Unitat didàctica 10

1,281 views
1,145 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,281
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
50
Actions
Shares
0
Downloads
26
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Unitat didàctica 10

 1. 1. UNITAT DIDÀCTICA 10<br />El Treball i la Prevenció<br />
 2. 2. 1. INTRODUCCIÓ<br />La prevenció és el conjunt de mesures i mitjans tècnics i humans per a evitar o disminuir el risc derivats del treball (Accidents de Treball i Malalties Professionals en l’empresa).<br />L’art 40 CE obliga als poders públics a vetlar per la seguretat i higiene en el treball. Com?<br />
 3. 3. La Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals (LPRL)<br />És la norma més important al nostre país en aquesta matèria<br />Regula els drets i deures dels treballadors i empresaris en matèria preventiva (portar casc, mantindre les eixides d’emergència lliures d’obstacles…)<br />Exigeix que els treballadors més sensibles (com embarassades) tinguen especial protecció<br />
 4. 4. ALTRES NORMES DE PREVENCIÓ:<br />L’art 19 de l’ET<br />El RD 39/1997, del Reglament del Serveis de Prevenció (RSP)<br />EL RD 1299/2006, que aprova el quadre de Malalties Professionals<br />La Directiva Marc 1989/391<br />Conveni 155 OIT<br />La jurisprudència i els convenis col·lectius<br />
 5. 5. Tècniques de Prevenció<br />Seguretat en el treball<br />Higiene industrial<br />Ergonomia<br />Psicosociologia laboral (buuuuuf...)<br />Medicina laboral<br />
 6. 6. Seguretat: Lluita contra els Accidents de Treball. Ex: senyalització, proteccions<br />Higiene industrial: busca previndre l’aparició de Malalties Professionals. Ex: identifica els factors de risc, els mesura, realitza controls d’aquestos i de la salut dels treballadors<br />
 7. 7. Ergonomia: Busca adaptar el lloc de treball a les condicions físiques del treballador. Ex: cadira amb un recolzament que no force l’esquena.<br />Psicosociologia laboral: Estudia els aspectes psíquics i laborals de l’individu en el lloc de treball. Intenta evitar l’estrés i busca com motivar als treballadors<br />
 8. 8. <ul><li>Medicina laboral: El seu objectiu és mantindre la salut del treballador en estat òptim:
 9. 9. Evitant l’aparició de malalties
 10. 10. Curant-les mitjançant el diagnòstic i el tractament
 11. 11. Reparació: a través de mesures com la rehabilitació</li></li></ul><li>2. DRETS I DEURES DELS TREBALLADORS I EMPRESARIS<br />
 12. 12. 2.1. Drets i deuresdelstreballadors<br />DRETS (art 29 LPRL)<br />DEURES<br />Rebre informació<br />Dret a paralitzar el treball en cas de risc greu i imminent<br />Vigilància de la salut mitjançant controls mèdics<br />Dret a subministrar EPIs<br />Dret a la participació<br />Gratuïtat de les mesures<br />Acomplir les mesures de prevenció<br />Usar adequadament aquestes mesures<br />No posar fora de funcionament els dispositius de seguretat<br />Informar de qualsevol risc<br />Cooperar amb l’empresari<br />
 13. 13. 2.2. Protecció de treballadors sensibles <br />Protecció de la maternitat i lactància<br />Protecció de menors de 18 anys<br />
 14. 14. A) Protecció de la maternitat<br /><ul><li>En cas de risc:
 15. 15. L’empresari adaptarà les condicions i/o la jornada laboral
 16. 16. Si no pot ser, la treballadora haurà d’exercir un treball o funció diferent compatible
 17. 17. Si tampoc pot ser, podrà ser destinada a un lloc de diferent grup o categoria equivalent
 18. 18. Si tampoc fóra possible, se li suspendrà el contracte</li></li></ul><li>La treballadoraembarassada també tindrà a absentar-se del treball (ambdret a sou), previavís:<br />Per a la realització d’examens prenatals<br />I tècniques de preparació al part<br />
 19. 19. B) Protecciómenors:<br />Avaluació prèvia dels riscos prèvia a qualsevol modificació important de les seues condicions de treball<br />L’empresari informarà al treballador i als pares i tutors (si han intervingut en la contractació), dels possibles riscs i les mesures de protecció adoptades<br />
 20. 20. 3. SENYALITZACIONS I ALTRES MESURES<br /><ul><li>Les senyalitzacions:
 21. 21. Serveixen per a advertir de riscos que no es poden evitar
 22. 22. Són com les senyals de tràfic però dins del centre de treball</li></li></ul><li>3.1. Classificació<br />D’advertència<br />De prohibició <br />D’obligació<br />Lluita contra incendis<br />De salvament o socors<br />
 23. 23. SENYALS (I)<br />
 24. 24. SENYALS (II)<br />
 25. 25. 3.2. Altres mesures<br /><ul><li>Deprevenció:
 26. 26. Tècniques: selecció d’instruments, disseny adequat, manteniment, alarmes.
 27. 27. Organitzatives: rotació del personal, formació, control mèdic
 28. 28. De protecció:
 29. 29. Col·lectives: resguards, baranes, interruptors diferencials
 30. 30. Individuals: guants, cascs, botes, ulleres i màscares (per a soldar elscircuits vos faran falta) (EPIS)</li></li></ul><li>4. GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ<br /><ul><li>Elsprincipismésimportantsde la prevenció :
 31. 31. Evitar elsriscs
 32. 32. Avaluar elsriscs que no puguen evitar-se
 33. 33. Combatreelsriscs en el seu origen
 34. 34. Adaptar el treball a la persona (ergonomia)
 35. 35. Substituir allòperillós per allò que comporte poc o capperill
 36. 36. Planificar la prevenció
 37. 37. Avantposar la protecciócol·lectiva a la individual</li></li></ul><li>El Pla de Prevenció<br /><ul><li>És obligatori en totes les empreses
 38. 38. Ha d’incloure:
 39. 39. L’estructura
 40. 40. La definició de funcions
 41. 41. Els procediments
 42. 42. Els processos
 43. 43. Els recursos</li></li></ul><li><ul><li>Per a dur a terme la Prevenció en el centre de treball, l’empresari té diverses opcions (RSP):
 44. 44. Assumir-la personalment
 45. 45. Designar un o diversos treballadors
 46. 46. Constituir un Servei de Prevenció propi
 47. 47. Constituir un Servei de Prevenció aliè </li></li></ul><li>4.1. L’empresari podrà assumir la prevenció...<br />Si l’empresa té menys de sis treballadors<br />Si no es desenvolupen activitats incloses en l’annex I del RSP (radiacions ionitzants, agents biològics i productes químics especialment perillosos..)<br />Si realitza la seua activitat en el lloc de treball<br />Si posseeix la capacitat preventiva adequada<br />
 48. 48. 4.2. Si designa treballadors…<br />… aquests han d’acomplir els requisits de capacitat exigits<br />Els nombre de treballadors i els mitjans posats a disposició d’aquestos han de ser suficients <br />
 49. 49. 4.3. Servici de Prevenció Propi<br />En empreses de més de 500 treballadors<br />Empreses entre 250 a 500 treballadors amb activitats de l’Annex I RSP<br />Empreses en què així ho decidesca l’autoritat laboral per la seua perillositat, excepte que l’empresari opte per un SP alié <br />
 50. 50. 4.4. Servici de Prevenció alié<br />Si no concorren les causes del punt 2.3 i la designació de treballadors no és suficient<br />si l’autoritat obliga a crear un SP propi l’empresa i l’empresari opta per contractar-ne un alié<br />Si es realitza una assumpció parcial de la Prevenció<br />
 51. 51. 4.5. Elsòrgans de representaciódelstreballadors en matèria de seguretat<br />Els delegats: Són representants elegits per i entre els treballadors amb funcions específiques en matèria de PRL (pàg 248 manual)<br />El Comité de Seguretat i Salut: És l’òrgan de participació i consulta dels treballadors. Està format a parts iguals de Delegats de Prevenció i representants de l‘empresari<br />

×