20 10-12

493 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
493
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

20 10-12

  1. 1. RNI No. : GUJSAN/2011/39893 ‚¢¬ÊŒ∑§— «UË.‚Ë. ÷^ Ô á ÁflESÿ flÎûÊÊ¢Ã◊Ô˜ ( ¬˝Ê× ŒÒÁŸ∑§ ) ‚Í⁄à á fl·¸ - 2 á •VU - 176 á Áfl∑˝§◊ÊéŒ - 2068, •ÁEŸ ‡ÊÈÄ‹ ¬¢ø◊Ë á ÁŒŸÊVU - 20 •Ä≈ÍU’⁄ 2012, ‡ÊÁŸflÊ‚⁄— á ¬ÎD - 4 á ◊ÈÀÿ - 1.50 L§. Editor - D.C. Bhatt á Vishvasya Vrutantam (Morning Daily) Surat á year - 2 á Issue : 176 á Date : 20-10-2012, Saturday á Page : 4, Price 1.50 Mob. 98984 78454 2 3 4 4 “•Ù„ ◊Êÿ ªÚÊ«U” “◊À≈UËÁfl≈UÊÁ◊Ÿ” ‚Áãà ª⁄’Ê ⁄Á‚∑§Ê—Ô ÷ÁQ§œÊ◊ ¬⁄fl≈U ¬ÊÁ≈UÿÊ ßàÿSÿ ߢº˝¡Ê‹” ‚ˇÊ◊Ê— S◊ÎÁÃflœ¸ŸÊÿ ª⁄’Ê ŸÎàÿ¢ ∑ȧfl¸Áãà ˇÊòÊ ÃÈÁ‹‚ÿÊòÊÔÊÿÊ—ª‚ Á‚Á‹ã«U⁄ ∑ΧÃ ‚’‚Ë«UË œŸ¢ •œÈŸÊ ’Ò¥∑§ ∞∑§Ê©ã≈UÔ ◊äÿ ¬˝ŒÊŸ¢Ô ÷ÁflcÿÁà ŸflŒ „ ‹Ë, ÁŒ. 19– ÁŸÁ‡Ôøà ◊ÈÀÿŸÔ ÷ÁflcÿÁ֕ʪÊ◊Ë fl·¸Ô ¡È‹Ê߸◊Ê‚ÊÃÔ˜ •ŸŸ ãÿÍŸ ◊ÍÀÿŸ Á‚Á‹ã«U⁄ãÿÍ Ÿ ‡ÊÈ À ∑ § ŸÔ Á‚Á‹ã«U ⁄ ¬˝ÊÁ#— ⁄ÙÁœÃ¢ ÷ÁflcÿÁÖ ߌ¢¬˝ŒÊŸ¢ Ÿ ÷ÁflcÿÁÃÔÔ •Á¬ ø ¬˝ ’ ¢ œ Ÿ¢ Ô ¬˝ œ ÊŸ◊¢ ò ÊË‚’‚Ë«UË ∑ΧÃ ÁŸÁ‡ÔøÃÔ¢ œŸ¢ ◊Ÿ◊Ù„ŸSÿ ÿÙ¡ŸÊÿÊ—’Ò¥∑§ ∞∑§Ê©ã≈UÔ ◊äÿ ¬˝ŒÊŸ¢Ô •¢ ª ◊Ô ˜ – òÊËÔ ø⁄áÊ Ÿ ߌ¢÷ÁflcÿÁÖ ¡È‹Ê߸ ◊Ê‚ÊÃÔ˜ ÿÙ¡ŸÊÿÊ—Ô ¬˝Ê⁄¢÷¢ •ÊœÊ⁄ÔÔ Ÿfl⁄ÊÁòÊ ¬fl¸ ‚fl¸òÊÔ •ÊSÕÔÊ ŒÎ‡ÿÃÔ‚fl¸∑§Ê⁄—Ô ’Ò¥∑§ ∞∑§Ê©ã≈U ‚¢ÅÿÊÔŸÈ‚Ê⁄áÊÔ ÁflœÊSÿÁÖ ÷ÈflŸ‡Ôfl⁄ Á‚ÄÔÃŸÔ ŸflŒÈªÊ¸ÿÊ—Ô ÁøòÊ ÁŸ◊ʸáÊ◊Ô˜–◊äÿ ÁŸÁ‡Ô Ô ø ÃÔ ¢ œŸ¢ ◊ÈÅÿ‚Áøfl— ¬È‹∑§ ø≈U⁄¡Ë¬˝ŒÊSÿÁÃ–Ô Ô- ÃÒ‹Ô ∑¢§¬ÁŸ ÁflûÊ ÃÕÊ ø ∞ÃŒÔ ˜ œŸ¢ Ô ¬˝ Œ ÊŸ¢‚é‚Ë«UËÿÈQ§ Á‚Á‹ã«U⁄Ô ∑ΧÃ ¬≈˛UÙÁ‹ÿ◊ ◊¢òÊÊ‹ÿ¢ ÃÕÒÔfl ÿÈÁŸ∑§Ô •Êß«¥UÁ≈UÁ»§∑§‡ÊŸÔ flÎÁûÊSÕÊŸ ©à¬Ë«UŸ¢ ⁄ÙÁœÃÈ¢ÁflœÊSÿÁÃÔ – ÿ× ªÒ ‚Á‚Á‹ã«U⁄ ∑˝§ÿáÊ¢ ’Ê¡Ê⁄ •ÙÕÙÁ⁄≈UËÔ ø ªÙÁD—Ô ◊äÿ ߌ¢Ô ÁŸáʸÿ◊Ô˜Ô •÷flÃÔ˜– ‚Á◊Áà ÁŸ◊ʸáÊÊŒ‡Ê◊Ô˜ ŸflŒ „ ‹Ë, ÁŒ. 19– ¬Ë∆UŸ Ám◊Ê‚ÊãÃ⁄áÊ Áfl‡ÊÊπÊÔ ©à¬Ë«UŸ¢ ∑ΧÃ ◊ʪ¸ŒÁ‡Ê¸∑§Ê Á‡ÊˇÊÊ Áflœÿ∑¢§Ô ∑ΧÃ Áfl◊ÊŸ ¬ûÊŸ SÕ‹ Áfl◊ÊŸ •¬„⁄áÊ¢ ŸÊ≈U∑§◊Ô˜ ∑§Á¬‹ Á‚é’‹ ©Q¢§ ÁÕL§flŸ¢Ã¬È⁄◊Ô˜, ÁŒ. 19– ÁÕL§flŸ¢ à Áfl◊ÊŸ◊Õ∑ § ¬˝ÊåÿÔ ∞⁄¬Ù≈¸U •ÙÕÙÁ⁄≈UË 1997 fl·¸ S ÿÔ Áfl‡ÊÊπÊ ÁŸáÊÿ¢ ¬Á⁄÷Ê·Ê ÁflSÃÎÃÔ¢ ∑ΧàÔflÊ ‚flÙ¸ëøÔÔ ãÿÊÿÊ‹ÿŸ ¬˝∑§⁄áÊ Áfl⁄ÁøÃ¢Ô ◊ʪ¸ŒÁ‡Ê¸∑§ÊÔ¢ •ŸÈ¬Ê‹ŸÊÕ¸Ô ‚fl¸ ⁄ÇÿÈ‹Á≈¢UªÔ ‚¢SÕÊŸÔ˜ ÃÕÊÔ ø ‚¢‹ÇÔŸ •ãÿ •ÿë¿ÃÔ˜– ◊ʪ¸ŒÁ‡Ê¸∑§Ê S¬C¢ ôÊÊÁ¬Ã¢ ÿÃÔ˜ ¡ÊÁÃÿ ©à¬Ë«UŸ¢ ⁄ÙœŸ¢ Ô ¬˝ à ÿ ∑ § ∑¢ § ¬ŸËŸÊ¢ Ô ∑ § ⁄‹Sÿ ÁÕL§flŸ¢ à ¬È ⁄ ◊Ô ˜ ¬ÊÃÿÔ Ã Ô ˜ Ô ÿ Ÿ Ô ∑§‡Ô ø Ÿ •Ù»§ ßÁã«U ÿ ÊÔ Ô ÃÕÊ ø •l ÁflÁflœ·È ¬˝Ù»§‡ÊŸ‹ ∑¢ § ¬ÁŸŸÔ ˜ ∑Î § Ã •ÊŒ ‡ Ê¢ ŒÊÁÿàfl◊Ô ˜ – ÁflÃÎ S Õ‹ · È Áfl¬ˇÊÔÔ ‚◊Õ¸Ÿ¢ ∑§Á⁄cÿÁà Áfl◊ÊŸ◊Õ∑ § Ô ÷ÿ¢ ∑ §⁄ ŸÊ≈U ∑ § ÁSÕÁÃ—Ô •l ÿÊÁòÊ∑§Ê— L§CÊ— •÷flŸÔ˜– ∑§‡ÔøŸ ÿÊÁòÊ∑§Ê— Áfl◊ÊŸSÿ ≈˛UÊÁ»§∑§Ô ÁŸÿ¢òÊáÊ •Áœ∑§ÊÁ⁄ŸÔ ‚Á∑˝§ÿÊ— •÷flŸÔ˜– ‚¢‹ÇÔŸÊ ’Ë‚Ë•Ê߸ ÃÕÊ ø ∞◊‚Ë•Ê߸ ‚ŒÎ‡ÊÊÁŸÔ ‚fl¸ •ÿë¿ÃÔ˜–Ô ÉÿÊÃ√ÿ¢ ÿÃÔ˜ 1997 fl·¸ ©à¬Ë«UÔ Ÿ ‚¢ Œ ÷ ¸ Ô Œá«U ¬˝ÊflœÊŸ¢Ô •Á¬ ÁŸÁ‡ÔøÃ◊Ô˜–Ô ‚◊È à ¬ãÔ Ÿ ¢ – ∞⁄ ßÁã«U ÿ ÊÔ Ô ∑§Ù∑§¬Ë≈U ¬˝ÊÁfl‡ÊÃÔ˜– ∞Ã ‚fl¸ ¬Á⁄× Áfl◊ÊŸ¢ ⁄ÇÿÈ‹≈U⁄Ë ‚¢SÕÊÿÊÔ¢ ¡ÊÁÃÿ ‚flÙ¸ ë ø ãÿÊÿÊ‹ÿ Ÿ Ô •¬˝ ‡ ÊÊ‚Á∑§ÿ ∑¢ § ¬ÁŸŸÔ ˜ ∞Ä‚¬˝  ‚ SÿÔ Áfl◊ÊŸ¢ ÿÊÁòÊ∑§ÊŸÔ ˜ Ô ∑§Ù∑§¬Ë≈ U ¬Á⁄Áœ¢ Ô ∑Î § àÔ fl ÊÔ ‚¢ ‡ ÊÙœŸ¢ ©à¬Ë«UŸ¢ ¬˝∑§⁄áÊÔ ⁄ÙÁœÃÈ¢ ¬Ë∞‚ÿÈ ÃÕÊ ¬˝‡ÊÊ‚Á∑§ÿÔ ∑ΧÃÁ¬ÔÔ ∞ÌԘ •ŸÈ¬ÊÁ‹Ã¢ÔÈ •’ȜʒËÃÔ— ∑§ÙøË ¬˝Áà ŒÎ C Ô ˜ fl ÊÔ Áfl◊ÊŸøÊ‹∑ § ŸÔ ¬˝ Ê ⁄÷ÃÔ ˜ – ‚◊ª˝ ¬˝ ∑ §⁄áÊ ÁŸÿ¢ÁòÊÃÈ¢ ∞∑¢§ ‚Á◊ÁÃÔ ÁŸ◊ʸÃÈ¢ Áfl÷ʪ·ÈÔ flÎÁûÊ SÕ‹Ô ¡ÊÁÃÿ ÁŸŒ¸‡ÊÔ¢ •÷flÃÔ˜– •ÊªãÃÔÔ◊ÊŸ¢ •ÊÁ‚ÃÔ˜–Ô Áfl◊ÊŸ •¬NÃÔ¢ ßÁà ‚¢Œ‡Ê¢ «UË¡Ë‚Ë∞Ô Ô Áfl÷ʪ— •l •ÊŒ‡Ê¢ ∑ΧÃ◊Ô˜– Áfl◊ÊŸøÊ‹∑§ŸÔ ‚„‚Ê ¬˝Á·Ã¢ ÿŸÔ˜ Áfl÷ʪ— ∑§Êÿ¸⁄× ‚¢ ‡ ÊÙœŸ¢ ⁄„SÿÙŒ˜ É ÊÊ≈U Ÿ  Ô ãÿÊÿ◊Í Á ø — •Ê⁄.