI yt{ …hM…h „qkÚttE™u, rð¾htE sðt{tk r÷ßs‚ Au !” ßÞthu …ý yt…ýu ftuE™u {¤eyu, ðt‚ fheyu íÞthu ÞtŒ ht¾ðwk fu Ët{t …ût™u ÞtuøÞ LÞtÞyt…ðtu. yt y™wfq¤‚t™tu «Út{ r™Þ{ Au. ¼÷u ‚u™e ðt‚tu{tk r™hË‚t ntuÞ A‚tkÞ ‚u™e yð„ý™t™ fhðe. õÞthuf yt…ý™u Ë{Þ™tu ƒtÄ ™zu Au, …ý sux÷wk {¤eÞu, hneyu íÞthu ‚u{tk …hM…h „qkÚttEsðwk òuEyu. Ët{u «u{eft ntuÞ ‚tu ynuËtË™tu þçŒ r™f¤ðtu òuEyu : “ytsu ‚{u Ëk…qýo {tht{tks n‚t.” y™u r{ºt ntuÞ ‚tu fne WXu : ‘‚thtu Ëk„tÚt „{u Au.’ rð[th y™u ÷t„ýe™u fu¤ðe™u Sð™áÂü W‚f]c ƒ™tðe y™wfq¤‚t ËtÄe þftÞ Au. nt,fux÷efðth rð[th ÷t„ýe™u AkAuzu Au, Œƒtðe Œu Au, Ët[t yÚto{tk rð[th ÔÞrõ‚™t Sð™ …h«ƒ¤‚{T nw{÷tu fhe þfu Au. [th ÔÞÂõ‚™e ð[{tk …tu‚t™t rð[th™u ËíÞ Ë{S Xtufe ƒuËtzðt™tu«Þí™ rð…rh‚ …rhýt{ Ësuo Au. rŒðË, [hý y™u fu÷uLzh™tk …t™tk Vhu Au ‚u{ Ë{Þ …ý …÷xt‚tu hnu Au. yu ƒŒ÷t‚e…rhÂMÚtr‚{tk «íÞuf rŒðË y™u ûtý Sððt suðtk ƒ™tððtk òuEyu. yt ðtM‚rðf‚t™u Mðefthe«u{t¤ Sð™ ËtÚteyu Sð™™u {Äwfh ƒ™tððwk òuEyu. sÞtk yufY…‚t y™u y™wfq¤‚t Au íÞtk «er‚Au... sÞtk «er‚ Au íÞtk rðhn y™u ŒŒo Au... …ý yu ŒŒo™u «r‚fw¤ ™ ƒ™tð‚tk «ýÞ™tu hk„e™ r{òsƒ™tðu yu s Ët[wk ÔÞÂõ‚íð Au. “ Âûtr‚s ƒu Ët{Ët{e þqLÞ™u rðM‚th‚e W¼e ‚{u Úttuzwk nËtu yu™u „„™™wk ™t{ yt…e Œô. ” õÞthuf, «r‚fw¤‚t™u ¾z¾ztx ntMÞ y™wfq¤‚t{tk Vuhðe Œuu Au. r™M‚us [nuhtu y™u „{„e™er™hË‚t™u «ðuþ yt…u Au. ƒeS he‚u fneyu ‚tu õÞthuf yt…ýu yuðt ðýtkf W…h W¼t ntuEyu Aeyu
 • 30. fu sÞtkÚte sðtÞ hý ‚hV yÚtðt ™Œe ‚hV, fÞtkfÚte fƒh ‚hV yÚtðt ½h ‚hV, n{ýtk ‚hVyÚtðt fŒe ‚hV... …ËkŒ„e yt…ýtk ntÚt{tk Au. yt…ýtk Sð™™e þw»f‚t y™u ˼h‚t, ytþt y™u r™htþt, ûtý¼k„wh‚t y™u r[hkSð‚t,{]íÞw y™u Ë÷t{‚e ‚Útt WÕ÷tË y™u ÔÞÚttk™t rðfÕ…tu yt…ýtk s ntÚt{tk Au. “n{ýtk” þ猙u Ët[tu rðM‚th yt…eyu ‚tu fne þftÞ fu yufƒtsw ðtM‚rðf‚tÚte ¼Þtuor™Âï‚ ð‚o{t™ Au y™u “fŒe” yux÷u ƒeS ‚hV yr™Âï‚‚tÚte ¼ÞwO ¼rð»Þ Au. r™Âï‚‚t s {™w»Þ™u Ë‚T …Út ƒ‚tðe þfu Au... ¼trð Sð™ yk„u™t rð[thtu, ‚u{tk y™wfq¤‚t™wkMÚtt™, ðtM‚rðf‚t ËtÚtu ‚t÷{u÷ ð„uhu Ëwr™Âï‚ fhe “n{ýtk” ‚hV «Þtý yu s Ët[tu {t„o Au. 21. ËV¤‚t™tk …„÷t Sð™{tk ËV¤‚t «tó fhðt™tk yt …„÷tk ÞtŒ ht¾òu y™u ‚{™u ‚u™tu Ëthtu ƒŒ÷tuSð™¼h {éÞt fhþu. Ët{tLÞ he‚u yuðe {tLÞt‚t «ð‚uo Au fu, 40 ð»to™e ô{h …Ae ÔÞðËtÞ{tkft{ fhðwk y½Yk …zu Au …hk‚w {tuxt ¼t„™t ÔÞðËtÞtu{tk 40 ð»to …Ae ™txÞtí{f he‚u ft{ Ënu÷wkƒ™e òÞ Au. 40 ð»to …Ae ‚{tht y™w¼ð™e, ¿tt™™e y™u r™ýoÞ™e rfk{‚ ÚttÞ Au. {tuxt ¼t„™eËV¤‚t™tu ƒŒ÷tu 40 ð»to …Ae «tó ÚttÞ Au. ytÚte òu ‚{u 40 ð»to™t Úttð ‚u …nu÷tk ™t™…ýÚtes fux÷ef ƒtƒ‚tu æÞt™{tk ht¾tu ‚tu ‚{tht Sð™{tk ËV¤ Útþtu. Sð™{tk ËV¤‚t™t yt …„÷tk{™tuði¿ttr™ftuyu yt…u÷tk Au.(1) ‚{tht ÔÞðËtÞ™wk fu ËðeoË™wk ƒ™u ‚ux÷wk ¿tt™ «tó fhtu. ‚{tht ft{™u ƒhtƒh òýtu. Œt.‚. òu ‚{u Ëk…tŒf ntu ‚tu ‚uytu™e {q¤ nM‚«‚tu{tk fuðt ËwÄtht fhðt, ‚u™e „wýð¥tt ™¬e fhðe, f]r‚ytu™e «rËÂØ yk„u™t ft{tu ‚{thu 30 ð»to ËwÄe{tk òýe ÷uðt òuEyu. 30 ð»to …Ae ‚tu {tºt ‚{thu ÔÞðËtÞ fu ËðeoË fhðt™e y™u ‚u™t ƒŒ÷tY…u ËV¤‚t s «tó fhðt™e hnuðe òuEyu.(h) ‚{the …tu‚t™e yuf þi÷e rðfËtðtu. ‚{the ƒtu÷ðt™e, [t÷ðt™e nËðt™e, ðMºttu …nuhðt™e, ftÞtuo fhðt™e yuf þi÷e 40 ð»to …nu÷t [tu¬Ë rðfËtðtu. 40 ð»to …nu÷tk ‚{u yt ƒÄt{tk «Þtu„tu y™u …rhð‚o™ fhe þftu.(3) ‚{tht ytðu„tí{f Sð™™u ÂMÚth ƒ™tðtu. «§tu ‚{™u „qk[ðe ™ ™tk¾u ‚u swytu. ‚{u Ë{MÞtytuÚte ½uhtE ™ òð ‚Útt Œw:¾ «r‚ Äfu÷tE òð ‚u 30 ð»to …nu÷t s swytu. 30 {t ð»tuo ‚{thu Sð™{tk ftuE Ë{MÞt ntuðe ™ òuEyu. 30 ð»tuo ‚tu ‚{thu ÷ø™ fhe™u ÔÞðËtÞ{tk fu ËðeoË{tk òuztE™u Ëw¾ s {týðt™wk ntuÞ. «u{, ¢tuÄ y™u ƒef yu ºtý {wÏÞ ytðu„tu Au ‚u™t …h r™Þkºtý «tó fhtu. yt ytðu„tu™wk Ë{‚tu÷™ (ƒu÷uLË) «tó fhtu. htus {tºt 10 r{r™x «týtÞt{ fhtu. «týtÞt{Úte ‚{u ‚{tht ytðu„tu …h r™Þkºtý «tó fhe þfþtu. «týtÞt{Úte ‚kŒwhM‚e Ëthe hnu Au.
 • 31. «týtÞt{ ¼th‚eÞ yütk„ Þtu„™wk [tuÚtwk …„rÚtÞwk Au. ‚u™tÚte ½ýtk VtÞŒt ÚttÞ Au. «týtÞt{Úte {„s™u ðÄw «{tý{tk «týðtÞw (ytuÂõËs™) «tó ÚttÞ Au, su™tÚte {„s™e þÂõ‚ytu{tk ðÄthtu ÚttÞ Au. ‚u™t ÷eÄu ½ýtk ft{tu sÕŒeÚte y™u ËV¤‚t …qðof fhe þftu Atu. «týtÞt{Úte ‚{u ytðu„tu W…h r™Þkºtý «tó fhe þftu Au. Þtu„ yuf ði¿ttr™f «r¢Þt Au ‚Útt rðï¼h™t ytÄwr™f ði¿ttr™ftuyu Þtu„™tu yuf ði¿ttr™f «r¢Þt ‚hefu Mðefth fÞtuo Au. Œhuf sý Þtu„ þe¾u y™u fhu.(4) ‚{the ™ƒ¤tEytu™u òýtu. su ftÞtuo ‚{™u Ëthe he‚u fh‚tk ™ ytðzu fu ‚{™u su{tk yr¼Yr[ ™ ntuÞ ‚uðtk ftÞtuo fu ÔÞðËtÞtu …ËkŒ ™ fhþtu. VhrsÞt‚ yuðtu ÔÞðËtÞ fu ™tufhe fhðe …zu ‚u swŒe ðt‚ Au …hk‚w òu ‚{thu ft{™e …ËkŒ„e fhðt™e ntuÞ ‚tu {tºt ðÄw …iËt {¤‚t ntuÞ ‚u fthýu s su{tk ‚{™u hË ™Úte, su ‚{™u ytðz‚w ™Úte, su{tk ‚{u ¾qƒ ™ƒ¤t Atu ‚uðtu ÔÞðËtÞ, ™tufhe fu ft{ …ËkŒ fhþtu ™rn.(…) ‚{the þÂõ‚ytu™u òýtu. ‚{™u þwk þwk ËtYk Vtðu Au ‚Útt ‚{™u þu{tk yt™kŒ ytðu Au ‚u ‚{™u …tu‚t™u ðÄthu ¾ƒh …zu. ‚{™u fÞtu ÔÞðËtÞ, ™tufhe fu ft{ Vtðþu ‚u™wk ¿tt™ ‚{the ËV¤‚t {txu yíÞk‚ sYhe Au.(6) …iËt™e ƒ[‚ fhtu. yLÞtu …h ytrÚtof he‚u ytÄtrh‚ ntuðt suðwk r™htþts™f ftuE ™Úte. Œh {tËu r™Þr{‚ he‚u Úttuzt …iËt ƒ[tðtu. ð]ØtðMÚtt y™u yðËh-«Ëk„ {txu ƒ[‚ sYhe Au {txu ƒÄtk …iËt ðt…he ™ ftZtu. „{u ‚u{ fhfËh fhe™u …ý Úttuzt …iËt Œh {tËu ƒ[tðtu.(7) Ëtht r{ºttu ƒ™tðtu. 30 ð»to ËwÄe{tk ‚{u fux÷tf Ëtht r{ºttu ƒ™tðtu. yt r{ºttu yuðt ntuðt òuEyu fu su ‚{the Ë{MÞt ð¾‚u ‚{™u {ŒŒ fhu y™u ‚u{™e Ë{MÞt fu «§ ð¾‚u ‚{u ‚u{™u {ŒŒ fhtu …hk‚w Ët[t r{ºttu ht‚tuht‚ ™Úte ƒ™e s‚t ‚u™u {txu ð»ttuo ÷t„u Au.(8) yLÞtu™t rðïtË…tºt ƒ™tu. rðïtË…tºt ƒ™ðwk yu yÄeo ËV¤‚t Au. ‚{u 40 ð»to …h …ntU[tu ‚u …nu÷tk ‚{thu yLÞtu™t ‘rðïtË…tºt’ ƒ™ðwk òuEyu. y™u ‚tu s ‚{u ô[e søÞtyu sE þfþtu.(9) ‚{tYk {tuZwk fÞthu ƒkÄ ht¾ðwk ‚u þe¾tu. õÞthu ™ ƒtu÷ðwk ‚u òýtu. r™hÚtof ƒtu÷e™u ½ýtk …tu‚t™e fthrfŒeo ƒ„tzu Au. þtk‚ hnu‚t þe¾tu. òu ‚{u þtk‚ hnu‚tk þe¾þtu ‚tu ÷tuftu {t™þu fu ‚{u ½ýwk òýtu Atu. ftuE …qAu ‚tu ‚u™u ¿tt™ yt…ðwk. ytÚte ‚u™u ¾t‚he þÚtu fu ‚{u òýtu Atu …hk‚w ð„h …qAÞu …htýu ftuE™u ¿tt™ yt…ðt ™ ƒuËe sðwk. ƒt¤WAuh {txu ƒt¤ftu™u fu ¼ýtððt™t nu‚w {txu rðãtÚteoytu™u ð„h …qATÞu ¿tt™ yt…tu y™u ‚u ‚{the Vhs y™u n¬ …ý ƒ™e hnu Au.(10) ðVtŒth ƒ™tu. «t{trýf ƒ™tu. ‚{tht ÔÞðËtÞ{tk fu ËðeoË{tk fu ft{{tk ðVtŒth ƒ™tu. «{trýf‚t…qðof ft{ fhtu ytÚte ‚{tYk {t™ ðÄþu, feŠ‚ ðÄþuu. ytÚte ‚{™u ƒZ‚e {¤þu. 22. nu «¼w! ‚tÁk þwk Útþu
 • 32. “ð™{tk …ý rþfth ™u ¾tuV Au rþfth™tu, ynª hõ‚{tk …ý WÕ÷tË Au yðËh™tu” ynek ˾¤u yrMÚth‚t, {]íÞw™tu ¾tuV, yr™‚e™w ‚tkzð Au. nu «¼w! …tkzðtuyu ‚tu sw„th{tk Œtð‚hefu ÿtu…Œe™u {qfe n‚e …hk‚w ynª ‚tu AuÕ÷t Œtð ‚hefu ‚™u {qfu÷tu Au. {™u ‚tu …u÷t hõ‚{tk …ý yt™kŒ™e ÷nuh Œu¾tÞ Au. nwk yu ¼q÷e òô Awk fu hõ‚ ƒeò ftuE™wk™nª …ý ‚{tÁk Au. nwk {krŒh{tk «ðuþe™u ‚tht [hýM…þo fÁk Awk. {krŒh{tk {t™ð {nuht{ý™u òuE {tÁk {™ «VwÂÕ÷‚ÚtE òÞ Au. ÷tuftu™e ðt‚tu{tk ‚Õ÷e™ ÚtE òô Awk. ƒeò rŒðËu Vhe {krŒh{tk ytðwk Awk, …ý Võ‚…u÷t ÷tuftu™u y™wËhðt, {¤ðt y™u nðtVuh fhðt s! yux÷u ‚tu s fnuðt™wk nþu fu, “«¼w! ‚™u òuE™u nËðwk nòhtu ðth ytðu Au, fu ‚tht ƒ™tðu÷tnðu ‚™u ƒ™tðu Au...” nu …h{uïh! yt ðuŒ™t™tu Er‚ntË Ä{o …wM‚f{tk ÷¾™th …ý ™nª Ë{S þfu. yt ðtM‚rðf‚t™wk«r‚rƒkƒ {™u yuftk‚{tk zht{ýwk ÷t„u Au. yts™e ™¬h ðtM‚rðf‚t™u sÞthu ¼rð»Þ™t yk‚ ËtÚtuËh¾tðwk Aw íÞthu rð™tþ™t ðtŒ¤tu rËðtÞ ƒeswk ftkE Œu¾t‚wk ™Úte. nwk ftuE fŒY…e Mºte òuE™u ÄwíftÁk Au. {™{tk yÁ[e™e ÷e÷ AðtE òÞ Au. …hk‚w nwk yu ™Úteòý‚tu fu yu fŒÁ…t [nuht{tk fux÷tÞ yh{t™tu Aw…tÞu÷t Au. nwk ‚u™u Vw÷ suðt ÓŒÞ W…h ð@ suðtu½t fÁk Awk. yux÷tu …ý rð[th fh‚tu ™Úte fu ‚u™t ÔÞÂõ‚íð™tu ytÄth fu{ ftu{¤ ÓŒÞ y™u«„r‚þe÷ rð[th W…h hnu÷tu Au. {tu÷Úte ÷[f‚t ¾u‚htu òuE™u nwk „u÷{tk ytðe òô Awk yu™u òu‚tk s nwk - fux÷wk ð¤‚h {¤þu?yu rð[th{tk „hftð ÚtE òô Awk …ý yux÷tu rð[th fh‚tu ™Úte fu ˽¤t {tu÷™tu ytÄth s{e™Au. yt …tf™wk hnMÞ s{e™ y™u {tðs‚ Au. V¤ÿw… s{e™™u ÷eÄu s yt {tu÷ W‚he þfu yu nwk ¼q÷eòô Awk. ¾hu¾h …h{uïh! ‚{tht M{hý fh‚tk Œwr™Þt™tu ¼¼ftu s {™u ™shu …zu Au. ‚tht {krŒh™wk…„rÚtÞwk yu ‚tu ƒnt™wk Au...! ‚thtu «íÞuf ‚nuðth ‚tu Võ‚ ðMºttu îtht {™w»Þ™e Ëòðx Au...! y™uytðt s «Ëk„u «¼w! XtX s{tððt™tu {tuftu {¤u Au... íÞthu {™u ftuE™t [nuht …h ðuŒ™t Œu¾t‚e™Úte. ‚tht ƒ™tðu÷t Võ‚ ‚™u s ƒ™tðu Au... y™u «¼w! rŒðËu rŒðËu yu{ s ‚™u ¼q÷‚tu òÞ Au. 23. frð™tu «u{ y™u …Ae™wk ËtrníÞ “{wkƒE{tk yuf {tË fh‚tk ðÄthu ðe‚tðu÷t Sð™{tk ™theytu™wk «Œt™ ½ýwk Au. ¼th‚{tk ƒeòftuE …ý MÚt¤u yt…ýu ™theytu™u òuE þf‚t ™Úte, …ý {wkƒE{tk hM‚tytu W…h fu Ë{wÿ rf™thuƒÄu s ™theytu™tu yuf «fth™tu f{™eÞ «¼tð òuðt …t{þtu. yu™tu «¼tð {tht Sð™{tk …zu÷tu Au.”
 • 33. -hrðLÿ™tÚt xt„tuh (1920) Þwðt™e™t ôƒhu yux÷u fu Ë¥th ð»to™e ô{hu ftuE frðSð yíÞk‚ ËwkŒh Þwð‚e™t „tZ Ëk…fo{tkytðu ‚tu þwk ÚttÞ? „wÁŒuð hrðLÿ™tÚt™t …tu‚t™t þçŒtu{tk yu{™e «Út{ «u{t™w¼qr‚™e ðt‚ Ëtk¼¤ðeyu yuf ÷ntðtu Au. Ët{tLÞ he‚u {tuxt ¼t„™t frðSðtu «u{™e y™w¼qr‚ …Ae s fr𠃙‚t ntuÞ Au. ËtrníÞËso™ y™u «u{™u …hM…h™tu ËkƒkÄ Au... y™u yux÷u s fwkðtht frð fu ÷u¾f ƒ™ðt{tk òu¾{ Au.Ë„tE™e ðt‚ [t÷‚e ntuÞ... Mºte …tºt fwkðtht frð™wk ËtrníÞ fu …wM‚f {tk„u... …Ae ytðe ƒLÞwkË{sðt™wk...! rƒ[tht frðyu «u{ fÞtuo ™ ntuÞ y™u A‚tkÞ y™w¼qr‚Úte ftÔÞ, „Í÷ fu ðt‚to™wk Ëso™fÞwO ntuÞ... y™u yu f]r‚{tk «u{t÷t… ytðu yux÷u ðtk[™th Mºte …tºt „úkrÚt ƒtkÄe s ÷u...! fux÷tffrðytu fu ËtrníÞfthtu …tu‚t™e f]r‚{tk ftÕ…r™f “fÚtt…tºt” ™wk Ëso™ fh‚tk ntuÞ Au... ‚u{™t {‚u…tu‚t™e …í™e™e ytŒþo‚t yu fÚtt…tºt{tk ykrf‚ ntuÞ Au. ytðe s «u{t™w¼qr‚ hrðLÿ™tÚt xt„tuh™u ÚtE... …ý yu «u{ ËtrníÞ Ëso™ …nu÷tk ÚtÞtu. ¾tËMðs™ suðt rûtr‚{tun™ Ëu™ yt„¤ hrðLÿ™tÚtu su ðt‚ fhe yu ðt‚tu™tu y™wðtŒ Ëtûth ©e{tun™ŒtË …xu÷u „wsht‚e{tk fÞtuo y™u ‘fw{th’ (Vuƒúwythe-1955) {tk «„x fÞtuo. frð™t ÓŒÞ{krŒh{tk«Ëhu÷e «u{ Ëw„kÄ yus ‚tu Au rðï{krŒh{tk «Ëh‚e Äq… Ëw„kÄ! fux÷efðth ƒu ËtrníÞ Sð ¼u„t ÚttÞ yux÷u «u{„tuÂc ÚttÞ. y™u yu{tkÞ ƒhtuzt suðt hk„e™þnhu™tu f{txe ƒt„ ntuÞ ‚tu …Ae …qAðwk s þwk? «er‚™e ðt‚tu Ëtu¤u f¤tÞu ¾e÷e WXu... ¼hW™t¤t™tu ‚zftu fu{™tu yá~Þ ÚtE òÞ ‚u™e …ý ¾ƒh ™ …zu. ƒt„{tk ƒuXt ƒuXt fezeytu …„ W…h™ [zu yux÷e s ‚fuŒthe ht¾ðt™e... …Ae ¼÷u W™t¤tu htºtu WÕxeytu fhtðu...! ƒk™u …tu‚t™e ò‚™u{nt™ {t™e „tuÂc fh‚t ntuÞ …ý fŒt[ yu Ë{Þ ŒhBÞt™ ÷uðtÞu÷t r™ýoÞtu ¾tuxt …ý ntuÞ...!yt Au ƒu ËtrníÞfthtu ¼u„t ÚtE fh‚t «u{™e ðt‚tu. hrðLÿ™tÚtu yu{™u {wkƒE{tk ÚtÞu÷ «Út{«u{t™w¼qr‚™e ðt‚ r™¾t÷Ë …ýu fne. nðu yu ðt‚ frð™t …tu‚t™t s þçŒtu{tk Ëtk¼¤eyu : “nðu sÞthu ‚{u {™u ftuE rnËtƒu Atuzðt {tk„‚t ™Úte íÞthu {thu {the ðt‚ M…ü fnuðe …zþu.y{ŒtðtŒ™t {tht ð[ux {tuxt¼tEyu {thu {txu {wkƒE r™ðtËe yu{™t r{ºt ŒtŒtuƒt …tkzw™u íÞtk ÚttuztrŒðË hnuðt™e ÔÞðMÚtt fhe yt…e. ‚u{™e rŒfhe ytÒtt rð÷tÞ‚ rhx™o. yk„úuS …h yu{™wk «¼wíðy‚w÷™eÞ n‚wk. {the ô{h ‚u ð¾‚u n‚e Ë¥th™e, y™u ytÒtt n‚tk {thtÚte Úttuztk {tuxtk, yËtÄthýY…t¤t, ‚u W…htk‚ ‚u{™wk þwØ rð÷tÞ‚e ‚usMðe rþûtý.” “‚u{™e (ytÒtt) …tËuÚte ËtiÚte …nu÷t {™u òýðt {éÞwk fu {tht [nuht{tk fkEf {tÄwÞo Au y™u{tht{tk fkEf Ëíð …ý. ‚u{™e r™fx‚tÚte {the ½ýe WÒtr‚ ÚtE. ‚u{ýu {the …tËu nw÷t{ýwk ™t{{tkøÞwk, {uk ™t{ ytÃÞwk n‚wk ‘™r÷™e’ yt ™t{ yu{™u ½ýwk „BÞwk. yt ™t{ ftÔÞ{tk {Ze ÷uðt™e ‚u{™eEåAt ÚtE y™u ¼ihðe Ëqh{tk yu „tuXðtE „Þwk:” “nu ™r÷™e, Ëtk¼¤tu, ytk¾ ¾tu÷tu™u!
