Iac manual rom

1,754 views
1,658 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,754
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
19
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Iac manual rom

 1. 1. Instruire Asistat de Calculator, IAC. Proiectarea Instruirii utilizând Sisteme Informatice Multimedia. ă Instruire Asistat de Calculator, IAC ă Proiectarea Instruirii utilizând Sisteme Informatice Multimedia1. OBIECTIVELE CURSULUI:- Sunt prezentate întâi actualele metode i modele de instruire asistat de calculator, precum i o serie de proiec ş ă ş ş i medii de înv are la distan . La finalul acestui curs, studen ii vor avea cuno tin e despre principalele mode ţă ăţ ţ ş ţ de înv are / predare / testare cu ajutorul calculatorului i vor dobândi abilit ile necesare proiect rii ţă ş ţă ă implement rii acestora cu ajutorul unor instrumente specializate. De asemenea, vor dobândi cuno tin e ă ţ ş necesare în vederea reg sirii eficiente pe Internet a informa iilor referitoare la programe i proiect ă ţ ş educa ionale pentru disciplinele în care lucreaz . ţ ă2. CON INUTUL DE BAZ : Ţ Ă· Înv mânt asistat de calculator. Scurt istoric, defini ie, terminologie. Introducerea tehnologiei în coal i ăţă ţ ş şăinstruirea cu ajutorul calculatorului. Avantaje i inconveniente. Exemple de proiecte de înv are la distan . ş ţă ăţ· Modele de înv are i de livrare a lec iilor cu ajutorul calculatorului. Tutoriale, exerci ii, simul ri, jocuri ţă ş ţ ţ ăeducative, situri Web. Tehnologia informatic utilizat pentru proiectarea acestora. Modelul clasei deschise i al ă ă şînv rii în re ea. Videoconferin a i instruirea on-line. ăţă ţ ş ţ· Programe educa ionale, universit i virtuale, proiecte de înv are la distan , publica ii Web de (auto) ţ ţă ţă ăţ ţinstruire. Performan ob inut cu ajutorul cursurilor on-line. ăţ ţ ă· Excurs istoric asupra Internetului. Conceptul de hipertext. Reg sirea informa iilor pe Web cu ajutorul ă ţmotoarelor de c utare. Portaluri educa ionale. ă ţ· Proiectarea paginilor Web. Componentele unei pagini Web educa ionale. Principii de organizare i de ţ şdesign. Utilizarea aplica iilor 1stpage i FrontPage Express în crearea de pagini Web. ţ ş· Proiectarea unui curs on-line. Prezentarea materialului, organizarea unui forum de discu ii, preluarea ţr spunsurilor la întreb ri.ă ă· Metode de evaluare/examinare cu ajutorul calculatorului. Teste gril cu r spunsuri unice/multiple, având ă ăponderi egale/diferite. Teste de tip chestionar. Realizarea de proiecte sau prezent ri pe calculator. ăLec ia 1. Procesul de Proiectare a Instruirii Asistate de Calculator (IAC). ţ -Defini iile Proiect rii Instruirii Asistate de Calculator i a Procesului de Instruire ţ ă ş -Sarcinile Proiectantului Procesului de IAC -Istoric al Educa iei Asistate de Calculator i al Procesului de IAC ţ ş -Utilizarea Calculatorului în Instruire -Metodologiile didactice ale Procesului de Instruire -Psihologia Cognitiv i Instruirea Asistat de Calculator şă ă -Modele utilizate în Proiectarea Instruirii Asistate de CalculatorPrograme specifice Instruirii Asistate de Calculator -Tutorialele -Exerci iile Practice ţ -Simul rile ă -Jocurile Educative -TesteleLec ia 2. Înv are i Predare ţ ţă ş Stiluri de Înv are ţă Metode de Predare Comunica ii eficiente între Profesor i Elev (Student). ţ şRealizarea Instruirii Asistate de Calculator -Preg tirea proiect rii IAC ă ă -Proiectarea materialelor didactice -Producerea materialelor didactice -Evaluarea eficien ei i calit ii materialelor didactice ţ ş ţăLec ia 3. Tehnologii de Livrare. ţ Platforme Informatice Multimedia. Multimedia în mediul Windows 95 / 2000. Periferice (plac de sunet, plac video, CD-ROM, CD-R) ă ă Standarde pentru comprimarea datelor (sunet, video, imagini, text) Captarea datelor (text, sunet, video, ...) Proiectarea Con inutului materialelor didactice, Administrarea i Organizarea Producerii Materialelor ţ şDidactice Multimedia Programe utilitare tip autor Caracteristicile Pedagogiei Inginere ti aplicate folosind Tehnologiile Informatice ş Drepturi de proprietate intelectual ă Drepturi de autor (Copyright), Licen e, i Produc ia materialelor distribuite în re ele informatice ţ ş ţ ţ Conf. univ. dr. ing. Adrian A. Adascalitei 1