∞◊. Áfl◊ÊŸ ÁŒ‡ÊÊ¢ ¬Á⁄fl¸ à ÿ •÷flÃÔ˜–Ô •¬„⁄áÊÔ¢ ‚ÍøŸÊ ¬˝flÎûÊ—– ‹ÙœÊÔ ŸÃÎàflŸÔ òÊËãÿÊÿ◊ÍÁøŸÊ¢ ŸflŒ„‹Ë, ÁŒ. 19– ∑§Áãº˝ÿ ◊ÊŸfl ‚¢‡ÊÊœŸ Áfl∑§Ê‚ ◊¢òÊË— ∑§Á¬‹ Á‚é’‹ŸÔ •l ÁSfl∑Χâ ÿÃÔ˜ ©ëø Á‡ÊˇÊÊÔÔ ˇÊòÊSÿ ∑§ÊÁ∆Uãÿ ÁŸflÊ⁄áÊ¢ ÿÕÊÁ‡ÊÉÊ˝Ô ÿÈ⁄ÙÁ¬ÿŸ ’¡Ê⁄ ◊¢ŒË ¬˝÷Êfl¢ 110 ¬Êßã≈U •œ—¬ÃŸ◊Ô˜ ∑§⁄áÊËÿ◊Ô˜Ô– ÃŸÔ ©Q¢§ ÿÃÔ˜ ◊„ûfl¬ÍáÊZ Áfl‹Áê’â ◊È¢’߸, ÁŒ. 19– ‡Ê⁄’¡Ê⁄Ô Á◊ÁüÊâ ÁSÕâ Ô •ÊÁ‚ÃÔ ˜ – Áflœÿ∑§ÊŸÊ¢Ô ÁSfl∑ΧÁÃÔÔ ÁflŸÊ ©ëø Á‡ÊˇÊÊÿÊ ©ŒÔ˜Œ‡ÿÔ •l ◊¢ Œ Ë ¬˝ ÷ Êfl ª˝ S ÃÔ ¢ Ô ¡Ê¬ÊŸ ÁŸP§Ë ◊äÿÔ 9000 ¬ÍÁø— Ÿ ÷ÁflcÿÁÃÔ– ÃŸ ∞Á∑˝§«U‡ÊŸ Áflœÿ∑¢§ - •Ÿ»§⁄ •ÊÁ‚ÃÔ˜ flÊÁáÊÖÿÊãÃÔÔ ‚ã‚Ä‚ Ë¢ •ÊÁ‚ÃÔ ˜ – •l ¬˝Ä≈UË‚ÔÔ Áflœÿ∑¢§Ô »§Ù⁄Ÿ ∞ÖÿÈ∑§‡ÊŸ Áflœÿ∑¢§ ø ◊äÿ 110 ¬Ùßã≈UÔ Ô ∑§Ê⁄Ù’Ê⁄∑§Ê‹Ô 1586 ‡Ê⁄·È Áfl‡Ê·áÊÔ ©ÑÁπâ–Ô •œ—¬ÃŸ◊Ô˜ •÷flÃÔ˜ ÿŸÔ ◊¢ÁŒ ¬˝÷Êfl¢ •ÊÁ‚ÃÔ˜ ÿÃÔ— Œ„‹ËŸª⁄Ô ∞∑§Sÿ ∑§Êÿ¸∑˝§◊ÔSÿ ¬˝÷ʪŸÔ ÃŸ ©Q§Ô¢ 18682 Ë¢ ÁŸÁ‡Ô ø â 1275 ‡Ê⁄·È ÃËfl˝ÃÊ •ÊÁ‚ÃÔ–  ˜ ÿÃÔ˜Ô ÿÊflÃÔ˜Ô ∞ÃÊÁŸÔ Áflœÿ∑§ÊÁŸÔÔ ÁSfl∑Χâ Ÿ ÷ÁflcÿÁÃÔ •÷flÃÔ˜– ÿòÊ ÁŸç≈UÔËÔ 34 ªÃ ∑§ÁìÿÁŒŸÊÃÔ˜ ‡Ê⁄’¡Ê⁄ ÃÊflÃÔ˜ ¬ÿ¸ãà Áfl‡ÔflÁflŒÔ˜ÿÊ‹ÿÔ¢ ÃÕÊÔÔ ◊„ÊÁflŒÔ˜ÿÊ‹ÿ ¬Ùßã≈U •œ— ¬àÿ 5664 ÁSÕÁà ‚Ê◊ÊãÔ ÿ Ô ŸÊÁSÖ SÕÊÁ¬ÃÈ¢ ÁflŒ‡ÊËÿ ∑¢§¬ŸËŸÔ˜ ÃÕÒflÔ •¬˝‡ÊÊ‚Á∑§ÿ ∑¢§¬ŸËŸÔÔ˜ ãÿ͟ËÔ •ªë¿ÃÔ–Ô ÿÈ⁄ÙÁ¬ÿŸ ˜ ‚fl¸ ∑ §Ê⁄— Áflûʬ˝ ’ ¢ œ Ÿ ∑ΧÃ •Ê◊¢òÊáÊ¢ ÿÙÇÿ¢ ŸÊÁSÖ ‚— Áfl‡Ôfl‚Áà ÿÃÔ˜Ô ßŒ¢ ’Ê¡Ê⁄ Ô ◊¢ Á Œ •ÊÁ‚ÃÔ ˜ – •ÊÁ‚ÃÔ˜– ÃÃÔ˜ ¬Ífl¸ ÁŒŸÁ¬ÔÔ ßã≈˛UÊ≈˛U«U ∑§Ê‹Ô ‚ã‚Ä‚ •ÊÿÙ¡Ÿ¢ ∑§⁄ÙÁÃÔ– ÃÕÊÁ¬ ¬Á⁄ÁSÕÁÃÔ¢ ÁflôÊÊÿ •ÊªÁ◊∑§Ô ‡ÊËà ‚òÊÔ Áfl⁄Ùœ ¬ˇÊÊ— „ fl Ëfl ß ≈U ⁄Ë‹Êÿã‚ ÃÕÊ ’¡Ê⁄Ê⁄¢ ÷ ¢ ÁŸêÔ Ÿ Ë Ÿ Ô ∞∑§ flÊ⁄¢ 18612 ãÿ͟Ë ‚ê¬˝ÁÃÔ ◊¢ÁŒ ¬˝÷Êfl¢Ô S¬C¢ ∑§‡Ê⁄’Ê ◊Ê∑¸§≈U× ¬ÜÔø◊Ô Ã‹ÊÃÔ˜ ‚◊Õ¸Ÿ¢Ô ∑§Á⁄cÿÁÖ ’¥Á∑¢§ªÔÔ ‡Ê⁄Ô ‚êÿ∑§Ô˜ Áfl∑˝§ÿ¢ •÷flÃÔ˜– ¬˝ÊåÔŸÙÃÔ˜– ∞Á‡ÊÿŸ ’¡Ê⁄Ô ŒÎ‡ÿÃ– ⁄àÔŸ∑§‹Ê∑§Ê⁄Ô— •∑¸È§ŒÃÔ˜ ◊Î× ø– Áfl‡ÔflSÿ ¬˝ÊøËŸÊ ‚È◊œÈ⁄Ê Œfl÷Ê·Ê-‚¢S∑ΧÃ◊Ô˜ •ÿ◊Ô˜ ÁŸ¡— ¬⁄Ù flÁà ªáÊŸÊ ‹ÉÊÈøÂÊ◊Ô˜– ‚¢S∑§Ê⁄‚ê¬ãÔŸ — ‚Íÿ¸¬Í⁄× (ªÈ¡⁄ÊÃ) ¬˝∑§ÊÁ‡Êâ SflÁ∑§ÿ ‚¢SÕÊÿÊ—, ⁄Ê¡Á∑§ÿ, ©ŒÊ⁄øÁ⁄ÃÊŸÊ¢ ÃÈ fl‚ÈœÒfl ∑ȧ≈ÈUê’∑§◊Ô˜H ÷Ê⁄ÃÔ fl·¸Sÿ ŒÒÁŸ∑§ flÎûʬòÊ◊Ô˜ ‚Ê◊ÊÁ¡∑§, Á‡ÊˇÊÊà◊∑§ ∑§Êÿ¸∑˝§◊—/¬˝‚ŸÙ≈U— ‚¢S∑ΧÃŸ ¬˝∑§Ê‡ÊŸ mÊ⁄Ê •Êà◊ªı⁄fl◊ŸÈ÷fl— ¬˝Ê× øÊÿ¬ÊŸ‚„ 141, ÁŒ√ÿÊŸ¢Œ ßã«U. ∞S≈U≈U, •fl‡ÿ◊fl ¬∆UŸËÿ— ¬ÎD ÷ʪ ∞‚.∞◊.‚Ë. ‚Ê©Õ ¤ÊÙŸ, ©œŸÊ, ‚Í⁄Ã. ŒÍ⁄÷Ê·— - 0261-2638454, ŒÍ⁄¡¢ª◊ äflÁŸ - 9898478454 ‚¢S∑Χà flÎûʬòÊ◊Ô˜ ◊ÍÀÿ — 1.50 M§. ¬ÎcÔ∆U - 4 e-mail : vishvasya.vrutantam@gmail.com
  2. 2. 2 ŒÒÁŸ∑§ - ‚Í⁄à (‚Íÿ¸¬È⁄) ÁŒ. 20 •Ä≈ÍU’⁄ 2012, ‡ÊÁŸflÊ‚⁄— •„◊ŒÊ’ÊŒ“•Ù„ ◊Êÿ ªÚÊ«U” ßàÿSÿ ߢº˝¡Ê‹” Ÿß¸ ÁŒÀ‹Ë– ©◊ ‡ Ê ø‹ÁøòÊÁ◊Œ¢ •ÊÁSÃ∑§·È •„◊ŒÊ’ÊŒ œÊãÿ ’¡Ê⁄◊Ô˜ ÃÒ‹ ’¡Ê⁄◊Ô˜ ŸÊ◊ ..................... ‹ÉÊÈûÊ◊ ◊ÈÀÿ .............. ◊„ûÊ◊ ◊ÈÀÿ ŸÊ◊ ..................... ‹ÉÊÈûÊ◊ ◊ÈÀÿ .............. ◊„ûÊ◊ ◊ÈÀÿ‡ÊÈÄ‹áÊ ‚„ ¬⁄‡Ê ⁄Êfl‹Êÿ •ÊSÕÊ‚È ø •ÊÉÊÊâ ∑§⁄ÙÁà ¬È⁄Êß ‚Ë¢ª ÃÒ‹◊Ô˜ ............1900 ..................... 1920 ªÙœÍ◊ ...........................1100 ..................... 2000•ˇÊÿ ∑ȧ◊Ê⁄Êÿ ø “•Ù„ ¬⁄¢ •Sÿ •¢ÁÃ◊-‚¢Œ‡Ê— ÃÈ ŸÍß ‚Ë¢ª ÃÒ‹◊Ô˜ ..............1970 ..................... 1990 Ãá«ÍU‹¢ ..........................1700 ..................... 2500◊Êÿ ªÚÊ«U” ø‹ÁøòÊÁŸ◊ʸáÊ¢ •ÊÁSÃ∑§ÊŸÊ¢ ¬ˇÊ ∞fl ŒËfl‹ ÃÒ‹◊Ô˜ ...................1160 ..................... 1220‚Ê„Á‚∑§— ÁŸáʸÿ— •ÁSÖ ÷flÁÖ •S◊ÊÁ÷— ∑§ŒÊÁ¬ ’Ê¡⁄Ë ..........................1100 ..................... 1250 ŸÊ⁄Ë∑§‹ ........................1130 ..................... 1150œ◊¸÷ËM§ Œ‡ÊSÿ Œ‡Ê¸∑§ÊŸÊ¢ ߌ¢ Ÿ ÁfløÊ⁄áÊËÿ¢ ÿàʘ ¡ÈflÊ⁄¢ ...........................1200 ..................... 1800 ¬È⁄Êß ∑§¬Ê¸‚ ÃÒ‹◊Ô˜ .........1100 ..................... 1130◊äÿ ߸E⁄‚¢’¢ÁœÃÁfl·ÿ·È ø‹ÁøòÊÁ◊Œêʘ ߸ E ⁄Sÿ ◊∑§Ê߸ ...........................1150 ..................... 1350 ŸÍß ∑§¬Ê¸‚ ÃÒ‹◊Ô˜ ...........1170 ..................... 