 • 34. nS ô½ Wze ™Úte fu þwk? ˾e, swytu, ‚{thu ƒthýu hrð ytÔÞtu Au swytu ‚tu ¾htk! «¼t‚™wk „t™ Ëtk¼¤e™u {the ô½™wk ½u™ Wze „Þwk Au. ™ðwk Sð™ «tó fheyu yt¾t s„‚u ™Þ™ W½tzâtk Au. nu ˾e! þwk ‚{u r™n ò„tu, yu{? nwk ‚tu ‚{thtu s frð Awk. «íÞuf rŒðË ytðwk Awk, «íÞuf rŒðË nËw Awk «íÞuf rŒðË „t™ „tô Awk. ht‚ nðu ðe‚e „E Au. WXtu ˾e WXtu. Ítf¤Úte {w¾ ÄtuE™u, h‚q{ze Ëtze ËS™u, MðåA Ëhtuðh™e ythËe{tk Á…htrþ r™nt¤tu. Úttuze Úttuze ðthu ÄehuÚte ™{e™u, fkEf yzÄe …tu‚t™e {w¾ AtÞt òuE™u, ÷r÷‚ y½htu …h þh{™wk {]Œw ntMÞ Vqxe ytðþu.” hrðLÿ™tÚt yt„¤ ðt‚ [÷tðu Au, “{the ËtÚtu™t …rh[Þ y™u «ýÞ …Ae Úttuzt Ë{Þ{tk{tkŒ„e™t rƒAt™u …zâtk. {tkŒ„e{tk yu{ýu Œun Atuzâtu. …ý ‚u …nu÷t yuf rŒðË {tÁk „t™ Ëtk¼¤e™u‚u ƒtuÕÞt n‚tk : ‘frð, ‚{tÁk „t™ Ëtk¼¤e™u nwk fŒt[ {]íÞw …Ae™wk ™ðwk Sð™ «tó fhe …tAe ytðeþfeþ.’ yu{™e …tËu …nu÷eðth {tht [nuht™t ð¾tý Ëtk¼éÞt. yu{™t M™un y™u WíËtn™tËkM{hýu {tht Sð™™u rðfrË‚ fhðt{tk ½ýe ƒÄe ËntÞ fhe. ‚u ð¾‚u {™u ŒtZe {qA Lntu‚tkVqxâtk... ‚u …nu÷tk s ‚uytu Œwr™Þt{tkÚte [tÕÞt „Þtk - {the [u‚™t™u rðfrË‚ fhe, {the h[™t™uð¤tkf yt…e™u [tÕÞt „Þtk.” “ytÒtt ‚tu „Þtk, …ý {tht ‚Áý ӌޙu WíËtnÚte, M™unÚte rðfrË‚ fhe™u, {tht {qÕÞne™Sð™{tk y{qÕÞ ‚íð™tu Ëk[th fhe™u yt …Ae™t ftÔÞtu{tk ™h™the™tk ytf»toýtu{tk, Ëw¾-Œw:¾ y™uðuŒ™t™e ™q‚™ ÷e÷t yt… òuE þfþtu.” 0 0 0 0 0 0 0 0 ¼÷¼÷t {nt™ {týËtu™t Sð™{tk yk„‚ M™unt™w¼qr‚™t ytðt «Ëk„tu ƒ™‚t ntuÞ Au. ytðt
 • 35. ËkƒkÄ™u ÷ð-yVuh „ýe™u ÷tuftu Ëtð AeAhe fûttyu r™kŒthË {tký‚t ntuÞ Au. su Ë{ts ôztM™unËkƒkÄ™tu {÷tòu ™Úte …t¤‚tu ‚u «u{™e „nuhtE™u …t{e þf‚tu ™Úte. 24. ðtM‚rðf Œwr™Þt “®sŒ„e þwk Au ? Ë{sðt{tk Ëti {™u ytðe „Þwk, yuf ŒrhÞuÚte WXe ŒrhÞu Ë{e ò‚e ÷nuh....” …rh…õð ½ztÞu÷e ftuE …ý ÔÞÂõ‚ nk{uþt ®sŒ„eÚte Ëk…qýo ðtfuV ntuðt™e ðt‚tu fhu Au A‚t…ý Œhuf™e …tu‚t™e Œwr™Þt ntuuÞ Au. …÷oƒfo ™t{™e yuf y{urhft ÷ur¾ftyu …tu‚t™e yuf ytí{f‚Útt ÷¾e Au y™u ‚u™wk ™t{ ‚uýuytÃÞwk Au, ‘{tÞ Ëuðh÷ ðÕzoË’ - “{the fux÷ef Œwr™Þtytu” …wM‚f™wk þe»tof ðtk[e™u yt…ý™u ™ðtE÷tÞu fu Œwr™Þtytu ‚tu ð¤e fux÷e ntuÞ ? yt{ ‚tu yt…ýu yuf s Œwr™Þt{tk hneyu Aeyu A‚tk …ý fux÷ef Œwr™Þt™e ðt‚ fheyu Aeyu.ðtM‚rðf‚t{tk {týË™e Ë{ût yuf s Œwr™Þt Au …ý ‚u ðËu Au y™uf Œwr™Þt{tk. {týË …tu‚t™t{™{tk fux÷ef Œwr™Þtytu ðËtðe ÷u Au y™u …Ae ‚u Sð™¼h ‚u ƒÄe Œwr™Þtytu{tk s nhu-Vhu y™uSðu Au. MÚttÞe yuf s Œwr™Þt{tk yÂM‚íð Ähtð‚t ntuðt A‚tk Þwðt™e™t ôƒhu …„ {wf‚t Þwðf -Þwðr‚ytu yk„‚ Œwr™Þt{tk …tu‚t™wk yrM‚íð MÚttr…‚ fhe Œu Au. yuf «ur{ft™e ™ðe Œwr™Þt : {thtu«u{e {the Ë{ût su fneþ ‚u fhþu, ‚u™e ðt‚{t Ëk…qýo ‚ÚÞ nþu y™u fÌtt …Ae fhe ƒ‚tðþu. yt Œwr™Þt™e fÕ…™t …Ae «u{e Ëkòu„ðËt‚ …tu‚t™t ð[™™wk …t÷™ ™Úte fhe þf‚tu íÞthu«ur{ft™e Äthu÷e Œwr™Þt ‚qxe òÞ Au. fnuðt™tu yÚto yux÷tu fu {týË …tu‚t™t {™tuhtßÞ™e y™ufŒwr™Þt{tk ðþu ‚u™tu ðtkÄtu ™Úte …ý …Ae ‚u …tu‚t™e Œwr™Þt rËðtÞ™t yLÞ s„‚™t yÂM‚íð™e ™tUÄ÷u‚tu ™Úte íÞthu ‚u™tu ðtM‚rðf Œwr™Þt ËtÚtu ÍtÍtu {u¤ {¤‚tu ™Úte …rhýt{u Œw:¾e ÚttÞ Au y™uËw¾ ‚u™tÚte ðu„¤wk s hne òÞ Au. y™uf he‚u fÕ…™t™e Œwr™Þt ƒ™tð‚t «u{e-«u{eft™u Ë{sðwk hÌtwk fu : ®sŒ„e yux÷u yufŒrhÞuÚte WXe ŒrhÞu þ{e s‚e ÷nuh Au. …tu‚t™e fÕ…™t™e Œwr™Þt{tk ‚{u Ët{t …ûtu yLÞtÞ fhe ƒuËtuAtu, ÷t„ýe y™u «u{ ‚tu Au s yu{ {t™e þh‚tu fh‚tk ÚtE òytu Atu. {™u ÷t„u Au fu yt…ýu nðuyt{ fhðwk òuEyu... yt{ ™ fhðwk òuEyu... yuðe [[to fh‚t ÚtE sEyu Aeyu. …rhýt{u ™ðeŒwr™Þt™e fÕ…™t{tk rð¾ðtŒ þÁ ÚtE òÞ Au. “WíMð Ë{wk yt þwk Au ‚tht y¼tð{tk ? Œhhtus {the ytk¾{tk {u¤tu ¼htÞ Au.”
 • 36. …Âï{™t „uMxtÕx ™t{™t yuf {™tuði¿tt™eyu yt ƒtƒ‚ {™w»Þ™t {™tus„‚™e Íeýe Íeýeƒtƒ‚tu W…h ËkþtuÄ™ fÞwO. yt ðt‚™u Ë{sðt yt…ýu yuf WŒtnhý ÷Eyu. [tu{tËt™e ‚iÞthe Auy™u ytftþ ðtŒ¤tuÚte AðtE „Þwk Au. yuf rð¾qxt …ze „Þu÷t «u{e™u ‚u{t ‚u™e r«Þ‚{t™tuyýËth ytðþu ‚tu ftuE ™ƒ¤t {™™t y™u ¼Þ ðå[u Sð‚t {týË™u ‚u{t ¼q‚«u‚ Œu¾tþu, ftuEÄtŠ{f ¼trðf™u ‚tu htÄt-f]»ý™t Œþo™ Útþu y™u yu{tk «u{™e Ëwhtð÷e Ëk¼t¤tþu. yt{ ÔÞrõ‚ ðtM‚rðf s„‚™u ‚xMÚtt…qðof òuðt fu òýðt™u ƒŒ÷u …tu‚t™t {™tus„‚™tËkŒ¼o{tk s Ëti™u òuÞt fhu Au y™u ‚u™u y™w÷ûte™u …tu‚t™t ËtkËtrhf ËkƒkÄtu™u òuz‚tu hnu Au y™u‚tuz‚tu hnu Au. …rhýt{u y™uf Ë{MÞtytu W¼e ÚttÞ Au y™u ðtM‚rðf s„‚ ËtÚtu ‚u™tu {u¤ ™ {¤‚tŒw:¾e ÚttÞ Au. «íÞuf ÔÞÂõ‚yu nk{uþt ðtM‚rðf‚t Ët{u ht¾e™u Sððt «Þí™ fhðtu òuEyu. sux÷e yt…ýey…uûttytu Au yux÷e Ët{u {w~fu÷e …ý ntuE þfu. y…uûtt fh‚tk n{ŒŒeo y™u ytïtË™™t ƒu þçŒtuðtM‚rðf Œwr™Þt{tk Sðtze «u{™tu Ëk[th fhu Au. “ðtŒ¤t yÚtztÞ yu ½x™t A‚tk, ðes¤e ftk þtk‚ Au ytftþ{tk.... ?” ûtý™tu W…Þtu„, yr¼{t™™u r‚÷tks÷e y™u ÔÞÚto y…uûttytuÚte Œqh hne yuf{uf™t Útðt «Þí™fhðtu sYhe Au. Œhuf {t™ðe{tk ¾t{eytu ‚tu hnuðt™e s.... yux÷u yu ¾t{e fŒt[ y…uûtt™tu yðhtuă™e þfu. yufƒeò™u Ë{sðt {txu rËØtk‚tu™u ð¤„e ™ hnuðtÞ. õÞthuf sz y™u s¬e rËØtk‚tuWf¤‚t [Á suðt ƒ™e òÞ Au. “{¤e ytk¾ ‚u Œe’Úte ƒ¤ðw þÁk Au, nðu ‚tu Sð™ yuf Wf¤‚tu [Á Au.” …r‚-…í™e ðå[u yufƒeò™u „{‚tk hnuðt {txu y™wÁ…‚t™u Ë{sðe sÁhe Au. yr¼{t™ fu„wMËt™u {™{tk Ë{tðe Ët{t …ût™u W‚the …tzðtÚte fu ðt‚ ft…e ™t¾ðtÚte «§ ðÄw ˤ„u Au.r™Þr{‚ …ýu ðt‚ …fze™u ™ðe Œwr™Þt™tu rðM‚th fhðt™e yr¼÷t»tt ½t‚f ƒ™e þfu Au. ™ðeŒwr™Þt™e fÕ…™t îtht fux÷ef ðth {t™ðe …tu‚t™e ò‚™u Œwr™Þt{tk ƒwÂØþt¤e Au ‚u{ Ë{s‚tu ÚtEòÞ Au. {tht îtht su ÚttÞ Au, rð[thtÞ Au ‚u ƒeò ƒÄtÚte rðrþü y™u Wíf]ü Au yu{ {t™u Au…ý íÞthu yt ðt‚ Ë{sðt suðe Au fu... “ÔÞÚto ðt‚tu fhe™u nwk þwk fÁk ? ftýtk ÃÞt÷t ¼he™u þwk fÁk ?” yuf ðt‚ r™Âï‚ …ýu Ë{sðe hne fu yt…ýu …h{tí{t ËwÄe fuðe he‚ …ntU[e þfeþwk ?ytí{t y™u …h{tí{t™wk yÂM‚íð fu ‚u™e ðt‚tu …ý ½ýe Ëqû{ Au. yt rŒþt{tk yt„¤ ðÄðt {txuyt…ýu Sð, s„‚ y™u Eïh™u ÞÚttÚto MðÁ…u òuEyu Aeyu, òýeyu Aeyu y™u yt…ýu SŒ fÞto
 • 37. rð™t y™wÁ… ÚtE Sðeyu Aeyu, ÄtŠ{f «ýt÷e{tk òu‚htEyu Aeyu. ƒtfe {the fÕ…™t™e Œwr™Þt™tuEïh yu{ rð[the WØ‚tÚte Sððt sEyu ‚tu ?? {tºt™u {tºt Œw:¾e s ÚtðtÞ. yt{, yt™kŒ{Þ yÂM¥tíð {txu sÁhe Au ðtM‚rðf Œwr™Þt™tu Mðefth. ðtM‚rðf rð[thÄth,ðtM‚rðf Ë{s, ÔÞÚto ytftkûttytu íÞS yufƒeò™u y™wÁ… ÚtEyu yux÷u yt…ýe ËwytÞturs‚SkŒ„e ËwkŒh ‚ts„e˼h Ëðth ÷E ytðþu. 25. Sð™ Úttuzt Ë{Þ …nu÷tk {thu yuf Ësß™ ËtÚtu {iºte ÚtE. {tht fh‚tk y÷ƒ¥t, ô{h{tk ‚uytu ŒËufð»to {tuxt nþu. „tZ {iºte ƒtŒ ‚u{ýu fnu÷wk : “™t{Úte ‚tuu nwk ‚{™u ytuu¤¾wk s Awk, ‚{the fxthr™Þr{‚ ðt[wk Aw , y™u ‚u îtht ‚{thtuu …rh[Þ ÚtÞtu s Au.” yt fÚt™Úte y{u ðÄw ™Sf ytÔÞt. r{ºt™tk ðtk[ðt™t þtuu¾e™ y™wËkÄt™{t {U ‚u{™u {thtk …wM‚ftu ¼ux ytÃÞt n‚t. ‚u{t, {u÷u¾™™t «thk¼ft¤{t k÷¾u÷e fux÷ef ™ð÷fÚttytu …ý n‚e. yu ™ðt r{ºt {™u Ë{Þtk‚hu {¤‚t. ytðt yuf «Ëk„u ‚u{ýu {™u rM{‚ fh‚tk fÌtwk : “‚{uhrËf ÔÞrõ‚ Atuu. ‚{tht …wM‚ftuu ðtk[‚t ‚{tht htu{uÂLxf Mð¼tð™tu …rh[Þ ÚtÞtu. ßÞthuð‚o{t™…ºttuu™e fxth™t ðtk[™Úte ‚{thtu yuf swŒtuu s …rh[Þ ÚtttÞ Au.” yu{™e ðt‚ Ëtk¼¤e nwk nËe …zâtu. {U fÌtwk : “‚{the ðt‚ Ët[e Au …hk‚w ‚{u {tht su …wM‚ftuðtkåÞt ‚u {U {tht ftu÷us Sð™ ŒhBÞt™, þÁyt‚{tk Úttuzt ð»to ËwÄe ÷¾u÷t. yu Ë{Þ{tk hrËf‚t,ƒtÌt r™heûtý, htu{uLxef ËeÍ™ ntuÞ. …h‚w {týË ftÞ{ yu™tu yu hnu‚tu ™Úte. ô{h y™u y™w¼ðyu™e Ët{u y™w¼qr‚ytu y™u rðt[thÄthtytu™t ™ðt ™ðt îth ¾tu÷u Au. {the fxth{tk Sð™ «íÞu™tuðtM‚rðf yr¼„{ ð„uhu ðk[tÞ Au. {the yu Aƒe ËtÚtu fŒt[ {tht y„tW™t ÷¾týtuyu «„xtðu÷eAƒe™tu {u¤ ™ …ý {¤u, …ý yu ÷u¾f ‚tu nwk yu™tu yus Awk. ‚Mðeh y™u ‚tËeh ƒŒ÷tÞt fhu Au.” ftuuEf r[k‚fu fÌtwk Au fu ðnu‚t s¤{tk ‚{u ‚{the ytk„¤e zqƒtze ht¾tu ‚tu Œhuf ûtýu ‚{™u™ðt s¤™tu M…þo ÚttÞ Au. yt…ýu Ëqû{‚t…qðof yt…ýe ytË…tË™e Ë]Âü™wk yð÷tuf™ fh‚tk ™Úte.‚uðe s he‚u yt…ýe …tu‚t™e ò‚™wk - yux÷u fu yt…ýt Œun™wk, {™™wk, yk‚h™wk …ý r™heûtý fh‚t™Úte. yt ûtýu yt…ýu su Aeyu ‚uðt ƒeS ûtýu yt…ýu ™Úte ntu‚tk. þheh™t ftu»ttu ûtýu ûtýu ƒŒ÷tÞ Au, {™™t yýwytu …ý ûtýu ûtýu …rhð‚o™ …t{‚t ntuÞ Au.{™™e, ƒwÂØ™e ƒtƒ‚{tk nfef‚ y™u y™w¼ð swŒt Au. {™ r™íÞ ðtk[™, {™™, Þtu„, æÞt™ ð„uhuÚteðÄw™u ðÄw Ë{]Ø Út‚wk hnu Au. y™w¼ðtu ‚u™u ðÄw Ë{]ÂØ yt…u Au. …hk‚w ‚u …ý …rhð‚o™™e «r¢Þt™tu
 • 38. ¼t„ s Au. ðÄw r[k‚™, {™™, ðtk[™, y™w¼ðÚte {™w»Þ™t rð[thtu{tk, {tLÞ‚tytuu{tk …rhð‚o™ytðu Au. {týË™tu Mð¼tð …ý r…ð‚o™þe÷ Au. Þwðt™e{tk „wMËtƒts, ¢tuÄe, yuL„úeÞk„{u™ - ÷t„‚t{týËtu ftk ‚tu s{t™t™e Út…txtuÚte ftk‚tu ftuE ËtÄw - Ëk‚™t ËíËk„Úte, ËŒTðtk[™Úte þtk‚ Mð¼tð™tƒ™u Au. fux÷tf ÷tuftu ‘fq‚ht™e …qkAze’™e su{ ðtkft ™u ðtkft hnu Au. nt, …ý …rhð‚o™™e þõÞ‚tfŒe ™tƒqŒ ™Úte s‚e. fux÷ef {tLÞ‚tytu …ý ƒŒ÷tÞ Au. {týË ƒkrÄÞth ™Úte. ‚u Ënus …rh©f fhu, …wÁ»ttÚto fhu,ðtk[u-rð[thu, n¤u-{¤u ‚tu ‚u™wk ƒkrÄÞth…ýwk ‚qxe òÞ Au. yuf ™theðtŒe Mºte {wÂõ‚™e rð[thÄthtðt¤t ÷ur¾ft …tËu yuf ÷ø™tuíËwf Þwð‚e „E y™ufÌtwk : “{thu ‚{tÁk - …wM‚f ðtk[ðw Au, {tht ÷ø™ ÚttÞ ‚u …nu÷tk” “…nu÷tk ‚tu ‚{tht ÷ø™ ÚtE sðt Œu, …Ae Úttuzt Ë{Þ …Ae ‚wk ‚u ðtk[su ! ÷ø™ …nu÷tkðtk[ðt™e {the ¼÷t{ý Au.” yu™wk fthý yu ntuE þfu fu ÷ur¾ft ƒnu™ Úttuzt ð»ttuo …nu÷tk ÷¾u÷tk …wM‚ftu{tk ™the {wÂõ‚ fu…wÁw»t þtu»týð]Â¥t, Mðt{eíð ¼tð ð„uhu rð»tu su ÷¾u÷wk ‚u y™w¼ð …Ae Úttuzwk …rhð‚o™ …tBÞwk ntuÞ.…wÁ»t™e {™tuð]Â¥t fu „úkrÚt ™ ƒŒ÷tÞ yuðwkÞu ™Úte. Mºte™tu M™un y™u Ë{…oý ¼tð …wÁ»t™u Mºte ytrÄ™ƒ™tðe þfu. …wÁ»t™wk ËtisLÞ Mºte™t …qðo„ún™u Œqh fhðt{tk {ŒŒÁ… ÚttÞ. {™w»Þ™tu Mð¼tð, {tLÞ‚t, …qðo„úntu, fþwk s ykr‚{ ™Úte ntu‚wk. Ë‚‚ …rhð‚o™þe÷ ntuÞ Au.{ntí{t „tkÄeSyu ònuh{tk ÷¾u÷wk fu fnu÷wk fu {U su AuÕ÷tu yr¼«tÞ fu rð[th hsq fÞtuo ntuÞ ‚u{t™ðtu. y„tW™e {the rð[thÄth{tk …rhð‚o™ ytÔÞwk ntuÞ íÞth™t Ëkòu„ swŒt ntuÞ ! 26. {t™ðeÞ Mð¼tð ‘Sð™’ y™u Sð™ Sððt™e …Ør‚ytu {t™ðeÞ Mð¼tð ytÄtrh‚ Au. fux÷ef ÔÞÂõ‚ytu™tuMð¼tð ÷t„ýeþe÷ ntuÞAu. ÷t„ýeytuu™u ‚tƒu Útðw ÞtuøÞ ™Úte. yuftk‚{tk ¼q‚ft¤ {thtu ÚttuuzefðthsE™u ƒuËðw ‚u ËtÁ Au. …ý íÞt s …whtE hnuðwk ¾tuuxwk Au. {týËu ¾hu¾h …tu‚t™e ykŒhu Sððt™w y™u A‚tk ykŒh™u ykŒh ƒwÍtE fu Ëkfu÷tE sðt™w ™Úte.‚uýu ƒnth Vu÷tE sðt™w Au. Vu÷tE sðt™tuu yÚto Au ÍýÍýe WXðw ! r«Þ‚{t™e yuf ™shÚte,ƒt¤f™t yuf rM{‚Úte, r¾Ëftu÷e™e yŒtÚte, ðhËtŒ™t VtuhtkÚte, ¾zf{tkÚte Vqxe r™f¤u÷t ÍhýtkÚte....! fux÷tf fnu Au fu {tht Sð™{tk fkE s ™Úte ! nwk ftuuE™u ¾wþ fhe þfeþ ™ne ! ytðwk ÷t„u íÞthu
 • 39. Ë{sðw fu yt…ýu „ý‚he{tk fkEf ¼q÷ fhe hÌtt Aeyu ! yuf Œrhÿ{tk Œrhÿ {týË™e ®sŒ„e{tk…ý fkE s ™t ntuÞ yuðwk ‚tu ƒ™e s ™t þfu. fu{fu ®sŒ„e ¾t÷e hne þf‚e s ™Úte. ƒÄwk s „r‚{tkAu. ƒÄwk s W¼htE W¼htE™u þ{e òÞ Au y™u Vhe W¼htE WXu Au. yux÷u ftuuE rskŒ„e ¾t÷e hneþf‚e s ™Úte. nthe™u - Úttfe™u - y™u Œwr™ÞtÚte rhËtE™u õÞtkf ykÄtht ¾qýt{tk ƒuËðt sEyu íÞthu ftuEfeze [xftuu ¼hu Au. {åAhÚte ƒ[ðt {åAhŒt™e™e sÁh …zu Au, y™u õÞthuf ôkŒh òýu {~fhe fh‚tuntuÞ ‚u{ Œtkr‚Þt fhu Au. õÞthu …ý nthe™u ykÄfth™tu Ënthtuu ™ ÷uðtuu. fthý, ykÄfth EåA‚eÔÞÂõ‚ytu rðrþü ntuÞ Au. …hk‚w ‚u{™u rðrþü‚t™tu zh ÷t„u Au. ftuE™u LÞtÞ ™ yt…e þfðt™e ƒef÷t„u Au. nt, Sð™{tk ‘yxfðwk’ …ý ¾qƒ s {níð™e ½x™t Au. fE ƒtƒ‚{tk õÞthu, õÞtk fuðe he‚uyxfðwk yu {týËu …tu‚u s ¬e fhðt™wk ntuÞ Au. ‚{u òuòu, su ÷tuftu yxf‚t ™Úte yu ÷tuftu õÞtkÞ xf‚t™Úte. ÞtuøÞ Ë{Þu y™u ÞtuøÞ MÚt¤u yxfe s‚t {týËtu Sð™{tk fŒeÞ ¼xfe s‚t ™Úte, ÷xfe s‚t™Úte. yu{™t rŒ{t„™e f{t™ Axfe s‚e ™Úte. ÞtuøÞ Ë{Þu yxf‚t {týËtu ftuuE™u ™z‚tk ™Úte. {týË™u …tu‚t™tu ynkfth ËtiÚte r«Þ ntuÞ Au. Œhuf ÔÞÂõ‚... nwk fu ‚{u Ënw™u ynT{ yux÷tuðnt÷tu ntuÞ Au fu, ‚u …tuu‚t™e ðnt÷t{t ðnt÷e ÔÞÂõ‚ fu ðM‚w™u …ý rĬthe þfu Au. …tu‚t™tyn{T™e S‚ ÚttÞ yu {txu …tu‚u …tu‚t™t ytí{t ËtÚtu Ë‚‚ ðnu‚tu hnu Au. ¾hu¾h, yts™t {týËu…tu‚t™t fh‚t …ý …tu‚t™t ynT{™u {tuxtuu fhe ŒeÄtuu Au ! …tu‚u ™¬e fhu÷t rËØtk‚tu{tk ht[ðwk, ‚u «{týu s Sð™ Sððwk y™u …tu‚t™t rËØtk‚tu™u ¾t‚hV™t Útðwk …zu ‚tu Útðwk. yt ƒÄe ƒtƒ‚tu{tk yuf y÷„ s ™þtu ntuÞ Au. Ë{Úto {týËtu s ytðtu ™þtu…t{e þfu Au. yË{Úto {týËtu ‚tu rƒ[tht ÷t[th y™u Œe™-ne™ ntuÞ Au. yu ÷tuftu™u rËØtk‚tu suðwkftkE s ntu‚wk ™Úte. yu{™e …tËu ntuÞ ‚tu {tºt yn{T ntuÞ Au. y™u …tu‚t™t yn{T™tu ¼th …tu‚u ‚tuô[fe s ™Úte þf‚t yux÷u yu{™u ƒeò {týËtu™e „hs hÌtt fhu Au. yt{, ÔÞÂõ‚™tu Mð¼tð yu s yu™e …rhÂMÚtr‚ ntuÞ Au. yuf Ë{Þu su ÔÞÂõ‚™u yt…ýtu…zAtÞtu ƒ™tððt™t {qz{tk ntuEyu yus ÔÞÂõ‚™u Atuze Œuðt™t rfMËtytu …ý ƒ™‚t hnu Au. «u{Awx‚tu ™Úte …ý «u{ fh™the ÔÞrõ‚ Awxe òÞ Au. «u{{tk y™u Ëqhs{w¾e™t Vq÷{tk ƒnw Vhf þwk…zðt™tu ! …ý Ëqhs ™ W„u ‚tuu Ëqhs{w¾e sÁh ™ s W„u. Ëqhs{w¾e Ëwhs™u «u{ fhu Au yu yu™t{txu …wh‚wk Au. «u{ stnuht‚tu, «÷tu¼™tu{tk ™Úte {t™‚tu, yu ‚tu Œqh W¼u÷e ÔÞÂõ‚ …tu‚t™e …tËu sAu yuðtu ynuËtË fhtððt{tk {t™u Au. yufƒeò™t {™™t «§tu ¼w÷e™u Ët[t «u{Úte {¤ðt™e ½x™tyux÷u fu rŒðË™t W…ðtË …Ae™t …thýt suðe ½x™t Au. ËkƒkÄ ŒrhÞt suðtu ntuÞ Au y™u ŒrhÞt™e ¾trËÞ‚ fntu fu ¾t{e fntu …ý ŒrhÞtu ¼h‚e y™uytux™u AtðÞto fhu Au.
