14 11-12

573
-1

Published on

HAPPY NEW YEAR FRIENDS
READ SANSKRIT ... SAVE SANSKRIT....

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
573
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

14 11-12

  1. 1. RNI No. : GUJSAN/2011/39893 ‚¢¬ÊŒ∑§— «UË.‚Ë. ÷^ Ô á ÁflESÿ flÎûÊÊ¢Ã◊Ô˜ ( ¬˝Ê× ŒÒÁŸ∑§ ) ‚Í⁄à á fl·¸ - 2 á •VU - 201 á Áfl∑˝§◊ÊéŒ - 2069, ∑§ÊÁø∑§ ‡ÊÈÄ‹ ∞∑§◊ á ÁŒŸÊVU - 14 ŸflêU’⁄ 2012, ’ÈœflÊ‚⁄— á ¬ÎD - 4 á ◊ÈÀÿ - 1.50 L§. Editor - D.C. Bhatt á Vishvasya Vrutantam (Morning Daily) Surat á year - 2 á Issue : 201 á Date : 14-11-2012, Wedensday á Page : 4, Price 1.50 Mob. 98984 78454 2 3 4 4 ‹Ù∑§Á¬˝ÿÊ •Á÷ŸòÊË ‚ÙŸÊˇÊË ◊ÃÊŸÈ‚Ê⁄áÊÔÔ ‚ȬÁ‚ŒÔœÊ ŸÊÁÿ∑§ÊÔ „‹ ’⁄ËÔ ˝ ˜ •ááÊÊ „¡Ê⁄ ∑§Êÿʸ‹ÿSÿÔ ◊Ê‚Ë∑§ ªÙœÍ◊ Áfl„Êÿ •ãÿ •Á÷Ÿÿ ˇÊòÊ flÿ¢ Ÿ ‚◊ˡÊÃ •Áœ∑¢§Ô ‚¢ÃÁ× ∑§Ê◊ÿÃ ‡ÊÈÀ∑¢§Ô ∞∑§ ‹ˇÊ L§åÿ∑§ÊÁáÊÔÔ •ÁSà œÊãÿÊŸÊ fl¬Ÿ¢ ¬˝Ê⁄÷ÃÔ˜ øËŸË ¿ÊòÊÊŸÔ˜Ô ¬ÊÁ∆UÃÈ¢Ô •éŒÈ‹ ∑§‹Ê◊Ô— ÁŸ◊¢ÁòÊׇÊÊ¢ÉÊÊß¸Ô Áfl‡ÔflÁfllÊ‹ÿÔ Á„¢ŒË ¬Ê∆UŸ¢Ô ÷ÁflcÿÁà ’Ò¡Ë¢ª– ÷Ê⁄ÃSÿÔ ¬Ífl¸ ∑È § òÊÊÁ¬Ô ªÁ◊cÿÊÁ◊–⁄ÊC˛¬ÁÃÔ—Ô ∞.¬Ë.¡. •éŒÈ‹ ∑§‹Ê◊Sÿ ‚Áøfl—∑§‹Ê◊— øËŸË ∞ø.‡Ê⁄Ë«UÙŸŸÔ ©Q¢§ ÿÃÔ˜ÔÁfl‡Ô fl ÁfllÊ‹ÿ ¿ÊòÊÊŸÔ ˜ fl·¸ÁS◊ŸÔ˜ ∞∑§flÊ⁄Ô¢ ÃSÿ¬ÊÁ∆UÃÈ¢ •Ê◊¢ÁòÊ× •÷flÃÔ˜– L§Áø∑§⁄¢ Áfl·ÿÔÔ¢ ¬ÊÁ∆UÃÈ¢Ô ‚—ÃÕÊ øÔ ¿ÊòÊÔÒ— ‚„ ∑§Êÿ¸ ÁŸ◊¢ÁòÊ× •÷flÃÔ˜–Ô∑§ûÊÈ Z Ô ÃSÿ L§Áø∑§⁄¢ Áfl·ÿÔ ¢ Á∑§◊Á¬¬˝ÿÙª‡ÊÊ‹Ê ÁŸ◊ʸÃÈ¢Ô •Á¬ ÷ÁflcÿÁà ÁflôÊÊŸÔ¢ - •Êß≈Uˬ˝SÃÊfl¢ •÷flÃÔ˜– ¬˝SÃÊfl¢ ◊ÊŸflÃÊ flÊ– ∑§‹Ê◊Ô — Sfl∑§Ëÿ ª˝Ê◊Ô ŸÃÈÔ¢ ÁmøÁ∑˝§ÿÊŸÊŸÊ¢Ô ¬¢ÁÄÔ×–ôÊÊàÔflÊ ∑§‹Ê◊Ÿ ©Q¢§ ÿÃÔ˜ •ÊªÁ◊∑§ ‡ÊÁŸflÊ‚⁄ øËŸË•¢ Á Ã◊ ÁŸáʸ ÿ ◊◊∑§Êÿ¸ ∑ ˝ § ◊ á Ê ÁŸœÊ¸ Á ⁄â÷ÁflcÿÁÖ Áfl‡Ôfl ÁfllÊ‹ÿÔSÿ ¿ÊòÊÊŸÔ˜ ‚¢ ’ ÙÁœcÿÃ – ‡ÊÊ¢ É ÊÊßÔ Ô Áfl‡Ô fl ÁfllÊ‹ÿ Ô øËŸSÿÔ ÁŒÁÇfl¡ÿ Áfl⁄ÔÈŒ˜œ ◊ÊŸ„ÊÁŸ— ãÿÊÿÊflŒŸ¢ ∑ΧÃÔ ⁄ÊπË Ãà¬⁄— Ô ◊È¢’߸, ÁŒ. 12– ‚fl¸ŒÊ ⁄ÊπË ¬Í fl ʸ ÿ Ù¡Ÿ¢ ©÷ı •ãÿÊŸÊ¢ ∑Î § Ã ∑§‹Ê◊ Ÿ ‡ÊÊ∑¢ § ÁflŒ‡ÊËÿ ¿ÊòÊÊ— øÔ Á„¢ŒË ÁflflÊŒª˝Á‚ÃÔÊ ⁄ÊπË ‚Êfl¢Ã • ∑ § ⁄ Ù Ã Ô ˜ – ª à Á Œ Ÿ  ŒÙ·Ê⁄Ù¬áÊ¢ ∑È § L§Ã—–•ÊÿÙÁ¡Ã¢ flÊÃʸ‹Ê¬ÔÔ øËŸË ¤ÊÈ ‡ ÊÊã‹Ô Í ∞ÃÃÔ ˜ ¬˝ S ÃÊfl¢ fl·Ë¸ÿ ∑§‹Ê◊ŸÔ ©Q¢§ ÿÃÔ˜Ô •◊Á⁄∑§ÊŒ‡ÊÔ ¬˝Êäÿʬ∑§— ¬Á∆UcÿÁãÖ ∑§Ê¢ª˝‚ŸÃÊÔ ¬˝◊ÊáÊÊœÊ⁄ ÁflŸÊ ∞ÃÃÔ˜ÁflEÁfllÊ‹ÿÔ ¬˝ ◊ È π — •ÿë¿ÃÔ˜– ÃÃÔ˜ ‚¢Œ÷¸ 82 •„¢ Á‡ÊˇÊ∑§—– ‚ê¬˝Áà •„¢ •ÁS◊Ô–Ô ôÊÊŸ ¬˝ŒÊÃÈ¢Ô •„¢ ÷Ê⁄ÃŸ „Ô˜ÿ— ‡ÊÊ¢ÉÊÊ߸ ÁŒÁÇfl¡ÿÁ‚¢„ ÿàÔ Ÿ ¢ ÷flÁÖ ÁSÕâ Ô Ô øËŸË ÁflL§Œ˜ Ô œ  — ◊ÊŸ„ÊÁŸ— ÁŒÁÇfl¡ÿÁ‚¢„—ÔÔ Áfl‡Ô fl ÁfllÊ‹ÿ Ÿ ‚„ ãÿÊÿÊflŒŸ¢ ∑§ûÊÈZ ⁄ÊπË ¬˝ ‹ ʬ Ÿ •⁄Áfl¢ Œ Ô — ‚¢ ◊ ÁìòÊ „SÃÊˇÊ⁄¢ Ô •ÊÿÙ¡Ÿ¢Ô •∑§⁄ÙÃÔ˜– ⁄ÊπË— ø ∑È § ¬ËÃı– •∑§⁄ÙÃÔ ˜ – ÿ Ÿ Ô ‡ÊÒ Á ˇÊ∑§ •Ê߸∞‚Ë ‚ŒSÿ— ¬˝ÁÃÁ∑˝§ÿÊ¢Ô ⁄ÊπË ‚Êfl¢Ã ‚¢SÕÊŸ·ÈÔ Á„¢ŒË ÷Ê·ÔÊ ãÿÊ‚ •⁄Áfl¢Œ ∑§¡⁄ËflÊ‹Ÿ ©Q¢ § ÿÃÔ ˜ ¬˝SÕÊÁ¬Ã¢Ô ÷ÁflcÿÁÃ–Ô øËŸ¢ ‚„Ô ÃSÿÊ ÃÈ À Ô Ÿ Ê ∑Î § Ã ÁŒÁÇfl¡ÿÁ‚¢ „  Ÿ Ô ⁄ÊπË ÁŒÁÇÔ fl ¡ÿÁ‚¢ „ — ¡ÊŸÊÁà ߌ¢ ÃÎÃËÿÔ¢ Á„ãŒË ãÿÊ‚¢ ÁŒÁÇfl¡ÿÁ‚¢„ ÁflL§ŒÔ˜œÔ— ‚Êfl¢Ã ‚„ ∑§¡⁄ËflÊ‹SÿÔ ÿÃÔ˜ •„¢ Á∑¢§ ∑§⁄áÊ ‚◊Õ¸ ÷ÁflcÿÁÖ ◊ÊŸ„ÊÁŸ— ãÿÊÿÊflŒŸ¢ ∑§ûÊÈZ ÃÈ‹ÔŸÊ¢Ô ∑ΧàÔflÊ ÷ÊÁ·Ã¢Ô ø •ÁS◊– ¬⁄‚ÙûÊ◊ ‚Ù‹¢∑§Ë 24 øÃȸÁfl¢‡ÊÁà ÁflœÊŸ‚÷Ê ˇÊòÊ·È ‚Ê◊ÈŒÊÁÿ∑¢§ flø¸Sfl œÊ⁄ÿÁà •„◊ŒÊ’ÊŒ, ÁŒ. 11– m¢m¢ Ÿ flÊÜÔ¿ÁÖ ‚Ù‹¢∑§Ë ⁄Ù’ËŸ„È«UÔ— •∑§⁄ÙÃÔ˜ ßÁà ôÊÊÿÃ– ‡ÊÁQ§Á‚¢„— •Á¬ Ô ªÈ¡¸⁄⁄ÊÖÿSÿ ◊¢òÊË ¬⁄‚ÙûÊ◊Ô ‚Ù‹¢∑§Ë ©¬◊ÿÊ ÁflüÊÈ× ¬˝Á‚ŒÔ˜œ— ø– ‚ê¬˝ÁÃÔ ªÃ mÊŒ‡Ê ◊Ê‚ÊÃÔ˜ ª˝Ê◊ËáÊ ˇÊòÊ·È ÷·ʢ •SflSÕ— ÿ× ªÈ¡¸⁄Ô ÷Ê¡¬ ¡ŸÊ— ‚— ¬˝Œ‡Ê ◊ÙÁŒ ÁflL§Œ˜œ— Œ‹ ¬˝Á∑˝§ÿÊ Ô ¬Á⁄üÊ◊¢ ∑§⁄ÙÁÖ ¡ÊÁÃflÊŒŸ ªÙÁ„‹— ÁøãÃÊ∑ȧ‹Ê—Ô ‚ÁãÖ ‡ÊÁQ§‚ê¬ÛÊÔ— Ÿ ∑§⁄ÙÁà ÿ× ÷Ê¡¬ ∑ΧÃ „ÊÁŸ ‹Ê÷ÊÁãflÃ—Ô ÷ÁflcÿÁà ßÁÃÔ Ô ∑§Ù‹ËŸÃÊ⁄— ‚ı⁄ÊC˛SÿÔ ‚◊Ⱥ˝Ã≈U ˇÊòÊ·È Ô ‚¢÷fl—– •ŸÈ ◊ ËÿÃ – Ô ÷Ê¡¬ ∑§Ê¢ ª ˝  ‚ — ø 24 øÃȸÁfl¢‡ÊÁÃÔ ÁflœÊŸ‚÷Ê ˇÊòÊ·ÈÔ ‚Ù‹¢∑§Ë ‚¢ªÁ∆Uâ ∑§Ù‹Ë ‚ŸÊ ©÷ı ªÙÁ„‹ ∑Î § Ã Ô ’∑§ÙäÿÊŸ¢ ‚Ê◊È Œ ÊÁÿ∑¢ § Ô flø¸ S fl¢ œÊ⁄ÿÁÃ–Ô ¬˝flø◊ÊŸ fl·Ù¸ ÁπãÔŸ—Ô ÁfllÃ– ªÃ ∑ȧL§Ã—– ÷ÊflŸª⁄Sÿ ‚◊Ⱥ˝Ã≈U ˇÊòÊ·ÈÔ ‚Ù‹¢∑§Ë ÷ÊflŸª⁄Sÿ ª˝Ê◊ËáÊ ˇÊòÊ·È ◊¢ ª ‹flÊ‚⁄ Ô ‚Ù‹¢ ∑ §Ë ◊ÙŒÔ Ë ‚„ Áfl¢‡ÊÁÃÔ ¬˝ÁÇÊÃÊ— ∑§Ù‹Ë ◊ÃŒÊÃÊ— ‡ÊÁQ§Á‚¢„ ªÙÁ„‹ ÁflL§ÔŒÔ˜œÔ ÁŸflʸøŸ¢ ‚¢ ¬ ∑¸ § ◊Ô ˜ ∑Î § àÔ fl Ê flÊÃʸ ‹ ʬ¢ •Á¬ ‚ÁãÃÔ ßÁà ôÊÊÿÃ– Áfl‡ÔflSÿ ¬˝ÊøËŸÊ ‚È◊œÈ⁄Ê Œfl÷Ê·Ê-‚¢S∑ΧÃ◊Ô˜ •ÿ◊Ô˜ ÁŸ¡— ¬⁄Ù flÁà ªáÊŸÊ ‹ÉÊÈøÂÊ◊Ô˜– ‚¢S∑§Ê⁄‚ê¬ãÔŸ — ‚Íÿ¸¬Í⁄× (ªÈ¡⁄ÊÃ) ¬˝∑§ÊÁ‡Êâ SflÁ∑§ÿ ‚¢SÕÊÿÊ—, ⁄Ê¡Á∑§ÿ, ©ŒÊ⁄øÁ⁄ÃÊŸÊ¢ ÃÈ fl‚ÈœÒfl ∑ȧ≈ÈUê’∑§◊Ô˜H ÷Ê⁄ÃÔ fl·¸Sÿ ŒÒÁŸ∑§ flÎûʬòÊ◊Ô˜ ‚Ê◊ÊÁ¡∑§, Á‡ÊˇÊÊà◊∑§ ∑§Êÿ¸∑˝§◊—/¬˝‚ŸÙ≈U— ‚¢S∑ΧÃŸ ¬˝∑§Ê‡ÊŸ mÊ⁄Ê •Êà◊ªı⁄fl◊ŸÈ÷fl— ¬˝Ê× øÊÿ¬ÊŸ‚„ 141, ÁŒ√ÿÊŸ¢Œ ßã«U. ∞S≈U≈U, •fl‡ÿ◊fl ¬∆UŸËÿ— ¬ÎD ÷ʪ ∞‚.∞◊.‚Ë. ‚Ê©Õ ¤ÊÙŸ, ©œŸÊ, ‚Í⁄Ã. ŒÍ⁄÷Ê·— - 0261-2638454, ŒÍ⁄¡¢ª◊ äflÁŸ - 9898478454 ‚¢S∑Χà flÎûʬòÊ◊Ô˜ ◊ÍÀÿ — 1.50 M§. ¬ÎcÔ∆U - 4 e-mail : vishvasya.vrutantam@gmail.com
  2. 2. 2 ŒÒÁŸ∑§ - ‚Í⁄à (‚Íÿ¸¬È⁄) ÁŒ. 14 Ÿflê’⁄ 2012, ’ÈœflÊ‚⁄— •„◊ŒÊ’ÊŒ •„◊ŒÊ’ÊŒ œÊãÿ ’¡Ê⁄◊Ô˜ ÃÒ‹ ’¡Ê⁄◊Ô˜ ŸÊ◊ ..................... ‹ÉÊÈûÊ◊ ◊ÈÀÿ .............. ◊„ûÊ◊ ◊ÈÀÿ ŸÊ◊ ..................... ‹ÉÊÈûÊ◊ ◊ÈÀÿ .............. ◊„ûÊ◊ ◊ÈÀÿ ¬È⁄Êß ‚Ë¢ª ÃÒ‹◊Ô˜ ............1910 ..................... 1920 ªÙœÍ◊ ...........................1100 ..................... 2000 ŸÍß ‚Ë¢ª ÃÒ‹◊Ô˜ ..............2000 ..................... 2020 Ãá«ÍU‹¢ ..........................1700 ..................... 2500 ŒËfl‹ ÃÒ‹◊Ô˜ ...................1280 ..................... 1350 ’Ê¡⁄Ë ..........................1100 ..................... 1250 ŸÊ⁄Ë∑§‹ ........................1180 ..................... 1220 ¡ÈflÊ⁄¢ ...........................1200 ..................... 1800 ¬È⁄Êß ∑§¬Ê¸‚ ÃÒ‹◊Ô˜ .........1130 ..................... 1160 ◊∑§Ê߸ ...........................1150 ..................... 1350 ŸÍß ∑§¬Ê¸‚ ÃÒ‹◊Ô˜ ...........1210 ..................... 1240 ◊Êπ ÁmŒ‹¢§ ...................5000 ..................... 6200 flŸSÔ¬Áà ..........................800 ....................... 