Your SlideShare is downloading. ×
VISHVASYA VRUTANTAM   20130812
VISHVASYA VRUTANTAM   20130812
VISHVASYA VRUTANTAM   20130812
VISHVASYA VRUTANTAM   20130812
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

VISHVASYA VRUTANTAM 20130812

11,224

Published on

Our honest try to publish a daily Sanskrit Daily Newspaper, so, Many friends are ready to ask us that their is so many mistakes in language , but i ask them to write a single article within time …

Our honest try to publish a daily Sanskrit Daily Newspaper, so, Many friends are ready to ask us that their is so many mistakes in language , but i ask them to write a single article within time limit of 5 minitus then ask us about our mistakes , Sanskrit is a rich language, but rigid people does not want to develop the language.

Published in: News & Politics
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
11,224
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
120
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. ‚¢¬ÊŒ∑§— «UË.‚Ë. ÷^ Ô á ÁflESÿ flÎûÊÊ¢Ã◊Ô˜ ( ¬˝Ê× ŒÒÁŸ∑§ ) ‚Í⁄à á fl·¸ - 3 á •VU - 109 á Áfl∑˝§◊ÊéŒ - 2069, üÊÊfláÊ ‡ÊÈÄ‹ ¬¢ø◊Ë á ÁŒŸÊVU - 12 •ÙªC 2013, ‚Ù◊flÊ‚⁄— á ¬ÎD - 4 á ◊ÈÀÿ - 1.50 L§. Editor - D.C. Bhatt á Vishvasya Vrutantam (Morning Daily) Surat á year - 3 á Issue : 109 á Date : 12-08-2013, Monday á Page : 4 á Price 1.50 á Mob. 98984 78454 RNI No. : GUJSAN/2011/39893 2 3 3 4 ¬¢¡Ê’Ë ø‹ÁøòÊÔÔ º˝ˇÿÁà ‹ÊfláÿflÁÃÔÔ ŸÊÁÿ∑§Ê ¤Ê⁄ËŸπÊŸÔ Á‚¢œÈ— Á∑˝§«UÊÁfl⁄Ÿ ’«UÁ◊ã≈UŸ Á∑˝§«UÊÿÊ¢Ô Áfl∑˝§◊¢ ‚Á¡¸Ã◊Ô˜ ‚#Ô Ÿfl ◊á«U‹ÊŸÊ¢ ÔmÊÁfl¢‡ÊÃÔ ¬˝πá«U ÁŸ◊ʸÃÈ¢Ô ¬˝ÊL§¬¢Ô ÁŸÁ◊¸Ã◊Ô˜ ‚¢S∑§Ê⁄‚ê¬ãÔŸ — ‚Íÿ¸¬Í⁄× (ªÈ¡⁄ÊÃ) ¬˝∑§ÊÁ‡Êâ ÷Ê⁄ÃÔ fl·¸Sÿ ŒÒÁŸ∑§ flÎûʬòÊ◊Ô˜ •ÿ◊Ô˜ ÁŸ¡— ¬⁄Ù flÁûÊ ªáÊŸÊ ‹ÉÊÈøÂÊ◊Ô˜– ©ŒÊ⁄øÁ⁄ÃÊŸÊ¢ ÃÈ fl‚ÈœÒfl ∑ȧ≈ÈUê’∑§◊Ô˜H ◊ÍÀÿ — 1.50 M§. ¬ÎcÔ∆U - 4 Áfl‡ÔflSÿ ¬˝ÊøËŸÊ ‚È◊œÈ⁄Ê Œfl÷Ê·Ê-‚¢S∑ΧÃ◊Ô˜ ¬˝Ê× øÊÿ¬ÊŸ‚„ •fl‡ÿ◊fl ¬∆UŸËÿ— ‚¢S∑Χà flÎûʬòÊ◊Ô˜ ÁŒÑË— Ÿª⁄ •Êâ∑§flÊŒÔ •Ê∑˝§◊áÊ¢ ÷ÿ◊Ô˜ ©ëø ‚Ã∑¸§ÃÊ ©ŒÔ˜ÉÊÙ·áÊÊ•Ê߸’Ë Áfl÷ʪÔŸ ¬òÊ¢ ¬˝Á·àÔflÊ ÁŒÑÔË— ¬ÈÁ‹‚¢Ô ‚ÍÁøâ ÿÃÔ˜ ÁŒÑÔË— Ÿª⁄ÔÔ •Ê∑˝§◊áÊ¢ ‚¢÷fl◊Ô˜– Áfl‡Ê· ¬ÈÁ‹‚ •ÊÿÈQ§ (Áfl‡Ê· ‡ÊÊπÊ) ∞‚.∞◊.‡ÔŸËÔ flÊSÔÃÔflŸÔÔ •Ê„ ¬˝Ê#Ô ¬òÊÔáÊ ôÊÊÿÃÔ ÿÃÔ˜ 15 •ªSà ¬Ífl¸ •Á¬ •Ê∑˝§◊áÊ ©¬º˝fl¢ ‚¢÷fl◊Ô˜– ŸflŒ„‹Ë– SflâòÊÃÔÊÁŒŸÔ ¬Ífl¸ ⁄ÊC˛Ëÿ ⁄Ê¡œÊŸË— ÁŒÑÔËÔ— ÃÕÊÔ ø •ãÿ ’΄ÃÔ˜ Ÿª⁄·ÈÔÔ •Ê∑˝§◊áÊ ©¬º˝flÔÔÔ¢ ‚¢÷fl¢ ßÁà ªÈ#‚ÍøŸÊ Áfl÷ʪÔŸ ‚ÍøŸÊÔ ¬˝Êåÿ ÁŒÑÔË— Ÿª⁄ÔÔ ©ëø ¬ÈÁ‹‚ÔÔ ‚Ã∑¸§ÃÔÊÔÔÔÔÔ ¬˝’¢œŸ ¡ŸSÕÊŸ·È ÿÕÊ •Ê¬áÊ·ÈÔ - ‡ÊÊ∑§Ê•Ê¬áÊ·È - ©ûÊÈ¢ª ÷flŸ·È - ¬˝‡ÊÊ‚ÔÁ∑§ÿ ∑§Êÿʸ‹ÿ·È ‚fl¸Áflœ— ‚Ã∑¸§◊Ô˜–Ô ¬˝Á∑˝§ÿÊ Ô÷flÁÖ ‚Ã∑¸§ÃÊ ÉÊÙ·áÊÊ ¬⁄¢ ‚È⁄ˇÊÊ ÁøãÃÔŸÔ¢ ÿàÔŸ¢ ø ‚ÊflœÊŸ ÁøûÊÔŸÔ ÷flÁÖ ◊È¢’߸ÔÔ Ÿª⁄Ô 26/11 •Ê∑˝§◊áÊSÿ ◊ÈÅÿ •ÊÿÙ¡∑§— ¡◊ÊÃÔ˜ ©ŒÔ˜ ŒÊflÊ •ª˝‚⁄ „Ê»§Ë¡ ‚߸Œ ÁŒÑË— Ÿª⁄ ©¬º˝flÊÁŒ ¬˝Á∑˝§ÿÊÿÙ¡Ÿ¢ ∑§Á⁄cÿÁÃÔ ßÁà ‚¢÷fl◊Ô˜– ‚Ã∑¸§ÃÔÊ ÉÊÙ·áÊÊÔ •÷flÃÔ˜– ÁŒÑË— ¬ÈÁ‹‚Sÿ flÁ⁄cÔ∆U ¬ÈÁ‹‚ÊÁ¿œ∑§Ê⁄Ë— ∞ÃÔÃÔ˜ •Õ¸Ô ôÊÊÁ¬Ã¢ ÿÃÔ˜ •Êß’ËmÊ⁄Ê ªÈ# ‚ÍøŸÊ¬˝Ê#◊Ô˜– •Ê߸’Ë Áfl÷ʪÔŸ ¬òÊ¢ ¬˝Á·àÔflÊ ÁŒÑÔË— ¬ÈÁ‹‚¢Ô ‚ÍÁøâ ÿÃÔ˜ ÁŒÑÔË— Ÿª⁄ÔÔ •Ê∑˝§◊áÊ¢ ‚¢÷fl◊Ô˜– Áfl‡Ê· ¬ÈÁ‹‚ •ÊÿÈQ§ (Áfl‡Ê· ‡ÊÊπÊ) ∞‚.∞◊.