 2. 2. Instruire Asistat de Calculator, IAC. Proiectarea Instruirii utilizând Sisteme Informatice Multimedia. ăNavigarea documentelor distribuite în re eaua de tip Internet ţ Re eaua Web (World Wide Web) ţ ftp, email, telnet, ...: transfer de fi iere (File Transfer Protocol), e-mail (po t electronic ), telnet ş ă ş ă Hyper Text Mark-Up Language (HTML), JAVA, realitate virtual VRML, ActiveX ─ ă Programe utilitare pentru prezent ri didactice interactive (PowerPoint, Freelance, Corel, ...) ăLec ia 4. Educa ia On Line i Înv mântul la Distan . WWW i Potentialul Internetului pentru Înv area Auto- ţ ţ ─ ş ăţă ăţ ş ţăGhidat . Utilitare de c utare a Informa iilor pe Internet. Biblioteci Virtuale. ă ă ţComunicarea Mediat de Calculator în Educa ia On Line. Comunica ii de tip text (E-Mail / po t electronic ), ă ţ ─ ţ ă ş ăConferin e On-Line, Discu ii i Proiecte. Înv area la Distan de tip Multimedia cu ajutorul Re elei World Wide ţ ţ ş ţă ăţ ţWeb. Folosirea Conferin elor Multimedia pentru Activit i Didactice de Grup i Înv are în Grupuri de Lucru. ţ ţă ş ţăLec ia 5. Re elele ISDN: Medii Virtuale în Re ea i Educa ia. Motivarea Înv rii Izolate i la Distan a Cursurilo ţ ţ ţ ş ţ ăţă ş ăţşi Disciplinelor Tehnice i Inginere ti cu ajutorul re elei Internet. ş ş ţProfesorii i Elevii (Studen ii) conecta i la Internet. Ghid pentru Administrarea Resurselor Educa ionale (Didactice ş ţ ţ ţdistribuite i livrate On Line. ş ─Lec ia 6. Structurarea i Organizarea unui Disciplin tehnic (Curs) inginereasc livrat On Line, din Perspectiva ţ ş ă ă ă ă ─Institu iei i din perspectiva Elevului (Studentului). ţ şAnticiparea Problemelor Referitoare la Comunica iile Mediate de Sistemul Informatic. Rela ii Inter Culturale. ţ ţ ─Lec ia 7. Realizarea Proiectelor în Laborator ţ Creerea i editarea sunetelor, imaginilor, filmelor (anima iilor) ş ţ Creearea anima iilor în 3-Dimensiuni folosind programe utilitare specifice (Truespace, 3 D Studio) ţ ─ Realizarea Scenariilor (Story boards) Realizarea proiectelor multimedia folosind utilitarele de editare tip autor (Director, Premiere, Authorware,ToolBook) Creearea i men inerea paginilor Web folosind tehnici avansate de editare a documentelor HTML ş ţ Producerea compact-discurilor CD-ROM3. SISTEMUL DE EVALUARE AL STUDENTULUI- La terminarea cursului si a lucrarilor practice, fiecare student va prezenta un Proiect final, care va consta dint un document de tip multimedia specific IAC (un set complet de documente electronice).- Examinarea urmareste aprecierea activitatii practice care poate intra ca nota componenta in media note obtinute de student la incheierea studiului disciplinei.- Activitatea la lucrarile practice de laborator este de asemenea notata.- Pentru examen se propune o proba orala si o proba practica (care include sustinerea proiectului).4. BIBLIOGRAFIE:A. Lector dr.ing. Adrian Adascalitei: Instruire Asistata de Calculator , Curs On-Lin http://mail.tuiasi.ro/~dppd/rosite/IAC.htmB. 1. Prabat K. Andleigh , Kiran Thakrar, Multimedia – Systems design, 1996 Prentice hall PTRC. 2. Aurel Vlaicu, V. Daobrota, S. Iacob, Tehnologii Multimedia, Cluj Napoca, iunie 1997D. 3. Ion Smeureanu, Georgeta Drula - Multimedia, concepte si practica, Editura Cison, Bucuresti, 1997.E. 4. Peter Norton, Lewis C. Eggebrecht & Scott H.A. Clark - Secrete PC, Ed. Teora, 1998F. 5. Microsoft Press - Microsoft Word pentru Windows 95, Ed. Teora, 1997G. 6. Annette Marquis, Gini Courter – Ghidul dumneavoastra pentru Microsoft Office Profesional, Ed. A Educational SA, 1997H. 7. Roger Jennings - Utilizare Access 95, Ed. Teora, 1998I. 8. William Harrel & Winston Steward - CorelDraw 7 Secrete, Ed. Teora, 1998J. 9. Adobe Premiere LE – User guide, Printed in the UK,1994(1C + 2S x 2G) x 14 s pt mâni; Universitatea Tehnic „Gh. Asachi” din Ia i, anul IV; anul colar 2003 / ă ă ă ş ş2004, Semestrul 7 Adrian A. Adascalitei, Conf. Univ. dr. ing. Conf. univ. dr. ing. Adrian A. Adascalitei 2
 3. 3. Instruire Asistat de Calculator, IAC. Proiectarea Instruirii utilizând Sisteme Informatice Multimedia. ăLec ia 1. Procesul de Proiectare a Instruirii Asistate de Calculator (IAC). ţ -Defini iile Proiect rii Instruirii Asistate de Calculator i a Procesului de Instruire ţ ă ş -Sarcinile Proiectantului Procesului de IAC -Istoric al Educa iei Asistate de Calculator i al Procesului de IAC ţ ş -Utilizarea Calculatorului în Instruire -Metodologiile didactice ale Procesului de Instruire -Psihologia Cognitiv i Instruirea Asistat de Calculator ş ă ă -Modele utilizate în Proiectarea Instruirii Asistate de CalculatorDefini iile Proiect rii Instruirii Asistate de Calculator i a Procesului de Instruire ţ ă şDefini ii . Defini ia procesului de Proiectare a Instruirii . ţ ţEduca ia tehnologic ţ ă Cultura societ ii postindustriale confer tehnologiei calitatea de tiin aplicat . Aceast ţă ă ş ăţ ăcalitate reflect muta iile înregistrate la nivel global prin : ă ţa) sus inerea leg turilor dintre dimensiunea normativ a tehnologiei (calitatea proiectelor) , dimensiune ţ ă ă material a tehnologiei (calitatea mijloacelor folosite) i dimensiunea social a tehnologiei (calitate ă ş ă consecin elor psihologice angajate la nivelul personalit ii i al colectivit ilor umane) ; ţ ţă ş ţăb) reducerea distan ei în timp dintre descoperirea tiin ific i aplica ia social a acestei descoperiri . ţ ş ţ ş ă ţ ă Tehnologia vizeaz procesul de aplicare a cuno tin elor prin intermediul unor instrumente ă ş ţmetode , mijloace , norme , etc. , utilizate în domeniul produc iei . Structura