910 ÃÈfl⁄ .............................2800 ..................... 4200 ¬Ê◊ÙÁ‹Ÿ .........................825 ....................... 875ÁŒ¬Êfl‹Ë ¬fl¸ ∑ΧÃ ¡ŸÊ— Sfl∑§ËÿÔ ª˝Ê◊¢ ¬˝Áà ªë¿ÔÁãà ÿŸ ‚È⁄à ⁄‹ SÕÊŸ∑§ ’Á„ ÷ʸªÔ ¡Ÿ◊ŒÁŸ ŒÁ⁄ŒÎ‡ÿÃ– ÃÈfl⁄ ÁmŒ‹¢§ ...................4400 ..................... 5800 ◊∑§Ê߸ ...........................1225 ..................... 1280 ◊È¢ª ÁmŒ‹¢§ ....................4900 ..................... 6000 ‚‚¸¬ÊŸÔ˜ ‚Ê◊Êãÿ ..............1480 ..................... 1500‹Ù∑§Á¬˝ÿÊ •Á÷ŸòÊË ‚ÙŸÊˇÊË ◊ÃÊŸÈ‚Ê⁄áÊÔÔ •Á÷Ÿÿ ˇÊòÊ flÿ¢ Ÿ ‚◊ˡÊÃ ◊È ¢ ’ ߸ – ‚Ÿ •Ù»§ ∑§‹Ê∑§Ê⁄Sÿ üÊ á ÊË◊äÿ ◊È¢ª ..............................4800 ..................... 5500 øáÊ∑§— .........................3600 ..................... 3900 ‚‚¸¬ÊŸÔ˜ ÃËfl˝ ..................1340 ..................... 1360 ¬È⁄Êß ‚ÙÿÊ’ËŸ ..............1115 ..................... 1135 øáÊ∑§— ÁmŒ‹¢§ ................4200 ..................... 4500 ŸÍß ‚ÙÿÊ’ËŸ ................1180 ..................... 1250‚⁄ŒÊ⁄Ô ø‹ÁøòÊ •¡ÿ ÷flÁÖŒflªŸÔ ‚„ •Á÷Ÿÿ⁄ÃÊ— ‚ÙŸÊˇÊË ŸflÙÁŒÃÊŸÊ¢•Á÷ŸòÊË ‚ÙŸÊˇÊË ©Q¢§ ∑§‹Ê∑§Ê⁄Ò— ‚„ ø‹ÁøòÊ¢Ô •„◊ŒÊ’ÊŒ •„◊ŒÊ’ÊŒÿÃÔ˜ •Á÷Ÿÿ ˇÊòÊÔ flÿ¢ Ÿ ÁŸ◊ʸÿÔ ‹Ù∑§Á¬˝ÿÃÊ¢Ô ãÿÍŸ¢ ‡Ê∑¸§⁄Ê ’¡Ê⁄◊Ô˜ ¬Èc¬ ’¡Ê⁄◊Ô˜‚◊ˡÊÃ – Ô •l¬˝ ÷ È Á à ∑§ûÊÈZ Ÿ ∑§Ê◊ÿÃ– ŸÊ◊ ..................... ‹ÉÊÈûÊ◊ ◊ÈÀÿ .............. ◊„ûÊ◊ ◊ÈÀÿ ŸÊ◊ ..................... ‹ÉÊÈûÊ◊ ◊ÈÀÿ .............. ◊„ûÊ◊ ◊ÈÀÿ‚ÙŸÊˇÊËÔ flÊœ¸ Ä ÿ ‚ÙŸÊˇÊË •Á÷ÁŸÃ¢ Ô ¬Ê≈U‹ ...............................60 ......................... 75 •„◊ŒÊ’ÊŒ ◊äÿ◊Ô˜ ...........3550 ..................... 3700∑§‹Ê∑§Ê⁄Ò— ‚„ •Á÷Ÿÿ¢ ø‹ÁøòÊ¢Ô •Áà ‹Ù∑§Á¬˝ÿ— ≈Uª⁄◊Ô˜ .............................160 ....................... 180•∑§⁄ÙÃÔ˜–Ô ÿÁS◊ŸÔ˜ Œ’¢ª Á‚ŒÔ˜œ— •÷flÃÔ˜– ÿÁS◊ŸÔ˜ •„◊ŒÊ’ÊŒ ‹ÉÊÈ ..............3500 ..................... 3550 ¬Ê⁄‚ ................................50 ....................... 100- ⁄Ê©«UË ⁄Ê∆UÙ⁄ - ¡Ù∑§⁄ ‚‹◊ÊŸ ‚„ Œ’¢ ª - ªÈ¡⁄Êà ◊äÿ◊Ô˜ .................3450 ..................... 3500 «U◊⁄Ù .................................7 ........................... 8ø‹ÁøòÊÊÁáÊ ‚◊ÊÁflC •ˇÊÿ∑ȧ◊Ê⁄ÔÔ ‚„ ⁄Ê©«UË ªÈ¡⁄Êà ‹ÉÊÈ ....................3400 ..................... 3470 ’∑ȧ‹.................................- ........................... -flø à  – ‚‹◊ÊŸ -Ô ⁄Ê∆UÙ⁄¢ ø ‚◊ÊÁflCÔ— fløÃÔ– ∑§ÙÀ„Ê. ◊äÿ◊Ô˜ ................3400 ..................... 3500 ‹Ë‹Ë ............................1.50 ........................... 2•ˇÊÿ∑È § ◊Ê⁄ -Ô Ô •¡ÿ ‚ê¬˝ÁÃÔÔ •¡ÿ ŒflªŸÔ ‚„ ∑§ÙÀ„ʬÈ⁄ ‹ÉÊÈ .................3350 ..................... 3400 „¡Ê⁄˪‹ (20Á∑§.) ..........200 ....................... 260Œ fl ªŸ ¬ÿ¸ ã ÃÔ ‚„ ‡ÊÊ„L§ππÊŸÙÁ¬ ÃÿÊ ‚„ flÊÜÔ ¿ Ô Á Ö ‡ÊÊ„L§π ‚Ÿ •Ù»§ ‚⁄ŒÊ⁄Ô ‚»§‹¢Ô ’‹Ê⁄¬È⁄ ◊äÿ◊Ô˜ ...............3410 ..................... 