1200¬˝oAÁøã„¢ SÕʬŸ¢ ‚⁄‹êʘ Ÿ ÁflL§h •ÁSÖ ◊Êπ ÁmŒ‹¢§ ...................5000 ..................... 6200 flŸSÔ¬Áà ..........................830 ....................... 920÷flÁÖ ø‹ÁøòÊÁ◊Œ¢ ‹π∑§Ÿ-ÁŸŒ¸‡Ê∑§Ÿ ø ÃÈfl⁄ .............................2800 ..................... 4200 ¬Ê◊ÙÁ‹Ÿ .........................840 ....................... 870•ÃËfl ©à∑Î § C◊ʪ¸  á Ê ∑Î § cáÊ— ø‹ÁøòÊ ÃÈfl⁄ ÁmŒ‹¢§ ...................4400 ..................... 5800 ◊∑§Ê߸ ...........................1190 ..................... 1280∑§SÿÊÁ¬ œ◊¸Sÿ •ÊSÕÊÿÊ¢ ‚È ø ÊM§M§¬ á Ê ¬˝ S ÃÈ Ã —– ◊È¢ª ÁmŒ‹¢§ ....................4900 ..................... 6000 ‚‚¸¬ÊŸÔ˜ ‚Ê◊Êãÿ ..............1470 ..................... 1490•ÊÉÊÊâ ÁflŸÒfl ÁŸ¡ ◊ãÃ√ÿ¢ •ˇÊÿ ∑ȧ◊Ê⁄áÊ •Á¬ ∞â ◊È¢ª ..............................4800 ..................... 5500 ‚‚¸¬ÊŸÔ˜ ÃËfl˝ ..................1300 ..................... 1350¬˝∑§≈UË∑§⁄ÙÁÖ øÁ⁄â ‚ê¬Í á ʸ Œ ÊÁÿàfl á Ê øáÊ∑§— .........................3600 ..................... 3900 ¬È⁄Êß ‚ÙÿÊ’ËŸ ..............1115 ..................... 1135 ø‹ÁøòÊSÿ ∑¥§º˝Á’¢ŒÈ ‚ê¬ÊÁŒÃêʘ – Á◊ÕÈ Ÿ øáÊ∑§— ÁmŒ‹¢§ ................4200 ..................... 4500 ŸÍß ‚ÙÿÊ’ËŸ ................1250 ..................... 1290߸ E ⁄Sÿ ŸÊÁ◊A ¬˝ ø Á‹Ã ø∑˝§flÃ˸ ªÙÁfl¢Œ ŸÊ◊Œfl—‚ê¬Íáʸ ¬Ê⁄ê¬Á⁄∑§ œÊ⁄áÊÊŸÊ¢ ø ÁŸ¡ ‚¢flʌҗ ÷ÊflÒ— øÁfl·ÿ •ÁSÖ œ◊¸ªÈL§M§¬¢ ø‹-ÁøòÊSÿ ⁄Ùø∑§ÃÊ¢ •„◊ŒÊ’ÊŒ •„◊ŒÊ’ÊŒœÊ⁄ÁÿàflÊ ◊∆U Ê œË‡ÊÊŸÊ¢ flÁœ¸ à fl¢ à ı– ∑§Ê¢ ¡ Ë÷Ê߸ ‡Ê∑¸§⁄Ê ’¡Ê⁄◊Ô˜ ¬Èc¬ ’¡Ê⁄◊Ô˜œÊÁ◊¸ ∑ §-¬˝ ¬ ¢ ø ¢ ©¡Êª⁄ ÷Êÿʸ M §¬ ‚È ‡ ÊË‹ÊÿÊ—∑È § fl¸ à ʘ “•Ù„ ◊Êÿ ÷ÍÁ◊∑§ÊÿÊ¢ ‹È’ŸÊ ‚‹Ë◊ ŸÊ◊ ..................... ‹ÉÊÈûÊ◊ ◊ÈÀÿ .............. ◊„ûÊ◊ ◊ÈÀÿ ŸÊ◊ ..................... ‹ÉÊÈûÊ◊ ◊ÈÀÿ .............. ◊„ûÊ◊ ◊ÈÀÿªÊÚ«U”§Œ‡Ê¸∑§èÿ— S¬CM§¬áÊ ‚— ¬˝àÿ∑§Êfl‚⁄ ߸E⁄Sÿ •ÁSà ÿàʘ ø à ʘ ߸ E ⁄— ‡ÊÙ÷Ã– •„◊ŒÊ’ÊŒ ◊äÿ◊Ô˜ ...........3650 ..................... 3750 ¬Ê≈U‹ .............................110 ....................... 130 ≈Uª⁄◊Ô˜ ...............................70 ......................... 80‚ãŒ‡Ê¢ ŒŒÊÁà ÿàʘ ߸E⁄Sÿ ŸÊ◊Ù¬Á⁄ ¬˝ ø ‹ãÃË- Áfll◊ÊŸ— ÃŒÊ Á∑§◊Õ¸ ¢ ∑§Ê¢ ¡ Ë÷Ê߸ ‚„ÿÙªË •„◊ŒÊ’ÊŒ ‹ÉÊÈ ..............3575 ..................... 3625 ¬Ê⁄‚ ..............................140 ....................... 160•Ê⁄ÊœŸÊ‚¢’¢ÁœÃM§…∏Ëèÿ— •¢ œ üÊhÊÿÊ— ©¬„Ê‚¢ ◊ÊŸflSÿ flÒ · êÿ¢ •Á¬ ◊„ÊŒfl ‚ʄʃÿ¢ ∑§⁄ÙÁÖ ªÈ¡⁄Êà ◊äÿ◊Ô˜ .................3540 ..................... 3600 «U◊⁄Ù .................................8 ......................... 10ÁflÁœ-ÁflœÊŸèÿ— ø ’Á„— ∑§⁄ÙÁÖ Áfll◊ÊŸ◊ÁSÖ ◊ŸÈcÿÙ¬Á⁄ ø‹ÁøòÊ S¬C¢ ∑§ÁÕÃ◊ÁSà ªÈ¡⁄Êà ‹ÉÊÈ ....................3500 ..................... 3575 ’∑ȧ‹.................................- ........................... -• Ê ª ◊ Ÿ S ÿ ‚— Sfl-©Áøì˝ o A Ò — ∑Χâ •àÿÊøÊ⁄¢ ∑§Õ¢ ‚— ÿàʘ øàʘ ÷flÊãʘ ∑§SÿÊÁ¬ œ◊¸¢ ∑§ÙÀ„Ê. ◊äÿ◊Ô˜ ................3460 ..................... 3520 ‹Ë‹Ë .................................4 ........................... 5•Êfl‡ÿ∑§ÃÊÁSÖ ∑§Ê¢¡Ë÷Ê߸ ߸ E ⁄Ëÿ‚ûÊÊ¢ •ÊˇÊÁ¬ÁÖ Sflø◊à∑§Ê⁄ á Ê Ÿ •¬„Á⁄cÿÁÃ ÃŒÊ ÷flãÃ◊Á¬ ∑§ÙÀ„ʬÈ⁄ ‹ÉÊÈ .................3460 ..................... 3520 „¡Ê⁄˪‹ (20Á∑§.) ..........120 ....................... 160•ÃËfl ŸÊÁSÃ∑§— •ÁSÖ ÃSÿ ¬˝oAÊŸÊ¢ ◊ÈÅÿSfl⁄— ‚◊ÊåŸÙÁÖ ߌ¢ ÷ÊSÿÃ ÿàʘ œ◊¸— ∑§Á⁄cÿÊ◊—– ’‹Ê⁄¬È⁄ ◊äÿ◊Ô˜ ...............3500 ..................... 3550 «U¤ÊË (20Á∑§) .....................- ........................... - ¬ÎDÊ∑§— 4 ×... ¬ÈÁ‹‚ŸÔ Ÿfl‚Ê⁄ËSÿ øÃÈ—Ô ’‹Ê⁄¬È⁄ ‹ÉÊÈ ..................3410 ..................... 3470 ¤ÊËŸËÿÊ (20 Á∑§) .................