‡ÔŸËÔ flÊSÔÃÔflŸÔÔ •Ê„ ¬˝Ê#Ô ¬òÊÔáÊ ôÊÊÿÃÔ ÿÃÔ˜ 15 •ªSà ¬Ífl¸ •Á¬ •Ê∑˝§◊áÊ ©¬º˝fl¢ ‚¢÷fl◊Ô˜– ÿ× ÁŒÑÔÔË— Ÿª⁄Ô ŸflŒ„‹Ë– ÁŒÑË— Ÿª⁄ÔÔ •Ê∑˝§◊áÊ∑§ÊÁŒ ©¬º˝fl¢ ‚¢÷ÊflŸÊÔ ‚ÍøŸÊ •Ê߸’Ë mÊ⁄Ê ¬˝Êåÿ ÷Ê¡¬Ÿ •l ÁøãÃÔÊ √ÿQ¢§ ∑ΧÃ◊Ô˜–Ô 67ÔÃ◊Ô SflÊÁœŸÃÔÊ ÁŒfl‚ ¬Ífl¸ •Êâ∑§flÊŒÔË •Ê∑˝§◊áÊÔ¢ ÷ÿŸ ‚#ÔÃÔ¢ ¬ÈÁ‹‚ Áfl÷ʪ¢ ŒÎCÔ˜flÊÔÔ ÷Ê¡¬ ¬˝flÄÔÃÊ Á◊ŸÊˇÊË ‹πË ÷ÊÁ·Ã¢Ô ÿÃÔ˜ Ÿ ÷ÍÁ◊Ô—– •»§ÉÊÊÁŸSÃÊŸÊÃÔ˜ •Êâ∑§flÊÁŒÔŸÊ—ÔÔÔÔ •ãÿòÊ SÕÊŸÊ¢ÃÁ⁄ÃÈ¢ ∑§ÊêÿÃÔ–Ô ∑§Õ¢ ÷Ê⁄à ‚fl¸∑§Ê⁄— ÁŸÁ‡ÔøÃÔ¢Ô—? ßÁà ÁøãßËÿ¢ Áfl·ÿ◊Ô˜–Ô ÿ× Á∑¢§ flÿÔÔ¢ SflÊÁœŸÃÔÊÔÔ ªÈáÊŸ ¬˝‚ÊÁŒÃÔÊ flÊ Ÿ– ∑§fl‹¢ ÁŒÑË— •Á¬ÃÈÔ ‚◊ª˝ ÷Ê⁄Ãfl·¸Ô •Êâ∑§flÊÁŒŸÊ¢ ©¬º˝fl‹ˇÿ ‹πË ©ÁÑÁπâÔÔ ÿÃÔ˜ •¢Ã⁄⁄ÊC˛Ëÿ ◊Ù⁄øʬÁ⁄ •l ª¢÷Ë⁄ ¬˝∑§Ê⁄Sÿ ÁSÕÁà ‚Á¡¸ÃÔ¢ ÁfllÃ– ¬Á‡Ôø◊ËÔ ¬˝‡ÊÊ‚∑§Ê •»§ÉÊÊÁŸSÃÊŸÔÊÃÔ˜ SflÁ∑§ÿ ‚Òãÿ’‹ ÁŸc∑§ÊÁ·ÃÈ¢ Ãà¬⁄Ô– • » § É Ê Ê Á Ÿ S Ã Ô Ê Ÿ Ô •Êâ∑§flÊÁŒÔŸÊ¢Ô ∑ΧÃ ©ûÊ◊ •Áπ‹¢Ô ÷Ê⁄Ãfl·¸Ô òÊÊ‚flʌ˟ʢ ‹ˇÿ◊Ô˜ - ÷Ê¡¬¬Á‡Ôø◊ËÔ ¬˝‡ÊÊ‚∑§Ê •»§ÉÊÊÁŸSÃÊŸÔÊÃÔ˜ SflÁ∑§ÿ ‚Òãÿ’‹ ÁŸc∑§ÊÁ·ÃÈ¢ Ãà¬⁄Ô– •»§ÉÊÊÁŸSÃÔÊŸÔ •Êâ∑§flÊÁŒÔŸÊ¢Ô ∑ΧÃ ©ûÊ◊ ÷ÍÁ◊Ô— øËŸË ‚ÒÁŸ∑§Ê— ÷Ê⁄ÃËÿ ÷Í÷ʪÔ •ÁÃ∑˝§◊áÊ¢ ∑ΧâԖ ÃŒŸãÃ⁄¢Ô ÿȌԘœ∑§Ê‹Ô ‚¢÷ÊflŸÊ ‚◊ÈÁàÕÃ◊Ô˜–Ô ‚Ë◊ÊˇÊòÊÔÔÔ ©÷ı ‚ŸÊÿÙ— ◊äÿ flÊÃʸ‹Ê¬¢ •÷flÃÔ˜– ‚Ë◊ÊˇÊòÊÔ¢ àÿÄÔÃÈ¢ •Á¬ ÁŸŒ¸Á‡ÊÃ◊Ô˜– ŸflŒ„‹Ë– ÷Ê⁄Ã- øËŸSÿ ‚ÒÁŸ∑§Ê— ¬˝flø◊ÊŸÔ ‚#Ê„Sÿ ¬˝Ê⁄¢÷Ô ‚Ë◊ÊˇÊòÊ ¬⁄S¬⁄¢ ÿȌԘœÊÕ¸ ¬˝SÃÈ×Ԗ •Á¬ÃÈ •Áø⁄áÊÔÔ Á◊òÊflÃÔ˜Ô ‚◊ʜʟŸÔ ‚◊SÿÊ ÁŸ⁄Ê∑§⁄áÊ¢ •÷flÃÔ˜– ÿ× •ŸÿÙ— ¬⁄S¬⁄¢ÔÔ ⁄‚ªÈÑÊÔÔÁŒ ‚Ë◊ÊˇÊòÊÔ¢ àÿÄÔÃÈ¢ •Á¬ ÁŸŒ¸Á‡ÊÃ◊Ô˜– øËŸË ‚ÒÁŸ∑§— Ã× ¬⁄¢ SflÁ∑§ÿ øËŸ ÷Í÷ʪ •ªë¿ÃÔ˜–Ô ‚ê¬˝Áà øËŸË ‚Òãÿ’‹ŸÔÔÔ ÷Ê⁄ÃËÿ ‚ÒÁŸ∑§ÊŸÔ˜ ’Ëÿ⁄ ¬˝ŒÊŸ¢Ô ∑ΧÃ◊Ô˜– ÿ× Á◊CÊãÔŸ Á’ÿ⁄ÊÁŒ ◊l •ÊŒÊŸ¢-¬˝ŒÊŸ¢Ô ø ∑ΧÃ◊Ô˜– ‚ÍòÊÔáÊ ôÊÊÿÃ ÿÃÔ˜ ∞ÃÃÔ˜ ¬˝Á∑˝§ÿÊ Á‚ÁÄ◊ ·Ù«UÔ˜· ‚„ù ©ûÊÈ¢ª ÁSÕÃ¢Ô ÿ¢ªÃÊ⁄ÔÔ ‹Ê¬Ê‚Ô ‚◊ˬ •÷flÃÔ˜– øËŸË ‚ÒÁŸ∑§Ê— ÷Ê⁄ÃËÿ ÷Í÷ʪÔ •ÁÃ∑˝§◊áÊ¢ ∑ΧâԖ ÃŒŸãÃ⁄¢Ô ÿȌԘœ∑§Ê‹Ô ‚¢÷ÊflŸÊ ‚◊ÈÁàÕÃ◊Ô˜–Ô ‚Ë◊ÊˇÊòÊÔÔÔ ©÷ı ‚ŸÊÿÙ— ◊äÿ flÊÃʸ‹Ê¬¢ •÷flÃÔ˜– ÷Ê⁄ÃÔ-øËŸÔ ‚ÒÁŸ∑§Ê— ¬⁄S¬⁄¢ÔÔ Á’ÿ⁄-⁄‚ªÈÑÔÊ ø •ÊŒÊŸ-¬˝ŒÊŸÔ◊Ô˜ ∑ΧÃ◊Ô˜ º˝C√ÿ◊Ô˜ ¬ÎDÊ¢∑§— 3 ‹ÊˇÊ ∑§ı‡Ê‹◊Ô˜ ∞‹.¬Ë. ‚flÊáÊË ÁfllÊ‹ÿ ‚Í⁄à Ÿª⁄ •ÊÁŒ¡ÊÁà ’Ê‹∑§ÊŸÊ¢ ∑ΧÃ •ãÔŸŒÊŸ¢ ‚¢øÿŸ ∑ΧÃ◊Ô˜– ¬ÁflòÊ üÊÊfláÊ ◊Ê‚ Á‡Êfl÷Q§Ê Á‡Êfl•Ê⁄ÊœŸÊÕ¸ Áfl‡Ê· ¬Í¡Êø¸ŸÊ ∑§Êÿ¸∑˝§◊¢ •∑§⁄ÙÖ
  • 2. 2 ŒÒÁŸ∑§ - ‚Í⁄à (‚Íÿ¸¬È⁄) ÁŒ. 12 •ÙªC 2013, ‚Ù◊flÊ‚⁄— ŒÍ⁄Œ‡Ê¸Ÿ ŒÁ‡Ê¸∑§Ê 06.00 à¢çvy¢ ²¢ïx¢ ÅïHè ࢢè´x¢ ÅïHèࢢïôŒ¢x¢ JJ ÅïçHÏ¢í¢‹Ç JJ §Á…¼ ±¢òÅÚ ÈU¢ïÚ »çHÈU‹Åì„ 06.30 Î ÈïU‰¢ à¢¢ï »ÜU ‹¢‹¢´Î ÜUè ¶éçࢲ¢ï´.. ½çvy¢ SH¢ïÅ JJ JJ JJ JJ JJ 07.00 »‹…¢ï² »±Ú Çï.. ²ï çÚày¢¢ v²¢ ÜUãïH¢y¢¢ ãñ SÜU¢² SÅ¢Ú JJ ã¢ï¹ ࢢ-18 ‹²ê²¢ïÜUü JJ JJ 07.30 »ÜU ‹¢…Ú ±èÚ¢ JJ JJ JJ JJ JJ çÏ¢x¢ ÇïÇè 08.00 ÅïHèࢢè´x¢ S¢éŒ¢Ú SÅ¢Ú S¢è¥¢§üÇè ÎH¢H ç¹S¢.Œ¢}¹è Œ²¢ÚïH¢H JJ JJ JJ 08.30 JJ »ÜU Í¢Ú Ï¢‹¢¢©´x¢¢ JJ JJ S¢S¢éÚ¢H çS¢¹Ú ÜU¢ JJ ÜU¢H JJ 09.00 Œ¢é‹¢<±±¢ã çβ¢ ¥¢ñÚ Ï¢¢y¢è ã¹ JJ JJ Ï¢¢çHÜU¢ ±{ê JJ JJ JJ 09.30 ÜUÏ¢éH ãñ »ÜU ‹¢‹¢´Î ÜUè ¶éçࢲ¢ï´.. JJ JJ ¹{éÏ¢¢H¢ JJ JJ JJ 10.00 S¢Œ¢‹¢ï S¢é㢋¢ï S¢¢‰¢ ç‹¢½¢‹¢¢... JJ JJ ¹{éÏ¢¢H¢ JJ JJ ÈUíï‹Çì„ çÏ¢ƒ Ï¢ïÝèçÈUÅì„ 10.30 …¢ï{¢ ¥ÜUÏ¢Ú S¢ÚS±y¢è™´¨í JJ JJ ©y¢Ú‹¢ »ÜU }¢ñæ ¥¢ñÚ »¼ ¼ê JJ JJ 11.00 Œ¢é‹¢üç±±¢ã ±èÚ¢ JJ }¢ñæ ¼ïÚ¢ Îéà}¢Ý ç¹S¢.Œ¢}¹è Œ²¢ÚïH¢H JJ JJ JJ 11.30 JJ »ÜU ÝÝæÎ ÜUè ¶éçࢲ¢æ ½¢Úy¢ ÜU¢ ±èÚ Œ¢é~¢... JJ Ï¢¢HèÜU¢ ±{ê JJ à¢ï¯}¢Ý¢x¢ JJ 12.00 S¢Œ¢‹¢ï S¢é㢋¢ï çβ¢ ¥¢ñÚ Ï¢¢y¢è ã¹ JJ JJ S¢´SÜU¢Ú JJ JJ Åç}¢üÝïÅÚ Åê 12.30 Œ¢ç±~¢ çÚày¢¢ ²ï çÚày¢¢ v²¢... ¥‹¢¢ç¹ÜU¢ JJ ‹¢¢ Ï¢¢ïHï ã¹... JJ JJ JJ 01.00 …¢ï{¢ ¥ÜUÏ¢Ú »ÜU Í¢Ú Ï¢‹¢¢©´x¢¢ ¥ç¹y¢¢ ÜU¢ ¥ç¹y¢ JJ Ï¢ó¢è : §üàÜU ΢ ÜUH¹¢ ãñ JJ JJ JJ 01.30 ÜUÏ¢éH ãñ S¢ÚS±y¢è™´¨í ½¢Úy¢ ÜU¢ ±èÚ Œ¢é~¢... JJ ©y¢Ú‹¢ JJ JJ JJ 02.00 JJ »ÜU ‹¢‹¢´Î ÜUè ¶éçࢲ¢ï´... JJ JJ S¢S¢éÚ¢H JJ JJ »v„}¢ñÝ 02.30 Œ¢é‹¢üç±±¢ã ±èÚ¢ Ï¢Çï ¥ÓÀï Hx¢y¢ï ãñ ¥…éÏ¢¢ Ï¢¢çHÜU¢ ±{ê ²ï Ú¢S¼ï ãñ Œ²¢Ú ÜUï ΢x¢ : Î ÈU¢²Ú JJ 03.00 çãÅHÚ çÎÎè Œ²¢Ú ÜU¢... À‹¢À‹¢ JJ …² …x¢ …‹¢‹¢è JJ JJ JJ 03.30 Œ¢ç±~¢ çÚày¢¢ ²ï çÚày¢¢ v²¢... §ü‹Ç貋¢ ¥¢§üÇH... JJ ç¹S¢.