• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Vv 12 april 345
 

Vv 12 april 345

on

 • 326 views

READ SANSKRIT >>> SAVE SANSKRUTI

READ SANSKRIT >>> SAVE SANSKRUTI

Statistics

Views

Total Views
326
Views on SlideShare
326
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Vv 12 april 345 Vv 12 april 345 Document Transcript

  • RNI No. : GUJSAN/2011/39893 (Áfl‡Ôfl-flÎûÊÊã×) ‚¢¬ÊŒ∑§— «UË.‚Ë. ÷^ Ô á ÁflESÿ flÎûÊÊ¢Ã◊Ô˜ ( ¬˝Ê× ŒÒÁŸ∑§ ) ‚Í⁄à á fl·¸ - 1 á •VU - 345 á Áfl∑˝§◊ÊéŒ - 2068, øÒòÊ ∑ΧcáÊ ‚#◊Ë á ÁŒŸÊVU - 12 •¬˝Ò‹ 2012, ªÈM§flÊ‚⁄— á ¬ÎD - 4 á ◊ÈÀÿ - 3 L§. Editor - D.C. Bhatt á Vishvasya Vrutantam (Morning Daily) Surat á year - 1 á Issue : 345 á Date : 12-04-2012, Thursday á Page : 4, Price 3/- Mob. 98984 78454 2 3 4 4 •ŸÈc∑§Ê •Êà◊ÊŸ¢ •◊Á⁄∑§Ê÷Ê⁄ÃÿÙ— Á◊Á‹ÃÙl◊ flÊÃʸ‹Ê¬ŸÔ ∞fl Á‚ÿÊÁøŸ •Ê∑˝§◊∑§Ÿ ‚„ ‚ı÷ÊÇÿ‡ÊÊÁ‹ŸË¢ ◊ãÿÃ Ÿı‚ŸÊÿÊ— •èÿ‚Ÿ◊Ô˜ ¬˝∑§⁄áÊSÿÔ ‚◊ʜʟ◊ÔÔ˜ ‚¢÷fl◊Ô˜ ÁflflÊ„SÿÔ ∑§Ê◊ŸÊ÷Í∑§ê¬¬˝÷ÊflÊÃÔ˜ ‚„‚˝ÊÁœ∑§ÔÊ— ¡ŸÊ— òÊSÃÔÊ— ⁄ˇÊÊ◊ÁãòÊáÊ Œ‡ÊflÊÁ‚Ÿ— •ÊESÃÊ— ‚Ê◊ÈŒÊÁÿ∑§ SÃ⁄Ô •CÊÁfl¢‡ÊÔÁÃŒ‡Ê·ÈÔ •Sÿ ◊„ʬ˝∑§Ù¬SÿÔ ∑§Ê⁄áÊŸ ‚„‚˝ÊÁœ∑§ÔÊ— ŸÊªÁ⁄∑§ÔÊ—Ô ÷ÿ÷ËÃÔÊ— ‚Áãà ŸflŒ„‹Ë– ÷Ê⁄ÃËÿ‚ÒãÿÁfl÷ʪ— ‚È⁄ˇÊÊ√ÿflSÕÔÊ¢ ¬˝ÁÃÔ ŒÊÁÿàfl¢Ô ÁŸflʸ„ÿ×– ‚ŒÒfl Œ‡ÊSÿ ‚È⁄ˇÊÊÕ¸ ¬˝SÃÈÃÊ—, Ãà¬⁄Ê—Ô ‚ŸÊÁfl÷ʪ ªÈÁ‹∑§ÊÿÊ— ãÿÍŸÃÊÁfl·ÿ Á∑˝§ÿʇÊË‹ÔÊ— ø ßÁà Sflÿ¢ ⁄ˇÊÊ◊ãòÊË ∞∑§ ◊ÁãòÊáÊÔÊ ◊ÃÊÁŸÔ π¢«UŸ¢ ∑ΧàÔflÊ ©Q¢§ ÿÃÔ˜ ∞¢≈UŸË ◊„ÙŒÿ— ÿ l Á ¬ ©ŒÔ˜ÉÊÙÁ·ÃÔflÊŸÔ˜– ‚Ò ã ÿÁfl÷ʪSÿÔ flÊÿÈ‚ŸÊÿÊ— ŒÎ…Ë∑§⁄áÊÔÊÿ ◊ÈÅÿÊ‹ÿ ‚ ¢ ¬ ˝ Á à ∑§◊Ê¢ « U⁄Ò — ‚„ ÿÕCÔ‚ÊœŸÊÁŸ Ÿ ‚ÊˇÊÊà∑§Ê⁄Ô‚◊ÿ ‚ÁãÃÔ ÃÕÊÁ¬ ‚— ∞ÃÃÔ ˜ ÷ Ê ⁄ à S ÿ ‚È ◊ ÊòÊÊ– ∞Á‚ÿÊ ÷ͪ÷¸Áfl‡Ê·ôÊÔÊ— ∞ÃÃÔ˜ •flŒÃÔ ˜ – ‚— ‚ŸÊÁfl÷ʪ—Ô◊„ÊŒ‡ÊSÿ ßá«UÙŸÁ‡ÊÿÔÊ ÷ͪ÷¸Áfl‡Ê·ôÊÔÊ— ∞ÃÃÔ˜ ¬˝flŒÁãÃÔ ÿÃÔ˜ ÷Í∑§ê¬Sÿ ¬˝flŒÁãÃÔ ÿÃÔ˜ ÷Í∑§ê¬Sÿ •∑§ÕÿÃÔ ˜ Ô ÿÃÔ ˜ Ã Õ Ê‚◊ˬ ‚È ◊ ÊòÊÔ Ê ¬˝ Ê ãÃ ∑ § ãº˝ Á ’ãŒÔ È — ‚◊È º ˝ ª ÷ ¸ SÕ‹Ô‚ŸÊÿÊ— ¬˝◊ÈπSÿÔ flË∑§Á‚¢„SÿÔÔ ⁄ˇÊÊ◊ãòÊÊ‹ÿ—Ô ÿÈhSÿ,Ô ¬˝àÿÊ∑˝§◊áÊSÿ ø‚◊Ⱥ˝ª÷¸Ô ¬˝Êÿ× òÊÿÁòÊ¢‡ÊÃÔ˜ ∑§ãº˝Á’ãŒÔÈ— ‚◊Ⱥ˝ª÷¸ •Ê‚ËÃÔ˜ •Ã— “‚Í-ŸÊ◊Ë” •Ê‚ËÃÔ˜ •Ã— “‚Í-ŸÊ◊Ë” ªÙ¬Ÿ¬òÊSÿ ⁄„SÿٌԘÉÊÊ≈UŸ¬˝‚¢ª— ‚fl¸ÕÊ ∑ΧÃ ‚ŒÒflÔ Ãà¬⁄ı S×,Ô ÷Ê⁄ÃËÿ‚ŸÊ •¬¬˝øÊ⁄Êà◊∑§— ÃÕÊ ¬òÊÔ •ÁS◊ŸÔ˜Ô ‚Á◊ÁìˇÊ× Áfl‡Ê·Ô ’Ò∆U∑§SÿÔÔ •ÊÿÙ¡Ÿ¢Á∑§‹Ù◊Ë≈U⁄ÊãÃ⁄Ê‹ •l flÃÔ˜ „Ê„Ê∑§Ê⁄ÔŒ‡ÊÊÿÊ— ‚¢∑§Ã◊Á¬ ¬˝ÃËÿÃÔ flÃÔ ˜ „Ê„Ê∑§Ê⁄Ô Œ‡ÊÊÿÊ— Á∑§◊Á¬ •flÊ¢ Á ¿ÃÃâÿ¢ Ÿ •Sÿ ◊Ê‚SÿÔ Áfl¢ ‡ ÊÁÃÃ◊ Ô ÁŒfl‚¬˝ ’ ‹Ô ◊ ÊòÊÊÿÊ¢ ÷Í ∑ §ê¬Ô — ‚¢∑§Ã◊Á¬ ¬˝ÃËÿÃÔ ¬⁄ãÃÈ•ÊªÃ—Ô ÿSÿ ◊ÊŸ∑§SÃ⁄¢ •Êãœ˝¬˝Œ‡ÊÔ, •ÙÁ«U‡ÊÔÊ ÃÕÊ ‚„‚˝ÊÁœ∑§ÔÊ— ŸÊªÁ⁄∑§ÔÊ—Ô ◊àSÿ¡ËÁflŸÊ¢ ∑Î § ÃÔ  Ô ÷Ê⁄ÃËÿ •Ê¬ŒÊ ¬˝’㜟 Á‹ÁπÃ◊Ê‚ËÃÔ˜– ÷ÁflcÿÁà ÿòÊ ‚ŸÊÿÊ—Ô ¬˝◊ÈπÔòÊÿ¢Ô ÷ʪ¢7.8 ¬˝ÁÇÊÃ◊ÔÔ˜ •Ê‚ËÃÔ˜ ßÁà •á«UÊ◊ÊŸÔ Ô ÁŸ∑§Ù’Ê⁄ ÷ÿ÷ËÃÔÊ— ‚ÁãÖ ÃÎÃËÿSÃ⁄ÔSÿÔÔ Áfl¬ŒÉÊ¢Á≈U∑§ÔÊÔ ‚¢ª∆UŸSÿÔ •Áœ∑§ÊÁ⁄áÊÔÊ¢Ô ÃSÿ ◊Ã ©÷ı ‚ŸÊ‚fl¸∑§Ê⁄ÔÔı Œ‡ÊSÿ ŸcÿÁà ßÁà ‚— ©Q§flÊŸÔ˜–•Áœ∑§ÊÁ⁄áÊÔ— flŒÁãÖ mˬ‚◊Í„Ô·È •SÿÔÔ ¬˝÷Êfl— ¬Á‡Ô ø ◊ ’¢ ª ¬˝ Œ  ‡ Ê , ©ã◊ÈÄÔÃÊÔ ÿÿÊ ‚◊Ⱥ˝Ô◊äÿ ◊ÃŸ ‚ÍÎ-ŸÊ◊Ë ¬˝∑§Ù¬— •Sÿ ÷Í ∑ §ê¬SÿÔ∑§Ê⁄áÊ Ÿ Ÿ ∑ § fl‹¢ Ô ¬Á⁄‹ÁˇÊ×– ‚Ê◊È Œ ÊÁÿ∑§ SÃ⁄Ô  ÃÁ◊‹ŸÊ«È U Á’„Ê⁄⁄ÊÖÿ · Ô È •Á¬ ÃÕÊ ªãÃÈ ¢ Ô ÁŸ· œ ÊŒ ‡ ÊÔ — •Á¬ ¬˝ŒûÊÔ—– ÷Ê⁄ÃËÿÊŸÔ˜ ¬˝Áà ∑§ŒÊÁøÃÔ˜ Ÿ ÷ÁflcÿÁÖ ‚È⁄ÃSÿ •Êÿ∑§⁄Áfl÷ʪŸ ∑§⁄‚¢ª˝„ ¬˝Õ◊SÕÊŸ◊Ô˜Ô •Áœ∑ΧÃflÊŸÔ˜ßá«UÙŸÔ  Á ‡ÊÿÔ Ê •Á¬ ÃÈ •CÊÁfl¢‡ÊÔÁÃŒ‡Ê·ÈÔ •Sÿ ÷Í∑§ê¬ŸSÿÊ÷Ê‚Ô— ¬˝ÃËÁÃÔ— ‚È⁄Ã◊ÔÔ˜– ÿŒÊ Œ‡ÊSÿÔ Áfl÷ʪŸ 2682 ∑§ÙÁ≈U‡Ê— •Ê∑§‹ŸÔ¢ ‚fl¸∑§Ê⁄ËÿÔSÃ⁄ •Êÿ∑§⁄Áfl÷ʪ— L§åÿ∑§ÊáÊÊ¢ ∑§⁄ª˝„áÊÔ Áfl∑˝§◊¢ ÁŸœÊ¸Á⁄ÃÔ¢ ÷flÁÖÔÔ 2010-÷Ê⁄ÃËÿ◊¢«U‹Sÿ ∑§⁄‹,Ô ◊„ʬ˝ ∑ §Ù¬SÿÔ ∑§Ê⁄áÊ Ÿ •÷ÍÃÔ˜– ‚ʪ⁄Ã≈U ËÿˇÊò ÊÔ ÿ— ¬˝ÿàÔŸ‡ÊË‹— ÃSÿÊÁ¬ ÷˝◊— SÿÊÃÔ˜ ©¬÷ÙÄÔ Ã Î è ÿ— ÿÕÙÁøà SÕÊÁ¬Ã◊Ô˜– ‚fl¸∑§Ê⁄áÊ ∞ÃÃÔ˜Ô 11 Ã◊ fl·¸ ∞ÃÃÔ˜ ◊ÊŸ∑¢§ •ÁS◊ŸÔ˜ ¬òÊÔ ¬˝Á‚hÊÁŸÔÔ ÃâÿÊÁŸ ø ¬˝ŒûÊÊ— flÊÃʸ—•¬ŒS× ß⁄Ê∑§Ù¬⁄ÊC˛¬Á× ∑§ŒÊÁøÃÔ˜ flÒÿÊ∑§⁄áÊŒı·Ô SÿÍ—Ô øÃÔ˜ ÃÁ„¸ ∑Χ¬ÿÊ ÃÊŸÔ˜ ∑§Ê‹Ô ‚◊ÈÁøÃ∑§⁄œŸSÿÔ ‚¢¬˝ÊÁ#¬˝∑§⁄áÊÔ •‚◊Õ¸—Ô ◊¢«U‹¢Ô 2629 ∑§ÙÁ≈U∑§ÊŸÊ¢Ô œÊÿ¸⁄ÊÁ‡Ê— ‹ÁˇÊÃÔÊ ¬⁄ãÃÈÔ 2150 ∑§ÙÁ≈U‡Ê— •Ê‚ËÃÔ˜– ©Ñ π ŸËÿ¢ ÿÃÔ ˜ ªÃÔ  ÃŒÊ ‚È⁄Ã◊¢«U‹Sÿ ∞·— ‚¢ ¬ ˝ Á à ∑§Ù·◊äÿÔ  Ô òÊÒ ◊ ÊÁ‚∑ § ‚◊ÿ ÃÈ ÃÈ∑§Ë¸Ô Œ‡Ê¢ ¬˝Áà •ÊªÃ—’ªŒÊŒ– ß⁄Ê∑§Sÿ „ ‡ Ê  ◊ Ë ◊ „ Ù Œ ÿ S ÿ ¬˝ œ ÊŸ◊ÁãòÊáÊÔ Ê Ô Ô ⁄ ¬ ‚ ¬ Ô ‹πÊŸÔ˜ ‡ÊÈhË∑ΧàÔflÊ ¬∆UãÃÔÈÔ ÷flã×. ¬òÊÊøÊ⁄áÊÔ •S◊Ê∑§◊Ô˜ ∑ΧÃ Á‹πãÃÈÔ •Á¬– ‚œãÿflÊŒ—ÔÔ Áfl÷ʪ— •÷ÍìÍfl¸‚»§‹ÃÊ¢ •ÁÃÁ⁄Q§œŸSÿ ª˝ „ áÊ¢ ‚flʸÁœ∑§Ê ⁄ÊÁ‡Ê— ¬˝Êÿ× - «UË.