 • 40. {t™ðeÞ Mð¼tð s …rhÂMÚtr‚™tu Ësof Au. „r‚ fhðe, yxfðwk, «u{ fhðtu, rĬthðwk...ð„uhu Mð¼tð ËtÚtu ðýtÞu÷tk Au. hM‚t W…h yfM{t‚ Út‚tk ¼ez st{e ntuÞ íÞthu fux÷tf {týËtu ¼ez{tkÚte …ý søÞt þtuÄe½tÞ÷ ÚtÞu÷t™u òuE ÷u Au. yt r™heûtý{tk fux÷tf {™w»Þtu™u ½ðtÞu÷t ÔÞÂõ‚™u òuE y™wfk…t ÚttÞAu ‚tu fux÷tf™u ‚u{t ‚u™tu Mðs™ ½ðtÞtu ™Úte ‚u™tu Ëk‚tu»t y™w¼ðtÞ Au. 27. {™w»Þ™e áÂü {™w»Þ™tu rðftË ‚u™e „wýð¥tt …h ytÄth ht¾u Au. {t™ðe™t ËkƒkÄtu Ëfthtí{f rð[th …hytÄth ht¾u Au. ÔÞÂõ‚™e «„r‚ y™u «ð]Â¥t ò‚ W…h™t rðïtË{tk y™u ‚u™t{tk ¼he …zu÷e þÂõ‚W…h ytÄth ht¾u Au. ‚u fu¤ððt {txu {týËu Sð™{tk nfthtí{f áÂü™tu W…Þtu„ fhðtu …zþu. yt{txu õÞthu ‚u™u …tu‚t™e rð[thÄtht fu Sð™þi÷e …ý ƒŒ÷ðe …zu. yt {txu …tu‚t™t rð[thtu, ð‚o™™u {nt™ „ýðt™tu nXt„ún Atuze Œuðtu òuEyu. suýu Sð™áÂü Ëfthtí{f ƒ™tðe Au, Sð™þi÷e WŒt‚ ƒ™tðe Au ‚u ÔÞÂõ‚ fuð¤ {nt™ ™Úte…ý rðï™t W…ð™{t ¾e÷u÷wk {Ä{Ä‚wk Vw÷ Au fu su ƒeò™u ‚u™t suðwk Sð™ Sððt™e, ƒ™tððt™e«uhýt yt…u Au. ÔÞÂõ‚yu - ÔÞÂõ‚yu Sð™ yk„u™e y÷„-y÷„ rð[thÄtht ntuE þfu Au. Sð™ ËkËthyk„u™e r¼Òt ÔÞtÏÞtytuu y™u rð[thtuu{t sz‚t ™ ntuðe òuuEyu. nfthtí{f ð÷ý ËtÚtu y™wfq÷™ËtÄe Sððt «Þí™ fheþw ‚tuu sYh ËV¤ Útðtþu. …ý “y™wfq¤‚t ËtÄðe …zu Au, r™¼tððwk …zuAu.” suðt þçŒtu y™u Sð™ …Ør‚ rð[thtu ƒŒ÷e y™wfq÷™ ËtÄðt A‚tk sz‚t¼Þtoo ÷t„u Au. {™y™u rð[thtuu™u ™t Aqxfu …rhÂMÚtr‚{tk …htýu y™wfq¤ fhðt EåA‚e ÔÞrõ‚ytu™u r™»V¤‚t rËðtÞƒesw fþwk s {¤‚wk ™Úte. Sð™{tk su ftkE ƒ™u Au, su ftkE {¤u Au - yu Ëðo ÔÞÂõ‚íð™u yt¼the ntuuÞ Au. {t™ðe™wk Sð™yuf EïhŒ¥t {tuxe {qze Au y™u Sð™{tk Ëfthtí{f áÂü fu¤ððe ‚u {qze y™uf ½ýe ðÄthe þftÞAu. ™fthtí{f áÂü yu ‚tu {t™ðe Sð™™t Œw:¾™tu …tÞtu Au. yu yuðtu nÚttuztu Au fu Sð™{tkytð™the þtkr‚™t ft[™u ‚tuze ‚u™t ¼w¬t ƒtu÷tðe Œu Au. Mðt{e yt™kŒ™e rð[thÄtht™u ytÄe™fneyu ‚tu, “Ëfthtí{f áÂüyu ‚tu neht™tu yuf yuðtu fý Au fu ‚u ft[™tu rƒ™sÁhe rnMËtu ft…e™uft[™u ÞtuøÞ W…Þtu„{tk ÷tðe þfu Au. ™fthtí{f áÂü ‚tu yuf yuðe rð»tthe áÂü Au fu Sð™{tk‚™tð y™u ®[‚t suðt y™uf «Œw»týtu™wk r™{toý fhu Au, Ëfthtí{f áÂü «Œw»tý hrn‚ «t‚:ft¤™eMðåA ¾wÕ÷e nðt Au fu su Sð™™u nk{uþt «VwrÕ÷‚ y™u «ËÒt ht¾u Au.” ftuuE yuf ð]Ø ò…t™e™u ‚u™t …k[tu‚uh ð»tuo [e™e ¼t»tt þe¾‚tu òuE™u ftuEyu fÌtwk : “¼÷t{týË ! yt ½hzu ½z…ý yt [e™e ¼t»tt þe¾e™u þwk fhþtu ? ‚{thtu yuf …„ ‚tu M{þt™{tk
 • 41. …ntU[e „Þtu Au ! Ítz W…h™wk …e¤wk …¥twk õÞthu ¾he …zu ‚u™tuu ¼htuËtu ™Úte ‚tu y{u ytÞw»Þ™tAuðtzu...” y™u ‚u {týË™u ðå[uÚte s yxftðe …u÷t ò…t™eyu ‚u™u xtuýtu {th‚t fÌtwk : “yth ÞwEÂLzÞ™ ?” “ ‚wk ¼th‚eÞ Au ?” “ nt, nwk ¼th‚eÞ Awk.” …u÷t {týËu fÌtwk. “…hk‚w ‚{tht yt «§™u y™u [e™e ¼t»tt þe¾ðt™u þwk ËkƒkÄ Au ?” ðwØu nËe™u fÌtwk : “ô{h ðÄ‚tk ‚{u ¼th‚eÞtu nk{uþt {]íÞw™tu rð[th fhtu Atu y™u y{u ò…t™eSð™™tuu rð[th fheyu Aeyu. nwk ËtX ð»to™tu n‚tu íÞthu …ý {™u yuf ¼th‚eÞu s ytðtu «§ …qATÞtun‚tu íÞth …Ae ‚tu nwk Ët‚ ™ðe ¼t»tt þeÏÞtu Awk ™u ƒu ðth rðï{tk ¼ú{ý fhe [qõÞtu Awk !” Sð™{tk yt {M‚e ÷tððe ntuÞ ‚tu yt…ýu yt…ýe rð[thÄtht{tk Ëfthtí{f Sð™áÂü÷tððe …zþu. ƒ¤sƒheÚte ™ne …ý …qht «u{ y™u rðïtËÚte rð[thtu ËtÚtu ‚tŒtí{Þ fu¤ðe SððwkòuEyu. ËwkŒh „w÷tƒ™e …tk¾zeytu W…h áÂü …zu ‚tu yu{ ™ fnuðtÞ fu „w÷tƒ{tk ftkxt Au ? yt…ýeáÂü „w÷tƒ{tk furLÿ‚ Útðe òuuEyu y™u yt…ý™u ftkxt{tk „w÷tƒ Œu¾tðw òuEyu. yt Au Sð™™eËfthtí{f áÂü. y™u Sð™{tk yt Ë{sý fu¤ðtÞ ‚tu …Ae ÔÞÂõ‚ „{u ‚u hk„™tu, „{u ‚u ò‚™tu,„{u ‚u ¼t‚™tu nþu ‚tu ‚u™t Sð™™u ËtÚtof fhe þfþu. Vf‚, sÁrhÞt‚ Au «u{Úte Sð™ Sððt «u{t¤ Ëfthtí{f áÂü™e ! 28. WíËð™tu WíËtn ÓŒÞ{tk «u{ ™Úte ‚tu Sð™ ÔÞÚto. {týË{tk WíËtn ™ ntuÞ ‚tu WíËð ÔÞÚto. Võ‚ òsh{t™ðMºttu, M«u, Vxtfzt, r{XtE fu rŒðt÷tu™t hk„Úte WíËð {týe þf‚tu ™Úte. …ý Ëtufux{tk ™tk¾eMðe[ …tztu yux÷u ysðt™wk Útðt™wk s Au.... …ý ӌޙe fxw‚t™u íÞS ftuE™t [nuht W…h WíËtn™wkysðt¤wk …tÚthe þfeyu ‚tu ‚u WíËð. ‚nuðth fu WíËð{tkÚte òu WíËtn y™u «u{ ÷E÷tu ‚tu …Ae ƒtfe þwk hnu ? yuf ËqVe frð™uEht™™t þnu™þtn þtne ƒ„e[t{tk ÷E „Þt íÞthu frðyu fÌtwk ‘‘þnu™þtn, yt Vw÷tu y™uytf]r‚ytu™u Œqh fhe™u yuf÷wk Wãt™ fuðwk ÷t„u Au yu òuðt Œtu.... ” þnu™þtnu [rf‚ ÚtE™u fÌtwk : ‘Vq÷tu ™u ytf]r‚ytu ÷E ÷tu ‚tu ƒtfe þwk hnu ? ™e[u™e s{e™y™u Úttuztkf ð]ût™t Atuz™t XqkXt hnu... ?’ frðyu nËe™u fÌtwk : ‘‚tu …Ae Wãt™-Wãt™ þwk fhtu Atu ? yu{ fntu™u fu yt Vq÷ ‚Útt ytf]r‚swytu.... ’ yt…ýu ‚nuðthtu™t ™t{ ŒE™u Wsðýe fheyu Aeyu... Œeðt¤e, ƒuË‚w ð»to, ™t‚t÷, …tM¾t,h{ò™ EŒ suðt ‚nuðthtu™e ðt‚ þt {txu fheyu Aeyu ? ‚{tht ÓŒÞ{tkk WòË Au ? ‚tu ‘nt’ WíËð
 • 42. ËV¤. ‚nuðthtu fu WíËð Ä{o, ftu{, òr‚ fu ht»xÙ …wh‚tu Ëer{‚ ™ ntuE þfu. «íÞuf {t™ðe{tk Eïhu«u{, WŒth‚t, {t™ð‚t, WíËtn™wk htu…ý fhu÷ Au. ŒwLÞðe ÿu»t ¼÷u ntuÞ …ý ‚u{tk ™ðtu Ëk[th fhu‚u {t™ðe. yt…ýu yt…ýe ykŒh hnu÷t «ftþ™u ftÞ{ «sðr÷‚ ht¾ðt™tu Au... yt «ftþÚte òu½h fwxwkƒ fu Œuþ fu Œwr™Þt þtkr‚Úte, «u{Úte htux÷tu y™u ÷e÷wk {h[wk ¾tþu ‚tu ‚u{tk …ý {eXtþytðþu... EÿeË þtn™e yuf ËqVe fÚtt™e ðt‚ fheyu : yuf Ëk‚ htºtu ƒnw «ftrþ‚ ͤn¤tk Œeðtu «„xtð‚tk. …Ae yu™tÚte Úttuzu Œqh yuf{eýƒ¥te fhe™u {eýƒ¥te™t «ftþ{tk ðkt[‚tk. ƒÄt™u ™ðtE ÷t„‚e …ý ytðt {tuxt Ëk‚™u fE he‚u …qAðwk fu, yt ƒu Œeðt™wk þwk ft{ Au ? Auðxu ftuEyu ®n{‚ fhe... Ëk‚™tu sðtƒ Ëh¤ n‚tu. ‘…‚kr„Þtk, VqŒtk ð„uhu yu™e ytË…tË «ŒÂûtýt fhu yu {txu {tuxtuŒeðtu Au. ð¤e yu {tuxe [e{™eytuÚte ZkftÞu÷tu Au, yux÷u VqŒtk ‚u{tk …ze™u {]íÞw ™ …t{u. ™t™e{eýƒ¥te …tËu ‚tu VqŒtk ™ s ytðu, yux÷u …huþt™e rð™t nwk ðtk[e þfwk Awk.’ ƒnth™tu Wò„h-rŒðtu ƒnth …u÷t VqkŒt {txu hnuðt ŒEyu... yu™e Ënw™u sÁh Au... …ý ËtÚtuËtÚtu ytk‚rhf WòË «„xtðeyu ‚tu s Ët[t yÚto{tk WíËð Wsðe þfeþwk. yt…ýu Ënw {eýƒ¥te-fturzÞt «„xtðeyu …ý yt‚{-ò‚™u ™ ¼q÷eyu. Ã÷tMxh™t ÷…uztsuðtu …tWzh™tu {uf… ûtrýf Au. ‚u™e …ý sÁh Au. A‚tkÞ ytk¾tu™e {eXtË ft{Þ ht¾e. „t÷™u…htýu {[ftuz yt…e ™ nË‚tk ¾z¾ztx nËeyu. fthý Ëðth W„u ™u ht‚ Z¤u íÞtk ËwÄe{tk fux÷eÞ ½x™tytu ƒ™u Au. ËqÞo su{ y[t™f«ftrþ‚ ÚtE ysðt¤wk Vu÷tðu Au ‚u yt…ýu …ý ‚u™e y™w¼qr‚ fheyu.... r™M‚us, «…k[e yrðïtËw ƒ™u÷ {t™ðe™u sÁh Au. [u‚™™e EŒ, ™t‚t÷, rŒðt¤e, ™ðhtrºt,ƒwØ …qŠý{t™t xtkýu WíËtn™tu rŒðtu «„xtððtu òuEyu. òu ‚u{™t{tk WíËtn™e ƒuxhe rzM[tso ÚtE„E ntuÞ ‚tu ‚u{ýu „tuðt, {¬t, nhîth, {Œe™t, ©e™tÚtS, r‚Á…r‚ sE™u «u{ y™u WíËtn™eƒuxhe [tso fhe ytððe òuEyu. fthý «íÞuf {t™ðe{tk ˽¤wk Ë{tÞu÷wk Au. yu™u «sðr÷‚ fheyuyux÷u yt…tuyt… Wsðýe ËtÚtof ƒ™þu. 29. Ä{o™u Sððt Œtu ð‚o{t™{tk rðftË™wk rð™tþf …rhƒ¤ òu ftuE ntuÞ ‚tu ‚u Au XuhXuh h[tE hnu÷tk ÄtŠ{fËk„X™tu. ÄtŠ{f Ëk„X™tuyu òýu fu Ä{o - Eïh™u Sðk‚ ht¾ðt™tu Xuftu ÷eÄtu ntuÞ yu{ yr¼Þt™ytŒÞwO Au.
 • 43. «Út{ áÂüyu Ä{ohûtf ÷t„‚t yt ÄtŠ{f Ëk„X™™t ™u‚tytu ðtM‚rðf áÂüyu Ëu‚t™e «ð]Â¥tfhe hÌtt Au. ‚÷ðth, ÷tXe, rºtþq÷, fh‚t÷.... ™u «r‚f ƒ™tðe «ò™u W~fuh‚t ™u‚tytu ftuEË{ts W…Þtu„e ftÞo fh‚t ™Úte, …hk‚w «ò W…h …tu‚t™e {sƒq‚ …fz ƒ™tðe htsfthý™t htux÷tþufu Au. Ëk„X™tu™e rð™tþfthe «ð]Â¥t{tk òuzt‚tk …nu÷tk Þwðt™tuyu Ë{sðwk òuEyu fu, yt ™u‚tytuËkËth{tkÚte ËíÞ™e ½tuh ¾tu÷e hÌtt Au. y™uf r™Œtuo»ttu™tu ¼tu„ ÷u‚t ÄtŠ{f Ëk„X™tu ™fo™t hM‚t™wkr™{toý fhe hÌtt Au. Mðt{e yt™kŒ™wk yuf áütk‚ òuEyu. «¼w™t hts{tk …uXu÷t ¼õ‚tu «¼w™u …ntU[ðt™tu Ëh¤ {t„o Œwr™Þt yt¾e™u Íx Œu¾tze ŒE™u«¼whtßÞ™e ðM‚e ðÄthðt™wk rð[thðt ÷tøÞt, íÞthu þu‚t™ rVfh{tk …ze „Þtu. yuf ¼tu¤tu þk¼wyu™u hM‚u {éÞtu. ‚u™u òuEyu þu‚t™™u ÞwÂõ‚ ËqÍe. ¼„‚™u fnu : “¼õ‚hts ! ‚{tht ÷tuf™tk ¼s™¼Âõ‚ òuE™u nwk ‚tu {wøÄ ÚtE „Þtu Awk. {™u yu™e ÷„™e÷t„e Au. nðu ‚tu {tht suðe ÷„™e ƒÄe Œwr™Þt™u ÷„tztu, yux÷u ƒuztu …th. ¼„ðt™™e ¼Âõ‚ yu‚tu yux÷wk ƒÄwk ËtŒwk ËíÞ Au fu Œwr™Þt™u Íe÷‚tk ðth ÷t„ðt™e ™Úte.” ¼„‚ : “Ë¥t ð[™ y™u ðtýe. Œwr™Þt™tk {týË{tºt ËwÄe yu ËtŒwk ËíÞ fuðe he‚u …ntU[tzeŒuðwk, yu™e s „tuXðý ytsft÷ y{u ÷tuftu rð[the hÌtt Aeyu. y{tht ytð‚t Ë{iÞt{tk yu[[toþu.” þu‚t™ : “yu ‚tu Ënu÷wk Au. yt ðË{t fr¤ft¤{tk Ëk½, Ëk„X™ yu yuf s þÂõ‚ Au, yuf shts{t„o Au. ƒË, ËíÞ™wk Ëk„X™ fhtu!” ¼„‚ : “¼÷wk Ëq[ÔÞwk. y{u ‚u{ s fheþwk.” þu‚t™ : “ÄLÞ ¼õ‚hts ! Mð„o™e yuËuBƒ÷e{tk yt…™t þw¼ ËkfÕ…™tu sÞ Úttytu. …ý nðuÍx fhòu. {tht suðt fux÷tÞ ËkËthe Sðtu yt… Ëti™t ¼Âõ‚hË{tk ¼t„eŒth ƒ™e «¼w[hýu ÷e™Útðt ‚÷…t…z Au. {txu ËkËth¼h{tk Ëk„X™™wk ò¤wk …tÚthe ŒEyu. ¼õ‚tu™t Ëk½tu h[tÞ, …qherþM‚ s¤ðtÞ y™u fh‚t÷-yuf‚tht ËtÚtu «¼w™t{™t sÞ½tu»t fh‚e ‚u{™e …÷x™tu™e …÷x™tuMð„ohtßÞ{tk Œt¾÷ Útðt ðifwkX™t Vtxf …h ¾ze ÚttÞ, yuðwk fhtu... yuf÷Œtuf÷ fu huZwk ftuE™u hnuðts ™ Œtu. …Ae þu‚t™™e þe {„Œqh Au fu ftuE™u ¼{tðu ?” ¼„‚™tu [nuhtu ¾e÷e WXâtu. y™u ‚u rŒðËÚte ËkËth{tk ËíÞ™e ½tuh ¾tuŒtE ! {t™ðËknth™t …tÞt{tk rðMVtux ¼hðt™wk ft{ ÄtŠ{f Ëk„X™tu fhe hÌtt Au. òu Eïh {nt™nþu ‚tu Ä{o™u ftuE htufe þfðt™wk ™Úte. ËíÞ™u Sðk‚ ht¾ðt Ä{o™u fwŒh‚e he‚u Sððt Œtu.
 • 44. 30. rð»t{‚t “½tuzt™u {¤‚wk ™Úte ½tË, ™u „Äuzt ¾tÞ Au åÞð™«tË” “x¤ð¤u ‚hMÞtk, íÞtk su ðtŒ¤e ðuhý ƒ™u, ‚u s hý{tk Äq{ {qˤÄth ðhËe òÞ Au!” yf¤ y™u Vtkxtƒts fwŒh‚™u ‚fo™t ƒeƒt{tk r™hÚtof «ÞtË fh‚tu r™»V¤ {t™ðe AuðxuÚttfe™u - nthe™u ™ur‚ ™ur‚ fne yxfe òÞ Au. {tºt yuf r™:ËntÞ, yƒtu÷ y™u ÷t[th ¼tðu {™w»ÞEïheÞ ¾u÷ ytSð™ y[hs ËtÚtu …þwð‚ ƒ™e r™ntéÞt fhu Au! yts™t {krŒheÞt - Þw„™t Œuð¤tu{tk Œuð rËðtÞ ƒÄwk s Ëw÷¼ Au. Eïh«tý «r‚Âc‚{t™ðtu ¼qÏÞt Ëqðu Au yu {t™ð «tý «r‚Âc‚ {qŠ‚ytu AÃ…™¼tu„ Útt¤ s{u Au! ðtkf yt…ýtu Au... yt…ýe {t™rËf „úkrÚt y™u ÷t[the™tu Au. ðtŒ¤e {txu ftuE ftÞŒtu ™Útefu hý{tk ™nª …ý x¤ð¤‚t {™w»Þtu yt„¤ ðhËu, rðftË y™u ËV¤‚t yÚtuo sYhe Au ykÄ©Øt™uŒqh fhe yufht„ ËtÄe …rh©{ fhðt™e …rhýt{tu™e rð»t{‚t ytðe Au : “½tuzt ™u {¤‚wk ™Úte ½tË ™u, „Äuzt ¾tÞ Au åÞð™«tË.” ytðe rð»t{‚t ¼hu÷e Œwr™Þt{tk ¼qÏÞtu [e¼zwk [tuhu ‚tu Ztuh{th …zu y™u yt¾u yt¾e[e¼ztk™e ðtzâwk „¤u ‚tu E ƒu …„t¤tk Ztuh™u {kºte…Œw {¤u! ytðe rðr[ºt‚t ðåÞu ™Ëeƒ™e htnòuðt™e ™ ntuÞ. sYh Au …rh©{™e {txu õÞthuf {nu™‚ W…Þtu„e ƒ™u Au ‚tu fÞthuf y¬÷ yt {txu™wkyuf WŒtnhý òuEyu. ƒu ÷theðt¤tytu …hM…hÚte ºteË [t¤eË Vqx Auxu W¼t n‚t. ƒk™u sýt™e ÷the{tk ƒxtxtn‚t. ‚uytu „útnf™u ytf»toðt ƒq{ …tze hÌtt n‚t : “ƒxtxt …tk[ Yr…Þu fe÷tu... ƒxtxt …tk[ Yr…Þufe÷tu.” …ý ftuE ‚u{™tu {t÷ ¾heŒðt ytð‚wk ™ntu‚wk yt™tu hM‚tu þtu? ƒk™u {qkÍtÞt ‚uytu yufXt ÚtÞt…Ae ykŒhtu ykŒh Ë{sq‚e fhe™u hM‚tu ¾tu¤e ftZâtu. íÞthƒtŒ yuf ÷theðt¤tyu ƒq{ …tzðt {tkze : “ƒxtxt …tk[ Yr…Þu fe÷tu.... ƒxtxt …tk[
 • 45. Yr…Þu fe÷tu...” ƒeò ÷theðt¤tyu ƒq{tu þY fhe ŒeÄe : “ƒxtxt Ët‚ Yr…Þu fe÷tu.... ƒxtxt Ët‚ Yr…Þufe÷tu...” s‚t ytð‚t ÷tuftu …h At… …ze fu …nu÷tu ÷theðt¤tu ËM‚t ƒxtxt ðu[u Au. rf÷tuyu ƒu Yr…Þtƒ[tððt™e ÷t÷[u fux÷tf ÷tuftuyu ¾heŒe fhe! ƒk™u yu y¬÷ Œtuztðe™u ‚hfeƒ ys{tðu÷e ntuE, ytðf™e Ëh¾e ðnU[ýe fhe ‚u™tu Wfu÷fhe ÷eÄtu! ƒk™u ðtŒ¤e™t ðhËðt™e htn òu™tht Lntu‚t. ftuE …ý ftÞo™e ËV¤‚t yÚtuo sYhe AurðïtË™e... …rh©{™e... ƒwrØþÂõ‚™e... 0 0 0 0 0 0 0 0 fux÷efðth {týË «Þí™ fhe™u …ý r™htþ ÚtE òÞ Au. íÞthu sYh ntuÞ Au Úttuzt ðÄw…rh©{™e. Œt.‚. : yuf {tuxe Ëhfthe ytuVeË{tk y™uf r‚òuheytu n‚e. ‚{t{ r‚òuheytu™e[tðeytu™wk yuf Íw{¾wk n‚wk. yuf ¼tEyu …[tË [tðeytu™t Íw{¾t ËtÚtu yuf r‚òuhe ¾tu÷ðt™tu«Þí™ fÞtuo. yuf …Ae yuf [tðeytu™tu W…Þtu„ fÞtuo. ytu„ý…[tË [tðeytu™t W…Þtu„ …Aefkxt¤e™u ‚uýu r‚òuhe ¾tu÷ðt™tu «Þí™ Atuze ŒeÄtu. …ý AuÕ÷e [tðe yu s r‚òuhe™e n‚e. {týËufÞthu ytþt „w{tððe òuEyu ™nª. “ht‚ ¼hft nu {nu{tk ni ykÄuht, rfËfu htufu Yft nu Ëðuht?” yk„úuS ¼t»tt{tk yuf ËhË fnuð‚ Au “Œhuf ft¤t ðtŒ¤™u Y…uhe rf™th ntuÞ Au.” yt…ýwk™Ëeƒ yu s Au fu yt…ýu ƒ™tðeyu Aeyu. “Þu ntÚt n{the rfM{‚ nu, fwA ytih ‚tu …qkS …tË ™nª, Þu ntÚt ne y…™e Œti÷‚ nu.” „‚ sL{™t y¿tt™ „‚fzt, ™Ëeƒ™e ƒr÷nthe, …t…-…wÛÞ™e ðtrnÞt‚ Œk‚fÚttytu fÂÕ…‚ðnu{tu y™u ¼wsk„e ¼Þtu™t ytuÚtthu ïË‚t Ä{o «÷tu¼™tu, rð¿tt™ hrn‚ y¿tt™ «[wh …tk¾ze…hk…htytu, {u÷e {tLÞ‚tytu y™u sz Ä{tOÄ‚tytu™t …tuf¤ yð÷kƒ™tu™t ð{¤{tk yt…ýt Œuþ™tuŒÞts™f {t™ðe {]íÞw …ÞO‚ rŒþtne™ ½w{htÞt s fhu Au!
 • 46. ð‚o{t™{tk …rh©{ …ux ¼hu Au y™u {t™ð-¾qkrxÞtytu r¾MËtk ¼hu Au. Sð‚tytu™u htkÄðt {txu‚u÷ ™Úte y™u {hu÷tytu™t {iÞ‚¾t™tytu{tk yþwØ ytðftu™t þwØ “½e” ™t Œeðtytu ˤ„u Au. ¼qÏÞwkƒt¤f ŒqÄ rð™t ‚hVzu Au y™u …ÚÚthtu™u ŒqÄÚte ™ðztððt{tk ytðu Au. ƒwÂØ y™u …rh©{™e ðt‚ ™ef¤u Au íÞthu yu ðt‚ …ý ÞtŒ ht¾ðt suðe Au : Þwðt™ytu„ýºteË™e ô{hu yft¤u {he òÞ y™u ƒt…wS ƒtýwyu (ôÄu ytkfzu) þÂõ‚™e „tu¤eÞwk „¤u Au. ytðe Au yt…ýe Äht... yt…ýtu ð‚o{t™... …Ae yuðwk …ý ƒ™u fu „t{ztk™t ¾u‚htu ftuhtk hneòÞ y™u {wkƒE{tk {wˤÄth ºttxfu! íÞthu yf¤ Ë]Âü™t Ëso™nth™e yf¤ „r‚ {tÚtt Vhu÷{t™ðe™t {tÚtt{tk W‚h‚e ™Úte! “ft{Äu™w™u {¤u ™t yuf Ëqfwk ‚ý¾÷wk, ™u ÷e÷eA{ ¾u‚htu Ëti yt¾÷t [he òÞ Au!” 31. [u‚™t Eïh™u …]Úðe™wk Ëso™ fh‚tk …tk[Ëtu fhtuz ð»to ÷tøÞt! “fI Þw„tuÚte yufÄtÁk þtuÄwk Awk, Sððt {txu nwk çnt™wk þtuÄwk Awk, Vtuze ™tk¾wk ytk¾ yk‚u ƒuô nwk, ¼e‚hu hk„e™u Ë…™wk þtuÄwk Awk.” {týË™e {n¥ðftkûtt „{u ‚u …„÷wk ¼hðt «uhu... fthý Sð™{tk …zfth Au. …ý fÞthufW‚tð¤ s {™w»Þ™tu rð™tþ ™tu‚hu Au. hk„e™ rð[thtu Võ‚ Ë…™t{tk s þtu¼u... “hý ‚tu Äeht Äeht™wk, ™rn W‚tð¤t ftÞh™wk” -™{oŒ {txeÞt¤t hý{tk [t÷ðwk Ënu÷wk ntu‚wk ™Úte. [tu‚hV rŒþtytuu y™u hM‚tytu yuf Ëh¾t y™uyòÛÞt ÷tøÞt fhu. yuðt{tk yt„¤ fu{ ðÄðwk yu™e ËqÍ ntuðe yu …tu‚t™e …tËu fhtuztu Yr…Þt™e{qze ntuðt ƒhtƒh „ýtÞ. ŒrhÞt™t ½w½ð‚t …týe ðåÞuÚte {t„o ftZðtu yu …ý ytx÷wk s …zfth¼ÞwO ntuÞ Au. Eïhu
 • 47. ytðwk yf¤ rðï þt {txu ƒ™tÔÞwk yu Ëðt÷™tu sðtƒ {¤u yu{ ™Úte. Eïh™t Ëso™™tu ¼tðtÚto yuntuE þfu fu Œhfu ¾qƒeytu-¾t{eytu{tkÚte {t™ðe™u fþef «uhýt {¤u. ƒt¤f™t sL{Úte s Sð™™tu …zfth þÁ ÚtE òÞ Au y™u yux÷u s ƒt¤f™u …nu÷tk hz‚tkþe¾ððt{tk ytðu Au... …ý Ët[t yÚto{tk …zfth™u …ntuk[e ð¤ðt™e ût{‚t fu¤ððt {txu «f]r‚™thnMÞtu™u Ë{sðt™e sYh Au. ËtiÚte {tuxtu rþûtf yt Œwr™Þt{tk ftuE Au ‚tu yu Au Ëso™nth …tu‚u. r™heûtý fhtu ‚tu Ë{òÞfu su ÷tuftu «f]r‚™t ¾tu¤u WAhu Au yu{™e íðhtƒwÂØ yLÞtu fh‚tk Ëthe ntuÞ Au. {w~fu÷ ÷t„‚eË{MÞtytu™wk r™htfhý yt ÷tuftu™u Ëns he‚u {¤e òÞ Au. Sð™{tk …zfth íÞthu ytðu Au sÞthu {™w»Þ „tzheÞt «ðtn™e su{ s rð[thu Au. ƒth{tkÄtuhý™t ÷tuSf rð»tÞ{tk yuf áütk‚ Au. “‚u …ðo‚ …h Äw{tztu Au {txu íÞtk yÂø™ Au, yt ðt‚™u yufáÂüyu Ët[e Au fu ßÞtk Äw{tztu ntuÞ íÞtk yrø™ ntuÞ... …ý Ët[tu rð[thf yuðtu ntuÞ su yt áütk‚ðtk[e™u ‚h‚ s rð[thu fu íÞtk yÂø™ ™ …ý ntuÞ... fŒt[ ÄwB{Ë …ý ntuÞ... ytðtu rð[thf …zfthÍe÷e þfu.” …]Úðe™u Sð™ Ëso™ fh‚tk …tk[Ëtu fhtuz ðhË ÷tøÞtk ntuðt™tu ði¿ttr™ftu™tu {‚ Au. f{t÷ Au™u, ytðze y{Úte …]Úðe™u ËSð™ fhðt{tk Eïh suðt Eïh™u …ý yuf ÷tkƒt Þw„™tu Ë{Þ ÷tøÞtunþu. Eïh™e ytðe Äehs{tkÚte su {týË «uhýt ™ ÷E þfu yu™u ¼÷t ƒesu õÞtkÚte «uhýt{¤ðt™e. Úttuzef y¬÷ ytÔÞt …Ae fu Úttuzt rþÂût‚ ÚtÞt …Ae yt…ýu …tu‚t™u {nt™ fu „úux Ë{sðt{tkzeyu Aeyu y™u ™ft{e W‚tð¤tu fhe™u Sð™™e hV‚th™u Xuƒu [Ztðe ŒEyu Aeyu. ½ýwk ÚtÞwk...nðuÚte ytðwk ™Úte fhðwk... nðuÚte Œhuf ft{™u, Œhuf ÂMÚtr‚™u ÄehsÚte, ™ðe áÂüÚte òuðt™e xuð…tzðe Au. rð[thðwk Au y™u yt„¤ ðÄðwk Au. ytx÷wk ™¬e fhe™u yts™e Ëðth™u ð™ ytuV ExTËftELz ƒ™tðeyu Sð™{tk ™ðe [u‚™t™tu Ëk[th fheyu. “y{™u ™tk¾tu rskŒ„e™e yt„{tk yt„™u …ý Vuhðeþwk ƒt„{tk, yt¾hu Ëh fheþwk, {tuh[t {tu‚™u ytððt Œtu ÷t„{tk” 32. yÄo¿tt™eytu™u Ë{òððt y½ht Au yt s„‚{tk ðË‚t rðþt¤ s™Ë{wŒtÞ{tk ¼t‚¼t‚™tk ÷tuftu ntuÞ Au, fux÷tf ‚ŒT™ y¿t fu
 • 48. {qZ ntuÞ Au, ‚tu Úttuztf ð¤e yíÞk‚ rð[ûtý... yt ƒu «fth™t ÷tuf ð„o™e ð[ux™tu yuf yuðtu‘…krz‚{LÞ’ Ë{wŒtÞ …ý ntuÞ Au. su …tu‚u {u¤ðu÷e yÄf[he òýfthe™u fthýu yr¼{t™Úte AfeòÞ Au, y™u ytË…tË™t s™ Ët{tLÞ yt„¤ …tu‚t™e ƒztþ {th‚tu Vhu Au. {q¾o™e …Ør‚ yk„uðt‚ fh‚tk fr𠼂]onrh Ë{òðu Au. “y¿t: Ëw¾{thtæÞ: Ëw¾‚h{thtæÞ‚u rðþu»t¿t: ¿tt™÷ðŒwŠðŒøÄk ƒúñtr… ™hk ™ hßsÞtr‚ >>” (™er‚þ‚f) su rƒ÷fw÷ òý‚tu ™Úte yuðt yût (yfr[ríût:) {týË™wk Ë{tÄt™ Ënu÷tEÚte, ð„h{nu™‚u ÚtE þfu Au, fu{fu ‚u™u ‚tu su W…Œuþ yt…tu ‚u{tk ‚íft¤ (rð[th fÞto ð„h s) rðïtË ƒuËesþu. ¿tt™™tk Ë{w¤„t y¼tð™u fthýu ‚uytu ftuE…ý rð»tÞ™tk ‚th‚BÞ yk„u rð[th s ™Úte fheþf‚t su fntu ‚u ‚tƒz‚tuƒ Mðefthe ÷u Au, rð[th þÂõ‚™t y¼tð™u fthýu ƒeS ‚hV, su rðþu»t¿tAu fu ‚íððu‚t Au. ‚u™wk ‚tu ð¤e ytÚte Þu ðÄthu Ëh¤‚tÚte, yíÞk‚ ytËt™eÚte Ë{tÄt™ ÚtE òÞAu. fthý fu ‚u™e ƒwÂØ ‚tu ËðoŒt rðþu»t„útne ntuÞ Au. ytðt ¿tt™e fu yíÞk‚ ƒwÂØþt¤e ÷tuftu™eË{sþÂõ‚ y™u „únýþÂõ‚ yux÷e ‚eðú ntuÞ Au fu ‚uytu™u þfwk Þu Ë{òððt™tu «ÞtË fhðtu ™Úte…z‚tu. …hk‚w yt ƒu «fth™t ÷tuftu (‚á™ yût ({qZ) y™u ¿tt™e) ™e ð[÷tu su yÕ…ût ð„o Au, ‚u™wkË{thtÄt™ fhðwk ‚tu yþõÞð‚T Au. fr𠼂]onrh fnu Au fu su ¿tt™™t fý{tºtÚte ŒwŠðŒøÄ Au, yÚtto‚Tþt†sLÞ ¿tt™™tk rƒkŒw {tºtÚte …tu‚t™u …krz‚ Ë{S ƒuXu÷tu (…krz‚{LÞ:) yÄoŒøÄ Au, ‚uðt fnuðt‚t¿tt™e™wk Ë{thtÄ™ ‚tu ¾wŒ ƒúñt …ý ™ fhe þfu... su f‚wo, yf‚wo yLÞÚtt f‚w Ëût{ Au, yuðtËðoþÂõ‚þt¤e ƒúñt ËwØtk yÕ…ût …krz‚{t™e™tk {™™wk Ë{tÄt™ nòhtu ËwÂõ‚ytu ðzu …ý ™ fheþfu... yÚto M…ü Au. Ët[wk s fÌtwk Au : “A Little Learning is a Dangerous Thing” „wsht‚e{tk…ý fnuðtÞ Au fu ‘yÄwhtu ½ztu A÷ftÞ’ yt{, fnuðt‚t - ¿tt™™tu fý {u¤ÔÞtu ™ {u¤ÔÞtu, ™u su{týË …tu‚t™u Ëðo¿t Ë{S ƒuËu Au ‚u ‚tu Ët[u s {nt{w¾o Au Ë{òððt™wk ft{ yr‚þÞ f…Ák ƒ™ehnu Au. ytðt yÕ…¿t A‚tk …krz‚{LÞ ™u MðÞk ƒúñt …ý Ë{òððt Ë{Úto ™Úte. yu{ ‘yr‚þÞtuÂõ‚’y÷kfth ðt…he™u fr𠼂]onrh Ëq[ðu Au : rf{w‚LÞ:? yÚtto‚ ¿tt™÷ðÚte Afe „Þu÷t, ƒnufe „Þu÷t{týË™u ftuE fh‚tk ftuE Ë{òðe ™ þfu. 33. Ëíð „{ ðÄthu ntuÞ rŒ÷{tk ‚tu ¾wþt÷e ÚttÞ Au, hu Œeðt ÍtÍt ƒ¤u Au íÞthu rŒðt¤e ÚttÞ Au. ftuE …ý ËkƒkÄ sÞthu rð¾ðtŒ Ësuo... yÚtðt ‚tu ËkƒkÄ{tk r‚htz …zu íÞthu yuf …tºt™u Awxwk
 • 49. …zðwk …zu Au. frð yŒ{u ËhË þtÞhe ÷¾e Au : “ŒwËhtU Ëu ƒnw‚ ytËt™ nu r{÷™t Ëfe y…™e nM‚e Ëu {w÷tft‚ ƒze {w~fu÷ nu” ƒÄts r{ºttu fu «ur{ftÚte ðAwxe sðtÞ ‚tu …ý þwk? ‚{tht{tk Ëíð nþu ‚tu ‚{u …Ae ‚{thenM‚e™u r…Atýe þfþtuu. ftL‚e ¼èu yuf ËwkŒh ðt‚ sýtðe Au. ‚u{ýu yuf {tuxt þnu™þtn™e ðt‚ fhe Au. {tEf÷’Œ{tuL‚u™ ™t{™tu yt yuf÷‚t™tu þnu™þtn ðfe÷t‚ y™u «u{˃kÄtuÚte ðAqxtE™u £uL[ „t{zt™tztuhtu™™t sk„÷{tk hnuðt [tÕÞtu „Þtu. ‚Þtk sE™u ‚uýu ð]ûttu, ™Œeytu, …ðo‚tu ËtÚtu «er‚ ƒtkÄe. yt{…ý ßÞthu ftuE …ý ËtÚtu «e‚ ƒkÄtÞ yux÷u ytðe s ƒLÞwk... y™u yu{tkÞ «f]r‚ ntuÞ yÚtðt Mºte{tk¼th‚eÞ‚t™t Œþo™ ntuÞ ‚tu …Ae «u{ ðÄw ½uhtu ƒ™u... [k[¤ {™ òu Ët{u Mºte ntuÞ ‚tu ‚u™tðt¤{tk, ytk¾tu{tk, ntÚt{tk y™u ntÚt™e {UŒe{tk ‚u™e Ëtze{tk... ntMÞ{tk …ý ¾tuðtE sðtÞ. ytðt «f]r‚{tk ¾tuðtÞu÷t swðt™ £uL[ ƒtðt™u {™ ÚtÞwk fu yuf «u{ …ºt ÷¾wk. ftu™u ÷¾wk? …Ae‚u™u ÚtÞwk fu {the ò‚™u WŒTuþe™u ÷¾wk. fuðtu yŒT¼q‚ rð[th! yuðtu Ëk„ su {h‚tk ËwÄe Aqxu ™nª. ƒuðVtfnuðt™tu {tuftu fu {tÚttfqx s ™nª. ‚uýu ‚u™t …ºttu{tk „{„e™e, yuf÷‚t, ðfe÷tu™t sqXtýtk, ¼Þ,Ëw„kÄ, «tÚto™t, {t™ð¼ûte {týËtu y™u yk„qXt fu ytk„¤eytu …h ÷ÏÞwk. yhu! [hý þwØ‚{ht¾ðt™e W…h yt¾tu r™ƒkÄ ÷¾e ™tÏÞtu! yuýu W…h™t ‚{t{ rð»tÞtu W…h fux÷wk ƒÄwk rðî‚t¼ÞwO ÷ÏÞwk nþu fu 1571 {tk {tEf÷ {tuL‚u™u÷¾u÷t yt MðËkƒturÄ‚ r™ƒkÄtu …uÂLøð™ «uËu ‚tsu‚h{tk 60 ztu÷h™t ¼tðu «„x fÞto Au. yt ƒÄts rð»tÞtu{tk ¢tkr‚fthe rð»tÞ n‚tu “…tu‚t™e ò‚” yt {týËu {™u ¼t™ fhtÔÞwk fu ‚thtu ŒtuM‚ ntuÞ‚tu ‚wk s Au. {tuL‚u™ fuðe yuf÷‚t™e y™u rðÂî‚t™e «r¢Þt{tkÚte „wsÞtuo ‚u s {níð™wk Au. rðrðÄ Ä{tuo W…h‚u ¼t»Þ yt…‚tu A‚tk ‚u …tu‚t™e ò‚™u …qA‚tk “nwk þwk òýwk Awk” (WHAT DO I KNOW) yt ‚u™wk Ëqºt£tLË{tk «ÏÞt‚ ÚtE „Þwk. ‚u™e þ‚tçŒe ð¾‚u rˬt ƒnth …tzât ‚u{tk yt ðtõÞ £uL[ ¼t»tt{tkftu‚htÞwk : nwk þwk òýwk? ¾t¾ òýwk. NOTHING IS CERTAIN EXCEPT THAT NOTHING ISCERTAIN «u{™u yt…ýu òýeyu Aeyu? {iºte™u òýeyu Aeyu? ‚{™u „uhkxe …ºt …h ÷¾u÷tu «u{òuEyu Au? yuðe „uhkxe ËtÚtu «u{ fhðt nt÷e ™ef¤tÞ ™nek. 34. frð‚t frð‚t yux÷u „hƒu ½q{‚e „tuhe...!
 • 50. …„™wk ÍtkÍh yux÷u AkŒ... y™u ÷[f yux÷u y÷kfth “™ …qAeþ {™u fu nwk ftuý Awk? hu, nwk ƒúñ™tu ËkŒuþ ðtnf, þçŒ {tÁk ½h ™u f÷{ {tÁk ŒŒo, {ti™™u ‚tuzwk ¼E nwk frð‚t™tu …t÷f” «íÞuf frð ƒúñ™tu ËkŒuþ ðtnf Au. frð™t Wh{tkÚte «„x‚t «íÞuf þçŒtu yux÷u ytí{t™tuyðts, frð™e f÷{{tkÚte x…f‚t ˽¤t þçŒtu Y…, ŒŒo, «u{ y™u Eïh™e y™w¼qr‚ fhtðu Au. „wýðk‚ þtnu “«§tu…r™»tŒ” ftÔÞ{tk fÌtwk Au fu ÷tuftu …qAu Au : yt frð‚t ytðu Au õÞtkÚte? - {™u ÚttÞ Au fu yt ðtÞhtu {q¤ fÞt™tu ð‚™e? {ntËt„h™e ht»xÙeÞ‚t fE? {u½ Ä™w»Þ “Redirect” ÚtE™u õÞtkÚte ytÔÞwk? Ík¾™t™t „t{™tu …e™ftuz ™kƒh? Wæðo{q÷ ðwût fE ðtze{tk WøÞwk Au? y™k‚™t ðnuý{tk y‚e‚™tu ytðthtu fÞtk ytÔÞtu, ð]ût …h f÷ðh Vqxu yu{ {ti™™u Vqxu Au þçŒ, ™u íÞthu frð y™u Eïh ðåÞu, {tkz yuf ðU‚™wk Auxwk ntuÞ Au, Eïh y™u frð™e Ëh¾t{ýe ÚtE Au, Eïh yux÷u ƒúñ, frð‚t™t Y… ytí{eÞ‚t™u yt¼theAu. frð sux÷tu frð‚t{tk ytu‚«tu‚ ƒ™u ‚ux÷e frð‚t EïheÞ ƒ™u. frð‚t{tk r™¾t÷Ë‚t ntuÞ Au, frð frð‚t™u {tU{tk yk„qXtu {qfe™u [qËe ÷u Au! frð‚t yux÷uòýu ¾¤ ¾¤ ðnu‚wk Íhýwk! frð yux÷u n÷uËt {th‚tu ™trðf! frð‚t™e h[™t yu yuf EïheÞƒÂûtË Au. rðM‚h™e Âûtr‚òu™u ™shfuŒ fhe, fÕ…™t™t {ntËt„h{tk zqƒfe {the frð frð‚t™u f÷{™tËnthu s™Ë{wŒtÞ™u y…oý fhu Au... y™u íÞthu fr𠃙u Au Ët[tu ƒúñ™tu ËkŒuþ ðtnf. 35. rĬth y™u ÷t„ýe
 • 51. “™Úte yuðwk Ënu÷wk Ëtð Auztu Vtzðt™wk ÷tu, ™nª ‚tu ƒwØ ÚtE òÞ Ëti ½h Atuze.” “rĬth” þçŒ ƒu ÔÞÂõ‚ytu ðå[u™e rŒðt÷™wk …t¬wk Ã÷tMxh fhu÷wk [ý‚h Au. þt {txu yufÔÞÂõ‚™u ƒeò ËtÚtu ™Vh‚ …uŒt ÚttÞ Au ?? þt {txu ËkƒkÄ™tu Auztu Vtzu Au ?? fthý, fux÷tf™u Võ‚ðt‚tðhý y™u ytƒtunðt™e ™tUÄ ÷uðt{tk s hË ntuÞ Au. …hk‚w, …tu‚u Sðu Au fu ™nª ‚u™e ¾ƒhht¾‚t ™Úte. Ë{Þtk‚hu, «u{ ¾t‚h ƒtu÷t‚tk ƒu þçŒtu ƒnw Œqh™e ðt‚ Au. …ý ytïtË™ ¾t‚h “fu{ Atu?” - …qAðt™tu s{t™tu …ý „Þtu. yíÞth™e yt¾eÞ …rhMÚtr‚™u yuf ðtõÞ{tk fnuðwk ntuÞ ‚tu yu{fne þftÞ fu {týË™u ïtË ÷uðt™tu …ý ¼th ÷t„u Au. Ët[t yÚto{tk ÔÞrf‚™u Mðefthðt fu r{ºtƒ™tððt fux÷tf [tu¬Ë rËØtk‚tu …ý ntuðt òuEyu. su{ fu Ët[t {týËtu {txu {™u rŒ÷Úte ytŒh Au. r™¾t÷Ë ÷tuftu {™u ¾qƒ „{u Au. …tu‚t™e¼q÷tu Mðefthe ÷u™tht ÷tuftu™u r{ºttu ƒ™tððt{tk nwk „tihð y™w¼ðwk Awk. ¼q÷ Œhuf™e ÚttÞ Au. fux÷ef ðth …í™e™u «u{™tu ÞtuøÞ LÞtÞ yt…e þft‚tu ™Úte, fux÷efðth‚u™e ÷t„ýe™u XuË …ntU[e òÞ Au. y™u ytðe …rhÂMÚtr‚{tk õÞthuf „k¼eh «§tu™wk Ëso™ ÚttÞ Au.…ý yu ðt‚ ÞtŒ ht¾ðe sYhe Au fu …tu‚t™e ¼q÷tu ËwÄthe ÷uðt™e ËtÄ™t fh™th {týË nk{uþtrð¾ðtŒÚte ƒ[e òÞ Au. “¼q÷ Útðe s ™t òuEyu” yuðtu yt„ún ht¾™tht {týËtu {tuxu ¼t„u «ufxef÷ ™Úte ntu‚t,yu{™tu yt„ún yu{™u sz‚t ËwÄe ÷E òÞ Au. ¼q÷ ËwÄthe ÷uðt™e ‚í…h‚tðt¤t ÷tuftu [tnðtÞtuøÞ ntuÞ Au. õÞthuf {t™ðe™e sz‚t™u fthýu s rĬth™tu ¼tu„ ƒ™ðwk …zu Au. rĬth™t Atuz™u«u{™t rËk[™ ðzu {iºte™t Vq÷tu r¾÷ðe þftÞ Au. yufƒeò™u „{‚t hnuðwk - yufƒeò™u y™wfq¤ Út‚tk hnuðwk yux÷u yufht„... su™t ðzu {tkŒeÔÞÂõ‚{tk …ý Út™„™tx™tu Ëqh …whe þftÞ. su™t ðzu nthu÷t™u ƒuXtu fhe þftÞ. ™ðe [u‚™t s„tzeþftÞ. Mfqxh [t÷w fhðt fef {the, „eÞh …tze yuõËe÷uxh yt…ðwk …zu. ºtýuÞ™tu Ëw¼„ Ëk„{„r‚ yt…u. «íÞuf ÔÞÂõ‚™u «u{{Þ, r™¾t÷Ë Sð™ Sððt Ëw¼„ Ëk„{ fhðtu òuEyu. fef {tÞtorð™t™wk Mfwxh Võ‚ ËtÄ™ Au. {™turð¿tt™™e áÂüyu ðt‚ fheyu ‚tu Võ‚ «u{™e ŒðtÚte ŒŒeo Ëtòu ÚtE s‚tu ™Úte. ‚u™e ËtÚtuËtÚtu sYh ntuÞ Au ðt‚tðhý fu ytƒtunðt™e. {™™u rððþ Út‚wk yxftðe ytðe ÔÞÂõ‚ytu™u þnuhfu fwŒh‚e ËVh fhtððtÚte …ý yuf «fth™e ytnT÷tŒf‚t {¤u Au. [th rŒðt÷tu{tk fuŒ yuðtyt…ýt þheh™u õÞthuf ÷e÷t ÷e{zt, Äh‚e™wk ½tË, ytkƒt …h™e ftuÞ÷, „w÷{ntuh™t Vw÷tu,¼UË™wk Atý, ¼th W[fe [t÷‚e „út{eý Mºte, ¼t„tu¤™tu Wfhztu, Œhýwk Œ¤ðt™e Äkxe ð„uhu...ytÍtŒe y™u yt™kŒ™tu ynuËtË fhtðu Au. …ý yt ƒÄwk òuðt{tk fu {týðt{tk …ý ytí{eÞ‚t ntuðeòuEyu y™u ytí{eÞ ÔÞÂõ‚ …ý …tËu ntuðe òuEyu.
 • 52. «u{Úte Ëw{u¤ ËtÄðt, yufƒeò™u Mðefthðt, yufƒeò{tk ™ðtu Ëqh …whðt, [u‚™t ò„]‚fhðt niÞt{tk nt{ ntuðe òuEyu. rĬth fu r‚hMfth {txu ËtiÚte ðÄw sðtƒŒth …rhƒ¤ {theáÂüyu ÷t„ýe Au. sÞthu ÷t„ýe™u XuË …ntU[u Au íÞthu íÞthu «u{{tk ytux ytðu Au. Sð™{tk …r‚-…í™e ðå[u …ý rð¾ðtŒ™wk fthý ÷t„ýe™tu ÔÞÞ ntuÞ Au. ƒk™u …tºttu nk{uþt yufƒeò™e nqkV Ík¾‚tntuÞ Au. rðï™wk ©uc Ëtkr™æÞ yufƒeò™e r™fx‚tu y™u nqkV ntuÞ Au. …r‚-…í™e nk{uþt EåAu Au fu …tu‚t™e rðfx …rhÂMÚtr‚{tk ƒÒtu yufƒeò™e ËtÚtu ntuÞ. ytƒtƒ‚{tk “ËtÚtuntuðwk” yux÷wk {níð™wk ™Úte …ý ËtÚtu hne yufƒeò™u …wht rŒ÷Úte Ë{s‚tk hnuðwk yu{níð™wk Au. rŒðËtu™t Í„ztytu ûtýðth™e «u{t¤ r™fx‚t{tk s {xe òÞ Au. y™uf {ÞtoŒt ntuðtA‚tkÞ ÷t„ýeðþ ÓŒÞu sÞthu …ý r™fx‚t Ík¾u íÞthu yu «u{ ytŒþo ƒ™e òÞ Au. yuftyufÓŒÞ{tkÚte ƒu «fth™t yðtòu ytðu Au.... “nwk {ÞtoŒt™u LÞtÞ yt…wk fu ÷t„ýe™u...?” - ytðeûtýtu™tu WŒT¼ð ðÄw r™fx‚t™u sL{ yt…u Au. rĬth, ™Vh‚ ™uðu {wftE òÞ y™u «u{™tu rðsÞ ÚttÞAu. «íÞuf Ëðth Ëw¾™t rfhýtu ÷E™u ytðu Au. {tht {‚u, ô½‚tu …r‚ ò„e™u WXu íÞthu …í™e ‚u™u®f{‚e Ëtu™t™e ðªxe ¼ux yt…u ‚u™u {tºt ft¤S fnuðtÞ …ý …týe™tu ÃÞt÷tu yt…u ‚tu ‚u™u ÷t„ýefnuðtÞ. y™u yu …týe™tu ÃÞt÷tu s Ët[t yÚto{tk «u{™wk {tæÞ{ ƒ™e òÞ, ™rnk fu ®f{‚e ðªxe.rĬth™e søÞtyu [tnðt {txu ytðwk ½ýwk ƒÄwk Au Œwr™Þt{tk. 36. Ëk‚tu»t™tu yt™kŒ yt…ý™u su ftkE {éÞwk Au yu{tk yt…ýu Eïh™tu yt¼th {t™ðtu sÁhe Au. yt…ýu sÞthu Œw:¾entuEyu íÞthu yt…ýtÚte ðÄw Œw:¾e ‚hV ™sh fhðe òuEyu... ‚whk‚ ynuËtË Útþu fu yt…ýu ËtherMÚt‚e{tk Aeyu. su ftkE {éÞwk Au ‚u™tu yt™kŒ yux÷u s Ëk‚tu»t. Eht™™t {nt™ rV÷ËqV þu¾ ËtŒe yufðth ™{ts …Zðt {ÂMsŒ ‚hV sE hÌtt n‚t. ‚uytuyíÞk‚ „heƒ n‚t y™u …tu‚t™wk Sð™ ¼thu {w~fu÷eÚte ðe‚tðe hÌtt n‚t. ‚uytu yu{ rð[th‚t n‚tfu yÕ÷tn ‚u{™t «íÞu hnu{ Œt¾ð‚tu ™Úte yÚtðt ‚tu yu{ fnuðwk òuEyu fu yÕ÷tn ¼thu fXtuh Au. Äe{u Äe{u {ÂMsŒ ‚hV s‚t s‚t ‚u rð[th fhðt ÷tøÞt. “nðu, {™u s swytu™u ! yt Ätu{ľ‚e ƒ…tuh{tk {the …tËu …nuhe™u [t÷ðt {txu òuzt …ý ™Úte. yÕ÷tn ‚tu hnu{™tu yð‚th Auy™uA‚tk {™u ytïÞo ÚttÞ Au fu ‚u™u {tht …h shtÞ hnu{ ™Úte. ‚u{ýu …tu‚t™e ò‚™u yt ð¾‚u Ënus {tuxt yðtsu fÌtwk : “ „{u ‚u fntu, nwk {the Vhsƒòðeþ s nwk ¾wŒt{tk {thtu ¼htuËtu nk{uþ {txu ò¤ðe ht¾eþ. nwk {the …tu‚t™e Vhs ƒòðeþ.ƒtfe™wk ƒÄwk s ‚u™t …h y™u ‚u™e {hS …h Atuzwk Awk !” y[t™f s ‚u{ýu yuf yuðt {týË™u òuÞtu su™u [t÷ðt{tk ¼thu {w~fu÷e …z‚e n‚e. ‚u y…k„n‚tu. …Ae, þu¾-ËtŒeyu …tu‚t™t ntÚt ô[t fÞto y™u ƒkŒ„e fh‚t ƒtuÕÞt “ytu ¾wŒt, ‚wk ‚tu ¼thu
 • 53. hnu{ rŒ÷ Au, ‚u ƒk™u …ý yt…e™u {™u ƒÄwk ytÃÞwk Au. ‚wk ‚thtu ðthkðth yt¼th {t™wk Awk.” Ëk‚tu»t {t™ðeÞ yt™kŒ™wk {q¤ Au. {týË™u ßÞthu …tu‚t™u {¤u÷ Œw:¾ Ë‚tð‚wk ntuÞ íÞthu ‚uýuË{sðwk hÌtwk fu Œwr™Þt{tk ‚u™tÚte …ý ðÄw Œw:¾e ÷tuftu hnu Au. òu Ët{tLÞ {tkŒ„eÚte yt…ýu Œw:¾eÚt‚t ntuEyu ‚tu ntuÂM…x÷{tk ™ƒ¤t ŒŒeoytu™t ðtuzo{tk ytkxtu {the ytððtu òuEyu. Ëk…Â¥t™wk Œw:¾ntuÞ íÞthu „heƒ ðM‚e™e {w÷tft‚ ÷uðe òuEyu. 37. ðtýe {týË™e ËtiÚte {tuxe ™ƒ¤tE ‚u™e ðtýe Au. ™t™…ýÚte s {t™ðò‚ {txu EËw r¾úM‚uðtýe™u W…Œuþtu ‚hV ðt¤e y™u ‚uÚte ‚uytu s„‚ WæÄthf ƒLÞt. ‚tu„rzÞt, rËk½÷, ËŒTt{ fu Xtfhu™e ðtýeÚte nßòhtu ÷tuftu™t {™ Œw¼tÞt Au. fXtuh y™u¼út{f ðtýeÚte Œw¼tÞu÷wk {™ ¼tøÞus S‚tÞ Au. yux÷u s ‚tu fnuðtÞwk Au fu ‘ƒtýÚte ðªÄtÞu÷t ½t¼htE òÞ Au …ý fXtuh ðtýe ËkƒkÄtu™u yM‚ÔÞM‚ fhe ™tk¾u Au.’ yufðth ¼„ðt™ ƒwØ ð™{tk rðnth fh‚t n‚t. yt™kŒ ð„uhu r¼ûtwytu™tu Ëk½ ¼„ðt™™eËtÚtu [t÷‚tu n‚tu. „tZ sk„÷{tk frXÞtht™e yuf xtu¤e{tk fSÞtu ÚtÞtu n‚tu. „t¤tu y™u fzðt ðuý™t ‚t‚t‚eh™tu {thtu [t÷‚tu n‚tu. ytûtu…ƒtS™e ytnqr‚{tk W~fhtx™tu yÂø™ ¼z¼z ƒ¤‚tu n‚tu. ‚Útt„‚™wk Œþo™ Út‚tk òýu y{]‚ AkxtÞwk ntuÞ ‚u{ xtu¤e™tu ¢tuÄtÂø™ þtk‚ ÚtE „Þtu. ¼„ðt™ufÌtwk, ‘¼tEytu ! ‚{u frXÞtht Atu. ð]ûttu W…h ‚{u fqntzt [÷tðtu Atu. zt¤eytu ft…e ™t¾tu Atu. {tºtÚtz s hnuðt Œtu Atu. õÞthuf yt¾t ð]ût™u Zt¤e Œtu Atu. {tºt s{e™{tk {q¤ s hnu Au. …ý {™u fntu,‘ytðt f…tÞu÷t ð]ûttu Vhe ftu¤u Au ?’ yuf ð]Ø frXÞthtyu fÌtwk, ‘nt ¼„ð™T ! yu Vheðth sYh ftu¤u Au y™u yuf ðhË{tk ‚tunÞwo¼Þwo ÚtE òÞ Au.’ ‘y™u ð]ût™e f…tÞu÷e þt¾t htu…ðt{tk ytðu ‚tu yu ftu¤u ¾he ?’ ¼„ðt™u …qATÞwk. fqntzt™e su{ S¼ [÷tð‚t ƒeò frXÞthtyu sðtƒ ytÃÞtu, ‘ðtðu÷e zt¤e, …ý ™ðefqk…¤tuÚte nrhÞt¤e ÚtE òÞ Au.’ ¼„ðt™ ƒwØu fÌtwk, ‘swytu, ‚{tht fqntztÚte Ëtð f…tE „Þu÷wk yt¾wk ð™ Vhe ftu¤e WXu Au,…hk‚w fqntzt suðe S¼™e òu ‚{u, {™™e ð™MÚt¤e™u ft…e ™t¾þtu ‚tu yu Vhe ™rn s Q„u y™u Sð™ðuht™ ÚtE sþu.’ ‚{tht ÔÞðËtÞ{tkÚte ‚{u yt ðt‚ þe¾tu ‚tu ËtÁk’ ƒwØ™t W…ŒuþÚte frXÞtht™extu¤e W…h y÷tirff yËh ÚtE. 38. ytðfth
 • 54. {™ y™u ÓæÞ™e rðþt¤‚t{tk s ytðfth Au. ƒkrÄÞth {™ nk{uþt r‚hMfth™e «‚er‚ fhtðuAu. ¾wÕ÷t rŒ÷Úte sÞtk ytðfth Au íÞtk rðftË y™u rðM‚th Au. ft÷o ËuLzƒ„o™t ftÔÞ {wwsƒ : The Opendoor says : Come in The Closed door says : Who are you ? If a door is shut and you want it shut, why open it ? If a door is open and you want it open. Why shut it ? Only doors know, what doors forget. yt…ýt ¼úü ™u‚tytu™t rŒ{t„{tk yt ðt‚ ™rn W‚hu. „wýðk‚ þtnu fÌtwk Au fu, ¼th‚™e ŒhufyturVËu yturVËu Œuþ™e ™t„rhf‚t htus y…{tr™‚ Út‚e hnu Au. ŒqhŒqhÚte ytðu÷t ftuE „tr{zÞt™uÍtÍwk Ëtk¼éÞt rð™t ½ztf ŒE™u …tðtu ftZðt{tk su yrÄfthe …tðhÄtu ntuÞ ‚u™u xuƒ÷™e ƒeSƒtswyu W¼u÷tu {týË …ý ‘{týË’ Au, yu ðt‚ ÞtŒ hnu‚e ™Úte. ËkðuŒ™þqLÞ‚t yu™tu MÚttÞe¼tðƒ™e hnu Au. „tkÄe™„h{tk Œhuf yturVË™e ¼ª‚ …h {tuxt yûthtu{tk yuf Ëq[™t {Ztðe™u {qfðeòuEyu : ‘{™u {tht ft{ {txu …qh‚tu …„th {¤u Au. ÷tk[™e ytuVh fhe {tÁk y…{t™ fhþtu ™nª.‚{tÁk ðtsƒe ft{ Ëðu¤t fhe yt…ðwk yu {thtu Ä{o Au.’ ytsu ¼ú»xt[th yt[th ƒ™e „Þtu Au... y™u sÞtk ¼ú»xt[th Au íÞtk yMðefth Au. ftuE…ýûtuºt{tk {t™ðe™u ytðfth ™Úte ytðfth™th ÔÞÂõ‚yu ËkðuŒ™þe÷‚t „w{tðe Au yu{ Ë{sðwk. Þkºtsuðtu ƒ™e „Þu÷tu {t™ðe …tu‚t™t s rð[thtu - ftÞtuo{tkÚte ô[tu ™Úte ytð‚tu. ‚u yu …ý ¼w÷e „ÞtuAu fu ‚u™e ytË…tË ïtË ÷u‚wk s„‚ Au. ftÞo yÚtuo fu VrhÞtŒ {txu s‚t ÔÞÂõ‚™u yuf ytþt ntuÞ fu yturVË{tk ƒuXu÷ ÔÞÂõ‚ ‚u™uËtk¼¤u, Ë„t-ËkƒkÄe™u íÞtk s‚tk ÔÞÂõ‚™u ytþt ntuÞ fu ‚u™u Ënw ËM™un ytðfthu, þt¤t{tk ¼ý‚tƒt¤f™u EåAt ntuÞ fu rþûtf ‚u™t{tk hË ÷u. …r‚-…í™e …ý …hM…h yuf ƒeò™t «u{ - nqkV y™uytðfth™u Ík¾‚t ntuÞ Au. sÞthu yuf ÔÞÂõ‚ ƒeS ÔÞÂõ‚{tk hË ÷E Ë{tÄt™ fu ytí{eÞ‚t™e¼qr{ft ¼sðu Au íÞthu ‚u™e «r‚ct{tk yt…tuyt… ðÄthtu ÚttÞ Au. yk„‚ MðtÚto fu …tu‚t™t s ftÞo{tkhË ÷E ƒtsw{tk W¼u÷ ÔÞÂõ‚™wk yÂM‚íð ¼q÷e òÞ Au íÞthu ‚u™u ‘yuf÷…uxt’ ™wk rƒÁŒ {¤u Au. ‘ƒwÂØSðe’ ‚hefu™wk W…™t{ …ý íÞthu s {¤e þfu ßÞthu ftuE…ý EåAwf ÔÞÂõ‚™u Ëtk¼¤e,Ë{S ‚u™u ÞtuøÞ {t„o ƒ‚tððt{tk ytðu. ÷„¼„ 2500 ð»to …nu÷tk [e™{tk fLVÞwrþÞË ÚtE„Þt. ƒtðeË ð»to™e Wk{hu ‚uytu rþûtf ƒ™e „Þt. Ë{Þ s‚tk ‚u LÞtÞ{qŠ‚ ƒLÞt y™u ‚u{tkÚte ‚uLÞtÞ ¾t‚t™tu «Ät™ ƒLÞt. yuf rŒðË ftuE htßÞ™e yuf Œw:¾e Mºte fLVÞwrþÞË …tËu ytðe y™u hzðt ÷t„e.fLVÞwrþÞËu ‚u™u «u{Úte ytðfth yt…e ÁŒ™™wk fthý …qAÞwk : ‘{tht …r‚™t r…‚t „t{{tk Vh‚t n‚tíÞtk y[t™f yuf ðt½u nw{÷tu fÞtuo y™u ‚u{™u ðt½u Vtze ¾tÄtu. {tht …r‚™wk {]íÞw …ý yus he‚u ÚtÞwk.
 • 55. n{ýtk {tht …wºt™u …ý ðt½u Vtze ¾tÄtu.’ Mºte™u þtkr‚Úte Ëtk¼éÞt …Ae fLVÞwrþÞËu …qAÞwk : ‘ƒnu™! ‚tu …Ae ‚wk þt {txu yu htßÞ{tk hnu Au ? yu htßÞ Atuze Œuðt™wk þt {txu rð[th‚e ™Úte ?’ Mºteyusðtƒ ytÃÞtu : ‘{tht htßÞ{tk Ëhfth ÷tuftu W…h ftuE Œ{™ „wòh‚e ™Úte.’ yt Ëtk¼¤e ‚h‚s fLVÞwrþÞËu …tu‚t™t rþ»Þtu™u Ë{òÔÞwk. : ‘Œ{™ Vu÷tð™tÁk þtË™ sk„÷e ðt½ fh‚tkÞ ðÄthu¾‚h™tf Au.’ fLVÞwrþÞË yŒ™t {t™ðe™u …ý Ëtk¼¤‚t. ‚uytu yuðt r[k‚f y™u rV÷ËwV n‚t fu «ò™uËtk¼¤e™u ‚u{tkÚte ÷tuftu™u y™wfq¤ yuðe rð[thÄtht y™u ftÞŒt™wk Ëso™ fh‚tk. ¾whþe …h ƒuËe Vf‚ ‘Mð’ rð[th fu fÕ…™t{tk s ht[ðtÚte ftÞo …qýo Út‚wk ™Úte. ftuE…ý™uËt[t ÓŒÞÚte Ëtk¼¤e ÞtuøÞ htn ƒ‚tððtu yu s …rðºt ftÞo. yt fh‚tk …nu÷tk Œhufu ÞtŒ ht¾ðwkhÌtwk fu «Út{ ftuE…ý™u ËM™un ytðftheyu. «u{t¤ ytðfth ftuE™u ™ðe rŒþt yt…e þfu Au. 39. {tht{tk þwk Au ? ‘‚{the ™òf‚ òuE™u Vq÷tu þh{tÞ Au, ðt‚ {tkzw Awk íÞthu yu ƒÄtk fh{tÞ Au.’ «u{{t y™u r«Þ‚{t™e ÞtŒ{tk ytð‚t y™uf ËtÄ™tu -M{hýtu Ëh¤‚tÚte ËtrníÞ™wk Ëso™fhðt «uhu Au. «u{{tk ½ýwk ƒÄwk {t™e ÷uðt™w, Äthe ÷uðt™wk y™u fÕ…e ÷uðt™wk hnu Au. õÞthuf fnuðt™wk{™{t A÷tuA÷ A÷ft‚wk ntuÞ …ý ntuuX …h ytðu ™nek, ¢Þthuf {™™e ðt‚ ËtrníÞÁ…u ft„¤ W…h÷¾tE òÞ íÞthu r«Þ‚{t þçŒtu™wk y™uf «fthu yÚto½x™ fhu Au. õÞhuf rðï™e áÂü Ë{ût ht¾e ‚tu õÞthuf …tu‚t™e «u{eft™e [uctytu™u òuuze ËtrníÞh[tÞ íÞthu «§tu …ý W…ÂMÚt‚ ÚtE þfu Au. ytðe …rhrMÚtr‚{tk ËtrníÞfth «u{e™e nt÷‚ fVtuzeÚtE òÞ Au. Ësof™e EåAt õÞthuf «ur{ft™u r™htþ fhðt™e ™Úte ntu‚e A‚tkÞ, „uhË{s¼Þtuorð[th ËtrníÞ™u r™hÚtof ƒ™tðu Au.... ytðt Ë{Þu «ur{ft nk{uþt yuðwk s …qAu Au fu, ‘‚{u {™u þwkÄthtu Atu ? {tht{tk þwk ytuAwk Au ? òu yu{ ntuuÞ ‚tu …Ae {tht rðþu ‚{™u þwk ÷t„u Au yu ‚{tuu ÷¾tuu...!’ ðt‚[e‚ ð¾‚u ƒtu÷[t÷{tk ¼w÷ Útðt™tu Ëk¼ð ntuÞ Au. õÞthuf W‚tð¤™t …rhýt{ yð¤tytðu Au ‚tu õÞthuf Vtuz ™nek …zðt™t …ý yuðtk s …rhýt{tu ytðu Au. ytðt Ë{Þu Ë{S ÷uðwk sÁheAu fu ÷t„ýe™t Ënthu «u{ ÚttÞ Au, ™rn fu „r‚™u Ënthu. ‘nòh ÷t„ýe ntuðt A‚tkÞ òuÞwk Au, ƒ™e þfu Au {tun烂 {„h ™Úte ƒ™‚e, òu …ntU[ðwk ntu ‚tu {krs÷™tu «u{ …ý ht¾tu, Võ‚ „r‚™t Ënthu ËVE ™Úte ƒ™‚e.’ yufƒeò™u {¤‚tk, nË‚tk, h{‚tk ÷tuftu ÷t„ýe™u {ntu烂™wk ™t{ ytÃÞt ð„h s Awèt …ze
 • 56. s‚t ntuÞ Au. «u{eytu™t ƒu Á… ntuÞ Au. «ýÞ ð¾‚™wk ð‚o™ y™u ðnuðth swŒt ntuÞ Au y™u «ýÞ òuËkËth ƒ™e òÞ ‚tu MðÁ… swŒwk ntuÞ Au. A‚tk …ý «ýÞ ËtrníÞ{tk ™ðtu Sð …qhu Au. fux÷efðth«ur{ft™u yLÞ «r‚f ËtÚtu Ëh¾tððt™wk …ý {™ ÚtE òÞ Au. ‘ƒtuu÷ ‚{tht Ëtk¼¤e fuðtu stŒw ÚtE „Þtu, xnwfðwk ¼w÷e™u ftuÞ÷ {qk„e {k‚h ÚttÞ Au.’ «u{e fu «ur{ft{tk fux÷ef rðþu»t‚tytu …ý hnuðt™e. ßÞthu …ý ƒ™u ðå[u «§ W…ÂMÚt‚ ÚttÞíÞthu yt rðþu»t‚tytu™u ÞtŒ fhðe ðÄw Wr[‚ „ýtþu. ¼÷u «u{e™u ™]íÞ™u r™nt¤ðt™tu ÷t¼ ™{éÞtu ntuÞ A‚tkÞ, ‚u™e ykŒh {nuåAt ntuÞ Au fu {the f¤t {tht «u{e™u ƒ‚tðwk ! {tÁk ™]íÞ Võ‚ {tht«u{e {txu s ƒ™e hnu. yu ™]íÞ yu™t {txu™e ¼ux nþu. yt ƒÄwk òý‚tk «u{eyu nk{uþt «u{™t Ë{Þuyu ™]íÞ™e EåAt ht¾ðe òuEyu. ËtrníÞfth «u{eyu yu™t {txu þçŒtu x…ftðe Œuðt òuEyu. ‘™‚o™ ‚{tÁk òuE™u ÍhýtkÞ Íw{ðt ÷t„u, ft™ ŒE™u Ëtk¼¤tu yu ƒÄt fkE „tÞ Au.’ xwkf{tk «§ íÞthu s W…ÂMÚt‚ òÞ Au sÞthu …rhÂMÚtr‚ ËòoÞ Au y™u ytðe …rhÂMÚtr‚÷„¼„ «u{e ËtrníÞfth y™u «ur{ft ðå[u nk{uþt WŒT¼ðu Au. ÷„¼„ ½ýtk ¾htk þtÞhtu y™u÷u¾ftuu™wk ËtrníÞ Ëso™ ytðt {eXt ͽztytuÚte s ÚtÞwk Au yu …ý yuf {ò Au. A‚tk, yu …ý ÞtŒht¾ðwk hÌtwk fu «§ yu „k¼eh‚t ™Úte Ë{tÄt™ Au. rðfx r…hÂMÚtr‚ ntuÞ, fu …Ae nt÷‚ „k¼eh ntuÞ íÞthu Ët{u [t÷e™u ðtM‚rðf‚t sýtðeð‚o{t™ ËwÄthe ÷uðt «Þí™ fhðtu òuEyu. 40. EåAt y™u ytrÄ…íÞ rðM‚Ák Awk M…þo™t ŒrhÞt Ëhe¾wk ¼e‚hu, ‚tuÞ ftk ‚]»ýt s ftÞ{ Q¼hu Au ƒthýu... ? {nuåAt, ytftkûtt, ‚]»ýt fux÷efðth yËe{ ƒ™e òÞ Au. ƒÄwk ûtu{fwþ¤, ÞtuøÞ, r™íÞ ntuðtA‚tk fux÷tf {™w»Þtu Wý… y™w¼ð‚t ntuÞ Au. ytðe ÔÞÂõ‚ytu ûtýu ûtý™tu rnËtƒ Ík¾u Au. r«Þs™™Sf ntuðt A‚tk ‚u™e ËtÚtu™e ûtý yu¤u ™ òÞ yu{ EåA‚t ntuÞ Au. …hk‚w fux÷efðth …r‚-…í™efu «u{e-«u{eft™u yufƒeò™e sÁheÞt‚, {nuåAt™e ¾ƒh ntu‚e ™Úte. ð»ttuoÚte yuf «§ nk{uþt ½qkxt‚tu hÌttu Au : Ôntux ðe{u™ ðtuLx. {t™ðò‚ Ë{sýe ÚtE íÞthÚte…qAt‚t su yËkÏÞ «§tu Au ({t™ðSð™™tu nu‚w þtu ? {hý …Ae þwk ? …]Úðe™e W¥t…Â¥t þtÚte ÚtE? ƒúñtkz™tu ftuE Ëk[t÷f Eïh Au fu ™rn ? ð„uhu...) yu{tk …ý yt yuf «§ Au : Mºteytu þwk Ík¾uAu.... ?
 • 57. yuf he‚u yt «§™tu W¥th y½htu Au, fthýfu Mºte yuf rðhtx «§tÚto Au ! yÚtðt „sƒ™tfytïÞo Au. «t[e™ Þw„™t fux÷tkf ÷tuftu ‚tu ™the òr‚™e Ëso™þe÷‚t y™u ËtÚttuËtÚt ™h òr‚fh‚tk y™uf„ýe Ëknthf‚t òuE™u A¬ s ÚtE „Þt n‚t y™u yu{ýu {t‚]ðkŒ™t fu þÂõ‚Œuðe™e …qòþY fhe n‚e. …wht‚¥ðþtMºteytu y™u ™]ðkþþtMºteytu yuf ðt‚u …qýo Ën{‚ Au fu …]Úðe …h Ëðo«Út{ …qò þY ÚtE ntuÞ ‚tu ‚u {t‚]Œuð‚t™e ! Mºte {q¤u ytðe y™u ytx÷e þÂõ‚þt¤e y™u {rn{tðk‚ Au, …hk‚w ÷t¾tu ð»ttuo …ÞoL‚ Mºte¾wŒ …tu‚t™u s ¼q÷e „E Au. nðu yu …tu‚t™e Ëût{‚t™u yu nðu ðeËhe „E Au. ½ýt ÷tuftu (MºteËrn‚) {t™ðt ÷tøÞt Au fu Mºte™u «u{e …r‚ òuEyu, Ëk‚t™tu òuEyu, …tu‚t™e ¾týe-…eýe ‚Úttþ]k„th òuEyu, su™t ðzu yLÞ Mºteytu™u sýtðe þftÞ - ft{Œuð Ëhe¾tu ðh, nk{uþt VMxo f÷tËVMxo ytð‚wk Ëk‚t™, r™Ít{™e ðze ƒu„{ …nuh‚e yuðwk yuftŒ ½huýwk... ð„uhu... ð„uhu... Mºte þwk Ík¾u Au... ? «§™tu rðM‚]‚ W¥th yuf «u{t¤ …Âí™™e ytk¾tu™u «u{t¤ …r‚ Ëh¤‚tÚteË{S þfu Au. Mºte™e ytk¾™t y™uf yh{t™tu, yr¼÷t»tt, ytftkûtt..... yuf{uf ƒ™e Sððt™tyh{t™ y™u nk{uþt …tu‚t™u Ë{S™u {níð yt…‚tu …r‚... yt ƒÄw íÞthu þõÞ Au sÞthu ƒÒtu ðå[uyiõÞ y™u ytŒh¼tð ntuÞ. yt {txu …Âí™ …ý rðþu»t y…uûttytu ht¾‚e ntuÞ Au. …Âí™ Ík¾‚e ntuÞAu fu …tu‚t™tu …r‚ …tu‚t™u Ët[ðu, ònuh «Ëk„tu{tk …ý ‚u™wk ÓæÞ, ytk¾, «u{ …tu‚t™t ‚hV hnu.…tu‚t™u õÞthuf yuf÷e Au yuðtu ynuËtË ™ Útðt Œu. …ý yt…ýtu {q¤ «§ Au : Mºteytu þwk Ík¾u Au....? {æÞÞw„{tk #ø÷uLz{tk yuf ÷tuffÚttyu yt«§™tu W¥th yt…ðt™e fturþþ fhe Au. fÚtt™tu WÕ÷u¾ fhe™u yts™tu ÷u¾ …whtu fheyu. yt…ýt Œk‚fÚtt ËtrníÞ{tk htò rð¢{ ¼tus fu ntÁ™ y÷ hËe÷™t suðtu yuf htò n‚tu.yu™t „tu¤ xuƒ÷ (htWLz xuƒ÷) …h ƒuË™tht ƒºteË fu AºteË ËhŒthtu n‚t. yu ƒÄt™e …ht¢{fÚttytu™tu yuf …qhtu ËtrníÞ Ë{wå[Þ ƒLÞtu Au. yt htWLz xuƒ÷™t yuf ËhŒth™u ytÚtoh yuf Œntztu…wAu Au : Mºteytu™e Ëðtuo…he Ík¾™t fE Au....? (Ôntux zw ðe{u™ {tuMx rzÍtEÞh.....?) htò™t«§tu™tu W¥th þtuÄðt yuf ËhŒth ™ef¤e …zu Au. ¾qƒ ¼xfu Au. yt¾hu yuf ht‚™e ðu¤t ¼hsk„÷{tkztfýtu™t yuf Ëk{u÷™™tu yu Ëtûte ƒ™u Au, ztfýtu yu™u òuE òÞ Au y™u …tu‚t™t fwkzt¤t{tk ‚týeòÞ Au. …u÷e ðt‚ ËòoÞ Au fu, {th rŒÞt òÞ Þt Atuz rŒÞt òÞ... ƒtu÷ ‚uhu ËtÚt õÞt Ëq÷f rfÞtòÞ. ËhŒth fnu Au fu ƒ÷tytu, {™u {thðtu ntuÞ ‚tu {thtu y™u Sðtzðtu ntuÞ ‚tu Sðtztu, …hk‚ws„‚ òý‚÷ ‚{u ztfýtu {tht yuf«§™tu W¥th yt…tu : Ôntux zw ðe{u™ {tuMx rzÍtEÞh.....? ztfýtu™e htýe fnu Au fu yu Ëðt÷™tu sðtƒ Au {the …tËu …hk‚w ‚u ynª ™nª fnwk : htòytÚtoh™t ¼Þto Œhƒth{tk s fneþ, y™u Œhƒth{tk nwk yuf s he‚u ytðeþ. ‚thu ½tuzt™e su{ [thu…„u Útðt™wk. ‚the …eX …h {™u yËðth Útðt Œuðt™e fu suÚte ‚wk {the yt¿tt {wsƒ [t÷u.
