ASAS FOTOGRAFI
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

ASAS FOTOGRAFI

on

 • 10,877 views

PISMP SEMESTER 4

PISMP SEMESTER 4

Statistics

Views

Total Views
10,877
Views on SlideShare
10,838
Embed Views
39

Actions

Likes
2
Downloads
973
Comments
0

2 Embeds 39

http://www.slideshare.net 37
http://www.docshut.com 2

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

ASAS FOTOGRAFI Presentation Transcript

 • 1. ASAS FOTOGRAFI
 • 2. Sejarahperkembanganfotografi
 • 3. Sejarahperkembanganfotografi
  ‘Photography’ secara literal bermaksud ‘menulisdengancahaya’
  Istilah ‘photography’ diperkenalkan pd tahun 1829.
  Perkataangreek : Phos (cahaya) & Graphien (tulis/lukis) melukisdengancahaya
  Kameramuladiperkenalkanketikapelukismenghadapimasalahutkmerakamkanimejpotret pd abadke 17 & 18.
 • 4. Sejarahperkembanganfotografi
  Kameraabscuradicipta. Melukisimejberbantukancahaya. Cahayadariatasakanmemancarkancahayakeataskanvas.
  Pd tahun 1900, seorangjurugambarmenciptakamera mammoth. Kamerainiamatbesardanberatnyaseberat 1400paun. Memerlukan 15 org untukmengalihkannya.
  Pd 1888 Abscuradiubahsuaikanmenjadikodaksecaraberterusanhinggalahsekarang.
 • 5. Kamera mammoth
  Kamerakodak
 • 6. Bahagianasasdanfungsikamera
  • Lensa / kanta
  • 7. Apertur (saizbukaanlensa)
  • 8. Shutter (pengatup)
  • 9. Filem
  • 10. Flash
 • Bahagianasasdanfungsikamera
  • Lensa / kanta
  Untukmelarasketepatanimej. Bolehditukargantimengikutkesesuaianperistiwa yang dirakam
  Lensabidangluas (Wide angle lens)
  6mm-45mm.
  Digunakanuntukpenggambaranpemandanganatautempat-tempat yang keluasannyaterhadbgjurukamera.
  Lensabiasa (standard/normal)
  43mm-50mm
  Sudutpandangandisesuaikandgnpandanganbiasamata
 • 11. Bahagianasasdanfungsikamera
  Lensafotojauh (telefoto)
  85mm-120mm : gambarpotret
  135mm-200mm : sesuaiuntuksukan
  300mm-600mm : pergerakan, alamsemulajadi, hidupanliar
  Lensazoom
  Mengandungigabunganbeberapajeniskantapadasatu unit
 • 12. Bahagianasasdanfungsikamera
  • Apertur(saizbukaanlensa)
  Gegelang yang bolehmembesardanmengecil
  Mengawalkemasukancahaya
  • Shutter (pengatup)
  Sebuahtingkap yang menutuppermukaanfilemdaripadaterkenacahaya
  Tingkappengatuphanyadibukautkjangkamasadedahantertentushjutkmendapatkanfoto yang baik
 • 13. Bahagianasasdanfungsikamera
  • Filem
  Kepinganplastic khas yang mempunyaisatupermukaanbahankimiapekacahaya.
  • Flash
  Bermuladgn bal flash
  Bal flash memberikancahayadgncahaya yang dikeluarkanolehmentol yang terbakarselepasdigunakan.
  Satu bal flash hanyadapatdigunakan 4 kali shj
  Mentolnyaterbakarsetiap kali merakamfoto
 • 14. Jenis-jeniskamera
 • 15. Jenis-jeniskamera
  • Poket camera
  • 16. Kamera instamatic
  • 17. Mudahdikendalikan (frame, compose danpetik shutter)
  • 18. Flash tersedia
  • 19. Filemkatrij no 110 (saiz negative :13x17mm)
  • 20. Harga yang murah
  • 21. Contoh: Minolta dankodak
 • Jenis-jeniskamera
  • Kamera SLR (Single Lens Reflex)
  • 22. Paling popular danbanyakdigunakan
  • 23. Merupakansebuahkamera 135mm danmenggunakan 35mm
  • 24. Subjekdilihatmelaluisatukantadanprosesmemfokusjugadilakukanmenggunakankanta yang sama
  • 25. Fleksibeldanbolehdigunakandalampelbagaikeadaandansituasi
  • 26. Kemudahanketarasekalidimanalensabolehditukargantimisalnya wide angle, zoom, telephoto, close-up lens, dan lain-lain.
 • Jenis-jeniskamera
  • Kamera SLR format besar
  • 27. Filembolehditukargantitanpacahayamasukkedalamfilem
  • 28. Professional (gambarpotret) tetapibukanuntukkerja-kerja yang memerlukankepantasan
  • 29. Memerlukan tripod bagimenjaminkualitiimej yang dirakam
  • 30. Lensabolehditukarganti
  • 31. Rangefinder (viewfinder)
  • 32. Seprti pocket camera tetapiagakkompleksdancanggihsedikitberbandingdengan pocket kamera. Kerana aperture dankelajuan shutter padanyajugabolehdiubahsuai.
  • 33. Terdapatjenisautomatikdanada yang manual
  • 34. Lensatidakbolehditukar
  • Jenis-jeniskamera
  • 35. Twin lens reflex
  • 36. Mempunyaiduakantaiaitusatukantadigunakanuntukmemfokusdansatulagiuntukmengambilgambar
  • 37. Kelajuan shutter/aperture bolehdiubahsuai
  • 38. Sesuaiuntukgambarukuran (6x6 cm) danjugafoto
  • 39. Tidaksesuaiuntukmengambilgambar yang melibatkanaktivitipantassepertisukan
  • 40. View kamera
  • 41. Kamerauntukkerja studio/potret/fotokumpulan
  • 42. Kelajuan shutter dan aperture bolehdiubahsuai
  • 43. Menggunakan tripod keranaianyaagakbesardanberat
  • 44. Dapatmenghasilkangambarbangunantinggidengankeadaancantikdantidakbengkokataumelengkung. Inibermaknaiasesuaiuntukgambarlanskapdanarkitek.
 • Jenis-jeniskamera
  • Kamera instant
  • 45. Filemtidakperludiproseskeranabahankimiamemprosesfoto yang terciptapadafilemitu
  • 46. Memprosesfilemkurangdari 1 minitselepasgambardiambil
  • 47. Filem yang digunakanagakistimewadanmahalharganya
  • 48. Contohkamera : jenispolaroid
 • Jenis-jeniskamera
  • Kamera digital
  • 49. Kameraberteknologiterkinidanbekerjaberasaskanteknologi digital
  • 50. Berhargadaripadabeberaparibu ringgit sehinggalahberpuluh-puluhribu ringgit.
  • 51. Tidakmemerlukanfilem
  • 52. Menggunakanteknologispt flashcard, compact card, floopy disk dan internal memory serta memory card bagitujuanstoranbagiimej yang dirakam.
 • 53. Jenis-jenisfilem
 • 54. Jenis-jenisfilem
  Filemhitamputih
  • takmahal
  • 55. senangdiprosesdandicetak
  Filem negative warna
  • versatile
  • 56. berfungsisbg negative untukgambarhitamputih, danslaidberwarnapositif
  Filemakaswarna
  • dibekalkanuntukkamera 35mm dankamerafilemgulungsaiz standard
 • Teknikpenggambaran
 • 57. Teknikpenggambaran
  teknikjarakdekat
  • gambarrama-ramamenikmatimanisan
  • 58. gambarkemesraanantaraseorangibudengananaknya
  teknikjaraksederhana– untukfotopemandangan
  • memaparkanimej yang luasuntukmemberikanmaklumat yang lebihbanyakdanterperinci
  • 59. menghasilkanimejpemandanganataupersekitaran yang lebihmenyeluruh
  fotoaksiatausukandenganmenggunakanteknik panning
  • kameradigerakkanmengikutarahpergerakanobjekketikamenekan shutter padakelajuan shutter yang agakperlahan.
 • TeknikPenggambaranBergerak
  Pan
  Panning adalahgerakankamerasecara horizontal (posisikameratetapditempat) darikirikekananatausebaliknya
  Tilt
  Tilting adalahgerakankamerasecara vertical (posisikameratetapditempat) dariataskebawahatausebaliknya
  Dolly
  Pergerakankamerakehadapanmendekatisasaransubjekataukebelakangmenjauhisasaransubjek
  Biasanyadilakukandidalam studio
 • 60. TeknikPenggambaranBergerak
  Zoom
  Gerakanlensakamera
  Padakameraterdapatduahuruf “W”dan”T”
  Tracklingatau trucking (truck along)
  Pergerakankameradariatastangga yang menggunakankemudahanuntukbergerakkekananataukekiri
  Istilah : “camera moves in”, ”camera moves out”, ”camera truck along”
 • 61. Jenis-jenisshot
 • 62. Jenis-jenis shot
  Very Long shot atau extreme shot
  • Shot jarakterlalujauh
  Long shot
  • Shot untukjarakjauh
  Close Up (CU) ataujarakdekat
  • Shot yang menampilkandariparasbahukeataskepala
  Extreme Close Up (ECU) atau shot jarakamatdekat
  • Shot yang menampakkanobjekdenganlebihjelas.
  • 63. Misalnyamata, hidung, atautelinga
 • Jenis-jenis shot
  Big Close Up (BCU)
  • Shot yang menampakkanbahagiantubuhataubendatertentusehinggakelihatanbesar
  Medium Shot (MS) atau shot sederhana
  • Shot yang menampilkanparaspinggangsehinggaataskepala
  Medium close up (MCU) atau Shot sederhanadekat
  • Shot yang menampakkanparas dada sampaiataskepala
 • Jenis-jenis shot
  Over the shoulder shot (OSS)
  • Shot dimanakameraberadadibelakangbahusalahseorangpelakuataudibelakangobjek yang membelakangi, dannampakdidalam frame.
  Point of view (POV)
  • Kamerasebagaisudutpandangpelakuatausubjekgambar (sudutpandanganorangpertama)
  Two shot
  • Shot yang menampilkanduaorang/ objekterlepasdarijauhataudekatnyapengambilangambar
 • Jenis-jenis shot
  Knee shot
  • Shot yang memaparkandariparaslututsampaiataskepala
  Total shot (TS)
  • Shot yang menampilkankeseluruhanobjek
  Establish Shot (ES)
  • Shot yang menunjukkankeseluruhanobjekdanruangdisekitarnyasebagaipemandanganuntukmemberigambarandimanasituasitersebutberlaku.
 • Total Shot
  Big Close Up
 • 64. Long Shot
  Extreme Close Up
 • 65. Over the shoulder
  Wide shot
 • 66. Komposisifotografi
 • 67. Komposisifotografi
  Titikpuncatarikan
  • Subjekutama, latarhadapandanlatarbelakang
  Lay out
  • Rule of third
  • 68. Golden mean
  Kekemasanlatarbelakang
  • Latarbelakangringkas
  • 69. Menghadkanfokus
  • 70. Keseimbangan
 • TERIMA KASIH