- ........................... - ⁄ÊÁòÊÔ— mÊŒ‡ÊflÊŒŸ ... flÁáÊ∑§ÊŸÔ˜Ô •ŸÈª˝„ÃÔ˜– ÃŒÒfl ¬ÈÁ‹‚— ª⁄’Ê ŸÎàÿÔ ¬ÎDÊ∑§— 4 ×... •„◊ŒÊ’ÊŒ •„◊ŒÊ’ÊŒ⁄ÙÁœÃÈ ¢ •Êªë¿Ô Á à ÿ Ÿ Ô •ãÿ·ÔÈ ª˝„·È ...ª⁄’Ê⁄Á‚∑§Ê—Ô ÁπãÔ Ÿ Ê ’Ê„Ô ˜ ÿ ¡ªÃ— ª˝ „ ÊáÊÊ¢ Ô ‚Èfláʸ-⁄¡Ã ’¡Ê⁄◊Ô˜ ´§ÃÈ»§‹ ’¡Ê⁄◊Ô˜•÷flŸÔ ˜ – ¬˝ fl ø ◊ ÊŸ fl· ¸ ÁŒ‡Êʬ˝∑§⁄áÊÔ •ÁSÃàfl ¬˝∑§⁄áÊÔ ŸÊ◊ ..................... ‹ÉÊÈûÊ◊ ◊ÈÀÿ .............. ◊„ûÊ◊ ◊ÈÀÿ ŸÊ◊ ..................... ‹ÉÊÈûÊ◊ ◊ÈÀÿ .............. ◊„ûÊ◊ ◊ÈÀÿÁŸflʸ ø ŸÊøÊ⁄Ô ‚¢ Á „ÃÊ ø ◊„ŒäÿÿŸ¢ ÷flÁÃÔ–Ô •ŸŸÔ ⁄¡Ã ‚‹Ê∑§Ê ................59000 ................... 59500 ‚’ ..................................40 ......................... 80•ŸÈ¬Ê‹ÔŸ ¬ÈÁ‹‚— ∑§∆UÙ⁄¢ •äÿÿŸŸ ∞ÃÃÔ˜ ôÊÊÿÃ ÿÃÔ˜ ⁄¡Ã— .........................58800 ................... 59300 øË∑ͧ ................................20 ......................... 50•ŸÈ¬Ê‹Ÿ¢Ô ∑§⁄ÙÁÖ ª˝„ÊáÊÊ¢ ‚¢ÅÿÊÔÔ ‹ˇÊÊÁœ∑§Ê ¬˝Ê∑§Ô˜ ◊Ù„⁄ÊáÊË .................1050 ..................... 1150 ∑§Œ‹Ë (1 Á∑§.) ...................6 ........................... 7 ¬ÎDÊ∑§— 4 ×... ÃÕÊÁ¬ ∑§SÿÊÁ¬Ô Ô ∞∑§Sÿ ŸÍß Á‚P§Ê ......................350 ....................... 450 ◊Ù‚¢’Ë .............................20 ......................... 40∑§Ê⁄ÿÊŸÊÃÔ˜Ô “Á’ÿ⁄ ≈UËŸ”... ª˝„SÿÔ ∑ΧÃ ¡ËflÔŸÙ¬ŒÊŸ¢ Ÿ •ŸÊ⁄ ...............................40 ....................... 100 ‚Èfláʸ (99.9) .............31350 ................... 31450 ∑§Ê⁄ÿÊŸ¢Ô ‚¢‡ÊÙÁœÃ¢Ô ÿŸ ‹èÿ◊Ô˜–Ô πªÙ‹‡ÊÊùËáÊÊ¢ ◊ÃÔÔ ¬¬ËÃÊ...............................15 ......................... 20 ‚Èfláʸ (99.5) .............31200 ................... 31300 ŸÊ⁄Ë∑§‹ (mÊŒ‡Ê) ................90 ....................... 180∞∑¢§ “Á’ÿ⁄ ≈UËŸ” ‡Êà L§. •äÿÿŸŸÔ ŸÍßàfl¢Ô Á∑§◊Á¬ ¡ÿ ‚ËÿÊ⁄Ê◊Ô ⁄Ê◊‹Ë‹Ê ‚Á◊Á× ¬Ê‹Ä‚òÊSÿ ŒÎ‡ÿ◊Ô˜– ŸÍß •Ê÷Í·áÊ◊Ô˜ .............30190 ................... 30820 •ŸÊŸ‚ (Á∑§‹Ù) ................28 ......................... 30◊Í À ÿ◊ÊŸ¢ ¬˝ Ê åÔ Ÿ ÙÃÔ ˜ Ô ÿ Ÿ ŸÊÁSÖ ÁŒ. 19 •Ä≈ÍU’⁄ 2012 ŒÍ⁄Œ‡Ê¸Ÿ ŒÁ‡Ê¸∑§Ê ‡ÊÈ∑˝§flÊ‚⁄— ‚◊ÿ ¤ÊË ≈UËflË S≈UÊ⁄ å‹‚ ‚ÙŸË ≈UËflË ¤ÊË Á‚Ÿ◊Ê S≈UÊ⁄ flÀ«¸U ߸∞‚¬Ë∞Ÿ S≈UÊ⁄ ªÙÀ«U S≈UÊ⁄ ◊ÈflË 06.00 à¢çQU ²¢ïx¢ ÅïHè ࢢïôÐx¢ ÅïHèࢢïçÐæx¢ JJ ÅïHè Ï¢í¢æÇ JJ çα¢Ý¢ }¢S¼¢Ý¢ JJ 06.30 ÈUïƒ à¢¢ï »ÜU ݧü ç…æÎx¢è |¢çQU àH¢ïÜU JJ Ý¢Ú¢²‡¢ „ï±¢ JJ JJ çÈUH„ü 07.00 ¥‹…¢ï² ²ï çÚ༢ ÅïHè ࢢïçÐæx¢ JJ JJ ¶¢¶è JJ JJ 07.30 Ï¢ïÝè çãH }¢Ý ÜUè ¥¢±¢… JJ „}¢í¢Å ã¢ï}¢ ࢢïÐ JJ JJ JJ 08.00 ÅïHè ࢢïçÐæx¢ „éÐÚ SÅ¢Ú „襢§üÇè JJ ©¼ÚÝ JJ JJ JJ 08.30 JJ Œ²¢Ú ÜU¢ JJ JJ „„éÚ¢H JJ …}¢èÝ SТ§„-3 09.00 ÐéÝ<±±¢ã Îè²¢ ¥¢ñÚ Ï¢¢¼è JJ JJ Ï¢¢çHÜU¢ JJ JJ JJ 09.30 ¥ÈU„Ú çÏ¢çŲ¢ »ÜU ã…¢Ú¢ï... JJ JJ ÜUñÚè JJ JJ JJ 10.00 „ÐÝï „éã¢Ýï „¢ƒ çÝ|¢¢Ý¢ JJ JJ }¢{éÏ¢¢H¢ JJ JJ JJ 10.30 ç}¢SÅÚ ÜU¢ñçà¢ÜU ÜUè §„ Œ²¢Ú ÜU¢ï v²¢ Ý¢}¢ Îê JJ çÎHïÚ ©¼ÚÝ JJ JJ JJ 11.00 ÐéÝ<±±¢ã }¢Ý ÜUè ¥¢±¢… JJ JJ ÐçÚ™² ТÅÝÚ JJ SÅïÐ ¥Ð 11.30 çãÅHÚ ÎèÎè Œ²¢Ú ÜU¢ ÎÎü JJ JJ Ï¢¢çHÜU¢ ±{ê JJ ÎéËãï Ú¢…¢ JJ 12.00 „ÐÝï „éã¢Ýï Îè²¢ ¥¢ñÚ Ï¢¢¼è JJ JJ çÏ¢x¢ Ï¢¢ò„ JJ JJ JJ 12.30 Ðç±~¢ çÚ༢ ²ï çÚ༢ JJ JJ JJ JJ JJ JJ 01.00 ÐéÝ<±±¢ã „¢ƒ çÝ|¢¢Ý¢ „¢çƒ²¢ ã¢ïæx¢ …é΢ Ý¢ ã}¢ JJ ÐçÚ™² JJ JJ ç…x¢H ¥¢ïH 01.30 ÚÏ¢ „ï „éã¢Ý¢ §„ Œ²¢Ú ÜU¢ï v²¢ Ý¢}¢ Îê JJ JJ ©¼ÚÝ JJ JJ JJ 02.00 çÈUÚ „éÏ¢ã ã¢ïx¢è Îè²¢ ¥¢ñÚ Ï¢¢¼è JJ JJ „„éÚ¢H JJ JJ JJ 02.30 „éÐÝï „éã¢Ýï }¢Ý ÜUè ¥¢±¢… JJ ±ÚÎ¢Ý Îï±è }¢¢æ Ï¢¢çHÜU¢ ±{ê çÚà¼ï JJ Åî¢æ„ТïÅüÚ-2 03.00 ç}¢SÅÚ ÜU¢ñçà¢ÜU Œ²¢Ú ÜU¢ ÎÎü RU¢§}¢ ÐïÅî¢ïH JJ ÜUñÚè JJ ¥ç¼çƒ ÜUÏ¢ …¢¥¢ïæx¢ï JJ 03.30 ¥ÈU„Ú çÏ¢Åè²¢ çÚ༢ JJ JJ }¢{éÏ¢¢H¢ JJ JJ JJ 04.00 ÚÏ¢ „ï „¢ïÝ¢ §àÜU »ÜU ã…¢Ú¢ïæ }¢ïæ JJ JJ ÐçÚ™² JJ JJ JJ 04.30 çÈUÚ „éÏ¢ã ã¢ïx¢è Îè²¢ ¥¢ñÚ Ï¢¢¼è JJ JJ §æçDz¢ JJ JJ »v„}¢ñÝ 05.00 JJ „¢ƒ çÝ|¢¢Ý¢ JJ JJ JJ JJ JJ JJ 05.30 JJ ¥…éüÝ JJ JJ JJ JJ ç…gè JJ 06.00 çãÅHÚ ÎèÎè LÜU …¢Ý¢ Ýãèæ JJ Ý¢ï Ðí¢ïÏH}¢ Ï¢¢çHÜU¢ »ÜU ¥¢ñÚ ãçÜUÜU¼ JJ JJ 06.30 ÐéÝ<±±¢ã JJ JJ JJ ©¼ÚÝ JJ JJ JJ 07.00 ¥ÈU„Ú çÏ¢çŲ¢ „¢ƒ çÝ|¢¢Ý¢ JJ JJ ÜUñÚè JJ JJ ¥Ý çÇSÐéÅïÇ 08.00 ÚÏ¢ „ï „¢ïÝ¢ §„ Œ²¢Ú ÜU¢ï v²¢ Ý¢}¢ Îê ϲ¢ã ã}¢¢Úè Ï¢ãé ÜU¢ JJ „„éÚ¢H JJ JJ JJ 08.30 çãÅHÚ ÎèÎè »ÜU ã…¢Ú¢ïæ }¢ïæ ÜUïÏ¢è„è JJ Ï¢¢çHÜU¢ JJ JJ JJ 09.00 Ðç±~¢ çÚ༢ Îè²¢ ¥¢ñÚ Ï¢¢¼è JJ H¢±¢çÚࢠ}¢{éÏ¢¢H¢ „éÐÚ ç¶H¢Çè çÈUÚ »ÜU }¢¢ïSÅ ±¢‹ÅïÇ çÈUSÅ ¥¢òÈU v²éÚè 09.30 çÈUÚ „éÏ¢ã ã¢ïx¢è ²ï çÚ༢ JJ JJ çÏ¢x¢ Ï¢¢ò„ JJ JJ JJ 10.00 ÜU¢ñçà¢ÜU ÜUè... Œ²¢Ú ÜU¢ ÎÎü „襢§üÇè JJ ©¼ÚÝ JJ JJ JJ 10.30 ÐéÝç±ü±¢ã }¢Ý ÜUè ¥¢±¢… JJ JJ ÐçÚ™² JJ JJ JJ 11.00 çãÅHÚ ÎèÎè §„ Œ²¢Ú ÜU¢ï v²¢ Ý¢}¢ Îê RU¢§}¢ ÐïÅî¢ïH JJ JJ JJ JJ vH¢ïÝèÜUË„ 12.00 - - JJ JJ - JJ JJ JJ 12.30 - - - JJ - JJ JJ JJ 01.00 - - - JJ - JJ JJ JJ 01.30 - - - JJ - JJ JJ JJ Owner, Publisher, Printer & Editor : Dipeshbhai Champaklal Bhatt - B-47, Swastik Society, Opp. Vikram Nagar, B/s. Shubh-la Store, L.H. Road, Surat. (Guj.) . Printed at : NATIONAL PRINTERS - Plot No. 141, Divyanand Ind. Estate, B/h. SMC South Zone, Udhna, Surat. (Gujarat) Published at : Plot No. 141, Divyanand Ind. Estate, B/h. SMC South Zone, Udhna, Surat. (Gujarat). Subject to Surat Jurisdiction
  3. 3. 3 ŒÒÁŸ∑§ - ‚Í⁄à (‚Íÿ¸¬È⁄) ÁŒ. 20 •Ä≈ÍU’⁄ 2012, ‡ÊÁŸflÊ‚⁄— •Ê⁄ÙÇÿ-œŸêÊÔ˜ ‚ê¬ÊŒ∑§Ëÿ◊Ô˜ ÁŸflʸøŸÊÿÙª√ÿÍ„◊Ô˜ “◊À≈UË•ÊÚS≈˛UÁÊ‹ÿÊ ‚Áãà ‚ˇÊ◊Ê— S◊ÎÁÃflœ¸ŸÊÿ Áfl≈U Á◊Ÿ” ªÈ¡¸⁄ ÁflœÊŸ‚÷Ê ÁŸflʸøŸÊøÊ⁄Ô ‚¢Á„ÃÊ Œ‡ÊSÿ “◊ٟʇʕŸÈ¬Ê‹ŸÔ ∑§Õ¢ ‚Ê◊Êãÿ— ¡ŸÙÁ¬ ∑§c≈¢U ‚„Ã? ÿÍÁŸflÁ‚¸≈UË” ßàÿSÿœŸflÊ„∑§— •Ê¢ªÁ«Uÿ - ∑ȧÁ⁄ÿ⁄Ô ÃÕÊ ø ’Òã∑§∞≈UË∞◊ ∑ΧÃ ∑§Êÿ¸⁄à œ¤ÊŸflÊ„ŸÊÁŸ •ŸÈª˝Á„â ‡ÊÙœ∑§Ã¸ÎÁ÷— ôÊÊâ÷flÁãÃÔ– ∑§Sÿ ÁŸŒ¸‡ÊŸÔ? Á∑¢§Ô ÁflÁœŸÊ? ∞Ãʌ·ÊÔ¢Ô ÿàʘ “◊À≈UËÁfl≈UÊÁ◊Ÿ”√ÿfl„Ê⁄¢ ÷flÁÖ S◊⁄áÊSÿ ˇÊ◊ÃÙ¬Á⁄ ÁŸflʸøŸ œŸSÿ ŒÍM§¬ÔÿÙª¢ ⁄ÙÁœÃÈÔ¢ ßÁà ÷flÁà ‚∑§Ê⁄Êà◊∑¢§∑§âÿÃ– ªÈ¡⁄¬˝Œ‡Ê¢Ô ÁflüÊÈÃÔ¢ flÊÁáÊÖÿ¬˝œÊŸ •ılÙÁª∑¢§ ¸  ¬˝÷Êfl¢ SÕʬÿÁãà ‹¢ŒŸ– ◊À≈UËÁfl≈UÊÁ◊Ÿø ⁄ÊÖÿ◊Ô˜– ÿ× œŸ √ÿfl„Ê⁄Ô¢ SflÊ÷ÊÁfl∑¢§ ÿSÿ ŸflŒ„‹Ë •Áπ‹ ÷Ê⁄ÃËÿ flÊÀ◊Ë∑§Ë ‚◊Ê¡Ô •ÊÿÙÁ¡Ã¢ ∑§Êÿ¸∑˝§◊ •Á÷ŸÃÊ ªÈ Á ‹∑§ÊÿÊ— ¬˝ Á ÃÁŒŸ •ÊÁ◊⁄πÊŸÔÔ— - ◊ÈÅÿ◊¢òÊË ‡ÊË‹Ê ŒËÁˇÊà ÃÕÊ ø ªÊÿ∑§— ©ÁŒÃ ŸÊ⁄ÊÿáÊ—ÁŸflʸÔøŸ ‚¢’¢œ Ÿ ÁfllÃÔ– ߌ◊Á¬ ÁŸflʸøÔŸÊÿÙª ¬˝ ÿ Ùª á Ê •S◊Ê∑¢ §•fl‡ÿ◊flÔ ÉÿÊÃ√ÿ¢ ÁøãÃÁŸÿ¢Ô ø– S◊⁄áʇÊÁQ§— ¬˝ ’ ‹Ã⁄Ê Á‡Ê⁄ËŸ »§⁄„ÊŒ.... ßàÿÃÿÙ— ÷ÁflÃÈ ¢ ‡ÊÄÿÃ – ∞ÃÊ‚Ê¢ ªÙÁ‹∑§ÊŸÊ¢ ‚flŸ¢ ¬ÃãÃË¢ œŸ‚¢ª˝„— ¬˝÷ÊÁfl× ‚‹◊ÊŸ πÊŸSÿ “∞∑§ •ãÿø‹ÁøòÊÊÁáÊ ßfl ◊ÁSÃc∑§ˇÊ◊ÃÊ¢ •fl⁄ÙhÈ ¢ ¬Íáʸ× ‡ÊÄÿÃ– •ÊÚS≈˛UÁ‹ÿÊ ∑§ÙÁ‡Ê∑§ÊŸÊ◊Á¬ flœ¸ Ÿ ¢ ∑ȧfl¸ÁãÖ ¬˝ ÿ Ùª— ÃÈ ‚fl¸  · Ê¢ ‡Ê⁄Ë⁄ ¬Î Õ ∑§Ô ˜ - ¬Î Õ ∑§Ô ˜ ÷flÁÖ •Sÿ ø‹ÁøòÊSÿ Œ ‡ ÊSÿ “◊ÙŸÊ‡Ê •S◊Ê∑¢ § ‡Ê⁄Ë⁄¢ 13 ‚ÍòÊÊŸÈ‚Ê⁄áÊ,‡ÊÙœÊÿ 3,200 ÕÊ ≈UÊߪ⁄” ßàÿŸ Ÿ •ÁSÖ ‡ÊÈ ∑ ˝ § flÊ‚⁄Sÿ ÿÍ Á ŸflÁ‚¸ ≈ UË” ßàÿSÿ ÁflœÊŸÊ¢ “Áfl≈UÊÁ◊Ÿ” ∞Ã·Ê¢ ¬È L §·-◊Á„‹Ê‚È ∞∑§— •l¬ÿ¸ãâ “Á‚¢ª‹ S∑˝§ËŸ” ‚¢ª˝„Sÿ ⁄ËÁ× •Á¬ •ãÿ ÃÈ ‹ ŸÊÿÊ¢ ⁄ÁflflÊ‚⁄Sÿ‹Áˇ◊ - ¬k¢ ‚⁄SflÁà - ¬k¢ ¬Êfl¸Áà - Á‚¢„¢ ‡ÊÙœ∑§Ã¸ Î Á ÷— ôÊÊâ ÿàʘ •Êfl‡ÿ∑§ÃÊ ÷flÁÖ ∞, ¬˝ÿÙª— ∑Χ×– ‡ÊÙœ◊äÿ ÿ— ◊À≈UËå‹Ä‚” ø‹ÁøòÊÊÁáÊ ßfl •ÁSà œŸ‚¢ª˝„— flÁœ¸Ã— •Ê‚Ëàʘ “◊À≈UËÁfl≈UÊÁ◊Ÿ” S◊⁄áÊSÿ ‚Ë, «U Ë , ∑ § ø ∞Ã · Ê¢ ‚◊Í„— “◊À≈UË Áfl≈UÊÁ◊Ÿ” ‚#Sfl⁄Ê— ø‹ÁëøòÊ◊ÁãŒ⁄ · È ø •Áœ∑§Ê⁄— ∑Î § ×– ÃSÿ ¬˝ÊåÿÊÁŸ •÷flãʘ ÃòÊ “‡ÊÙ ≈UÊßÁ◊¢ª” ßàÿSÿ ∑§Ê⁄áÊÊàʘ ¬⁄¢ ‚Ù◊flÊ‚⁄ Á‡Ê⁄ËŸ »§⁄„ÊŒ.. ∞∑§ ∑§Ù≈U˜ÿÊ— ∞fl ˇÊ◊ÃÙ¬Á⁄ ‚∑§Ê⁄Êà◊∑¢ § •ÁÃÁ⁄Q¢§ •ãÿÊÁŸ “•CÁflœ ŒûÊ— ÃSÿ ‚◊Í„Sÿ ¡ŸÊ— ‚¢ªËÃ ‚#Sfl⁄Ê—˘ÔÁ¬Ô ¬‡ÊȬˇÿÊÁŒ ∑¢§∆USfl⁄Ÿ •ÊªÃ¢ ¬˝÷Êfl¢ SÕʬÿÁãÖ •ŸŸ Áfl≈U Ê Á◊Ÿ ’Ë” ßàÿ à  · Ê¢ ¬È⁄ÊßÃâÿÊÁŸ ‚ÍøŸÊ— ø ‹Ù∑§Á¬˝ÿÃÊ Œ‡Ê¸∑§ÊŸÊ¢ ø Œ‡Ê¸∑§Êãʘ ∑§C— •÷flàʘ– ‚¢ª˝„— ∑Χ× ÿ— ¬Ífl¸ ‚¢ª˝„Êàʘ ‚Êœ¸ ¢ ◊ÁSÃc∑§Sÿ •Êfl‡ÿ∑§ÃÊ ÷flÁÖ ∞Ã·Ê¢ ‚È‹÷áÊ S◊Á⁄ÃÈ¢ ‚ˇÊ◊Ê—ßÁà ôÊÊÃ√ÿ¢ ÁŸ⁄¢Ã⁄-¡Ÿ‚◊Í„Êàʘ Ô»§⁄Ê„ ¬Á⁄áÊÊ◊— ÃÈ ¬˝àÿˇÊ ∞fl– ãÿÍŸÃ⁄— •Ê‚Ëàʘ– flÿ¢ ߌ¢ •÷flãÊÔ˜–◊ÿÍ⁄ ∑˝¥§∑§Ê⁄¢ -Ô ·«UÔ˜¤Ê◊¢ (‚) •S◊Ê∑¢§ ‡Ê⁄Ë⁄¢ 13 ÁflœÊŸÊ¢ πÊŸ ’◊Ÿ ߸ ⁄ ÊŸË ø •Sÿ ø‹ÁøòÊSÿ ∑§ÕÁÿÃÈ¢ ‡ÊÄÿÊ— S◊ ÿàʘ ‚◊ÊŸ— ∞fl ‡ÊÙœ—flη÷Ô - Á⁄·÷¢ (Á⁄) “Áfl≈UÊÁ◊Ÿ” ∞Ã·Ê¢ ßàÿÃÿÙ— ÃÈ ¬˝‚ãŸÃÊÿÊ— ¬˝Õ◊‚#Ê„Sÿ ‚◊ˡÊ∑§ÊŸÊ¢ ‚⁄Ê„ŸÊÿÊ— •ÊÚ S ≈˛ U  Á ‹ÿÊ Œ ‡ ÊSÿÒ fl•¡Ê - ªÊ¢œÊ⁄¢Ô (ª) •Êfl‡ÿ∑§ÃÊ ‚Ë◊Ê ŸÊÁSà ¬⁄¢ ÃÊãʘ ¬ÿʸ#- ‚¢ª˝„—‚Ê◊Êãÿ× 6 ∑§ÙÁ≈U Œ‡Ê¸ ∑ §ÊŸÊ¢ ø M§ø — “ÁSflŸ’Ÿ¸ ÿÍ Á ŸflÁ‚¸ ≈ U Ë ”∑˝§ı¥ø¬ÁˇÊáÊ - ◊äÿ◊¢Ô (◊) ÷flÁà ø‹ÁëøòÊ◊ÁãŒ⁄ÊÁáÊ ¬˝Ê#ÊÁŸ •÷flàʘ– ÁflL§h◊Á¬ “ ∞∑§ ÕÊ ßàÿòÊ •÷flàʘ ÿÁS◊ãʘ {y∑§Ùÿ‹Ô˜ - ¬¢ø◊¢Ô (¬) Ÿ ÷flÁãÖ ÿòÊ •Sÿ ø‹ÁøòÊSÿ ≈UÊߪ⁄” ßàÿSÿ fl·Ê¸Áœ∑§ÊÿÙ— ÃÊ— ◊Á„‹Ê—•E - ŒÒflÃ¢Ô (Œ) ø‹ÁëøòÊ◊ÁãŒ⁄ÊÁáÊ ‚¢ ª ˝ „ Sÿ ⁄ËÁ× •Á¬ ‹Ù∑§Á¬˝ ÿ ÃÿÊ Á‡Ê⁄ËŸ ‚Áê◊Á‹ÃÊ— ∑Î § ÃÊ— ÿÒ —ª¡ - ÁŸ·ÊŒ¢Ô (ÁŸ) »§⁄„ÊŒ.. ßàÿ à ÿÙ— ˇÊËáÊS◊ÎÃ— •ÊˇÊ¬¢ ∑ΧÃêʘ– ÿ— ¬˝ÿàÔŸ‡ÊË‹— ÃSÿÊÁ¬ ÷˝◊— SÿÊÃÔ˜ ““Á’¡Ÿ‚”” ÃÈ ¬˝÷ÊÁfl× •òÊÊÁ¬ “◊À≈UËÁfl≈UÊÁ◊Ÿ” ÁòÊ◊ÍøSÿ flÊ„Ÿ— •ÁS◊ŸÔ˜ ¬òÊÔ ¬˝Á‚hÊÁŸÔÔ ÃâÿÊÁŸ ø ¬˝ŒûÊÊ— ∞fl– ßàÿ÷ʢ ¬˝ÿÙªáÊ ÷Œ— ŒÎC—–  flÊÃʸ— ∑§ŒÊÁøÃÔ˜ flÒÿÊ∑§⁄áÊŒı·Ô SÿÍ—Ô øÃÔ˜ ÃÁ„¸ ∑Χ¬ÿÊ ÃÊŸÔ˜ ‹πÊŸÔ˜ ‡ÊÈhË∑ΧàÔflÊ ¬∆UãÃÔÈÔ ÷flã×. +¹]õ¨É ºEÆòvÉ& ¬òÊÊøÊ⁄áÊÔ •S◊Ê∑§◊Ô˜ ∑ΧÃ Á‹πãÃÈÔ •Á¬– VÉMÉnÆù¤É SÉÊ®úiÉÆ - näùÊ´É EÖòjÉ ‚œãÿflÊŒ—ÔÔ +xÉÆiÉ ´ÉɺÉÖÊEò& iɺªÉÁ‡Êfl— - Ÿ¢ÁŒ ‚Íÿ¸— - ‚#ÊE— ÊxɴɺÉÊiÉ EÖòjÉ iÉ& +MÉiÉ´ÉxiÉ . ÊEò¨É’˝rÊ - „¢‚ ø¢º˝— - „Á⁄áÊ ¨ÉÆjɤÉÒVÉäxÉ näùÊ´ÉxÉ {ÉÚVÉxÉҪɨÉ . näùÊ´É ºÉ½þ»Éʶɮäú +iªÉÆiÉ •VU •fl’ٜԟ◊Ô˜ +É®ú É vÉxÉ ¡òʱÉiÉÆ ÊEò¨É <ÊiÉ Ÿflª˝„ Œfl× ªÈL§Ô - ª¡ Ê´É´ÉÞiÉ´ÉxiÉ&* ¦ÉÉ®úiÉnäù¶ÉºªÉ +xªÉnù +±{ÉxÉä ¦ÉÚ ¦ÉÉ®Æú EÖò´ÉÇÎxiÉ∑ȧ¡È— - •¡Ê ⁄Ê„È - √ÿÊÉÊ˝‡ÊÈ∑˝§— - EÃÊE— ∑§ÃÈ - ‚¬Z 6 5 8 1 xÉÉ¨É VÉƤÉÚuùÒ{ÉÆ* * <iÉÉäÊ{É ´ÉhÉǪÉÖiÉÖÆ 7 +º¨ÉÉEò¨É näù¶Éä +¹]õ ={ÉuùÒ{ÉÉ&’Èœ— - Á‚¢„ ‡ÊÁŸ - ∑§Ê∑§ 8 6 3 9 5 ºÉÎxiÉ * iÉä º´ÉhÉÇ|ɺvÉÆ , SÉÆpù¶ÉGÆò , ¤É½ÖþÊxÉ ºÉÎxiÉ +κ¨ÉxÉ ªáʬÁà -ÔÔ ◊ÍÁ·∑§ 4 6 9 1 7 +É´ÉiÉÇxÉÆ , ®ú¨ÉÉÊhÉEÆò , ¨ÉÆnù®úÉä{ÉÆ , ºEÆòvÉä* +iªÉÆiÉ ½þÊ®úhÉÆ , {ÉÉÆSÉVÉxªÉÆ , ˺ɽþ³Æý <ÊiÉ* ∑ȧ◊ʬSflÊÁ◊ - ◊ÿÍ⁄ +ªÉ¨É uùÒ{Éä +¯ûhÉ , ºÉÖ|ɦÉÉiÉ , ¨ÉÖJªÉʴɹɪÉ& Eò¨ÉÇ¡ò±ÉÆ* ◊ã◊œ - ‚È∑§ 7 1 4 3 2 +ÆÊMÉ®úºÉ , ºÉÉÊ´ÉÊjÉ , ºÉÞ¨hÉ , EÞòiÉvÉ®ú ¨É½þÉ{ÉÖ¯û¹ÉÉʦÉvÉÒ¨Éʽþ <ÊiÉ ¨ÉÆjÉxÉä ºÉÚªÉÇ ±ÉÉäEäòxÉ iÉIÉEò , ºÉÖ¹ÉähÉÉÊnù xÉÉMÉÖ& , •CÁŒÔĬʋ∑§— Ô 9 8 2 7 6 , ºÉiªÉƤɮú <ÊiÉ ºÉ{iÉxÉt& * º¨É®úhÉ EÞòiÉÆ SÉäiÉ EòɱɴɶÉÉxÉ ºÉƦÉʴɹªÉ ®úºÉÉiɱÉä EòɱÉEäòªÉÊxÉ´ÉÉiÉEò´ÉSÉ& , ¬Íflʸ - ߢº˝—Ô - ∞⁄ÊflÃÔ¢ 7 ¨ÉÊhÉEÚò]Æõ , ´ÉXÉEÚò]Æõ , <ÆpùºÉäxÉÆ , {ÉÉ{ÉÉ , ºÉ´ÉÇ nùÉä¹ÉÉ& Ê´ÉxÉɶªÉÊiÉ <ÊiÉ {ÉÉiÉɳäýxÉ +ʽþEÖò±ÉåpÖù ´ÉɺÉÖÊEò |ɨÉÖJÉ& ¬Áp◊ - flL§áÊ— - ◊∑§Á⁄ 3 1 6 5 VªÉÉäÊiɹ¨Énù , ºÉÖ´ÉhÉÇ , ʽþ®úhªÉ¹‘öÒ´É Ê´É¶Éä¹ÉäxÉ Ê´É´ÉÞiÉ ´ÉxiÉ& +iÉ±É , Ê´ÉiɱÉ, ÊxɴɺÉÊiÉ * ŒÁˇÊáÊ - ÿ◊— - ◊Á„· , ¨ÉäPÉɨÉÉ±É <ÊiÉ {É´ÉÇiɺªÉ xÉɨÉ& ºÉÖiɱÉ, +iɱÉÉiɱÉ, ¨É½þÉiɱÉ,®úºÉÉiÉ±É +xÉÆiÉ ´ÉɺÉÖÊEò& iɺªÉ ºÉ½þ»Éʶɮäú ©ûÊ⁄ - ∑ȧ’⁄— - •E— •òÊ ¬˝ŒûÊÔÔ ∑§ÙC∑§ Ÿfl 9 1 7 8 5 2 6 9 1 3 8 4 3 7 4 5 2 6 ¦ÉÉèMÉÉäʳýEò º´É°ü{É& ÊSÉÊjÉiÉ´ÉxiÉ& * , {ÉÉiÉɳý <ÊiÉ ±ÉÉäEò& ¦ÉÚ欃 ÊxÉSÉè& Ê¤É±É +iªÉÆiÉ +±{ÉxÉä ¦ÉÚ ¦ÉÉ®Æú EÖò´ÉÇÎxiÉ * •ÊªAÁŒ‡ÊÔ˜ - •ÁªA - •¡Ê flª¸—Ô fløÃ– ¬˝àÿ∑§Ô flª¸ 6 4 3 7 5 2 8 9 1 <iÉÉäÊ{É ºÉÚªÉÇMɨÉxÉÆ , SÉÆpùMɨÉxÉÆ , º´ÉMÉÇ& ºÉÎxiÉ iÉjÉ |ÉÉiÉ EòɱÉÆ , <iÉÉäÊ{É ´ÉhÉǪÉÖiÉÖÆ ¤É½ÖþÊxÉ ºÉÎxiÉ +κ¨ÉxÉ xÉIÉjÉ®úɶªÉ& <iªÉÉÊnù +ÆiÉÊ®úIÉ Ê´É¶Éä¹É& ÊxÉʶÉÊxÉvÉÒ +κiÉ * ºEÆòvÉä* +iªÉÆiÉ ¨ÉÖJªÉʴɹɪÉ& Eò¨ÉÇ¡ò±ÉÆ 2 3 4 8 6 9 5 1 7 •¬⁄ŒÁˇÊáÊ◊Ô˜ - flÿÈŒfl— - „Á⁄áÊ Ÿfl ‹ÉÊÈ∑§ÙC∑§ÊÁŸÔ 5 9 6 4 1 7 2 8 3 flÊÿȪÙø⁄ - ÁŸ⁄à - Ÿ⁄— ‚ÁãÖÔÔ ¬˝àÿ∑§ ∑§ÙC∑§ 7 4 1 5 8 9 5 3 2 7 3 6 9 1 6 2 4 8 +Ê{É SÉÌSÉiÉ´ÉxiÉ& *+ªÉ¨É ºEÆòvÉä ºÉÚªÉÇ& +iÉ±É ±ÉÉäEòä xÉ ¤É±É& , Ê´ÉiÉ±É ±ÉÉäEòä xÉ * ºÉk´É®úVɺiɨÉÉäMÉÖhÉäxÉ ¸Érù¶ÉHäòxÉ ©ûÊ⁄¬Íflʸ - ߸‡ÊŸ— - flη÷ ∞∑§Ã— Ÿfl ¬ÿ¸ãÃÔ 8 6 7 2 9 1 4 3 5 xɨɺEò®ú Ê|ɪÉ& <ÊiÉ =Hò& xɨÉÉä ½þÉ]õEäò·É®ú& , ºÉÖiÉ±É ±ÉÉäEäòxÉ ¤É汃 , +ÉSÉ®ÆúÊiÉ Eò¨ÉǺªÉ ±É¤nù ¡ò±É& * - Á«U.