tehnologiei acoper tre ţ ădimensiuni func ionale : a) o dimensiune material , tehnic , reprezentat prin ma ini , unelte ţ ă ă ă şinstrumente , instala ii , etc. ; b) o dimensiune normativ , reprezentat prin norme i strategii d ţ ă ă şproiectare , organizare i valorificare a tehnicilor ; c) o dimensiune social , reprezentat prin abilit ş ă ă ăcapacit i , comportamente individuale i sociale , generate de folosirea tehnicilor promovate la nive ţă şmaterial i normativ . ş Educa ia tehnologic reprezint activitatea de formare–dezvoltare a personalit ii umane ţ ă ă ţăproiectat i realizat prin aplicarea cuno tin elor tiin ifice i tehnice din diferite domenii, dobândite l ş ă ă ş ţ ş ţ şdiferite niveluri , în via a social i în via a economic . ţ ş ă ţ ă Definirea educa iei tehnologice presupune explicarea conceptului sociologic de tehnologie ţinterpretarea tehnologiei în sens pedagogic .Instruirea Instruirea reprezint activitatea principal realizat în cadrul procesului de înv mânt conform ă ă ă ăţăobiectivelor pedagogice generale elaborate la nivel de sistem , în termenii de politic a educa iei . ă ţInstructorul proiecteaz o ac iune bazat pe patru opera ii concrete : ă ţ ă ţ • definirea obiectivelor pedagogice • stabilirea con inutului ţ • aplicarea metodologiei • asigurarea evalu rii activit ii didactice / educative respective . ă ţă Con inutul conceptului de instruire are o sfer mai restrâns în raport cu educa ia (care se refer ţ ă ă ţla formarea–dezvoltarea permanent a personalit ii umane) dar mai larg decât înv area deoarec ă ţă ă ţăinclude mai multe forme de munc intelectual (forme extradidactice i extra colare ; cu resurs ă ă ş şsubstan iale ; directe i indirecte ; de natur moral , tehnologic , estetic , psiho–fizic ). ţ ş ă ă ă ă ăInstruirea asistat de calculator (IAC)ă Instruirea asistat de calculator (IAC) reprezint o metod didactic sau o metod d ă ă ă ă ăînv mânt , care valorific principiile de modelare i analiz cibernetic a activit ii de instruire î ăţă ă ş ă ă ţăcontextul noilor tehnologii informatice i de comunica ii , caracteristice societ ii contemporane .ş ţ ţă Sinteza dintre resursele pedagogice ale instruirii programate i disponibilit ile tehnologice al ş ţăcalculatorului (sistemului de procesare a informa iei) confer acestei metode didactice ( Instruire ţ ăasistat de calculator ) calit i privind : ă ţă − informatizarea activit ii de predare– înv are–evaluare ; ţă ţă − îmbun t irea IAC prin intermediul unor ac iuni de : gestionare , documentare, interogare ; ţă ă ţ − simulare automatizat interactiv a cuno tin elor i capacit ilor angajate în procesul de înv mân ă ă ş ţ ş ţă ăţă , conform documentelor oficiale de planificare a educa iei . ţ Metoda IAC valorific urm toarele opera ii didactice integrate la nivelul unei ac iuni de dirijar ă ă ţ ţeuristic i individualizat a activit ilor de predare–înv are–evaluare : ş ă ă ţă ţă Conf. univ. dr. ing. Adrian A. Adascalitei 3
 4. 4. Instruire Asistat de Calculator, IAC. Proiectarea Instruirii utilizând Sisteme Informatice Multimedia. ă − organizarea informa iei conform cerin elor programei adaptabile la capacit ile fiec rui student ţ ţ ţă ă ; − provocarea cognitiv a studentului prin secven e didactice i întreb ri care vizeaz depistarea ă ţ ş ă ă unor lacune, probleme, situa ii problem ; ţ ă − rezolvarea sarcinilor didactice prezentate anterior prin reactivarea sau ob inerea informa iilor ţ ţ necesare de la resursele informatice apelate prin intermediul calculatorului ; − realizarea unor sinteze recapitulative dup parcurgerea unor teme , module de studiu ; lec ii, ă ţ grupuri de lec ii, subcapitole, capitole, discipline colare ; ţ ş − asigurarea unor exerci ii suplimentare de stimulare a creativit ii studentului . ţ ţăProiectarea instruirii Proiectarea instruirii implic organizarea i ordonarea materialului care urmeaz s fie predat → ă ş ă ăînv at → evaluat la nivelul corela iei func ional–structurale dintre profesor i student . ţă ţ ţ ş Profesorul sau instructorul proiecteaz o ac iune bazat pe patru opera ii concrete : ă ţ ă ţ − definirea obiectivelor pedagogice − stabilirea con inutului ţ − aplicarea metodologiei − asigurarea evalu rii activit ii didactice , educative , respective . ă ţăProiectarea instruirii asistate de calculator (IAC) Proiectarea instruirii asistate de calculator (IAC) poate fi definit ca fiind dezvoltare ăsistematic a specifica iilor procesului de instruire utilizând teoriile înv rii i instruirii pentru a asigur ă ţ ăţă şrealizarea calit ii procesului de instruire. ţă Proiectarea instruirii este definit de un întreg proces : de analiz a necesarului de deprinderi ă ăcuno tin e i a obiectivelor înv rii ; i de concepere a unui sistem de transfer i de livrare care s asigur ş ţ ş ăţă ş ş ăsatisfacerea acestor necesit i . ţă Proiectarea instruirii include : • dezvoltarea unor activit i i materiale de instruire ; i ţă ş ş • testarea i evaluarea tuturor activit ilor de instruire i înv are (caracteristice studentului). ş ţă ş ţă Proiectarea Instruirii este considerat o Disciplin . Proiectarea Instruirii este acea ramur ă ă ăcunoa terii tiin ifice care se ocup cu cercetarea i teoretizarea : strategiilor de instruire , cât i ş ş ţ ă ş şproceselor de concepere i implementare a strategiilor de instruire . ş Proiectarea Instruirii este considerat o tiin . Proiectarea Instruirii este tiin a cre r ă Ş ăţ ş ţ ămetodelor precise pentru conceperea , dezvoltarea , implementarea , evaluarea , i exploatare ş(men inerea) structurilor func ionale care faciliteaz înv area pentru unit i mici sau mari de subiect ţ ţ ă ţă ţăştiin ifice indiferent de complexitatea structurii acestor unit i . ţ ţă Proiectarea Instruirii este privit ca o Realitate obiectiv . Proiectarea instruirii poate începe î ă ăorice etap a procesului de proiectare . Cel mai adesea pornind de la o idee proiectantul creeaz ăfundamentele situa iei de instruire . În timp se contureaz alc tuirea întregului proces de instruire ia ţ ă ăprofesorul verific ce considerente tiin ifice au fundamentat procesul sistematizând munca de concep i ă ş ţ ţrealizat . ăAlte defini ii ale Procesului de Proiectare a Instruirii ţ Sistem de Instruire .Un sistem de instruire este o combina ie de mijloace (instrumente) ţproceduri care s ajute (deserveasc ) desf urarea procesului de înv are . ă ă şă ţă Proiectarea Instruirii este procesul sistematic de concepere i realizare a Sistemelor de Instruire . ş Dezvoltarea (elaborarea) Instruirii este procesul de implementare a sistemului sau planului dinstruire. Tehnologie de Instruire . Tehnologiile de Instruire constituie aplica ii sistemice i sistematice ţ şstrategiilor derivate din teoriile comportamentale, cognitive i constructiviste în vederea solu ion r ş ţ ăproblemelor care apar în procesele de instruire . Tehnologiile de Instruire sunt reprezentate de sumdintre Proiectarea Instruirii i Realizarea Procesului de Instruire . Tehnologiile de Instruire sunt de fap şaplicarea sistematic a teoriilor i a altor cuno tin e sistematizate la conceperea , proiectarea i realizare ă ş ş ţ şunui proces de instruire .Dezvoltarea Instruirii . Avantajele Proiect rii Sistematice a Instruirii ă Prin dezvoltarea instruirii se define te întreg procesul de implementare a planurilor de proiectare şinstruirii . Proiectarea sistematic i metodic a procesului de instruire este avantajoas deoarece : ş ă ă ă Conf. univ. dr. ing. Adrian A. Adascalitei 4
 5. 5. Instruire Asistat de Calculator, IAC. Proiectarea Instruirii utilizând Sisteme Informatice Multimedia. ă 1. Sus ine instruirea centrat pe înv are ţ ă ţă 2. Men ine o instruire efectiv , eficient , i atractiv ţ ă ş ă ă 3. Sus ine comunicarea i colaborarea dintre proiectan i , profesori , speciali ti în informatic ţ ş ţ ş aplicat (re ele informatice) i utilizatori ă ţ ş 4. Faciliteaz difuzia i diseminarea cuno tin elor pedagogice de c tre educatorii profesioni ti ă ş ş ţ ă ş 5. Ofer solu ii practice , posibile , i acceptabile pentru problemele de instruire ă ţ ş 6. Faza de analiz sus ine de asemenea elaborarea ulterioar a unor alte tipuri de material ă ţ ă didactice 7. Asigur c ceea ce se pred este necesar pentru realizarea obiectivelor de înv are al ă ă ă ţă studen ilor ţ 8. Faciliteaz o evaluare corect i precis a procesului de instruire . ă şă ăCompara ie între SistemeleTradi ionale i Instruirea Sistemic ţ ţ ş ăÎn Tabelul 1. 1. sunt analizate în antitez componentele instruirii tradi ionale i respectiv sistemice ă ţ şanume : stabilirea obiectivelor int ; obiectivele ; cunoa terea obiectivelor instruirii de c tre studen i ţ ă ş ă ţcondi ii de admitere care reflect capacitatea studentului de a absolvi cursul ; rezultat propus (estimat) ţ ăîn elegerea i controlul subiectelor ; notarea i promovarea ; remedierea ; utilizarea testelor ; timpu ţ ş şafectat studiului în raport cu în elegerea subiectului ; interpretarea nivelului de st pânire a subiectelor ţ ădezvoltarea cursului ; secven a (secven ierea cursului) ; strategii de instruire ; evaluarea ; revizuire ţ ţprocesului de instruire i a materialelor didactice de curs . ş Componentele Instruirea Tradi ional Instruirea Sistemic ţ ă ă InstruiriiStabilirea Obiectivelor • Curriculum Tradi ional ţ • Stabilirea i Evaluarea Necesarului de şŢint ă • Manual de Curs cuno tin e i deprinderi ş ţ ş • Referent intern • Analizarea activit ilor unei anumite ţă func ii (post, slujb ) ţ ă • Referent externObiectivele • Formulate în func ie de ţ • formulate considerând Evaluarea modul global de prezentare al Necesarului de Cuno tin e i Deprinderi / ş ţ ş subiectului de c tre profesor ă Analizarea Sarcinilor de Serviciu • Acelea i Obiective pentru ş Formulate considerând nivelul de to i Studen ii ţ ţ Performan al Studentului ăţ • Sunt alese în func