ภาคผนวก ก        ความหมายของคําจากอุปสรรค-ปจจัยวส314 การบรรณาธิกรณตนฉบับภาษาตางประเทศสําหรับหนังสือพิมพและนิต...
การเดาความหมายของคําจากอุปสรรคและปจจัย (prefix, suffix)- อุปสรรค (prefix) คือคําที่เติมขางหนารากศัพทและเปลี่ยนความหมาย...
prefix     ความหมาย                ตัวอยางmacro-  ใหญ, มหภาค           macroeconomics ...
- ปจจัย (suffix) คือคําที่เติมขางหลังรากศัพทและเปลียนทั้งความหมายและหนาที่ของคําไปจากเดิม               ...
suffix    ความหมาย                ตัวอยางADJ  -ible   สามารถ, ได, นาจะ       irresistible...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

314 annex-a

894 views
742 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
894
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
174
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

314 annex-a

 1. 1. ภาคผนวก ก ความหมายของคําจากอุปสรรค-ปจจัยวส314 การบรรณาธิกรณตนฉบับภาษาตางประเทศสําหรับหนังสือพิมพและนิตยสาร JC314 Editing Translated Texts for Newspaper and Magazine
 2. 2. การเดาความหมายของคําจากอุปสรรคและปจจัย (prefix, suffix)- อุปสรรค (prefix) คือคําที่เติมขางหนารากศัพทและเปลี่ยนความหมายของคํา โดยมักไมเปลี่ยนหนาทีของคํา ่ prefix ความหมาย ตัวอยาง anti- ตอตาน, ตรงขาม, ยอนกลับ antivirus ตอตานไวรัส counter- counterclockwise ทวนเข็มนาฬิกา counterattack ตอบโต บุกกลับ contra contraceptive (ยา, อุปกรณ) คุมกําเนิด auto- ดวยตัวเอง, อัตโนมัติ auto-cooling system ระบบทําความเย็นอัตโนมัติ autonomy การปกครองตนเอง self- self-sufficient พึ่งพาตัวเอง, พอเพียง self-taught สอนตัวเอง, ฝกฝนดวยตนเอง bi- สอง, ทวิ bilateral ทวิภาคี, สองฝาย bilingual สองภาษา bio- ชีว-, ชีวภาพ biotechnology เทคโนโลยีชีวภาพ co- รวม, ดวย, ดวยกัน coworker เพื่อนรวมงาน com- combat ตอสู, ทําศึก con- confide ไวใจ, ปรึกษา de- ลด, ถอด, ทําใหหมดไป decrease ลดลง dethrone ถอดถอน, โคน (บัลลังก) dia- ขาม, ผาน diagonal เสนผานศูนยกลาง dis- ไม, ไร, ปลด, ผิดไปจากเดิม dislike ไมชอบ disarm ปลดอาวุธ, ลดความเปนอริ disorder ภาวะเจ็บปวย, ผิดปกติ digi- เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส, digi-network เครือขายดิจิทัล cyber- เทคโนโลยีอินเทอรเน็ต, cyberculture วัฒนธรรมออนไลน net- คอมพิวเตอร หรือระบบออนไลน netizen พลเมืองเน็ต e- e-commerce พาณิชยอิเล็กทรอนิกส e-magazine นิตยสารอิเล็กทรอนิกส eco- เอื้อตอสิ่งแวดลอม, นิเวศรอบตัว eco-friendly เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ดีตอโลก (ประหยัดพลังงาน) eco-car รถประหยัดพลังงาน ex- อดีต ex-convict อดีตนักโทษ, อดีตผูตองขัง former- former-PM อดีตนายกรัฐมนตรี extra- พิเศษ, มากเปนพิเศษ, เหนือ extra-cheese เพิ่มชีส extracurricular นอกหลักสูตร hyper- hypersonic เสียงแหลมสูง hypo- ต่ํากวา, นอยกวา, ใต hypothermia อุณหภูมิรางกายลดต่ํา hemi- ครึ่ง hemisphere ครึ่งโลก, ซีกโลกดานหนึ่ง inter- ระหวาง interstate ทางหลวงเชื่อมระหวางรัฐ intra- ภายใน intranet ระบบเครือขายภายในองคกร inner- ภายใน inner-city ยานใจกลางเมือง
 3. 3. prefix ความหมาย ตัวอยางmacro- ใหญ, มหภาค macroeconomics เศรษฐกิจมหภาคmicro- เล็ก, จุลภาค microeconomics เศรษฐกิจจุลภาคmid- กลาง Midwest ภาคตะวันตกกลาง midsize ขนาดกลางmono- หนึ่ง, รวมเปนหนึ่ง monotone ราบเรียบ (เสียงเดียวตลอด)uni- unisex ใชไดทั้งสองเพศmulti- หลาย, พหุ- multimedia หลายสื่อ multicultural society สังคมพหุวฒธรรม ัpoly- polytechnic college โพลีเทคนิค, หลายสาขาวิชาout- เกินกวา, มากกวา, ดีกวา out-perform ทําผลงานไดดกวาี ออกจาก, ไกลจาก outbuilding นอกอาคารneo- ใหม neo-romantic ลัทธิโรแมนติกใหมnon- ไม, ปราศจาก non-fiction เรื่องจริง (ไมใชเรื่องแตง)un- unharmed ไมไดรบบาดเจ็บ ัpre- กอน preschool กอนเขาเรียน, เตรียมอนุบาลpost- หลัง postpaid จายเงินหลังใชpro- นิยม pro-Africa นิยมแอฟริกา pro-Thaksin นิยมทักษิณ กอน, มากอน, ลําดับขางหนา prologue บทนําre- อีกครั้ง, ซ้ํา reusable นํากลับไปใชซ้ําไดretro- ยอนอดีต, ยอนกลับ, ถอยหลัง retroactive ซึ่งมีผลยอนหลังsemi- ครึ่ง, กึ่ง semiconductor สารกึ่งตัวนําsmart- อัจฉริยะ, ฉลาด, ล้ํา smart-card บัตรอัจฉริยะ smart-phone โทรศัพทอัจฉริยะstep- ไมแทจริง (เลียง) ้ step-son ลูกเลี้ยงsub- ใต, ยอย, อนุ subcommittee คณะอนุกรรมการ subcontract ผูรับชวงสัมปทานsuper- เหนือกวา, สุดยอด, พิเศษ superhighway ทางหลวงพิเศษultra- ultrasoft นุมพิเศษtele- ทางไกล, โทร- telecommunication โทรคมนาคมtrans- ขาม, เชื่อมระหวาง transatlantic ขามแอตแลนติกtri- สาม tricycle สามลอtrio- trio-band วงดนตรีที่มีสามคนvice- รอง vice-President รองประธานาธิบดี vice-Chair รองประธานunder- ต่ํากวา, รอง, ใต, ไมเพียงพอ undersecretary (ตําแหนง) รอง undercooked ยังไมสุก undercover อําพรางตัว undergrowth ไมพุมเตีย้
 4. 4. - ปจจัย (suffix) คือคําที่เติมขางหลังรากศัพทและเปลียนทั้งความหมายและหนาที่ของคําไปจากเดิม ่ suffix ความหมาย ตัวอยาง NOUN -er ผูกระทํา, นัก (วิชาชีพ) designer นักออกแบบ -or actor นักแสดง -eer engineer วิศวกร -ian musician นักดนตรี -ant assistant ผูชวย -ent student นักเรียน -ist scientist นักวิทยาศาสตร -ess (บงบอกเพศ) actress นักแสดง (หญิง) -ion การ, ความ education การศึกษา operation ปฏิบัติการ -ment entertainment ความบันเทิง -ness kindness ความเมตตา -ty beauty ความงาม -ity community ชุมชน, สังคม -ance importance ความสําคัญ -ence adolescence วัยรุน -acy adequacy ความเพียงพอ legacy มรดกตกทอด -ency presidency ความเปนประธานาธิบดี -dom freedom อิสรภาพ -hood brotherhood ความเปนพี่นอง, ภราดรภาพ -ship hardship ความยากลําบาก friendship มิตรภาพ -tude attitude ทัศนคติ -ogy การศึกษาดาน, -วิทยา biology ชีววิทยา egyptology ไอยคุปตวิทยา -ism ลัทธิ, ศาสนา, หลักการ communism ลัทธิคอมมิวนิสต impressionism ศิลปะแบบอิมเพรสชันนิสต VERB -ate ทําให, ทําใหเปน legislate ตรากฎหมาย, ออกกฎหมาย -en brighten ทําใหสวาง -ify exemplify ทําใหกระจาง, ยกตัวอยาง simplify ทําใหงาย  -ize globalize ขยาย, กระจายใหทั่วโลก personalize ทําใหเปนเอกลักษณ, สวนตัว -ed กริยาเปนอดีต watched ดู (ในอดีต) -en part participle spoken พูด -ing present participle eating กําลังกิน
 5. 5. suffix ความหมาย ตัวอยางADJ -ible สามารถ, ได, นาจะ irresistible ไมอาจตานทานได -able desirable นาปรารถนา understandable (สามารถ) เขาใจได -er แสดงการเปรียบเทียบขั้นกวา stronger แข็งแรงกวา -est แสดงการเปรียบเทียบขั้นสูงสุด toughest บึกบึนที่สุด, แกรงที่สุด -ful เต็มไปดวย useful มีประโยชน -ose verbose ฟุมเฟอยถอยคํา, เรื่อยเจื้อย -less ไร, ไมมี, ปราศจาก useless ไรประโยชน topless เปลือยอก -free sugar-free ไมมีน้ําตาล toll-free ไมเสียคาผานทาง -like มีนิสัย, มีลักษณะ, คอนขาง -ish มีธรรมชาติเปน, มีคุณสมบัติ childish นิสัยเหมือนเด็ก, ทําตัวเปนเด็ก -y spicy เผ็ด -ey -ious furious เกรี้ยวกราด -ous famous มีชื่อเสียง -ive decisive กลาตัดสินใจ active กระตือรือรน -ic historic ทางประวัติศาสตร basic พื้นฐาน, งาย -al natural เปนธรรมชาติ -il civil เกี่ยวกับพลเมือง -ile docile หัวออน วางาย -ly manly สมชาย -ary เกี่ยวกับ, เชื่อมโยงกับ honorary ทรงเกียรติ -centric มี...เปนศูนยกลาง ego-centric หลงตัวเอง -center student-centered ยึดผูเรียนเปนสําคัญ -based มีพื้นฐานจาก, ทําจาก, ไดจาก water-based ทําจากน้ํา -made ทําดวย man-made ดวยฝมือมนุษยADV -ly อยาง carefully อยางระมัดระวัง hopefully อยางเปยมหวัง -wise ในลักษณะ, เหมือน clockwise ตามเข็มนาฬิกา

×