‚Ë.÷^— (‚¢¬ÊŒ∑§—) ¬˝Ê#flÊŸÔ˜–Ô 2011-12 Ã◊ ‚¢ ¡ ÊÃ◊Ô ˜ – Ô ◊Êø¸ ◊ Ê‚Sÿ 1701 ∑§ÙÁ≈U∑§ÊŸÊ◊Ô ˜ Ô•¬ŒSÃÔ — ©¬⁄ÊC˛ ¬ Á× ∑§Êÿʸ‹ÿÊÃÔ˜ ¬˝∑§ÊÁ‡ÊÃÊÔÿÊ¢ Ã≈U ≈ U Ê ÿ ß⁄ŒÙªÊŸ Ÿ ‚„ •ÊÁÕ¸ ∑ §Ô fl · ¸ Ô •Êÿ∑§⁄ •ÁãÃ◊ ÁŒfl‚Ô œÊÿ¸⁄ʇÊ— •Ê‚ËÃÔ˜–ÃÊÁ⁄∑§Ô •‹ „‡Ê◊ËÔ ‚¢¬˝Áà flÊûÊʸÿÊ◊Ô˜ ∞ÃÃÔ˜ Á‹ÁπÃ◊Ô˜ Á◊Á‹àÔflÊ ¬Á⁄ÁSÕÁÃÔÁfl·ÿÔÔSfl÷Ê·ÿÊÔ øøʸ¢Ô ∑§Á⁄cÿÔÁÖ ∞ÃÃÔ˜•ı¬øÊÁ⁄Ô∑§ÿÊòÊÊÿÊ— Ÿ ôÊÊâ ÿÃÔ ˜¬˝ Ê ⁄ê÷Ô ¢ ∑Î § àÔ fl Ê ∑§ÁÃÁŒfl‚¬ÿ¸ ã âÃÈ ∑ §Ë¸ ¬ ˝ Ê ãÃ ¬˝ Á flC— „‡Ê◊ËÔ ßSÃÊŸ’È‹Ÿª⁄•ÁSÖ ÿÊòÊÊÿÊ—Ô SÕÊSÿÁÖÔÃÎ Ã Ëÿ ø⁄áÊÔ  ‚— „‡Ê ◊ Ë◊„ÙŒÿSÿÔ Ô•òÊʪ×– ß⁄Ê∑§Œ‡ÊÔ ÁflL§h „àÿÊÿÊ—Á‡ÊÿÊ ‚¢ ¬ ˝ Œ ÊÿSÿ ª÷Ë⁄Ê⁄Ù¬— •ÁSÖ¬˝Ê’ÀÿàflÊÃÔ˜ ÁŒ‚ê’⁄◊Ê‚ÔÔ ’ãŒË‚È ã Ô Ÿ Ë‚¢ ¬ ˝ Œ ÊÿSÿ ÷ÁflÃÈ¢ ¬˝øÊ⁄àflÊÃÔÔ˜ ‚—∞·— ◊ÈÁS‹◊ŸÃÊÔ Sfl¬˝ÊáÊÊŸÔ˜ •ÁSà ÿÃÔ ˜ ©¬⁄ÊC˛ ¬ ÁÃ—Ô Œ ‡ ÊÊÃÔ ˜ Œ ‡ Ê¢ ÷˝ Á ◊àÔ fl Ê⁄ÁˇÊÃÈ ¢ SÕÊŸÊÃÔ ˜ SÕÊŸ¢ ‚¢¬˝ÁÔà ßSÃÊŸ’È‹ ¬˝ÊãÃ ‡Ê⁄áÊÊÕ˸ fl ÃÔ ˜ Ô ¡ËflŸ¢¬‹ÊÁÿÃÔ— ¬˝ÃËÿÃÔ– •‹ Áfll◊ÊŸ—Ô – ÃòÊÔ Ô ÿʬÿÁÖ âßü·¤æÚð‡æ °ÌÌï÷ï ×¢ÇUÜ¢ï 2629 ·¤ôçÅU·¤æÙæ¢ïï ÏæØüÚæçàæÑ ÜçÿæÌïæ ÂÚ Áfl‡ÔflSÿ ¬˝ÊøËŸÊ ‚È◊œÈ⁄Ê Œfl÷Ê·Ê-‚¢S∑ΧÃ◊Ô˜ •ÿ◊Ô˜ ÁŸ¡— ¬⁄Ù flÁà ªáÊŸÊ ‹ÉÊÈøÂÊ◊Ô˜– ‚¢S∑§Ê⁄‚ê¬ãÔŸ — ‚Íÿ¸¬Í⁄× (ªÈ¡⁄ÊÃ) ¬˝∑§ÊÁ‡Êâ SflÁ∑§ÿ ‚¢SÕÊÿÊ—, ⁄Ê¡Á∑§ÿ, ©ŒÊ⁄øÁ⁄ÃÊŸÊ¢ ÃÈ fl‚ÈœÒfl ∑ȧ≈ÈUê’∑§◊Ô˜H ÷Ê⁄ÃÔ fl·¸Sÿ ŒÒÁŸ∑§ flÎûʬòÊ◊Ô˜ ‚Ê◊ÊÁ¡∑§, Á‡ÊˇÊÊà◊∑§ ∑§Êÿ¸∑˝§◊—/¬˝‚ŸÙ≈U— ‚¢S∑ΧÃŸ ¬˝∑§Ê‡ÊŸ mÊ⁄Ê •Êà◊ªı⁄fl◊ŸÈ÷fl— ¬˝Ê× øÊÿ¬ÊŸ‚„ 55, SflÊ◊Ë ŸÊ⁄ÊÿáÊ ‚Ù‚Êÿ≈UË, Áfl÷ʪ-1, ‡Ê⁄Ë -2, ¬ÍáÊÊ ªÊ◊ ⁄Ù«U, ‚Í⁄à •fl‡ÿ◊fl ¬∆UŸËÿ— ŒÍ⁄ ¡¢ª◊ äflÁŸ - 9898478454 ‚¢S∑Χà flÎûʬòÊ◊Ô˜ ◊ÍÀÿ — 3 M§. ¬ÎcÔ∆U - 4 e-mail : vishvasya.vrutantam@gmail.com
  • 2 ŒÒÁŸ∑§ - ‚Í⁄à (‚Íÿ¸¬È⁄) ( Áfl‡Ôfl-flÎûÊÊã× ) ÁŒ. 12 •¬˝Ò‹ 2012, ªÈM§flÊ‚⁄— ¿ÊòÊ‹πŸË •ŸÈc∑§Ê •Êà◊ÊŸ¢ ‚ı÷ÊÇÿ‡ÊÊÁ‹ŸË¢ ◊ãÿÃ •VU •fl’ٜԟ◊Ô˜ ◊È ê ’ß¸ – •Á÷Ÿ ò ÊÔ Ë ‡ÊÊ„L§ππÊŸÔ — ‚¢ ¬ ˝ Á à 3 7 9 5 •ŸÈc∑§Ê‡Ê◊ʸ ‚„·¸ÔflŒÔŸÊ ø‹ÁøòÊÔ¡ªÃ— ÷ÍàflÊ ∞ÃÃÔ˜ ¬˝∑§Ê‡ÊÿÁÃÔ ÿÃÔ˜ Ô ©îÊfl‹Ã◊-•Á÷Ÿ à ÊÔ – 9 8 6 2 ◊„ÊŸÊÿ∑§Ÿ ‡ÊÊ„L§ππÊŸ •Ã— Ã Ÿ ‚„ 3 9 ◊„ÙŒÿ Ÿ ‚„ ÁmÃËflÊ⁄¢ ‚Ô„∑§‹Ê∑§Ê⁄L§¬áÊ ∑§Êÿ¸Ô¢ ∑§ÊÿZ ∑ΧàÔflÊÔ ‚Ê •ÁÂãÃÈCÊÔ ∑§ûÊÈZÔ ÿ— ∑§— •Á¬ ßë¿ÁÖ 2 6 8 1 •ÁSÖ ‚Ê •ÁS◊ŸÔ˜ øÁ⁄òÊÔÔ Ô◊߸◊Ê‚Sÿ ¬˝Õ◊ ÁŒfl‚ 8 9 ‡ÊÊ„L§πSÿ ‚„- ø‹ÁøòÊSÿÔ ∑Î § Ã ∑§‹Ê∑§Ê⁄àfl Ÿ ÁflEÁ‚Áà ÁŸ◊ʸáÊ∑§ÊÿZ ¬˝Ê⁄éœÔ¢ ÷flÃÔ˜ 9 5 1 3 S◊Ô– ÿ‡ÊÔ øÙ¬⁄ÊÔ◊„Ê÷ʪSÿÔ Ô ßÁÃÔ •ÔŸÈ◊ËÿÃÔ– ‚ÊÔ ¬ÈŸ— 7 2 •ÊªÊ◊Ë ¿ÊÿÊÁøòÊÔ  Ô ‚Ê “⁄’Ÿ ’ŸÊ ŒË ¡Ù«UË” ßÁÃÔ ∑§ÕÿÁÃÔÔ ÿÃÔ˜ ÿ‡Ê øÙ¬«UÊÔ ŒÎ‡ÿ◊ÊŸÔÊ ÷ÁflcÿÁÃÔ ÿòÊ ¿ÊÿÊÁøòÊÔÔ SflÊÁ÷Ÿÿ¡ËflŸÔ¢ ÃÈ ø‹ÁøòÊÁŸ◊ʸ á ÊˇÊ ò Ê 5 1 4 9 ¬˝ÁÃôÊÊ ‡ÊÊ„L§πÔSÿ ŸÊÿ∑§øÁ⁄òÊÔ ¬˝Ê⁄éœflÃÔËÔ ‚Ê– ÷Ëc◊Á¬ÃÊ◊„— flÃÔ ˜ 2 3 7 1 ÷Ê⁄ÃÙ ◊◊ Œ‡ÊÙ˘ÿ¢ ÷Ê⁄ÃËÿʇÔø ’ãœflÊ—– ¬˝‡Ê¢‚ŸËÿÔ¢ ∑§ÊÿZ ÷flÁÃ–Ô ‚Ê ∞ÃŒÁ¬ flŒÁà ÿÃÔ˜Ô ‚ê◊ÊŸËÿ— ¬ÈL§·—– 1 8 7 5 4 9 3 6 2 ¬È⁄ÔÊÃÈ⁄ÁÄÔÃ⁄ÁS◊ŸÔ˜ ◊ Œ‡Ê˘ÁSÃÔ ◊◊ ‚fl¸ŒÊ– •òÊ ¬˝ŒûÊÔÔ ∑§ÙC∑§ Ÿfl flª¸—Ô 9 2 4 3 6 8 1 7 5 ‚◊ÎhÊÔ ÁflÁflœÊ‡ÔøÊSÿÔÔ ÿÊ Œ‡ÊSÿ ¬⁄ê¬⁄Ê—ÔÔ ‚ÁãÃ–Ô Œ‡Ê¸Ÿ◊Ô˜ Á¬ÃÎ÷ÁQ§— fløÃ– ¬˝àÿ∑§Ô flª¸ Ÿfl 3 8 6 6 7 9 5 3 2 2 1 7 1 2 3 7 5 4 4 9 5 9 4 8 8 6 1 ÃÊ— ¬˝ÁÃÔÔ ◊ ÁŸàÿ◊Á÷◊ÊŸÙãԟâ Á‡Ê⁄—– ‹ÉÊÈ∑§ÙC∑§ÊÁŸÔ ‚ÁãÖÔÔ 4 5 1 8 9 6 2 3 7 Á‡Ê‡ÊÈ— ¡ã◊ÊŒŸãÃ⁄¢Ô ∑§Õ¢ flœ¸ÃÔ–Ô ∑ȧòÊ ‚fl¸’΄ÃÔ˜Ô œŸ¢ ÃÈÔ ôÊÊŸ◊fl– Á¬ÃÈ— ¬˝øCÿÊÔ Ô ¬˝¬ÁÃcÿ ‚ŒÊ øÊ„◊Ê‚ÊŒÁÿÃÈ◊„¸ÃÊ◊Ô˜– ÿŸ ÃÊ‚Ê¢ ªë¿ÔÁà Á∑¢§ ¬∆UÁÃ, ¡ËflÔŸ Á∑¢§Ô flÊ ¬˝⁄áÊÿÔÊ ¬ÈòÊ— ÁfllÊ‹Ê÷¢ Ô ∑§⁄ÙÁÖ ¬˝àÿ∑§ ∑§ÙC∑§ ∞∑§Ã— Ÿfl 7 2 1 3 8 6 9 4 5 7 3 1 6 8 2 5 4 9 ÷ÁflcÿÊÁ◊ÔÔ üÊhÊÿÈQ§—Ô ¬ŒÊŸÈª—– ÷ÁflcÿÔÁÃÔ ßÁà ÁøãÃÿÔÊÔ Á¬Ã⁄ı ‚ŒÒfl ¬⁄flÁûʸÁŸ ‚◊ÿÔÔ ‚— ∞fl Á‡Ê‡ÊÈ— ¬˝ı…àÔfl¢ ¬ÿ¸ãÃÔ ‚¢ÅÿÊ¢∑§ÊÁŸÔ ¬Í⁄áÊËÿ– 5 4 9 6 8 2 7 1 3 ‚¢◊ÊŸ¬ÿ◊Ô˜ Á¬Ã⁄ı flÿÙÖÿDÊ◊Ô˜Ô ªÈL§SÃÕÊ– ∑§ÊÁ∆Uãÿ◊ŸÈ÷flÁãÃÔ– ¬⁄ãÃÈ ‚¢¬˝Áà ‚— ¬˝ÊåÿÔ ¬˝Ê#ÔÁfllÊÿÊ— ¬˝÷ÊflàflÊÃÔ˜ ‚ÈSÕÔ— ‚ı¡ãÿŸÒfl flÃ¸ÿÔ ÃÕÊ ‚flÒ¸⁄„¢Ô ‚ŒÊ– Á‡Ê‡ÊÔÈ— ÿÈflàÔflÔ¢ ¬˝Êåÿ ÿŒÊ SflÁŸ÷¸⁄‡ÊË‹Ô— ÷flÁÃ ÃŒÊ ÃSÿ ◊ŸÁ‚ ∑§ŒÊÁøÃÔ˜Ô ∞·Ê ŸÊªÁ⁄∑§— ¡ÊÿÃÔ– •ÕÙ¸ ¬ Ê¡¸ Ÿ ˇÊ◊ÃÔ Ê ¢ Ô ‹÷Ã – ‡ÊÙœÁŸ’㜂Ê⁄— ‚Ê÷Ê⁄— ⁄ÊC˛Ëÿ ‚¢S∑Χà ÁfllʬË∆U◊˜Ô, ÃËM§¬Áà Sfl∑§ËÿŸ Á„ Œ‡ÊŸÔ SflŒ‡ÊˬÒüø ’ÊãœflÒ—– ÷ÊflŸÊ •Êªë¿Ô Á à flÊ ÿÃÔ ˜ ÃSÿ flÒ fl ÊÁ„∑§¡ËflŸ¢ Ô ÿʬÿÁÖ ¬⁄ãÃÈ Ô ∞∑§ÊãÃÁŸD◊ÊøÊ⁄¢Ô ¬˝ÁÃå¬ÊŸÔ Á„ ‚fl¸ŒÊ– ∞Ã·Ê◊flÔ ∑§ÀÿÊáÊ ‚◊Èà∑§·¸Ô ÃÕÒfl ø– ŸÍŸ¢ ¬˝flûʸÔ◊ÊŸSÿÔÔ SflL§¬Sÿ ÁŸ◊ʸáÊ Á¬ÃÈ— ∑§ŒÊÁøÃÔ˜ ‚— ¬ÈL§·— Á¬ÃÈ— ∑ΧÃSÿ ∑§◊¸áÊ; flŒÊæUÔ˜ªÁfløÊ⁄— ∑§ûʸ√ÿ¢ Á∑§◊Ê‚ËÃÔ˜– ‚¢S◊⁄áÊ¢ ∑§⁄ÙÁà Ÿ flÊ? ÿÁŒ ¬ÈòÊ— flŒ‡ÊéŒSÿ √ÿÊÅÿÊ ‚ÊÿáÊÊøÊÿ¸— ßÁ·≈U¬˝ÊåÔàÿÁŸC¬Á⁄„Ê⁄ÿÙ⁄‹ıÁ∑§∑§◊ȬÊÿ¢ ÿÙ ÁflÁŸÁ„â ‚fl¸ ‚ı⁄÷Ô◊ÊàÿÁãÃ∑¢§ ◊◊Ô– ’ÊÀÿ ∑§Ê‹ Á¬ÃÊ Sfl¬È ò ÊÊÿÔ Á¬ÃÎ ∑ Î § ÃSÿÔ ∑§◊¸ á Ê— S◊⁄áÊ¢ ∑Î § àÔ fl ÊÔ flŒÿÁÃÔÔ ‚ “flŒ” ßÁà ÷cÿ÷ÍÁ◊∑§ÊÿÊ¢ flÁáʸÃflÊŸÁSÖ - •ÊÿȇÊË ¡Ù‹Ù≈UËÿÊ œŸœÊãÿflùÊ÷Í · áÊÔ Ê ÁŸ ÿë¿Ô Á Ö ÃSÔ◊Ò SflÁflŸ◊˝ÔÃÔÊÔ¢ ∑ΧÃôÊÃÊ¢ ŒlÊÃÔ˜, ÃÿÊ ∑§ˇÊÊ - 9 (‚Ë) πÊÁŒC÷Ù¡Ÿ¢ ŒŒÊÁÖ ÁŸflÊ‚ÿÙÇÿ¢ ∞fl Á¬ÃÈ — ◊ŸÁ‚Ô •ÊŸãŒÊŸÈ ÷ Í Á × ¬˝àÿˇÊáÊÔÊŸÈÁ◊àÿÊ flÊ ÿSÃÔͬÊÿÙ Ÿ ÁfllÃ– ¡.∞ø.•ê’ÊŸË ‡ÊÊ‹Ê, ‚È⁄Ã◊Ô˜– ªÎ„◊Á¬Ô ŒŒÊÁÖ ¬⁄ãÃÈÔ ∞Ã·ÈÔ ¬ŒÊÕ¸·ÔÈ ÷ÁflcÿÁà ∞fl– ∞fl¢ ÁflŒÁãà flŒŸ ÃS◊ʌԘ flŒSÿ flŒŸÊ–Ô– •ÊêŸÊÿ •Êª◊— üÊÈÁÃÔ flŒ— ßÁà ‚fl¸Ô ‡ÊéŒÊ— ¬⁄S¬⁄Ô¢ ¬ÿʸÿÊ—– ôÊŸÊÕ¸∑§Ù flŒ ßàÿÃଌ¢ ÁflŒœÊÃÙ— œÁÜÊ ¬˝àÿÿ ∑ΧÃ ÁŸc¬lÃ– flÒÿÊ∑§⁄áÊÔ Á‚hÊãÃÔ‚ı◊ÈlÊ¢ ÃÈ‚Ë’Ë•Ê߸ ‚¢¬˝ÁÃÔÔ ¬˝ÊøËŸ¬˝∑§⁄áÊÔÊŸÊ¢Ô ªÍ…Êãfl·áÊÔÊÿ ¬˝SÃÈ× øÈ⁄ÊÁŒ¬˝∑§⁄áÊÔ øÃÈcÔflÕ¸·È ¬˝ÿÙªÙ˘ÁSÖ ÃlÕÔÊ ⁄Ê¢øË– 2010 Ã◊ fl·¸ ŸÃÎáÊÔÊ¢Ô ∑˝§ÿáʬ˝∑§⁄áÊSÿÔÔ ‚¢ Á ‡Ô ‹ CÔ à Ô fl ÊÃÔ ˜ ∞·— ÃÎáÊ◊Í‹ÊÃÔ˜ •ŸÈ‚¢œÊŸ∑§ÊÿZ •ãfl · áÊÔ ‚ ¢ S ÕÔ Ê ∑ § ŸÊÁ¬Ô ‚ÃÊÿÊ¢ ÁfllÃÔ ôÊÊŸ flÁûÊ ÁflãÃÁfløÊ⁄áÊ–⁄ÊÖÿ‚÷Ô Ê ÁŸflʸ ø Ÿ∑§Ê‹Ô  Ô ¬≈UÊˇÊ¬—ÔÔ •Á¬ ÷ÁflcÿÁÖ ÁflœÊÿ∑§Ô — ÷ËÃ—Ô ßfl ∑§Á⁄cÿÁÃÔ – ∞ÃŒÕ ¸ Ô ¬˝∑§Ê⁄áÊ ‚Œÿ— Ÿ ÷ÁflcÿÁà ÁflŒãÃ ÁflŒÁãÃÔ ¬˝Ê#ı ‡ÿ˘‹ÔÈÄÔ‡ÔŸÊêÔ‡ÊÙÁcÔÔflŒ¢ ∑˝§◊ÊÃÔ˜–Ô–•Õ¸SÿÔ ¬˝ÁÌʟ ◊ÃÊÁœ∑§Ê⁄¢ •ÁS◊ŸÔ ˜ ¬˝ ∑ §⁄áÊÔ  ¬˝ à ËÿÃÔ  – Ô ¤ÊÊ⁄π¢ « U ⁄Ê¡ŸÊÿ∑§Ê— •ÁÃÁøÁãÃÃÔÊ— ßÁÃÔ ∑§âÿÃ–Ô flŒÊæUÔ˜ªàflŸÔ ¿ãŒ— ¬˝÷ÎÃËŸÊ◊ȬÿÙª— ‚flʸÁÇÊÿÙ ÁfllÃ–Ô ¬ÊÁáÊŸËÿ Á‡ÊˇÊʬ˝Ê#È¢ ÿ ⁄Ê¡ŸÃÊ⁄— ¬˝ÿÃãÃÔÔ ÁŸflʸ ø ŸÊÿÙªSÿÔ ¬ˇÊ× ◊È Á Q§◊Ùøʸ ÿ Ê— ÁŸŒ¸ ‹ Ëÿ ‚ÁãÖ Ÿ ∑§— •Á¬ •ÁSÃ- ⁄ÊÖÿ‚÷ÔÊÿÊ¢ ‚fl¸∑§Ê⁄Sÿ Ô flÎÃÊ ◊„Á·¸¬ÊÁáÊÁŸŸÊ¢ flŒ¬ÈL§·¢ ¬˝∑§‹Sÿ ÃSÿÊŸ∑§◊ÈÅÿÊæU˜ÔªÊŸÊ¢Ô ·≈U˜ÔSflflÔ flŒÊæU˜Ôª·ÈÔS◊, Ã · Ê¢ ÁflL§hÔ  Ô •ÊŒ ‡ Ê— ‚Ë’Ë•Ê߸ ¬ ˝ Ê #— ‚ŒSÿÔ S ÿÔ Ô •Ê⁄.∑ § .Ô Ô ŸÊÁSà fløŸ¢ ¬˝ fl ŒÁÖ ¡ËflŸÁŸÿ¢òÊáÊÊÿ ÿ ŸÃÊ⁄—Ô, ‚◊Ê⁄Ù¬áÊ¢ ∑ΧÃ◊Ô˜–Ô flŒ- Sflÿ◊flÒ∑§— ŒÈM§„Ù Áfl·ÿÙ˘ÁSÖÔÔ ÃŒÕ¸ôÊÔÊŸÔ, ÃSÿÔ•Ê∑˝§◊áÊÊà◊∑¢§ ∑§Êÿ¸∑˝§◊Ô¢ •ÁSÖ ÁøãÃÔ Ÿ Ëÿ¢ ÿÃÔ ˜ •ª˝ fl Ê‹Sÿ ŸÊ◊ÊÔ Á ¬Ô ¬˝ÊøËŸ¬˝∑§⁄áÊÔÔ ¬ÁÃÃÊŸÊ◊Ô˜Ô ‚¢‚Œ‚èÿÔÊ— •ŸÒÃË∑§⁄ËàÿÔÊ ∑§◊¸∑§Êá«USÿÔÔ ¬˝ÁìʌÔÔŸ ÿÕÊÕ¸ÔôÊÊŸ‹Ê÷Êÿ ·ááÊÊÔ¢ Áfl·ÿÊáÊÊ¢ ôÊÊŸ¬ÁˇÊâ ÷flÁÖøÊ‹ÁÿÃÈ¢Ô ‚Ë’Ë•Êß¸Ô •œÈŸÊ ¤ÊÊ⁄π¢ « U◊È Á Q§◊Ùøʸ ÿ Ô Ê — ‚◊ÊflÁ‡Ê× •ÁSÖ •Ã— •¬⁄ʜ˟ʢ Ô ŒÙ·ÊŸÊ¢ √ÿʬÊ⁄ √ÿSÃÔÊ— •Ê‚ŸÔ˜Ô Ã·Ê¢ flŒ◊ãòÊÊáÊÊ◊ÁflÃÕÙëøÊ⁄áÊ◊flÔ ¬˝Õ◊◊Êfl‡ÿÔ flSàflÁSÖ¬˝SÃÍÿÃÔ– •œÈŸÊ 2012 ∞∑§SÿÔ ÁflœÊÿ∑§SÿÔ ŸÊ◊ ∞ÃÃÔ ˜ •ŸÈ ◊ ËÿÃÔ  ÿÃÔ ˜ •Êfl⁄áÊÊÿ ÿÁŒ Ÿ à Ê⁄— ÁflL§hÔ •„ÁŸ¸‡Ê¢Ô ÷ÿSÿ - «UÊÚ. ∑§ı‡ÊÁ‹Á∑§‡ÊÙ⁄ ¬Êá«Uÿ, Á’„Ê⁄Ã◊fl·¸ S ÿ ⁄ÊÖÿ‚÷Ô Ê ªÎ „  •ŸÿÙ— ¬˝ ∑ §⁄áÊÔ ÿ Ù— ‚Ë’Ë•Ê߸Áfl‡Ê·Œ‹— ‚¢¬˝ÁÃÔÔ ¬˝ÿÁÃcÿãÃÔ ÃŒÊÔ •¬⁄ÔÊœÔ- flÊÃÊfl⁄áÊÔ¢ ÃÈ ŒÎ‡ÿÃ– 12 •¬˝Ò‹ 2012 ŒÍ⁄Œ‡Ê¸Ÿ ŒÁ‡Ê¸∑§Ê ªÈL§flÊ‚⁄— ‚◊ÿ ¤ÊË ≈UËflË S≈UÊ⁄ å‹‚ ‚ÙŸË ≈UËflË ¤ÊË Á‚Ÿ◊Ê ∑§‹‚¸ ‚≈U◊Ä‚ S≈UÊ⁄ ªÙÀ«U S≈UÊ⁄ ◊ÈflË 06.00 >> >> >> >> >> >> Á»§À◊ ∑§Ê ŸÊ◊ ¡ÊÁ„⁄ Ÿ„Ë „È•Ê >> 06.30 >> >> >> >> >> >> >> >> 07.00 ∞ã¡Ùÿ ÿ Á⁄‡ÃÊ ÄÿÊ ∑§„‹ÊÃÊ „Ò ≈U‹Ë ’˝Êã«U >> ’Ê‹Ë∑§Ê flœÈ >> >> >> 07.30 ’ŸË Á„‹ ◊Ÿ ∑§Ë •ÊflÊïÊ ¬˝ÁÃôÊÊ S∑§Êÿ‡ÊÙ¬ ∑§‡ÊÊòÊËÿÊ „Ù◊ ‡ÊÙ¬ >> >> ‹∑§ å‹‚Ë«U 08.00 ≈U‹Ë ‡ÊÙÁ¬¢ª ‚Ȭ⁄ S≈UÊ⁄ S∑§Êÿ‡ÊÙ¬ >> „flŸ >> >> >> 08.30 >> L§∑§ ¡ÊŸÊ Ÿ„Ë¢ S∑§Êÿ‡ÊÙ¬ >> ‚‚È⁄Ê‹ ‚Ë◊⁄ ∑§Ê >> >> >> 09.00 ¬ÈŸ—ÁflflÊ„ ÁŒÿÊ •ı⁄ ’ÊÃË „◊ ∑§„ÊŸË ∑§Ù◊«UË >> ¬⁄Ëøÿ ∑§Ê‹ >> •flÃÊ⁄ 09.30 •ç‚⁄ Á’Á≈UÿÊ ∞∑§ „¡Ê⁄Ù¥ ◊¥ ◊⁄Ë ’„ŸÊ „Ò >> >> ŸÊ ’Ù‹ ÃÈ◊ >> >> >> 10.00 ¿Ù≈UÔË ’„È ‚ÊÕ ÁŸ÷ÊŸÊ ‚ÊÁÕÿÊ >> >> flË⁄ Á‡ÊflÊ¡Ë >> >> >> 10.30 ÿ„Ê¢ ◊Ò¥ ÉÊ⁄ ÉÊ⁄ ß‚ åÿÊ⁄ ∑§Ù ÄÿÊ ŸÊ◊ ŒÍ¢ ‚Ë•Ê߸«UË >> ©Ã⁄Ÿ >> >> >> 11.00 ¬ÈŸ—ÁflflÊ„ ◊Ÿ ∑§Ë •ÊflÊïÊ ¬˝ÁÃôÊÊ >> ªÈ¢«UÊ⁄Ê¡ ø‹ ‡Ê„ •ı⁄ ◊Êà >> >> >> 11.30 Á„≈U‹⁄ ŒËŒË ‚¡ŒÊ Ã⁄Ô åÿÊ⁄ ◊¥ >> >> ’Ê‹Ë∑§Ê flœÈ >> >> >> 12.00 ∑§ıÁ‡Ê∑§ ÁŒÿÊ •ı⁄ ’ÊÃË „◊ ‡ÊÈ÷ ÁflflÊ„ >> ŸÊ ’Ù‹ ÃÈ◊ ¬Á⁄áÊËÃÊ >> >> 12.30 •ç‚⁄ Á’Á≈UÿÊ ÿ Á⁄‡ÃÊ ÄÿÊ ∑§„‹ÊÃÊ „Ò ŒπÊ ∞∑§ ÅflÊ’ >> ‚‚È⁄Ê‹ ‚Ë◊⁄ ∑§Ê >> >> ¡È◊Êã¡Ë 01.00 ¬ÈŸ—ÁflflÊ„ L§∑§ ¡ÊŸÊ Ÿ„Ë¢ ÄÿÊ „È•Ê Ã⁄Ê flÊŒÊ >> ŸÊ •ÊŸÊ ß‚ Œ‡Ê >> >> >> 01.30 ¬ÁflòÊ Á⁄‡ÃÊ ß‚ åÿÊ⁄ ∑§Ù ÄÿÊ ŸÊ◊ ŒÍ¢ ¬⁄flÁ⁄‡Ê >> ©Ã⁄Ÿ >> >> >> 02.00 Á„≈U‹⁄ ŒËŒË ∞∑§ „¡Ê⁄Ù¥ ◊¥ ◊⁄Ë ’„ŸÊ „Ò ‚Ê‚ Á’ŸÊ ‚‚È⁄Ê‹ »È§‹ •ı⁄ ∑§Ê¢≈U ¬Á⁄øÿ >> >> ∞⁄ »§Ù‚¸ flŸ 02.30 ∑§ıÁ‡Ê∑§ ◊Ÿ ∑§Ë •ÊflÊïÊ ¬˝ÁÃôÊÊ ’«∏UÔ •ë¿ ‹ªÃ „Ò >> ø‹ ‡Ê„ •ı⁄ ◊Êà >> >> >> 03.00 •ç‚⁄ Á’Á≈UÿÊ Ÿ√ÿÊ ∑ȧ¿ ÃÙ ‹ÙÔª ∑§„¥ª >> ŸÊ ’Ù‹ ÃÈ◊ >> >> >> 03.30 ¿Ù≈UË ’„È ÁŒÿÊ •ı⁄ ’ÊÃË „◊ ∑˝§Ê߸◊ ¬≈˛UÙ‹ >> ’Ê‹Ë∑§Ê flœÈ •Ê߸¬Ë∞‹-5 >> >> 04.00 ¬ÁflòÊ Á⁄‡ÃÊ ∞∑§ „¡Ê⁄Ù¥ ◊¥ ◊⁄Ë ’„ŸÊ „Ò >> >> flË⁄ Á‡ÊflÊ¡Ë >> >> >> 04.30 •ç‚⁄ Á’Á≈UÿÊ ‚‚È⁄Ê‹ ª¥ŒÊ »È§‹ >> >> ¬Á⁄øÿ >> >> flÊßÀ«U „ÙÇ‚ 05.00 >> ‚ÊÕ ÁŸ÷ÊŸÊ ‚ÊÁÕÿÊ >> >> ‚‚È⁄Ê‹ ‚Ë◊⁄ ∑§Ê >> >> >> 05.30 >> ß‚ åÿÊ⁄ ∑§Ù ÄÿÊ ŸÊ◊ ŒÍ¢ >> Áª⁄çÃÊ⁄ ø‹ ‡Ê„ •ı⁄ ◊Êà >> >> >> 06.00 Á„≈U‹⁄ ŒËŒË Ÿ√ÿÊ ‚Ê‚ Á’ŸÊ ‚‚È⁄Ê‹ >> ’ÊÁ‹∑§Ê flœÈ >> >> >> 06.30 ¬ÈŸ—ÁflflÊ„ L§∑§ ¡ÊŸÊ Ÿ„Ë¢ ’«∏U •ë¿ ‹ªÃ „Ò >> ŸÊ ’Ù‹ ÃÈ◊ >> >> ≈˛UÙŸ 07.00 •ç‚⁄ Á’Á≈UÿÊ ‚ÊÕ ÁŸ÷ÊŸÊ ‚ÊÁÕÿÊ ∑˝§Ê߸◊ ¬≈˛UÙ‹ >> „flŸ >> >> >> 08.00 Á„≈U‹⁄ ŒËŒË ß‚ åÿÊ⁄ ∑§ÔÙ ÄÿÊ ŸÊ◊ ŒÍ¢ ∑ȧ¿ ÃÙ ‹Ùª ∑§„¥ª >> ’Ê‹Ë∑§Ê flœÈ >> >> >> 08.30 ÿ„Ê¢ ◊Ò¥ ÉÊ⁄ ÉÊ⁄ ∞∑§ „¡Ê⁄Ù¥ ◊¥ ◊⁄Ë ’„ŸÊ „Ò ŒπÊ ∞∑§ ÅflÊ’ >> flË⁄ Á‡ÊflÊ¡Ë >> >> >> 09.00 ¬ÁflòÊ Á⁄‡ÃÊ ÁŒÿÊ •ı⁄ ’ÊÃÔË „◊ ‚Ê‚ Á’ŸÊ ‚‚È⁄Ê‹ ÁflEÊà◊Ê ø‹ ‚ÊÕ •ı⁄ >> >> „Ù◊ •‹ÙŸ 09.30 Á¬˝Ã ‚ ’¢œË ÿ Á⁄‡ÃÊ ÄÿÊ ∑§„‹ÊÃÊ „ÔÒ ¬⁄flÁ⁄‡Ê >> ¬Á⁄øÿ >> >> >> 10.00 ∑§ıÁ‡Ê∑§ ‚¡ŒÊ Ã⁄ åÿÊ⁄ ◊¥ ÄÿÊ „È•Ê Ã⁄Ê flÊŒÊ >> ©Ã⁄Ÿ >> >> >> 10.30 ¬ÈŸ—ÁflflÊ„ ◊Ÿ ∑§Ë •ÊflÊïÊ ¬˝ÁÃôÊÊ ’«∏U •ë¿ ‹ªÃ „Ò >> ŸÊ ’Ù‹ ÃÈ◊ >> >> >> 11.00 •ç‚⁄ Á’Á≈UÿÊ ◊ÿʸŒÊ ∑ȧ¿ ÃÙ ‹ÙÔª ∑§„¥ª >> ’Ê‹Ë∑§Ê flœÈ >> >> >> 12.00 - - - >> - - >> >> 12.30 - - - >> - - >> ¤ÊÙê’Ë‹ã«U 01.00 - - - >> - - >> >> 01.30 - - - >> - - >> >>Owner, Publisher & Editor : Dipeshbhai Champaklal Bhatt 55, Swaminarayan Soc., Part-1, Sheri-2, Puna Rd., Surat (Gujarat). Printer : Bharat C. Joshi, Printed at : UMAPATI PRINTERS, Pramukh Park Industrial Estate, Batliboy, Udhna-Sachin Main Road, Surat. (Gujarat) Published at : 260/4, Sattadhar Complex, Ambika Soc.-2, Jeram Morar Wadi, Katargam, Surat. (Gujarat) Subject to Surat Jurisdiction
  • 3 ŒÒÁŸ∑§ - ‚Í⁄à (‚Íÿ¸¬È⁄) ( Áfl‡Ôfl-flÎûÊÊã× ) ÁŒ. 12 •¬˝Ò‹ 2012, ªÈM§flÊ‚⁄— ‚ê¬ÊŒ∑§Ëÿ◊Ô˜ ‚ı¡ãÿ •Ê∑§Ê‡ÊflÊáÊË (ŸflŒ„‹Ë) ¬ÈL§·ÊÕ¸Sÿ ◊„ûfl◊Ô˜ •ŸÈflÊÁŒ∑§Ê/¬˝flÊÁø∑§Ê - ‚È·◊Ê∑ȧ◊Ê⁄Ë •ŸÈflÊŒ∑§ - ’‹Œflʟ㌠‚ʪ⁄— ÷Ê⁄ÃËÿflÒ Á Œ∑§ª˝ ã Õ · È Ô , ©¬ÁŸ·ŒÔ ˜ ‚ È Ô ø ¬È L §·ÊÕ¸ Ô S ÿ •Ê‹π¬Á⁄c∑§ÊÁ⁄∑§—/- ŒÈª¸‡Ê∑ȧ◊Ê⁄ ¬Ê∆U∑§—‹ˇÊáÊٌʄ⁄áÊÊÁŸÔ Ô fláÿ¸ Ã Ô  – ¬È L §·ÊÕ¸ Ô - øÃÈ c ¬˝ ∑ §Ê⁄∑§Ê— Rlququkehœ◊ʸÕ∑§Ê◊◊ÙˇÊÔÊ— øÁÖ ÃòÊ ¬˝ÊÿÙÁª∑§ ¡ËflŸ œ◊ʸø⁄áÊÔ¢ ‚flʸŒÔıÔ b.Mksusf’k;kns’ks nqjkiUUkL; izcyHkdw EiL; dkj.kkr~ dsUnz.k iwohZ;leqnzrVs Rlqukehizcks/kua‚Êäÿ◊Ô˜– ÿŸÔ •Õ¸∑§Ê◊ÿÙ— ¬ÍÁûʸ— ÷flÃÔ˜–Ô