 • 58. ytðu ðuþu y™u ytðu ‚tÞVu ztfý y™u ËhŒth htò ytÚtoh™t Œhƒth{tk «ðuþu Au. òu™thtËti Œk„ ÚtE òÞ Au. htò …qAu Au, fu þtu Au {tht «§™tu sðtƒ ? ztfý fnu Au : htò ‚w ‚tu [‚wh „ýtÞ Au. þwk sðtƒ{tk þçŒtu{tk {qfðtu …zþu ? ¾uh....Ëtk¼¤, ðe{uLË „úuxuMx rzÍtÞh EÍ xw ztur{™ux {u™, xw htEx ytuðh Äu{, fe… Äu{ ykzh fkxÙtu÷....(Mºteytu™e ‚eðú‚{ Ík¾™t Au fu …wÁ»t …h ytrÄ…íÞ ¼tu„ððwk, yu{™t …h yËðthe fhðe, yu{™u…tu‚t™t r™Þkºtý{tk ht¾ðt) ƒtu÷tu, ‚{thtu yr¼«tÞ ytÚte swŒtu Au ¾htu.... ? 41. Ëw ¾ “ËtuÞ™t ™tft{tkÚte Qkx …Ëth ÚtE þfu …ý yuf Ä™ðt™™u ð„o {¤ðwk {w~fu÷ Au.” - ƒtEƒ÷ „wsht‚e™t ‚tË{tk nwk rðãtÚteoytu ËtÚtu {tir÷f [[to fh‚tu n‚tu. yuf rs¿ttËw rðãtÚteoyu «§fÞtuo fu, Ëtnuƒ, Ëw¾ {u¤ððwk þt {txu y½Y Au ? ƒt¤f™tu «§ Ënw™u M…þuo yuðtu n‚tu. {U fÌtwk, yt…ýu ðÄw ËwrðÄtytu {u¤ððt Ë‚‚ «ÞtËfheyu Aeyu. {t-ƒt… ËwrðÄt y…tððt Ë‚‚ Ä™ f{tððt™t «Þí™tu fhu Au. {týË sux÷tu Ëw¾{u¤ððt ðÄw «ÞtË fhu yux÷wk Ëw¾ Œqh ¼tøÞt fhu. {U rðãtÚteo™u „úef ‚íð¿tt™e ÷tu™™e fÚttËk¼¤tðe. „úef ‚íð¿tt™e Ëtu÷™ …tËu yuf Œw:¾e {týË „Þtu y™u sE™u Ëw¾™e {tk„ýe fhe, íÞthu÷tu™u …ý ‚u™u hM‚tu ƒ‚tðwk ò, y™u fÌtwk fu, ‚™u ftuE Ëw¾e ÷t„u ‚uðt {týË™wk …nuhý ÷E ytð. …u÷t {týË ‚tu htS ÚtE „Þtu. ‘ytuntu ! yu{tk þwk ? ½ýtÞ Ëw¾e {týË Au, n{ýtk ÷Eytðwk Awk.’ yuf þnuh{tk íÞtk sE™u yuf ¾qƒ Ä™tZâ {týË™wk ½h þtuÄe ftZÞwk. …ý íÞtk þwk òuÞwk ?Ëw¾ ™ntu‚wk, f÷u»t y™u fkftþ n‚tk. …tu‚t™e s …í™e ËtÚtu ͽztu [t÷‚tu n‚tu. yt fÞtk Ëw¾e Au ?yu{ fnu‚tu ‚u ƒesu „Þtu. …ý íÞtk þthehef rƒ{the n‚e. ºtesu „Þtu ‚tu íÞtk ð¤e ƒeswk s fthýŒu¾tÞwk. yu{ õÞtkÞ ftuE Ëw¾eÞtu {týË ™ Œu¾tÞtu. Auðxu ftuEyu fÌtwk : ‘…u÷t {týË …tËu ò yuËw¾e Au.’ Œw:r¾Þtu ‚u™e …tËu „Þtu. …ý íÞtk ‚tu yu™t þheh W…h z„÷tu s ™ n‚tu. yux÷u þwk {tk„u? r™htþ ÚtE™u yt¾hu ftuE Þtu„e …tËu „Þtu. Þtu„eyu fÌtwk : ¼tE s„‚{tk yu{ s Au. ßÞtk…rh„ún Au íÞtk Ëw¾ Au s ™nª. Ëw¾ {tkøÞwk {¤‚wk ™Úte. ftuE ðM‚wÚte {¤‚wk ™Úte, …ý yt…ýu ò‚uQ¼wk fhðwk …zu Au. yu™wk r™ðtËMÚtt™ yt…ýt yk‚h{tk Au. …nu÷tk ÷tuftu sk„÷{tk s‚t ftuE æÞt™{ø™Þtu„e …tËu ƒuË‚t y™u {qf ðt‚tðhý{tkÚte s Ëw¾™wk ËtÄ™ {u¤ðe ÷u‚t. ytsu {™w»Þ rŒ™«r‚rŒ™ sYheÞt‚ …tA¤ Œtux {wfe Œw:¾™u yt{kºte hÌttu Au. Sð™{tkË{]ÂæÄ™e sYh sýtÞ íÞthu Ëk‚tu»t™u «Út{ MÚtt™ yt…tu. ™týtk …tA¤ Œtuz‚tu ™t„rhf …ýËh¤‚tÚte Ëw¾e ÚtE þfu Au. yu {txu ‚uýu ¼tuøÞ ËtÄ™ y™u Ët{„úe™u Ëk‚tu»t™wk ËtÄ™ ƒ™tððwk
 • 59. …zþu. fthý rðï™t {n¥t{ Ëk„út{tu Ëw¾™e «tÂó yÚtuo s ÚtÞt Au. Ä™ðt™ Útðt™t {t„o{tk yr™r‚Xuh Xuh ytðu y™u yux÷u s ƒtEƒ÷{tk Ä™ðt™™u Mð„o {¤ðwk {w~fu÷ Au. yuðwk fÚt™ Au. Œhuf Ä{o…wM‚ftu™tu yuf s Ëth Au. …rh„ún yu Ëw¾™tu {ntrh…w Au y™u y…rh„ún Ëw¾™tu ËtÚte Au. 42. Ëw¾ þtkr‚™t W…tÞ yt…ýu Ëti Sð™{tk þtkr‚ y™u Ëw¾ «tó fhðt swŒe swŒe he‚u {Úteyu Aeyu; …ý {w~fu÷e yuAu fu, þtkr‚ yux÷u þwk y™u þtkr‚ y™u Ëw¾ yu yt…ýt Sð™{tk æÞuÞ ntuÞ ‚tu fuð¤ þtÂçŒf M‚huu™nª, …hk‚w „k¼eh…ýu rð[th fhe™u yt…ýu ‚u ƒk™u™u Ëk…qýo Ë{sðt™tu «ÞtË fhðtu òuEyu.QkztýÚte rð[theyu ‚tu sýtþu fu su™u yt…ýu Ëw¾ y™u þtkr‚™e «tÂó fneyu Aeyu ‚u ¾hu¾h ‚tuyt…ýt Ëw¾ y™u ‚u{tkÚte {¤‚e þktr‚™u ytzu ytð‚t yk‚htÞtu Œqh fhðt™e EåAt s Au. òu yuyk‚htÞtu W¼t Út‚t s yxftðe þftÞ y„h ht¾e þftÞ, yÚtðt ‚tu ‚u™tu E÷ts ÚtE þfu ‚tu …AeËw¾ y™u þtkr‚ ‚tu Au s. yu õÞtkÞÚte ÷tððt™tk fu {u¤ððt™tk ™Úte. nðu yu yt…ýu …tu‚u s þtuÄðwk hÌtwk fu yt…ýt …tu‚t™t Ëw¾ y™u þtkr‚ ytzu fÞtk yk‚htÞtuAu. yt…ý™u sýtþu fu yt…ýe …tu‚t™e ‚]»ýt, {níðftkûtt, ÷tu¼, {tun, E»tto, yËqÞt ð„uhuyk‚htÞtuyu s yt…ýwk Sð™ Œw:¾e y™u yþtk‚ ƒ™tðe {qfÞwk Au. yt…ý™u yu …ý «r‚‚e Útþu fuyk‚htÞtu …ý yt…ýwk s Ëso™ Au. yu Ëso™ yt…ýt Ë{ts{tk hnuðt™u fthýu ntuÞ, y{wf Ä{o™ty™wÞtÞe ntuðt™u fthýu ntuÞ, y„h yt…ýt …tu‚t™t ftuE rËØtk‚tu fu {tLÞ‚tytu™u fthýu ntuÞ.yt™tu yÚto yu ÚtÞtu fu, yt ƒÄwk yt…ýe ò‚™u fux÷tyu ft{¤tytu{tk ðªxt¤e™u …Ae ‚tS nðt÷uðt™e EåAt fhðt suðwk Au. ‚{™u …tu‚t™u s sýtþu fu yt™tu E÷ts ‚á™ Ëh¤ Au. ytuZý VUfe Œtuyux÷u ‚h‚ s ‚tS MðåA nðt {¤þu. …tu‚t™wk ™Úte ‚tu …tu‚t™wk fhðt™e ft{™t, …tu‚u ™Úte ‚uðeŒu¾tðt™e {níðftkûtt, …rh„únð]Â¥t, {{‚t y™u yuftrÄfth™e ÷t÷þt yt ƒÄt yt…ýe ò‚uytuZe ht¾u÷tk ytuZý yt…ýu ò‚u VUfe ŒE þfeyu ‚u{ Aeyu. Sð™™u xftðe ht¾ðt {txu ytð~Þfyuðe sYrhÞt‚tu™e ðt‚ swŒe Au, …hk‚w ‚u rËðtÞ, yt…ýtk {™ y™u ƒwÂØyu Ësuo÷ y™u ynkfthu…tu»tu÷t fux÷tÞ nu‚wytu™e «tÂó™e …tA¤ …zeyu Aeyu yus yt…ýt Sð™{tk {tuxe yþtkr‚ W¼efhðt {txu {wÏÞíðu sðtƒŒth Au. ytÚte nðu Ëti™u Ë{òÞwk nþu fu yt…ýtk Ëw¾ y™u þtkr‚™e ytzu ytð™th yt…ýu …tu‚u sAeyu, y™u yþtkr‚ yt…ýu …tu‚u s Œqh fhe þfeyu ‚u{ Aeyu ƒeòytu™e fu ƒnth™e {ŒŒÚte yt«§™wk r™htfhý þtuÄðt™tu yt…ýtu «ÞtË, Ë{Þ y™uu þÂõ‚ yu ‚{t{™tu ŒwÔÞoÞ Au. 43. ÔÞÂõ‚íð {týË ÔÞÂõ‚íð™e ytu¤¾{tk õÞthuf Wýtu W‚hu Au. Ët{tLÞ he‚u ÔÞÂõ‚íð ft[ suðwk…thŒþeo ntuðwk òuEyu. Sð™{tk {týË™u Võ‚ [th rŒðt÷tu™es sYh …z‚e ™Úte. Ë{Þtk‚hu {t™ðÍk¾u Au nwkV... «u{... ÷t„ýe.
 • 60. {™w»Þyu yuf ðt‚ M…ü Ë{sðe hne fu …tu‚t™e ò‚™u þõÞ yux÷t «Þí™tu ðzu ƒeò™u ¾wþfhðt suðe ƒ™tððe hne y™u íÞthu s ‚{u yLÞ™tu yt™kŒ «tó fhe þftu. fthý «u{ y™u ÷t„ýeyuyuf…ûteÞ ™rn …ý W¼Þ…ûte Au. ÔÞrõ‚íð™e h[™t™t …tÞt{tk Ë{sþÂõ‚ {níð™e fze Au. õÞthuf ftÞtuo fh‚tk þçŒtu yLÞ{txu yfþeh Œðt™wk ft{ fhe òÞ Au. {Äh xuhuËtyu ntÚt{tk heðtuÕðh fu ELsufþ™tu ™ntu‚t ÷eÄtA‚tkÞ ‚uytu „heƒtu - Œe™ Œw:¾eÞt™t ƒu÷e ƒ™e „Þt. „tkÄeS …ý {sƒw‚ {tkþ÷ þheh ðzu yk„úuòu™e Ët{u ‚÷ðth ÷E ™ntu‚t W¼t A‚tk ‚u{™tþçŒtu ¢tkr‚™e r{þt÷ ƒ™e „Þt. þçŒtu™e nqkV õÞthuf ÔÞrõ‚íð™u r™¾the Œu Au. {týË™e {n¥tt W…h AÕ÷e rð[thÄthtÚte ykft‚e ™Úte. yt {txu sÁhe Au …tÞt™t ËIiÄtr‚frð[thtu. …tu‚t™wk Sð™ yuðwk ËtÚtof fheyu fu suÚte hM‚u yxðtÞu÷tytu™tu yt…ýu {t„o ƒ™e þfeyu...nt, yt {txu sÁhe Au, …tÞt{tkÚte ði[trhf ¢tkr‚™e. „w÷tƒ™t Vq÷™e …tkŒzeytu™u ¾t‚h …týe rËk[ðtÚte ‚u {tunf ƒ™‚wk ™Úte. yt {txu ‚u™t{q¤™tu rð[th fhðtu …zu.... ‚u™t {w¤™wk s‚™ fhðwk …zu... òu {q¤{tk y™wfq¤‚t nþu ‚tu „w÷tƒ™wk Vq÷™Þ™hBÞ nþu. ÔÞÂõ‚íð™e h[™t{tk {q¤ …tu»tý™tu ÏÞt÷ fhðtu hÌttu. ytuhze{tk y™uf …wM‚ftu.... xur÷rðÍ™....™tux-…u™ ðå[u …whe ht¾ðt{tk ytðu÷tu ƒt¤f ðzt«Ät™ ƒ™e þfðt™tu ™Úte. ‚u™t ½z‚h {txu …ýsÁhe Au …hM…h™t rð[thtu™e yt…-÷u™e.... yt yt…-÷u Ëût{ nþu ‚tu ‚u™wk ÔÞÂõ‚íð ¾e÷e þfþu.fŒt[, íÞthu ‚u Wå[ ntuát™tu nfŒth ƒ™e þfþu. Sð™™e fthfeŠŒÚte {tkze …hM…h™t ËkƒkÄtu ËwÄe ÔÞÂõ‚íð™e yt„ðe sÁrhÞt‚ Au. su ðM‚w™wk‚{t{ {txu {níð Au ‚ux÷wk s {níð yLÞ ÔÞÂõ‚ {txu …ý ntuE þfu Au. yux÷u fu {™w»Þ™tu …hM…h™tuËkƒkÄ y™u yu ËkƒkÄ{tkÚte ¾e÷‚wk ÔÞÂõ‚íð …ý {níð™wk Au. yt Ë{„ú ƒtƒ‚ {txu sÁhe Au Âî‚hVerð[thÄtht™e. …í™e …tu‚t™t …r‚™u Xkze{tk XqkXðt‚tu sqyu íÞthu ‚u™e EåAt ‚u™u „h{ ðMºttu ytuZtzðt™eÚttÞ.... íÞthu …r‚™e …ý yux÷e s sðtƒŒthe Au fu ‚u …ý …í™e™u Xkze{tk ÞtuøÞ hûtý yt…u. Xkze{tk XwkXðt‚wk ƒt¤f òuE r…‚t …tu‚t™wk „h{ ðMºt ‚u™u ytuZtze Ëk‚tu»t {t™u.... ! ðzt«Ät™«íÞuf ‚nuðthu yÚtðt ™ðhtþ™t rŒðËu „heƒ ðM‚e{tk sE Œw:¾e™wk ytkËw ÷qAe ÷u ‚tu ...! ytðwÚtþu íÞthu ðzt«Ät™™u fu {kºte™u [qkxýe xtýu «[th™e sYh hnuþu ™nª. fthý ‚u™t ÔÞÂõ‚íð™eËwðtË [tu{uh «Ëhe [qfe ntuÞ Au. …hM…h «u{Úte Sð‚t {™w»Þ™u ËkƒkÄtu™u …Ae Awxt …tzðt™tu ðthtuytð‚tu ™Úte. fthý, ‚uytu ÔÞrõ‚íð™e AtkÞ ™e[u Sðu Au. 44. nfthtí{f áÂüftuý {týË Ík¾u Au, Ëtr™æÞ, «u{, nqkV.......... {tuxt¼t„™t …r‚-…Âí™™t ËkƒkÄ{tk ͽzt y™u
 • 61. ‚ýtð íÞthu s ËòoÞ Au, ßÞthu yuf-{uf™u yuf-{uf™t Ëntht™e, nqkV™e sYh ntuÞ y™u ‚u ™ Ëtk…zu. ËkËth™u Ët„h fneyu Aeyu. fthýfu ËkËth …r‚-…rí™ Útfe h[tÞ Au. Ët„h su{ …tu‚t™t…uxt¤{tk nfthtí{f y™u ™fthtí{f ‚íðtu™tu Ëk„ún fhe ht¾u Au, ‚u{ …r‚-…Âí™ …ý yufƒeò{tkhnu÷t nfthtí{f y™u ™fthtí{f …tËt™tu Ëk…qýo Mðefth fhu, «íÞuf ûtýu Q¼e Út‚e yð™ðe…rhÂMÚtr‚{tk yufƒeò™t Mð¼tð y™u hË Á[e™u ¼qÕÞt rËðtÞ, y™wfq÷™ ËtÄðt™tu ËV¤ «Þí™fhu Au, íÞthu yufÄtÁk y™u ytfÁk ÷t„‚wk Sð™ W…ð™ Ë{w ƒ™e òÞ Au. Sð™ þwk Au ? Sð™ fuðe he‚u SðtÞ ? Sð™ Sððwk ¾qƒ s frX™ Au. yt «fth™erV÷tuËtuVe™e ðt‚tu yt…ýu Ëtk¼¤‚t ytÔÞt Aeyu. y™u ðt[‚t …ý ytÔÞt Aeyu. …hk‚w Sð™™uË{sðt™u Ë{sðt{tk yt…ýe ËðthÚte Ëtks™e «íÞuf h{ýeÞ ûtýtu™u {týðt™wk [qfe sEyu Aeyu. …r‚-…Âí™ Ëðthu ËtÚtu ƒuËe™u [t-™tM‚tu fh‚t fh‚t yt¾t rŒðË™e ûtýtu™u Ët[ðe ÷E™u‚u™tu ¼h…qh W…Þtu„ fhðt™wk ™¬e fhe y™u íÞth …Ae …tu‚-…tu‚t™t ft{ {txu Aqxt …zu ‚tu......... fu{fu {t™ðeyu yux÷wk y[qf ÞtŒ ht¾ðwk òuEyu fu …rhÂMÚtr‚ yt…ý™u y™wfq¤ Út‚e ™Úte…ý yt…ýu s …rhÂMÚtr‚™u y™wfq¤ Útðwk …zu Au. yu ËíÞ Ë{òÞ …Ae Sð™ y½Ák ™ne …ý Sððtsuðwk ÷t„u Au. yzÄtu ÃÞt÷tu ¾t÷eAu, yu{ òuðt™u ƒŒ÷u yzÄtu ÃÞt÷tu ¼hu÷tu Au yu{ òuðt™e ÿÂü fu¤ðeyu‚tu ? fwkLŒ™eft ft…zeÞt™e «tÚto™t yt…ýu {™™ fhðt suðe Au. “ftuE ËwkŒh ft{ fhu ‚tu «Ëkþt fÁk ftuE ™t™e y{Úte …ý ËntÞ fhu ‚tu f]‚¿t ÚttW, ytsusu™u {¤w, ‚u {the ytí{eÞ‚tÚte …tu‚t™e ykŒh nqkV y™w¼ðu ‚u ytïM‚ ÚttÞ, nËe™u, n¤ðtþy™w¼ðe™u òÞ” yts™t rŒðËu y{u yux÷t «ËÒt hneyu fu su ftuE y{™u {¤u ‚u «ËÒt ÚttÞ. 45. …‚k „ rðï ƒkÄwíð™e ¼tð™t™u Ëtfth fh‚tu rðï™tu yuf{tºt WíËð yux÷u {fhËk¢tkr‚. „heƒ-Ä™ðt™, ô[t-™e[t, ™t™t-{tuxt, Mºte-…wY»t.... ƒÄts yuf ƒ™e™u yt WíËð™u {™ {qfe™u {týu Au.Œhuf WíËð {týðt ÷tÞfs ntuÞ Au. …hk‚w, ‚u ƒÄt WíËðtu{tk òr‚„‚-ËkMf]r‚„‚ fux÷eÞ rðþu»t{ÞtoŒt ntuÞ Au. su {ÞtoŒt™t fwkzt¤t{tk su-‚u WíËð™e Wsðýe ÚttÞ Au.... …hk‚w {fhËk¢tkr‚™t …ðo™uftuE {ÞtoŒt ™Úte. …‚k„™e Œtuh Atuz‚e ð¾‚u ô[u ytftþ{tk …‚k„ sux÷e {tuf¤tþ y™w¼ðe, ËwÂü™u r™nt¤‚e,ztƒe - s{ýe ƒtsw ztu÷ðe ztu÷‚e yt„¤ ðÄ‚e òÞ Au... yuðe s he‚u {t™ðe™t niÞt …ý …‚k„
 • 62. [ztð‚t rVhfe …fz‚t fu …Ae f…tÞu÷t …‚k„ r™nt¤‚t yux÷e s {tuf¤tþ y™w¼ð‚t ntuÞ Au. yt WíËð™e yuf ¾tËeÞ‚ yu …ý Au fu yt ‚nuðth{tk „heƒð„o - su™e nk{uþt Q…uûtt Út‚entuÞ Au ‚u ¾wŒ …ý yt™kŒÚte òuztÞAu... y™u ƒu …iËt f{tE þfu Au. h1 {e ËŒe™e ytkxe-½qkxe{tk yxðtÞu÷t {t™ðe ytiãtur„fhý™t fthýu “ythË™t {tuh”suðtu ƒ™e „Þtu Au. rŒ™-«r‚rŒ™ {t™ðe-{t™ðeÚte Aqxtu …ze hÌttu Au. ËkƒkÄtu™e ÷t„ýe™e ¼e™tþËqfe¼ê Útðt ÷t„e Au. «íÞuf™u yufƒeò{tk rðïtË hÌttu ™Úte. Œhuf …tu‚t™t Ëe{e‚ ftu[÷t{tk sË÷t{‚e y™w¼ðu Au..... íÞthu W¥thtÞý™tu QíËð Wsððt Ëti …tu‚ …tu‚t™e y„tþe{tk [zu Au,y™u …‚k„Úte ¼hu÷wk hk„ƒuhk„e ytftþ òýu Ëti™u fnu Au, “Sð™ Sððt suðwk Au.” su™e ËwkŒh‚ty™tu¾e Au, yu™u {™ {qfe™u {týtu. ft{-ft{™u-ƒË ft{{tk s yxðtÞu÷tu yts™tu {t™ðe «f]r‚Úte rƒ÷fw÷ rð¾wxtu …ze „Þtu Au.«f]Â¥t su yu™u Sðtze hne Au, ‚u™e Ët{u {ex {tkze™u yu™u r™nt¤ðt™tu Ë{Þ s õÞtk Au. íÞthu ytW¥thtÞý™tu WíËð {t™ðe™u ËtiŒÞo ‚hV ÿÂü fhðt™e Vhs …tzu Au. …‚k„ Ítz …h ¾e÷tE™u«f]Â¥t™t yÂM‚íð™wk ÷tuftu™u ¼t™ fhtðu Au y™u htºtu [ztððt{tk ytð‚t „wçƒtht, ‚tht™t ËtiŒÞo™u‚u{s htºtu ¾e÷‚e [tkŒ™e™e ËwkŒh‚t …ý Ë]Âü{tk Au ‚u™tu ynuËtË fhtðu Au. W¥thtÞý™tu WíËð {t™ðe™u Þkºt ƒ™e s‚t yxftðe {t™ðe ƒ™ðt ‚hV™e „r‚ fhðt «uhuAu. {t™ðe™t yufÄtht Sð™Úte fkxt¤e ‚u™t ÔÞÂõ‚íð™wk …rhð‚o™ fhðt frð ©e nrhLÿ Œðu fnuAu : “r{÷™t Qk[t ¼qk„¤tytu™u ftuE [kŒ™™e y„hƒ¥te{tk …÷xtðe Œtu;” rË{uLx-¢tufex™t {ft™tu™u ftuE Ëhwkð™{tk Vuhðe Œtu; ytk¾™e fefeytu™u - ftuE [kÿ …h r[xftðe Œtu; {týËtu™t xtu¤t™u - ftuE Ët„h™e ÷nuhtu{tk ÷nuhtðe Œtu; yts™e ht‚ nwk WŒtË Awk y™u {thu, ¾z¾ztx nËe ÷uðwk Au.” fÕ…™t™e Œwr™Þt{tk, Ítf{Ít¤™e Œwr™Þt{tk {t™ðe yxðt‚tu „Þtu Au, yux÷u yu ËtŒe-ËeÄe
 • 63. Ëh¤ ®sŒ„e Sððt™wk ¼q÷e™u ðtM‚rðf‚tÚte y™u «f]r‚Úte Œqh™u Œqh [tÕÞtu „Þtu Au. “Mð¡tu Útðt™wk yux÷wk Ënu÷wk ƒ™e „Þwk; {týË™u ytðze ™, nfef‚ Útðt™e ðt‚.” 46. Œwr»t‚ rð[th {t™ðe ½ýe ðth ËíÞÚte Œqh [t÷‚tu ntuÞ Au. rƒ™sYhe Œwr»t‚ rð[thtu ‚u™u ËíÞÚte Œqh ÷EòÞ Au. fux÷tf™u ðnu÷e Ëðth™tu fqýtu ‚zftu ytnT÷tŒf ÷t„u Au ‚tu fux÷tf™u ŒÍtzu Au. ¾¤¾¤ðnu‚t Íhýtk™tu ™e™tŒ fux÷tf™u fýor«Þ ÷t„u Au ‚tu fux÷tf™u ƒuËqht. {the ËtÚtu ft{ fh‚t yufËnf{o[the{tk ytðwk s yuf Œw»tý. Ëðth …zu yux÷u ÔÞÂõ‚yu-ÔÞÂõ‚yu ‚u{™t rð[thtu ƒŒ÷tÞ.{U õÞthuÞ ‚u{™u ftuE™t ð¾tý fh‚tk òuÞt ™Úte. ‚u{™t ne™ [trhºÞÚte Ë{„ú þnuh …rhr[‚,…hk‚w ™ðt f{o[the™e [trhºÞrn™‚t «Út{ ‚u{™u s Œu¾t‚e. fhuð‚ Au ™u fu, “…tu‚t™t ytk¾{tk …zu÷tu¼thtuxeÞtu Atuze ƒeò™t ytk¾{tk …zu÷wk ‚ý¾÷wk þtuÄu.” Œqr»t‚ ƒtus™u ÷E™u Vh‚t ÔÞÂõ‚ytu õÞthuÞ rðftËþe÷ «ð]Â¥t fhe s ™ þfu. ƒu ƒtiØ ËtÄwytu ‚u{™t …rh¼ú{ý Œhr{Þt™ yuf ™Œe …tËu ytðe …ntUåÞt. ð»tto™e É‚wn{ýtk s …qhe ÚtE n‚e, y™u ™Œe{tk Xef Xef …týe n‚wk. ËtÄwytuyu …tu‚t™tk ðMºttu Ëh¾tk ƒtkÄe÷eÄtk y™u ™Œe™u …th fhðt™e ‚iÞthe fhe, íÞtk ‚u{™u ft™u ftuE™t ÁŒ™™tu yðts …zâtu. “ftuEf hz‚wk ÷t„u Au,” yuf ËtÄw ƒtuÕÞtu. “yu ‚tu ftuE Mºte™tu yðts Au,” ƒeòyu fÌtwk. “yu™e {txu yt…ýu þt {txu rVfh fhðe ?” …nu÷tu ËtÄw fnu, “…ý yt…ýu ‚…tË ‚tu fhðe s òuEyu.” ËtÄwytuyu yt„¤ sE™u òuÞwk ‚tu ™Œe™u rf™thu ƒuXe ƒuXe yuf ËwkŒh Þwð‚e rð÷t… fh‚en‚e. “þt {txu hzu Au ‚wk, ƒnu™ ?” …nu÷tk ËtÄwyu …qAÞwk. Þwð‚e hz‚tk hz‚tk s ƒtu÷e : “{the {tkŒe {t™u {¤ðt {thu Ët{u …th sðwk Au, …ý ™Œe{tkytx÷wk ƒÄwk …týe Au ! nðu nwk þe he‚u sE þfeþ ?” …nu÷tu ËtÄw ½ze¼h „qk[ðtÞtu. …ý …Ae yu™u {t„o ËqÍe ytÔÞtuu. Þwð‚e™u ‚uýu …tu‚t™u ¾¼uƒuËe sðt fÌtwk. yt òuE ƒeòu ËtÄw ¢wØ ÚtE ‚u™tÚte sht y¤„tu ÚtE „Þtu. Ët{u rf™thu …ntU[e™u ËtÄwyu Þwð‚e™u W‚the ŒeÄe y™u yu [q…[t… yt„¤ ðÄðt ÷tøÞtu.
