Beza kbsr & kssr dlm pj

6,269 views

Published on

1 Comment
8 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
6,269
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
590
Comments
1
Likes
8
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Beza kbsr & kssr dlm pj

  1. 1. ASPEK KBSR KSSROrganisasi Ada tiga tunjang iaitu; Ada dua modul iaitu;kandungan a. Kecergasan a. Kemahiran b. Kemahiran b. Kecergasan c. Kesukanan Kesukanan diajar secara serentak di Kesukanan diajar secara bawah modul kecergasan dan berasingan daripada modul kemahiran. kecergasan dan kemahiran Kemahiran; Aspek 1 - Kemahiran pergerakan. Aspek 2 - Aplikasi pengetahuan dalam pergerakan. Aspek 5 - Kesukanan. Kecergasan; Aspek 3 - Kecergasan meningkatkan kesihatan. Aspek 4 - Aplikasi pengetahuan dalam meningkatkan kecergasan. Aspek 5 - Kesukanan.Organisasi Tahap 1 dan 2, mata pelajaran; Tahap 1 ;Kurikulum ► Teras ► Modul Teras Asas ► Wajib ► Modul Teras Tema ► Tambahan. ► Modul Elektif Pendidikan Jasmani termasuk dalam Tahap 2 ; mata pelajaran tambahan ► Mata pelajaran Teras dan Elektif. Pendidikan Jasmani di bawah Modul Teras Asas.
  2. 2. Matlamat Bertujuan membantu murid menjadi Bertujuan membina individu yang cergas melalui pembelajaran aktiviti cergas dan sihat serta berkemahiran, fizikal dan amalan kecergasan. berpengetahuan dan mengamalkan Nilai murni melalui aktiviti fizikal ke arah mencapai kesejahteraan hidup.Reka bentuk Berasaskan tiga bidang ; Berasaskan enam tunjang ;kurikulum ► Komunikasi ► Komunikasi ► Manusia dan alam sekeliling ► Kerohanian,sikap dan nilai. ► Perkembangan diri individu ► Kemanusiaan ► Keterampilan diri ► Perkembangan fizikal dan Estetika. ► Sains dan teknologiMasa Pengajaran dan pembelajaran Pengajaran dan pembelajaran dijalankan selama 60 minit dalam dijalankan selama 60 minit dalam satu hari dua hari . Contoh ; Isnin – 30 minit Selasa – 30 minitFokus Tidak menyatakan fokus dalam Terdapat tiga fokus; Pendidikan Jasmani. i) Membina kemahiran asas pergerakan dan kemahiran motor. ii) Memperkenalkan konsep kecergasan berdasarkan kesihatan. iii)Memupuk elemen keselamatan, tanggungjawab kendiri dan sosial semasa melakukan aktiviti fizikal.Pedagogi ● Kemahiran berfikir dalam p&p ● Kemahiran berfikir dalam p&p. ● Aplikasi kecerdasan pelbagai ● Aplikasi kecerdasan pelbagai dalam p&p. dalam p &p. ● Penggunaan TMK. ● Penggunaan TMK. ● Pengajaran berasaskan kajian ● Pengajaran berasaskan Kajian masa depan. Masa Depan. ● Pembelajaran secara ● Pembelajaran secara konstruktivisme. konstruktivisme.
  3. 3. ● Pembelajaran Masteri ● Pembelajaran secara kontesktual. ● Belajar cara belajar ● Pembelajaran akses kendiri.Kaedah Pentaksiran ► Berorientasikan peperiksaan ► Dijalankan berterusan untuk ► Lebih kepada penilaian mengesan perkembangan Sumatif ; dan pencapaian murid . - Penilaian Kemajuan ► Penilaian Formatif Berasaskan Sekolah (PKBS) ► Penilaian Sumatif - Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR)Bahan ► Sukatan Pelajaran ► Dokumen Kurikulum ► Huraian Sukatan Pelajaran → Standard Kandungan → Kandungan → Standard Pembelajaran → Huraian Sukatan Pelajaran ► Buku Teks ► Buku TeksOrganisasi Kurikulum: Terdapat perbezaan dalam organisasi kurikulum antara KBSR dan KSSR. Pada tahap satudan dua, murid diajar mata pelajaran teras, wajib dan tambahan bagi KBSR. Untuk KSSR pula,tahap satu berbeza dengan tahap dua iaitu modul teras asas, modul teras tema dan modul elektifdiajar. Manakala pada tahap dua, mata pelajaran teras dan elektif sahaja diajar. PendidikanJasmani termasuk dalam modul teras.Rekabentuk Kurikulum: Berdasarkan pemahaman tentang kedua-dua jenis