ie de competen ele ţ ţ ini iale ale studentului ţCunoa terea ş • Studen ii sunt neinforma i ; ţ ţ • Sunt informa i în mod precis înainte de ţobiectivelor instruirii • Trebuie s intuiasc i s ă ş ă ă începe procesul de înv are ţăde c tre studen i ă ţ discearn din lec ii i manuale ă ţ şCondi ii de admitere ţ • Nu se verific capacitatea ă • Este verificat nivelul ini ial de ţcare reflect ă studentului de a parcurge cuno tin e al studentului ş ţcapacitatea studentului materia • Materialele didactice i activit ile sunt ş ţăde a absolvi cursul • To i studen ii au acelea i ţ ţ ş evaluate diferit în func ie de capacitatea ţ obiective, materiale de curs i ş studentului execut acelea i activit i ă ş ţă şcolareRezultat propus • Curb normal ă ă • Nivel de preg tire ridicat i uniform ă ş(estimat) Conf. univ. dr. ing. Adrian A. Adascalitei 5
 6. 6. Instruire Asistat de Calculator, IAC. Proiectarea Instruirii utilizând Sisteme Informatice Multimedia. ă Componentele Instruirea Tradi ional ţ ă Instruirea Sistemic ă InstruiriiÎn elegerea i ţ ş • Pu ini dintre Studen i ţ ţ • Aproape to i Studen ii st pânesc ţ ţ ăControlul Subiectelor st pânesc majoritatea ă majoritatea obiectivelor obiectivelor • Exemplele Concludente lipsescNotarea i Promovarea ş • Bazat pe compara ia cu ă ţ • Bazat pe st pânirea obiectivelor ă ă rezultatele ob inute de al i ţ ţ studen i ţRemedierea • Cele mai adesea nu este • Este planificat pentru studen ii care au ă ţ planificat ă nevoie de ajutor suplimentar • Nu este permis ă • Sunt formulate alte obiective modificarea obiectivelor sau a • Folosesc mijloace alternative de instruir mijloacelor de instruireUtilizarea testelor • Evaluarea i Atestarea ş • Este monitorizat progresul studentului notelor (gradelor) pe parcursul desf ur rii instruirii şă ă • Testele determin cunoa terea deplin a ă ş ă subiectelor de c tre student ă • Este diagnosticat dificultatea pred rii ă ă anumitor subiecte • Este revizuit instruirea ăTimpul afectat • Durata de timp este • Durata de timp este variabil ; ăStudiului în raport cu constant ; ă • Nivelul de st pânire a materiei este ăÎn elegerea Subiectului ţ • Nivelul de st pânire a ă constant materiei variaz ăInterpretarea nivelului • Student bine preg tit sau ă • Necesitatea Îmbun t irii Instruirii ţă ăde st pânire a ă student slab preg tit ăsubiectelorDezvoltarea Cursului • Sunt selectate mai întâi • Sunt selectate mai întâi Obiectivele Materialele de instruire Instruirii ; • Apoi sunt selectate materialeleSecven a (Secven ierea ţ ţ • Este realizat în func ie de ă ţ • Bazat pe necesitatea existen ei unor ă ţCursului) logica con inutului i de ţ ş cuno tin e anterior asimilate i ş ţ ş alc tuirea tematic a materiei ă ă • Bazat pe utilizarea Principiilor Înv ri ă ăţă predate (procesului de instruire)Strategii de Instruire • Selectarea strategiilor de • Sunt utilizate strategii diverse instruire se face în func ie de ţ • Strategiile folosite se bazeaz pe ă preferin ele i cuno tin ele de ţ ş ş ţ rezultatele teoriilor i cercet rii tiin ifice ş ă ş ţ pedagogie ale profesorului Conf. univ. dr. ing. Adrian A. Adascalitei 6
 7. 7. Instruire Asistat de Calculator, IAC. Proiectarea Instruirii utilizând Sisteme Informatice Multimedia. ă Componentele Instruirea Tradi ional ţ ă Instruirea Sistemic ă InstruiriiEvaluarea • Este arareori planificat ă • Este planificat sistematic ; ă • De cele mai multe ori nu • Este un procedeu de rutin ă este realizat ă • Este evaluat cunoa terea deplin a ă ş ă • Este realizat în func ie de ă ţ materiei de c tre student în conformitate cu ă norme (standarde) obiectivele propuse ini ial ţ • Sunt procesate datele • Este realizat în conformitate cu anumit ă ini iale ţ criterii • Datele referitoare la evaluare sunt furnizate studentului i profesorului dup ş ă parcurgerea unei etape a instruiriiRevizuirea procesului • Are loc în func ie de ţ • Bazat pe evaluarea datelor ăde instruire i a ş rezultatele ob inute de studen i ţ ţ • Este un procedeu de rutin ămaterialelor didactice şi în func ie de materiale nou ţde curs ap rute ăTabel 1. 1. Compara ie între SistemeleTradi ionale i Instruirea Sistemic pe baza Componentelo ţ ţ ş ăInstruirii Considera ii i ipoteze referitoare la ţ ş proiectarea instruirii Proiectarea Instruirii . Pentru a putea proiecta instruirea , profesorul proiectant trebuie s posed ăo idee clar asupra a ceea ce Studentul va înv a i apoi va aplica în practic dup finalizarea instruir ă ş ţă ă ă(Tabel 1. 