3500 «U¤ÊË (20Á∑§) .....................- ........................... -◊ÿʸ Á ŒÃ¢ Ô •÷flÃÔ ˜ – ø‹ÁøòÊ ÁŸ◊ʸ á ÊÔ ∑§ûÊÈ Z πÊŸÔSÿ ªáÊŸÊÁ¬ flÊœ¸ÄÿÔÔ ÷ÁflcÿÁà ßÁÃÔ •ŸÈÁ◊ÿÃ– ’‹Ê⁄¬È⁄ ‹ÉÊÈ ..................3400 ..................... 3450 ¤ÊËŸËÿÊ (20 Á∑§) .................- ........................... - ∑§Á¬‹— ©Q¢§ ÿÃÔ˜ •„◊ŒÊ’ÊŒ •„◊ŒÊ’ÊŒÁ∑˝§∑§≈U Á∑˝§«UÊ ‚¢⁄ÁˇÊÃÈÔ¢ Á„ãŒË ÷Ê·ÊÿÊ¢Ô ∑§Ù◊ã≈˛UË •Êfl‡ÿ∑§◊Ô˜ ‚Èfláʸ-⁄¡Ã ’¡Ê⁄◊Ô˜ ´§ÃÈ»§‹ ’¡Ê⁄◊Ô˜ ŸflŒ„‹Ë, ÁŒ. 12– •Êfl‡ÿ∑§◊Ô ˜ – Á„ãŒË ªflʸ Ÿ È ÷ fl¢ ∑§⁄ÙÁ◊–Ô ßŒ¢ ¤ÊÊ⁄π¢ « U fl ÊÁ‚— •ÁSÖ ŸÊ◊ ..................... ‹ÉÊÈûÊ◊ ◊ÈÀÿ .............. ◊„ûÊ◊ ◊ÈÀÿ ŸÊ◊ ..................... ‹ÉÊÈûÊ◊ ◊ÈÀÿ .............. ◊„ûÊ◊ ◊ÈÀÿ÷Ê⁄Ã-ߢ Ç ‹Ò ¥ « U Á∑˝ § ∑ § ≈U ∑§Ù◊ã≈˛UË ∑ΧÃÔ Á‚ŒÔ˜œÈÔ— •Á¬ ‚êÿ∑§Ô ˜ ¬˝ ÿ àÔ Ÿ ¢ ÁfllÃÔ  – „⁄÷¡ŸÁ‚¢„Ô ¡‹¢œ⁄flÊÁ‚— ⁄¡Ã ‚‹Ê∑§Ê ................60000 ................... 60500 ‚’ ..................................40 ......................... 80‡Ê¢ Î π ‹ÊÔ ∑Î § Ã Á„ãŒÔ Ë ∞∑§ÁS◊ŸÔ ˜ øÒ Ÿ ‹Ô  Ô flÎ û ÊÔ Á„ãŒË ÷Ê·ÊÿÊ— ◊„ûfl¢ •ÁSÖ ¤ÊÁ„⁄πÊŸ— ⁄¡Ã— .........................59800 ................... 60300 øË∑ͧ ................................20 ......................... 50¬˝ fl Êø∑§— ¬Œ flÎ û Ê— •÷flÃÔ˜– ÷Ê⁄ÃÔ-ߢNjҥ«UÔ ÁflôÊÊÿÃ– ∑§Á¬‹ŸÔ ©Q¢§ ÿÃÔ˜ üÊË⁄Ê◊¬È⁄ ‚ŒÎ‡Ê¢ ‹ÉÊÈŸª⁄ÊÃÔ˜Ô ∑§Œ‹Ë (1 Á∑§.) ...................6 ........................... 7 ¬˝Ê∑§Ô˜ ◊Ù„⁄ÊáÊË .................1050 ..................... 1150÷Í Ã ¬Í fl ¸ Ô — Œ‹ŸÊÿ∑§— Á∑˝ § ∑ § ≈U Á∑˝ § «U Ê ÿÊ— ‚fl ¸ •„¢ ŒËÉʸ∑§Ê‹ÊÃÔ˜ ∞ÃŒÕ¸ •ÁSÖ äÿÊÃ√ÿ¢Ô ÿÃÔ˜ ‚ê¬˝ÁÃÔ ◊Ù‚¢’Ë .............................20 ......................... 40 ŸÍß Á‚P§Ê ......................350 ....................... 450∑§Á¬‹Œfl— ∑§ÕÿÁà ÿÃÔ˜ ◊Ò ø ÊŸÊ¢ Ô ∞∑ § Ÿ øÒ Ÿ ‹ Ÿ Ô Ô ÁfløÊ⁄¢ ∑§⁄ÙÁà S◊– •œÈŸÊ ∞fl ∑§Á¬‹ŸÔ ©Q¢§ ÿÃÔ˜Ô •ŸÊ⁄ ...............................40 ....................... 100 ‚Èfláʸ (99.9) .............32050 ................... 32150÷Ê⁄Ãfl· ¸ Á∑˝ § ∑ § ≈U Á ∑˝ § «U Ê ¬˝àÿˇÊÔ ¬˝‚Ê⁄áÊÔ¢ ÷ÁflcÿÁÖ Á„ãŒËÔ÷Ê·Ë ˇÊòÊ·È Á∑˝§∑§≈U ÷Ê⁄Ã-¬ÊÁ∑§SÃÊŸÔ ◊äÿ ¬¬ËÃÊ...............................15 ......................... 20 ‚Èfláʸ (99.5) .............31900 ................... 32000 ŸÊ⁄Ë∑§‹ (mÊŒ‡Ê) ................90 ....................... 180‚¢⁄ÁˇÊÃÈ¢Ô Á„ãŒË ÷Ê·ÊÿÊ¢Ô ∑§Á¬‹— ŸflÔ flÎÁûÊ ¬˝Ê⁄èÔÿ Á∑˝§«UÊ •Áœ∑¢§ flÃ¸Ã–Ô •œÈŸÊ Ô Á∑˝§∑§≈U Á∑˝§«U∑§Ÿ •ŸÿÙ— ŸÍß •Ê÷Í·áÊ◊Ô˜ .............30850 ................... 31500 •ŸÊŸ‚ (Á∑§‹Ù) ................28 ......................... 30∑§Ù◊ ã ≈˛ U Ë ◊„ÃË ©Q¢§ ÿÃÔ˜ •„¢Ô ¬˝‚ãÔŸÙÁS◊ ∑§å≈UŸ ◊„ãº˝Á‚¢„— œÙŸËÔ ‚¢’¢œ— ‚êÿ∑§Ô˜ ÷ÁflcÿÁÖ ŒÍ⁄Œ‡Ê¸Ÿ ŒÁ‡Ê¸∑§Ê ‚◊ÿ ¤ÊË ≈UËflË S≈UÊ⁄ å‹‚ ‚ÙŸË ≈UËflË ¤ÊË Á‚Ÿ◊Ê S≈UÊ⁄ flÀ«¸U ߸∞‚¬Ë∞Ÿ S≈UÊ⁄ ªÙÀ«U S≈UÊ⁄ ◊ÈflË 06.00 à¢çQU²¢ïx¢ ÅïHè ࢢïçÐæx¢ ÅïHè ࢢïçÐæx¢ JJ ÅïHèÏ¢í¢æÇ ¶¢¶è Í¢Ú „æ„¢Ú JJ 06.30 ÈUïÅ à¢¢ï »ÜU ݧü ç…‹Îx¢è |¢çQU ÔH¢ïÜU JJ JJ JJ JJ JJ 07.00 »‹…¢ï² ²ï çÚ༢ ÅïHèࢢïçÐæx¢ Ý¢çx¢ÚÝ ÜU¢ §æ¼ÜU¢}¢ Ý¢Ú¢²‡¢ „ï±¢ JJ JJ Ú襢ï 07.30 Ï¢ïÝè çãH ±èÚ¢ JJ JJ ã¢ï}¢ ࢢïÐ JJ JJ JJ 08.00 ÅïHè ࢢïçÐæx¢ „éÐÚSÅ¢Ú „襢§üÇè > ©¼ÚÝ JJ JJ JJ 08.30 JJ Œ²¢Ú ÜU¢ ÎÎü JJ JJ „„éÚ¢H ç„}¢Ú ÜU¢ JJ JJ JJ 09.00 ÐéÝ<±±¢ã Îè²¢ ¥¢ñÚ Ï¢¢¼è JJ JJ Ï¢¢çHÜU¢ ±{ê JJ ™ïÝ ÜUéHè ÜUè çÚ²H SÅèH 09.30 ÜUÏ¢êH ãñ »ÜU ã…¢Ú¢ï... JJ JJ ÜUñÚè JJ JJ JJ 10.00 „ÐÝï „¢ƒ çÝ|¢¢Ý¢ JJ JJ }¢{éÏ¢¢H¢ {ê}¢-2 JJ JJ 10.30 ÜU¢ñçà¢ÜU §„ Œ²¢Ú ÜU¢ï v²¢ Ý¢}¢ Îê JJ ç~¢à¢êH ©¼ÚÝ JJ ÜU|¢è ¶éà¢è ÜU|¢è x¢}¢ JJ 11.00 ÐéÝ<±±¢ã ±èÚ¢ JJ JJ ÐçÚ™² JJ JJ JJ 11.30 çãÅHÚ ÎèÎè ²¢Ú ÜU¢ï JJ JJ Ï¢¢çHÜU¢ ±{ê JJ JJ JJ 12.00 „ÐÝï Îè²¢ ¥¢ñÚ Ï¢¢¼è ã¢ïæx¢ï …é΢ > çÏ¢x¢ Ï¢¢ò„ JJ JJ ²æx¢ }¢¢SÅÚ 12.30 Ðç±~¢ çÚ༢ ²ï çÚ༢ ÜUéÀ ¼¢ï H¢ïx¢ ÜUãïæx¢ï JJ ÐçÚ™² JJ JJ JJ 01.00 ÐéÝ<±±¢ã „¢ƒ çÝ|¢¢Ý¢ v²¢ ã饢 ¼ïÚ¢ ±¢Î¢ JJ ©¼ÚÝ JJ JJ JJ 01.30 ÜUÏ¢êH ãñ §„ Œ²¢Ú ÜU¢ï... ÐÚ±çÚࢠJJ „„éÚ¢H JJ JJ JJ 02.00 çÈUÚ „éÏ¢ã Îè²¢ ¥¢ñÚ Ï¢¢¼è H± }¢ñÚï… ²¢ ¥Úï‹… }¢ñÚï… çÎò à¢çQU Ï¢¢çHÜU¢ ±{ê …¢ï …è¼¢ ±ã ç„æÜUÎÚ JJ §æçDz¢Ý¢ …¢ï‹„ 02.30 „ÐÝï }¢Ý ÜUè Ï¢ÇGï ¥ÓÀï... JJ ÜUñÚè JJ JJ JJ 03.00 ÜU¢ñçà¢ÜU Œ²¢Ú ÜU¢ ÎÎü ã¢ïæx¢ï …é΢ Ý¢ ã}¢ JJ }¢{éÏ¢¢H¢ ãÎ ÜUÚ Îè ¥¢ÐÝï JJ JJ 03.30 Ðç±~¢ çÚ༢ ²ï çÚ༢ ÜUïÏ¢è„è-6 JJ ÐçÚ™² JJ JJ JJ 04.00 ÚÏ¢ „ï »ÜU ã…¢Ú¢ïæ... JJ JJ §æçDz¢ JJ ÜU¢H¢ï JJ 04.30 ÐéÝç±±¢ã Îè²¢ ¥¢ñÚ Ï¢¢¼è JJ JJ Ï¢¢çHÜU¢ JJ JJ »v„}¢ñÝ 05.00 JJ „¢ƒ çÝ|¢¢Ý¢ RU¢§}¢ ÐïÅî¢ïH JJ ©¼ÚÝ JJ JJ JJ 05.30 JJ ¥…éüÝ JJ ÜU}¢¢ü ÜUñÚè JJ JJ JJ 06.00 çãÅHÚ ÎèÎè JJ JJ JJ „„éÚ¢H ÜU¢çH²¢ ÜU²¢}¢¼ JJ 06.30 ÐéÝ<±±¢ã LÜU …¢Ý¢ Ýãèæ ã¢ïæx¢ï …é΢ Ý¢ ã}¢ JJ Ï¢¢çHÜU¢ ±{ê JJ JJ JJ 07.00 ¥ÈU„Ú çÏ¢çŲ¢ „¢ƒ çÝ|¢¢Ý¢ Ï¢Çï ¥ÓÀï Hx¢¼ï ãñ JJ }¢{éÏ¢¢H¢ JJ JJ Ç± »‹x¢íè 07.30 „ÐÝï »ÜU Îê„Úï „ï... RU¢§}¢ ÐïÅî¢ïH JJ çÏ¢x¢ Ï¢¢ò„ JJ JJ JJ 08.00 ÚÏ¢ „ï „¢ïÝ¢ §„ Œ²¢Ú ÜU¢ï... ϲ¢ã ã}¢¢Úè Ï¢ãê ÜU¢ JJ ©¼ÚÝ JJ JJ JJ 08.30 çãÅHÚ ÎèÎè »ÜU ã…¢Ú¢ïæ }¢ïæ H± }¢ñÚï… ²¢ ¥Úï‹… }¢ñÚï… JJ ÐçÚ™² JJ JJ JJ 09.00 Ðç±~¢ çÚ༢ Îè²¢ ¥¢ñÚ Ï¢¢¼è ã¢ïæx¢ï …é΢ Ý¢ ã}¢ {}¢¢H JJ Ðí缿¢¢ ²}¢Ú¢… ã¢ïH¢ï }¢ñÝ 09.30 ÜUÏ¢êH ãñ ²ï çÚ༢ ÐÚ±çÚࢠJJ JJ JJ JJ JJ 10.00 ÜU¢ñçà¢ÜU Œ²¢Ú ÜU¢ ÎÎü v²¢ ã饢 ¼ïÚ¢ ±¢Î¢ JJ JJ JJ JJ JJ 10.30 ÐéÝç±ü±¢ã ±èÚ¢ Ï¢ÇGï ¥ÓÀï Hx¢¼ï ãñ JJ JJ JJ JJ JJ 11.00 çãÅHÚ ÎèÎè §„ Œ²¢Ú ÜU¢ï... JJ JJ JJ JJ JJ ±èÝÚ »æÇ „èÝÚ 11.30 JJ JJ JJ JJ - ÐçÚææ΢ JJ JJ 12.00 JJ- - JJ JJ - JJ JJ JJ 12.30 JJ- - - JJ - JJ JJ JJOwner, Publisher, Printer & Editor : Dipeshbhai Champaklal Bhatt - B-47, Swastik Society, Opp. Vikram Nagar, B/s. Shubh-la Store, L.H. Road, Surat. (Guj.) . Printed at : NATIONAL PRINTERS - Plot No. 141, Divyanand Ind. Estate, B/h. SMC South Zone, Udhna, Surat. (Gujarat) Published at : Plot No. 141, Divyanand Ind. Estate, B/h. SMC South Zone, Udhna, Surat. (Gujarat). Subject to Surat Jurisdiction