 • 64. Úttuzeðth{tk ƒeòu ËtÄw ‚u™e ËtÚtu ÚtE „Þtu. [t÷‚tk [t÷‚tk W~fuhtxÚte ƒtuÕÞtu, “Aª: Aª: ytsu‚U ¼thu Œqr»t‚ f{o fÞwo Au. yt…ýtÚte Mºte™tu M…þo fhtÞ s fu{ ?” …nu÷t ËtÄwyu fþtu W¥th ðtéÞtu ™nª. Vhe …u÷tu ƒtu÷e WXâtu : “yt…ýt „wÁ yt òýþu, íÞthu ‚™u þwk rþûtt ™nª fhu ?” ‚tu Þu …nu÷tu ËtÄw þtk‚ s hÌttu. ð¤e …u÷tyu fÌtwk, “Mºte{tºt™tu M…þo yt…ýt ÔÞðnth{tk íÞtßÞ Au. y™u ð¤e yt ‚tu Þwðt™Mºte n‚e. ‚U ytsu ½tuh …t… fÞwo Au.” nðu ‚u …nu÷tu ËtÄw þtk‚ yðtsu ƒtuÕÞtu : “¼tE, {U ‚tu yu Mºte™u ™Œe™u rf™thu W‚the ŒeÄe- …ý ‚wk nsw yu™u ô[fe™u þt {txu [t÷u Au. ” 47. sYh sux÷wk s ! ðÄw™u ðÄw {u¤ððt™e {nuåAt þtkr‚™u nýe ÷u Au. yt…ýu fux÷efðth sux÷wk {éÞwk yux÷tÚteËk‚tu»t ™ {t™‚tk Ë‚‚ …t{ðt «ÞtË fh‚t hneyu Aeyu. ytðt Ë{Þu ½h{tk fýË‚e {t‚t, «u{rð™t ‚z…‚e …í™e y™u ƒt¤ftu „tiý ÷t„u Au. fwxwkƒ-Ë{ts™u yð„ýe ËŒið «ð]Â¥tþe÷ hnu‚t{™w»Þtu ðtM‚rðf áÂüyu fþwk s {u¤ð‚t ™Úte. ðÄw …z‚tk ™týtk ðÄw …z‚e yt…Â¥tytu Ësuo Au. sYh fh‚tk ðÄw [t÷ðtÚte ‚kŒwhM‚e ƒtswyuhnu™u ½qkxý ½ËtE òÞ. sYh fh‚tk ðÄw ƒtu÷ðtÚte {níð ytuAwk ÚtE òÞ. Sð™ {ÞtoŒt{tk SððwkW¥t{ „ýtÞ. hrðþkfh {nthtsu yuf áütk‚ xtkõÞwk Au : yuf rŒðË [th-…tk[ swðtr™Þt {the …tËu ytÔÞt. ðt‚ðt‚{tk ‚u{ýu …qAÞwk : “{nthts,y{u Ekzt ¾tEyu ‚u yk„u ‚{thtu þtu yr¼«tÞ Au ? ” {™u ÚtÞwk : yu{™u þtu sðtƒ yt…wk ? …ý ‚h‚ s {thtÚte fnuðtE „Þw ? “yÕÞt, ‚{thu #zt¾tðt fu ™rn yu{tk {™u þwk …qAtu Atu ? - yu #zt™e {qf™th {t™u s …qAe swðtu™u !” “…ý ŒtŒt r™Soð #zt ¾tEyu ‚tu ?” “…ý, {™u yu ‚tu fntu fu ‚{thu #zt ¾tðtk Au þwk ft{ ?” “fu{ ? #zt{tk …w»f¤ rðxt{e™ y™u «tuxe™ ntuÞ Au.” Þwðt™tu{tkÚte yufu fÌtwk. “‚{the …tËu Au yux÷wk rðxt{e™ ‚tu ðt…htu ! - …Ae ¾qxu ‚tu rð[thòu.”
 • 65. y™u yu™t y™wËkÄt™{tk „tkÄeS™e yuf ðt‚ {™u ÞtŒ ytðe ‚u {U swðt™tu™u fne Ëk¼¤tðe : „tkÄeS ‚tu «Þtu„ðeh n‚t y™uf ò‚™t «Þtu„tu fh‚t. yu{™wk Sð™ yux÷u «Þtu„. yufrŒðË „tkÄeS™u rð[th ytÔÞtu fu {týË òu ft[wk s y™ts ¾tðt™e xuð …tzu, ‚tu yu™e fux÷eÞuðuzVtE s‚e þÂõ‚ ƒ[u y™u ytuAe ðM‚w{tkÚte …ý ðÄthu ‚tft‚ {u¤ðe þfu. „tkÄeS™u rð[th ytÔÞtu yux÷u òuEyu þwk ? …tu‚t™e ò‚Úte s þY fhu. yu s ‚u{™t Sð™™erðþu»t‚t n‚e. {™u ‚u{™e yt ðt‚ „{e ™u nwk ‚u{™t «Þtu„{tk òuztÞtu. ºtý-[th rŒðË ‚tu ƒt…w™uyt «Þtu„Úte ¾qƒ MVqŠ‚ hne, …ý …Ae ‚u{™u Ítzt ÚtE „Þt. yuf rŒðË ‚u{™t ytuhzt{tk {thu ftkEf ÷uðt sðt™wk ÚtÞwk. ƒt…wyu {™u ƒtu÷tÔÞtu. “‚thtu «Þtu„ [t÷u Au?” yu{ýu …qAÞwk. “nt.” {U xqkftu sðtƒ ytÃÞtu. “ðs™ ½xâwk ?” “…tuýtu þuh ½xâwk Au.” “…ý þÂõ‚ ?” “Úttuze ½xe ntuÞ yu{ ÷t„u Au.” “‚tu þwk ft{ fhu Au ?” {U {thu ¼t„u ytð‚tk ƒÄtk s ft{tu „ýtÔÞtk. “yt ƒÄwk ft{ ÚtE þfu Au ?” “nt, yu{tk ðtkÄtu ™Úte ytð‚tu.” “‚tu …Ae þÂõ‚ Úttuze ½xe Au yu{ þt W…hÚte fnu Au ?” yu ðtrýÞt™u nwk þtu sðtƒ yt…wk ! y™u …Ae ƒt…wyu ¼t»Þ fÞwo ‚u nwk fŒe ¼q÷e þfwk yu{ ™Úte. “‚™u ¾ƒh Au ? ¾…™e þÂõ‚ fh‚tk ðÄthu þheh{tk Wí…Òt ÚttÞ ‚tu ‚u{tkÚte rðfth sL{u. ytƒnw Ë{sðt suðe ðt‚ Au. yux÷u sux÷wk ft{ fhðt™wk ntuÞ yux÷e s þÂõ‚ Wí…Òt fhðe òuEyu.ðÄtht™e þÂõ‚Úte ÷t¼ ™Úte; W÷xt™e ðÄtht™e þÂõ‚ r[¥t y™u #rÿÞtu{tk rðfth …uŒt fhu Au.” 48. ÷t[the
 • 66. ÷t[th ÔÞÂõ‚ õÞtkÞ rðftË ËtÄe s ™ þfu. „heƒtE W…h Œw:¾e ÚtE ÷{ýu ntÚt ŒE ƒuËehnu™tht {týËtu Sð™ Sððt™e þYyt‚ s ™Úte fh‚tu. „heƒtE™u „¤u ÷„tðe ¼e¾ {tk„ðtÚteË{]ÂØ ytððt™e ™Úte. „heƒtE{tk WAhu÷ ™thtÞý 15 rf.{e. ËwÄe …„…t¤t rþûtý ÷uðt r™Þr{‚ ytð™-òð™fh‚tk. …tu‚t™e ÂMÚtr‚™u Œtu»t Œuðt fh‚t ™thtÞýu Ë‚‚ «ÞtË îtht ¼th‚™t „wÁ rþ¾h Ë{t™ht»xÙ…r‚™tu ntuŒTtu «tó fÞtuo. ht»xÙ…r‚ ztì. fu.yth.™thtÞýu Sð™™tu Ët[tu W…Þtu„ fhe y™uftu™uSð™ ƒûÞwk. {thtu yuf r{ºt „heƒ y™u yu{tkÞ ¼ýðt{tk ‘Z’ n‚tu. Œþ{t Ätuhý{tk yk„úuS rð»tÞ{tk ºtýxÙtÞ÷ {tÞto, …ý …tË ÚtÞtu s. ytsu yu yk„úuS rþûtf ‚hefu rþûtýûtuºtu W¥t{ «Œt™ yt…u Au. yt…ýu ÷t[th ƒ™e ¼e¾ {tk„‚t r¼¾the™u ¼eûtt yt…e ðÄw ÷t[th ƒ™tðeyu Aeyu.Œuþ™e „heƒe Œqh fhðt™tu W¥t{ W…tÞ Au - ÷t[th™u Sð‚tk þe¾ðtu. {ntí{t ‚tuÕËtu‚tuÞ …tËu yuf swðt™ ytðe™u fnuðt ÷tÔÞtu : “nwk ƒnw s „heƒ {týË Awk.{the …tËu yuf …tE ËwæÄtk ™Úte !” ‚tuÕË‚tuÞ {eXwk ÂM{‚ Vhftð‚tk ƒtuÕÞt, “‚the …tËu yuf …tE ËwæÄtk ™Úte ? yu{ ‚u ftkEƒ™u?” swðt™ ŒÞt{ýu yðtsu ƒtuÕÞtu : “™t S, {the …tËu fþwk s ™Úte.” ‚tuÕË‚tuÞu fÌtwk : “‚™u yuf hM‚tu ƒ‚tðwk. {thtu yuf r{ºt ðu…the, {týË™e ytk¾tu ðu[t‚e÷u Au. ‚u ƒu ytk¾™t ðeË nòh yt…u Au. ƒtu÷, ‚thu …iËt™e sYh ntuÞ ‚tu ‚the ƒu ytk¾tu ðu[ðeAu?” swðt™ Vtxe ytk¾u ƒtuÕÞtu : “þwk fÌtwk - ytk¾tu ? ™t S !” ‚tuÕË‚tuÞ yt„¤ ƒtuÕÞt: “ ‚u ðu…the ntÚt …ý ¾heŒu Au. ƒuÞ ntÚt™t {¤e™u …kŒhuf nòhyt…þu. ƒtu÷, ‚thu ntÚt ðu[ðt Au ?’ …u÷tu swðt™ „¼htÞu÷t yðtsu ƒtuÕÞtu : “™t S ! ™t S ! {thu ntÚt ™Úte ðu[ðt !” ‚tuÕË‚tuÞ nË‚t nË‚t ƒtuÕÞt : “‚tu …Ae yu{ fh - ‚tht …„ ðu[e ™t¾, ‚™u ƒu …„™t‚u Œþ nòh ‚tu yt…þu s.” swðt™ ‚tu ‚tuÕË‚tuÞ™e ðt‚tu Ëtk¼¤e™u Äúws‚u ytðsu ƒtuÕÞtu: “Ëtnuƒ, ytðwk ƒÄwk yt… þwkƒtu÷tu Atu ? {™u ‚tu yu Ëtk¼¤e™u „¼ht{ý ÚttÞ Au !” ‚tuÕË‚tuÞ ¾z¾ztx nË‚t ƒtuÕÞt : “nwk ‚™u ‚the r™Äo™‚t {xtzðt™tu W…tÞ s ƒ‚tðwk Awk.yu{tk „¼htðt suðwk þwk Au ? yåAt, Ëkt¼¤. òu ‚thu ¾qƒ …iËtŒth Útðwk ntuÞ ‚tu ‚™u yuf ÷t¾
 • 67. Yr…Þt yt…e™u yu {thtu r{ºt ‚tÁk yt¾wk þheh ¾heŒe ÷uþu. ‚u ðu…the {týË™t þheh{tkÚte „wóŒðtytu ƒ™tðu Au, yux÷u yu ‚™u ÷t¾ Yr…Þt sYh yt…þu,. ƒtu÷, þtu rð[th Au ?” …u÷tu swðt™ ®n{‚ yufXe fhe sht {¬{ yðtsu ƒtuÕÞtu : “Ëtnuƒ, yuf ÷t¾ ‚tu þwk - ftuEfhtuz Yr…Þt yt…u ‚tu Þu nwk {tÁk þheh ™nª ðu[wk ! ” yu Ëtk¼¤e ‚tuÕË‚tuÞ «u{t¤ ÂM{‚ Vhftð‚t ƒtuÕÞt “su {týË fhtuz Yr…Þt ÷E™u …ý…tu‚t™wk þheh ðu[ðt ‚iÞth ™Úte, ‚u òu yu{ fnu fu nwk Ëtð r™Äo™ Awk, ‚tu ftuE™u nËðwk ™ ytðu ? yhu,¼÷t swðt™, yt ytk¾tu, yt ntÚt, yt …„, yt «týðk‚ þheh - yu Ëti Ä™™t y¾qx ¾ò™t Au.ytx÷wk òýe ÷u y™u {nu™‚ fh. Ëtu™wk, Y…wk yu ˽¤wk …Ae fþe rðËt‚{tk ™Úte. [tkŒtu-Ëqhs …ý‚tht ntÚtðU‚ s Au.” 49. ò„‚t hntu ytk‚hht»xÙeÞ …ºtfth …rh»tŒ{tk ¼t„ ÷uðt ƒU„ftuftu sðt™wk ÚtÞwk. rðŒuþ™e Äh‚e™u {týðt™eWífkXt A‚tkÞ …rh»tŒ™u «Út{ «tÄtLÞ ytÃÞwk. rðï™t «Út{ nhtu¤™t y¾ƒthtu™t ‚kºteytu, …ºtfthtu,Ët{tSf ftÞofhtu, f{oþe÷ ™u‚tytu™t rð[thtuu «¼tðf ÷tøÞtk. Ënw™t rð[thtu™tu yuf Ëqh :“Ëðoºt þtkr‚ ntu.” rðïfûttyu yufXt ÚtÞu÷t …ºtfthtu - f{oþe÷tu™tu ¢{: ‘Ë‚‚ ðnu‚t hntu, ò„‚t hntu,Sðk‚ hntu.’ {the ËtÚtu ytðu÷t ¼tE ðõ‚ÔÞ fu ËkðtŒ þY ÚttÞ yux÷u òòh{t™ yu.Ëe. ntu÷{tk ÷kƒtðeŒuu. òýu ®[‚‚ fh‚t ntuÞ yu{ ÷tkƒe Qk½ ¾U[e ÷u. ¼th‚ ytÔÞt …Ae Ë{t[th ÷¾ðt™e fwþ¤‚t nwk fu¤ðe þõÞtu. rðŒuþe y™w¼ðtu™u ft{u÷„tz‚tk {™u ðth ™ ÷t„e. ½ýt ƒÄt y¾ƒthtuyu {™u ft{ fhðt ytuVh yt…e. nwk rþûtf{tkÚte,÷u¾f{tkÚte, …ºtfth{tkÚte... yu™tWLËh ƒ™e þõÞtu. {the ËtÚtu ytðu÷t ¼tE ytsu …ý ÷¾u Au..…ý yu{™t ËtrníÞt{tk Ë{ts «íÞu™e «r‚ƒæÄ‚t fux÷e ? yuf 𾂠¼„ðt™ ƒwØ htºtu «ð[™ fhe hÌtt n‚t. «ð[™ Ëtk¼¤ðt ytðu÷tu yuf {týËðthuðthu ÍtUft ¾t‚tu n‚tu. ¼„ðt™ ƒwØu ‚u ô½‚t {týË™u fÌtwk : “ðíË ô½tu Atu ?” …u÷t ô½‚t{týËu fÌtwk : “™t ¼„ðt™.” «ð[™ VheÚte [t÷w ÚtÞwk y™u …u÷tu ©tu‚t …nu÷t™e su{ ô½ðt ÷tøÞtu.¼„ðt™ ƒwØu ‚u™u ºtý-[th ðth s„tzâtu.…hk‚w ‚u “™nek ¼„ðt™.” fnu‚tu y™u VheÚte ô½ðt÷t„‚tu. ykr‚{ ð¾‚u ¼„ðt™ ƒwØu …qAÞwk : “ðíË Sðtu Atu ?” Œh 𾂙e su{ …u÷t ©tu‚tyusðtƒ ytÃÞtu. “™rn ¼„ðt™.” ©tu‚tytu{tk ntMÞ™wk {tuswk Vhe ðéÞwk. ¼„ðt™ ƒwØu …ý ÂM{‚ fÞwO…Ae „k¼eh ƒ™e™u ƒtuÕÞt : “ðíË, ô½{t ‚{tht {w¾{tkÚte Ët[tu sðtƒ ™ef¤e „Þtu. su ô½u Au‚u {hu÷t suðtu s Au. suytu ô½u Au ‚uytu ‚tu Ëti¼tøÞ Ët{u ytðe™u W¼wk hnu ‚tu …ý ‚u™tu ÷t¼ QXtðeþf‚t ™Úte. ò„]‚ ytí{tytu™e Ëh¾t{ýe{tk ‚u{™wk Sð™ Sð‚t ntuðt A‚tk {hu÷t {™w»Þtu suðwk
 • 68. s ntuÞ Au.” 50. ËL{t™ “WŒT¼ð™t ™Úte ËL{t™ y™u þh{ªŒ„e ftuE …rhrMÚtr‚{tkÚte, ð‚tuo ƒhtƒh ‚{tht …ûtu y™u íÞtk s hÌtwk Au ËL{t™ !” Ëwðýo «¼t‚, y„hƒ¥te™u …w»…tu™e ËwðtË.... y™u yu ƒÄt™e ðå[u MðåA y™u MðMÚt ÚtE™unwk fÁk Awk {tht ftÞo™e þYyt‚. yuðe þYyt‚ fu su{tk {the ðtM‚rðf‚t, {thtu ð‚o{t™ y™u yk‚hÚteËt{u÷ Útðwk.... A‚tkÞ Œw:¾e þt {txu ÚtðtÞ ? fthý, {tÁ ð‚o™ ÞtuøÞ ™ntu‚wk... !! nwk …rhÂMÚtr‚{tk yxðtW Awk ™u ðtM‚rðf‚t ¼w÷e òô Awk.yt yuðe ðt‚ Au fu su{tk, …tu‚t™t ƒt¤f™e ytk„¤e …fze hM‚tu ytu¤k„ðt s‚tk, ðå[u ÄkÄtu ÞtŒytðe sðtu ™u ƒt¤f rðËhtE sðwk ™u yfM{t‚ Útðtu. ðtM‚rðf‚t yu Au fu ÂMÚth [{f ‚tu yk‚h{tkÚte s «„xu Au. ÔÞðntÁk SkŒ„e{tk yfM{t‚ ‚tuhtus Útðt™t... htus yt…ýu ÷tuftu™u rþ¾t{ý …ý yt…ðt™t... htus …r‚-…í™e ðå[u ͽzt …ýÚtðt™t íÞthu yt…ýu yt…ýe ò‚™u «§ …qAðt™e sYh Au fu, “þwk nwk {tht …ûtu ƒhtƒh ð‚wo Awk ¾htu?” nwk òu {the s …rhÂMÚtr‚{tk yxðtÞt fh‚tu ntuô ‚tu r™:þkf…ýu ƒt¤f fu …Âí™™u ÞtuøÞ LÞtÞyt…e þf‚tu ™Úte. {tÁ ftuE …ý ftÞo fu «Ëk„ Ëk‚tu»t sL{tðe s ™ þfu. Œhuf™u …tºt‚t «{týu {¤ehnu ‚u{tk LÞtÞ Au - yu rðÄt™ yËíÞ …whðth ÚttÞ Au. fthý yt…ýu …tºt‚t «{týu ‚u™u ÞtuøÞ LÞtÞyt…e þf‚t ™Úte, ‚u™e ÷t„ýe, {nuåAt fu yh{t™™u Ë{S þf‚t ™Úte. Ët[t yÚto{tk ‚{u su …rhÂMÚtr‚{tk ntu yu™u Ë{sðe òuEyu y™u ËtÚttu ËtÚt ‚{the ËtÚtuð‚o{t™…ºt{tk Sð‚t …tºttu™u …ý LÞtÞ yt…ðtu s hÌttu nk{uþt ÞtŒ ht¾eyuu fu ƒthe ¾tu÷tu ‚tu½ýwk ƒÄwk Œu¾tÞ ƒu {týËtu yuf s ƒthe{tkÚte swyu ‚tu yuf fŒt[ ftŒð-fe[z swyu y™u ƒeòu‚tht-™ûtºttu™u swyu yu{ …ý ƒÒtu... A‚tkÞ nwk yuf÷tu ƒthe ¾tu÷e™u òuô ‚tu {thu Ë{„úË]Âü™ur™nt¤e Ënw™u LÞtÞ yt…ðtu hÌttu. ½ýeÞðth {™w»Þu Ëðtuoå[ ytŒuþ yt…‚t ytí{t™t yðts™wk …t÷™ fhðwk s …zu, ¼÷u …Aeyt¿tt…t÷™ fux÷tÞ ytkËw™t fzðt ½qkx fu{ ™ …eðztðu... {týËu …rhÂMÚtr‚ ËtÚtu ™nª …ýytí{t™t yðts y™u ðtM‚rðf‚t ËtÚtu Sððwk s òuEyu. fthýfu «ËÒt‚t Sð™þÂõ‚{tkÚte fuŒun{tkÚte ™nª, …hk‚w ytí{t™t Ëk‚tu»t{tkÚte «„xu Au. …rhÂMÚtr‚Úte {týË {nt™ fu ytŒþo ƒ™‚tu ™Úte fu ™Úte ‚u™t Útfe ‚u™u þh{ y™w¼ððe…z‚e, ÔÞÂõ‚ sÞthu …tu‚t™t ftu…ý ftÞo™u ÞtuøÞ LÞtÞ yt…e þfu ‚tu ‚u ‚u™wk ËL{t™. fwxwkƒ™u ƒ„e[tuòuðt ÷E sEyu y™u M{þt™™e ðt‚ fheyu ‚tu ‚u ÞtuøÞ ™Úte. “yt ƒÄt „w÷tƒ s fnuðtÞ, yu{tk
 • 69. þwk òuðt™wk” yu …ý ÞtuøÞ ™Úte. fthý, «f]r¥t™u {týðt ytÔÞt ntuÞ íÞthu «f]Â¥t{tk s ÷e™ hnuðwkòuEyu. ytðt Ë{Þu yt…ýwk ™fthtí{f ð÷ý yt…ýt …ût™tu yLÞtÞ Au nwk ËL{t™eÞ íÞthu s ƒ™eþfwk fu sÞthu nwk {tht …tºt™u ÞtuøÞ LÞtÞ yt…e þfwk. nwk òu Wý…tu s þtuÄ‚tu hneþ ‚tu SkŒ„e™eþYyt‚ s ™nª fhe þfwk. {the sYheÞt‚ Au ntÚt{tk ytk„¤e …fze {tht ƒt¤f™u fu …í™e™u ÞtuøÞ rŒþt{tk ÷E sEƒ„e[t™tu Ët[tu ynuËtË fhtððt™e. {the {nt™‚t, {the Ë{s, {tÁk yÂM‚íð, {tÁk ËL{t™íÞthu s þfÞ Au. “÷u¾f™e f÷{ [tÕÞt fhu …ý ‚u{tkÚte ‚u™wk …t÷™ ÷u¾f ½ýwk ytuAwk fh‚tu ntuÞ... yÚtðtrþ¾t{ý yt…ðe Ënu÷e Au …ý ÷uðe y½he Au.” yuðwk ½ýtk fnu‚t ntuÞ Au. ÷u¾f fu ÔÞÂõ‚ ‚hefunwk fu ‚{tu …tu‚t™t …ûtu ðVtŒth hne ð‚eo þftu ‚tu s ËL{t™ ƒtfe y…{t™. 51. ytí{eÞ‚t Wå[ ntuŒTt …h ƒuXt …Ae {tºt ytŒuþtí{f yr¼„{ ht¾™tht yrÄftheytu rðhtuÄ™tðkxtu¤{tk VËtE òÞ Au. ftuE…ý ftÞo ytí{eÞ‚tÚte y™u ÷t„ýeÚte sux÷wk ËV¤ òÞ Au ‚ux÷wkËh{w¾íÞthþtneÚte Út‚wk ™Úte. ytí{eÞ‚tÚte rðãtÚteoytu{tk rŒ÷ S‚™th rþûtf Ëh¤‚tÚte rþûtý …ehËe þfu Au. fux÷efðthyt[tÞo fu rþûtýtrÄfthe fh‚tk rðãtÚteo™u ytí{eÞ rþûtf{tk ðÄw hË ntuÞ Au. AuÕ÷e …tx÷eyuƒuË‚tk rðãtÚteo{tk …ý Sðk‚‚t ÷tðe þfu ‚u Ët[tu rþûtf. ntUrþÞth ‚tu …nu÷e …k„‚{tk ntuÞ sAu …ý XtuX™u …nu÷e …k„‚{tk ÷tðe ƒ‚tðu ‚u Ët[tu rþûtf. Ë¥tt ntuÞ yux÷u Ëtuxe Vxfthðt fh‚tk ÷t„ýeÚte ft{ ÷tu. y™u íÞthu rðãtÚteo ntuÞ fu «òrþûtf fu ™u‚t™t ÚtE™u s hnuþu. htò rËfkŒh™u ftuEyu …qAÞwk : “yt…u …qðo y™u …Âù{™t ytx÷t ƒÄt «Œuþtu fE he‚u S‚e÷eÄt ? yt…™t …nu÷t …ý ½ýt ƒtŒþtntu ynªÚte …Ëth ÚtÞt Au. ‚u{™e …tËu yt…™t fh‚tk÷~fh y™u ¾ò™tu ðÄw ntuðt A‚tk ‚uytu yuðe S‚ fu rðsÞ ™ {u¤ðe þõÞt, suðe S‚ yt…u{u¤ðe Au. Auðxu yt…™t rðsÞ™wk hnMÞ þwk Au ?” Ë{útx rËfkŒhu ™{ú‚tÚte fÌtwk : “Ëtk¼¤tu, nwk su «Œuþ™u S‚e ÷u‚tu n‚tu ‚u™t …h fƒòu fhe÷u‚tu n‚tu …hk‚w íÞtk™e «ò™u hkòz‚tu ™ntu‚tu. nwk íÞtk™t ntrf{tu y™u Ä{o„wÁytu™u ½ýwk {t™ yt…‚tun‚tu ‚Útt ‚u Œuþ™e {t™ {ÞtoŒt ò¤ð‚tu n‚tu y™u ftuE™wk ƒqÁk ™ ÚttÞ ‚u™wk ¾tË æÞt™ ht¾‚tu n‚tu,‚uÚte {tuxt {tuxt «¼tðþt¤e ÷tuftu…ý {tÁk fÌtwk {t™‚t n‚t. yt he‚u {thtu rðhtuÄ fh™tht ÷tuftuíÞtk òuðt {¤‚t ™rn y™u {™u ËV¤‚t {¤‚e n‚e. ƒË, yt {tht rðsÞ™wk hnMÞ Au.” ÞwæÄ{tk rðsÞ …Ae …ý ÷tufr«Þ ƒ™™th rËfkŒh ntuÞ fu …Ae ÷½w{r‚{tkÚte ytð‚tk ztì.yçŒw÷ f÷t{ ntuÞ.... ÷tuftu {tºt ÷t„ýe™u Mðefthu Au. {t™ yt…þtu, ytí{eÞ‚t fu¤ðþtu ‚tu sYh
 • 70. ËV¤ Útþtu. 52. ÷t„ýe ‘…Þtoðhý ò„]r‚’ yk„„o‚ yuf ftÞo¢{{tk yu™tWLËh ‚hefu sðt™wk ÚtÞw. htßÞ{tk …Þtoðhýûtuºtu ftÞo fh‚t Wå[¾t‚t™t yrÄftheytu ntsh hnuðt™t ntuE ftÞo¢{{tk ¾qƒ s Ë‚fo‚t ht¾ðt{tkytðe n‚e. ftÞo¢{{tk {nu{t™tu™wk …q»…nthÚte Mðt„‚ fhðt{tk ytÔÞwk íÞthu Ë{thk¼™t «{w¾©e[ti½heyu ËL{t™ Mðefthðt™tu ELfth fÞtuo. ‚u{ýu ‚u{™t «tËkr„‚ «ð[™{tk fÌtwk, “yt…ýu …u÷e…kÂõ‚ytu ÞtŒ fheyu, fu ð]ûttu y™u Vq÷tu ËtÚtu ðt‚ fhðt™tu Ë{Þ …tfe „Þtu Au. Vq÷ ÔÞÂõ‚ ËL{t™{txu ™nª …ý {™™u Xthðt, «f]r‚™u Sðk‚ ht¾ðt Au.” yt ftÞo¢{ Ët[t yÚto{tk ËtÚtof ÷tøÞtu íÞth …Ae ÷„¼„ {the ntshe{tk ½ýtk ftÞo¢{tu{tkMðt„‚ {txu þçŒtu fkfq - [tu¾t fu …Ae Ëq‚h™e ytkxe™tu s W…Þtu„ ÚtÞtu Au. …Þtoðhý™wk s‚™ fheþwk‚tu «f]r‚ nhnk{uþ {÷ft‚e ð‚toþu. ÷t„ýeþe÷ ÔÞÂõ‚ytu ‚u™u Ëns‚tÚte òuE þfu Au. Ëk‚ ™t{Œuð {tuxe ô{hu Ëk‚ fnuðtÞt, …hk‚w ™t™…ýÚte s ‚u{™tu Mð¼tð …htu…fthe Ëk‚ suðtun‚tu. yuf rŒðË ™t{Œuð™e {tyu fÌtwk : “ƒuxt” Œðt {txu fhks™t Ítz™e Úttuze At÷ ‚tu ÷E ytð. ™t{Œuð Ítz™e At÷ ÷uðt ™ef¤e „Þt y™u Úttuze At÷ ÷E™u …tAt ytÔÞt. íÞthƒtŒ™t{Œuð™e {t‚tyu òuÞwk fu ‚u™e Ätu‚e …h ÷tune™t zt½t Au. {t‚tyu …qAÞwk : “fu{ hu, yt ÷tune™tzt½t fuðe he‚u …zât ?” ™t{Œuðu fkE fÌtwk ™rn. {tyu VheÚte …qAÞwk : “ƒtu÷‚tu fu{ ™Úte ? ftuEyu {tÞwo Au fu þwk ?” “™nek.” ™t{ŒuðÚte ÄehuÚte fÌtwk: “{t, ‚u rŒðËu ‚U Ítz™e At÷ {k„tðe n‚e™u, {U ßÞthuÍtz™e At÷ ftZe íÞthu {™u ÷tøÞwk fu yt Ítz ‚tu ƒtu÷‚wk ™Úte, òuô, yu™e At÷ ftZ‚e ð¾‚u ‚u™ufuðe ÷t„ýe Út‚e nþu ? ‚uÚte {U {the …„™e At÷ Atu÷e ftZe.” yt Ëtk¼¤e™u {t™wk ÓŒÞ ÿðe „Þwk y™u ytk¾tu{tkÚte ytkËw™e Ätht ðnuðt ÷t„e. 53. yr™ðtÞo‚t “‚{u òu [t÷tu ‚tu Ëzf ÚtE ÷kƒtðwk fŒ{u, ‚{u òu ƒtu÷tu ‚tu ‚ð yÄhÚte Vq÷ ÚtE ¾Ák nwk !”