2) .Deziderat al procesului de instruire Modul de realizare a acestui dezideratCel mai bun proces de instruire este : efectiv , Exist principii ale instruirii care se aplic indiferent d ă ăeficient , competent , i interesant . ş vârst i pentru toate domeniile (indiferent de şă con inutul materiei predate la curs) . ţActivitatea studen ilor ar trebui evaluat în ţ Evaluarea trebuie s includ atât evaluarea instruirii câ ă ă ăfunc ie de modul în care îndeplinesc obiectivele i nivelul de performan al studentului în cunoa terea ţ ş ăţ şde înv are i nu prin compara ie cu rezultatele subiectului . ţă ş ţob inute de al i studen i . ţ ţ ţ rezultatele evalu rii trebuiesc utilizate apoi la ă revizuirea materialelor i procesului de instruire . şAr trebui s existe o coinciden între : ă ăţ Studen ii trebuie s poat înv a utilizând diferite tipur ţ ă ă ţăobiective , activit ile de înv are i evaluarea ţă ţă ş de materiale didactice realizate pe diferite suporturirezultatelor . mediatice .Obiectivele înv rii coordoneaz întregul ăţă ă Profesorul "real" nu este necesar întotdeauna.proces de instruire .Tabel 1. 2. Realizarea obiectivelor procesului de înv are cu ajutorul procesului de instruire ţă Efectivitatea : Instruirea faciliteaz achizi ia de c tre Student a cuno tin elor i deprinderilo ă ţ ă ş ţ şpractice prescrise . Eficien a : Instruirea necesit minimum de timp necesar îndeplinirii Obiectivelor Înv rii d ţ ă ăţăc tre Student . ă Studen ii trebuie s participe activ, interac ionând mental i fizic cu materialul care trebui ţ ă ţ şasimilat i înv at . ş ţăEtapele Procesului de Proiectare a Instruirii Conf. univ. dr. ing. Adrian A. Adascalitei 7
 8. 8. Instruire Asistat de Calculator, IAC. Proiectarea Instruirii utilizând Sisteme Informatice Multimedia. ă Modelul general reprezentat în tabelul care urmeaz (Tabel 1. 3. Modelul general simplificat a ăprocesului de proiectare a instruirii con inând etapele) este o versiune simplificat a modelului sistemati ţ ăşi foarte complex a procesului de proiectare a unui program de instruire . Modelul simplificat poateutilizat într-o prim abordare a proiect rii f r a con ine i etapa de revizuire . Modelul simplificat poat ă ă ăă ţ şfi folosit i pentru a rezuma procesul de proiectare . şREVIZUIREA • ANALIZAREA INSTRUIRIIPROIECTULUI Care sunt Obiectivele Instruirii ? • PROIECTAREA INSTRUIRII Cum vor fi realizate obiectivele instruirii ? Care este strategia procesului de înv are ? ţă • REALIZAREA (DEZVOLTAREA) INSTRUIRII (PROGRAMULUI DE INSTRUIRE) Care este mediul propriu pentru implementarea programului d instruire ? • IMPLEMENTAREA INSTRUIRII Cum vor fi implementate atât instruirea cât i materialele de ş instruire într-o situa ie real ? ţ ă • EVALUAREA INSTRUIRII Cum vor fi evaluate atât instruirea cât i materialele de instruire ? ş Este procesul de instruire adecvat obiectivului general propus ini ial ? ţTabel 1. 3. Modelul general simplificat al Procesului de Proiectare a Instruirii con inând etapele ţ-Sarcinile Proiectantului Procesului de IACIstoric al Educa iei Asistate de Calculator i al Procesului de IAC ţ şIstoric al teoriilor proiect rii procesului de instruire . ăPerioada anterioar decadei 1920 : Cuno tin ele Fundamentale Empirice ale Educa iei ă ş ţ ţ Lucr rile lui Darwin (Originea Omului ,1871) i ale lui William James (Principiile Psihologie ă ş,1890) au inspirat un mare num r de cercet tori , inclusiv pe Thorndike . ă ăAceast perioad a fost dominat de o modificare fundamental în modul de gândire despre educa ie car ă ă ă ă ţa fost sus inut de apari ia investig rilor tiin ifice asupra modului în care înva omul i animalele . ţ ă ţ ă ş ţ ăţ ş Pân la acest moment , instruirea a fost dominat de idea c mintea , întocmai ca i trupul , poat ă ă ă şfi dezvoltat prin exerci ii ("minte s n toas în corp s n tos "). Se credea c studierea i cunoa terea uno ă ţ ă ă ă ă ă ă ş şanumite discipline tiin ifice ar putea revigora i dezvolta inteligen a în aceea i manier în care educa i ş ţ ş ţ ş ă ţfizic dezvolt anumi i mu chi . ă ă ţ şUna din personalit ile care au contribuit esen ial la transformarea educa iei dintr-o disciplin empiric ţă ţ ţ ăîntr-o tiin a fost E.L. Thorndike , profesor de psihologia educa iei de la Universitatea Columbia ş ăţ ţThorndike a introdus evalu rile proceselor educa ionale . ă ţAnii 1920 : Conceptele de Obiective ale Educa iei ţ Perioad influen at de lucrarea intitulat Eficien a Social a lui Franklin Bobbitt (1918). ă ă ţ ă ţ ăAceast perioad a fost dominat de satisfacerea nevoilor societ ii i a efectelor acestor necesit ă ă ă ţă ş ăsociale de c tre obiectivele instruirii . ăAu fost concepute Planuri pentru o Instruire Individualizat care permit studen ilor s înve ă ţ ă(progreseze) în ritmul propriu beneficiind de o direc ionare ( îndrumare , ghidare) minim din parte ţ ăprofesorului . Aceste planuri includ obiective de înv are ini ial specificate , ritm propriu de studiu ţă ţcontrol asupra înv rii , i alte forme posibile de studiu individualizat . Aceste planuri au contribuit l ăţă şdezvoltarea proiect rii instruirii , proces care este în opozi ie cu instruirea tradi ional . ă ţ ţ ăAu fost introduse Studierea pe baz de Contract i Controlul Procesului de Înv are , dezvoltându- ă ş ţăanaliza cuno tin elor caracteristice unei anumite profesii (slujbe) i analiza activit ilor desf urate de u ş ţ ş ţă şăangajat .Studiul pe baz de Contract î i are originea în planurile de instruire individualizate din anii 1920 . ă ş Conf. univ. dr. ing. Adrian A. Adascalitei 8