Œ¢}¹è Œ²¢ÚïH¢H JJ JJ JJ 04.00 ÜUÏ¢éH ãñ S¢ÚS±y¢è™´¨í JJ JJ Ï¢ó¢è : §üàÜU ÜU¢ ÜUH¹¢ ãñ JJ JJ ¥¢§„ »… 04.30 Œ¢ç±~¢ çÚày¢¢ çβ¢ ¥¢ñÚ Ï¢¢y¢è JJ JJ S¢´SÜU¢Ú JJ JJ JJ 05.00 JJ S¢¢‰¢ ç‹¢½¢‹¢¢... RU¢§ü¹ Œ¢ïÅî¢ïH JJ ‹¢¢ Ï¢¢ïHï y¢é¹.. JJ JJ JJ 05.30 JJ §ç‹Ç²¢.... JJ JJ JJ JJ Ðí缿¢¢ JJ 06.00 …¢ï{¢ ¥ÜUÏ¢Ú ±èÚ¢ JJ ࢢïH¢ ¥¢ñÚ à¢Ï¢Ý}¢ Ï¢¢çHÜU¢±{é }¢ã¢Ú¢…¢ JJ Î ãËÜU 06.30 Œ¢é‹¢üç±±¢ã S¢Œ¢‹¢¢ï S¢ï Œ²¢Ú¢ »ÜU... JJ JJ ©y¢Ú‹¢ JJ JJ JJ 07.00 㢩S¢ ±¢§ÈU ãñ S¢¢‰¢ ç‹¢½¢‹¢¢ RU¢§ü¹ Œ¢ïÅî¢ïH JJ ç¹S¢.Œ¢}¹è Œ²¢ÚïH¢H JJ JJ JJ 07.30 S¢Œ¢‹¢ï S¢é㢋¢ï... S¢ÚS±y¢è™´¨í çÎH ÜUè ‹¢…Ú S¢ï.. JJ JJ JJ JJ JJ 08.00 …¢ï{¢ ¥ÜUÏ¢Ú »ÜU ‹¢‹¢´Î ÜUè ¶éçࢲ¢ï´.. ¥‹¢¢ç¹ÜU¢ JJ Ï¢¢çHÜU¢ ±{ê JJ JJ JJ 08.30 çãÅHÚ ÎèÎè »ÜU ã…¢Ú¢ï... ¥ç¹y¢¢ ÜU¢ ¥ç¹y¢ JJ ¹{éÏ¢¢H¢ JJ JJ JJ 09.00 Œ¢ç±~¢ çÚày¢¢ çβ¢ ¥¢ñÚ Ï¢¢y¢è À‹¢ À‹¢ ç¼Úæx¢¢ S¢´SÜU¢Ú …ó¢¼-2 ç±Ý¢à¢ÜU Î çãË„ ãï± ¥¢§„ 09.30 ÜUÏ¢éH ãñ ²ï çÚày¢¢... ‹¢§ü ©¹Ú JJ ‹¢¢ Ï¢¢ïHï... JJ JJ JJ 10.00 ÜU‹¢ïvÅïÇ ã¹ y¢é¹ Œ²¢Ú ÜU¢ ÎÎü ½¢Úy¢ ÜU¢ ±èÚ Œ¢é~¢... JJ ©y¢Ú‹¢ JJ JJ JJ 10.30 Œ¢é‹¢üç±±¢ã ±èÚ¢ Ï¢Çï ¥ÓÀï Hx¢y¢ï ãñ JJ Ï¢ó¢è : §üàÜU ΢ ÜUH¹¢ ãñ JJ JJ JJ 11.00 Ï¢ÎHy¢ï çÚày¢¢ï´ ÜUè ΢Sy¢¢´ S¢ÚS±y¢è™´¨í RU¢§ü¹ Œ¢ïÅî¢ïH JJ Ï¢¢çHÜU¢ ±{ê JJ JJ ±é}¢Ý ¥¢õÝ Å¢ïÐ 11.30 JJ »ÜU ‹¢‹¢´Î ÜUè ¶éçࢲ¢ï´.. JJ JJ JJ JJ ¼Ú¢…ê JJ ŸÊ◊ ...................... ‹ÉÊÈûÊ◊ ◊ÈÀÿ............... ◊„ûÊ◊ ◊ÈÀÿ ¬È⁄Êß ‚Ë¢ª ÃÒ‹◊Ô˜ ............2010..................... 2030 ŸÍß ‚Ë¢ª ÃÒ‹◊Ô˜ ..............2110..................... 2160 ŒËfl‹ ÃÒ‹◊Ô˜...................1180..................... 1250 ŸÊ⁄Ë∑§‹ ........................1230..................... 1250 ¬È⁄Êß ∑§¬Ê¸‚ ÃÒ‹◊Ô˜ .........1010..................... 1070 ŸÍß ∑§¬Ê¸‚ ÃÒ‹◊Ô˜ ...........1030..................... 1170 flŸSÔ¬ÁÃ..........................830....................... 940 ¬Ê◊ÙÁ‹Ÿ .........................870....................... 910 ◊∑§Ê߸...........................1150..................... 1220 ‚‚¸¬ÊŸÔ˜ ‚Ê◊Êãÿ ..............1150..................... 1170 ‚‚¸¬ÊŸÔ˜ ÃËfl˝ ..................1250..................... 1280 ¬È⁄Êß ‚ÙÿÊ’ËŸ ..............1050..................... 1080 ŸÍß ‚ÙÿÊ’ËŸ ................1220..................... 1290 ÃÒ‹ ’¡Ê⁄◊Ô˜ •„◊ŒÊ’ÊŒ •„◊ŒÊ’ÊŒ ¬Èc¬ ’¡Ê⁄◊Ô˜ ŸÊ◊ ...................... ‹ÉÊÈûÊ◊ ◊ÈÀÿ............... ◊„ûÊ◊ ◊ÈÀÿ ¬Ê≈U‹ ...............................15......................... 35 ≈Uª⁄◊Ô˜ ...............................30......................... 40 ¬Ê⁄‚................................40......................... 50 «U◊⁄Ù .................................4........................... 5 ’∑ȧ‹...............................50......................... 60 ‹Ë‹Ë .................................2...................... 2.50 „¡Ê⁄˪‹ (20Á∑§.) ..........140....................... 200 «U¤ÊË (20Á∑§) .................100....................... 140 ¤ÊËŸËÿÊ (20 Á∑§) ...............80....................... 100 œÊãÿ ’¡Ê⁄◊Ô˜ •„◊ŒÊ’ÊŒ ŸÊ◊ ...................... ‹ÉÊÈûÊ◊ ◊ÈÀÿ............... ◊„ûÊ◊ ◊ÈÀÿ ªÙœÍ◊...........................1100..................... 2000 Ãá«ÍU‹¢..........................1700..................... 2500 ’Ê¡⁄Ë ..........................1100..................... 1250 ¡ÈflÊ⁄¢ ...........................1200..................... 1800 ◊∑§Ê߸...........................1150..................... 