 • 71. ð‚o{t™ s„‚™e ðtM‚rðf‚t yu hne Au fu, “ƒt¤f {t™u Ík¾u Au y™u {t ƒt¤f™u Ík¾u Au.”xqkf{tk ƒt¤f suðt y™uf ËkƒkÄtu™u …ý sÁh Au yuf ƒeò™t nqkV™e... yM¾r÷‚ «„r‚ {txu ftuE…ýËkƒkÄ yr™ðtÞo ƒ™e òÞ íÞthu Ë{Þ™u …tk¾tu Vqxu Au y™u «íÞuf «¼t‚ ‚ts„e¼Þwo ÷t„u Au. «u{ y™u yufÁ…‚t yuðtu yËtæÞ htu„ Wí…Òt fhu Au fu «u{t¤ ÓæÞ™t {t™ðe™t {w¾{tkÚteþçŒtu Ëhe …zu fu - ‘‚{tht {txu Ëzf ÚtE òô Vq÷ ƒ™e òô....!’ yufƒeò™e nqkV sÁeÞt‚ ƒ™eòÞ íÞthu {tuxt{tk {tuxe ytV‚ …ý ûtqÕf ÷t„u, «íÞuf «Ëk„ XtX{tkX Ësu, «íÞuf Ëðth òu‚tkEïhu Ë]Âü™t îth ¾tuÕÞtk ntuÞ ‚uðtu ynuËtË ÚttÞ. Sð™™u ËV¤ ƒ™tððt {txu nk{uþt ‘yn{TT’ íÞS™u ÷t„ýe ˼h ƒ™e yt…ýt ËkƒkÄtu™uËkðuŒ™t˼h ƒ™tððt òuEyu. yt…ýe ytË…tË hnu‚t …tºttu - ËkƒkÄtu ËtÚtu ‚ÿw… - ‚L{Þ ÚtEsðwk òuEyu. y™u íÞthu ËkƒkÄtu™u ËwkŒh fqk…ýtu Vqxþu, „wk„¤t‚t ïtË™u „r‚ {¤þu. Sð™ Sððtsuð]w ÷t„þu. frðytu, …tu‚t™e „Í÷tu{tk yts Sð™™e ðt‚ fhu Au. y™uf Ë{MÞtytu ntuðt A‚tk fux÷tffrðytu™e f÷{tu yM¾r÷‚ ðnu‚e hne Au. Ëk½»to fh‚t frð Sð™e f÷{ …ý «u{ y™u ntMÞ™u Ík¾uAu. “rûtr‚s ƒu Ët{Ët{e þqLÞ™u rðM‚th‚e Q¼e, ‚{u Úttuzwk nËtu yu™u „„™™wk ™t{ yt…e Œô” rskŒ„e {txu ÷¾tÞwk Au fu Sð™{tk þw»f‚t y™u ˼h‚t, ytþt y™u r™htþt, ûtý¼k„wkh‚ty™u r[hkSð‚t, {]íÞw y™u Ë÷t{‚e ‚Útt WÕ÷tË y™u ÔÞÚtt™t rðfÕ…tu Eïhu s „tuXðu÷tk Au. y™u«§tuÚte ˼h Œwr™Þt{tk {™w»Þ™u ÔÞÚtt …ý {¤u Au. ... …ý yu ÔÞÚtt™u ÔÞÚtt ™ hnuðt Œu‚t ‚u{tk {ÄwhËqhtð÷e™wk Ëso™ fhðt «u{ y™u nqkV™e yr™ðtÞo‚t Au. Ë]»x y™u …rhÂMÚtr‚™e ftuE s Ëe{t ™Úte…ý «íÞuf {™w»Þyu Ë{sðwk hÌtwk fu, ½h™e ƒthe{tkÚte M…þo‚e nðt yt…ý™u rðþt¤ s„‚{tk ÷Esðt™tu Ëkfu‚ fhu Au. «u{Úte Sððt™tu Eþhtu fhu Au. yt Ë]Âü{tk nh‚t Vh‚t ÚtE™u, ËkƒkÄ™uyr™ðtÞo ƒ™tðeyu Ëti™u M™un™e ÷ntýe fhtððtÚte r™íÞ™q‚™ yt™kŒ™tu y™w¼ð ÚttÞ Au... íÞthu«§ fÞtkÞ ykÄfth{tk „hftð ÚtE òÞ Au. {t™ðeyu ytsft÷™e rØÄt{tk …zÞt rËðtÞ {™{tuSfrð™e su{ ®sŒ„e™e su ƒu[th ûtýtu {¤e Au yu™u yt™kŒÚte - r«Þ …tºt™u yuf «u{t¤ ËkƒkÄ™wk ™t{yt…e {týe ÷uðe òuEyu. nqkV¼Þto «u{ðt[f þçŒtu Sð™{tk yfËeh Œðt suðwk ft{ fhe òÞ Au. sÞtk ËkƒkÄ Au íÞtk «§tuy™u VrhÞtŒ …ý hnuðt™e... …hk‚w ‚u™u ‘ftÞ{’ ™wk ™t{ ™ y…tÞ ‚u æÞt™{tk ht¾ðwk ytð~Þf Au.ƒt¤f nk{uþt {t‚t™t ¾tu¤t™u Eïh™wk Ëtr™æÞ s Ë{su Au. yuf …í™e …tu‚t™t …r‚™t nqkVÚte ™ðtuZt
 • 72. ƒ™e ½h™u Ëtu¤u þý„th Ëòðe Œu Au. nt, …ý «íÞuf ËkƒkÄ …hM…h™e nqkV Ík¾u Au... ËkƒkÄtu{tkyr™ðtÞo‚t ytð~Þf Au. …r‚ fu …í™e yuf rŒðË™e „uhntsheÚte ƒu[u™e y™w¼ðe þfu ‚u yr™ðtÞo‚tAu. ßÞthu ËkƒkÄtu{tk yt «fth™e Ë{s ytðu íÞthu Sð™™e ËtÚtof‚t yt…tuyt… sze òÞ Au,«íÞuf «u{t¤ þçŒtu{tkÚte Vw÷ ¾Þto™tu ynuËtË ÚttÞ. sÞthu Œwr™Þt xe.ðe., xur÷Vtu™, {tuƒtE÷,rVÕ{tu™t ½tU½tx{tk …k¾eytu™t xnwfth ¼q÷e „Þu÷t {t™ðe nðu ËkðuŒ™tytu ™ ¼q÷u su sÁhe Au. Ët[e yr™ðtÞo‚t ÔÞÂõ‚™u ykŒhÚte Ë{sðtÚte WŒT¼ðu Au. ™nª fu «u{ Ík¾‚t ƒt¤fuE÷ufxÙtu™ef h{fzwk …fztðe Œuðt{tk, ƒt¤f™wk ytËwk òuE zuhe r{Õf [tuf÷ux …fztðe Œuðt{tk... ‚u™eðuŒ™t™u ykŒhÚte ™nª Ë{S þfeyu ‚tu fŒt[ {tuxtu ÚtE™u yu ƒt¤f ‘‚{thtu’ ™ …ý hnu !! AuÕ÷u ËkƒkÄtu™wk ËtiŒÞo fh{tE ™ òÞ, {t™ðe™t ytí{eÞ‚t y™tÚt ™ ÚtE òÞ yu {txuËkƒkÄ™t ð]ût™u …tu»tý yt…ðwk s hÌtwk y™u íÞthu s yr™ðtÞo‚t™e Ë{s ytðþu. y™u íÞthu ÔÞÂõ‚Ëðth™t Ëqhs™wk rfhý ½h{tk «ðuþu íÞthu …zŒtu ™nª …tzu …ý rfhý™u y™w¼ðþu.. «u{ y™u nqkVyux÷u Ëðth™wk rfhý... 54. ™ð{t™ð™e fÕ…™t {t™ðeÞ Sð™ yÄtu„r‚ ‚hV «Þtý fhe hÌtwk Au. íÞthu “™ð{t™ð” ™e fÕ…™t Ëns MVwhu.ð‚o{t™ Œwr™Þt™t rð™tË …Ae™e fÕ…™t hs™eþu ËwkŒh he‚u fhe Au. hs™eþ Wí¢‚kr‚ðtŒ™u fuLÿ MÚtt™u ht¾e fnu Au fu : “™ð{t™ð™e fÕ…™t nS M…ü ™Úte. …hk‚w rûtr‚s …h ÷tr÷{t …Úthtðt ÷t„e Au. y™u Úttuzts Ë{Þ{tk ËqÞtuoŒÞ Útþu. nsw «¼t‚™wk ½wB{Ë ðt‚tðhý{tk Au, y™u ™ð{t™ð™e fÕ…™t ½qk½¤e Au.…hk‚w ‚u{ A‚tk ‚u ƒtƒ‚™e y{wf ðt‚tu MVrxf Ë{e M…ü Au. ” nswk, Äýw y„íÞ™wk …rhð‚o™ Ëtk¼¤ðt™wk Au, ‚u …rhð‚o™ ytí{t™u sL{ yt…þu y™u ‚u™tîtht {™w»Þ Vf‚ {™tuði¿ttr™f yÂM‚íð ™ hnu‚t, ytæÞtÂí{f™wk yÂM‚í𠃙þu. ð‚o{t™ {týË™u ytŠÚtf «§tu™e ËtÚtu ËtÚtu ËtiÚte {tuxtu yË÷t{‚e™tu «§ Ë‚tðu Au. {t™ðSð™{tkÚte «u{ ‚íð™wk yÄ:…‚™ ™ð{t™ð{tk Wí¢tkr‚ MðY…u ytðþu. yýwþMºttu™e nrhVtE{tkŒtuz‚t ð‚o{t™ {t™ðe™e Ëh¾t{ýe{tk hs™eþ fnu Au. “™ð{t™ð ƒtuBƒ™wk r™{toý ™nª fhu. ™ð{t™ð hts™ir‚f ™nª ntuÞ, fthýfu hts™er‚Ä]ýt{tkÚte sL{u Au. hts™er‚™t {q¤ ¼Þ, Ä]ýt y™u rðæðkþ{tk hnu÷t Au. ™ð{t™ð hts™ir‚f ™nª
 • 73. ntuÞ y™u ‚u Œuþ™e Ëe{Úte ƒkÄtÞu÷tu ™nek ntuÞ, ‚u rðï ÔÞt…f nþu. ‚u™u ftuE hts™ir‚f {níðftkûtt™nª ntuÞ fthýfu hts™ir‚f {níðftkûtt ntuðe ‚u {w¾toE Au.” hs™eþS™wk rð&÷u»tý fh‚t {t™ðe Ëtð÷t sýtðu Au fu : þwk yt þõÞ Au fu ? {t™ðe sk„÷e{xe™u Ët{trsf ƒLÞtu íÞthÚte yuýu yuf Þt ƒeò MðY…u „ý‚he…qðof …tuu‚t™t W…h þtË™MðeftÞwo Au. yu{tkÚte htsË¥tt™tuu sL{ ÚtÞtu Au y™ußÞtk htsË¥tt nþu íÞtk hts™er‚ …ý ntuðt™es. ft÷o {tfoËu …ý yhtsf‚t™u (Anachy) ykr‚{ ÷ûÞ ‚hefu Ëq[ðu÷ (State will Whitheraway) {ntí{t „tkÄe …ý …tuu‚t™u yhtsf‚tðtŒe „ýtð‚t. „tkÄeS™u y¼«u‚ yu n‚wk fu {týË ËŒ„wýe ƒ™þu yux÷u …Ae yu™u r™Þkºtý{tk ht¾ðt ftuEþtË™™e sYh ™nª hnu fu ftuuE htßÞË¥tt …ý sYhe ™ne hnu. ßÞthu hs™eþ ™ð{t™ð …qðo„úntu îtht ™nª Sðu …hk‚w MðÞkMVq‚o «r‚¼tð™e ût{‚t îthtSðþu yu{ fnu Au. [t÷tu, ð‚o{t™ ytkxe½qxe{tk yxðtÞu÷ yt…ýu ™ð{t™ð ƒ™eyu y™u yu {txu hs™eþ™tþçŒtu™u y™wþheyu. ™ð{t™ð™u ðÄw …iËt{tk y™u Wå[ …Œ{tk hË ™rn ntuÞ ‚u™t fh‚tk ‚u™u „e‚ „tðt{tk, ðtkˤeð„tzðt{tk, rË‚th ð„tzðt{t fu ™]íÞ fhðt{tk hË nþu. …hk‚w ‚u™u ‚u he‚u …ý «ÏÞt‚ Útðt{tkhË ™rn ntuÞ. 55. …‚kr„Þwk “y{Útwk fu yt ðtŒ¤eytu™u yuzr{þ™ Œuðt™wk ? ztu™uþ™{tk yt¾uyt¾w [tu{tËw ÷uðt™wk.” frð ©e Œðu™e f÷{ ƒt¤ {t™Ë™e yðŒþt òuE nu÷u [Zu Au. ytsu yuðe …rhÂMÚtr‚ ytðe™uW¼e Au fu «íÞuf ƒt¤f™u yt…ýu Ëti òu‚t hneyu Aeyu. {týË™u su{ ¼w¾™wk Ëso™ fhðt rðxt{™e™™e „tu¤e îtht zk¾ W¼t fhðt …zu Au ‚u{ ƒt¤f™u…ý sL{™e ËtÚtu “„útE… ðtuxh” Úte þY fhe Þwr™Vtu{o™t [¬h {nª „wk„¤tððwk …zu Au. ‚u{™e ŒþtòuE ÷t„u Au : “yt ˽¤tk Vq÷tu™u fne Œtu Þwr™Vtu{o{tk ytðu; …‚k„eÞtytu™u …ý fne Œtu ËtÚtu ŒV‚h ÷tðu. {™Vtðu íÞtk {tA÷eytu™u yt{ ™nª ‚hðt™wk;
 • 74. Mðe{ª„ …w÷™t ˽¤t r™Þ{tu™wk …t÷™ fhðt™wk. Œhuf fwk…¤™u ftuBÃÞwxh VhrsÞt‚ þe¾ðt™wk; ÷¾e sýtðtu ðt÷eytu™u ‚w‚os Ve ¼hðt™wk. yt Íhýtytu™u Ë{òðtu, ËeÄe ÷exe Œtuhu; ftuÞ÷™u …ý fne Œuðwk, ™t xnwfu ¼h ƒ…tuhu.” ËðthÚte s ‘xtE{-xuƒ÷ ’{tk yxðt‚wk ƒt¤f {ý¼th ðs™ ÷E þt¤t{tk «ðuþu Au ™u íÞtks þY ÚttÞ Au..... «Út{ r…heÞz, ƒu {ý yk„úuS „út{h™tu {thtu, ƒeòu r…heÞz «{uÞ™tu {thtu,ºteòu r…heÞz «Þtu„tu™tu {thtu.... ËkMf]‚ &÷tuf „tuÏÞt ! heþu»t{tk ËeÄe ÷tE™{tk [tÕÞtu ? “™t”‚tu …Ae WXƒuË... …Ae sntk„eh, yfƒh, Ã÷tËe™wk ÞwæÄ.... rŒðË (Ëeðe) ŒhBÞt™ fuxfux÷wkÞftuÚt¤t™wk ™t¤[wk ¼÷u ™t ƒkÄtÞ, Ëeðe ÷Eþwk …ý {„s{tk XtkËe XtkËe™u ¼hðt™wk yt Au ƒt¤f™erŒ™[Þto....htu®sŒtu¢{. ƒt÷{krŒh{tk {t-ƒt…™e ytk„¤e …fze «ðuþ ÷uðt …ntU[‚w ƒt¤f …nu÷tk …tX þt¤t™eyturVË{tkÚte þe¾u Au. : “™tu yuzr{þ™ rðÄtWx ztu™uþ™” ¼úüt[th™tu «Út{ …tX …nu÷tk s rŒðËufw{¤t {™{tk ½h fhe òÞ Au. áÂü ntuðt A‚tk yt…ýu ðtM‚rðf …rhÂMÚtr‚™u òuðt{tk Au‚htE sEyu Aeyu. …÷xt‚tË{Þ{tk {týË nðu «f]Â¥t™u …ý ytŒuþ yt…ðt™wk þY fhe Œuþu ? «Út{ áÂüyu ð‚o{t™{tk su ytŒþoyu™u ËwkŒh Œu¾tÞ Au ‚u ðtM‚ð{tk {]„s¤™t Ët„h™t ‚r¤Þt™tu y™w¼ð Au ! ytÄwr™f rð[thÄthtyu{™w»Þ™u ËkðuŒ™þqLÞ ƒ™tðe ŒeÄtu Au. ytsu {wõ‚ «f]Â¥t y™u Ë]Âü™e ¼e™tþ™tu M…þo ytr÷þt™ {ft™tu{tk sztE „Þtu Au. Ët[tyÚto{tk Sð™{tk fwrºt{‚t fh‚tk ÔÞÂõ‚™e Ëns‚t s rðþu»t þtu¼e hnu Au. ƒt¤ Sð™Úte s rðrðÄ yxf¤tu þY ÚtE òÞ Au. Ë{Þtk‚hu …wg‚t ytðu íÞtk s Œwr™ÞtŒtheËkðuŒ™þe÷‚t W…h nw{÷tu fhu Au. ƒt¤f{tkÚte Þwðt™ ƒLÞtu íÞtk s r™s ƒt¤f yÚtuo ‚iÞthe.... y™u yu{tk™u - yu{tk ð]æÄtðMÚttytðe òÞ Au íÞthu ÷t„u Au fu {™w»Þ™t ¢{{tk Vf‚ ƒt¤f s fuLÿMÚtt™u Au.... y™u yu …ý fuðwk !«f]Â¥tÚte Œqh.... ËkðuŒ™tÚte ¾qh.... ÷t„ýeÚte Œqh ! yt ƒt¤f™u Íhýwk òuE „rý‚™e ËeÄe ÷exeÞtŒ ytðu. y™u ftuÞ÷™u òuE xtE{ xuƒ÷ ÞtŒ ytðu ! òýu fu “xuMx xâwƒ ƒuƒe” ! fwrºt{‚t{tk ÷e™ {™w»Þ™u ƒt¤f™e h{‚ h{fztk™u, „e‚tu™wk „wks™ xur÷rðÍ™™u, ðhËtŒ™tuy™w¼ð huE™ftux™u, Ëw»twó þÂõ‚ytu y™u Sð™™e […¤‚t he{tux fLxÙtu÷™u y™u Ë{„ú rðftË™esðtƒŒthe þt¤t™e [th rŒðt÷tu™u ËtU…e ŒeÄe Au.
 • 75. sYh Au Ët[e rŒþt™e.... Ëðto„e rðftË™e. fw{¤t Atuz™u ðt¤ðtu …zu y™u rËk[™ …ý fhðwk…zu …ý... yt ‚{t{ Mð‚kºt‚t™e AtÞ ™e[u, «u{™t yt®÷„™Úte y™u fwŒh‚™t ‚tŒtí{Þ nuX¤ s…tk„he þfu.... rðfËe þfu. ‚fuŒthe yux÷e s fu ‚u™u fwrºt{‚t™tu hk„ ™ [Zu... ËkðuŒ™þe÷‚t „w{tðe™ Œu.... fthý yt Œwr™Þt{tk ‚tu {tA÷eytu {txu …ý ‚hðt™t r™Þ{tu Au... …‚k„rÞt {txu rðnhðt™tur™Þ{ Au. ytðtu, ËrnÞtht yr¼„{ îtht …‚kr„Þt™e ‚h÷‚t™u [k[¤‚t™u rðnhðt ŒEyu.. ‚u™u…tk„hðt ŒEyu ! 56. r™»V¤‚t™wk hnMÞ {týË ËV¤‚t fu ÷ûÞ «tÂó {txu W‚tð¤tu Út‚tu ntuÞ Au. yt W‚tð¤ rðftË™wk yðhtuÄ…rhƒ¤ ƒ™e òÞ Au. MÚttr™f Mðhts™e ËkMÚttytu fu …tr÷ft™e ftWLËe÷h™e [qkxýe{tk «ð]¥thnu‚t ™u‚t y™w¼ð™t òuhu Ëh¤‚tÚte ÷tuf˼t ËwÄe …ntU[e þfu Au. ËtEf÷ W…h Vuhe Vhe Awxf …tðzh-Ëtƒw™wk ðu[tý fh™th fhË™¼tE …xu÷ ™t™eËV¤‚tytu™t Ënthu r™h{t fk…™e™t {tr÷f ƒ™e þõÞt. ËhŒth ðÕ÷¼¼tE …xu÷ MÚttr™f…tr÷ft™e [qkxýe{tkÚte «Ät™ ËwÄe …ntUåÞt, ÄeY¼tE ykƒtýe …uxÙtu÷…k…™e ™tufhe{tkÚteheVtE™heytu™t {tr÷f ƒLÞt. ËV¤‚t {txu yrÄht ƒ™™th r™»V¤ òÞ Au. «„r‚™tu …tÞtu {sƒq‚ fhðt QkztýuÚteþYyt‚ fhtu. Äe{e y™u ût{‚t…qðof™e þYyt‚ sYh ËV¤‚t y…tðþu. rþðtS {tu„÷ htòytu Ët{u „turh÷t ÞwØ ÷ze hnuÞt n‚t. htºtu ÚttõÞt …tõÞt ‚uytuÍqk…ze{tk sE …ntUåÞtk y™u fkEf ¾tðt …eðt™wk {tkøÞwk. ð]Øt™t ½h{tk ftuŒht n‚t. ‚uýu «u{…qðof ¼t‚htkæÞtu. y™u rþðtS™u …‚ht¤t{tk …ehMÞwk. rþðtS ¾qƒ ¼qÏÞt n‚t ‚uÚte Íz…Úte ¼t‚ ¾tðt™eW‚tð¤{tk ytk„¤eytu ŒtÍe „E. {tuZtÚte Vqkf {the™u ƒ¤‚ht þtk‚ fhðe …ze. ð]Øtyu yt òuÞwky™u ƒtu÷e : “rË…tne ‚the þf÷ rþðtS suðe ÷t„u Au y™u ËtÚtu ËtÚtu yu{ …ý ÷t„u Au fu ‚wk yu™tsuðtu {q¾o …ý Au. rþðtS M‚çÄ ÚtE „Þt. ‚u{ýu ð]Øt™u …qAÞwk :“{t‚t, rþðtS™e {q¾o‚t ƒ‚tðtuy™u ËtÚtu ËtÚtu {the …ý.” ð]Øtyu fÌtwk : “‚U yuf ƒtswÚte Úttuztu Úttuztu ¼t‚ ¾tðt™u ƒŒ÷u ðå[untÚt ™tkÏÞtu y™u ytk„¤eytuyu ŒtÍÞtu. rþðtS …ý ytðe {q¾o‚t fhu Au. ‚u Œqh rf™tht …h ðËu÷t™t™t ™t™t rfÕ÷t™u Ënu÷tEÚte S‚e™u þÂõ‚ ðÄthðt™u ƒŒ÷u {tuxt rfÕ÷tytu …h nw{÷t fhu Au y™u{th ¾tÞ Au.”rþðtS™u …tu‚t™e ÞwØt™e ™er‚™wk r™»V¤‚t™wk fthý Ë{òÞwk. ‚u{ýu ð]Øt™e rþ¾t{ý{t™e y™u …nu÷tk ™t™t rfÕ÷tytu™u …tu‚t™wk ÷ûÞ ƒ™tÔÞt. ™t™e ËV¤‚tytu {¤ðtÚte ‚u{™e þÂõ‚ðÄe y™u yk‚u {tuxtu rðsÞ {u¤ððt{tk ËV¤ ÚtÞt.