izlkfjre~A bUMksusf’k;kns’ks lekIkUuks HkwdEi% •œ◊¸÷ÊflÔŸÊ ∞fl •„¢∑§Ê⁄ÔSÿ ¡ŸÔŸËÔÔ– œ◊¸ÃàflÔŸ ¡ªÃÔ˜ v’Vn’keyouorhoz r k;q r ks · orZ r A Hkkjrs vksfM’kk&if’pecxa kU/kzizns’k&rfeyukMq’ofiÁŸÁ„Ã◊Ô˜ •Ã— œ◊¸∑§◊¸‚È ¬˝Ê× ◊ÊŸfl— ÷ªflàÔœÊ⁄ÊÿÊ—Ô ‚⁄ÁáÊ¢Ô izdEik% vuqHkwrk%A uk/kqukof/k dL;k”pu tu/fl˝¡ÁÖ œ◊¸mÊ⁄ÔÊÔ Á„ ◊ÊŸflËÿ ªÈáÊÊ— Áfl∑§‚ÁãÖ œ◊Z ¬Á⁄àÿÖÿ ÖæÚÌæÌï÷ïï ¥çÏ·¤æÚè ¥ßÎÌï÷ ØÌï÷ ¥æßæ¢ ÎðàææÑ ku{krs% lpw ukf/kxrkA v.Mekufudksckj}hilewgs â×æÙL¤Âð‡æï ÂýçàæçÿæïÌæÙï÷ Ö滢 ÙðÌé¢ iz’kklusu l”kL=&cykfu fØ;rkekuhrkfuAÿÁŒ •Õ¸Sÿ ∑§Ê◊Sÿ ø ‚flʸŒÔı •flÃ⁄áÊÔ¢ ÷flÁÃÔ ÃŒÊ œ◊ʸ÷ÊflŸÔ ,.Vuh◊ÙˇÊàfl◊Á¬ Ÿ‡ÊÿÁÖ •S◊Ê∑¢§ ‚¢S∑ΧÁ× œ◊¸Sÿ ¬˝ÊÕÁ◊∑§ÃÊ¢ •◊Á⁄∑§Ê÷Ê⁄ÃÿÙ— Á◊Á‹ÃÙl◊ izfrj{kkefU=.kk ,-ds-,.Vuh&o;sZ.kksDre~ ;r~ lSU;&tuS% lg rs’kka dks·fi fojks/kks ukfLrAŒ‡Ê¸ÿÔÁÖ •Ã— ‡ÊÊù·ÔÈ ‚flʸŒÔı œ◊¸Sÿ Ã× •Õ¸Sÿ, ÌȬ⁄ÊãÃÔ¢∑§Ê◊Sÿ ¬Í⁄áÊÊÿ ∑˝§Ô◊ÊãflÿSÿÔ fláʸŸÔ¢ ŒÎ‡ÿÃ– Ÿı‚ŸÊÿÊ— •èÿ‚Ÿ◊Ô˜ dksfPPk&nqxZs rVj{kdcyL;kyda j.klekjksgkuUrja okrkZgjS% lEHkk’k.kkoljs rsuksDra ;r~ ns’ks Hkz’Vkpkj% flÊÁ‡Ê¢Ç≈UŸ– ‚ʪ⁄flˇÊ Œ‡ÊÁŒfl‚Ô Ë ÿ ∑ §Êÿ¸ ∑ ˝ § ◊ Ô ∑§âÿÃÔ–Ô ÁŸ∑§Ù’Ê⁄mˬ‚◊Í„Ô •Õ¸ ‚ ¢ ª ˝ „ áÊ∑§Ê‹ Ô ◊ÊŸfl— ∑Î § Ãœ◊Z Ÿ ÁflS◊⁄Áà ÿ Ÿ Ô u eukxfi lfg’;rsA rsuksDra ;r~ loZdkjL; •Ê¢ÃÁ⁄∑§‚È⁄ˇÊÊÿÊ— “◊Ê‹Ê’Ê⁄-2012” ßÁà •Á¬ Á∑¢§ÁøÃÔ˜Ô ∑§Ê‹¬ÿ¸ãâ d`rs Hkz’Vkpkjs ikjnf’kZrka lqfu psraq loZlHa koksik;k%•ãÿÊÿÊàÿÊøÊ⁄ á Ê •Õ¸ ‚ ¢ ª ˝ „ áÊ¢ Ÿ ∑§ŒÊÁ¬ ‚¢ ÷ fl Ã Ô ˜ – •ÊŒÊŸ¬˝ Œ ÊŸ¬˝ ‚ ¢ ª  Ô ©÷ı ŸÊÁêÔŸ Á◊‚Êß‹ ∑˝Í§¡⁄ÿ¢òÊ •èÿÊ‚SÿÔ •ÊÿÙ¡Ÿ¢ fo/kh;UrsA l% vonr~ ;r~ jk’Vªcykuk a d`rs •◊Á⁄∑§Ê-÷Ê⁄ÃÿÔÙ— ⁄ÊC˛ÿÙ— Ô ÿÊŸÊŸÊ¢ ’„È‹Ù¬ÿÙª¢ ÷flÃÔ˜ ÷ÁflcÿÁÖ ÷Ê⁄ÃÊÃÔÔ˜ •Áœ∑§Ê⁄Ë‚Ê¢¬˝ÁÃ∑§⁄Ê¡ŸËÃÔı ŸÃÊ⁄—ÔÔ œ◊Z ¬Á⁄àÿÖÿ •Õ¸ª˝„áÊÔ •ª˝‚⁄ÔÊ— jk’Vªfgra lokZsifj vfLrA ◊äÿÔ Á‡Êπ⁄flÊûÊÊ¸Ô •flŒÃÔ˜ ÿÃÔ˜ •ÊflÊ¢ ,.Vuho;sZ.kksDre~ ;r~ vks’kns’ks rVlqj{kka loa¬˝ÃËÿãÃÔ– •Õ¸ŸÔ ∞fl Áflo΢π‹ÔÊÔ ¡ÊÿÃ– ∑§Ê◊Sÿ ¬˝Ê’ÀÿŸÔ ¬˝øÁ‹ÃÔÊÔ •Ê‚ËÃÔ˜– Œ‡ÊÊ— ‚◊ÊŸL§¬áÊÔ /kZf;rqa ’kV~pRokfja’knf/kdkra jkMkj&dsUnzkf.k mÿÔÙ— Œ‡ÊÿÙ— ◊äÿ ¬˝Á‡ÊÁˇÊÔÃÊŸÔ˜ ÷ʪ¢ ŸÃÈ¢‚◊Ê¡Sÿ ‚èÿÃÊÿÊ—, ‚È⁄ˇÊÊÿÊ—Ô, ‚ê◊ÊŸSÿ ø ©¬Á⁄ ¬⁄ÙˇÊáÊÔ lqLFkkif;’;UrsA √ÿʬÊ⁄‚¢’¢œ¢Ô ¬˝·ÁÿcÿÊÔflÔ—–Ô•àÿÊøÊ⁄¢ flœ¸ÃÔ– ÿÈflÊflª¸·ÈÔ ∑§Ê◊ŸÊÿÊ— •¬Á◊üÊáÊÔ¢Ô ◊ÊŸÁ‚∑§Ô SÃ⁄ ŒÎ … Ë∑§ûÊÈ Z Ô ‚¢ ¬ ˝ Á à ¬⁄Ô S ¬⁄Ô ÿ Ù— ◊äÿ Ô dkWQh&vUUkku%ÁmªÈÁáÊÃ¢Ô ÷ÁflcÿÔÁÃ–Ô •‚È⁄ˇÊÔÊÿÊ— ‚èÿÃÊÿÊ— ÁŸÿ¢òÊáÊÔÔ ÿŒÊ Sflÿ¢ •◊Á⁄∑§Ê ÷Ê⁄ÃŸÔ √ÿʬÊ⁄‚¢’¢œ¢ la;Drjk’Vªl?kL; fof’k’Vnrw % dkWQh&vUUkku% q a ‚„Ô Á◊Á‹àÔ fl Ê ŒÎ…Ë∑§⁄áÊÔÊÿ lq j {kkifj’kne/;kFkZ ; r~ ;r~ lhfj;kns ’ ks¬ÈL§·— •‚◊Õ¸— ÃŒÊ ¬˝‡ÊÊ‚∑§Ê— •Á¬ SflSÿÔÔ •‚Ê◊âÿZ ¬˝Œ‡Ê¸ÿÁãÖ ‚ŸÊÁfl÷ʪSÿÔ Ô ŸÊÁfl∑§Ëÿ◊ʪ¸ S ÿ “kkfUr&;kstuk;k% dk;ZkUo;ukFkZekihMks foo/ŒÎCÔÊŒÎCÔãÿÊÿŸÔ œ◊ʸո∑§Ê◊ÊÔÔ— ŒÎC»§‹ÊÁŸÔ–Ô ¬ÍáÊÙ¸¬ÿÙªÔ¢Ô ∑§ûÊȸ◊Ô˜ ßë¿ÁÃ–Ô ßÁà •Ê‡ÊÊ flø Ã Ô  – Ô ‚È ⁄ ˇÊÔ Ê •Êfl‡ÿ∑§Ë •Ã— kZuh;%A Jh vUUkku% vonr~ ;r~ loZdkjs.k foi{ks.k ∞ÃŒÕ ¸ Ô mÿÙ— ⁄ÊC˛ ÿ Ô Ù — øÛÊ߸¬˝ÊãÃÔÔ ◊Í∑§ÊèÿÊ‚Sÿ Ÿı‚ŸÊÿÊÔ— ©l◊—Ô ¬˝‡Ê¢‚ŸËÿ— p] lhfj;kldaVa lekif;rqe~ vfUrekof/ke;kZnk ◊ÙˇÊ— ÃÈ ◊⁄áÊÙ¬⁄ÊãÃSÿÔÔ •ŒÎC‹Ê÷—– ‚à∑§◊¸áÊÔÊÔ ∞fl Ÿ⁄—Ô Ÿı‚ŸÊÁfl÷ʪÔı Á◊Á‹ÃÙl◊ ¬˝ Õ ◊ø⁄áÊÔ ¢ ‚◊ÊÁ¬Ã¢ Ô Ô ŒÎ ‡ ÿÃ – •Ÿ Ÿ •èÿÊ‚ Ÿ Ô vuqikyuh;kfLrA •èÿÊ‚∑§Êÿ¸∑˝§◊¢ ÷ÁflcÿÁÖ Ã× ‚ʪ⁄ŒÔ S ÿÍ Ÿ Ê◊Ô ˜ ©¬Á⁄ÁŸflʸáÊ¢ ‹åSÿÔÃÔ– ¬⁄ãÃÈ ¡ªÁÃÔÔ ¡ËÁflÃÊflSÕÔÊÿÊ¢ Ÿ ∑§— •Á¬ øÊ‹ÁÿcÿÃÔ — ßÁà ∑§Ù‹∑§ÊÃʬ˝ÊãÃÔÔ ÁmÃËÿSÃ⁄ ∑§∆UÙ⁄∑§Êÿ¸ ∑ ˝ § ◊—Ô •Á¬ E;keka◊ÙˇÊ◊ʪ¸Sÿ •ãfl·áÊÔ¢ ∑§⁄ÙÁÖÔÔ •Á¬ ÃÈ •Á÷◊ÊŸÊ„¢∑§Ê⁄ÊèÿÊ◊Ô˜ •Áœ∑§ÊÁ⁄áÊ— •flŒŸÔ ˜ – Ô •Sÿ •ŸÈ∑˝§◊Ô¢ ÷flÃÔ˜ ßÁà ¬˝øÁ‹cÿÁÖ E;keknas’ks foi{kus=h vkxa&lku~&lw&ph v| jkt/kkU;ka usihM~;uw x;kZa jk’Vªifra feyfrA rL;k%¬ÁÃÃÔ— ŒÈc∑§◊¸ •Êø⁄ÁÃ–Ô ÿSÿ ¬Á⁄áÊÊ◊Ô— ÷ÿÊfl„— ÷flÁÖ nysu ukfrfpja lalnh;ksifuokZpus’kq izkLrks¬Ê⁄‹ıÁ∑§∑§‚ÈπSÿ ‚¢œÊŸÔ flŸflÊÁ‚Ÿ— ◊ÈŸÿ—Ô ¬˝øCÊ⁄ÃÔÊ— •Ê‚ŸÔ˜– Ô üÊË‹¢∑§ÊÿÊ¢ ªÊÁ㜟— ¬˝ÁÃ◊Ê ˇÊÁê˝SÃÊ ∑§Ù‹ê’Ù– üÊË‹¢∑§ÊŒ‡Ê