1350 ◊Êπ ÁmŒ‹¢§ ...................5000..................... 6200 ÃÈfl⁄ .............................2800..................... 4200 ÃÈfl⁄ ÁmŒ‹¢§ ...................4400..................... 5800 ◊È¢ª ÁmŒ‹¢§ ....................4900..................... 6000 ◊È¢ª ..............................4800..................... 5500 øáÊ∑§— .........................3600..................... 3900 øáÊ∑§— ÁmŒ‹¢§ ................4200..................... 4500 •„◊ŒÊ’ÊŒ ‡Ê∑¸§⁄Ê ’¡Ê⁄◊Ô˜ ŸÊ◊ ...................... ‹ÉÊÈûÊ◊ ◊ÈÀÿ............... ◊„ûÊ◊ ◊ÈÀÿ •„◊ŒÊ’ÊŒ ◊äÿ◊Ô˜ ...........3250..................... 3450 •„◊ŒÊ’ÊŒ ‹ÉÊÈ ..............3200..................... 3250 ªÈ¡⁄Êà ◊äÿ◊Ô˜.................3150..................... 3210 ªÈ¡⁄Êà ‹ÉÊÈ....................3080..................... 3130 ∑§ÙÀ„Ê. ◊äÿ◊Ô˜ ................3025..................... 3125 ∑§ÙÀ„ʬÈ⁄ ‹ÉÊÈ .................2940..................... 3040 ’‹Ê⁄¬È⁄ ◊äÿ◊Ô˜ ...............3075..................... 3200 ’‹Ê⁄¬È⁄ ‹ÉÊÈ ..................2980..................... 3070 Owner, Publisher, Printer & Editor : Dipeshbhai Champaklal Bhatt - B-47, Swastik Society, Opp. Vikram Nagar, B/s. Shubh-la Store, L.H. Road, Surat. (Guj.) . Printed at : NATIONAL PRINTERS - Plot No. 141, Divyanand Ind. Estate, B/h. SMC South Zone, Udhna, Surat. (Gujarat) Published at : Plot No. 141, Divyanand Ind. Estate, B/h. SMC South Zone, Udhna, Surat. (Gujarat). Subject to Surat Jurisdiction •„◊ŒÊ’ÊŒ ‚Èfláʸ-⁄¡Ã ’¡Ê⁄◊Ô˜ ŸÊ◊ ...................... ‹ÉÊÈûÊ◊ ◊ÈÀÿ............... ◊„ûÊ◊ ◊ÈÀÿ ⁄¡Ã ‚‹Ê∑§Ê ................41600................... 42100 ⁄¡Ã— .........................41500................... 42000 ¬˝Ê∑§Ô˜ ◊Ù„⁄ÊáÊË ...................700....................... 900 ŸÍß Á‚P§Ê ......................300....................... 400 ‚Èfláʸ (99.5) .............28650................... 28750 ‚Èfláʸ (99.5) .............28500................... 28600 •„◊ŒÊ’ÊŒ ´§ÃÈ»§‹ ’¡Ê⁄◊Ô˜ ŸÊ◊ ...................... ‹ÉÊÈûÊ◊ ◊ÈÀÿ............... ◊„ûÊ◊ ◊ÈÀÿ ‚’................................100....................... 120 øË∑ͧ ................................15......................... 25 ∑§Œ‹Ë (1 Á∑§.).................22......................... 23 ◊Ù‚¢’Ë .............................15......................... 20 •ŸÊ⁄ ...............................80......................... 90 ¬¬ËÃÊ...............................30......................... 32 ‚◊ÿ ¤ÊË ≈UËflË S≈UÊ⁄ å‹‚ ‚ÙŸË ≈UËflË ¤ÊË Á‚Ÿ◊Ê S≈UÊ⁄ flÀ«¸U ߸∞‚¬Ë∞Ÿ S≈UÊ⁄ ªÙÀ«U S≈UÊ⁄ ◊ÈflË ‹ÊˇÊ ∑§ı‡Ê‹◊Ô˜ ∑§ë¿ ¬˝Œ‡Ê¢ ◊ŸÙ„⁄¢ ⁄„Sÿ◊ÿ¢Ô ø ¬˝Œ‡Ê¢ •ÁSÖÔÔ •òÊ ¬È⁄ÊÃÔŸ∑§Ê‹ÊÃÔ˜ ∞flÔ ⁄ Ê ¡ S Õ Ê Ÿ - Á ‚ ¢ œ - •»§ÉÊÊÁŸSÔÃÊÔŸÊÁŒ SÕÊŸèÿ— •Êªàÿ ¡ŸÊ— ÁŸfl‚ÁãÃÔ–Ô ∑§ÜÔøflÊÁ‚ÔŸÊ— ‚flʸ— ¡ŸÊ—Ô „SélÙªÔÁŸ¬ÈáÊÊ— ‚ÁãÖ ‚◊ÈŒÊÿÊŸÈ‚Ê⁄ÔáÊ Á÷ãÔŸ¢-Á÷ÛÊ¢ „SÃ∑§‹Ê Áfl‡Ê·ôÊÃÊ¢ œÊ⁄ÿÁãÃ–Ô „SÃ∑§‹Ê ¬˝Á‡ÊˇÊáÊ¢ ¬⁄ê¬⁄ÔÊÿÊ¢ ‚◊ÊÁflC¢ fløÃ– ¬⁄ê¬⁄ʪÃÔ˜ „SÃ∑§‹ÊÔŸÊ¢Ô ‚◊ÊŒ⁄¢Ô Sflʪâ ø ÷flÁÖ •Á¬ÃÈÔ „SélÙªÔ ÁŸ¬ÈáÊÊ¢ •ÊŒÈÁŸ∑§ ¬Á⁄fløŸÁ‡Ê‹ÔÔ ‚◊Ê¡Sÿ •Êfl‡ÿ∑§ÃÊ Ÿ ôÊÊÿÃÔ–Ô „SÃÔ∑§‹Ê∑§Ê⁄— •ÁÃÔÔ ∑ȧ‡Ê‹Ê— ¬˝ÁÃ÷Ê ‚ê¬ÔãÔŸÊ— ‚ÁãÃ–Ô •Á¬ÃÈ ¬⁄ê¬⁄ÔʪÃÔ ¬ŒÔ˜œÁ× ŒËÉÊ¸áÊ ∑§Ê‹ÔŸ ‚¢÷fl◊Ô˜– ÿlÁ¬ •Áœ∑¢§Ô ©à¬ÊŒŸŸ ÁflCªÈáÊ„ÊÁŸ— ÷flÁÖ „SÃÁ‡ÊÀ¬∑§Ê⁄ÔÊ— ÷ÿ‚¢ÃåÔÃÊ ‚Áãà ÿÃÔ˜ Ã·Ê¢Ô •◊ÍÀÿ¢ •ŸÈ¬◊¢Ô ¬⁄ê¬⁄ʪÔâÔÔ „SÃ∑§‹ÔÊ Áfl‹È#¢ ÷ÁflcÿÁÖ ¬˝ŒûÊ ÁøòÊÔÁS◊ŸÔ˜ ∑§ë¿¬˝Œ‡ÊSÿ ŸË⁄ÙŸÊ ª˝Ê◊Sÿ „SÃÁ‡ÊÀ¬∑§Ê⁄ÔÊ— ‹ˇÊ∑§Êÿ¸ÔÔ ¬˝Á∑˝§ÿÊ ‡ÊÈ÷Ê⁄¢ÁÃ◊Ô˜– •Á¬ ÃSÿ ‚ÈÃÊ— ’Á„¸— ÷ʪÔÔ— ¬‡ÿÁÃ–Ô ◊Í‹ ‹Áπ∑§Ê - ‡Êfl¸⁄Ë ⁄Êfl‹ •ŸÈflÊŒ∑§— ¬Á⁄c∑§Ê⁄∑§‡Ôø - Á‡Êfl⁄Ê¡ ¤ÊÊ “‡ÊÊãÃÿ” ∑§ë¿¬˝Œ‡Ê „SÃ∑§‹Ê ¡Ÿ‚¢S∑ΧÁ× ‹Ù∑§¬⁄ê¬⁄ÔÊÔ ÁfllÃ– ŒËÉÊ¸áÊÔ ∑§Ê‹Ÿ ∑§‹ÔÊÔ „SÃ∑§‹Ê ¡ËflŸSÿ ◊Í‹÷Íâ ÷ʪ¢ •ÊÁ‚ÃÔ˜– •Á¬ÃÈÔÔ ªÃ Á∑§ÁÜÔøÃÔ˜Ô ∑§Ê‹Ÿ ªÃ Œ‡ÊÊÁéÔœ·ÈÔ ’„ÍÁŸ ¬Á⁄fløŸ¢Ô •÷flÔÃÔ˜– ÿŸ ∑§Ê⁄áÊŸ ¬⁄ê¬⁄ÔʪÃÔ „ S à Á ‡ Ê À ¬ Ô ∑ § Ê ⁄ Ê Ÿ Ê ¢ „SélÙª ÁŸ¬ÈáÊÊŸÊ¢ ∑ΧÃÔÔ Áfl∑˝§ÿ •Ê¬áÊ ¬˝ÊÁ# ŒÍc∑§⁄¢ÔÔ •÷flÃÔ˜– ÿŒÊ flÿ¢ ‚Ê◊Êãÿ ãÿÍŸ ◊ÍÀÿŸ ¬ŒÊÕʸÔÔÔÔ ©à¬ÊŒŸ¢ ¬˝ÿÙª¢ ø ¬˝Ê⁄÷ÃÔ˜–ÔÔ ÃŒÊ „SÃÁ‡ÊÁÀ¬ÔŸÊ¢Ô ∑ΧÃ ŸÍß •Ê¬áÊÔ ‚¢‡ÊÙœŸ¢ •ÁŸflÊÿZ •÷flÃÔ˜– ÿlÁ¬ Ÿª⁄·È „SélÙªÔ ÁŸ¬ÈáÊÊ¢ •ÊŒÈÁŸ∑§ ¬Á⁄fløŸÁ‡Ê‹ÔÔ ‚◊Ê¡Sÿ •Êfl‡ÿ∑§ÃÊ Ÿ ôÊÊÿÃÔ–Ô „SÃÔ∑§‹Ê∑§Ê⁄— •ÁÃÔÔ ∑ȧ‡Ê‹Ê— ¬˝ÁÃ÷Ê ‚ê¬ÔãÔŸÊ— ‚Áãà ŒËÉÊ¸áÊÔ ∑§Ê‹Ÿ ∑§‹ÔÊÔ „SÃ∑§‹Ê ¡ËflŸSÿ ◊Í‹÷Íâ ÷ʪ¢ •ÊÁ‚ÃÔ˜– •Á¬ÃÈÔÔ ªÃ Á∑§ÁÜÔøÃÔ˜Ô ∑§Ê‹Ÿ ªÃ Œ‡ÊÊÁéÔœ·ÈÔ ’„ÍÁŸ ¬Á⁄fløŸ¢Ô •÷flÔÃÔ˜– ‚¢S∑§Ê⁄ ÷Ê⁄ÃË ÁfllÊ‹ÿŸ fl·Ê¸´§ÃÈ ◊äÿ fl·Ê¸ªËà ªÿ ¬˝ÁÃÿÙÁªÃÊ •ÊÿÙÁ¡Ã¢ ÿÁS◊Ÿ ’Ê‹∑Ò§— ÁflÁflœÊÁŸ ªËà ªÊÿŸ¢ ¬˝SÃÈâ–
  • 3. ÁŒ. 12 •ÙªC 2013, ‚Ù◊flÊ‚⁄—3 ŒÒÁŸ∑§ - ‚Í⁄à (‚Íÿ¸¬È⁄) ‡ÊÊùË/•ÊøÊÿ¸ ¬ŒflË œÊ⁄∑§Ê— ÁflŒÔ˜flŒÔ˜ ¡ŸÊ— ∑Χ¬ÿÊ ‚¢¬∑¸§◊Ô˜ ‚ÊœÿÃÈ ‚¢¬ÊŒ∑§ - «UË.‚Ë. ÷^ 141, ÁŒ√ÿÊŸ¢Œ ßã«U. ∞S≈U≈U, ¬ÎD ÷ʪ ∞‚.∞◊.‚Ë. ‚Ê©Õ ¤ÊÙŸ, ©œŸÊ, ‚Í⁄Ã. ŒÍ⁄÷Ê·— - 0261-2638454, ŒÍ⁄¡¢ª◊ äflÁŸ - 9898478454 ŒÒÁŸ∑§ flÎûʬòÊ◊¬ÈSÃ∑§ÊŒÊŸ◊Ô˜ ôÊÊŸSÿ ÁflÃ⁄áÊ◊Ô˜ ““Áfl‡ÔflSÿ flÎûÊÊ¢Ã◊Ô˜”” ‚ŒÒfl ¬Ê∆U∑§ÊŸÊ◊Ô˜ ‚◊ˬ ôÊÊŸ⁄ÊÁ‡Ê◊ÊŒÊÿ ÁŸàÿ ŸflËŸ∑§‹fl⁄áÊ •ÊÿÊÁà •S◊Ê∑§◊Ô˜ ∑§Á∆UŸ¬˝ÿÊ‚Ù„Á¬ Ÿ ∑§ÊÁ∆UãÿŸ ÿÊÃÈ ÃŒÕ¸◊Ô˜ ÁflŸ◊˝ ÁŸflŒŸ◊ÁSà ÿÃÔ˜ ÿ ÿ ‚ÈœËflÎãŒÊ— ‚⁄‚ ‚⁄‹ ‚¢S∑Χà ∑§Ê√ÿª˝ãÕÊŸÊ◊Ô˜ ¬ÈŸL§Œ˜ÔœÊ⁄ÊÕ¸◊Ô˜Ô ¬˝ÿÃãÃ, Ã ¡ŸÊ— ∑Χ¬ÿÊ Sfl¬ÈSÃ∑§ÊÁŸ •S◊Ê∑§◊Ô˜ ∑§Êÿʸ‹ÿ◊Ô˜ ¬˝Áà ¬˝·ÿãÃÈ •S◊Ê∑§◊Ô˜ ∞·— ¬ÈSÃ∑§‚¢ª˝„¬˝ÿÊ‚Ù •ŸãÃ⁄◊Ô˜ ÁflÁflœèÿ— ¬ÈSÃ∑§Ê‹ÿèÿ— ‚ÊÕ¸∑§Ù¬∑§Ê⁄Ë ÷ÁflcÿÁãà ßÁÖ ‚ê¬ÊŒ∑§ - Áfl‡ÔflSÿ flÎûÊÊ¢Ã◊Ô˜ 141, ÁŒ√ÿÊŸ¢Œ ßã«U. ∞S≈U≈U, ¬ÎD ÷ʪ ∞‚.∞◊.‚Ë. ‚Ê©Õ ¤ÊÙŸ, ©œŸÊ, ‚Í⁄Ã. ŒÍ⁄÷Ê·— - 0261-2638454, ŒÍ⁄¡¢ª◊ äflÁŸ - 9898478454 ‚ê¬ÊŒ∑§— * «UË.‚Ë. èÊ^ Áfl‡Ê· SÃê÷‹π∑§—/•ŸÈflÊŒ∑§— * Á‡Êfl⁄Ê¡ ¤ÊÊ “‡ÊÊãÃÿ” Áfl‡Ê· SÃê÷‹Áπ∑§Ê/•ŸÈflÊÁŒ∑§Ê * ‚ı. ⁄¡ŸË ‚ŒÊŸÊ ‚ê¬ÊŒ∑§Ëÿ◊Ô˜ •Ê∑˝§◊áÊ ‚◊SÿÊ ÁŸŒÊŸ¢ ÁflŸÊ ÷Ê¡¬Œ‹¢Ô ¬˝‚ÛÊ◊Ô˜ •òÊ ¬˝ŒûÊÔÔÔ ∑§ÙC∑§ Ÿfl flª¸—ÔÔÔ fløÃ– ¬˝àÿ∑§Ô flª¸ Ÿfl ‹ÉÊÈ∑§ÙC∑§ÊÁŸÔ ‚ÁãÖÔÔ ¬˝àÿ∑§ ∑§ÙC∑§ ∞∑§Ã— Ÿfl ¬ÿ¸ãÃÔ ‚¢ÅÿÊ¢∑§ÊÁŸÔ ¬Í⁄áÊËÿ– 22222 88888 66666 77777 33333 55555 11111 44444 66666 11111 44444 22222 77777 11111 33333 55555 11111 11111 99999 33333 66666 22222 88888 99999 44444 77777 88888 22222 66666 11111 99999 55555 •VU •fl’ٜԟ◊Ô˜ 463891752 752463198 189725634 917586243 546932871 238147965 321659487 674318529 895274316 ¬ÊÁ∑§SÃÊŸSÿ ‚Òãÿ’‹¢ ÃÕÊ ø •Êâ∑§flʌ˟ʗ ‚◊flÊÿŸ ∑§ÊÃ⁄ÊŸÔ˜ÔÔ ßfl •Ê∑˝§◊áÊÔŸ ÷Ê⁄ÃSÿÔÔÔ ¬ÜÔø ‚ÒÁŸ∑§ÊŸÔ˜ √ÿ¬ÊÁŒÃ— •ÁS◊ŸÔ˜ ÉÊ≈UŸÊÿÊ¢ m ÁŒfl‚ÊŸãÃ⁄¢ ÁflflÊŒŸ ¬˝ÁÃ⁄ˇÊÊ ◊¢òÊË— ∞.∑§.∞ã≈UÔŸË ªÈL§flÊ‚⁄ ÁSfl∑Χâ ÿÃÔ˜Ô ¬ÍÜÔø ˇÊòÊÔ ‚ÒÁŸ∑§ √ÿ¬ÊŒŸ ÉÊ≈UŸÊ ¬ÊÁ∑§SÃÔÊÁŸ ‚Òãÿ ’‹Ÿ ∞fl •÷flÃÔ˜–ÔÔ ¬ÊÁ∑§SÃÊŸË ‚Òãÿ’‹Sÿ Áfl‡Ê· ‚◊Í„¢ √ÿ¬ÊŒŸ ÉÊ≈UŸÊÿÊ¢ ‚¢Á‹åÔ×– ∞ã≈UÔÙŸË ßŒ◊Á¬Ô ÁŸªÁŒÃ¢ ÿÃÔ˜ •¢∑ȧ‡Ê⁄πÊ •ÕʸÃÔ˜ ‚Ë◊ÊˇÊòÊÔ ¬ÊÁ∑§SÃÔÊŸÔÔ ‚„ÊÿÃÊ¢ ÁflÔŸÊ •Ê∑˝§◊áÊ¢ flÊ •ãÿ Á∑§◊Á¬ ¬˝flÎÁûÊ— •‚¢÷fl◊Ô˜– •œÈŸÊÔÔÔÔÔÔÔÔÔ ÉÊ≈UÔŸÊŸãÃ⁄¢Ô ¬ÊÁ∑§SÔÃÊŸ ‚„ ‚¢’¢œ ¬˝∑§⁄áÊÔ ¬ÈŸ— ÁøÔãÃÔŸ •Êfl‡ÿ∑§◊Ô˜– ‚¢‚ŒSÿÔ ©÷ı ‚ŒŸ·È ∑Χâ •ÊflŒŸ ∞ã≈UÔÙŸËÔÔ flÊSÃÁfl∑§ÃÊ¢ ôÊÊâ ßÁà ôÊÊàÔflÊÔ ÷Ê¡¬ Œ‹¢ •ÊŸ¢ŒÔ◊ÇÔŸÔÔÔ¢Ô •÷flÃÔ˜– ‹Ù∑§‚÷ÊÿÊ¢ ŸÃÊ ¬˝ÁìˇÊ Ô‚ÈcÔ◊Ê Sfl⁄ÊÔ¡ ©Q¢§ÔÔ ∞ã≈UÔÙŸË Áfl‹ê’ÔŸ ∞fl ÔˇÊÁÃÔ— ÁSfl∑Χâ ÿÃÔ˜ flÿ¢ ¬˝‚ÛÊÔÃÊS◊—– ÷Ê¡¬ÔÔ¢ •ãÿ ¬˝‹Ê¬ÊŸÔ˜ ∑ΧÃ •Á¬ ¬˝‚ÛÊÃÔÊ¢ √ÿQ¢§ ∑ΧâԖ Á‚¢œÈ—Á∑˝§«UÊÁfl⁄Ÿ’«UÁ◊ã≈UŸÁ∑˝§«UÊÿÊ¢ÔÁfl∑˝§◊¢‚Á¡¸Ã◊Ô˜¬˝Ë-∑§flÊ≈¸U⁄»§Êߟ‹ ¬˝flø◊ÊŸ øÁê¬ÿŸ øËŸSÿ Áÿ„ÊŸ flʪ⁄¢ ¬⁄ÊÁ¡àÿ¢ Á‚¢œÈ ‚„ÁŸáÊʸÿ∑§ ø⁄áÊÔÔ ¬˝ÊåÔÃ◊ÔÔ˜– Á‚¢œÈ ‚„ ÁŸáÊʸÿ∑§ Á∑˝§«UÊÿÊ¢ Á‚Á¡ÿÊ¢ªÔ ’ʪ¢Ô 21-18, 21-17 •¢∑§Ÿ ¬⁄ÊÁ¡Ã◊Ô˜– ∑§flÊ¢ªøÔÔÙ–Ô ÷Ê⁄ÃËÿ ÿÈflÊ ◊Á„‹ÊÔ ’«UÁ◊ã≈UÔŸÔÔÔÔ Á∑˝§«UÊÁfl⁄ÊÔÔŸÊ¢ ¬ËflËÁ‚¢œÈ •l Áfl‡Ôfl ’«UÁ◊ã≈UÔŸ ¬˝ÁÃÿÙÁªÃÊÿÊ¢ Ÿfl Áfl∑˝§◊Ô¢ ‚¢Á¡¸Ã◊Ô˜Ô •ŸŸÔ ¬ËflËÁ‚¢œÈ ∑ΧÃ ∑§ÊSÿ¬Œ∑¢§ ‚ÈÁŸÔÁ‡ÔøÃ¢Ô ‚„ÁŸáÊʸÿ∑§ ø⁄áÊÔÔ ¬˝ÊåÔÃ◊ÔÔ˜– Á‚¢œÈ ‚„ ÁŸáÊʸÿ∑§ Á∑˝§«UÊÿÊ¢ Á‚Á¡ÿÊ¢ªÔ ’ʪ¢Ô 21-18, 21-17 •¢∑§Ÿ ¬⁄ÊÁ¡Ã◊Ô˜– ∞ÃÃÔ˜ Á∑˝§«UÔŸ ¬˝ÁÃÿÙÁªÃÊ 55 ∑§‹Ê¢‡Ê ¬ÿ¸ãÃÔ ¬˝Êø∑§◊Ô˜–Ô ‚Ê߸ŸÊ Ÿ„flÊ‹ ¬⁄¢ ÿÈflÊ Á∑˝§«U∑§—Ô ¬ËflËÁ‚¢œÈ ŸÍß ‚»§‹ÃÊ¢Ô ¬˝Ê# Áfl∑˝§◊¢ ‚Á¡¸Ã◊Ô˜–Ô ÿ× •œÈŸÊÔ ‚Ê ÷Ê⁄ÃËÿÊŸÊ¢ ∑§ãº˝Á’ãŒÔÈÔÔ– ‚# ∑˝§◊Ê¢Á∑§ÃÔ flÊ¢ª Œ‡Ê∑˝§◊Ê¢Á∑§ÃÔ Á‚¢œÈ ◊äÿÔÔ ∞ÃÃÔ˜ ÁmÃËÿ Á∑˝§«UÊ S¬œÊ¸ÔÔÔÔ •ÊÁ‚ÃÔ˜– ©÷ıÔ Á∑˝§«UŸ Á‚¢œÈÔÔ •ÁŒåÿÃÔ˜– ÁfllÃ– ¬ËflËÁ‚¢œÈ Áfl‡Ôfl ’«UÁ◊ã≈UŸ ¬˝ÁÃÿÙÁªÃÊ √ÿÁQ§ªÃ¢ flª¸ ‚„ ÁŸáÊʸÿ∑§ ø⁄áÊ¢Ô ¬˝Ê#◊Ô˜– •Á¬ÃÈ ‚Ê߸ŸÊ ÔŸ„flÊ‹Ô ¬ÊL§¬ÑÔË ∑§‡¬ÿ¢ ÁŸ⁄ʇʢ •÷flÃÔÔ˜– ¬˝Ë-∑§flÊ≈¸U⁄»§Êߟ‹ ¬˝flø◊ÊŸ øÁê¬ÿŸ øËŸSÿ Áÿ„ÊŸ flʪ⁄¢ ¬⁄ÊÁ¡àÿ¢ Á‚¢œÈ •Ê∑§Ê‡ÊflÊáÊË (ŸflŒ„‹Ë) ¬˝flÊø∑§—/•ŸÈflÊŒ∑§— - ’‹Œflʟ㌂ʪ⁄— •ŸÈflÊÁŒ∑§Ê/ ‚æUÔ˜ªáÊ∑§ËÿÊ‹π¬Á⁄c∑§ÊÁ⁄∑§Ê - ‚È·◊Ê∑ȧ◊Ê⁄Ë— la?k"kZfojkeksYya?kue~la?k"kZfojkeksYya?kue~la?k"kZfojkeksYya?kue~la?k"kZfojkeksYya?kue~la?k"kZfojkeksYya?kue~ tEewd’ehjs] lheofrZfu iw¡N&tuins Hkkjrh;&izg;kZLFkkuds"kq jk=kS fpjkr~ ikfdLrkuh;S% HkVS% fouSo izksRrstua la?k"kZfojkeksYYka?kua d`Rok xksfydk% izg`rk%A izfrj{kk&izoDrqjuqlkjs.k jk=kS izk;s.k lk/kZn’koknus iw¡N&tuinh;s"kq fofHkUu{ks=s"kq ikfdLrkuh;k% HkVk% xksfydkizgkjku~ vkjHkUrA la’kksf/kr&fd’rokM%la’kksf/kr&fd’rokM%la’kksf/kr&fd’rokM%la’kksf/kr&fd’rokM%la’kksf/kr&fd’rokM% fd’rokM&tuins vkrfr&dkj.kkr~ tEewr% vxzs xUrqdkekuke~ vejukFk&;kf=.kka ;k=k fujLrh&d`rkfLrA jf{k.k% lwp;fUr ;r~ vejukFk&rhFkZ;kf=.kka uSdks·fi uwru% xqYeks tEewrks·xzs xUrqeuqKkr%A ijŒp] cw<k&vejukFk;k=k lrra izorZrs] iw¡N&tuins e.Mh&ikoZR;&f’k[kjs"kq fLFkrL; Hkxor% f’koL; iq.;&n’kZukFkZa izk;s.k lk/kZiŒp’kr&rhFkZ;kf=.kka xqYe% izfr"BrsA fd’rokM&lapkjjks/k%fd’rokM&lapkjjks/k%fd’rokM&lapkjjks/k%fd’rokM&lapkjjks/k%fd’rokM&lapkjjks/k% tEewd’ehjjkT;s fgalzk&pj.k&izHkkfors fd’rokM&tuins fLFkfr% lkEizra fpUruh;k vfLrA r= f}rh;s fnols·fi lapkjjks/k% lEizorZrsA v/kquk fLFkfr% fu;fU=rk vfLrA tuins·fLeu~ leqnk;&};e/;s lŒtkrs la?k"kZs tukS e`R;qixrkS] vusds p ozf.krk%A la?k"kkZuUrja jkT;&iz’kklusu lEiw.ksZ {ks=s lapkjjks/k% lekjksfir%A vf/kdkfjfHk% lalwfpra ;r~ fgalz&fLFkfreky{; iz’kkluL; lgk;rk;S lSU;&HkVk% lekdkfjrk% vklu~A iz’kklusu fof/ k&O;oLFkka lU/kkjf;rqa dsUnzh;kjf{krkjf{kcyL;] Hkkjrh;&jf{krkjf{kcyL; p lSfudk% r= izsf"krk%A jkT;&iz’kklusu Hkh"k.k&la?k"kZL;kL; mPpLrjh;e~ vUoh{k.ke~ vkfn"Ve~A ¬ÎDÊ∑§— 1 ×... ÷Ê⁄Ã-øËŸ... ÷Ê⁄ÃËÿ ‚ÒÁŸ∑§Ê— ¬˝ÁÌʟ ⁄‚ªÈÑÊ ¬˝ŒÊŸ¢ ∑ΧÃ◊Ô˜– ¬˝fløÔ◊ÊŸÔ fl·¸ ÷Ê⁄ÃËÿ ‚Ë◊ÊˇÊòÊ øËŸË ‚ÒÁŸ∑§ÊŸÊ¢ •ÁÃ∑˝§◊áÊ ÉÊ≈UŸÊ flÁœ¸Ã◊Ô˜– ¡êÔ◊È-∑§Ê‡Ô◊Ë⁄-‹«UÊπ- ©ûÊ⁄¬Ífl¸ •L§áÊÊø‹ ¬˝Œ‡Ê øËŸË •ÁÃ∑˝§◊áÊ¢ ÿàÔŸ¢ ÷flÁÖ ¬ÎDÊ∑§— 4 ×... ÿÊÃÊÿÊà ¬ÈÁ‹‚Sÿ... Sflÿ◊fl ÿÊÃÊÿÊà ÁŸÿ¢òÊáÊÔ¢ ∑ΧÃ ÁŸŒ¸‡Ê¢Ô •ÿë¿ÃÔ˜ ÿÃÔ— Ÿª⁄ ¬ÈÁ‹‚ ‚◊ÈŒÊÿ¢Ô ‚Á∑˝§ÿ— ¡ÊªÎÃÔ‡Ôø •÷flÃÔ˜– ¬ÎDÊ∑§— 4 ×... •Ù‚Ë•Ê߸... ‹Ù∑§ÊŸÊ¢ ‚¢ÅÿÊ 1.3 ‹ˇÊ ∑§Ÿ«UÊSÿÔÔ ∞Ãʌ·ÊÔ¢ ¡ŸÊŸÊ¢ ‚¢ÅÿÊ 1.1 ‹ˇÊÔ ¬ÿ¸ãÃÔÔ ÁfllÃ– •Ù‚Ë•Êß¸Ô m Œ‡ÊËÿ ŸÊªÁ⁄∑§Ê¢ L§¬áÊÔÔÔ ŸÊÁSÃÔ– ∑§Ê⁄áÊ¢ÔÔ •ŸŸ ◊ÃÊÁœ∑§Ê⁄¢ Ÿ ¬˝ÊåÿÃÔ–Ô ∑ΧÁ·— ÷ÍÁ◊ ∑˝§ÿáÊÊÁœ∑§Ê⁄¢ Ÿ ¬˝Ê#◊Ô˜–ÔÔ ÃÕÊÁ¬ÔÔ ∞ÃÔÃÔ˜Ô •ÁËÙ∑§Á¬˝ÿ◊Ô˜– •„Ù! •Ê‡Ôøÿ¸◊Ô˜– ¬ÎDÊ∑§— 4 ×... ªÃ ∞∑§fl·¸áÊ ... ∞‚ˬ∑§ ∞Ãʌ·ʢ ôÊʬŸ¢ ∑ΧÃ◊Ô˜Ô– 2004 fl·¸ ¬ÿ¸ãÃÔ ◊Ù‹ ‚¢ÅÿÊ flΌԘÁœ— ÁmªÈáÊ¢ •÷flÃÔ˜– •Á¬ ø øàÔflÊÁ⁄¢‡ÊÃÔ ¬˝ÁÇÊÃÔÔ˜ ¬ÿ¸ãÃÔÔ flΌԘÁœ— ÁfllÃÔ– •ŸÈ¬ÊÃÔÔ˜ ˇÊòÊ»§‹ ÁflSÃÊ⁄¢ ‚ê¬˝Áà 8.66 ‹ˇÊ· øÃÈc∑§ÙáÊÔÔ ¬ÿ¸ãà ÁfllÃ– ø‹ÁøòÊ ©lÙª ¬˝flÁ‡Ê∑§Ê ¤Ê⁄ËŸÔ πÊŸ •œÈŸÊ ¬¢¡Ê’Ë ø‹ÁøòÊ º˝ˇÿÁÖ ⁄ÙÁ„à ¡ª⁄Ê¡Sÿ ø‹ÁøòÊ ¡≈U¡ê‚ ’Ùã«U ŸÊ◊∑¢§ ø‹ÁøòÊ ¤Ê⁄ËŸπÊŸ •Á÷Ÿÿ¢ ∑§Á⁄cÿÁÖÔÔÔ ¤Ê⁄ËŸπÊŸÔÔÔ ‚„ Áªå¬Ë ª˝flÊ‹ ŸÊ◊∑§— •Á÷ŸÃÔÊ ŸÊÿ∑§¬Œ •Á÷Ÿÿ¢ ∑§Á⁄cÿÁÖ ‚— ¬¢¡Ê’ËÔ ø‹ÁøòÊÔ ©lÙª ‹éœ ¬˝ÁÃÁcÔ∆U× ŸÊÿ∑§—Ô •ÁSÖ ¤Ê⁄ËŸπÊŸ¢ ø‹ÁøòÊSÿ ¬≈U∑§ÕÊ •Áà L§Áø∑§⁄ÔÊÔ •ÊÁ‚ÃÔ˜– ¤Ê⁄ËŸπÊŸ ßàÿÕ¸ÔÔ ◊„ûÊ⁄¢ œŸ¢ ¬˝ÊåÔŸÙÃÔ˜–Ô ÿ× ‚Ê Ê ŸÊÁÿ∑§Ê ¬Œ¢ ÁSfl∑ΧÃ◊Ô˜– ◊È¢’߸– ¬¢¡Ê’Ë ø‹ÁøòÊ¢ÔÔ ‚ê¬˝Áà ™Uäfl¸ªÊ◊ËÔ ÁfllÃÔÔ– ÿŸÔÔ ¬˝Áû§‹ŸŸ ’Ù‹ËflÈ«USÿ ¬˝Á‚ŒÔÔ˜œÊ ŸÊÁÿ∑§Ê •Á¬ •òÊÔÔ ¬˝flÁ‡ÊÃÈ¢ Ãà¬⁄ÔÊ ÿàÔŸ‡ÊË‹ÊÔ ø– •fl‚⁄¢Ô ¬˝Êåÿ ©ëøŸÊÁÿ∑§Ê •Á¬ ¬¢¡Ê’ÔË ø‹ÁøòÊ •Á÷Ÿÿ¢ ∑ȧfl¸ÁãÖ ¬˝Ê# ‚ÍøŸÊŸÈ‚Ê⁄ÔáÊÔ •œÈŸÊ ‹ÊfláÿflÁà ŸÊÁÿ∑§Ê ¤Ê⁄ËŸπÊŸ •Á¬ ¬¢¡Ê’Ë ø‹ÁøòÊÔ •Á÷ŸÿÊÕ¸Ô ¬˝SÃÈâ ÷ÁflcÿÁÃ–Ô flË⁄ ø‹ÁøòÊÔÔ ‚‹◊ÊŸπÊŸ ‚„ •Á’ŸÿŸ ¬¢¡Ê’Ë ø‹ÁøòÊÔÔ º˝ˇÿÁà ‹ÊfláÿflÁÃÔÔ ŸÊÁÿ∑§Ê ¤Ê⁄ËŸπÊŸÔ øê’⁄ •ÊÚ»§ ∑§Ê◊‚¸ ‚÷ʪÊ⁄ ÷Ê⁄ÃËÿ ¬⁄¢¬⁄ʪâ „SélÙª ∑ȧ≈UË⁄ ©lÙªŸ ø ÁŸÁ◊¸Ã¢ flSÃÈŸÊ¢ ¬˝Œ‡Ê¸Ÿ¢Ô ‚◊ÊÿÙÁ¡Ã¢Ô •÷flÃÔ˜– •«UÊ¡áÊ ˇÊòÊ ªÙflœ¸Ÿ ¬Ê∑¸§ ‚Ù‚Êÿ≈UËÔflÊÁ‚ŸÊ¢ ŒÍ⁄¡¢ª◊Ô˜ÿ¢òÊSâ÷¢ SÕÊÁ¬ÃÈ¢ ¬˝ÁÃ⁄ÙœŸ ÁflflÊŒ¢ ‚◊ÈÁàÕâ–
  • 4. ‚ÍòÊÔáÊ ôÊÊÿÃ ÿÃÔ˜ ªÊ¢œËŸª⁄Ô ªÃÔÔ mÊèÿÊ¢Ô ÁŒfl‚ÊèÿÊ¢ ¬ÿ¸ãÃÔÔÔ Ÿ⁄ãº˝ ◊ٌ˗ ‚„ flÁ⁄cÔ∆U ◊¢òÊÔËáÊÊ¢Ô •Áœ∑§ÊÁ⁄ÔŸÊ¢Ô ø ÁfløÊ⁄ Áfl◊‡Ê¸ŸÔ ø ‚# ŸflÔ ◊á«U‹ÊÁŸ mÊÁfl¢‡Êà ¬˝πá«UÊÔÁŸÔ ø ÁŸ◊ʸÃÈ¢ ÁŸáʸÿÔ¢ •÷flÃÔ˜ ÿ— ¬˝ÿàÔŸ‡ÊË‹— ÃSÿÊÁ¬ ÷˝◊— SÿÊÃÔ˜ 4 e-mail : vishvasya.Vrutantam@gmail.com ÁŸflŒŸêʘ ¬òÊ√ÿfl„Ê⁄ SÕÊŸêʘ — 141, ÁŒ√ÿÊŸ¢Œ ßã«U. ∞S≈U≈U, ¬ÎD ÷ʪ ∞‚.∞◊.‚Ë. ‚Ê©Õ ¤ÊÙŸ, ©œŸÊ, ‚Í⁄Ã. ŒÍ⁄÷Ê·— - 0261-2638454, ŒÍ⁄¡¢ª◊ äflÁŸ - 9898478454 141, ÁŒ√ÿÊŸ¢Œ ßã«U. ∞S≈U≈U, ¬ÎD ÷ʪ ∞‚.∞◊.‚Ë. ‚Ê©Õ ¤ÊÙŸ, ©œŸÊ, ‚Í⁄Ã. ŒÍ⁄÷Ê·— - 0261-2638454, ŒÍ⁄¡¢ª◊ äflÁŸ - 9898478454 ‚¢ÁˇÊ# (≈UøÍ∑§«∏UË), Á«USå‹, ŸÊ◊ •fl¢≈U∑§- ¬Á⁄fløŸÊÕ¸◊Ô˜,Ô ¬˝‚ ÁflôÊÁåÔ× ¬˝∑§Ê‡ÊŸÊÿ ‚¢¬∑¸§ ∑ȧL§ ‚¢S∑Χà ŒÒÁŸ∑§ flÎûʬòÊ ÿ ÿ ¡ŸÊ— ◊Á„‹ÊE ‚¢S∑Χâ ¡ÊŸÁãÖ •ÕflÊ ‚¢S∑Χâ ¬˝Ùà‚Ê„ŸÊÕZ ©à‚È∑§Ê— ‚ÁãÖ •ÕflÊ ‚¢S∑ΧÃSÿÒfl ∑§ÊÿZ ∑ΧÃÈZ ¬˝ÿàÔŸ‡ÊË‹Ê— ¬˝⁄áÊÊ◊ÍÁø ÷ÁflÃÈ¢ •ÊªÁ◊cÿÁà Ã·Ê¢ ‚¢◊‹Ÿ¢ ∑§ÃÎflÿ¢ ¬˝’㜢∑ΧàflÊ •Ê◊¢òÊáÊ¢ ŒÊÃÈ¢ ÁfløÊ⁄ʜ˟ʗ ‚fl¸– •Ã— ¬òÊ mÊ⁄Ê »§ÙŸ mÊ⁄Ê flÊ ¬˝àÿˇÊ¢ ∑§Êÿʸ‹ÿ•Êªàÿ Sfl ŸÊ◊ÊÁ◊œÊŸ¢ ¬òÊ√ÿfl„Ê⁄ÔSÿ SÕÊŸ¢ »§ÙŸ ‚fl¸ ÿÁŒ •òÊ¢ ∑§Êÿʸ‹ÿ ¬˝ŒÊŸŸ ‚¢◊‹Ÿ •Ê◊¢òÊáÊ¢ ŒÊSÿÊ◊—– •ŸŸ ‚¢◊‹Ÿ ◊Êäÿ◊Ÿ ‚fl¸ ‹Ê÷ÊÁãflÃÊ— ÷ÁflcÿÁãà •Ã— •œÒfl ¬˝Ùà‚Ê„¬Ífl¸∑§¬˝·ÿ Sfl ¬Á⁄øÿÙ ßÁÖ ÁŒŸÊ¢∑§ — 12 •ÙªC 2013, ‚Ù◊flÊ‚⁄— ŒÒÁŸ∑§ - ‚Í⁄à (‚Íÿ¸¬È⁄) www.sanskritdailynewspaper.com www.vishvasyavrutantam.com •ÁS◊ŸÔ˜ ¬òÊÔ ¬˝Á‚hÊÁŸÔÔ ÃâÿÊÁŸ ø ¬˝ŒûÊÊ— flÊÃʸ— ∑§ŒÊÁøÃÔ˜ flÒÿÊ∑§⁄áÊŒı·Ô SÿÍ—Ô øÃÔ˜ ÃÁ„¸ ∑Χ¬ÿÊ ÃÊŸÔ˜ ‹πÊŸÔ˜ ‡ÊÈhË∑ΧàÔflÊ ¬∆UãÃÔÈÔ ÷flã×. ¬òÊÊøÊ⁄áÊÔ •S◊Ê∑§◊Ô˜ ∑ΧÃ Á‹πãÃÈÔ •Á¬– ‚œãÿflÊŒ—ÔÔ ‚#Ô Ÿfl ◊á«U‹ÊŸÊ¢ ÔmÊÁfl¢‡ÊÃÔ ¬˝πá«U ÁŸ◊ʸÃÈ¢Ô ¬˝ÊL§¬¢Ô ÁŸÁ◊¸Ã◊Ô˜ ªÊ¢œËŸª⁄Ô– ⁄ÊÖÿÔÔ ‚# Ÿfl ◊á«U‹ÊÔÁŸ mÊÁfl¢‡ÊÃÔ˜ ¬˝πá«U ÁŸ◊ʸáÊ ©ŒÔ˜ÉÊÙ·áÊÔÊÔ ◊ÈÅÿ◊¢òÊÔË Ÿ⁄ãº˝ ◊ٌ˗ ◊„Ê÷ʪÔŸ ÁŸflʸøŸÔ ¬˝øÊ⁄∑§Ê‹ÔÔ •∑Î§Ã–Ô ÃÃÔ˜Ô ‚¢Œ÷¸ ¬˝ÊL§¬Ô ÁŸ◊ʸáÊ¢ •÷flÃÔ˜– ‚¢÷flÃÔ— 15 •ªSà ÁŒŸÊÃÔ˜ Ÿfl ◊á«U‹¢ ÃÕÊ ø ¬˝πá«UÔ ÉÊÙ·áÊÊ ∑§ûÊÈZÔÔÔ ‚fl¸Áflœ— ¬˝‡ÊÊ‚Á∑§ÿ ¬˝’¢œŸÊÿÙ¡Ÿ¢Ô •÷flÃÔ˜– 15 •ªSà ¬ÿ¸ãà •Áœ‚ÍøŸÊ ¬˝Á‚ŒÔ˜œÁÿÃÈ¢Ô •Á¬ ÁŸŒ¸‡ÊÔ¢Ô •÷flÃÔ˜– ‚ÍòÊÔáÊ ôÊÊÿÃ ÿÃÔ˜ ªÊ¢œËŸª⁄Ô ªÃÔÔ mÊèÿÊ¢Ô ÁŒfl‚ÊèÿÊ¢ ¬ÿ¸ãÃÔÔÔ Ÿ⁄ãº˝ ◊ٌ˗ ‚„ flÁ⁄cÔ∆U ◊¢òÊÔËáÊÊ¢Ô •Áœ∑§ÊÁ⁄ÔŸÊ¢Ô ø ÁfløÊ⁄ Áfl◊‡Ê¸ŸÔ ø ‚# ŸflÔ ◊á«U‹ÊÁŸ mÊÁfl¢‡Êà ¬˝πá«UÊÔÁŸÔ ø ÁŸ◊ʸÃÈ¢ ÁŸáʸÿÔ¢ •÷flÃÔ˜– ∞ÃÃÔ˜ Áfl÷Ê¡ÔŸÊÁŒ ÉÊÙ·áÊÊ 15 •ªSà ¬Ífl¸ ÁflœÊÃÈ¢ •ı¬øÊÁ⁄∑§ÃÊ¢Ô ‚ê¬ÍÁ⁄ÃÈ¢ ‹Ù∑§‚ÍøŸÊ ¬˝SÃÈâ ¬˝Á∑˝§ÿÊÔÔ ÷flÁÖ ‚ÍòÊÔáÊ ôÊÊÿÃ ÿÃÔ˜ÔÔ ‚¢÷fl× 15 •ªS× ÁŒŸÊÃÔ˜Ô— Ÿfl⁄Áøâ ◊á«U‹ÊÁŸ ¬˝πá«UÊÔÁŸÔÔ ø ¬˝‡ÊÊ‚Á∑§ÿÔ ¬˝Á∑˝§ÿÊ ¬˝Ê⁄¢÷ÔÊÕ¸ •Á¬ ¬˝‡ÊÊ‚ÔŸ¢ S¬CÔ¢Ô ÁŸŒ¸Á‡ÊÃ◊Ô˜– •Ù‚Ë•Ê߸ ∑§Ê«¸UÿÈQ§ ‚ŒSÿÊŸÊ¢ ‚¢ÅÿÊ Œ‡ÊªÈáÿ¢ flÁœ¸Ã◊Ô˜ŸflŒ„‹Ë– ‚ê¬˝ÁÃÔÔ ∞∑§ÁòÊâ ‚¢ÅÿÊ¢∑§ŸÔ ôÊÊÿÃ ÿÃÔ˜ ÷Ê⁄ÃËÿÔ ◊Í‹Sÿ Ám‹ˇÊÊÁœ∑§ÔÊ— ¡ŸÊ— 2010 fl·Ê¸ãÃ⁄¢ ¬˝ÁÃfl·¸ •Ùfl⁄‚Ë¤Ê ‚Ë≈Uˤʟ ‡ÊË¬Ô •Ù»§ ßÁã«UÿÊ (•Ù‚Ë•Ê߸) ∑§Ê«¸UÔ øÿŸ¢ •∑ȧfl¸ŸÔ˜– m Ê Œ ‡ Ê ‹ ˇ Ê Ê Á œ ∑ § Ê — ¬Ë•Êß•Ù flÒŒÁ‡Ê∑§Ô ÷Ê⁄ÃËÿ ∑§Ê«¸UÔœÊ⁄∑§Ê— ‚ÁãÖ ªÃÔ ‚#Ô fl·Ê¸èÿÔÊ¢ •ÁS◊ŸÔ˜ÔÔ Œ‡ÊªÈáÿ¢ flΌԘÁœÔ— •÷flÃÔ˜– ªÃÔ ¬ÜÔø ◊Ê‚·È ∞∑§ ‹ˇÊÊÁœ∑¢§ •Ù‚Ë•Êß¸Ô ∑§Ê«¸U¬˝ŒÊŸ¢ •÷flÃÔ˜–Ô ÷Ê⁄ÃËÿ flÒŒÁ‡Ê∑§ÊŸÊ¢ ‚fl¸’΄ÃÔ˜Ô ‚◊Í„¢ •◊Á⁄∑§ÊÿÊ¢ ÁŸÔfl‚ÁãÖ •◊Á⁄∑§ÊÿÊ¢ÔÔ 5.2 ‹ˇÊ ∑§Ê«¸UœÊ⁄∑§Ê— ÷Ê⁄ÃËÿ◊Í‹ŸÊ¢ ‚ÁãÖ ÃŒŸãÃ⁄¢ Á’˝≈UŸ ÁmÃËÿ SÕÊŸÔ ÁfllÃ– Á’˝≈UÔŸ 3.1 ‹ˇÊ ∑§Ê«¸U œÊ⁄∑§Ê— ‚ÁãÃ–Ô ÃÎÃËÿ∑˝§◊ • Ê  ‚ Ë • Ê ß ¸ ∑§Ê«¸UœÊ⁄∑§Ê— •ÙS≈˛UÁ‹ÿÊ flÊÁ‚ŸÊ—– •ÙS≈˛UÁ‹ÿŸ ÷Ê⁄ÃËÿ flÒŒÁ‡Ê∑§ÊŸÊ¢ ‚fl¸’΄ÃÔ˜Ô ‚◊Í„¢ •◊Á⁄∑§ÊÿÊ¢ ÁŸÔfl‚ÁãÖ •◊Á⁄∑§ÊÿÊ¢ÔÔ 5.2 ‹ˇÊ ∑§Ê«¸U œÊ⁄∑§Ê— ÷Ê⁄ÃËÿ◊Í‹ŸÊ¢ ‚Áãà ÿÊÃÊÿÊà ¬ÈÁ‹‚SÿÔ ÁŸÁc∑˝§ÿÃÔÊ Áfl·ÿ Áfl⁄ÙœÔ ¬˝Œ‡Ê¸Ÿ◊Ô˜‚È⁄Ã◊Ô˜– Ÿª⁄Ô fl⁄Ê¿Ê ÁflœÊŸ‚÷Ê ¬ŒSÿÔÔ ÁflœÊÿ∑§— ∑ȧ◊Ê⁄ ∑§ÊŸÊáÊË fl⁄Ê¿Ê ◊ʪ¸Sÿ ÿÊÃÊÿÊà ‚¢∑§≈UŸÔÔÔ √ÿÁÕÃÙ ÷ÍàÔflÊ •l ‚Ê¢ÿ∑§Ê‹ øÃÈflʸŒŸ ∑§Ê¬Ùº˝ÊŸª⁄ øÃÈc¬Õ ‚◊ˬÔ Sflÿ¢ ¬ÈÁ‹‚∑§◊¸øÊÁ⁄Ô— ÷ÍàÔflÊ ÿÊÃÊÿÊÃÔ˜ ÁŸÿ¢òÊáÊÔ¢Ô ∑§Á⁄cÿÁÃ–Ô ÁflœÊÿ∑§ŸÔÔ ∑ȧ◊Ê⁄ ∑§ÊŸÊáÊÔËÔ ôÊÊÁ¬Ã¢Ô ÿÃÔ˜ fl⁄Ê¿Ê◊ʪÔÔ¸ ÿÊÃÊÿÊÃÔ˜Ô ‚¢∑§≈U Áfl·ÿÔ ¬ÈŸ⁄Á¬¬ÈŸ— •ÊflŒŸŸ ÁŸflŒŸŸ ‚¢∑§ÃŸ øÊÁ¬ ¬ÈÁ‹‚ Áfl÷ʪÔŸ Á∑§◊Á¬ ÁŸÁ‡ÔøÃ¢Ô ¬˝Á∑˝§ÿÊ Ÿ ∑ΧÃ◊Ô˜–Ô ‚Íÿ¸¬È⁄ ª⁄ŸÊ‹ÊÃÔ— ‚⁄ÕÊáÊÊ ¡∑§ÊßÊ∑§ÔÊ ¬ÿ¸ãà ÿÊŸøÊ‹∑§Ê— ÿÊÃÊÿÊÃÔ˜ ‚¢∑§≈Uª˝SÃÔÊ— ÷flÁãÃÔ– •Á¬ÃÈ ÿÊÃÊÿÊÃÔÔÔ ¬ÈÁ‹‚ ∑§◊¸øÊÁ⁄áÊÊ— ¬ÙgÊ⁄ •Ê∑¸§«U ‚◊ˬ ÁSÕàÔflÊ Á‡Ê⁄ùÊáÊÔ („À◊≈U) Œá«U‡ÊÈÀ∑§ ª˝„áÊ¢Ô ∞fl ∑ȧfl¸ÁãÃÔ–Ô ÁflœÊÿ∑§— ∑ȧ◊Ê⁄ ∑§ÊŸÊáÊË Sflÿ◊fl ÿÊÃÊÿÊà ∑§◊¸∑§⁄— ÷ÍàÔflÊÔÔ ÁflœÊÿ∑§ŸÔÔ ∑ȧ◊Ê⁄ ∑§ÊŸÊáÊÔËÔ ôÊÊÁ¬Ã¢Ô ÿÃÔ˜ fl⁄Ê¿Ê◊ʪÔÔ¸ ÿÊÃÊÿÊÃÔ˜Ô ‚¢∑§≈U Áfl·ÿÔ ¬ÈŸ⁄Á¬¬ÈŸ— •ÊflŒŸŸ ÁŸflŒŸŸ ‚¢∑§ÃŸ øÊÁ¬ ¬ÈÁ‹‚ Áfl÷ʪÔŸ Á∑§◊Á¬ ÁŸÁ‡ÔøÃ¢Ô ¬˝Á∑˝§ÿÊ Ÿ ∑ΧÃ◊Ô˜ ŸflŒ„‹Ë– ÷Ê⁄ÃSÿ ¬˝Á∑§áʸ √ÿfl‚ÊÿˇÊòÊ •œÈŸÊ ◊¢ŒË ¬˝fløÃÔ– •Á¬ÃÈÔ •ŸŸ ∑§Ê⁄áÊŸ Œ‡ÊÔÔÔÔ ÁŸ◊ʸáÊÊÁœŸ ◊Ù‹ ◊äÿ ¬˝÷Êfl¢ Ÿ ÷flÁÖ ‚ê¬˝ÁÃÔÔ ‚◊ÿ ◊Ù‹ªàÔflÊ ∑˝§ÿáÊ¢Ô ‹Ù∑§ÊŸÊ¢ ∑§Ê◊ŸÊ ÁfllãÃÔ– ¬˝Ê# ‚¢ÅÿÊ mÊ⁄Ê ßŒ¢ S¬C¢ ÷flÁÖ ∞∑§Ê¢ •Ê¢Ç‹ ‚◊ÊøÊ⁄¬òÊÔáÊÔ ôÊÊÁ¬Ã¢ ÿÃÔ˜Ô ◊߸ 2013 fl·¸ ¬˝Ê# •¢∑§ÊŸÈ‚Ê⁄ÔáÊ Œ‡Ê ¬˝Á∑˝§ÿÊ⁄à ◊Ù‹‚¢ÅÿÊ 570 •ÊÁ‚ÃÔ˜– ÿÃÔ˜ 180 Á◊Á‹ÿŸ ˇÊòÊÔ ¬Á⁄◊ÊáÊÔ ÁfllÃ– •Á¬ øÔÔ ∞ÃÃÔ˜ ◊Ù‹ÊŸÊ¢Ô ‚¢ÅÿÊ ¬Ífl¸ 225 ¬ÿ¸ãâ ∞fl •ÊÁ‚ÃÔ˜– •ŸŸ ôÊÊÿÃ ÿÃÔ˜ Œ‡Ê ◊Ù‹ ÁŸ◊ʸáÊ ÃËfl˝ªàÿÊ ÷flÁãÖÔÔÔ ‚# ¬˝◊Èπ Ÿª⁄ÊáÊÔÊ¢ÔÔ •Ê∑§‹Ÿ ÃÈ 190 ◊Ù‹ ÷flŸÊÁŸ ¬˝Á∑˝§ÿÊ⁄â ÁfllãÃÔ–Ô ÿlÁ¬ ªÃ ∞∑§ fl·¸ ‚◊ÿÊflÁœ— ◊äÿ 60 ÃÊÁœ∑¢§Ô ◊Í‹ ©ŒÔÔ˜ÉÊÊ≈UŸ¢Ô •÷flÃÔ˜–ÔÔ ’¥Ç‹Ù⁄ ÁSÕÃ¢Ô 2004 fl·¸ ¬ÿ¸ãÃÔ ◊Ù‹ ‚¢ÅÿÊ flΌԘÁœ— ÁmªÈáÊ¢ •÷flÃÔ˜– •Á¬ ø øàÔflÊÁ⁄¢‡ÊÃÔ ¬˝ÁÇÊÃÔÔ˜ ¬ÿ¸ãÃÔÔ flΌԘÁœ— ÁfllÃÔ– º˝C√ÿ◊Ô˜ ¬ÎDÊ¢∑§— 3 ªÃ ∞∑§fl·¸áÊ ◊Ù‹flΌԘÁœ— ÃËfl˝ªàÿÊÔ •÷flÃÔ˜ º˝C√ÿ◊Ô˜ ¬ÎDÊ¢∑§— 3 º˝C√ÿ◊Ô˜ ¬ÎDÊ¢∑§— 3 ‚Í⁄à Ÿª⁄ ÁŸÁ◊¸Ã¢ ◊„Ê∑§Êÿ flË•Ê⁄ •Ê¬áÊÊ‹ÿ (◊Ù‹) øÃÈŒ¸‡Ê Œ‡ÊÊŸÊ¢ äfl¡¬ÃÊ∑§Ê ¬˝Œ‡Ê¸Ÿ ∑ΧàflÊ ÁflEª˝Ê◊ ÁflE’¢œÈûfl ÷ÊflŸÊ ¬˝øÙÁŒÃ¢– üÊÊfláÊ ◊Ê‚ Á‡Êfl÷Q§Ë •ŸÈ⁄ʪŸ ‚Í⁄à Ÿª⁄ ◊Á„‹ÊŸÊ¢ ‚◊È„¢ ∞∑§ÁòÊâ ÷ÍàflÊ SÃÈÁÃÔÿÊŸÊÁŒ Á∑§Ã¸Ÿ◊Ô˜– üÊÊfláÊ ◊Ê‚ ¬ÁflòÊ¢ Á‡ÊflÊø¸ŸÊ •Õ¸ ¬˝øÁ‹Ã¢ ∑§Êfl«U ¬ŒÿÊòÊÊ •ÊÿÙÁ¡Ã¢È Á‡Êfl÷Q§ÊŸÊ¢ ◊¢«U‹–

×