 9. 9. Instruire Asistat de Calculator, IAC. Proiectarea Instruirii utilizând Sisteme Informatice Multimedia. ăControlul înv rii a fost exemplificat pentru prima dat în anii 1920 în cadrul planurilor de instruir ăţă ăindividual (individualizate) . Pentru a putea trece la urm toarea etap a instruirii , studentul trebuie s ă ă ăcunoasc con inutul materialelor prezentate în etapa pe care o parcurge . Conceptul de cunoa tere (sau d ă ţ şst pânire) a subiectului este pus în practic cu ajutorul specific rii obiectivelor procesului de instruire ă ă ăcu ajutorul evalu rii i atest rii (sau îndeplinirii) acestor obiective . ă ş ăSidney Pressey a creat o ma in care s furnizeze exerci ii practice studen ilor . ă ş ă ţ ţDecada anilor 1930 : Obiectivele Comportamentului i Evaluarea Formativ ş ăAceast perioad a fost influen at de Marea Criz economic care a afectat educa ia reducân ă ă ă ţ ă ă ţfondurile alocate instruirii .A fost introdus Educa ia Gradual (etapizat ) . ă ţ ă ăAceast perioad este caracterizat de un progres lent al evolu iei c tre dezvoltarea procesului de instruir ă ă ă ţ ă. Planul de Studiu de 8 ani introdus de Ralph Tyler a fost o piatr de hotar specificân ăobiectivele generale ale educa iei . În func ie de aceste obiective generale au fost concepute obiectivel ţ ţcomportamentale .A fost recunoscut Evaluarea Formativ . ă ăDecada anilor 1940 : Mediile de Instruire , Cercetarea tiin ific i Dezvoltarea ş ţ şăAceast perioad a fost dominat de necesitatea instruirii cadrelor militare . ă ă ăAl II-lea R zboi Mondial a creat o dificil problem de instruire : mii de noi recru i trebuiau instrui ă ă ă ţrepede în condi iile în care complexitatea noilor arme cereau un nivel de control uman f r precedent ţ ăăStrategii de instruire bazate pe utilizarea mediilor (filme , tehnologii audio / video ) au dominat .Numai în patru ani , între 1941 i 1945, Divizia de Asisten Vizual a Instruirii pentru Lupt din cadru ş ăţ ă ăBiroului SUA pentru Educa ie a produs : ţ457 filme cu sunet ; 432 filme f r sonor ; 457 manuale de instruire .ăăÎn aceast perioad a fost recunoscut importan a Tehnologului Procesului de Instruire . Astfel s ă ă ă ţimpus idea constituirii unei echipe de dezvoltare a procesului de instruire .Decada anilor 1950 : Instruirea Programat i Analizarea Activit ilor Didactice şă ţă Aceast perioad este caracterizat de apari ia i dezvoltarea Instruirii Programate . Whil ă ă ă ţ şPressey a inventat i experimentat o ma in de testat înc în 1925. B.F. Skinner a elaborat Teori ş ă ş ăEficientiz rii i aplicarea acestei teorii la realizarea Instruirii Programate . ă şTeoria condi ion rii operante a lui B. F. Skinner relev importan a factorului de înt rire ţ ă ă ţ ăcomportamentului dup ob inerea r spunsului pozitiv . Solu ia pedagogic rezultat , instruire ă ţ ă ţ ă ăprogramat , devine revolu ionar prin for a operant a principiilor avansate : pa ii mici, participare ă ţ ă ţ ă şactiv , individualizarea ritmului instruirii , autoreglarea activit ii . ă ţăProgramarea liniar a instruirii propus de Skinner are urm toarea structur de proiectare a secven elo ă ă ă ă ţde instruire : a) informarea studentului ; b) prezentarea sarcinii didactice : întrebare, exerci iu, problem ţ ăc) rezervarea sau alocarea spa iului i a timpului necesar pentru îndeplinirea sarcinii ; d) oferirea variante ţ şde r spuns corect , element necesar pentru evaluarea fiec rui pas . ă ăÎn aceast perioad s-a dezvoltat Teoria Comportamentului . ă ă Analiza Activit ilor a fost utilizat pentru prima oar de personalul Avia iei Militare a SUA i s ţă ă ă ţ şrefer la procedurile de anticipare a cerin elor de competen e profesionale pentru personalul car ă ţ ţexploateaz noi echipamente . ă În 1956 Benjamin Bloom i colaboratorii s i : M. Englehart, E. Furst, W. Hill, i D Krathwoh ş ă şau publicat lucrarea Taxonomia (Clasificarea) Obiectivelor Educa ionale pentru Domeniul Cognitiv ţTeoria înv rii depline (B. S. Bloom ; J. B. Carrol) vizeaz valorificarea factorilor obiectivi ăţă ăsubiectivi ai instruirii la niveluri de proiectare capabile s asigure reu ita colar a tuturor studen ilor ă ş ş ă ţFactorii obiectivi sau externi vizeaz timpul real dedicat studentului pentru reu ita înv rii de c tr ă ş ăţă ăsocietate, familie, comunitate i de c tre profesor (în sensul investi iei aduse în domeniul calit ii instruir ş ă ţ ţă) . Factorii subiectivi sau interni se refer la aptitudinea de înv are a studentului , la capacitate ă ţăstudentului de a în elege instruirea , la perseveren a demonstrat în procesul de instruire . ţ ţ ă Valorificarea deplin a factorilor obiectivi i subiectivi angajeaz caracteristicile specifice al ă ş ăproiect rii , concentrat asupra : ă ă − unor sarcini de înv are care trebuiesc îndeplinite cel pu in la nivelul în elegerii depline a ţă ţ ţ mesajului (conform grad rii competen elor de c tre Bloom : achizi ie → în elegere → aplicare → ă ţ ă ţ ţ analiz --sintez → apreciere critic ) ; ă ă ă Conf. univ. dr. ing. Adrian A. Adascalitei 9
 10. 10. Instruire Asistat de Calculator, IAC. Proiectarea Instruirii utilizând Sisteme Informatice Multimedia. ă − unor secven e de instruire bazate pe respectarea integral a timpului real de înv are necesar ţ ă ţă fiec rui student în mod obiectiv (calitatea instruirii colare i extra colare ) i subiectiv (calitatea ă ş ş ş ş fondului aptitudinal i atitudinal al studentului) . ş Conceput pentru a sus ine conceptele de atestare a dezvolt rii cognitive , Taxonomia s-a doved ă ţ ăextrem de util atât pentru stabilirea i analiza rezultatelor instruirii cât i pentru proiectarea procesulu ă ş şde instruire care s permit ob inerea acestor rezultate . ă ă ţTot în aceast perioad a fost dezvoltat Proiectul IBM pentru Ma ini de Predare . ă ă şDecada anilor 1960 : Dezvoltarea Sistemelor de Instruire Armata a introdus foarte repede sistemele de instruire printre procedurile standard (sau tipice) .Aceast perioad s-a distins prin explicarea componentelor sistemelor de instruire . ă ă În 1962 Robert Glaser a folosit termenul de sistem de instruire i a denumit , elaborat, i ş şconceput diagramele de organizare i func ionare a componentelor acestor sisteme . ş ţ În 1965, Robert Gagné a publicat Condi iile Înv rii , lucrare fundamental în care a fos ţ ăţă ăelaborat analiza obiectivelor de instruire (de înv are) i în care diferitele categorii ale obiectivelo ă ţă şînv rii au fost corelate cu moduri de proiectare a instruirii corespunz toare . ăţă ă Teoria condi iilor înv rii a lui R. Gagné stabile te tipurile de înv are de tip cumulativ ţ ăţă ş ţăierarhice necesare în activitatea de instruire, pe parcursul de la simplu la complex : înv area d ţăsemnale--înv area stimul-r spuns--înv area de lan uri verbale--înv area unor asocia ii verbale ţă ă ţă ţ ţă ţînv area prin discriminare--înv area de no iuni--înv area de reguli--înv area prin rezolvare d ţă ţă ţ ţă ţăprobleme . Metoda sistemic de proiectare a instruirii a fost introdus de James Finn . ă ăGordon Pask a dezvoltat ideile lui Norman Crowder despre secven ierea ne--linear sau ramificat . ţ ă ă S-a trecut de la metodele de testare bazate pe reguli la metodele de testare bazate pe criterii .Cercet rile au fost concentrate asupra dezvolt rii materialelor necesare procesului de instruire . ă ăDecada anilor 1970 : Evolu ia Modelelor pentru Dezvoltarea i Proiectarea Instruirii ţ ş Metodele Cognitive au dominat înc în aceast perioad . Lucr rile lui Ausubel, Bruner, Merril ă ă ă ăGagné i ale altora despre strategiile de instruire au caracterizat aceast decad . ş ă ă Teoria educa iei intelectuale a lui J. S. Bruner coreleaz idea acceler rii psihogenezei c ţ ă ăorganizarea superioar a instruirii care îl face s dep easc simpla înv are . Dezvoltarea intelectual ă ă şă ă ţăpoate atinge stadii superioare , cu performan e apreciabile indiferent de vârst , în m sura în care sun ţ ă ăst pânite cele trei modele de raportare a studentului la mediu : ă − modelul activ, bazat pe ac iune, pe experien real ; ţ ăţ ă − modelul iconic sau care utilizeaz pictograme , bazat pe imagini schematice, pe tehnici ă speciale de inserare, completare, extrapolare; − modelul simbolic, bazat pe limbajul conceptual , care dep e te calitativ resursele ac iunii i ş şă ţ ş ale imaginii . Prolifereaz modelele de proiectare a instruirii i se dezvolt procedurile de evaluare propuse d ă ş ăKauffman i colaboratorii s i . ş ă Kinzer, Sherwood, i Bransford (1986) remarc trei aplica ii remarcabile a utiliz r ş ă ţ ăcalculatoarelor în educa ie în : producerea calculatorului IBM 1500 , realizarea sistemelor de instruir ţPLATO i TICCIT . TICCIT (Time-Shared Interactive Computer Controlled Information Television şsunt Emisiunile Educa ionale Televizate de Informa ii , emisiuni Controlate Interactiv d ţ ţCalculator . Cognitivismul i Modelul Înv rii al lui Gagné ş ăţăCognitivismul î i are originile în psihologia cognitiv i în Teoria Proces rii Informa iei . ş ş ă ă ţGagné a conceput faimoasele nou etape ale instruirii (Figura 1. 1. Etapele instruirii (dup Gagné) car ă ăinfluen eaz în mod efectiv i eficient procesul de înv are . Tabelul de mai jos (Tabel 1. 4. Modelul lu ţ ă ş ţăGagné cu cele 9 (nou ) etape ale procesului de instruire) cuprinde cele nou etape corelate cu procesul d ă ăînv are descris de modelul lui Gagné . ţăETAPA PROCESUL DE ÎNV ARE (INSTRUIRE) ŢĂ1. Captarea Aten iei ţ 1. Asigurarea recept rii stimulilor ă2. Informarea Studentului asupra 2. Stabilirea Obiectivelor corespunz toare ăObiectivelor Lec iei ţ Conf. univ. dr. ing. Adrian A. Adascalitei 10

×