kurikulum iaitu antara KBSR danKSSR, terdapat beberapa perbezaan dari pelbagai aspek. KBSR mempunyai tiga bidang rekabentuk kurikulum iaitu komunikasi, manusia dan alam sekeliling, dan perkembangan diriindividu. Berbeza dengan KSSR yang secara modularnya mempunyai enam tunjang iaitukomunikasi, kerohanian, sikap dan nilai, kemanusiaan, perkembangan fizikal dan estetika, sainsdan teknologi dan ketrampilan diri. Tunjang Fizikal dan Estetika merupakan tunjang yang mendukunghasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan iaitu untuk melahirkan insan seimbang dari segi jasmani, rohani,emosi dan inteleknya. Kesihatan jasmani murid menjamin pembangunan potensi murid dalam domain yanglain. Perkembangan jasmani dan kesihatan murid harus selari dengan keperluan fizikal dan peringkat umurdan tahap kematangan murid. Bidang pembelajaran yang berkaitan ilmu Pendidikan Jasmani dan Kesihatanmerupakan teras ilmu dalam menterjemahkan hasrat tunjang ini. Selain aspek fizikal, potensi estetika muridjuga diberi penekanan. Potensi estetika merujuk kepada pemupukan kreativiti, bakat dan apresiasi yang dapatdigunakan dalam melahirkan ekspresi diri.
  4. 4. Peruntukan Masa: Berlaku perubahan masa dalam KBSR, masa bagi pengajaran Pendidikan Jasmaniberjalan selama 60 minit berterusan, manakala dalam KSSR, masa pengajarannya juga 60 minittetapi dijalankan dua kali seminggu ( 30 minit setiap pembelajran ). Semasa KBSR, PendidikanKesihatan digabungkan dengan Pendidikan Jasmani, tetapi dalam KSSR, Pendidikan Kesihatantelah dipisahkan.Kaedah pentaksiran: Perbezaan yang jelas dapat dilihat antara KBSR dan KSSR ialah dari aspek pentaksiran. Di dalamKBSR, pentaksiran yang digunakan diberi penekanan kepada penilaian formatif dan sumatif. Contohpenilaian sumatif dalam KBSR ialah Penilaian Kemajuan Berasakan sekolah (PKBS). Skop penilaianmerangkumi aspek kognitif, afektif dan psikomotor serta sikap bakat dan minat murid. Guru merancang danmelaksana cara bagaimana menilai perkembangan dan pencapaian murid secara berterusan. Maklumatdikumpul digunakan untuk merancang tindakan susulan samaada serta merta atau selepas pengajaran satu-satuunit pembelajaran. Tindakan susulan yang dibuat berbentuk ativiti pemulihan atau pengayaan sejajar dengantahap kebolehan murid. Seterusnya, ujian yang diberi penekanan dalam KBSR ialah ujian sumatif. Contohujian sumatif yang ialah Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) yang dikendalikan oleh Lembagapeperiksaan untuk menguji pencapaian murid. Aspek penilaian yang diutamakan berfokus kepada domainkognitif, iaitu penguasaan kemahiran 3M (membaca, menulis dan mengira). Mata pelajaran yang diuji ialahBahasa Melayu, Bahasa Innggeris, Matematik, dan Sains tidak termasuk Pendidikan Jasmani . Sepertimana yang kita sedia maklum, pentaksiran dalam KBSR terdapat beberapa kelemahanberbanding KSSR kerana pentaksiran KBSR beorientasikan peperiksaan dan tidak menyumbang kepadaaspek pembangunan modal insan. Murid dalam sistem pentaksiran KBSR belajar hanya untuk luluspeperiksaan semata-mata dan kurang mengaitkan isi pelajaran dengan kehidupan seharian.. Pentaksiran yang digunakan di dalam KSSR dijalankan secara berterusan untuk mengesanperkembangan dan pencapaian murid dalam pembelajaran, menggunakan kaedah pentaksiran pelbagai sertabersifat autentikdan holistik. Terdapat lima kaedah pentaksiran dilaksanakan melalui SPPK iaitu pentaksiranaktiviti jasmani, sukan dan kokurikulum, pentaksiran sekolah, pentaksiranpsikometrik, peperiksaan pusat sertapentaksiran pusat. Penilaian diuji kepada semua mata pelajaran termasuk Pendidikan Jasmani. Pentaksiran formatif membabitkan proses sepanjang pembelajaran murid menggunakan pelbagaikaedah dalam melapor maklumat selain membuat penilaian sama ada bertulis atauverbal mengenai carameningkatkan pembelajaran murid. Guru tidak dibenar membandingkan murid serta meletakkan skala yangmenunjukkan kedudukan mereka seperti digunakan sebelum ini. Pentaksiran sumatif dilakukan pada hujungpembelajaran dengan membuat pertimbangan dan penilaian prestasi murid dalam meneruskan pembelajaran.Maklumat itu dalam bentuk kualitatif atau kuantitatif mengikut standard ditetapkan sekolah.