fot;ks·f/kxr%A rnuUrja lk izFkeokja jk’Vªifra lfEEkyfrA‚Ê¢¬˝ÁÃ∑§ ∑§Ê‹Ô ∞∑§Ù˘Á¬ Ÿ⁄— SflªË¸ÿ÷ÊflŸÊ¢Ô Ÿ ÁfløÊ⁄ÿÁÖ ‚¢ ¬ ˝ Á à ∑ § ·Ê¢ Á øÃÔ ˜ Ô ¬Ê‡Ô ø ÊàÿÔ ⁄ ÊC˛ Ê áÊÔ Ê ¢ ÃÕÊ fodklcSdaSdae~ ÷Ê⁄ÃSÿ ÁflL§hÔ ¬˝’‹¢ „∆¢UÔ ,f’k;k&{ks=h;&fodklcSda U;xknhr~ ;r~ Hkkjrs ¬˝ ø ‹ÁÖ •ÁS◊ãÔ Ÿ fl‚⁄Ô  Hkrw y&ekxZ&fuekZ.kL; fo|qRifj;kstukuka p Œ ‡ ÊSÿ ¬Í fl ¸ ¬ ˝ Ê ãÃÔ  izxR;k= fofuos’k&lEHkkouk% ,f/krk% orZUrsA ◊„Êà◊ʪÊÁ㜟—Ô ¬˝ÊøËŸÊ¢ ,f’k;k{ks = h;&fodklcS d a L; iz e q [ ks ¬˝ Á ÃÔ ◊ Ê¢ ¬˝ Á à Áfl¬Œ— okf’kZdfooj.ks izksDra ;r~ Hkkjrh;kFkZO;oLFkk;k% flÊÃÊfl⁄áÊ¢ ŒÎ‡ÿÃ–Ô ÿÃÙ Á„ n`<rk vL;k% ifj’dkj&izfØ;k/k`rk orZrsA •òÊÔ ªÊãœË¬˝ Á Ã◊ÊÿÊÔ — Ik;kZoZoj.ke~ Áfläfl¢ ‚ Ë∑§⁄áÊÔ  ¬˝ ÿ ÃãÃÔ  ¬˝ Ê ãÃ ÷Ê⁄ÃSÿÔ ⁄ÊC˛ Á ¬ÃÈ — ÃSÿÔ •ÊœÊ⁄ üÊË‹¢∑§ÊŒ‡Ê Hkkjra Ik;kZoj.ka lja f{krqa lU/kkjf;rqa p Áfl⁄ÙÁœŸ—– ¬ÈÁ‹‚∑§Á◊¸áÊÔ— ◊„Êà◊ʪʢ Á œŸ— ¬˝ Ê øËŸÊ¢ Ô ÷Ê⁄ÃÁfl⁄ÙœË∑§ÊÿZÔ ¬˝ø‹ÁÖ izfrJqrefLrA v| uofnYY;kek;ksftrs ,dfLeu~ •ÁS◊ŸÔ ˜ Ô Áfl·ÿ ¬˝ÁÃ◊Ê¢ òÊÙ≈UÁÿàÔflÊ Áfl⁄ÙÁœŸ—Ô ßÁà •Áœ∑§ÊÁ⁄áÊÔ— flŒÁãÖ lekjksgs Ik;kZoj.kefU=ink:<k t;fUruVjktu~ •ãfl·áÊ∑§ÊÿZ øÊ‹ÿÁãÃÔ– flÊÃÊfl⁄áÊ◊Ô ˜ •‡ÊÊãâ Ô •œÈŸÊ ∑§Ù‹ê’ÔÙ ÃÕÊ •ãÿ·ÈÔ voknhr~ ;r~ ªÃ◊Ê‚Ô  ‚¢ ÿ È Ä Ô Ã ⁄ÊC˛ S ÿ ∑ΧÃflã×–Ô ÃòÊÔ ø S∑§Ê©≈U Ÿª⁄·È Ÿ ∑§fl‹¢ ÷Ê⁄ÃSÿ Hkkjrs u vijS p fodln~ f Hk% ns ’ kS % ◊ÊŸflÊÁœ∑§Ê⁄¬Á⁄·ŒÔÊ ªÊß«U‚¢ª∆UŸSÿ •Á¬Ô ÃÈ •◊⁄Ë∑§Ëÿ⁄ÊÖÿÊŸÊ¢ _rqn’kkifjorZu{ks=s fodflrns’kkukeis{k;k lef/ ·¤æÚÂçÚáÎïæ °ÜÅUèÅUè§üçßL¤hð ⢻ýæ×Ñ ·ë¤ÌÑÐï ÌÍæ ∞‹≈UË≈UË߸ÁflL§h ‚¢ª˝Ê◊— ‚¢SÕʬ∑§Sÿ ⁄ÊÚ’≈¸UÔ ’«UŸ ø Áfl⁄Ùœ¢ ÷flÁÖ ÎðàæðùçS×Ùïï÷ ×æÙßæçÏ·¤æÚSØ ãÙÙ×ÖßÌï÷ §çÌ Ì‰ kdk% iz;klk% fofgrk%A ∑Î § ×–Ô ÃÕÊ Œ ‡ Ê ˘ ÁS◊ŸÔ Ô ˜ ¬Êfl‹Ô ÃÕÊ •ãÿÿÔÙ— mÿÙ— ◊ÊŸflÊÁœ∑§Ê⁄∑§◊¸ ø ÊÁ⁄áÊ— ◊ÊŸflÊÁœ∑§Ê⁄Sÿ ¬¢Á«UÃÿÔÙ— ¬˝ÁÃ◊ÊÔÔ— •Á¬ ∞ÃÃÔ˜ flŒÁãà ÿÔÃÔ˜ üÊË‹¢∑§ÊŒ‡Ê Hkkjr&teZuZuhns’kkS ◊ÈπÁfl÷Í·áÊ◊Ô˜ „ŸŸ◊÷flÃÔ ˜ ßÁà Ãâÿ¢ Ô ÷ÇÔ Ÿ Ê— •Ê‚ŸÔ ˜ – ‚¢ÉÊ·¸∑§Ê‹Ô ¬˝ÊÿÃÔ— 40 ‚„‚˝¢ Hkkjr&teZuhns’kkS] ikjLifjdfgrlEc)kuka ¬˝ ∑ §ÊÁ‡ÊÃ◊Ô ˜ •÷Í Ã Ô ˜ – üÊË‹¢∑§ÊÁfl⁄ٜˬ˝SÃÊflSÿ ÃÁ◊‹ŸÊªÁ⁄∑§Ê— ◊Î Ã Ô Ê —Ô leL;kuka lek/kkukFkZa lpw ukfofue;kFkZa p H ‚„‚Ê ÁflŒœËÃÔ Ÿ Á∑˝§ÿÊ◊Áflfl∑§— ¬⁄Ô◊ʬŒÊ¢ ¬Œ◊Ô˜H ∑§Ù‹ê’ÙŸª⁄ÊÃÔ ˜ ÁòʇÊâ Ô ¬ÍáʸL§¬áÊÔÔ ‚◊Õ¸Ÿ¢ ∑ΧàÔflÊ •Ê‚ŸÔ˜¢ ¬⁄Ô¢ üÊË‹¢∑§Ê •SÿÔ ikSjfodkl{ks=s’kq ns’k};L; ikjLifjd&lg;ksxa - ““yz{ ¡ê‚”” Á∑§‹Ù◊Ë≈U⁄ŒÍ⁄ ’¢Á≈U≈U∑§‹Ù•Ê ˜Ô ÷Ê⁄ÃŸ ÿÔ— ¬ŒˇÊ¬— œÊÁ⁄× ÃâÿSÿ Áfl⁄Ùœ¢Ô ∑§⁄ÙÁÖ leqUUksrqa fu.khZroUrkSA¬ÈSÃ∑§ÊŒÊŸ◊Ô˜ ôÊÊŸSÿ ÁflÃ⁄áÊ◊Ô˜ ŒÒÁŸ∑§ flÎûʬòÊ◊ ““Áfl‡ÔflSÿ flÎûÊÊ¢Ã◊Ô˜”” ‚ŒÒfl ¬Ê∆U∑§ÊŸÊ◊Ô˜ ‚◊ˬ ôÊÊŸ⁄ÊÁ‡Ê◊ÊŒÊÿ ÁŸàÿ ŸflËŸ∑§‹fl⁄áÊ ‡ÊÊùË/•ÊøÊÿ¸ ¬ŒflË œÊ⁄∑§Ê—•ÊÿÊÁà •S◊Ê∑§◊Ô˜ ∑§Á∆UŸ¬˝ÿÊ‚Ù„Á¬ Ÿ ∑§ÊÁ∆UãÿŸ ÿÊÃÈ ÃŒÕ¸◊Ô˜ ÁflŸ◊˝ ÁŸflŒŸ◊ÁSà ÿÃÔ˜ ÁflŒÔ˜flŒÔ˜ ¡ŸÊ— ∑Χ¬ÿÊ ‚¢¬∑¸§◊Ô˜ ‚ÊœÿÃÈÿ ÿ ‚ÈœËflÎãŒÊ— ‚⁄‚ ‚⁄‹ ‚¢S∑Χà ∑§Ê√ÿª˝ãÕÊŸÊ◊Ô˜ ¬ÈŸL§Œ˜ÔœÊ⁄ÊÕ¸◊Ô˜ ¬˝ÿÃãÃ, Ã ¡ŸÊ—∑Χ¬ÿÊ Sfl¬ÈSÃ∑§ÊÁŸ •S◊Ê∑§◊Ô˜ ∑§Êÿʸ‹ÿ◊Ô˜ ¬˝Áà ¬˝·ÿãÃÈ •S◊Ê∑§◊Ô˜ ∞·— ¬ÈSÃ∑§‚¢ª˝„¬˝ÿÊ‚Ù 55, SflÊ◊Ë ŸÊ⁄ÊÿáÊ ‚Ù‚Êÿ≈UË, ‚ê¬ÊŒ∑§—•ŸãÃ⁄◊Ô˜ ÁflÁflœèÿ— ¬ÈSÃ∑§Ê‹ÿèÿ— ‚ÊÕ¸∑§Ù¬∑§Ê⁄Ë ÷ÁflcÿÁãà ßÁÖ Áfl÷ʪ-1, ‡Ê⁄Ë -2, * «UË.‚Ë. èÊ^ ‚ê¬ÊŒ∑§ - Áfl‡ÔflSÿ flÎûÊÊ¢Ã◊Ô˜ ¬ÍáÊÊ ªÊ◊ ⁄Ù«U, ‚Í⁄à Áfl‡Ê· SÃê÷‹π∑§—/•ŸÈflÊŒ∑§— 55, SflÊ◊Ë ŸÊ⁄ÊÿáÊ ‚Ù‚Êÿ≈UË, Áfl÷ʪ-1, ‡Ê⁄Ë -2, ¬ÍáÊÊ ªÊ◊ ⁄Ù«U, ‚Í⁄à * «UÊÚ. œŸ¢¡ÿ ÷¢¡ ŒÍ⁄ ¡¢ª◊ äflÁŸ - 9898478454 ‚¢¬ÊŒ∑§ - «UË.‚Ë. ÷^ (◊Ù. ~}~}y| }yzy)