  3. 3. 3 ŒÒÁŸ∑§ - ‚Í⁄à (‚Íÿ¸¬È⁄) ÁŒ. 14 Ÿflê’⁄ 2012, ’ÈœflÊ‚⁄— ‚ê¬ÊŒ∑§Ëÿ◊Ô˜ •Ù‚Ê◊ÊÔ ‹ÊŒ Ÿ Sÿ ◊Î à ÿÈ — ¬pÊÃÔ ˜•◊ ⁄ Ë∑§Ê-¬ÊÁ∑§SÃÊŸÿÙ— ◊äÿ ‚È ‚ ¢ ’ ¢ œ ◊Ô ˜ŸÊÁSà ßÁà ¡ªÁÃÔ ‚fl¸ ¡ÊŸÁãÖ •SÿÔÊ— ◊„Ê‹ˇêÿÊÔ— øÁ⁄òÊ◊ ŒË¬Êfl‹Ë¬fl¸áÊ— ŒË¬∑§SÿÔ Ô ˇÊËáÊÊ‹Ù∑§◊Ô ˜ ∞∑§ŒÊÔ ∑§ÊÁûʸ∑§◊Ê‚SÿÔ∑§≈ÈUÃÊÿÊ— ©ŒÔ˜ªÊ⁄◊Ô˜ flÎÕÔÊÔ ÷flÃÈ– ‚ÈÁŸÿÙÁ¡ÃÊ◊Ô˜ ¬Î c Ô ∆ U ÷ Í Á ◊Ô ◊ Ô ˜ ÿÁŒ flÿ◊Ô ˜ •Á¬ ‚Ê •¬‡ÿÃÔ˜–Ô ÃÃÙ º˝ ˇ ÿÊ◊Ô — , ÃÁ„¸ ∞∑§Ê◊Ô ˜ ‹ˇ◊ËÔ ÃŒÔ ˜ ª Î „ ◊Ô ˜ Ô ¬˝ Á ÃÔ •◊ÊÔflÊSÿÊ◊Ô˜ ÁÃÕıÔÿÙ¡ŸÊÔ◊˜Ô •fl‹êéÿÔÔ ¬ÊÁ∑§SÃÊŸ ‚fl¸∑§Ê⁄— ∑§ÕÊ◊Ô˜Ô •fl‡ÿ◊Ô˜Ô ôÊÊSÿÊ◊Ô— ¬˝øÁ‹ÃflÃË–Ô ÃòÊÔÔ ∞∑§Ê ◊ÊÃÊ‹ˇ◊Ë ÷˝◊áÊÊÿ—ÔÔ¡Ÿ∑§ÀÿÊáÊ∑§◊¸ ‚ È S× ÷flÃÈ – •ãÿÕÔ Ê ÿÃÔ˜Ô ◊„Ê‹ˇ◊ˬ͡ÊÁflÁœ—– flÿS∑§Ê (flÎhÊ) ∑§Êÿ¸⁄ÃÊ üÊË◊ÁãŒ⁄ÊÃÔ˜ ’Á„—Ô ÁŸª¸ÃÊÔ•◊⁄Ë∑§ÊflÃÔ˜ ⁄ÊC˛ÊÿÔÔ ©¬Œ‡ÊÊŒ‡ÊÊŒÿÔ— ŒàÔflÊ ªÎ„-ªÎ„Ô üÊËÿ— ‹ˇêÿÊ— ßÁÃÔ ŒÎ C Ô ˜ fl ÊÔ Ô •ŸÈ ◊ ÁÃ◊Ô ˜ ¬Í ¡ Êø¸ Ÿ Ê ¬˝ ∑ §⁄áÊ◊Ô ˜ Ô •ÿÊøÃÔ˜ ÿÃÔ˜ •SÿÊ◊Ô˜Ô ⁄ÊòÊı •Ê‚ËÃÔ˜– ‚fl¸òÊ •¢œ∑§Ê⁄SÿÔÔSfløÁ⁄òÊ◊Ô ˜ ∑§‹¢ Á ∑§Ã◊Ô ˜ Ÿ ∑§Ê⁄ÿÃÈ – Ô ‚fl ¸¡ÊŸÁãÃ, ¬ÊÁ∑§SÃÊŸ◊Ô˜ •◊Á⁄∑§ÊÿÊ— œŸ⁄ÊÁ‡Ê ªÃÊŸÈ ª ÁÃ∑§◊Ô ˜ flø à  – Ô ÃSÿÊ—Ô Ô ªÎ „  ÁflüÊÊ◊◊Ô ˜ ⁄Ê¡àfl◊Ô˜ •Ê‚ËÃÔ˜–Ô ‚Ê ‹ıÁ∑§∑§-√ÿfl„Ê⁄ÔÔÔ ∑§Á⁄cÿÁÖ flÎhÊÔÔ •Á¬ ÃSÿÒÔ ÷˝◊áÊ∑§Ê‹Ô Sfl÷˝◊áÊ◊ʪ¸◊Ô˜‚„ÊÿÃÿÔÊ ¡ËÁflÃ◊Ô˜ •ÁSÖ •œÈŸÊ •Sÿ ŒÁ⁄º˝ œ ÁŸ∑§ÿÙ— ◊äÿ SflªÎ„ ÁŸflSÃÈ◊˜Ô •ŸÈ◊ÁÃ◊Ô˜‡ÊÊ‚∑§—Ô, ‚ŸÊäÿˇÊ— ÁflŸÊÔ ÁfløÊ⁄◊Ô˜ ◊ãÃ√ÿ◊Ô˜ ◊ÃÊãÃ⁄—Ô Áfl‹ËÿÃ–Ô ∑§ÕÊÔÔ •ÿë¿ÃÔ˜– ◊ÊÃÊ‹ˇêÿÊÔ— ÁflS◊ÎÃflÃË– ◊ʪëÿÍÃÊÔ ‚ÊŒàÔflÊ Á∑§◊Ô˜ ¬˝Ê#È◊Ô˜ ßë¿Ã— ßÁà Ÿ ∑§ŸÊÁ¬ ߸ŒÎ‡ÊË fløÃ - ∑Î § Ã Ô ‡ÊÿŸÙ¬ÿÙªË ◊ŸÁ‚ ÁfløÊÁ⁄ÃflÃËÔ ÿÃÔ˜ ∞∑§ŒÊÔ ∑§ÊÁûʸ∑§◊Ê‚SÿÔ ‚ÊœŸÊÁŸ ŒàÔflÊÔÔ ‚Ê ¬ÈŸ— •ãœ∑§Ê⁄Ôfl‹ÊÿÊ◊Ô˜ ◊ÎàÿÔÈ‹Ù∑§•fl’Èœ◊Ô˜–Ô •◊⁄Ë∑§Ê◊Ô˜ ¬˝Áà ◊ÈQ§∑¢§∆UŸÔ ŒûÊ◊Ô˜ •◊ÊÔ fl ÊSÿÊ◊Ô ˜ ÁÃÕıÔ Sfl∑§◊¸ÁáÊÔÔ ÁŸ⁄ÃÊ ‚¢¡ÊÃÊ–©¬Œ‡Ê◊Ô˜ ÃÈ ∞ÃÃÔ˜ ¬˝◊ÊáÊÿÁà ÿÃÔ˜ ∑§ÁS◊¢Ÿ˜Ô ÁøûÊÔ ◊ÊÃÊ‹ˇ◊Ë ÷˝ ◊ áÊÊÿ—Ô Ô ∑§Êÿ¸⁄ÃÊ ‚Ê flÎhÊ •Á¬ ÁflüÊêÿ •ãÿlÈ— ¬˝Ê×∑§Ê‹Ô∑§Ê‹ Ô ¬ÊÁ∑§SÃÊŸ◊Ô ˜ Ô •Êâ ∑ §flʌ˟Ê◊Ô ˜ üÊË◊ÁãŒ⁄ÊÃÔ˜ ’Á„—Ô ÁŸª¸ÃÊÔ ÃòÊÒflÔ ‚È#Ê ªÃÊ– ¬⁄ãÃÈ ◊ʪ¸Sÿ •ãfl·áÊ◊Ô˜ ∑§Á⁄cÿÁÃ◊Í ‹ Ùà¬Ê≈U Ÿ ◊Ô ˜ Ÿ ßë¿ÁÖ •¬˝ à ÿˇÊL§¬ á Ê •Ê‚ËÃÔ˜– ‚fl¸òÊ •¢œ∑§Ê⁄SÿÔÔ Áfl‡ÊʋԪ΄◊Ô˜Ô ÷Ê‚◊ÊŸ◊Ô˜ flÎ h ÊÿÊ— ªÎ „  •Êªàÿ ÁŒ√ÿ∑§L§áÊÊ◊Ô ˜ Ô ‹éœÈ ◊ Ô ˜ ⁄Ê¡àfl◊Ô ˜ •Ê‚ËÃÔ ˜ – Ô ‚Ê ŒÎCÔ˜flÊÔÔ ‚ÊÔ •ÁøãÃÿÃÔ˜ ÿÃÔ˜ ÁflüÊÊ◊‡ÊË‹Ê •÷flÃÔ˜ Ÿ ÃÈ ‹ˇ◊Ë‚ÍÄÃSÿÔ ¬ıŸ— ¬ÈãÿŸÔ Ô•Êâ∑§flÊŒSÿ ‚◊Õ¸Ÿ◊Ô˜ ∑§⁄ÙÁà ßÁà ‚fl¸·Ê◊Ô˜ ÷˝◊áÊ∑§Ê‹Ô Sfl÷˝◊áÊ◊ʪ¸◊˜Ô ““‚Ê ŸÊ⁄Ë ÃÈ ‚ÊˇÊÊà‹ˇ◊ËÔ Áø⁄∑§Ê‹¬ÿ¸ãÃ◊Ô˜ ÁŸflÊ‚◊Ô– ˜ ¬Ê∆UŸ◊Ô˜Ô •Á¬ ¬˝ø‹ÃÈ–◊ŸÁ‚Ô ŒÎ…Áfl◊‡Ê¸◊Ô˜ ¡ÊÿÃ– ÁflS◊ÎÃflÃË– •Ê‚ËÃÔÔ˜”” ßÁÃÔÔ Ã× ¬˝÷ÎÁà ∞∑§ÁS◊ŸÔ˜ ⁄ÊòÊÔ ‚Ê ÁflüÊêÿ ““Ÿ ∑˝§ÙœÙ Ÿ ø ◊Êà‚ÿ¸ ◊ʪëÿÍÃÊÔ ‚Ê ◊ŸÁ‚ ¬˝ Á Ãfl·¸ ◊ Ô ˜ Ô •SÿÊ◊Ô ˜ Ô ¬ÿʸ # ◊Ô ˜ œŸœÊãÿ◊Ô ˜ ø Ÿ ‹Ù÷Ù ŸÊ‡ÊÈ÷Ê◊Á×– ÁfløÊÁ⁄ÃflÃËÔ ÿÃÔ ˜ •◊ÊflÊSÿÊÿÊ◊Ô˜ •ÿë¿ÃÔ˜– ¬⁄ãÃÈ ¬⁄flÁûʸÔÁŸÔ ÷flÁãà ∑ΧÃÔ ¬ÈáÿÊŸÊ◊Ô˜ •ãœ∑§Ê⁄Ôfl‹ÊÿÊ◊Ô˜ ŒË¬¬˝ÖÔfl‹Ÿ¬˝ÕÊ ¬˝øÁ‹ÃÊÔ ÁŒŸ ‚Ê ¬ÈŸ—ÔÔ Sflª¸‹Ù∑§◊Ô˜Ô ÷ÄÔ Ã ÊŸÊ¢ ‚Í Q § ◊ÎàÿÔÈ‹Ù∑§ ÁflüÊêÿ •ãÿlÈ— •Ê‚ËÃÔ˜– ¡ŸÊ— mÊ⁄Œ‡Ê ¬˝ Á à ªÃflÃË– ÃSÿÔ Ê Ô — ¡ÊÁ¬ŸÊ◊Ô˜H”” ¬˝ Ê Ã—∑§Ê‹ Ô ◊ʪ¸ S ÿ •¬ˇÿ◊ÊáÊÊ— ‹ˇ◊Ë◊ÊÃÈ— •¬⁄ÊŸÊ◊ÔÔ ø¢ø‹Ê– ‚fl¸òÊÔ •SÿÔ ÷Êfl— •ÿ◊ÁSÃÔ • ã fl  · á Ê ◊ Ô ˜ •Êª◊ŸSÿ •ÊflÊ„Ÿ◊Ô ˜ ÷˝◊áʇÊË‹ÊÔÔ Ÿ ∑ȧòÊÊÁ¬ÔÔ ÿÃÔ ˜ Ô üÊË‹ˇ◊Ë‚Í Ä Ô Ã Sÿ ∑§Á⁄cÿÁÖ ¬˝ Ê Ã—∑§Ê‹ ∑ȧfl¸Áãà •Á¬– ÁÃcÔ∆UÁà ŒËÉʸ∑§Ê‹¬ÿ¸ãÃ◊Ô˜– Ô ÁŸàÿ¬∆UŸ¬Ê∆UŸ ¬Ê∆U∑§Sÿ ‚Íÿʸ‹Ù∑§ ◊ʪʸŸÈ‚¢œÊŸ◊Ô˜ ◊ÊŸfl‚◊Ê¡ •Ã—Ô ¡ËflŸ ¬Á⁄üÊ◊SÿÔ ◊Ÿ‚— ∑˝§Ùœ—Ô, ◊à‚⁄—, ∑Î § àÔ fl Ê Sflª¸ ¬ È ⁄ Ë◊Ô ˜ Ô SflÊÕ¸¬ÁûʸÁŸÁ◊ûÊ◊Ô˜ ∑§fl‹◊ÔÔ˜ Í ◊„ûfl◊Ô ˜ Ô flÿ◊Ô ˜ Ÿ ‹Ù÷ÊŒÿ—Ô , ŒÈ ª È ¸ á ÊÊ—Ô Ô ¬˝àÿʪÁ◊cÿÁà ßÁÃÔ– ªÎ„Áfl‡ÊÙœŸ◊Ô˜, ÁflS◊ÔÁ⁄cÿÊ◊—– •ÁS◊ŸÔ˜Ô ÁflŸ‡ÿÁãÖ ¬⁄ãÃÈ ÃSÿÊ— ∑ΧÃÔ •ãÿÊ ŒË¬¬˝ Ö Ô fl ‹Ÿ◊Ô ˜ , mÊ⁄Œ ‡ Ê Ô ‡ÊÈ÷Êfl‚⁄ flÿ◊Ô˜ •fl‡ÿ◊Ô˜ •‡ÊÈ÷∑§◊¸áÊ— Áfl‹ÿÔ, Áfl¬ŒÔ˜Ô •Ê‚ËÃÔÔ˜ ÿÃÔ˜ ‚Ê ∑§Sÿ ¬˝ Ã ËˇÊÊ∑§◊¸ Ô ø ¡ŸÊ— S◊Á⁄cÿÊ◊— ÿÃÔ ˜ ⁄ÊC˛ Ë ÿ ¬ÊÔ¬SÿÔ ‚¢ˇÊÿÔ ø ¡ŸSÿ ª„ SÕÊSÿÁÃ? ‚fl¸ ¡ŸÊ— ∑È § fl¸ Á ãÃÔ – ¬⁄ãÃÈ ∞ÃÃÔ ˜ Ô ∞∑§ÃÊÿÊ— ŒÎ … Ë∑§⁄áÊÊÿ ◊Ÿ— ‚à∑§◊¸ Ô ◊Í ‹ ∑§◊Ô ˜ ÃÈ Ã◊ÁŸÁflCÔÔ ⁄ÊòÊË∑§Ê‹ ÁflS◊⁄Áãà ÿÃÔ ˜ ÃSÿÊ— Sfláʸ Œ ˬSÿ ¬˝ Ö Ô fl ‹Ÿ◊Ô ˜ ÷ÁflcÿÁÖ ∞∑§ŒÊÔ ◊Ÿ— Sfl-SflÔ-ªÎ„¬˝fl‡ÊmÊ⁄ÊÁáÊ ¬˝Ê×∑§Ê‹Ô ÿŒÊ ‚Ê ÁŸº˝ÊÃÔ— ‡ÊÿŸflùÊÁáÊÔ ‚ÊÔÔ •ÿë¿ÃÔ˜ flÎhÊÿÊ—Ô ∑§◊¸¬áʸ◊˜Ô ¡ËflŸ◊ÔÔ˜ Í ∞∑§ÊãÃ◊Ô ˜ •ÁŸflÊÿ¸ ◊ Ô ˜ – ‚∑§Ê⁄Êà◊∑§◊Ô˜ •flL§h◊Ô˜ ∑ΧàÔflÊ ªÎ„◊äÿÔ ©ÁàÕÃÊ, ÃŒÊÔ Ô Á∑§◊Ô ˜ ‚Ê ŸÊ⁄Ë •Á¬ •ãÃÁ„¸ÃÊ flÃÔ˜ •fl‡ÿ◊Ô˜Ô ∑§Á∆UŸ◊Ô˜ •ôÊÊÔ Ÿ ÃÊÿÊ— ©ãÔ ◊ Í ‹ Ÿ Ÿ •ÊÁÔSÃ∑§àfl◊Ô˜ œÊ⁄ÁÿcÿÁÃÔ •Ê‚ŸÔ ˜ – Ÿ ∑§Ù˘Á¬Ô ¬‡ÿÁÃ? ‚Ê◊Êãÿ ∑ȧ≈UË⁄SÿÔÔ ‚¢ ¡ ÊÃÊ– ∞ÃÃÔ ˜ ŒÎ ‡ ÿ◊Ô ˜ Ô ¬Á⁄üÊ◊◊Ô ˜ ∑§⁄áÊËÿ◊Ô ˜ – ‡ÊÊãÃ—, ‚ÈπSÿÔÔ •ÊflÊ„ŸŸ ÃÃÔÙ ‡ÊÈh◊Ÿ‚Ê, ∑§◊¸áÊÊ, ¡’ Ã∑§ „Ò ¡ÊŸ ø‹ÁøòÊ ¬˝øÊ⁄ÊÕ¸ ‡ÊÊ„L§ππÊŸÔ— - ©ã◊ÍÄÃmÊ⁄◊ÔÔ˜ ßÁà ôÊÊàÔflÊÔ ‚Ê Ô SÕÊŸ Áfl‡ÊÊ‹◊Ô˜ ¬˝Ê‚ÊŒ◊Ô˜, •fl ˇ ÿ flÎ h Ê ÁflÁS◊ÃÊ •ãÿÕÊ ¬Á⁄üÊ◊◊Ô˜ ÁflŸÊ ø ‚fl¸òÊ SÕÊSÿÁà ôÊÊŸ◊¬ËÔ flÊøÊ øÔ ‚— ¡Ÿ— •ŸÈc∑§Ê ‡Ê◊ʸ - ∑Ò§≈U⁄ËŸÊ ∑Ò§»§ ø ∑§‹∑§ûÊÊŸª⁄Ô •ªë¿ÃÔ– ˜ ©ŒÊÁ‚ŸË ¡ÊÃÊ– ÃòÊ ÃÈÔ œŸœÊãÿ ¬Á⁄¬ÍáÊʸÁŸÔ •Ê‚ËÃÔ˜– Sfláʸ„Ë⁄∑§ÊÁŒÁŸÔ ‚ı÷ÊÇÿ◊Ô ˜ Ô Ÿ ‹èÿÃ flÊÃʸ, flfl∑§¬Íáʸ— √ÿfl„Ê⁄—, Ô  Ô ¡ËflŸSÿ ¬˝ Á ÃˇÊáÊÔ  Ô ’„È ¬˝ÿàÔŸÊÃÔ˜ ¬‡ÔøÊÃÔ˜ ‚Ê SÿÍ Ã ∑§ÊÁŸ– ‚fl¸ ò Ê •Ê÷Í·áÊÊÁŸ ªÎ„ÊèÿãÃ⁄Ô ∑§ŒÊÁ¬ÔÔ ∑ȧòÊÊÁ¬ ø– •ãÿÃÔ˜Ô ‚ı„ÊŒ¸◊ÿ◊Ô˜Ô ¬Á⁄fl‡Ê◊Ô˜ øÔÔ– ŸÒ‚Áª¸∑§Sÿ ‚ÈπSÿ ‚ûÊÊ◊Ô˜Ô •VU •fl’ٜԟ◊Ô˜ •¬‡ÔÿÃÔÔ˜ ÿÃÔ˜ ∞∑§ÁS◊ŸÔ˜ ªÎ„Ô ŸÒ ‚ Áª¸ ∑ §◊Ô ˜ Ô Ô ‚ıãŒÿ¸ ◊ Ô ˜ , ßÃSÃ× Áfl∑§ËáÊʸÁŸÔÔ ∞fl ∑§ÕŸ◊Ô˜ •Á¬ äÿÊÃ√ÿ◊Ô˜ üÊË ‹ˇêÿÊ— ¬˝‚ÊŒŸÔ ∞fl •ŸÈ ÷ ÁflÃÈ ◊ Ô ˜ Ô ‚◊ÕÙ¸ ◊È Å ÿ mÊ⁄◊Ô ˜ Ô ©ã◊È Q §◊Ô ˜ Ô ◊ŸÙ⁄◊◊ÔÔ˜ ‚Ȫãœ◊Ô˜ Áfl⁄Ê¡ãÃÔ •Ê‚ŸÔ ˜ – „Ë⁄∑§ÊŸÊ◊Ô ˜ ÿÃÔ ˜ Sflÿ◊Ô ˜ ‹ˇ◊Ë— flÿ◊Ô ˜ Sfl-¬˝ Ê áÊÊŸÔ ˜ Ô ÷ÁflcÿÁà ßàÿòÊ Ÿ ∑§ÊÁøÃÔ˜ 4 7 8 •ÁSÖ ªÎ„ÊèÿÔÔãÃ⁄Ô ∞∑§Sÿ ßÁÖ ÿSÿÔ Ê Ô — ∑Î § ÃÔ  Ô ¬˝ ∑ §Ê‡Ê Ÿ Ô Ô ÃSÿÊ— ŒË¬∑§SÿÔ Ô •Ê‹Ù∑ § Ÿ ¬Ê¬◊È Q §Ê— ∑È § ◊¸ — – ‡Ê¢∑§Ê– 1 6 7 3 1 2 9 8 3 ¬ÊÁ∑§SÃÊŸ Á∑˝§«UÊŒ‡Ê¸∑§ÊŸÊ¢ ∑ΧÃ ‚Ȭ˝Á‚ŒÔ˜œÊ ŸÊÁÿ∑§ÊÔ „‹ ’⁄ËÔ 3 6 8 9 6 1 4 2 Áfl¤ÊÊ ¬˝Ê#È¢ ÷Ê⁄ÃËÔÿÔ S¬Ùã‚¢ •ÁŸflÊÿ¸◊Ô˜ •Áœ∑¢§Ô ‚¢ÃÁ× ∑§Ê◊ÿÃ ‹Ù‚ ∞ã¡‹‚– •◊Á⁄∑§Ÿ •Á÷ŸòÊË „‹ ’⁄Ë ©Q¢§ ÿÃÔ˜ ‚Ê •Áœ∑§ ‚¢ÃÁ× ∑§Ê◊ÿÃ–Ô 1 5 9 7 2 ŸflŒ„‹Ë, ÁŒ. 12– Ã · Ê¢ ©¬Á⁄ ŸËÁ⁄ˇÊáÊÔ Ê Õ ¸ ŒÎCÈ¢ ÷Ê⁄Ãfl·¸Ô •Êªë¿ÔŸÔ˜ ø½ fl·Ë¸ÿÊ ‚ÈÃÊ¢ Ÿ„Ê‹Ê¢ ¬Ê‹Ÿ √ÿSÃÊ ÁŒ‚ê’⁄-¡Ÿfl⁄Ë ◊Ê‚ ø ªÎ „ ◊¢ ò ÊÊ‹ÿ Ÿ ∑ § øŸ •œÈŸÊ ¬ÿ¸ãà Ã ‚fl¸ ÷Ê⁄Ãfl·¸ „‹ ’⁄ËÔ ÷ÊÁ·Ã¢ ÿÃÔ˜ 46 fl·Á¬ ‚ÊÔ ª÷ʸœÊ⁄áÊ¢Ô ¸ •ÊªÊÁ◊ ÷Ê⁄Ã-¬ÊÁ∑§SÃÊŸÔÔ ¬˝ Ê flœÊŸÊÁŸÔ Ô •ÁŸflÊÿ¸ ◊ Ô ˜ ∞fl ‚ÁãÖ Ã ∑ȧòÊ Áfl‹È#Ê— 7 4 5 flÊÜÔ¿ÁÖ ∞∑§ÁS◊ŸÔ˜ flÊÃʸ‹Ê¬ÔÔ ‚Ê ©Q¢§ ÿÃÔ˜ Ô Á∑˝ § ∑ § ≈U oÎ ¢ π ‹Ô Ê º˝ C È ¢ Ô ∑ΧÃ◊Ô˜– ÿ× ÁflôÊÊÔ •ÊflŒŸ •÷flŸÔ˜ ßÁà Ÿ ôÊÊÿÃ– ÿ× Ô •„¢ ∑ȧ≈ÈUê’ÔflÎŒ˜Áœ— ∑§Ê◊ÿÃ–Ô ªÙÀ«UŸ Ç‹ÙÔÔ Ô•òÊ ¬˝ŒûÊÔÔ ∑§ÙC∑§ Ÿfl 5 6 1 8 4 2 3 9 7 ÷Ê⁄Ãfl· ¸ •ÊªÁë¿ÃÔ È ¢ Ô ¬òÊÔ SÕÊÁŸ∑§ ¡ŸSÿ ÁÔ flfl⁄áÊ¢ ‚ê¬˝Áà ‚fl¸∑§Ê⁄— ‚êÿ∑§Ô˜ 9 7 8 3 6 1 4 5 2 ‚Á„Ã¢Ô ‚flʸÁáÊ ©ëøÔ ¬ÊÁ⁄ÃÙÁ·∑§ÊÁŸ ‹éœŸÔ˜flª¸—Ô fløÃ– ¬˝àÿ∑§Ô flª¸ 4 2 3 7 9 5 6 1 8 ÷Ê⁄ÃËÿ S¬Ùã‚¢ ¬Í⁄áÊËÿ◊Ô˜– ÃÕÊ ø ◊ø ¬˝ÊflœÊŸÊÁŸÔ ÁŸÁ‡ÔøÃ¢Ô ∑ΧÃ◊Ô– Ô ˜ •Á÷ŸòÊË ©Q¢§ ÿÃÔ˜ ‚ê¬˝Áà ‚ÊÔ ’„ÍÁŸÔ ø‹ÁøòÊ Ÿfl ‹ÉÊÈ∑§ÙC∑§ÊÁŸÔ 2 4 9 1 3 7 5 8 6 •Êfl‡ÿ∑§◊Ô ˜ Ô – Ô Á∑˝ § ∑ § ≈U Á≈UÁ∑§≈USÿ ¬˝ÁÃÁ‹Á¬ÔÔ •Á¬ ¬˝flø◊ÊŸ fl·¸ Á∑˝§∑§≈UÔ Œ‡Ê¸∑§ÊŸÊ¢ 1 5 7 6 8 9 2 4 3 ∑ΧÃÔÔ •Ê◊¢ÁòÊÃÊ ÃÕÊÁ¬ ‚Ê Sfl ‚ÈÃÊ¢Ô ∑ΧÃ Áfl‡Ê·Ô‚ÁãÖÔÔ ¬˝àÿ∑§ ∑§ÙC∑§ 3 8 6 5 2 4 9 7 1 oÎ ¢ π ‹Ô Ê ∑Î § Ã ÷Ê⁄Ã ‚¢‹ÇÔŸ¢ ∑§⁄áÊËÿ◊Ô˜– ¬Ífl¸ ∑ΧÃ Áfl¤ÊÊ ÁŸÿ◊Ÿ Á∑§◊Á¬ 7 9 4 2 1 3 8 6 5 ◊„ûfl¢ ÿë¿ÔÁÖÔÔ ‚Ê ø‹ÁøòÊÊÃÔÔ˜ ¬ÍáʸÁ⁄àÿÊÔ ∞∑§Ã— Ÿfl ¬ÿ¸ãÃÔ •ÊªÁë¿ÃÔÔÈ¢ ‚fl¸ ¬ÊÁ∑§SÃÊŸ 2007 fl·¸ mÊŒ‡Ê •ŸÈ∑§¢ ¬Ê Ÿ ÷ÁflcÿÁà ßÁà 6 1 2 4 5 8 7 3 9 ÁŸflÎûÊÊ ŸÊÁ‚ÃÔ˜–Ô ‚Ê ∞fl •◊Á⁄Á∑§ •Á÷ŸÁòÊÔ ‚¢ÅÿÊ¢∑§ÊÁŸÔ ¬Í⁄áÊËÿ– 8 3 5 9 7 6 1 2 4 ŸÊªÁ⁄∑§ÊŸÊ¢Ô ‚¢ÅÿÊ ÃÕÊ ø Ô ¬ÊÁ∑§SÃÊÁŸ— Á∑˝§∑§≈U Á∑˝§«UÊ ÁŸáʸÿÔ¢ •÷flÃÔ–˜ ÿÊÔ ‚fl¸üÊc∆UÊ •Á÷ŸÁòÊ ¬ÊÁ⁄ÃÙ·∑¢§ •‹÷ÃÔ– Ô ˜ ¬ÈSÃ∑§ÊŒÊŸ◊Ô˜ ôÊÊŸSÿ ÁflÃ⁄áÊ◊Ô˜ ŒÒÁŸ∑§ flÎûʬòÊ◊ ‡ÊÊùË/•ÊøÊÿ¸ ¬ŒflË œÊ⁄∑§Ê— ““Áfl‡ÔflSÿ flÎûÊÊ¢Ã◊Ô˜”” ‚ŒÒfl ¬Ê∆U∑§ÊŸÊ◊Ô˜ ‚◊ˬ ôÊÊŸ⁄ÊÁ‡Ê◊ÊŒÊÿ ÁŸàÿ ŸflËŸ∑§‹fl⁄áÊ •ÊÿÊÁà ÁflŒÔ˜flŒÔ˜ ¡ŸÊ— ∑Χ¬ÿÊ ‚¢¬∑¸§◊Ô˜ ‚ÊœÿÃÈ •S◊Ê∑§◊Ô˜ ∑§Á∆UŸ¬˝ÿÊ‚Ù„Á¬ Ÿ ∑§ÊÁ∆UãÿŸ ÿÊÃÈ ÃŒÕ¸◊Ô˜ ÁflŸ◊˝ ÁŸflŒŸ◊ÁSà ÿÃÔ˜ ÿ ÿ ‚ÈœËflÎãŒÊ— ‚ê¬ÊŒ∑§— ‚⁄‚ ‚⁄‹ ‚¢S∑Χà ∑§Ê√ÿª˝ãÕÊŸÊ◊Ô˜ ¬ÈŸL§Œ˜ÔœÊ⁄ÊÕ¸◊Ô˜ ¬˝ÿÃãÃ, Ã ¡ŸÊ— ∑Χ¬ÿÊ Sfl¬ÈSÃ∑§ÊÁŸ ‚¢¬ÊŒ∑§ - «UË.‚Ë. ÷^ * «UË.‚Ë. èÊ^ •S◊Ê∑§◊Ô˜ ∑§Êÿʸ‹ÿ◊Ô˜ ¬˝Áà ¬˝·ÿãÃÈ •S◊Ê∑§◊Ô˜ ∞·— ¬ÈSÃ∑§‚¢ª˝„¬˝ÿÊ‚Ù •ŸãÃ⁄◊Ô˜ ÁflÁflœèÿ— 141, ÁŒ√ÿÊŸ¢Œ ßã«U. ∞S≈U≈U, Áfl‡Ê· SÃê÷‹π∑§—/•ŸÈflÊŒ∑§— ¬ÈSÃ∑§Ê‹ÿèÿ— ‚ÊÕ¸∑§Ù¬∑§Ê⁄Ë ÷ÁflcÿÁãà ßÁÖ ¬ÎD ÷ʪ ∞‚.∞◊.‚Ë. ‚Ê©Õ ¤ÊÙŸ, ©œŸÊ, ‚Í⁄Ã. * Á‡Êfl⁄Ê¡ ¤ÊÊ “‡ÊÊãÃÿ” ‚ê¬ÊŒ∑§ - Áfl‡ÔflSÿ flÎûÊÊ¢Ã◊Ô˜ ŒÍ⁄÷Ê·— - 0261-2638454, Áfl‡Ê· SÃê÷‹Áπ∑§Ê/•ŸÈflÊÁŒ∑§Ê 141, ÁŒ√ÿÊŸ¢Œ ßã«U. ∞S≈U≈U, ¬ÎD ÷ʪ ∞‚.∞◊.‚Ë. ‚Ê©Õ ¤ÊÙŸ, ©œŸÊ, ‚Í⁄Ã. * ‚ı. ⁄¡ŸË ‚ŒÊŸÊ ŒÍ⁄¡¢ª◊ äflÁŸ - 9898478454 ŒÍ⁄÷Ê·— - 0261-2638454, ŒÍ⁄¡¢ª◊ äflÁŸ - 9898478454

×