  5. 5. Bahan: Dari segi bahan kurikulum, KBSR menggunakan sukatan pelajaran yang sentiasa diubahmengikut keadaan manakala KSSR menggunakan pendekatan baru iaitu Dokumen StandardKurikulum, modul pengajaran dan modul pembelajaran. Penggunaan buku teks masih diteruskandengan kandungan yang baru.Perbezaan Pelaporan Pencapaian: Pelaporan pencapaian murid KSSR dalam setiap mata pelajaran termasuk PendidikanJasmani tidak lagi berbentuk gred (berdasarkan peratus markah yang diperolehi dalampeperiksaan) seperti dalam KBSR sebaliknya mereka akan dilabelkan dengan menggunakanband iaitu tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki (band 1 hingga band 6) yangmenggambarkan sejauh mana murid-murid telah menguasai sesuatu standard seperti yangdijelaskan dalam deskriptor. Penentuan band murid-murid ini dalam perlu disokong denganevidens yang telah ditetapkan dalam dokumen standard prestasi. Namun, terdapat beberapa aspek dalam KSSR masih lagi mengekalkan aspek yang digunakan dalamKBSR. Antara persamaan KBSR dan KSSR dapat dilihat dari aspek pedagogi. Pedagogi yang ditekankan didalam KBSR dan KSSR mempunyai persaman iaitu kemahiran berfikir dalam pengajaran dan pembelajaran,aplikasi kecerdasan pelbagai, penggunaan TMK ,pengajaran berasaskan kajian masa depan,dan pembelajaransecara konstruktivisme, pembelajaran secara kontekstual, pembelajaran akses kendiri, pembelajaran masteridan belajar cara belajar.Kesimpulan Perubahan dalam globalisasi memerlukan perubahan yang seimbang dengan kurikulumpendidikan di negara ini. Bertujuan menjadi pelapis generasi akan datang dan tidak ketinggalandalam arus pemodenan. Sehubungan dengan itu, penambahbaikan dalam KBSR telah dilakukandan mewujudkan KSSR dengan harapan dapat memenuhi aspirasi negara ke arah negara maju. Kurikulum Pendidikan Jasmani digubal untuk memenuhi keperluan pertumbuhan danperkembangan individu bagi membentuk masyarakat yang cergas, sejahtera dan produktif.Aspek emosi, rohani dan intelek pula dapat dibentuk dalam diri individu apabila murid dapatmemahami dan menghayati pengetahuan, kemahiran dan pengalaman Pendidikan Jasmani agardapat mengamalkan gaya hidup cergas sebagai budaya Malaysia. Murid diorientasikan denganilmu dan amalan Pendidikan Jasmani bagi membentuk sahsiah dan sikap untuk menghadapicabaran hidup. Kurikulum Pendidikan Jasmani yang terancang dan persekitaran yang kondusif
  6. 6. dapat menggalakkan pengajaran dan pembelajaran bagi meningkatkan potensi murid ke tahapoptimum Pelaksanaan KSSR sangat bertepatan dan sesuai pada masa -perubahan yang berlaku atasrasional dan alasan yang kukuh berkait dengan kehendak perubahan waktu dan keselarasandengan cabara semasa. KBSR dan KSSR mempunyai ciri-ciri kekuatan masing-masing. Kedua-dua kurikulum ini berlandaskan prinsip-prinsip yang selaras dengan Falsafah PendidikanKebangsaan. Matlamatnya adalah untuk melahirkan generasi yang seimbang serta berkembangsecara menyeluruh dari segi intelek , rohani, emosi dan jasmani serta menyediakan mereka untukmenghadapi arus globalisasi serta ekonomi berasaskan pengetahuan pada abad ke-21.

×