  • 4 ÁŒ. 12 •¬˝Ò‹ 2012, ªÈM§flÊ‚⁄— (Áfl‡Ôfl-flÎûÊÊã×) ŒÒÁŸ∑§ - ‚Í⁄à (‚Íÿ¸¬È⁄)¬˝ÊáÊÉÊÊÁÃ∑§Ê ‚È⁄ߪ⁄Ë ‚È⁄Ã◊ÔÔ˜– ªÈ¡⁄ÊÃ⁄ÊÖÿÔÔ Ÿ ª ⁄  Ô •ãfl · áÊ∑§Êÿ¸ ◊ Á¬Ô Ÿ‚È⁄ߪ⁄Ô◊Ô˜ ∞∑§◊ÊòÊÔ¢ SÕ‹¢Ô • ı l Ù Á ª ∑ § ‚ È ⁄ ˇ Ê Ê ÿ Ê — ¬˝Êø‹ÃÔ˜– ÃâÿÊÃÔ˜ ∞ÃÃÔ˜ÿòÊ ¬˝àÿ„Ô— ‚„‚˝ÊÁœ∑§ÔÊ— ÿÕÊÁflÁœ ÁŸÿ◊— ŸÊÁSÖ ôÊÊÿÃÔ ÿÃÔ˜ ªÃ·ÔÈ ¬¢øfl·¸·ÔÈ¡ŸÊÔ — ∑§◊¸ Á ŸÿÙ¡ŸSÿÔ S fl Ê S â ÿ Á fl ÷ Ê ª S ÿ Ô •ılÙÁª∑§ˇÊ ò ÊÔ  Ô 258•ãfl · áÊÔ  •Êªë¿ÁãÃÔ – •fl„ ‹ Ÿ¢ ÃÈ ÁmÃËÿ¢ Ô ŸÊªÁ⁄∑§Ê— ◊ÊÁ⁄ÃÊ— ÃÕÊ¡ËÔÁfl∑§ÔÊÁŸfl¸„áÊˇÊòÊ 1113 ¡ŸÊ— ˇÊÃÊ—‚È⁄ߪ⁄¢Ô ‚fl¸·Ê¢ ∑ΧÃÔ flùÙlÙªÔ ÃÈ ∑§◊¸∑§⁄ÔÊ— •Ê‚ŸÔ ˜ – 1084ÔL§Áø∑§⁄¢Ô SÕÊŸÁ◊Áà ∑§Á◊¸∑§Ê—Ô ÷ÿ¢∑§⁄⁄ÙªáÊÔ¬˝ÃËÁ× •÷ÍÃÔ˜ ¬⁄ãÃÈ¢ •ŸÊÿÊ‚Ÿ ◊ÎàÿÙ— •œËÔŸÊ— ¬ÁÃÃÊ— ÃÕÊ 283 é ©ˆÂæÎÙ×ç ãþæâï¢ ÖßçÌÐ ·¤×ü·¤ÚæÑï °ÌÌï÷ çÙßðÎØç‹Ìï ØÌï÷ âç¿ÙÂýæ‹Ìïð »Ì×æâð• ØÑ çßléÌï÷Âýßæãïïð çSÍÚÌæï ÙæçSÌÐ â¢ÂýçÌï çÎßæ·¤æÜð ¥çÂïïï ·¤æØüçßãèÙæÑ ·¤çׂàÿ◊ à ÃÔ ˜ ÿÃÔ ˜ ÷flÁãÖ •ÁœÔ∑§ãÃÈ ¡ŸÊŸÊ¢ ◊⁄áÊÔ ¢Ÿª⁄˘ÁS◊ŸÔ˜ ¬˝ÁÃfl·ZÔ ◊⁄áÊŒ‡Êʬ˝Ê#ÔÊ— ¡ŸÊ— ¬˝Êÿ× SÕ‹Ù¬Á⁄ ∞fl •÷Ífl·¸ Ø–Ô•Ÿ∑§ ¡ŸÊ—Ô ÿŸ-∑ § Ÿ ∑§Ê⁄áÊ Ÿ flÊ ‚Ã∑¸§ÃÊÿÊ— •÷ÊflàflÊÃÔ˜ ∞·Ô Ê ∑§L§áÊŒ‡ÊÊÔ 2010 Ã◊ ÁfllÈà‡ÊQ§— ‚¢¬˝·áÊÔ •ÁŸÿÁ◊ÃÃÊ; •Ê∑˝§◊∑§Ÿ ‚„•∑§Ê‹◊⁄áÊÔ¢ ‹÷ãÃ–flùÙlÙªÔ  ÃÈ ◊⁄áÊ¢ ¬˝ÊåÔŸÈflÁãÖ ŒÿŸËÿÔ Ê •Ê‚ËÃÔ ˜ – ÃÁS◊ŸÔ˜ fl·¸ 71 ¡ŸÊ— flùÙlÙÁªŸÔ— ÁøãÃʪ˝SÃÔÊ— ÁflflÊ„SÿÔ∑§◊¸ ∑ §⁄Ô Ê — •ŸÊÿÊ‚ Ÿ ¬˝◊π∑§Ê⁄áÊ◊Ô– ªÃfl·Ô¸ ÿ·Ê¢ ¬¢øàÔflÔ¢ ¬˝Ê#Ôflã×–Ô ‚¢¬˝Áà ÁfllÈ à Ô ‡ ÊÁQ§¬˝ fl Ê„Ô  ‚Ê◊Áÿ∑§SÕªŸÊŒ ‡ ÊàÔ fl ÊÃÔ ˜ ‚¢ ÿ òÊ · È È ˜◊ÎàÿÙ— •œËÔŸÊ— ÷flÁãÖ ◊⁄áÊÔ¢ ‚¢¡ÊÃÔ¢, Ã·Ê¢ ∑ΧÃÔ ‚È ⁄ ߪ⁄Ô  Ô ÁòÊ‚„‚˝ Ê ÁáÊÔ ∑§Ê◊ŸÊ•ÁœÔ∑§ãÃÈ ◊⁄áÊŒ‡Êʬ˝Ê#ÔÊ— SflÊSâÿÁfl÷ʪSÿÔ ÃÕÊ øÔ © l Ù ª ‚ ¢ ÿ ò Ê Ê Á á Ê ©à¬ÊŒŸ◊Á¬ „˛Ê‚Ô¢ ÷flÁÖ ∑§◊¸∑§⁄Ê—Ô ∞ÃÃÔ˜ ÁŸflŒÿÁãÃÔ ÿÃÔ˜ ‹¢ŒŸ– ‚Ê◊Êãÿ× ¡ŸÊ— Á⁄¬ÈÁ÷— ‚„Ô flÊÃʸ‹Ê¬Êÿ¡ŸÊ— ¬˝Êÿ× ‚Ã∑¸§ÃÊÿÊ— ◊Ÿ¬Ê¬ˇÊÃ—Ô ∑§Ê˘Á¬ ∑§Êÿ¸ ‡ ÊË‹ÊÁŸÔ Ô ‚ÁÔ ã Ã–Ô ‚ÁøŸ¬˝ÊãÃÔ ªÃ◊Ê‚èÿ— ÁfllÈÃÔ˜¬˝flÊ„ÔÔ ÁSÕ⁄ÃÊÔ ŸÊÁSÖ •Á¬ Ÿ ßë¿ÔÁãà ¬⁄ãÃÔÈ •òÊ ∞·Ê Áfl¬⁄ËÃÔÊ flÊÃʸ ‚¢¬˝ÁÃÔ•÷ÊflàflÊÃÔ ˜ ◊⁄áÊ¢ ‚„ÊÿÃÊ Ÿ ¬˝ŒûÊÔÊ– ÃÕÊ ø ¬˝ŒÍ·áÊŸÔ •Á¬ ¡Ÿ¡ËflŸ¢Ô üÊÍÿÃÔ ÿÃÔ˜ ∞∑§— Ÿ⁄— ∞∑§Ê¢ ◊Á„‹Ê¢ ¬Ífl¸∑Χìʬ∑§◊¸ ‚È⁄Ã◊Ô˜– ‚È⁄ߪ⁄Sÿ ∑§Êÿ¸ˇÊòÊ Áfl¬È‹Ê¢ ’ʜʢ ‚¢ ÿ òÊ è ÿ— ÁflŸÊ∑§Êÿ¸ Ô ¢¬˝ÊåÔŸÈflÁãÖ ©lÙª¡ªÁà ©lÙª‚¢ÿ¢òÊÔÔ ¬˝÷ÊÁflÃÔ¢Ô ÷flÁÖ ¬˝Áà ˇÊ◊ʌʟ¢Ô ∑ΧàÔflÊ ÃÿÊ ‚„ ÁflflÊ„ÊÕ¸ ¬˝SÃÊfl◊Á¬ ∑§ÙáÊÔ  ‚ÁøŸ- ‹÷ãÃ– ÁfllÈàÔ‡ÊÁQ§¬˝flÊ„Ô SflªÎ „  · È ¬˝ à ÿÊflûʸ ã ÃÔ  – ¬˝Á·ÃÔflÊŸ˜Ô– ‚Ê ◊Á„‹ÔÊ ¬˝Ê∑§Ô˜ ÃÈ •Sÿ ¬˝ÊáÊÉÊÊÁÃ∑§Ê •ılÙÁª∑§◊¢«U‹Ô ÁfllÈÃÔ˜ ‚Ê◊Áÿ∑§SÕªŸÊŒ‡ÊàÔflÊÃÔ˜ ⁄ÊÖÿÔSÿÔ ÁfllÈÃÔ˜Áfl÷ʪËÿ- •Ê‚ËÃÔ˜–Ô flÊÃʸ‹Ê¬ŸÔ ∞fl Á‚ÿÊÁøŸ ‡ÊQ § — ‚¢ ¬ ˝  · áÊ√ÿflSÕÔ Ê Ô ‚¢ÿòÊ·È ©à¬ÊŒŸ◊Á¬ „˛Ê‚Ô¢ •Áœ∑§ÊÁ⁄áÊ— •Á÷ÿÙªÔ ¢ ‚ŒÒ fl •ÁŸÿ¢ Á òÊÃÔ Ê Ô ÃÕÊ ÷flÁÖ ∑§◊¸∑§⁄Ê—Ô ∞ÃÃÔ˜ ¬˝Êåÿ ÃÍcáÊË¢ œÊ⁄ÿÁãà ßÁÃÔ ’„Ȭ˝ÿàÔŸ¢Ô ∑ΧàÔflÊ ‚Ê— ¬ÈL§·¢Ô ◊Ê⁄ÁÿÃÈ◊Ô˜ •‚◊ÕÊ¸Ô ¡ÊÃÊ– ∞ÃÃÔ˜Ô ÁflôÊÊÿ— Ÿ⁄— ÃÔÈ ÃSÿÔÒ ˇÊ◊Ê¢ ¬˝ŒÊÿ ÃÿÊÔ¬˝∑§⁄áÊSÿÔ ‚◊ʜʟ◊ÔÔ˜ ‚¢÷fl◊Ô˜ •ÁŸÿÁ◊ÃÃÊÿÊ¢ ¬˝ø‹ÁÖ ÁŸflŒÿÁãÃÔ ÿÃÔ˜ ‚ÁøŸ¬˝ÊãÃÔ ˇÊÙ÷Sÿ ⁄ÊÖÿ ÁfllÈÃÁfl÷ʪԗ ◊ıŸàfl¢Ô ªÃ◊Ê‚èÿ— ÁfllÈÃÔ˜¬˝flÊ„ÔÔ ◊ÈÅÿ‚¢ÿòÊSÿÔ •Áœ∑§Ê⁄ËÔ ˜Ô Áfl·ÿ—– ‚„ ÁflflÊ„ÊÕ¸Ô ¬˝SÃÈÁâ øÊ‹ÿÁÖ ¬Ífl¸Ô mÿÙ— ◊äÿ flÊÁ‡Ê¢Ç≈UŸ– •◊⁄Ë∑§Ëÿ •ÊªÁ◊cÿÁà ßàÿÁ¬Ô Ô Á‹ÁπÃÔflÊŸÔ˜ ÿÃÔÔ˜ •◊Á⁄∑§Ê œÎ à Ô fl Ê ∑§∆UÙ⁄Ô ∑ §ÊÿZ Ô ŸÔ Ô ÁSÕ⁄ÃÊÔ ŸÊÁSÖ ‚¢ ¬ ˝ Á ÃÔ ◊„ãº˝ ⁄Ê◊ÙÁ‹ÿÊ ◊„ÙŒÿ—Ô ªÈ#¬˝◊¬˝‚¢ªÔ— ¬˝Êø‹ÃÔ˜– ∑§Ê⁄áÊfl‡Ê× mÿÙ— ◊äÿ¬˝‡ÊÊ‚ŸŸÔ ∞ÃŒÈÄÔâ ÿÃÔ˜ ¬ ˝ ∑ § Ê Á ‡ Ê Ã fl Ê Ÿ Ô ˜ – ‚ŒÒ fl ‡ÊÊÁãÃ¬Í á ʸ ⁄ËàÿÔ Ê •Êø⁄Áà ßÁà ‚ÁøŸ◊¢«U‹Ô ÁŒflÊ∑§Ê‹ ◊ÃÊãÃ⁄àflÊÃÔ˜ ‚Ê◊Áÿ∑§Áflë¿Œ◊Á¬ ‚¢¡ÊÃ◊Ô˜– •Á¬Ô Ô •flŒÃÔ ˜ ÿÃÔ ˜ ÿÁŒÁ‚øÊÁøŸ¬˝ ∑ §⁄áÊSÿÔ Ô ‚„ÿÙª¢ ŒÊÃÈ¢ ¬˝SÃÈ× ¡ŸÊ‚¢ à ٷ— ¬˝ ∑ §Ê‡ÿÃ – ∑§Êÿ¸ Á fl„ËŸÊ— ∑§Á◊¸ ∑ §Ô Ê — •ÊªÊ◊ËÁŒfl‚ ∞·ÔÊÔ Œ‡ÊÊ ãÿÊÿÊ‹ÿ ‚— ¬ÈL§·— ÁflflÊ„Sÿ ◊ÈÁº˝∑§Ê¢ ŸËàÔflÊÔԕʇÊÈ-‚◊ʜʟÊÕ¸Ô ©÷Ôı ¬⁄ãÃÈ ¬˝Ê∑§Ô˜ ÃÈ •ŸÿÙ— •òÊ flùÁŸ◊ʸÃÊ⁄— ¬˝ÁÃÁŒŸ¢ •‚ãÃÈCÊÔ — ‚ÁãÖ üÊÁ◊∑§Ê— ŒÍ⁄Ë ÔŸ ¡ÊÿÃÔ ÃŒÊÔ •Sÿ ãÿÊÿʜˇÊSÿ ‚ê◊Èπ ◊ÈÁº˝∑§ÔÊ¢ ŒûÊÔflÊŸÔ˜– ãÿÊÿʜˇʗ¬ÊÁ∑§SÃÊŸ÷Ê⁄Ãı mÿÙ— Œ ‡ ÊÿÙ— ◊äÿÔ  •Á¬ øÁ∑§ÃÔ — ÷Í à Ô fl Ê ∞ÃÃÔ ˜ •flŒÃÔ ˜ ÿÃÔ ˜ mÿÙ— ˇÊ ò ÊSÿ ‚fl ¸ ÃãÃÈ fl ÊÿÊ— Áflº˝Ù„Ë÷ÊflŸÊ¢Ô ÁflôÊÊÿÔÔ ‚— ‚⁄‹Œ¢«UÊŒ‡ÊSÿ ÁfløÊ⁄¢ÔÁ◊Á‹ÃÙl◊¢Ô ∑ȧL§ÃÊ◊Ô˜–mÿÙ— Œ ‡ ÊÿÙ— ◊äÿ ‚◊ʜʟÊÕ ¸ Ô ©¬Êÿ¢ ¬˝ ø ‹ÃÈ – ‡ÊÁŸflÊ‚⁄Ô  ∑§Áãº˝ÿ‚È⁄ˇÊÊ∑§Á◊¸áÊ— Á◊Á‹ÃÁfl⁄Ùœ¢Ô ¬˝Œ‡Ê¸ÁÿÃÈ¢Ô Ãà¬⁄Ê— ÷ÁflcÿÁãÖ ∑§Á⁄cÿÁÖ¬Ê⁄S¬Á⁄∑§flÊûÊʸ ‹ ʬ Ÿ Ô •◊Á⁄∑§ÊÃÔ— ‚ÒÁŸ∑§ Œ‹— ŸÍßÁøãÃÊÿÊ¢ ¬ÁÃÃÊ—∞fl ∞·Ê Œ‡ÊÊ ŒÍ⁄ÔË ÷flÃÔ˜ßÁÃ–Ô ÿÁŒ flÊûÊʸ ‹ ʬ ¬ÊÁ∑§SÃÊŸ¢ ¬˝ÁÃÔ ¬˝Á·ÃÔ— ÿÃÙ Á„ •∑§S◊ÊÃÔ ˜ ŸflŒ „ ‹Ë– Œ ‡ ÊÊÃÔ ˜ ‡ÊÃÊÁœ∑§ÊŸÊ◊ÔÔ˜ •∑§Ê‹◊⁄áÊÔ¢ ŸÄ‚‹ÔflÊŒSÿÔ ÁŸÿ¢òÊáÊÊÿÔÔ ‚¢ ¡ ÊÃ◊Ô ˜ – ªÃfl· ¸ Ô ‚È⁄ߪ⁄ ŸÍß m »˝¥§ø∑ͧ¬ ‚È⁄Ã◊Ô˜– •ÊªÊ◊Ë‚◊ÿ » ˝  ¥ § ø ∑ Í § ¬ Á Ÿ ◊ Ê ¸ á Ê Ê ÿ Ô ŸŒËÃ≈U ø ∑ͧ¬πŸŸ ∑§ÊÿZ∑§Ê‹ ‚◊ʜʟSÿ •Ê‡ÊÊ flÒ Œ  Á ‡Ê∑§◊ãòÊÊ‹ÿSÿ ÷ÍSfl‹ŸŸÔ ¬ÊÁ∑§SÃÊŸSÿÔ©îÊËÁflÃÊ Ÿ ÷flÁÃ ÃŒÊ ¬˝flÄÔÃÔÊ ÁflÄ≈UÙÁ⁄ÿÊÔ ŸÍ‹Ò¥«UÔ ‡ÊÃÊÁœ∑§Ê— ‚È⁄ˇÊÔÊ∑§Á◊¸áÊ— ∑§Êÿ¸ ⁄ ÃÊÔ — ∑ § Áãº˝ ÿ Ô Á⁄¡fl¸ ŸÄ‚‹Áfl⁄ÙœÔË ∑§Êÿ¸∑˝§◊Ô 29 ‚È ⁄ ߪ⁄Ô  •ãÿ •ãfl·áÊ∑§ÊÿZÔ ‚∑§Ê⁄Êà◊∑¢§ ÷ Á fl c ÿ Á à –•◊Á⁄∑§Ê⁄ÊC˛ mÿÙ— ∑ΧÃÔ ∞∑§ÁS◊ŸÔ ˜ ŒÒ Á Ÿ∑ § ◊ÊÁ⁄ÃÊÔ— •Ê‚ŸÔ˜ ßÁà flÊûÊʸ ¬È Á ‹‚’‹Ô S ÿ¢ ¬˝ Ê ÿÃÔ — ‚Ò Á Ÿ∑§ÊÔ — ◊Î Ã Ô Ê — •Ê‚ŸÔ ˜ – »˝¥§ø¬˝áÊÊ‹Ë∑ͧ¬Ô ÁŸ◊ʸáÊÊÿ ¬Á⁄áÊÊ◊¢ ¬˝ Œ Á‡Ê¸ à flÊŸÔ ˜ – ‚È ⁄ Ã◊Ÿ¬Êÿ¢ ò ÊËáÊÔ Ê ¢ ∑Î § Ã¬˝ à ÿˇÊ‚„ÊÿÃÊ¢ ŒÊÃÈ ◊ Ô ˜ ‚◊ÊøÊ⁄¬òÊÔ  ∞ÃÃÔ ˜ ‹éœÊ •ÁSÖ ‡ÊÃÊÁœ∑§Ê— ‚ÒÁŸ∑§ÔÊ— Ÿ ∑§fl‹¢Ô ‚ÒÁŸ∑§SÿÔ ◊„ûfl¬ÍáʸԢ ¡ËflŸ¢ • Á ã à ◊ Á Ÿ á Ê ¸ ÿ ¢ Ô Ô Ô ∞Ãʌ·ÊÔÊŸÊ¢ ∑ͧ¬ÊŸÊ¢ ŸÄ‚‹∑˝ § ◊áÊ Ô Ÿ Ô •Á¬ ÃÈ Ÿ ∑§fl‹¢ Œ‡ÊSÿ ‚È⁄ˇÊÊÿÒ •Á¬ ‚fl¸∑§Ê⁄áÊ SflË∑Χà ◊Ÿ¬Ê-Áfl÷ʪËÿ „Êß«˛UÙÁ‹∑§ ‚¢ S ÕʬŸ¢ Ÿ ◊ʪ˸ ÿ Ô - •∑§S◊ÊÃÔ à flÊÃÔ ˜ ÃÈ Sfl¬Á⁄flÊ⁄Sÿ ¡ËÁfl∑§ÔÊ S× ßÁà ‚¢÷ʪ— ∞ÃÃÔ˜ •flŒÔÃÔ˜ ÿÃÔ˜Ô ∑§C‚Êäÿ¢Ô ÿÃÙ Á„ ◊ÊÁ⁄ÃÔÊÔ— ‚ÁãÃÔ– ∞ÃÃÔ˜ ÁflESÂÍòÊÊÃÔ˜ ∞ÃʌΠ‡ ÊÔ ¢ ∑§ÊÿZ Ãâÿ¢Ô øÊ¢øÀÿ∑§⁄¢ ÿÃÔ˜ ôÊÊÿÃÔ  – Ô •ŸÿÙ— »˝¥§ø∑ͧ¬ÁŸ◊ʸáÊÊÿÔ •ãfl·áÊ ∑§ÊÿZÔ ¬Ífl¸Ã— ◊Ÿ¬ÊmÊ⁄Ê ŒÈ ª ¸ ◊  flŸˇÊ ò ÊÔ  Ô ∑Í § ¬ÿÙ— πŸŸ- ‚∑§Ê⁄Êà◊∑¢§ ¬Á⁄áÊÊ◊¢ ¬˝ŒÁ‡Ê¸ÃflÊŸÔ˜– ‚ » § ‹ à ÿ Ê ◊Ê•ÙflÊÁŒŸÊ¢Ô, ÁŸ◊ʸ á ÊÁŒÁfl·ÿ Ô ∑ͧ¬ÁŸ◊ʸáÊÊÿ Áfl‡Ê·ÔÊÁœ∑Χ× ‚¢¬ÊÁŒÃ◊Ô˜ •ÁÔSÖ ŸÄ‚‹flÊŒËŸÊ¢Ô ¬˝ÁÃL§¬Sÿ ÁŸ◊ʸáÊ¢ »˝¥§ø∑ͧ¬mÊ⁄ÊÔ ÁflŸÊ‡Ê∑§Ê‹Ô  •Ÿ ∑  § ‚¢ ¡ ÊÃ◊Ô ˜ •œÈ Ÿ Ê Œ‹— •Ê◊ÁãÔòÊÃÔ— •ÁSà ¬  ÿ ¡ ‹ ¢ ‚ÒÁŸ∑§ÔÊ— ¬¢øàfl¢Ô ¬˝Ê#flã×– ÁŸfl¸„áÊSÿ ∑ΧÃ ÷flÁÖ •Ã— ∑ͧ¬ÁŸ◊ʸáÊÊÿÔ ‚’È¡‚¢∑§Ã¢Ô ∑ͧ¬ÁŸ◊ʸáÊÊÿ Áfl‡Ê·ÊÔ Áœ∑Χ× ‡Êì˝ÁÇÊâ ‡ÊÈh¢ ÷flÁÖ ‚ÍòÊÊÃÔ˜Ô ∞ÃÃÔ˜ ôÊÊÿÃÔ ÿÃÔ˜Ô ∑§fl‹¢ ‚ÒÁŸ∑§ÊŸÊ¢ ÁflÿÙª Œ‡ÊSÿ ÃÕÊ ‹éœ◊Ô˜– ‚È⁄Ã◊Ÿ¬Ê¬ˇÊ× Œ‹— •Ê◊ÁãÔòÊÃÔ— •ÁSÖ •ŸÿÙ— ÁŸ◊ʸáÊÔ ∑§ÁÃ◊ÊòÊÊÿÊ¢ ªÃfl· ¸ •Ê∑˝ § ◊áÊÔ ¬Á⁄¡ŸÊŸÊ¢Ô ∑ΧÃ ∑§ÁÃ◊ÊòÊÔÊÿÊ¢ •ŸÿÙ— ÁŸ◊ʸáÊ¢Ô ‚⁄ÕÊáÊÊ- ÃÊ#ËŸŒËª÷ ¸ ∑Í § ¬πŸŸ Ÿ Ô œŸ⁄ÊÁ‡Ê— √ÿÿË÷ÁflcÿÔÁà ¬˝àÿÊ∑˝§◊áÊÊfl‚⁄ •Ÿ∑§·Ê¢ „ÊÁŸ— ÷flÁÃÔ ßÁà ‚fl¸∑§Ê⁄— ∑§Ê◊⁄ ¡ Ô ◊ʪ¸ S ÿ ‚◊ˬ Áfl‡ÊÈ h ¢ ¬ÊŸËÿ¡‹¢ Ÿª⁄ Ô ÃSÿÔÔ Áfl·ÿ Áfl‡Ê·ôÊÔÊ— ÁŸáʸÿÔ¢ Ô ‚È ⁄ ˇÊÔ Ê ∑§Á◊¸ á ÊÔ Ê ¢ ¡ËflŸÊ‡ÊÔ ¢ Ÿ ¡ÊŸÊÁà flÊ? ÿÊÃÊÿÊà flÊ‹∑§ª˝Ê◊Ô ÷ÁflcÿÁà ßÁÃÔ ¬˝·ÁÿÃÈ¢ ‚◊Õ¸Ô ¢ ÷ÁflcÿÁà ŸcÿÁãÖ •ŸÈ◊ÊŸÃ—Ô 25 ‚¢¡ÊÃ◊Ô˜ ¬⁄ãÃÈ ŸflËŸÃâÿÊÃÔ˜ Ô Á Ÿÿ◊Sÿ •fl◊ÊŸ Ÿ ∞·Ê ©ëÿÃ– ◊Ÿ¬Ê-Áfl÷ʪËÿ ◊Ÿ¬Ê ßÁà ÁflôÊÁ#¬òÊÔ  ∑§Ù≈U‡Ê— L§åÿ∑§ÊáÊÔÊ¢ √ÿÿ— ∞ÃÃÔ ˜ S¬C¢ ÷flÁà ÿÃÔ ˜ Áfl∑ΧÔÃÊ Œ‡ÊÊ ¬˝ø‹ÔÁÃÔ ßÁà „Êß«˛UÙÁ‹∑§‚¢÷ʪ— ∞ÃÃÔ˜ Á‹ÁπÃ◊ÁSÖ ÷flÃÔ˜ ßÁà ¬˝ÊÕÁ◊∑§SÃ⁄ é ©ˆÂæÎÙ×ç ãþæâï¢ ÖßçÌÐ ·¤×ü·¤ÚæÑï °ÌÌï÷ çÙßðÎØç‹Ìï •flŒÔ Ã Ô ˜ ÿÃÔ ˜ Ô ‡ÊËÉÊ˝ ◊  fl flÊ‹∑§ª˝ Ê ◊ Ô •Áœ∑§ÊÁ⁄áÊ— ¬˝flŒÁãÖ ◊ʪ ¸ ª◊ŸÊª◊Ÿ∑§Ê‹ Á»§À«U ∑§◊Ê¢«U⁄Ô •flŒÃÔ˜– ÿ ÿ ¡ŸÊ— ◊Á„‹ÊE ‚¢S∑Χâ ¡ÊŸÁãÖ •ÕflÊ ‚¢S∑Χâ ¬˝Ùà‚Ê„ŸÊÕZ ©à‚È∑§Ê— ‚ÁãÖ •ÕflÊ ÁŸflŒŸêʘ ‚¢S∑ΧÃSÿÒfl ∑§ÊÿZ ∑ΧÃÈZ ¬˝ÿàÔŸ‡ÊË‹Ê— ¬˝⁄áÊÊ◊ÍÁø ÷ÁflÃÈ¢ •ÊªÁ◊cÿÁà Ã·Ê¢ ‚¢◊‹Ÿ¢ ∑§ÃÎflÿ¢ ‚¢S∑Χà ŒÒÁŸ∑§ flÎûʬòÊ ¬˝’㜢∑ΧàflÊ •Ê◊¢òÊáÊ¢ ŒÊÃÈ¢ ÁfløÊ⁄ʜ˟ʗ ‚fl¸– •Ã— ¬òÊ mÊ⁄Ê »§ÙŸ mÊ⁄Ê flÊ ¬˝àÿˇÊ¢ ∑§Êÿʸ‹ÿ•Êªàÿ Sfl ŸÊ◊ÊÁ◊œÊŸ¢ ¬òÊ√ÿfl„Ê⁄ÔSÿ SÕÊŸ¢ ‚¢ÁˇÊ# (≈UøÍ∑§«∏UË), Á«USå‹, ŸÊ◊ •fl¢≈U∑§- »§ÙŸ ‚fl¸ ÿÁŒ •òÊ¢ ∑§Êÿʸ‹ÿ ¬˝ŒÊŸŸ ‚¢◊‹Ÿ •Ê◊¢òÊáÊ¢ ŒÊSÿÊ◊—– •ŸŸ ‚¢◊‹Ÿ ◊Êäÿ◊Ÿ ‚fl¸ ‹Ê÷ÊÁãflÃÊ— ÷ÁflcÿÁãà •Ã— •œÒfl ¬˝Ùà‚Ê„¬Ífl¸∑§¬˝·ÿ Sfl ¬Á⁄øÿÙ ßÁÖ ¬Á⁄fløŸÊÕ¸◊Ô˜,Ô ¬˝‚ ÁflôÊÁåÔ× ¬˝∑§Ê‡ÊŸÊÿ ‚¢¬∑¸§ ∑ȧL§ 55, SflÊ◊Ë ŸÊ⁄ÊÿáÊ ‚Ù‚Êÿ≈UË, Áfl÷ʪ-1, ¬òÊ√ÿfl„Ê⁄ SÕÊŸêʘ — ‡Ê⁄Ë -2, ¬ÍáÊÊ ªÊ◊ ⁄Ù«U, ‚Í⁄à 55, SflÊ◊Ë ŸÊ⁄ÊÿáÊ ‚Ù‚Êÿ≈UË, Áfl÷ʪ-1, ŒÍ⁄ ¡¢ª◊ äflÁŸ - 9898478454 ‡Ê⁄Ë -2, ¬ÍáÊÊ ªÊ◊ ⁄Ù«U, ‚Í⁄Ö ŒÍ⁄ ¡¢ª◊ äflÁŸ - 9898478454 e-mail : vishvasya.Vrutantam@gmail.com