Áfl.ÿŸÔ˜.ÿ‹Ô˜.Á‡ÊflŸÊœÁ¬˝ÿÊ ‚¢ÅÿÊ¢∑§ÊÁŸÔ ¬Í⁄áÊËÿ– 3 2 1 4 8 5 6 7 9 VªÉÉäÊiɱÉÉæEòÉªÉ EòɱÉÉªÉ ÊxÉʨɹÉÉÆ{ÉiɪÉä +iɱÉÉiÉ±É ±ÉÉäEäòxÉ ¨ÉªÉÖ& , ¨É½þÉiÉ±É ´Éè.+É®Âú.+É®Âú.Ê´ÉVɪɱÉÎI¨ÉEÖò¨ÉÉÊ®ú ¬ÈSÃ∑§ÊŒÊŸ◊Ô˜ ôÊÊŸSÿ ÁflÃ⁄áÊ◊Ô˜ ŒÒÁŸ∑§ flÎûʬòÊ◊ ‡ÊÊùË/•ÊøÊÿ¸ ¬ŒflË œÊ⁄∑§Ê— - «UË.‚Ë.÷^— (‚¢¬ÊŒ∑§—) ““Áfl‡ÔflSÿ flÎûÊÊ¢Ã◊Ô˜”” ‚ŒÒfl ¬Ê∆U∑§ÊŸÊ◊Ô˜ ‚◊ˬ ôÊÊŸ⁄ÊÁ‡Ê◊ÊŒÊÿ ÁŸàÿ ŸflËŸ∑§‹fl⁄áÊ •ÊÿÊÁà ÁflŒÔ˜flŒÔ˜ ¡ŸÊ— ∑Χ¬ÿÊ ‚¢¬∑¸§◊Ô˜ ‚ÊœÿÃÈ•S◊Ê∑§◊Ô˜ ∑§Á∆UŸ¬˝ÿÊ‚Ù„Á¬ Ÿ ∑§ÊÁ∆UãÿŸ ÿÊÃÈ ÃŒÕ¸◊Ô˜ ÁflŸ◊˝ ÁŸflŒŸ◊ÁSà ÿÃÔ˜ ÿ ÿ ‚ÈœËflÎãŒÊ— ‚ê¬ÊŒ∑§—‚⁄‚ ‚⁄‹ ‚¢S∑Χà ∑§Ê√ÿª˝ãÕÊŸÊ◊Ô˜ ¬ÈŸL§Œ˜œÊ⁄ÊÕ¸◊˜Ô ¬˝ÿÃãÃ, Ã ¡ŸÊ— ∑Χ¬ÿÊ Sfl¬ÈSÃ∑§ÊÁŸ •S◊Ê∑§◊Ô˜ Ô ‚¢¬ÊŒ∑§ - «UË.‚Ë. ÷^ * «UË.‚Ë. èÊ^∑§Êÿʸ‹ÿ◊Ô˜ ¬˝Áà ¬˝·ÿãÃÈ •S◊Ê∑§◊Ô˜ ∞·— ¬ÈSÃ∑§‚¢ª˝„¬˝ÿÊ‚Ù •ŸãÃ⁄◊Ô˜ ÁflÁflœèÿ— ¬ÈSÃ∑§Ê‹ÿèÿ— 141, ÁŒ√ÿÊŸ¢Œ ßã«U. ∞S≈U≈U, Áfl‡Ê· SÃê÷‹π∑§—/•ŸÈflÊŒ∑§—‚ÊÕ¸∑§Ù¬∑§Ê⁄Ë ÷ÁflcÿÁãà ßÁÖ ¬ÎD ÷ʪ ∞‚.∞◊.‚Ë. ‚Ê©Õ ¤ÊÙŸ, ©œŸÊ, ‚Í⁄Ã. * Á‡Êfl⁄Ê¡ ¤ÊÊ “‡ÊÊãÃÿ” ‚ê¬ÊŒ∑§ - Áfl‡ÔflSÿ flÎûÊÊ¢Ã◊Ô˜ ŒÍ⁄÷Ê·— - 0261-2638454, Áfl‡Ê· SÃê÷‹Áπ∑§Ê/•ŸÈflÊÁŒ∑§Ê 141, ÁŒ√ÿÊŸ¢Œ ßã«U. ∞S≈U≈U, ¬ÎD ÷ʪ ∞‚.∞◊.‚Ë. ‚Ê©Õ ¤ÊÙŸ, ©œŸÊ, ‚Í⁄Ã. * ‚ı. ⁄¡ŸË ‚ŒÊŸÊ ŒÍ⁄¡¢ª◊ äflÁŸ - 9898478454 ŒÍ⁄÷Ê·— - 0261-2638454, ŒÍ⁄¡¢ª◊ äflÁŸ - 9898478454
  4. 4. 4 ÁŒŸÊ¢∑§ — 20 •Ä≈ÍU’⁄ 2012, ‡ÊÁŸflÊ‚⁄— www.sanskritdailynewspaper.com www.vishvasyavrutantam.com ŒÒÁŸ∑§ - ‚Í⁄à (‚Íÿ¸¬È⁄) ª⁄’Ê ⁄Á‚∑§Ê—Ô ª⁄’Ê ŸÎàÿ¢ ∑ȧfl¸ÁãÖ Ÿfl ÁÔ‚Áfl‹ ÁøÁ∑§à‚Ê‹ÿ ‚◊ˬÔ ÁSÕâ ªÙ‹flÊ‹Ê ◊Ê∑¸§≈U ‚◊ˬÊÃÔ˜Ô ≈Uê¬ÙÿÊŸÊÃÔ˜Ô ‚Ê≈UË∑§ÊÔ ¬ÔÁ≈U∑§Ê ‚È⁄à ø⁄Ë≈UË •ÊÿÈQ§—Ô ∑§Êÿʸ‹ÿԬʌ ‚ÃÍ— ‹Ëç≈UÔ ∑ȧ¬˝’¢œŸŸÔ ¬Á⁄øÊÁ⁄∑§ÔÊÔ øı⁄∑§◊¸⁄ÃÊ— øÃÈ— ¡ŸÊ—ÔÔ •ŸÈª˝„ÃÔ˜ ∑§Ù‚◊«UËSÿ mı Œ‹ÿÙ—ÔÔ ◊äÿ ÉÊ·¸áÊ◊Ô˜ ‚Á„Ã¢Ô mÿÙ— ‚¢∑§≈Uª˝SÃÊ— •÷flŸÔ˜ ‚È ⁄ Ã◊Ô ˜ , ÁŒ. 19– ‚‹Ê’ìÈ⁄Ê ¬ÈÁ‹‚ ‚ÍòÊáÊ ∑§Ê⁄áÊ Ÿ Ô øı⁄ Œ‹¢ ≈ U ê ¬ÙÿÊŸÊÃÔ ˜ ‚Ê≈U Ë ∑§Ô Ê ‚È ⁄ ÃÔ ◊ Ô ˜ , ÁŒ. 19– ∞ÃŒÔ ˜ ‚¢ Œ ÷ ¸ •∆Ufl ¬È Á ‹‚Ê‹ÿ Ô Ô ∑§Ù‚◊Ê«U Ê ∑§Ê◊⁄ ¡ ¬˝ π á«USÿ ¬ÈÁ‹‚ŸÔ ⁄ÊÿÙ≈UË¢ª •¬⁄Êœ¢ ª˝Ê◊Sÿ ªÙø⁄áÊ ≈˛US≈USÿÔ ‚È⁄Ã◊ÔÔ˜, ÁŒ. 19– •l Œ‡ÊflÊŒŸ Ÿfl Á‚Áfl‹Ô flÎ Á ûÊÔ ‚◊Êåÿ „ËŸÊ ôÊÊÿÃ ÿÃÔ ˜ Ô •◊⁄Ù‹Ë ¬Á≈U∑§ı øı⁄∑§◊¸ ¬˝flÎûÊ— ∑§Ù‚◊Ê«UË ª˝Ê◊Sÿ ÷ÍÁ◊ é‹Ù∑§ ‚¢ 173¬˝ Ê ÃÔ — Ÿfl ÁøÁ∑§à‚Ê‹ÿ ÁøÁ∑§à‚Ê‹ÿÔ ¬È⁄Ã—Ô ÁSÕâ ÷Êfl‚Ê⁄ ªÎ„¢ ¬˝Áà ªãÃ◊ÊŸ ©Á◊ÿÊÔ ÷flŸÔ ÁŸ∑§≈UflÊÁ‚Ô—Ô •ÊÁ‚ÃÔ˜– Ô ª Ùø⁄ ÷Í Á ◊— ∑§Ê◊⁄¡ ¬ÈÁ‹‚Ê‹ÿÔ ÃÕÊ ø 173¬È⁄× ¬ÊŒ‚ÃÍSÿ ‹Ëç≈¢U ¬ÊŒ‚ÃÍSÿ ‹Ëç≈U ‚„‚ÔÊ •ÊÁ‚ÃÔ ˜ Ô ‹Ëç≈U ’ ŒÔ Ô ˜ œ Ê ‚Ê œ◊ ¸ ã º˝ Á ‚¢ „ ◊Ê‹πÊŸ ≈ U ˜ ¬ Ù øÊ‹∑ § ŸÔ ߌ¢ ÁflflÊŒ¢ ‚È⁄ÃÔ ÁSÕâ ∑§Ù‚◊Ê«UÊ ª˝Ê◊Sÿ ªÙø⁄áÊ ÷Í π á«U ∑Î § Ã¬˝Õ◊ËÔ ‚„‚Ê SâÁ÷ÃÔ¢ ÿŸ Sâ Á ÷ÃÔ ˜ •÷flÃÔ ˜ ÿ Ÿ àflÁ⁄â ŒÍ⁄¡¢ª◊ ÿ¢òÊáÊÔÔ ªÎ„ ⁄Ê¡¬È Ã Ô ≈ U ê ¬ÙøÊ‹Ÿ Ÿ ŒÎCÔ˜flÊÔÔ ∞∑§— øı⁄¢ •ŸÈ„Ô˜ÿÔ ø ⁄ Ë≈UËÔ Ô •ÊÿÈ Q § ãÿÊÿÊflŒŸ¢ •÷flÃÔ˜–‹Ëç≈UøÊ‹∑§— ◊Á„‹ÊÔ Ô ‹ËÔ ç ≈U ø Ê‹∑§— π¢ « È U ÷ Ê߸ ÃÕÊ ø ∑§∑¸ § ⁄ÙªÔ Á fl÷ʪ ∑§Êÿʸ‹ÿÔ •Êªë¿ÔÃÔ˜ ≈˛US≈USÿÔ ÷ÍÁ◊ é‹Ù∑§ ‚¢ 173 ∞ÃŒÔ Ô ˜ ¬˝ ∑ §⁄áÊSÿÔ œŸÙ¬Ê¡¸Ÿ¢ ∑§⁄ÙÁÖ ¬È Á ‹‚Ê‹ÿ •ÿë¿ÃÔ ˜ Ô –¬Á⁄øÊÁ⁄∑§Ê øÔÔ ‹Ëç≈U’ŒÔ˜œÊÔ — ‚ÙŸfláÊ ÃÕÊ ø ‚ÍÁøÃ◊Ô˜– ÉÊ≈UŸÊ‚¢Œ÷¸Ô ‚ÍøŸÊ ≈˛ U S≈USÔ ÿ ÷Í Á ◊ ÃÕÊ ø 173 ÷Íπá«U ãÿÊÿ¬˝Á∑˝§ÿÊ¢Ô ªÃ 15-10-12 ÁŒŸ ¬ÈÁ‹‚ŸÔ •ŸÈªÁ„â •Ê’ËŒ ˝•÷flÃÊ◊Ô˜– ∑§∑¸§⁄٪٬øÊ⁄ Áfl÷ʪSÿ ¬˝ Ê åÿ »§Êÿ⁄Áfl÷ʪ ‚Ê¢ÿÔ ‚#flÊŒŸ ◊„ÊflË⁄ ‚„ flÊÃʸ‹Ê¬ŸÔ ‚¢‡ÊÙœŸŸ ‚¢ Œ ÷ ¸ ø ⁄ Ë≈UËÔ ∑ΧÃ ãÿÊÿÊflŒŸ¢ •÷flÃÔ˜ ’„È ◊ Ê‹Ë ÷flŸ »§Êÿ⁄Áfl÷ʪŸÔ ôÊÊÿÃ ¬Á⁄øÊÁ⁄∑§Ê Á„ŸÊ ÷Êfl‚Ê⁄—ÔÔ •Áœ∑§ÊÁ⁄—Ô ÁÃflÊ⁄Ë ÃòÊʪàÿÔ ◊Ê∑ ¸ § ≈U× ªÙ‹flÊ‹Ê ¬ÊÁ‹ÃÊ— òÊÿ— øı⁄ÊáÊÊ¢Ô •ÊÿÈQ§ÔÔ ãÿÊÿÁŸflŒŸ ¬˝ø‹ÁÖÿÃÔ ˜ Ô •l ¬˝ Ê Ã—Ô Ô ¬ ʌٟ ‹Ëç≈U’ŒÔ˜œÊ—Ô •÷flÃÊ◊Ô˜–Ô ©÷ı ‹Ëç≈UÊÃÔ˜ ’Á„—Ô •ÊŸÿÃÔ˜– ◊Ê∑ ¸ § ≈U ∑Î § Ã ‚Ê≈U Ë ∑§Ê ÃÕÒfl ãÿÍŸÔ ◊ÍÀÿŸÔ ‚Ê≈UË∑§Ê ∑Î § Ã ãÿÊÿ ‚¢ Œ ÷ ¸ ÁŸÁŒ¸C¢– ∞ÌԘ ¬˝∑§⁄áÊ ∑ΧÃÔ ∞ÌԘ ¬˝∑§⁄áÊSÿÔ ÁŸáʸÿ¢ ¬Á≈U∑§ÊÔ ¬ÍÁ⁄àÔflÊ ≈Uê¬ÙÿÊŸŸ Á∑˝§ÿ◊ÊáÊ¢Ô mı ¡Ÿı •Á¬Ô ∑§Êÿʸ‹ÿ ∞∑§ÁòÊÃÔı ©÷ı ∞‚≈UË/∞‚‚Ë ‚‹ ∞‚.¬Ë. 17-10-2012 ÁŒŸ •ªë¿ÃÔ˜– “≈˛UÊÁ»§∑§ ¡Ê◊” •ŸÈª˝„ØԖ Œ‹Ô ı Ô ¬⁄S¬⁄¢ ∑§‹„¢ ∞◊.ÿÈ . ¬∆UÊáÊ ÁŸÿÈ Q §—Ô ÷ÁflÃÈ¢Ô •ÊÁ‚ÃÔ˜ ÿ ÃÔ— ©÷ı •∑ȧL§ÃÊ◊Ô˜– •÷flÃÔ ˜ – ¬Í fl ¸  ∑§Ê◊⁄ ¡ ¬ˇÊı •òÊʪë¿ÃÔ˜– ∑§Ê⁄ÿÊŸÊÃÔ˜Ô “Á’ÿ⁄ ≈UËŸ” ‚¢ªÎ„Ô˜ÿ •ãÿ·ÔÈ ª˝„·È ¡ËflŸÊ‡Êÿ— Ÿ ‹éœ— øÃÈ— flÁáÊ∑§ÊŸÊ¢ ¬ÈÁ‹‚ •ŸÈª˝„áÊ◊Ô˜ flÊÁ‡Ê¢Ç≈UŸ– ¬ÎÁÕflË-ª˝„¢ ¬Á⁄àÿÖÿ •ãÿ·È ‚ı⁄ª˝„·È ∑§SÿÊÁ¬ ¡ËflŸSÿÊÔ œ Ê⁄— ¬˝ Ê áÊËŸÊ¢ ‚ûÊÔ Ê ‚¢ ∑  § × Ÿ ‹éœ—– ÃòÊÔÔ •ÊÚS≈˛UÁ‹ÿÊ Œ‡Ê πªÙ‹ÃàflôÊÊŸÊ¢ ◊ÃÔ  Ô ‚È ⁄ Ã◊Ô ˜ , ÁŒ. 19– •ŸÈª˝„áÊ¢Ô •÷flÃÔ˜– ÃÕÒfl Ÿfl‚Ê⁄Ë◊á«U‹ÔÔ Ÿfl‚Ê⁄Ë ◊á«U‹Sÿ ÁŸflʸøŸ ‡Êà L§åÿ∑§ÊáÊÊ¢ ◊lÔ— ÃÕÊÔÔ ÁŸflʸøŸÊøÊ⁄Ô •Áœ∑§ÊÁ⁄—ÔÔ ŸÊÁSÃÔ ßÁà ‚ÒŒœÊÁãÃ∑¢§ Ãâÿ¢ ˜Ô ÁÇ‹¡-581 ŸÊêÔ Ÿ —Ô •Áœ∑§Ê⁄ÔËSÿÔÔ º˝Íà Œ‹ŸÔ ÃÕÊ ø ‚#‹ˇÊÔ L§åÿ∑§ÊáÊÔ Ê ¢ Ô ∞ø.¬Ë.‡ÊÊ„Ô ÃÕÊ ø ¬˝∑§ÊÁ‡ÊÃ◊ÁSÃ–Ô ∞Á‹ÿŸ- ÃÊ⁄∑§Sÿ Áfl·ÿ ª÷Ë⁄ÊäÿÔŸ¢ øÔ Ô ¡‹Ê‹¬Ù⁄ ¬È Á ‹‚ Ÿ Ô ∑§Ê⁄ÿÊŸ¢Ô ‚¢ª˝„áÔÊ ∑§ıÃÈ„‹Ô¢Ô ¡‹Ê‹¬Ù⁄Ô ©¬ÁŸ⁄ˡÊ∑§— ¬˝ Ê ÁáÊŸÔ — ‚ûÊÔ Ê Ô Ô Áfl·ÿ Ô ‚¢¬ÊÁŒÃ¢Ô ÿòÊ ∞ÃÔÃÔ˜ S¬C¢ ÃÊ«UflÊÁ«UˇÊòÊ ’¡ÊŸflÊ‹ÊÔ ÷flŸ •ÊÿÙÁ¡Ã¢Ô ª⁄’Ê ŸÎàÿ◊Ô˜– ªÃÁŒŸ ¿Ë◊áʪÊ◊ÔÔ òÊË¬Õ ‚◊ÈÁàÕÃ◊Ô˜– «UË.∞◊.¬≈U‹ ◊⁄Ù‹Ë ‚◊ˬÔ Áfl‡Ê · ÊäÿÿŸ¢ ∑Î § àÔ fl ÊÔ Ô ¡ÊÿÃÔ ÿÃÔ˜ ‚ı⁄¡ªÃÔ— ’Á„— ‚◊ˬÊÃÔÔ˜ flÊ„ŸÿÊŸ ÁŸ⁄ˡÊáÊ ¬˝ Ê # ‚Í ø ŸÊŸÈ ‚ Ê⁄ á ÊÔ Ô ¿ËáÊ◊ª˝Ê◊Ô òÊË¬Õ ‚◊ˬÔ flÒôÊÔÊÁŸ∑§ÔÊ— ∞ÃÃÔ˜ ÁŸáʸÿ¢ •ãÿSÿ ∞∑§SÿÊÁ¬⁄ÊÁòÊÔ— mÊŒ‡ÊflÊŒŸ ¬ÈÁ‹‚Ÿ ÁflÁÕ ª⁄’Ê ∑§Ê‹ ∞∑§ ∑§Ê⁄ÿÊŸÊÃÔ˜ ∞∑¢§ “Á’ÿ⁄ ≈UËŸ” ¬˝ÊåÔŸÙÃÔ˜Ô ÿ× Ÿfl‚Ê⁄Ë ◊á«U‹ Ô ÁŸflʸøŸÊøÊ⁄Ô •ŸÈ¬Ê‹ŸÊÕ¸ flÊ„ŸÿÊŸ ÁŸ⁄ˡÊáÊ ∑§Ê‹ ©÷⁄Ê≈UÊÃÔ˜ •ÊªãÃ◊ÊŸ¢ Ÿfl ¬˝ Ê #Ô fl ã×– Ã · Ê¢ ◊Ã ‚ı⁄¡ªÃ— •ãÿ·È ª˝„Ô·ÈÔ ¡ËÁflê˝„Sÿ¢Ô •ÁSÃàfl¢ Ÿ ‹èÿÃ– ‚Ê¢¬˝ÁÃ∑§‚◊ÿÔ º˝C√ÿ◊Ô˜ ¬ÎDÊ¢∑§— 3 ¡ËflŸÃàflÊŸÊ◊Ô˜Ô •÷ÊflàflÊÃÔ˜ º˝C√ÿ◊Ô˜ ¬ÎDÊ¢∑§— 3 ŸÎàÿ¢ ⁄ÙÁœÃÔ¢ ÿŸ ª⁄’Ê⁄Á‚∑§Ê— L§CÊ— Ÿfl‚Ê⁄ËSÿÔ øÃÈ— flÁáÊ∑§ÊŸÊ¢ ªÃ ⁄ÊÁòÊ— ‚Êœ¸ •CflÊŒŸÔ ‚È ⁄ Ã◊Ô ˜ , ÁŒ. 19– •ÊÿÙ¡Ÿ¢Ô ’„ÍÁŸÔÔ SÕ‹·ÈÔ ¬ÿ¸ãà ©ëøÔ äflÁŸ¬˝ˇÊáÊ ÿ¢òÊ¢ÔŸfl⁄ÊòÊË ◊„Ùà‚fl¢ „·Ù¸ÑÊ‚Ÿ ÁfllÃ ÃÕÊÁ¬ÔÔ ÁflÁÕ ª⁄’ÊÔ ∑ΧÃ Áfl‡Ê·Ô •ŸÈ◊ÁÃ¢Ô fløÃ–‚Ê◊ÊÿÙÖÿÃ – Ô ªÃ ¬⁄ê¬⁄ÔÊÿÊÁ¬ ¬˝ø‹ÁÃÔ– Ÿª⁄ Ÿª⁄ ¬È Á ‹‚ÙÁ¬ÔòÊËÁŒfl‚ÊÃÔ˜Ô ¬˝ÁÃÁŒŸ¢ ⁄ÊÁòÊ— ¬È Á ‹‚ÊÔ ÿ È Q §— ⁄Ê∑ § ‡Ê ‚flÙ¸ëøãÿÊÿÊ‹ÿÊŸÈ‚Ê⁄áÊmÊŒ‡ÊflÊŒŸ ¬ÈÁ‹‚—Ô ÁflÁÕ •ÊSÕÊŸÊÔ Ÿfl⁄ÊòÊË ¬fl¸ ∑ΧÃ ⁄ÊÁòÊ— mÊŒ‡ÊflÊŒŸ ¬ÿ¸ãÃÔ¢ ∞flª⁄’Ê ⁄ÙœÿÁà ÿŸÔ ª⁄’Ê ¬˝àÿ ¬ÈÁ‹‚Ê‹ÿ ÁŸ⁄ˡÊ∑§·È ©ëø äflÁŸÔ ¬˝ˇÊÔáÊÔÔ ÿ¢òÊ¢ ∑ΧÃÔÔ⁄Á‚∑§Ê— L§CÊ— ∑ȧŒ˜ÔœÊÔ ø ÁŸŒ ¸ Á ‡Êâ Ô ÿÃÔ ˜ ⁄ÊÁòÊ—Ô •ŸÈ◊Áà ÿë¿ÔÁÖÔÔÁfllãÃ– mÊŒ‡Êflʌԟ ª⁄’ÊŸÎàÿ¢Ô ⁄ÙœŸ¢ Ÿª⁄ÔÔ ¬⁄ê¬⁄ÊŸÈ‚Ê⁄áÊÔÔ ⁄ÊÁòÊ ÁflÁÕ ª⁄’ÊÔ ∑ΧÃ ¬ÈÁ‹‚— ∑ȧL§– ‚Êœ¸ Œ‡ÊflÊŒŸÊÃÔ˜ ∞fl ª⁄’Ê•ŸÈ ◊ Áâ Ô ÿë¿ÃÈ Ô ßÁà ‚flÙ¸ ë øãÿÊÿÊ‹ÿSÿ ŸÎ à ÿSÿÊ⁄¢ ÷ ¢ ÷flÁÖÔ∑§Ê◊ÿÃ– •ÊŒ‡ÊÊŸÈ‚Ê⁄áÊ mÊŒ‡ÊflÊŒŸ ‚êÿ∑§Ô˜Ô ª⁄’Ê Ÿª⁄ ¬˝ fl ø ◊ ÊŸÔ ˜ fl· ¸ Ÿfl⁄ÊòÊˬfl¸ S ÿÔ •CÁŒŸ ŸÎàÿÔ ¡ŸÊ— •ŸÈ⁄¢¡ŸÔ ◊ÈŒÃ√ÿÊfl‚ÊÁÿ∑§Ô ª⁄’Ê ¬ÿ¸ãà ⁄ÊÁòÊ— mÊŒ‡ÊflÊŒŸÔ º˝C√ÿ◊Ô˜ ¬ÎDÊ¢∑§— 3 ÷ÁQ§œÊ◊ ¬⁄fl≈U ¬ÊÁ≈UÿÊ ˇÊòÊ ÃÈÁ‹‚ÿÊòÊÔÊÿÊ— •ÊÿÙ¡Ÿ •÷flÃÔ˜– ÿ ÿ ¡ŸÊ— ◊Á„‹ÊE ‚¢S∑Χâ ¡ÊŸÁãÖ •ÕflÊ ‚¢S∑Χâ ¬˝Ùà‚Ê„ŸÊÕZ ©à‚È∑§Ê— ‚ÁãÖ •ÕflÊ ÁŸflŒŸêʘ ‚¢S∑ΧÃSÿÒfl ∑§ÊÿZ ∑ΧÃÈZ ¬˝ÿàÔŸ‡ÊË‹Ê— ¬˝⁄áÊÊ◊ÍÁø ÷ÁflÃÈ¢ •ÊªÁ◊cÿÁà Ã·À

×